Transcript
 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  1/10

  SK CONVENT (2) BUKIT NANAS, KUALA LUMPURUJIAN FORMATIF 1

  PENDIDIKAN MORAL

  TAHUN 5

  Masa : 1 ja

  Nama: Kelas: 5_________

  T!a"#$!a" s%a&a' !!*$! %&+ +"a$ "!&!a' ja-a"a' !a!$* A, B, C a' D. Ba/! s+$!a"s%a&a', "!&! sa$* ja-a"a' saaja. P!&! ja-a"a' !$*. K+*!a', $a'aa' ja-a"a'a* +'/a' +0*a$ "!&!a' ja-a"a' A, B, C a' D.

  1. Perbuatan ________ adalah contohperbuatan menjaga maruah diri yang

  digalakkan oleh agama.2.

  a. beradab sopanb. meninggi diric. berlagak sombongd. menipu

  3.. ! "idak makan daging lembu

  5. ! #erpuasa

  $. ! %engikat pokok pisang

  semasa&. majlis keagamaan'.(. Pernyataan di atas merujuk

  kepada agama ___________1).

  11. a. *slam12. b. +indu13. c. Kristian

  1. d. #uddha15.

  1$.%endengar khutbah di __________

  pada hari ,umaat adalah amalan

  agama tersebut.1&.

  1'. a. masjid1(. b. -at2). c. kuil21. d. gereja

  22.Puan %ei pergi ke tokong untukbersembahyang. pakah agama

  Puan %ei/23.

  2. a. Kristian25. b. *slam2$. c. #uddha2&. d. +indu

  2'.2(.pakah upacara -ajib dalam

  perkah-inan bagi penganut agama

  *slam/3).

  31. a. %engikat "hali32. b. 0pacara Perjanjian33. c. estu daripada imam3. d. kad nikah

  35.3$.Kamu menghadiri upacara

  pengebumian nenek rakan kamu.

  Kamu seharusnya ___________

  3&.3'. a. mengucapkan terima

  kasih3(. b. memberikan sokongan

  moral). kepadanya1. c. mematuhi peraturan

  semasa2. di rumahnya3. d. bertegur sapa dengan

  keluarga. rakan

  1

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  2/10

  5.Kita perlu menerima nasihat dan

  teguran dengan hati yang terbuka bagi

  mengelakkan berlakunya __________$.

  &. a. perselisihan 4aham'. b. saling bekerjasama(. c. perpaduan kaum

  5). d. perluasan kuasa51.52.Pilih bentuk sumbangan yang boleh

  didermakan untuk kebajikan mangsa

  bencana alam.53.

  5. i. makanan55. ii. pakaian5$. iii. ubat!ubatan5&. i. -ang

  5'.

  5(. a. i dan iii c. ii6 iii dani

  $). b. iii dan i d. i6 ii6 iii

  dan i$1.

  $2.#erikut merupakan aktiiti yang boleh

  dilakukan ketika mela-at rumah anak

  yatim +*a&!$3.

  $. a. menceritakan keme-ahan

  hidup$5. b. bergotong!royong$$. c. memberikan semangat

  moral$&. d. beramah mesra dengan

  mereka$'.

  $(.nda adalah seorang indiidu yang baik

  hati apabila _______&).

  &1. a. peka terhadap perasaan dan&2. kebajikan orang lain&3. b. pentingkan diri sendiri&. c. bersikap sombong&5. d. suka melukai hati orang lain

  &$.&&. #erbuat baik kepada jiran dapat

  &'. me-ujudkan suasana

  yang _____&(.

  ').a. kucar!kacir

  '1.b. tunggang!langgang'2.c. hiruk!pikuk

  '3.d. aman!damai'.pakah yang perlu kita lakukan jika

  rakan mendapat kejayaan/'5.

  '$. a. %engucapkan tahniah'&. b. #erasa iri hati''. c. %engucapkan tak7iah'(. d. %emperkecil!kecilkan(). kebolehan rakan(1.

  (2.#agaimanakah caranya untuk

  menunjukkan penghargaan

  terhadap seseorang/(3.

  (.a. %emberikan kad atau hadiah(5.b. %emberikan cacian($.c. %emberikan penghinaan(&.d. %engucapkan tak7iah

  ('.((.%engapakah kita perlu memberikan

  bantuan kepada orang yang

  memerlukan/1)).

  1)1. a. 8upaya mereka

  berterima1)2. kasih kepada kita1)3. b. 8upaya dapat

  meringankan

  1). bebanan dan kesusahan1)5. mereka1)$. c. 8upaya mereka dapat

  membeli1)&. pakaian yang cantik1)'. d. 8upaya mereka

  menghormati1)(. dan mengenang jasa

  kita11).

  111. #erikut merupakan ciri!ciri anak

  yang bertanggungja-ab terhadap

  keluarga +*a&!112.

  a. menjaga maruah keluargab. menjaga penampilan diric. meninggikan suara apabila

  113. bertutura. menolong keluarga

  11.115.

  11$.11&.

  2

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  3/10

  11'. #agaimanakah ketua kumpulan

  melaksanakan tanggungja-ab

  dalam masyarakat setempat/11(.

  12). a. %elakukan kerja sambil

  le-a121. b. %emberikan arahan

  yang tidak122. jelas kepada ahli

  kumpulan123. c. %engagihkan tugas

  kepada12. ahli kumpulan secara

  adil125. d. "idak peduli dengan ahli12$. kumpulan

  12&.

  12'. ntara berikut6 tindakan manakahyang menunjukkan sikap

  bertanggungja-ab kepada

  keluarga/

  12(. 2). ntara perlakuan di

  ba-ah6 yang manakah

  menunjukkan sikap pemimpin

  yang

  13). bertanggungja-ab

  kepada negara/131.

  132. a. %empertahankanrahsia133. negara dari pihak luar13. b. %emberitahu

  maklumat sulit135. kepada negara lain13$. c. %endedahkan rahsia

  negara13&. kepada pihak luar.13'. d. %emburuk!burukkan

  nama13(. negara

  1).11.

  12.

  13. a. %embantu ibu di dapur

  1. b. #elajar bersungguh!sungguh

  15. c. %embuli adik1$. d. %en7iarahi ibu saudara1&.

  1'. 1'.7ai ternampak ibu memba-apulang hasil tanaman dari kebun.

  1(. 9alam keadaan tersebut6 apakah

  tindakan yang patut dilakukan oleh

  7ai/

  15). a. %embantu ibu angkat hasil

  151. tanaman tersebut

  152. b. %embiarkan ibu angkat

  153. sendirinya15. c. "idak mempedulikan ibu

  155. d. %eminta ibu

  menyediakan

  15$. makanan malam

  15&.

  15'. 1(. pakah 4aedah yang diperoleh

  sekiranya seseorang bersikap

  bertanggungja-ab/

  15(. a. 9icerca1$). b. 9ihina

  3

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  4/10

  1$1. c. 9ihormati

  1$2. d. 9ikhianati

  1$3.

  1$.

  15.

  1. B. Faa! /a0a3 a' ja-a0 s%a&a'#s%a&a' ! 0a-a.

  1$&.

  1$'. Pada hari had yang lepas6 %urid "ahun 5 %elur mela-at ke umah

  rang 8eri Kenangan. %ereka bertolak pada pukul & pagi. %ereka tiba di sana dua jam

  kemudian. %urid!murid disambut oleh pengurus umah rang "ua 8eri Kenangan6

  Puan ;ari4ah. Kemudian6 murid!murid diba-a untuk berkenal!kenalan dengan

  penghuni rumah tersebut. %urid!murid membuat aktiiti kebajikan seperti memotong

  kuku dan berbual mesra dengan -arga emas. %ereka sempat menghiburkan -arga

  emas dengan mendendangkan beberapa buah lagu dan mempersembahkan la-ak

  jenaka.

  1$(. Pada -aktu tengah hari6 murid!murid makan bersama!sama dengan -arga

  emas. Pada pukul 3 petang6 murid!murid pun pulang ke sekolah.

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  5/10

  1'2. ____________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  _

  1'3.

  1'. 3. Nyatakan dua aktiiti yang dilakukan oleh murid "ahun 5 %elur di umah

  rang1'5. "ua 8eri Kenangan.

  1'$. =a>

  _____________________________________________________________

  1'&. =b>

  _____________________________________________________________

  1''.

  1'(.1(). . Nyatakan 4aedah yang diperoleh oleh murid!murid dengan melakukan aktiiti

  1(1. masyarakat.

  1(2. ____________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ______

  1(3. =5%arkah>

  1(.

  145. C. Ta'aa' ( ) "aa "+3'a$aa' a'/ +'*'j*a' $!'aa'

  0+3$a'//*'/ja-a0 a' ( ) "aa a'/ s+0a&!'a.

  14.

  1(&.

  1('.

  1.1((.

  266.

  2)1. %ei ?ing membuat laporan polis tentang

  kegiatan

  2)2. menghisap dadah yang berlaku dikampungnya.

  267.

  2).

  2)5.

  2.

  2)$.

  2)&.

  2)'.

  2)(. *smail tidak hadir ke sekolah pada setiap

  hari abu untuk

  21). mengelakkan diri daripada bertugas

  membersihkan

  211. kelas.

  212.

  5

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  6/10

  213.

  21.

  3.

  215.

  21$.

  21&.

  21'. @ncik Aong tidak mengambil kisah tentang

  apa!apa hal

  21(. yang berlaku di kampungnya kerana terlalu

  sibuk dengan

  22). perniagaannya.

  221.

  222.

  223.

  .

  22.

  225.

  22$. "haru melaporkan kepada guru kelasnyamengenai

  22&. tindakan murid!murid yang menconteng

  dinding kelas.

  228.

  22(.

  23).

  5.

  231.

  232.

  233. @ncik %uthu tidak mahu menyertai aktiiti

  gotong!royong

  23. di kampungnya pada hari minggu kerana

  mahu berehat.

  275.

  27.

  23&. =5 %arkah>

  278.

  274.

  296.

  291.

  292.

  297.

  299.

  295. D. Is! $+"a$ %s%'/ +'/a' "+3a$aa' a'/ $+3a"a$ ! a&a %$a.

  2$.

  2&.

  2'.

  2(.

  25).

  251. 1. aindran ______________________ ajakan rakan!rakannya untuk

  bermain permainan ideo di ka4e siber kerana tidak mahu

  __________________ dengan unsur negati4.

  6

  mendedahkamemberikanperasaanmemakai

  menolak terpengaruhmemeliharapertuturan

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  7/10

  252. 2. ,eslina dan adik!beradiknya sentiasa _______________________ maruah

  keluarga mereka dengan menjaga _____________________ dan tingkah laku.

  253. 3. ida sentisa memikirkan _____________________ ibu bapanya sebelum

  melakukan sesuatu perkara.

  25. . %ei Bhoo tidak akan sesekali _______________________ nombor tele4onkepada orang yang tidak dikenali.

  255. 5. %elisa sentiasa ingat akan nasihat ibunya agar tidak ____________________

  pakaian yang ______________________ tubuh.

  25$.

  25&. = ' %arkah>

  25'.

  25(.

  2$).

  2$1.

  2$2.

  2$3.

  2$.

  2$5.

  2$$.

  2.

  28. E. Na$aa' ;Aa&a' A/aa< a$a* ;La3a'/a' A/aa< 0+3asa3a' /a0a3

  24. a'/ !0+3!a'.

  26.

  21.

  2&2.

  2&3.

  2&.

  2&5.

  2&$.

  2&&.

  7

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  8/10

  2&'.

  2&(.

  2').

  2'1.

  2'2.

  2'3.

  2'.

  2'5.

  2'$.

  2'&.

  2''.

  2'(.

  2().

  2(1.

  2(2.

  2(3.

  2(.

  2(5.

  2($.

  2(&. =$ %arkah>

  248.

  244. F. Na$aa' aa&a' 0+3s%"a' a'/ a3*s !&aa&a' a&a *"aa3a#

  766. *"aa3a ! 0a-a.761.

  3)2. 16 0pacara Keagamaan

  3)3. =a>

  _______________________________________________________________

  3). =b>

  _______________________________________________________________

  3)5.

  8

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  9/10

  3)$.

  3)&. 2. 0pacara Pengebumian

  3)'. =a>

  _______________________________________________________________

  3)(. =b>_______________________________________________________________

  31).

  311.

  312. 3. 0pacara Perkah-inan

  313. =a>

  _______________________________________________________________

  31. =b>

  _______________________________________________________________

  315.

  31$. =$ %arkah>

  31&.

  31'.

  31(.

  726.

  721. = SOALAN TAMAT, SELAMAT MENJA>AB =

  322.

  323.

  32.

  325.

  32$.

  9

 • 7/23/2019 CONTOH SOALAN UJIAN PENDIDIKAN MORAL

  10/10

  72. D!s+!aa' %&+: D!s+a %&+:D!saa' %&+:

  728.

  724.776.771. (P' S!$! Hasa 0$. M*aa) (P' Jaa&a?! [email protected]" Na3aa'a') (P'. Hj. S!$! R%!a

  0$. Sa&&+)772. *3* P+'!!a' M%3a& Ta*' 5, K+$*a Pa'!$!a P+'!!a' M%3a&, *3* B+sa3,777. SK C%'+'$ (2) B*!$ Na'as . SK C%'+'$ (2) B*!$ Na'as. SK C%'+'$ (2) B*!$

  Na'as.779.775.

  33$.

  33&.

  338.

  10