Download pdf - Contractul de Transport

Transcript

Contractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern Contractul si Derularea Transportului Auto de Marfa Intern CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Operatiunile de transport rutier de marfuri si de persoane, precum si activitatile conexe acestora se pot efectua numai daca sunt indeplinite urmatoar ele conditii: a) operatorul de transport rutier care desfasoara activitate de transport rutier sau operatorul care desfasoara activitati conexe transportului rutier este o pe rsoana juridica autorizata in acest scop de Ministerul Lucrarilor Publice, Trans porturilor si Locuintei; b) vehiculele utilizate in timpul operatiunilor de transport rutier sunt omologa te sau certificate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuinte i, au inspectia tehnica periodica actualizata si li s-au eliberat licente de exe cutie pentru vehicul; c) operatorul de transport rutier public este autorizat sa efectueze una sau mai multe curse pe un anumit traseu, in cazul transportului de persoane prin servic ii regulate. Art. 2. - (1) Documentele care permit operatorului executarea operatiunilor de t ransport rutier de bunuri si de persoane, precum si a activitatilor conexe acest ora sunt: a) licenta de transport rutier public; b) licenta de transport rutier in interes propriu; c) autorizatie de transport rutier in interes propriu; d) licenta de executie pentru autogara si activitatile desfasurate in aceasta; e) licenta de executie pentru activitatea de agentie de voiaj; f) licenta de executie pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor; g) licenta de executie pentru activitatea de mesagerie; h) licenta de executie pentru activitatea de ntermediere in transporturile rutiere; i) licenta de executie pentru vehicul; j) licenta de executie pentru traseu. (2) Modelele licentelor de transport rutier, autorizatiilor de transport rutier si licentelor de executie sunt prezentate in anexa nr. 1 (anexele nr. 1.1 - 1.10 ) la prezentele norme metodologice. (3) Licentele de transport rutier, autorizatiile de transport rutier, licentele

de executie pentru activitati conexe transportului rutier, licentele de executie pentru vehicul, precum si licentele de executie pentru traseu sunt documente cu regim special, nominale si netransmisibile, eliberate operatorilor de transport rutier sau operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rut iera Romana - A.R.R., in conditiile prezentelor norme metodologice. Art. 3. - (1) Licentele de transport rutier, autorizatiile de transport rutier, licentele de executie pentru activitatile conexe transportului rutier, precum si licentele de executie pentru traseu se elibereaza insotite de caietele de sarci ni specifice. (2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care contin conditiile ce tre buie respectate de operator in desfasurarea activitatilor de transport rutier sa u a activitatilor conexe transportului rutier, respectiv conditiile de efectuare a cursei pe un anumit traseu la transportul de persoane prin servicii regulate sau prin servicii regulate speciale. (3) Caietele de sarcini se elaboreaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R. R., care le actualizeaza ori de cate ori este necesar. (4) Caietele de sarcini aferente licentei de transport rutier public, licentei d e transport rutier in interes propriu, autorizatiei de transport rutier in inter es propriu, licentelor de executie pentru activitati conexe transportului rutier , precum si modelul caietului de sarcini pentru licenta de executie pentru trase u sunt prevazute in anexele nr. 2-10 la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II

Autorizarea operatorilor de transport rutier si a operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier Art. 4. - (1) Operatorul de transport rutier este autorizat sa efectueze activit ate de transport rutier daca a primit numar de registru din Registrul operatoril or de transport rutier, deschis la fiecare agentie teritoriala a Autoritatii Rut iere Romane - A.R.R. (2) Numarul de registru se acorda daca operatorul de transport rutier indeplines te conditiile pentru dobandirea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu. (3) Numarul de registru se inscrie pe licenta de transport rutier public, pe lic enta de transport rutier in interes propriu si pe autorizatia de transport rutie r in interes propriu. (4) Operatorul pentru activitati conexe transportului rutier este autorizat sa e fectueze una dintre aceste activitati prin eliberarea licentei de executie pentr u activitatea conexa respectiva. (5) In cazul in care autorizarea cuprinde doua sau mai multe activitati conexe, se elibereaza o singura licenta de executie in care vor fi mentionate activitati le pentru care a fost eliberata. In contractele incheiate intre beneficiarii de transport si societatile (casele) de expeditii pot fi prevazute si alte servicii in legatura cu transportul, cum ar fi: depozitarea, manipularea marfurilor, obl igatii vamale, controlul marfurilor etc., care nu sunt supuse licentierii. Art. 5. - (1) Registrul operatorilor de transport rutier are filele numerotate, legate si sigilate si este structurat pe trei sectiuni: a) operatori de transport rutier public; b) operatori de transport rutier in interes propriu, detinatori de licenta de tr ansport rutier in interes propriu; c) operatori de transport rutier in interes propriu, detinatori de autorizatii d e transport rutier in interes propriu. (2) Registrul operatorilor de transport rutier contine: a) datele de identificare a operatorului de transport rutier; b) date privind administratorul operatorului de transport rutier; c) date privind persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea d e transport rutier; d) alte mentiuni privind parcul, licentele detinute si sanctiunile aplicate. (3) Datele cuprinse in Registrul operatorilor de transport rutier se pastreaza s i pe suport magnetic.

A. Licenta de transport rutier public si licenta de transport rutier in interes propriu Art. 6. - (1) Licenta de transport rutier public se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport ruti er cu sediul in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, care detin in pro prietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea aces tora, si care indeplinesc conditiile privind baza tehnico-materiala, competenta profesionala, capacitatea financiara si onorabilitatea. Documentele care atesta indeplinirea acestor conditii sunt specificate la art. 7. (2) Licenta de transport rutier in interes propriu se elibereaza operatorilor de transport rutier care efectueaza in interes propriu transport rutier de marfuri sau de persoane, cu autovehicule detinute in proprietate sau cu orice alt titlu , care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de p este 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, in trafic internat ional, ori transport rutier de marfuri periculoase sau agabaritice in trafic nat ional. (3) Operatorul de transport rutier va obtine cate un exemplar de serviciu al lic entei de transport rutier public sau al licentei de transport rutier in interes propriu pentru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala inregistrata la ofi ciul registrului comertului, deschisa in alte judete sau in municipiul Bucuresti , prin care efectueaza activitati de transport rutier. (4) abrogat (5) abrogat (6) Exemplarul de serviciu se elibereaza si se vizeaza gratuit de catre Autorita tea Rutiera Romana - A.R.R. (7) Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in intere s propriu se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este v alabila numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente. (8) Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in intere s propriu impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de cat re operatorul de transport rutier, la sediul acestuia, iar exemplarele de servic iu se pastreaza la punctele de lucru, filialele ori sucursalele pentru care au f ost eliberate. Art. 7. - (1) Operatorul de transport rutier va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi are sediul eliberarea li centei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu, indicand, atunci cand este cazul, eventualele puncte de lucru, filiale ori sucursale inregistrate la oficiul registrului comertului, pentru care dorest e eliberarea de exemplare de serviciu. (2) In vederea eliberarii licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu solicitantul prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda: a) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul din care trebuie sa reiasa ca acesta are ca obiect de activitate tr ansportul rutier sau dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor pentru fundatii, asociatii nonprofit si altele asemenea, care au personalitate j uridica, din care sa reiasa ca pot efectua activitate de transport rutier;

b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului pentru punctu l de lucru, filiala ori sucursala pentru care solicita exemplar de serviciu al l icentei de transport rutier public sau al licentei de transport rutier in intere s propriu, documente din care sa reiasa ca detine in proprietate sau cu orice al t titlu spatiu suficient pentru parcarea vehiculelor si pentru sediu, precum si decizia de numire a persoanei care conduce activitatea punctului de lucru, filia lei sau sucursalei si raspunde in fata Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de re spectarea reglementarilor legale si a caietelor de sarcini aferente; c) dovada ca indeplineste conditia privind baza tehnico-materiala corespunzatoar e, respectiv dovada ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule cu care poate efectua activitati de transport rutier, precum si spatiul, in suprafa ta suficienta, pentru parcarea acestora (act de proprietate, contract de inchiri ere cu detinatorul spatiului, adeverinta de la consiliul local etc.); d) actele persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea de transport r utier: - dovada ca are calitatea de angajat, confirmata prin inregistrarea la camera de munca teritoriala, cu exceptia cazului in care aceasta este chiar administrator ul agentului economic; -decizia de numire; -certificat valabil de pregatire profesionala eliberat de Autoritatea Rutiera Ro mana - A.R.R. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport ruti er poate indeplini aceasta functie la un singur operator de transport rutier. Pentru fiecare punct de lucru, filiala si sucursala operatorul de transport ruti er va numi dintre angajatii sai o persoana care sa conduca activitatea de transp ort si care va raspunde de respectarea normativelor legale in vigoare; e) dovada ca indeplineste conditia privind capacitatea financiara, respectiv con firmarea nivelului financiar, se certifica astfel: - pentru operatorii de transport rutier - prin capitalul propriu, completat, dup a caz, cu garantii bancare sau asigurare de risc. Capitalul propriu se certifica prin copia legalizata a ultimului bilant contabil inregistrat la administratia financiara; - pentru operatorii de transport rutier nou-infiintati - prin capitalul social s ubscris si varsat, completat, dupa caz, cu garantii bancare sau asigurare de ris c. Capitalul social subscris si varsat este dovedit prin certificatul constatato r, in original, valabil, eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului cu maximum 30 de zile inainte de depunerea dosarului de s olicitare a eliberarii licentei de transport rutier sau de vizarea anuala a aces teia. Operatorul de transport rutier sau operatorul de transport rutier nou-infiintat va da o declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza ca pana la urma toarea vizare a licentei de transport nu va diminua nivelul financiar astfel inc at sa nu mai fie indeplinita conditia de capacitate financiara. Operatorul de transport rutier trebuie sa dispuna etapizat de un nivel financiar dupa cum urmeaza: - la data de 31 decembrie 2003 - 3.000 euro pentru primul vehicul si 1.500 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;

- pana la data de 31 decembrie 2004 - 6.000 euro pentru primul vehicul si 3.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule; - pana la data de 31 decembrie 2005 - 9.000 euro pentru primul vehicul si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule. Calculul nivelului financiar se va efectua la cursul de schimb leu-euro al Banci i Nationale a Romaniei din data depunerii dosarului in vederea eliberarii sau vi zarii licentei de transport rutier. f) dovada ca indeplineste conditia privind onorabilitatea, respectiv: - cazierul judiciar al administratorului agentului economic; - cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activ itatea de transport rutier; - recomandarea din partea unei organizatii patronale, cu reprezentativitate stab ilita conform legislatiei in vigoare, aflata in evidenta Ministerului Transportu rilor, Constructiilor si Turismului. Conditia privind onorabilitatea nu se considera indeplinita daca administratorul agentului economic a mai indeplinit aceasta functie la un operator de transport rutier caruia i-a fost anulata licenta de transport rutier public, licenta de t ransport rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in intere s propriu. Art. 8. - Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie d e varsamant etc.). Art. 9. - (1) Vizarea anuala a licentei de transport rutier public sau a licente i de transport rutier in interes propriu, precum si, dupa caz, a exemplarelor de serviciu ale acesteia este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelo r care au stat la baza eliberarii acesteia, de verificarea activitatii operatoru lui de transport rutier, precum si de promovarea unui test privind cunoasterea l egislatiei de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitat ea de transport rutier si de catre persoana ori persoanele numite sa conduca act ivitatea punctelor de lucru, a filialelor si a sucursalelor. (2) In cazul in care se constata de catre organele de control abilitate abateri repetate in activitatea desfasurata de operatorul de transport rutier in perioad a dintre eliberarea licentei de transport rutier public sau a licentei de transp ort rutier in interes propriu si vizarea acesteia sau dintre doua vizari succesi ve, abateri care ar conduce la suspendarea acesteia, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioada de pana la 3 luni. Art. 10. - (1) Operatorului de transport rutier i se suspenda licenta de transpo rt rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu in unul dint re urmatoarele cazuri: a) cand operatorul de transport rutier nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de transport rutier public sau a licen tei de transport rutier in interes propriu; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de tr ansport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu, int r-un termen de 15 zile de la aparitia acestora; c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris

agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficia rilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul de licent a de transport rutier public sau de licenta de transport rutier in interes propr iu, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu a remediat in termenul stabilit aspectele sesizate in reclamatii; d) cand se constata ca operatorul de transport rutier in interes propriu desfaso ara transport rutier public; e) neprezentarea pentru vizarea anuala a licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu in termen de 10 zile de la da ta expirarii vizei precedente. (2) Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in intere s propriu se suspenda de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la propunerea agent iilor teritoriale subordonate. (3) Licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in intere s propriu suspendata se reacorda, cu plata tarifelor aferente, la cererea operat orului de transport rutier, dupa expirarea termenului de suspendare. (4) Perioadele de suspendare sunt: - 3 luni in cazul primei suspendari; - 6 luni la a doua suspendare. Art. 11. - (1) Anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de tr ansport rutier in interes propriu se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Rom ana - A.R.R., la propunerea agentiilor teritoriale subordonate, in urmatoarele c azuri: a) dupa a doua suspendare; b) cand vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utili zate la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii, materia le radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontiera, din vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sa conduca permanent si ef ectiv activitatea de transport rutier; c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu de teriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre operat orul de transport rutier a normelor legale de organizare si desfasurare a activi tatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa; d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administrato rul operatorului de transport rutier sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si utilizarea lor la efectu area transporturilor; e) cand se constata ca operatorul de transport rutier a obtinut licenta de trans port rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu in baza un or documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate. (2) Dupa anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de transpor t rutier in interes propriu pozitia din Registrul operatorilor de transport ruti er se radiaza. (3) Suspendarea sau anularea licentei de transport rutier public sau a licentei de transport rutier in interes propriu produce aceleasi efecte si pentru exempla rele de serv acesteia

B. Autorizatia de transport rutier in interes propriu Art. 12. - Autorizatia de transport rutier in interes propriu se elibereaza de c atre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de t ransport rutier cu sediul in acel judet sau in municipiul Bucuresti, care desfas oara transport rutier in interes propriu de marfuri si de persoane in trafic nat ional, cu vehicule detinute in proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitatea de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, si care indeplinesc conditiile p rivind capacitatea profesionala si baza tehnico-materiala. Art. 13. - Prevederile alin. (3), (4), (5), (6), (7) si (8) ale art. 6, ale lit. a), b), c) si d) ale alin. (2) al art. 7, ale art. 8 si 9 se aplica in mod core spunzator operatorilor de transport rutier carora li se elibereaza autorizatia d e transport rutier in interes propriu. Art. 14. - (1) Operatorului de transport rutier i se suspenda autorizatia de tra nsport rutier in interes propriu in unul dintre urmatoarele cazuri: a) cand operatorul de transport rutier nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii autorizatiei de transport rutier in interes pro priu; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii autorizatiei d e transport rutier in interes propriu, intr-un termen de 15 zile de la aparitia acestora; c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficia rilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul de autori zatie de transport rutier in interes propriu, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu le-a remediat in termenul stabilit; d) cand se constata ca operatorul de transport rutier in interes propriu desfaso ara transport rutier public; e) neprezentarea pentru vizarea anuala a autorizatiei de transport rutier in int eres propriu in termen de 10 zile de la data expirarii vizei precedente. (2) Autorizatia de transport rutier in interes propriu se suspenda de catre Auto ritatea Rutiera Romana - A.R.R. la propunerea agentiilor teritoriale subordonate . (3) Autorizatia de transport rutier in interes propriu suspendata se reacorda, c u plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupa ex pirarea termenului de suspendare. (4) Perioadele de suspendare sunt: - 3 luni in cazul primei suspendari;

- 6 luni la a doua suspendare. Art. 15. - (1) Anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu se e fectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., la propunerea agentiilor teritoriale subordonate, in urmatoarele cazuri: a) dupa a doua suspendare; b) cand vehiculele din zate la transportul de riale radioactive, din i desemnate sa conduca administrarea operatorului de transport rutier sunt utili produse de contrabanda, droguri, arme si munitii sau mate vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoane permanent si efectiv activitatea de transport rutier;

c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu de teriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre operat orul de transport rutier a normelor legale de organizare si desfasurare a activi tatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa; d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administrato rul operatorului de transport rutier sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si utilizarea lor la efectu area transporturilor; e) cand se constata ca operatorul de transport rutier a obtinut autorizatia de t ransport rutier in interes propriu in baza unor documente falsificate sau ca urm are a prezentarii unor date eronate. (2) Dupa anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu pozitia di n Registrul operatorilor de transport rutier se radiaza. (3) Suspendarea sau anularea autorizatiei de transport rutier in interes propriu produce aceleasi efecte si pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.

C. Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier Art. 16. - (1) Principalele tipuri de activitati conexe transportului rutier pen tru care se elibereaza licenta de executie sunt: a) autogara si activitatile desfasurate in cadrul acesteia; b) activitatea de agentie de voiaj; c) activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor; d) activitatea de mesagerie; e) activitatea de intermediere in transporturile rutiere de marfuri sau de perso ane. (2) Licentele de executie pentru activitati conexe transportului rutier se atrib uie de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a care i raza isi are sediul operatorul pentru activitati conexe transportului rutier, pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii, si sunt valabile numai in cond itiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente. (3) Dotarile necesare si conditiile in care au obligatia sa isi desfasoare activ itatea operatorii pentru activitati conexe transportului rutier sunt prevazute i n caietele de sarcini specifice. (4) Se excepteaza de la obligativitatea detinerii licentei de executie pentru ac tivitatea de agentie de voiaj agentiile de turism autorizate, in conditiile in c are vanzarea legitimatiilor de calatorie pentru transportul de persoane prin ser vicii regulate este mentionata in documentele de autorizare. Art. 17. - (1) Documentele care se depun in vederea eliberarii licentei de execu tie pentru activitati conexe transportului rutier sunt: a) acte doveditoare din care sa rezulte ca agentul economic detine in proprietat e sau cu orice alt titlu spatii special amenajate pentru desfasurarea activitati i respective; b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau, in cazul asociatiilor nonprofit, dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatii lor, codul fiscal si statutul, din care trebuie sa reiasa ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier; c) autorizatii de functionare specifice; d) decizia de numire a persoanei, angajata a operatorului pentru activitati cone xe transportului rutier, desemnata sa il reprezinte in relatia cu agentia terito riala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.; e) in cazul activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri sau de persoane, operatorul pentru activitati conexe transporturilor rutiere, in sc opul evaluarii situatiei financiare adecvate realizarii activitatii/activitatilo r respective, este obligat sa prezinte o polita de asigurare pentru raspundere c ivila pentru activitati conexe, in valoare de minimum 30.000 euro, in cazul efec

tuarii transporturilor rutiere internationale, sau in valoare de 50 milioane lei , in cazul efectuarii transporturilor rutiere nationale; f) recomandarea din partea unei organizatii profesionale, aflata in evidenta Min isterului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. (2) Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier impreuna c u caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier la sediul acestuia. (3) Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier se elibere aza dupa prezentarea de catre operatorul pentru activitati conexe transportului rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie d e varsamant etc.). (4) Vizarea anuala a licentei de executie pentru activitati conexe transportului rutier este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia. (5) In cazul in care se constata de catre organele de control abilitate abateri repetate in activitatea desfasurata de operatorul pentru activitati conexe trans portului rutier in perioada dintre eliberarea licentei de executie petru activit ati conexe transportului rutier si vizarea acesteia sau dintre doua vizari succe sive, abateri care ar conduce la suspendarea licentei in cauza, Autoritatea Ruti era Romana - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioada de pana la 3 luni. Art. 18. - (1) Suspendarea licentei de executie pentru activitati conexe transpo rtului rutier se hotaraste de catre emitent in unul dintre urmatoarele cazuri: a) cand operatorul pentru activitati conexe transportului rutier nu mai indeplin este una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de executie; b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de ex ecutie, in termen de 15 zile de la aparitia acestora; c) inregistrarea din partea beneficiarilor de transport sau a operatorilor de tr ansport rutier a unor reclamatii privind savarsirea unor abateri repetate de cat re operatorii pentru activitati conexe transportului rutier, in derularea obliga tiilor ce le revin din activitatile pentru care au fost licentiati, intre data a utorizarii si urmatoarea vizare anuala sau intre doua vizari anuale, constatate de organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., recunoscute de c atre parte sau stabilite de instantele judecatoresti printr-o hotarare definitiv a si irevocabila, dupa caz. Suspendarea in acest caz se poate aplica pentru o perioada de 1-3 luni. (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier se reacorda dupa ce detinatorul acesteia face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea licentei , cu plata tarifelor aferente. Art. 19. - (1) Anularea licentei de executie pentru activitatile conexe transpor tului rutier se aplica in urmatoarele cazuri: a) dupa a doua suspendare a licentei de executie; b) in cazul savarsirii de catre operatorul pentru activitati conexe transportulu i rutier a unor abateri grave si repetate de la prevederile caietului de sarcini specific, constatate de organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A. R.R., recunoscute de catre parte sau stabilite de instantele judecatoresti print r-o hotarare definitiva si irevocabila, dupa caz. (2) Masura suspendarii sau anularii se aplica de catre Autoritatea Rutiera Roman

a - A.R.R. la propunerea agentiei teritoriale a acesteia care a emis licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier. (3) In toate cazurile titularul licentei va fi ascultat cu privire la faptele ce i se imputa, iar apararile sale vor fi analizate.

CAPITOLUL III Efectuarea operatiunilor de transport rutier A. Licenta de executie pentru vehicul Art. 20. - (1) Efectuarea de transporturi rutiere este permisa numai cu vehicule carora li s-au eliberat de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. licente de executie pentru vehicul, corespunzatoare categoriei s i tipului de transport rutier respectiv. (2) Licenta de executie pentru vehicul se elibereaza sub forma de cartela magnet ica, personalizata, de culoare diferita pentru transportul rutier public fata de transportul rutier in interes propriu. (3) La eliberarea cartelei magnetice operatorul de transport rutier primeste un document-tip care atesta termenul de valabilitate a cartelei magnetice, categori a si tipul de transport rutier pentru care a fost eliberata, duplicatul document ului pastrandu-se la emitent. Documentul-tip se preschimba ori de cate ori inter vin modificari referitoare la termenul de valabilitate a cartelei magnetice, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fara a fi n ecesara inlocuirea cartelei magnetice. (4) Tariful perceput la eliberarea licentei de executie pentru vehicul, in cazul transporturilor rutiere de marfuri, este unic si permite efectuarea mai multor tipuri de transport rutier, operatorul de transport rutier avand obligatia de a prezenta documente din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile necesare p entru derularea fiecarui tip de transport rutier. (5) Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza de catre agentiile terito riale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport rutier d etinatori de licenta de transport rutier public, de licenta de transport rutier in interes propriu sau de autorizatie de transport rutier in interes propriu val abila, pentru parcul aflat in administrarea acestora. (6) Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pentru transportul rutier national si/sau transportul rutier international. Licenta de executie pentru ve hicul pentru transporturile rutiere internationale da dreptul vehiculelor care i ndeplinesc conditiile prevazute de inspectia tehnica sa efectueze transporturi d e marfuri sau de calatori in trafic international, avand dreptul de a trece fron tiera de stat a Romaniei in acest scop. (7) abrogat a) 45 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in cazul efectuarii de transporturi rutiere in tr afic international; b) 90 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea I, in cazul efectuarii de transporturi rutiere in tr afic national. (8) Pana la introducerea in totalitate a cartelelor magnetice licentele de execu tie pentru vehicul se elibereaza pe formularele-tip, iar cele deja eliberate isi pastreaza valabilitatea. Art. 21. - (1) Sunt exceptate de la dobandirea licentei de executie pentru vehic ul vehiculele care se deplaseaza fara incarcatura intre vanzator si cumparator s au intre proprietar si utilizator, situatii pentru care trebuie prezentate docum ente justificative, precum si vehiculele detinute de persoane fizice si care sun t utilizate la transportul rutier in interes personal. (2) Pentru situatiile mentionate mai sus nu este necesara prezentarea licentei d e transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu. Art. 22. - (1) Autovehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri in traf ic international, care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, sa u autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane in trafic internati onal, cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, tr ebuie sa fie dotate cu aparat tahograf omologat, instalat si sigilat conform pre scriptiilor tehnice specifice, aparat care se va afla in functiune pe toata dura ta cursei (tur si retur), inclusiv pe parcursul intern. (2) Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, utiliz ate in trafic national la transporturile rutiere de marfuri, sau autovehiculele cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, utilizat e la transportul rutier de persoane in trafic national, vor fi dotate cu aparat tahograf omologat, instalat si sigilat conform prescriptiilor tehnice specifice, conform urmatorului grafic: a) pana la data de 31 decembrie 2003 pentru autovehiculele utilizate la transpor tul rutier de persoane in trafic interjudetean, autovehiculele destinate transpo rtului rutier de marfuri periculoase cu mase totale maxime autorizate mai mari d e 3,5 tone, precum si autovehiculele destinate transportului rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 16 tone; b) pana la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehiculele utilizate la transpor tul rutier de persoane in trafic judetean si autovehiculele destinate transportu lui rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 7,5 t one; c) pana la data de 31 decembrie 2005 pentru toate autovehiculele destinate trans portului rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al c onducatorului auto, si autovehiculele destinate transportului rutier de marfa cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone. (3) Eliberarea licentei de executie pentru vehicul este conditionata de existent a si de functionarea aparatului tahograf. Art. 23. - (1) Categoriile de autovehicule M2, M3, N2 si N3 se definesc in confo rmitate cu prevederile Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebui e sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe d rumurile publice din Romania - RNTR 2. (2) Autovehiculele inmatriculate incepand cu data de 1 ianuarie 1988 si care fac parte din categoria M3, avand mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone , sau din categoria N3 vor fi dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza: a) la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, autovehiculele utilizate in trafic international; b) pana la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 avand mase t

otale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic interjudetean, si autovehiculele din categoria N3 avand mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone; c) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 avand mase t otale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate in trafic judetean, si to ate autovehiculele din categoria N3. (3) Autovehiculele ale caror emisii poluante se incadreaza in limitele prevazute in Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE si care fac parte din categoriile N2, M2 sau M3, avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 5 si 10 tone, vor fi dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare, d upa cum urmeaza: a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele inmatriculate incepand cu aceasta data; b) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombr ie 2001 si 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate in trafic international; c) pana la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombr ie 2001 si 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 avand mase totale ma xime autorizate cuprinse intre 7,5 si 12 tone, utilizate in trafic intern; d) pana la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele inmatriculate intre 1 octombr ie 2001 si 1 ianuarie 2005, utilizate in trafic intern si care fac parte din cat egoria M2, precum si cele din categoria N2 avand mase totale maxime autorizate c uprinse intre 3,5 si 7,5 tone. (4) Autovehiculele care apartin categoriei M3 avand masa maxima mai mare de 10 t one si care sunt inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza la care viteza maxima este reglata la 100 km/h. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) si (3): a) autovehiculele destinate fortelor armate, protectiei civile, serviciilor de l upta impotriva incendiilor si altor servicii de urgenta, precum si fortelor de a parare a ordinii publice; b) autovehiculele din categoriile M2 si M3 care din punct de vedere constructiv nu pot depasi viteza de 100 km/h, precum si autovehiculele din categoriile N2 si N3 care din punct de vedere constructiv nu pot depasi viteza de 90 km/h; c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru incercari in scopuri sti intifice; d) autovehiculele care efectueaza transport rutier public numai in localitati. (6) Eliberarea licentei de executie pentru vehicul este conditionata de existent a si de functionarea limitatorului de viteza, reglat astfel incat viteza autoveh iculelor din categoriile M2 si M3 sa nu poata depasi 100 km/h, iar viteza autove hiculelor din categoriile N2 si N3 sa nu poata depasi 90 km/h. Art. 24. - Documentele care stau la baza eliberarii licentei de executie pentru vehicul sunt, dupa caz, pentru fiecare tip de transport rutier: a) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului; b) talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila ; c) documentul ce atesta dreptul de utilizare a vehiculului; d) certificate specifice eliberate de Registrul Auto Roman;

e) autorizatie sanitara veterinara de transport pentru transporturile de marfuri perisabile si animale vii; f) asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operat orilor de transport rutier, in cazul transportului public de persoane; g) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto. Art. 25. - (1) Pentru transportul rutier al marfurilor periculoase vehiculele ne cesita amenajari conform prescriptiilor A.D.R. (Acordul european referitor la tr ansportul rutier international al marfurilor periculoase). (2) La eliberarea licentei de executie pentru vehicul pentru acest tip de transp ort rutier se prezinta, suplimentar fata de documentele prevazute la art. 24, ur matoarele documente: a) dupa caz, certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Roman pentru autos pecializate si autotrenuri (subcategoria 'Cisterne'), precum si pentru vehiculel e care transporta produse periculoase din clasa 1 si dovada ca autovehiculul det ine trusa A.D.R; b) autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru vehiculele ca re transporta produse periculoase din clasa 7; c) contract de munca, decizia de numire, cazierul judiciar si certificatul profe sional de atestare ale consilierului de siguranta pentru transportul rutier al m arfurilor periculoase, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr . 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea si calificarea pro fesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau p e caile navigabile interioare al marfurilor periculoase; d) certificat de atestare al conducatorilor auto, specific marfurilor periculoas e care vor fi transportate, eliberat conform Ordinului ministrului transporturil or nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conf ormitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier inter national al marfurilor periculoase (A.D.R.). Art. 26. - (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspenda in cazul in care n u mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei. (2) Licenta de executie pentru vehicul se reacorda dupa ce detinatorul face dova da ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plat a tarifelor aferente. Art. 27. - Anularea licentei de executie pentru vehicul se face in urmatoarele c azuri: a) dupa a doua suspendare; b) neremedierea in termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea aceste ia.

B. Efectuarea transporturilor de persoane prin servicii regulate, servicii regul ate speciale, in scop turistic sau ocazional B.1. Programul de transport persoane prin servicii regulate Art. 28. - Totalitatea traseelor, cursele necesare pentru acoperirea acestora, g raficele de circulatie aferente, cu indicarea statiilor si a autogarilor utiliza te, numarul de autovehicule si capacitatea de transport a acestora (microbuze, a utobuze sau autocare), inclusiv autovehiculele de rezerva, necesare pentru efect uarea cursei sau a traseului, alcatuiesc programele de transport rutier de perso ane prin servicii regulate. Art. 29. - (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national cuprinde: a) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic ju detean; b) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic in terjudetean, intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov); c) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic in terjudetean. (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic internationa l este organizat si se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, ale acordurilor si conventiilor bilaterale si internationale din domeni ul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, si in conditiile prezent elor norme metodologice. Art. 30. - (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national se intocmeste pe o perioada de 3 ani de catre Autoritatea Rut iera Romana - A.R.R., in baza analizarii solicitarilor consiliilor judetene si C onsiliului General al Municipiului Bucuresti, care vor comunica punctele de imba rcare/debarcare, altele decat autogarile, ale operatorilor de transport rutier s au ale asociatiilor de operatori de transport rutier, si pe baza programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativi tatea consultarii organizatiilor patronale cu reprezentativitate, si se aproba: a) pentru traseele judetene, de catre consiliul judetean respectiv;

b) pentru traseele interjudetene intre doua judete limitrofe, de catre consiliil e judetene respective; c) pentru traseele interjudetene, de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. (2) In vederea intocmirii noului program de transport rutier de persoane prin se rvicii regulate in trafic national, solicitarile consiliilor judetene si Consili ului General al Municipiului Bucuresti, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociatiilor de operatori de transport rutier se pot transmite Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. cu pana la 120 de zile inainte de expirarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national deja e xistent. (3) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic n ational poate fi suplimentat, in perioada de valabilitate, cu noi curse, pentru traseele deja existente, in urmatoarele cazuri: a) pentru traseele judetene si interjudetene intre doua judete limitrofe (inclus iv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) - numai la cererea detinatorului de licenta de executie pentru acel traseu; b) pentru traseele interjudetene - numai in urmatoarele conditii: - cursa solicitata este intre doua curse consecutive, atat pe tur, cat si pe ret ur, ale aceluiasi operator de transport rutier; - cursa solicitata este pe un traseu acoperit cu o singura cursa atribuita deja operatorului de transport rutier solicitant; - cursa solicitata este pe un traseu acoperit cu doua sau mai multe curse atribu ite unor operatori de transport rutier diferiti, cu acordul tuturor operatorilor de transport rutier. (4) In perioada de valabilitate a programului de transport rutier de persoane pr in servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limit rofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate include noi trasee, cu conditia ca aceste trasee sa nu se suprapuna cu alte trasee deja existente, pe baza solicitarilor consiliilor jude tene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Traseele incluse de Auto ritatea Rutiera Romana - A.R.R. in programul de transport rutier de persoane pri n servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitr ofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) vor fi aprobate de co nsiliile judetene sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si vor fi oferite public. (5) Introducerea de noi statii pe traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national se poate face doar cu acordul operatorilor de transport rutier sau, dupa caz, al asociatiilor de operatori de transport rutier detinatori ai licentelor de executie pentru traseu, pe traseel e pe care aceste statii sunt deja nominalizate. (6) Traseele sau cursele din programul de transport rutier de persoane prin serv icii regulate in trafic national, ramase nesolicitate, vor fi oferite public de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in termen de 60 de zile de la data atribuiri i. Procedura de atribuire va fi identica cu cea prevazuta la art. 341. Traseele ramase nealocate dupa a doua sedinta de atribuire publica se scot din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national. (7) In cazul transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate in trafi c international se pot introduce noi trasee sau curse la intervale de timp si in

conditiile prevazute in acordurile rutiere bilaterale incheiate de Romania cu t arile respective. Art. 31. - Licentele de executie pentru traseu pentru cursele si traseele din pr ogramul de transport rutier de persoane prin servicii regulate se ofera public d e catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. operatorilor de transport rutier pub lic. B.2. Atribuirea licentelor de executie pentru traseu Art. 32. - (1) In sensul prezentelor norme metodologice: a) prin cursa se intelege transportul calatorilor intre doua localitati capete a le aceluiasi traseu, tur si retur. In graficul de circulatie intocmit de Autorit atea Rutiera Romana - A.R.R. pentru fiecare traseu se stabilesc numarul de pleca ri in cursa (tur) pentru fiecare din capetele acelui traseu, precum si returul a cestora; b) prin acoperirea unui traseu se intelege efectuarea tuturor curselor din progr amul de transport rutier de persoane prin servicii regulate de pe acel traseu; c) prin grupa de trasee se intelege mai multe trasee independente grupate dupa c riterii economice sau/si geografice, licenta de executie pentru traseu oferinduse spre executare operatorului de transport rutier public. (2) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic j udetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), licenta de executie pentru traseu se atribuie pentr u tot traseul respectiv. Caietul de sarcini al licentei de executie pentru trase ul care se atribuie cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului respectiv. In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in t rafic international, caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseul c are se atribuie cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului resp ectiv. (3) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic i nterjudetean, licenta de executie pentru traseu se atribuie pentru fiecare cursa . Caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu va cuprinde toate cur sele atribuite operatorului de transport rutier pe traseul respectiv. (4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, la transportul rut ier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), o peratorii de transport rutier se pot asocia in vederea asigurarii parcului neces ar de autovehicule active si de autovehicule de rezerva, pentru efectuarea tutur or curselor de pe un anumit traseu, prevazute in caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu. In situatia in care licenta de executie pentru traseu se atribuie unei asociatii de operatori de transport rutier public, membrii ace steia vor prezenta agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., i n termen de 10 zile de la atribuirea licentei de executie pentru traseu, turnusu l dupa care se vor efectua cursele. Neprezentarea turnusului in termenul stabili t duce la pierderea licentei de executie pentru traseu, aceasta fiind atribuita, in ordinea punctajului, urmatorului solicitant. (5) In cazul asociatiilor de operatori de transport rutier fara personalitate ju ridica, licenta de executie pentru traseu se atribuie nominal fiecarui membru al asociatiei. Contractul de asociere va cuprinde obligatoriu, pentru fiecare oper ator de transport rutier membru al asociatiei, numarul de autovehicule cu care a cesta intra in asociatie, precum si numarul de curse pe care le va efectua cu au

tovehiculele respective pe acel traseu. (6) In conditiile in care asociatia de operatori de transport rutier a fost inf iintata printr-o hotarare judecatoreasca si are un statut propriu de functionare , licenta de executie pentru traseu se va emite pe numele operatorului de transp ort rutier desemnat de asociatie sa o reprezinte in relatia cu agentia teritoria la a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., acesta urmand sa repartizeze licentele de executie pentru traseu in functie de fiecare cursa celorlalti operatori de t ransport rutier asociati. Art. 33. - (1) Fiecare licenta de executie pentru traseu se atribuie solicitantu lui care poate fi: - un operator de transport rutier public sau o asociatie de operatori de transpo rt rutier public, in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regula te in trafic judetean sau interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv in tre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov); - un operator de transport rutier public, in cazul transportului rutier de perso ane prin servicii regulate in trafic interjudetean. (2) In cazurile in care licenta de executie pentru traseu pentru o anumita cursa ori pentru un anumit traseu se solicita de mai multi operatori de transport rut ier public sau, in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean sau interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intr e municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), de asociatii de operatori de transport rutier public, care indeplinesc conditiile cerute, acestia sunt departajati pe baza de punctaj, solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj atribuindui-se licenta de executie pentru traseu. (3) Criteriile in baza carora se atribuie punctele, precum si metodologia de pun ctare sunt prevazute in anexa nr. 11 [anexele nr. 11a) si 11b)] la prezentele no rme metodologice si au in vedere: a) activitatea desfasurata anterior de operatorul de transport rutier public sau , in cazul unei asociatii de operatori de transport rutier public, de membrii as ociatiei; b) daca autovehiculele se afla in proprietatea operatorului de transport rutier public sau, in cazul unei asociatii de operatori de transport rutier public, a m embrilor asociatiei ori sunt detinute cu alt titlu; c) conditiile de calatorie oferite de autovehiculele cu care se vor efectua curs ele. Art. 34. - (1) Autovehiculele utilizate ca rezerva nu participa la atribuirea de puncte, dar trebuie sa poata obtine un numar de puncte cel putin egal cu al aut ovehiculului cu cel mai mic punctaj din lista prezentata. (2) abrogat (3) abrogat (4) Autovehiculul cu care s-a obtinut licenta de executie pentru traseu poate fi inlocuit numai cu un autovehicul care intruneste un numar de puncte cel putin e gal cu al acestuia, cu conditia anuntarii, in scris, agentiei teritoriale a Auto ritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta de executie pentru traseul r espectiv, inainte de efectuarea inlocuirii. Art. 341 - Metodologia de atribuire a licentei de executie pentru traseu va fi s tabilita de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si de Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei si va fi comunicata operatorilor de transport rutier prin afisare la sediul agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A .R.R. cu cel putin 60 de zile inainte de sedinta de atribuire a licentelor de ex ecutie pentru traseu. Art. 342 - (1) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca: - operatorul de transport rutier public are, in localitatea cap de traseu din ca re este prevazuta plecarea curselor pe traseul respectiv sau, in cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee, sediul, o filiala, o sucursala, un punct de lucru sau spatiu necesar pentru parcarea auto vehiculelor; - unul dintre membrii asociati, in cazul asociatiilor de operatori de transport rutier public, are, in localitatea cap de traseu din care este prevazuta plecare a curselor pe traseul respectiv sau, in cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee, sediul, o filiala, o sucursala, un punct de lucru sau spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor. (2) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic i nterjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca: - operatorul de transport rutier public are sediul sau detine exemplar de servic iu al licentei de transport rutier public in una dintre localitatile cap de tras eu si prezinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu ori ce alt titlu spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localita te cap de traseu; - unul dintre membrii asociati, in cazul asociatiilor de operatori de transport rutier public, are sediul sau detine exemplar de serviciu al licentei de transpo rt rutier public in una dintre localitatile cap de traseu si prezinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu spatiu neces ar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localitate cap de traseu. (3) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic i nterjudetean, o licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca operato rul de transport rutier public are sediul sau detine exemplar de serviciu al lic entei de transport rutier public in una dintre localitatile cap de traseu si pre zinta documente din care sa rezulte ca detine in proprietate sau cu orice alt ti tlu spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in cealalta localitate cap de traseu. Art. 35. - abrogat Art. 36. - abrogat Art. 37. - abrogat Art. 38. - abrogat Art. 39. - (1) In vederea atribuirii licentei de executie pentru traseu pentru t raseele in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in traf ic international, operatorul de transport rutier public depune la Directia licen te, autorizari si investitii din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. un d osar pentru fiecare licenta de executie pentru traseu solicitata, care trebuie s a cuprinda: a) traseul si graficul de circulatie propus pentru parcursul intern;

b) numele operatorului de transport rutier public si al partenerului strain; c) lista cuprinzand autovehiculele, pe numere de inmatriculare, pentru care deti ne licenta de executie valabila, cu care se vor efectua cursele pe acel traseu; d) lista cuprinzand autovehiculele de rezerva, pe numere de inmatriculare, pentr u care exista licenta de executie valabila si, daca este cazul, contractul cu de tinatorul autovehiculelor. (2) O licenta de executie pentru traseu se poate solicita daca operatorul de tra nsport rutier public are in localitatea cap de traseu, din care este prevazuta p lecarea curselor pe traseul respectiv, sediul sau o filiala, sucursala ori un pu nct de lucru si spatiu suficient pentru parcarea autovehiculelor aflate in admin istrarea sa si pentru autovehiculele partenerului strain. Art. 40. - (1) Metodologia de atribuire a licentei de executie pentru traseu pen tru traseele in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international este urmatoarea: a) depunerea dosarului prevazut la art. 39; b) salariatii Directiei licente, autorizari si investitii din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. primesc si inregistreaza dosarul, verificand daca este complet. Acesta se returneaza operatorului de transport rutier public daca nu co ntine toate elementele necesare; c) dupa analiza dosarului depus se aproba traseul si graficul de circulatie sau se transmit operatorului de transport rutier modificarile care trebuie operate i n vederea aprobarii; d) dosarul aprobat de Directia licente, autorizari si investitii din cadrul Auto ritatii Rutiere Romane - A.R.R. se depune la Directia generala de reglementari s i calitatea serviciilor in transporturile rutiere impreuna cu documentele prevaz ute la alin. (2); e) licenta de executie pentru traseu se rt rutier prezinta agentiei teritoriale izul favorabil al Directiei generale de transporturile rutiere. (2) Documentele ce urmeaza sa se depuna calitatea serviciilor in transporturile : elibereaza dupa ce operatorul de transpo a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. av reglementari si calitatea serviciilor in la Directia generala de reglementari si rutiere impreuna cu dosarul aprobat sunt

a) contractul autentificat perfectat cu un partener strain din tara de destinati e sau, in cazul asocierii, contractul de asociere dintre operatorul de transport roman si operatorul de transport strain pentru efectuarea in comun a curselor p revazute in graficul de circulatie, cel putin la paritate pentru partea romana; b) abilitarea partenerului strain de catre Ministerul Transporturilor din tara d e origine cu privire la efectuarea de catre acesta a transportului de persoane p rin servicii regulate in trafic international, in traducere autorizata; c) schita traseului, cu evidentierea punctelor de frontiera; d) modelul legitimatiilor de calatorie; e) perioada de efectuare a transportului de persoane prin servicii regulate pe t raseul respectiv. C. Eliberarea licentei de executie pentru traseu

Art. 41. - (1) Licenta de executie pentru traseu se elibereaza: a) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic ju detean, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla traseul respectiv; b) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic in terjudetean, inclusiv intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Buc uresti si judetul Ilfov), de catre: - agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se a fla localitatea cap de traseu de plecare in cursa, daca operatorul de transport rutier public are sediul in acel judet; - agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se a fla localitatea cap de traseu de plecare in cursa, daca operatorul de transport rutier public are deschis in acel judet un punct de lucru, o filiala sau o sucur sala pentru care a obtinut exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public si nu isi are sediul in unul, dintre cele doua judete in care se gasesc c apetele de traseu. In cazul in care operatorul de transport rutier public detine spatiu necesar pentru parcarea autovehiculelor in localitatea cap de traseu de plecare in cursa si are deschis un punct de lucru, o filiala sau o sucursala pen tru care a obtinut exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public i n celalalt cap de traseu, licenta de executie pentru traseu se elibereaza de age ntia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla p unctul de lucru, filiala sau sucursala; - agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se a fla localitatea cap de traseu de plecare (tur) in cursa, daca operatorul de tran sport rutier public detine exemplare de serviciu ale licentei de transport rutie r public in ambele judete in care se gasesc capetele de traseu; c) in cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic in ternational, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza se afla localitatea cap de traseu de pe teritoriul Romaniei si i n care operatorul de transport rutier public isi are sediul ori are deschis un p unct de lucru, o filiala sau o sucursala pentru care a obtinut exemplar de servi ciu al licentei de transport rutier public. (2) Licentele de executie pentru traseu se elibereaza numai dupa prezentarea con tractelor pentru utilizarea autogarilor sau a punctelor de imbarcare/debarcare a utorizate. (3) Neprezentarea acestor contracte in termen de 15 zile de la atribuirea cursei sau a traseului duce la pierderea dreptului de executie a acelei curse sau a ac elui traseu, in cazul in care operatorul de transport rutier se face vinovat. In acest caz cursa sau traseul se atribuie, in ordinea punctajului, urmatorului so licitant. (4) In cazul in care in termenul prevazut la alin. (3) operatorul de transport p rezinta documente din care rezulta ca i s-a refuzat accesul la autogara sau nu i s-a raspuns la solicitare in termenul de 5 zile prevazut in caietul de sarcini al licentei de executie pentru autogara, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. se autosesizeaza, urmand sa investigheze cazul respectiv, procedand la suspendarea licentei de executie pentru autogara in cazul in care se constata ca nu s-au res pectat prevederile caietului de sarcini. In cazul in care se constata ca refuzul este justificat datorita depasirii capacitatii autogarii (numar de plecari/sosi ri, stationari la peron) sau in cazul in care licenta de executie pentru autogar a a fost suspendata, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va oferi o alta autogar a sau, cu aprobarea consiliului local, respectiv a Consiliului General al Munici

piului Bucuresti, un alt punct de imbarcare/debarcare si va modifica in consecin ta caietul de sarcini al licentei de executie pentru traseu. Art. 42. - (1) In cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale, legitimatiile de serviciu valabile eliberate de agentul economic contr actant reprezinta singurul document in baza caruia persoanele au acces la servic iul de transport rutier respectiv, fiind exclusa utilizarea abonamentelor sau a altor legitimatii de calatorie. (2) Documentele in baza carora se elibereaza licenta de executie pentru traseu i n cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale sunt: a) contractul legal intocmit cu beneficiarul transportului; b) graficul de circulatie vizat de beneficiar; c) avizele pentru punctele de oprire. Art. 43. - La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin curse ocaziona le sau turistice operatorul de transport rutier public trebuie sa detina suplime ntar la bordul autovehiculului, pe toata durata transportului: a) documentul de control prevazut in Acordul INTERBUS, in cazul transportului in ternational, sau lista de pasageri intocmita, parafata si barata dupa ultimul ca lator de catre beneficiar; b) documentul de tarifare globala a transportului. Art. 44. - Licenta de executie pentru traseu se anuleaza de catre agentia terito riala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis-o, in urmatoarele cazuri : a) operatorul de transport rutier renunta din considerente proprii la executarea cursei sau a traseului, pentru lipsa bazei materiale si/sau din considerente ec onomice; b) este suspendata sau anulata licenta de transport rutier public; c) constatarea neindeplinirii conditiilor care au stat la baza acordarii licente i de executie pentru traseu, inclusiv pierderea de catre autovehiculul sau autov ehiculele din administrare a dreptului de efectuare a cursei ori traseului in ca uza; d) incalcarea in mod repetat a prevederilor caietului de sarcini al licentei de executie pentru traseu; e) neutilizarea in mod repetat a punctelor de imbarcare/debarcare amplasate in a utogarile cuprinse in caietul de sarcini; f) suspendarea cursei in mod repetat, fara justificare, constatata la controalel e in trafic si/sau din analiza jurnalului de miscare din autogarile utilizate; g) reclamatii ale publicului calator, ale altor beneficiari sau ale altor instit utii ori organisme privind calitatea si legalitatea prestatiilor, confirmate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si neremediate in termenul dispus; h) rezilierea contractului de transport de persoane prin servicii regulate speci ale; i) in cazul liniilor internationale, pentru abateri de la legislatia nationala a tarilor de destinatie sau de tranzit, savarsite de operatorul de transport ruti er roman care executa un traseu international, comunicate de ministerele partene re, precum si, in cazul interdictiei de a mai opera pe teritoriul unei tari a op eratorului respectiv, comunicate in scris de Ministerul Lucrarilor Publice, Tran

sporturilor si Locuintei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Art. 45. - In cazul renuntarii la licenta de executie pentru traseu, cu exceptia transportului rutier prin servicii regulate speciale, operatorul de transport r utier este obligat sa notifice aceasta intentie agentiei teritoriale a Autoritat ii Rutiere Romane - A.R.R., precum si sa anunte publicul calator cu minimum 30 d e zile inainte de oprirea efectiva a cursei. Art. 46. - In cazul transportului de persoane prin servicii regulate, Autoritate a Rutiera Romana - A.R.R. retrage dreptul de a mai efectua curse pe un anumit tr aseu unui autovehicul daca, prin utilizarea necorespunzatoare a acestuia, operat orul de transport rutier care il are in administrare a fost sanctionat contraven tional de mai mult de 5 ori in decursul unui an pentru incalcarea caietului de s arcini al licentei de transport public sau al licentei de executie pentru traseu . Art. 47. - (1) In cazul anularii licentei de executie pentru traseu din dispozit ia agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., operatorul de tra nsport rutier are obligatia sa efectueze in continuare cursa pe perioada mention ata in decizia de anulare a licentei de executie pentru traseu. 2) Dupa anularea licentei de executie pentru traseu cursa sau traseul se va ofer i spre executare altor operatori de transport rutier, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice, prin atribuire publica.

CAPITOLUL IV Inspectia si controlul in transporturile rutiere si activitatile conexe acestora Art. 48. - Activitatea de inspectie si control este condusa de inspectorul de st at sef, director general al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., si se exercita prin Inspectoratul rutier si prin personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Art. 49. - In exercitarea atributiilor de inspectie si control pentru care a fos t abilitat personalul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. are drept de control i n trafic, in punctele de imbarcare/debarcare de calatori si in punctele de contr ol pentru trecerea frontierei asupra tuturor autovehiculelor care efectueaza tra nsport rutier de persoane sau de marfuri, inclusiv asupra celor inmatriculate in alte tari, in punctele in care se desfasoara activitati conexe transportului ru tier, precum si la sediile, punctele de lucru, filialele sau sucursalele operato rilor de transport rutier. Art. 50. - (1) Controlul in trafic se efectueaza din dispozitia conducerii Autor itatii Rutiere Romane - A.R.R., conform graficului de control sau unui ordin exp res, in baza autorizatiei de control. (2) Oprirea in trafic a vehiculelor care urmeaza a fi supuse controlului se face

numai de catre reprezentanti ai Politiei Rutiere sau ai Politiei de Frontiera. Art. 51. - Personalul cu atributii de control are obligatia de a purta uniforma de serviciu in timpul programului de lucru si in timpul desfasurarii actiunilor de control. Art. 52. - Personalul abilitat sa efectueze actiuni de control are obligatia sa trateze cu exigenta si fermitate abaterile constatate si sa aplice unitar si cor ect sanctiunile prevazute de lege. Art. 53. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre perso nalul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., abilitat sa efectueze actiuni de cont rol. (2) Organele de control mentionate la alin. (1) primesc carnete de procese-verba le de constatare si sanctionare a contraventiilor, eliberate de Autoritatea Ruti era Romana - A.R.R. (3) Evidenta carnetelor de procese-verbale de constatare si sanctionare a contra ventiilor, eliberate, se tine la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pent ru carnetele eliberate salariatilor din sediul central si cele transmise agentii lor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si la sediul fiecarei ag entii teritoriale pentru carnetele eliberate salariatilor acesteia. Art. 54. - (1) Sanctiunea se aplica operatorului de transport rutier pentru inca lcarea prevederilor caietelor de sarcini ale licentelor de transport rutier publ ic, licentelor de transport rutier in interes propriu sau autorizatiilor de tran sport rutier in interes propriu, precum si ale licentelor de executie, cu except ia incalcarii caietului de sarcini al licentei de executie pentru traseu datorat e conditiilor de trafic, conditiilor meteorologice nefavorabile, defectiunilor t ehnice aparute in timpul efectuarii curselor sau cazurilor de forta majora. (2) Sanctiunile aplicate operatorului de transport rutier se inregistreaza in fi sa cazier a acestuia, deschisa la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Roma ne - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier public, licenta de trans port rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in interes pr opriu. (3) In cazul in care operatiunea de transport rutier se desfasoara de catre o pe rsoana fizica sau de catre un agent economic care nu este inregistrat ca operato r de transport rutier, sanctiunea se aplica detinatorului vehiculului cu care se efectueaza transportul. Art. 55. - (1) In cazul operatorilor de transport rutier straini sau al angajati lor acestora care incalca prevederile legale in vigoare, nationale sau internati onale, organele de control vor aplica sanctiunile contraventionale legale pe car e le vor inscrie in Tichetul de inscriere a contraventiilor, eliberat la intrare a in tara de organele politiei de frontiera, si vor instiinta in mod operativ Mi nisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, comunicand toate date le necesare pentru identificarea transportului si a transportatorului. (2) In situatii deosebite, cu aprobarea conducerii Autoritatii Rutiere Romane A.R.R., personalul abilitat sa efectueze controlul poate proceda la ridicarea au torizatiei de transport eliberate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturi lor si Locuintei operatorului de transport rutier strain si poate interzice cont inuarea derularii transportului in cauza, solicitand in acest caz sprijin celui mai apropiat organ de politie. Art. 56. - (1) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in 3 exemplare, utilizandu-se o scriere lizibila si completandu-se toat e rubricile. (2) Primul exemplar se depune la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutie re Romane - A.R.R. care a eliberat carnetul de procese-verbale, operandu-se in R

egistrul de evidenta a contraventiilor. In cazul in care operatorul de transport rutier detine licenta sau autorizatie de transport rutier eliberata intr-un alt judet, sanctiunea aplicata se comunica agentiei teritoriale a Autoritatii Rutie re Romane - A.R.R. din judetul respectiv pentru completarea fisei cazier a opera torului de transport rutier in cauza. (3) Al doilea exemplar se inmaneaza contravenientului sau, in cazul in care aces ta refuza sa il semneze ori sa il primeasca, se transmite prin posta, in termen de pana la o luna de la data aplicarii sanctiunii. (4) Al treilea exemplar ramane in carnetul de procese-verbale respectiv. Art. 57. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contra ventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau c omunicarii acestuia. (2) Plangerea se depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A. R.R. din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia de pe pr ocesul-verbal de constatare a contraventiilor. (3) Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va transmite de in data plangerile insotite de copia de pe procesul-verbal la judecatoria in a care i raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Art. 58. - Daca dupa expirarea termenului de plata contravenientul nu a achitat amenda, procesul-verbal sau, dupa caz, o copie de pe incheierea sau dispozitia j udecatoreasca de solutionare a plangerii se comunica, spre executare, organului financiar in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contravenientului. Art. 59. - Procedura de urmarire a proceselor-verbale de constatare si sanctiona re a contraventiilor se considera incheiata in urmatoarele cazuri: a) a fost incasata amenda; b) procesul-verbal a fost dat in urmarire organului financiar; c) procesul-verbal a fost anulat prin sentinta unei instante judecatoresti, sent inta ramasa definitiva; d) procesul-verbal a fost prescris; e) in cazul imposibilitatii identificarii domiciliului contravenientului.

CAPITOLUL V Dispozitii finale Art. 60. - Detinatorii de licente de transport rutier public, licente de transpo rt rutier in interes propriu sau de autorizatii de transport rutier in interes p ropriu ori de licente de executie pentru activitati conexe transportului rutier isi organizeaza si isi desfasoara activitatea pentru care au fost autorizati in baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a le gislatiei interne si internationale in vigoare si a prevederilor caietelor de sa rcini aferente. Art. 61. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elaboreaza reguli procedurale pro prii de desfasurare a activitatii. Art. 62. - Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport rutier pub lic, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de tra nsport rutier in interes propriu si a licentelor de executie se prezinta la sedi ul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in original si in copie pentru verificarea autenticitatii. Art. 63. - Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant si, in functie de indeplinirea conditiilor necesare, in termen de 15 zile elibereaza licenta de transport rutier public, licenta de transport rutier in interes propriu sau autorizatia de transport rutier in inter es propriu si licentele de executie ori comunica in scris refuzul motivat al eli berarii acestora, dupa caz. Art. 64. - (1) Contestatia impotriva refuzului de eliberare a licentei de transp ort rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autor izatiei de transport rutier in interes propriu si a licentelor de executie, prec um si impotriva masurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune in ter

men de 15 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. (2) In cazul in care masura aplicata este reconfirmata de Autoritatea Rutiera Ro mana - A.R.R., persoana interesata se poate adresa cu plangere instantelor de co ntencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Art. 65. - Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier in interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier in interes propriu, a exemplarelor de serviciu ale acesteia si/ sau a licentelor de executie, dupa caz, se comunica, in termen de 15 zile de la data constatarii, de catre operatorul de transport rutier sau de catre operatoru l pentru activitati conexe transportului rutier agentiei teritoriale a Autoritat ii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta sau autorizatia respectiva, care procedeaza la anularea acesteia. Inlocuirea acestora se efectueaza in mod simila r procedurii de obtinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierd erea sau sustragerea licentelor de transport rutier public, a licentelor de tran sport rutier in interes propriu sau a autorizatiilor de transport rutier in inte res propriu si a licentelor de executie se publica in Monitorul Oficial al Roman iei, Partea a III-a. Art. 66. - (1) Tarifele pentru prestatiile specifice efectuate de Autoritatea Ru tiera Romana - A.R.R., stabilite in conditiile legii, pot fi actualizate trimest rial, in functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic, ed itat de Institutul National de Statistica, de prevederile legislative nou-aparut e, si se aproba de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. (2) Tariful pentru eliberarea licentei de executie pentru traseu se stabileste pentru o cursa, iar in cazul unui traseu tariful perceput reprezinta suma cursel or prevazute in caietul de sarcini al licentei de executie pentru acel traseu. (3) In cazul in care licenta de executie pentru traseu a fost obtinuta de o asoc iatie de operatori de transport rutier public, aceasta va prezenta agentiei teri toriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. modul de repartizare a curselor pe ntru fiecare dintre membrii asociati, in vederea stabilirii tarifului pe care ac estia trebuie sa il achite. (4) Tarifele percepute sunt prezentate in anexa nr. 12 la prezentele norme metod ologice. Art. 67. - (1) Transporturile rutiere internationale de marfuri pot fi efectuate si cu un autovehicul inmatriculat in Romania care tracteaza o semiremorca sau o remorca inmatriculata in alta tara, sub sigiliu vamal, daca acordurile bilatera le prevad aceasta si daca cu aceste vehicule nu se executa transport in regim de cabotaj. (2) Autotrenurile formate din autovehicul tragator, remorca sau semiremorca, dup a caz, la care una dintre componente nu este inmatriculata in Romania, sunt cons iderate ca executand transport international si sunt supuse reglementarilor resp ective, inclusiv interdictiei privind cabotajul. Art. 68. - Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servici i regulate speciale se pot executa numai cu autovehicule clasificate pe stele sa u categorii. Art. 69. - (1) Data la care se desfasoara sedinta de atribuire a licentelor de e xecutie pentru traseu in cazul transportului rutier de persoane prin servicii re gulate in trafic judetean si interjudetean, inclusiv intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov), precum si data limita d e inregistrare a solicitarii se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si se comunica operatorilor de transport rutier public, cu cel putin 60 de zile

inainte, prin afisare la sediile agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. (2) In cazul in care programul de transport rutier de persoane prin servicii reg ulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov) nu a fost aprobat de delegatia perm anenta a consiliului judetean pana la data solicitata de Autoritatea Rutiera Rom ana - A.R.R. prin agentiile sale teritoriale, se considera ca acesta nu a fost a cceptat si va ramane in vigoare vechiul program. (3) Data de referinta care se ia in considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare, specificate in anexa nr. 11 a) la prezentele norme metod ologice, este cu 30 de zile inaintea desfasurarii sedintei de atribuire a licent elor de executie pentru traseu. Art. 70. - Operatorii de transport rutier public care efectueaza transporturi ur bane subventionate au acces numai la licentele de executie pentru traseu pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, ramase n esolicitate, si numai dupa efectuarea in totalitate a programului de transport u rban, confirmata de autoritatile locale, daca pentru aceste curse exista evident a contabila separata. Art. 71. - (1) In lipsa autogarilor autorizate, capetele de traseu si opririle i n tranzit vor fi amplasate in punctele care indeplinesc conditiile minime de sig uranta rutiera si de confort, stabilite de autoritatile publice locale si de org anele de politie. (2) In conditiile in care capacitatea autogarilor este depasita (numar de plecar i/sosiri, stationari la peron), precum si in cazul traseelor in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe (inclusiv intre municipiul Bucurest i si judetul Ilfov) pentru care sunt prevazute in caietul de sarcini mai mult de 15 curse zilnic, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. solicita consiliilor local e, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, amplasarea capetelor de traseu si/sau a opririlor in tranzit in alte puncte de imbarcare/debarcare c are indeplinesc conditiile minime de siguranta rutiera si de confort. (3) Autogarile folosite la transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic international vor fi abilitate de o comisie constituita la nivelul Au toritatii Rutiere Romane - A.R.R. Criteriile de abilitare sunt prezentate in ane xa nr. 5b) la prezentele norme metodologice. Art. 72. - In cazul executarii transporturilor de calatori de catre un operator de transport rutier, in interes propriu, acesta trebuie sa faca dovada (prin leg itimatii de serviciu sau lista nominala) ca pasagerii transportati au calitatea de angajati proprii sau presteaza o activitate in folosul acestuia. Art. 73. - Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica la transportu l in regim taxi.

ANEXA Nr. 1.1 la normele metodologice -----------------------------------------------------------------------------| -- | | |RO| | | -- |

| ROMANIA | | MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI | | | | | | LICENTA DE TRANSPORT | | RUTIER PUBLIC | | | | Operatorul de transport rutier __________________ | | Cod fiscal ___________________ | | Este abilitat sa efectueze transport rutier public in conformitate cu | | caietul de sarcini | | Valabil de la data de ____ pana la data de ____ numai cu viza anuala. | | | | Emitent | | Autoritatea Rutiera Romana - ARR| | Agentia ARR ______________ | | | | Semnatura si stampila | | | | R.O.T.R. _____/_____/____ | | | | | | Seria _______ nr. ____________ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Vize anuale: | | -------------------------------------------------------------------- | | |Nr. crt.| Nr. inregistrare | Valabil pana la | Semnatura | Stampila | | | |--------+------------------+-----------------+-----------+----------| | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |--------+------------------+-----------------+-----------+----------| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------------------+-----------------+-----------+----------| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------------------+-----------------+-----------+----------| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------------------+-----------------+-----------+----------| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | |Mentiuni speciale: | |Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor | | | | Seria _______ nr. ____________ | --------------------------------------------------------------------------

ANEXA Nr. 1.9a) la normele metodologice -----------------------------------------------------------------------------| -- | | |RO| | | -- | | ROMANIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI | | | LICENTA DE EXECUTIE | PENTRU VEHICUL | PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNATIONALE | DE ____________________ | | Operatorul de transport rutier ______________ | Categorie vehicul _____________ Nr. circulatie _____________ | Nr. identificare ______________ | Valabila de la ____________ pana la ______________ | Eliberata in baza licentei de transport rutier public Seria ___ nr. _____ | Clasificare categ/stele _____________________ | Dovada de certificare a poluarii ____________ | Emitent | Autoritatea Rutiera Romana - ARR| Agentia ARR ______________ | | Semnatura si stampila | | Seria _______ nr. ____________ |

CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC CAP. I Obligatii generale 1. Operatorul de transport rutier impreuna cu persoana desemnata sa conduca perm anent si efectiv activitatea de transport rutier raspund de asigurarea unei sta ri tehnice a vehiculelor corespunzatoare cerintelor categoriei de transport pent ru care s-a obtinut licenta de transport rutier public. 2. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport r utier raspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor ruti ere, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, si de respectarea locu A.R.R lui de parcare comunicat agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane . 3. Operatorul de transport rutier are obligatia sa pastreze licenta de transport rutier public la sediu si sa transmita un exemplar de serviciu al acesteia pent ru fiecare punct de lucru, filiala sau sucursala care va instiinta pentru luare in evidenta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza isi desfasoara activitatea. 4. Operatorul de transport rutier are obligatia sa detina la sediul sau sau/si la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, in functie de categ oria si de tipul transportului rutier executat, urmatoarele documente: - evidenta foilor de parcurs emise, precum si matca blocurilor de foi de parcurs utilizate si evidenta pentru fiecare cursa a diagramelor tahograf,dupa caz, pen tru o perioada de 2 ani; - liste pasageri (in copie pentru cursele aflate in derulare si in original pent ru cursele efectuate) pentru anul precedent si anul in curs; - scrisorile de transport intern sau international (in copie pentru cursele afl ate in derulare si in original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent s

i anul in curs; - diagramele tahograf utilizate (in original) pentru anul precedent si anul in c urs, conform reglementarilor interne si internationale in vigoare; - fisele privind instruirea personalului in ceea ce priveste respectarea normelo r de protectia muncii si PSI (in original) pentru o perioada de 5 ani; - documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea persoanei care conduce p ermanent si efectiv activitatea de transport rutier si a conducatorilor auto con form Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca; - documentele doveditoare privind locul de parcare al autovehiculelor (in origin al) pentru anul precedent si anul in curs; - evidenta biletelor de calatorie pentru o perioada de 2 ani; - asigurarea calatorilor si bagajelor acestora in cazul transporturilor de perso ane in trafic intern si international (in original); - clasificarea acordata de Registrul Auto Roman (in copie), acolo unde este caz ul; - certificat de noxe (in copie) pentru o perioada de 2 ani, pentru fiecare vehic ul; - cartea de identitate a autovehiculelor (in original); - documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule inchiriate sau in leasing, dupa caz (in copie); - talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu viza inspectiei tehnice per iodice pentru fiecare vehicul (in copie); - raportarile privind situatia curselor neefectuate pentru anul precedent si anu l in curs; - evidenta modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr.316/ 1994 si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea N omenclatorului de functii ale personalului care lucreaza in transportul rutier s i concura la siguranta circulatiei, pentru o perioada de 5 ani; - registrul de eviden


Recommended