Transcript
 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  1/76

  UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

  ISTORIA LIMBII ROMNE

  - SUPORT DE STUDIU -pentru studen!ii din domeniul FILOLOGIE

  anul II, semestrul 2

  ASIST. UNIV. DR. IULIANA WAINBERG-DR"GHICIU

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  2/76

  2

  1. NO#IUNI GENERALE

  - LIMBA= sistem de comunicare, specific oamenilor, prin care !i exprim"gndurile,sentimentele, dorin#ele; limbaj (defini#ie par#ial")

  - DIALECT= - o unitate distinct"a limbii, dar care p "streaz"cele mai multe tr "s"turiale limbii c"reia i apar#ine

  - unitatea cea mai cuprinz"toare n care se divizeaz"limba

  - prezint" o serie de particularit "#i: - fonetice- gramaticale- lexicale

  - distinc#ia dintre variet"#ile dialectale e dat" de ansamblul fenomenelorlingvistice nregistrate ntr-o anumit"zon "

  - SUBDIALECT= - subdiviziune a dialectului;- prezint"particularit "#i: - fonetice

  - lexicale- gramaticale (uneori)

  - GRAI= - ramifica#ie teritorial"a limbii;- subdiviziune a subdialectului;- prezint" n special particularit "#i - lexicale

  - fonetice

  A$adar,

  LIMB% ex: limba romn "

  !DIALECT ex: - dacoromn

  ! - aromn- meglenoromn- istroromn

  SUBDIALECT ex: pentru dacoromn: - moldovean! - muntean

  - cri$ean- b"n"&ean- maramure$ean

  GRAI ex: pentru sd. muntean: - gr. muntenesc propriu-zis

  - gr. oltenesc

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  3/76

  3

  2. FORMAREA POPORULUI ROMN $I A LIMBII ROMNE

  2.1. Teritoriul de formare a limbii %i a poporului romn

  S-au emis mai multe teorii n leg"tur"cu teritoriul de formare a limbii !i a poporuluiromn, teorii ce s-ar putea grupa n trei categorii:

  - Teoria care sus#ine formarea limbii !i a poporului romn exclusivla nord de Dun!re- Teoria form"rii limbii !i a poporului romn n sudul Dun!rii- Teoria form"rii limbii !i a poporului romn, att la nordul ct"i la sudul Dun!rii

  2.1.1. Teoria care sus&ine formarea limbii %i a poporului exclusiv la nord deDun!re:

  - sus#in"torii acesteia au fost D. Cantemir, P. Maior, B. P. Hasdeu !.a.- aceast"teorie nu a putut fi argumentat "din punct de vedere !tiin#ific, ea fiind infirmat"

  de existen#a dialectelor romne!ti din sudul Dun"rii (aromn, meglenoromn, istroromn).

  2.1.2. Teoria form'rii limbii %i a poporului romn n sudul Dun!rii:

  - a fost sus#inut" de mai mul #i cercet"tori, dintre care unii lingvi!ti romni, dar maiales de autori str"ini, cu puncte de vedere totu!i diferite. Se pot delimita:

  a) teorii ale unor istorici !i lingvi!ti str"ini :

  - ncepnd din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, istoriografi str"ini ca FranzJoseph Sulzer (?-1791), Iosif Carol Eder (1760-1810), Johann Christian Engel (1770-1814),

  P. Hunfalvy (1810-1891) vorbesc despre ipoteza etnogenezei romne!ti exclusiv sud-dun"rene, prin care negau categoric autohtonia romnilor n Dacia, mai pu#in originea lorroman". Conform teoriei enun#ate de Franz Joseph Sulzer !i Iosif Carol Eder, romnii s-ar fiformat n sudul Dun"rii !i ar fi imigrat spre nordul fluviului abia n secolele al XII lea alXIII-lea.

  - Conform opiniei lui Johann Christian Engel, deplasarea romnilor la nordul Dun"riiar fi avut loc ceva mai devreme, n secolul al IX-lea.

  - n secolul al XIX-lea, Robert Roesler (1840-1881) reia aceea!i teorie, fixnd trecerearomnilor la nordul Dun"rii la sfr!itul secolului al XII-lea !i n timpul imediat urm"tor1.

  - n sprijinul acestor teorii s-au adus dovezi istorice !i lingvistice, care au fostinfirmate ns" de cercet "rile !tiin#ifice.

  1 Apud Al. Philippide, Originea romnilor, I, Ce spun izvoarele istorice, Ia!i, Tipografia Via#a Romneasc",1925, p. 691.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  4/76

  4

  Aceste teorii imigra#ioniste au avut un aspect politic, scopul lor fiind acela de afurniza argumente istorice pentru contestarea vechimii !i a continuit"#i romnilor nTransilvania2. Ele au fost prompt contestate ncepnd cu c"rturarii 'colii Ardelene (SamuilMicu, Gh. 'incai, Ioan Budai-Deleanu, Petru Maior), de B. P. Hasdeu etc.

  b) teoriile lingvi!tilor romni:

  - Ovid Densusianu (par#ial) !i Al. Philippide considerau c" romnii s-au deplasat nnordul Dun"rii n secolele al VI-lea !i al VII-lea. Argumentele aduse de Ovid Densusianu aufost asem"n"rile limbii romne cu dalmata !i albaneza, iar cele ale lui Al. Philippide s-aubazat pe cteva particularit"#i fonetice (precum tratamentul consoanelor c, g n diferite graiuri!i dialecte). Argumentele lor au avut pu#ini adep#i, numeroase dovezi demonstrndcontinuitatea popula#iei romanice n Dacia.

  2.1.3. Teoria form'rii limbii %i a poporului romn, att la nordul ct "i la sudulDun!rii:

  - Este teoria care sus#ine c" procesul de constituire a poporului romn !i a limbii romnea avut loc pe un ntins teritoriu romanizat, care cuprindea provincii situate la nordul !i la sudulDun"rii: Dacia !i Dobrogea, Pannonia, Dardania, Moesia Inferioar" !i Moesia Superioar"3.Astfel, pentru popula#ia romanizat"din acest spa #iu, Dun"rea nu a constituit o frontier"etnic ",lingvistic", economic"sau cultural ", ci a fost doar hotar administrativ, politic !i strategic 4 ,fapt ce a permis mobilitatea popula#iei !i a favorizat men#inerea caracterului unitar deansamblu al limbii romne5.

  - Teoria a fost sus#inut" de majoritatea istoricilor !i lingvi!tilor romni (c"rturarii 'coliiArdelene, A. D. Xenopol, N. Iorga, S. Pu!cariu, Al. Rosetti) !i este confirmat"de diversitateadovezilor istorice, arheologice !i lingvistice.

  n ceea ce prive!te teritoriul de formare a poporului !i a limbii romne s-a ajuns laconcluzia c"n sudul Dun "rii acesta s-a ntins pn" la linia stabilit "de istoricul ceh C. Jire (ek,pe baza inscrip#iilor latine!ti !i grece!ti, linie ce se ntindea de-a lungul Mun#ilor Haemus(Balcani) !i separa zonele de influen#" greac " !i roman"din Peninsula Balcanic ".

  Limita de sud-vest a fost stabilit" de E. Petrovici, pe baza isogloselor #t, $d (pentrumprumuturile vechi slave din romn" care con #in rezultate ale grupurilor *tj, *dj din slavacomun"). Ea coincide, n linii mari cu actuala grani#" ntre Bulgaria !i Serbia.6

  2 Florica Dimitrescu, Viorica Pamfil, Elena Barboric ", Maria Cvasni, Mirela Teodorescu, Cristina C"l"ra!u,Mihai Marta, Elena Toma, Liliana Rux"ndoiu, Istoria limbii romne (Curs universitar), Bucure !ti, EdituraDidactic" !i Pedagogic", 1978, p. 32. (n continuare Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne)3 Al. Rosetti, Istoria limbii romne de la origini pn!n secolul al XVII-lea, Bucure!ti, Editura pentru literatur",1968, pp. 77-78.4 Sextil Pu !cariu, Cercet!ri"i studii, Bucure!ti, Editura Minerva, 1974, pp. 352, 426-427.5 Limba romn!. Origini "i dezvoltare, Studiu, antologie de texte romne!ti vechi, explica#ii, glosar !ibibliografie de dr. Maria Cvasni C"t"nescu, Bucure!ti, Humanitas, 1996, p. 43.(n continuare Maria CvasniC"t"nescu,Limba romn!. Origini"i dezvoltare)6 Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 38.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  5/76

  5

  2.2. Epoca de formare a limbii "i a poporului romn

  Formarea limbii !i a poporului romn reprezint" un proces ndelungat !i complex,desf"!urat de-a lungul mai multor veacuri.

  Poporul romn s-a format n urma procesului de romanizare a popula#iei autohtonetraco-geto-dace din regiunile carpato-balcanice, de-a dreapta !i de-a stnga Dun"rii.

  Pe un teritoriu care se ntindea la est de Nipru, n nord pn" la Vistula !i la Carpa#iipolonezi, nglobnd la vest Panonia !i la sud peninsula Balcanic"pn "la muntele Olimp, s-astabilit n jurul anului 2000 .Ch. un popor indo-european, tracii. Limba tracilor f"cea partedin acela!i grup ca !i cel al ilirilor, fixa#i la vestul teritoriului pn"la Marea Adriatic ", ai c"rorsupravie#uitori actuali sunt albanezii. Au suportat mai multe invazii precum cele ale cel#ilor,

  ale macedonenilor, iar mai apoi ale grecilor.Tracii au fost diviza#i n mai multe triburi dintre care cel mai important este cel alDacilor (Ge#ii). (Geto-dacii alc"tuiau o unitate etnolingvistic"; la nceput termenul get erafolosit de greci, iar dac de romani, f "cndu-se referire la popula#iile din zona Dun"riiInferioare, respectiv din regiunea intracarpatic").

  Asem"n"rile dintre limbile sanscrit", latin", greac" !i persan"au condus la concluziac" n vremea foarte ndep "rtat"(n ornduirea primitiv ") ar fi existat o limb"comun ", numit"conven#ional de c"tre speciali!ti, indo-european".

  Printre limbile ce apar#in acestei familii indo-europene se num"r" !i cele romanice,germanice, celtice, balto-slave, indo-iraniene, greaca, albaneza, armeana.

  Limba romn" face parte din familia limbilor romanice, ca, spre exemplu, !i franceza,spaniola, portugheza, italiana, sarda, retroromana, catalana, longobarda, provensala.Limba romn" este limba latin " vorbit " n mod nentrerupt n partea oriental " a

  Imperiului Roman, cuprinznd provinciile dun"rene romanizate (Dacia, Pannonia de Sud,Dardania, Moesia Superioar" !i Inferioar"), din momentul p"trunderii limbii latine n acesteprovincii !i pn"n zilele noastre. 7

  Nu se poate preciza cu date exacte cnd anume s-a format limba romn", deoareceprocesul de constituire !i formare al unei limbi este unul durativ !i presupune neap"ratsuccesiunea !i continuitatea mai multor stadii de evolu#ie. Cert este c" limba romn " s-aformat o dat" cu poporul romn; dificultatea o reprezint " stabilirea cu precizie a datei cndlatina popular"daco-moesic " s-a transformat n romn ".

  Faza de nceput o reprezint" momentul n care Dacia devine teritoriu roman.Ini#ial, Dacia era un teritoriu locuit de triburi sau de uniuni de triburi geto-dace. La

  sfr!itul secolului I . Cr., prin unirea triburilor dace sub domina#ia lui Burebista se pun bazelestatului dac, al c"rui centru era, dup" cum se afirm " n studiile de specialitate, n Mun #iiOr"!tiei (82 . Cr.). n timpul domniei lui Burebista, statul dac avea hotarele fixate prin limitenaturale: Nistru, Marea Neagr", nordul Mun#ilor Balcani, mun#ii Slovaciei.

  n anul 217 . Hr din motive strategice !i economice, romanii traverseaz" MareaAdriatic", acesta fiind debutul cuceririi n estul Europei. n 46 . Hr. hotarul Dun"rii a fostlovit de romani !i devine Ripa Traciae. Raporturile ntre Imperiul Roman !i regatul dac suntostile, din aceast"cauz " r "zboaiele ntre cele dou"popoare se succed f "r"ntrerupere. Tot deacum, noteaz"cercet "torii, ar data !i premisele procesului de romanizare.

  7 Al. Rosetti, Op. cit., p. 77.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  6/76

  6

  n anul 86 d. Ch., sub Domi#ian, ncepe marele r"zboi dintre daci !i romani. n 101mp"ratul Traian trece Dun"rea, avanseaz" n Dacia !i reu!e!te s"-i nving" n anul 102 laTapae. Condi#iile din pax romana erau dure !i umilitoare pentru Decebal, mndrul rege aldacilor. n 106 Sarmisegetuza este distrus", Traian l nvinge pe Decebal, care pentru a nuc"dea prizonier se sinucide. ncepnd cu aceast" dat "Dacia devine provincie roman ". ns"

  teritoriul Daciei romane nu a coincis niciodat"cu cel locuit de daci sau ocupat de fostul statdac. Istoricii au ajuns la concluzia c"Dacia Traian " ngloba Transilvania, Banatul !i vestulOlteniei, la nord, vest !i est aflndu-se teritoriile dacilor liberi. Provincia Dacia va fi st"pnit"de romani timp de 165 de ani (106-271).

  Consecin#a important" a expansiunii Imperiului Roman a fost romanizarea, care s-aextins !i n afara grani#elor Daciei romane. Aceasta a avut un dublu aspect:

  - romanizarea lingvistic": este decisiv"pentru apari #ia limbii romne ntruct a constat nnv"#area limbii latine de c"tre popula#ia autohton",

  - romanizarea nonlingvistic": a constat n preluarea de c"tre popula#ia autohton" a unorelemente de civiliza#ie spiritual" !i material" roman " (rituri, credin #e, forme de organizareadministrativ" !. a.)

  Prin urmare, romanizarea a cuprins dou" faze consecutive: asimilarea cultural " !ieconomic", !i asimilarea lingvistico-spiritual". Procesul romaniz"rii traco-geto-dacilor a avuto durat"cronologic "destul de mare !i o r"spndire teritorial"foarte larg ". Timpul romaniz"riicuprinde perioada dintre sec. II-I a. Chr. !i sec. IV-V p. Chr., iar spa#iul romaniz"rii includentregul teritoriu al Daciei istorice, inclusiv regiunile dacilor liberi !i jum"tatea de nord aTraciei balcanice.

  n secolul al III-lea (anii 274/275) are loc retragerea aurelian", dar durata romaniz"rii nDacia nu coincide cu durata st"pnirii romane, care a fost de c. 170 de ani, ci procesulcontinu" !i dup"p "r"sirea Daciei de c"tre romani.

  Astfel, consecin#a romaniz"rii spa#iului carpato-dun"rean !i moesic a fost de natur"etnolingvistic":

  - interferen#a etnic" a dus la formarea poporului romn- interferen#a lingvistic" !i apoi nlocuirea limbii traco-dace cu latina au creat premisa

  form"rii limbii romne8.n secolul al IV-lea (anul 395) are loc divizarea Imperiului Roman n Imperiul Roman de

  Apus !i Imperiul Roman de R"s"rit (Imperiul Bizantin). n aceast" perioad " (sec. IV-V),romanitatea sud-est european" intr " ntr-o faz " de evolu #ie independent". Este perioada carefavorizeaz"formarea limbii romne, aceasta ncepe s "se cristalizeze !i s" aib "o existen #" desine st"t"toare (sec. V-VIII).

  Faptul c" structura gramatical " a limbii romne este esen #ial latin", ct !i faptul c"

  principalele legi fonetice ale limbii romne au afectat numai elementele mo!tenite din latin" !inu au ac#ionat asupra mprumuturilor str"ine demonstreaz" c " limba romn " era format " nsecolul al VIII-lea, cnd intervine influen#a slav"9.

  A!adar, influen#a slav" s-a manifestat ntr-o faz "ulterioar " constituirii limbii romne, faptce a dus la o mbog"#ire semnificativ" a vocabularului romnesc, f "r" efecte majore ns "asupra sistemului fonetic sau a structurii gramaticale.

  Elementul etnic de baz", autohton este cel geto-dac (a!a cum este cel galic pentrufrancez"sau cel iberic pentru spaniol "), iar n lingvistic" poart "numele de substrat. Acestuielement s-au suprapus limba latin", civiliza#ia !i cultura roman" ceea ce reprezint "

  8 Maria Cvasni C "t"nescu,Limba romn!. Origini"i dezvoltare, pp. 23-24.9 V. I. P "tru#, Despre vechimea rela%iilor lingvistice slavo-romne, n CL, XIV (1969), p. 25 !. u., cf. !i n CI,XII (1967), p. 21-22, apud Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 38.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  7/76

  7

  adstratul. Coloni!tii romani au asimilat n timp elementul autohton al teritoriilor cucerite,ceea ce a dus la na!terea unor noi sinteze etnice: daco-romanii n regiunile carpato-danubiene,galo-romanii n Galia, ibero-romanii n Spania !i Portugalia.

  Superstratul l reprezint"influen #a veche slav", ce a avut un rol important mai ales nvocabular (asem"n"tor superstratului germanic din limbile romanice occidentale). Ulterior,

  asupra limbii romne s-au exercitat !i alte influen#e.

  Epoca de formare a limbii !i a poporului romn este controversat": secolele V-VII/VIII (T. Papahagi, G. Iv"nescu), secolele VII-VIII (Al. Rosetti), secolul al VI-lea (O.Densusianu, I. 'iadbei, D. Macrea), secolul al VII-lea (G. Weigand, Al. Philippide), secoleleVI-VIII (I. Coteanu), secolul al VIII-lea (Iorgu Iordan) !.a.

  Majoritatea lingvi!tilor romni (S. Pu!cariu, Th. Capidan, Al. Philippide, Al. Rosetti,D. Macrea, I. P"tru#etc.) sus #in c" limba romn " !i-a conturat caracterul individual pn'nsecolul al VIII-lea, nainte de exercitarea asupra ei a vreunei influen#e str"ine. Ca punct dereper se admite nceputul influen#ei efective a limbii slave (contactul cu slavii ncepe nsecolul al VI-lea, dar consecin#ele lingvistice sunt ulterioare), datorit" faptului c " principalele

  legi fonetice au afectat doar cuvintele mo!tenite din latin" nu !i mprumuturile str"ine;individualitatea romnei era conturat"nainte de aceast "influen #" slav ", pe care numai uneleteorii izolate !i dep"!ite o consider" element constitutiv al romnei anterior datei sale deformare.

  Structura gramatical"a limbii romne este esen #ial latin". Datorit"condi #iilor specialede dezvoltare, limba romn"s-a format mai devreme dect celelalte limbi romanice. Dovadaconst"n principalele tr "s"turi fonetice, care i-au conferit limbii romne fizionomia de ast"zi,!i care au fost caracteristice doar elementelor latine!ti10:

  1. aaccentuat + m, n(n pozi #ie nazal") >!> : lat.lana > ln!; lat. campus >cmp; darblan!, hran!, ran!(< sl.) nu prezint "aceast "transformare, deci legea fonetic "nu maiac#iona cnd au p"truns aceste mprumuturi n limba romn".

  2. lat. - l (intervocalic) > rom. - r-: lat. solem> rom. soare; lat.gula> rom. gur!; lat.mola > moar!; dar: boal!, coal!, mil!, poal! (< sl.) l p "streaz" pe - l - n pozi#ieintervocalic" (deci nu apare legea fonetic " respectiv ").

  3. dentalele lat. t, d, s + iot> rom. %, (d)z,": lat. t&neo> rom. %in; lat. dico> rom. dzic>zic; lat.s&deo> rom. "ed; dar:gr!din!, ocroti, sil!, sit!(< sl.) p "streaz"aceste dentalenealterate.

  4. lat. b !i - v situate intervocalic au disp "rut: lat. hiberna > rom. iarn!; lat.caballus > rom. cal; lat. ovis > rom. oaie; lat. sebum > rom. seu. Dar respectivele

  consoane, n acelea!i condi#ii fonetice, se p"streaz" n cuvintele de provenien #"slav ":gr!bi, iubi, poveste, slav! etc. 5. lat. qu !igu+ a> rom. p, b: lat. aqua > rom. ap!, lat. lingua> rom. limb!. ncheiat n

  secolul al VIII-lea, fenomenul este prezent n toate dialectele romne!ti.6. lat. ct, cs, gn> rom. pt, ps, mn(fenomen ncheiat n secolul al VIII-lea): lat. lactem>

  rom. lapte; lat. coxa > rom. coaps!; lat. lignum> rom. lemn.

  n plus, s-a ajuns la concluzia c" n perioada dintre secolele al V-lea !i al VIII-lea,limba romn" a trecut de la aspectul de latin "trzie la cel de idiom neolatin printr-o serie detransform"ri !i modific"ri, care nu i-au schimbat ns" esen #a latineasc".11

  10D. Macrea, Probleme de lingvistic! romn!, Bucure!ti, Editura )tiin&ific", 1961, p. 19-21, apud FloricaDimitrescu et al.,Istoria limbii romne, pp. 38-39.11Istoria limbii romne, volumul II, Bucure!ti, Editura Academiei, 1969, p. 15.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  8/76

  8

  Cele mai vechi m!rturii, primele surse de informa"ie despre limba romn!se consider!

  c! au fost transmise de cronicarii bizantini Theophylactos Simokattes "i Theophanes

  Confessor, care, referindu-se la evenimentele din anul 587 d. Ch., din timpul unei expedi!iiarmate bizantine, povestesc despre un episod al r!zboiului acestora cu avarii. Se relateaz!

  faptul c! la un moment dat, armata localnicilor se retr!gea n mun!i. De pe "eaua unui cala

  c!zut rani"a cu merinde. Un osta# a vrut s!-l previn! pe colegul s!u despre pierdere "i i-astrigat: Torna, torna fratre!, avnd n vedere ca acela s!se ntoarc!"i s!-!i ridice rani"a. Darcuvintele osta!ului au fost interpretate ca un ordin, care a fost transmis nu celui cu pierderea,ci ntregului deta!ament. n urma acestor cuvinte, deta!amentul militar al autohtonilor s-antors, a primit lupta, !i au ie"it nving#tori. Sau, dup#cum red#Al. Philippide, un animal de

  povar" anume $i-a sucit sarcina de pe dnsul, iar un tovar"$ al st "pnului animalului i-andreptat sarcina la loc, strignd totodat" n limba p "rinteasc" torna, torna, fratre. )ist"pnul animalului n-a auzit strig"tul, dar l-a auzit o$tirea $i creznd c" au dat du $manii pestednsa a apucat fuga, strignd ct i &inea gura torna, torna. Chaganul de pe alt" parte s-asperiat $i el $i a fugit n dezordine. A$a c" avarii $i romnii fugeau unii de al&ii f"r" nici opricin"12.

  Referitor la aceste m"rturii, se afirm" n literatura de specialitate c " Astfel, tradi &iaistoriografic" bizantin " p "streaz" $i ofer" date despre latinitatea de limb " a popula &ieiromanice din &inuturile de la sudul Dun"rii de Jos.

  Majoritatea speciali$tilor filologi $i istorici sunt dispu$i s" accepte ipoteza c "Torna, torna, fratre ar putea fi cel mai vechi e $antion de limb"romn " n devenire (secolul alVI-lea).13

  BIBLIOGRAFIE:Dimitrescu, Florica, Viorica Pamfil, Elena Barboric", Maria Cvasni, Mirela Teodorescu,

  Cristina C"l"ra!u, Mihai Marta, Elena Toma, Liliana Rux"ndoiu,Istoria limbii romne(Cursuniversitar), Bucure!ti, Editura Didactic" !i Pedagogic", 1978, pp. 24-40

  Istoria limbii romne, volumul II, Bucure!ti, Editura Academiei, 1969Iv"nescu, Gh.,Istoria limbii romne,Ia!i, Editura Junimea, 1980, pp. 47-77, 192-201

  Limba romn!. Origini "i dezvoltare, Studiu, antologie de texte romne!ti vechi,explica#ii, glosar !i bibliografie de dr. Maria Cvasni C"t"nescu, Bucure!ti, Humanitas, 1996,pp. 43-65

  Philippide, Al., Originea romnilor, I, Ce spun izvoarele istorice, Ia!i, Tipografia Via#aRomneasc", 1925

  Philippide, Al., Istoria limbii romne. Edi&ie critic" de G. Iv "nescu, Carmen-GabrielaPamfil $i Lumini&a Boto$ineanu, Ia$i, Polirom, 2011, pp. 33-89

  Pu!cariu, Sextil, Cercet!ri"i studii, Bucure!ti, Editura Minerva, 1974Rosetti, Al., Istoria limbii romne de la origini pn! n secolul al XVII-lea, Bucure!ti,Editura pentru literatur", 1968, pp. 77-86

  12Al. Philippide, Originea romnilor, I, Ce s!un izvoarele istorice, Ia$i, Tipografia Via&a Romneasc", 1925,pp. 505-506.13Maria Cvasni C "t"nescu,Limba romn!. Origini"i dezvoltare, p. 65.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  9/76

  9

  3. ORIGINEA DIALECTELOR ROMNE$TI

  O etap" important " din istoria limbii romne este cea de limb " romn " comun " (carencepe, dup" unii cercet "tori n sec. VI sau VII, dup" al #ii din sec. VIII, !i #ine pn"n sec. IX- X). Romna comun" (primitiv ") este etapa de dezvoltare a limbii romne dinainte desepararea celor patru dialecte, n care romna nc" nu se divizase n dialectele de ast "zi. Esteperioada n care dacoromna, aromna, meglenoromna !i istroromna formau un totlingvistic, mai mult sau mai pu#in unitar14 sau, altfel spus, romna comun "era limba vorbit "de str"mo!ii dacoromnilor, aromnilor, meglenoromnilor !i istroromnilor de azi, nainte caorice leg"tur"ntre ei s " fi fost ntrerupt "15. (vezi $i cap. Limba romn" comun ")

  3.1. Dialectele limbii romne

  Dup"perioada de limb " romn "comun ", comunitatea str"romn"se destram ":

  14Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 75.15Sextil Pu !cariu, Asupra reconstruc%iei romnei primitive, n Cercet"ri !i studii, Bucure$ti, Editura Minerva,p. 58.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  10/76

  10

  Astfel:

  DISLOCAREA spre N, S !i Va popula#iei b"!tina!e

  La NDun"rii

  La SDun"rii

  La vest

  Apari#ia poporului romnca unitate etnic" de sine st "t"toare

  AROMNII:- sunt descenden#i ai popula#ieiromanizate n Moesia (S Dun"rii);-dislocarea lor are loc n sec. X:-se ntlnesc n toat" PeninsulaBalcanic": Grecia, Albania,Macedonia, Bulgaria, Serbia

  MEGLENOROMNII:

  - s-au desprins n sec. XII-XII;- se ntlnesc la grani#a Macedoniei cuGrecia, n #inutul (valea) Meglen

  ISTROROMNII:- n sec. X XII se desprind;- n sec. XV-XVI se ndreapt" spreSlovenia, Veglia, Istria (peninsul" apar#innd ast"zi Sloveniei !iCroa#iei), la Adriatic"

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  11/76

  11

  Test de evaluare formativ!

  Analiza#i, comparativ, cele patru texte de mai jos !i identifica#i particularit"#ilefiec"rui dialect, avnd ca punct de plecare structurile fonetico-fonologice, gramaticale !ilexicale:

  Dacoromne"te Istroromne"te Aromne"te Meglenoromne"teEra odat" un mp "ratcare nu avea nici unfiu !i dorea mult s" aib" un fiu, ca s " nu ise sting" numele. Deaceea se ruga laDumnezeu s"-i deaun fiu.ntro zi se duse la unvr"jitor, s" vad " dac"-i va da Domnulun fiu, sau nu.Iar acel vr"jitor idete un m"r !i-i zise:s" dai nevestii taleacest m"r s"-lm"nnce !i ea vana!te un fiu a!a cum# cere inima.

  O vote fost-a un crlcrle n vut na*cunfil+ !" ir fost t +rorda ve un fil se nul+i se zatar lumele.Din #"sta rugt-aDomnu neca-l+ dieun fil+.O zi mes-a la unstrign, za ved se-lva Domnu d un fil+,ali se nu va.'i #ela strign l+-a dtun mer !i l+-a zis: de#esta mer lu temul+ere neca-l poidsi va rod un fil+cumre tu vre.

  Ear n" oar " unamir" #e no-aveni#iun h+il+, !imultu dure saib"un hil, tra s nu-lse-asting" numai.De-a#e ns ur laDumnidz"u s"-l daun hil,.N" dzu " si duse laun mag,, ma-z-vead" di se va-l + daDomnul hil+,, ic"nu.Am a#el magl+deade un mer !i-l+dzse: si-l da- amulare-t"i aestumer !i s-alu mnc",

  !i ea va s-fac" unhil,, a!i#e cum ldoare inima.

  Ra un" oar " unampirat cari nu veni#iun il-, !i multu#ine s" aib " un il -,,sa nu-l- si sting " numea. Di #ea -el tucusi rug la Domnu s"-l- da un il-,.Un" zu ," si dusi unmaghesnic, s" cat "d "-li s"-l- da Domnuvrin il-,, ili nu.Ar" #el maghesnic "lidedi un" mer " !i-l- zisi: s"-, da - lamul-ari-ta #est" mer " !i s"-, m "nanc", !i eas" rudesc " un il -, !acum a#i #eri buricu.

  3.2. Dialectul dacoromn %i subdialectele sale

  Dialectul dacoromn se ntlne!te n Romnia, Republica Moldova dar !i n alte #"ridin Europa !i pe alte continente (America sau Australia)16.

  Subdialectele dacoromne:- subdialectul muntean- subdialectul moldovean- subdialectul b"n"#ean- subdialectul cri!ean- subdialectul maramure!ean

  16Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, Bucure!ti, Editura Didactic" !i Pedagogic", 1977, pp. 112-113.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  12/76

  12

  3.2.1. Subdialectul muntean

  Harta subdialectului muntean, cu principalele zone de tranzi&ie (dup " I.Coteanu17)

  Subdialectul muntean este vorbit n jum"tatea de sud a teritoriului dacoromn18:- n Muntenia: jud. Ilfov, Prahova, Dmbovi#a, Arge!, Olt, Teleorman, Ialomi#a, S jud.

  Buz"u !i al jud. Br"ila;- n S Transilvaniei: jud. Bra!ov !i S jud. Sibiu;- n S Dobrogei: jud. Constan#a !i S jud. Tulcea;- n Oltenia: jud. Dolj, Vlcea, E jud. Mehedin#i !i al jud. Gorj.

  Tr's'turi specifice19:

  -

  fonetico-fonologice:Vocale: 1. nchidere: - eaton > i(n cuvinte cu dou "silabe posttonice con #innd vocalae); ex: ipurele>ipurile>ipurili; vsele>vsile>vsili; ftili; csili;

  - e> ',(, i(rar); ex: spn ., mnt/, bn/, didem;2. dup" consoanele s, z,%(n Oltenia):

  - ea> a; ex: (s") g"ssc";- e, i >!, ; ex: s*gur, s"mn, z;- [(] >; ex: verz, p"rn#;

  17Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romne, Bucure!ti, Editura 'tiin#ific", 1961, p. 75.18Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologie

  romn!, pp. 162-163; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, Craiova, Scrisul Romnesc,1984, pp. 163-165.19Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, pp. 163-170; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 165 201.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  13/76

  13

  -", j+ e, i; ex: !e, m"t!e, ma!n", grje;- dup"consoanele d,p: e, i> !, ; ex: d", p", dn, pn, dntre, pntre, d"sprte;

  3. la final"de cuvnt:- [0] (n Muntenia estic" !i Dobrogea); ex: om0, v"r0, cap0, surd0;- [1] (cu excep#ia graiurilor din estul Munteniei !i Dobrogei); ex: fierr1, croitr1, tobo!r1;

  4. subdialectul muntean este singurul n care apare diftongul i (creat prinanticipare); ex: cine, pine, mine;5. diftongi crea#i prin anticipare: oi, ui, ai, ei; ex: oik'1, rik'iie, p"dik'e,

  strik'in", urik'e;

  Consoane: 1. nu apar fonetismele arhaice d !i 2(n sec. al XVI-lea acestea au devenit z !ij);

  2. palatalizare:-p> ph'; ex: ph'ept- b >by; ex: byne;-f > fh'; ex: fh'er;

  >fk' (sk'); ex: fk'er (sk'er) n S-V Olteniei- v >vy; ex: vyespe;

  > vg' (zg'); ex: vg'er,(zg 'er) vier n S-V Olteniei3. fricatizare:

  - africatele 3,2 nu se fricativizeaz " (din acest punct de vedere sd. muntean este cel maiconservator);

  4. consoaneles, z,%,", jnu sunt dure; ex: !'epte, !'erpe, !'e, cuj'e;5. hrostit slab sau deloc; ex: in "hain ", uo#ho #;

  -morfosintactice:

  Substantive terminate n ca, -ga prezint " la G-D forme n - k'ii,- g'ii; ex: mik'ii,Flork'ii, Olg'ii;

  Articolul genitival are forme variabile dup"gen !i num"r (al, a ai, ale) (singurul sd.)Pronume (adjective) demonstrative: fetele !'"tea, casele !"tea, !"tia;Verb: - schimb"ri ntre conj. a II-a !i a III-a: a tace, a pare, a cade;- accentul pe sufix la indicativ prezent:f!)m, f!)%i, spunm, spun%i;- neutralizarea opozi#iei de num"r la persoana a III-a: (ei) zice, (ei) face, f!cea, (ei)

  venea;

  - mai mult ca perfect - absen#a desinen#ei de pers. a III-a, pl.r!: ei v!zuse;- forme iotacizate pentru verbe cu tema n d, -t, - n, - r (specific" sd. muntean iotacizarea la verbe cu tema nd,t): rz, n*i%, po)+, spui, piei;

  - perfectul simplu (un trecut foarte apropiat): de diminea#" m!sculai, f!cuitreab ";- perfectul compus (un trecut mai ndep"rtat): ieri am fostla teatru;- auxiliarul perf. compus: a(singurul sd.), ex:a fost;- participiu+ r!, ex: am f"cut"r!;- imperativ: nu facere%i, haidere%i;Adverb: mai+ auxiliar sau reflexiv, ex: maim "duc, nu mai am f"cut, maia ! vrea.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  14/76

  14

  TEXTE DIALECTALE20:

  769. $TEF"NE$TIpl. B"neasa, jud. Ilfov

  PAPARDEJ4c"papard /l/: le uz cu p5.Paparda, rud"!6a 1ej' d"m 1-o d" Cu g"l.ta pln" Pste t4t" #ra!V3ili l"pt4s/,7ili ln4si,P0r3i 8sur!i,9m s"n"t!i.

  [7. IX. 1935] Paraskiva Gligr/ 'tefn, 70 ani (S.I.)

  RUS(LILINo1 #inim o s"pt"m n" Rus :liili: luni !i mar#i nu punm m na p " nimc; m 1rcu;

  mun3m la cmp !i m*c:m p0ost; jj'o1 ndr "znm p"nem *ct/; vne;mu *3m t4 t"z 0a lacmp, dar m*c:m p0ost; smb"t" mun 3m t4t" z 0a; dumnic" l "s:m sec d" pstu luSmp1tru.

  [ 9. IX. 1935] Aceea!i21

  987. TOPRAISARpl. Mangalia, jud. Constan#a

  )RBA F)RILOR6st.-o 1rb"cre distr 2e r3e *cu1etr".S"z 3e c" ari 341ca, dp" 3e f3e pu1, fa3o cu !cul #"mc ", ct *cpe p1i. Ba2ip 1i

  - nn"0ntru ! i- 1 i *c1 c-un lc "t. Pun c! ca pe un car ! f alb curt

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  15/76

  15

  3.2.2. SUBDIALECTUL MOLDOVEAN

  Harta subdialectului moldovean, cu principalele zone de tranzi&ie (dup " I.Coteanu23)

  Subdialectul moldovean este vorbit n N-E #"rii24:- n Moldova !i Bucovina: n jud. Ia!i, Suceava, Boto!ani, Neam#, Bac"u, Vaslui,

  Vrancea, Gala#i;- n N-E Transilvaniei (p"r#i din jud. Bistri#a-N"s"ud, Harghita, Covasna, E jud. Cluj, N

  jud. Mure!;- N-E Munteniei (N jud. Br"ila, Buz"u);- N Dobrogei (N jud. Tulcea).

  Tr's'turi specifice25:- fonetico-fonologice:

  Vocale: 1. nchidere (vocale neaccentuate):- efinal aton > (, i; ex: zm/, dl=i, rdi, >ni;- emedial > i; ex: fim11i, disprti, pnim, f=im;

  23Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romne, p. 83.24Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, pp. 130-131; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, Craiova, Scrisul Romnesc,

  1984, pp. 208-210.25Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, pp. 131-142; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, Craiova, Scrisul Romnesc,1984, pp. 210-237.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  16/76

  16

  - e > i; ex: di, pi, pisti;- !final > ; ex: mm, cs, lmb;

  2. deschidere:- !protonic > a; ex: bat1i, barbt, parnti;

  3. dup" cons. s, z,", j,%, d, r:

  -

  e,i> !, ; ex: s*gur, z"r (zer), !"d (!ed), z (zi), mp"r#:sc, m"rg;- 'a > a; ex: sr, g"ssc;- [i] > [] > ; ex: p"rin#i parn#, ascl#, ur!;

  4. facultativ, la final"de cuvnt, elemente vocalice asilabice:- [i], [iu]; ex: tobo!r1( 0), su=itr1 (0);- [u]; ex: cap0, surd0, ct0, cnd0;

  5. diftongarea:- e> +e; ex: l1emn, f1ti, c"m1!;

  6. monoftongarea:- +> i; ex: cni, pni, mn/;- ' > ; ex: m, av, spun, cur ;

  Consoane: 1. fonetisme arhaice:- d n cuvintele provenite din : -latin"; ex: dc, d;

  - substrat; ex: bd buz";- 2n cuvintele mo !tenite din latin"; ex: 2oc, 2o1< dies Jovis (ziua lui Jupiter), 2os;

  2. palatalizarea:- -p, b, m > (p)k, (b)*, (m),; ex: (p)kept, (b)>ni, lcr"(m)?/;

  - f, v > n S Moldovei: h, y; ex:(s") h+iu, hri, yis, yin;> n N Moldovei:-, z;ex: (s ") =i0, =ri, zis, zin;

  -

  t, d n unele zone; ex: dinte, , frate;- n unele zone (ntre Roman !i Vatra Dornei) - k >); ex: kem > 3em;

  -*>.; ex: >em > 2em;- izolat, n N-V Moldovei:- k >(p)t; ex: kem > tem (chem);

  - > > (b)d; ex: >em > dem (ghem);

  3.fricativizarea africatelor:-!," > #, z; ex: dul!e > dl#i, pln"e > pl$nzi;

  4. vini #ial + o,u > h; ex: hrb, hlpi;

  -

  morfosintactice:- n N Moldovei, forme de G-D n --i+, -zi+: An=i1, Olzi1;- Articolul genitival: a invariabil;- Pronume !i adjective demonstrative: (a)1sta, a1sta, (a)=la, (a)=lea etc;- Verb: - perfectul simplu nu e utilizat;

  - perfectul compus: auxiliarul o; ex: o fost;- mai mult ca perfectul: forme perifrastice; ex: am fost cntat cntasem;- viitorul: auxiliarul: - a vrea; ex: el a cnta

  - a avea; ex: el a s" cnte, noi avem s "cnt "m, voi ave#is" cnta #i.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  17/76

  17

  TEXTE DIALECTALE:

  551. PIPIRIGpl. Neam#u, jud. Neam#

  $

  (RPI DI CS':rpili di cs s vorbi!ti c" sta-mp "ri# c:s ! sra s-audi zgmotu lui ca cummbl =su. Cm mu@ri st"pnu cs, mu@ri ! !:rpili.

  [11. X. 1937] Vasli Dumtru Herd'elezuu Cre*g5, 30 ani (S. II)

  IRBA *+R,LUIDc pni irba =Arlu pi lact, s discii. Dc prind pii ?i ari=u@i=i s i-*cuiBmundiv, pi ie o l"s:m lbir, slb4d pi-afr", s vorbe!ti c-ar ad=i irba =Brulu !i discii.

  [11. X. 1937] Acela!i

  CUM SE POATE $TI CE AN VA FIPuni cuj di =p la Sfntu Vasli ! le-mpli cu sri. Li puni pntru luni. Luu lna-nti,leniuurii, ! vidii, dc cuja =ei di =p s"-mpli di p, at8=ier bun tmpu. Dc n s "-mpli, ier r"u, nu plou, nu s-f"= irba ac"t:ri; s-f"= pu#n" ! rA.

  [25. VIII. 1938] Gr>i Vasli Dolh:scu, 30 ani (S. IX)26

  26Din Texte dialectale culese de Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj-Sibiu, Suplement la AtlasulLinguistic Romn II (ALRT II), pp. 209-210.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  18/76

  18

  3.2.3. SUBDIALECTUL B"N"-EAN

  Harta subdialectului b'n'&ean, cu principalele zone de tranzi&ie

  (dup" I.Coteanu27)

  Subdialectul b"n"&ean este vorbit n S-V #"rii28: - n jud. Timi!, Cara!-Severin;- n S jud. Hunedoara;- n S jud. Arad (pn"la Mure !).

  Tr's'turi specifice29:- fonetico-fonologice:

  Vocale:- 1. nchidere:- e >', i, i; ex: !pC., pi!Cil'i, fa; ex: sr", sc";

  27Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romne, p. 91.28Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran,Dialectologieromn!, pp. 145; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 240-243.29Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran,Dialectologieromn!, pp. 146-152; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 244-276.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  19/76

  19

  - [i] >; ex: !Ci# !ti#i, prim#, c"!case;- 4. elemente vocalice finale asilabice (facultativ, dup" consoane):

  - [i]; ex: tol; ex: c?B, p?B, m?i;- eafinal neacc. > e; ex: vre, av, gre;

  - 7. labializare:- >; ex: cp, cl, s@re;

  - 8. consonantizare:- uintervocalic > v; ex: luvt, nv"r nour;- au, eu+ t, d > b, p; ex: laud"> lavd " > labd ", caut > cavt > caft > capt;

  Consoane: -1. fonetisme arhaice:- 0< lat. d+ i; ex: D oi, ei;

  ex: m-oi du

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  20/76

  20

  - condi#ional prezent: auxiliarul a vrea: vrea", vreai, vrea, vream, vrea%i, vrea (sau,dup"R. Todoran, cu variantele: re", rei, re, rem, re%i, re);

  - imperativ negativ: forme vechi;ex: nu v"batere #i, nu cntare#i;

  - forme aspectuale (sub influen#a graiurilor srbe): cu ajutorul prefixelor: do-, pro-,

  z!-;ex: s" dogat "se termin "complet, s " proruga se ruga din nou, o zuitat a uitat complet.

  TEXTE DIALECTALE:

  27. GLIMBOCApl. Caransebe!, jud. Severin

  M"SURATUL LA OI

  S"m "sur", cnd v?Bmu la brnd ". Mai int?v ?B umu cu lpCBmai mult, dp " i Blv?Bcre-i cu lp CBmai mic. !Ca-z b"

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  21/76

  21

  [6. VIII. 1930] Adm IBrja, (S. II)

  FRNTURI DE LIMB"P"pucriu pu@CB p "pu

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  22/76

  22

  3.2.4. SUBDIALECTUL CRI$EAN

  Harta subdialectului cri/ean, cu principalele zone de tranzi&ie(dup"I. Coteanu 32)

  Subdialectul cri$ean este vorbit n N-V teritoriului dacoromn33: n Cri!ana !i VTransilvaniei (jud. Bihor, S"laj, Satu Mare, Alba, V jud. Cluj, N jud. Arad, N jud.Hunedoara).

  Subdiviziuni ale subdialectului cri!ean: - graiurile din - Bihor,- Gara Mo#ilor- Oa!

  Tr's'turi specifice34:- fonetico-fonologice:

  Vocale: 1. nchidere:

  - e(neaccentuat) > e$, i, i; ex: b?B$, p?i, vi?t, c?ile, pi, pist'e;- a(neaccentuat) > !; ex. p"hr(u), m"!n";- o(neaccentuat) > u; ex: usp:#u, pui apoi, puit"poiat ";- !(final) > "$; ex: vd5, cs5;

  2. deschidere:- !> a; ex: (di) capatt, parn#, batrn";- (+ silab " con #innd un alt e) > e (deschis); ex: m?ri, (s") t'me$ s"

  cheme, 3re$;

  32Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romne, p. 99.33Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, pp. 152; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 284-288.34Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, pp. 153-159; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 288-312.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  23/76

  23

  3. dup"consoanele s, z,%:- e, i >!, ; ex: s*gur, paz:sc;- ea >a; ex: sra, zm";- [i] > ; ex: gas:!t';

  n vestul Transilvaniei aceste transform"ri au loc !i dup"" !ij; ex: o !"zt, grijm;

  n centrul !i vestul Transilvaniei, e> ! !i ea >a !i dup"labiale; ex: vorb :sc, m"rg, s"mrg ";4. facultativ, la final":- [i], [u] !i [iu]; ex: d"tri(d "triu), bunu, lupu, cunscu;

  5. diftongare:- oa >o >uo; ex: joac" joc " juc ";- e >ie (mai pu #in frecvent);- o > u! (la ini #ial"); ex: um, u"rb;

  6. monoftongare:- ea > a(dup " s, z, t); ex: sra;- oa > o; ex: npt'B, sre, juc";- i > ; ex: c?B, p?B, m?B;

  7. ia > ie; ex: tait, *cuit.

  Consoane: 1. fonetism arhaic:-.; ex: 2oc, a28ns, 2os;- nu se p"streaz" d; s-a transformat nz;

  2. palatalizare:- p, b, m > pt', bd', m,; ex: ript'i, pt'eptu, bd'?e$, abd' abia, m?iris",

  lcr"m?;> k',*, ,;

  -f > h'; ex: (o) h'i, h'ir;- v > z;ex: yin, ysuri;

  > 5; ex: (o) Hi?tu;- t, d >6, 5; ex: t:IB, m" IBm, rpiHi, (s") sfaD!IB;- n >,; ex: v?Bvine, b ?i, p?im;

  3. fricativizare:-.> j; ex: trjem, aj8nje, fuj;- )nu se fricativizeaz "; ex: f3em;

  4. lichidele:- l (+ cons.) > 7(velarizare); ex: a Jb;

  > u(vocalizare); ex: aub;- r(la ini #ial") > r (pronun#are dur");

  5. confuzia k',*cu 6, 5;- astfel, se creeaz" omonimii: IBm tem IBm chem; p"rIBperete p"rIB pereche; IBi tei IBi chei IBi piei;

  6. pronun#area dur" a consoanelor s, z,%(", jn centrul !i vestul Transilvaniei);7. rotacismul: n intervocalic > r (n Gara Mo#ilor !i N Cri!anei); ex: r(i)m", yir

  vin, fntr";8. epenteza lui c n grupul consonantic sl; ex: sclabK, scla?n", sclbod;

  - morfosintactice:

  Substantiv: - exprimarea dativului cu prepozi#ia c!tre (c!t!, cata);ex: z3e cata iel;Articol genitival a(invariabil);

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  24/76

  24

  Pronume -demonstrativ: - aista, aista, ai"tia, aistea(cu diferite variante);- a)la, a)ea, a)ia, a)lea(cu diferite varinte);

  - nehot"rt: - orece ceva, vreun, vreo,- oarecnecineva, vreun, vreo;

  ex: n-ai tu ure3e hin"?

  Verb - sufixeleez !i esccad;ex: (s") lcri, s" pl :Ie se pl"te!te;- sufixeleez !i escse adaug "la verbe care nu cunosc acest sufix n limba standard;

  ex: sim#:sc simt, Hespar#:sc despart;- forme iotacizante; ex: spui spun, #u #in, piei pier;- perfect compus auxiliar: el o fost ei or fost

  el o fost ei o fost- mai mult ca perfect: forme perifrastice;

  ex: o foz zs zisese, o fos r"ms r"m"sese;- viitor: oi fa3e, ii fa3e;- conjunctivul cu ajutorul conjunc#iei"i;

  ex: !i s" nsoare; !i fac";- condi#ional perfect: perfectul compus al auxiliarului a vrea !i infinitivul verbului de

  conjugat;ex: o vu fi ar fi fost, o vu(t) cnta ar fi cntat ;

  - imperativ negativ: nu+ infinitiv lung;ex: nu cntare#i, nu v"batere #i.

  TEXTE DIALECTALE:

  310. RO$IApl. Beiu%, jud. Bihor

  IRBA FER"LORU

  Spu? a! c", dac-o b"gat-o-m br*c", o puz br*ca p" fru, p " zru o p " l "ct

  "

  , s-oda!Isu f:r" Iii.O g"st 3i?iv ?Hi isti ar3u d " f 3i pii. Lu-*gr"H!Ii !i lu-mfnd", lu-?IHi cu

  l"ct" !i ie nu-l pIi da!IHi, num-ad3i burina 3e a fir"lor. '-ap-o fost cre-o c4nosctu, c"c r"sr. sril ., z3.c "-i r!iii ca sjili.

  [24. III. 1937] Pa*cuPetr #a Ilii, 64 ani, (S. I)35

  35Din Texte dialectale culese de Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj-Sibiu, Suplement la AtlasulLinguistic Romn II (ALRT II), p. 137.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  25/76

  25

  325. CHINIZpl. Valea-lui-Mihai, jud. S'laj

  CUM SE FACE NUNTADa c" nnta a ! s" f 3A: c" dc " mre fi 3Lru la fMt" !-o pe#!IA, atn3 api !Imb"i?Nle. Atn3api i gta cre Hn#a, o-*creHin#t am atn3. Dp"a 3 s-o dus la notMro!u, s-oscris afMr". '-a-tn3e o trect zlile cIA mbl ". pui iar o m"rs napi la notMro!u !i s-ocununt. D'Ala notMro!u iar o m"rs napi la ppa !i s-o cunun !i la pupa. Pn"iei o umblt p-aclo, pn-atn3p "rn# acs"s-o preg "tt cu tLIAm *c"rle !i b"utOrile s" fi A g Mta. '-p" p-atn3, p"c #o fost IAm#la nnt ", t"#o fost aclo. '-poi atn3e s-o prFs !i !-o mul"tt. GgM?io 3et"rMt. T"# s-opuc Mt a juc. poi dp-a-3 fIile 3le HA nn " !i vfii o-nIFs misile,soc"3#"le o pus m*c:rilr-m blHA. Api l-o dat la vfii !i le-o purtMt p"m ies(i. FIile HAnn"o pus t Mljerile, l*gurile, furcO#"le, cu#Iile. '-pui s-o prFs !i o m*cMt !-o b"uOt.

  'i dp" 3-o g"tMt, o strs miNsile, ir" s-o prFs a juc mai i*cLl4. pui dc"o juct un

  d"rb HA vr eme, pui s-o prFs a juc jcu m?irsi. Jcu m?rsi l-o juct a! c" t "t dsu u-ojuct p" m ?ireMs", m?irMs". Cre cum g"t HA juct cu m ?irMsa, mere la msa nHA !iHm?rile cu n"n!u-s"u, !-api da 3Avoi HAjcu m ?irsi, or bM?, or 3Ava hM?A, or p"hMr", r3Avs". Dp" 3Ag "t, strj t:IAbot 3Ac "p"t m?irMsa !i le pu?P-zHiiA !i mer cu ile drept sba iei. Atn3e dc" mai av vin H3i kdve, !mai mul "t ! mai i*clo, dc"nu, iar atn 3puI mre. B?Ac-o dat jcu m ?irsi.

  [10. VI. 1934] Iuliina Hlho!, 40 ani (S. III)36

  36Ibidem, p. 143.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  26/76

  26

  3.2.5. SUBDIALECTUL MARAMURE$EAN

  Subdialectul maramure$ean este vorbit n jude#ul Maramure! (n jurul ora !elor Vi!eu!i Sighet). Prezint" asem "n"ri cu subdialectele cri!ean !i moldovean.

  Tr's'turi specifice37:- fonetico-fonologice:

  Vocale: 1. nchidere:- e > ', i, i; ex: mnurili, um?i, HiQa, pi;

  2. deschidere:- e >8(+ silab " ce con #ine un alt e); ex: vRrHA, fRIA, (s") dRiA;

  3. dup"consoanele s, z,", j,%, d, r:- e, i >!, ; ex: fs"liA, (o) sost, strg", m"rs, p", p"st";- ea >a; ex: sr"sear ";- [i] > ; ex: cumn#;

  4. dup" 9,:(sunt simboluri specifice pronun #"rii dure a africatelor n Maramure!):- e, i > !, ; ex: (n(, porun(t, d(";

  5. suplimentar, la final":- [i], [iu]; ex: datri, cuptri, ("riu;

  6. monoftongare:- ea >e; ex: hori horea (= cnta), viH;- i >; ex: c?A, p?A;- oa >o; ex: npIA, sriQA;

  7. ia >ie; ex: (s-o) sp"riit, (i-o) t"it;

  Consoane: 1. fonetisme arhaice:- d; ex: dc, dliA;-:; ex: Sos, Soc;

  2. palataliz"ri:-p, b, m >(p)6, (b)5, (m),; ex: pIAle, limbHi, m?Al;

  > (p)k, (b*) > 6, 5;-f >s; ex: sirbe, (s") siiA;- v > z; ex: zi?A, ziArme;- t, d >6, 5; ex: nIinHA, scIA;- n, l >,, ;; ex: sp ?A, bi?A, suriQA, pQAc;

  3. fricatizarea nu se produce; 3, 2se p "streaz";

  4. consoane pronun#ate dur:s, z,", j,%, d, r, m, p+ 9,:;5. apocopa silabei finale; ex: s-or fa s-or face, s" trez se treze !te, IoaIoane, D'o Gheorghe;

  6. rotacismul: nu se mai manifest" azi n Maramure !.

  - morfosintactice:Substantiv: dativul cu c!t!;ex: o ds c"t"ma-sa;Articol genitival: ainvariabil;Pronume (!i adjectiv) demonstrativ: - de apropiere: aista, aista, ai!tia, aistea;

  - de dep"rtare: a(:la, a(:ea, a(:ia, a(:lea;

  37Matilda Caragiu Mario #eanu, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus Todoran, Dialectologieromn!, p. 159-162; Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, pp. 323-349.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  27/76

  27

  Verb: - dispari#ia sufixuluiez !i-esc;ex: (s") lcre, nflre nflore!te;

  - apari#ia sufixuluiez !iesc;ex: sm#:sc, mp"r#:sc;

  - forme iotacizante pentru verbe cu temele n r !i n;ex: s" puie, s " #ie, pIiei, s-o die;- perfect compus: auxiliarul o;- mai mult ca perfect: forme perifrastice;

  ex: o fost l"sat, o fost v"zut;- viitor: auxiliarul -a vrea: oi, i, a, om, #, or (f"r" v ini #ial);

  - oinvariabil + conjunctiv; ex: o s " fac.

  353. BRSANA

  pl. Iza, jud. Maramure%

  OBICEIU LA SECERI$Cnd zin Hila s"(Are, fac cunn" HAgru f eIAlie !-o pun p"cap ! o duc la beseric".Zin hornd. O pun la ic?A.

  [21. VII. 1930]P"tr"!D'r HAa lu D'r HA, 35 ani (S. I)

  $EZ"TORIC"t:m o cs", 3?A ?A vrea a l "s. Api aclo ?A strn 2Am o strsr" HA femi !

  tor(Am. Horm aclo mndru.Zin fe(ri; apc" fs "liA. S"s "rt".

  [21. VII. 1930] P"trovn Dca a lu Vasalie, 60 ani (S. II)

  $ARPE DE CAS"

  Zirme alb cre d(" c "-i norcu c

  :s. P" sup strtu c

  :s, aclo !:HA. ' la strtu lagrajd.

  [22. VII. 1930] (S. I)

  OBICEIU LA IE$ITUL CU PLUGULS"r og" lu Dum ?Ad:u, !f ("cr (" ! dc":- Dom?e, aSt"-m!' femeia ie 8uou !-l sprS" HAcar, c " s "-i siA u !or"ar "tra, ca ! uuu.

  [21. VII. 1930] Acela!i38

  38Din Texte dialectale culese de Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj-Sibiu, Suplement la Atlasul

  Linguistic Romn II (ALRT II), pp. 158-159.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  28/76

  28

  BIBLIOGRAFIE:Caragiu Mario#eanu, Matilda, 'tefan Giosu, Liliana Ionescu-Rux"ndoiu, Romulus

  Todoran,Dialectologie romn!, Bucure!ti, Editura Didactic" !i Pedagogic", 1977

  Coteanu, Ion, Elemente de dialectologie a limbii romne, Bucure!ti, Editura'tiin#ific", 1961

  Dimitrescu, Florica, Viorica Pamfil, Elena Barboric", Maria Cvasni, MirelaTeodorescu, Cristina C"l"ra!u, Mihai Marta, Elena Toma, Liliana Rux"ndoiu, Istoria limbiiromne(Curs universitar), Bucure !ti, Editura Didactic" !i Pedagogic", 1978

  Philippide, Al.,Istoria limbii romne. Edi&ie critic"de G. Iv "nescu, Carmen-GabrielaPamfil $i Lumini&a Boto$ineanu, Ia$i, Polirom, 2011, pp. 90-102

  Pu!cariu, Sextil, Cercet!ri"i studii, Bucure!ti, Editura Minerva, 1974Tratat de dialectologie romneasc!, coord. Valeriu Rusu, Craiova, Scrisul Romnesc,

  1984Texte dialectale culese de Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj-Sibiu,

  Suplement la Atlasul Linguistic Romn II (ALRT II), Sibiu, Muzeul Limbii Romne - Leipzig,Otto Harrassowitz, 1943

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  29/76

  29

  4. LATINITATEA LIMBII ROMNE

  Asemenea celorlalte limbi romanice, limba romn" are la baz " limba latin " popular "(latina vulgar", uzual", cotidian", vorbit" de cea mai mare parte a popula #iei) !i nu latinaclasic" (limba latin " literar ", normat"). Latina clasic" !i latina popular" nu sunt dou " limbidiferite, ci dou"aspecte ale aceleia !i limbi.

  Limba latin" vorbit " de popula #ia roman" din ntreg Imperiul a fost relativ unitar "(prezentnd totu!i unele diferen#ieri regionale). Cercet"rile ntreprinse asupra latinei vulgaredemonstreaz"c "unitatea ei s-a men #inut atta timp ct a existat o unitate teritorial" !i politic"a Imperiului Roman. S-a ajuns la concluzia c"unitatea limbii latine se men #ine pn"n secolulIV n Orient !i secolul VI n Occident. La sfr!itul secolului al IV-lea (n anul 395) s-a produso scindare (o divizare) a Imperiului Roman n Imperiul Roman de R"s"rit (cu sediul la

  Constantinopol) !i Imperiul Roman de Apus (cu capitala mai nti la Ravena iar apoi laRoma). Ca urmare, latina din zona carpato-danubian" evolueaz " izolat !i diferit de latinaoccidental", iar aceast" separare explic " unele tr "s"turi care individualizeaz" limba romn "printre limbile romanice, precum !i faptul c" unele inova #ii fonetice !i lexicale produse ncentrul !i vestul Imperiului Roman nu mai ajung pn" n Dacia, limba romn "fiind din acestpunct de vedere mai conservatoare, mai apropiat" de latin "dect celelalte limbi romanice.

  4.1. Izvoare de cunoa%tere a latinei populare

  Nu exist" texte scrise integral n latina popular " !i nici autori care s" fi scris n modcon!tient n aceast" limb " (spre deosebire de latina clasic ", literar", care ni s-a transmis prinnumeroase texte literare). Pentru reconstituirea latinei populare s-a constatat c" exist " dou "categorii de izvoare: antice !i moderne.

  1. Izvoare antice- surse epigrafice (inscrip#ii): inscrip#iile (n special cele cu caracter particular:

  funerare, comemorative !.a.), datate !i localizate, scrise de me!teri pietrari care nu !tiau mult"carte, reprezint" o surs "important "pentru cunoa !terea latinei populare, mai ales din punct devedere (sau sub aspect) fonetic !i lexical.

  Inscrip#iile latine!ti de pe teritoriul romanic au fost reunite de c"tre cercet"torulMommsen ntr-o lucrare ce cuprinde 16 volume, intitulat" Corpus Inscriptionum Latinarum

  (CIL), publicate ncepnd cu 1862 (pn"n 1956= a ap "rut ultimul vol.).Inscrip#iile din Imperiul roman de r"s"rit au fost studiate de H. Mih"escu, I.I. Russu,

  Emilian Popescu, I. Fischer.

  - surse literarea) m"rturii directe: n aceast" categorie este inclus Appendix Probi, scris, probabil, la

  Roma n sec. III, unde sunt notate 227 de cuvinte din latina clasic" al "turi de echivalentele lorcare circulau n latina popular"; este vorba despre o list" alc "tuit" cu scopul corect "rii unorerori de limb", reprezenta a treia parte a unui manuscris al lui Valerius Probus !i a fost scris"pentru elevii s"i. Respectiva list" alc "tuit" de Probus cuprinde numeroase exemple, dintre careoculus non oclus, rivus non rius, viridis non virdis, vetulus non veclus, columna non colomna,auricula non oricla, mensa non mesa, nurus non nura, auctor non autor !.a.

  De asemenea, !i Glosele con #in o serie de cuvinte !i forme caracteristice latineivulgare, limbii vorbite. Destinate oamenilor de rnd, n listele respective erau nregistrate

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  30/76

  30

  cuvinte din latina literar", din scriitori, pe care glosatorii le explicau, adesea prin sinonimeproprii latinei vulgare. n unele dintre aceste glose, termenul literar femur este explicat princel popular coxa, care a devenit n romn" coaps!; sau termenul literar collirida este explicatprin termenul popular turta, care st" la baza cuvntului romnesc turt!. Importante pentrudomeniul romanic, n special galo-romanic, sunt Glosele de la Reichenau, ce dateaz"probabil

  de la sfr!itul secolului al VIII-lea, redactate n nordul Fran#ei.

  b) m"rturii indirecte: unii dintre scriitori au introdus n operele lor, voluntar sauinvoluntar, unele elemente specifice limbii vorbite.

  n mod voluntar !i din ra#iuni stilistice (familiaritate, comic, ironie) forme populare aufost utilizate de Plaut (n comedii, 254 184 a. Ch.), Hora#iu (sec. I a. Ch.), Cicero (sec. I a.Ch.).

  Al#i scriitori introduc n scrierile lor involuntar vulgarisme, fie din neaten#ie, fie dinnecunoa!tere (de exemplu n unele tratate de medicin" veterinar ", Mulomedicina Chironis,sec. IV p. Ch., sau de medicin"popular "). Un alt exemplu l constituie traducerea Bibliei nlimba latin", cunoscut" !i sub numele de Vulgata, f"cut" spre sfr !itul secolului al IV-lea,

  nceputul secolului al V-lea).

  2. Izvoare moderne.Prin metoda comparativ-istoric" (compararea limbilor romanice) este posibil "

  reconstruc#ia unor particularit"#i de limb" !i a unor cuvinte din latina vulgar" (unele nc "neatestate).

  4.2. Tr's'turi ale latinei vulgare

  I. Fonetica

  Au fost identificate o serie de particularit"#i fonetice !i fonologice, unele generalromanice, altele specifice latinei dun"rene, care explic"fapte din limba romn ".

  a) Vocalismuln latina clasic" exista corela #ia de cantitate (vocale lungi !i vocale scurte), diferen#a

  de avnd rol distinctiv:M ": mMlum m"r m"lus r"uN A: lNvis neted lAvis u!or; vNnit (perfectul verbului venire) vAnit (prezentul

  verbului venire)T U: pTla coloan" pUla mingeL V: pLpulus plop pVpulus poporO W: lOtum galben lWtum glod

  n latina popular", modific"rile survenite n structura accentului au dus la schimbareaopozi#iei de cantitate a vocalelor cu opozi#ia de calitate sau de timbru, vocalele lungitransformndu-se n vocale nchise, iar cele scurte n vocale deschise.

  Deci: lungi Xnchise

  scurte XdeschiseS-a ajuns la concluzia c"aceast " trecere s-a petrecut aprox. n sec. III IV p. Ch.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  31/76

  31

  Sistemul vocalic al latinei populare se prezenta astfel:

  i u/ K

  e oR oa

  Unele vocale apropiate ca timbru s-au confundat, devenind echivalente calitativ, ca:

  / (deschis) cu e (nchis) > e:

  lat. cl. nUgrum > lat. pop. negru(m) > negru

  Pentru o !i u se constat" deosebiri de tratament pe teritoriul romanic: n latina

  dun"rean" K( W) Yo (nchis), ci !i-a p"strat timbrul de uEx: lat. gWla > rom. gur", deci W O

  u

  La fel !i Z L ex. l Zcus > loco tLtus > tot

  n latina dun"rean"se produce diftongarea lui n ie(nc "din secolul al II-lea p. Ch.):lat.f&rrum> rom. fier; lat.f&rvere > rom. a fierbe. ns", dac" (deschis) se afl " naintea uneiconsoane nazale, diftongarea nu se produce.

  De exemplu: lat. dentem> rom. dinte; lat. tempus> rom. timp.

  Un fenomen fonetic vechi, ce s-a extins n latina popular", este sincoparea unor vocalescurte, neaccentuate, aflate n pozi#ie interconsonantic", n special vocalele i !i u. Numeroasesitua#ii de acest fel au fost nregistrate n Appendix Probi: viridis non virdis (> rom. verde);calidanon calda(> rom. cald!); oculus non oclus (> rom. ochi); vetulusnon veclus(> rom.vechi).

  Alte schimb"ri fonetice care au intervenit n latina popular":a > e: lat. cl. canapem> lat. pop. * canepem> rom. cnep!a > o: lat. cl. quadratus, -a, -um> lat. pop. codratus> rom. codrue > i !i i > e: lat. cl. senatus> lat. pop. sinatus; lat. cl.sortes> lat. pop. sortis; lat. cl.

  vicinus> lat. pop. vecinus; lat. cl. civitatem> lat. pop. cetatem.i > a: lat. cl.silvaticus> lat. pop. salvaticus> rom. s!lbateco > u !i u > o: lat. cl. columna > lat. pop. colomna; lat. cl. turma> lat. pop. torma; lat.

  cl.ponere> lat. pop. punere; lat. cl.frontem> lat. pop. fruntem.

  Diftongii: n latina popular"de cele mai multe ori diftongii se monoftongheaz ". Ex. ae(< ai) > e (fenomen foarte vechi, ncepnd din sec. III a. Ch.): lat. cl. caelum> lat. pop. celum> rom. cer.

  Diftongul auprezint "pe teritoriul Romaniei diferen #e de tratament. n latina vorbit"eltinde s" se monoftongheze nc " din sec. al II-lea a. Ch., uneori fiind pronun #at ca o (maifrecvent), alteori ca a.

  Ex: lat. cl. auricula> lat. pop. oricla> rom. ureche, fr. oreillelat. cl. cauda> lat. pop. coda> rom. coad!

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  32/76

  32

  lat. cl. ausculto> lat. pop. asculto> rom. ascult

  n latina dun"rean" exist " !i situa#ii cnd diftongul au s-a men #inut, n timp ce nlimbile romanice occidentale s-a redus la o.

  Ex: lat. aurum> rom. aur(fr. or)

  b) Consonantismul

  Sistemul consonantic al latinei clasice era urm"torul:oclusive labiale: p, b

  dentale: t, dvelare: k, glabiovelare: ku, gu

  sonante nazale: m, nlichide: l, r

  siflanta sspiranta faspirata hExistau n latina clasic" $i consoane geminate (duble), distinc#ia consoan" simpl " /

  consoan" geminat " avnd rol fonologic, deosebind cuvinte. Ex. ferum s "lbatic / ferrumfier; catus ascu#it / cattus pisic ". Acestea se reduc ns" n latina popular " (elemen#inndu-se doar n italian").

  Att inventarul fonemelor consonantice ale latinei clasice ct !i distribu#ia lor semodific"n latina popular " prin:

  - apari#ia unor consoane noi (seria africatelor)- dispari#ia unor sunete (h)- c"derea consoanelor finale (-m, -s)- reducerea unor grupuri consonantice.

  Aceste modific"ri se produc n func#ie de:- pozi#ia sunetului n cuvnt (ini#ial", median", final"; sunt mai dispuse dispari#iei

  consoanele finale)- vecin"tatea celorlalte sunete, vocale sau consoane- locul accentului, de o importan#" mai mic " dect n cazul sistemului vocalic.

  Principalele transform"ri produse n latina popular"fa #" de latina clasic ":1) Amu#irea consoanei h, indiferent de pozi#ia ei n cuvnt (este considerat a fi cel mai

  vechi fenomen caracteristic latinei populare):ex: lat. cl. hostes> lat. pop. oste(s)> rom. oastelat. cl. hordeum> lat. pop. ordeu(m)> rom. com. ordzu, rom. orzlat. cl. hiberna> rom. iarn!lat. herba> rom. iarb!

  2) Betacismul (confuzia lui bcu v):

  lat. cl. cervus > lat. pop. cerbu(s)> rom. cerb;lat. cl. corvus > lat. pop. corbu(s) > rom. corb;lat. cl. veteranus> lat. pop. betranu(s)> rom. b!trn;

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  33/76

  33

  n unele situa#ii b !i vn pozi #ie intervocalic"au disp "rutEx: lat. caballus > rom. callat.sebum > rom. seulat. ovem > rom. oaie

  lat.grevus> rom. greu

  3) Sonantele l !i n urmate de i n hiat se palatalizeaz " (se consider " c " sunt primeleconsoane muiate ale latinei)

  ex: lat. cl.filius > lat. pop. filiu(s) > rom. com. filu > rom. fiulat. cl. cuneus > lat. pop. cun'eu(s)> rom. com. cun'u> rom. cui

  4) Dispari#ia consoanelor finale. Este o tendin#" veche, cunoscut " nc " din indo-european". Consoanele care cad cel mai frecvent sunt m !i s. Acesta este un fenomen ceapare n special n flexiunea nominal" (mai rar n cea verbal ") !i care s-a nregistrat n

  inscrip#iile din latina dun"rean"ncepnd cu sec. al II-lea e.n.Ex: lat. campus > rom. cmplat.filius > rom. fiu

  5) Palatalizarea consoanelor dentale t, d + i (< i n hiat) (se asibileaz ") (ncepnd cusec. al II-lea d.Ch.).

  Ex: pronun#area asibilat"a lui teste notat "n inscrip #ii prin tz, ci, si !is, iar pentru dnaceea!i pozi#ie se utilizeaz" dz !iz, varia#iile de notare fiind ncerc"ri ale scribilor de a notasunetele nou ap"rute: Vicentzuspentru Vicentius, terminacionespentru terminationes, terciopentru tertio, Terensus pentru Terentius, observasione pentru observationem,ziaconuspentrudiaconus, adzutorpentru adjutor,Zionisospentru Dionisos39.

  6) Velarele c,gnainte de e !i ise palatalizeaz ".Ex: lat. brachium> rom. bra%.

  7) Labiovelarele qu, gupierd apendicele labial !i evolueaz" identic cu velarele c !ig.Ex: lat. quinque > rom. cinci; lat. sanguis > rom. snge. Cnd este urmat de a, apendicelelabial se p"streaz", labiovelara evolund lap, b. Ex: lat. aqua > rom. ap!; lat. quattor > rom.

  patru; lat. lingua> rom. limb!.

  8) Grupurile de consoane. n latina popular", grupurile de consoane tind s" se

  asimileze.Ex: cs >ss >s:lat. cl. dixit > lat. pop. dissit> rom. ziselat. cl. maxilla > lat. pop. massila > rom. m!sea

  rs >ss >s:lat. cl. deorsum > lat. pop. deossu(m) > rom.joslat. cl.sursum > lat. pop.sussu(m)> rom. sus.

  De!i n limba vorbit" erau frecvente formele f "r" r (ex: persica non pessica App.Pr.), uneori, n unele cazuri, r + ss-a conservat:

  Ex: lat. ursus> rom. urs; it. orso, port. urso

  39Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 49.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  34/76

  34

  ns >ss> s:lat. cl. mensura> lat. pop. messura> rom. M!sur!lat. cl. densus > lat. pop. dessus > rom. Des

  lat. cl. mensa> lat. pop. messa> rom. com. meas!> rom. mas!

  tl > cl:lat. cl. vetulus> lat. pop. veclus > rom. Vechi lat. cl. astula > lat. pop. ascla; rom. a"chie

  cs >ps(izolat):lat. coxa > rom. coaps!

  ct >pt:lat. lucta > rom. lupt!lat. noctem> rom. noapte

  cl, gl > c;, g;(chiar !i cnd nu erau urma#i de esau i):lat. cl. clavem > lat. pop. c;aie > rom. cheielat. cl. oculus > lat. pop. oclus > rom. com. oc;u> rom. ochi.

  9) Consoanele geminate din latina clasic" tind s " se reduc " n latina popular " laconsoane simple.

  Ex: mm >m: lat. mamma > mam!

  tt> t: lat. attingere > rom. atinge

  ll> l: lat. caballus> rom. cal; lat. vallis> rom. vale.Dar llprezint " !i alte tratamente, n func#ie de pozi#ia n cuvnt: lat.stella> rom. stea

  (dispare) sau lat.gallina > rom.g!in!(se palatalizeaz "). ns" nu devine r, cum se ntmpl"ncazul lui lsimplu intervocalic (lat. solem> rom. soare).

  II. Morfosintaxa

  n sistemul morfologic al latinei populare se manifest"dou "tendin #e majore:- tendin#a de simplificare a flexiunii (de reducere a formelor)- tendin#a de dezvoltare a formelor analitice (n locul celor sintetice)

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  35/76

  35

  1. Substantivul

  n latina trzie apar modific"ri importante n flexiunea substantivului. Latinadun"rean" a conservat mai bine unele particularit "#i ale declin"rii substantivelor, disp"rute nlatina occidental", fapt explicabil prin separarea Romaniei orientale de restul romanit"#ii.

  Transform"rile fonetice care au avut loc n latina popular" au dus la schimb "ri nflexiunea substantivului, spre exemplu. Astfel, c"derea consoanelor finale m !i s a dus laconfundarea N. lupu(s) cu Ac. lupu(m); confundarea vocalelor o !i u a dus la omonimia N.lupu(s)cu D. lupo.

  Tendin#a spre simplitate a limbii vorbite a dus !i la gr"birea procesului de dispari#ie aflexiunii sintetice. Datorit" insuficientei distingeri a formelor gramaticale prin desinen #e s-aajuns la necesitatea exprim"rii rela#iilor cazuale prin prepozi#ii (dezvoltarea flexiunii analitice= a construc#iilor cu prepozi#ii).

  n latina clasic" existau cinci declin "ri. n latina trzie se produce o restructurare, !ianume trecerea de la o declinare la alta, din pricina desinen#elor comune.Spre exemplu, unele substantive de declinarea a III-a trec la declinarea I:

  lat.frons, frondis(decl. a III-a) > lat. pop. frondia(decl. I) > rom. frunz!(decl. I)lat. cl.glans, glandis (decl. a III-a) > lat. pop.glanda(decl. I) > rom. ghind! (decl. I).

  2. AdjectivulCa !i n cazul substantivelor, !i n flexiunea adjectivului se manifest" tendin #a de

  simplificare. n latina popular", vorbit", se remarc" tendin #a de trecere a adjectivelor ncategoria cu trei termina#ii (n special us, -a, -um, de tipul bonus, -a, -um).

  n exprimarea compara#iei, se extind construc#iile analitice (formate din adverb +adjectivul la pozitiv). Astfel, pentru comparativ, nc"din latina dun "rean", se folose!te magis> rom. mai. Superlativul se exprim"cu ajutorul adverbelor multum> rom. mult !iforte> rom.

  foarte.

  3. PronumeleUnele inova#ii din latina popular"se men #in !i n limba romn".Pronumele personal p"streaz"formele de persoana I ( ego), a II-a (tu) !i a III-a (ipse).

  Pentru persoana a III-a prime!te o form"special ", !i anume demonstrativul ille, care devinepronume personal, al"turi de ipse. Acest fenomen este rezultatul unui proces ndelungat !ireprezint" o important " inova #ie a latinei populare.

  Pronumele posesive ale latinei clasice tua !isuaau devenit n latina popular " ta !isa.

  4. Verbuln latina popular" se produce o simplificare a flexiunii verbului, prin sl "birea !i

  dispari#ia unor forme devenite echivoce n urma transform"rilor fonetice.n latina dun"rean" se p "streaz" cele patru conjug "ri din latina clasic". Frecvent, se

  produc treceri de la o conjugare la alta, proces care continu"pn "ast "zi n limba romn".Ex: cele mai frecvente sunt trecerile de la conjugarea a II-a la conjugarea a III-a:lat. cl. ard lat. pop. ard&re > rom. (a) arde

  lat. cl. rid lat. pop. rid&re > rom. (a) rde

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  36/76

  36

  - treceri de la conjugarea a III-a la conjugarea a II-a:lat. cl. cad&re > lat. pop. cad rom. (a) c!dealat. cl. bib&re > lat. pop. b rom. (a) bea

  - treceri de la conjugarea a II-a la conjugarea a IV-a:

  lat. cl. luc lat. pop. lucire> rom. (a) luci

  - treceri de la conjugarea a III-a la conjugarea a IV-a: lat. cl. fug&re > lat. pop.fugire> rom. (a) fugi.

  Una dintre inova#iile latinei populare const"n apari #ia formelor perifrastice de perfectcompus, cu auxiliarele habeo !isum: habeo cantatum, sum venitum.

  Al"turi de formele sintetice, n latina popular" se folosesc !i formele perifrastice(analitice) de mai mult ca perfect: habebam + part. trecut (form"reg "sit" !i n limba romn"veche: aveam cntat! n arom.).

  Frecvente n latina popular" sunt construc #iile analitice de viitor, care nlocuiesc

  formele sintetice. Ex. habeo dicere. Limbile romanice occidentale folosesc aceast"construc #ie(cu auxiliarul enclitic devenit morfem): lat. cantare habeo > fr. je chanterai, sp. cantar, it.canter. Tot n latina trzie se utilizeaz" !i construc#ia cu velle+ infinitiv, cu valoare de viitor,care se va p"stra n limba romn": voi cnta.

  Conjunctivul, mod al subordon"rii, era precedat de o conjunc#ie: quia, quod, ut. nlatina dun"rean"s-a impus lat. si(> rom. se, s!), ce devine morfem al conjunctivului.

  5. AdverbulApar, n latina popular", multe adverbe noi, formate prin compunere cu alte adverbe,

  prepozi#ii sau pronume. Sunt numeroase compusele cu ad, cu eccum !i cu in.Ex: lat. ad+foras >rom. afar!lat. ad-supra >rom. asupra lat. ad+tantum >rom. attlat. eccum+modo >rom. acum lat. eccum+talem >rom. ac!tare, atarelat. eccum+hic >rom. aicilat. in+ab+ante >rom. naintelat. in+de+retro > rom. nd!r!t

  6. Prepozi#iaDatorit" transform "rilor produse n flexiunea substantivului, s-au extins construc#iile

  analitice, cu prepozi&ii n locul anumitor morfeme gramaticale.n latina popular", numeroase prepozi#ii sunt nt"rite, prin compunere, cu alte

  prepozi#ii, adverbe sau substantive. Iau na!tere, astfel, numeroase forma#ii noi, care aufrecvent ca prim element pe de, ex !i ad.

  Specifice latinei dun"rene sunt considerate a fi prepozi#ii !i forma#iuni prepozi#ionaleca:

  directo >rom. drept

  de + in > rom. dinde + super > rom. despre de + supra > rom. deasupra

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  37/76

  37

  foras > rom.f!r!per + in >rom. prinper + inter > rom.printrepaene + ad >rom. pn!

  7. Conjunc#iaFoarte multe dintre conjunc#ii se pierd n limbile romanice. Cercet"torii au ar"tat c"din 214 conjunc#ii (67 coordonatoare !i 147 subordonatoare) cte avea latina clasic", limbileromanice au p"strat doar 8%. Dintre acestea, majoritatea f"ceau parte din conjunc#iile celemai des utilizate n limba latin".

  La fel ca !i n cazul prepozi#iilor, !i aici se manifest"procedeul compunerii, n latinatrzie nregistrndu-se 103 conjunc#ii !i locu#iuni conjunc#ionale. Dintre acestea s-au p"stratns" foarte pu #ine n limbile romanice40.

  8. Sintaxa

  Fa#" de latina clasic ", latina popular" adopt "o sintax "mai simpl ", bazat"n special pecoordonare !i pe utilizarea prepozi#iilor.

  Odat" cu dispari #ia desinen#elor, n latina popular", n locul topicii libere din latinaclasic", se impune o topic" fix ". n limba vorbit", se extinde tot mai mult topica subiect predicat complement.

  Spre deosebire celelalte limbi romanice, topica limbii romne este mai liber", prinspecializarea prepozi#ieipepentru obiectul direct.

  III. Lexicul

  Lexicul este compartimentul n care s-au produs cele mai multe modific"ri n evolu#ialimbii latine de-a lungul vremii sau n trecerea de la latin" la romn ": unele cuvinte audisp"rut definitiv, altele au fost nlocuite cu derivate, altele s-au p"strat, dar !i-au modificatsensul.

  Din vocabularul limbii latine clasice, limbile romanice au p"strat o parte destul deredus", din punct de vedere numeric. Cercet"rile au demonstrat c" din cele 6700 de cuvintelatine!ti nregistrate n dic#ionarul etimologic al lui W. Meyer-Lbke, Romanisches

  Etymologisches Wrterbuch(1911 1920), numai 1300 (aprox. 20%) sunt general romanice,3900 (aprox. 60%) s-au p"strat numai n unele limbi romanice, iar 1500 (aprox. 20%) n cteo singur"limb "romanic "41.

  Limba romn", asemenea !i celorlalte limbi romanice, p"streaz" din limba latin "aprox. 2000 de elemente de baz", f"r" derivate, care constituie partea esen #ial", nucleulvocabularului romnesc.

  Cercet"rile au stabilit c" exist " un num "r de aproape 500 de cuvinte panromanice,cuvinte care s-au transmis tuturor limbilor romanice. Din acest fond panromanic comun facparte prepozi#ii !i conjunc#ii, adverbe, adjective, numerale cardinale, pronume personale,posesive, relative, verbe neregulate, iar din punct de vedere semantic, termeni din domeniiimportante ale vocabularului (referitori la natur", forme de relief, faun", flor", timp, culori,omul !i p"r#ile corpului, familie, grade de rudenie, locuin#", obiecte casnice, alimente de baz",nsu!iri umane, ac#iuni !i procese omene!ti !.a.).

  40Ibidem, p. 54.41Apud Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 56.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  38/76

  38

  Dintre cuvintele care au statut panromanic, adic" general romanic, se dau spreexemplificare42:

  latin" romn " francez " italian " spaniol " Portughez "

  caelum >

  dicere >

  filius >

  florem >

  habere >

  homo >

  lactem >

  lingua >

  panem >scribere >

  terram >

  cer

  zice(re)

  fiu

  floare

  avea

  om

  lapte

  limb"

  p(i)nescrie(re)

  #ar"

  ciel

  dire

  fils

  fleur

  avoir

  homme

  lait

  langue

  paincrire

  terre

  cielo

  dire

  figlio

  fiore

  avere

  uomo

  latte

  lingua

  panescrivere

  terra

  cielo

  decir

  ijo

  flor

  haber

  hombre

  leche

  lengua

  panescribir

  tierra

  cu

  dizer

  filho

  flor

  haver

  homem

  leite

  lingua

  poescrever

  terra

  Al"turi de acest fond comun, fiecare limb"romanic "prezint " particularit "#i proprii deutilizare !i dezvoltare a fondului latin mo!tenit.

  Au fost stabilite mai multe categorii de transform"ri care s-au produs n evolu#ia

  lexicului latinei carpato-dun"rene43

  :1. Termeni latine!ti p"stra#i numai n limba romn" !i absen#i n celelalte limbiromanice.

  2. Termeni latine!ti p"stra#i n celelalte limbi romanice dar disp"ru#i n limba romn".3. Evolu#ii semantice specifice latinei populare.4. Cuvinte latine!ti cu sensuri specifice numai limbii romne.

  1. Termeni latine%ti p'stra&i numai n limba romn'n limba romn" s-au p "strat aproximativ 100 de cuvinte mo!tenite din latin",

  neatestate n celelalte limbi romanice. Dintre acestea men#ion"m:

  lat. adjutorium> rom. ajutor; lat. *antaneus > rom. nti;lat. assudare > rom. a asuda; lat. agilis> rom. ager;lat. aucupare a vna p!s!ri > rom. a apuca;lat. averruncare > rom. a arunca; lat. attepire > rom. a a%ipi;lat. caecia > rom. cea%!; lat. canticum > rom. cntec;lat. circitare > rom. a cerceta; lat. despicare > rom. a despica;lat. diffamare > rom. a def!ima; lat.felix > rom.ferice;lat. hospitium ospitalitate > rom. osp!%;lat. imperator > rom. mp!rat; lat.judicium> rom. judecat!;lat. lingula > rom. lingur!; lat. mastichinus > rom. mesteac!n;

  42 Istoria limbii romne, II, 1969, pp. 110-116; I. Fischer, Latina dun!rean!. Introducere n istoria limbiiromne, Editura 'tiin#ific" !i Enciclopedic", Bucure!ti, 1985, pp. 130-134.43Istoria limbii romne, II, 1969, pp. 116-128; Marius Sala, De la latin! la romn!, edi#ia a II-a, Bucure!ti,Univers Enciclopedic, 2006, pp. 37-79; Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, pp. 55-62;

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  39/76

  39

  lat. margella > rom. m!rgea; lat. miles soldat > rom. mire;lat. ovis> rom. oaie; lat.perambulare > rom. a (se) plimba;lat.placenta > rom.pl!cint!; lat.procedere > rom. a purcede;lat.putridus> rom. putred; lat. trepidare > a trep!da !.a.

  2. Termeni latine%ti p'stra&i n celelalte limbi romanice, dar disp'ru&i n limbaromn'

  Datorit" ntreruperii de timpuriu a contactului cu Imperiul Roman de Apus (n jurulanului 600), precum !i datorit" izol "rii geografice, n structura vocabularului limbii romne auap"rut o serie de modific"ri, care o diferen#iaz"de celelalte limbi romanice. S-a constatat c "exist"peste 200 de cuvinte panromanice care nu apar n limba romn ". I. Fischer44 a ar "tat c"este vorba n special despre termeni tehnici ai diferitelor profesiuni, datorit" schimb "riindeletnicirilor !i ntreruperii contactului cu lumea occidental". Dintre ace!tia fac partetermeni de marin", termeni militari sau comerciali.

  Nu s-au p"strat nici termeni precum centum, grandis, hortus, mundus, urbs, pagus,

  rosa, tabula, via, villa !.a.Uneori este vorba despre alegerea diferit"a termenilor din grupurile sinonimice latine:

  ex. dac" celelalte limbi romanice l-au p "strat pe molere, limba romn" a men #inut termenulmachinare> rom. m!cina. Sau, nu a fost men#inut adj. malus, ci reus > rom. r!u !.a.

  Unele cuvinte latine!ti au fost nlocuite cu derivate, forma#iile diminutivale eliminnd,n unele cazuri, termenul de baz":

  rom.p!cur! se explic "din lat. picula, diminutivul luipix, picisrom.piciorare ca etimon petiolus, diminutivul luipes, pedes.

  3. Evolu&ii semantice specifice latinei popularenc"n latina popular ", unele cuvinte apar cu sensuri schimbate fa#"de latina clasic ":Ex: afflare: n lat. cl. a sufla, a inspira > dr. afla, ar. aflare, megl.flari, ir. afl; sp.

  hallar,port. aflara g "si;caballus: n lat. cl. cal de munc", mr#oag"; n lat. pop. devine sinonim cu equus

  cal de ras"; se men#ine apoi cu acest sens n toate limbile romanice: dr. cal, fr. cheval, it.cavallo, sp.caballo, port. cavallo;

  focus: n lat. cl. c"min, vatr"; n lat. pop. l nlocuie!te pe ignis !i prime!te sensul defoc, sens care se p"streaz" n limbile romanice: dr. foc, fr. feu, it. fuoco, sp. fuego, prot.

  fogo;

  paganus: n lat. cl. locuitor de la #ar"; n lat. pop. (ncepnd cu perioada cre!tin")necredincios, p"gn > dr.p!gn, fr.payen; sp.pagano, port.pagao !.a.

  4. Cuvinte latine%ti cu sensuri specifice numai limbii romneExist"n limba romn "(n toate dialectele romne !ti) cuvinte care au alte semnifica#ii,

  att fa#" de latin ", ct !i fa#" de celelalte limbi romanice. Unii speciali !ti le consider" a ficrea#ii ale limbii romne comune (Hasdeu, Philippide, Densusianu, Pu!cariu, Rosetti), al#ii leconsider" drept crea #ii precedente, Grigore Brncu! vorbind despre influen #a substratului, carea putut determina unele evolu#ii specifice.

  44I. Fischer, Cuvinte panromanice absente din limba romn!, n SCL, XVI (1965), p. 441 447; cf. !i nIstorialimbii romne, II, p. 122-128.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  40/76

  40

  Dintre acestea amintim: b!rbat cu sensurile de om, so #, viteaz, curajos, care nu sereg"sesc n celelalte limbi romanice; n lat. barbatus nsemna om cu barb ", p"strat nlimbile romanice occidentale;

  inim!< lat. anima(suflare, aer, suflet) !i sensul de curaj; n celelalte limbi romanicesuflet (fr. me);

  rie < lat. aranea p"ianjen; n celelalte limbi romanice s-a p"strat sensul etimologic;sat localitate rural " < lat. fossatum !an# care nconjoar " o localitate; n celelaltelimbi romanice sensul este acela de !an# (fr.fosse);

  tn!r< lat. tenerummoale, fraged, tn "r; celelalte limbi romanice au p"strat sensulde fraged, tandru (fr. tendre) !.a.

  Clasificarea semantic'a lexicului latin al limbii romne

  Vocabularul romnesc de surs" latin " este covr !itor att datorit" num "rului marede cuvinte romne!ti mo!tenite din latin", ct !i datorit" frecven #ei ridicate a acestei categoriide cuvinte n uzul curent.

  n ceea ce prive!te reparti#ia pe domenii a lexicului latinei dun"rene, s-a constatat c"elementele mo!tenite din limba latin"acoper "majoritatea sferelor semantice 45:

  Omul, p'r&ile corpului: barb!, bra%, cap, carne, c!lci, cot, creier, deget, dinte, fa%!,ficat, frunte, gean!, genunchi, gur!, inim!, limb!, m!sea, mn!, mu"chi, nas, ochi, os, palm!,picior, piept, pl!mni, pumn, snge, sprncean!, tmpl!, um!r, unghie, ureche etc.

  Familie, termeni de nrudire: b!rbat, cumnat, geam!n, ginere, fat!, fecior, femeie, fiic!,fiu, frate, mam!, nepot, nor!, nun, p!rinte, socru, sor!, so%, unchi, v!r, vitregetc.

  Locuin&', obiecte casnice: ac, a%!, car, cas!, cheie, ciur, cui, cuptor, curte, cu%it,fereastr!, fntn!, furc!, jug, lingur!, ln!, mas!, oal!, pu%, sap!, scaun, secer!, secure, vas etc.

  Mnc'ruri, b'uturi: aluat, carne, ca", crnat, crud, dulce, f!in!, merinde, miere, moare,must, osnz!, osp!%, ou, p!sat, piper, pl!cint!, prnz, sare, turt!, unt, untur!, vin, zeam!etc.

  Natur': aer, ap!, apune, arin!, ar"i%!, brum!, cald, cea%!, cer, cutremura, dezghe%a, foc,fream!t, frig, fulger, fum, ger, ghea%!, ntuneca, ntuneric, lemn, lumin!, lut, marmur!, nea,

  negur!, nor, p!mnt, piatr!, ploaie, pulbere, raz!, rou!, scnteia, seca, secet!, soare, stea,tuna, und!, v!paie, vltoare, vntetc.

  Forme de relief: albie, coast!, codru, culme, lac, mare, munte, p!dure, rp!, ru, "es,vadetc.

  Faun': albin!, berbec, bou, cal, capr!, c!%ea, cerb, cine, furnic!, g!in!, ied, iepure, lup,miel, oaie, pas!re, p!un, pe"te, porc, porumb, potrniche, pui, purice, rndunea, scroaf!,"arpe,"oarece, taur, urs, vac!, vierme, viper!, vi%eletc.

  Flor': afin!, alun!, arin, carpen, cicoare, cire", cnep!, cucut!, fag, ferig!, fn, floare,frag!, frasin, frunz!, ghind!, gru, iarb!, ieder!, in, m!r, mesteac!n, mur!, nuc, paie, paltin,p!r, plop, pom, prun, orz, secar!, urzic!, varz!, volbur! etc.

  45 Sextil Pu !cariu, Cercet!ri "i studii, pp. 420-422, 488-489; Istoria limbii romne, II, pp. 129-173; FloricaDimitrescu et al.,Istoria limbii romne, pp. 62-63.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  41/76

  41

  Timpul: an, azi, curnd, diminea%!, duminic!, iarn!, ieri, joi, lun!, luni, mar%i,miaz!noapte, miaz!zi, miercuri, mine, prim!var!, s!pt!mn!, sear!, trziu, toamn!, var!, zietc.

  Culori: alb, albastru, galben, negru, ro"u, verde, vn!tetc.

  Ac&iuni %i procese omene%ti: ac!%a, aduna, afla, ajunge, ajuta, alege, apleca, aprinde,ara, arde, arunca, auzi, avea, bate, bea, c!dea, c!lca, cere, cnta, coace, coase, cr!pa, crede,cre"te, cump!ra, cunoa"te, curge, da, deschide, dormi, duce, face, fi, fierbe, frnge, frige,

  fugi, fulgera, gusta, ierta, ie"i, juca, judeca, jura, l!uda, l!sa, lega, linge, lua, mnca, m!rita,m!sura, merge, mira, muri, muta, na"te, p!rea, pa"te, p!%i, petrece, pisa, plnge, purta,

  putea, r!pi, r!s!ri, rde, roade, rupe, s!ri, scrie, sem!na, sparge, sp!la, spune, sta, str!nuta,sughi%a, "edea,"ti, t!cea, t!ia, toarce, tunde, %ese, uita, umbla, unge, vedea, vinde, vrea, zice etc.

  nsu%iri umane: b!trn, blnd, bun, de"tept, fl!mnd, gras, gros, nalt, lung, orb, mut,s!tul, scurt, sub%ire, surd, tn!r, tristetc.

  TESTE DE EVALUARE:C"uta#i etimologia a cte zece cuvinte din fiecare sfer" semantic " !i explica#i evolu#ia lor

  fonetic".

  Plecnd de la citatele urm"toare, prezenta#i opiniile autorilor lor n leg"tur" cu tematratat":

  Grigore Ureche,Letopise#ul $!rii MoldoveiPentru limba moldoveneasc!

  A!ijderea !i limba noastr" den multe limbi iaste adunat " !i ni-i mestecat graiul nostrucu a vecinilor de pinprejur, m"car c"de la Rm ne tragem !i cu a lor cuvinte ni-a amestecate,cum spune !i la predosloviia letopise#ului celui moldovenesc de toate pre rnd. [] De larmleni, ce la zicem latini: pine, ei zic panis; carne, ei zic caro; g!ina, ei zic galena,muiarea, mulier; f!meia, femina; p!rinte, pater, al nostru, noster !i altele multe den limbalatineasc", c" de ne-am socoti pre am "runtul, toate cuvintele le-am n#elege. A!ijderea !i de la

  frnci: noi zicem cal, ei zic caval; de la greci: strafide, ei zic stafida; de la le!i: prag, ei zicprog; de la turci m-am c!s!torit; de la srbi: cracati%! !i altele multe ca acestea den toatelimbile, carile nu le putem s" le nsemn "m toate46

  Miron Costin,Letopise#ul $!rii Moldovei

  [] n#elege-vei !i din capul care se va scrie !i de graiul cestor #"ri c" limba estedovad" c ", n graiul nostru, pn"ast "zi snt cuvintele unele letine!ti, iar"altele italiene !ti. S"mir" un historic, anume Cava #ie zicnd: De mirat este c"limba moldovenilor !i a muntenilor

  46Grigore Ureche, Letopise%ul =!rii Moldovei, ed. L. 1967, pp. 73-74, apud Scriitori romni despre limb!"i stil.Antologie, introducere, comentarii, bibliografie, glosar de Gh. Bulg"r. Edi#ie rev"zut" !i ad"ugit", Bucure!ti,Editura Albatros, 1976, pp. 16-17.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  42/76

  42

  mai multe cuvinte are n sine rmlene!ti dect italiene!ti, m"car c"italianul tot pre un loc iastecu rmlenii. Ce aceea nu-i div" c " italianii trziu !-au scornit limb" ngereasc " i zic. ntruunele voroave !i aduce preste sam"cu a noastr ", ales cu aceste silave: dell a, de, de lia voi,voi-siniorio, cum am zice la noi: de la dumneata sau de la voi, care, acestea, n limbal"tineasc", adec"rmleneasc ", amu nu ncape, ce cur"f "r" acestea n m "surile sale47

  A!"zind Traian !i domni pre la cet"#i, cum zic la le!i: ca"teleni, cine! domnul cu olatuls"u; pre l"tinie le zicea dominus, cum zic la domn, iar" pre toate marginile !i locuri ales"o!teni, cu nume pre atunci #"rilor acestora, unde este acu Moldova !i Gara Munteneasc",

  Da%ia inferior, adec"Dachia de gios, iar "Ardealului !i p"r#ilor celorlalte de sus, precum s-aupomenit de hotarul Dachiei, n capul de Dachia, ziceDa%ia Superior, adecaDachia de Sus. 'isupt acest nume au tr"it acestea #"ri, pn" la al doile desc "lecat cu Drago! vod ". 'i acmu mul#ine zic, #"rii noastre !i G"rii Muntene!ti, streinii,Da%ia. ns"norodul, neamul l "cuitorilor, nu !-au schimbat numele s"u, ce tot romanus, apoi cu vreme !i ndelungate vacuri romani, apoiromni pn " ast "zi. 'i #"rile megia!i, !tiind de unde au e!it neamul acesta, c" de la Italiia,c"riia #"ri striinii zic vlah, vloh, unii valleos, ungurii olah, de pe vlah, adec" ,,italian, au zisvlah !i muntenii, adec" Valahia, dar "mai trziu.

  [. . .] Iar" acesta Traian mp "rat au venit pe aicea !i au ncungiurat aceast" parte delume, cum s-au pomenit mai sus, !i el au desc"lecat neamul, semen#iia, limb", carea tr"e!tepn" acmu n Moldova !i n Gara Munteneasc", !i ct norod este n Ardeal cu acest nume:romni.48

  Dimitrie Cantemir,Descrierea Moldovei

  CAPITOLUL AL IV-LEADespre graiul moldovenesc

  Scriitorii au felurite p"reri despre izvorul graiului moldovenesc. Mul#i dintre ace!tiasocotesc c" el ar fi graiul latinesc stlcit, f "r"amestecul altor graiuri. Al #ii socotesc c"el s-artrage din graiul italienesc. Noi vroim s" nf "#i!"m aici temeiurile amndorora p"r#ilor, pentruca cititorul s" poat " vedea ct mai degrab " adev "rul. Cei ce zic c" graiul latinesc ar fi mumacea dreapt" !i adev"rat" a graiului moldovenesc se sprijin " pe temeiurile acestea: mai nti,zic ei, coloniile romane au fost str"mutate n Dacia cu mult mai nainte ca graiul romanilor s"

  fi fost stricat n Italia de c"tre n"v"lirile go#ilor !i vandalilor; nici unul ns"dintre cronicari nune spune c" ele s-ar fi ntors iar "!i n vremea st"pnirii barbarilor n Ita1ia; a!adar locuitoriiDaciei nu ar fi putut s"-!i strice graiul din pricina vreunui grai asemenea, care nici nu s-aaflat. n al doilea rnd, moldovenii nu s-au numit niciodat" italieni, nume care a ajuns alromanilor n vremile care au urmat, n mai multe locuri, ci au p"strat totdeauna numele deromani, acela!i pentru to#i locuitorii Italiei n vremea cnd Roma era cetatea cea mai de fruntea lumii ntregi. n schimb nu se t"g"duie!te c" ungurii !i le!ii le zic vlahi - nume pe careaceste popoare l dau tocmai italienilor. C"ci mai curnd a! crede c "aceste noroade nvecinateau luat numele de valah de la moldoveni, care le erau cu mult mai cunoscu#i, dndu-litalienilor, dect de la italieni pentru a-l da moldovenilor. A treia !i cea mai bun"dovad "este

  47Miron Costin, De neamul moldovenilor, n Opere alese. Letopise%ul =!ri Moldovei. De neamul moldovenilor.Viia%a lumii. Texte stabilite, studiu introductiv, note !i glosar de Liviu Onu, Bucure!ti, Editura 'tiin#ific", 1967,p. 145.48Ibidem, pp. 153-154.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  43/76

  43

  c" n graiul moldovenesc se mai g "sesc multe vorbe latine!ti, care n graiul latinesc nu se afl"deloc; dar substantivele !i vorbele ce au intrat n graiul italienesc de la go #i, vandali !ilongobarzi nu se afl"n graiul moldovenesc.

  Ca s"limpezim mai bine acest lucru, vroim s " d "m aici cteva pilde:Latine"te Italiene"te Moldovene"te

  Incipio Commincio ncepAlbus Bianco AlbCivitas Citta CetateDominus Signore DomnMensa Tavola Mas"Verbum Parola Vorb"Caput Testa CapVenatio Caccia Vnat

  [] Graiul moldovenesc are, altminteri ca !i celelalte graiuri, rostirile lui felurite. Cea maibun" rostire este la Ia !i, n mijlocul Moldovei, fiindc"oamenii din p "r#ile acestea sunt mult

  mai nv"#a#i, din pricin"c "acolo se afl " curtea domneasc ".Cei ce locuiesc la Nistru amestec" n graiul lor multe vorbe le !e!ti, !i numesc unele

  lucruri ce le sunt de trebuin#" n cas "cu nume le !e!ti, nct ei mai c"nu pot fi n #ele!i de c"trealt moldovean. Cei ce !i au a!ez"rile n mun#i, lng" Transilvania, folosesc adesea vorbeungure!ti. Cei din F"lciu !i stric" graiul cu vorbe t "t"r"!ti, g"l"#enii cu vorbe grece!ti !iturce!ti. Asemenea femeile din Moldova au cu totul alt" rostire dect b "rba#ii, c"ci eleschimb" silabele bi !i vi n chi, ca: bine ghine; vie, ghie; pi n chi: pisma, chizma, piatrachiatra [] Valahii !i ardelenii au acela!i grai cu moldovenii; dar rostirea lor este ceva maiaspr", precum: giur, pe care valahul l roste!te jur, ca le!escul z sau fran #uzescul j;

  Dumnedzeu, valah Dumnez"u; acmu, valah acuma; acela, valah ahela. Mai au !i cteva vorbepe care moldovenii nu le !tiu; ns"pe acestea nu le folosesc cnd scriu.

  Se #in pas cu pas de graiul !i scrierea moldoveneasc" !i recunosc, n chipul acesta, defapt c" graiul moldovenesc este mai curat dect al lor, cu toate c "vr "jm"!ia dintre moldoveni!i valahi i mpiedic", s" o spun ". Un grai mult mai stricat au cu#o-vlahii, care locuiesc nRumelia, la hotarul Macedoniei. Ei amestec" ntr-un chip de mirare graiul #"rii lor cu celgrecesc !i cu cel albanez; a!a fel c" amestec ", n vorbirea lor valah", uneori frnturi din graiulgrecesc, alteori din cel albanez.

  Dar, n tot locul, p"streaz" sfr !itul moldovenesc la nume !i la verbe. ntr-un graistricat ca acesta, se n#eleg, ce e drept, numai ei ntre ei, c"ci nici un grec, albanez saumoldovean nu este n stare s"-l priceap". Dar dac"to #i ace!tia trei s-ar g"si laolalt" ntr-un loc!i ar auzi un cu#o-vlah vorbind, atunci ar putea cu siguran#" s " n #eleag" ce vrea omul, dac "

  fiecare dintre ei ar t"lm"ci celorlal#i frnturile din graiul s"u.

  49

  BIBLIOGRAFIE:Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei. Postfa#" !i bibliografie de Magdalena

  Popescu, Bucure!ti, Editura Minerva, 1973Costin, Miron, Opere alese. Letopise%ul =!ri Moldo