Download docx - Contractul de Tranzactie

Transcript
Page 1: Contractul de Tranzactie

Contractul de tranzacție

1

Page 2: Contractul de Tranzactie

Cuprins:

I. Introducere................................................................................................pag.4

II. Caractere juridice.....................................................................................pag.4

III. Condiții de validitate................................................................................pag.5

IV. Nulitatea contractului de tranzacție.........................................................pag.6

V. Efectele contractlui de tranzacție............................................................pag.6

VI. Concluzii.................................................................................................pag.7

VII. Bibliografie............................................................................................pag.8

VIII. Modele de contracte de tranzacție.........................................................pag.9

Contractul de tranzacție

2

Page 3: Contractul de Tranzactie

I. Introducere Tranzacția este un contract prin care parțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

Prin tranzactie se pot naște, modifica sau stinge raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părți.

Prin contract, părțile au obligația, în primul rând, de a preveni, de a nu face (a nu se adresa justiției) sau de a stinge, de a nu continua un proces deja început.

Astfel, tranzacția presupune trei elemente distincte: a) existența unui drept litigios sau îndoielnic; b) intenția părților de a pune capăt unui litigiu sau de a-l preveni; c) existența unor concesii reciproce Tranzacția prezintă asemănări cu achiesarea (recunoașterea necondiționată a unor pretenții formulate în justiție). Deosebirea dintre cele doua instituții juridice constă în aceea că tranzacția presupune recunoașterea și, totodata, renunțarea reciprocă *a drepturilor paralele și antagoniste formulate de părți* (ea punând capăt contestației acestor drepturi)1. Contractul de tranzacție se aseamăna și cu desistarea (renunțarea la o pretenție proprie), precum și cu ratificarea (manifestarea unilaterală de voință prin care o persoană confirmă, ce efect retroactiv, un act juridic). În sens larg, tranzacția este de doua feluri: -convențională (când se incheie prin voința părților,fără intervenția instanței); -judiciară (când se incheie în fața instanței de judecată, și poate fi, de asemenea, atacată cu acțiune revocatorie sau cu acțiunea în declararea simulației).

II. Caractere juridiceContactul de trazacție se individualizează prin caracterele sale juridice și acestea sunt

în număr de șase și enumerăm:a) Tranzacția este un contract consensual, deoarece pentru încheierea sa valabilă este

necesar și suficient simpul acord de voință al părților. Tranzacția trebuie să fie constatată în scris, are numai semnificație ad probationem. Atunci când tranzacția produce efecte pur declarative, forma autentică nu este

necesară, recunoașterea unui drept preexistent neavând semnificația unei înstrăinări.2 Jurisprudența a statuat că nu poate fi promovată în instanță o tranzacție care are ca obiect o donație înscrisă printr-un act sub semnătură privată, deoarece s-ar eluda dispozițiile imperative ale legii referitoare la forma autentică a donațiilor.

b) Tranzacția este un contract bilateral (sinalagmatic), deoarece ambele părți contractante își asumă obligații, fiecare dintre ele fiind ținută la executarea unei prestații în schimbul renunțărilor sau promisiunilor celeilalte părți.

c) Tranzacția este un contract oneros, deoarece prin încheierea sa, în toate cazurile, părțile contractante urmăresc un avantaj de natură patrimonială. Contractul iși păstrează caracterul oneros chiar și atunci cand avantajele obținute de părți, prin tranzacție, sunt inegale.

d) Tranzacția este un contract comutativ, deoarece ambele părți contractante își cunosc existența și întinderea obligațiilor lor încă de la momentul încheierii contractului.

e) Tranzacția este, de regula, un contract intuitu personae, calitățile persoanei cu care se contractează având un rol determinant în perfectarea contractului.

f) Tranzacția este indivizibilă (în ceea ce privește obiectul său). În lipsa unei stipulații contrare, ea nu poate fi desființata în parte.

1 C.Hamangiu,I Rossetti-Bălănescu,Al.Băicoianu, op.cit,(2002),p.633.2 V.M. Ciobanu, Tratat teoretic și practică de procedură civilă, vol II, Editura Național, București, 1994, p.244.

3

Page 4: Contractul de Tranzactie

III. Condiții de validitateParticularitățile formării tranzacției se manifestă, mai ales în materie de capacitatea

părților, obiectul și cauza contractului.a) Pentru valabilitatea tranzacției, părțile trebuie să aibă deplină capacitate de a

dispune de drepturile care formează obiectul contractului. Cei care nu au deplină capacitate pot tranzacționa numai în condițiile prevăzute de lege. Când tranzacția este încheiată prin mandatar, aceasta are nevoie de procură specială.

b) Obiectul tranzacției trebuie sa se afle în circuitul civil. Per a contrario, bunurile scoase din circuitul civil (inalienabile) nu pot face obiectul unei tranzacții (de exemplu, pensia alimentară a unei persoane, dreptul la viață. Se poate tranzacționa asupra oricărui drept patrimonial pur și simplu, sub condiție, cu termen, eventual. Inclusiv bunurile viitoare pot forma obiectul unei tranzacții.

c) Tranzacția nu poate avea un obiect ilicit (sau imoral). Astfel, s-a apreciat că, într-un proces penal, partea vătămata nu trebuie să profite de poziția sa și sa obțină de la inculpat, prin intermediul unei tranzacții, o despăgubire mult mai mare decât paguba produsă, săvârșind în acest caz un abuz în exercițiul dreptului de a tranzacționa. Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau a stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot sa dispună potrivit legii. Ca excepție se poate însă tranzacționa asupra acțiunii civile derivând din săvârșirea unei infracțiuni.

d) Tranzacția se mărginește numai la obiectul ei. Renunțarea facută la toate drepturile, acțiunile și pretențiile, nu se intinde decât asupra cauzei cu privire la care s-a făcut tranzacția. Tranzacția nu privește decât cauza cu privire la care a fost încheiată, fie că părțile si-au manifestat intenția prin expresii generale sau speciale, fie că intenția lor rezultă în mod necesar din aceea ce s-a prevăzut în cuprinsul tranzacției.

Nu pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii, tranzacția și alte contracte anume prevăzute de lege. Atunci când părțile, prin încheierea contractului, urmăresc un scop ilicit (de exemplu, obținerea unei despăgubiri de la asigurarea peste valoare a bunului asigurat, realizând astfel o supraasigurare)1, tranzacția este nulă absolut.

IV. Nulitatea contractului de tranzacțieTranzacția poate fi afectată de aceleași cauze de nulitate ca orice alt contract.

Tranzacția nu poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților și nici pentru leziune.

Este de asemenea, nulă tranzacția încheiată pentru executarea unui act juridic lovit (și el) de nulitate absolută. Face excepție, cazul în care părțile au tranzacționat expres asupra nulității.

În cazul în care tranzacția s-a încheiat pentru executarea unui act anulabil, anularea tranzacției poate fi cerută doar de partea care la data încheierii tranzacției nu cunoștea cauza de anulabilitate.

Potrivit art. 2275 C.Civ., este de asemenea, nulă tranzacția încheiată pe baza unor înscrisuri dovedite ulterior ca fiind false. Descoperirea ulterioară de înscrisuri necunoscute părților și care ar fi putut influiența conținutul tranzacției nu reprezintă o cauză de nulitate a tranzacției. Ca excepție, nulitatea operează atunci când înscrisurile au fost ascunse de către una din părți sau, cu știința ei, de către un terț.

Tranzacția asupra unui proces este anulabilă la cererea părții care nu a cunoscut că litigiul fusese soluționat printr-o hotărâre judecătorească intrată în puterea lucrului judecat. Între tranzacție și autoritatea lucrului judecat există și deosebiri. De exemplu, în timp ce o

1 Fl.Baias, Unele considerații referitoare la tranzacție nr. 9-12/1989, p.22.

4

Page 5: Contractul de Tranzactie

hotărâre judecătorescă nu poate avea ca obiect decât un litigiu existent pe rolul instanței, tranzacția poate avea loc și in legătură cu un proces care se află pe punctul de a fi declanșat sau o hotărâre judecătorească poate fi desființată și parțial, în schimb, datorită caracterului său indivizibil, tranzacția nu poate fi anulată decât în întregime3.

V. Efectele contractului de tranzacțiea) Efecte declarative. Tranzacția produce efecte declarative, deoarece are ca scop

recunoșterea unor drepturi preexistente. Caracterul declarativ al contractului de tranzacție determină faptul că tranzacția nu poate constitui un just titlu pentru a face operantă uzucapiunea de 10 ani, părțile nu sunt obligate să-și garanteze, reciproc, drepturile respective, contractul produce efecte retroactive, de la data constituirii drepturilor recunoscute. Când obiectul tranzacției este un imobil (sau alte drepturi reale susceptibile de ipotecă), contractul va fi opozabil terților.

b) Efecte extinctive. După perfectarea contractului, părțile nu mai pot să formuleze pretenții legale legate de drepturile care au format obiectul tranzacției. O eventuală acțiune introdusă de una din părți, în legătură cu drepturile care au format obiectul tranzacției, va fi respinsă pe excepție, tranzacția operând cu puterea unei hotărâri judecătorești definitive (asimilarea nu este însă completă, deoarece tranzacția nu constituie titlu executoriu). Potrivit art. 433-434 C.Proc.Civ., tranzacția judiciară va fi incheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii. Hotărârea care consfințește tranzacția intervenită între părți poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanța ierarhic superioară.

c) Efecte constitutive sau translative. În vederea stingerii unui litigiu, prin tranzacție, părțile pot să promită prestații noi (a face, a nu face, a da) în schimbul renunțării de cealaltă parte la pretențiile sale ( de exemplu, se recunoaște dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat contra unei sume de bani). În privința drepturilor constitutive sau transmise, tranzacția nu va avea efecte retroactive, ci numai pentru viitor (ex nunc), iar părțile vor fi ținute de obligația de garanție pentru vicii ascunse și pentru evicțiune. Drepturile reale imobiliare se dobândesc atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară.

d) Efecte relative. Contractul de tranzacție produce efecte numai față de părți, nu și față de terți (res inter alios acta). Deși tranzacția produce efecte retroactive, ea este inopozabilă față de terții care au dobândit (înainte de tranzacție) drepturi asupra bunului litigios.

VI. Concluzii Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor

5

Page 6: Contractul de Tranzactie

drepturi. Prin tranzacție se pot naște, modifica sau stinge raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părți.

Concluzionând amintim cele mai mai importante trasături ale contractului de tranzacție:` - Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot să dispună potrivit legii. - Tranzacția este indivizibilă în ceea ce privește obiectul său. Tranzacția se mărginește numai la obiectul ei; renunțarea făcută la toate drepturile, acțiunile și pretențiile, nu se întinde decât asupra cauzei cu privire la care s-a facut tranzacția.

- Tranzacția nu privește decât cauza cu privire la care a fost încheiată, fie că părțile și-au manifestat intenția prin expresii generale sau speciale, fie că intenția lor rezultă în mod necesar din ceea ce s-a prevăzut în cuprinsul tranzacției.

- Pentru a tranzacționa, părțile trebuie să aibă deplină capacitate de a dispune de drepturile care formează obiectul contractului. Pentru a putea fi dovedită, tranzacția trebuie să fie incheiată în scris.

- Este nulă tranzacția încheiată pentru executarea unui act juridic lovit de nulitate absolută, în afară de cazul în care părțile au tranzacționat expres asupra nulității. În cazul în care tranzacția s-a încheiat pentru executarea unui act anulabil, anularea tranzacției poate fi cerută doar de partea care la data încheierii tranzacției nu cunoștea cauza de anulabilitate. Este, de asemenea, nulă tranzacția încheiată pe baza unor înscrisuri dovedite ulterior ca fiind false.

- Descoperirea ulterioara de înscrisuri necunoscute părților și care ar fi putut influența conținutul tranzacției nu reprezintă o cauză de nulitate a acesteia, cu excepția cazului în care înscrisurile au fost ascunse de către una dintre părți sau, cu știința ei, de către un terț . Tranzacția este nulă dacă din înscrisurile descoperite rezultă că părțile sau numai una dintre ele nu aveau niciun drept asupra căruia să poată tranzacționa.

- Tranzacția asupra unui proces este anulabilă la cererea părții care nu a cunoscut că litigiul fusese soluționat printr-o judecătorească intrata în puterea lucrului judecat.

- Tranzacția care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desființata prin acțiune în nulitate sau acțiune în rezoluțiune ori reziliere, precum orice alt contract .

Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acțiune revocatorie sau cu acțiunea în declararea simulației.

VII. Bibliografie

1. Noul Cod Civil2.Stănciulescu Liviu, Curs de drept civil Contracte, Editura Hamangiu, București, 2012

6

Page 7: Contractul de Tranzactie

3.Codul de procedură Civilă

VIII. Modele de contracte de tranzacție

7

Page 8: Contractul de Tranzactie

Contract de tranzacție-drept comercial

Încheiat astăzi ..............................la ..................................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..............................., str. .................................... nr. ....................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, reprezentată de ..........................................., cu funcţia de ................................., în calitate de ...................................................................... şisau1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ..............................................., str. ....................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ............................................, posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ..............................., deschis la ............................................, reprezentată de ............................................., cu funcţia de ......................., în calitate de ................................................................................................ şi1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ........................................ nr. ....................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................., sub nr. ................. din ................................., cod fiscal nr. ................................ din ............................, având contul nr. ............................, deschis la ........................, reprezentată de .............................................., cu funcţia de ................................., în calitate de ........................................................................sau1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. ..........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ .........................................., posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. .............................., din ............................., având contul nr. ................................ deschis la ............................................, reprezentată de ............................................., cu funcţia de .............................................., în calitate de ..........................................au convenit ca, prin concesii reciproce, să lichideze litigiul dintre ele în legătură cu executarea unor contracte comerciale.II. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Litigiile fac obiectul unor dosare existente pe rolul instanţelor astfel:

Nr. crt. Numărul dosarului Instanţa la care se judecă litigiul Obiectul contractului Suma în litigiu

8

Page 9: Contractul de Tranzactie

2.2. Părţile, în virtutea prevederilor prezentului contract, au convenit următoarele:• S.C. ......................................... datorează S.C. ................................. executarea prestaţiei care are ca obiect ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... în valoare de ........................................, până la termenul de ................................., conform contractului de ........................... nr. ................................. din ................................ .Până în prezent, prestaţia nu a fost executată. sau• S.C. .......................... datorează S.C. ...................... livrarea bunurilor în valoare de ............... care fac obiectul contractului nr. ............. din .................... până la data de ........................... .Până în prezent, mărfurile, parţial/total în valoare de ........................................, nu au fost livrate. sau• S.C. ............................... datorează S.C. ........................ executarea de lucrări de construcţii în valoare de ........................... care fac obiectul contractului nr. ............. din ........................ până la data de ............................... .Până în prezent, lucrările, parţial/total în valoare de ...................................... nu au fost executate.2.3. Părţile, constatând că nici una dintre ele nu mai are posibilitatea să-şi execute obligaţiile contractuale pe care şi le-au asumat prin contractul/contractele menţionate mai sus, au hotărât astăzi, data încheierii şi semnării prezentului contract de tranzacţie, să renunţe, fiecare, în parte, de a mai cere executarea acelor contracte, fără nici o altă pretenţie (despăgubiri, daune-interese, penalizări etc.) faţă de partea care este în culpă.2.4. Ambele părţi declară în mod expres că, prin prezentul contract, au lichidat, irevocabil, orice pretenţii izvorâte din contractele sus-menţionate, litigiul/litigiile dintre ele fiind în mod definitiv şi irevocabil stinse.2.5. Prezentul contract serveşte celor două părţi pentru clasarea cauzelor aflate pe rol la instanţele judecătoreşti/arbitrale, precum şi la efectuarea menţiunilor necesare în evidenţa contabilă a fiecăreia dintre ele.III. CLAUZE FINALE3.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.3.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.3.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ....................... astăzi ........................., data semnării lui.

S.C. ..........................

S.C. .........................

9

Page 10: Contractul de Tranzactie

Contract de tranzacție-drept civil

Încheiat astăzi .................la .....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ................................ sector/judeţ .........................., fiul lui ....................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat de ..............................., cod numeric personal ..........................................., în calitate de reclamant(ă), pe de o parte, şi1.2. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ....... sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ............................... sector/judeţ ............................., fiul lui ..................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat de ..................., cod numeric personal ........................................, în calitate de pârât(ă), pe de altă parte, părţi în procesul civil, dosar nr. ................................., aflat pe rolul judecătoriei, tribunalului sau Curţii de Apel ................................................................... cu termen de judecată la data de ................................, având ca obiect ................................... .În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea următoarelor clauze:II. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaţa de teren de ................... mp/ha, având ca vecini la N ................................. la S ............................... la E ....................................... şi la V .................................., cu toate construcţiile ce se află pe el şi în a cărui posesie va intra la data de ..................................................... .2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate şi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă de ............................., având ca vecini la N ................, la S .................., la E ......................... şi la V ................................. .2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedură civilă.III. CLAUZA PENALĂ3.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi/daune-interese în valoare de ..................................., astfel:.................................................................................................... .......................................................................................................................................................IV. CLAUZE FINALE4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .......... exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

10