Transcript
Page 1: Comportament Organizational2

1

S.N.S.P.A. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

„David Ogilvy“

Masterat în

Comunicare managerială şi resurse umane

Comportament organizaţional

Suport de curs

Ştefan Stanciu Mihaela Alexandra Ionescu

2004

Page 2: Comportament Organizational2

2

Cuprins Capitolul 1 - COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Capitolul 2 - GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ Capitolul 3 - ECHIPA Capitolul 4 - LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ Capitolul 5 - STILURILE DE CONDUCERE Capitolul 6 - PROCESUL DECIZIONAL Capitolul 7 - MOTIVATIA, IPOSTAZÃ A COMPORTAMENTULUI IN

ORGANIZATII Capitolul 8 - COMUNICAREA ÎN GRUPURI Bibliografie

Page 3: Comportament Organizational2

3

Capitolul 1

COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL

Comportamentul organizaţional (organizational behaviour) acoperă o largă plajă

de activităţi: cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor salariaţilor, înţelegerea dinamicii de

grup, acceptarea şi respectarea diferenţelor dintre oameni şi a diferitelor valori culturale

cu care aceştia vin în organizaţie şi multe alte abilităţi, activităţi şi practici manageriale.

Întemeietorul conceptului privind comportamentul organizaţional a fost Fritz

Roethlisberger care împreună cu Elton Mayo au purces la identificarea relaţiei dintre

comportamentul individual şi de grup asupra productivităţii muncii. Prima lor constatare

(studiul Hawthorne) a fost legată de importanţa relaţiilor sociale (informale), care s-au

dovedit a fi mai importante chiar decât sistemul de salarizare. Împotriva oponenţilor

„şcolii relaţiilor umane“, al cărui reprezentant de primă mână era Elton Mayo, abia în

1957 conceptul privind comportamentul organizaţional a fost recunoscut de teoreticieni

prin programele de doctorat în domeniu pe care au început să le promoveze în câteva

universităţi americane.

Domeniul de cercetare al comportamentului organizaţional este multidisciplinar;

el se află la graniţa sociologiei, psihologiei, antropologiei, economiei, dreptului muncii şi

ergonomiei – ea însăşi domeniu de graniţă. Macro comportamentul organizaţional, care

îşi are originile în lucrările lui Max Weber, Karl Marx, Herbert Simon şi ale altora este

mai apropiat sociologiei. Micro-comportamentul organizaţional, care se ocupă de

motivaţie, comunicare, învăţare, percepţie, competenţă, atitudini şi comportament,

dinamica grupurilor, leadership, dinamica conflictelor etc. se află pe domeniul

psihologiei şi îşi are originile din studiile lui Abraham Maslow – ne asigură Jack Wood şi

autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie editat de Rentrop & Straton,

la Bucureşti, în 2003.

Deşi aria comportamentului organizaţional pare atât de vastă încât, aparent, nu are

consistenţă, ea reprezintă liantul fără de care organizaţiile nu pot supravieţui şi nu se pot

dezvolta.

Page 4: Comportament Organizational2

4

1.1. Despre comportamente

Kurt Lewin semnalează (apud Constantinescu, 2001, p. 232) faptul că fiecare

dintre acţiunile unui individ sunt subordonate nevoilor lui, iar exprimarea

comportamentală se desfăşoară numai după ce „ne organizăm peisajul în acord cu

obiectivele şi intenţiile noastre... Cel care percepe câmpul [războiului – la Lewin,

respectiv al acţiunii, în general – s.n.] trebuie să transpună acest câmp într-un fel de hartă

comportamentală care să cuprindă elemente de siguranţă, de pericol, posibile adăposturi,

resurse – totul relativ la propriile lui obiective în acest câmp“.

Autorului sintagmei „nevoia organizează câmpul“ – Kurt Lewin – îi datorăm

observaţia conform căreia comportamentul are preeminenţă în raport cu capacităţile

individului; pe de altă parte (ibid., p. 233), Lewin a considerat că „ceea ce apare de obicei

ca rezolvare a unor probleme nu este un caz special al gândirii, ci paradigma întregii

activităţi cognitive, inclusiv a percepţiei“. Observaţiile de mai sus ne permit să înţelegem

de ce, uneori, unii dintre cei mai competenţi specialişti nu sunt capabili să conducă

organizaţii, iar alţii, aparent lipsiţi de competenţă, reuşesc să-şi configureze „teatrul de

război“ şi să conducă grupul lor la performanţă.

1.2. Comportament colectiv

1.2.1. Concepte şi teorii privind comportamentul colectiv

Comportamentul colectiv este „emergent, spontan, neplanificat“, ghidat de norme

create ad-hoc de către participanţi (Vlăsceanu, Zamfir, 1994, p. 127). Patrice Mann (ibid.,

p. 127) consideră că, în această privinţă, se poate vorbi de „un concept generic care

desemnează tipurile de comportament proprii unor indivizi care, sub influenţa unor

credinţe împărtăşite, acţionează uneori în mod concertat“.

O primă dificultate care derivă direct din generalitatea sporită a conceptului este

imposibilitatea de a distinge clar între comportamentele colective şi cele individuale. Cu

alte cuvinte, când vorbim despre comportamente, nu se poate delimita strict între

individual şi colectiv ci, mai degrabă, de un continuum, manifestările noastre din plan

social purtând o dublă valenţă, în proporţii diferite, în funcţie de context. O a doua

Page 5: Comportament Organizational2

5

dificultate decurge din însăşi definirea comportamentului colectiv, ca fiind bazat pe

„credinţe împărtăşite“ pentru că nu întotdeauna credinţa se concretizează în acţiuni

sociale concertate.

Termenul de comportament colectiv trebuie privit prin dimensiuni precum gradul

de organizare a comportamentelor (scăzut sau ridicat), existenţa unui scop şi durata

comportamentelor. În ceea ce priveşte durata, comportamentele colective se

caracterizează prin durată scăzută. Când durata se prelungeşte, ele tind să fie

instituţionalizate şi să se transforme în comportamente convenţionale-organizaţionale,

conforme unor norme deja acceptate.

Procesele psiho-sociale specifice comportamentelor colective au fost semnalate

pentru prima dată de Gustave Le Bon în 1895, în lucrarea „Psihologia mulţimilor“

(2000). Le Bon a accentuat caracterul distructiv al mulţimilor. Din punctul lui de vedere,

comportamentul colectiv se află la originea dezorganizării sociale. Individul aflat în

mulţime, afirmă Le Bon, capătă alte valenţe şi se comportă diferit faţă de situaţia similară

în care s-ar afla singur. El este mai puţin critic şi mai permisiv faţă de influenţele

exterioare, raţionalitatea lui se diminuează şi aspectele instinctive dovedesc forţe

diriguitoare.

Le Bon vorbeşte astfel de legea unităţii mentale a mulţimilor: emoţiile,

sentimentele, intenţiile şi chiar acţiunile indivizilor aflaţi în mulţime devin unanime.

Astfel, el consideră (op. cit., pp. 10-11) că „doar în faza avansată de organizare a maselor

se suprapun unele caracteristici noi şi speciale care produc orientarea sentimentelor şi

gândurilor colectivităţii într-o direcţie identică“ şi „doar atunci se manifestă [...] legea

psihologocă a unităţii mentale a maselor“. Când oamenii formează o masă ei capătă un

soi de „suflet colectiv“. Comportamentul colectiv capătă, din acest punct de vedere,

nuanţe de dogmatism şi lipsă de toleranţă, care îl converteşte mai degrabă într-un

comportament „iresponsabil“. Desigur că o astfel de nuanţare a comportamentului

colectiv comportă dificultăţi şi poate fi chiar periculoasă. Printre cauzele care determină

apariţia caracterului deosebit al maselor autorul invocă (op. cit., pp. 12-13) efectul de

masificare: „în primul rând, în mulţime, individul capătă, doar la simpla pricină a

numărului, sentimentul unei forţe invincibile permiţându-i să cedeze instinctelor, pe care,

sigur, şi le-ar suprima“.

Page 6: Comportament Organizational2

6

Le Bon atrage atenţia asupra caracterului particular al comportamentului colectiv

(op. cit., p. 9): „în anumite împrejurări date, şi doar în acele împrejurări, o mulţime de

oameni posedă caracteristici noi, foarte diferite de cele ale fiecărui individ care intră în

componenţa ei. Personalitatea conştientă dispare, sentimentele şi ideile tuturor entităţilor

sunt orientate în aceeaşi direcţie. Apare un spirit colectiv, tranzitoriu desigur, dar având

particularităţi foarte precise. Colectivitatea devine atunci ceea ce eu numesc (...) o masă

organizată sau, [...], o masă psihologică. Ea formează un singur corp şi este supusă legii

unităţii mentale a maselor“.

Regresul funcţiilor mentale de care vorbeşte Le Bon, nu de-responsabilizează

individul pentru actele reprobabile săvărşite în mulţime. Caracterul „hipnotic“ al mulţimii

poate fi pus la îndoială, la fel cum a fost pusă la îndoială capacitatea actorilor sociali de a

raţiona independent în starea de mulţime. Se vorbeşte în prezent mai degrabă de o

contagiune comportamentală în sensul unei uniformizări a comportamentului în stare de

mulţime, care are la bază procesul imitaţiei (H. Blumer, 1957, pp. 127 - 158).

Gustave Le Bon (op. cit., p. 137) defineşte contagiunea mentală drept fenomenul

psihologic care are ca efect acceptarea inconştientă a unor opinii şi credinţe. Fiind de

natură involuntară, contagiunea nu implică vreun demers argumentativ sau reflecţie.

Sociologul francez notează faptul că aceasta este evidentă mai ales la nivelul mulţimilor;

ea este vehicolul prin care se dispersează opiniile şi credinţele şi-l poate conduce pe

individ să acţioneze în pofida intereselor sale. Elementele vieţii psihice sensibile la

contagiune sunt emoţiile, sentimentele. De aceea, spune Le Bon, grupul de apartenenţă

(acesta exercită cea mai constrângătoare formă de contagiune) – anturajul profesional,

privat etc. – poate favoriza prin contagiune de la cele mai benefice acţiuni până la cele

mai funeste. Opiniile şi credinţele diseminate prin contagiune nu pot fi dislocate decât

prin contagiune. Deşi ea poate fi controlată de voinţă, este de ajuns o schimbare mai

pregnantă ca să acţioneze. Contagiunea mentală influenţează nu numai direct (prin

contactul nemijlocit al indivizilor) ci şi indirect (prin mijloacele de comunicare, de pildă).

Gustave Le Bon vorbeşte de sporirea emoţionalităţii indivizilor aflaţi în stare de

mulţime. Emoţiile sunt simple, de tipul afectelor şi au o dinamică deosebită. Se vorbeşte

de o polarizare a emoţiilor indivizilor aflaţi în stare de mulţime, mulţimile fiind, în

concepţia autorului francez, adânc impresionabile şi irascibile. H. Blumer (1957) explică

Page 7: Comportament Organizational2

7

emoţionalitatea crescândă a mulţimii prin reacţii circulare: stimulii se reflectă reciproc şi

se aplifică aidomna unei reacţii în lanţ.

În acelaşi timp Le Bon susţine că există o convergenţă a opiniilor care se

declanşează la indivizii aflaţi în stare de mulţime. Desigur că în multe dintre mulţimi,

indivizii au norme şi valori convergente înainte de se aduna împreună, iar starea de

mulţime nu face decât să confirme acest nucleu comun.

Observaţia lui Gustave Le Bon conform căreia „în agregatul care constituie masa,

nu avem nicidecum suma sau media elementelor ei, ci combinarea şi crearea unor noi

particularităţi“ (ibid., p. 12-13) este importantă pentru sociologi în căutarea argumentelor

care să explice excepţionalele realizări ale grupurilor în anumite împrejurări.

Se consideră că multe dintre observaţiile lui Le Bon sunt depăşite, că nu au

justificare în actualitate; dar câteva dintre ele sunt valide şi pot fi utilizate în actul de

conducere. Astfel, „o masă de oameni se află, cel mai adesea, într-o stare de expectativă

propice sugestiei imediat ce sugestia va fi formulată; prin contagiune, se va insinua în

toate creierele dictând ţinuta, căci la oamenii aflaţi sub puterea sugestiei ideea fixă tinde

să se transforme în act“ (ibid., p. 17). Cei care conduc organizaţii cunosc, cu siguranţă,

afirmaţia lui Le Bon confom căreia „mijloacele îndrumătorilor de mase sunt: afirmaţia,

repetiţia, contagiunea“. „Cu cât afirmaţia este mai concisă şi lipsită de argumente, cu atât

se va impune mai bine“, iar „ ... lucrul spus şi repetat de mai multe ori sfârşeşte prin a se

impune în zonele profunde ale inconştientului ...“ (ibid., p. 61).

Cercetările ulterioare (L. Festinger – 1957, P. Zimbardo – 1960) au pus în

evidenţă fenomenul dezindividualizării, în cazul comportamentelor colective, în funcţie

de anumite variabile socio-culturale. În fapt, în procesul dezindindividualizării este

implicată legătura dintre aspectele private şi aspectele publice ale eului. Atunci când

actorul social este înclinat spre autoreflecţie, este posibil ca fenomenul „contagiunii

mentale“ să nu se producă.

Robert I. Park (1967) atribuie comportamentului colectiv un rol central în

schimbarea socială şi dezvoltă un punct de vedere contrar lui Gustave Le Bon,

accentuând dimensiunea creatoare a mulţimilor, capacitatea lor de a construi şi reconstrui

societatea.

Page 8: Comportament Organizational2

8

Socio-psihologia constată imposibilitatea disocierii clare între comportamentele

individuale şi cele ale mulţimii; descrierea acestor procese complexe este posibilă prin

teoriile convergenţei. Anumite experienţe convergente trăite de membrii anumitor

categorii sociale îi pot îndrepta pe aceştia către acţiuni cu caracter colectiv. În acest sens,

teoria frustrării relative accentuează importanţa modului în care indivizii percep o

situaţie obiectivă. Atunci când indivizii percep un decalaj între aşteptările lor privitoare la

bunuri valorizate social (value expectations) şi capacităţile lor de a obţine aceste bunuri

(value capabilities) se poate instala o stare potenţial conflictuală, numită deprivare

relativă (J.C. Davies, 1962). Sentimenul apare în urma unor comparări şi atribuiri

succesive a indivizilor cu cei asemenea lor (deprivare egoistă) sau din compararea

grupului de apartenenţă cu alte grupuri (deprivare fraternalistă). Nevoia de comparare

socială este intrinsecă indivizilor şi se constituie ca măsură de evaluare a propriei

performanţe, dar şi de raportare socială şi organizare a relaţiilor interpersonale. Dacă într-

o organizaţie un anumit grup trăieşte sentimentul deprivării relative, el poate recurge la

acţiuni revendicative, cu atât mai mult cu cât există un precedent în organizatie în acest

sens, când autoritatea este în defensivă şi măsurile coercitive sunt considerate ca fiind

inconsistente. Situaţiile de deprivare relativă se pot întâlni dacă organizaţia nu poate

satisface aşteptările membrilor ei sau când aşteptările sunt în continuă creştere, iar gradul

lor de acoperire este în declin.

Referindu-ne la salariaţii masificaţi, care se regăsesc mai ales în teoria X a lui

McGregor, observaţia lui Le Bon (2000, p. 24) ni se pare de interes: ei „respectă forţa şi

se arată prea rar impresionate de bunătate, care este privită ca o formă de slabiciune“;

aceste subgrupuri nu şi-au arătat niciodată simpatia faţă de stăpânii generoşi, ci faţă de

cei ce i-au dominat cu o mână de fier“.

Din perspectivă psiho-socială, James Geschwender (1968) a explicat mişcările

sociale ca o tentativă de reducere a disonanţei cognitive. Astfel, dacă o persoană primeşte

informaţii contradictorii privitor la o altă persoană, se produce o stare de disconfort psihic

din care individul încearcă să iasă fie prin reducerea importanţei elementului disonant, fie

prin căutarea unor informaţii concordante cu opinia iniţială. Altfel spus, dacă actorul

social percepe că există o discrepanţă între aspiraţiile sale şi posibilităţile reale de a le

atinge, el se poate afla într-o stare tensionată, pe care încearcă să o elimine fie prin

Page 9: Comportament Organizational2

9

temperarea aspiraţiilor, fie prin găsirea unei posibilităţi de realizare a respectivelor

aspiraţii.

Ralph Turner (1957) dezvoltă teoria normei emergente, accentuând unitatea dintre

comportamentul în situaţii normale şi comportamentul în stare de mulţime; ambele sunt

ghidate de norme, chiar dacă în ultimul caz este vorba de norme emergente, stabilite ad-

hoc.

Serge Moscovici (1989) semnala existenţa unui paradox în analiza

comportamentului colectiv: o raportare la una din provocările timpului nostru – puterea

creatoare a maselor şi, pe de altă parte, mişcările mulţimii, care sunt calificate în mod

peiorativ ca neorganizate social, anormale şi chiar antisociale.

Pradoxul dispare atunci când realizăm că manifestările colective sunt răspunsul

unei presiuni latente a simbolurilor, normelor, instituţiilor sociale. De aceea, teoriile care

apropie comportamentul colectiv de manifestările şi regulile specifice grupului îşi găsesc

o largă aplicabilitate.

În lucrarea Epoca maselor, Serge Moscovici (2001) aduce argumente irefutabile

pentru a contracara perspectiva lui Gustave Le Bon asupra comportamentului iraţional al

mulţimilor; acestea sunt legate de arhitectura civilizaţiei clădite pe anonimat: cultivarea

pământului, dar şi muzica şi poezia. Toate acestea nu au fost realizate sub imperiul forţei

oarbe a mulţimii, ci mulţumită valenţelor ei creative.

Despre nevoia individului de a se aşeza sub umbrela unui conducător au scris şi

Le Bon şi Kant, de exemplu. Primului îi datorăm observaţia că „un grup de oameni, o

dată reuniţi, se pun instinctiv sub autoritatea unuia dintre ei“ – „o adevărată lege a

naturii“, iar celui de-al doilea – afirmaţia conform căreia „omul este un animal care, din

clipa în care începe să trăiască printre alţi indivizi din specia lui, are nevoie de un stăpân“

(ibid., pp. 170-171). Fără un stăpân, consideră G. Tarde, „omul este o oaie gânditoare“.

Trecând peste efectul figurii de stil şi al jocului de cuvinte, Moscovici ne aduce cu

picioarele pe pământ: Le Bon şi Tarde aparţin istoriei, ei se refereau la mulţimile

spontane, dezorganizate. Masele organizate, grupurile – în cele din urmă, sunt supuse

altor legităţi: aici domneşte o anumită disciplină, subordonaţii încearcă din răsputeri să-i

imite pe superiorii lor. Dacă punem la socoteală şi faptul că indivizii încearcă permanent

Page 10: Comportament Organizational2

10

– şi uneori reuşesc să se ridice deasupra condiţiei lor anterioare, avem în faţă un tablou

social mult mai optimist.

Dar, spun sociologii, vor exista întotdeauna oameni care vor crea, care vor dirija

şi vor conduce, dar şi oameni care se vor lăsa conduşi, şi nu întotdeauna împotriva voinţei

lor. Firava mulţumire a celor conduşi este constatarea că şi stăpânii au la rândul lor

stăpâni; acestea sunt ideile lor – comentează Kant.

Pe lângă voinţa de a conduce, dorinţa de a avea putere, ambiţia personală şi

interesul, cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici,

2001, p. 172). Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi, cei care speră

că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. Altfel spus, este vorba de un principiu

mimetic şi de contaminare. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea

se simt ei înşişi atinşi de carismă, influenţă şi prestigiu.

Conducerea nu este o treabă uşoară, ne asigură Serge Moscovici (ibid., p. 176).

Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea, nu ar exista probleme; dar ei,

ba se răzvrătesc, ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări, tabloul atitudinal şi

comportamental este deja bogat şi dificil de descris.

1.2.2. Depersonalizarea şi diluarea responsabilităţii

G. Lipovetsky susţinător al preeminenţei individului asupra grupului a fost, poate,

influenţat de Serge Moscovici care scria (2001, p. 21):

Încă de la apariţia speciei noastre şi până la Renaştere, omul a avut mereu ideea lui noi drept orizont,

anume grupul sau familia de care-l legau obligaţii trainice. Dar din momentul în care marile călătorii,

comerţul şi ştiinţa au deprins acest atom independent de umanitate, această monadă dotată cu gânduri şi

sentimente proprii, cu drepturi şi libertăţi, omul s-a plasat sub semnul eului sau al sinelui. Situaţie deloc

uşoară. Un individ demn de acest nume trebuie să se conducă după propria-i raţiune, să judece fără patimă

lucruri şi fiinţe, să acţioneze în deplină conştiinţă de cauză.

Ne aşteptăm, aşadar, ca individul să acţioneze întotdeauna raţional, îndrumat de

propriul interes şi de propria inteligenţă. Dar, aflat în mulţime, individul îşi poate pierde

identitatea, se supune docil conducătorilor, acţionează pe baza comenzilor, sugestiilor şi

Page 11: Comportament Organizational2

11

deciziilor lor sau ale altora şi „nu mai dau ce au ei mai bun“ (Moscovici, 2001, p. 22).

Individul poate (re)deveni un anomim. Serge Moscovici încearcă o explicaţie atunci când

spune că „nivelul unei colectivităţi umane se apropie de al celor mai de jos membri ai ei“

(p. 22). Ceea ce conduce la deprecierea sau anularea gândirii individuale este sugestia sau

influenţa spune Moscovici (p. 25):

Individul, fără să vrea, îşi asumă gesturi şi sentimente care-i sunt insuflate. Se lasă-n voia

manifestărilor brutale sau organice, ale căror cauze sau scopuri îi sunt necunoscute, deşi este convins că le

cunoaşte foarte bine.

Serge Moscovici consideră că sugestia sau influenţa în plan colectiv este aidoma

nevrozei în plan individual, pentru că ambele situaţii presupun deturnarea de la gândirea

logică, o alunecare a individului din zona raţionalului în zona iraţionalului. Moscovici se

delimitează însă de Gustave Le Bon atunci când notează că, „reuniţi în mulţime aceşti

inşi simt, raţionează şi reacţionează la un nivel mental diferit (s.n.)“ şi „că raţionamentele

şi reacţiile lor contravin celor ale unui individ izolat, dar opoziţia aceasta nu înseamnă o

anomalie“ (ibid., p. 81). Psihologia ştiinţifică se substituie psihologiei intuitive pentru a

nu cădea în păcatul de a spune că în mulţime indivizii îşi pierd cu desăvârşire identitatea

şi raţiunea de a fi.

În viziunea lui Gustave Le Bon (2000, p. 17), mulţimea este întotdeauna

inferioară intelectual în raport cu individul izolat. El consideră co-acţiunea ca fiind

păgubitoare pentru că duce la depersonalizarea individului, care îşi pierde identitatea

personală şi care devine anonim, dar Atkinson (2002, pp. 869-871) atrage atenţia asupra

faptului că acest fenomen se petrece numai în anumite condiţii: diminuarea conştiinţei de

sine, existenţa unei relative siguranţe privind anonimatul, centrarea atenţiei indivizilor pe

evenimente externe şi siguranţa existenţei unităţii grupului. O dată declanşat şi consumat

comportamentul iraţional, indivizii caută soluţii pentru minimizarea percepţiei negative

asupra efectelor acţiunilor lor deşi capacitatea lor raţionalizatoare este diminuată.

Există două tendinţe de evoluţie a indivizilor aflaţi în mulţime: a) instaurarea

panicii, datorită unei sugestii sau unui zvon venit din afara grupului sau simplei percepţii

a unui individ privind iminenţa unor evenimente alarmante; b) ignorarea în bloc a

semnalelor de alertă venite din mediul exterior sau liniştirea spiritelor de către înşişi

Page 12: Comportament Organizational2

12

membrii unei mulţimi, la sugestia unui individ sau din proprie convingere – nouă nu ni se

poate întâmpla nimic rău, suntem mulţi şi suntem uniţi. Sentimentul de siguranţă poate

perista sau se poate instala chiar dacă există semne evidente ale degradării unei situaţii.

Un alt fenomen caracteristic co-acţiunii este diluarea responsabilităţii. În

activitatea pe care o desfăşoară un grup, fiecare individ consideră că responsabilitatea nu

cade în mod explicit pe umerii lui sau că întreg grupul este responsabil de rezolvarea

sarcinii.

Pentru a susţine constatarea empirică enunţată, psihologii au imaginat diferite

experimente (Atkinson et. al., 2002, pp. 873-874) prin care au dovedit că diluarea

responsabilităţii este reală, chiar dacă este vorba de o urgenţă recunoscută de toţi

subiecţii. Să răspundă ceilalţi – se zice, dar „ceilalţi“ înseamnă, uneori, nimeni.

De folos pentru cei care conduc organizaţii sau simple grupuri este teoria

impactului social. Atkinson et. al., (op. cit., p. 876) susţin că această teorie are două

aspecte cheie:

a) impactul social al oricărei surse de influenţă asupra unui individ este

proporţional cu numărul, proximitatea, puterea sau importanţa surselor (co-actori,

persoane prezente, adudienţa calficată). Existenţa mai multor surse de influenţă, care

acţionează asupra unui singur subiect amplifică efectul oricăreia dintre acestea;

b) impactul social al unei surse descreşte proporţional cu numărul indivizilor

ţintă, cu proximitatea şi cu importanţa (personalitatea) ţintelor. Salariaţii aflaţi sub

conducerea unui singur manager au mai mari oportunităţi de a nu răspunde solicitărilor

acestuia şi chiar de a fugi de răspundere. Pe de altă parte, în management se aplică

principiul unităţii de conducere, ceea ce înseamnă că un salariat are un singur şef. În acest

caz, mesajele sursei de influenţă se diluează, îşi pierd din putere şi sunt deseori neglijate.

În plus, cel de-al doilea aspect al teoriei impactului social explică derobarea de

responsabilitate în cazul mai multor actori puşi în faţa unei probleme de complexitate

ridicată. Aproape paradoxal, dar concret, dacă sunt aţintiţi mai mulţi ochi asupra unui

individ există o mai mare şansă pentru acesta de a trece neobservat. Putem asocia teoria

impactului social cu teoria motivaţională X aparţinând lui Donald McGregor.

Atkinson şi colaboratorii preiau denumirea dată acestui proces de la cercetătorul

german Ringelmann care în 1913 a numit-o trândăvie socială. Duritatea sintagmei este

Page 13: Comportament Organizational2

13

pe deplin validată de rezultatele unui experiment pe care-l prezentăm în cele de mai jos

(Atkinson et. al., op. cit., p. 877). Subiecţi de sex masculin au fost rugaţi să tragă cât de

mult puteau de un cablu, fie singuri, fie în grupuri de mărimi diferite. Cercetătorul a

descoperit că o dată cu creşterea numărului de participanţi la această acţiune, forţa medie

cu care contribuia fiecare era mai mică. Una dintre explicaţiile fenomenului este, statistic

vorbind, scăderea gradului de motivare a fiecărui subiect care îi suspectează pe ceilalţi

membri ai grupului de lipsă de angajament sau care găsesc că prilejul este potrivit pentru

a-şi conserva forţele. De regulă, în momentul în care situaţia/sarcina este inedită sau

atrăgătoare difuzarea responsabilităţii nu se mai produce.

1.3. Atitudini şi comportament

1.3.1 Structura atitudinilor

Procesele atitudinale cuprind atât aspecte cognitive (percepţii şi gândire), cât şi

aspecte afective (emoţii şi sentimente). În relaţiile interumane, atitudinile pot include

conotaţii pozitive, favorabile, de apropiere sau conotaţii negative, de antipatie sau de

dispreţ etc. Consistenţa atitudinală poate fi explicată prin consecvenţa indivizilor de a

rămâne în paradigma setului propriu de valori şi de credinţe. Adesea, atitudinile

oamenilor par a fi doar expresia stereopurilor lor. Cu toate acestea, atitudinile reprezintă

demersul congitiv şi afectiv în măsură să asigure coerenţa comportamentală caracteristică

fiecărei personalităţi umane. În opinia lui Atkinson şi a colaboratorilor (ibid., p. 843)

„premisa de bază a teoriilor consistenţei cognitive este că toţi ne străduim să fim

consistenţi în raport cu credinţele, atitudinile şi comportamentelor noastre şi că

inconsistenţa acţionează ca un iritant sau ca un stimul care ne motivează să le modificăm

sau să le schimbăm până când ele formează un întreg, dacă nu logic măcar coerent“.

Atitudinile se formează în procesul de comunicare. Elementul psihic cel mai

relevant al unei atitudini este cel motivaţional-emoţional: influenţarea reciprocă a

indivizilor din punct de atitudinal este mijlocită de comunicare.

Prin atitudine, Ştefan Boncu (2003, p. 125) înţelege „o dispoziţie internă a

individului, care subîntinde percepţia sa şi reacţiile sale faţă de un obiect sau stimul“.

Page 14: Comportament Organizational2

14

Autorul menţionat consideră că o definiţie mai riguroasă a atitudinii îi aparţine lui

Allport, pe care îl citează în acelaşi loc:

O atitudine este o stare mentală şi neuropsihică de pregătire a răspunsului, organizată prin

experienţă de către subiect, exercitând o influenţă directivă sau dinamică asupra răspunsului său faţă de

toate obiectele şi toate situaţiile la care se raportează.

Gordon W. Allport (1935) consideră că „o atitudine este o stare de pregătire

mintală şi neurală, organizată prin experienţă, care exercită o influenţă diriguitoare sau

dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în

relaţie“ (apud Chelcea, 2000, p. 71).

O atitudine este o tendinţă spre acţiune, pentru sau contra a ceva din mediu, care

devine astfel o valoare pozitivă sau negativă (ibid., p. 72). O atitudine are semnificaţie

numai în relaţie cu unele valori.

Sociologul William I. Thomas, reprezentant al Şcolii din Chicago şi Florian

Znaniecki au impus conceptul de atitudine în studiile psihosociologice. Ei înţeleg prin

atitudine „o stare mentală a individului orientată spre valoare“ (idem). În general,

abordarea sociologică a atitudinii o raportează la valorile sociale. Punctele de vedere

psihologice cercetează atitudinile în funcţie de anumite laturi ale personalităţii: motivaţie,

stări emoţionale, cogniţie sau dispoziţii comportamentale. De pildă, David Krech şi

Richard S. Crutchfield înţelegeau prin atitudine „o organizare stabilă a proceselor

motivaţionale, emoţionale, perceptive şi cognitive cu referinţă la anumite aspecte ale

lumii individului“ (idem).

Este bine cunoscut faptul că atitudinile preced comportamentele; de interes pentru

cei care conduc grupuri este de a cunoaşte în ce măsură atitudinile prefigurează

comportamentele şi care este legătura dintre motivaţie, atitudine şi comportament.

Spunem acest lucru pentru că între motivaţie şi atitudine există o legătură evidentă; dar,

pe de altă parte (Boncu, 2003, p. 125), motivaţia are o sursă într-o nevoie mai puţin

stabilă decât o atitudine, iar obiectul motivaţiei este mai precis decât al atitudinii. Un

argument pe care autorul citat îl furnizează şi care permite diferenţierea celor două

procese (motivaţia şi atitudinea) este că „atitudinile pot fi la originea emergenţei

motivaţiilor“.

Page 15: Comportament Organizational2

15

Atitudinile nu pot fi observate şi măsurate nemijlocit întrucât sunt stări psihice

manifeste prin comportament verbal, acţional etc. Ele se formează prin învăţare, fiind

acumulate prin experienţe unice, multiple, nemijlocite sau mijlocite (ibid., p. 125). În

plus, atitudinile influenţează şi orientează comportamentul.

Referitor la structura internă a atitudinilor, majoritatea specialiştilor agrează

modelul triadic. Acesta presupune următoarele elemente: afectiv – emoţii, trăiri,

sentimente şi reacţii fiziologice asociate; cognitiv – cunoştinţele despre obiectul atitudinii

şi proprietăţile sale; comportamentală – intenţionalitatea acţiunii.

Pe lângă proprietăţile orientării şi intensităţii este de observat că atitudinile au şi

proprietatea centralităţii referitor la poziţia unora faţă de celelalte. Dacă atitudinile sunt

centrale, ele sunt mai greu de schimbat.

1.3.2. Personalitatea

Discutând despre personalitate, autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul

la perfecţie (Rentrop & Straton, 2003) aduc în discuţie (p. 202) definiţia lui L.A. Pervin

conform căreia aceasta este suma acelor „caracteristici ale persoanei care explică tiparele

consecvente de comportament“; deşi atractivă, abordarea conceptuală prezentată este prea

apropiată de psihologia individului şi prea îndepărtată de natura împrejurărilor în care

acesta îşi desfăşoară activitatea. Personalitatea se manifestă mai curând în împrejurări

atipice, când nu suntem încorsetaţi de reguli şi norme, mai degrabă decât în situaţii în

care se impune rutina şi în care poate fi vizibil doar stilul în care acţionăm.

Factorii care guvernează personalitatea sunt emotivitatea, extraversiunea,

deschiderea spre nou, disponibilitatea spre cooperare şi conştiinţa (ibid., pp. 202-203). În

ceea ce priveşte emotivitatea distingem între oameni sensibili şi oameni stabili emoţional;

impusul de apropiere faţă de semeni (pentru atenuarea anxietăţii, supravieţuire şi

reproducere) se află în balanţă cu nevoia de autonomie. Din acest balans se manifestă

personalităţile extravertite, respectiv cele introvertite. Unora le sunt caracteristice

stabilitatea şi realismul; altora, căutarea noului şi creativitatea. Din lupta pentru

supravieţuire rezultă oamenii solitari, iar din căutarea armoniei sociale apar

personalităţile empatice, deschise spre problemele oamenilor. Cei care trăiesc sub semnul

Page 16: Comportament Organizational2

16

conştiinţei de sine, al datoriei, disciplinei şi al recunoaşterii necesităţii de a învăţa pentru

viitor se află în opoziţie de fază cu persoanele libere de orice constrângere interioară, al

celor care „îşi trăiesc viaţa“.

Deşi personalitatea stă la baza comportamentului, acesta nu poate fi prezis pe

baza caracteristicilor ei, datorită abilităţilor exprimate diferit în contexte diferite.

Pentru cunoaşterea trăsăturilor de personalitate, la îndemâna mangerilor se află

instrumente diferite; printre acestea, cele mai cunoscute mijloace de evaluare a

personalităţii sunt (ibid., p. 205): metoda 16 PF, indicatorul de tipuri Mayer-Brigss

(MBTI), inventarul de personalitate al lui Eysenk (EPI), chestionarul de personalitate

profesională (OPQ), inventarul de personalitate California (CPI), NEO-PI şi altele.

1.3.3. Despre atitudine şi personalitate

Prin atitudine la locul de muncă se înţelege modul în care un individ reacţionează

la situaţiile tipice în legătură cu sarcina asociată acestuia. Personalitatea în întregul ei

oferă rareori indicii asupra potenţialului de performanţă, dar se recunoaşte faptul că

atitudinile proactive faţă de muncă determină niveluri ridicate ale performanţei, tot aşa

cum nivelul de educaţie le asigură. Totuşi, dintre trăsăturile personalităţii,

conştiinciozitatea şi nevoia de autodepăşire prin învăţare sunt indicii clare care anunţă

performanţa şi asigură satisfacţia în muncă. Dacă cineva consideră că a învăţa este ceva

nativ, acela se va sustrage perfecţionării, va ocoli cartea şi se va resemna la o condiţie

profesională mediocră. Pentru cei care cred că „succesul se învaţă“ este o bucurie să

constate că efortul studiului asiduu le aduce satisfacţii profesionale, creşterea stimei de

sine şi împlinirea nevoii de creştere. A învăţa atunci când alţii nu o fac, este o dovadă a

perseverenţei şi a stimei de sine. Ea se traduce în perseverenţă la locul de muncă şi are

drept consecinţă un remarcabil echilibru atitudinal şi comportamental.

În categoria trăsăturilor de personalitate care pot prefigura atitudinea faţă de

muncă se află şi loialitatea, expresie a comportamentului prosocial. În conştiinţa multor

oameni, loialitatea şi fidelitatea sunt trăsături de personalitate la fel de importante precum

este competenţa, atât de neutră, de altfel.

Page 17: Comportament Organizational2

17

1.3.4. Funcţiile atitudinilor

În opinia lui Atkinson (2002, pp. 845-848) funcţiile atitudinilor sunt cele de mai

jos.

a) Funcţia instrumentală, care înseamnă că atitudinile pot conduce nemijlocit,

direct la satisfacerea unor nevoi sau la atingerea unor obiective - dorinţa de a obţine

beneficii şi recompense sau sau de a evita sancţiunile, de exemplu. Atitudinile care pot fi

caracterizate doar prin această funcţie sunt efemere, ele pot se pot schimba sau pot lua

alte forme dacă există argumente pentru abordări diferite de cele manifestate iniţial.

b) Funcţia de cunoaştere, care se evidenţiază prin adoptarea unor scheme

mentale, fapt ce le permite indivizilor să proceseze rapid informaţiile reţinând din acestea

doar ceea ce este esenţial, în conformitate cu paradigma proprie sau cu cea a grupului din

care fac parte.

c) Funcţia de exprimare valorică, care reprezintă pârgia prin care indivizii le

anunţă celor din jur care le sunt valorile proprii despre lume şi viaţă.

d) Funcţia de apărare a eului, care se referă la acele atitudini care îl protejează pe

individ de ameninţări, pericole şi anxietate. Mecanismele de protecţie de care individul

dispune sunt diverse. Unul dintre acestea a fost descis de Sigmund Freud şi are

următoarea descriere: „individul îşi refulează impusurile inacceptabile şi apoi exprimă

atitudini ostile faţă de alţi indivizi care sunt percepuţi că posedă aceleaşi impulsuri“

(ibid., p. 846). Mecanismele de apărare de această natură îi permit individului să apară

imaculat în faţa colegilor săi, nu fără a plăti cu efortul păstrării secretului lui şi fără a fi

supus stresului zilnic. Cutremurele, şomajul, preferinţele sexuale sunt teme despre care

cei sensibili sau vulnerabili preferă să nu vorbească. Dacă o fac, deşi se află în aceleaşi

categorii, îi condamnă pe fricoşi, pe minoritari etc.

e) Funcţia de adaptare socială aparţine atitudinilor care le permit indivizilor să-şi

apopie semenii cu care se însoţesc într-o comunitatea socială anume. Pentru că ansamblul

social se află într-o permanentă schimbare şi atitudinile indivizilor urmează aceeaşi

logică, ca expresie a nevoii de a rămâne membru al comunităţii.

Numeroşi cercetători (Daniel Katz, Brewster M. Smith, Bruner Jerome şi Robert

W. White) sunt de acord că atitudinile sunt un bun discriminator între obiectele cu

Page 18: Comportament Organizational2

18

valoare şi cele fără valoare; ele ajută la structurarea imaginii de sine, la adaptarea socială,

la proiectarea unor comportamente recunoscute social.

1.3.5. Schimbarea de atitudine. Atitudini şi comportamente

Schimbarea atitudinală poate fi explicată prin teoria stimul-răspuns – a întăririi;

între stimul şi răspuns se interpun procesele de atenţie, înţelegere şi acceptare. Ca urmare,

răspunsul solicită o schimbare atitudinală. Teoriile nu răspund complet la întrebarea cum

se schimbă atitudinile, ci la aspecte specifice. De pildă, teoriile behavioriste asociază

individului metafora maşină de răspunsuri. Atitudinile se schimbă dacă „stimulul pentru

un nou răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul răspuns“ (Chelcea, 2000,

p. 77). În timp, teoria stimul-răspuns a fost îmbunătăţită admiţând că schimbarea de

atitudine este în legătură directă cu personalitatea.

Sintetic, putem spune că schimbarea atitudinală este influenţată de atractivitatea

sursei care comunică un mesaj, de factorii mesajului şi de contextul social.

Studiile legate de întrebarea dacă atitudinile pot anticipa comportamentele au

rezultate dintre cele mai contradictorii (ibid., p. 77); autorul citat constată că, în urma

unor experimente, s-a arătat că între atitudine şi comportament eistă o cezură în sensul că

oamenii una fac şi alta spun, că există o discontinuitate între atitudine şi comportament.

Icek Ajzen şi Martin Fishbein (ibid., p. 90) au arătat că atitudinea şi

comportamentul se explicitează prin relaţia dintre elementele lor componente: obiectul

atitudinii, acţiunea (manipularea obiectului), timpul şi contextul. A. R. Davidson şi J.

Jaccard au arătat că se pot face prognoze comportamentale dacă atitudinea este măsurată

la nivel specific şi nu global. Prognoza respectivă depinde şi de perioada de timp dintre

măsurarea atitudinii şi producerea comportamentului (dacă intervalul este mai mic

predicţia este mai bună).

Icek Ajzen şi Martin Fishbein (op. cit., p. 91) au propus teoria acţiunii gândite

(planificate), foarte utilizată, conform căreia comportamentul poate fi anticipat în funcţie

de intenţia comportamentală. Această teorie porneşte de la premisa că indivizii sunt

raţionali şi că informaţiile şi atitudinile ghidează comportamentul. Intenţia

comportamentală îşi are sursa în atitudinea faţă de comportamentul gândit. La rândul său,

Page 19: Comportament Organizational2

19

această atitudine este dată de câştigurile pe care le aduce comportamentul şi evaluarea

probabilităţii de a obţine câştigul scontat. În plus, norma subiectivă este determinată de

aşteptările persoanelor importante pentru un subiect şi de luarea în considerare a ceea ce

spun alţii despre acesta.

Abordarea relaţiei dintre atitudine şi comportament trebuie analizată şi prin

prisma stării psihologice neplăcute care se instalează atunci când individul este stăpânit

de două sau mai multe cogniţii contradictorii. Teoria disonanţei cognitive elaborată de

Festinger în 1957 este în strânsă legătură cu teoria consistenţei cognitive (Boncu, 2003, p.

139); prin consistenţă cognitivă se înţelege starea psihologică în care cogniţiile,

atitudinile şi comportamentele sunt compatibile între ele. Autorul citat subliniază că

paradigma clasică a disonanţei aparţine actului forţat, teoria disonanţei cognitive fiind

considerată „o «teorie a justificării» (efortului, deciziilor dificile, comportamentelor

discrepante cu atitudinile etc.), iar schimbarea de atitudine ce survine este preţul plătit

acestei nevoi de justificare“ (Boncu, 2003, p. 139). Se înţelege că acceptarea schimbării

nu reprezintă un efort minor, că nu se poate produce fără un consum energetic important.

A spune trebuie să te schimbi!, este o vorbă goală, atâta timp cât sursa mesajului

persuasiv nu este conştientă de dificultatea recunoşterii stării de inconsistenţă cognitivă a

individului-ţintă.

Teoria disonanţei cognitive „susţine că atunci când comportamentele persoanei

sunt inconsistente cu atitudinile sale, disconfortul produs de această disonanţă va duce la

schimbarea atitudinilor pentru a fi consistente cu comportamentul“ (Atkinson et. al., op.

cit., p. 862). Angajarea într-un comportament în disonanţă cu atitudinea duce la

înregistrarea unui disconfort maxim dacă nu există elemente compensatorii puternice.

Simpla observaţie, dar mai ales studiile de specialitate au demonstrat că interdicţia fermă

a unui anumit comportament nu duce la schimbarea lui; dar recomandarea unui

comportament este în măsură să declanşeze mecanisme de cogniţie care vor avea ca efect

adoptarea comportamentului dezirabil celui care l-a sugerat. Această constatare poate fi

utilă managerilor cu tendinţe autocratice, care se văd deseori în imposibilitatea de a lucra

cu oamenii lor pentru că aceştia se închid în ei înşişi, fără să răspundă cerinţelor

imperative. Înţelegerea acestei teorii ne permite să facem afirmaţia că atitudinile şi

Page 20: Comportament Organizational2

20

comportamentul se condiţionează reciproc, ca expresie a efortului de adaptare a unui

individ la cerinţele mediului în care trăieşte.

Atkinson şi colaboratorii (op. cit., pp. 849-850) constată că pe lângă atitudine şi

alţi factori anunţă comportamentul. Printre aceştia se află gradul de constrângere dat de o

anume situaţie, presiunea semenilor şi gradul de repetabilite a situaţiilor. Atitudinile

tranşante anunţă comportamente imediate, clare, previzibile, explicite. Atitudinile

ezitante sau plurivalente nu pot fi traduse în previziuni comportamentale. Pe de altă parte,

experienţa individuală anterioară a unui subiect, cunoscută observatorului-manager, îi

permite acstuia să anticipeze comportamentul subalternului, prin repetare, mai ales dacă a

existat şi o recompensă în urma aceluiaşi comportament.

1.4. Persuasiunea şi manipularea comportamentului

O. Corneille (în Boncu, 2003, p. 133) consideră că „persuasiunea este un act de

comunicare având ca scop modificarea setului mental al individului“ în condiţiile în care

individul-ţintă percepe că are libertate totală şi că va consimţi liber să-şi schimbe

comportamentul şi să şi-l însuşească.

Mesaje de persuadare sunt mai credibile dacă sursa generatoare are o imagine

puternică, este competentă şi credibilă şi prezintă afinităţi cu individul-ţintă. Sucesul

persuadării depinde şi de natura ţintei (vârstă, sex, zestre culturală), dar şi de calitatea

mesajelor emise de sursă. Ştefan Boncu subliniază (2003, pp. 135 - 137) că argumentele

care însoţesc mesajele sursei trebuie să fie puternice, să aibă caracter de noutate şi să fie

însoţite de contraargumente. Dacă argumentele contrare sunt cunoscute de ţintă, sursa va

începe prin respingerea lor, după care urmează prezentarea argumentelor favorabile; dacă

argumentele contrare nu sunt cunoscute de ţintă, ele nu vor fi invocate. Ţintelor

competente li se potrivesc mesaje lipsite de rigiditate, încorporând implicit şi concluziile,

iar pentru persoane cu un nivel slab de instruire sunt recomandate mesajele clare şi

concise, integrând şi concluziile. Considerăm că mesajele care fac apel la măsuri punitive

au rezonanţă doar în mintea salariaţilor care se încadrează mai degrabă în profilul

motivaţional al teoriei X aparţinând lui McGregor.

Page 21: Comportament Organizational2

21

Rezistenţa la persuasiune poate fi dobândită utilizând tehnici preluate din

medicină: prin inoculare – a prezenta unei persoane, în avans, într-o formă atenuată,

câteva argumente la care urmează să fie expusă, prin dopare – a-i furniza persoanei-ţintă

contraargumente pe care să le poată utiliza împotriva argumentelor care-i vor fi ulterior

furnizate de sursa care persuadează şi prin expunere selectivă (ibid., p. 137).

Manipularea comportamentală presupune influenţarea subiecţilor umani în

vederea realizării unor acţiuni în discordanţă cu propriile interese, fără ca aceştia să

conştientizeze discrepanţa dintre propriile scopuri şi interesele celor care îi influenţează.

Manipularea comportamentală se bazează pe conformare – modificarea poziţiei

unei persoane în direcţia poziţiei grupului şi pe supunere – modificare comportamentului

unei persoane ca urmare a ordinului dat de o autoritate legitimă.

Page 22: Comportament Organizational2

22

Capitolul 2

GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ

2.1. Individualitate şi sociabilitate

Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă condiţie: pe de o parte suntem orientaţi

spre noi înşine, ca afirmare a Eului de sine stătător şi, pe de altă parte, suntem

condiţionaţi de atributul sociabilităţii. Astfel, ne plasăm între două dimensiuni structurale

bazale ale personalităţii – individualitatea şi sociabilitatea, făcând compromisuri relativ

costisitoare; în opinia lui Mihai Golu, „formula optimă de integrare este desigur aceea

care permite un echilibru şi un control reciproc ale lor, prevenindu-se hipostazierea şi

dominanţa absolută a uneia asupra celeilalte“ şi, în plus, „prin renunţarea parţială la

individualitate în favoarea sociabilităţii, indivizii acceptă să piardă o parte din voinţa lor

şi din spiritul lor de independenţă; astfel, ei vor abandona circumspecţia, teama şi

prudenţa, câştigând recunoaştere şi dobândind sprijin din partea altora“ (1997, pp. 136-

137).

Nevoia de afiliere nu are o singură origine; Mihai Golu (idem) consideră că există

cel puţin trei genuri de motivaţii care conduc spre socializare:

1. ele pot exprima o căutare de identitate prin apropierea unor caractere psihosociale care

marchează atât comunalitatea, cât şi diferenţa;

2. ele pot fi efectul unui calcul, individul sperând să dobândească pe această cale anumite

avantaje sau agremente materiale sau morale;

3. ele pot traduce, în fine, adeziunea concretă la un ideal, angajamentul pentru o cauză şi

predispoziţia la servitute.

Autorul citat subliniază faptul că aderarea la o organizaţie nu se face fără ca

individul să nu urmărească un „câştig“ oarecare; în plus, el face o afirmaţie demnă de

reţinut pentru cei care conduc organizaţii: „se aderă rar din convingeri şi se militează şi

mai puţin din conştiinţă“ (1997, p. 138).

Tot din perspectiva individualitate-sociabilitate, în lucrarea Amurgul datoriei,

Gilles Lipovetsky (1996, p. 212) semnalează una dintre contradicţiile esenţiale ale

Page 23: Comportament Organizational2

23

managementului participativ, adică ale neomanagementului: acesta „pune în valoare

autonomia individuală, dar elogiază în acelaşi timp fuziunea comunitară, care stimulează

competiţia între oameni şi, simultan, spiritul de echipă şi idealul de consens, care exaltă

adeziunea voluntară a indivizilor dar o prescrie ca «obligatorie», care ridică în slăvi

concomitent dezvoltarea individului şi punerea tuturor energiilor în slujba întreprinderii.

Şi, mai departe, „individualismul postmoralist nu intră în contradicţie cu spiritul de

echipă, de întrajutorare şi de încredere, ci cu managementul mecanicist şi disciplinar care

descurajează dorinţa de iniţiativă, şi de recunoaştere individuală“.

Simbioza dintre individ şi organizaţie nu mai are substanţă de vreme ce interesele

lor sunt acum (poate au fost şi altădată, dar contextul era altul) atât de diferite: oamenii

caută să se bucure de viaţă, să-şi aproprie plăceri legate de consum, iar organizaţia, parcă

inanimată, urmăreşte ca întotdeauna obţinerea profitului. Dar organizaţia este sistemul

populat, în care oamenii interacţionează pentru atingerea unor obiective legate de profit şi

de dezvoltare. Aceiaşi oameni se comportă ca şi cum nu-i interesează producţia, pe de o

parte şi, pe de alta, realizarea lor în plan profesional şi uman este legată de întreprindere.

Paradoxul este că şi anume că eul colectiv nu este sprijinit de eul individual şi reciproc.

De aceea, grupurile şi, în particular, echipele nu mai vibrează la sloganuri despre

spiritul umanist al comunităţii, ele încearcă să identifice doar frecvenţele de rezonanţă,

acele întâmplări ale muncii prin care unii găsesc că se pot sprijini pe alţii în încercarea lor

de a se împlini în plan personal.

Managerii momentului vor exploata cu siguranţă această preferinţă atitudinală şi

comportamentală, vor fi nevoiţi să accepte pluralismul, divesitatea, iniţiativa individuală

şi descentralizarea puterii pentru a salva ansamblul. „Mobilizarea oamenilor devine un

slogan găunos fără o gestiune orientată spre recunoşterea principiului de responsabilitate

individuală, fără ambiţia de a realiza echitatea şi de a permite participarea tuturor la

binefaceiloe creşterii, fără luarea în considerare a diferenţei dintre oameni în procesul

muncii“ (ibid., p. 213).

Page 24: Comportament Organizational2

24

2.2. Individul, captivul privilegiat al grupului

Împreună cu E.E. Sampson şi cu J.T. Spence pe care îi citează, Pantelimon Golu

(2001, p. 284) constată că epoca modernă instaurează şi se bazează pe o nouă paradigmă:

preeminenţa individului asupra grupului.

Indivizii sunt văzuţi ca fiind capabili să-şi modeleze liber propria identitate, să-şi

aleagă scopuri proprii şi să dea socoteală de acţiunile lor. Persoana este văzută ca fiind

separată de contextul ei. Identitatea personală este considerată ca precedând şi fiind

distinctă de calitatea de membru al grupului. Indivizii preferă să îşi aleagă liber rolurile

pe care le joacă în grupurile cu care optează să se unească. Eul real este distinct de

calitatea de membru şi este numai minimal influenţat de aceasta.

Aderarea la o formaţiune socială de tip grupal este mijlocul principal prin care

personalitatea şi calităţile individuale pot fi formate, dezvoltate sau cizelate cu sprijinul

membrilor grupului respectiv. Spiritul liber îl determină pe individ să facă opţiunile

despre care crede că îi pot ajuta propriei dezvoltări şi că pot contribui la creşterea calităţii

vieţii lui; dar, nevoile de autoîmplinire nu pot fi satisfăcute decât cu sprijinul altora.

De-a lungul istoriei umane, până în urmă cu câteva decenii, indivizii erau

consideraţi ca fiind piesele unui uriaş ansamblu social cu funcţiuni bine determinate;

grupul – inclusiv familia, organizaţia şi societatea erau entităţi care le dirijau conduita.

Orice ieşire din această paradigmă era sancţionată drastic pentru că era considerată

periculoasă pentru stabilitatea ansamblului. Soliştii erau consideraţi adeseori rebeli,

disidenţi sau oponenţi. De vreme ce indivizii erau influenţaţi de grupurile de apartenenţă,

ei nu se puteau exprima liber şi nu puteau contribui la propria bunăstare. Epoca

postindustrială, a destructuralismului a ridicat vălul de pe mitul grupului; acesta poate fi

puternic numai dacă membrii săi sunt puternici în plan individual, numai dacă scopurile

individuale sunt atinse şi trebuinţele satisfăcute. Indivizii au constatat că este mai

profitabil să te sprijini pe grup decât să-ţi propui să-l întăreşti doar de dragul coeziunii şi

promisiunilor de mai bine. Pe de altă parte, paradigma individualităţii, a irepetabilităţii

individului şi a acceptării diversităţii este greu de gestionat în oricare organizaţie.

Mişcările spontane ale indivizilor, căutarea haotică a binelui la scară socială, absenţa

Page 25: Comportament Organizational2

25

reperelor şi a normelor face ca entropia societăţilor să crească necontenit. De-abia în

aceste condiţii, a conduce grupuri şi societăţi reprezintă o adevărată artă.

Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă postură: suntem creatori de grupuri, dar şi

modelaţi de către grupuri. Pe de o parte, suntem promotorii, susţinătorii sau aderenţii

unor formaţiuni sociale cu scopul de a ne satisface nevoi primare, psihologice şi sociale.

Pe de altă parte, ambianţa socială şi contextul cultural sunt mediile care determină,

formează sau modifică unele dintre caracteristicile personalităţii individuale. Împletirea

vieţii sociale cu cea personală este permanentă, coerentă şi armonică. Spunem armonică,

pentru că alimentăm cu energie grupurile cărora le aparţinem pentru a beneficia apoi de

şansa unei redistribuiri la nivelul indivizilor a energiei aduse în comun; acest schimb

permanent de energie dintre sistemul social şi indivizi, face ca fiecare dintre noi să ne

aflăm cu o forţă psihologică atât de diferită în momente diferite. Suma energiilor puse la

dispoziţia grupului de către membri săi, adică energia totală a grupului, este întotdeauna

mai mică decât suma energiilor individuale pentru că păstrăm câte o parte dintre acestea

pentru atingerea scopurilor străine de interesele grupului sau ca rezervă. Schimbul

energetic cu sistemul social de referinţă este diferit de la un individ la altul ceea ce îşi are

justificarea în interesele, nivelul de integrare şi de înţelegere diferite. În tot acest proces,

al transferului de informaţii şi mesaje dintre grup şi individ, profilul psihologic al

individului este mai mult sau mai puţin stabil. „Punctul de vedere promovat de mulţi

psihologi ai personalităţii, care accentuează importanţa individului, presupune că notele

individuale de personalitate rămân relativ stabile de-a lungul timpului şi sunt afectate

minimal de grup şi de situaţiile sociale“, iar „punctul de vedere al psihologilor sociali şi

ai unora dintre psihologii personalităţii este că personalitatea se schimbă în diverse

contexte sociale“ (ibid., p. 286). Admiterea şi preluarea unora dintre opţiunile membrilor

grupului este un proces selectiv: preluăm numai ceea ce este în concordanţă cu setul

nostru de valori, cu propria moştenire genetică. Respingem ceea ce nu contribuie la

susţinerea eu-lui, în conformitate cu percepţia noastră despre lume şi despre sine. Suntem

interesaţi numai de grupurile care exhibă aceeaşi indicatori de identitate cu ai noştri.

Ca urmare, atitudinea şi comportamentul individual sunt efectele moştenirii

genetice şi culturale, ale propriei judecăţi asupra realităţii şi condiţionărilor sociale

prescriptive, identitatea persoanei fiind „produsul caracteristicilor înnăscute ale

Page 26: Comportament Organizational2

26

personalităţii, al experienţei singulare, al alegerilor individuale, al calităţii de membru al

grupului“ şi, în plus, „personalitatea se formează în contextul interacţiunii cu alţii, care

întăresc normele şi valorile acestor grupuri şi modelează calităţile ei unice pentru a

asigura conformitatea cu respectivele norme şi valori“ (ibid, p. 287).

Dacă individul nu percepe grupul ca pe un instrument de sprijin există două

abordări: căutarea altui grup în care să se regăsească imaginea de sine – efort care poate fi

costisitor în planul echilibrului psihic sau încercarea de a aduce normele şi percepţiile

membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii. Sensul schimbului de energie

dintre individ şi grup este dat de personalitatea individului şi de argumentarea demersului

lui şi, pe de altă parte, de momentul în care se află grupul pe scara maturităţii sale, de

puterea sa şi de raportul dintre interesele personale şi cele colective. Procesul de

interacţiune individ – grup contribuie la modificarea continuă a celor două entităţi în

proporţii diferite. Evident, în timp ce modificarea comportamentului indivizilor este

vizibilă, grupul nu pare a fi afectat de interacţiune.

Aderarea la un grup conduce la toleranţă; această formă comportamentală

„subsumează factorii psihologici cu influenţă pozitivă asupra dinamicii relaţionale în plan

interpersonal şi intergrupal, ea fiind generatoare de securitate, cooperare şi solidaritate“

(ibid., p. 140). Aşadar, toleranţa este favorabilă tuturor: partenerii câştigă încredere,

echilibru şi în planul creativităţii, iar subiectul emiţător este recompensat cu protecţie din

partea partenerilor. Desigur că toleranţa este unul dintre factorii care determină instalarea

formalismului şi conformismului.

Formarea grupurilor este legată de capacitatea indivizilor de a stabili legături

sociale, adică de sociabilitatea acestora. Raymon Boudon (1992) distinge între:

solidaritate – capacitatea umană de a intemeia grupuri, sociabilitat, – capacitatea umană

de a forma structuri în care entităţi individuale sau colective îşi exprimă opiniile şi

socialitate – capacitatea umană de a menţine împreună grupurile şi structurile.

Relaţia dintre grup şi indivizii care îl compun are o natură complexă: indivizii au

scopuri personale, consonante sau nu cu cele ale grupului, mergând de la suprapunerea

peste scopurile colective până la disocierea totală de acestea; orice grup face parte dintr-

un sistem constructiv de activităţi şi poate intra în contact sau în competiţie cu grupuri ce

Page 27: Comportament Organizational2

27

îşi definesc scopuri asemănătoare. Din această perspectivă, aspectele definitorii ale

grupului sunt: apartenenţa, referinţa şi identificarea.

Membrii unui grup au o relaţie psihologică bazată pe existenţa obiectivelor şi a

intereselor parţial sau în totalitate comune, a sentimentelor împărtăşite, a coeziunii, a

structurii cvasistabile (organizare, roluri) şi a controlului social intern explicit (norme de

lucru, norme de comportament, reguli, obiceiuri).

Yves Saint-Arnaud (2001, p. 269) consideră că trecerea de la individ la grup se

poate facilita prin existenţa unei ţinte comune cu valoare de obiectiv. În opinia lui

Lefebvre citat de Saint-Arnaud caracteristicile obiectivului comun grupului sunt

următoarele:

1. obiectivul trebuie să descrie o situaţie de atins, rezultate dorite (outputs), şi nu activităţi;

2. obiectivul trebuie formulat direct şi simplu: este vorba de comunicarea cu cei care au nevoie

să fie informaţi – superiorii, subordonaţii şi cei interesaţi de obiectiv. În cele mai multe cazuri, se consideră

pe nedrept că persoanele respective cunosc atât elementele situaţiei, cât şi motivele care stau la baza

obiectivului propus;

3. obiectivul trebuie să fie evaluabil, adică specific şi măsurabil. Se vor include precizări

referitoare la cantitatea, calitatea şi data realizării, pentru a se putea descrie şi observa obiectivul;

4. obiectivul specifică doar etapele lui care şi când, evitând de ce şi cum: etapa lui de ce va fi

depăşită o dată cu analiza situaţiei. Explicaţiile pot fi verbale sau scrise. Etapa reprezintă planul de acţiune;

5. este necesară armonizarea obiectivelor individuale cu cele obiective. De la caz la caz, ele vor

fi compatibile cu misiunea organizaţiei, motivul existenţei unităţii şi definiţia rolului;

6. obiectivul trebuie să fie realizabil, adică realist.

2.3. Comportamentul de grup

Participarea la viaţa unui grup este determinată de trăsăturile de personalitate ale

fiecărui individ, care, la rândul lor, sunt determinate de moştenirea ereditară, mediul

familial, mediul cultural, apartenenţa socială şi experienţa trăită. În opinia cercetătorilor

Hellriegel, Slochum Jr. şi Wodman citaţi de Boboc (2003, vol. 1, p. 91), personalitatea

depinde de pattern-ul temperamental dominant şi condiţionează coerenţa

comportamentului. Parabola pe care Alfred Adler o foloseşte pentru a descrie

temperamentele fundamentale este elocventă (ibid., p. 93). Astfel, dacă diferiţi oameni

Page 28: Comportament Organizational2

28

întâlnesc o piatră în calea lor ei vor reacţiona diferit: colericul va arunca piatra cât colo -

enervat că cineva îndrăzneşte să-i bareze drumul, sangvinul o va ocoli cu atenţie,

melancolicul se va gândi la tot felul de lucruri rele în legătură cu obstacolul care-i stă în

cale, iar flegmaticul probabil n-o va observa.

În grup, fiecare dintre participanţi îşi asumă, dintr-o panoplie generoasă, rolul care

i se potriveşte cel mai bine (Kreitner şi Kinicki apud Boboc, 2003, p. 97): unul dintre

rolurile legate de sarcină (iniţiator, furnizor/consumator de informaţii,

furnizor/consumator de opinii, elaborator, coordonator, orientator, evaluator, energizator,

tehnician procedural, înregistrator) sau unul dintre rolurile de menţinere (încurajator,

armonizator, facilitator de compromisuri, protector, standardizator, comentator,

transmiţător). Deşi pot exista rezerve faţă de acurateţea denumirii unora dintre aceste

roluri, lista ne oferă prilejul de a constata că, potrivit personalităţii fiecăruia, într-un grup

se vor reuni, de regulă, oameni diverşi cu valenţe complementare. Diversitatea reprezintă

o şansă de dezvoltare, dar şi o provocare pentru existenţa oricărui grup.

Printre fenomenele caracteristice vieţii de grup se numără şi aşa-numitul efect PIP

(PIP - primus inter pares în limba latină, adică primul între egali), conform căruia unii

dintre participanţi se arată mai conformi cu normele grupului decât alţii şi se grăbesc să le

arate superiorilor lor acest lucru pentru a fi mai bine văzuţi (Boboc, 2003, p. 103).

Caracteristic membrilor grupurilor este comportamentul prosocial, care reprezintă

conduita pozitivă, constructivă, de ajutor social, în opoziţie cu comportamentul antisocial.

David Myers (apud Boboc, 2003, p. 104) consideră că menţinerea conformităţii

îşi are originile în exerciţiul pe care fiecare individ îl face în perioada şcolarităţii; deşi

afirmaţia apare în opinia lui Ion Boboc ca fiind o prejudecată, considerăm că, pentru cei

mai mulţi dintre noi, conformitatea „se învaţă“ la şcoală. Multora dintre elevi şcoala li se

pare o lungă cursă cu grele şi obsesive obstacole, dar după absolvirea ei constatăm că

multe dintre automatismele deprinse în şcoală rămân statornice şi urmează a fi aplicate şi

în activitatea profesională ulterioară.

În context, L.E. Byork sugerează (apud Boboc, 2003, p. 165) că „organizaţia

formalizează comportamentul fiecărui individ pentru a-i reduce variabilitatea, iar la

sfârşit pentru a-l controla“.

Page 29: Comportament Organizational2

29

Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: mărimea grupului,

natura sarcinii, mediul, rolurile individuale, normele, motivaţia membrilor, gradul de

coeziune şi felul conducerii.

Nu există o reţetă unică pentru mărimea unui grup. Dacă numărul membrilor este

mic (3 – 5 persoane) resursele combinate ale membrilor sunt limitate, dar îndrumarea şi

controlul din partea conducătorului pot fi prompte şi eficace. Comunicarea dintre

participanţi este facilă şi rodnică. La grupurile mari (zeci de persoane), avantajele

constatate la grupurile mici dispar, dar cresc şansele de găsire a soluţiei optime; în acesta

caz, se pot obţine rezultate bune doar dacă sarcina este bine structurată, rolurile bine

delimitate şi dacă există un anume grad de complementaritate a participanţilor. La

grupurile mici şi puternice sustragerea este practic absentă, ceea ce nu se întâmplă la

grupurile mari. La grupurile mici facilitarea socială, implicarea şi gradul de coeziune au

cote deosebit de înalte. La grupurile mari există pericolul formării subgrupurilor şi a

manifestării mai libere a devianţilor.

V.A. Graicunas a propus următoarea formulă pentru a calcula numărul

interacţiunilor posibile (R) dintre manager şi membrii unui grup (apud Cole, 2000, p. 84):

R = n (2n-1 + n –1),

în care n este numărul de subordonaţi.

Dacă n = 3, R = 18, iar dacă n = 5, R = 100!

Una dintre concluziile modelului de calcul prezentat este aceea că numărul

subordonaţilor limitează drastic aria de control a managerului. Chiar bine intenţionat

fiind, acesta nu poate interacţiona cu toţi subordonaţii într-o perioadă rezonabilă de timp.

B. Tuckman (1965) este autorul tabloului cadru al evoluţiei în timp a unui grup. Îl

reproducem aici după G.A. Cole (2000, p. 85). Etapa 1 - Formarea. Se află cât mai multe lucruri despre sarcini, reguli şi metode; se dobândesc

informaţii şi resurse, grupul se bazează pe lider. Etapa 2 – Răbufnirea (confruntarea). Apar conflicte interne; membrii grupului resping în plan

emoţional sarcina trasată. Etapa 3 – Normarea. Conflictele sunt soluţionate şi apare cooperarea; se face schimb de opinii şi

se elaborează noi standarde (norme) de comportament. Etapa 4 – Funcţionarea. Se realizează munca în echipă. Rolurile sunt flexibile; se identifică şi se

pun în practică soluţii. Etapa 5 – Destrămarea. Echipa se dezintegrează. Membrii grupului se pregătesc pentru noi roluri.

Page 30: Comportament Organizational2

30

Coeziunea este expresia legăturilor puternice dintre membrii grupului. Fără să fie

un semn particular, coeziunea cunoaşte dinamica ansamblului însuşi, în acord cu gradul

de maturitate al acestuia: formare, consolidare şi destrămare.

Factorii care contribuie la creşterea coeziunii grupului sunt (ibid., p. 87):

similitudinea activităţilor, proximitatea fizică, sistemul de muncă, structura sarcinii,

mărimea grupului (mai ales la grupurile mici), ameninţările externe, perspectiva

recompenselor, stilul de conducere al managerului şi caracteristicile sociale comune

(vârstă, sex etc.). Dacă liderii formali şi informali ai grupului se opun tendinţei de

schimbare, coeziunea nu poate fi şubrezită. Dacă liderii dezbină pentru a stăpâni, vor

contribui esenţial la destrămarea grupului.

2.4. Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale

Potrivit Mihaelei Vlăsceanu, în interiorul sistemelor formale de organizare apar

reţele, structuri informale (2003, p. 76). Ele sunt interdependente în sensul că nu pot fi

disociate ca atare decât teoretic. Comportamentul organizaţional este influenţat de

intersectarea acestor reţele.

Din punct de vedere informal, între indivizi se instituie relaţii spontane, flexibile;

dezvoltarea acestor asocieri informale ajunge să devină un suport pentru realizarea

sarcinilor impuse de regulile şi structurile formale. Aceste grupuri informale (am optat

pentru definiţiile grupurilor formale şi informale propuse de Gary Johns pe care le vom

evoca în secţiunea dedicată conceptului de grup), din perspectiva relaţiei dintre membri, a

comunicării şi a manierei în care comportamentul lor influenţează structura formală au

fost foarte subtil observate prin analiza sociometrică a lui Moreno. Astfel, s-a evidenţiat

faptul că şi grupurile informale au lideri, norme şi reţele de comunicare tacite şi acceptate

spontan.

Cum apar însă structurile informale? Chester Barnard pledează pentru ideea că (în

ciuda convingerii potrivit căreia ţelurile, regulile, normele organizaţionale sunt impuse de

manageri, iar organizaţia nu poate fi guvernată decât prin sisteme formale) „organizaţiile

formale apar din şi sunt necesare organizării informale; dar atunci când organizaţiile

formale încep să funcţioneze, ele creează şi necesită organizări informale“ (Vlăsceanu,

Page 31: Comportament Organizational2

31

2003, p. 78) şi aceasta pentru că structurile formale sunt operaţionale în măsura în care se

obiectivează în structuri informale (la nivelul atitudinilor, relaţiilor). Ca urmare, între cele

două tipuri de asocieri este vorba despre o relaţie circulară: structurile formale generează

din nou grupuri informale cu intenţia de a-l apăra pe individ de dominaţia structurilor

formale şi pentru a menţine deschise canalele de comunicare, respectiv coeziunea.

Cybert şi March citaţi de aceeaşi autoare au accentuat ideea că ţelurile

organizaţionale se cristalizează prin procesul de negociere dintre indivizii grupului

dominant şi nu prin acordul tuturor membrilor organizaţiei. Ei au pornit de la premisa că

organizaţiile sunt alcătuite din grupuri (coaliţii) cărora le sunt asociate diverse interese.

Nevoite să şi le impună, ele negociază sau se alătură altor grupuri cu interese

asemănătoare creând astfel structuri informale ce conduc la realizarea obiectivelor.

Este important de notat (ibid.) că structurile informale pot apărea şi ca răspuns la

anumite reguli formale, organizaţiei care nu pot acoperi toată gama de activităţi. În

asemenea cazuri, reţelele informale, caracterizate prin relaţii personale, nemijlocite,

emoţionale facilitează îndeplinirea scopurilor, asumarea responsabilităţilor, adoptarea

unor decizii adecvate, atingerea performanţei (Vlăsceanu, 2003, pp. 82-83).

Un alt argument pe care se sprijină studiile atunci când justifică prezenţa şi

importanţa grupurilor informale este legat de însăşi una dintre caracteristicile umane

funciare: sociabilitatea sau nevoia de aparteneţă (idem). În plus, nevoia de securitate

(Dalton, 1959) este saturată tot de existenţa grupurilor informale.

În consecinţă, grupurile informale nu trebuie privite ca nişte entităţi distructive,

obscure. Ele au şi dezavantaje, dar meritele sunt cu adevărat relevante pentru organizaţie:

facilitează comunicarea, încrederea, corectează sistemele formale (Gross apud

Vlăsceanu, 2003, p. 83); îndeplinesc obiectivele organizaţionale, înlesnesc sarcinile

managerilor, conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă, oferă feedback managerilor, sunt

instrumente de protejare a implicaţiei emoţionale a angajaţilor.

2.5. Definirea grupului

Page 32: Comportament Organizational2

32

Din punct de vedere psihologic, un grup este alcătuit dintr-un număr oarecare de

persoane care interacţionează una cu cealaltă, sunt conştiente psohologic de legătura lor

reciprocă şi se percep ei înşişi că sunt un grup (Edgar Shein, apud Boboc, 2003, p. 122).

Relaţiile dintre membrii oricărui grup sunt complexe (idem); ele sunt de ordin fizic

(ca participanţi la un proces material, de realizare a unor bunuri şi servicii, pentru care

cheltuiesc energie, posibil şi fără implicarea unor resurse psihice), de ordin psihic (ca

investiţie umană de sentimente, pasiuni, percepţii legate de ceilalţi etc., în timpul muncii

şi dincolo de munca intrinsecă), de ordin social (mai mult de trei persoane reunite în jurul

unui scop social, cu impact asupra altor persoane şi grupuri, care nu sunt de faţă) şi de

ordin cultural (împărtăşesc un set de valori şi principii comune într-un anumit areal,

numit şi mediu socio-cultural şi educaţional).

Specialişti precum Adrian Neculau, care a adus în ultimii ani în faţa celor interesaţi

să cunoască problemele psihosociologiei volume de studii remarcabile, cuprinzând autori

străini şi autohtoni, consideră că grupul social reprezintă ansamblul indivizilor care au

caracteristici comparabile, uniţi printr-o legătură socială, având în comun modele

culturale sau subculturale, contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi

uniformizare, la redistribuirea puterii, statutelor şi rolurilor. Altfel spus, specificitatea

grupului social este aceea că el ne apare ca un «subsistem» introdus într-o tipologie de

formaţie socială, care dezvoltă interacţiuni, raporturi sociale în limitele unor reguli

prestabilite, constituit ca entitate particulară şi care regrupează membrii după criterii

funcţionale şi/sau complementare. Interacţiunea relaţiilor în interiorul grupurilor sociale

presupune aderarea la valori identice (sau similare), participarea la activităţi comune sau

momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional, a unui mod de comunicare

şi de interinfluenţare“ (Neculau, 2003, p. 202).

În opinia lui Leo Apostel (1986, p. 203) grupul reprezintă o mulţime de elemente

care au cel puţin un scop comun a cărui punere în operă depinde de faptul că entităţile

componente vizează acelaşi obiectiv.

Potrivit lui Rupert Brown (1988), un grup se formează „atunci când două sau mai

multe persoane se definesc ele între ele ca membri ai acestui grup şi cînd existenţa lui

este recunoscută de o terţă persoană“ (apud De Visscher, 2001, p. 18). În acord cu cele de

mai sus, De Visscher înţelege prin grup social formaţiunea socială în interiorul căreia

Page 33: Comportament Organizational2

33

indivizii sunt în interacţiune conform unor reguli (criterii obiective) şi împărtăşesc

sentimentul de a constitui o entitate aparte (criteriu subiectiv) astfel încît membrii s-ar

putea recunoaşte ca atare (al doilea criteriu subiectiv).

Aidoma organizaţiilor, grupul, ca unitate constitutivă aparţinând acestora, este

caracterizat prin stabilitate, durată, o anume istoricitate, un sistem de reguli, adică, în

ansamblu, prontr-o organizare interioară integrativă.

T.M. Newcomb citat de P. Golu (1974, pp. 171-204) arată că „grupul constă din

două sau mai multe persoane care împătăşesc cu alte persoane aceleaşi norme (atitudini)

faţă de anumite situaţii şi ale căror roluri sociale sunt strâns îmbinate şi sincronizate“. În

acelaşi loc, se arată că în grup pot fi distinse: a) o anumită configuraţie a poziţiilor şi

funcţiilor formale şi informale ale membrilor grupului, ceea ce formează structura de rol

a grupului; b) anumite linii de comunicare interpersonală, ceea ce formează structura lui

de comunicare; c) o anumită configuraţie a percepţiilor interpersonale, ceea ce formează

structura cognitivă a grupului; d) o anumită specializare a sarcinilor, ceea ce formează

structura ocupaţională a grupului; e) un anumit aranjament al modului în care se adoptă

deciziile, adică structura de putere a grupului; f) o anumită distribuţie a relaţiilor

simpatetice, care constituie structura de afinităţi sau structura sociometrică a grupului; g)

un sistem de mijloace prin care indivizii se pot deplasa de la o poziţie la alta în grup

(structura locomotorie a grupului).

Grupul are capacitatea de a se autoregla, regenera sau transforma pentru că este

viu, pentru că are potenţial de energie şi pentru că raţiunea lui este de a fi.

În opinia lui K. Lewin, grupul este caracterizat printr-un câmp de natură

psihologică, cuprinzând totalitatea normelor, percepţiilor, distribuţiei rolurilor şi

statutelor între membrii grupului.

Din perspectiva comportamentului organizaţional (Gary Johns, 1998, p. 240)

grupul este o entitate alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi, care interacţionează în

vederea atingerii unui ţel comun.

Caracterul social al grupului este dat de ansamblul structurilor caracteriale

comune majorităţii membrilor unui grup. La rândul său, caracterul social îi modelează pe

cei aflaţi în grup şi le determină comportamentul. Aceştia nu se conformează în urma

Page 34: Comportament Organizational2

34

unui raţionament logic; ei acţionează în virtutea dorinţei de a se recunoaşte ca membri ai

grupului pe care vor să-l apere, obţinând astfel protecţie din partea acestuia.

Recunoaşterea unor trăsături de caracter comune, trăirea unor experienţe comune

şi identificarea aceluiaşi ţel îi determină pe oameni să se asocieze şi să dea naştere unei

culturi. Dacă aceasta se petrece în cadrul unei organizaţii, există deja formate condiţiile

creării unui grup capabil să facă faţă provocărilor mediului extern caracterizat la rândul

lui prin valorile unei macroculturi. Cultura de grup se confruntă cu marea cultură; ele se

influenţeză şi se determină reciproc.

Departe de a fi doar un număr de indivizi strânşi laolaltă accidental, grupul este

ansamblul uman constituit pe baza existenţei unor relaţii integratoare, cel puţin al unui

interes comun. Definiţia lui Luft (apud Golu, 2001, p. 281) este cuprinzătoare în acest

sens: „grupul este un sistem viu, autoregulator, care operează cu percepţii împărtăşite,

interacţiuni, simţiri împărtăşite, feedback-uri, interschimburi cu ambianţa“.

Ansamblul se comportă ca un tot unitar cu atribute distincte legate de

mecanismele de gândire colectivă, de percepere a realităţii şi de statuare a mijloacelor de

comunicare. Pantelimon Golu afirmă că „grupul este o entitate vie care transcede

experienţa individuală şi nu poate fi explicat numai prin ea“ (2001, p. 281) sugerând,

considerăm noi, că existenţa acestui gen de formaţiune socială este justificată mai

degrabă în plan metafizic decât în termeni ai concretului.

Evoluţia grupului nu apare ca liniară decât în plan grosier; în realitate, este vorba

de pulsaţii de creştere până în preajma secvenţei descendente care este de scurtă durată.

Viaţa grupurilor este asemănătoare cu a fiinţei umane: stadiul de formare – caracterizat

prin dependenţa faţă de alte entităţi, stadiul adolescenţei – al rebeliunii, stadiul tinereţii –

caracterizat prin accentuarea încederii în forţele proprii, stadiul maturităţii – al

creativităţii, muncii dedicate şi performanţelor. Stadiul declinului este asociat, printre

altele, cu patologii legate de imposibilitatea creşterii, de dispariţia sarcinii sau de

dezagregarea formaţiei în vederea reformării ei în noi circumstanţe.

Contactele umane din interiorul grupului implică numeroase schimburi de mesaje

care au ca scop schimbarea atitudinii sau comportamentului receptorilor acestora, a

tuturor în cele din urmă pentru că feedback-ul are caracter iterativ. Interacţiunea umană

are scopuri multiple: primirea şi asigurarea sprijinului profesional, căutarea în comun a

Page 35: Comportament Organizational2

35

răspunsurilor la întrebări existenţiale, crearea sau consolidarea sentimentului de securitate

etc. Vorbind despre influenţa şi dependenţa reciprocă, ne gândim aici la efectele pe care

orice act complet de comunicare le are asupra interlocutorilor: îi influenţăm pe alţii,

suferind noi înşine schimbări de comportament sau chiar de mentalitate.

Referitor la justificarea existenţei grupului, a scopului pe baza căruia el fiinţează,

se face distincţie între grupurile centrate pe sarcină (instrumentale) şi grupurile

afiliative, centrate pe nevoi sociale sau generale (solidaritate, împărtăşirea unor valori

comune, plăcerea de a fi în compania unor persoane etc.).

Afirmaţia lui F.H. Allport (apud Golu, 2001, p. 282) poate fi considerată foarte

radicală: „grupurile sunt reale numai în mintea indivizilor, ele sunt simple modele de

gândire, simţire şi comportament împărtăşite între membrii grupului şi că există numai

conduite ale indivizilor“.

Pe de altă parte, în viziunea lui Golu (2001, p. 280), comentând opinia lui E.E.

Sampson, „unii autori au socotit că indivizii nu sunt reali. Grupul, şi nu individul, este

unitatea de bază a lumii noastre sociale“.

Indivizii şi grupul trăiesc în simbioză, nici una dintre entităţi neavând forţa să

depăşească independent provocările mediului în care evoluează.

Grupurile cu valoare metodologică şi operaţională, numeroase de altfel, sunt

grupurile mici, restrânse sau primare, care presupun asocierea şi cooperarea directă, faţă

în faţă, în care scopurile individuale se regăsesc în scopul comun şi în care suma

individualităţilor se regăseşte sub generosul plural noi şi în care complementaritatea

permite armonia şi competiţia.

Printre formele grupului restrâns se află grupurile de sarcină (echipe de muncă

sau de proiect) şi grupurile de formare psihosocială – echipele, formaţiuni pe care se

structurează organizaţiile ca grupuri secundare. Se înţelege de aici că echipa este

totdeauna un grup, dar reciproca nu este adevărată. Organizaţiile structurate, formalizate,

birocratice fiinţează pe baza grupurilor de sarcină, iar cele conjuncturale pe baza

echipelor. De aici, avantaje şi dezavantaje pentru fiecare dintre acestea.

2.6. Formarea şi dezvoltarea grupurilor

Page 36: Comportament Organizational2

36

Constituirea grupurilor se află sub presiunea oportunităţilor de interacţiune,

potenţialului de realizare a obiectivelor şi caracteristicilor indivizilor (Gary Johns, 1998).

Oportunităţile de interacţiune reprezintă precondiţiile structurării grupului. Dacă

ele există devine explicit faptul că indivizii pot să-şi asume obiective comune, să le pună

în operă şi să fie solidari.

Potenţialul de realizare a obiectivelor rezidă în faptul că indiferent de natura

obiectivelor (materiale, intelectuale, psihologice, sociale etc.) indivizii care îşi distribuie

atent şi adecvat sarcinile le pot împlini contribuind astfel la formarea şi stabilitatea

grupurilor.

Caracteristicile personale ale membrilor sunt esenţiale în formarea grupurilor.

avem în vedere trăsăturile de personalitate, atitudinile, comportamentul. De regulă, în

constiuirea grupurilor formale se optează pentru indivizi cu valenţe complementare

pentru a asigura un echilibru şi a imprima o direcţie eficientă de dezvoltare.

În opinia lui Pantelimon Golu (1974, p. 166) grupul se întemeiază pornind de la

atracţiile de tip diadic – cupluri interpersonale fundamentale; el consideră că cele mai

stabile diade sunt cele reciproc pozitive (ale căror membri se asociază liber, care

comunică fără rezerve, se comportă cordial unul cu altul, îşi manifestă şi îşi percep

reciproc atractivitatea – factor motivaţional cu funcţie coezivă), dar şi ale diadelor

reciproc negative (ale căror membri sunt orientaţi către un comportament de evitare a

asociaţiei, comunicării spontane şi a cordialităţii). Diadele reciproc pozitive care

constituie grupul se bazează pe atracţia interpersonală, care are drept consecinţă emiterea

de mesaje de încurajare şi sprijin, adică de „gratificaţii“. Membrii grupului se percep

iniţial ca fiind potenţial egali, dar poziţionarea pe trepte diferite de rol conduce la

instalarea unor nedorite bariere de comunicare.

În calitatea sa de structură socială dinamică, supusă confirmării este important ca

grupul să se dezvolte. Gary Johns (1998, pp. 224-225) susţine că un grup trece prin

următroarele stadii de dezvoltare: formarea, răbufnirea, normarea, funcţionarea,

destrămarea.

Formarea este un moment al interogaţiilor, al tatonării reciproce pe fundalul

conştientizării dependenţei mutuale.

Page 37: Comportament Organizational2

37

Răbufnirea este caracterizată de prezenţa conflictului exprimată în termeni de

confruntare privind traiectoria de dezvoltare a grupului, la atribuirea rolurilor şi

sarcinilor.

Normarea corespunde momentului de elucidare a problemelor apărute în cadrul

etapei anterioare, conducând la apariţia consensului social, a acordului cu privire la

normele împărăşite de grup, la confirmarea interacţiunii membrilor grupului. Pe scurt,

grupul dobândeşte coeziune.

Funcţionarea grupului înseamnă focalizarea grupului pe realizarea efectivă a

sarcinilor prin comunicare, creativitate, interacţiuni prin care se pun în comun

competenţele membrilor săi.

Destrămarea are un caracter intenţional sau accidental. De pildă, sunt grupuri ce

se cristalizează doar pentru a realiza un anumit proiect şi, ca atare, durata lor este scurtă şi

anticipată. Sunt însă şi grupuri care se destramă ca urmare a restructurărilor sau

concedierilor. Şi într-un caz şi în celălalt, membri îşi oferă suport emoţional reciproc,

participă împreună la ritualurile care pun în lumină succesele din istoria grupului.

Un alt model de dezvoltare este propus de cercetătoarea Connie Gersick, care

abordează problema din perspectiva faptului că un grup are termene specifice de

îndeplinire a sarcinilor. Ea dezvoltă modelul echilibrului întrerupt, care „descrie modul în

care grupurile care au termene sunt afectate de prima lor întâlnire şi de tranziţia crucială

din punctul de mijloc“ (ibid., Johns, pp. 225-227). Este vorba, de fapt, despre prima

jumătate a perioadei de viaţă a grupului. Prima întâlnire este decisivă pentru ce va urma

deoarece schimburile de informaţii, ipotezele, punctele de vedere, modelele de acţiune

care se cristalizează guvernează tot acest interval. În această etapă viteza de înaintare a

grupului în raport cu scopurile propuse este redusă.

Al doilea punct nevralgic al acestei etape este tranziţia de mijloc, care stă sub

semnul schimbării. Schimbarea se referă la fixarea informaţiilor anterioare şi trasarea

activităţilor grupului (poate apărea o perspectivă cu totul nouă) ca pregătire pentru cea

de-a doua etapă de dezvoltare şi are un rol funciar pentru atingerea succesului.

În faza a doua sunt puse în operă perspectivele grupului; ea culminează cu o

întâlnire care se caracterizează printr-o hiperactivitate şi interes pentru feedback-ul din

mediul extern.

Page 38: Comportament Organizational2

38

Autoarea creionează un set de principii care au rolul de a ghida eficienţa

conducerii unor grupuri, principii sugerate de modelul echilibrului întrerupt: prima

întrevedere trebuie pregătită cu maximă atenţie; dacă oamenii muncesc, nivelul

aşteptărilor relative la progres nu trebuie să fie prea ridicat; tranziţia de mijloc trebuie

gestionată cu pricepere deoarece o problemă rămasă neobservată ar putea genera eşec. De

aceea, este necesară evaluarea ideilor, propunerilor, problemelor pe care membrii

grupului le avansează şi chiar consultarea unor oameni din afara acestuia; acestui moment

îi este caracteristică o schimbare relevantă a modului de abordare; alocarea resurselor

potrivite pentru cea de-a doua fază este importantă pentru implementarea propriu-zisă a

planului de acţiune; termenul proiectului trebuie respectat; un nou termen nu ar influenţa

pozitiv tranziţia de mijloc.

2.7. Obiectivele grupurilor

François Allaire consideră (2001, p. 407) că obiectivele urmărite de grup pot fi

reduse la unul singur, ori la combinarea următoarelor obiective formale: consultarea,

luarea unei decizii, rezolvarea unei probleme şi definirea unui obiect.

Consultarea. Grupul îşi consultă permanent membri pentru a le cunoaşte punctul

de vedere. Consultarea aste alfabetul discursului grupului.

Într-o consultare, grupul vizează formal să strângă date, informaţii factuale,

percepţii, opinii, sugestii, reacţii emotive etc. privind o temă dată, să înţeleagă punctul de

vedere al fiecărui membru în parte, să cunoască gradul de similitudine ce poate exista

între poziţiile individuale exprimate (Allaire, 2001, p. 407).

Prin urmare, grupul ţinteşte să cunoască tabloul poziţiei membrilor săi faţă de o

problemă dată, care reflectă atât punctele comune, cât şi deosebirile.

Consultarea membrilor grupului aduce în prim plan avantajele (ibid., p. 411):

tema discutată rămîne în centrul atenţiei până la epuizare; interacţiunile îi stimulează pe

participanţi poziţionându-i, ca dinamică intelectuală, în raport cu ceilalţi; intervenţiile fac

să crească angajamentul fiecăruia, prin faptul că părerile lor sunt deja exprimate şi

susţinute; intervenţiile creează un portofoliu comun de date şi defineşte poziţia fiecăruia

în cadrul grupului; intervenţiile arată capacitatea membrilor de a-şi dezvălui gândurile şi

Page 39: Comportament Organizational2

39

de a fi responsabili; schimbul de idei permite crearea demarcaţiilor dintre participanţi şi

stabilirea ierarhiilor; opiniile exprimate au darul de a dezvălui punctele comune şi

poziţiile divergente.

Consultarea este o activitate intrinsecă grupului. Indiferent ce acţiune ar urmări,

grupul îşi consultă membrii şi încearcă să le cunoască punctul de vedere. Uneori,

obiectivul formal al grupului se poate reduce la consultare, urmărindu-se modul în care se

distribuie opiniile membrilor faţă de o problemă sau un aspect dat.

Adoptarea deciziei. Am dedicat acestei problematici un capitol aparte.

Rezolvarea problemelor se dovdeşte a fi o activitate importantă a grupului de lucru.

Potrivit lui Allaire (ibid, p. 408), demersurile acestuia pot fi îndreptate spre modificarea

unei situaţii pentru a o face conformă cu un model, respectiv mai satisfăcătoare pentru

obiectivul grupului, schimbarea durabilă a situaţiei, schimbarea cu cel mai mic cost

posibil, evitarea efectelor negative ale schimbării.

Practic, etapele rezolvării unei probleme sunt (ibid, p. 415): identificarea

problemei; clarificarea datelor problemei (cine? ce? când? unde? de ce? cum? – sau cei 5

W şi un H: who? what? while? where? why? how?); identificarea cauzei problemei şi a

contextului; alegerea oamenilor care doresc să se implice în rezolvarea problemei,

stabilirea regulilor de lucru şi a rolurilor; găsirea soluţiei prin tehnici de creativitate în

grup; transpunerea soluţiei în plan de acţiune şi aplicarea acestuia; evaluarea rezultatelor

în urma aplicării planului. Schema din Figura 2.1 reprezintă procesul de rezolvare în grup

a unei probleme.

R.F. Bales citat în aticolul lui J. Maisonneuve (2001, p. 136) a studiat şi

identificat modul în care pot fi identificate categoriile de indivizi care au capacitatea de

ordonare a conţinutului empiric al relaţiile umane. Concret, acesta a reuşit să identifice 12

situaţii şi tipuri de populaţii grupale care sunt întâlnite în procesele colective. Acestea

corespund, două câte două, plecând de la centru, următoarelor probleme: informaţie,

evaluare, control, decizie, tensiune şi integrare.

S-a demonstrat că orice grup ce caută să rezolve o problemă tinde să treacă

succesiv prin fazele care au fost validate de practică drept norme procesuale.

Normele procesuale respective constau în trecerea succesivă de la informare la

evaluare, urmând faza influenţei, a căutării, controlului şi faza deciziei. De validitatea

Page 40: Comportament Organizational2

40

deciziei depinde natura tensiunii ulterioare şi se prefigurează soarta grupului care poate fi

solidarizarea sau destrămarea.

Durata derulării procesului depinde de numeroşi factori. De exemplu, dacă în faza

evaluării (care durează cel mai mult) se identifică un lider eficace, procesul adoptării

deciziei poate fi accelerat.

În plus, J. Maisonneuve pune în evidenţă o clară diferenţiere a membrilor

grupului; există, astfel: un subiect care a avut cel mai mare număr de intervenţii, acesta

fiind şi cel care se adresează cel mai adesea grupului; subiectul care emite cel mai mult

este şi cel care primeşte cel mai mult; emisiunile merg mai întâi spre membrii cei mai

activi, apoi spre ceilalţi.

Concluzionând, dacă numărul membrilor grupului este din ce în ce mai mare, sunt

cu atât mai multe şanse să se creeaze subgrupuri şi să se destrame unitatea.

Definirea unui obiect – conceptualizarea. Faţă de realităţile complexe

(dezvoltarea, schimbarea etc.) grupul trebuie să pregătească programe de intervenţie, să

b

a

d

e

f

c

Aria socio-afectivă pozitivă

1. Face dovada solidarităţii 2. Se arată liniştit 3. Aprobă

Aria obilgaţiilor

Aria socio-afectivă negativă

4. Dă o direcţie, o sugestie 5. Formulează o opinie 6. Dă o informaţie, un rezumat 7. Cere o informaţie 8. Cere o opinie 9. Cere o direcţie

10. Dezaprobă 11. Manifestă tensiune, jenă 12. Manifestă agresivitate

Figura 2.1.

Page 41: Comportament Organizational2

41

conceapă măsuri administrative, să construiască instrumente de evaluare. Prin urmare,

grupul are nevoie să aprofundeze subiectul în cauză, pentru a se asigura că îi tratează

toate aspectele semnificative. Se evită, astfel, redundanţa şi este garantată rigoarea

acţiunii lui.

În acest efort, grupul urmăreşte (Allaire, 2001, pp. 408 – 409, 416): să înţeleagă

obiectul de studiu, caracteristicile sale generale şi abstracte, să identifice toate aspectele

sau comportamentele obiectului şi raporturile dintre ele, să identifice limitele obiectului şi

ceea ce îl diferenţiază de altele înrudite; să-şi construiască un instrument care se poate

transpune într-o acţiune concretă rezultată din această reflecţie.

Produsul căutat atunci când grupul încearcă să definească un obiect este constituit,

în acelaşi timp, de formularea dimensiunilor generale şi abstracte ale obiectului şi de

adunarea reprezentărilor concrete ale acestor dimensiuni care să fie utilizabile într-o

acţiune următoare.

Dezbaterile pentru definirea problemei au următoarele caracteristici: unele

intervenţii exprimă concepţii actuale, idei verificate şi experienţă dobândită; alte idei se

cristalizează, pe măsură ce discuţiile avansează; are loc un proces de organizare a

informaţiilor deja prezentate şi o primă variantă de conceptualizare; descoperirea

categoriilor/conceptelor duce la o înţelegere a faţetelor iniţial obscure sau complet

necunoscute; identificarea categoriilor stimulează inteligenţa şi creativitatea, permiţând

mai buna înţelegere a cauzelor problemei şi identificarea unor cauze iniţial necunoscute;

opoziţiile determină descoperirea altor categorii, ceea ce are menirea de a reduce

contradicţiile.

Observaţiile sistematice au arătat că intrumentele de comunicare interpersonală şi

de întreţinere a grupului, feedback-ul, constituie ingrediente pentru menţinerea

supravieţuirii şi creşterii grupurilor.

2.8. Structura grupurilor

Structura grupului vizează caracteristicile organizării sociale a grupului, adică

maniera în care s-a constituit grupul respectiv. Dintre aceste caracteristici cele mai

Page 42: Comportament Organizational2

42

importante sunt mărimea şi diversitatea. Acestora li se adaugă normele, rolurile, statutul

şi coeziunea.

Mărimea grupului. Din perspectivă practică putem admite că mărimea unui grup

este cuprinsă între 3 şi 20 de persoane. Mărimea grupului are consecinţe importante

asupra satisfacţiei şi performanţei. Se poate observa că indivizii aparţinând grupurilor

mici au o mai mare satisfacţie privind apartenenţa în raport cu cei din grupurile mari. În

grupurile mari, scad şansele de implicare, diversitatea opiniilor conduce la apariţia

disputelor, timpul de exprimare a membrilor grupului se reduce, iar indivizii se tem că se

pierd în anonimat când este vorba despre reuşitele grupului.

Întinderea grupului influenţează şi performanţa în realizarea lui. G. Johns arată că

pentru a determina natura acestei influenţe este indicat să stabilim o tipologie a sarcinilor

şi indicatorii unei performanţei înalte. Astefal, sarcinile pot fi aditive, disjunctive şi

conjunctive. Sarcinile aditive sunt sarcini în care performanţa potenţială (Johns preferă

această sintagmă pentru că, pe măsură ce sarcinile grupului cresc numeric, apar aşa

numitele pierderi de proces ca urmare a problemelor de motivare, coordonare şi

comunicare; performanţa reală este definită ca fiind performanţa potenţială minus

pierderile de proces. Sarcinile disjunctive sunt cele în care performanţa potenţială a

grupului este condiţionată de performanţa celui mai bun membru. Şi în acest caz,

performanţa este direct proporţională cu mărimea grupului (cu cât grupul este mai mare

cu atât probabilitatea ca el să aibă un individ cu performanţe de nivel foarte ridicat este

mai mare). Sarcinile conjunctive sunt sarcini în care nivelul performanţei este condiţionat

de performanţa celui mai slab membru. Performanţa potenţială şi cea reală se diminuează

pe măsură ce grupul devine mai mare.

Diversitatea este astăzi un concept supralicitat şi privilegiat. Problema gestionării

diversităţii în cadrul grupurilor reprezintă un punct delicat. Observaţiile cercetătorilor

legate de cristalizarea socială a grupului arată că diversitatea afectează interacţiunea în

cadrul grupului, coeziunea se realizează mai greu, comunicarea şi parcurgerea stadiilor

specifice de dezvoltare cer răgaz. Grupul divers are meritul de a obţine performanţe în

sarcinile care cer creativitate.

Normele reprezintă aşteptările comportamentale mutuale pe care le au indivizii ca

membri ai grupului. Ele arată ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis, impunând

Page 43: Comportament Organizational2

43

standarde de conduită. Prin intermediul normelor putem face predictibil comportamentul.

Normele reglementează comportamentele relevante pentru grup, corespunzătoare

obiectivelor şi realizării acestora; totodată, normele au ca suport suma atitudinilor

împărtăşite de indivizii care compun un grup. Chiar şi atunci când nu există adeziune faţă

de anumite valori şi credinţe, dar există conformare, aceasta este posibilă datorită

sistemului de recompense şi sancţiuni (sociale, profesionale etc.).

Gary Johns (1996, p. 231) face o trecere în revistă atipurilor de norme: norme ale

loialităţii, norme asupra ţinutei, norme asupra sistemului de atribuire a recompenselor

(echitatea, egalitatea, reciprocitatea, recompensa socială), norme de performanţă.

Rolurile sunt comportamentele pe care alţii le aşteaptă de la noi sau poziţii în

cadrul grupului însoţite de un ansamblu de comportamente aşteptate.

Consecinţele ambiguităţii rolurilor şi ale conflictelor de rol sunt similare: lipsa

satisfacţiei, stresul, angajament temporar faţă de organizaţie etc.

Statutul reprezintă poziţia de bază a unui individ în structura socială. El

desemnează anasamblul comportamentelor pe care le aşteptăm de la alţii, presupune

reguli şi obligaţii. Organizaţiile sunt caracterizate, spune Gary Johns, prin sisteme

formale şi informale de statut. Sisteme formale de statut sunt rezultatul efortului

managerilor de a-i evidenţia oficial pe indivizii cu o poziţie superioară în raport cu alţii.

Statutul formal în grup este observabil datorită simbolurilor asociate (titluri, funcţii,

ambient special, salariu). Criteriile de identificare a statutului pot fi vechimea în

organizaţie sau însuşi postul. Sistemul de statut informal acţionează într-un grup chiar

dacă simbolurile de identificare lipsesc.

2.9. Statut şi rol în grup

Categorie de bază a psihologiei sociale, statutul indică faptul că, la nivel

comportamental, persoanele se disting din punct de vedere al poziţiilor, funcţiilor şi

locurilor pe care le deţin în structurile sociale.

Statutul rezidă dintr-un set de reguli şi obligaţii şi reprezintă poziţia de bază a

individului în societate (G. Lindzey citat în Golu, 2000, p. 124). J. Stoetzel (idem)

înţelege prin statut totalitatea comportamentelor la care cineva se aşteaptă în chip legitim

Page 44: Comportament Organizational2

44

de la ceilalţi. Altfel spus, statutul desemnează rangul, poziţia socială sau prestigiul

acordat unui membru al grupului (Bogáthy, 2004, p. 255). În ansamblu, statutele conduc

la construirea sau la confirmarea unor ierarhii, nu întotdeauna omoloage cu cea rezultată

din organigramă. Este vorba aici atât de componenta formală a statutului (titluri, pachet

salarial, condiţii speciale de lucru, program de lucru etc.), cât şi de componenta informală

dată de recunoaşterea unor merite anterioare, a vârstei înaintate etc.

Dacă organizaţia se bazează pe o cultură puternică, pentru salariaţi şi pentru

manageri statutul poate constitui unul dintre factorii motivaţionali importanţi.

Grupul poate fi redefinit din perspectiva conceptului de statut. Altfel spus, grupul

este un ansamblu de statute pe care le ocupă persoanele afiliate. Pantelimon Golu

nuanţează relaţia dintre statut şi grup afirmând că „suprimând temporar trăsăturile

particulare ale indivizilor care ocupă poziţiile, se poate spune că grupurile sociale se

exprimă ca organizări complexe, ca enorme reţele de poziţii, unde toate elementele sunt

mai mult sau mai puţin legate între ele şi compatibile unele cu altele şi că statutele sunt

cele mai mici elemente ale unui grup organizat în vederea atingerii unor scopuri comune“

(Golu, 2000, p. 125).

Funcţia statutului este exprimată prin aportul fiecărei poziţii în vederea atingerii

obiectivelor asumate de către grup. Pe de altă parte, la nivel de grup, statutele sunt

interconectate şi compatibile; ele sunt reunite pentru atingerea unui scop comun. Statutele

îl definesc social pe individ, sunt sursa satisfacţiei sale şi prescriu comportamnetele

persoanei.

Comportamentul de rol a fost împrumutat de către specialiştii în ştiinţele sociale

din teatru, unde termenul este folosit cu referire la un personaj pe care un actor îl

portretizează într-o reprezentaţie dramatică. Termenul îşi schimbă destul de puţin

înţelesul când este introdus în sfera dinamicii grupurilor; relaţia dintre rolul unui actor

într-o piesă de teatru şi rolul unui membru într-un grup este destul de strânsă (Forsyth R.

Donelson, 1983). Rolurile în grupurile sociale sunt extrem de flexibile, dar cer anumite

deprinderi. Interacţiunea dintre membrii grupului ar deveni haotică deoarece un membru

nu ar ţine seama de cerinţele de bază ale rolului său iar întregul grup s-ar dezorganiza.

Conceptul de rol, foarte intim legat de cel de statut (complementar şi reversul

statutului), desemnează ansamblul comportamentelor pe care alţii le aşteaptă în mod

Page 45: Comportament Organizational2

45

legitim de la noi; de pildă, comportamentele pe care le aşteaptă elevul de la profesor).

Rolul şi statutul se convertesc unul în celălalt; ceea ce reprezintă statut pentru un individ

aflat în interacţiune este rol pentru celălalt. Rolul „ne trimite la constantele de

comportament ale individului care îşi aduce contribuţia la o relaţie mai mult sau mai

puţin stabilă cu ceilalţi indivizi“ (Golu, 2000, p. 127).

Prin definirea rolurilor şi statutelor s-a evidenţiat faptul că cele două sunt

interdependente; rolurile reprezintă modalităţi de realizare a funcţiilor statutului. După

Ralf Linton (ibid., p. 129), rolul este aspectul dinamic al statutului şi este profund legat

de caracteristicile psihice ale persoanei. Accentuarea dimensiunilor rolului este justificată

de faptul că el reprezintă o interfaţă între dimensiunea socială şi cea psihologică, o

legătură între statut şi comportament, între statut şi activismul persoanei.

După G. Allport (idem) între statut şi comportament se interpun procesele de

percepere, înţelegere, receptare şi asumare a rolului; toate acestea sunt constrânse de

prescripţiile statutului şi de calităţile individuale (vărstă, sex, cunoştinţe, etc.). Din

enunţarea punctulului de vedere a lui Allport se poate observa că exerciţiul individului nu

este doar efect al relaţiilor sociale, nu este doar ceea ce face grupul; comportamentul său

este o medie ponderată între comportamentul prescris de rol şi statut şi comportamentul

determinat de personalitatea sa.

Fiecare participant manifestă faţă de ceilalţi sau faţă de o situaţie creată, faţă de el

însuşi sau faţă de grup, anumite înclinaţii evaluative, reacţionează la nivel afectiv,

cognitiv şi acţional. Pe scurt, fiecare dezvoltă anumite atitudini în grup care pot fi puse

uşor în legătură cu rolurile, căci individul îşi delimitează poziţia în grup în funcţie de

acestea evaluări reciproce. Este evident că rolurile în interiorul unui grup sunt

interdependente; rolurile îi pun pe parteneri în contact, îi obligă la interacţiune. Rolul se

defineşte în raport cu particularităţile grupului din care a emers şi se poate modifica pe

parcurs, indivizii încercând o abordare integrativă, adaptativă a diferitelor roluri pe care

le joacă, datorită nevoii de consistenţă internă.

Distribuţia rolurilor în grup se face concomitent cu o acceptare şi asimilare a

normelor de grup. Conduitele de grup acceptate şi valorizate de către membrii grupului se

definesc în funcţie de rolurile şi status-urile acceptate/atribuite. Practic, la nivelul

grupului are loc o negociere a semnificaţiilor, pentru a delimita ceea ce este comun,

Page 46: Comportament Organizational2

46

constant, durabil, pentru a stabili cadrul normativ capabil să asigure continuitatea

grupului şi atingerea obiectivelor propuse.

Rolurile sunt elemente ale structurii grupului care predetermină comportamentele

membrilor acestuia (Allaire, 2001, pp. 420 - 423). Ceea ce defineşte grupurile reale de

abstractizările teoretice este experienţa imediată, care conferă energie şi dinamism

grupului. Intervenţiile care exprimă experienţa imediată se constituie dintr-un ansamblu

de mesaje verbale sau non-verbale prin care indivizii interacţionează cu reacţionează cu

sarcina, cu structurile de lucru, cu ei înşişi şi cu ceilalţi. Adesea, aceste mesaje nu sunt

organizate, sunt difuze, fac parte din caracterul entropic al grupului şi, firesc, tendinţa

mesajelor de a deveni mai organizate şi mai structurate este determinată de nevoia

grupului de a reduce entropia şi a institui o ordine normativă. Dacă un grup reuşeşte să

explice reacţiile care constituie experienţa imediată, atunci el are o informaţie despre el

însuşi, are un feedback. Orientarea spre feedback marchează tendinţa grupului de a

defini şi redefini rolurile în conformitate cu noi aşteptări.

Principalele roluri întâlnite în grupul de lucru sunt cele de participant şi de

animator (idem).

Participantul simbolizează, interacţionează, se consultă cu ceilalţi, ia decizii sau

contribuie la adoptarea lor, rezolvă probleme, exprimă opinii, face comentarii, propune

soluţii, face evaluări, cere şi oferă informaţii, defineşte concepte de lucru etc.

Animatorul acţionează asupra reţelei de canale de schimb, dă formă ofertelor,

cererilor şi opiniilor exprimate de participanţi, asigură şi încurajează consultarea,

protejează cadrul de lucru şi veghează la respectarea normelor acceptate de coechipieri.

Practic, animatorul cere clarificări, reformulări, repetări, sintetizări, interacţiune între

membrii grupului; el formulează întrebări care să incite şi să permită dezvoltarea

problemei care stă de rezolvat în faţa grupului. Altfel spus, animatorul organizează şi

conduce şedinţele, impusionează grupul să-şi cunoască mai bine obiectivele, se asigură că

toţi membrii echipei au încărcarea corespunzătoare rolului asumat, încurajează membrii

echipei să participe la dezbateri şi la rezolvarea problemelor, sintetizează propunerile

venite din partea echipei şi redefineşte problemele, indică temele comune membrilor

pentru a fructifica dezbaterile, pune întrebări pentru a ajuta la clarificarea problemelor

dezbătute, conduce dezbaterile spre consens, se implică în rezolvarea conflictelor,

Page 47: Comportament Organizational2

47

identifică sentimentele care domină echipa, o ajută să delimiteze domeniile în care există

acord de cele în care există dezacord, modelează standardele de performanţă, aplică

metode pentru creşterea implicării în muncă şi în procesul elaborării deciziilor,

încurajează gândirea critică, îi informează pe manager şi pe lider asupra climatului de

lucru şi asupra performanţei şi ajută la integrarea noilor membri, rămânând neutru faţă de

natura problemelor grupului.

Animatorul se diferenţiază de participant la nivelul exercitării influenţei. Se poate

spune că animatorul nu influenţeză, în opoziţie cu participantul care poate influenţa

grupul.

După Benne şi Sheats rolurile pot fi: referitoare la muncă, privind întreţinerea

vieţii grupale comune, având sarcini din planul socio-afectiv (prevenirea şi aplanarea

conflictelor, asigurarea unui climat de siguranţă, menţinerea moralului ridicat) şi roluri

individuale.

Un alt punct de vedere referitor la tipurile de rol din punct de vedere al funcţiilor

este prezentat mai jos (Pierre De Visscher, 2001, p. 588):

1. Funcţia de producţie – privind rezolvarea sarcinilor;

2. Funcţia de facilitare, care implică definirea obiectivelor, planificare, motivare,

clarificarea problemelor complexe etc.

3. Funcţia de organizare.

O hartă interesantă şi subtilă din perspectiva specializării rolurilor, cu relevanţă

pentru comportamentul organizaţional este evocată de Forsyth R. Donelson (1983, pp.

113-116); astfel, vorbim despre roluri de sarcină, despre roluri socio-emoţionale şi despre

modelul tridimensional al rolurilor.

Aşteptările de rol ale conducătorilor nu sunt întotdeauna consonante cu cele ale

subordonaţilor; aceştia din urmă, manifestă comportamente rezultate din interpretările şi

percepţiile lor influenţate de contextul informal (grup de prieteni, lecturi, filme,

experienţe). În contrapartidă, şefii aşteaptă comportamente modelate de contextul

organizaţional, definite de sarcinile şi de responsabilităţile asumate.

Altfel spus, asumarea şi exercitarea rolurilor sunt influenţate de existenţa unui

sistem de convingeri şi percepţii, ansamblu pe care M. Armstrong (citat de Bogáthy,

2004, p. 253) îl numeşte contract psihologic. Conform acestui pattern informal, salariaţii

Page 48: Comportament Organizational2

48

aşteaptă din partea conducătorilor locuri de muncă sigure şi bune condiţii de muncă,

sarcini clar formulate, un sistem riguros de evaluare şi recompensare, precum şi un sistem

activ de comunicare. Pe de altă parte, salariaţilor li se cere loialitate, corectitudine,

implicare şi performanţă.

2.10. Tipologia grupurilor

Există mai multe caracteristici după care grupurile pot fi particularizate, aspecte

care permit înţelegerea sistemului lor relaţional complex. Astfel, punem distinge între:

- tipul grupului (mod de formare, natura relaţiile dintre membri);

- mărimea grupului – de care depinde şi performanţa grupului faţă de anumite

sarcini. Pentru sarcini simple, performanţa scade dramatic, atunci când numărul

membrilor este mai mare de şase;

- compoziţia grupului, care reflectă caracteristicile psiho-sociale şi socio-

demografice ale membrilor grupului (vârstă, sex, religie, apartenenţă etnică);

- configuraţia grupului (modul de aranjare a relaţiilor interpersonale, aspectele

legate de comunicare, antrenare, coordonare şi control, distribuţia rolurilor etc.);

- sarcina grupului (reală şi percepută, între care trebuie să existe o bună

concordanţă;

- coeziunea grupului;

- stadiul de maturitate;

- eficienţa grupului exprimă capacitatea grupului de a fi performant şi de a-şi

realiza obiectivele.

În funcţie de caracterul relaţiilor dintre membri se disting grupurile primare, în

care domină contactele directe (face-to-face) şi grupurile secundare (organizaţiile), în

care predomină relaţiile indirecte, mediate.

Pierre de Visscher (2001, p. 21) sublinia importanţa eterogenităţii participanţilor

pentru eficacitatea unui grup. Deşi această eterognitate este generatoare de tensiuni, ea

este şi sursa creativităţii grupului.

La tipologiile enunţate pot fi adăugate grupurile de apartenenţă (etnice, rasiale,

sexuale, familiale pe linie descendentă), cele în care indivizii s-au născut şi, pe de altă

parte, grupurile de referinţă (familiale prin asociere, profesionale etc.), cele la care

Page 49: Comportament Organizational2

49

aderăm sau în care dorim să intrăm pentru satisfacerea unora dintre nevoile noastre

primare, psihologice şi sociale.

Gary Johns (1996, p. 222) propune o tipologie a grupurilor pe axa formal-

informal. Grupurile formale, notează el, „sunt grupuri stabilite de către organizaţii în

ideea de a facilita realizarea scopurilor organizaţionale“. Ele au apărut prin transformarea

unor sisteme administrative orientate spre muncă. Acestea sunt instituţionalizate, au

scopul de a prelua un anume pachet de sarcini pentru a căror rezolvare sunt

particularizate şi aplicate regulile şi normele organizaţiei.

Din punct de vedere al componenţei, ele presupun un lider formal şi mai mulţi

subordonaţi; nu este exclusă nici formula în care subordonaţii să fie la rându-le şefi

direcţi ai altor subordonaţi care să formeze împreună cu aceştia un nou grup.

Grupurile informale sunt „grupuri care apar pe cale naturală ca răspuns la

interesele comune ale membrilor organizaţiei“ (idem). Acestea reprezintă reuniuni de

persoane care dezvoltă între ele relaţii interpersonale, îşi influenţează reciproc

comportamentul şi se susţin în a-şi asigura satisfacţii reciproce. Grupurile informale pot

susţine activitatea grupurilor formale, pe baza caracteristicilor lor: deschiderea spre nou,

stăpânirea artei de a comunica, instruirea continuă. De cele mai multe ori, ele nu sunt

recunoscute, deşi exercită o influenţă importantă asupra organizaţiei (în unele cazuri pot

fi sursa unor conflicte cu repercusiuni majore sau, dimpotrivă, pot sprijini organizaţia).

Membrii lor pot să aparţină şi grupurilor formale.

Grupul primar de sarcină, ca formă a grupului social, „cuprinde ansamblul

modelelor de comportament relativ echivalente, integrate funcţional şi orientate normativ

spre realizarea unui obiectiv unanim acceptat“ (Buzărnescu, 1999, p. 26). Coerenţa

comportamentelor, comunicarea şi relaţiile interumane formalizate active dau substanţă şi

sens de a fi grupului ca atare. În plus, grupurile primare de sarcină au propriile sisteme de

reglare şi de control. În absenţa acestei coerenţe, nu am putea vorbi decât de suma unor

individualităţi aflate simultan în acelaşi loc.

Grupul primar de sarcină există, funcţionează şi se poate dezvolta numai pe baza

distribuirii raţionale a competenţelor şi responsabilităţilor. Astfel, se creează premisele

pentru diviziunea muncii, se valorizează potenţialul fiecărui membru al grupului şi se

asigură coeziunea ansamblului. După cum susţine Ştefan Buzărnescu (idem), „în spaţiul

Page 50: Comportament Organizational2

50

relaţional care conferă identitate funcţională grupului primar de sarcină, aceste relaţii

motivate axiologic şi normate instituţional (relaţii oficiale) alcătuiesc organigrama

grupului“.

Noţiunea de grup de lucru se referă la „gruparea unui număr restrâns de persoane

cu resurse complementare în urmărirea unui obiectiv comun. Gruparea poate fi

permanentă sau temporară, autonomă sau ataşată unei organizaţii care o înglobează, cu

sau fără scop lucrativ“ (Allaire, 2001, p. 405).

Grupul de lucru este un sistem social a cărei sursă de energie este dată de

persoanele care îl compun. Informaţiile schimbate între membri grupului se constituie

drept energii consumate care se cer analizate prin raportare la sarcina propusă.

Pentru a-şi menţine coeziunea, sistemul social al grupului de lucru trebuie să se

bazeze pe elemente de ordin psihologic: obiective, norme, roluri, afinităţi. Un factor

esenţial al succesului grupului de lucru este percepţia justă a obiectivelor. Fără un

obiectiv comun, perceput şi asimilat la nivel individual, nu este posibilă canalizarea

energiilor şi nu există propriu-zis grup de lucru.

Grupul de lucru este format din doi sau mai mulţi indivizi care acţionează în mod

interdependent pentru atingerea unui scop comun, în acord cu interesele proprii. Pe lângă

efectul practic, interacţiunea îi desemnează pe participanţi: cei care nu se regăsesc în

schema de lucru a grupului, nu fac parte din grup; la fel, cei care nu se află sub deviza

scopului comun, nu sunt membri ai grupului. Se spune adesea că este bine ca membrii

grupului să fie la fel, să aibă aceleaşi idealuri şi aceeaşi conduită; în fapt, cerinţa esenţială

este ca aceştia să aibă valenţe complementare pentru că, astfel, pot acoperi o mai largă

plajă de cerinţe şi de activităţi.

Grupurile de lucru pot fi: de comandă (managerul şi colaboratorii apropiaţi), de

sarcină şi de proiect. Grupurile de comandă pot fi de durată şi funcţionează pe baza

regulilor birocraţiei, iar grupurile de proiect sunt guvernate de regulile sistemului de

management pe bază de proiecte.

Grupului restrâns îi sunt caracteristice dimensiunile sale reduse şi accentul pus pe

interacţiune. Astfel, grupul restrâns este un ansamblu de mai mult de cinci persoane,

supuse aceleiaşi dimensiuni spaţio-temporale, având posibilitatea să interacţioneze

reciproc şi să împărtăşească experienţe comune. Numărul membrilor poate fi variabil:

Page 51: Comportament Organizational2

51

grupul mic – nu mai mult de 20 persoane; grupul larg – între 20 şi 60 de persoane şi

grupul vast – peste 60 - 80 de indivizi.

Pierre de Visscher (2001, pp. 20-21) analizează caracteristicile grupului restrâns,

prezentându-le pe cele specifice:

- unitate spaţio-temporală, ceea ce presupune o relativă proximitate care

favorizează calitatea interacţiunilor la nivel intergrupal;

- obiective comune, care se constituie în raţiunea de a rămâne împreună. Aceste

obiective pot fi asumate sau impuse, având funcţia de menţinere a caracterului asociativ

al grupului;

- împărtăşirea unor experienţe comune, generând efecte ce derivă din acţiunile

concertate ale grupului;

- posibilitatea ca fiecare individ să fie perceput de către ceilalţi şi în acelaşi timp;

fiecare membru poate avea o imagine de ansamblu asupra celorlalţi. Aceasta se constituie

ca bază de indentificare cu grupul şi definirea personală în raport cu ceilalţi membri ai

grupului şi în raport cu alte grupuri evaluate de individ;

- delimitarea grupului ca o entitate aparte pasibilă de a fi percepută atât din

interior, cât şi de persoane exterioare grupului;

- capacitatea efectivă a membrilor de a interacţiona şi de a se influenţa reciproc.

Fenomemul dezindividualizării şi pierderii responsabilităţii sunt diminuate în grup,

tocmai pentru că interacţiunile repetate dintre indivizi permit negocierea seminificaţiilor

şi păstrarea celor general valorizate;

- durata suficientă este o altă caracteristică a grupului care îl distinge de mase şi îl

apropie de comportamentul instituţionalizat. În timp, se formează un patern relativ stabil

de roluri, norme, funcţii, delimitând comportamentul de grup de cel colectiv şi

apropiindu-l de cel convenţional.

Potrivit lui J. Richard Hackman (apud Johns, 1998, p. 244), grupul de lucru este

eficace atunci când: rezultatele activităţilor sale sunt pe măsura aşteptărilor managerilor

şi a altor compartimente care se folosesc de aceste rezultate, când nevoile membrilor

grupului sunt împlinite de grup şi experienţa comună îi determină pe membri să continue

munca. Eficacitatea grupului este condiţionată şi de focalizarea eforturilor pe realizarea

sarcinilor de grup, de utilizarea unui set generos de cunoştinţe şi abilităţi în acţiunile

Page 52: Comportament Organizational2

52

întreprinse şi, foarte important, de stabilirea unor strategii rezonabile care să sprijine

îndeplinirea obiectivelor (factorii de influenţă şi relaţiile dintre ei apar în Figura 2.2).

Fără a realiza o distincţie operaţională între grupuri şi echipe, Johns utilizează

nediscriminat cele două concepte asupra naturii cărora noi vom conveni pe parcurs.

Autorul arată că modelul cel mai eficace de grup de lucru este cel autocondus (sau

semiautonom sau autoreglementat).

Echipa autocondusă este „un grup de lucru care are şansa de a realiza sarcini

stimulatoare sub o supraveghere redusă“ (Johns, 1998, p. 244). Reuşita în astfel de echipe

este dictată de felul sarcinii, compoziţia grupului şi natura pârghiilor de acţiune.

Sarcinile echipelor de acest gen trebuie să fie complexe, motivante, să presupună un

grad mare de interacţiune între membrii grupului şi să solicite abilităţi şi cunoştinţe

multiple, să fie relevante etc. Un element important asupra căruia ne atrage atenţia Johns

este legat de semnificaţia rolurilor în astfel de echipe. Rolurile nu mai sunt specializate,

asumate convenţional. Aderenţa la rol este orientată de criteriul eficacităţii şi nu de cel al

specializării limitate.

Compoziţia se referă la următorii indici: stabilitatea, mărimea, expertiza şi

diversitatea. Echipa autocondusă are nevoie de o identitate de grup, care este rezultatul

încrederii, interacţiunii, unităţii membrilor şi care fixează apartenenţa la grup şi induce

stabilitate. Pe de altă parte, o echipă autocondusă ar trebui să aibă dimensiuni reduse

pentru eludarea problemelor de comunicare, de coordonare, de dezimplicare etc.

Sarcina - Stimulare - Complexitate - Interdependenţă

Compoziţia grupului - Stabilitate - Mărime - Expertiză - Diversitate

Procese de grup - Efort - Aplicarea cunoştinţelor şi

abilităţiilor - Strategii de performanţă

Eficacitatea grupului - Acceptabilitatea rezultatului - Satisfacerea nevoilor

membrilor - Continuitatea grupului

Sarcina - Instruire - Recompense - Încurajare şi independenţă

Figura 2.2 Factorii care influenţează eficacitatea grupurilor de lucru

adaptare după J.R. Hackman citat de Gary Johns (1998, p. 248)

Page 53: Comportament Organizational2

53

Constrângerile dimensiunilor grupului de acest tip sunt cu atât mai mari cu cât nu există o

supraveghere fermă. În alt plan, cel al capitalului de cunoaştere, este foarte important de

notat faptul că un grup trebuie să deţină cunoştinţe complexe pentru a satura cu succes

sarcina asumată. La rândul său, diversitatea este un factor vital pentru supravieţuirea

creativităţii în grup.

Suportul echipelor se constituie ca rezultat al coroborării mai multor aspecte:

instruirea, recompensele, managementul (ibid., pp. 247-248).

Un alt model utilizat în organizaţii este cel al echipelor multifuncţionale definite de

Johns drept „grupuri de lucru care adună împreună oamenii cu specialităţi funcţionale

diferite pentru a inventaria, proiecta sau livra mai bine un produs sau un serviciu“ (p.

248).

Training group-ul sau T-group-ul este unul dintre mijloacele destinate dinamizării

grupului, punerii în interdependenţă a membrilor acestuia în vederea dezvoltării; T-

group-ul serveşte la schimbarea lor atitudinală şi comportamentală menită a contribui la

asumarea responsabilităţilor şi la creşterea implicării în adoptarea deciziilor şi a calităţii

lor. T-group-ul îşi are originea în nevoia de recunoaştere, de afirmare şi de integrare cu

precădere la membrii nou veniţi sau în cazul în care grupul a suportat o schimbare

dramatică. Denumirea conceptului şi practicii respective sugerează că procesul urmăreşte

să formeze deprinderi în consonanţă cu normele grupului, să diminueze rezistenţa la

schimbare şi să înveţe prin cooperare. În opinia lui Ştefan Boncu, T-group-ul „se

grupează în jurul ideii de «învăţare reciprocă», de achiziţie prin apelul la experienţa

celorlalţi: încurajarea unui spirit de cercetare şi de experimentare în relaţiile sociale,

promovând ideea de auto-informare, prin articularea la contextul social; sporirea

sensibilităţii faţă de aşteptările altora («conştiinţa interpersonală lărgită»); autenticitate

sporită în relaţiile interpersonale; dezvoltarea capacităţii de a diagnostica situaţiile sociale

(interpersonale, intergrupale), de a angaja comportamente de colaborare şi de a rezolva

situaţiile conflictuale prin angajarea în rezolvarea problemelor“ (Boncu, 2003, p. 216).

Practica T-group-ului este, aşadar, unul dintre cele mai puternice instrumente

pentru schimbarea comportamentală în sensul dorit de grup. Cunoscută mai ales sub

denumirea de team building, ea presupune trei etape: dezrădăcinarea – invalidarea unui

Page 54: Comportament Organizational2

54

comportament inadecvat, transferul şi instaurarea unor noi standarde de grup, a

atitudinilor şi comportametelor dezirabile pentru noul context.

Membrii T-group-ului pot adopta roluri privind sarcina, roluri de construire şi

menţinere a grupului, precum şi roluri individuale (Boncu, 2003, p. 219, citând analiza

din 1947 a lui First National Training Laboratory in Group Development şi studiul lui

K.D. Benne şi P. Sheats, 1948). În prima categorie intră: iniţiatorul contributiv,

solicitantul de informaţii, solicitantul de opinii, furnizorul de informaţii, furnizorul de

opinii, elaboratorul, coordonatorul, orientatorul, evaluatorul critic, energizatorul,

tehnicianul procedural, registratorul); în cea de-a doua categorie se regăsesc:

încurajatorul, armonizatorul, realizatorul de compromisuri, uşierul – cel care încearcă să

menţină deschise canalele de comunicare, creatorul de standarde, observatorul şi

comentatorul grupului, executantul. Rolurile individuale sunt: agresorul, cel care

blochează, căutătorul de recompensă, confesivul, play-boy-ul, dominatorul şi lobby-stul.

James J. Cribbin (1986) realizează o tipologie inedită a grupurilor: grupul

ranchiunos, grupul conflictual, grupul apatic, grupul multumit de sine insus şi grupul

foarte productiv.

2.11. Procese şi fenomene de grup

Ca entitate socială coerentă, organizaţia reproduce comportamentele, procesele şi

fenomenele recurente la nivelul grupurilor. Ne referim aici la normalizare, conformism,

coeziune, normativitate, facilitare socială, gândire de grup, energia grupului, conducerea

grupurilor ş.a. Vom explicita articulaţiile esenţiale ale acestora prin prisma relevanţei lor

în plan organizaţional.

Conceptul normalizării îi aparţine lui Serge Moscovici (2002, p. 92); acesta

considera că respectarea normei este, de fapt, una dintre modalităţile de negociere a

relaţiei conflictuale (în sensul larg al cuvântului) dintre două entităţi. Caracteristica

normalizării, ca formă de negociere, este compromisul; de aici, şi înţelesul că norma este

rezultatul unor concesii succesive făcute nu atât de dragul consensului, cât, mai ales

pentru evitarea dezacordurilor păgubitoare în plan energetic. Cauzele recurgerii la

normalizare pot fi nevoia de a scăpa de incertitudine, de a asigura un cadru de securitate,

Page 55: Comportament Organizational2

55

de a evita escaladarea stării conflictuale. Indivizii evită să emită opinii extreme pentru că

presupun că acestea îi vor plasa în dezacord cu ceilalţi, situaţie care ar complica

potenţialul conflictual al grupului.

Norma este o producţie colectivă ce răspunde unor obiective sociale; utilitatea

socială este principul activ al normelor. Aceste obiective vizează fie funcţionarea internă

a grupului, fie raporturile pe care acesta şi le stabileşte cu alte grupuri (de pildă,

uniformitatea poate fi o normă legată de viaţa internă). Norma determină atribuiri de

valoare: o normă defineşte ceea ce este apreciat în cadrul grupului şi ce este dezaprobat.

Ea furnizează un cadru de referinţă pentru a analiza ceea ce este dezirabil. O normă

adoptată nu mai priveşte fomarea normei înseşi, ci menţinerea ei (presiune spre

conformism) sau schimbarea sa (inovare). Norma este sursă de uniformitate.

Normele nu există decât în măsura în care indivizii le activează prin atitudini,

raţionamente şi comportamente. Ele permit distribuirea valorilor sociale (indivizii aparţin

unor grupuri de apartenenţă) şi au repere în grupurile respective. Normele au funcţie

prescriptivă (indică un comportament dezirabil) şi funcţie evaluativă (permit compararea

membrilor).

Ştefan Boncu consideră că nici simpla imitaţie – ca influenţă exercitată de modele

superioare şi nici facilitarea socială nu pot susţine alinierea la normă. Notăm aici (deşi

vom reveni pe larg mai jos) că prin facilitarea socială se înţelege „ameliorarea

performanţei unui individ atunci când ceilalţi sunt de faţă în raport cu situaţia în care

subiectul se află singur“ (Ştefan Boncu, 2003, p. 224). Autorul indică posibilele surse ale

uniformităţii de comportament: similaritatea afinităţilor pe care membrii le avuseseră

înainte de a se constitui grupul, influenţele similare ce acţionează din exterior asupra

fiecăruia din membrii grupului şi influenţa reciprocă a membrilor grupului (Boncu, 2002,

p. 87). Ultima dintre sursele uniformităţii este singura pe deplin validă pentru că primele

două au caracter limitativ.

În opinia lui Muzafer Sherif, citat de Ştefan Boncu, „norma este un standard sau o

scală constând din categorii ce definesc o marjă de comportamente şi atitudini acceptabile

pentru membrii unei unităţi sociale“ (ibid., p. 92).

Normalizarea, conformitatea şi inovarea sunt modalităţi de reducere a

divergenţelor în cadrul unui grup, tinzând spre constituirea unei opinii comune. Când o

Page 56: Comportament Organizational2

56

opinie comună se stabilizează, devine o normă a grupului. Adeziunea la normă conduce

la aprobare socială, iar nerespectarea normei duce la dezaprobare socială şi, eventual, la

excluderea din grup (vezi Adrian Neculau, 2001, pp. 76-90).

Conformismul (Hollander şi Willis citaţi în de Boncu, 2002, p. 124) este acel

„comportament desfăşurat cu intenţia de a îndeplini expectanţele normative ale grupului

aşa cum sunt ele percepute de către individ“. Este evident că nu întotdeauna recursul la

uniformitate poate avea drept cauză conformismul; sunt numeroase situaţiile în care

membrii grupurilor au fost astfel selectaţi încât găsesc că soluţiile echilibrate sunt cele

mai indicate. După Boncu, „conformismul corespunde unei situaţii în care interacţiunea

unui individ cu un grup dă naştere unor presiuni, ce se exercită asupra individului spre a

judeca sau acţiona în concordanţă cu grupul“ (2002, p. 124). Grupul poate aplica o

presiune uriaşă asupra individului, determinându-l să se alinieze opiniilor şi

comportamentelor dominante.

Conformismul prezintă aspecte diferite, după nivelurile de influenţă socială

asociate (ibid., p. 132):

a) complezenţa, care presupune schimbare în plan public, dar nu şi în cel privat;

b) interiorizarea, care înseamnă schimbare în ambele planuri: individul îşi însuşeşte norma de

grup la nivel public, cât şi la nivel privat;

c) conversiunea, proces prin care subiectul acceptă influenţa la nivel privat, fără a-şi schimba

comportamentul public;

d) independenţa, echivalentă cu absenţa schimbării la ambele niveluri.

Descriind experimentele lui S.E. Asch şi bazându-se pe cercetările lui Leon

Festinger, care au validat esenţa conformismului, Boncu conchide: grupurile obţin, în

general, complezenţă, deci conformism public, fără acceptare privată; dacă grupurile

practică sancţionarea devianţilor, se obţine, de asemenea, complezenţă, nu acceptare

privată.

În context, deşi controversată, este importantă observaţia lui Asch (ibid., p. 164)

potrivit căreia conformitatea ţintei se realizează mai uşor dacă grupul de presiune este

redus numeric, faţă de situaţia în care acesta este numeros.

Page 57: Comportament Organizational2

57

Conformarea sau convergenţa către comportamentul sau către răspunsul unui

anumit individ se produce atunci când acesta a dovedit şi în alte ocazii că poate soluţiona

o problemă sau că are aptitudinile unui lider carismatic. Competenţa lui recunoscută îl

aşează deasupra celorlaţi, care renunţă a mai emite opinii şi care se aliniază la soluţia

liderului. Comportamentul membrilor grupului este asertiv şi este menit a-l proteja. În

acest caz, apare mai importantă menţinerea unităţii grupului decât calitatea răspunsului la

problema în chestiune.

Căutând explicaţii privind convergenţa spre comportamentul sau spre răspunsul

unui anumit individ, I. Lorge (1936) face observaţia că acceptarea unei opinii este

dependentă de prestigiul celui care o enunţă. Acest punct de vedere nu a fost agreat însă

de Solomon Asch (1940), iniţiatorul unor experimente care au avut ca rezultat observaţia

că „influenţa majoritară conduce la modificarea nu numai a judecăţii, dar mai ales

obiectul judecăţii“. În plus, el a constatat că diferenţele de informaţie modifică judecata

indivizilor (Drozda-Senkowska, 2000, p. 49) ceea ce are ca efect însăşi transformarea

grupului. Aşa că procesul de conformare este dinamic: înseamnă atât transformare

individuală cât şi de grup.

Pentru cei care conduc grupuri, este demn de reţinut că Solomon Asch a

demonstrat experimental un aspect paradoxal şi anume „că un subiect din patru dă

dovadă de conformism în aprecierea unui obiect care în sine nu provoacă nici un dubiu şi

nu comportă deci nici o ambiguitate“ (ibid., p. 54).

În cazurile în care nu se produce conformarea, individul este considerat excentric,

atipic, incompetent sau chiar insolent. Refuzul conformării este mai uşor de realizat dacă

subgrupul majoritar nu este omogen sau dacă norma acestuia nu este validată la

momentul dat.

Încrezători în calităţile proprii, orgolioşi, avizi de stimă din partea celorlalţi,

comportamentul indivizilor este mai degrabă determinat de subestimarea factorilor

situaţionali, ai contextului şi de supraestimarea factorilor dispoziţionali personali.

Pentru asigurarea stabilităţii grupului conformiştii fac presiuni asupra devianţilor

pentru respectarea normelor; cu cât este mai importantă abaterea de la norme şi cu cât

aceasta este mai periculoasă pentru supravieţuire, cu atât reacţia majoritarilor este mai

promptă şi lipsa de conformitate este sancţionată mai energic. Tolerarea abaterilor poate

Page 58: Comportament Organizational2

58

fi acceptată numai dacă statutul angajatului este înalt şi dacă abaterea nu pune în pericol

real fiinţa grupului.

Sunt cunoscute trei forme ale conformării (Kelman, apud Bogáthy, 2004, p. 257):

complianţa, identificarea şi internalizarea. Complianţa se referă la comportamentul

normativ al salariatului care nu împărtăşeşte valorile şi normele comune, dar care este

conştient de normalitatea recompensării efortului şi de posibilitatea sancţionării în cazul

devianţei; ca urmare, comportamentul lui dovedeşte supunere şi resemnare.

Dacă salariatul constată că grupul este „relevant pentru identitatea sa

profesională“ (idem) şi că membrii formaţiei din care face parte au idei şi credinţe

apropiate cu ale lui, că subscriu aceloraşi valori va proceda la conformare prin

identificare pentru este mijlocul prin care se poate identifica cu grupul.

Internalizarea se produce atunci când valorile şi credinţele angajatului coinicid cu

ale grupului; în acest caz, conformarea apar ca un act firesc.

Soarta devianţilor poate fi diferită: după sancţiuni repetate, urmează excluderea

din grup sau etichetarea lor ca excentrici, ceea ce reprezintă un compromis în condiţiile în

care performanţa lor are o conotaţie importantă pentru grup. Pentru salariaţi,

comportamentul devianţilor pare a fi acceptat uneori pentru exotismul lui, dar şi pentru că

ochii şefilor sunt aţintiţi mai degrabă asupra rebelilor şi nu asupra lor, cei care au şansa să

respire în voie. Pe de altă parte, managerilor le vine greu să-i excudă pur şi simplu pe

devianţi din două motive: prevederile legislative în materie îi protejează pe salariaţi şi nu

le convine să recunoască incapacitatea lor de a-i convinge pe subalterni de validitatea şi

importanţa normelor.

Un alt aspect al grupului care îl menţine ca entitate consensuală, coerentă, stabilă şi

având capcitatea de a-l reforma este coeziunea. Consensul anticipează coeziunea, ca

expresie a unităţii de interese şi afinităţilor interpersonale. În plus, coeziunea este şi una

dintre consecinţele capacităţii de auto-orgnizare.

Coeziunea se construieşte pe baza atracţiei personale multiple, a înţelegerii

importanţei sarcinii sau a recunoaşterii puterii, influenţei sau prestigiului grupului. De

aici observaţia potrivit căreia în grupurile coezive nivelul cantitativ şi calitativ al

mesajelor schimbate între membri este pregnant.

Page 59: Comportament Organizational2

59

După G. Johns (1998, pp. 239-242), factorii care influenţează coeziunea sunt

ameninţarea, competiţia, succesul, diversitatea membrilor, mărimea grupului şi durata

iniţierii.

Ameninţarea externă şi competiţia contribuie la întărirea coeziunii grupului. Chiar

dacă într-un grup există disensiuni, în faţa obstacolelor din exterior membrii săi se

repliază. Replierea se produce fie pentru că indivizii din grup se simt mai puternici, mai

apţi să câştige dacă acţionează împreună, pentru a elimina pericolul sau pentru a se

proteja în faţa ameninţărilor. O condiţie importantă a replierii este disponibilitatea

resurselor. Sunt şi cazuri în care pericolele pot destrăma coeziunea pentru că nu există

resurse suficiente (de pildă, un faliment sau o competiţie inegală).

Succesul, reuşita, atingerea obiectivelor dă autoritate unui grup şi creşte gradul de

seducţie al acestuia.

Diversitatea membrilor este un factor ce poate determina coeziunea grupului;

aceasta se produce mai greu dar, în măsura în care este focalizat pe realizarea

obiectivelor, gradul de coeziune va fi mai accentuat faţă de cel al unui grup bazat pe

asemănări.

Mărimea grupului antrenează următoarele consecinţe în privinţa coeziunii:

grupurile mari sunt cronofage atunci când trebuie să-şi stabilească obiectivele;

îndeplinirea efectivă a obiectivelor suferă din cauza problemelor de comunicare şi

coordonare.

Criteriile de selecţie, durata iniţierii şi rigurozitatea accesului influenţează gradul de

unitate a grupului. Este ştiut faptul că un grup exclusivist este atractiv.

Toate aceste influenţe pot fi manipulate de către liderii grupului sau de către

membrii înşişi pentru a atinge rezultatele vizate.

Ca antropolog, Mary Douglas a examinat în lucrarea sa Cum gândesc instituţiile

(2002, pp. 51-64) procesele prin care gândirea indivizilor devine dependentă de

instituţiile pe care le populează şi modul în care aceştia renunţă la interesul personal în

favoarea construirii bunurilor colective. autorul propune două scheme (cicluri) prin care

explică mecanismele care asigură coeziunea grupului (2002, pp. 62-63).

Ciclul A

Page 60: Comportament Organizational2

60

1. Y (slăbiciunea liderilor) este un efect al lui X (o ameninţare credibilă de retragere din Z).

2. Y este util lui Z, fiindcă le permite indivizilor raţionali să se opună pretenţiilor nedorite asupra

resurselor lor particulare.

3. Y este un efect neintenţionat (şi practic nemulţumitor).

4. Y nu este recunoscut ca efect al lui X.

5. Printr-o buclă cauzală invizibil, Y (slăbiciunea liderilor) susţine X (tendinţa de a ameninţa cu

retragerea), deoarece previne dezvoltarea unor legi coercitive.

Ca urmare, dependenţa cauzală dintre lider şi membrii grupului este biunivocă şi

trainică, dar nu imediat productivă: tendinţa liderului de a impune o anume conduită este

amendată de membrii grupului care au ca variantă abandonarea formaţiei respective.

Plecarea acestora nu se va produce însă, pentru că ar pierde şansa realizării unor obiective

personale sub umbrela organizaţiei din care fac parte.

Ciclul B

1. egalitate şi pe participarea în proporţie de 100% a membrilor grupului).Y (o graniţă stabilă şi

bine definită în jurul grupului) este un efect al lui X (accentul pus pe egalitate şi pe participarea în proporţie

de 100% a membrilor grupului).

2. Y este benefic pentru Z (consolidarea comunităţii).

3. Y este un efect neintenţionat al lui X.

4. Y se realizează printr-o buclă cauzală imperceptibilă.

5. Graniţa (Y) menţine X (regula egalităţii), care este instituit pentru a-i controla pe membrii

independenţi. Faptul că ei trebuie să fi desfăşurat suficientă activitate în colectiv pentru a impune o regulă

pare destul de îndoielnic. Însă doar din dorinţa interesată de a nu fi înşelat de ceilalţi membri, fiecare

membru va aplica regula respectivă. Astfel, regula amintită are efectele autodefensive ale unei convenţii.

Mary Douglas conchide: „din pricina slăbiciunii liderilor, nu se poate realiza nici

un consens asupra formulării sau aplicării legilor care să-i pedepsescă pe devianţi (ciclul

A). Ameninţarea cu separarea poate fi controlată indirect printr-o graniţă puternică (ciclul

B), care garantează în mod automat că ieşirea din grup va fi costisitoare“. Se explică,

astfel, că membrii grupului doresc supravieţuirea comunităţii fără ca ei să fie nevoiţi să

renunţe la autonomia lor ca indivizi.

Efectele coeziunii sunt: diminuarea absenteismului, întrucât membrilor le place să

stea împreună; participarea impresionantă la realizarea sarcinilor grupului; comunicarea

Page 61: Comportament Organizational2

61

şi cooperarea între membri grupului; creşterea gradului de confomare la sistemele de

reguli, recompense, pedepse; creşterea motivaţiei în privinţa participării la activităţile de

menţinere a unităţii grupului; realizarea cu succes a obiectivelor (aceasta în condiţiile în

care este vorba mai ales de scopurile proprii grupului care nu coincid, în toate cazurile, cu

cele ale organizaţiei; Johns (1998, p. 241) citează un studiu asupra grupurilor de muncă

din industrie care a admis următoarele concluzii: grupurile coezive omogenizează

productivitatea membrilor individuali şi totodată, ajung să aibă productivităţi mai mari

sau mai mici în raport cu grupurile mai puţin unite – a se vedea Figura 2.3; sarcinile care

solicită interdependenţa au un grad mare de reuşită.

În cercetările sale asupra coeziunii Cartwright (în Forsyth R. Donelson, 1983)

afirmă că există o serie de consecinţe pozitive şi negative ale coeziunii în grup.

Printre consecinţele pozitive el anumeră satisfacţia şi plăcerea. În grupurile strâns

unite membrii tind să se implice şi să comunice mai mult şi mai des, să fie mai prezenţi în

grup; ei au o stimă de sine crescută şi o anxietate mai redusă pentru că grupul se

constituie în sursă de securitate şi protecţie. De asemenea, grupurile cu un grad mare de

coeziune sunt mult mai eficiente în atingerea scopurilor decât cele mai puţin coezive.

Creşterea coeziunii este asociată cu creşterea capacităţii grupului de a-şi reţine membri,

ea contribuie la creşterea vitalităţii şi potenţei grupului şi sporeşte semnificaţia calităţii de

membru pentru fiecare individ în parte.

Pe de altă parte, grupurile coezive exercită o influenţă mai mare asupra

membrilor, determinându-i să rămână în grup chiar şi atunci când aceştia nu-şi mai

doresc calitatea de membru.

Figura 2.3 (adaptare după Gary Johns, 1998, p. 242)

Productivitatea

Coeziune înaltă, normă impusă

Num

ăr d

e m

embr

i

Coeziune scăzută

Coeziune înaltă, normă acceptată

Page 62: Comportament Organizational2

62

Avantajele şi dezavantajele coeziunii sunt fondate pe ipotezele următoare:

individul este dependent de grup, coeziunea şi omogenizarea sunt complemetare.

Suivismul sau imitarea normei de grup este un fenomen ale cărui mecanisme sunt

explicitate de experimentele revelatoare ale lui Asch şi Moscovici.

Paradigma conformismului (experimentul lui Asch, 1965) poate fi descrisă astfel:

un individ (naiv) având în mod obiectiv dreptate şi fiind conştient de acest lucru putea

„imita“ un grup care, obiectiv vorbind, greşea (voluntar sau nu) în unanimitate. Acest

experiment evidenţiază efectul de conformism. Subiectul aflat într-o poziţie divergentă

faţă de raţionamentul colectiv majoritar reduce această divergenţă adoptând

raţionamentul colectiv.

Caracteristicile paradigmei conformismului sunt: raţionamente dihotomice;

divergenţele iniţiale nu sunt aleatorii; grupul nu creează egali (există doar majoritatea şi

devianţii); cunoaşterea de către deviant a raţionamentului majorităţii înainte de a-şi

exprima propriul raţionament care are ca efect reducerea divergenţei de către deviant.

Potrivit paradigmei inovării (influenţa minorităţii) minoritatea prezintă o normă

alternativă. Conform paradigmei albastru/verde a lui S. Moscovici, doi complici spun

sistematic verde, iar cei patru naivi vor spune verde deşi e vorba în realitate de albastru,

în 8, 24% dintre cazuri (efect redus, dar repetabil).

Rezumatul conceptelor prezentate mai sus sunt prezentate în Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 Suivismul Inovarea, conversia

Se studiază influenţa majorităţii asupra minorităţii Se studiază influenţa minorităţii asupra majorităţii Efectul principal – conformismul, este evident Efectul principal – conversia este latentă Majoritatea este formată din complici Minoritatea este formată din complici ale căror

răspunsuri sunt programate Evidenţa obiectivă este în favoarea minorităţii Evidenţa obiectivă este în favoarea majorităţii

Numeroase studii au pus în evidenţă efectele pozitive ale co-acţiunii asupra

oamenilor şi animalelor, dar şi a simplei prezenţe a unui auditoriu aflat în preajma unui

individ aflat în competiţie cu el însuşi. Ca exemplu, în 1898, psihologul Norman Triplett

(în Forsyth R. Donelson, 1983) a analizat recordurile de viteză la cursele de ciclism şi a

observat că mulţi ciclişti au obţinut viteze mai mari când concurau unii cu alţii, decât

atunci când concurau contra cronometru.

Page 63: Comportament Organizational2

63

Efectele co-acţiunii şi ale audienţei au primit numele de facilitare socială. S-a

dovedit că acest sprijin nu conduce întotdeauna la performanţă. Astfel, în situaţii simple

sau bine învăţate, răspunsurile la provocările mediului au fost sistematic pozitive

(oamenii mănâncă mai mult în familie decât în singurătate, ieşirea dintr-un labirint

simplu este găsită mai repede), pe când în situaţii complexe co-acţiunea sau prezenţa

altora nu a dus la răspunsuri corecte. Spiritul de competiţie este abandonat în situaţii

simple pentru că dorinţa de câştig în favoarea grupului este mai importantă. În situaţii

complexe, răspunsurile corecte se identifică anevoie pentru că apar variabile

incontrolabile: variantele de răspuns pe care le prezintă membrii grupului sunt

numeroase, expertiza în materia respectivă lipseşte, iar teama de evaluare individuală

nefavorabilă din partea coechipierilor şi de eşec este amplificată chiar de prezenţa

acestora. Simpla prezenţă a coechipierilor reprezintă un obstacol în plus în rezolvarea

sarcinii pentru că indivizii se află în devenire în raport cu starea lor anterioară şi în

competiţie cu ceilalţi în vederea dobândirii unei poziţii care să le permită controlul

grupului. Nevoia de sporire a stimei de sine şi a stimei din partea altora apare ca un

handicap suplimentar. Ceea ce apărea ca factor facilitator pozitiv – prezenţa sau

participarea altora la efort – apare ca un dezavantaj în cazul problemelor complexe.

Rezultatele acestor observaţii şi experimente trebuie cunoscute celor care cer

imperativ echipelor să atingă praguri înalte de performanţă; grupul este mai puternic

decât indivizii mai ales în faţa problemelor de rutină sau a celor repetitive. Eşecurile de

răsunet ale unor grupuri considerate puternice stau mărturie precarului echilibru dintre a

vrea şi a putea.

Efectele de facilitare socială pot fi explicate pe baza teoriei distragere-conflict şi a

teoriei autoprezentării. Conform primei teorii, prezenţa altor persoane „distrage atenţia

persoanei, cauzând un conflict în modul de distribuire a atenţiei între ceilalţi indivizi şi

sarcina de îndeplinit“ – factor agravant, iar teoria autoprezentării susţine că prezenţa

altora „amplifică dorinţa individului de a-şi prezenta o imagine favorabilă“ (Atkinson et.

al., 2002, p. 869).

Experimentele lui F.H. Allport din 1920 au condus la învăţăminte importante în

ceea ce priveşte munca solitară şi munca în colectiv. El a identificat influenţa variabilei

sociale asupra conduitei individuale. În grup, fiecare lucrător este mai rapid, mai eficient,

Page 64: Comportament Organizational2

64

chiar dacă prezenţa altora poate constitui în anumite circumstanţe un element stresant sau

stânjenitor. A lucra în prezenţa altora înseamnă a intra în competiţie cu sine şi cu ceilalţi;

înseamnă a te descoperi, a te stima şi a dobândi stima altora. S-a demonstrat că

performanţele individuale cresc dacă munca se desfăşoară sub privirile şi cu participarea

altora, dar creşterea nu este proporţională cu numărul participanţilor; creşterea

productivităţii şi a eficienţei tinde asimptotic către pragul capacităţii fizice. În plus, spune

Allport, „faptul de a lucra în colectiv face gândirea mai obiectivă, ideile mai numeroase,

dar mai mediocre. Grupul atenuează extremele indicatorilor, acţionând într-un sens

modelator“ (apud Golu, 1974, p. 200).

Astfel, evaluarea eficacităţii unui grup este legată de completitudinea realizării

sarcinii şi de satisfacţia participanţilor ocazionată de acest efort. Un tablou al

caracteristicilor grupurilor eficace – mature şi ale grupurilor ineficace – aflate în perioada

de formare sau în declin este o încercare de a sintetiza viaţa fiecăruia dintre acestea

(Tabelul 2.2). Tabelul 2.2

Grupuri eficace Grupuri ineficace Atmosferă informală, relaxată Atmosferă tensionată sau delăsătoare Comunicare bogată, cu implicare cvasiunanimă Discuţiile sunt dominate de una sau două persoane Sarcina este cunoscută şi agreată de fiecare dintre membri

Nu pare să existe un obiectiv comun, scopurile sunt obscure sau necunoscute

Membrii grupului se ascultă cu atenţie unii pe alţii şi îşi acordă încredere reciprocă

Participanţii au tendinţa de a nu se asculta şi sunt suspicioşi

Conflictele sunt prevenite prin abordări pozitive anticipative

Unele conflicte sunt evitate, altele sunt deschise

Majoritatea deciziilor se adoptă prin consens Se consideră că majoritatea simplă este suficientă pentru luarea unei decizii de grup

Ideile sunt exprimate liber şi deschis, se acceptă şi se încurajează confruntarea constructivă

Conducătorul formal îşi execită autoritatea

Grupul se supune autoanalizei, evaluările sunt periodice sau au loc ori de câte ori este nevoie

Grupul evită să se autoevalueze

Membrii grupului se perfecţionează continuu Formarea continuă a fost abandonată

De interes pentru cei care conduc grupuri este cunoaşterea teoriei impusului

(Hull-Spence), conform căreia activarea (excitarea fiziologică) întăreşte răspunsul

dominant; altfel spus, tendinţa de a da un răspuns creşte direct proporţional cu puterea

obişnuinţei de a-l emite şi cu nivelul impulsului. În opinia lui Ştefan Boncu (2003, p.

225), „creşterea activării îmbunătăţeşte performanţa în activităţile simple, bine învăţate;

aici răspunsul dominant este corect“, iar „în sarcinile complexe, răspunsul dominant nu

Page 65: Comportament Organizational2

65

mai corespunde celui corect, iar activarea, favorizând emiterea lui, duce la o performanţă

slabă sau chiar la eşec“.

În acelaşi context, teoria fricii de evaluare (ibid., p. 226) este esenţială pentru

aprecierea evoluţiei unui individ (un angajat oarecare), ce consideră că simpla prezenţă a

publicului sau a co-actorilor este o posibilitate de a fi evaluat, prilej de stres suplimentar

şi de creştere a excitării fiziologice. Din acest motiv, afirmăm că evaluările anunţate şi

asistate nu pot constitui probe definitive pentru clasificarea angajatului respectiv.

Max Ringelmann a demonstrat experimental că o dată cu creşterea numărului de

membri ai grupului se reduce efortul individual; acest fenomen a primit numele de lene

socială (ibid., p. 227). Din pricini încă insuficient cunoscute, se manifestă o scădere a

motivării pentru realizarea sarcinii, în plus este vorba de manifestarea lipsei de

coordonare sau de imposibilitatea valorificării ei depline.

O caracteristică proeminentă a grupului este gândirea de grup. În opinia lui Janis

Irvin, (apud Boboc, 2003, p. 55) gândirea de grup reprezintă „o deteriorare în eficacitatea

mentală a percepţiei realităţii şi în judecăţile morale, ca rezultat al presiunilor de grup“.

Deşi denumirea conceptului nu lasă să se întrevadă nici o conotaţie negativă,

gândirea de grup poate avea efecte devastatoare. Ea se produce atunci când un grup

puternic sudat adoptă în condiţii de izolare voluntară şi în condiţii stresante o decizie

consistentă, neglijând informaţii relevante care se află în contradicţie cu voinţa de acţiune

a liderului sau a membrilor grupului. Desconsiderarea argumentelor pro sau contra are

loc pe fondul unei crize pe care grupul o parcurge – o puternică presiune externă sau un

dezechilibru intern. Substanţa fenomenului constă în tendinţa grupului de a se proteja,

luptând împotriva agresiunilor venite mediul exterior, dar şi a tendinţelor de centrifugare

şi autonomie pe care unii dintre membri le manifestă.

Mecanismele gândirii sunt schematice: se percepe realitatea în termeni de da sau

nu, se consideră nefondat că grupul este invulnerabil, suficient de puternic pentru a face

faţă crizei, există credinţa că moralitatea demersului este implicită şi se contează pe

unanimitatea abordării problemei într-o manieră forte. Opozanţii sunt aduşi în faţa

instanţei colective şi vor trebui să dea socoteală pentru încercarea de deconcertare a

grupului. Acestora, dar şi celor care nu s-au exprimat explicit nu la rămâne decât

autocenzura, ca mijloc de conservare a unităţii grupului.

Page 66: Comportament Organizational2

66

În lucrarea lui Gary Johns sunt redate principalele simptome ale gândirii de grup

(1998, p. 374):

Iluzia invulnerabilităţii. Membrii grupului sunt supraîncrezători şi dispuşi să-şi asume mari riscuri.

Ignoră semnalele evidente de alarmă.

Raţionalizarea. Problemelor şi contraargumentelor de neignorat li se dau interpretări raţionale spre

a fi îndepărtate.

Iluzia moralităţii. Deciziile pe care grupul le adoptă sunt nu doar percepute ca înţelepte, ci şi

moralmente corecte. Stereotipizarea celor din afară. Grupul construieşte stereotipuri defavorabile ale celor din afară

care sunt ţinta deciziilor.

Presiune pentru conformitate. Membrii se presează reciproc să intre în rând şi să se conformeze

vederilor grupului.

Autocenzurarea. Membrii se conving pe ei înşişi să evite a da glas unor opinii contrare grupului.

Iluzia umanităţii. Membrii percep că au suport unanim pentru cursul ales al acţiunii.

Protecţia mentală. Unii dintre membrii grupului pot adopta rolul de <păzi> grupul de informaţii

care merg în sens opus deciziilor.

Drept urmare, se limitează căutarea informaţiei, se analizează superficial

informaţiile disponibile, sunt refuzate informaţiile şi opiniile care contrazic opinii deja

existente, se evită dezbaterea, există tendinţa de a proteja grupul şi pe responsabilii săi de

informaţii discordante în raport cu primele alegeri, se creează iluzia de uniformitate, se

manifestă o încredre excesivă cu privire la calităţile morale şi intelectuale ale grupului –

fapt care provoacă o iluzie de invulnerabilitate şi care împiedică depistarea pericolelor.

Janis (citat de Forsyth R. Donelson, 1983) a nominaliza două simptome ale

gândirii de grup: căutarea prematură a acordului şi percepţiile greşite.

Presiunea pentru conformitate este prezentă în diferite grade în aproape toate

grupurile. În cazul gândirii de grup presiunea devine şi mai mare. Toleranţa pentru cel

mai mic dezacord faţă de problema în discuţie este minimă, iar uneori sunt luate măsuri

de pedeapsă împotriva celor care au alte păreri.

În luarea deciziilor membrii grupului tind să nu-şi exprime dezacordul şi să

manifeste o gândire critică. Deşi unii dintre membrii pot să aibă unele îndoieli cu privire

la deciziile luate de grup, ei tind să nu le exprime.

Page 67: Comportament Organizational2

67

Protejarea gândirii. Protejarea gândirii asigură protecţia membrilor grupului faţă

de informaţii care le-ar distruge încrederea în grup şi în abilitatea acestuia de a formula

soluţii viabile. Informaţiile controversate sunt „pierdute“ sau „uitate“ sau considerate

irelevante.

Presiunea conformităţii, autocenzura, protejarea gândirii în grup determină o

concurenţă iluzorie a opiniilor, ducând la o aparentă unanimitate.

Neajunsurile pe care le aduce gândirea de grup pot fi prevenite. Astfel, Janis citat

de Atkinson (op. cit., p. 903), consideră că liderul trebuie să fie conştient de pericolul

fenomenului şi trebuie să asigure condiţiile unei dezbateri lipsite de constrângeri.

Liderul grupului trebuie să permită o atmosferă deschisă dezbaterii şi să nu ia o atitudine personală

în favoarea unei anumite poziţii înainte ca discuţia să înceapă; unul sau doi membri să fie desemnaţi pentru

a adopta poziţia de «avocat al diavolului», punând sub semnul întrebării decizia grupului; să fie aduşi din

afară experţi care să stimuleze grupul şi să-i dea noi perspective, şi în sfârşit – o dată ce grupul a ajuns la un

consens – să existe «o a doua şansă», o întâlnire în care membrii să poată rediscuta orice dubiu sau rezervă

faţă decizia luată.

O altă caracteristică importantă pentru comportamentul grupurilor în organizaţii

este energia grupului. Yves Saint-Arnaud arată (2001, p. 286) că energia totală produsă

de indivizii care compun grupul Etotal se consumă conform formulei:

E total = E producţie + E solidaritate + E înterţinere + E rezidual,

în care:

E producţie reprezintă energia cheltuită pentru activităţi concrete, creative, conform

obiectivelor asumate;

E solidaritate reprezintă energia cheltuită pentru susţinere şi încurajare reciprocă,

pentru asigurarea solidarităţii dintre membrii grupului;

E înterţinere reprezintă energia cheltuită pentru prevenirea sau înlăturarea

obstacolelor care stau în calea desfăşurării activităţii de producţie şi a consolidării

solidarităţii de grup;

E residual este energia pe care indivizii o consumă în folos propriu, nefiind pusă la

dispoziţia grupului.

Dacă grupul evoluează matur, stabil şi sănătos, există relaţia:

Page 68: Comportament Organizational2

68

E producţie + E solidaritate + E înterţinere > E residual.

Dacă

E producţie + E solidaritate + E înterţinere = E residual,

ansamblul indivizilor nu există ca grup, indivizii nu au un obiectiv comun şi nu

există nici interacţiuni între aceştia.

Nu putem ignora particularităţii conducerii unui grup. De aceea ne vom ocupa pe

scurt şi de această problemă.

Pentru ca un grup să se poată expima la capacitatea maximă a potenţialului său,

este necesar ca liderul acestuia să creeze condiţiile favorabile preluării funcţiei de

conducere de către oricare dintre membrii grupului. Altfel, dacă membrii grupului îl

percep pe conducătorul formal ca fiind cel care îşi asumă în exclusivitate

responsabilitatea şi are autoritate asupra grupului, ei vor avea tendinţa de a deveni din ce

în ce mai dependenţi de acesta şi de a-şi autolimita implicarea.

Ca urmare, conducătorul grupului trebuie să aibă disponibilitatea de a permite

fiecăruia să participe efectiv la adoptarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor. Din

partea conducătorului pot exista temeri că, dacă este transferată responsabilitatea

membrilor grupului, aceştia îi vor uzurpa puterea. Trebuie arătat că un asemenea fenomen

nu se poate produce decât ca o reacţie de apărare a membrilor grupului la o ameninţate pe

care o percep în puterea exercitată de autoritatea formală.

Fernand Roussel (2001, p. 610) enumeră resticţiile pe care conducătorul formal al

grupului trebuie să le conştientizeze să le însuşească şi să le aplice:

a) scopurile grupului, ca un numitor comun, trebuie să fie aceleaşi cu cele ale

membrilor grupului, pentru că scopurile membrilor vor fi mai profitabile pentru grup, luat

ca întreg, decât cele urmărite de către conducător sau de un component oarecare al

grupului;

b) participanţii au dreptul de a lua parte la adoptarea oricărei decizii legate de

viaţa lor profesională şi instituţională;

c) transferul puterii către grup trebuie să se producă numai când grupul are

capacitatea de a o folosi, în vederea atingerii obiectivelor;

d) conducătorul trebuie să respecte abilităţile membrilor grupului şi să le acorde

încrederea de care aceştia au nevoie.

Page 69: Comportament Organizational2

69

Adoptarea acestei conduite trebuie urmată de un larg evantai de norme de

comportament din partea conducătorului formal care a acceptat să transfere prerogativele

conducerii către membrii grupului (Roussel, 2001, p. 611):

a) crearea climatului de empatie şi entuziasm (conducătorul dă dovadă de

umanism, este capabil să trăiască efectiv în mijlocul grupului ca un membru oarecare, are

capacitatea de a se plasa în locul altora etc.);

b) conducătorul se află permanent în contact cu membrii grupului, contribuind la

creşterea sentimentului participanţilor că implicarea lor este dorită şi importantă;

c) conducătorul se străduieşte să identifice semnificaţia şi intenţiile aflate în

spatele ideilor exprimate de către participanţii care au debutat în problemele conducerii;

d) crearea unui climat de permisivitate, pentru a permite grupului să atingă

iterativ nivelul abordărilor clare.

Transferul puterii de la conducătorul formal la grup – ca entitate de sine stătătoare

– face ca acesta să-şi poate pune în valoare caracteristicile: simţul scopului, comunicarea

deschisă, încredere şi respect reciproc, conducere distribuită, proceduri eficiente de

muncă, construcţia bazată pe diferenţe, flexibilitate şi adaptabilitate, învăţare permanentă.

Golu (1974, p. 215) arată că liderul trebuie să îndeplinească două funcţii

fundamentale: a) asigurarea sinergiei de eficienţă (facilitarea atingerii scopului comun,

iniţiativă în structurarea grupului) şi b) asigurarea sinergiei de menţinere (menţinerea

coeziunii grupului, întărind motivaţia coechipierilor săi).

Page 70: Comportament Organizational2

70

Capitolul 3

ECHIPA

3.1. Concepte

Implicarea salariaţilor în problemele legate de dezvoltarea organizaţiei reprezintă

un factor motivator de primă mână. Un al doilea, cu impact la fel de puternic, este

promovarea muncii în echipă, în general şi a echipelor menite să identifice căi de creştere

a calităţii muncii, în special. După cum ne asigură Harrington H. James şi Harrington S.

James (2000, p. 204), numărul organizaţiilor care au echipe cu sarcini legate de calitatea

producţiei şi care cuprind mai mult de 25% din totalul salariaţilor este semnificativ: 59%

în Canada, 81% în Germania, 64% în Japonia şi 51% în Statele Unite ale Americii.

În opinia lui Jean-François Leroy (2001, p. 428), echipa este „o entitate cunoscută

de o organizaţie, formată de un grup permanent sau de lungă durată, alcătuit din persoane

interdependente care urmăresc unul sau mai multe obiective comune, într-un context

constrângător“. În acelaşi loc, autorul citează şi abordarea conceptuală a lui Katzenbach

şi Smith, conform cărora „echipa este constituită dintr-un număr restrâns de persoane

având competenţe complementare, angajate într-un proiect şi obiective comune şi care

adoptă un demers comun, considerându-se solidar responsabile“.

Abordările prezentate ne permit să dezvoltăm aspectele care definesc o echipă.

Astfel, prin complementaritate înţelegem calificările profesionale şi tehnice diferite, care

permit concertarea eforturilor, dar şi deschiderea umană reciprocă şi capacitatea de a fi

empatic, de a intra în relaţii cu alţi indivizi, atitudinea binevoitoare şi aptitudinea de a

lucra într-un colectiv.

Prin proiectul echipei se înţelege nu atât sarcina realizării unui produs anume cât,

mai ales, întemeierea şi acceptarea condiţiilor pentru o cooperare de lungă durată, plină

de sens, dătătoare de satisfacţii. Membrii echipei consideră că, fiind stabilite cerinţele

cooperării, proiectul echipei va conduce la realizări imediate, la performanţă şi la

recompense. Efortul construcţiei şi menţinerii unei echipe este dat de nevoia indivizilor

de asociere şi de apartenenţă în vederea satisfacerii unor scopuri personale. Aderarea la

grup are loc ca urmare a percepţiei similarităţii opiniilor despre oameni, lume, viaţă şi

Page 71: Comportament Organizational2

71

organizaţii. Solidaritatea în asumarea responsabilităţii vine dintr-o bună suprapunere

între obiectivele individuale şi cele colective.

Ca un corolar, definiţia lui Hogg (apud Leroy, 2001, p. 429) uneşte caracteristicile

surprinse în prezentarea anterioară: „echipa cuprinde două sau mai multe persoane,

conştiente de interdependenţa lor pozitivă, ce se străduiesc să atingă scopuri împărtăşite,

aflate în interacţiune în urmărirea acestor scopuri, conştiente de cine este sau nu este

membru al echipei, asumându-şi roluri sau funcţii specifice în acţiune; echipa şi, prin

urmare, participarea membrilor ei au o durată limitată de viaţă“.

În opinia lui Katzenbach „un grup de lucru se sprijină înainte de toate pe

contribuţiile individuale ale membrilor săi, a căror sumă conduce la realizarea grupului.

Dimpotrivă, o echipă tinde să amplifice colectiv impactul a ceea ce ar aduce fiecare

membru dacă ar lucra singur, pentru a realiza ceea ce numim «un produs al lucrului

colectiv»“ (ibid., p. 430).

Membrii echipelor trebuie să aibă disponibilitatea de a-şi exprima opinii, de a

participa activ, de a face exerciţiul gândirii creatoare. Ei trebuie să ştie a-i asculta cu

răbdare pe ceilalţi, a evita amplificarea conflictelor, dar a recunoşte că ele au cauze reale

şi că merită a le pune în discuţie cu calm şi, nu în ultimul rând, de a fi responsabili pentru

acţiunile lor individuale şi colective. Echipele nu sunt soluţia pentru oricare tip de

activitate, nu întotdeauna „întregul înseamnă mai mult decât suma parţilor“, „echipele nu

sunt un panaceu pentru organizaţii“ (ibid., p. 11), dar existenţa lor reprezintă

infrastructura care poate conduce la obţinerea performanţei.

Coeziunea este liantul unei echipe, fiind crucială pentru o bună funcţionare a

acesteia. Membrii unei echipe coezive îşi acordă mai multă atenţie unul altuia şi

manifestă afecţiune mutuală. În plus, coeziunea creşte gradul de conformare la norme.

Interesul echipei este vizat în armonie cu interesele personale. „Relaţia între coeziunea

unei echipe şi performanţă este mai mult corelaţională decât cauzală“ (Hendrikse, 2003,

p. 92). Coeziunea se creează prin formarea şi oferirea unei identităţi echipei, prin

concentrarea asupra similarităţilor între membrii ei şi prin succesul ei.

Succesul unei echipe este garantat de încrederea fiecărui membru în integritatea

celorlalţi. Încrederea poate fi bazată pe familiaritate, similaritate sau pe reţele sociale şi

reprezintă o orientare pozitivă faţă de cineva în lipsa vreunui indiciu negativ. Absenţa

Page 72: Comportament Organizational2

72

încrederii poate submina orice tip de activitate. Încrederea dintre membrii echipei se

bazează pe experienţele anterioare sau pe înţelegerea interselor, motivaţiilor şi ideilor

celuilorlalţi şi reprezintă siguranţa că aceştia îşi vor onora angajamentele.

3.2. Alcătuirea unei echipe

Ceea ce-i reuneşte pe oameni în sânul unei echipe este existenţa unui obiectiv

comun. Deşi echipa nu este caracterizată prin prezenţa unor roluri fixe, la începutul

constituirii grupului respectiv fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să ştie care va fi

aportul lui la sarcina asumată colectiv. Dar, după ce încrederea dintre coechipieri atinge

cota de siguranţă, sarcinile unora pot fi distribuite după cum o cer diferitele împrejurări.

Raţional, selectarea membrilor unei echipe ar trebui să stea sub semnul

complementarităţii; dar, adeseori, se consideră că este mai importantă întemeierea echipei

pe solidaritate şi pe asigurarea continuităţii decât centrarea pe sarcină.

În cazul în care sarcina este deosebit de importantă, echipa trebuie să fie alcătuită

mai ales din specialişti, dar şi din oameni capabili să preia sarcini diverse. În aceste

condiţii, contează competenţa, experienţa anterioară, capacitatea de comunicare, simţul

responsabilităţii şi încrederea în forţele proprii.

În cazul în care raţiunea de a fi a echipei se bazează pe salvgardarea propriei

entităţi, coechipierii vor fi selectaţi după criterii de disponibilitatea socială, spirit de

echipă şi de iniţiativă; competenţele multiple şi policalificarea sunt mai apreciate în acest

caz, fiind admisă absenţa specialiştilor.

Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa trebuie să cuprindă: experienţă

de lucru în echipă şi experienţă profesională, abilităţi tehnice şi de comunicare,

disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi încrederea în forţele proprii,

comunicativitatea şi capacitatea de a interacţiona eficient, de a răspunde operativ

cerinţelor altora, de a putea prelua creativ ideile grupului şi de a oferi, în acelaşi timp,

fără egoism suport celorlalţi.

În cadrul procesului prin care o persoană devine membru al unei echipe, sunt

esenţiale evaluarea, angajamentul şi tranziţia rolurilor. În ce priveşte evaluarea, oamenii

fac, de obicei, un calcul de tip „cost-beneficiu“ (ibid., p. 86). În cadrul unei echipe, o

Page 73: Comportament Organizational2

73

persoană trece de la statutul de non-membru, la cel de qvasi-membru şi la cel de membru

cu drepturi depline Tranziţia are loc pe măsură ce persoana respectivă acumulează

informaţii despre grup şi proiectează în cadrul lui propria imagine despre sine.

O echipă se constituie în jurul unui lider şi mai puţin în jurul unei idei. Desigur că

liderul poate fi identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni

comune, dar şansele ca ea să reziste în timp sunt mai mici în această împrejurare. Oricum,

liderului echipei îi sunt proprii viziunea, realismul, curajul şi comportamentul moral. Este

persoana care înţelege cadrul general în care evoluează echipa, care menţine concentarea

echipei asupra sarcinii, cunoaşte mecanismele motivării şi cerinţele comunicării eficiente,

gestionează cu tact şi inteligenţă conflictele, fără a-şi revendica succesele grupului. În

plus, liderul este în măsură să încurajeze participarea membrilor echipei, ştie să asculte, îi

este proprie cultura organizaţiei, îşi poate asuma riscuri, susţine dinamica echipei şi

asigură feedback-ul, promovează performanţa şi-i încurajează pe cei care o ating, susţine

ritmul de lucru.

Fiecare echipă are un lider; uneori acesta este referinţa pentru ceilalţi, alteori el îşi

asumă acest rol după o existenţă cvasianonimă. Oricum ar fi, dar mai ales în cel de-al

doilea caz, liderul ajunge să fie făcut responsabil de oricare dintre eşecuri şi să fie

marginalizat. Echipele performante ajung astfel, uneori, să-şi dezavueze conducătorii şi

să-i înlocuiască cu alţii.

Citându-i pe Levine, Choi şi Moreland, Hendrikse (2003, p. 97) arată că

înlocuirea unor membri vechi, care nu mai sunt suficient motivaţi să ajute echipa cu

membrii noi are un efect pozitiv asupra acesteia. Noii veniţi pot fi vectori ai schimbării,

au credinţa că pot aduce idei noi şi consideră că vor fi răsplătiţi. De multe ori, cooptarea

unei noi persoane într-o echipă poate fi benefică, dar alterori este sursa unor conflicte

majore; de aceea, Hendrikse (idem) pledează pentru promovarea „managementului intern

al echipelor“, mai degrabă decât a a celui extern (intreţinerea relaţiilor cu cei de care

echipa depinde).

În costruirea unei echipe trei factori sunt esenţiali: sarcina care trebuie îndeplinită,

oamenii şi relaţiile dintre membrii echipei.

Natura activităţii care trebuie efectuată determină designul unei echipe. Din

perspectiva sarcinii, se ridică câteva întrebări în procesul de construire a echipelor

Page 74: Comportament Organizational2

74

(Hendrikse, 2003, pp. 75-77): a) De câtă autoritate are nevoie echipa pentru a-şi desfăşura

activitatea? Un grad mai mare de autoritate duce la o motivare mai puternică a

membrilor, dar la pierderea controlului din partea managerului; b) Pe ce tip de activitate

se concentrează echipa? Există echipe tactice, care execută planuri bine definite, există

echipe care rezolvă probleme, dar şi echipe de creaţie; c) Care este gradul de

interdependenţă a sarcinilor între membrii echipei? Există trei tipuri de interdependenţă a

sarcinilor: „interdependenţă cumulativă“ (membrii echipei lucrează independent şi apoi

cumulează rezultatele), „interdependenţă secvenţială“ (fiecare membru este specializat pe

o anumită secvenţă în cadrul activităţii) şi „interdependenţă reciprocă“; d) Interesele

membrilor echipei sunt de cooperare sau de competiţie? Recompensele sunt oferite

pentru rezultate individuale sau pentru performanţele echipei? e) Cât de numeroasă

trebuie să fie echipa? În mod normal, echipele nu ar trebui să aibă mai mult de zece

membri, din considerente ce ţin de coordonare, coeziune, egalitate între membrii sau

gradul de implicare al acestora.

Datorăm o tipologie a echipelor de lucru lui Harrington H. James şi Harrington S.

James (2000, p. 207) potrivit caracteristicilor lor cele mai relevante; în Tabelul 3.1 sunt

descrise sintetic profilurile acestor configuraţii.

Tabelul 3.1 Caracteristici Echipă

operativă Echipă de

îmbunătăţire a proceselor

Echipă de îmbunătăţire

a calităţii

Cerc al calităţii

Echipă de lucru

autonomă Membri Aleşi pe baza

experienţei Implicaţi în proces

Din departament

Din departament

Din departament

Participare Obligatorie Obligatorie Obligatorie Voluntară Obligatorie Dirijare de către manageri

Moderată Moderată Moderată Redusă Redusă

Alegerea sarcinilor

De către manageri

De către manageri

De către echipă De către echipă De către echipă

Raza de activitate

La nivel de companie

La nivel de companie

La nivel de departament

La nivel de departament

La nivel de departament

Timp de activitate

Şedinţe scurte, termene lungi

Şedinţe scurte, termene medii

Şedinţe scurte, termene medii

Şedinţe scurte, permanent

Şedinţe scurte, permanent

Conducerea echipei

Numită Responsabilul de proces sau persoana desemnată

Supraveghetor Supraveghetor sau persoana desemnată

Comună sau prin rotaţie

Page 75: Comportament Organizational2

75

Punctul de vedere a lui Leigh L. Thompson (2001) este mai simplu, el consideră că

echipele pot fi cuprinse în trei categorii: echipele conduse de un manager, cel care

identifică obiectivele şi trasează direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea lor; echipele în

care managerul identifică obiectivele, dar echipa decide asupra metodelor de lucru;

echipele autoconduse.

Trăsăturile definitorii al echipelor autoconduse sunt: libera alegere a obiectivelor şi

a sarcinilor de muncă, stabilirea priorităţilor şi adoptarea standardelor de lucru; adoptarea

deciziilor prin consens; autonomie în ceee ce priveşte admiterea de noi membri, alegerea

căilor de rezolvare a problemelor, structurarea posturilor şi stabilirea orarului de lucru;

promovarea relaţiilor informale şi asigurarea feedback-ului în relaţiile cu mediul intern şi

cu cel extern; preocuparea pentru creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor prin

training; recunoaşterea publică a succeselor şi evitarea victimizării unui membru în caz

de eşec, încurajarea rotirii pe posturi (care, oricum, nu sunt generice) în vederea

înţelegerii problemelor colegilor, pentru asigurarea flexibilităţii şi a policalificării.

Una dintre clasificările cele mai cunoscute privind modelele comportamentale în

cadrul unei echipe, ca roluri fundamentale, îi aparţine lui R.M. Belbin (apud G.A.Cole,

2002, pp. 97-98); o variantă sumară este prezentată în Tabelul 3.2.

Rolul Contribuţia fundamentală Puncte slabe

Designerul creativitate, imaginaţie, capacitatea de a rezolva probleme dificile

ignoră detaliile, este adesea prea preocupat să comunice eficient

Investigatorul de resurse

entuziasm, comunicare, caută ocazii favorabile, îşi face relaţii utile

exagerat de optimist, îşi pierde repede interesul

Coordonatorul prezidează, clarifică scopurile, are capacitatea de a decide

poate dovedi înclinaţii spre manipulare, delegă uneori sarcinile proprii

Modelatorul dinamism, perseverenţă, curaj, face faţă presiunilor

atitudine provocatoare, răneşte sentimentele celor din jur

Monitor-evaluatorul

discernământ, spirit critic constructiv, gândire strategică

incapacitatea de a-şi face adepţi, fiind exagerat de critic

Lucrătorul cooperare, diplomaţie, atitudine perceptivă, evită fricţiunile

nehotărât în unele situaţii, uşor de influenţat

Realizatorul disciplină, seriozitate, eficienţă, iniţiază măsuri practice

lipsă de flexibilitate, lentoare în depistarea posibilităţilor inedite

Finalizatorul atitudine metodică şi conştiincioasă, depistează erorile şi omisiunile, respectă termenele de realizare

îşi face prea multe griji, refractar la delegarea de responsabilităţi, tipicar

Specialistul decis în urmărirea scopului propus, creativ, asigură cunoştinţe şi competenţe pe care doar puţină lume le are

contribuţie limitată la un domeniu îngust, zăboveşte asupra detaliilor, nu reuşeşte să perceapă imaginea de ansamblu

Page 76: Comportament Organizational2

76

Desigur că aceste roluri se regăsesc într-o formaţie standard; în împrejurări

concrete, rolurile sunt mai puţin definite, unele sunt cumulate de acelaşi titular şi pot fi

preluate prin rotaţie de unul sau de altul dintre membri. În plus, membrilor echipelor

puternice le este proprie capacitatea de învăţare, ceea ce poate conduce la performanţă

autentică. În cadrul unei echipe rolurile sunt fluide şi au un caracter dinamic, iar procesul

de asumare a rolurilor nu este explicit.

În lucrarea lui James H. Harrington şi James S. Harrington (op. cit., p. 211) este

prezentat tabloul rolurilor caracteristice unei echipe de suces (vezi Tabelul 3.3):

promotorul (pe care preferăm să-l numim moderatorul, liderul şi participantul – membru

fără rang, dar important al echipei.

Tabelul 3.3 Moderatorul Liderul Participantul

Scop Să promoveze activitatea grupului

Să îndrume echipa pentru a obţine rezultate bune

Să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa

Preocupare principală

Cum sunt luate deciziile Ce decizii se iau Ce decizii se iau

Responsabilităţi Să asigure pariciparea egală a membrilor, să medieze şi să contribuie la rezolvarea conflictelor, să asigure feedback şi susţinere liderului, să găsească instrumente şi să sugereze tehnici de rezolvare a problemelor

Să conducă şedinţele de lucru, să asigure direcţie şi concentrare pentru activităţile echipei, să se îngrijească de utilizarea timpului, să reprezinte echipa în faţa managerilor organizaţiei, să consemneze activităţile şi rezultatele echipei, să sprijine echipa în activităţile de evaluare

Să ofere perspectivă şi idei, să participe activ la şedinţele echipei, să adere la regulile de bază ale echipei, să-şi îndeplinească sarcinile la timp, să sprijine implementarea recomandărilor, să folosească instrumentele de evaluare

Există mai multe tipuri de diversitate în cadrul echipelor: diversitate a categoriilor

sociale diversitate informaţională şi diversitate valorică. Echipele alcatuite pe baza unei

diversităţi informaţionale dezbat problemele într-un mod constructiv, în timp ce echipele

diverse din punct de vedere al categoriilor sociale au adesea atitutini individualiste care

duc la rezultate distructive. Echipele diversificate au o tendinţă mai pronunţată spre

conflict decât cele omogene. Dacă nu sunt conduse corespunzător, echipele diverse din

punct de vedere cultural nu vor evolua la întregul potenţial.

O altă problemă cu aspecte complexe este aceea a evaluării corecte şi obiective a

performanţelor în echipele caracterizate prin diversitate. Important în această discuţie este

Page 77: Comportament Organizational2

77

feedback-ul. Când un membru este singurul reprezentant al unei categorii în cadrul

echipei, acesta poate resimţi izolare şi etichetare din partea celorlalţi, ducând la o scădere

a performanţei sale. Pentru a întări echipele eterogene, companiile trebuie să urmeze mai

mulţi paşi: să se declare public preţuirea diversităţii, să solicite idei şi sugestii din partea

angajaţilor referitor la posibilităţi de diversificare, să-şi educe engajaţii referitor la

avantajele diversităţii şi să se diversifice la toate nivelurile (ibid., p. 84).

Normele cărora li se supun membrii unei echipe diferă de regulile formale prin

faptul că nu sunt scrise. Ele reduc problemele de coordonare, fiind un set de aşteptări

referitoare la comportamentul membrilor în anumite condiţii. Multe dintre acestea se nasc

foarte rapid în cadrul echipei, chiar de la prima întâlnire. Odată stabilite, normele nu sunt

uşor de schimbat, ele fiind transmise noilor membrii şi dăinuind mai mult timp.

3.3. Viaţa în echipă

În opinia lui Erving Goffman, echipa, mai bine zis „echipa performatoare“, este

acel „grup de indivizi care cooperează pentru a pune în scenă o anumită rutină“, un

anumit scenariu, ceea ce conferă efortului lor o dimensiune dramatică; iar una dintre

caracteristicile definitorii ale acestei grupări este integrarea situaţiei proiectate de fiecare

individ participant în proiecţia cultivată şi susţinută de cooperarea intimă a celorlalţi

(Goffman, 2003, pp. 102-103). Chiar dacă pentru fiecare dintre membrii echipei realitatea

are dimensiuni şi înţelesuri diferite, între aceşti indivizi se încheie un fel de acord mutual

conform căruia ei acceptă să susţină partiturile celorlalţi, convinşi fiind că şi aceia le vor

susţine propriul rol în piesa pe care au convenit s-o interpreteze. În faţa publicului lor, pe

scena organizaţiei din care fac parte, coechipierii nu-şi subminează poziţiile şi nu

încearcă să se ridice unii deasupra altora pentru că spectacolul, în totalitatea lui, este mai

presus decât strălucirea de moment a solistului. Goffman consideră că individul

internalizează standardele echipei, iar conştiinţa lui îi cere să le menţină în prezenţa altora

printr-o complicată „manevră de autoînşelare“, de „distanţare de sine“.

Individul face efortul de a-şi onora rolul pentru care l-a acceptat; el „devine

automat nesincer atunci când se supune obligaţiei de a menţine un consens de lucru şi

participă la diferite rutine sau performează un rol dat în faţa unui anumit public“ (ibid., p.

Page 78: Comportament Organizational2

78

105). Considerăm că aceast comportament de aliniere la norme nu conduce la frustrare,

aparenta renunţarea la propria perspectivă asupra realităţii nefiind decât expresia

seriozităţii cu care individul îşi joacă rolul. Goffman pune sub semnul rigorilor unui

spectacol oricare dintre apariţiile publice ale indivizilor organizaţi. Lipsa de sinceritate

despre care el vorbeşte nu văduveşte individul de propria-i personalitate, ci subliniază,

dimpotrivă, capacitatea lui de adaptare. Ceea ce explică acceptarea rolului de participant

într-o echipă este nevoia de satisfacere a unor nevoi care nu pot fi tratate individual. A fi

pe scenă, a juca un rol într-o piesă, a fi văzut de publicul echipei şi, prin extensie, al

organizaţiei este mai important decât a-ţi apăra propria viziune asupra realităţii.

Loialitatea este îndreptată către echipă - ca mijloc de exprimare, şi nu către coechipieri.

Chiar dacă publicul echipei nu este prezent, individul participant îşi joacă rolul şi

aplică regulile de comportament de grup ca şi când piesa se desfăşoară în faţa acestuia.

Goffman surprinde faptul că individul devine în aceste circumstanţe chiar publicul său.

Observaţia îi poate face pe manageri să fie liniştiţi: în absenţa lor, subordonaţii nu se vor

îndepărta esenţial de la comportamentul normativ; când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă

pe masă dar cu simţul măsurii, am spune noi, pentru simpla recreaţie sau din spirit de

frondă, fără a pune în pericol integritatea echipei şi viitorul ei. Comportamentul

devianţilor nu ne apare din această perspectivă ca fiind excentric, ci doar ca expresie a

nevoii lor de rememorare activă a realităţii pe care o percep în afara echipei.

Evident, fiecare dintre membrii unei echipe are propria percepţie asupra realităţii;

cu toate acestea, coeziunea echipei este asigurată de nevoia fiecăruia de a fi participant

activ, vizibil şi credibil. Aşa se explică de ce funcţiile – diferenţele de statut social nu

afectează realizarea performanţei. Goffman notează (ibid., p. 106): „când într-o instituţie

socială, membrii unei echipe au statuturi şi ranguri formale, aşa cum se întâmplă adesea,

atunci putem observa că dependenţa reciprocă generată de apartenenţa la echipă va depăşi

cel mai adesea clivajele structurale sau sociale din interiorul instituţiei şi, astfel, va

produce o sursă de coeziune pentru aceasta“.

Normativitatea este esenţială pentru susţinerea intereselor şi imaginii oricărei

echipe. Astfel, în cazul unei coduite individuale neperformante sau în caz de eşec nici un

reproş nu va fi adresat de către coechipieri în public şi nu va fi exprimat în faţa celor de

rang inferior.

Page 79: Comportament Organizational2

79

Conflictele sunt evitate pentru că în echipă se stabileşte un consens superficial

facilitat de faptul „că fiecare participant îşi ascunde dorinţele proprii în spatele unor

afirmaţii bazate pe valori la care toată lumea prezentă se simte obligată să adere“; în plus,

„fiecărui participant îi este permis să stabilească regulile oficiale provizorii asupra unor

probleme care sunt vitale pentru el, dar nu imediat importante pentru ceilalţi... În

schimbul acestei curtoazii, el va rămâne tăcut sau nu se va angaja în chestiuni importante

pentru ceilalţi, dar mai puţin importante pentru el“ (ibid., p. 36).

În plus, „în organizaţiile autoritare unde o echipă de superiori menţin de fiecare

dată spectacolul corectitudinii lor şi al unui front unit, există adesea o regulă strictă care

stipulează că un superior nu trebuie să arate ostilitate sau lipsă de respect faţă de un alt

superior atunci când se află în prezenţa unui membru al echipei subordonate“ (ibid., p.

113).

Şefilor le place să creadă că subordonaţii lor sunt destoinici, loiali şi motivaţi.

Realitatea este deseori alta: respectul faţă de superiori poate fi mimat, iar etica muncii se

poate etala doar în prezenţa lor. Mijloacele de adecvare formală sunt alese cu abilitate:

stabilirea unui ritm de lucru minimal - dar mimând efortul, aproximarea – în detrimentul

măsurătorii execte, utilizarea limbajului plăcut şefilor – dar lipsit de sinceritate şi

consistenţă. Altfel spus, în cazul în care lucrătorii evoluează în faţa şefilor sau a

publicului lor, ei vor adopta un registru formal, iar în absenţa lor vor trece la registrul

informal, îşi vor permite licenţe de comportament şi de limbaj menite, în opinia lor, să le

„încarce bateriile“. Goffman numeşte această dublă abordare ca fiind expresia unei

„solidarităţi de culise“ (p. 228); împortiva aparenţelor, validitatea acestui comportament

este foarte puternică.

3.4. Munca în echipă

Nu există reţete universale care să conducă echipa fără greş la realizarea

obiectivelor ei cu costuri minime, dar sunt cunoscute reguli după care acestea se pot

ghida pentru a găsi singure calea spre performanţă.

Sarcinile echipei trebuie formulate clar, în termeni care să permită cuantificarea

performanţei; este contraindicat ca liderul să stabilească sarcini punctuale pentru fiecare

Page 80: Comportament Organizational2

80

membru al echipei; precizarea sarcinii de ansamblu este suficientă pentru că distribuirea

sau asumarea rolurilor face parte din însăşi dinamica echipei, fiecare preluând ceea ce i se

pare potrivit momentului dat, liderului revenindu-i doar grija acoperirii tuturor

secvenţelor care să la conducă la atingerea obiectivului. Tot în sarcina lui cade şi

asigurarea feedback-ului în fiecare moment important al evoluţiei echipei. Marcarea

fiecărei reuşite, a fiecărui eveniment contribuie la manifestarea sentimentului de

apartenenţă, mândrie şi la coeziunea echipei. Înregistrarea unui eşec reprezintă un prilej

de analiză şi de corectare a proceselor de adoptare a dciziei; în acest caz nu se caută

vinovaţii ci cauzele eşecului. A întreba cum s-a întâmplat este mai profitabil decât a

întreba cine a greşit.

Eşecul trebuie acceptat cu calm, de vreme ce echipa a găsit şi în alte dăţi căile de

urmat. O evaluare realistă a stadiului evoluţiei şi a procedurilor echipei poate indica ce

trebuie schimbat sau cum trebuie abordate lucrurile. Sunt momente în care sloganurile nu

au efect şi nu ajută la vindecarea rănilor. Schimbarea strategiei, întărirea echipei cu forţe

proaspete, o mai bună cunoaştere interpersonală, admiterea unor noi valori culturale,

eliminarea persoanelor care nu se conformează regulilor de bază etc. pot fi căi de urmat

în perioade de criză.

Conflictul între membrii unei echipe poate fi un lucu rău, când este personalizat,

dar poate fi şi bun, când este un conflict de opinii.

Cy Charney indică următoarele etape care marchează organizarea muncii echipei

(2000, pp. 86-87): stabilirea obiectivelor generale pentru întreaga echipă (specifice,

măsurabile, acceptate, realiste şi corelate în timp); stabilirea obiectivelor pe oameni,

alocarea resurselor şi planificarea activităţilor; stabilirea nivelurilor minime ale

performanţei; măsurarea indicatorilor privind performanţa (calitatea, punctualitatea,

raportul cost-eficienţă); adunarea datelor de prelucrat şi măsurarea indicatorilor de

performanţă (este necesar ca aceştia să fie uşor de cuantificat şi să acopere toate aspectele

muncii); anunţarea rezultatelor obţinute; evidenţierea aspectelor pozitive şi identificarea

cauzelor pentru eşecurile parţiale, fără a recurge la incriminări; stabilirea priorităţilor de

urmat; se recomandă rotaţia pe posturi, pentru menţinerea interesului şi pentru înţelegerea

problemelor celorlalţi coechipieri. Comportamentul cooperant şi deschis trebuie încurajat

şi răsplătit.

Page 81: Comportament Organizational2

81

Avantajelele lucrului în echipă sunt importante. Deborah Harrington-Mackin le

subliniază pe următoarele (2002, pp. 13-14): un climat de lucru puternic motivator,

răspuns rapid la schimbările tehnologice, clasificări simple ale locurilor de muncă,

flexibilitate în atribuirea sarcinilor, abordarea proactivă a problemelor, decizii mai bune,

dezvoltarea aptitudinilor personalului.

În opinia aceleiaşi autoare, dezavantajele lucrului în echipă sunt: timpul de lucru

poate fi mai ridicat decât în cazul activităţilor independente; munca este percepută ca

fiind dezorganizată şi scăpată de sub control; pot să apară confuzii privind rolurile şi, în

cele din urmă, frustrări şi demotivare; nu sunt agreate de managerii conservatori care

consideră că este necesar un control sistematic exercitat din exteriorul grupului; necesită

transformarea mentalităţilor oamenilor, ceea ce este un proces îndelungat, iar dacă munca

a fost superficial organizată pot să apară conflicte.

Regulile privind comportamentul în echipă au rolul (ibid., pp. 57-58) de a crea

aşteptări comune, de a încuraja comportamentul deschis, de a dezvolta autoconducerea,

de a permite integrarea noilor veniţi.

În acelaşi loc, autoarea precizează normele unui comportament considerat

acceptabil, respectiv inacceptabil; în primul caz este vorba de implicare, ascultare activă

şi comunicare, respectarea nevoilor, sentimentelor şi drepturilor celorlalţi şi împărtăşirea

experienţei. Comportamentul inacceptabil include acordarea priorităţii nevoilor personale

în detrimentul celor colective; atitudine ultimativă şi intimidarea celorlalţi; reacţie

negativă la tendinţa de schimbare; judecarea altora fără discernământ.

Comportamente distructive ale membrilor echipei (ibid., pp. 63-64) sunt: atacarea

personalităţii; a fi de acord cu toţi, în toate ocaziile; a fi inconsecvent; schimbarea

frecventă a subiectului discuţiei, distragerea atenţiei celorlalţi; sporovăiala, plângerile;

critica generalizată; manifestarea furiei; atitudinea dominatoare; întreruperea discuţiei

începute pentru a vorbi la telefon; luarea deciziilor fără consultarea echipei; absenţa

repetată de la şedinţe; nefinalizarea sarcinilor; lipsa de responsabilitate; sustragere de la

adoptarea deciziilor; utilizarea stereotipiilor şi lipsa unui orizont larg; utilizarea abuzivă a

cuvântului „trebuie“.

Vorbind despre creativitate în echipă, Lyotard (1993, p. 91) semnalează că

valorizarea muncii în echipă aparţine primatului criteriului performativ în cunoaştere.

Page 82: Comportament Organizational2

82

„Dar, pentru a spune ceva adevărat sau a prescrie ceva just, nu este nevoie de intervenţia

numărului; el nu ajută decît în măsura în care justiţia şi adevărul sînt gîndite în termen de

reuşită mai probabilă. Într-adevăr, performanţele sînt în general îmbunătăţite prin munca

în echipă... Ce-i drept, ele au conceput sporul de performabilitate al acestei munci în

cadrul unui model dat, adică pentru executarea unei sarcini; el pare mai puţin sigur cînd e

vorba de a «imagina» noi modele, adică pentru concepţie. Dar este dificil să distingi între

ceea ce revine dispozitivului în echipă şi ceea ce se datorează geniului coechipierilor“.

Creativitatea este „abilitatea de a forma concepte noi folosind cunoştinţe

existente“ (Hendrikse, 2003, p. 178). Un act creativ are originalitate şi valoare. Finke

(1995) citat de George Hendrikse (idem) propune un model cu două axe (real – ideal şi

creativ - conservativ), considerând că cele mai bune idei se situează în cadranul real şi

creativ. Creativitatea poate fi măsurată prin fluenţă (câte idei diferite produce o

persoană), flexibilitate (câte tipuri de idei produce) şi originalitate (capacitatea de a

genera soluţii neobişnuite şi unice). Unerori, cantitatea poate anticipa calitatea. Două

abilităţi sunt importante pentru creativitate: gândirea convergentă, care urmăreşte un

singur răspuns, o singură soluţie şi gândirea divergentă, care se referă la diversitate, la

absenţa îngrădirilor. Când lucrează individual, în absenţa presiunilor de conformitate,

oamenii sunt mai înclinaţi spre gândire divergentă, iar când lucrează în echipe aceştia

gândesc mai mult convergent. Gândirea divergentă este asemănătoare cu gândirea

janusiană (zeul roman Janus avea două feţe îndreptate în direcţii opuse).

Cea mai răspândită strategie creativă este brainstorming-ul de grup, bazat pe

credinţa că întregul depăşeşte suma părţilor individuale. Brainstormingul este fondat pe

câteva principii: critica este interzisă, cantitatea este dezirabilă, sunt încurajate

combinarea şi îmbunătăţirea ideilor. Dintre ameninţările existente la adresa creativităţii

unei echipe trebuie menţionate tendinţa spre comoditate, spre un volum mai mic de

muncă, conformismul, problemele legate de coordonare şi coborârea standardelor de

performanţă la nivelul cel mai scăzut din grup.

De regulă, în echipă, adoptarea deciziilor se face prin consens. În opinia autorilor

James H. Harrington şi James S. Harrington (2003, pp. 221) există consensul tare – dat

de adeziunea tuturor participanţilor la o anume variantă - şi consensul moale – al

Page 83: Comportament Organizational2

83

acceptării de către o minoritate calificată, care are propria-i soluţie, a variantei pentru

care optează majoritatea.

Lucrarea lui Stăncioiu şi Militaru (1998) ne oferă spre studiu şi aplicare panoplia

mijloacelor matematice de adoptare a deciziei individuale sau în grup. Dintre acestea, ne-

am oprit doar asupra tehnicii compunerii preferinţelor individuale – ca instrument de

alegere a soluţiei agreată de ansamblul unei echipe.

După formularea şi înregistrarea tuturor soluţiilor propuse de membrii grupului

(S1, S2, ... Sn) se trec în revistă, pe rând, toate perechile de soluţii. Astfel, se prezintă mai

întâi perechea de soluţii S1 şi S2. Membrii grupului (în număr impar) votează, după

regula majorităţii simple, pentru una dintre aceste soluţii după care se trece la perechea S1

– S3, apoi S1 – S4 ş.a.m.d. până la epuizarea variantelor. Formalizarea matematică a

voturilor indică, în final, soluţia agreată de ansamblul echipei.

Deşi uzat, termenul şedinţă se referă la un instrument important şi complex de

lucru în colectiv pentru oricare dintre echipele performante. Fazele şi normele

recomandate pentru şedinţe trebuie respectate în toată integralitatea lor pentru a beneficia

de rolul lor social şi pragmatic.

Le datorăm lui James H. Harrington şi lui James S. Harrington (ibid., pp. 216-

217) reţeta unei şedinţe de succes; astfel: înainte de şedinţă – planificarea şedinţei,

stabilirea ordinii de zi şi pregătirea şedinţei; la începutul şedinţei – punctualitate,

aprobarea ordinii de zi, asigurarea consemnării poziţiilor exprimate, definirea rolului

fiecărui participant; în timpul şedinţei – abordarea unei atitudini pozitive, respectarea

ordinii de zi, evitarea ieşirii în afra ordinii de zi, recapitularea rezultatelor parţiale,

programarea temelor nou introduse în discuţie pentru altă întâlnire; la sfârşitul şedinţei –

obţinerea acordului asupra rezultatelor obţinute, stabilirea priorităţilor care s-au conturat,

evaluarea şedinţei pe ansamblu, stabilirea calendarului pentru întălnirile următoare,

încheierea la timp a şedinţei; după şedinţă – distribuirea procesului verbal al şedinţei şi

punerea în aplicare a măsurilor adoptate.

În timpul unei şedinţe, conduita membrilor unei echipe performate trebuie să fie

exemplară; aceasta trebuie să cuprindă: participare şi ascultare activă, manifestarea

respectului faţă de participanţi – inclusiv prin evitarea monopolizării timpului pentru

intervenţia personală, căutarea soluţiilor avantajoase pentru toate părţile implicate în

Page 84: Comportament Organizational2

84

proces, asumare responsabilităţii şi respectarea angajamentelor, critica ideilor – nu a

persoanelor, manifestarea empatiei, iniţiativei şi bunăvoinţei.

Pentru a fi performante, echipele trebuie să-şi apropie obiective tangibile; atinse,

acestea generează satisfacţia muncii şi prefigurează recompensele. Dacă proiectul echipei

are caracter de noutate, cei proaspăt veniţi trebuie consultaţi, în special cei care sunt

direct afectaţi. În cazul în care oamenii nu sunt informaţi corespunzator, există o mare

şansă ca aceştia să respingă un proiect, chiar dacă acesta el este în concordanţă cu

interesele lor. Se evită, astfel, ceea ce George Hendrikse numeşte „miopie

organizaţională“ (2003, p. 65).

Criteriile folosite pentru a determina recompensele financiare trebuie cuantificate.

Acestea sunt fie financiare (măsurând profitul şi pierderile la nivelul companiei sau al

echipei), fie operaţionale. Trebuie determinat modul în care sunt stabilite şi actualizate

standardele de performanţă. În funcţie de natura activităţilor, criteriile după care poate fi

apreciată performanţa muncii unei echipe sunt diverse; cu toate acestea, cele de mai jos

sunt general valabile: atingerea obiectivelor, folosirea corectă a mijloacelor de lucru,

participarea umanimă, utilizarea raţională a resurselor şi crearea cadrului pentru

continuarea activităţii.

Există numeroase indicii care anunţă că o echipă se confruntă cu probleme

deosebite; dacă remediile nu se găsesc la timp, există certitudinea că echipa se va

destrăma. Printre acestea, enumerăm: inexistenţa unui obiectiv clar, obiective nerealiste,

lipsa unui cod (nescris chiar) de comportament, absenţa mijloacelor de evaluare a

rezultatelor, lipsa unei structuri de expertiză care să acopere solicitările legate de sarcină,

absenţa cooperării, incompatibilitatea membrilor, lipsa creativităţii, existenţa unui

conflict major între echipă şi organizaţie, marginalizarea sau izolarea echipei faţă de

restul organizaţiei etc.

Evaluarea performanţelor membrilor unei echipe poate fi supusă unor influenţe

nocive, care alerează rezultatele; dintre acestea, enumerăm: teama de conflict; tentinţa

evaluării superioare a colegilor apropiaţi şi a subevaluării celor antipatici; tendinţa de a

considera comportamentul unei persoane ca oglindă a personalităţii acesteia mai degrabă

decât ca o consecinţă a factorilor situaţionali; evaluările sunt sustanţial cosmetizate când

Page 85: Comportament Organizational2

85

trebuie comunicate direct, faţă de situaţia în care acestea rămân anonime; oamenii se simt

obligaţi social la reciprocitate (referitor la aprecierile pozitive).

3.5. Echipe versus grupuri

Prin definiţie, echipa este un grup, dar nu orice grup este o echipă. Uneori, echipa

mai este numită şi grup de lucru, pentru a se sublinia adaptabilitatea celei dintâi, dar

distincţia dintre cele două entităţi este netă, după cum ne asigură sociologii. Prezentăm

comparativ, în Tabelul 3.4, particularităţile echipei şi ale grupului de lucru în genere.

Tabelul 3.4 Caracteristicile grupului de lucru Caracteristicile echipei

Misiunea organizaţiei se regăseşte în obiectivele imediate ale grupului

Misiunea organizaţiei este sursa din care echipa îşi alege obiective particulare

Obiectivele sunt impuse din exterior Obiectivele sunt alese şi atingerea lor este asumată Lider formal, desemnat Lider informal, funcţia de conducere fiind preluată

de oricare dintre membrii echipei în funcţie de context

Responsabilitatea formală revine conducătorului Responsabilitatea se distribuie între membrii echipei

Responsabilităţile individuale se referă doar la sarcinile repartizate iniţial

Responsabilitatea este în primul rând comună şi apoi individuală

Finalizarea sarcinii este rodul însumării eforturilor individuale

Finalizarea sarcinii este rodul efortului colectiv şi al celor individuale

Grupul se bazează pe suma entităţilor lui Echipa se bazează pe comunitate, ca entitate Grupul se reuneşte în şedinţe formale, care au rolul de pregătire a frontului de lucru, de alocare a resurselor, răspunzând funcţiei manageriale de organizare, de coordonare şi de evaluare

Reuniunile echipei sunt informale, fără limită de timp, au rolul de soluţionare a problemelor şi de identificare a drumului de urmat

Rolurile sunt atribuite în funcţie de competenţă încă de la constituirea grupului

În echipă nu există roluri prestabilite, se preferă policalificarea, abordarea multidisciplinară, schimbarea rolurilor în funcţie de împrejurări

Grupului îi sunt caracteristice normele formale, administrative, care nu sunt întotdeauna respectate

Echipa are norme riguroase, dar nescrise, care sunt respectate în vederea păstrării coeziunii

Disciplina este urmărită prin control, iar absenţa ei este sancţionată

Disciplina este liber consimţită, abaterea de la norme fiind corectată în timp real

În cazul succesului, recompensele sunt individualizate, previzibile, cuantificate a priori

În cazul succesului, recompensele sunt colective, dar şi individualizate, în acord cu dimensiunea performanţei

În cazul eşecului, sancţiunile morale revin grupului, dar sancţiunile administrative revin indivizilor

În cazul eşecului, sancţiunile morale şi administrative revin echipei

Grupului nu are, de regulă, o subcultură puternică Echipa se mândreşte cu o subcultură puternică Climatul în cadrul grupului este nesemnificativ, formal sau absent

Climatul în cadrul echipei este unul dintre factorii care asigură succesul

Grupul încearcă să-şi menţină forma prin acţiuni programate (training)

Echipa se autodezvoltă prin acţiuni spontane, eficiente (team building)

Admiterea de noi membri este formală, neutră, Admiterea de noi membri este informală,

Page 86: Comportament Organizational2

86

lipsită de culoare şi de căldură umană provocatoare, destinsă şi riguroasă Excluderea unui membru este gestionată pe cale adimnistrativă, impersonală şi rece

Excluderea unui membru este al echipei este un eveniment important, în măsură să conducă la o reevaluare a normelor

Deşi contestate uneori, echipele pot realiza ceea ce nu pot face grupările formale.

Această superioritate este dată de faptul că membrii lor cunosc misiunea, obiectivele de

lucru şi principiile codului deontologic pe care şi le-au asumat – toate însuşite în mod

voluntar. Dar, numai în condiţiile în care echipa se maturizează va dobândi caracteristici

definitorii: vizune, eficienţă şi performanţă.

3.6. Team building

S-a dovedit că una dintre căile cele mai sigure şi mai agreabile pentru întărirea

coeziunii echipei este practica numită team building. Termenul este generos şi, chiar din

această pricină, aplicarea lui nu cunoaşte reţete. Ştim că este vorba de întâlniri informale

după programul de lucru şi, de regulă, în afara locului de muncă. Fără ierarhii, fără orar şi

fără cravată. Este prilejul afirmării altor valenţe omeneşti, a cunoaşterii partenerilor şi a

destinderii. Aici poate exista o problemă: unii vor fi bucuroşi să treacă împreună de la

truda zilnică la plimbare, joacă, cântec şi amuzament. Alţii vor considera că după efortul

de menţinere a solidarităţii echipei este mai potrivită relaxarea solitară sau în cercul

intim. Se impune o întrebare: la întâlnirile de după program este nimerit să participe

numai membrii echipei sau şi partenerii lor de viaţă? Dacă vor veni şi aceştia din urmă,

care au fost răbdători şi au acceptat absenţa îndelungată a tovarăşilor lor aflaţi în tranşeele

echipei se pot tensiona sau chiar deteriora bunele relaţii care caracterizau echipa. Iar dacă

outsider-ii nu vor fi invitaţi, se pot deteriora relaţiile dintre aceştia şi partenerii lor sau

aceştia din urmă vor fi absenţi de la o nouă întâlnire cu echipa.

Leroy consideră că expresia team building nu este în măsură să redea pe de-a-

ntregul conţinutul activităţii de structurare flexibilă, consolidare, stabilizare şi echilibrare

a forţelor echipei motiv pentru care propune utilizarea expresiei „dezvoltarea echipei“

(2001, p. 432). În mod fundamental, dezvoltarea echipei constă în creşterea varietăţii

comportamentelor şi relaţiilor umane, pentru a dobândi o mai mare flexibilitate

Page 87: Comportament Organizational2

87

comportamentală, care să-i permită astfel să se adapteze mai repede la schimbările

mediului său.

În mod tradiţional, acţiunile de tip team building pot avea numeroase ţinte printre

care: clarificarea misiunii echipei şi însuşirea liniilor ei directoare de către toţi

componenţii acesteia; stabilirea şi asumarea colectivă a obiectivelor care decurg din

misiune; însuşirea mecanismelor prin care se distribuie o sarcină de lucru, având în

vedere absenţa rolurilor prestabilite; satisfacerea nevoilor membrilor echipei de a

cunoaşte care este rostul lor în echipă, care sunt raţiunile pentru care sunt acceptaţi sau

dezavuaţi, ce se aşteaptă de la ei, cum sunt percepuţi de către ceilalţi etc.; găsirea

răspunsurilor la întrebări legate de procedurile acceptate, asigurarea comunicării etc.;

clarificarea marjei de evoluţie individuală independentă; alegerea şi însuşirea metodelor

de lucru menite să conducă la performanţă; aplicarea metodelor menite să consolideze

coerenţa şi consistenţa; adoptarea normelor de asumare a responsabilităţii; facilitarea

integrării unor noi membri. Toate aceste activităţi au la bază diagnoza realizată în

întâlnirile denumite diagnostic meetings menite a constata starea de sănătate a echipei.

Subliniind importanţa team building-ului şi team training-ului, Mondy, Wayne,

Noe şi Premeaux (2002, p. 240) scot în evidenţă faptul că lucrătorii mai vârstnici preferă

să lucreze mai degrabă individual, independent, individualismul fiind trainic înrădăcinat

în culturile nordice. Dar dinamica meseriilor şi a pieţei face ca această trăsătură

comportamentală să nu mai fie agreată de managerii aflaţi în căutarea de soluţii de

supravieţuire pentru organizaţiile pe care le conduc. Împreună cu ei, ne punem întrebarea:

cum trebuie să procedeze liderii echipelor cu cei care nu au spirit de echipă şi cu cei care,

precum cei de mai sus, preferă să lucreze în solitudine?

Page 88: Comportament Organizational2

88

Capitolul 4

LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

4.1. Putere şi autoritate. Competenţă

4.1.1. Autoritatea

Autoritatea poate fi înţeleasă ca o proprietate intrinsecă unei entităţi şi ca o relaţie

dintre aceasta şi o alta. Schema relaţiei de autoritate este simplă: P - purtătorul autorităţii

interacţionează cu beneficiarul autorităţii – subiectul S. Aplicarea relaţiei dintre cele două

entităţi se realizează pe domeniul D. J.M. Bochenski explică relaţia dintre componentele

autorităţii astfel (1992, p. 24): „P este o autoritate pentru S în domeniul D atunci când S

recunoaşte în principiu drept adevărat tot ce-i este comunicat de către P sub forma

aserţiunii şi face parte din domeniul D“.

Formal, autoritatea poate fi epistemică sau deontică.

Autoritatea epistemică este autoritatea celui care ştie, a expertului; ea se

fundamentează pe înţelegerea că purtătorul ei, P, nu îi este superior formal lui S; el nu-i

dă acestuia ordine sau directive; în plus, P nu are nici dreptul şi nici posibilitatea de a-i

impune o anume conduită sau un anumit comportament subiectului S cu care se află în

relaţie.

Forma de manifestare a debutului relaţiei dintre cei doi este că P oferă propoziţii.

Caracteristic propoziţiei este că ea este adevărată sau falsă; nuanţând, se poate spune că o

propoziţie poate fi probabilă sau improbabilă.

Pentru ca gradul de validitate a unei propoziţii să fie ridicat, trebuie să fie

îndeplinite următoarele condiţii (ibid., p. 60): subiectul S trebuie să fie convins că

purtătorul P îşi cunoaşte într-adevăr domeniul, că este competent în acel domeniu;

subiectul S acceptă ideea că purtătorul P ştie măcar în vreun fel mai mult decât el însuşi,

că este mai competent; subiectul S este convins că purtătorul P nu minte.

Competenţa este deci o relaţie între doi termeni: un purtător şi un domeniu, iar

autoritatea cuprinde trei termeni: purtătorul, domeniul şi subiectul.

Page 89: Comportament Organizational2

89

De obicei, autoritatea epistemică este întemeiată pe raţionament. Neajunsul

acceptării superiorităţii de cunoaştere a lui P asupra lui S, pe baza raţiunii, este acela că

raţionamentele nu sunt totdeauna corecte. De aici şi frustrarea pe care o suportă S care,

fiind în fapt dependent de fondul aserţiunii lui P, poate constata doar prin experienţă dacă

autoritatea purtătorului este validă.

Autoritatea deontică este autoritatea superiorului formal. În sfera ei se operează

cu ordine, iar practicarea ei este legată întotdeauna de un aspect concret. Este mai

degrabă o relaţie care se referă la muncă, mai mult decât una care se întemeiază pe

suportul pe care purtătorul autorităţii îl poate acorda subiectului cu care este în

corespondenţă.

Ne putem gândi la aplicabilitatea autorităţii epistemice în legătură cu actele de

motivare pozitivă şi putem asocia autoritatea deontică mai degrabă cu motivarea negativă

prin constrângere, de exemplu.

Şeful a decis să mă ocup de proiectul de dezvoltare – este o propoziţie care

decurge din autoritatea deontică.

Dacă şeful este absolventul unui masterat de succes şi dacă performanţele sale în

domeniul conducerii sunt de notorietate, atunci aserţiunea „planul de dezvoltare se

fundamentează pe baza unei diagnoze“ decurge din autoritatea epistemică.

Subiectul-subaltern, deşi este nevoit să recunoască autoritatea deontică (formală)

şi justeţea directivei date, nu o duce întotdeauna la îndeplinire. El se poate îndoi nu atât

de sinceritatea demersului superiorului său, cât de competenţa acestuia în domeniu. Este

vorba de percepţia lui S despre P.

Pe baza acestor observaţii, Bochenski (ibid., pp. 83-84) a formulat constatarea: „P

este o autoritate deontică pentru S care aparţine grupului K în domeniul D atunci şi numai

atunci când există un scop O de un asemenea tip încât S să creadă că executarea tuturor

directivelor date de P şi care fac parte din D de către majoritatea membrilor lui K este o

condiţie necesară a realizării lui O – iar S doreşte în acelaşi timp această realizare“.

Această propoziţie este valoroasă pentru că reprezintă şi definiţia autorităţii de grup, baza

managementului participativ.

Max Weber defineşte trei tipuri pure de autoritate legitimate pe baza (1997, p. 9):

autoritatea raţionalităţii – bazându-se pe credinţa în „legalitatea“ tiparelor regulilor şi pe

Page 90: Comportament Organizational2

90

dreptul celor care au ajuns în funcţii de autoritate sub domnia acestor legi (autoritatea

legală); autoritatea tradiţionalismului – bazându-se pe credinţa înrădăcinată în caracterul

sacru al tradiţiilor imemoriale şi pe legitimitatea statutului celor care îşi exercită

autoritatea în virtutea acestor tradiţii (autoritate tradiţională); carismei – bazându-se pe

devotamentul faţă de harul excepţional, eroismul sau caracteristicile exemplare ale unei

persoane şi pe tiparele normative sau pe ordinea relevată de această persoană (autoritate

carismatică).

Aşadar, în primul caz, primează ordinea legală, impersonală; autoritatea se

regăseşte la vârful organizaţiei, conform unei scheme logice, dar şi la funcţionarii aflaţi în

fruntea structuri anume desemnate. În cazul al doilea, supunerea apare ca o problemă

morală, de loialitate şi de recunoaştere implicită. Dar, deabia în ultimul caz, al carismei,

conducătorul este recunoscut pe deplin.

Eficienţa autorităţii legale se bazează pe acceptarea validităţii următoarelor idei

reciproc independente (ibid., p. 10): orice normă legală poate fi stabilită prin acord sau

prin prin impunere, pe temeiul oportunităţii, al valorilor raţionale sau combinarea

acestora; ideea că orice corp de legi este în esenţă un sistem de reguli abstracte, care a

fost creat în mod deliberat; ideea că persoana aflată la conducere ocupă o „funcţie“; ideea

că o persoană care se supune autorităţii o face doar în calitatea de membru al organizaţiei,

iar obiectul supunerii este doar legea.

Ca urmare, categoriile fundamentale ale autorităţii legale sunt: existenţa şi

recunoaşterea funcţiilor, a regulilor; delimitarea competenţelor; existenţa departamentelor

structurate ierarhic; d) recunoaşterea dreptului de proprietate şi separarea lui de

posibilitatea utilizării ei; e) comunicarea formală, ca mijloc de contact.

4.1.2. Autoritatea formală şi autoritatea reală în organizaţii

O problemă importantă a organizării întreprinderilor este distribuirea controlului

şi autorităţii.

Din analiza structurii arborelui de conducere rezultă trei dimensiuni: centralizarea,

delegarea şi autoritatea informală. În situaţia unei conduceri centralizate patronul este cel

care validează toate propunerile angajaţilor. Dacă delegarea prevalează în structura de

Page 91: Comportament Organizational2

91

conducere, angajaţii sunt cei care validează toate propunerile. Există şi o a treia situaţie

când în structura de conducere avem de-a face concomitant cu delegarea şi cu autoritatea

informală. Autoritatea informală atrage după sine delegarea atâta timp cât patronul nu

întâmpină dificultăţi în implementarea proiectelor sale. Atunci când apare un abuz din

parte autorităţii informale, acordul implicit ia sfârşit.

Structura de conducere centralizată este mai eficientă decât o structură de

conducere ce presupune delegarea. Tot ceea ce poate fi stabilit contractual într-un mod

descentralizat, poate fi pus în practică şi printr-un contract centralizat coerent. Totuşi

delegarea este o formă de conducere mai flexibilă. Eficienţa relaţionării poate fi sporită

prin renunţarea la un control prea rigid. Delegarea întămplătoare şi autoritatea informală

pot fi superioare delegării formale şi centralizării. Prima, deoarece îi reţine pe angajaţi în

a propune proiecte ineficiente, a doua pentru că stimulează interesul angajaţilor pentru

munca pe care o depun.

Autoritatea informală este o structură de conducere viabilă atunci când angajaţii

nu doresc câştiguri personale cu orice preţ. Există şi situaţii în care autoritatea informală

este ineficientă, ca de exemplu în producţia de software. Angajaţii acestei industrii

propun proiecte personale din care au câştiguri personale, iar costul de a nu propune nici

un proiect este mai mare decât acela de a propune un proiect ineficient.

4.1.3. Competenţa

„Perspectiva unei imense pieţe a competenţelor operaţionale este deschisă.

Deţinătorii acestui tip de cunoştere sînt şi vor fi obiect de ofertă şi chiar miză a practicilor

de seducţie. Din acest punct de vedere, nu sfîrşitul cunoşterii este cel care se anunţă,

dimpotrivă. Enciclopedia de mîine vor fi băncile de date. Ele sînt «natura» pentru omul

postmodern“ (Lyotard, 1993, p. 89).

Din punct de vedere semantic, termenul competenţă este polisemic. Astfel, pentru

lingvişti, el semnifică (Piolle, 2001, p. 23) „cunoaşterea implicită pe care vorbitorii o au

asupra limbajului şi care le permite să producă şi să înţeleagă un număr infinit de

enunţuri pe care nu le-au auzit înainte“. Pe de altă parte, autorul citat transcrie definiţia

Page 92: Comportament Organizational2

92

competenţei profesionale (ibid., p. 24): „punerea în operă, într-o situaţie profesională, a

capacităţilor care permit exercitarea convenabilă a unei funcţii sau unei activităţi.“

Pentru a pune în evidenţă dificultatea actului de conducere, redăm şi definiţia

competenţei în viziunea lui Françoise Raynal şi Alain Rieunier citaţi de acelaşi Piolle

(ibid., p. 25):

Ansamblul comportamentelor potenţiale (afective, cognitive şi psihomotorii), care permit unui

individ să exercite cu eficacitate o activitate considerată, în general, ca fiind complexă. (…) Competenţa

este legată de o meserie, o profesie, un statut, o situaţie profesională sau o situaţie socială de referinţă; din

această perspectivă, competenţa înglobează cunoaşterea – a şti, dar şi a şti să faci şi a şti să fi intim legate

între ele.

Ca urmare, competenţa nu se poate confunda cu autoritatea. Cineva poate fi

competent într-un domeniu fără a fi şi autoritar, atâta timp cât nu există un subiect, o

persoană faţă de care să-şi exprime superioritatea în materie de cunoştere.

Competenţa are drept componente: cunoştinţele propriu-zise – declarative,

cunoştinţele procedurale legate de practica profesională, atitudinile şi comportamentele –

fiecare coresunzând câte unui verb din definiţa prezentată mai sus.

Piolle susţine că a şti, ca atare, cunoaşte trei niveluri de intensitate (ibid., p. 26): a

şti ceea ce există – cunoaşterea propriu-zisă; a şti să pui în operă – a valorifica

cunoştinţele; a şti să dezvolţi şi să-i înveţi pe alţii.

La încheierea cursurilor universitare, absolvenţii dobândesc competenţe academice;

acestea le permit să se angajeze în activităţi ale căror rezultate sunt dificil de estimat a

priori, le permit să înceapă a lucra în calitate de asistenţi ai specialiştilor consacraţi sau ca

debutanţi în cercetare, pentru că diploma obţinută este o doar o garanţie teoretică privind

performanţa. Competenţa deplină vine odată cu practica, cu formarea continuă şi cu

înţelegerea holistică a domeniului de activitate. Este greu de găsit un răspuns potrivit la

întrebarea pusă candidaţilor, proaspăt absolvenţi, la primul lor interviu de selecţie: ce ştiţi

să faceţi? Pentru ca universităţile să-şi realizeze misunea lor, pentru a-şi atinge

obiectivele, este necesar ca grila de evaluare a competenţelor academice să se suprapună

în cât mai mare măsură cu grila competenţelor profesionale pe care o foloseşte

angajatorul. Universităţile sunt cele care trebuie să răspundă nevoilor curente ale

Page 93: Comportament Organizational2

93

organizaţiilor, pieţei – în general, şi tot ele trebuie să deschidă drumuri noi în cunoaştere;

iată o dublă misiune dificilă.

A şti (despre ceva anume) nu are efecte practice, reprezintă doar zestrea pe care

intelectul o dobândeşte după efortul înţelegerii proceselor şi fenomenelor domeniului

stăpânit în urma studiului.

După a şti despre ceva anume, urmează a şti să faci. Este vorba de a şti să faci ceva

într-o situaţie dată, a te adapta situaţiei, a inova, a avea libertatea de a căuta soluţii dintr-o

mare de variante şi de a le putea evalua. A şti să faci ceva anume înseamnă încununarea

lui a şti despre ceva anume şi a obţine recunoaşterea altora asupra cunoaşterii tale.

Una dintre veritabilele forţe motrice de care poate dispune specialistul este

satisfacţia dată de a şti pentru a dezvolta, pentru a găsi drumuri de evoluţie acolo unde

alţii nu le întrevăd şi, în plus, pentru a fi capabil de a-i învăţa pe alţii. Altfel spus, doar

acest nivel al cunoaşterii permite dezvoltarea organizaţiei.

Cunoaşterea cognitivă este, în ultimă instanţă, matricea care permite atingerea

nivelurilor superioare: a şti să faci şi a şti să fi. Pentru atingerea acestora este nevoie de a

parcurge cele trei niveluri intelectuale – a aplica, a adapta şi a crea (ibid., p. 34). Pentru

atingerea lor, este nevoie de cunoaşterea conceptelor de bază, de practică, de înţelegerea

holistică a domeniului, de stăpânirea „celei de-a patra dimensiuni“ – timpul şi de

capacitatea de a face schimburi rodnice de mesaje în mediul social respectiv.

Considerăm că valoarea globală a unui specialist, competenţa lui, este dată de suma

termenilor: competenţa profesională, abilităţile şi comportamentul. Primul termen este

dat de ştiinţa despre lucruri şi despre ştiinţa de a le face. Abilităţile – cel de-al doilea

termen - reprezintă expresia rafinamentului cognitiv aplicat, iar comportamentul este

rezultatul ingeniozităţii manifeste.

4.1.4. Competenţa socială

Competenţele exclusiv tehnice nu mai satisfac decât o mică parte a cerinţelor

posturilor de lucru existente. Din ce în ce mai multe organizaţii pretind de la salariaţii lor,

pe care managerii îi numesc şi-i socotesc de acum colaboratori, să depăşească paradigma

lui a ştii să faci asta, acum şi aici şi să treacă în domeniul creativităţii şi dezvoltării.

Page 94: Comportament Organizational2

94

Fiecărui lucrător i se poate cere să-şi depăşească condiţia convenţională şi să devină un

partener, un om de acţiune, să se dedice propriei dezvoltări intelectuale. Fiecăruia i se

poate cere să-şi dezvolte competenţa sa socială şi atractivitatea sa în plan profesional

(Olivier Devillard, 2001, p. 13). Nu mai este de ajuns a şti să faci - „savoir-faire“,

contează acum a şti să fi - „savoir-être“. Christian Maisons citat de Olivier Devillard

(ibid., p. 16) constată că de la nivelul competenţelor profesionale s-a trecut la nivelul

competenţelor complementare (compétences transverses). Competenţa socială revigorată

în acest sens se bazează pe ştiinţa comunicării, pe dezvoltarea relaţiilor interumane şi pe

conştientizarea responsabilităţii. În plus, lucrătorilor li se cere implicare, participare,

focalizarea pe obiective şi capacitatea de a decide în mod independent. În acest fel, se

conjugă interesul organizaţiei de a se dezvolta cu nevoia de autodepăşire a unora dintre

indivizi şi de a lucra în condiţii de (cvasi)autonomie.

Bénédicte Gauthier şi Marie-Odile Vervisch (idem) sunt autorii unei liste

impresionante cuprinzând cerinţele şi comportamentele desirabile pentru noua clasă de

lucrători; dintre acestea, enumerăm: identificarea câmpului de acţiune în ciuda

circumstanţelor neclare, contradictorii; convingerea privind necesitatea asumării

riscurilor; crearea şi dezvoltarea cooperării; abandonarea logicii stăpânirii domeniului

profesional în favoarea logicii de rol şi a iniţiativei; imagine unitară asupra proiectului de

executat; dezvoltarea capacităţii de gestionare a priorităţilor; a lucra în condiţii de

interdisciplinaritate; abandonarea rutinei în favoarea creativităţii; acceptarea

confruntărilor.

Desigur, pentru indivizii care se regăsesc mai ales în matricea Teoriei X imaginată

de McGregor, această devenire nu este decât anevoie posibilă.

4.1.5. Puterea

Din perspectiva intenţiilor titularului puterii, François Chazel pleacă de la

înţelegerea puterii drept „capacitatea unui individ de a ajunge la rezultatele urmărite“

(1997, p. 220). Deşi concisă, definiţia de mai sus nu instrumentalizează puterea, aşa încât

Chazel îl invocă pe T. Hobbes, pentru care puterea unui om „constă în chiar mijloacele

prezente necesare obţinerii oricărui bun aparent viitor“. Această abordare aduce puterea

Page 95: Comportament Organizational2

95

în strânsă legătură cu acţiunea. Considerăm că cele două perspective sunt complementare

pentru că ne oferă prilejul să constatăm că individul la care ne referim intenţionează să

modifice o stare sau cursul unui proces şi acţionează în consecinţă. Această logică a

exprimării puterii este modelată chiar pe structura binomului atitudine-comportament.

Particularităţile asupra căruia se orientează studiul citat sunt şi de altă natură: este

vorba de puterea de a face ceva şi de puterea asupra cuiva. În al doilea termen este vorba

de puterea de a afecta pe cineva şi chiar de a-l folosi ca mijloc pentru acel a face din

primul termen.

Puterea poate fi considerată ca un atribut al cuiva, ca o capacitate a lui, dar şi ca

expresie a relaţiei acestuia cu un altul.

În cele două aspecte ale ei puterea este relativă. Această afirmaţie se referă la

existenţa unei arii de cuprindere a puterii, zona ei de de acoperire, dar şi la intensitatea ei,

la efectul pe care îl are exercitarea ei.

Abordările prezentate ne îndreptăţesc să afirmăm că relaţia de putere este

asimetrică; A ordonă, sugerează, sfătuieşte, iar B execută, acceptă, reflectează. Dar

puterea lui B – pentru că ea există – este dată de posibilitatea de a reacţiona atipic; el se

poate răzvrăti, nega, opune sau poate încerca să se ridice deasupra lui A. Totuşi, relaţia de

comandă-supunere este cea pe care ambele părţi o găsesc, cel puţin la momentul dat, ca

fiind acceptabilă.

Exercitarea puterii este un act conştient, premeditat; cu toate acestea, „chiar în

absenţa intenţiei declarate şi, cu atât mai mult, a orice ar putea semăna unui ordin din

partea lui A, B adoptă un comportament ce răspunde aşteptărilor efective ale acestuia“. B

a anticipat astfel posibilele consecinţe negative pe care le-ar fi declanşat A faţă de un mod

de comportament ce nu ar fi întrunit aşteptările acestuia din urmă. Carl Friedrich susţine

că acest comportament se supune „regulii reacţiilor anticipate“ (ibid., p. 223).

Exercitarea puterii de către subiectul A se poate realiza în două moduri: prin

modificarea situaţiei în care se află subiectul B, asupra căruia se exercită puterea şi prin

încercarea lui A de a modifica intenţiile lui B (ibid., p. 231). Autorul pune în evidenţă

ramificaţiile acestor abordări. Astfel, dacă A decide să acţioneze asupra situaţiei lui B, îi

poate oferi acestuia recompense materiale în schimbul unui comportament desirabil lui A

sau, dimpotrivă, îl poate ameninţa cu aplicarea unor sancţiuni în caz de nesupunere. Dacă

Page 96: Comportament Organizational2

96

A optează pentru încercarea de a modifica intenţiile lui B, are de ales între variantele: a-l

convinge pe B de avantajele supunerii sau, dimpotrivă, de a-i aminti de normele căruia

trebuie să se supună. Din tabloul prezentat rezultă că există două variante motivaţionale

cu încărcătură pozitivă şi două cu încărcătură negativă. Modelul de mai sus îi aparţine lui

D. Wrong; Chazel, care-l citează pe Wrong (1997, p. 223), care aduce în faţa cititorului

un tablou complet al „sancţiunilor“ care pot fi aplicate subiectului asupra căruia se

exercită puterea. Îl prezentăm în Tabelul 4.1.

Tabelul 4.1 Cale referitoare la

situaţie intenţii Mod Incitare Persuasiune

Pozitiv Mijloc Monedă Influenţă Mod Coerciţie Activarea angajamentelor

Tip de sancţiune

Negativ Mijloc Putere Angajamente generalizate

Comentariile care decurg din studiul acestui tablou pot servi cu prisosinţă celor

care conduc organizaţii; gestionarea puterii nu înseamnă numai motrivare negativă.

Puterea este un proces interpersonal, care reprezintă capacitatea unei persoane de

a exercita influenţă asupra altora. Indivizii la care se manifestă nevoia de putere ca factor

motivator sunt dinamici, competitivi şi eficienţi, caută să ocupe funcţii de conducere şi

sunt preocupaţi de obţinerea dreptului de a purta simbolurile puterii. Cei asupra cărora se

exercită puterea pot dovedi angajament entuziast, complinaţă (angajament moderat) sau

rezistenţă.

Influenţa este un act intenţional, prin care un individ încearcă să-i determine pe alţii

să urmeze un anumit drum, să facă un anumit lucru sau să gândească într-un anume fel.

Autoritatea (puterea legitimă) este dreptul de a folosi puterea în vederea orientării

sau modificării comportamentului altora. Autoritatea are caracter obiectiv, se bazează pe

norme (inclusiv legate de ierarhie) şi pe conformitatea executanţilor.

Înţelesul cuvântului putere variază de la un om sau altul. Unii autori sunt de

părere că acest termen ar trebui rezervat pentru formele coercitive, nelegitime sau de

influenţare socială, cum ar fi ameninţarea sau pedeapsa. Alţii rezervă termenul pentru

lideri sau pentru figurile autoritare din grup, sugerând că puterea se află în mâinile celor

care controlează resursele.

Page 97: Comportament Organizational2

97

În ciuda acestor ambiguităţi cele mai multe definiţii ale puterii fac referire la

schimbări comportamentale sau psihologice determinate de procesele de influenţare

socială.

Kurt Lewin afirmă că „volumul“ de putere pe care persoana A îl are asupra

persoanei B depinde de forţa pe care A o poate exercita asupra lui B şi de abilitatea lui B

de a rezista presiunii lui A, sau

(maximum de forţă pe care A îl poate exercita asupra lui B) Puterea lui A/B = -----------------------------------------------------------------------

(maximum de rezistenţă pe care B îl poate opune lui A)

Nevoia de exercitare a puterii se traduce prin acţiuni care vizează schimbarea

comportamentului subordonaţilor în vederea atingerii unor scopuri oneste pentru

organizaţie, întrajutorare, control, îndrumare, consolidarea propriei reputaţii şi preocupare

pentru îmbunătăţirea imaginii de sine etc.

Zahirnic şi Căpâlnar citaţi de Buzărnescu (1999, p. 33) au stabilit o interesantă

formulă privind substanţa conducerii (C):

C = f (p, a), cu condiţia ca p > a

ceea ce înseamnă că actul conducerii este funcţie atât de putere cât şi de autoritate. Deşi

autorii citaţi nu fac precizări, considerăm că este vorba de puterea deontică şi de

autoritatea epistemică.

Peter Drucker (apud Jack Beatty, 1998, p. 99) face observaţia: „se pune problema

legitimităţii autorităţii manageriale într-o epocă în care proprietarii nu conduc (şi nu pot

s-o facă) marile corporaţii“.

Este lesne de înţeles cât de important era ca administratorii sistemelor sociale să-

şi pună în valoare puterea într-o manieră etică şi să găsească raţiuni pentru a pune în

valoare şi creativitatea subalternilor. Dar, de multe ori, implicarea acţionarilor şi a

salariaţilor în stabilirea obiectivelor orgnizaţiilor a fost şi este considerată utopică sau

neproductivă.

De cele mai multe ori, puterea este considerată drept marca prestigiului. Încercând

să răspundă la întrebarea ce-i deosebeşte pe conducători de oamenii obişnuiţi?, Serge

Moscovici constată că nici darurile oratorice, nici tinereţea, nici frumuseţea, nici forţa

fizică şi nici inteligenţa nu sunt de ajuns pentru a-i aşeza deasupra supuşilor lor;

Page 98: Comportament Organizational2

98

„elementul care depăşeşte în strălucire credinţa şi curajul, trăsătura inefabilă, dar

eficientă, se numeşte prestigiu“ (2001, p. 129). Prestigiul este condiţia oricărei puteri

pentru că el înglobează curajul, dar şi convingerea iradiantă (ibid., p. 131). Iar cei care-i

venerează pe conducători se defulează prin a-i şi repudia, în acelaşi timp, pentru simplul

fapt că sunt nevoiţi să-i urmeze. În opinia autorului citat, există un prestigiu al funcţiei şi

un prestigiu al persoanei. În timp ce primul este marcat prin simboluri (uniforme,

însemne, diplome, poziţii marcate în organigrame, ceremonii etc.), cel de-al doilea emană

din persoana însăşi, persoană care captivează, seduce, farmecă.

Ca instrument al puterii, prestigiul trebuie exersat, cultivat, disciplinat şi abia apoi

exploatat spune Moscovici. Semnele exterioare ale prestigiului sunt: ţinuta corpului, stilul

precis şi imperativ al cuvântului, simplitatea judecării şi rapiditatea deciziilor, dar şi

facultatea de a capta şi comunica emoţia, seducţia manierelor frumoase, darul formulei

percutante, pricepere pentru puneri-în-scenă grandioase, toate menite să aprindă

imaginaţia. Plata pentru această aureolă este nevoia de a-şi gestiona şi apăra propriul

prestigiu, conducătorii tinzând a se rupe de colectivităţile în fruntea cărora se află (ibid.,

pp. 132-133). Ieşirea conducătorilor de sub spectrul prestigiului este bruscă, odată cu

primul insucces vizibil.

Există numeroase variante comportamentale care favorizează dobândirea puterii

(Zorlenţan, 1996, p. 217): atacarea şi blamarea concurenţilor, utilizarea restrictivă a

informaţiilor, construirea unei imagini de conducător, dezvoltarea surselor de putere

(calităţi personale, competenţa), măgulirea sau alianţa cu cei puternici, crearea de

obligaţii din partea altora etc.

4.1.6. Sursele, bazele şi tipurile puterii

În opinia lui Michael Useem citat în lucrarea Cum să stăpâneşti managementul la

perfecţie (2003, p. 456) sursele de putere sunt cele prezentate mai jos.

a) puterea dată de prerogativele funcţiei: puterea de a recompensa (a lăuda, a

promova, a premia, a ridica nivelul salariilor), puterea de a pedepsi (a retograda pe

subalterni, a critica, a face schimbări în funcţie), puterea dată de autoritate (a aproba, a

semna, a dezaproba);

Page 99: Comportament Organizational2

99

b) puterea individuală: puterea dată de profesionalism (cunoaştere, experienţă),

puterea dată de caracter (integritate, carismă), puterea dată de organizaţie, puterea dată de

exercitarea funcţiei (a delega, a autoriza, a face răspunzător), puterea de a reorganiza; a

proiecta, a restructura, a reconstrui.

Pe lângă sursele de putere amintite, D. Hellriegel, J. Slocum şi R. Woodman

(apud Stăncioiu, 1998, pp. 372-373) semnalează încă două: structura însăşi şi situaţia.

Acestea se referă la oportunităţile date de rolul formal al celui ce conduce (accesul la

resurse critice, la persoane de decizie şi la reţele de putere). În opinia autorilor, există

numeroase situaţii în care puterea se amplifică: un plus de autonomie, poziţiile apropiate

de obiective majore, poziţiile bine văzute de managerii de vârf, sarcinile critice etc.

Ca urmare, originile puterii sunt: recompensa, constrângerea, legitimitatea,

referinţa şi puterea expertului.

Puterea de a recompensa implică controlul asupra resurselor şi pârghiilor

motivării extrinseci. Managerii „au în mână pâinea şi cuţitul“, adică alocă resursele

financiare, materiale şi informaţionale şi gestionează resursele umane. Pentru ca

recompensa să se constitue în sursă de putere trebuie ca recompensele să aibă o anumită

valoare, membrii grupului să depindă de cel care deţine puterea de a recompensa, iar

promisiunile de recompensare trebuie să fie credibile. Puterea recompensei se va reduce

dacă există alternative pentru satisfacerea nevoilor, cum ar fi alăturarea la un alt grup sau

stabilirea unei alianţe cu un alt membru puternic al grupului.

Puterea exercitată prin constrângere semnifică capacitatea celui care deţine

puterea de a ameninţa sau pedepsi o persoană-ţintă. French şi Raven arată că, în mod

tipic, constrângerea puternică duce la complianţă faţă de cererile celui ce deţine puterea,

dar nu şi la internalizarea regulilor şi ordinii. Cercetările au arătat că puterea dată de

recompensă are o acceptanţă mai mare între membrii grupului decât puterea prin

constrângere, iar aceştia pot răspunde la constrângere prin încercarea de a ieşi din sfera

de acţiune a celui ce deţine puterea.

Puterea prin legitimitate apare din convingerea persoanei-ţintă că cel care deţine

puterea are dreptul să ceară sau să ordone un anumit tip de comportament. Puterea dată

de legitimitate se bazează pe faptul că cel care o deţine are dreptul să ceră un anumit tip

Page 100: Comportament Organizational2

100

de comportament, iar ceilalţi trebuie să se supună. Ca bază pentru putere, legitimitatea

este cea mai puternică deoarece ea rezultă din însăşi structura grupului – roluri, norme şi

relaţii interpersonale – mai degrabă decât din evaluarea recompensei. Puterea poziţiei se

concretizează prin exercitarea funcţiilor manageriale: managerii planifică, organizează,

repartizează sarcini, coordonează, antrenează, evaluează performanţele, controlează.

Puterea referenţială derivă din atracţia faţă de cel care conduce şi din admiraţie

faţă de personalitatea acestuia.

Puterea expertului se manifestă există atunci când o persoană crede că cel care

deţine puterea posedă aptitudini şi abilităţi deosebite.

Susan Vinnicombe şi Nina L. Colwill consideră (1998, p. 60) că puterea poate avea

trei registre: puterea personală, puterea interpersonală şi puterea organizaţională.

Puterea personală este expresia credinţei cuiva că deţine controlul asupra unei

situaţii. Puterii personale îi este asociată mulţumirea deţinătorului că stăpâneşte un

domeniu, că-l controlează şi că poate dispune asupra lui. Dar este vorba doar de credinţa

că acel om este stăpânul unui anumit mediu, al celui în care evoluează.

În opinia lui Julian Rotter, citat de Vinnicombe şi Colwill (ibid., p. 61), puterea

personală poate fi explicată prin conceptul psihologic numit poziţia internă-externă a

controlului (I-E). I-E este măsura convingerii cuiva că deţine controlul asupra ceva din

mediul în care se află. După Rotter, a fi intern înseamnă a crede că destinul cuiva este

determinat de eforturile şi de încercările proprii. Iar a fi extern înseamnă să crezi că soarta

cuiva este în mâna altora sau la voia întâmplării. Este de înţeles de ce internii sunt mai

echilibraţi, rezolvă mai bine sarcinile şi stăpânesc mai bine arta negocierii.

Puterea interpesonală se referă la relaţiile directe între oameni; este abilitatea de a

determina pe cineva să creadă sau să facă un lucru pe care nu l-ar crede sau nu l-ar face

din proprie iniţiativă. Puterea interpersonală este capacitatea de a-i influenţa pe alţii.

Influenţarea altora se realizează prin exemplul personal, dar şi prin procese complexe de

comunicare.

Puterea organizaţională este capacitatea (abilitatea) de a mobiliza resurse, altele

decât cele umane.

Page 101: Comportament Organizational2

101

Pentru mulţi dintre oameni, unul, două sau chiar toate trei dintre aspectele puterii

pot să lipsească. Dar dacă acei oameni conduc, absenţa vreunei componente ale puterii

poate fi dezastruoasă pentru organizaţie.

Particularizând, Susan Vinnicombe şi Nina L. Colwill ajung la concluzia că atât

bărbaţii cât şi femeile pot controla în aceeaşi măsură mediile profesionale în care

evoluează. Autoarele se referă la studiile conform cărora puterea interpersonală a

femeilor este inferioară celei exercitate de bărbaţi, dar pun evidenţă faptul că puterea

organizaţională de care o manifestă femeile-manager se ridică peste cea dovedită de

bărbaţii cu aceeaşi funcţie (Vinnicombe şi Colwill, 1998, p. 61).

4.2. Liderul

În timp, s-a încercat să se demonstreze că liderul întruneşte un ansamblu de

abilităţi şi capacităţi intrinseci anume, dar de fiecare dată cercetările au fost

neconcludente.

Punctul de vedere situaţional deplasează accentul de la persoană la sarcină, în

funcţie de situaţie. În acest caz conducerea este legată de efectele de influenţă derivate

din interacţiune, conformitate, schimbare socială şi relaţionarea cu membrii grupului.

Potrivit acestui punct de vedere, poziţia de lider este o expresie a unei relaţii de

rol care are drept scop facilitarea orientării spre activităţile de grup, stimularea

subalternilor şi asigurarea colaborării dintre membrii grupului. În acest caz liderul este

perceput ca sursă de stimă, încredere şi consideraţie.

Fiecare punct de vedere, personologic şi situaţional ascunde riscuri şi distorsiuni.

Dacă se exagerează în direcţia trăsăturilor psihoindividuale se cade în fatalism ;

accentuarea punctului de vedere situaţional duce la situaţionism – totul depinde de

situaţie, de împrejurare, şi nu de om.

Punctul de vedere psihosocial pune accent pe ineracţiunea dintre persoană şi

situaţie; se estimează că originea comportamentului de conducere se află în modul de

funcţionare a mai multor variabile: sarcina cu care se confruntă grupul, trăsăturile de

personalitate ale liderului; problemele vieţii şi activităţii subalternilor.

Liderul este persoana care asigură relaţionarea cu sarcina, dar şi cu oamenii care

rezolvă sarcina; când se centrează pe sarcină, el realizează sinergia de eficienţă; când se

Page 102: Comportament Organizational2

102

centrează pe oameni, realizează sinergia de menţinere a grupului. Primul caz conduce la

eficienţa conducerii, iar al doilea la satisfacţia apartenenţei la grup.

În urma propriei cercetări, Jack Denfeld Wood, citat în lucrarea Cum să stăpâneşti

managementul la perfecţie (2003, pp. 446-449), ajunge să alcătuiască o listă a

caracteristicilor liderilor din toate timpurile şi din toate mediile; o redăm aici pentru

reflecţie (comentariile ne aparţin): a) liderii sunt aproape în totalitate generali sau

politicieni – reflex al memoriei colective, b) liderii sunt hotărâţi – trăsătură întipărită în

imaginarul colectiv în urma unor evenimente memorabile, c) liderii sunt credibili –

trebuie să credem în ei, doar ne conduc destinele, d) liderii sunt personalităţi puternice, e)

liderii dovedesc curaj – mai ales în ochii celor conduşi, f) liderii au o viziune clară –

acesta este mai curând un deziderat în perioade de criză, g) liderii au un mesaj simplu –

conştient sau nu, ei influenţează masele, h) liderii au scopuri precise – da, şi sperăm că

sunt în favoarea comunităţii, i) liderii sunt buni oratori – este mai degrabă un cadru decât

o certitudine, j) liderii au carismă – da, altfel nu ar fi urmaţi, k) liderii îşi mobilizează

adepţii spre lumină după un drum anevoios – ca expresie a speranţei că efortul va fi

răsplătit, l) liderii sunt morţi – este observaţia autorului şi m) liderii sunt aproape în

totalitate bărbaţi – istoria a făcut această consemnare.

4.2.1. Despre falşi lideri

Este cunoscut faptul că primele studii asupra conducerii s-au focalizat asupra

calităţilor personale, asupra trăsăturilor de caracter ale celor aflaţi la conducere şi s-au

constituit în aşa-numitele teorii caracteriale. Mult timp s-a considerat că un conducător

se naşte ca atare. Această convingere a pornit de la înşişi Henri Fayol şi Frederick Taylor

– întreprinzători de succes şi personalităţi marcante ale ştiinţei managementului. După

cum ne asigură G.A. Cole (2000, p. 68), efortul sistematic a lui C. Handy din 1976 a

demonstrat că în doar în 5% dintre studiile privind caracteristicile cheie ale

conducătorilor se regăsesc aceleaşi trăsături. Se demonstrează, astfel, că trăsăturile

înnăscute - inclusiv carisma, dar şi cele dobândite nu pot asigura decât în rare cazuri sau

în mică măsură succesul celor care conduc. Cu toate acestea, utile mai ales pentru

training-ul managerilor sunt: înţelegerea şi stăpânirea domeniului de activitate,

Page 103: Comportament Organizational2

103

cunoştinţele profesionale solide, capacitatea de a urmări procesele şi fenomenele

specifice şi conexe, capacitatea de analiză şi capacitatea de sinteză, deschidere spre

problemele colaboratorilor, empatie, echilibru emoţional, atitudine proactivă, imaginaţie

şi creativitate, inteligenţă (capacitatea de adaptare la situaţii diverse şi supleţe în gândire),

capacitatea şi dorinţa de se perfecţiona, capacitatea de introspecţie, capacitatea de a-şi

cunoaşte limitele, punctele tari şi punctele slabe etc.

Există, desigur, şi o parte întunecată a unora dintre conducători: aceştia consideră

că pe umerii lor stă întreaga lume, ei conduc dominând, semănând teamă şi insecuritate.

Controlul este singurul instrument în care cred cu adevărat. Ei se bazează pe concepte şi

tehnici simpliste şi cinice privind modul de conducere: „manipulare, tactici de intimidare,

şmecherie, retorică nesinceră, managementul imaginii, vindecarea prin panică, şocuri

puternice“ (Chapman Walsh, 2000, p. 220). Şi, mai departe, „ei creează organizaţii

nesănătoase în care nimeni nu poate să fie liber“. Diana Chapman Walsh consideră (ibid.,

p. 219) că este necesar ca fiecare conducător trebuie să aibă curajul de a fi un amator, de

a învăţa descoperind lumea.

4.3. Lideri şi manageri

Caracteristica definitorie a managerului o constituie puterea sa asupra celorlalţi.

Puterea presupune atât dreptul cât şi abilitatea de a influenţa comportamentul celorlalţi.

Dreptul de a impune altor persoane o anumită conduită este numit autoritate. Aceasta are

un caracter legitim, instituţionalizat şi reprezintă latura formală a puterii.

Abilitatea de a determina comportamentul celorlalţi, respectiv latura informală a

puterii, constituie capacitatea sa de influenţă. Din compararea laturii formale şi a celei

informale a puterii rezultă că acestea sunt independente; dacă ambele aspecte (autoritatea

şi capacitatea de infuenţă) se regăsesc în aceeaşi persoană acesta este un lider autentic.

Liderul este persoana care propune obiective de atins şi-i determină pe subordonaţii-

colaboratori să şi le asume şi să le realizeze cu convingere şi competenţă.

Motivaţiile liderului sunt legate de realizarea unor proiecte care să ducă la

dezvoltarea organizaţiilor şi la promovarea colaboratorilor pe trepte mai înalte de

competenţă, în comparaţie cu individul care are motive strict personale pentru a domina.

Liderul altruist – adevăratul lider prezintă o serie de aspecte care îl onorează (Locke et

Page 104: Comportament Organizational2

104

all., 1991, pp. 38-40): demonstrează un real echilibru emoţional, dă dovadă de spirit de

întrajutorare, este caracterizat prin dinamism şi voinţa de a progresa şi dovedeşte

înţelegere faţă de natura umană.

Liderilor le sunt caracteristice realismul, viziunea, curajul de a aborda şi dezvolta

lucruri noi în condiţii de moralitate. Lipsa voinţei de a progresa şi exprimarea fricii faţă

de schimbare sunt contraproductive.

Liderii sunt promotorii schimbării, au un orizont filosofic propriu, au capacitatea de

a face previziuni, sunt creativi, originali şi dinamici, sunt integri, au capacitatea de a-şi

asuma riscuri, sunt altruişti, au încredere în oameni, sunt capabili de perfecţionare

continuă şi pot lucra în situaţii complexe. De asemenea, liderii au o personalitate

remarcabilă, îşi stăpânesc emoţiile, ţin seama de toate persoanele implicate în procesele

de muncă, ascultă toate părţile înainte de a judeca, sunt oneşti, acceptă critica şi sfatul

altora, contribuie la promovarea carierei subordonaţilor, ascultă mai mult decât vorbesc,

sunt buni planificatori ai utilizării resurselor, întreţin o atmosferă pozitivă, au simţul

umorului, sunt sinceri şi fermi, se grăbesc încet, au o bună memorie şi un nivel adecvat al

vocabularului, se exprimă direct şi eficient, au încredere în sine ş.a. Determinarea,

entuziasmul, generozitatea şi căldura umană de care dau dovadă îi face să fie caracterizaţi

ca fiind oameni carismatici.

Specialist în fenomenul leadership-ului, profesorul John Kotter, (apud Tony Sadler

(1995, p. 31), a realizat o listă a lucrurilor care trebuie făcute pentru a pune în valoare

gândirea proactivă: stabilirea sensului de mers şi a obiectivelor strategice, crearea unor

echipe de lucru puternice, comunicarea privind obiectivele, împuternicirea echipelor

pentru atingerea obiectivelor asumate, planificarea atingerii unor reuşite, consolidarea

implicării salariaţilor şi valorificarea achiziţiilor noi, performante.

Se porneşte de la premisa că liderii trebuie să aibă energie fizică şi nervoasă,

inteligenţă, deteminare, flexibilitate, entuziasm, curaj, generozitate şi căldură umană,

respectul pentru sine şi pentru alţii, ştiinţa de a asculta, integritate şi ştiinţa de a

comunica. Liderul trebuie să fie consecvent cu el însuşi.

În concepţia lui Abraham Zaleznik (1998, p. 62), lumea afacerilor a fost

principalul factor de apariţie a unui nou tip de conducător – managerul. Simultan, a fost

încurajată o nouă etică a puterii care favorizează conducerea colectivă în detrimentul

Page 105: Comportament Organizational2

105

celei individuale şi a cultului personalităţii (Abraham Zaleznik, 1998, p. 62). În lumina

acestei răsturnări de situaţie, managerul trebuie să poată motiva şi antrena pe alţii, ba mai

mult, trebuie să se afirme ca o personalitate performantă care dovedeşte că este cea mai

influentă persoană a organizaţiei.

În condiţiile în care capacitatea de influenţă este inferioară autorităţii manageriale,

rezultatele organizaţiei vor fi modeste, chiar dacă managerul are pregătirea de specialitate

adecvată funcţiei. Dacă autoritatea managerială este inferioară capacităţii de influenţă,

rezultatele organizaţiei vor fi bune, chiar dacă pregătirea de specialitate a managerului

este insuficient adecvată funcţiei. În acest caz, managerul are capacitatea de a-şi antrena

subalternii, de a-i motiva şi de a le asigura satisfacţia muncii. Excepţiile de la regulile

exprimate mai sus există.

„Managerii pot cere salariaţilor abnegaţie faţă de munca lor şi dorinţa de a accepta

schimbarea“ ne asigură Jack Beatty (1998, p. 88); dar schimbarea nu va aduce tuturor o

stare mai bună şi nici promisiunea că locurile de muncă vor fi păstrate. Aşa că este greu

de crezut că acceptarea schimbării se va face lesne. Şi, în plus, managerii pot pretinde ca

salariaţii să caute să atingă performanţa, chiar înainte de a fi capabili de a se conforma

cerinţelor mediului extern generator al schimbării. Mulţi dintre manageri, purtaţi de

valurile comenzilor scadente, de nevoia imperioasă de a procura resurse şi de a găsi

soluţii la crizele organizaţiei pe care o conduc, uită raţiunea de a fi ca organizaţie. Şi, mai

ales, uită că trebuie să-şi pună zilnic întrebările: „cine suntem?“, „unde vrem să

ajungem?“ şi „cum putem să ne atingem scopul?“ A nu răspunde la aceste întrebări

înseamnă a fi prim-responsabil de eşecul organizaţiei.

În opinia avizată a lui Peter Drucker, considerat a fi întemeietorul

managementului, managerii au de înfăptuit cinci tipuri de activităţi (apud Jack Beatty,

1998, p. 84): stabilesc obiectivele, organizează, motivează şi comunică, evaluează şi

dezvoltă potenţialul oamenilor. Asumarea riscului, căutarea soluţiilor la probleme aparent

insolvabile este una dintre trăsăturile esenţiale ale unui manager. Peter Drucker considera

că un manager nu poate fi promovat pe o poziţie superioară dacă, anterior, n-a făcut şi

greşeli. Dacă cineva face greşeli, spune Drucker, înseamnă că nu este un om mediocru.

Lista responsabilităţilor rituale ale managerilor (Cribbin, 1986, pp. 41-42) este

impresionantă: planifică – trebuie să prevezi viitorul pentru a-l conduce; organizează cu

Page 106: Comportament Organizational2

106

efort minim şi rezultate maxime; recrutează şi contribuie la perfecţionarea resurselor

umane; conduc – împart rolurile şi atribuie funcţiile necesare, stabilesc normele de

producţie, determină reponsabilitaţile; coordonează munca, indivizii şi grupurile, astfel

încât organizaţia să funcţioneze fără risipă de resurse; încurajează colaborarea;

controlează eforturile angajaţilor, întreţinând un proces continuu de informare; studiază şi

evaluează munca angajaţilor; conduc angajaţii spre a-i încuraja să facă ceea ce trebuie

făcut; gestionează cele patru atuuri principale pe care le deţin: timpul, ideile, talentul şi

comportamentul.

4.3.1. Personalitatea managerului vs. personalitatea liderului

Abraham Zaleznik considera că o cultură managerială pune accent pe raţionalitate

şi pe control. Indiferent dacă energiile sale sunt îndreptate spre realizarea obiectivelor,

spre resurse, spre structurile organizaţiei sau spre oameni, managerul este de fapt cel care

rezolvă problemele cât mai eficient posibil (Abraham Zaleznik, 1998, p. 63). Un

manager nu trebuie să fie genial, el trebuie să dovedească tenacitate, consecvenţă, tărie de

caracter, inteligenţă, abilităţi analitice, toleranţă şi bunăvoinţă (ibid,. p. 64). Deşi

Abraham Zaleznik percepe liderul şi managerul ca entităţi complementare; ei se

diferenţiază prin motivaţie, mod de gândire şi de acţiune.

Atitudinile faţă de ţeluri. Managerii tind să adopte atitudini impersonale, chiar

pasive faţă de ţelurile vizate. Obiectivele manageriale se nasc mai curând din necesitate

decât din dorinţă. La polul opus, liderii sunt dinamici, modelând şi animând diferite idei.

Aceştia adoptă o atitudine activă faţă de obiectivele lor. Influenţa exercitată de lider în

schimbarea stărilor de moment, în evocarea imaginilor şi aşteptărilor, în stabilirea unor

scopuri specifice determină direcţia în care se îndreaptă o afacere. Rezultatul net al

acestui mod de raportare constă în modificarea modului în care oamenii percep

desirabilul, posibilul şi necesarul.

Concepţiile despre muncă. Pentru a-i determina pe oameni să accepte soluţiile

adoptate pentru diferite probleme, managerii trebuie să coordoneze şi să echilibreze

continuu puncte de vedere opuse.

Page 107: Comportament Organizational2

107

În timp ce managerii vizează limitarea variantelor decizionale, liderii sunt vădit

preocupaţi de dezvoltarea unor abordări insolite pentru probleme dificile şi de deschidere.

Pentru a fi eficienţi, liderii trebuie să-şi proiecteze ideile în imagini care să trezească

interesul oamenilor şi abia apoi să dea curs acţiunilor.

Liderii adoptă poziţii care presupun un grad de risc ridicat; de cele mai multe

ori, aceştia sunt temperamental dispuşi să caute riscul sau pericolul, în special atunci când

şansa oportunităţii şi a recompensei pare promiţătoare.

Pentru cei ce vor să devină manageri, instinctul de supravieţuire domină

necesitatea pentru risc şi o dată cu acest instinct se cristalizează şi abilitatea de a tolera

rutina şi pragmatismul exagerat.

Relaţiile cu ceilalţi. Atitudinea managerilor faţă de relaţiile umane poate avea

aspecte diferite – dorinţă de inter-relaţionare, dar şi preferinţa pentru un grad scăzut de

implicare emoţională în acele relaţii. Deşi cele două perspective pot părea paradoxale,

coexistenţa lor secondează activitatea managerială, subsumează căutarea

compromisurilor şi stabilirea unei balanţe de putere.

Managerii relaţionează cu oamenii conform rolului pe care aceştia îl joacă într-o

serie de evenimente sau într-un proces decizional, în timp ce liderii, care se preocupă în

special de idei, interacţionează într-o formă mult mai intuitivă şi empatică. Distincţia se

stabileşte între atenţia managerului faţă de modul în care se derulează evenimentele şi

atenţia liderului faţă de semnificaţia evenimentelor pentru participanţi.

Un aspect interesant este felul în care subordonaţii îşi caracterizează managerii,

respectiv liderii. În viziunea lor, managerul este implacabil, detaşat şi manipulator.

Adjectivele care denotă percepţia angajaţilor sunt rezultatul priorităţii manageriale pentru

menţinerea unei structuri raţionale şi echitabile bine controlate. În contrast, liderii sunt

descrişi prin adjective cu un bogat conţinut emoţional. Aceştia inculcă sentimente

puternice de identitate sau diferenţiere, de dragoste sau de ură.

Simţul sinelui. William James descrie două tipuri principale de personalitate –

„o dată născut“ (once-born) şi „de două ori născut“ (twice-born) (în Abraham Zaleznik,

1998). Oamenii din prima categorie sunt cei pentru care viaţa a avut un curs mai mult sau

mai puţin liniştit; dintre ei se aleg managerii. Ceilalţi sunt animaţi de o luptă continuă

pentru schimbare şi devenire; ei sunt liderii.

Page 108: Comportament Organizational2

108

În cazul managerilor, simţul sinelui este susţinut de perpetuarea şi consolidarea

instituţiilor existente – managerul joacă un rol care se armonizează cu idealurile de

datorie şi responsabilitate. Liderii tind să fie personalităţi de tipul „de două ori născut”,

oameni care se simt izolaţi de mediul înconjurător. În cazul lor, simţul sinelui se sustrage

relaţiilor dintre membrii, rolurilor profesionale sau altor indicatori sociali de identitate.

În studierea personalităţii managerului de succes se consideră (Mihuţ, 1998, p.

300-301) că următoarele variabile deţin o importanţă majoră: caractersisticile anatomo –

fiziologice, gândirea şi preferinţa emisferică, simţul timpului şi, ca un corolar,

temperamentul.

Pentru europeni, statura trebuie să fie impunătoare, iar înfăţişarea trebuie să fie

agreabilă. Vârsta potrivită pentru un manager este diferită de la o ţară la alta, de la o

cultură la alta. Managerii tineri sunt dinamici, ambiţioşi, predispuşi să-şi asume riscuri,

dar sunt lipsiţi de experienţă. Subordonaţii tineri preferă să aibă drept manageri persoane

tinere.

Sexul nu condiţionează performanţa managerială. Atât bărbaţii cât şi femeile pot

fi autoritari şi au capacitatea de a influenţa oamenii. Câteva diferenţe psihologice şi

atitudinale sunt evidente: eficacitatea bărbaţilor este uşor superioară în raport cu cea a

femeilor; bărbaţii pun accent pe echitate iar femeile pe egalitate; bărbaţii utilizează o

varietate mai amplă de tactici şi de strategii; profilul motivaţional al femeilor este ceva

mai apropiat de unul optim; subordonaţii (indiferent de sex) preferă să aibă manageri

bărbaţi.

Gândirea pozitivă reprezintă orientarea îndreptată spre valori superioare, fiind

caracterizată prin entuziasm şi optimism. Acest lucru presupune două aspecte importante:

privirea către viitor şi încrederea deplină în propria capacitate de acţiune.

Preferinţa emisferică constituie un aspect important care determină

comportamentul managerului. Persoanele la care predomină funcţiile emisferei stângi sunt,

de obicei, „dreptaci“, raţionali, tehnicişti, cu picioarele pe pământ. Stilul autocrat este

adoptat, de regulă, de către persoanele din acesată categorie; managerii profesionişti

(artizani) şi managerii tehnocraţi sunt dreptaci. De regulă, acestor manageri le lipseşte

încrederea în subordonaţi, preferă standardele şi respectarea lor.

Page 109: Comportament Organizational2

109

Managerii la care funcţiile emisferei drepte sunt predominante sunt mangerii

artişti; ei nu iubesc matematica şi tehnica, le pace să improvizeze, au har, inspiraţie şi

intuiţie; de regulă sunt stângaci. Ca manageri, sunt orientaţi spre relaţiile umane pe care le

promovează şi le întreţin; sunt prietenoşi, altruişti, cultivă spiritul de echipă şi acordă

subordonaţilor libertate de acţiune.

Stilul managerial democrat apare atunci când funcţiile ambelor emisfere cerebrale

au aceeaşi pondere. Marile personalităţi manageriale au fost beneficiarele unui perfect

echilibru al funcţiilor celor două emisfere.

4.4. Leadership-ul

Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluţiei industriale şi s-

a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparţin lui

Kurt Lewin, Ronald Lippitt şi Ralph White din perioada anilor 1938 – 1952.

Experimentele lor au încercat să evidenţieze aspectele leadership-ului eficace. Cei trei au

studiat stilurile democratic, autocratic şi laissez-faire în cadrul unor grupe de copii aflate

sub responsabilitatea unor monitori adulţi. Pe baza acestor experimente, în care se

urmăreau anumiţi indicatori de personalitate, performanţă, nivel de agresivitate,

organizare etc. ei au observat că există avantaje şi dezavantaje diferenţiate pentru fiecare

tip de leadership. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al II-lea Război

Mondial pe diverse eşantioane ale armatei americane în încercarea de a identifica

principalele trăsături ale persoanelor care aveau un ascendent asupra celorlalte. Una

dintre concluziile studiiilor a fost că ascendentul este dat de inteligenţă, iniţiativă şi

încredere în sine.

Este mult mai uşor de arătat ceea ce nu este conducerea decât ceea ce este. Deşi

este un subiect favorit al ştiinţelor sociale, există încă multe dezacorduri între cercetători

asupra definiţiei ei.

Conducerea este un proces reciproc în care un individ are posibilitatea să

influenţeze şi şă motiveze alţi indivizi pentru a-i determina să atingă scopurile de grup şi,

astfel, să inducă satisfacţia grupului. Definiţia accentuează câteva trăsături cheie:

Page 110: Comportament Organizational2

110

conducerea este o relaţie reciprocă ce implică liderul – care determină, direcţionează şi

facilitează comportamentul grupului – şi subalternii – care acceptă sugesriile venite de la

lider; conducerea este un proces de influenţă legitimă mai degrabă decât o calitate a unei

persoane; conducerea implică motivarea membrilor grupului de a cheltui mai multă

energie pentru atingerea scopurilor de grup.

Ca act de concepţie, proiectare şi control pentru toate secvenţele acţiunii sociale

leadership-ul reprezintă latura funcţională a puterii instituţionalizate, adică include numai

acele modele acţionale motivate axiologic şi validate ca eficiente de genul de activităţi

concret determinate (Buzărnescu, 1999, p. 32).

În debutul lucrării de sinteză a lui Mielu Zlate – Leadership şi management (2004,

pp. 24-26) – întâlnim principalele abordări conceptuale privind conducerea. Dintre

acestea, definiţia lui G.A. Cole este larg acoperitoare pentru că se referă la conducere ca

la un „proces dinamic de grup, prin care o persoană reuşeşte să-i determine, prin

influenţă, pe ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea

sarcinilor sau scopurilor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un

context organizaţional particular.“ Ca multe alte definiţii, şi aceasta se sprijină pe ideea

că procesul conducerii are un caracter psihosocial pentru că include principalele elemente

ale conducerii – grupul, influenţa şi scopul. Conducerea este o formă dinamică de

comportament (McGregor, apud Zlate, 2004, p. 27), care implică valorizarea a patru

dimensiuni de bază: trăsăturile liderului; atitudinile, nevoile, comportamentele şi alte

caracteristici personale ale subordonaţilor; natura organizaţiei, scopul, structura, sarcinile

pe care organizaţia şi le-a asumat; mediul social, economic şi politic.

Sintetizând, conducerea poate fi imaginată ca un continuum cu doi poli, aşa cum

rezultă din schema prezentată în Figura 4.1 (adaptare după Zlate, 2004, p. 28).

CONDUCEREAla un pol este la celălalt pol este

schimbare, progres, inovare imobilism, acţiuni reproductive

anticipare adaptare pasivă la evenimente

orientarea spre cauze orientare către efecte

activism şi iniţiativă inerţie şi inflexibilitate

responsabilizarea membrilor constrângerea membrilor

comportament proactiv comportament reactiv

Figura 4.1

Page 111: Comportament Organizational2

111

Diferenţa dintre management şi leadership decurge din orientarea influenţei

exercitate de manager sau de lider. Managementul este înţeles numai ca o direcţie din sus

în jos (top – down), se referă strict la colaboratori şi presupune ideea de control financiar

şi de administrare; leadershipul nu are aceste limite, se exercită în pofida

responsabilităţilor ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii,

cu ierarhia, cu clienţii etc.

Leadership-ul reprezintă fenomenul de influenţare a comportamentului

subalternilor, cu ajutorul intrumentelor de natură psiho-socială (motivare, implicare în

realizarea obiectivelor, generarea satisfacţiei etc.), astfel încât aceştia să realizeze

anumite acţiuni, conform obiectivelor organizaţionale; dacă este o combinaţie fericită de

poziţie şi stil, leadershipul devine o artă eficace, capabilă să direcţioneze energiile către

îndeplinirea obiectivelor pe termen lung.

Ordway Tead defineşte leadershipul drept „arta de a influenţa oamenii pentru a-i

determina să participe la realizarea unui obiectiv pe care ajung să-l considere dezirabil“

(The Art of Leadership, 1935).

The Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers, 1998) prezintă mai

multe sensuri pentru acest termen; dintre acestea, cel mai cuprinzător pentru contextul

managerial este abilitatea de a conduce. Adepţii liderului acceptă relaţia de subordonare,

recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi şi abilitatea de conduce oameni

şi procese. Persoana centrală a leadership-ului, liderul, este cea în jurul căruia gravitează

ceilalţi membri ai organizaţiei şi care se identifică cu acesta.

Leadership-ul şi managementul sunt două sisteme de acţiune distincte şi

complementare, fiecare deţinând funcţii şi caracteristici proprii. Intersectarea celor două

domenii de interes poate să devină o premisă majoră a succesului într-un mediu de afaceri

din ce în ce mai complex şi mai schimbător (Kotter, 1998, p. 38). Deşi nu există o

formulă ideală de combinare a celor două elemente, totuşi un singur fapt este

incontestabil – adevărata provocare constă în combinarea unei practici puternice de lider

cu un management puternic şi în echilibrarea lor reciprocă (ibid., p. 39).

Potrivit lui John P. Kotter, managementul vizează abilitatea de a face faţă

complexităţii. Practicile şi procedurile sale sunt în esenţă un răspuns la una dintre cele

mai semnificative schimbări ale secolului XX – apariţia organizaţiilor mari. Existenţa

Page 112: Comportament Organizational2

112

unui bun management constituie o garanţie a ordinii şi consecvenţei dintr-o organizaţie,

elemente care la rândul lor condiţionează dimensiuni-cheie cum ar fi calitatea şi

profitabilitatea.

Spre deosebire de management, leadership-ul are în centru abilitatea de a face faţă

schimbării. Ascensiunea rolului liderului în ultimii ani este o consecinţă a creşterii

competivităţii şi fluctuaţiilor din lumea afacerilor. Schimbările majore sunt din ce în ce

mai necesare pentru ca organizaţia să supravieţuiască şi să intre în competiţie într-un mod

eficient în noul mediu care se profilează. Astfel raportul dintre schimbare şi leadership

este unul direct proporţional.

Funcţiile diferite ale managementului şi leadership-ului atrag după sine activităţi

caracteristice fiecăreia dintre cele două arii de interes. În timp ce managerul gestionează

complexitatea, în primă instanţă, prin planificarea şi alocarea bugetului, liderul unei

organizaţii, cu viziunea unei schimbări constructive, are ca scop stabilirea unei direcţii ce

implică adoptarea strategiilor aferente (idem).

Managementul dezvoltă capacitatea de concretizare a planurilor prin intermediul

organizării şi recrutării personalului adecvat. Activitatea complementară ce vine din

partea liderului constă în direcţionarea oamenilor, adică în comunicarea noii direcţii celor

susceptibili să înţeleagă viziunea şi să devină devotaţi materializării ei.

În concepţia lui Kotter (idem), stabilirea unei direcţii nu este niciodată identică cu

planificarea, nici măcar cu planificarea pe termen lung. Planificarea reprezintă un proces

caracteristic managementului, deductiv în esenţă şi destinat să producă rezultate

algoritmice. Stabilirea unei direcţii este un proces mai mult inductiv. Liderii adună o

gamă largă de informaţii şi se concentrează asupra elementelor, relaţiilor care ajută la

explicarea aspectelor vizate. Stabilirea direcţiei nu are ca rezultat constituirea unui plan ci

creează viziuni şi strategii.

Diferenţa dintre management şi leadership decurge şi din modul de influenţare a

salariaţilor. Managemenul are ca suport funcţiile planificării, organizării, coordonării şi

controlului; leadership-ul se poate exercita în afara graniţelor şi responsabilităţilor

ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii, cu beneficiarii etc.

Managementul înseamnă a merge pe un anume drum cu consecinţe dintre cele mai

profitabile pentru organizaţie; leadership-ul înseamnă a indica drumul cu cele mai mari

Page 113: Comportament Organizational2

113

şanse de reuşită. Liderul îi este asociat mai degrabă planul imaginativ, anticipativ şi

cognitiv, iar managerului – planul acţional. Liderul scrutează viitorul şi face planuri, iar

managerul le aplică; primul este arhitectul, cel de-al doilea este constructorul, nu se poate

unul fără celălalt, nici unul nu este superior celuilalt. Este cu totul particular ca una şi

aceeaşi persoană să fie şi arhitect şi constructor. Altfel, armonizarea eforturilor

arhitectului şi constructorului depinde doar de inteligenţa şi de interesele lor.

Kotter consideră că o mare provocare în cadrul eforturilor de conducere o

constituie obţinerea credibilităţii – adeziunea oamenilor la mesajul transmis. Există multe

aspecte care contribuie la dobândirea credibilităţii – modalitatea în care persoana îşi

prezintă mesajul, conţinutul propriu-zis al mesajului, reputaţia comunicatorului şi nu în

ultimul rând consonanţa dintre fapte şi vorbe.

Firmele care urmăresc încurajarea liderilor, se concentrează pe crearea unor

oportunităţi atractive pentru angajaţii tineri. În cele mai multe cazuri, descentralizarea a

fost cheia realizării acestui obiectiv. Descentralizarea îi pregăteşte pe oameni pentru

funcţii de conducere în structurile ierarhice mai joase sau medii. Astfel de strategii ajută

la crearea unei culturi organizaţionale în care oamenii valorează poziţia puternică a

liderului şi acced spre ea.

Una dintre problemele majore cu care se confruntă companiile din ziua de azi o

constituie provocările adaptării. Schimbările apărute în societate, pieţe, clientelă,

competiţie şi în tehnologie forţează organizaţiile să dezvolte noi strategii şi să înveţe noi

căi de acţiune. De cele mai multe ori, cea mai dificilă sarcină a liderilor în întâmpinarea

schimbării constă în mobilizarea oamenilor dintr-o organizaţie în vederea adaptării la

noile condiţii de lucru. Mobilizarea unei organizaţii cu scopul de a-şi adapta cursul la

noul mediu de afaceri este fundamentală, este laitmotivul conducerii într-o lume

competitivă (Ronald A. Heifetz, Donald L. Laurie, 1998, p.173)

În concepţia lui Heifetz şi Laurie (idem), schimbările care surescită capacitatea de

adaptare reprezintă un factor de stres considerabil pentru oamenii care trebuie să le facă

faţă. Aceştia sunt nevoiţi să adopte roluri noi, să se angajeze în relaţii noi, să se

conformeze unor noi valori, comporamente şi abordări faţă de muncă.

În urma experienţei acumulate prin studierea activităţii unor manageri din întreaga

lume, autorii citaţi conturează şase principii pentru direcţionarea muncii adaptative (ibid.,

Page 114: Comportament Organizational2

114

pp. 174-176): „panorama de pe balcon“, identificarea provocării de adaptare, ameliorarea

stresului, menţinerea atenţiei disciplinate, repoziţionarea oamenilor în câmpul muncii şi

susţinerea liderilor de la toate nivelurile.

Potrivit paronamei de pe balcon liderii trebuie să fie capabili să-şi proiecteze o

viziune exhaustivă asupra lucrurilor ca şi cum s-ar afla deasupra, într-un balcon. Nu este

recomandabil ca aceştia să devină actori principali în câmpul acţiunii. Liderii trebuie să

perceapă contextul schimbării şi chiar să-l creeze. Trebuie să fie în măsură să inducă

angajaţilor un sentiment puternic al istoriei organizaţiei, să sublinieze părţile bune din

trecut şi, de asemenea, să insiste asupra responsabilităţii oamenilor în modelarea

viitorului. Mai mult, liderii treebuie să identifice conflictele determinate de valorile

disjuncte şi de putere şi să urmărească îndeaproape reacţiile funcţionale sau

disfuncţionale la schimbare.

În ceea ce priveşte identificarea provocării de adaptare, lucrurile sunt foarte clare

– atunci când organizaţia nu poate învăţa cu rapiditate să se adapteze la noile provocări,

aceasta riscă să se îndrepte ireversibil către propia extincţie.

Un aspect important de remarcat este acela că la baza leadership-ului se află

spiritul de echipă – definit ca starea care reflectă acceptul oamenilor de a gândi, de a se

comporta şi de a acţiona armonizat în vederea îndeplinirii unui scop comun. Spiritul de

echipă se realizează pe baza unor aspecte cumulative: o experienţă anterioară comună

care a condus la construirea încrederii reciproce, asumarea unui obiectiv comun, existenţa

unor interese convergente care conduc la o motivare puternică (individuală şi de grup) şi

desfăşurarea proceselor decizionale în regim participativ.

Spiritul de echipă este rezultatul integrării a patru procese: construirea încrederii

între persoanele implicate, stabilirea unei misiuni şi a unor scopuri clare la care să adere

cei implicaţi şi derularea de procese decizionale participative.

Institutul de Management şi Colegiul de Management Henley a realizat un studiu

pe baza căruia a stabilit patru responsabilităţi esenţiale ale conducerii (apud Tony Sadler,

1995, p. 160): stabilirea valorilor, imaginii şi misiunii companiei; stabilirea strategiei şi

structurii; managementul de supraveghere; extinderea respnsabilităţilor către acţionari.

Referitor la conducere, C.K. Prahalad notează (apud, Tony Sadler, 1995, pp. 167-

168):

Page 115: Comportament Organizational2

115

Din păcate am creat o abordare a managementului afacerii în care dimensinea umană a

creativităţii, curiozităţii şi a nevoii de a apaţine unei comunităţi au fost excluse. Vorbim prea mult despre

management şi prea puţin despre totalitatea fiinţei umane. Competiţia pentru viitor spune că, dacă putem

crea o dorinţă, care prin natura ei este mai presus de resursele companiei şi împărăşim entuziasmul de a

lupta pentru ea, atunci putem da naştere unei activităţi care să ţină locul unui impresar pentru firma noastră,

înlocuind astfel o vastă birocraţie.

4.4.1. Leadership-ul ca proces de învăţare

Foarte multe eforturi de a transforma organizaţiile prin fuziuni şi achiziţii,

restructurări, reengineering şi muncă strategică eşuează pentru că managerii nu au o

perspectivă pertinentă asupra cerinţelor schimbării. Aceştia comit greşeala clasică de a

trata provocările de adaptare ca fiind probleme tehnice, care pot fi soluţionate prin apel la

abilităţile manageriale (Heifetz, Laurie, 1998, p. 195). În acest fel, este nesocotită

prezenţa liderilor. Aceştia sunt, de fapt, singurii care dispun de mijloacele adecvate

necesare calculării beneficiilor restructurării, înţelegerii viitoarelor tendinţe şi

discontinuităţi, identificării oportunităţilor, trasării competenţelor existente şi desemnării

mecanismelor inerente direcţiei strategice adoptate (idem).

În cocepţia lui Heifetz şi Laurie, pentru a transcende obstacolele adaptării,

managerii trebuie să depăşească prejudecăţile conform cărora conducătorul comandă şi

angajaţii execută; soluţiile adaptării vizează colaborarea şi conlucrarea tuturor membrilor

dintr-o organizaţie şi asumarea unei responsabilităţi colective faţă de situaţiile

problematice cu care aceasta se confruntă. Privită în această lumină, activitatea liderului

presupune o strategie de învăţare. Un lider, indiferent de nivelul la care se află, indiferent

de autoritatea cu care este învestit, trebuie să-i susţină pe oameni în confruntarea cu noile

provocări, în ajustarea noilor valori, în modificarea perspectivelor şi în învăţarea noilor

reguli. Cerinţele contemporane de adaptare se îndreaptă către liderii ce îşi asumă

responsabilitatea fără a aştepta imboldul revelaţiei sau al unei solicitări explicite.

4.4.2. Indigenţele şi miturile conducerii

Page 116: Comportament Organizational2

116

Conducerea înseamnă putere asupra celorlalţi. Unii oameni susţin că un bun lider

dispune de capacitatea de a manipula, contola şi a-i determina pe adepţi să-l asculte.

Termenul de lider ar trebui rezervat pentru aceia care acţionează în interesul superior al

grupului şi în consens cu acesta. Conducerea este o formă de putere, dar cu oamenii mai

degrabă decât asupra oamenilor.

Unii oameni sunt născuţi lideri. Cercetările au invalidat concepţia cu privire la

liderul înăscut, arătând că abilitatea de aconduce se obţine mai degrabă prin practică.

Asocierea dintre anumite variabile ale personalităţii şi eficienţa conducerii s-a dovedit a fi

nefructuoasă. Prin urmare, un lider nu este un fericit „accident genetic“.

Un lider este lider în orice împrejurare. Corelată cu noţiunea de lider înăscut, este

şi concepţia că un bun lider într-o situaţie este bun în oricare alta. Această concepţie

subevaluează puterea circumstanţelor de mediu în a determina eficienţa liderului.

Un bun lider este foarte iubit. Un lider recunoscut al unui grup nu trebuie să fie

cel mai iubit membru al grupului; există multe situaţii in care acţiunile liderului sunt în

dezacord cu opiniile membrilor grupului. Unii lideri pot fi iubiţi de membrii grupului, dar

a inspira afecţiune nu este o caracteristică cheie a unui lider.

Grupurile preferă să nu aibă lider. Deşi înţelepciunea populară spune că cei

conduşi sunt invidioşi pe autoritatea liderului, cercetările arată că acest lucru nu este

întotdeauna valabil. În unele situaţii grupul funcţionează foarte bine fără lider. Totuşi,

atunci când sarcinile grupului devin mai complexe şi creşte nevoia de coordonare,

satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari dacă grupul are lider.

Există şi situaţii în care armele liderului se pot converti în perversiuni. Liderului îi

stau la îndemână două pârghii dinamice complmentare pentru a-i influenţa pe

colaboratori: persuasiunea şi seducţia (Le Saget, 1999, p. 50). Prin persuasiune,

conducătorul se apropie de colaboratorii său, iar prin seducţie îi atrage. Cele două registre

de influenţă se bazează pe: magnetismul fizic al liderului (prezenţa sa trezeşte la acţiune),

magnetismul intelectului, al gândirii şi al ideilor (liderul este convingător, clar, accesibil),

magnetismul inimii (liderul ştie să-i asculte pe ceilalţi) şi magnetismul sufletului –

carisma.

Atracţia fizică, aşa-numitul magnetism fizic al conducătorului, poate fi folosită în

scopul realizării unei forţe centripete, de apropiere între acesta şi colaboratorul său. Dar,

Page 117: Comportament Organizational2

117

dacă liderul este complexat, neavenit sau a acces la conducere prin mijloace ilicite, el va

perverti rolul în care a intrat. Una dintre manifestările magnetismului fizic pervertit este

preeminenţa activismului simulat în defavoarea proactivismului caracteristic liderilor

plini de energie debordantă şi molipsitoare. Un astfel de conducător va inspira teamă sau

inhibiţie (ibid., p. 52).

Alte concretizări comportamentale ale perversiunii pot fi: cinismul cronic (liderul

este dominator, folosindu-se de magnetismul gândirii sale pentru a-l minimiza pe

interlocutor); cinismul acut, patologic – manifestat prin comportament paranoid – ce

rezidă în interpretarea faptelor astfel încât să se potrivească propriilor idei şi să legitimeze

propriile interese (un alt fel de pat al lui Procust); manipularea afectivă, care utilizează ca

tehnică duşul scoţian bazat pe alternarea stimulentelor pozitive cu cele negative;

exacerbarea eu-lui liderului, care se exprimă printr-un comportament profetic cu

ameninţări apocaliptice în caz de nesupunere.

Meryem Le Saget (ibid., pp 55-56) identifică şapte ancore ale modului de

conducere tradiţional, cu scopul de a le deconstrui premisele şi relevanţa în practica

managerială: un şef bun este un şef iubit, folosirea biciului şi a zăhărelului, eclipsarea

celorlalţi, manifestarea superiorităţii, dorinţa de a avea dreptate cu orice preţ, narcisismul

şi spiritul independent.

4.5. Comportamentul liderilor

Principiile pe care trebuie să se sprijine managerii sunt riguroase: a fi proactiv, a

avea puterea de a anticipa, a gândi şi pentru partenerul de afaceri, a studia continuu, a

învăţa prin a-i asculta pe alţii, a lupta pentru conjugarea eforturilor, a fi creativ, a fi

responsabil, a fi ager şi altele. Să remarcăm că înşiruirea de mai sus se găseşte în sfera lui

a fi, şi nu în sfera lui a avea. Aceasta poate fi definiţia sintetică a conducătorilor; ei sunt,

nu caută a fi prin a avea.

Analiza descriptivă a comportamentelor liderilor a început prin stabilirea unei

liste de posibile comportamente asociate cu conducerea – planificarea, stabilirea politicii

grupului, stabilirea sistemului de recompense şi sancţiuni, asumarea responsabiliţii ş.a.,

dar această listă a crescut atât de mult încât cercetorii s-au văzut nevoiţi să reducă

varietatea tipurilor de acţiune la câteva dimensiuni-cheie. În final, s-a ajuns la patru

Page 118: Comportament Organizational2

118

dimensiuni: consideraţia faţă de colaboratori, structurarea sarcinii, dezvoltarea producţiei

şi sensibilitatea faţă de natura umană. Din aceştia, primii doi par a fi cei mai importanţi.

Consideraţia presupune orientarea spre relaţie, menţinerea unităţii grupului.

Structurarea presupune orientarea spre sarcină, pe producţie, atingerea scopurilor.

În multe grupuri organizate formal, rolul liderului este construit explicit pe

structura grupului. Dar, într-un grup cu structură nedefinită, rolul de lider trebuie să se

formeze.

După cum se poate observa, întrebarea cum să te comporţi într-un post de

conducere este o întrebare importantă a leadership-ului. Sadler notează (1995, p.171):

Pe lângă faptul că trebuie să ai combinaţia perfectă de aptitudini şi experienţă, aceasta este

întrebarea cea mai importantă. Noi nu putem ignora realitatea puterii şi politicii, un ingredient inevitabil al

oricărei afaceri, mai ales pentru cei suficient de capabili şi ambiţioşi încât să fi ajuns la nivel de conducere.

Aceasta înseamnă că succesul este foarte strâns legat de supravieţuire. În cele mai multe situaţii comerciale,

oamenii vor o slujbă bună - dar mai vor şi să supravieţuiască (excepţie făcând cazurile care negociează o

pensionare de aur).

Iată, mai jos (Figura 4.2, adaptare după Piolle, 2001, p. 44), o scala

comportamentală managerială exprimată prin verbe curent folosite; notele cele mai mari

ale grilei sunt ale managerilor de succes.

Pe lângă voinţa de a conduce, dorinţa de a avea putere, ambiţia personală şi

interesul, cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici,

10 a preveni a se proteja, a ormerilor.anticipa

9 a imagina a reflecta, a crea

8 a corecta a rectifica, a ameliora, a rezolva

7 a analiza a face o expertiză, a reflecta metodic

6 a ameliora a găsi o soluţie intermediară

5 a asuma a-şi recunoşte responsabilitatea

4 a justifica a dovedi, a da seamă, a argumenta

3 a acuza a denunţa

2 a nega a-şi declina responsabilitatea

1 a ignora a se deroba de responsabilităţi

Figura 4.2

Page 119: Comportament Organizational2

119

2001, p. 172). Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi, cei care speră

că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. Altfel spus, este vorba de un principiu

mimetic şi de contaminare. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea

se simt ei înşişi atinşi de carismă, influenţă şi prestigiu.

Conducerea nu este o treabă uşoară, ne asigură Serge Moscovici (ibid., p. 176).

Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea nu ar exista probleme; dar ei,

ba se răzvrătesc, ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări, tabloul atitudinal şi

comportamental este deja bogat şi dificil de descris.

Aşa cum ne asigură specialiştii, personalitatea unui individ nu poate fi privită doar

ca sumă a trăsăturilor sale, emanând doar din sine; Adrian Neculau (1999, pp. 109-110) îl

citează pe Pierre Janet (1929) care spunea: „personalitatea reprezintă un ansamblu de

operaţii, de acte mici şi mari, care servesc individului pentru a construi, menţine şi

perfecţiona unitatea şi distincţia sa faţă de restul lumii“. Verbele pe care autorul le

foloseşte pentru definirea personalităţii sunt active, au concreteţe, nu sunt simple atribute,

trăsături sau etichetări. Constatăm că perspectiva constructivistă asupra personalităţii a

înlocuit teoria trăsăturilor.

Personalitatea care se construieşte pe sine este strâns legată de comportament.

Sarah Hampson (ibid., p. 111) identifică componentele acestei construcţii:

a) comportamentul pe care Actorul, ca individ biologic distinct, îl aduce pe scena socială; b)

semnificaţiile pe care le ataşează acestui comportament actorul însuşi şi c) semnificaţiile ataşate

comportamentului actorului de către ceilalţi.

Adrian Neculau susţine şi convinge în lucrarea citată (idem) că materia primă a

personalităţii este comportamentul şi că expresiile acestuia trebuie încărcate cu

semnificaţie socială pentru a fi receptate de ceilalţi actori. Observăm, deci, că

personalitatea unui individ este construită prin efort propriu în context social, dar

recunoaşterea ei, consacrarea ei, o fac sau nu o fac cei din jur.

Cele de mai sus conduc, logic, la concluzia că personalitatea unui individ nu se

exprimă decât într-o situaţie dată, faţă de actori activi şi atenţi, dornici ei înşişi să se

identifice şi afirme. Despre teoria situaţionistă asupra personalităţii, Neculau scrie (ibid.,

p. 115):

Page 120: Comportament Organizational2

120

Relevante nu sunt dispoziţiile ca „introversiunea-extraversiunea“ sau „anxietatea“, ci cogniţiile, care

trebuie să funcţionaze ca mediatori între modificările mediului şi comportament, ca „aptitudini

discriminative“. Parametrii esenţiali ai acestei teorii sunt: competenţele individului de a „construi“ forme

deosebite de comportare în condiţii corespunzătoare, „aşteptările“ sale faţă de anumite evenimente,

valoarea pe care o posedă, „consecinţele“ pentru persoana care acţionează şi sistemul autoregulator al

individului.

4.6. Delegarea

Împuternicirea şi delegarea au devenit concepte şi o practici din ce în ce mai

folosite în organizaţiile moderne. Împuternicirea se referă la responsabilizarea, respectiv

la asumarea responsabilităţii de către subordonaţi pentru toate aspectele muncii lor.

Atribuirea împuternicirii trebuie asociată cu asigurarea autorităţii pentru acele

secvenţe care o presupun, iar delegarea autorităţii este o importantă cheie pentru

motivarea salariaţilor, mai ales dacă aceştia se regăsesc cu predilecţie în teoria Y al lui

McGregor.

Delegarea propriu-zisă reprezintă transmiterea responsabilităţii pentru efectuarea

anumitor sarcini care reveneau de drept superiorului care a transmis-o. Din această

perspectivă, împuternicirea este superioară delegării.

Avantajele delegării şi ale împuternicirii sunt legate de mai prompta satisfacere a

cerinţelor clienţilor, de flexibilitate şi viteză de reacţie, dar şi de creşterea moralului şi a

motivării salariaţilor delegaţi; pentru aceştia creşte stima de sine şi încrederea în

perspectiva viitorului lor profesional.

Problemele delegării sunt legate în special de marja pe care managerii o pot

acorda salariatului în ceea ce priveşte decizia. Dacă deciziile se iau prea aproape de

vârful piramidei, marja în care poate evolua salariatul este redusă; dacă se transmite

salariaţilor o mare putere de decizie, există riscul pierderii coerenţei activităţilor

organizaţiei.

Printre avantajele delegării pot fi amintite: buna cunoaştere a mediului de către cei

delegaţi, ceea ce conduce reacţia lor rapidă în situaţii neprevăzute; autocontrolul pe care-l

manifestă, din dorinţa de a reuşi în demersul lor; identificarea resurselor pe care înşişi

superiorii nu le întrevedeau etc. Pentru manageri, delegarea reprezintă o probă a

toleranţei pentru eroare şi o provocare în a stăpâni tendinţa de creşterea a entropiei

Page 121: Comportament Organizational2

121

sistemului în condiţiile în care mai mulţi salariaţi au fost delegaţi cu sarcini importante.

Acest neajuns poate fi compensat însă printr-o mai ridicată cotă a comunicării interne.

Dintre dezavantajele acestei practici, prezentăm aici doar temerea conducătorilor

că nu vor putea stăpâni starea entropică şi că nu pot interveni în cazul în care se

prefigurează un eşec.

Delegarea are drept componente însărcinarea, atribuirea autorităţii şi asumarea

responsabilităţii. Prin însărcinare înţelegem atribuirea unei sarcini care revine de drept

managerului unui executant. Atribuirea autorităţii reprezintă condiţia finalizării sarcinii;

transmiterea autorităţii formale nu poate asigura succesul dacă executantul nu dispune de

puterea informală – capacitatea de a influenţa pe ceilalţi. Prin delegare, executantul are

vremelnic puterea formală cu care a fost investit; acest transfer de putere se poate dovedi

fructuos numai dacă executantul a mai dovedit şi cu alte prilejuri că este capabil să

conducă şi să decidă în condiţii de autonomie.

Delegarea de autoritate trebuie însoţită de asumarea responsabilităţii şi de

exercitarea răspunderii de către cel delegat pentru a se optimiza relaţia încredere-control.

Cuvântul cheie al delegării este încrederea în oameni şi în competenţa lor.

Delegarea nu poate să aibă loc dacă subordonatul nu are competenţa de a face

ceea ce i s-a cerut. Acestuia nu i se poate cere să ducă la îndeplinire sarcini care depăşesc

capacitatea lui de înţelegere şi asupra cărora nu are experienţă. De regulă, prin delegare

se cer a fi duse la îndeplinire doar sarcini de rutină, cunoscute şi lipsite de influenţe

imprevizibile. Este absolut esenţial ca sarcinile transmise să aibă finalitate în intervalul de

timp dat, iar rezultatele muncii respective să fie cuantificabile şi să poată fi evaluate

pentru a conduce la obţinerea satisfacţiei şi instalarea stării motivatoare.

Este lipsit de etică ca managerii să transmită spre rezolvare toate sarcinile care le

revin. Ei nu trebuie să facă din această practică un instrument de şantaj pentru cei care

urmează a fi sancţionaţi pentru alte pricini şi nici nu trebuie să condiţioneze iminenta

promovare a celor delegaţi de succesul misiunii lor temporare.

Responsabilitatea delegată presupune îndeplinirea anumitor sarcini şi atribuţii de

către salariatul desemnat de către manager în acest scop şi cu care a stabilit un raport de

încredere. O dată cu asumarea responsabilităţii delegatul trebuie să accepte şi povara

răspunderii actelor sale.

Page 122: Comportament Organizational2

122

Prin delegare subordonatul capătă autoritate, adică putere decizională. El

dispune de resursele pe care managerul i le-a asigurat, ştie că poate evolua autonom o

anumită perioadă, că îl înlocuieşte pe manager în ceea ce i s-a cerut şi a consimţit să facă.

Pentru ca delegarea, mijloc managerial modern în condiţiile erei postindustriale,

să dea roade este necesar ca sarcinile transmise subordonaţilor să nu aibă caracter

strategic, să nu fie esenţiale pentru păstrarea imaginii organizaţiei şi să aibă caracter finit.

Delegarea formală (scrisă) are avantajul descrierii împrejurărilor în care se desfăşoară; se

pierde însă caracterul spontan al relaţiei şef – subaltern şi de încredere absolută între

aceştia.

Pentru manageri avantajele delegării sunt evidente: ei îşi fac, astfel, timp pentru

activităţi importante (prefigurarea strategiilor şi a politicilor, stabilirea parteneriatelor

strategice, atragerea investitorilor şi resurselor, prevenirea conflictelor de muncă,

asigurarea dezvoltării etc.), evită surmenajul, îşi consolidează relaţiile cu subordonaţii şi

îşi îmbunătăţesc imaginea. În plus, managerii nu pot realiza anumite activităţi pentru care

expertiza aparţine altora. Pentru salariaţi, delegarea înseamnă motivare, creşterea

încrederii în forţele proprii şi crearea şanselor de promovare.

Există, firesc, şi dezavantaje ale delegării. Pentru manageri se poate manifesta

sentimentul neîncrederii în capacitatea salariaţilor delegaţi de a duce la îndeplinire cele

transmise şi asumate, deşi delegarea a pornit tocmai de la încredere în competenţa lor.

Managerii pot percepe delegarea ca fiind ocazia unora dintre cei delegaţi de a le submina

autoritatea şi de a le uzurpa puterea. Unii dintre conducători pot considera că subordonaţii

nu le vor transmite toate informaţiile pe care aceştia le-au obţinut sau că vor denigra

conducerea în misiunea pe care au preluat-o. Pentru cei delegaţi există apăsarea dată de

un eventual eşec, teama că nu vor putea face faţă împrejurărilor şi grija activităţilor

curente amânate.

Delegarea poate fi implicită (informală) sau explicită (formală, reglementată).

Cele două forme au fiecare în parte avantaje şi dezavantaje şi sunt folosite în funcţie de

natura activităţilor delegate.

Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii (1998, pp. 187-188) consideră că succesul

delegării depinde de respectarea următoarelor principii: al excepţiilor, al nivelului

Page 123: Comportament Organizational2

123

deciziei, al concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată, al

limitelor controlului şi al unităţii de conducere.

Principiul excepţiilor prevede că managerul acordă delegatului încredere deplină

în ceea ce acesta şi-a asumat şi deplină libertate de acţiune. În felul acesta se

materializează şi se valorifică avantajele delegării. Intervenţia managerului nu este

oportună decât în cazuri excepţionale, în condiţii neprevăzute, care pot pune în pericol

succesul misiunii sau care depăşesc competenţa celui delegat.

Principiul nivelului deciziei se referă la transmiterea spre rezolvare numai a

sarcinilor care nu depăşesc capacitatea decizională şi competenţa salariatului.

Principiul concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată

este de fapt principiul echilibrului dintre putere şi responsabilitate. Gestionarea puterii

trebuie să fie responsabilă, cu respectarea normelor eticii organizaţiei. Iar

responsabilitatea atrage după sine exercitarea răspunderii.

Principiul limitelor controlului se referă la asigurarea că nivelul la care acţionează

delegatul nu este superior celui pentru care are competenţe de drept sau asimilate

acestora. În pus, la nivelurile în care se operează prin delegare trebuie să existe

posibilitatea controlului sarcinilor delegate.

Principiul unităţii de conducere se referă la asigurarea că, pe timpul delegării,

salariatul delegat nu are decât un şef – pe cel care l-a desemnat să-l reprezinte. Salariatul

este subordonat doar celui care l-a investit cu autoritate; dacă sarcina se desfăşoară pe

teritoriul altei organizaţii decât al celei de origine, regula subordonării se păstrează, dar

administrativ salariatul devine subordonatul temporar al managerului gazdă. Cu privire la

sarcina dată, executantul răspunde doar în faţa superiorului său de drept – a celui care l-a

delegat; dar, pe baza protocolului dintre acesta şi şeful organizaţiei gazdă, el răspunde în

probleme administrative în faţa celui din urmă.

Delegarea de autoritate înseamnă că purtătorul acesteia o transferă temporar şi

limitativ unui subiect, niciodată unui grup. Nu se poate face responsabil un grup pentru

un act de conducere a unei acţiuni.

Având în vedere substanţa diferită a formelor de autoritate (epistemică şi

deontică), rezultă că numai autoritatea deontică poate fi delegată, adică transmisă

altcuiva. Este esenţial ca delegarea să se petreacă pe domeniul (de cunoaştere şi de

Page 124: Comportament Organizational2

124

înţelegere) comun purtătorului de autoritate şi subiectului-delegat. Aici apare o zonă de

interferenţă: autoritatea epistemică presupune competenţa purtătorului de autoritate,

ştiinţa lui de a face anumite lucruri. Pe de altă parte, delegarea autorităţii deontice implică

transmiterea, respectiv preluarea (şi asumarea) rolului de conducător, rol care nu se poate

manifesta decât dacă şi delegatul stăpâneşte într-un grad semnificativ domeniul. Adică

dacă este şi competent. Afirmaţiilor de mai sus intră în contradicţie cu propoziţiile pe

care le-am formulat în paragraful 4.1.1. în care se făcea afirmaţia că autoritatea deontică

nu poate include autoritatea epistemică. Soluţia ecuaţiei o dă tot Bochenski, care spune

(1992, pp. 94-95) că subiectul-delegat este competent pe un subdomeniu aparţinând

domeniului mai larg în care competenţa aparţine exclusiv persoanei purtătoare de

autoritate epistemică. La pagina 102 a lucrării lui Bochenski se conchide asupra celor

spuse mai sus: „domeniul delegatului este în întregime cuprins în domeniul purtătorului

principal al autorităţii“.

Este bine cunoscut faptul că oamenii sunt mai eficienţi dacă le sunt delegate

responsabilităţi şi dacă acestora le este asociată şi delegarea de autoritate. Peter Drucker

consideră (apud Betty, 1998, p.90) că aceasă practică dă roade, cu siguranţă, „în cazul

persoanelor mature“, ceea ce înseamnă că delegarea cere, în amonte, criterii, standarde şi

practici de selecţie riguroase. Se ajunge, astfel, la alcătuirea unui fond de resurse umane

care nu se mai subscrie distribuţiei gaussiene. Cei care nu corespund cerinţei de a-şi

asuma responsabilitate prin delegare nu sunt acceptaţi, cultura şi deprinderile lor nefind

în acord cu cele ale organizaţiei în care ar fi dorit, justificat poate, să intre. Nepotrivirea

valorilor culturale şi practicilor înseamnă ceea ce, în limbaj comun, este aşa-zisa

„nepotrivire de caracter“.

Determinarea gradului optim de delegare într-o situaţie cu posibilităţi limitate de

comunicare implică o compensare între mai buna utilizare a informaţiei venite direct de

la sursă, pe de o parte şi pierderea unui anumit control, pe de altă parte. În general,

eficienţa interpersonală creşte atunci când managerul nu deţine toate informaţiile şi toată

autoritarea.

4.6.1. Delegarea şi birocraţia

Page 125: Comportament Organizational2

125

Organizaţiile apreciază deciziile luate pe baza unor informaţii relevante, dar

aceste decizii pot avea consecinţe nedorite asupra celor implicaţi. Fiecare alegere

organizaţională este însoţită de o schimbare în fluxul informaţional. Procesul de luare a

deciziilor este vulnerabil la influenţele venite din partea membrilor organizaţiei. Într-un

proces decisional angajaţii furnizează informaţii relevante, necesare, eficiente (aspectul

eficient), dar, pe de altă parte, ei au tendinţa de a da sfaturi, de a avea intervenţii şi puncte

de vedere determinate de interesele personale, toate acestea constituindu-se într-o

influenţă informală (aspectul de difuziune). Orice organizaţie trebuie să ţină seama în

procesul luării deciziilor de aceste două efecte opuse (Hendrikse George, 2003, p. 153).

Organizaţiile încearcă să canalizeze comportamentul indivizilor în aşa fel încât

acesta să fie orientat spre creşterea producţiei şi nu spre preluarea unei părţi cât mai mari

din profit. Influenţele informale cresc atunci când este în joc profitul. Milgom şi Roberts

(în Hendrikse George, 2003, pp. 154-159) arată că:

O organizaţie eficientă limitează libertatea de alegere a celor ce iau decizii când acestea nu au

aproape nici un impact asupra organizaţiei, dar sunt importante din perspectiva personală a membrilor

organizaţiei.

Pentru a preveni influenţele informale excesive managerii ar trebui să ignore o

serie de informaţii, dar acest lucru ar putea duce uneori la decizii greşite. De asemenea,

deciziile ar putea fi luate numai la nivel central sau conform unor reguli şi proceduri

stricte, dar acest lucru ar însemna să fie ignorată informaţia locală. De aceea organizaţia

trebuie să aleagă câtă autoritate de decizie trebuie centralizată şi câtă delegată. Motivul

este acela că dacă un angajat ştie că influenţele informale nu vor avea nici un rezultat, el

nu se va folosi de ele, în schimb va pune la dispoziţie informaţii relevante pentru

organizaţie. Pentru o organizaţie birocratică în care luarea deciziilor se face conform unor

proceduri stricte este destul de dificil sau costisitor sa se genereze semnale pozitive

pentru angajaţii săi. O asemenea organizaţie va descentraliza procesul de luare a

deciziilor numai dacă influenţele personale nu aduc nici un beneficiu membrilor săi, iar

ceea ce interesează organizaţia este valoarea informaţiei venite de la aceştia.

Page 126: Comportament Organizational2

126

În concluzie, pentru o organizaţie birocratică dechiderea procesului de luare a

deciziilor este dezirabil numai dacă acesta este mult mai important pentru organizaţie

decât consecinţele individuale şi invers.

Menţinerea unor proceduri birocratice este o altă cale de a descuraja influenţele

informale: o anumită decizie este aprobată numai dacă satisface o serie de criterii

prestabilite; nu sunt luate în considerare informaţiile venite de la membrii organizaţiei,

nici cele relevante, nici cele irelevante.

Prin canalele de comunicare se vehiculează atât informaţii valoroase, cât şi

influenţe informale. Limitarea accesului la cel ce ia decizia, reţinerea sau negarea unor

informaţii de către acesta sunt metode prin care se reduce influenţa informală. Dacă cei

afectaţi de decizie nu deţin toate informaţiile relevante, atunci influentele lor îşi pierd din

eficienţă.

4.6.2. Delegare şi empowerment

Sistemul tradiţional de management al organizaţiilor se baza pe relaţii de

dependenţă manager/şef – subaltern. De aceea, atunci când se pune problema

redistribuirii puterii în organizaţie, şefii se tem că subalternii vor deveni independenţi şi

că ei, şefii, îşi vor pierde puterea şi rolurile actuale. Această temere provine din ignorarea

conţinutului corect al empowerment-ului.

Empowerment-ul reprezintă un sistem de valori din cadrul culturii

organizaţionale, pe baza căruia se stabileşte oficial modul de distribuire a puterii şi a

autorităţii în cadrul unui grup, prin oferirea de responsabilităţi, simultan cu crearea unor

oportunităţi de asumare a acestora.

Aria de acoperire a termenului de empowerment este mai largă decât sensul

tradiţional al delegării, deoarece angajaţilor implicaţi le revine un rol activ (sunt incluse

în aspectele empowerment-ului şi responsabilizarea, implicarea totală, puterea de a

acţiona).

Este vizată o echilibrare a libertăţii individuale cu controlul exercitat de manageri.

Se pune astfel problema recunoaşterii clare şi publice a faptului că fiecare salariat nu este

doar un simplu executant, ci un factor decizional competent.

Page 127: Comportament Organizational2

127

Pentru implementarea şi dezvoltarea empowerment-ului (care nu trebuie să fie

văzut ca un scop în sine, ci doar ca mijloc) este necesară o schimbare profundă a culturii

organizaţionale. Demersul are succes în măsura în care sunt respectate câteva principii:

managerii implicaţi trebuie să conştientizeze în prealabil importanţa, utilitatea şi

necesitatea schimbării; empowerment-ul trebuie corelat cu viziunea, valorile, politicile şi

strategiile organizaţiei; noul mod de organizare a muncii trebuie să aibă în centrul ei

echipa; toate mijloacele de realizare a empowerment-ului trebuie să fie luate în

considerare şi transmise tuturor salariaţilor.

Avantajul oferit de empowerment constă în faptul că permite instaurarea unei

atmosfere mobilizatoare, favorizând sentimentele de apartenenţă şi de iniţiativă. Fiecare

salariat are, astfel, ocazia să înţeleagă rolul său în organizaţie şi să-şi coreleze obiectivele

personale cu cele ale organizaţiei.

4.7. Comportamentul etic al liderilor

Cel mai adesea, etica se referă la un câmp de cercetare sau la o disciplină

referitoare la bine şi la rău, la virtute şi la viciu. Pe de altă parte, moralitatea se referă la

structuri de comportament stereotipe în viaţa de zi cu zi.

Preocupările de bază legate de responsabilitatea morală în management se referă

la caracterul persoanelor desemnate să decidă, la politicile şi cultura organizaţiilor în care

ei activează şi la cerinţele şi principiile promovate de sistemul socio-economic în care

evoluează.

O remarcabilă lucrare a lui James O`Rourke IV (2003) ne asigură că angajatorii

sunt conştienţi de valoarea etică a demersului lor managerial şi că le pasă de

comportamentul etic al subordonaţilor lor. Cu toate acestea, el invocă faptul că, dintr-un

eşantion de 3.000 de angajaţi din sectorul economic şi din organizaţii nonprofit, 60%

consideră că au cunoştinţă de încălcări ale normelor de comportament din partea

superiorilor lor (O`Rourke IV, 2003, p. 48). În opinia lucrătorilor respectivi, există trei

motive pentru care nu este oportun să le semnaleze: dezinteresul organizaţiei pentru

asemenea probleme – aceasta nu ar răspunde apelului lor, inexistenţa mijloacelor de

protecţie pentru asigurarea anonimatului şi teama de represalii din partea managerilor

reclamaţi.

Page 128: Comportament Organizational2

128

Etica în afaceri implică trei niveluri: individul, organizaţia şi mediul de afaceri. În

plan individual, vorbim despre valori precum binele comun şi corectitudinea, valori care

echilibrează interesele personale cu cele ale celorlalţi. Nivelul organizaţional se referă la

conştiinţa de grup pe care o are fiecare companie (chiar dacă această conştiinţă nu este

explicită) aflată în urmărirea scopurilor ei economice. În plus, ea este rezultatul culturii şi

expresia comportamentului organizaţional. La nivelul mediului de afaceri etica trimite la

structurile forţelor sociale, politice, economice care-i guvernează pe indivizi şi impune

exigenţe sistemului concurenţial. Ceea ce fac managerii este cinstit, este corect? Sunt ei responsabili de dificultatea

conducerii? Calea pe care merg este potrivită cu aspiraţiile subalternilor? Iată numai

câteva întrebări care privesc etica leadership-ului, a conducerii în general. Desigur că

eficienţa, eficacitatea, productivitatea, profitul, dezvoltarea, extinderea şi alte dimensiuni

funciare pot face mândria unei întreprinderi; dacă acestea sunt subsumate unui

comprtament etic, dacă faptele care au condus la o asemenea stare au fost morale, dacă au

satisfăcut aşteptările salariaţilor, clienţilor, partenerilor şi altor factori din mediul în care

activează, performanţa poate fi omologată ca atare; dacă nu, o asemenea anvergură se

anunţă de scurtă durată. Nu considerăm că managerii se află în faţa dilemei a te dezvolta

sau a fi onest, ci a dificultăţii de a te dezvolta respectând mediul economic şi social în

care evoluezi.

Practic, a conduce în numele normelor morale înseamnă a respecta legea, a

respecta colaboratorii, subordonaţii, partenerii şi clienţii, a nu manipula în interiorul şi în

afara companiei, a nu face concurenţă neloaială, a-i trata pe clienţi în mod egal, a nu

discredita concurenţa, a nu face compromisuri în afara cadrului negocierilor, a nu denigra

propria companie, a nu colporta ştiri, a nu angaja comenzi fără acoperire, a nu utiliza

informaţiile în interes propriu etc.

Recunoaştem că în viaţa unei organizaţii există momente dificile: debutul,

schimbarea profilului, tenhologiei, sistemului de management sau culturii, atacul dur al

concurenţei, schimbarea profilului pieţei etc., dar nici una dintre acestea nu justifică un

comportament ilegal şi lipsit de moralitate.

Considerăm că, în mediul socio-economic în care-şi desfăşoară activitatea,

managerii trebuie să atingă mai multe paliere ale moralei.

Page 129: Comportament Organizational2

129

Mai întâi, există o etică a obiectivităţii, despre care Mihuţ spune (1998, p. 312) că

reprezintă un ideal, de vreme ce fiecare dintre indivizi are propriul său set de valori şi de

aşteptări; această recunoaştere nu trebuie să ducă la abandonarea intereselor colective şi

la urmărirea satisfacerii cu prioritate a celor private.

Există o etică a caracterului şi, în consecinţă, o moralitate a comportamentului;

promovarea şi apărarea dreptăţii, cinstei şi curajului sunt cerinţe pentru oricare dintre

manageri. Lor li se cere să-şi stăpânească emoţiile, să fie empatici, cooperanţi, să

dovedească înţelegere asupra problemelor oamenilor şi altele asemenea. Atunci când

modelele de acţiune (inclusiv cele de adoptare a deciziei) lipsesc, intră în funcţiune

mecanisme informale, proprii managerilor autentici, care îşi arată cu aceste prijejuri

adevarata lor dimensiune. În aceste circumstanţe morale se poate spune că a conduce

este o artă.

În sfârşit, există o etică a gestionării rezultatelor muncii; dacă acestea nu sunt

satisfăcătoare, managerii trebuie să aibă tăria să le recunoscă şi să se străduiască să

prefigureze un alt deznodământ pentru viitor.

În concluzie, etica leadership-ului se referă la necesitatea atingerii celui mai înalt

nivel de integritate pentru manageri (Lynn Sharp Paine, apud O`Rourke IV, 2003, p. 56),

garanţie a reuşitei lor şi a organizaţiei pe care o conduc şi drept exemplu pentru

subordonaţi.

Page 130: Comportament Organizational2

130

Capitolul 5

STILURILE DE CONDUCERE

Stilul de conducere este un ansamblu atitudinal-motivaţional, comportamental şi

structurat situaţional cu impact direct asupra potenţialului mangerial. Concret, el

cuprinde ansamblul calităţilor profesionale, organizatorice, morale şi de personalitate

care se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite împrejurări

relevante (cu caracter repetabil sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de

stabilitate în timp.

G.A. Cole susţine (2000, p. 69) că există trei praguri de eficienţă: aparentă

(managerul demonstrează că dă dovadă de eficienţă doar prin faptul că economiseşte

resurse), personală (realizările managerului sunt în interes propriu) şi de lider (prin

antrenarea colaboratorilor).

În Tabelul 5.1 (Archamault, 1996) sunt prezentat conexiunile dintre concepţia

filosofică, respectiv convingerile managerului şi variantele stilului managerial.

Tabelul 5.1

Filosofia şi convingerile managerului

Stilul şi practicile manageriale

1. Concepţia sa asupra rolului managerului şi al subordonatului (impact asupra aspectelor A şi B): a) importanţa relativă a competenţelor tehnice şi conceptuale; b) organizarea muncii şi repartizarea responsabilităţii privind planificarea, organizarea şi controlul. 2. Percepţia sa privind natura umană în procesul muncii şi asupra factorilor de motivare (impact asupra aspectelor B, C, D, E şi F): integritatea subordonaţilor şi atitudinea lor faţă de muncă şi faţă de obiectivele organizaţiei. 3. Concepţia sa asupra organizaţiei ca sistem (impact asupra aspectului G): rolul reglementărilor, sistematizării, specializării şi adaptabilităţii. 4. Concepţia sa asupra sistemelor ierarhizate (impact asupra aspectului H): rolul intermediarilor.

A) Până la care punct şi în ce manieră se implică managerul, personal, în executarea muncii pe care o administrează?

B) Până la care punct este managerul exigent faţă de subordonaţii săi şi ce anume condiţionează atingerea nivelului respectiv?

C) Până la care punct managerul determină implicarea şi responsabilizarea subordonaţilor săi prin facilitarea accesului la informaţii, prin consultanţă şi prin delegarea de competenţe?

D) Până la care punct managerul este orientat spre aspectele formale, în defavoarea aspectelor de fond, în ceea ce priveşte consideraţia acordată propriilor subordonaţi?

E) Până la care punct managerul rezistă presiunilor interne care sunt determinate de subordonaţii săi, în opoziţie cu nivelul presiunilor externe impuse de mediul exterior şi de obiectivele organizaţiei?

F) Până la care punct managerul plasează supravegherea generală a personalului şi controlează funcţionalitatea sistemului bazat pe prudenţă, mai presus decât supravegherea bazată pe neîcredere?

G) Până la care punct managerul valorifică o structură mai degrabă rigidă şi birocratică, în opoziţie cu o structură suplă, uşor de modelat, centrată pe clienţi şi pe angajaţi?

H) Până la care punct managerul respectă funcţiile intermediare cărora le sunt atribuite roluri şi responsabilităţi, în opoziţie cu practica de „by – pass“, sub pretextul că acest mod de lucru este mai suplu şi evită tarele birocraţiei?

Page 131: Comportament Organizational2

131

În lucrarea Leadership şi management Mielu Zlate (2004, pp. 33-62) reuşeşte să

facă o valoroasă sinteză privind teoriile referitoare la stilurile de conducere; le redăm mai

jos, completându-le cu opiniile proprii şi ale altor autori.

5.1. Teorii privind stilurile de conducere

5.1.1. Teoriile personologice

Teoria conducerii carismatice. Este prima teorie sub aspect istoric; potrivit ei,

conducerea este percepută ca fiind cuvenită celor hărăziţi de natură să o exercite; ea este

bazată pe har, pe un dar al celor care au venit cu ea pe lume. Colaboratorii liderului

carismatic sunt încrezători în puterea acestuia de a transforma organizaţia, în priceperea

lui de a stăpâni domeniul de activitate. Ei cred în validitatea drumului ales de conducător,

îl venerează chiar, iar a-l urma reprezintă o cinste şi o şansă reală pentru viitor.

În opinia lui A.J. DuBrin (apud Bogáthy, 2004, pp. 272-273), caracteristicile

liderilor carismatici sunt deosebite: inspiră oamenii printr-o viziune, oferindu-le acestora

imaginea unei perspective de succes; stăpânesc tehnicile de comunicare interpersonală,

sunt convingători, expresivi şi credibili, transmit mesaje cu o încărcătură emoţională

deosebită; sunt persuasivi şi au capacitatea de a se adapta interlocutorului; au capacitatea

de a inspira încredere grupului; au capacitatea de a-i face pe oameni să se implice

profesional şi emoţional şi să acţioneze în spiritul viziunii lor; sunt persoane energice,

orientate spre acţiune, reprezintă adevărate modele pentru cei cu care colaborează; au o

bogată expresivitate emoţională, sugerând prin comportamentul verbal şi nonverbal

apropierea faţă de oameni; idealizează riscul, au capacitatea de a-l accepta ca firesc –

riscul asumat le conturează mai bine carisma; abordează strategii neconvenţionale; se

autopromovează.

Teoria trăsăturilor. Există numeroase lucrări în care se abordează această teorie

(cităm aici doar numele lui R.M.Stogdill); se pleacă de la presupoziţia că succesul

conducerii se bazează pe trăsăturile de personalitate ale conducătorului: factori fizici

(vârsta, talia, greutatea, alte caracteristici fizice, energia, sănătatea, aspectul); factori

psihologici (abilitatea gândirii, siguranţa, inteligenţa, perspicacitatea, maniera de a

Page 132: Comportament Organizational2

132

comunica, educaţia, cunoştinţele, judecata, intuiţia, originalitatea, capacitatea de a decide,

temperamentul, caracterul, iniţiativa, perseverenţa, ambiţia, gradul de responsabilitate,

încrederea în sine, autocontrolul, vivacitatea, impetuozitatea, încrederea în sine, simţul

reuşitei etc.); factori psihosociali (sociabilitatea, implicarea, participarea, adaptabilitatea,

diplomaţia, popularitatea, simţul umorului, prestigiul, cooperarea, capacitatea de a

comunica, capacitatea de infuenţare, integritatea etc.); factori sociologici (nivelul socio-

economic, satutul economic şi social, mobilitatea socială etc.).

Cercetările nu au condus la o corelare evidentă între factorii psihosociali şi

eficienţa conducerii; nu s-a putut identificat nici un set consistent de particularităţi care

disting conducătorii de conduşi. Ceea ce se întâlneşte la unii dintre conducătorii de succes

nu se regăseşte la alţii; simpla observaţie poate fi o dovadă a inconsistenţei teoriei

trăsăturilor, care este totuşi adesea evocată. Teoria are o valoare relativă datorită faptului

că nu ia în considerare efectul mediului social (care ar putea pune în valoare pe unii

dintre indivizii lipsiţi de trăsături de excepţie) şi pentru că anticipează rezultatele doar

prin prisma trăsăturilor şi pentru că nu ia în seamă importanţa învăţării.

5.1.2. Teoriile comportamentiste

Teoria celor două dimensiuni comportamentale. Elaborată de un grup de

cercetători de la Universitatea din Ohio (1950-1957), teoria ia în considerare două

dimensiuni esenţiale ale conducătorilor: consideraţia (C) faţă de subordonaţi (prin

motivare, delegare, invitare la adoptarea deciziilor, consultare, comunicare bilaterală etc.)

şi structurarea (S) care cuprinde comportamentele care influenţează realizarea sarcinii

formale, definirea rolurilor, repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor,

comportamente care contribuie la realizarea scopurilor organizaţiei. Orientarea

conducătorilor spre relaţiile cu salariaţii, pe care îi consideră colaboratori, are drept

caracteristici respectul şi consideraţia faţă de lucrători, comunicarea bidirecţională,

sprijinul, încurajarea etc. Acest comportament cunoaşte efecte majore (satisfacerea

nevoilor superioare ale lucrătorilor şi productivitate înaltă) dacă salariaţii agreează

conducerea participativă, dacă sunt în măsură să accepte schimbarea ca pe un lucru firesc,

dacă sunt dispuşi să preia prin rotaţie locuri de muncă diferite şi sunt în măsură să

Page 133: Comportament Organizational2

133

utilizeze comunicarea ca pe un mijloc de muncă. Există variantele: +S / +C, +S / -C, -S /

+C şi –S / -C, în care (+) înseamnă interes şi preocupare, iar (-) înseamnă dezinteres. Cea

mai fericită combinaţie este, evident, +S / +C pentru că este motivatoare şi preocupată de

atingerea obiectivelor asumante.

Teoria permite realizarea unui model bidimensional al orientării managerilor (vezi

Figura 5.1 apud Stăncioiu, 1998, p. 377). Câmpul S1 le revine managerilor preocupaţi de

promovarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre salariaţi şi dintre aceştia şi conducere. Ei

consideră că sarcina se va realiza ca efect direct şi substanţial al susţinerii bunelor relaţii

de muncă. S2 este câmpul conducătorilor eficienţi, puternic ancoraţi în realitate, al celor

care au capacitatea de a realiza armonia între interesele salariaţilor şi ale organizaţiei.

Starea S4 este caracteristică managerilor iresponsabili, incompetenţi, neavizaţi şi perdanţi

în cele din urmă. Câmpul S5 aparţine persoanelor tenace, tehnocraţilor, continuatorilor

modelului managerial imaginat de Taylor. Calea de mijloc, satisfăcătoare pentru sistem şi

pentru salariaţi este S3; aici nu se întâmplă nimic rău, dar nimic nu excelează.

Deşi empirică, teoria motivaţională X a lui Douglas McGregor se suprapune în

bună măsură peste ipotezele „managementulul ştiinţific“ al lui F. Taylor şi este în acord

cu orientarea spre sarcină. Pe de altă parte, teoria motivaţională Y a lui Douglas

McGregor are o bună suprapunere cu orientarea spre relaţii şi cu acordarea consideraţiei

pentru pentru lucrători.

Critica celor două teorii pleacă de la constatarea că nu se constituie ca un

continuum, că se exclud reciproc. Cu toate acestea, practicienii recunosc faptul că, în

circumstanţe particulare, fiecare set de ipoteze (X sau Y) se pot recunoaşte.

Teoria continuumului comportamental. Teoria „sistemelor“ lui Rensis Likert

prezintă un continuum care pleacă de la stilul exploatator-autoritar, trecând prin stilul

Orientareaspre oameni

Orientarea spre sarcină

S4

S1

S3

S5

S2

Figura 5.1

Page 134: Comportament Organizational2

134

binevoitor-autoritar, continuând cu stilul consultativ şi având la celălalt capăt stilul

participativ (Figura 5.2).

Caracteristicile celor patru stiluri sunt sintetizate în tabloul de mai jos (Cole,

2000, p. 73).

5.1.3. Teoria situaţională primară

Teoria supunerii faţă de legea situaţiei. R.M. Stogdill, promotor al teoriei

trăsăturilor, a acceptat că situaţia este în măsură să se conjunge cu alţi factori în exerciţiul

conducerii sau să predomine chiar asupra caracteristicilor şi aptitudinilor unui manager.

Prin situaţie el înţelegea nivelul mental, statutul, aptitudinile, trebuinţele, interesele

precum şi obiectivele grupului. Modelul absolutizează rolul situaţiei în exercitarea

conducerii şi ignoră trăsăturile personale ale celui aflat la conducere. Consecinţa

abordării este importantă pentru că sunt ignorate atât valenţele obiective ale

conducătorului cât şi particularităţile creative ale salariaţilor, subjugaţi deopotrivă de

imperativul situaţiei.

Stilul exploatator-autoritar

Stilul binevoitor-autoritar

Stilul participativ

Puterea şi îndrumarea se exercită de sus în jos. Se apelează la ameninţări şi la pedepse. Comunicarea este slabă. Spiritul de echipă este inexistent. Productivitate mediocră.

Sistem ideal. Totul este subordonat participării, care duce la angajament şi la rezultate deosebite. Comunicarea este bogată. Se caută satisfacerea nevoilor salariaţilor în cel mai mare grad. Productivitate excelentă.

Obiectivele se stabilesc şi deciziile se adoptă după consultarea subordonaţilor. Comunicarea se face în ambele sensuri. Este promovat spiritul de echipă. Se aplică mai ales motivarea pozitivă. Productivitate bună.

Similar cu stilul exploatator-autoritar, dar sunt îngăduite unele posibilităţi de consultare şi de delegare a autorităţii. Apare absenteismul şi fluctuaţia forţei de muncă. Productivitate medie.

Stilul consultativ

Conducere autoritară

Conducere autoritar-permisivă

Conducere consultativă

Conducere participativă

Orientarea spre producţie, grupuri slab productive

Orientareaspre angajat,grupuri înalt

productiveContinuumul comportamental al liderului

Figura 5.2

Page 135: Comportament Organizational2

135

5.1.4. Teoriile contingenţei

Teoria favorabilităţii situaţiilor de conducere. Conducerea este percepută ca un

proces dinamic depinzând de puterea şi personalitatea conducătorului, de relaţiile dintre

conducător şi subordonaţi şi de gradul de structurare a sarcinii – trei dimensiuni care pot

da măsura abilităţii de conducere.

Situaţiile tipice de conducere sunt prezentate în Figura 5.3 (apud Zlate, 2004, p.

56). Fiedler a elaborat instrumentul numit least preffered co-worker – LPC sau scala

colaboratorului celui mai puţin preferat pentru a determina stilul de conducere al

liderului. Instrumentul imaginat de Fieder are menirea de a ierarhiza preferinţele

managerului pentru colaboratorii săi. Un scor scăzut va indica incompatibilitatea de a

colabora, mai ales în situaţii dificile; unul ridicat – îl va desemna pe colaborator ca fiind

cel mai potrivit să-l sprijine pe manager atunci când acesta se află în impas. Dacă scorul

general este în defavoarea colaboratorilor, managerul va aplica un stil directiv; dacă

scorul le este favorabil, el va aplica un stil conducere de democrat-participativ (Mihuţ,

1998, p. 296). Dacă, pe baza chestionarului, acesta descrie colaboratorul cel mai puţin

preferat în termeni negativi, scorul indică faptul că el este centrat pe sarcină; dacă,

dimpotrivă, liderul descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni pozitivi,

înseamnă că el îşi focalizează efortul pe dezvoltarea relaţiilor.

Bune

Relaţii

Rele

Sarcini

Putere

Slabă Slabă Slabă

Mare Mare Mare

Structurate Nestructurate Structurate

Mare

I II III IV V VI VII VIII

I - Situaţia cea mai favorabilă VIII - Situaţia cea mai defavorabilă

Slabă

Nestructurate

Figura 5.3

Page 136: Comportament Organizational2

136

Acest model permite a se vedea cum variază stilul de conducere în funcţie de una

sau alta dintre combinaţiile posibile ale celor trei dimensiuni. Corelând factorii

determinanţi cu dimensiunile şi cu indicatorii lor se pot obţine strategii de intervenţie şi

optimizare a procesului de conducere. Influenţa liderului autentic va fi mai uşor de

exercitat în grupul în care membrii îl simpatizează, iar sarcina este bine structurată; acolo

unde relaţiile sunt tensionate, liderul antipatizat, poziţia de putere slabă şi sarcina

ambiguă este mai greu de exercitat o conducere influentă asupra grupului (Donelson,

1983, p. 220). Conform lui Friedler, poziţia de putere este mai puţin importantă decât

relaţia dintre lider şi membrii grupului (este foarte posibil ca o persoană cu un rang

scăzut, dar simpatizat şi respectat, să conducă un grup de oameni cu ranguri ridicate într-

o sarcină structurată).

Nuanţând, performanţa se poate atinge în două situaţii: a) când managerul are o

bună relaţie cu subalternii, când sarcina este nestructurată şi când autoritatea este slabă şi

b) când relaţia managerului cu subordonaţii este relativ rece, dar când sarcina este

structurată şi când autoritatea conducătorului este de necontestat. În condiţii grele, liderii

orientaţi spre sarcină sunt mai eficienţi decât cei orientaţi spre dezvoltarea relaţiilor

umane; dimpotrivă, într-un context favorabil, este recomandată orientarea spre

problemele oamenilor şi antrenarea lor prin persuasiune.

Putem conchide prin a spune că liderii sunt eficace în unele situaţii şi ineficace în

altele, ei nu sunt pur şi simplu buni sau răi.

Teoria situaţională. Managementul situaţional, un concept modern introdus de P.

Hersey şi K. Blanchard (apud Boboc, 2003, pp. 50-51), se bazează pe teoria situaţională

a stilului de conducere, conform căreia nu esistă o reţetă unică de a conduce, aceasta

identificându-se în funcţie de natura sarcinii, de context, de caracteristicile grupului etc.

În timp, orientarea asupra devoltării relaţiilor de muncă şi asupra sarcinii cunosc

intensităţi diferite; aşa cum sugerează Figura 5.4, la debutul activităţii efortul

managerului trebuie îndreptat spre ambele aspecte (cadranul 1); odată cu maturizarea

grupului, atenţia managerului se concentrează asupra sarcinii (cadranele 2 şi 3) urmând

ca la finalul activităţii (cadranul 4), el să se îndrepte din nou asupra relaţiilor dintre

salariaţi pentru a-i pregăti pentru o nouă sarcină. „Clopotul“ lui Hersey şi Blanchard

Page 137: Comportament Organizational2

137

surprinde abordarea dinamică a stilului de conducere situaţional în „3D“ – sarcină, relaţii

şi timp. t i m p

2

1 4

3

Rid

icată

S

căzu

Orie

ntar

ea sp

re re

laţii

R i d i c a t ă S c ă z u t ă

O r i e n t a r e a s p r e s a r c i n ă

Teoria maturităţii subordonaţilor. Paul Hersey şi Keneth H. Blanchard au luat în

calcul şi nivelul de pregătire a salariaţilor, elaborând harta comportamentală prezentată în

Figura 5.5 (apud Boboc, 2003, p. 51).

Scă

zut

Rid

icat

Orie

ntar

ea sp

re re

laţii

S căzu tă R id ica tă

1

2 3

4

Sarcini im p ortante şi respo nsab ilitaterid icată

R esp onsab ilita terid icată ş i sarc in i secund are

D elegare 1

Instruc ţiuni

P artic ipare 32

O rd in 4

Sarcin i im po rtante şi resp onsab ilita te scăzută

Sarc in i secund are şi resp onsab ilita te scăzută

O rientarea sp re sarcină

A D CB

N ivelu l de p regă tire a sub ordonatului

R id icat Scăzu t

A – sa laria t capab il ş i im plicat sau încreză to r; B – sa lariat capab il, nedo rito r să se im p lice sau nesigur; C – sa lariat incapab il, d o rito r să se im plice sau încreză to r; D – sa laria t incap ab il şi nedorito r sau nesigur

Salaria tu l este îndrum at d e m anager Salaria tu l se

auto conduce

5.1.5. Teoriile cognitive

Teoria normativă a luării deciziilor (modelul contingenţial de conducere). Victor

Vroom şi Arthur Jago au imaginat un model de evaluare a performanţei manageriale de

tip graf deschis (structură arborescentă) pornind de la premisa că decizia este cel mai

cuprinzător indicator al stilului de conducere. Elementele pe baza cărora poate fi construit

modelul sunt (apud Stăncioiu, 1998, pp. 382-383): V1 - nivelul calitativ al deciziilor ce

Figura 5.4

Figura 5.5

Page 138: Comportament Organizational2

138

urmează a fi adoptate, V2 - cerinţele privind nivelul de acceptare de către subordonaţi a

deciziilor ce urmează a fi adoptate, V3 - nivelul de informare a conducătorului care

urmează a decide, V4 - gradul de structurare a problemei asupra căreia se va decide, V5 –

necesitatea ca subordonaţii să fie de acord sau nu asupra deciziei, V6 – gradul de

convergenţă dintre interesele salariaţilor şi ale organizaţiei, V7 – prezenţa unei stări

conflictuale între salariaţi cu privire la problema supusă deciziei şi V8 – gradul de

informare a salariaţilor asupra problemei în discuţie.

În graful deschis din Figura 5.6 câmpurile din dreapta se referă la stilurile de

conducere identificate de autori: A1 - stil autocratic I (managerul rezolvă singur problema

sau adoptă singur decizia folosind informaţiile disponibile în acel moment; A2 - stil

autocratic II (managerul adoptă singur decizia, pe baza informaţiilor suplimentare

obţinute de la subordonaţi); C1 - stil consultativ I (managerul se consultă individual cu

membrii importanţi din echipa de conducere, adopă deciziile singur fără a ţine cont în

mod obligatoriu de sugestiile primite); C2 - stil consultativ II (managerul pune în discuţia

salariaţilor problema ce trebuie rezolvată, decizia pe care o adoptă reflectând mai mult

sau mai puţin opiniile exprimate); G – stil democratic (managerul discută problema cu

subordonaţii, identifică împreună soluţii posibile, iar decizia se adoptă prin consens). În

schemă, D – înseamnă da, N – înseamnă nu.

N

DN

D

Da

înalt

redus

V1

înalt

V2

V5 A1 V6 V8

DG

C2 N

V4

NV5

D

D

redus

N

D

N

NN

Da

V3

V6 N

G

V2 redus

A1

V5înalt D

G

D

N

NC2 V4

NV5

N DD

V8

C2 N

V6N

A2 D

D

N

V7D

V3

C1

DaV6 V7

Figura 5.6 (Sursa: Stăncioiu, 1998, p. 383)

Page 139: Comportament Organizational2

139

Teoria cale-scop. Formulată de R.J. House şi dezvoltată de T.R. Mitchell, teoria

postulează că succesul conducerii rezultă din satisfacerea aşteptărilor subordonaţilor,

liderului revenindu-i sarcina de a le indica obiectivele, de a-i orienta şi încuraja să atingă

performanţa în funcţie de contextul real al organizaţiei. Premisa teoriei este că salariaţii

pot satisfăcuţi în muncă şi că vor munci cu râvnă dacă ei vor fi asiguraţi că rezultatele le

vor fi răsplătite.

Autorii teoriei au stabilit că există patru stiluri de conducere: directiv –

potrivit cazului în care sarcina nu este structurată (managerul stabileşte obiectivele, iar

salariaţii se străduiesc să le atingă; liderul tinde să lase subordonatul să afle ce se aşteaptă

de la el); suportiv sau tolerant – indicat în cazul în care sarcina nu este prea atractivă

(managerul acceptă ca salariaţii să se implice parţial în prefigurarea căilor de urmat),

participativ – potrivit sarcinilor cu caracter aleatoriu (managerul decide, dar îşi consultă

mai întâi subalternii şi orientat spre realizare – managerul stabileşte obiective

performante şi îi determină pe colaboratori să le atingă.

Ca urmare, această teorie subliniază că performanţa în conducere nu se

bazează pe trăsăturile de personalitate ale managerilor, ci pe cele ale subordonaţilor lor şi

pe factorii de mediu. Comportamentul managerului este acceptat dacă este perceput ca o

sursă de satisfacţie imediată, el nu va face efortul de a demonstra că există o corelare

directă între performanţă şi recompensă şi a crea condiţiile pentru atingerea performanţei.

Teoria atribuirii. Se pleacă de la postulatele (R. Calder, S.G. Green, T.R.

Mitchell): comportamentul salariaţilor poate fi anticipat dacă sunt cunoscute cauzele şi

împrejurările evenimentelor în care vor fi implicaţi, indivizii trebuie consideraţi ca fiind

raţionali, iar liderul caută informaţii privitoare la evenimentele în care vor fi implicaţi el

şi subordonaţii lui pentru a prefigura comportamentele viitoare în împrejurarea

respectivă.

Schema teoriei atribuirii este prezentată în Figura 5.7.

5.1.6. Teoriile interacţiunii sociale

1. Liderul ia act de comporta-mentul salariaţilor

2. Liderul se informează asupra importan-ţei, frecvenţei şi consistenţei comporta-mentului respectiv

3. Liderul identifică cauzele privind comporta-mentul analizat (atribuire cauzală)

4. Liderul satbileşte responsabilitatea pentru evenimentele care au condus la acel comportament

5. Liderul reacţionează corectând procesele, instruind sau aplicând sancţiuni

Figura 5.7

Page 140: Comportament Organizational2

140

Teoria legăturilor diadice verticale. F. Dansereau, G. Graen şi W.J. Haga au

postulat că liderul identifică salariaţii capabili şi motivaţi (in-group-ul), cărora le acordă o

relativă autonomie, care alcătuiesc diada verticală şi cu care care colaborează intens;

ceilalţi sunt în out-group. În timp, cei din in-group pot deveni lideri.

Teoria legăturilor diadice verticale sau modelul schimbului lider-membru al

echipei se bazează pe observaţia conform căreia liderii promovează şi dezvoltă relaţii de

muncă diferenţiate cu subordonaţii datorită unor factori subiectivi (atracţia personală,

efectul de halo etc.) ceea ce conduce la formarea a două sustructruri: in-group şi out-

group (Bogáthy, 2004, p. 271). Membrii in-group-ului participă la adoptarea deciziilor,

au responsabilităţi, pot discuta fără oprelişti cu liderii şi au şanse reale de dezvoltare

profesională şi personală în comparaţie cu membrii out-group-ului. Schimburile dintre

lider şi membrii in-group-ului sunt bilateral profitabile: solicitărilor liderului li se

răspunde cu promptitudine, în termeni de performanţă, pentru că cei privilegiaţi

realizează că sunt consideraţi deasupra celorlalţi şi că numai astfel pot urca rapid pe scara

ierarhică şi se pot realiza. Dezavantajaţii, membrii out-group-ului constituie masa de

manevră, lucrători siguri – dar lipsiţi de entuziasm şi de şanse de dezvoltare, aspiranţi în

van la recunoaştere şi glorie. Pentru aceştia, nici pregătirea, nici competenţa şi nici efortul

susţinut nu sunt suficiente pentru a compensa impresia iniţială nefavorabilă sau greşeala

întâmplătoare de parcurs.

Teoria conducerii tranzacţionale. Liderul oferă, iar subordonatul primeşte ceva în

schimb, pe baza unui contract psihologic informal. Trăsătura esenţială a interacţiunii este

actul răsplătirii efortului subordonatului – benefică pentru ambele părţi.

5.2. Stiluri de conducere

Conform psihosociologului Rensis Likert citat de Boboc (Volumul 2, 2003, p.

20), există mai multe feluri de abordare a conducerii organizaţiei în funcţie de criterii

diferite: leadership-ul (neîncredere totală în subordonaţi; relaţii de tip stăpân-servitor;

încredere substanţială, dar păstrarea deciziei doar la nivel de şef; încredere deplină);

caracterul forţelor motivaţionale; caracterul proceselor comunicaţionale; caracterul

proceselor de interacţiune-influenţare; caracterul proceselor de luare a deciziilor;

Page 141: Comportament Organizational2

141

caracterul ordonării şi conceperii obiectivelor organizaţionale; caracterul proceselor de

control.

5.2.1. Tipologii unidimensionale

Am arătat că studiile iniţiale privind conducerea au avut ca postulat că liderii

întrunesc o serie de însuşiri definitorii – acestea au alimentat teoriile caracteriale.

Ulterior, abandonând această pistă, s-au identificat diferite stiluri de conducere şi a fost

studiat comportamentul liderilor (managerilor) pornind de la articolul din Journal of

Psychology (vol. 10) – Patterns of Aggressive Behaviour in experimentally created social

climates a lui K. Lewin, R. Lippitt şi R. White (1939). Acestora le revine meritul de a

identifica stilul autocratic, stilul democratic şi stilul neintervenţionist, liber (laissez faire)

– o plajă largă de abordări pornind de la centrarea pe realizarea sarcinii până la centrarea

pe relaţii.

Eficienţa stilului autoritar este foarte ridicată pe termen scurt, el creează

satisfacţie pentru lider şi nemulţumiri pentru salariaţi, conduce la instalarea unui climat

de tensiune, agresivitate sau apatie; stilul democrat este motivator, eficient pe termen

lung, conduce la implicare. Performanţele obţinute prin exercitarea stilului liber sunt

fluctuante, satisfacţia este diferită de la un individ la altul.

Stilul managerial autoritar este caracterizat prin predispoziţie pentru comandă şi

constrângere; managerul autoritar consideră că menirea salariaţilor este să execute

comenzile cât mai bine şi fără comentarii. Este exclusă consultarea sau participarea

salariaţilor la adoptarea deciziilor. Tipologiile acestei categorii sunt: despotul, autoritarul

binevoitor (care se interesează de viaţa subordonaţilor, dar care decide singur) şi

autoritarul incompetent (cel care poate să distrugă singur o orgnizaţie, mai ales dacă este

şi coleric).

La celălat pol, stilul managerial democratic este caracterizat prin participarea

salariaţilor la actul conducerii. Prototipurile stilului sunt: pseudo-democratul (participativ

de faţadă, dar interesat doar de binele propriu), democratul consultativ (se consultă cu

ceilalţi, dar decide singur) şi democratul participativ (autentic). Printre principiile care

guvernează acest stil sunt orientarea către obiective, recunoaşterea şi recompensarea

Page 142: Comportament Organizational2

142

efortului, utilizarea pesuasiunii ca mijloc de motivare, accesul liber al salariaţilor la

manageri, promovarea dreptăţii, fermitatea etc.

Stilul managerial permisiv (laisser-faire) are aparenţa celui mai blând dintre toate,

dar poate să ducă la faliment.

Studiile care privesc acest model de conducere au ajuns la concluzii

contradictorii: uneori conducerea paricipativă pare să fie mai eficientă decât cea

neparticipativă; alteori satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari când decizia

este luată numai de către liderul recunosct al grupului. În grupurile de muncă

productivitatea este asociată mai degrabă cu conducerea democratică decât cu cea

autoritară, iar în sfera educaţională satistacţia în grup pare să fie mai mare sub o

conducere autoritară (Donelson, 1983, p. 231). Autorul citat atrage atenţia asupra faptului

că atunci când se decide trecerea de la atmosfera autoritară la cea democtatică şi laisser-

faire se produc explozii bruşte de agresivitate ca şi cum în prima etapă s-ar fi produs o

stocare de tensiuni.

N.R.F. Mayer a îmbogăţit formula lui Lewin, aşa cum sugerează Figura 5.8 (apud

Zlate, 2004, p. 103).

J.A.C. Brown (ibid., p. 104) descrie trei tipuri de conducători autoritari:

(autoritarul strict, autoritarul binevoitor şi autoritarul incompetent) şi două tipuri de

conducători democraţi: democratul autentic şi pseudodemocratul (cel care mimează).

În abordarea practică a relaţiei de colaborare dintre manager – subordonaţi se

pleacă de la principiile (Mihuţ, 1998, p. 308): poziţia de lider a managerului poate fi

asigurată numai dacă latura formală a puterii (autoritatea) se conjugă cu latura informală

PATERNALIST MAJORITAR

AUTORITAR

DEMOCRAT LAISSER-FAIRE

LIBER CU DISCUŢII

Figura 5.8

Page 143: Comportament Organizational2

143

a puterii (capacitatea de influenţă); asigurarea unui flux coerent şi continuu de informaţii

pe verticală (între diferitele niveluri de decizie) şi pe orizontală (pe acelaşi palier

decizional); asigurarea accesului subalternilor la manageri; adoptarea deciziilor, în

conformitate cu obiectivele organizaţionale şi cu interesele salariaţilor; după adoptarea

deciziilor, toţi salariaţii trebuie să contribuie la aplicarea acestora; respectarea

principiului echităţii privind recompensele; asumarea responsabilitaţii la toate nivelurile

de conducere sau de execuţie.

Stilul managerial participativ poate deveni operant, dacă include tehnici de

creativitate colectivă. Creativitatea în grup conduce la rezolvări operative (prin abundenţa

de idei), antrenează specialişti din domenii de specialitate şi conexe, conduce la obţinerea

satisfacţiei în muncă prin procesul participativ de adoptare a deciziilor, este un mod

indirect de evaluare reciprocă a potenţialului membrilor grupului, implică direct pe

participanţi la aplicarea măsurilor pe care aceştia le-au adoptat, asigură dezvoltarea

relaţiilor sociale şi, nu în ultimul rând, conduce rareori la eşec.

R. Tannenbaum şi W.H. Schmidt au propus modelul unui continuum în privinţa

modalităţilor de adoptare a deciziei, realizând aşa-numita axă Tannenbaum şi Schmidt.

Ilustrarea stilurilor de conducere constatate de Tannenbaum şi Schmidt este prezentată în

Figura 5.9 (adaptare după G.A. Cole, 2000, p. 74).

stil autoritar stil democratic

Utilizarea autorităţii de către manager Domeniul de libertate

pentru subordonaţi

Manage-rul ia decizia şi o anunţă subordo-naţilor

Manage-rul „vinde“ subordo-naţilor decizia

Manage-rul prezintă propune-rea de decizie şi o pune în discuţie

Manage-rul prezintă propune-rea de decizie, care poate să suporte modifi-cări

Manage-rul prezintă proble-ma, primeşte sugestii şi ia decizia finală

Manage-rul defineşte limitele şi cere grupului să ia decizia

Manage-rul permite subordo-naţilor să acţioneze în limitele definite de superior

Figura 5.9

Page 144: Comportament Organizational2

144

În cadrul acestui model se acceptă că abordarea unui anumit comportament

depinde de context, de credibilitatea şi competenţa managerului, dar şi de caracteristicile

subordonaţilor. Schmidt şi Tannenbaum disting patru factori care influenţează stilul de

conducere: particularităţile liderului (competenţă, experienţă, realizări notabile etc.),

particularităţile subordonaţilor (competenţă, grad de implicare, capacitatea de a se adapta

unor situaţii noi etc.), particularităţile situaţiei (natura sarcinii, cultura organizaţiei) şi

presiunea timpului (Bogáthy, 2004, p. 275).

Robert J. Mockler (2001, p. 450) este autorul unei diagrame privind plaja întinsă

între conducerea autoritară şi conducerea participativă, grafic pe care îl redăm în Figura

5.10, căruia îi asociem comentariul original:

Membrii conducerii au tendinţa să ia consultările comune ca o modalitate de a-şi asigura

adeziunea angajaţilor la deciziile deja luate, sau măcar foarte aproape de a fi finalizate. Unii manageri

consideră, însă, că prin acest proces li se oferă angajaţilor posibilitatea de a influenţa, şi deci a modifica,

anumite decizii, iar alţii îl văd ca un proces de soluţionare în comun a problemelor, chiar până în punctul

luării unei decizii comune. Poziţia adoptată de fiecare angajator în parte va depinde de calitatea relaţiilor

deja existente.

Deciziile se iau în comun

Chestiunile discutate sunt văzute ca probleme ce trebuie soluţionate împreună

Angajaţii primesc informaţii, li se solicită opiniile şi are loc modificarea deciziei

Angajaţii primesc informaţii şi sunt invitaţi să-şi exprime opiniile

Angajaţii sunt informaţi

Scăzută Implicarea angajaţilor Ridicată

Figura 5.10 (Sursa: Mockler, 2001, p. 450)

Ridicat

Scăzut

Gradul de dirijism general

Page 145: Comportament Organizational2

145

5.2.2. Tipologii bidimensionale

Grila lui Robert R. Blake şi Jane S. Mouton este reprezentativă pentru abordarea

bidimensională: orientarea spre sarcină şi orientarea spre problemele salariaţilor. Autorii

au avansat ideea că stilul de leadership depinde de răspunsul care se dă la întrebările:

„Cât de important este ca grupul să participe la producerea unui rezultat?“ şi „Cât de mult

contează ce simt oamenii?“. În funcţie de ponderea pe care managerii o dau acestor

aspecte, se pot distinge cinci mari categorii comportamentale (vezi Figura 5.11).

Conducătorii care se regăsesc în zona 1.1. sunt apatici, lipsiţi de interes şi nu sunt

interesaţi de ceea ce fac şi simt subordonaţii lor. Managerii care se plasează în zona 9.1.

se dedică realizării producţiei, fără să aibă preocupări legate de munca oamenilor şi de

implicaţiile ei sociale. Cei aparţinând zonei 1.9. sunt preocupaţi de întărirea relaţiilor

dintre subordonaţi şi de gradul în care aceştia sunt satisfăcuţi de cadrul în care se

desfăşoară munca lor. Zona 5.5. îi cuprinde pe managerii echilibraţi, atenţi în egală

măsură la cerinţele producţiei şi la nevoile sociale ale subordonaţilor: În acest efort,

respectivii conducători fac compromisuri legate de rezultatele muncii şi, în egală măsură,

de împlinirea aspiraţiilor superioare ale membrilor grupului. În zona 9.9. se regăsesc

managerii – lideri, aceia care reuşesc să valorifice pe deplin potenţialul grupului – ca

echipă, conducând la performanţe profesionale înalte şi la un înalt grad de satisfacţie în

muncă pentru toţi membrii formaţiunii respective.

În acord cu teoria teoria maturităţii subordonaţilor, Modelul Hersey-Blanchard

este o abordare extinsă a grilei Blake-Mouton. Paul Hersey şi Keneth H. Blanchard au

identificat două stiluri manageriale: stilul tehnicist – directiv, organic, normativ şi dirijist

şi stilul umanist, delegativ, care promovează comunicarea, implicarea şi sprijinul

psihologic. Ca stiluri intermediare întâlnim stilul indicativ şi stilul participativ.

Stilul directiv este indicat dacă salariaţii au un nivel scăzut de maturitate şi de

conştiinţă, managerului revindu-i sarcina să fie direct, să monitorizeze procesele de

muncă şi să-i controleze sistematic pe salariaţi. Nu este sigur că un asemenea stil va da

roade pe termen lung, dar reprezintă debutul pentru configuraţia dată. Stilul indicativ

înseamnă orientarea spre sarcină, dar şi spre oameni, poate fi aplcat la companiile tinere,

Page 146: Comportament Organizational2

146

în care omogenizarea şi maturizarea sunt incipiente; dacă nu se încurajează dezvoltarea

relaţiilor umane şi sprijinul reciproc, firma poate pierde suportul salariaţilor şi nu se poate

dezvolta. Stilul participativ este potrivit organizaţiilor mature, în care valorile culturii

organizaţionale sunt recunoscute şi respectate de majoritatea salariaţilor. Stilul delegativ

reprezintă etapa superioară a conducerii, în care fiecare salariat îşi cunoaşte rolul.

5.2.3. Tipologii tridimensionale

Modelul competenţei SGP. Orientarea spre proces şi rezultate, precum şi

consideraţia faţă de subordonaţi sunt dimensiunile despre care se crede că satisfac nevoile

managerilor, subordonaţilor şi organizaţiei în ansamblul ei. Prima dimensiune – a

Preo

cupa

re faţă

de

oam

eni

1.1. Pentru a sprijini colaborarea în cadrul organizaţiei este necesară exercitarea unui efort minim în vederea executării sarcinilor de muncă.

1.9. Atenţia şi solicitudinea arătate faţă de nevoile oamenilor şi pentru a menţine relaţiile de colaborare duc la instituirea unei atmosfere de organizare amicale şi detaşate şi la un tempo ridicat al muncii

5.5. Performanţa într-o organizaţie obişnuită este posibilă prin echilibrarea necesităţii de a îndeplini sarcinile şi menţinerea stării umane sufleteşti la un nivel mulţumitor.

9.9. Îndeplinirea sarcinilor o realizează oamenii foarte implicaţi; independenţa datorată „interesului comun“ în privinţa obiectivelor organizaţiei duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi respect

i

9.1. Eficienţa organizaţiei vine din aceea că sunt îndeplinite anumite condiţii de muncă în aşa fel încât oamenii interferează în cea mai mică măsură.

4

5

6

7

8

9

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Preocupare faţă de producţieFigura 5.11

Page 147: Comportament Organizational2

147

interesului managerului pentru procesul muncii şi pentru rezultate – poate avea o

intensitate ridicată (P) sau una scăzută (p); cea de-a doua dimensiune – consideraţia şi

preocuparea pentru problemele salariaţilor şi pentru susţinerea grupurilor poate fi,

deasemenea ridicată (G) sau scăzută (g). Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii lui au

imaginat un model tridimensional (1998, pp. 293-294), adăugând la cele menţionate o a

treia – consideraţia managerului pentru sine – stima de sine. Şi această dimensiune poate

cunoşte valori superioare (S) sau inferioare (s).

Din combinarea celor trei domenii de interes, rezultă opt tipologii de manageri: sgp,

Sgp, sGp, sgP, SGp, SgP, sGP şi SGP. Pe cei care pot fi descrişi prin cele trei trăsături,

Mihuţ le-a dat câte un nume: sgp – super-incompetentul; Sgp – aberantul, cel preocupat

doar de persoana sa; sGp – devotatul; sgP – tehnocratul; SGp – umanistul; SgP –

dictatorul; sGP – speriatul şi SGP – competentul.

Modelul prezentat este superior celui cu doar două dimensiuni pentru că stima de

sine a managerului este la fel de importantă ca şi respectul faţă de problemele salariaţilor.

5.3. O trecere în revistă a formelor de conducere

Pentru a descrie leadership-ul ca formă de conducere avem nevoie de criterii;

printre acestea, cele mai relevante în opinia specialiştilor (vezi Zlate, 2004, pp. 183-184)

sunt: durata angajării salariaţilor, modalitatea de adoptare a deciziilor, gradul de

responsabilizare a salariaţilor, dinamica evaluărilor şi promovării, modalitatea realizării

controlului, caracteristicile carierei lucrătorilor şi interesul conducătorilor faţă de aceştia.

În conformitate cu această grilă, W.G. Ouchi şi A.M. Jaeger au descris modelul de

organizare şi conducere american – tipul A, respectiv japonez – tipul J. Din combinarea

celor două modele, Ouchi şi Jaeger au creat modelul organizaţiei de tip Z, care recunoaşte

valorile tradiţionale americane – realizarea de sine, spiritul de independenţă, curajul,

mobilitatea şi responsabilitatea individuală, dăruirea, spiritul de sacrificiu şi

responsabilitatea colectivă a extremului Orient. Sinteza celor trei tipuri de organizare şi

de conducere este prezentată în Figura 5.12 (apud Zlate, 2004, pp. 184-186).

Modelele A şi J sunt tradiţionale; ele se regăsesc în organizaţiile americane, respectiv

japoneze, dar nu reprezintă neapărat regula momentului în care trăim. Aceste pattern-uri

Page 148: Comportament Organizational2

148

se constituie ca referenţiale pentru organizaţiile de pretutindeni, servesc ca termen de

comparaţie şi incită la schimbare pentru obţinerea performanţei.

Leadershp-ul tranzacţional, tradiţional, presupune o relaţie de schimb între lider

şi colaboratori: el le asigură dezvoltarea, ei fac efortul de a răspunde cerinţelor celui care

îi conduce. Leadership-ul tranzacţional poate fi caracterizat prin: răsplata contingentă

(conformă cu efortul cheltuit şi cu nivelul de performanţă atins de salariaţi) şi prin

conducerea prin excepţii, care înseamnă că liderul intervine numai atunci când se produc

abateri majore faţă de norme, standarde sau valori planificate (Zlate, 2004, p. 200).

Leadershp-ul transformaţional, imaginat de J.M. Burns (vezi Mihuţ, 1998, p.

280), vizează schimbarea cauzată de conducător asupra valorilor, credinţelor şi nevoilor

subalternilor. Acest model nu se referă la solicitarea directă a liderilor de a fi urmaţi; este

vorba aici de capacitatea lor de a îmbogăţi şi reorienta pattern-ul cultural al subalternilor

pentru că numai astfel colaborarea dintre ei poate fi firească. Conform acestei teorii

liderii trebuie să aibă un orizont larg, să inspire încredere, să fie promotori ai schimbării,

să aibă capacitatea de a-şi asuma riscuri, să aibă încredere în oameni, să promoveze

propriul sistem de valori, să se perfecţioneze în permanenţă, să aibă capacitatea de a lucra

în situaţii complexe sau confuze şi cu oameni extrem de diferiţi; şi, în plus, să ţină seama

de opiniile celorlalţi, să fie oneşti şi consecvenţi, să-i încurajeze pe cei care tind să se

dezvolte în plan uman şi profesional, să fie calmi – dar hotărâţi, să aleagă cu înţelepciune

între a asculta şi a vorbi, să fie ordonaţi, să se aplece asupra cauzelor – nu asupra

efectelor, să aibă simţul umorului. Lungimea listei poate impresiona, dar performanţa

este, credem, în raport direct cu respectarea cerinţelor ei.

Tipul A Tipul J Tipul Z

Angajare de scurtă durată Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit, formal Carieră specializată Interes segmentat pentru oameni

Angajare pe viaţă Decizii consensuale Responsabilitate colectivă Evaluări rare Promovare lentă Control implicit, informal Carieră nespecializată Interes holistic pentru oameni

Angajare pe termen lung Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit şi implicit Carieră moderat specializată Interes holistic pentru oameni

Figura 5.12

Page 149: Comportament Organizational2

149

Leadership-ul transformaţional se sprijină pe: influenţa liderului, care inspiră

mândrie, câştigă respect şi degajă optimism; inspiraţia liderului – transmisă şi

subordonaţilor; consideraţia distinctă dedicată fiecărui salariat în parte; stimularea

intelectuală a salariaţilor prin exemplu personal şi îndemn la efort personal. Mielu Zlate

susţine (ibid., pp. 201-202) că această formă de conducere conduce la performanţe înalte

şi la creşterea coeziunii de grup, menţine potenţialul conflictual la un nivel minim,

asigură un grad mare de satisfacţie, exprimă ataşamentul ridicat faţă de lider şi acceptarea

supunerii faţă de acesta. Ca dezavantaje, se poate instala dependenţa faţă de lider, slăbesc

relaţiile intercolegiale, se ajunge la exacerbarea încrederii de sine a liderului şi pot apărea

comportamente neconvenţionale de tip impulsiv.

Page 150: Comportament Organizational2

150

Capitolul 6

PROCESUL DECIZIONAL

6.1. Concepte de lucru

Managerii conservatori şi cei aflaţi la cârma organizaţiilor piramidale se află în

impas. Pe de o parte sunt presaţi să adopte tot mai multe decizii într-un context

determinat de tot mai multe norme şi constrângeri. Pe de altă parte, grupurile

organizaţionale nu mai cred în reţetele manageriale de succes, înţelegând că acestea nici

nu au fost scrise vreodată. Iar dacă totuşi au existat, ele au fost valabile acolo şi atunci.

Salariaţii cred din ce în ce mai puţin în capacitatea managerilor de a găsi soluţii la

problemele zilei de mâine. Poate că ei îşi dau seama că mulţi dintre manageri folosesc

instrumente vechi pentru lucruri noi.

Sistemele artificiale populate, aşa cum sunt organizaţiile, nu ajung de la sine la

atingerea unor obiective. Starea lor fundamentală este entropică, iar dinamica naturală

exterioară creează permanent obstacole în calea finalizării proceselor specifice lor.

Presiunea variabilă a mediului extern şi presiunile interne date de grupurile de oameni

care le populează fac ca balonul care înveleşte organizaţia să-şi schimbe în permanenţă

geometria. Ne putem imagina că grosimea peretelui acestui balon cu proprietăţi elastice

poate semnifica însăşi rezistenţa la schimbare. Uneori baloanele cedează prin colaps sub

presiunea mediului extern; alteori ele pot exploda datorită presiunii interne exercitate de

salariaţii nemulţumiţi. Filosofia prezenţei şi permanenţei organizaţiei constă în a gestiona

cu inteligenţă câmpurile de forţe şi a găsi mijloacele pentru a creşte elasticitatea peretelui

balonului (Figura 6.1).

Jack Beatty (1998, p. 44) relatează despre impactul pe care l-a avut asupra lui

Peter Drucker constatarea că însuşi preşedintele Companiei General Motors şi-a rezervat

Figura 6.1

Page 151: Comportament Organizational2

151

circa patru ore pentru a analiza munca unui maistru mecanic. Argumentul preşedintelui la

întrebarea-reproş a lui Drucker a constituit o veritabilă lecţie pentru renumitul specialist:

„dacă un maistru mecanic […] nu e omul potrivit, e ca şi când am arunca deciziile pe Apa

Sâmbetei. El e cel care pune în practică deciziile noastre, transformându-le în

performanţă “.

Dinamica pieţei, a mediului politic, administrativ, juridic, social, cultural şi

tehnologic tind să destabilizeze sistemele. Pantha rei spune dictonul lui Heraclit din Efes;

aşa a fost pe vremuri, aşa este şi acum.

Principala calitate a unui manager este capacitatea de a înţelege cadrul general în

care evoluează organizaţia pe care o conduce. Cunoscând mecanismele devenirii

mediului extern managerii pot avea cunoştinţă despre constrângerile impuse de mediu aşa

încât pot identifica problemele consecvente. Orice dezechilibru între câmpurile de forţe

externe şi interne poate duce la regres economic şi la urmări sociale importante. Pe de

altă parte, chiar dacă echilibrul există, managerii pot identifica noi oportunităţi de

dezvoltare în măsură să întărească organizaţia şi să o pregătească pentru alte confruntări.

Procesul decizional reprezintă acţiunea managerială voluntară de răspuns prompt

la o stare obiectivă sau de răspuns anticipat la o stare previzibilă. Ca urmare, decizia este

materializarea unui comportament reactiv sau proactiv şi implică alegerea unei opţiuni,

din cel puţin două posibile, cu privire la interacţiunea organizaţiei cu mediul extern.

Relaţia dintre organizaţie şi mediul extern este dinamică. Dacă organizaţia

percepe că starea mediului nu este cea aşteptată pentru momentul dat sau dacă

anticipează o schimbare de mediu apare o problemă, adică o discontinuitate funcţională.

Dacă însăşi starea organizaţiei nu corespunde celei prevăzute pentru momentul dat,

discontinuitatea, adică problema, este internă.

Dacă starea obiectivă a unei entităţi (mediul extern, organizaţia sau o parte a

organizaţiei) este definită, clară sau – pentru viitor – virtual clară, este vorba de existenţa

unei probleme structurate. În acest caz, decizia privind relaţia dintre entităţi poate fi

armonizată printr-o decizie adoptată în condiţii de certitudine. O astfel de problemă poate

fi rezolvată prin algoritmi standardizaţi.

Vorbim despre o problemă nestructurată atunci când starea obiectivă în care se

află sau se va afla cel puţin una dintre entităţile la care facem referire nu este sau nu poate

Page 152: Comportament Organizational2

152

fi definită. Absenţa clarităţii face dificilă adoptarea deciziei pentru că nu mai este posibilă

utilizarea algorimilor. Standardele şi criteriile care vor sta la baza procedurii de adoptare

a deciziei sunt, şi ele, diferite de situaţiile întâlnite frecvent.

Capacitatea de a prevedea îi îngăduie omului să reducă elementele-surpriză ale

evoluţiei situaţiei şi să-şi pregătească din timp mijloacele de acţiune. De aceea,

eficacitatea acţiunilor omului depinde în mare măsură de calitate previziunilor sale.

Previziunea rezultatelor diferitelor acţiuni posibile şi alegerea unei anumite direcţii de

acţiune reprezintă esenţa actului de decizie, unul dintre cele mai importante semne care

atestă autenticitatea comportamentului uman.

Prin decizie se înţelege orice modificare de comportament care, decurgând dintr-o

trebuinţă, este declanşată după un proces de evaluare în vederea realizării unui obiect

prefigurat (Ceauşu, 1972, p. 35).

Ca fenomen psihologic complex, decizia are o natură dublă: pe de o parte, este un

fenomen psihologic individual (decizii individuale) şi, pe de altă parte, este un fenomen

psiho-social (decizii colective).

În primul caz, în centrul problematicii deciziei stă individul şi trebuinţele sale

psihologice, decizia apărând ca produs al activităţii cognitive individuale determinată de

coincidenţa sau concomitenţa acţiunii asupra individului a unor categorii multiple de

factori de natură strict individuală, subiectivă, dar şi obiectivă sau organizaţională.

Deciziile individuale sunt strâns legate de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ,

care nu numai că orientează pe om spre un anumit tip de comportament decizional, dar îşi

pune amprenta asupra acestuia. Cunoscând trăsăturile de personalitate putem prevedea

comportamentul decizional.

În cel de-al doilea caz, al deciziilor colective, în centrul problematicii deciziei stă

grupul cu nevoile lui. Decizia apare ca o expresie a interacţiunii mai multor persoane, a

raportării lor în plan afectiv sau comunicaţional, fiind interesate în aceeaşi măsură de

soarta întregului grup. La stabilirea deciziei optime, finale, fiecare îşi aduce contribuţia;

însă, în expresia sa ultimă, decizia nu mai poate fi redusă la nici una dintre contribuţiile

individuale. Ea nu este doar o însumare mecanică a deciziilor individuale, parţiale, ci o

sinteză şi generalizare a lor, un produs interacţional cu potenţe şi valenţe noi, deosebit

de importante (Zlate, 1981, p. 224).

Page 153: Comportament Organizational2

153

În esenţă, a conduce înseamnă a lua decizii. Orice activitate a unui conducător şi

toate funcţiile specifice procesului de conducere (planificare, organizare, coordonare,

antrenare, control) implică necesitatea de a lua decizii. Instrumentele cu care operează

managerii sunt deciziile. Rolul deciziei în procesele conducerii este esenţial: fără decizii

niciuna dintre resursele organizaţiei nu ar putea fi pusă în valoare. Deciziile privesc

acţiunile oamenilor şi resursele cu care aceştia operează. Prin ele se asigură adaptarea

organizaţiilor la efectele câmpurilor de forţe la care sunt supuse şi se valorifică

potenţialul organizaţiei pentru a-şi atinge menirea.

A decide înseamnă a alege dintr-o mulţime de soluţii sau variante de acţiune, pe

baza standardelor şi criteriilor prestabilite, cu instrumente specializate, pe aceea care

întruneşte cele mai mari şanse de reuşită în vederea atingerii obiectivelor unui grup.

Decizia este asociată unei marje de risc pentru că nu pot fi cunoscute toate influenţele

care pot să apară într-un proces complex. Riscul reprezintă posibilitatea ca un anumit

lucru să se producă cu o anumită probabilitate; el nu are nici o conotaţie negativă.

În opinia O. Nicolescu şi a colaboratorilor citaţi de T. Zorlenţan (1996, pp. 255–

256) cerinţele unei decizii raţionale sunt: să fie fundamentată ştiinţific, să fie

împuternicită – adică să fie adoptată de managerul îndrituit în acest sens, să fie clară şi

concisă, să fie oportună, să fie eficientă şi să fie completă. În plus, deciziile trebuie să fie

astfel formulate încât să-i determine pe executanţi să le pună în aplicare fără rezerve.

Succesul sau eşecul activităţii de conducere, cât şi performanţele unui conducător

depind în cea mai mare măsură de calitatea deciziilor luate şi, ca atare, sunt analizate în

raport cu capacitatea decidentului de a lua decizii eficiente, iar capacitatea unui

conducător de a lua decizii trebuie înţeleasă într-un context mai larg, care vizează

raţionalitatea procesului de luare a deciziei.

Se poate constata că „în toate sectoarele şi serviciile corporaţiei – engineering,

cercetare, desfacere, învăţământ, personal – se poate observa aceeaşi accelerare a

procesului de adoptare a deciziilor“ (Toffler, p. 157). Autorul citat este pesimist atunci

când afirmă că „accelerarea schimbării a depăşit capacitatea decizională a instituţiilor

noastre, ceea ce face ca structurile politice actuale să fie perimate“ (ibid., , p. 291).

Page 154: Comportament Organizational2

154

În general, se consideră că un proces decizional este raţional dacă, utilizând o

analiză logică a cunoştinţelor relevante, ajunge la selectarea deciziei celei mai bune

(Zamfir, 1990, p. 16).

N-o să încercăm să construim o definiţie elaborată a deciziei pentru că este

suficient să aşezăm în relaţie termenii: obiectiv, problemă, soluţii posibile, hotărârea de

alegere a soluţiei definitive şi alegerea mijlocului de comunicare a deciziei. Decizia

răspunde unei cerinţe definite în mod voluntar anterior sau unei situaţii contextuale. Prin

obiectiv înţelegem aici fie nivelul de performanţă pe care ni l-am propus în urma analizei

anterioare, fie înlăturarea unui obstacol care obstrucţionează dezvoltarea grupului şi

organizaţiei sale. Pentru ca obiectivul să fie realist, el trebuie definit în termeni care să

permită cuantificarea pentru că obiectivele nu sunt dorinţe sau aşteptări. Pe de altă parte,

obiectivul trebuie să enunţe şi efectele atingerii lui asupra vieţii grupului.

Redăm aici, totuşi, definiţia dată deciziei de profesorul Ioan Mihuţ (1998, p. 112)

pentru că subliniază caracterul procesual al devenirii prin hotărâri adoptate în mod

iterativ:

Organizaţia se confruntă cu numeroase întrebări a căror substanţă sunt

problemele. François Allaire susţine (2001, p. 408) că ori de câte ori un grup (sau însăşi

organizaţia) îşi propune ca obiectiv rezolvarea unei probleme, el caută formal să modifice

o situaţie pentru a o face mai conformă cu un anumit model, să obţină o schimbare

durabilă a situaţiei, o schimbare cu cel mai mic preţ sau să evite efectele nedorite pe care

schimbarea le produce. Iată, deci, că problema poate fi subsumată obiectivului, ca de la

cauză la efect sau poate să anunţe definirea altuia. În opinia lui Allaire, „decizia este un

proces dinamic, raţional, un act de voinţă, un act deliberat, de alegere a unei variante de

acţiune, din două sau mai multe posibile, considerată optimă, pentru realizarea scopului

urmărit“(idem).

După Mack, citat de Cooke Steve şi Slack Nigel (1991, p. 12), există trei niveluri

ale consecinţelor unei decizii: consecinţele primare, adică afirmaţiile simple asupra

rezultatelor operaţionale ale deciziei; consecinţele surogat – interpretările privind

evenimentele care decurg din aplicarea deciziei; consecinţele esenţiale – efecte concrete

al căror impact este scutit de interpretări.

Page 155: Comportament Organizational2

155

În opinia lui Ioan Mihuţ şi a colaboratorilor lui (1998, p. 119), corpul variantelor şi

corpul criteriilor de apreciere a variantelor decizionale sunt la fel de importante precum

este şi considerarea mulţimii consecinţelor variantelor respective. Nu în ultimul rând,

decidenţii se află sub imperiul condiţiilor obiective ale mediului în care evoluează

organizaţia. Peste toate, decidenţii află că există şi factori incontrolabili; toate acestea

sunt motive să facă din decizie un act responsabil şi dificil (Figura 6.2).

6.2. Tipologia deciziilor

În lucrările de specialitate sunt menţionate numeroase tipuri de decizie,

clasificarea realizându-se în funcţie de mai multe criterii. Importanţa acestor clasificări

rezidă, mai ales, prin evidenţierea implicaţiilor de ordin psiho-social şi organizaţional

care pot antrena modificări importante la nivelurile grupurilor umane, afectând

interacţiunea umană în diversele planuri funcţionale (perceptiv, comunicaţional, afectiv

etc). Din această perspectivă decizia apare ca fiind un reglator al comportamentului uman

grupal (Zlate, 1981, p. 226).

În Tabelul 6.1 sunt cuprinse principalele criterii de clasificare şi tipurile de decizii

corespunzătoare. Diferitele tipuri de decizii corespund, de regulă unui criteriu principal

şi, altora, secundare.

Consecinţe

Variante decizionale

Condiţii obiective

Criterii

Figura 6.2

Factori aleatori

Obiectivele deciziei

decizia

Page 156: Comportament Organizational2

156

Referindu-ne la criteriul nivelului ierarhic, este evident că deciziile la nivelurile

ierarhice superioare sunt decizii strategice şi neprogramate (nestructurate), în timp ce

deciziile la nivelurile ierarhice inferioare sunt decizii tactice, operaţionale sau de corecţie.

Se pune, în mod firesc, întrebarea: Care tip de decizie este mai bună?

Acest lucru depinde de situaţie, de specificul ei:

a) sunt situaţii în care este mai bine ca deciziile să fie luate în colectiv (este cazul

problemelor complexe, nestructurate, care nu au o soluţie care poate fi găsită printr-un

algoritm logic; în această situaţie gândirea colectivă este mai eficace decât cea

individuală, grupul putând aduce în discuţie o cantitate mai mare de informaţii relevante,

eliminându-se astfel unele estimări eronate;

b) în alte situaţii, este mai indicat ca deciziile să fie luate în mod individual (cazul

problemelor mai simple, structurate, cu o singură soluţie, prin aplicarea unui algoritm

logic).

Tabelul 6.1 Criteriul Tipul de decizie

Nivelul ierarhic

decizii la nivelurile ierarhice superioare (de conducere) decizii la nivelurile ierarhice inferioare (administrative şi de execuţie)

Gradul de angajare a elementelor sistemului şi perpectiva de acţiune

decizii strategice decizii tactice decizii operaţionale decizii de corecţie

Modalitatea de luare a deciziei

decizii programate (structurate) decizii neprogramate (nestructurate) decizii semiprogramate

Condiţiile în care se iau deciziile

decizii în condiţii de certitudine decizii în condiţii de incertitudine decizii în condiţii de risc

Modalitatea de alegere

decizii raţionale decizii afective

Natura deciziei

decizii individuale decizii colective (decizii luate în grup)

Se impune o precizare: pe fondul unor decizii de tip colectiv, orice act de

conducere implică o mulţime de decizii individuale. Problema este de a distinge corect

între condiţiile în care deciziile trebuie supuse unor dezbateri colective şi deciziile care

trebuie luate în mod individual.

Page 157: Comportament Organizational2

157

Este preferabil ca deciziile colective să se refere la activitatea colectivă, iar cele

individuale la activitatea individuală. Aceasta nu este o regulă absolută, dar pare a fi

justificată în mai multe cazuri.

Psihologia socială şi organizaţională este interesată în aceeaşi măsură de ambele

categorii de decizii, însă diferenţiat. De prima categorie (deciziile individuale) se

interesează în măsura în care aceasta apare ca rezultat al acţiunii asupra individului a unor

variabile organizaţionale ce conduc spre o decizie individuală. De cea de-a doua

categorie (deciziile colective) este interesantă în şi mai mare măsură deoarece deciziile

colective au o extensiune mai mare, sunt de regulă mai puternice, mai greu de zdruncinat

şi totodată mult mai eficace, mai ales atunci când sunt corecte. De asemenea, ele sunt

mult mai intim legate de problema participării, dând sentimentul contribuţiei din plin a

celor care le iau, chiar dacă aportul lor afectiv la definitivarea deciziei a fost relativ mic

sau chiar nul.

Maier, într-un studiu dedicat capacităţii grupului de rezolvare a problemei, arăta

că o comparaţie între avantajele grupului şi ale individului în rezolvarea problemei

depinde de natura problemei, scopul ce trebuie realizat (soluţie de înaltă calitate, soluţie

cu un grad înalt de acceptare, comunicare eficientă şi întelegerea soluţiei, inovaţie, o

soluţie ce trebuie rapid găsită) şi capacitatea conducătorului discuţiei (Vlăsceanu

Mihaela, 1993, p. 262).

După criteriul orizontului de timp deciziile sunt: strategice, care se referă la

perioade mai lungi de un an sau care vizează dezvoltarea organizaţiei; tactice – menite să

valorifice resursele şi care se referă la activităţi prevăzute a se desfăşura în intervale de

timp mai scurte de un an; curente – menite să corecteze procesele de muncă.

După criteriul gradului de certitudine sunt: decizii luate în condiţii de certitudine,

decizii luate în condiţii de risc şi decizii luate în condiţii de incertitudine (Figura 6.3).

Deciziile strategice sunt adoptate de managerii de top, artizanii strategiei, cele

tactice de managerii organizatori şi coordonatori ai proceselor, iar cele curente de

managerii executivi. Deciziile luate în condiţii de certitudine sunt menite să optimizeze

procesele şi să armonizeze eforturile lucrătorilor. Ele se întemeiază pe o singură stare a

condiţiilor obiective. Cele adoptate în condiţii de risc sunt supuse factorilor de influenţă

parţial cunoscuţi, adică se subordonează condiţiilor date de două sau mai multe stări

Page 158: Comportament Organizational2

158

obiective a căror predicţie este accesibilă decidenţilor. Deciziile luate în condiţii de

incertitudine sunt supuse condiţiilor date de două sau mai multe stări obiective, asupra

cărora decidenţii nu pot face predicţii, ceea ce face ca soluţia adoptată să conducă la

efecte destul de îndepărtate de cele dorite.

Alte criteriile care pot servi la clasificarea deciziilor sunt: gradul de cuprindere –

decizii strategice (arie mare de cuprindere, orizont de timp larg, grad mare de risc) şi

decizii tactice, operaţionale; gradul de definire – decizii structurate şi decizii

nestructurate; gradul de corelare – decizii independente şi decizii interdependente. Gradul

de corelare a deciziei curente poate fi evaluat utilizând diagrama din Figura 6.4 (Cooke şi

Slack, 1991, p. 24).

Figura 6.3

c) ?

Câmpuri de forţă ale stărilor obiective Obiectivul deciziei

a) b)

Decizii în diferite

domenii ale organizaţiei

Decizii în acelaşi

domeniu al organizaţiei

Decizii anterioare

Decizii prezente

Decizii viitoare

Schimbarea politicilor

Influenţe ulterioare

Influenţele date de celelalte părţi ale

organizaţiei

Figura 6.4

Decizia curentă

Page 159: Comportament Organizational2

159

Autorii unui excelent manual de management, Ion Stăncioiu şi Gheorghe Militaru

(1998), au dedicat două capitole proceselor decizionale. În opinia lor, clasificarea

deciziilor poate fi reprezentată schematic ca în Figura 6.5 (1998, p. 149).

Deciziile deterministe, care pot fi aplicate atunci când nu există nici o îndoială că

o anumită stare se va produce; altfel spus, se recunoaşte că există o probabilitate de sută

la sută ca un anumit eveniment să se producă, aşa încât decizia nu este decât un exerciţiu

logic necesar.

Deciziile probabiliste se adoptă în condiţiile în care probabilitatea ca un

eveniment sau o serie de evenimente să se producă este inferioară valorii maxime

(100%). Aici se poate face o distincţie între probabilitatea certificată obiectiv şi percepţia

subiectivă privind posibilitatea producerii acelor evenimente.

Deciziile adoptate în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu se

cunoaşte probabilitatea ca un eveniment sau o serie de evenimente să se producă; în

aceste situaţii, adoptarea deciziilor nu poate fi formalizată, singura metodă recunoscută

fiind derularea diferitelor scenarii imaginate de decidenţi şi alegerea variantei care

prezintă cea mai mare credibilitate.

Deciziile neprogramate - probabiliste şi incerte, individuale şi de grup, se bazează

pe experienţa şi intuiţia decidentului. Folosită pentru decizii, intuiţia operează cu utilităţi

(Stăncioiu, 1998, p. 153). Utilitatea este expresia adimensională a gradului de satisfacţie

pe care-l înregistrează decidentul optând pentru o anume soluţie.

Dacă probabilitatea realizării rezultatelor este cunoscută, deciziile pot fi adoptate în

condiţii de certitudine sau în condiţii de risc; dacă probabilitatea realizării rezultatelor

este necunoscută, deciziile sunt luate în condiţii de incertitudine. În primul caz, decizia se

Tipuri de

decizii

Programate

Neprogramate

Indiduale

De grup

Deterministe

Probabiliste

Incerte

Neconflictuale

Conflictuale

Figura 6.5

Page 160: Comportament Organizational2

160

adoptă pe baza unui criteriu de optimizare; în al doilea, pe baza valorii de speranţă

matematică maximă. În cazul incertitudinii, decizia se adoptă pe baza celui mai bun

rezultat care corespunde criteriului devalidare ales.

Deciziile în condiţii de certitudine - când probabilitatea de realizare este maximă

(egală cu 1) - sunt caractertizate prin cunoaşterea deplină a condiţiile obiective şi a

faptului că fiecare dintre ele are probabilitatea maximă de manifestare; ca urmare, fiecare

acţiune preconizată conduce la un rezultat determinat, previzibil; ceea ce face ca decizia

să aibă mai multe variante este dat numai de multitudinea condiţiilor obiective care o

condiţionează. Al doilea caz se referă la existenţa unei mulţimi de condiţii obiective, dar

care au diferite grade de probabilitate. Rezolvarea unei asemenea probleme se face prin

metode matematice, pe baza unor evaluări cantitative; cu cât determinarea probabilităţii

de manifestare a condiţiilor respective este mai exactă, cu atât soluţia va satisface în mai

mare măsură criteriile alese.

Decizia în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu este cunoscută

decât parţial sau deloc starea obiectivă a mediului; în plus, probabilitatea lor de

manifestare este încă una dintre necunoscute.

Deciziile tactice vizează utilizarea resurselor, reprezintă expresii concrete ale

strategiilor şi politicilor adoptate la nivelul top managementului, sunt mai des întâlnite la

nivelurile ierarhice executive.

Deciziile strategice vizează atragerea de resurse, transformarea structurală,

soluţionarea unor conflicte majore etc., acte de care depinde dezvoltarea organizaţiei.

Decizii individuale decurg de obicei din deciziile strategice, sunt operative, se

adoptă rapid, conduc la satisfacerea nevoii de participare la conducere pentru managerii

de rang inferior. Printre dezavantajele care caracterizează adoptarea individuală a

deciziilor se remarcă riscul unei slabe informări, exprimarea subiectivismului şi a

intereselor personale, necunoaşterea mecanismelor de alegere a criteriilor, a variantelor şi

a mijloacelor de validare şi evaluare a lor.

Decizii colective reprezintă o formă de manifestarea a managementului participativ;

procesul beneficiază de experienţa şi expertiza tuturor participanţilor, este întemeiat

ştiinţific, are şanse să se bazeze pe mecanisme de raţionalitate, contează pe capacitatea

Page 161: Comportament Organizational2

161

creativă a grupului de decidenţi, minimalizează consecinţele nedorite ale deciziei, se

aplică rapid.

Variantele pentru decizia colectivă trebuie să se înscrie în perimetrul celor cinci

condiţii imaginate de J.K. Arrow (apud Mihuţ, 1998, p. 125):

1. Validarea variantelor decizionale trebuie realizată prin aceeaşi metodă pentru

fiecare în parte; astfel, se stabileşte o ierarhia variantelor care exprimă opinia grupului;

2. Dacă o anumită variantă urcă pe scara preferinţelor fiecărui decident, aceasta

trebuie să urce şi pe scara comună grupului.

3. Dacă decizia ce se referă la variantele enunţate ca posibile exprimă o ordine

de dependenţă acceptată de grup, ierarhia nu trebuie modificată când se enunţă o nouă

variantă.

4. Decizia de grup nu trebuie să fie independentă de opiniile individuale ale

participanţilor.

5. Decizia de grup nu trebuie să fie identică cu opinia unui anumit membru al

grupului, fără a ţine seama de opiniile celorlalţi participanţi la adoptarea deciziei.

Arrow menţionează paradoxul acestui model, susţinând că nici o decizie de grup

nu poate satisface simultan toate cele cinci condiţii dacă există mai mult de două variante,

iar numărul decidenţilor este mai mare decât 3. În mod facil, renunţarea la cea de-a treia

condiţie face ca decizia să poată fi totuşi adoptată. În paginile 125-126 ale lucrării citate,

Ioan Mihuţ ne încredinţează că utilizarea anumitor metode matematice le permit

decidenţilor să depăşească paradoxul lui Arrow şi să identifice cea mai bună dintre

soluţiile posibile.

6.3. Etapele preliminare ale procesului decizional

Adoptarea deciziei urmează algoritmul: identificarea obiectivului, formularea

problemei derivată din acel obiectiv, culegerea şi analiza informaţiilor care se referă la

problemă, formularea soluţiilor posibile şi evaluarea validităţii lor, hotărârea de alegere a

soluţiei pe care decidentul o consideră a fi optimă, comunicarea deciziei şi, în final,

evaluarea rezultatelor obţinute prin aplicarea deciziei. Soluţia unei probleme poate fi

găsită de oricare dintre participanţii antrenaţi în actul conducerii, dar indicarea ei şi

Page 162: Comportament Organizational2

162

hotărârea de a o pune în aplicare revine în exclusivitate managerului, care îşi asumă

răspunderea pentru aplicarea ei şi pentru efectele pe care aceasta le poate produce.

Cooke Steve şi Slack Nigel (op. cit., 1991, pp. 4-5) arată că rezolvarea

problemelor este un proces ce presupune conştientizarea existenţei unei probleme,

interpretarea şi diagnoza problemei şi implementarea soluţiei cele mai potrivite. Luarea

deciziei reprezintă doar o parte a ciclului şi este centrată pe problema alegerii unor trasee

alternative de acţiune (vezi Figura 6.6).

1. Observarea – etapă iniţială a procesului decizional şi perioadă de reflecţie –

are ca efect conştientizarea nevoii unei decizii potenţiale, generată fie de procesele

organizaţionale, fie elemente ale mediului ambiant.

2. Recunoaşterea problemei reprezintă formarea convingerii că nevoia luării

deciziei este reală; se bazează pe demonstraţii evidente şi argumentate.

3. Stabilirea obiectivelor se referă la determinarea şi explicitarea obiectivelor pe

care trebuie să le satisfacă procesul decizional. Obiectivele trebuie enunţate astfel încât să

Legenda: 1 – Observare/monitorizare; 2 – Recunoaşterea problemei; 3 – Stabilirea obiectivelor; 4 – Înţelegerea problemei; 5 – Indentificarea opţiunilor; 6 – Evaluarea opţiunilor; 7 – Alegerea soluţiei optime; 8 – Implementarea deciziei.

Figura 6.6

Luarea deciziei

Ciclul rezolvării

problemelor

2

1

8 7

6

5

43

Page 163: Comportament Organizational2

163

anuleze ruptura dintre starea de fapt şi ceea ce se doreşte. Această fază implică

interpretarea şi apelul la obiectivele companiei.

4. Înţelegerea problemei corespunde diagnozei naturii problemei. Formularea

corectă a problemei are mari şanse de a conduce la răspunsuri corecte. Aceasta trebuie

transpusă într-o manieră formalizată şi operaţională.

5. Indentificarea opţiunilor este predeterminată de modul în care a fost definită

decizia în etapele anterioare. Dacă limitele deciziei au fost bine stabilite, atunci opţiunile

sunt deja clare; dacă decizia a fost definită în termeni largi, atunci procesul implică în

mod esenţial tehnici de creativitate.

6. Evaluarea opţiunilor se referă la adecvarea dintre opţiunile determinate şi

obiectivele asumate.

7. Alegerea soluţiei optime este un moment al deciziei extrem de complex; dacă

este vorba de o singură decizie, este mult mai simplu, iar dacă este vorba despre un

proces multidecizional, atunci se produc interacţiuni inerente multiple cu aspecte privind

politicile organizaţionale.

8. Implementarea deciziei se referă la realizarea schimbărilor conform alegerilor

făcute şi este dependentă în mare măsură de aptitudinile managriale.

9. Monitorizarea reprezintă evaluarea eficienţei aplicării deciziei legată de

reducerea neajunsului iniţial sau de rezolvarea problemei.

Definirea problemei reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte legate de

actul deciziei Orice proces decizional porneşte de la întrebarea: Ce problemă trebuie

rezolvată? De modul în care este definită problema de rezolvat depinde întregul proces

decizional, calitatea deciziei ce trebuie luată.

Importanţa clasificării problemei la care decizia trebuie să răspundă derivă din

cerinţa implementării deciziei, din necesitatea de a o transforma în acţiune efectivă. Iar

pentru a specifica autoritatea şi responsabilitatea asociate diferitelor tipuri de decizii ce

trebuie luate este necesar să se ştie exact cine trebuie să ia decizia, cine trebuie să fie

consultat în elaborarea ei şi, totodată, cine trebuie informat cu privire la decizia luată.

Decidentul trebuie să se centreze asupra cauzelor problemei de rezolvat, nu pe

simptomele ei. Dacă se va lua o decizie pe baza unei diagnoze simptomatice, şi nu prin

descoperirea şi definirea problemei reale, decizia luată ar putea îmbunătăţi o situaţie, în

Page 164: Comportament Organizational2

164

cel mai bun caz, dar nu ar putea să rezolve problema reală. Existenţa unei probleme poate

fi constatată prin identificarea dezechilibrelor interne sau a celor date de relaţia cu

exteriorul organizaţiei. Există o problemă într-un domeniu dacă se pot formula întrebări

în legătură cu acel domeniu.

Există două modalităţi distincte de a rezolva o problemă: prin gândire

convergentă sau divergentă. Gândirea convergentă: este logică, raţională, argumentativă

şi deductivă şi reprezintă esenţa luării deciziei. Se porneşte de la un număr mare de

posibilităţi, convergând spre soluţie. Modalitatea respectivă este foarte rapidă şi eficientă.

Gândirea convergentă este utilă în situaţiile în care nu există un singur răspuns evident.

Gândirea divergentă este procesul prin care de generează idei. De multe ori acest mijoc

este lent şi poate părea ineficient. În procesul de soluţionare a unei probleme este nevoie

de ambele forme de gândire: cea divergentă, pentru a genera o serie de idei şi posibilităţi

de rezolvare şi cea convergentă, pentru a lua o decizie.

Una dintre capcanele în care managerii supuşi presiunii urgenţei cad în mod

frecvent este confundarea problemei cu soluţia (superficială) pe care o intuiesc. Ei uită că

în privinţa unei probleme trebuie formulate mai întâi întrebări şi că deabia apoi trebuie

căutate răspunsurile posibile şi răspunsul cel mai nimerit.

Prin urmare, clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a

acesteia prin decizie. Peter Drucker (apud Stanciu, 2003, p. 86) propune patru criterii de

clasificare, în funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate, în scopul de a

proteja calitatea procesului decizional, implicit analizarea problemei. Le redăm, în cele ce

urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei; impactul deciziei asupra

funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei; numărul factorilor calitativi afectaţi de o

decizie (principii de bază ale conduitei, valori etice, credinţe sociale sau politice şi, cel

mai important, fiinţele umane); periodicitatea sau unitatea deciziei.

Este necesară încadrarea problemei în domeniul cu impactul cel mai relevant

pentru a permite alegerea criteriilor celor mai potrivite (obiective) în vederea adoptării

deciziei. Astfel, de exemplu, criteriul costurilor financiare poate fi perceput ca fiind

relevent, dar îmbunătăţirea imaginii ar putea însemna mai mult decât atât. Percepţia

conform căreia costurile care nu pot fi cuantificte nu aduc prejudicii la fel de grave faţă

de cele exprimate în bani este deseori păgubitoare.

Page 165: Comportament Organizational2

165

Uneori problema poate fi prezentată în termeni care prefigurează soluţia. Acest

lucru poate grăbi adoptarea deciziei, dar alteori o poate compromite printr-o greşită

încadrare. A prezenta problema sub forma întrebării: cum îi putem îndepărta pe salariaţii

care întârzie frecvent la serviciu? prefigurează o decizie privind concedierea – decizie

care nu va conduce la rezolvarea problemei. A pune problema sub forma răspunsului

poate fi la fel de greşit precum nesoluţionarea problemei.

Care ar putea fi obiectivele care să impună adoptarea unei decizii? Considerăm că

acestea sunt legate de stări de normalitate, de fenomene perturbatoare sau de prefigurarea

schimbării. Din prima categorie fac parte obiectivele curente care descriu activitatea

managerială: atragerea şi alocarea resurselor, negocierea contractelor, organizarea şi

coordonarea proceselor de producţie, antrenarea personalului şi gestionarea problemelor

curente legate de viaţa acestuia (recrutare, selecţie, integrare, salarizare, mobilitate etc.).

Deciziile acestei categorii de activităţi sunt de ordin tactic, fiind menite să întreţină

funcţionarea sistemului.

Gary Johns susţine (1996, p. 361) că uneori problema este prezentată în termeni

de simptome; el atrage atenţia asupra faptului că a identifica doar aspectele superficiale

ale problemei nu poate conduce la rezolvarea ei ori cât de raţională a fi decizia.

Prin urmare, clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a

acesteia prin decizie. Peter Drucker (1993, p. 86) propune patru criterii de clasificare, în

funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate, în scopul de a proteja

calitatea procesului decizional, implicit analizarea problemei. Le redăm, în cele ce

urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei; impactul deciziei asupra

funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei; numărul factorilor calitativi afectaţi de o

decizie (principii de bază ale conduitei, valori etice, credinţe sociale sau politice şi, cel

mai important, fiinţele umane); periodicitatea sau unitatea deciziei.

Obţinerea datelor se referă la necesitatea de a colecta informaţii sigure şi cu un

grad crescut de relevanţă pentru explicarea şi clarificarea situaţiei. Se decide asupra

volumului şi calităţii informaţiilor necesare pentru luarea deciziei, asupra relevanţei şi

validităţii datelor disponibile şi asupra surselor din care se vor obţine. Sarcina cea mai

dificilă constă, însă, nu atât în colectarea datelor sau informaţiilor cât în examinarea şi

interpretarea lor.

Page 166: Comportament Organizational2

166

Aici se impune o precizare. Cele mai multe decizii se bazează pe o cunoaştere

incompletă, fie datorită imposibilităţii de a obţine informaţia, fie din pricina costurilor

prea mari implicate de obţinerea ei, fie în legătură cu capacităţile limitate ale decidentului

de a integra chiar şi informaţiile de care dispune. Este vorba de ceea ce numim

incertitudinea cognitivă a decidentului. Cătălin Zamfir defineşte incertitudinea cognitivă

referindu-se la incompletitudinea şi fragilitatea cunoştinţelor relevante în raport cu un

proces decizional specificat (Zamfir, 1990, p. 39).

Dacă incompletitudinea cunoştinţelor relevante se referă la cantitatea acestora,

fragilitatea se referă la calitatea lor; chiar şi atunci când decidentul posedă toate

cunoştinţele şi informaţiile relevante, el poate prezenta un grad ridicat de incertitudine în

ceea ce priveşte calitatea lor pentru că el nu ştie cu exactitate cât de bune sunt

cunoştinţele şi informaţiile de care dispune.

Pentru a lua o decizie validă se impun două cerinţe (op. cit., p. 86): a) decidentul

să fie conştient de precaritatea informaţiilor şi cunoştinţelor disponibile; el va trebui să

recurgă la presupuneri şi aproximări, ceea ce înseamnă că decizia nu este infailibilă fiind

supusă unor corecţii permanente; b) decidentul să ştie măcar ce informaţii îi lipsesc sau

care este zona cu o incertitudine mai mare, astfel încât să fie conştient de riscul pe care îl

implică decizia, ca şi de gradul de precizie şi rigurozitate ce poate fi aşteptat prin

implementarea deciziei.

Lyotard (1993, p. 89) afirmă că „este deja o banalitate să subliniezi importanţa

capacităţii de a actualiza datele pertinente pentru problema de rezolvat «aici şi acum» şi

de a le ordona într-o strategie eficientă“. Mai departe, (p. 90), el aduce în prim plan

importanţa informării în abordarea jocurilor strategice, idee pe care o putem valorifica şi

în teoriile asupra deciziei:

Atâta vreme cît jocul are o informaţie incompletă, avantajul revine celui care ştie şi poate să obţină

un supliment de informaţie. Dar, în jocurile cu informaţie completă, cea mai bună performativitate nu poate

consta, prin ipoteză, în achiziţia unui asemenea supliment. Ea rezultă dintr-o nouă aranjare a datelor, care

constituie propriu-zis o «mutare». Această nouă aranjare se obţine cel mai adesea prin punerea în

conexiune a unor serii de date considerate pînă atunci independente. Această capacitate de a articula

înpreunînd ceea ce nu era astfel mai înainte se poate numi imaginaţie. Viteza este o proprietate a unei astfel

de capacităţi.

Page 167: Comportament Organizational2

167

Informaţiile pot fi de substanţă sau superficiale, complete sau incomplete, simple

sau complexe, credibile sau nu, adevărate sau nu, particulare sau generale, valabile sau

perimate, cunoscute de una sau de mai multe entităţi, cu impact modest sau cu impact

puternic etc. Problema căutării informaţiilor asupra unei probleme este că rareori ne

putem da seama dacă informaţiile pe care le avem au calităţile necesare pentru a adopta o

decizie în suficientă cunoştinţă de cauză. Apartenenţa la problemă, gradul de

completitudine, validitatea şi altele sunt cerinţe care pot asigura calitatea informaţiilor.

Uneori decidenţii obţin informaţii insuficiente şi/sau de slabă calitate. Coroborat

cu presiunea timpului există premise pentru adoptarea unei decizii de slabă factură.

Ţinând cont de faptul că unii dintre manageri se declară mulţumiţi cu atât cât s-a putut

obţine ca informaţie şi fiind încrezători în potenţialul lor managerial, bazându-se pe

simpla intuiţie, pot greşi. Aceşti manageri fac parte din tagma temerarilor – a celor ce-şi

asumă conştient riscuri, a diletanţilor, a întreprinzătorilor grăbiţi sau chiar a

aventurierilor.

Alterori, decidenţii sunt sufocaţi de avalanşa informaţiilor. Deşi timpul îi poate

presa, ei cer din ce în ce mai multe confirmări privind cele aflate, pentru că este evident

că fiind vorba de numeroase surse datele nu concordă pe deplin. Aceştia sunt hiper-

prudenţii, meticuloşii, cei care nu vor să rişte. Poate fi vorba de nehotărâţi sau de oameni

care văd în orice loc o problemă ascunsă, mai complexă decât pare a fi la prima vedere.

Să mai vedem, să ne mai gândim, să nu ne pripim sunt vorbele lor, ale suspicioşilor.

Unde sunt decidenţii care ştiu când informaţia a atins masa critică pentru a

decide? Prin masă critică înţelegem aici acel pachet de informaţii care întruneşte

condiţiile de calitate.

În vederea elaborării, colectarea informaţiilor deciziei trebuie să dispună de o

serie de particularităţi: să fie necesare, pertinente, exacte, complete, recente şi eficiente

din punct de vedere economic.

Identificarea soluţiilor alternative nu reprezintă neapărat şi garanţia deciziilor

corecte. Este de presupus, însă, că examinarea unui evantai mai larg de alternative

posibile va împiedica cel puţin luarea unei decizii greşite tocmai datorită luării în

consideraţie a mai multor soluţii.

Page 168: Comportament Organizational2

168

Peter Drucker afirma că soluţiile alternative sunt singurul nostru instrument de a

mobiliza şi educa imaginaţia; este uimitor cât de mult poate percepe o persoană prin

educarea sistematică a imaginaţiei (Vlăsceanu Mihaela, 1993, p. 140).

Etapa este la fel de importantă precum sunt şi cele deja prezentate: se adoptă mai

întâi criteriile care pot valida decizia, se caută algorimii potriviţi pentru elaborarea

variantelor posibile şi se procedează la formularea acestora.

Dacă soluţiile deciziei nu pot fi obţinute prin logica unui algoritm trebuie căutate

analogii, aplicate metode iterative, deductive sau inductive şi apare ca necesar lucrul în

echipă. Problemele atipice nu pot fi rezolvate decât arareori prin decizii unipersonale.

Indiferent dacă opţiunile pot sau nu pot fi obţinute pe calea algoritmilor,

includerea avantajelor tehnicilor probabilităţilor poate conduce la variante decizionale cu

mai mari şanse de validitate. Identificarea sau determinarea condiţiilor necesare

soluţionării problemei înseamnă a stabili activităţile necesare pentru realizarea

obiectivelor propuse, dar implică şi considerarea restricţiilor induse de o anumită soluţie

(posibilităţi financiare, politica de personal etc). A stabili restricţiile unei situaţii

presupune de fapt a decide ce nu trebuie făcut şi nu ce trebuie făcut, a elimina dintru

început alternativele inacceptabile din perspectiva implementării lor.

Considerăm că este mai nimerit să rezolvăm cât mai rapid măcar unul dintre

aspectele unei probleme sau merită să facem toate eforturile pentru a încerca să rezolvăm

problema în toată complexitatea ei?

Acceptăm să adoptăm deciziile în mod iterativ, încercând să ne apropiem de

soluţia optimă după un timp anume sau facem efortul şi ne asumăm riscurile unei

abordări exhaustive dar consumatoare de mai mari resurse? Acceptăm să adoptăm decizia

chiar dacă nu avem suficiente informaţii asupra problemei? Este mai important factorul

timp decât calitatea deciziei bazată pe cunoştere aprofundată? Trebuie să fie decizia

complet logică sau poate fi adoptată pe o cale intuitivă? Poate fi adoptată decizia pe baza

unor informaţii în care decidenţii nu au încredere?

Pe lângă cele prezentate, soluţiile posibile pe care managerul sau grupul de

decizie le identifică trebuie să treacă prin filtrul criteriilor de validare. Acestea pot privi

performanţa, imaginea organizaţiei, motivarea salariaţilor, profitul etc.

Page 169: Comportament Organizational2

169

Evaluarea soluţiilor posibile trebuie întemeiată pe algoritmi formali, unice

instrumente în măsură să proceseze factorii implicaţi în procesul asupra căruia urmează

să se decidă. Cum altfel ar putea un manager să decidă, de exemplu, aspra soluţiei care să

răspundă la întrebarea: având 14 furnizori de lapte aflaţi în tot atâtea locaţii, dispunând de

şapte camioane şi de 12 şoferi, urmând a obţine produse lactate în trei unităţi disparate şi

ţinând cont de faptul că distribuţia se realizează prin 20 de magazine diferite, care ar

trebui să fie ordinea activităţilor într-un interval de timp dat? Vă aduce cumva aminte

această întrebare de problemele de matematică din şcoala generală?

Validitatea soluţiilor posibile este pusă în evidenţă prin citerii legate de costuri,

efecte, durata aplicării, imaginea organizaţiei, motivarea, profitul şi gradul de risc.

Pentru a găsi soluţia cea mai bună, decidentul trebuia să aibă în vedere

următoarele aspecte cu privire la fiecare alternativă: dacă soluţia va elimina reapariţia

condiţiilor care au determinat necesitatea schimbării; dacă ea are în vedere restricţiile

impuse unei soluţii în faza definirii problemei; impactul ei din punct de vedere al

problemelor considerate în faza de analizare a problemei; ce alte beneficii specifice s-ar

putea obţine prin aplicarea ei.

Evaluarea soluţiilor posibile la întrebările formulate în jurul problemei trebuie

realizată prin mijloace fundamentate ştiinţific. Modelele de raţionalizare a procesului

decizional răspund diferitelor tipuri de decizii; printre acestea, metoda ELECTRE –

pentru condiţii de certitudine, metoda arborelui decizional – pentru condiţii de risc,

metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă – pentru condiţii de incertitudine.

Pe baza evaluării alternativelor disponibile, decidentul va trebui să aleagă soluţia

despre care se crede că va contribui cel mai eficient la rezolvarea problemei. Alegerea se

va face pe baza criteriilor prezentate în Tabelul 6.2.

Tabelul 6.2 Riscul Asumarea rezultatelor alegerii făcute şi evaluarea corectă a raportului dintre riscul

anticipat şi rezultatele aşteptate. Criteriul economic

Necesitatea de a considera acele alternative care vor conduce la cele mai bune rezultate, dar implicând cea mai mică investiţie de efort uman şi financiar şi cât mai puţine perturbări la nivelul organizaţiei.

Timpul disponibil

Caracterul de urgenţă impus de o situaţie şi timpul optim de luare a deciziei sunt corelate cu valoarea unei decizii; acest aspect solicită o gestionare adecvată a timpului de analiză şi a timpului de opţiune pentru fiecare alternativă dintr-un set disponibil.

Resursele umane

Alegerea unei alternative trebuie să ia în considerare competenţa, energia sau capacitatea de înţelegere a oamenilor care urmează să implementeze un anumit curs de acţiune.

Page 170: Comportament Organizational2

170

Mecanismle de alegere a soluţiei sunt multiple; în opinia lui Allaire (2001, pp.

412 - 413) există patru tipuri de validare a soluţiilor/argumentelor:

- constrângerea socială oarbă (argumentul de autoritate, ameninţarea, şantajul,

apelul la tradiţie, cosiderarea ca dat, reiterarea poziţiei iniţiale faţă de opţiuni fără

argumentare);

- apelul la „adevărurile universale“, indiferent dacă sunt sau nu valide în cazul

dat, generalizarea sau extrapolarea nejustificată a experienţei personale, prejudecăţile;

- apelul la „bunurile universale“, adică orice referinţă care face trimitere la valori

dezirabile, la norme de conduită aflate în uz şi acceptate;

- constrângerea situaţională (experienţa personală unică, nevoile de creştere şi

apărare a membrilor, resursele disponibile, normele organizaţionnale etc.).

Erorile care se pot face în această fază sunt: de halo – unul dintre criteriile de

validare pare să fie mult mai important decât altele, de similitudine – dacă datele sunt

asemănătoare, rezolvarea trebuie să fie aceeaşi, de contrast – dacă tendinţa de creştere a

fost soluţionată într-un anume fel, scăderea se tratează cu soluţii aflate în opoziţie de fază.

Procesul adoptării, aplicării şi evaluării deciziilor poate fi alterat de percepţii,

supoziţii şi comportamente greşite Gary Johns (p. 370). Astfel, decidenţii tind să fie prea

încrezători în valoarea deciziilor lor, să caute informaţii care să confirme că soluţiile pe

care le-au adoptat sunt valide, să evite să aprofundeze informaţiile pe care le obţin după

adoptarea deciziilor şi care par a le invalida, să ignore mărimea eşentionului asupra căruia

se face sondarea validităţii deciziei adoptate. În plus, decidenţii se dovedesc incapabili să

reevalueze efectele deciziilor lor, pe măsură ce datele mediului se modifică şi alterează

condiţiile de aplicare. Uneori, managerii nesocotesc a mai face evaluarea costurilor

aplicării deciziilor lor sau trec peste etapa evaluării efectelor deciziilor, mai ales atunci

când ştiu că soluţiile lor au fost încă de la început nesatisfăcătoare.

Nu în ultimul rând, variantele decizionale trebuie să răspundă nevoilor de

acceptabilitate ale superiorilor decidenţilor (Johns, 1998, p. 366) şi, mai ales, ale celor

asupra cărora se aplică decizia.

Altfel spus, o decizie de calitate are şi proprietatea că nu conduce la adoptarea

altei decizii corective. Gary Johns (1998, p. 368) condsideră că deciziile succesiv

Page 171: Comportament Organizational2

171

defectuoase - proces pe care îl numeşte escaladarea angajamentului faţă de un curs

evident eşuat al acţiunii - atrag după sine, în avalanşă, costuri nerecuperabile.

Reţeta pe care Gary Johns o recomandă celor aflaţi la conducerea organizaţiilor

sau grupurilor în vederea prevenirii escaladării angajamentului faţă de efectele nedorile

ale aplicării deciziei eronate este consistentă:

– Încurajaţi experimentarea reîncarării continue a problemei pentru a evita căderea în cursa

sentimentului că tot mai multe resurse trebuie investite. Schimbaţi încadrarea înspre economie mai degrabă

decât înspre cheltuială.

– Fixaţi obiective specifice ale proiectului în lucru care trebuie atinse ca precondiţie a investirii de

resurse suplimentare. Astfel se previne escaladarea în cazul când primele rezultate sunt <neclare>. – În evaluarea managerilor puneţi mai mult accent pe felul în care au luat decizia şi mai puţin pe

rezultatul ei. Acest tip de responsabilitate este un mod înţelept de a-i învăţa pe manageri să nu se teamă de

eşecuri.

Calitatea unei decizii comportă mai multe componente: antrenează costuri reduse

pentru adoptare; este eficientă; este oportună; poate fi aplicată imediat; la adoptarea ei s-a

ţinut seama de efectele ei principale şi secundare; de obstacolele privind aplicarea ei şi de

reacţia celor asupra cărora se răsfrâng prevederile ei; aplicarea nu conduce la apariţia

altor probleme, ceea ce înseamnă că presupune costuri scăzute.

6.4. Adoptarea deciziei

James March este unul dintre contestatarii procedurilor de adoptare raţională a

deciziilor. În lucrarea Décision et mise en œuvre: une série d`ambiguïtés (Les Editions

d`organisation, Paris, 1991), March se ocupă de caracterul strategiilor adoptate de

decidenţi: nedefinit, ambiguu, relativ incoerent şi lipsit de atributul reproductibilităţii.

Considerăm că aceste atribute nu sunt expresia iraţionalului, ci a strategiei de identificare

a soluţiei satisfăcătoare pentru părţile implicate în proces. În condiţiile în care decizia se

negociază, există mari şanse ca participanţii la decizie - motivaţi de interese diferite - să

adopte o anume soluţie care să îi satisfacă parţial pe fiecare. Proiectele sunt promovate

Page 172: Comportament Organizational2

172

pentru că reprezintă un numitor comun al intereselor părţilor, şi nu efectul deliberării

raţionale până la capăt.

Concepţia lui James March şi Herbert Simon despre adoptarea deciziilor se

bazează pe teoria raţionalităţii limitate.

Teoriile bazate pe raţionalitate, dar şi cele care sunt susţinute de modele statistice

pornesc de la postulatul conform căruia decidenţii caută întotdeauna soluţia optimă.

Această abordare are limite importante (Lafaye, 1998, pp. 37-38): decidentul

trebuie să aibă sub ochi gama completă a posibilităţilor de alegere; să poată măsura

gradul de incertitudine, risc sau incertitudine al şirului de consecinţe care decurg din

fiecare opţiune în parte; să fie capabil să clasifice toate şirurile de consecinţe ale

diferitelor posibilităţi de opţiune, într-o ordine a preferinţelor.

Ca urmare, perntru a găsi soluţia optimă, aceste condiţii trebuie îndeplinite

simultan.

Dincolo de linearitatea modelului raţional, recunoscând imposibilitatea realizării

tuturor acestor condiţii, James March şi Herbert Simon propun un model pragmatic, ei

afirmă că decidenţii nu aleg soluţia optimă, ei aleg prima soluţie satisfăcătoare.

Complexitatea situaţiei, presiunea timpului, rutina, jocul actorilor implicaţi, capacitatea

limitată de a procesa informaţia, interesul imediat (uneori personal) sunt factori care-i

conduc la o raţionalitate limitată. Conştienţi sau nu, decidenţii se opresc la prima soluţie

satisfăcătoare pe care o întâlnesc.

Psihologul James March identifică formele raţionalităţii limitate (apud Lafaye,

1998, pp. 64-65): raţionalitatea contextuală – comportamentul ce constă în a face o

alegere este îngropat în sub numeroase alte subiecte care-i preocupă pe actori (este vorba

de o formă de derobare); raţionalitatea de tip joc – decizia colectivă rezultă din

obiectivele şi calculele individuale ale unor actori aflaţi în interrelaţie; raţionalitatea

procesuală – alegerile operate dobândesc sens nu atât prin rezultatele lor, cât în însuşi

procesul de luare a deciziei; raţionalitatea adaptivă – indivizii şi grupurile învaţă din

propria experienţă, după principiul încercare-eroare; raţionalitatea a posteriori –

intenţiile şi obiectivele reprezintă rezultate ale acţiunii de luare a deciziei, iar nu premise

ale acesteia.

Page 173: Comportament Organizational2

173

O strategie de adoptare a deciziilor şi mai puţin ortodoxă (Michaël Cohen, James

March, Johan Olsen, 1991) este cunoscută sub numele de „garbage can“; potrivit ei,

preferinţele factorilor de decizie sunt ambigue, sunt importante tatonările şi fluctuaţia de

angajare personală a participanţilor (Lafaye, 1998, p. 66); după părerea noastră, o

asemenea abordare poate fi acceptată numai dacă se face o prospecţie asupra viitorului

organizaţiei, dacă decizia rămâne structurată pe repere strategice.

Un fenomen interesant despre care vom face c\teva consideraţii se referă la

adoptarea deciziilor în condiţii de incertitudine. În această situaţie, i se atribuie fiecărei

opţiuni parţiale probabilitatea ei de apariţie (un număr cuprins între 0 şi 1); mecanismul

alegerii variantei de adevăr se face operând cu matricea decizională, aşa cu apare, de

exemplu în Figura 6.7 (apud Cooke şi Slack, 1991, p. 171).

Încercările de anulare a riscului în adoptarea deciziilor s-a concretizat în elaborarea

a numeroase metode şi mijloace matematice numite raţionale. Acestea se bazează pe

evaluarea corectă a informaţiilor, resurselor, neajunsurilor instituţionale şi oportunităţilor.

Am mai subliniat în lucrare că timpul este una dintre variabilele care intră în complicata

formulă a deciziei; optimizarea calităţii deciziei trebuie să se bazeze şi pe factorul timp:

Figura 6.7

Termen respectat (0,6)

Termen amânat (0,4)

Depăşirea bugetului (0,5)

Încadrarea în buget (0,5)

Încadrarea în buget (0,1)

Depăşirea bugetului (0,9)

Probabilitatea rezultatului

0,6 x 0,5 = 0,30

0,6 x 0,5 = 0,30

0,4 x 0,1 = 0,04

0,4 x 0,9 = 0,36

Page 174: Comportament Organizational2

174

costurile adoptării unei decizii în mai bună cunoştinţă de cauză, după acumularea în timp

a tuturor datelor posibile, pot fi mai mari decât cele rezultate dintr-o decizie pripită, luată

pe baza unor informaţii minimale. Dinamica mediului face ca deciziile să stea sub semnul

riscului. Chiar în bune condiţii de informare, chiar dacă judecata a fost dreaptă, caracterul

raţional al deciziei se poate deprecia, odată cu evoluţia în timp a factorilor de mediu. Este

greu, dacă nu imposibil, a decela toţi factorii de care va depinde un proces în viitor şi a

prevedea efectele lor asupra evoluţiei de mai târziu. Ceea ce ieri părea raţional, poate

apărea astăzi perimat, neviabil, inoportun sau contraproductiv. A-i judeca pe cei care iau

decizii nu este simplu, aşa cum este o vorbă goală să spunem: dacă hotăram eu, era

altfel. În opinia lui Petru Prunea (2003, p. 43) „piaţa şi, îndeosebi, cererea contribuie la

creşterea incertitudinii, prin diminuarea posibilităţilor de informare, decizie corectă şi

raţională, fără a afecta însă posibilităţile de de creştere a eficienţei economice.“ Iar

„deciziile care nu decurg dintr-o gândire deterministă au un nivel de incertitudine

recunoscut şi sunt, prin natura lor, flexibile, deschise la nou, capabile să asimileze idei

moderne şi să asigure progresul“.

Deciziile numite iraţionale nu sunt lipsite de judecată, dar la adoptarea lor

predomină subiectivismul, în defavoarea obiectivităţii. Petru Prunea (2003, p. 41)

consideră că plaja dintre raţional şi iraţional este un continuum, tot aşa cum este şi mediul

de afaceri, aflat între securitatea totală şi incertitudinea deplină. Paralela pe care autorul

citat o face nu este întâmplătoare: afacerile, ca şi viaţa unei organizaţii, sunt guvernate

prin decizii, aşa încât spectrul deciziilor – de la raţional la iraţional - prefigurează

radiografia afacerii – de la certitudine la incertitudine.

Raţionalitatea limitată în luarea unei decizii nu este decât rareori expresia

incompetenţei, a goanei după câştig sau a precipitării; ea poate fi pusă mai degrabă pe

seama imposibilităţii anticipării mişcărilor concurenţilor, a dinamicii vieţii politice şi

administraţiei. Orice decizie conţine dimensiunea riscului pentru că, deseori, este

imposibil a prevedea natura şi cuantumul factorilor de influenţă asupra acţiunii

premeditate.

Observăm aici că, uneori, este este vorba despre decizii adoptate raţional în condiţii

de incertitudine şi alteori de decizii riscante. Bunele aproximări (raţionale) sunt aplaudate

cu politeţe, absenţa lor este hulită, dar intuiţiile sunt ovaţionate.

Page 175: Comportament Organizational2

175

A se spune că managerii trebuie să-şi asume riscuri în actul de conducere înseamnă

a înţelege că ei trebuie să decidă într-un, şi referitor la, un domeniu cvasifluid, ale cărei

graniţe sunt mobile şi în care evoluează (şi) actori cărora, iată, le prieşte mediul. Acest

mediu economic, politic şi social – eminamente dinamic este guvernat de legi cunoscute,

cu efecte previzibile - a căror interpretare poate fi impervizibilă, dar şi de fenomene

aparte, noi, necunoscute. Astfel, suntem martorii, autorii şi beneficiarii efectelor benefice

ale unor decizii deterministe, riguroase, cu efecte previzibile, dar putem fi şi păgubiţii

unor decizii hazardate, riscante, care pot avea efecte devastatoare în plan economic sau

social.

Până în secolul trecut, procesele sociale, economice şi politice se înscriau într-o

evoluţie liniară, bidimensională: dacă x creşte, Y va creşte sau va descreşte, după caz.

Paradigma epocii este diferită: dacă x creşte, Y poate să crească doar dacă z va scădea cu

atâtea procente, dacă w va creşte cu atâtea procente, dacă q nu se va desfiinţa şi dacă m va

fuziona cu w, în condiţiile în care rata şomajului va fi ... ş.a.m.d.

Tabloul de mai sus nu este sumbru; el poate fi privit din perspectiva decidentului

echilibrat, inteligent (a nu se uita că inteligenţa înseamnă şi capacitatea de adaptare la

mediu), care are capacitatea de a-şi corecta deciziile iniţiale în mers. Trăim epoca în care

roţile maşinii se schimbă, adeseori, din mers. Pentru ca maşina să meargă. Ceea ce

trebuie adăugat, este că doar performanţa dovedită este criteriul după care se validează

deciziile tactice sau strategice.

Experienţa demonstrează că performanţele cele mai înalte le-au obţinut managerii

care au riscat care au riscat cel mai mult, care în virtutea vârstei, prin temperament,

educaţie, experienţă sau inspiraţie au mers pe drumuri neumblate, dar proiectele cele mai

echilibrate înglobează atât câştigul cât şi probabilitatea eşecului. Este în firea lucrurilor ca

managerii să proiecteze deciziile astfel încât raportul câştig – risc să fie supraunitar, iar

funcţia de utilitate a lor să cunoască valorile maxime posibil.

Poate că salvarea managerilor decidenţi vine de la plăcerea, uitată poate, pentru

jocuri. Iată părerea lui Petru Prunea (2003, p. 48):

în ultimul timp însă, jocurile sunt utilizate tot mai mult pentru elaborarea unor decizii sau pentru a

completa informaţiile necesare procesului decizional. Extinderea ariei de aplicare a teoriei jocurilor

porneşte de la ideea că adesea decidenţii sunt interesaţi sau se simt chiar obligaţi să simuleze situaţiile care

Page 176: Comportament Organizational2

176

pot perturba desfăşurarea corespunzătoare a proceselor economice, pentru a obţine informaţiile

indispensabile identificării, la momentul potrivit, a celei mai bune decizii dintr-o mulţime dată.

6.5. Aplicarea deciziilor

Aplicarea deciziilor poate cunoaşte două tipuri de reacţii manageriale: în cazul

succesului – meritele vor fi întotdeauna ale celor care le-au adoptat; în cazul eşecului –

cauzele trebuie căutate în precaritatea informaţiilor, în constrângerile de timp sau în

condiţii aleatoare şi nefavorabile exterioare organizaţiei.

Este important să subliniem că o decizie adoptată în mod autoritar (dar rapid) va fi

aplicată cu greutate, iar efectele ei nu vor răspunde motivelor care au precedat-o.

Comunicarea deciziei este diferită, după cum adoptarea ei s-a realizat individual

sau în grup. Decizia autoritară, rapid adoptată, trebuie susţinută în faţa salariaţilor prin

argumente valide, care să fie acceptate şi înţelese. Altfel, aplicarea deciziei se va face cu

întârziere, incomplet şi fără efecte în plan motivaţional. Dacă decizia este rodul efortului

grupului, elaborarea ei fiind, astfel, de durată, atunci aplicarea devine facilă. Adoptarea

deciziei în grup este unul dintre instrumentele cele mai puternice de motivare pozitivă a

salariaţilor.

Executarea deciziilor implică participarea concretă a membrilor organizaţiei (a

celor care nu deţin funcţii de conducere), angajarea lor în vederea aplicării acestora.

Această etapă implică şi ea probleme de ordin psiho-social specifice la acest nivel:

comunicare, înţelegere, autoritate, acceptare, participare. Modul corelării şi

întrepătrunderii lor va duce sau nu la rezultatele aşteptate.

Pentru ca decizia să poată fi efectiv realizată este necesar ca decidentul să

dezvolte un plan de implementare a ei, în care să fie specificate următoarele: procedurile

specifice de acţiune, responsabilitatea persoanelor implicate, modalităţile de comunicare

a deciziei, strategiile de motivare a oamenilor afectaţi de decizie etc.

Problema comunicării deciziei şi a planului de acţiune pentru aplicarea ei

reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru implementarea eficientă a deciziei. Aceasta,

întrucât transformarea unei soluţii de rezolvare a problemei în acţiune propriu-zisă

Page 177: Comportament Organizational2

177

implică necesitatea ca oamenii să înţeleagă exact ce schimbări sunt aşteptate atât în

comportamentul lor, cât şi în comportamentul celor cu care interferează.

În consecinţă, decidentul va trebui să determine cu precizie ce, când, cum şi cui

este necesar să i se comunice informaţiile cu privire la decizia luată.

În procesul de implementarea a deciziei accentul se mută de la decident la

persoanele care o vor pune în practică, care vor transforma decizia în acţiune sau soluţia

în realitate. De modul în care se înţelege şi este acceptată decizia va depinde calitatea

procesului decizional.

Cei mai mulţi autori consideră că o decizie este eficientă numai dacă se iau în

considerare doi parametri: calitatea deciziei (raţionalitatea), care răspunde faptelor

obiective (faptele situaţiei) şi acceptarea deciziei, care răspunde acordului emoţional al

celor care trebuie să o aplice (faptele subiective, sentimentele oamenilor).

N.R.F. Maier este de părere că decizia eficace este produsul dintre calitatea ei şi

acceptarea ei. El stabileşte următoarea formulă:

Decizia eficace (DE) = Calitatea deciziei (Q) x Acceptarea deciziei (A)

În funcţie de factorii de calitate a deciziei, Maier (apud Stanciu, 2003, p. 91)

consideră că în practică există trei tipuri de situaţii:

1. Situaţii de tipul Q/A, care presupun calitatea deciziei şi mai puţin acceptarea ei.

În acestă categorie intră problemele generale ale organizaţiei legate mai ales de realizarea

scopurilor ei generale: optarea pentru o anumită tehnologie, realizarea unui nou produs

etc. Aceste probleme aparţin mai ales conducerii şi specialiştilor, deoarece implică

cunoştinţe temeinice de specialitate. Numai după ce s-a adoptat decizia cea mai bună din

punctul de vedere al calităţii, decidentul se va ocupa de obţinerea acceptării executanţilor.

Sunt decizii luate la nivelul conducerii.

2. Situaţii de tipul A/Q, care implică o largă acceptare, dar nu şi o calitate

deosebită. Aici sunt încadrate probleme ce se referă la decizia de grup (la care participă şi

cei care nu au funcţie de conducere). Sunt probleme curente (cine să facă ore

suplimentare, cine să plece în concediu, cine să facă un curs de perfecţionare etc.), a căror

Page 178: Comportament Organizational2

178

rezolvare nu necesită cunoştinţe de specialitate, dar implică stările afective ale

participanţilor, acceparea sau non-acceptarea fiind hotătoare.

3. Situaţii de tipul Q-A în care atât calitatea cât şi acceptarea sunt esenţiale. În

această categorie intră probleme ca: stabilirea ritmului muncii, a unor măsuri de evitare a

accidentelor, de ameliorare a activităţii etc. Sunt decizii care interesează într-un grad

foarte mare şi individul şi organizaţia şi care presupun o foarte mare abilitate din partea

conducătorului pentru a obţine acceptarea deciziei de către subordonaţi.

Autorii citaţi observă că două treimi din lista situaţiilor descrise implică

acceptarea din partea subordonaţilor. Maier atrage atenţia asupra faptului că în ochii

conducătorilor o decizie este mai bună când prezintă o calitate mare, trecându-se deseori

cu vederea acceptarea deciziei.

6.5. Decizia de grup

Obiectivul formal urmărit de grupul care ia o decizie, dincolo de selecţia propriu-

zisă, este adeziunea tuturor membrilor la opţiunea care va fi reţinută de grup, astfel încât

coeziunea grupului în acţiunea următoare să fie maximă. Acest proces vizează evitarea

nemulţumirii sau divizării grupului. Paradoxal, el poate implica retragerea voluntară sau

excluderea unui membru care nu găseşte nici o raţiune valabilă (acceptabilă pentru

ceilalţi) de a se ralia la decizie. Prin urmare, scopul secundar urmărit în luarea deciziei

este asigurarea solidarităţii membrilor, pentru punerea în practică a opţiunilor reţinute

(Allaire, 2001, p. 408). Există deci pericolul pericolul ca decizia adoptată de grup (prin

consens, mai ales) să nu fie decât expresia solidarităţii membrilor grupului, nu rodul

gândirii lor profunde.

Cu toate aceste rezerve, cercetările au demonstrat superioritatea deciziilor

colective faţă de cele individuale şi au evidenţiat beneficiile adoptării deciziilor în

grup/echipă sunt majore (Deborah Harrington-Mackin, 2002, p. 93) cu toate limitările

deja formulate: creşte gradul de înţelegere reciprocă, punctele de vedere individuale sunt

completate şi dezvoltate, interesele personale sunt integrate în soluţia colectivă, creşte

interesul pentru consolidarea echipei şi organizaţiei, creşte coeziunea echipei, fondul de

Page 179: Comportament Organizational2

179

idei privind decizia este mai mare, creşte motivarea, prin punerea în valoare a contribuţiei

participanţilor activi.

Cu privire la avantajele grupului în rezolvarea problemelor decizionale pot fi

invocate şi alte aspecte: în grup există posibilitatea ca numărul variantelor decizionale să

fie mai mare, dat fiind numărul mai mare al membrilor componenţi; potenţialul creator al

grupului este mai mare decât cel al individului, ceea ce permite soluţiilor decizionale să

fie calitativ superioare celor ale indivizilor luaţi separat.

În grup, prin schimb de opinii, se pot depăşi mai uşor tiparele intrate în rutină

ajungându-se la soluţii noi.

Deciziile se pot adopta prin: vot majoritar; vot minoritar (unul sau doi membri iau

decizia pentru întreg grupul); decizia unipersonală autoritară; autocraţia cu vot

(propunerea de decizie a managerului autocrat este sprijinită, la cererea acestuia de votul

grupului); decizia adoptată sub presiunea timpului sau din lipsă de soluţii clare;

consensul; unanimitatea.

Se consideră că o decizie sau o judecată sunt raţionale atunci când reprezintă o

medie sau un compromis, ceea ce poartă numele de efect de normalizare (Doise, 2001,

pp. 319-320).

În alte împrejurări, după dezbateri de substanţă, decizia adoptată de membrii

grupului se apropie de una din extremele plajei de opinii, depărtându-se de medie sau de

compromis, efect cunoscut sub numele de polarizare.

La prima vedere, deciziile de grup sunt moderate, precaute şi previzibile, ca

expresie a normalităţii şi ca relfex de conservare a stabilităţii grupului. Studiile

psihologilor indică însă un alt fenomen. Astfel, Myers şi Lamm citaţi în lucrarea lui

Atkinson şi a colaboratorilor (2002, p. 899) afirmă, pe baza studiilor proprii şi a altor 300

de studii, că „discuţia de grup duce la decizii care nu sunt în mod necesar mai riscante, ci

mult mai extreme decât deciziile individuale: dacă membrii grupului sunt înclinaţi să

adopte iniţial o soluţie riscantă într-o dilemă particulară, atunci grupul va adopta o soluţie

şi mai riscantă; dacă membrii grupului sunt iniţial precauţi, atunci grupul va fi chiar mai

precaut.“

Fenomenul descris a primit numele de polarizare a grupului şi poate fi explicat

astfel:

Page 180: Comportament Organizational2

180

a) în grup există destui indivizi care aduc argumente valide pentru soluţii mai

riscante decât cele pentru care ar opta în mod independent – este o provocare să faci parte

dintr-un grup puternic. Cu cât sunt mai multe argumente pentru o variantă excentrică, cu

atât sunt mai mari şansele ca ea să fie adoptată de grup prin consens, fără evaluări

obiective. Altfel spus, indivizii lipsiţi de forţă nu vor îndrăzni să conteste varianta

riscantă, de teamă de a nu se expune, de a fi ridicoli şi de a fi marginalizaţi.

b) indivizii se adaptează normei grupului, acceptă varianta majorităţii, chiar dacă

opinia lor era mai excentrică decât a grupului. Unii dintre membri grupului vor da dovadă

de bravadă, afirmând că votează pentru varianta grupului (excentrică), propria opţiune

fiind chiar mai radicală.

În primul caz, participanţii la dezbateri tind să păstreze statu-quo-ul, utilizând

norme deja experimentate care le asigură sentimentul de siguranţă; în cel de-al doilea caz,

majoritatea adoptă un punct de vedere extrem, încercând să aleagă calea unei schimbări.

Grupurile se deosebesc, astfel, prin faptul că-şi asumă sau nu anumite riscuri.

Se spune adesea că în situaţii deosebite sau complexe este necesară consultarea

grupului pentru adoptarea unei linii de conduită. Se consideră aproape unanim că în astfel

de cazuri suma competenţelor membrilor grupului este suficientă pentru identificarea căii

de urmat. În context, se pune frecvent întrebarea: grupurile sunt mai prudente decât

indivizii sau adoptă soluţii mai riscante?

La această întrebare există două răspunsuri ferme:

a) grupul adoptă decizii mai riscante decât indivizii pentru că numărul le dă

siguranţă, iar responsabilitatea este difuză – proces pe care Gary Johns, citând cercetările

lui J.A.F. Stoner, îl numeşte schimbarea în favoarea rsicului (1998, p. 374);

b) grupurile adoptă soluţii mai puţin riscante – proces pe care Gary Johns îl

numeşte schimbare în favoarea conservatorismului (1998, p. 374).

Considerăm că ambele răspunsuri pot fi adevărate având în vedere varietatea

situaţiilor reale în care grupuri atât de diferite evoluează.

Dezbaterile cu privire la decizie aduc în lumină, pentru mulţi dintre participanţi,

aspecte noi, interesante şi incitante. Cei care iau cunoştinţă de aceste informaţii sunt

poate seduşi de noutatea lor şi tind să considere că ele prefigurează soluţia, şi nu date deja

Page 181: Comportament Organizational2

181

cunoscute. Dacă un grup a luat o anume decizie cu o mare doză de risc, grupul concurent

va adopta, cu mare probabilitate o soluţie cuminte; şi invers.

Grupul utilizează o cantitate mai mare de informaţii şi cunoştinţe. Fiecare

participant deţine unele cunoştinţe pe care nu le deţin ceilalţi. Cumularea acestor

cunoştinţe oferă o bază informaţională mult mai largă pentru decizie decât cea existentă

în cadrul deciziei individuale. Sunt luate în consideraţie mai multe variante, sunt

examinate mai multe consecinţe posibile în legătură cu fiecare variantă în parte. Astfel,

este asigurată o mai mare probabilitate de a găsi o soluţie superioară din punct de vedere

calitativ.

În probleme complexe, caracterizate printr-un grad ridicat de incertitudine,

estimările produse de către grup sunt mai apropriate de estimarea corectă decât cele

produse de fiecare individ în parte.

Decizia colectivă generează un grad mai ridicat de consens în raport cu decizia

individuală, dar acest lucru se întâmplă mai ales în grupurile mari; în grupurile mici acest

aspect trebuie verificat. În estimarea calităţii unei decizii este necesar a se lua în

consideraţie şi gradul de consens pe care ea îl creează. Toate cercetările au pus în

evidenţă faptul că dezacordul blochează decizia, în timp ce consensul are efect

facilitator. În plus, dezacordul generează tensiuni, conflicte, o stare de spirit negativă în

grup.

Grupul, datorită mecanismelor sale interacţionale, dispune de posibilităţi de

reglare şi compensare mult mai mari decât indivizii.

Este aproape un truism atunci când se afirmă că deciziile adoptate în grup sunt

mai valoroase decât cele adoptate individual. Există suficiente argumente aparent valide:

a) mai mulţi oameni dispun de mai multe informaţii, iar competenţa lor este

complementară astfel încât există mai mari şanse ca problema în care urmează a se lua o

decizie să fie corect identificată;

b) mai mulţi oameni pot genera mai multe soluţii decât unul singur;

c) mai mulţi oameni au mai multe resurse pentru evaluarea soluţiilor;

d) grupurile se autoprotejează, aşa încât nu vor risca adoptând soluţii excentrice

sau insuficient argumentate.

Page 182: Comportament Organizational2

182

Primele două afirmaţii sunt adevărate doar dacă selecţia membrilor grupului a fost

realizată în vederea asigurării complementarităţii; altfel, nivelul competenţelor va fi

guvernat de distribuţia gaussiană. A treia supoziţie este validă dacă membrii grupului

sunt interesaţi de rezolvarea problemei sau au simţul responsabilităţii rezolvării acesteia,

adică atunci când grupul este o echipă. Şi ultima afirmaţie este întemeiastă doar dacă ne

referim la echipe, mai rar la grupuri cu matrice formalizată.

Supoziţii asemănătoare pot fi enunţate şi în ceea ce priveşte şansele ca o decizie

să fie acceptată şi aplicată rapid: oamenii sunt dornici să participe la actul conducerii;

oamenii sunt motivaţi de managemetul participativ; oamenii vor duce la îndeplinire

prevederile deciziei atunci când au contribuit în cunoştinţă de cauză la elaborarea ei.

Deciziile adoptate în grup sunt legate de volatilizarea responsabilităţii în cazul în

care efectele acestora nu sunt favorabile şi de imposibilitatea sancţionării vreunui

membru al grupului.

În lucrarea privind comportamentul organizaţional, Gary Johns aşează faţă în faţă

rezultatele a două cercetări privind calitatea deciziilor adoptate de grup (1998, p. 372). Pe

de o parte, aflăm concluzia cercetării lui M.E. Shaw (1981) conform căruia „în general

grupurile produc soluţii mai multe şi mai bune decât o fac indivizii care lucrează singuri“.

Pe de altă parte, concluzia studiului lui G.W. Hill (1982) susţine contrariul, şi anume că

„performanţa grupului este superioară celei a individului mediu din grup“. În acelaşi loc,

autorul citat continuă:

Mai specific, grupurile ar trebui să lucreze mai bine ca indivizii când:

– membrii grupului diferă în abilităţi şi dexterităţi, atâta vreme cât nu diferă prea mult pentru a se

naşte conflicte;

– se poate produce o anume diviziune a muncii;

– memoria faptelor este un aspect important;

– judecăţile individuale pot fi combinate, ponderându-se astfel încât să reflecte expertiza diferiţilor

membri.

Există numeroase argumente pentru a susţine dificultatea şi chiar riscul sporit al

adoptării deciziilor în grup. Printre acestea, Gary Johns (1998, p. 372) le semnalează pe

următoarele: durata procesului este mai îndelungată decât în cazul deciziilor individuale

Page 183: Comportament Organizational2

183

(coordonarea intervenţiilor, exprimarea opiniilor, discuţiile în contradictoriu etc.);

protejarea unor interese proprii, altele decât ale grupului poate altera calitatea deciziei;

calitatea deciziilor este slabă, dacă liderul grupului este autoritar; dacă membrii grupului

au ca prim obiectiv menţinerea coeziunii, ca efect al gândirii de grup, deciziile nu vopr fi

de calitate.

Considerăm că, în plus, lupta pentru putere în cadrul grupului poate fi mai

importantă decât grija pentru calitatea deciziilor luate în comun.

Subliniind superioritatea deciziilor colective faţă de cele individuale, nu trebuie să

pierdem din vedere faptul că deciziile colective au şi o serie de dezavantaje, printre care

cele mai importante sunt prezentate mai jos.

Blocarea deciziei. Sunt cazuri în care discuţia nu a reuşit să apropie opiniile

diferite existente în colectiv, caz în care o decizie comună poate fi luată cu greu sau nu

poate fi luată deloc. Ca urmare a intrării în funcţiune a unor mecanisme psihosociale

(mentalităţi, prejudecăţi, imitaţie sau contagiune, iluzii ale percepţiei sociale etc) procesul

decizional poate fi blocat. De aceea, în cadrul optimizării procesului decizional, trebuie

avute în vedere aceste procese interacţionale.

Consumul excesiv de timp. Uneori discuţiile de grup consumă mult timp, datorită

divagaţiilor şi insistenţelor excesive pentru susţinerea propriului punct de vedere.

Tensiunile şi conflictele generate de punctele de vedere diferite sunt păgubitoare.

Compromisurile. Se poate accepta o soluţie nu pentru că este considerată a fi mai

bună, ci pentru că împacă puncte de vedere diferite.

Diferenţele de opinii exprimate fac să transpară adesea interese şi atitudini

personale care duc la scăderea calităţii deciziei.

Dincolo de oricare considerente şi prezumţii, rezultatele deciziei de grup pot fi

evaluate după productivitatea obţinută, după satisfacţia participanţilor la adoptarea

decizei şi gradul dezvoltării lor profesionale şi umane. Productivitatea este dependentă de

comportamentul emergent al decidenţilor (împărtăşirea unor valori comune, interacţiune

etc.); dacă grupul are potenţial de dezvoltare şi norme de productivitate şi de control, ele

se vor reflecta în nivelul deciziilor, antrenând costuri minime de timp şi de energie.

Obţinerea satisfacţiei nu conduce automat la creşterea productivităţii, dar creşterea

productivităţii asigură, mai devreme sau mai târziu, obţinerea satisfacţiei profesionale.

Page 184: Comportament Organizational2

184

Succesul deciziei de grup depinde inconestabil de calitatea deciziei, de timpul de

elaborare, de cel de aplicare a ei şi, nu în ultimul rând, de gradul de angajament faţă de

decizia luată. Nivelul de adeziune faţă de consecinţele deciziei este cu atât mai ridicat cu

cât decidenţii s-au aflat pe poziţii sensibil egale şi dacă s-au bucurat de constatarea

consensului.

R.M. Belbin citat de Virginia Mărăcine (1998, pp. 142-143) a identificat opt roluri

– toate necesare într-un grup de decizie puternic; le prezentăm sintetizate în tabelul de

mai jos. Rol Trăsături Caracteristici

Conducătorul dominant, extavertit, echilibrat emoţional

Este preocupat de obiectivele comune şi de utilizarea eficientă a resurselor, stabileşte atribuţiile celorlalţi, stabileşte calendarul activităţilor, are abilităţi de comunicare, este bun ascultător.

Configuratorul anxios, dominant, extavertit

Este caracterizat printr-o energie psihică deosebită, este entuziast, caută să pună în valoare idei şi oportunităţi, se implică activ în viaţa grupului, este liderul de proiect al grupului.

Agentul creativ

dominant, deosebit de inteligent, introvertit

Are tendinţa de a aduce în permanenţă noi valenţe, este plin de imaginaţie şi stârneşte şi imaginaţia altora, este preocupat de esenţa problemelor – mai puţin de detalii, are tendinţa de a critica, poate renunţa dacă ideile îi sunt respinse.

Mentorul evaluator

deosebit de inteligent, stabil emoţional, introvertit

Este obiectiv şi serios; preocupat mai mult de evaluarea ideilor, dispune de pregătire în asimilarea şi interpretarea informaţiilor; poate fi cel mai puţin motivant membru al echipei, dar furnizează întotdeauna un raţionament solid în rezolvarea problemelor.

Membrul de campanie

stabil emoţional, controlat

Este un bun organizator, are simţ practic, este metodic şi preocupat de ordinea şi siguranţa activităţii; este uneori inflexibil, nu agreează schimbarea şi nici ideile care par a nu fi în concordanţă cu sarcinile grupului. Reacţionează pozitiv la directivele superiorilor.

Investigatorul de resurse

stabil emoţional, dominant, extravertit

Prietenos şi sociabil, entuziast şi deschis la idei noi, el este omul de legătură între grup şi mediul extern, din care aduce informaţii şi idei; este deosebit de entuziast în faţa sarcinilor ce pot fi îndeplinite rapid. Are nevoie de a fi stimulente din partea celorlalţi membri ai grupului.

Membrul echipei

stabil emoţional, extravertit, caracter dominant scăzut

Este foarte sensibil şi puternic ataşat sentimental de echipă; este popular şi de nădejde. Nu este caracterizat prin competitivitate, îşi manifestă aversiunea faţă de conflictele din interiorul grupului şi se luptă să conserve echipa unită.

Finalizatorul anxios, introvertit Este preocupat de detalii şi de ordine; se arată îngrijorat de posibilele erori în activitate. Le transmite celorlalţi un spirit de urgenţă în derularea activităţii; se poate pierde în detalii, depărtându-se de obiectivele principale.

Page 185: Comportament Organizational2

185

Capitolul 7

MOTIVAŢIA, IPOSTAZĂ A COMPORTAMENTULUI ÎN ORGANIZAŢII

7.1. Motivaţia ca forţă a acţiunii sociale

Angajaţii îşi vând timpul în schimbul salariului. Cei mai mulţi dintre noi muncesc pentru a avea ce

pune pe masă şi a putea trăi în felul pe care şi l-au ales. Foarte puţini dintre noi au tot ce-şi doresc şi

muncesc pentru alţii doar ca să aibă sentimentul valorii de sine. Conducerea comunică oră de oră valoarea

angajaţilor prin salariile pe care le plăteşte (James H. Harrington şi James S. Harrington, 2000, p. 240).

Dacă am subscrie fără rezerve acestui punct de vedere ar trebui să renunţăm a mai

vorbi în această carte despre motivaţie. N-o să facem acest lucru. O să recunoaştem,

împreună cu autorii citaţi că „firma plăteşte cel mai mult pentru persoanele şi pentru

posturile pe care le preţuieşte cel mai mult“.

Termenul de motivaţie este derivat din cuvântul latin movere şi defineşte o stare

interioară care energizează, activează sau pune în mişcare un individ, canalizând şi

orientând comportamentul său în direcţia unui obiectiv. Motivul este descris de psihologi

în termeni de nelinişte, lipsă, dorinţă puternică, forţă. Organismul aflat sub stăpânirea

unui motiv acţionează pentru a reduce neliniştea, pentru a înlătura lipsa, pentru a alina

dorinţa, pentru a atenua forţa. Cheia înţelegerii motivaţiei stă în semnificaţia şi raportul

dintre nevoi, impulsuri şi obiective.

Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect frecvent

tratat de specialişti, de aceea abordările sunt foarte diverse.

Din punctul de vedere al concepţiei manageriale, deosebim două accepţiuni majore

ale motivării:

a) motivarea în sens restrâns, bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi

managementului, care are în vedere numai salariaţii sau personalul firmei. Acestă viziune

este încă mai predomină în practica managerială. Ea presupune corelarea necesităţilor,

aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi

exercitarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei.

b) motivarea în sens cuprinzător, conturată în ultimii ani, bazată pe o viziune

modernă asupra organizaţiei şi managementului. Caracteristica sa esenţială este centarea

Page 186: Comportament Organizational2

186

interesului pe stakeholderi (persoane, categorii de persoane şi organisme care au interese

majore în desfăşurarea şi performanţele firmei: proprietari, clienţi, manageri, salariaţi,

sindicate, furnizori, bancă, administraţie centrală şi locală, comunitate locală etc.).

Motivarea este acţiunea de a motiva pe un altul, iar motivaţia reprezintă totalitatea

mobilurilor (conştiente sau nu) care-i determină pe oameni să facă anumite lucruri, să

aleagă din mai multe variante un anumit comportament, să acţioneze într-un anume fel

pentru atingerea unor scopuri. Motivaţia este asociată demersului raţional şi posibilităţii

de opţiune asupra unei variante de acţiune. Ţintele pe care individul le vizează prin

muncă sunt de natură economică sau pot fi legate de propria-i dezvoltare în plan

psihosocial.

Motivaţia reprezintă acţiunea forţelor interne şi ale celor externe individului,

conştientizate sau nu, în măsură să-i determine comportamentul.

7.2. Semnificaţii şi genuri ale motivaţiei

Motivarea s-ar putea defini drept căutarea preferenţială a anumitor tipuri de

satisfacţii (Decker, 1989, p. 28). Termenul de preferenţial este utilizat pentru a indica

faptul că motivaţiile variază de la individ la individ: deşi există un potenţial motivaţional

propriu speciei umane, fiecare cunoaşte şi apreciază satisfacţii specifice, strâns legate de

experienţa personală.

Motivaţia reprezintă suma energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează

comportamentul uman spre un scop care, odată atins, va determina satisfacerea altei

necesităţi (H. Neuman, 1993).

Motivaţiile reprezintă elementele, formale sau informale, de natură economică sau

moral-spirituală, pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor în scopul

satisfacerii unor necesităţi individuale şi de grup, pentru a-i determina să contribuie la

desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei prin atitudinile,

eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentelor lor.

Gary Johns (1998, p. 150) defineşte motivaţia ca fiind „măsura în care un efort

persistent este dirijat pentru realizarea unui scop“. Din interacţiunea directă salariat –

Page 187: Comportament Organizational2

187

sarcină se naşte motivaţia intrinsecă – ca expresie a nevoii de autodezvoltare, iar din

interacţiunea manager – salariat izvorăşte motivaţia extrinsecă.

Aşa cum susţine Hellriegel, Slocum Jr. şi Woodman (în Boboc, 2003, p. 169)

există o diferenţă notabilă între motivaţie şi nevoie, prima reprezentând «o forţă care

acţionează asupra unei persoane, pentru a o împinge către realizarea unui obiectiv, într-o

manieră specifică», iar a doua specifică «o lipsă resimţită la un moment dat de o anumită

persoană, lipsă de natură psihologică (de exemplu nevoia de respect), fiziologică (de

exemplu, hrană, apă, aer etc.) şi sociologică (de exemplu, nevoia de solidaritate), toate

aceste nevoi fiind deci factori de impuls».

Potrivit lui Decker (1989, p. 32) cele trei mijloace principale de obţinere a

satisfacţiei dau naştere unor familii de motivaţie precum motivaţiile narcisiste – iubirea

orientată spre propria persoană, motivaţiile concrete – iubirea orientată spre universul

material şi motivaţiile afective – iubirea orientată spre ceilalţi.

Se poate vorbi de două mari familii de motivaţii narcisiste – motivaţiile de

expresie a sinelui şi motivaţiile de realizare a sinelui. Motivaţiile de expresie a sinelui

vizează atât exprimarea liberă a emoţiilor, sentimentelor şi preferinţelor noastre cât şi

utilizarea diferitelor facultăţi psihice şi non-psihice. Motivaţiile de realizare a sinelui, ca

metamotivaţie, vizează dezvoltarea şi extinderea potenţialului şi personalităţii noastre.

Motivaţiile concrete sunt orientate în general spre obiecte; aceste motivaţii nu

exprimă doar nevoile materiale proprii speciei umane ci şi iubirea faţă de universul

material în ansamblul său. La fel ca în cazul motivaţiilor narcisiste, şi motivaţiile

concrete se circumscriu mai multor familii: motivaţiile orientate spre explorare,

descoperire şi invenţie, motivaţiile care vizează acţiunea asupra lumii (a crea, a construi,

a întreprinde, a modifica realitatea exterioară pentru a o conforma nevoilor şi dorinţelor

noastre), motivaţiile de realizare orientate spre ceilalţi (a vinde, a convinge, a persuada, a-

i flata pe ceilalţi pentru a obţine ceva) (ibid., p. 34).

Motivaţiile afective sunt de două tipuri: motivaţii afective în sens strict (căutarea

dragostei, prieteniei, stimei, încrederii, simpatiei şi în împărtăşirea acestor sentimente) şi

motivaţii de găsire a recunoştinţei (se exprimă printr-un număr mare de activităţi private

sau profesionale şi au ca obiectiv general faptul de a face cunoscute de către ceilalţi

valoarea, competenţele, calităţile, superioritatea).

Page 188: Comportament Organizational2

188

7.3. Rolurile motivării personalului

Managerii nu-şi pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte cauzele ce susţin

atitudinile şi comportamentul colaboratorilor – personalitatea lor. Toate acţiunile

managerului trebuie să aibă la bază cunoaşterea efectivă a modului în care oamenii se

comportă şi se schimbă de-a lungul timpului şi nu felul în care ar dori el ca ei să se

comporte. Astfel, se pune problema determinării conduitei umane, a factorilor interiori

dinamici ce contribuie la mobilizarea energiei necesare înfăptuirii unui act sau care

intervin în opţiunea pentru o acţiune sau nonacţiune în faţa unei realităţi exterioare, adică

motivaţia.

Motivarea personalului deţine mai multe roluri:

a) rolul managerial – constă în determinarea conţinutului şi eficacităţii funcţiei

de antrenare care, la rândul ei, condiţionează decisiv concretizarea celorlalte funcţii

manageriale – previziunea, organizarea, coordonarea şi controlul.

b) rolul organizaţional – se referă la impactul major pe care motivarea îl are

direct şi indirect asupra modului de funcţionare a firmei (pune în mişcare abilităţi –

factori care constituie resursa cea mai imporatantă a unei organizaţii). Conţinutul şi

modalităţile de motivare utilizate contribuie într-o măsură semnificativă şi la imprimarea

anumitor caracteristici ale culturii organizaţionale.

c) rolul individual – vizeză dependenţa satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui

salariat din organizaţie, a evoluţiei sale, de motivarea exercitată. Dacă motivarea este

bazată pe luarea în considerare a necesităţilor, aspiraţiilor şi aşteptărilor salariaţilor,

ţinând cont de potenţialul şi efortul depus de ei, cu atât mai mult personalul este mai

satisfăcut, îşi utilizează într-o măsură mai mare capacităţile şi se dezvoltă mai rapid şi

mai intens.

d) rolul economic – se referă la condiţionarea indirectă, dar substanţială, a

performanţelor economice de motivarea ce predomină în fiecare firmă.

e) rolul social – reprezintă efectul sinergetic al celorlalte roluri în planul

elementelor psiho-sociologice care caracterizeză populaţia unei organizaţii.

7.4. Componentele motivaţiei

Page 189: Comportament Organizational2

189

Motivarea exprimă faptul că la baza condiţiei umane se află întotdeauna un

ansamblu de mobiluri – nevoi, interese, intenţii, tendinţe, idealuri – care susţin realizarea

anumitor acţiuni, fapte, atitudini.

În practică, oamenii sunt caracterizaţi prin niveluri de aspiraţie foarte diferite;

ceea ce îl motivează pe un membru al organizaţiei poate să nu fie suficient pentru altul.

Prin urmare, procesul motivării trebuie să fie strict personalizat, ceea ce reprezintă un

efort deosebit de important pentru angajator. Dacă nevoile primare sunt satisfăcute, ele

lasă loc liber exprimării nevoilor de ordin superior care reprezintă adevăratul mijloc

pentru afirmarea personalităţii umane. A motiva oamenii în munca lor înseamnă a-i

răsplăti băneşte şi a le acorda alte facilităţi pentru contribuţia lor la progresele

organizaţiei prin iniţiativă şi efort. Pe de altă parte, a motiva înseamnă a dezvolta în om

sentimentul împlinirii sale profesionale şi sociale.

Tradiţional, salariul reprezintă principala cale de motivare a personalului dar, de

regulă, oamenilor le sunt necesare şi alte nevoi sau şanse de exprimare: nevoia de a învăţa

prin muncă, nevoia de a cunoaşte natura şi societatea, nevoia de a lua decizii, de a fi

recunoscut ca profesionist, nevoia de a contribui la configurarea viitorului etc.

Motivele care îi animă pe oameni reprezintă expresia nevoilor şi aşteptărilor lor.

Nevoile sunt definite drept lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. Acestea

sunt extrem de variabile ca tip şi ca intensitate, nu sunt întotdeauna conştientizate, dar

sunt puternic influenţate de mediul în care indivizii activează.

Aşteptările concretizează credinţele indivizilor în existenţa unor şanse ce pot fi

obţinute printr-un anume nivel al efortului şi performanţei.

Energiile interne primare care determină motivaţia sunt simple: nevoile de bază

sau primare (hrană, somn, adăpost); nevoia de securitate, nevoia de recunoaştere şi de

apartenenţă la grup. Energiile interne de ordin psihologic sunt stima de sine,

autoafirmarea şi autodepăşirea. Energiile externe sunt date de conexiunea manager –

salariat; acestea sunt caracterizate printr-un dinamism de care ambele părţi pot şi trebuie

să profite.

Factorii motivatori care ar putea spori valoarea subiectivă a muncii, sunt:

aprecierea reuşitei salariaţilor, informarea permanentă asupra performanţelor organizaţiei,

stabilirea obiectivelor profesionale care să incite, încurajarea iniţiativei, statuarea unui

Page 190: Comportament Organizational2

190

climat de lucru în echipă, mărirea gradului de autonomie şi de decizie a colectivelor de

lucru etc. Dintre aceşti factori, recunoaşterea reuşitei individuale şi încurajarea

comunicării la locul de muncă sunt determinante în obţinerea participării performante a

salariaţilor.

După natura lor, factorii motivaţionali pot fi pozitivi sau negativi. Motivaţia

pozitivă se produce atunci când se asociază în mod direct rezultatele muncii cu atitudinea

faţă de muncă a individului; managerii utilizează un întreg set de mijloace pentru a

induce o motivaţie pozitivă: recompense materiale, garanţii privind locul de muncă,

acordarea unor titluri, acordarea încrederii – urmată de delegarea de competenţe –, lauda

şi mulţumirea manifestă. Tipul de comportament care va fi recompensat trebuie să fie

măsurabil, raţional şi uşor de înţeles, iar criticile trebuie să fie rapide, precise şi

constructive. Fiecare progres al angajatului către un comportament adecvat trebuie

recompensat, pentru ca acesta să fie motivat pentru a continua. Motivaţia negativă este

bazată pe ameninţare, pedeapsă, blam, amenzi etc. Aplicarea acestor mijloace trebuie să

fie limitată, pentru că organizaţia nu se poate dezvolta pe o cultură cu valenţe negative;

pe de altă parte, sancţiunile au efecte motivaţionale scăzute pentru că sunt considerate de

către salariaţi ca fiind exagerate, ele nu pot fi aplicate cu aceeaşi intensitate pentru

indivizi aflaţi în situaţii diferite şi care au greşit în aceeaşi măsură; aplicarea frecventă a

sancţiunilor statuează o stare de tensiune.

S-a demonstrat că aplicarea factorilor motivaţionali negativi a condus, sistematic,

la diminuarea performanţelor profesionale ale indivizilor; rezultatele aşteptate au fost

obţinute numai prin aplicarea mijloacelor de stimulare pozitive. Motivarea negativă s-a

dovedit a fi mai dăunătoare decât lipsa totală a motivării.

Schema modelului motivaţional (Figura 7.1) conduce la înţelegerea dinamicii

interne a proceselor de stimulare.

realizează

Nevoi şi aşteptări individuale

Tensiuni, dezechilibre

Comporta-mente sau

acţiuni

Scopurile propuse

Satisfacţii

Reaşezarea nevoilor

conduc la

determină

conduc la

generează

apar noi

Figura 7.1.

(adaptare după Zorlenţan, 1995, p. )

Page 191: Comportament Organizational2

191

7.5. Teoriile motivaţiei

Vorbind despre istoria managementului şi a teoriilor privind motivaţia, Meryem

Le Saget (1999, p. 156) constată că „în timp ce capacitatea de exprimare le era treptat

recunoscută indivizilor“ se extindeau constrângerile în care evolua întreprinderea:

competitivitate, lege, ordine, rigoare. În acest cadru, salariaţii se vedeau prinşi între

„dorinţa de exprimare, refuzul lor de respectare a autorităţii, potenţialul lor intelectual şi

structura destul de rigidă a întreprinderii“. Aşa se face că „între întreprinderea

constrictivă şi individul hedonist, care doreşte să-şi trăiască viaţa conform principiului

plăcerii, există interese divergente“ (idem).

Teoriile behavioriste privind resursele umane elaborate de Mayo, Roethlisberger,

Maslow, McClelland, Herzberg şi Vroom, deşi diferă la nivelul principiilor fundamentale

şi din punct de vedere al complexităţii, conţin idei valoroase pentru mangerii de astăzi şi

de mâine. Numitorul lor comun este una radical diferit de al teoreticienilor

managementului ştiinţific (caracterizat prin analiza sarcinilor, planificarea activităţilor,

selecţia ştiinţifică a forţei de muncă, instruirea personalului şi cooperarea permanentă

între manageri şi personal) întrucât accentul se pune pe resursele umane: omul poate fi

determinat să devină mai productiv în cazul în care nevoile sale de ordin psiho-social sunt

satisfăcute.

Prima generaţie a teoriilor motivaţionale îşi are originea în şcoala fondată de

Frederic Taylor, conform căruia organizarea muncii trebuie disociată de producţie; el

gândeşte munca în termeni structurali – vorbim aici de diviziunea muncii, susţine rolul

selecţiei pentru aşezarea omului potrivit la locul potrivit, este adeptul specializării

lucrătorilor şi al promovării controlului ca mijloc de evaluare. În opinia lui Taylor,

motivarea putea fi atinsă prin salarizarea adecvată realizărilor concrete.

Teoriile motivaţionale de a doua generaţie îi au ca protagonişti pe Donald

McGregor, Abraham Maslow, Chris Argyris, Rensis Likert, Frederick Herzberg şi David

McClelland – autorii teoriilor care aduc în prim plan importanţa relaţiilor umane în

defavoarea tezei că organizarea muncii este singura cale motivatoare care conduce la

performanţă şi asigură satisfacţia în muncă.

Page 192: Comportament Organizational2

192

Pornind de la teza că fiecare persoană este diferită de toţi ceilalţi, că are nevoi şi

interese particulare, că este impulsionată mai degrabă de resorturi interne decât de factori

externi, teoriile moderne (teorii motivaţionale de a treia generaţie) recunosc imperativul

satisfacerii diferenţiate a nevoilor într-o gândire sistemică; valenţele managementului

intuitiv îşi demonstrează eficienţa în măsura în care asigură progresul organizaţiei în

acord cu nevoia fiecărui salariat de a se realiza pentru sine. Motivaţia intrinsecă se

sprijină pe dorinţa individului de a înţelege mediul, de a deveni important şi de a evolua

de a da sens vieţii (Le Saget, 1999, pp. 160-162).

În anii ’20, la uzina Western Electric din Hawthorne, Illinois, apare o preocupare

nouă, care va influenţa în mod radical gândirea managerială la nivelul motivaţiei umane:

cercetătorii realizează faptul că munca nu înseamnă doar câştigarea banilor necesari

traiului (nici măcar în perioadele de criză), ci şi avantaje sociale legate de viaţa

profesională. Studiile realizate la Hawthorne rămân în istorie prin două nume importante:

Elton Mayo şi Fritz Roethlisberger.

Informaţiile privind natura umană culese de Roethlisberger la Hawthorne s-au

transformat într-o carte – Management and Morale (1941). Acolo, el afirmă că

sentimentele sunt o motivaţie mult mai puternică decât banii şi că grupul are o influenţă

deosebită asupra individului, astfel că managerul trebuie să recunoască faptul că

întreprinderea nu este doar o instituţie economică, ci şi o celulă socială alcătuită din fiinţe

umane.

Mayo a explicat ameliorarea productivităţii la Hawthorne prin factori socio-

psihologici: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi o mai mare libertate acordată

muncitorilor.

Studiile începute de Elton Mayo în 1939 au condus la câteva concluzii importante

pentru manageri (Cole, 2000, p. 79): lucrătorii nu pot fi trataţi izolat, ci ca membri ai unui

grup; apartenenţa la grup este mai importantă decât stimulentele băneşti; grupurile

informale exercită o puternică influenţă asupra comportamentului angajaţilor; managerii

trebuie să ia în considerare aceste nevoi pentru a obţine sprijinul salariaţilor.

O altă teorie proeminentă este cea elaborată de Abraham Maslow, teorie cunoscută

sub numele piramida ierarhiei nevoilor. Ipotezele de lucru ale acesteia sunt (Certo

Samuel apud Stăncioiu, 1998, p. 418): o nevoie satisfăcută nu mai este un factor

Page 193: Comportament Organizational2

193

motivant; unei nevoi satisfăcute îi ia locul o alta; pentru majoritatea oamenilor, setul de

nevoi este complex; există în fiecare moment o singură nevoie care afectează

comportamentul uman; în general, nevoile trebuie satisfăcute progresiv, de la cele

fundamentale, la autoperfecţionare şi autodezvoltare; există mai multe căi de satisfacere a

nevoilor superioare decât al celor inferioare.

La baza piramidei se află nevoile fiziologice, înnăscute şi indispensabile pentru

supravieţuirea individului. Raportat la nivelul organizaţiilor, factorii care ar putea

satisface aceste nevoi sunt salariul minim şi condiţii bune de muncă. Pe măsură ce

acestea sunt satisfăcute apare aspiraţia către securitate (omul caută să fie protejat de

pericole şi de incertitudinea viitorului). Factorii care ar putea satisface aceste nevoi în

interiorul organizaţiilor sunt politicile şi procedurile clare, condiţiile de muncă sigure,

siguranţa postului şi a remunerării sau libertatea de a face parte din structuri sindicalizate.

Următorul nivel ierarhic implică nevoia de apartenenţă, legată de interacţiunea

socială, de includerea în diverse grupuri şi de afecţiune. În interiorul organizaţiilor,

factorii care pot satisface aceste nevoi sunt posibilitatea de a lucra în echipă şi de a

interacţiona cu ceilalţi dezvoltând noi relaţii.

Treapta superioară este a nevoii de stimă şi de recunoaştere, comună tuturor

fiinţelor umane, legată de încrederea în forţele proprii şi de recunoaşterea meritelor de

către ceilalţi.

Nevoia de autorealizare reprezintă tendinţa umană de valorificare a potenţialului

propriu, de exploatare maximă a talentelor înnăscute şi dobândite. Factorii care generează

astfel de satisfacţii sunt posturile şi structurile organizaţionale care implică un mare

potenţial de dezvoltare şi împlinire personală prin gradul de libertate oferit în realizarea

responsabilităţilor şi prin posibilităţile de pregătire permanentă.

Trecerea de la un nivel la altul de nevoi se realizează pe măsură ce nevoile de la

nivelul inferior sunt satisfăcute într-o măsură mai mare sau mai mică, atunci când acestea

nu mai reprezintă factori motivatori. În momentul în care o nevoie a fost satisfăcută (ceea

ce a permis trecerea individului pe o treaptă superioară), dacă peste o anumită perioadă

de timp a crescut din nou nivelul nevoii respective, individul se va întoarce la acea nevoie

pentru a o satisface într-un grad mai ridicat, înainte de a continua satisfacerea nevoilor

superioare.

Page 194: Comportament Organizational2

194

Maslow a clasificat nevoile conţinute de piramidă în două mari categorii – nevoile

vitale, care includ nivelurile inferioare (fiziologice, de securitate, de apartenenţă) şi

nevoile de exprimare a sinelui (nevoia de stimă şi de autorealizare). Este interesant de

remarcat că primele sunt satisfăcute prin intermediul factorilor extrinseci, pe când

ultimele sunt intrinseci, proprii individului.

Limitele majore ale teoriei sunt următoarele: nu s-a putut dovedi că există cinci

niveluri distincte de nevoi, ci doar două sau trei; nu s-a confirmat faptul că, odată

satisfăcute nevoile fiziologice, oamenii urcă scara nevoilor în maniera propusă de

Maslow. Dimpotrivă, pare a nu exista o regulă specială ce guvernează apariţia unui

anumit tip de nevoi, după satisfacerea celor fiziologice; regula potrivit căreia o nevoie

satisfăcută încetează să mai fie importantă, şi deci să motiveze, nu funcţionează în cazul

nevoilor de rang superior, îndeosebi a celei de autorealizare.

Cu toate aceste limite, teoria se bucură de un interes larg datorită faptului că ideile

de bază au certe implicaţii manageriale: managerii nu trebuie să uite că motivaţia este

determinată de un ansamblu de nevoi, nu de una sau două; managerii trebuie să identifice

la salariaţii lor cea mai importantă nevoie şi să conjuge satisfacerea ei cu performanţa

dorită; managerii trebuie să fie conştienţi de caracterul personalizat al motivaţiei;

managerii trebuie să realizeze că există posibilitatea ca nevoile salariaţilor să se schimbe

în timp.

Ca urmare, managerii sunt responsabili de crearea climatului în care salariaţii îşi

pot maximiza potenţialul lor. Falimentul în crearea de oportunităţi legate de muncă, prin

care să se satisfacă nevoile, va conduce, foarte probabil, la frustrarea salariaţilor, la

scăderea productivităţii şi la creşterea absenteismului.

Acţiunile ce pot fi întreprinse de manageri sunt simple, dar costisitoare:

1. pentru satisfacerea nevoilor fiziologice – salariu adecvat, condiţii confortabile

de muncă, alocaţii pentru hrană si îmbrăcăminte, locuinţe de serviciu;

2. pentru satisfacerea nevoilor de securitate – salariu garantat, asigurări

medicale, asigurări sociale, condiţii ce protejează şi asigură securitatea muncii în sens

fizic, siguranţa postului;

Page 195: Comportament Organizational2

195

3. pentru satisfacerea nevoilor de apartenenţă – sponsorizarea echipelor sportive,

artistice, permisiunea activităţii unor grupuri informale, încurajarea relaţiilor între

salariaţi, dezvoltarea legăturilor profesionale, petreceri, aniversări la serviciu;

4. pentru satisfacerea nevoilor de stimă – promovări, preţuire în public, numele

în publicaţia organizaţiei, simboluri de statut, birou separat;

5. pentru satisfacerea nevoilor de autorealizare – titluri legate de activitatea

depusă, oportunităţi de promovare, încurajarea creativităţii, autonomie, posturi

interesante şi incitante.

Pornind de la teoria elaborată de Maslow, McGregor a evidenţiat existenţa a două

supoziţii referitoare la natura umană şi la comportamentul în muncă. Teoria X şi teoria Y

se bazează pe două seturi de afirmaţii dispuse la polii opuşi ale continuumului

comportamental. Deşi sunt bazate pe comportamente extreme şi foarte simplificate,

teoriile elaborate de McGregor pot fi identificate în atitudinea managerilor faţă de

angajaţi. În practică, aceste atitudini sunt influenţate de particularităţile situaţionale; ca şi

managerii, salariaţii se pot regăsi într-una din cele două teorii. Combinaţiile posibile

(manageri şi subordonaţi) pot conduce la situaţii comportamentale interesante.

Abordarea colectivistă îi aparţine lui Ouchi; el propune un modelul japonez

concretizat în teoria Z. Sintetic, afirmaţiile corespunzătoare celor trei teorii sunt

prezentate în Tabelul 7.1.

Revizuind teoria lui Maslow, Clayton Alderfer (1972) propune teoria ERD,

potrivit căreia nevoile umane se împart în trei categorii: de existenţă (E), de relaţionare

(R) şi de dezvoltare (D). Prima categorie de nevoi corespunde nevoilor fiziologice şi de

securitate identificate de Maslow; cea de-a doua – nevoilor de apartenenţă şi de stimă, iar

ultima se raportează la nevoia de autoapreciere şi de autorealizare (sistematizarea

tipurilor de nevoi apare în Tabelul 7.2).

Tabelul 7.1 Teoria X

(D. McGREGOR) Teoria Y

(D. McGREGOR) Teoria Z

(OUCHI şi GELENIER)

- oamenilor nu le place munca - oamenii evită să muncească, dacă este posibil

- oamenii sunt puţin ambiţioşi - oamenii preferă să fie conduşi, dirijaţi - oamenii sunt egoişti şi indiferenţi la

- oamenii nu sunt leneşi - oamenilor nu la displace să muncească

- oamenii au capacitatea de a se automotiva

-oamenii sunt stimulaţi de

- performanţa salariaţilor este dependentă de satisfacţia muncii

- oamenii preferă să lucreze în

Page 196: Comportament Organizational2

196

necesităţile organizaţiei din care fac parte

- oamenii nu îşi asumă responsabilităţi - oamenii sunt preocupaţi de securitatea lor în procesele de muncă

- oamenii se opun schimbărilor - oamenii trebuie controlaţi şi, după caz, pedepsiţi

- oamenii doresc să maximizeze doar avantajele materiale, neglijând nevoile psiho-sociale

- pentru atingerea obiectivelor organizaţiei trebuie utilizată constrângerea

responsabilităţi - oamenii se implică în schimbare, având capacitatea de a imagina şi de a crea

- oamenilor nu le place să fie supravegheaţi

- oamenii nu le place să fie controlaţi - pe lângă nevoile primare şi de securitate, indivizii au şi nevoie de autoperfecţionare şi de autodepăşire

- efortul fizic şi efortul intelectual în muncă sunt tot atât de necesare ca şi odihna şi distracţia

grupuri autonome - oamenii preferă

să ia deciziile prin consens

- oamenii acceptă managementul participativ

- oamenii preferă asocierile informale

Autorul teoriei ERD, Clay Alderfer consideră că indivizii sunt motivaţi pentru a

avea un comportament ce satisface unul din cele trei seturi de nevoi.

Atât teoria lui Maslow cât şi cea a lui Alderfer recunosc existenţa mai multor

tipuri de nevoi şi stabilesc între ele raporturi care pot facilita motivarea şi recompensarea

comportamentelor individuale în companii.

Dar, Alderfer nu conceptualizează nevoile într-o structură ierarhică, ci sugerează

faptul că, deşi cele trei grupe de factori care determină motivaţia trebuie asigurate

gradual, toate nevoile pot fi active concomitent. În plus, dacă satisfacerea unor trebuinţe

de nivel superior este împiedicată, creşte nevoia de a satisface una sau mai multe

trebuinţe de nivel inferior.

Nevoi de existenţă (E) Nevoi relaţionale şi de

apartenenţă (R) Nevoi de

dezvoltare/împlinire (D) - primare, de supravieţuire - securitatea muncii - condiţiile de muncă - program normal de lucru - salarii adecvate pentru stabilitatea puterii de cumpărare - acordarea beneficiilor suplimentare, în acord cu rezultatele muncii

- bune relaţii familiale - bune relaţii sociale - bune relaţii cu colegii - bune relaţii cu superiorii

- nevoia de creaţie - nevoia de exprimare a experienţei - nevoia de exprimare a personalităţii - nevoia de autorealizare - nevoia de autoactualizare

Alderfer subliniază şi faptul că în procesul muncii poate apărea frustrarea, mai ales

sub forma regresiei. Astfel, dacă o persoană este continuu frustrată în satisfacerea

nevoilor sale de dezvoltare, nevoile de relaţionare sau de existenţă se reactiveză devenind

forţe motivaţionale majore. Astfel, frustrarea conduce la regresie întrucât individul

Page 197: Comportament Organizational2

197

încearcă să-şi satisfacă nevoile de ordin inferior (Figura 7.2, adaptare după Zorlenţan,

1995, p. ).

Modelul lui Alderfer îmbogăţeşte deci modelul lui Maslow cu două idei: un individ

poate urmări satisfacerea concomitentă a două sau mai multor nevoi; un individ poate

renunţa la satisfacerea unei trebuinţe de ordin superior, dacă îi sunt satisfăcute, în

compensaţie, nevoi de ordin secundar.

Teoria motivaţională a lui Alderfer oferă managerilor o sugestie importantă

privind comportamentul angajaţilor: atunci când nevoile de un anumit nivel nu pot fi

satisfăcute, atenţia acesteia trebuie orientată către satisfacerea altor nevoi aparţinând unui

nivel diferit.

Meritul teoriei este că prezintă un continuum al nevoilor. Cele cinci trepte ale

teoriei lui Maslow sunt comprimate în doar trei, şi nu se impune o ierarhie a nevoilor.

Modelul lui Alderfer este mai fluid; în viziunea autorului, indivizii sunt, de

regulă, impulsionaţi simultan de două din cele trei categorii de stimuli. Dintre aceştia,

unii pot fi cronici, iar alţii episodici.

F. Herzberg este autorul teoriei bifactoriale asupra motivaţiei sau, altfel spus, a

teoriei motivaţie-igienă. Conform acesteia, fiecare dintre indivizi este supus nevoilor

fizice şi nevoilor de natură psihologică. Figura 7.3 (apud Cole, 2002, p. 104) este de

natură să ilustreze că există două categorii de factori motivaţionali: factorii de igienă –

necesari, dar care nu conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă şi factorii motivatori - cei

care care produc satisfacţie. Factorii de igienă sunt legaţi de mediul în care se desfăşoară

munca, iar factorii motivatori sunt strânşi legaţi de activitatea profesională propriu-zisă.

Frustrarea nevoii de dezvoltare

Importanţa nevoilor de dezvoltare

Satisfacerea nevoilor de dezvoltare

Frustrarea nevoii de relaţionare

Importanţa nevoilor de relaţie

Satisfacerea nevoii

de relaţionare

Frustrarea nevoii de existenţă

Importanţa nevoii de existenţă

Satisfacrea nevoilor de existenţă

Figura 7.2

Page 198: Comportament Organizational2

198

Teoria lui Herzberg are şi ea limitele sale: nu se poate demonstra că factorii celor două

categori sunt independente şi nu se face legătura între existenţa anumitor nevoi şi

comportament. Cu toate acestea, scrie Cole (ibid., p. 103), „lucrările lui Herzberg au

condus la ceea ce s-ar putea numi interesul pentru îmbogăţirea sau creşterea

responsabilităţii postului (adică suplimentarea factorilor motivatori din cadrul unui post)

şi, ceva mai curând, la curentul în favoarea «calităţii vieţii profesionale»“.

Autorul teoriei recunoaşte că şi factorii de igienă pot produce efecte pozitive (un

salariu atractiv, de exemplu), iar factorii motivatori pot avea şi aspecte negative (lipsa de

realizări poate duce la insatisfacţie).

Herzberg constată că opusul unui factor de insatisfacţie nu este unul de

satisfacţie, ci absenţa factorilor de insatisfacţie (Le Saget, 1999, p. 150) şi că originile

satisfacţiei sunt diferite de cele ale insatisfacţiei, că satisfacţia şi insatisfacţia nu sunt

două stări antagonice.

Se demonstrează că anumite aspecte ale muncii (factorii „de igienă“, extrinseci)

reprezintă o „condiţie necesară dar nu suficientă a motivări“; este vorba de politica

organizaţională, relaţiile cu managerul şi cu colegii, remunerarea, condiţiile de lucru. Ele

sunt capabile de a împiedica insatisfacţia, dar nu pot motiva individul, nu-l incită să

devină mai performant. În concluzie, factorii intrinseci şi factorii extrinseci care

determină motivaţia nu sunt complementari.

Teoria achiziţiei succeselor îi aparţine lui McClelland, care afirmă că nivelul de

aspiraţie al unui om determină comportamentul acestuia. Individul manifestă trei

categorii de nevoi: de afiliere, exprimând dorinţa de prietenie şi de colaborare; de putere,

exprimând dorinţa de a fi important, de a avea influenţă asupra oamenilor; de realizare,

exprimând dorinţa de a dobândi ceva, de a face ceva important.

Pentru individ, sursele motivării sunt complexe: poziţia în ierarhia organizaţiei,

competenţa recunoscută şi conştientizarea apartenenţei la grup. În cazul proceselor de

muncă, nivelul de aspiraţie este reprezentat de suma nevoilor de realizare profesională

asumate de individ pentru un anumit interval de timp. După expirarea perioadei

respective, individul poate înregistra succese sau insuccese. În funcţie de acest rezultat,

motivaţia salariatului poate avea o rată de creştere, poate înregistra o stagnare sau un

Page 199: Comportament Organizational2

199

regres. În acest proces, managerii sunt aceia care pot susţine sau, din incompetenţă sau

din indiferenţă, pot stopa evoluţia unei cariere profesionale.

Factori ce conduc la insatisfacţie extremă

(factori de igienă)

Factori ce conduc la satisfacţie maximă

(factori motivatori)

Frecvenţa în procente Frecvenţa în procente

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

Realizare

Recunoaştere

Munca în sine

Responsabilitate

Avansare

Progres

Politici şi proceduri administrative

Supervizare

Relaţii cu supervizorul

Condiţii de lucru

Salariu

Relaţii cu colegii

Viaţa personală

Relaţii cu subordonaţii

Statut social

Siguranţa

Figura 7.3 (Sursa: G.A.Cole, 2002, p. 104)

Page 200: Comportament Organizational2

200

Cea de-a treia componentă nu se regăseşte nici la Maslow, nici la Alderfer şi nici la

alţi cercetători ai domeniului. McClelland a constatat că indivizii la care predomină

nevoia de realizare caută sarcini de dificultate medie, relativ uşor de finalizat, sunt

responsabili în cea ce priveşte acele sarcini, se află în căutarea feedback-ului în legătură

cu munca lor şi sunt mai puţin preocupaţi de nevoile de afiliere (Cole, 2002, p. 105).

Autorul teoriei consideră că nevoia de realizare îşi are originile în copilărie şi în mediul

cultural din care a provenit individul.

McClelland clasifică nevoile motivaţionale în trei categorii diferite de cele susţinute

de teoreticienii deja menţionaţi; nevoia de afiliere poate fi identificată cu nevoile sociale

(relaţionale), iar cea de realizare poate fi identificată cu nevoile de autorealizare, de

autodepăşire (nevoi de împlinire). Ceea ce este original în această teorie este identificarea

nevoii de putere care a marcat însăşi istoria umanităţii.

Împreună cu Atkinson, McClelland stabileşte relaţia:

Motivaţia = funcţie (Motiv x Aşteptare x Stimulent).

Prin „motiv“ se înţelege aici valoarea rezultatului muncii pe scara ierarhică de

valori a individului, iar prin „aşteptare“ – evaluarea anticipată a stimulentului. Este

evident că, dacă toţi factorii formulei au valorile maxime, rezultatul final este maximum

maximorum.

McClelland afirmă că societăţile în care voinţa de a realizare se manifestă puternic

produce întreprinzători energici care, la rândul lor, accelerează creşterea economică.

Întreprinzătorii trebuie să-şi asume riscuri, de aceea nevoia lor de a reuşi este mai

puternică; studiile au arătat că, având o astfel de atitudine, şansele lor de reuşită sunt net

superioare în comparaţie cu ale altora, întrucât ei sunt mai dinamici, mai creativi şi mai

perseverenţi.

McClelland este preocupat şi de modul în care se poate dezvolta o puternică

voinţă de a învinge. El ajunge la concluzia că nevoia de realizare şi, respectiv,

performanţa nu sunt ereditare, iar oamenii pot fi învăţaţi să îşi dezvolte o motivaţie

puternică în acest sens. Managerii trebuie să fixeze criterii ridicate şi să-şi manifeste rapid

şi clar satisfacţia atunci când angajaţii se comportă potrivit aşteptărilor lor.

Seturile de nevoi (de realizare/succes, de afiliere şi de putere) se manifestă diferit

de la o persoană la alta; când o anumită nevoie se manifestă pregnant, ea se va constitui

Page 201: Comportament Organizational2

201

în motivaţie dominantă şi va conduce la adoptarea unui comportament care să conducă la

satisfacerea ei.

Subiecţii care au nevoie de realizare au un comportament complex: caută, în

special, sarcini de dificultate medie; au capacitatea de a amâna momentul recompensării;

persistă mai mult timp în faţa eşecului; disting situaţiile pe care le pot controla şi pe cele

pe care nu le pot controla; tind spre situaţii noi, care implică riscul şi inovarea; au nevoie

să cunoască rezultatele acţiunilor lor şi gradul în care acestea au fost apreciate.

McClelland sugerează managerilor utilizarea a patru etape pentru a-şi direcţiona

personalul către performanţă: perseverenţă în asigurarea feedback-ului asupra

performanţei, deoarece metoda consolidează dorinţa de a atinge cote şi mai înalte de

performanţă; promovarea modelelor de performanţă prin stimularea şi popularizarea

angajaţilor care au obţinut rezultate bune; modificarea imaginii de sine a angajaţilor prin

proiectarea unei noi imagini în care devin persoane care au nevoie de schimbare şi de

succes; urmărirea sistematică a sentimentelor şi comportamentelor angajaţilor pentru a le

transpune în termeni pozitivi.

Din punctul de vedere al managementului, adoptarea unei astfel de atitudini

privind motivaţia presupune: focalizarea eforturilor pentru identificarea şi selectarea

indivizilor cu o înaltă capacitate de motivaţie prin realizări. Abilitatea de a-şi propune

anumite scopuri şi dorinţa de a deţine responsabilităţi pot fi valorificate în mediul

organizaţional prin delegare sau prin îmbogăţirea responsabilităţilor postului; promovarea

angajaţilor care au realizat performanţe deosebite, nu numai pentru valorificarea

capacităţilor şi talentului lor, ci şi pentru crearea unor modele pentru ceilalţi angajaţi.

Teoriile privind motivaţia analizate până acum se bazează pe felul în care iau

naştere nevoile indivizilor şi pe mecanismele prin care această energie acumulată poate fi

utilizată pentru îmbunătăţirea performanţelor. În Figura 7.4 sunt prezentate comparativ

principalele teorii motivaţionale.

Încercând să desluşească resorturile comportamentului în muncă, V. Vroom

constată că acesta este produsul a doi factori: valenţa – ca atractivitate legată de un

anumit aspect (sau chiar rezultat) al muncii) şi aşteptarea că munca finalizată va avea un

rezultat apreciat. Dezvoltată de E.E. Lawer şi L. Porter, teoria aşteptărilor a luat o formă

mai elaborată, a cărei sinteză este prezentată în Figura 7.5 (apud Cole, 2002, p. 107).

Page 202: Comportament Organizational2

202

Modelul pune în evidenţă că efortul individului este determinat de felul în care percepe

aspectele muncii şi că performanţa este condiţionată de capacităţile individului, de modul

în care îşi înţelege rolul şi în funcţie de datele mediului extern.

Recompensele pe care indivizii le consideră atractive sunt cele pe care le percep a

avea o valenţă ridicată. Printre acestea – satisfacţia muncii, ca echivalent conceptual al

valenţei pe care o are însăşi activitatea respectivă (Cole, 2002, p. 107). În opinia aceluiaşi

autor, satisfacţia muncii, ca expresie finală a efortului depus de un lucrător, depinde de

Percepţia că efortul va conduce la performanţă

Percepţia că performanţa va duce la recompense

Percepţia că există recompense atractive

Efortulîn

muncă

Performanţa

Percepţia supra rolului

Capacităţile Constrângerile

exterioare

Recompensele (rezultatele)

Figura 7. 5

Figura 7.4

Nevoia de auto-

dezvoltare

Nevoia de stimă

Nevoia de apartenenţă

Nevoia de securitate şi de siguranţă

Nevoi de bază, fiziologice Maslow

Nevoia de dezvoltare

(D)

Nevoia de

relaţii sociale (R)

Nevoi de

existenţă (E)

Alderfer Herzberg

Factori motivatori

(satisfăcători)

Factori de igienă

(nesatisfăcători)

Nevoia de

realizare

Nevoia de

afiliere

Nevoia de putere

McClelland

Page 203: Comportament Organizational2

203

calitatea conducerii şi a echipei, de conţinutul postului, de cuantumul salariului şi de

politica salarială, de posibilităţile de promovare şi de programul de lucru.

Modelul lui Vroom pleacă de la premisa că percepţia nevoilor determină

comportamentul, iar intensitatea motivării depinde de gradul în care individul doreşte să

adopte un anumit comportament. Teoria năzuinţelor se sprijină pe ipoteze puternice

privind cauzele care conduc la adoptarea unui anumit comportament. Sistemul acestor

cauze este format din factori individuali (nevoi şi competenţe diferite) şi organizaţionali

(sistemul de salarizare, normele, natura şi intensitatea controlului etc.). Fiecare individ

adoptă independent propriul comportament, după cum percepe că o asemenea conduită îl

va apropia de de scopurile pe care şi le-a propus.

Reprezentarea din Figura 7.6 poate fi considerată ca o sinteză a teoriei aşteptărilor

(apud Stăncioiu, 1998, p. 424).

Concluzionând, modelul lui Vroom permite cuantificarea intensităţii motivaţiei

(M); formula lui McCormick şi Ilgen (apud Bogáthy, 2004, p. 240), este o dovadă în

acest sens:

×= ∑

=

n

jjij VIAE

1

,

în care: E este efortul, A este aşteptarea că efortul depus va duce la performanţă,

Iij este instrumentalitatea unei performanţe i pentru obţinerea unui rezultat j de ordinul II,

Vj este valenţa rezultatului de ordinul II, iar n reprezintă numărul reultatelor de ordinul II.

Efort: - atenţie - studiu - exerciţiu - controlul lucrărilor

Performanţe: - calitate - profit - salarii - costuri - productivitate

Rezultate de prim nivel

Valenţa: rezultate de nivel secund

- promovarea unui examen - promovare pe post - securitatea postului - recunoaştere etc.

Aşteptarea: perceperea probabilităţii de succes a performanţelor la un efort dat

Instrumentalitatea: perceperea probabilităţii de a obţine un rezultat de nivel secund pentru un succes profesional

Figura 7.6

Page 204: Comportament Organizational2

204

Lipsa oricărui factor din relaţia de mai sus semnifică absenţa motivaţiei. Am

văzut că primii doi factori pot avea valori cuprinse între 0 şi 1, iar cel de-al treilea valori

între –1 şi +1. Pentru ca salariaţii să fie puternic motivaţi, trebuie ca Vj să fie întotdeauna

pozitiv şi mai mare ca zero, iar primii factori să fie cât mai aproape de 1. Şi, în plus,

această legătură cauzală trebuie să fie stabilă, clară şi reproductibilă.

Sugestiile pe care le induce teoria aşteptărilor sunt de natură practică:

manageriilor le revine sarcina de a identifica şi promova activităţi care sunt percepute ca

valoroase şi care sunt agreate de lucrători; ei trebuie să se asigure că nivelurile ţintite de

aceştia sunt accesibile, că sunt în concordanţă cu obiectivele organizaţiei şi că nu conduc

la apariţia unor stări conflictuale majore; în plus, ei trebuie să se asigure că rezultatele

sunt suficient de semnificative pentru a fi percepute ca atare de lucrători.

Teoria condiţionării operante poate fi schematizată prin relaţia cauzală prezentată

în Figura 7.7.

O formulă preluată din marketing permite evaluarea gradului de motivaţie (Figura

7.8).

Teoria echităţii aparţinând lui Stacy Adams se orientează asupra sentimentelor

salariaţilor privind corectitudinea relativă cu care sunt trataţi. Astfel, modelul

Stimuli subiectivi şi obiectivi

Motivare

Demotivare

Performanţă şi recompense

Contraperformanţă, abandon

pozitivi pozitiv

Comportament

negativi pozitiv

Figura 7.7

Motivaţia =

Intensitatea percepută privind recompensa

Intensitatea percepută privind pedeapsa

-

Percepţia referitoare la efortul depus

Figura 7.8

Page 205: Comportament Organizational2

205

motivaţional se bazează pe constatarea că, în circumstanţe egale, oamenii doresc să fie

trataţi în mod egal şi corect; la muncă egală li se cuvin recompense egale; tratament

nediscriminatoriu în timpul lucrului şi facilităţi echivalente în timpul liber. Teoria

echităţii operează cu mărimi de intrare (calificări, competenţe, abilităţi, experienţă, talent,

spirit de iniţiativă, productivitate ş.a.) şi cu mărimi de ieşire (recompense, recunoaştere,

presitigiu, stimă etc.).

În opinia individului, mărimile de ieşire trebuie să fie în acord cu cele de intrare,

ca măsură a propriei activităţi, dar şi comparativ cu balanţa respectivă pentru ceilalţi

salariaţi. Echilibrul balanţei proprii (mărimi de intrare – mărimi de ieşire) este premisa

motivaţiei pozitive, iar echilibrul balanţelor celorlalţi reprezintă confirmarea echităţii în

politica de personal practicată de organizaţie – fapt care consolidează motivaţia pozitivă.

Dacă mărimile de intrare ale individului sunt superioare celor de ieşire apar

efectele: diminuarea efortului depus, diminuarea rezultatelor, alterarea percepţiei privind

rezultatele muncii, frustrări, apariţia sentimentului de insatisfacţie, tendinţa de abandon,

demotivarea sau părăsirea organizaţiei. Dacă balanţa este înclinată în celălalt sens,

individul poate percepe că supraevaluarea activităţii sale este un mod de a fi îndemnat să

producă mai mult şi mai bine; în acelaşi caz, organizaţia este percepută ca fiind

incapabilă să cuantifice corect mărimile de intrare şi, ca urmare, poate să apară sentimetul

de incertitudine sau de suficienţă.

Zoltán Bogáthy (2004, p. 243) citează surse conform cărora atît femeile cât şi

bărbaţii preferă comparaţia cu salariaţi de acelaşi sex; angjaţii vârstnici au mai multe

informaţii decât cei recent angajaţi şi pot îşi evalua cu mai multă precizie performanţa

proprie; salariaţii aflaţi la nivelurile superioare beneficiază de mai multe informaţii decât

cei aflaţi la bază, motiv pentru care se autoapreciază mai corect; salariaţii cu studii înalte

se autoevaluează mult mai exact decât cei lipsiţi de studii.

Teoria scopurilor (E.A. Locke) porneşte de la premisa că scopurile sau intenţiile

oamenilor joacă un rol predominant în determinarea comportamentului. Un anume set de

valori recunoscute de individ generează emoţii şi dorinţe care se transformă în intenţii sau

scopuri. Prefigurarea scopurilor şi atingerea acestora sunt cauzele unui comportament

pozitiv în muncă şi apariţiei performanţelor. Este posibil ca rezultatele confirmate ale

muncii să conducă într-o altă etapă, la adoptarea unui set de valori de nivel superior.

Page 206: Comportament Organizational2

206

Teoria managementului motivaţional se bazează pe postulatul automotivării

(I. Duncan): „un om nu poate motiva direct pe un altul, dar poate demotiva cu uşurinţă o

sută“. Pornind de la această constatare, au fost formulate cele şase teoreme care

caracterizează teoria managementului motivaţional: organizaţia nu poate da membrilor

săi mai mult decât primeşte de la aceştia; toate deciziile manageriale majore adoptate

într-o manieră autoritară vor fi contestate; motivarea se obţine prin managementul

participativ; motivarea se realizează prin conştientizarea reuşitei acţiunilor; dezvoltarea

factorilor intrinseci ai motivaţiei face ca munca să fie acceptată cu plăcere.

7.6. Motivaţie şi performanţă

Motivarea cu succes a salariaţilor se bazează mai mult pe o filosofie managerială

decât pe aplicarea unei tehnici date. Important este faptul că atitudinea managerului faţă

de oamenii pe care îi conduce şi reacţia acestora la această atitudine. Oamenii au o natură

comună şi nevoi fundamentale asemănătoare, ceea ce simplifică lucrurile: membrii unei

culturi sau subculturi date au, în ansamblu, aspiraţii, dorinţe, speranţe şi obiective

asemănătoare, care diferă mai degrabă cantitativ decât calitativ.

Câteva elemente sunt esenţiale pentru înţelegerea corectă a celor din jur: o

atitudine justă, o viziune clară asupra mecanismului percepţiei, cunoşterea anumitor

principii de relaţionare umană şi o metodă de analiză sistematică.

Există cel puţin patru motive care împiedică înţelegerea comportamentului unui

individ: viziunea deformată – managerii au tendinţa de a-i percepe pe ceilalţi prin prisma

propriilor lor competenţe, canalizându-şi atenţia într-o direcţie precisă; nerăbdarea –

managerii au, în majoritatea cazurilor, o viaţă trepidantă şi sunt tentaţi să utilizeze metoda

cea mai facilă în analiza comportamentelor persoanelor cu care intră în contact;

repartizarea indivizilor pe categorii – deşi metoda clasificării pare a fi utilă înţelegerii

comportamentului uman, există pericolul de a ignora caracterul unic al fiecărui individ;

raţionamentul simplist – căutarea motivelor care-l determină pe un individ să acţioneze

poate deveni superficială.

Majoritatea indivizilor care îşi asumă o nouă funcţie sau o promovare manifestă

dorinţa de a-şi valorifica la maxim potenţialul. Treptat, din diverse motive, entuziasmul

Page 207: Comportament Organizational2

207

iniţial se diminuează, fiind înlocuit de simptomele „malnutriţiei“: neglijarea sarcinilor,

iresponsabilitate, apatie. Această malnutriţie psihologică se poate agrava fără a prezenta

simptome externe. Pentru a-şi motiva subordonaţii, managerul trebuie să se asigure că ei

beneficiază de un sistem echilibrat al nevoilor satisfăcute şi al recompenselor adecvate.

Performanţele sunt rezultatul produsului între abilităţi, motivaţie şi rolul pe care

un individ îl joacă într-o organizaţie: P = A x M x R .

Prin urmare, motivaţia este procesul care-i stimulează pe oameni şi îi incită să-şi

îmbunătăţească randamentul, graţie satisfacţiei psihice generate de creşterea eforturilor

personale.

Figura 7.9 (J.J. Cribbin, 1986, p. ) prezintă o abordare sistematică şi descrie

interacţiunea mai multor factori motivatori.

Individul: capacităţile, calificările, obişnuinţele, atitudinile şi valorile, antecedentele (eşecuri, succese), rădăcinile sociale şi culturale, vârsta

Contribuţia sa: nevoi şi obiective, percepţii şi aspiraţii, speranţe, percepţia propriei competenţe, angoasele profesionale

Se adaptează: exigenţelor funcţiei, aşteptărilor superiorului, realităţilor organizaţionale, oportunităţilor şi constrângerilor mediului de lucru

Coportamentul generat: îndeplinirea sarcinilor, satisfacţia lucrului

Recompense extrinseci:satisfacerea nevoilor, echilibru între factorii primari şi cei de satisfacţie, realizare, putere şi apartenenţă, urmărirea celor mai importante obiective, echitate şi distribuire egală a recompenselor, creşterea sentimentului propriei valori

Constrângeri: presiunile colegilor, normele grupului

Influenţat de: exigenţele familiale şi de relaţiile profesionale

Satisfacţii intrinseci: munca interesantă, valorificarea competenţelor, perfecţionarea, responsabilitatea şi libertatea, sentimentul propriei contribuţii, interacţiunea socială

Rezultate: apreciere mai bună a propriilor competenţe, satisfacere mai mare a amorului propriu, noi nevoi, aspiraţii şi obiective

Figura 7.9

Page 208: Comportament Organizational2

208

Din prezentarea teoriilor referitoare al motivare a rezultat multitudinea şi

diversitatea elementelor implicate direct şi indirect în conceperea şi exercitarea motivării.

Este esenţial ca managerii să cunoască principalele variabile (prezentate în Figura 7.10)

care influenţează conţinutul şi performanţele motivării (indiferent de natura lor) şi cum se

poate acţiona asupra lor.

Un manager care este deschis către motivarea personalului său trebuie să ia în

consideraţie câteva reguli esenţiale: orice tip de comportament, chiar şi cel mai puţin

transparent, presupune existenţa unei cauze; trebuie să adopte punctul de vedere al

celuilalt pentru a-l putea înţelege, mai ales că motivaţia este o componentă subiectivă;

acelaşi motiv poate provoca reacţii diferite; indivizilor li se potrivesc mijloace diferite de

satisfacere a nevoilor chiar dacă acestea sunt identice; munca se caracterizează prin

aspecte tehnice, economice, sociale şi psihologice; fiecare dintre aceste aspecte are, în

ceea ce priveşte motivaţia, propriul său potenţial care poate fi utilizat în relaţiile cu

angajaţii; oamenii pot fi motivaţi şi prin imaginea unui model; managerul trebuie să se

comporte (atât cât este posibil) exemplar; managerul trebuie să fie realist, obiectiv şi

perseverent în demersul său de motivare.

Variabile motivaţionale

Individuale Organizaţionale Contextuale

-concepţia managerială generală -strategia firmei -cultura organizaţională -climatul organizaţional -situaţia economică a organizaţiei -prestigiul leadership-ului managerial -comunicaţiile -caracteristicile posturilor -forme de motivare

-calităţi -pregătire -efort -comportament -performanţă

-cultura naţională -nivelul de dezvoltare a ţării -prevederile legislative -impozitele şi taxele -nivelul veniturilor populaţiei

Figura 7.10 (după O. Nicolescu şi I. Verboncu, 1999, p. )

Page 209: Comportament Organizational2

209

Realizarea unei motivări eficace implică respectarea a unui ansamblu larg de

cerinţe: angajarea persoanelor care apreciază rezultatele firmei; determinarea elementelor

pe care oamenii le aşteaptă şi oferirea lor drept recompensă; asigurarea unor sarcini

interesante, care incită la autodepăşire, creativitate (prin rotaţia posturilor sau îmbogăţirea

lor, lărgirea conţinutului funcţiei etc.); particularizarea aspectelor motivatoare (până la

personalizarea lor); acordarea treptată a motivaţiilor, mai ales a celor economice, pentru

economisirea resurselor şi pentru a asigura perspective motivaţionale pe termen lung;

comunicarea explicită a sarcinilor, a realizărilor şi performanţelor previzionate;

încadrarea salariaţilor pe posturile care li se potrivesc, astfel ca acestora să le placă ceea

ce fac (autocompensare); minimizarea sancţionării personalului; motivaţiile acordate să

fie percepute de salariaţi drept corespunzătoare.

7.7. Motivaţie prin mobilitatea socială şi prin schimbare socială

În plină eră a globalizării, mobilitatea studenţilor, dar mai ales a lucrătorilor a

devenit un fapt comun. Psihologi şi sociologi cercetează resorturilor care-i determină pe

aceşti oameni să caute semnele dezvoltării individuale în alte ţări decât cele de origine.

Studiul lui Andrei Deriabin (1998) a urmărit să arate cum se cristalizează

motivaţia structurată social în interiorul individului, pornind de la anticiparea viitorului

lui prilejuită de mobilitatea socială. Presupunerile teoretice ale autorului sunt clare:

pentru individ credinţele legate de mobilitatea socială fac parte din setul de credinţe

despre sine şi despre societate şi aceste credinţe sunt construite social.

Autorul afirmă că tinerii şi, credem noi, şi lucrătorii maturi se află în „căutarea

identităţii sociale pozitive prin apartenenţe la grupuri sociale atractive“, ceea ce se

consideră a fi o motivaţie majoră a comportamentului social. Tajfel (apud Deriabin,

1998, p. 205) leagă mobilitatea socială de însăşi credinţa individului că „sistemul social

este flexibil şi permeabil, şi că el îşi poate îmbunătăţi situaţia prin deplasarea dintr-o

poziţie socială în alta“. Dacă individul consideră că sistemul social este rigid şi

impermeabil, el poate apela la cea de-a doua strategie, a schimbării sociale, adică a

modificării relaţiilor dintre grupul căruia îi aparţine persoana şi celelalte grupuri

implicate (idem).

Page 210: Comportament Organizational2

210

Ambele căi sunt benefice atât pentru individ, dar şi pentru societate: mobilitatea

socială aduce cu sine schimburi culturale – adică împrospătarea mediului organizaţiei

primitoare, în timp ce schimbarea socială este prilejul primenirii interne a organizaţiei de

origine.

Mobilitatea tinerilor absolvenţi cu studii superioare poate fi pusă pe seama

efortului lor de menţinere a indentităţii sociale pozitive. În acest sens, tinerii aflaţi în

organizaţiile de origine vor încerca să se angajeze în diferite forme de acţiune socială

vizând ridicarea statutului lor social; dacă aceste organizaţii nu sunt receptive la nevoile

lor, prin pierderea principalei resurse pentru menţinerea identităţii lor – comunicarea

directă, ei vor opta pentru deplasarea în alte medii sociale (ibid., p. 211).

Page 211: Comportament Organizational2

211

Capitolul 8

COMUNICAREA ÎN GRUPURI

8.1. Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor

Comunicarea cu colegii şi cu superiorii este menită asigurării coerenţei realizării

sarcinilor şi mai puţin formării sau întreţinerii relaţiilor de prietenie. Observăm că

dimensiunea comunicării pe verticală este, împotriva aparenţelor, mai consistentă decât

comunicarea pe orizontală. Este poate şi acesta un reflex al subordonării şi conformării

învăţate încă din şcoală.

În opinia lui Ion Boboc, care îl citează pe M. Dalton (2003, p. 165) „clicile

verticale“ sunt mai puternice şi mai eficiente decât „clicile orizontale“; primele sunt

structurate informal în jurul unei idei sau pentru a face faţă provocărilor venite din partea

altor stucturi informale în timp ce „clicile orizontale“ sunt conjuncturale, cvasiformale,

realizate pe osatura grupelor de sarcină, nu pe interese.

În lucrarea lui Ion Boboc (ibid., p. 166) sunt transcrise principiile formulate de A.

Darveau cu privire la dinamica grupului şi organizaţiei; dintre acestea, le redăm pe cele

de mai jos cu scopul de a evidenţia nevoia de autorealizare a individului aflat în grup şi

rolul comunicării interne: persoana care aderă la un grup este considerată din start ca

onestă, cinstită, harnică, întreprinzătoare, căutând succesul, capabilă de decizie şi de

responsabilitate proprie; prietenia şi susţinerea reciprocă sunt consecinţe ale relaţiilor

facilitate de organizaţie, nu doar determinanţi ai îndeplinirii sarcinilor de muncă; grupul

auto-administrează nevoile, dezvoltarea, relaţiile cu alte grupuri, conflictele; grupul are

nevoie de sprijin pentru a-şi atinge maturitatea şi a se autoregla; elementele esenţiale

prescrise sunt minimale; regulile şi metodele sunt reduse la respectarea autonomiei

relative între echipe şi indivizi; elementele esenţiale (politice, controlul calităţii etc.) sunt

reglementate şi nu sunt negociate, dar orice alte elemente sunt auto-administrate între

colegi; acolo unde există interdependenţă, un mecanism de coordonare permite

anticiparea efectelor deciziilor luate de alţii.

Comunicarea dintre membrii grupului se supune regulilor determinate de factorii

(Amado şi Guittet, 2001, p. 251): mărimea grupului, proprietăţile reţelelor de

Page 212: Comportament Organizational2

212

comunicare, reţelele şi structura grupului, natura şi constrângerile sarcinii, structura

afectivă a grupului, constrângerile organizaţionale şi instituţionale.

Importanţa mărimii grupului nu constă numai în diversitatea competenţelor şi

bogăţia ideilor, ci şi în procesele de facilitare socială care validează şi întăresc valorile

individuale. Din acest motiv, puterea grupului nu este simpla sumă a valorilor membrilor

grupului. Pantelimon Golu afirmă (1974, p. 179) că relaţia dintre aptitudini şi

performanţă „este mediată de procesul interacţiunii dintre membri, în speţă de modul în

care aceştia comunică şi reacţionează la ceilalţi la soluţia propusă de unul dintre ei:

măsura în care membrii grupului sunt sensibili la propunerile partenerilor lor, văd

utilitatea acestor propuneri, le înţeleg, le critică, le acceptă, le formulează ei înşişi“.

Referitor la mărimea grupului se impune o observaţie: cu cât dimensiunea

numerică a grupului este mai mare, cu atât se accentuează dimensiunile formale şi scad în

amplitudine dimensiunile informale; prin mărire, grupul primar devine secundar,

căpătând din ce în ce mai mult caracteristicile unei organizaţii.

Creşterea numărului de membri ai grupului conduce la multiplicarea exponenţială

a contactelor, a schimburilor de informaţii şi de opinii, dar durabilitatea interacţiunilor

interpersonale este invers proporţională cu acest număr.

Hampton, Summer şi Weber (citaţi în Cribbin, J., 1986, p. 182) arată că o furnică

poate căra singură, în 6 ore, 232 de grame de materiale de construcţie şi alimente. Două

furnici care se sprijină una pe alta pot transporta în total 765 de grame, în aceeaşi

perioadă de timp. Trei furnici duc în total 778 de grame de materiale. Aparent, o

„tensiune benefică“ pare a face să crească randamentul şi forţa fiecărui membru al

echipei, prin simpla prezenţă a celorlalţi; este vorba, evident despre facilitarea socială –

proces despre care am vorbit într-un capitol anterior.

Un alt exemplu (ibid., p. 183): un peşte roşu poate descoperi „secretul“ unui

labirint amenajat într-un acvariu în 35 de minute, după a patra încercare. Dacă se introduc

apoi în acvariu şi alţi peşti roşii, ei parcurg labirintul în 7 minute. Se poate spune că

primul peşte le-a „transmis“ celorlalţi din propria experienţă. Izolând apoi un peşte din

grupul „cu experienţă“, acesta va parcurge labirintul în 4 minute după două încercări! Doi

iniţiaţi vor parcurge traseul în 6 minute, iar trei iniţiaţi în 10! Se vede de aici că asocierea

Page 213: Comportament Organizational2

213

duce incontestabil la randament sporit, dar problemele repetitivităţii şi numărului optim

de membri nu sunt simple.

Creşterea numărului de indivizi măreşte în mod firesc suma informaţiilor

disponibile în sânul grupului şi permite obţinerea unei vaste game de opinii. În ceea ce

priveşte mărimea unui grup, există un prag; dacă se adaugă grupului un individ în plus,

acesta nu mai poate aduce nici o ideee suplimentară, deoarece un grup nu poate genera

decât un număr determinat de soluţii şi de idei originale (vezi Figura 8.1); avem în vedere

că prin selecţia membrilor grupului s-a urmărit mai degrabă asigurarea coeziunii pe baza

intereselor individuale, decât pe baza complementarităţii competenţelor.

După Amado şi Guittet (2001, p. 252), un bun nivel al comunicării se poate

realiza dacă grupul are între 3 şi 12 (15) persoane, numărul optim fiind 5.

Astfel, grupul de 3 este cel mai eficient, dacă se abordează o problemă de logică,

grupul de 6 este potrivit situaţiilor în care sunt necesare mai multe soluţii posibile, iar

grupul de 12 este de preferat în situaţiil în care este necesară confruntarea punctelor de

vedere diferite. Aceste cifre nu reprezintă unica reţetă datorită faptului că, în afară de

mărimea grupului, şi alţi factori pot determina stabilirea optimului în comunicare.

Un parametru important este timpul în care grupul poate găsi soluţia unei

probleme sau în care poate adopta o decizie. În Figura 8.2 este sugerat faptul că un grup

numeros adoptă în timp mai îndelungat soluţia unei probleme, în comparaţie cu un grup

mai restrâns. Pe de altă parte, este posibil ca în grupurile mari să nu poată fi receptate

corect şi complet toate informaţiile, gradul de acurateţe al acestora fiind alterat.

În cazul grupurilor mari, timpul de vorbire alocat fiecărui participant este redus,

posibilitatea exprimării ideilor este scăzută, apare tendinţa de non-implicare, iar gradul de

satisfacţie este mic. Subiecţii îşi exprimă insatisfacţia şi nemulţumirea şi se simt frustraţi.

Numărul membrilor unui grup

N

umăr

ul

idei

lor

gene

rate

Figura 8.1

Page 214: Comportament Organizational2

214

Pe de altă parte, cu cât mărimea grupui este mai mare, cu atât scade gradul de coeziune.

În cazul grupului de 12 membri, de exemplu, organizarea comunicării este dificilă,

convergenţa ideilor fiind aproape imposibil de realizat. Din grupurile mari se detaşează,

de regulă persoanele proactive, tenace, ambiţioase, care au vocaţia liderului sau care

stăpânesc bine arta transmiterii mesajelor.

În lucrarea specialistului Pierre De Visscher (2001, p. 22) este calculat numărul

interacţiunilor individuale (N), în funcţie de numărul membrilor grupului (n).

Astfel, utilizând formula:

2)1( −

=nnN , rezultă:

n 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190

Dacă se calculează numărul total de interacţiuni potenţiale în cadrul unui grup,

ţinând cont de legăturile fiecărui individ cu un alt individ, cu o pereche, cu un trio etc., se

ajunge, pe baza formulei de mai jos la valori Ntotal extrem de mari, pentru numere n

relativ mici:

2123 1 +−

=+nn

totalN

n 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ntotal 301 966 3.025 9.330 28.501 86.526 261.625 788.970 2.375.101

n 15 16 17 18 19 20

Ntotal 7.141.686 21.457.825 64.441.010 193.448.101 580.606.446 1.742.343.625

Dacă se produc succesiv toate interacţiunile grupului format din 20 de persoane şi

dacă fiecare schimb de idei durează doar câte 10 secunde, durata totală a

Tim

pul

nece

sar

rezo

lvăr

ii

unei

pr

oble

me

Numărul membrilor unui grup

Figura 8.2

Page 215: Comportament Organizational2

215

interconexiunilor este de 4.839.843 de ore, adică 201.660 de zile, respectiv 550 de ani!

Evident, neparticiparea unor indivizi la dezbateri duce la diminuarea consistentă a

timpului alocat acestora, dar implicarea şi motivarea se diminuează, apărând riscul

erodării unităţii şi coeziunii grupului.

Ca urmare, dacă scopurile şi sarcinile echipei (grupului) sunt complexe şi necesită

aptitudini considerabile, echipele mici (de la 6 la 12 indivizi) sunt cele mai eficace

(Deborah Harrington-Mackin, 2002, p. 20). Dacă sarcinile sunt relativ simple şi

redundante, echipele pot fi suficient de mari pentru a le putea finaliza. Dacă echipa este

responsabilă pentru o sarcină ce necesită mult know-how tehnologic, mărimea acesteia

trebuie să fie destul de mare pentru a include toate clasele de specialişti.

Decizia cu privire la mărimea echipei trebuie să se bazeze pe capacitatea

indivizilor de a fi coechipieri şi pe gradul în care pot şi vor să se integreze. Membrii unei

echipe mari (15 – 25 de indivizi) trebuie să fie destul de încrezători şi de înţelepţi ca să nu

discute despre fiecare chestiune şi să fie deschişi delegării de competenţe.

8.2. Reţelele de comunicare

Schemele consacrate pentru comunicare sunt: comunicarea în lanţ, comunicarea

în stea, comunicarea în Y şi comunicarea în cerc.

Reţelele diferă, în ceea ce priveşte distanţa parcursă de mesaj de emiţător la

receptor. Analizând diferitele tipuri de reţele se constată următoarele (G. Amado şi A.

Guittet, 2001, p. 253): comunicarea în stea este formaţiunea de grup cea mai eficace,

timpul de găsire a soluţiilor este minim, numărul de mesaje este redus, există mai puţine

erori, organizarea comunicării este mai stabilă şi se defineşte un elementul central, cu rol

de organizator; comunicarea la configuraţia de tip cerc necesită mai multe mesaje, apar

mai multe erori, organizarea comunicării este mai uşoară şi nu se conturează un personaj

central.

La configuraţiile de tip stea, indivizii aflaţi mai aproape de centru primesc şi

transmit mai multe mesaje. Cu cât un individ este mai aproape de centru, cu atât mai

important va deveni rolul său.

Page 216: Comportament Organizational2

216

Numărul mesajelor de informare este invers proprţional cu centralitatea: cu cât un

individ este plasat mai aproape de periferia reţelei, cu atât este necesară o mai bună

organizare a circulaţiei informaţiei. Această diferenţiere are consecinţe la nivelul gradului

de satisfacţie a indivizilor: reţeaua de tip cerc este favorabilă creşterii adeziunii

participanţilor; în stea, dezinteresul apare cel mai rapid, iar gradul de satisfacţie este cel

mai scăzut. Pe de altă parte, cu cât indicele de indicele de centralitate este mai mare, cu

atât grupul este mai eficace: reţeaua în stea este mai eficace decât reţeaua în lanţ.

Amado şi Guittet (2001, p. 254): semnalează că un indice de centralitate al reţelei

prea ridicat implică două aspecte negative: saturarea poziţiei centrale care, inundată de

informaţie, poate duce la ineficacitate sau la blocarea transmiterii mesajelor; pentru

poziţiile cele mai periferice, dezinteresul şi nemulţumirea se manifestă rapid, întru-cât

aceste poziţii nu au acces la toate informaţiile.

În structurile ierarhice, poziţiile centrale îşi consolidează puterea prin faptul că

beneficiază de un debit maxim de informaţie; poziţiile periferice lipsite de informaţie se

demotivează uşor. Cu cât înălţimea „piramidei ierarhice“ este mai mare, cu atât va fi

necesar mai mult timp pentru transmiterea informaţiilor spre compartimentele cele mai de

jos.

Diferenţele dintre performanţele obţinute în diferitele reţele de comunicare rezultă

din faptul că acestea oferă posibilităţi diferite de comunicare. Hotărâtor pentru eficienţă

este, deci, modelul pe care îl alege grupul pentru rezolvarea unei probleme, ţinând cont

de constrângerile reţelei.

Organizarea comunicării poate fi concretizată în reţele centralizate (stea) – Figura

8.3 a) sau în reţele necentralizate - omogene – Figura 8.3 b).

În structura centralizată, prima sarcină a grupurilor este alegerea persoanei

centrale, de unde numărul mare al comunicărilor cu caracter organizatoric.

a) b) Figura 8.3

Page 217: Comportament Organizational2

217

Când reţeaua nu este centralizată, oricare membru al grupului poate fi

catalizatorul; în acest caz, comunicările sunt numeroase şi redundante atâta timp cât nu

există un subiect care să centralizeze informaţiile.

În structura omogenă cererile de informaţii sunt relativ numeroase, întrucât

funcţionarea prin intermediari întâmpină dificultăţi. În acest caz, nu există nici o

dificultate de organizare: subiecţii ştiu că trebuie să trimită informaţiile fiecăruia dintre

membri. În general, se constată o eficienţă mai mare în cazul utilizării reţelei centralizate.

8.3. Structura afectivă a grupurilor

Pentru a observa cum se stabilesc relaţiile dintre participanţi şi cum evoluează ele

în timp. J.L. Moreno, citat de Amado şi Guittet (2001, pp. 260 - 261), a promovat tehnici

care permit stabilirea unei „radiografii“ a acestor relaţii interpersonale în cadrul unui

grup. Aceste tehnici sociometrice ale grupurilor au la bază observarea alegerilor

preferenţiale pe care indivizii le fac între ei. Toţi membrii grupului, care se cunosc între

ei, sunt întrebaţi cu ce persoane ar dori să se asocieze pentru o activitate dată. Însă, pentru

reuşita anchetei, sunt necesare mai multe condiţii: grupul să aibă o relativă încredere în

experimentator, scopul anchetei să fie explicit formulat, ancheta să prezinte un interes

real pentru participanţi; întrebarea să fie definită în raport cu un scop precis.

Alegerile, menţionate în scris, sunt colectate de la fiecare individ şi clasificate,

pornind de la o matrice structurată pe două coloane reunind, pentru fiecare subiect,

alegerile exprimate şi cele primite. Plecând de la această matrice, se pot reprezenta grafic

constelaţiile afective din grup.

În exemplul propus mai jos (Figura 8.4) , în care sunt reprezentate numai primele

alegeri şi alegerile reciproce, subiecţii cel mai des aleşi se găsesc în centrul ţintei. Aceasta

sociogramă indică o structură sociometrică particulară: există în mod clar un clivaj între

două subgrupuri formate în jurul unui lider – băiat (A, 6 alegeri) şi a unui lider – fată (B,

5 alegeri). Există şi un al treilea subgrup (C), mai izolat, dar care prezintă o mare

omogenitate, întrucât doi dintre membri săi se aleg reciproc. De altfel, un subgrup este cu

atât mai durabil şi mai închegat cu cât există mai multe alegeri reciproce între indivizii

care îl compun.

Page 218: Comportament Organizational2

218

În acest grup, o persoană (D) ocupă o pozitie de legătură între subgrupurile A şi

B: această fată este aleasă de către cele două persoane centrale, întreţine relaţii cu

membrii ambelor subgrupuri, iar influenţa sa în funcţionarea grupului este probabil

importantă, deoarece participă la viaţa acestor subgrupuri. În acest exemplu, persoana în

cauză este competentă, dar are o personalitate prea puternică, ceea ce explică de ce nu a

fost aleasă de mai mulţi membri ai grupului.

Figura 8.4

(după Amado G., Guittet A, în Pierre De Visscher, Adrian Neculau,

Dinamica grupurilor, 2001, p. 261)

A

B

C

D

băiat

fată

prima alegere

alegere reciprocă

Page 219: Comportament Organizational2

219

Bibliografie 1. Allaire François, Grupul de lucru, în volumul Pierre De Visscher, Adrian Neculau

(coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001. 2. Allaire Y., Fîrşirotu Mihaela, Les conceptions „économiste“ et „humaniste“ de la

relation individu – organisation, în volumul Morin Gaëtan, L’entreprise stratégique: penser la strategie, Boucheerville, Quebec, 1993.

3. Amado, G., Guittet, A, Organizarea grupurilor. Comunicarea în interiorul grupurilor, în Pierre De Visscher, Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

4. Apostel Leo, Ştiinţele umane: mostre de relaţii interdisciplinare, în Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane, Traducere de Vasile Tonoiu şi Ilie Bădescu, Editura Politică, Bucureşti, 1986.

5. Archamault Guy, Quand la forme l’emporte sur le fond, Revue Géstion, 1996. 6. Archamault Guy, Transformer la gestion: les approches récenntes, HEC, Montreal,

1997. 7. Atkinson L. Rita, Atkinson C. Richard, Smith E. Edward, Bem J. Daryl, Nolen-

Hoeksema Susan (colaborator), Introducere în psihologie, Ediţia a XI-a, Traducere din limba engleză de Leonard P. Băiceanu, Gina Ilie, Loredana Gavriliţă, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002.

8. Baechler Jean, Grupurile şi sociabilitatea, în volumul Raymond Boudon (coordonator), Tratat de sociologie, Traducere Delia Vasiliu, Anca Ene, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

9. Balle Francis, Comunicarea, în volumul Raymond Boudon (coordonator), Tratat de sociologie, Traducere Delia Vasiliu, Anca Ene, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

10. Bartoli A., Communication et organisation, Les Éditions d`organization, Paris, 1990.

11. Baylon Christian, Xavier Mignot, La communication, Deuxième édition, Éditions Nathan/HER, 1999.

12. Beatty Jack, Lumea în viziunea lui Peter Drucker, Traducere de Brânduşa Scarpet, Editura Teora, Bucureşti, 1998.

13. Bennis W., Two views of leadership, Harvard Business Review, nr. 1/1996. 14. Blumer H., Collective behaviour in J.B. Gittler (ed.), Review of Sociology:

Analysis of a Decade, New York, Wiley, 1957. 15. Boboc Ion, Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice

şi politologice, Volumul 2, Comportament managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

16. Boboc Ion, Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice, Volumul I, Comportament organiţional, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

17. Bochenski J. M., Ce este autoritatea? Humanitas, Bucureşti 1992. 18. Bogáthy Zoltán (coordonator), Manual de psihologia muncii şi organizaţională,

Editura Polirom, Iaşi, 2004. 19. Boncu Ştefan, Psihologia influenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 20. Bosche M., Les salariés et la participation, „Encyclopédie de management“, Paris,

1992.

Page 220: Comportament Organizational2

220

21. Boudon Raymond, Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997. 22. Burciu A., MBO & Ciclul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 23. Burciu A., Sisteme de management şi stiluri manageriale implicate, Press, 1998. 24. Burloiu Petre, Managementul resurselor umane. Tratare globală

interdisciplinară, Editura Lumina Lex S.R.L, Bucureşti, 1997. 25. Buzărnescu Ştefan, Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii,

Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995. 26. Buzărnescu Ştefan, Sociologia civilizaţiei tehnologice, Editura Polirom, Iaşi,

1999. 27. Byars Lloyd, Rue W. Leslie, Human Resource Management, Second Edition,

Homewood, Illinois, 1987. 28. Campbell A. et al., A sense of Mission, The Economist Books Ltd., London, 1990. 29. Cândea Rodica, Cândea Dan, Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert,

Bucureşti, 1998. 30. Cândea Rodica, Cândea Dan, Comunicarea managerială. Concepte. Deprinderi.

Strategie, Editura Expert, Bucureşti, 1996. 31. Cascio W.F., Managing Human Resources, McGraw Hill, 1986. 32. Ceauşu Valeriu, De la inceritudine la decizie, Editura Militară, Bucureşti, 1972. 33. Chapman Walsh Diana, Cultivarea resurselor interioare pentru conducere, în

volumul coordonat de Frances Hesselbein, Marshal Goldsmith şi Richard Beckhard, Organizaţia viitorului, Lucrare apărută sub egida Fundaţiei Drucker, Traducere de Cosmin Crişan, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

34. Charney Cy, Instant manager, Traducerea şi adaptarea în limba română de Sorin Marian Paveliu, Editura INFOMEDICA, Bucureşti, 2001.

35. Chazel François, Puterea, în volumul Raymond Boudon (coordonator), Tratat de sociologie, Traducere Delia Vasiliu, Anca Ene, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

36. Chelcea Septimiu, Sociologia opiniei publice, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2000.

37. Chelcea Septimiu, Un secol de psihosociologie, Bucureşti, Editura INI, 1999. 38. Chişu Viorica Ana, Florin Rotaru, Manualul specialistului de resurse umane,

Casa de Editură IRECSON, Bucureşti, 2002. 39. Cişmaşu Irina Daniela, Riscul – Element în fundamentarea deciziei: Concept,

metode, aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003. 40. Citeau J.P., Gestion des ressources humaines. Principes généraux et cas pratique,

Armand Colin, Paris, 1997. 41. Cole G.A., Management: Theory and Practice, 3rd Edition, DP Publications, Aldine

Place, London, 1990. 42. Cole G.A., Managementul personalului, Lucrarea realizată cu sprijinul Know-

How Fund în cadrul programului British Books for Managers, Editura CODECS, Bucureşti, 2000.

43. Conger J.A., Winning’em over, A new Model for Management in the Age of Persuasion, Edition Simon & Shuster, California, 1998.

44. Constantinescu Daniela, Terapia gestaltistă – Momente semnificative, în volumul Mielu Zlate (coordonator), Psihologia la răspântia mileniilor, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

Page 221: Comportament Organizational2

221

45. Cooke Steve, Slack Nigel, Making managemen decisions, Second edition, Prentice Hall International, UK, 1991.

46. Cornel Havârneanu, Mariana Jurj, Schimbarea atitudinii şi rezistenţa la persuasiune, în Adrian Neculau, Gilles Ferréol, Psihologia schimbării, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

47. Cribbin J. James, Le leadership, Les Éditions de l`homme, Montréal, 1986. 48. Cristea Dumitru, Tratat de pasihologie socială, Bucureşti, Editura

ProTransilvania, 2001. 49. Davis J.C., Toward a Theory of Revolution, American Sociological Review, no.

27, 1962. 50. De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori), Dinamica grupurilor, Texte

de bază, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 51. De Vissscher Pierre, „Animatori“, „Lideri“„Monitori“ şi diferenţierea rolurilor,

în De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

52. De Vissscher Pierre, Dinamica grupurilor restrânse (I), în De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

53. Decker Jean-Francois, Reussir son developpement personnel et professionnel, Les Editions d’Organisation , Paris, 1989.

54. Deriabin Andrei, Schimbare socială vs mobilitate socială: este posibilă vocea grupului?, în Adrian Neculau, Gilles Ferréol, Psihologia schimbării, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

55. Dessler Gary, Human Resource Management, Ninth Edition, Prentice Hall, Pearson Education International, New Jersey, 2003.

56. Dessler Gary, Personnel. Human Resources Management, Prentice – Hall Inc., 1991. 57. Devillard Olivier, Coacher. Efficacité personnelle et performance collective,

Dunod, Paris, 2001. 58. Doise Willem, Moscovici Serge, Deciziile în grup, în volumul De Visschere

Pierre, Neculau Adrian, (coordonatori), Dinamica grupurilor, Texte de bază, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

59. Doise Willhem, Mugny Gabriel, Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Traducere de Corneliu Panaite, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

60. Donelson R. Forsyth, An Introduction to Group Dynamics, Books/Cole Publishing Company, California, 1983.

61. Douglas Mary, Cum gîndesc instituţiile, Traducere Radu Pavel Gheo, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

62. Drozda-Senkowska Ewa, Psihologie socială experimentală, Traducere de Bogdan Bălan şi Mihaela Boza, Editura Polirom, Iaşi, 2000.

63. Drucker F. Peter, The Practice of Management, Harper Collins, New York, 1993. 64. Druker F. Peter, Managing in Turbulent Times, Harper & Row, New York, 1980. 65. Duluc Alain, Leadership et confiance, Dunod, Paris, 2000. 66. Duncan W. Jack, Les grandes idees du management, 1990, AFNOR. 67. Effron Marc, Gandossy Robert, Goldsmith Marshall, Human Resources in the

21st Century, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003. 68. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Row, Peterson, Evanston, 1957.

Page 222: Comportament Organizational2

222

69. Fischer C.D. et al., Human Resource Management, Houghton Mifflin Company, Boston, 1996.

70. Forsty, D.R., Conflictul, în volumul Pierre De Visscher, Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Iaşi, 2001.

71. Forsty, D.R., Leadership, în Pierre De Visscher, Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Iaşi, 2001.

72. Gélénier O., Stratégie de l’entreprise et motivation des homes, Edition Hommes et Techniques, Paris, 1984.

73. Geschwender J., Explorations in the Theory of Social Mouvements and Revolution, Social Forces, no. 47, 1968.

74. Goffman Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Traducere de Simona Drăgan şi Laura Albulescu, prefaţă de Lazăr Vlăsceanu, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

75. Golembiewski R.T., Intervenţii dirijate asupra grupului, în volumul De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

76. Golu Mihai, Condiţionarea psihologică a câmpurilor relaţionale interindividuale şi intergrupale, în volumul Mielu Zlate (coordonator), Psihologia vieţii cotidiene, Editura Polirom, Iaşi, 1997.

77. Golu Pantelimon, Fundamentele psihologiei sociale, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000.

78. Golu Pantelimon, Perspective noi asupra psihologiei grupurilor sociale, în volumul Zlate Zlate Mielu (coordonator), Psihologia la răspântia mileniilor, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

79. Golu Pantelimon, Psihologie socială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

80. Graham H.T., Bennett R., Human Resources Management, Longman Group UK, London, 1991.

81. Griffin R.W., Management, 3rd edition, Houghton Mifflin Co., Boston, 1990. 82. Harrington H. James, Harrington S. James, Management total în firma secolului

21, Traducere Niculiţă Damaschin, Aurora Damashin, Editura Teora, Bucureşti, 2000. 83. Harrington-Mackin Deborah, Cum se formează o echipă de succes, Terora,

Bucureşti, 2002. 84. Harvey J.H., Ickes W.J. New directions in attribution research (vol2), Hillsdale

Elbaum, 1978. 85. Heifetz A. Ronald, Laurie L. Donald, The Work of Leadership in Harvard

Business Review on Leadership, Harvard Business School Publishing, Boston, 1998. 86. Hendrikse George, Economics and Management of Organizations. Co-ordination,

Motivation and Strategy, The McGraw-Hill, Education, Berkshire, 2003. 87. Igalens J., Audit des ressources humaines, Les Editions Liaisons, Paris, 1991. 88. Ivancevich J.M., Glueck W.F., Foundations of personnel/Human Resource

Management, Business Publications, Inc., Texas, 1996. 89. Johns Gary, Comportament organizaţional, Traducere Ioan Ursachi, Ion

Postolache, Raluca Aron, Editura Economică, Bucureşti, 1998. 90. Kotler P., Managementul marketingului, Traducere Daniel Aizic et. al., Teora, 1997. 91. Lafaye Claudette, Sociologia organizaţiilor, Traducere de Mihaela Zoicaş şi

Elisabeta Stănciulescu, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

Page 223: Comportament Organizational2

223

92. Le Bon Gustave, Psihologia mulţimilor, Traducere Mariana Tabacu, Editura ANTET XX PRESS, Filipeştii de Târg, 2000.

93. Le Saget Meryem, Managerul intuitiv. O nouă forţă, Traducere Carmen Dinu Lucreţia, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

94. Lefter V., Manolescu A., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1995.

95. Leroy Jean-François, Dezvoltarea echipei, dinamica grupurilor şi coordonarea proiectelor, în volumul De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori), Dinamica grupurilor, Texte de bază, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

96. Levinson H., Vingt criteres pour choisir un cadre superieure, Harvard l’Expansion, hiver 1980-1981.

97. Lewin Kurt, Frontiere în dinamica grupurilor (I), în volumul Pierre De Visscher, Pierre De Visscher, Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

98. Lipovetsky Gilles, Amurgul datoriei, Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice, Traducere şi prefaţă de Victor-Dinu Vlădulescu, Editura Babel, Bucureşti, 1996.

99. Lippitt Ronald, White Ralph, Studiu experimental privind activitatea de conducere şi viaţa de grup, în De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

100. Lodge David, Ce mică-i lumea, Traducere, Postfaţă şi note de Geoge Volceanov, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

101. Lyotard Jean-François, Condiţia postmodernă, Raport asupra cunoaşterii (subtitlu), Traducere şi prefaţă de Ciprian Mihali, Editura Babel, Bucureşti, 1993.

102. Maier N.R.F., Prise collective de décision des groupes, Edition Homme et Techniques, Paris, 1964.

103. Maisonneuve, J., Procesul de interacţiune, în De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

104. Majourdies C., Eficienţa interviului, condiţie pentru reuşita selecţiei personalului companiei, Business Tech International, nr. 9, 1993, Press, Bucureşti.

105. Mannen V.J., Schein E.H., Career development, Goodyear Publishing, New York, 1978.

106. Manolescu A., Managementul resurselor umane, Editura RA, Bucureşti, 1998. 107. Mărăcine Virginia, Decizii manageriale. Îmbunătăţirea performanţelor

decizionale al firmei, Editura Economică, Bucureşti, 1998. 108. Mathis R. et al., Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti,

1997. 109. McGregor Douglas, Leadership and Motivation, Edited by Waren G. Bennis and

Edgar H. Schein, with the colaboration of Caroline McGregor, MIT Press, 1966. 110. Mihuţ Ioan (coordonator), Hinescu Arcadie, Joldeş Remus, Ileană Ioan,

Lungescu Dan, Paina Nicoleta, Management, Editura Universităţii „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia, 1998.

111. Milkovich G.T. et al., Personnel. Human Management. A Diagnostic Approach, Business Publications, Inc., Texas, 1988.

112. Mockler J. Robert, Management strategic multinaţional. Un proces integrativ bazat pe contexe, Ediţie îngrijită de Ioan Andone, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

Page 224: Comportament Organizational2

224

113. Moldovan – Scholtz Maria, Iosif Gheorghe, Psihologia muncii, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1996.

114. Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, Human resource management, Eight edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

115. Moscovici Serge, Epoca maselor, Institutul european, Iaşi, 2001. 116. Moscovici Serge, Des representations collectives aux representations sociales en

D. Jodelet, Les representations sociales, PUF, Paris, 1989. 117. Moscovici Serge, Psychologie Sociale, Paris, PUF, 1984. 118. Moscovici Serge, Psychologie Sociale, Paris, PUF, 1990. 119. Moysson Roger, Le coaching, DeBoeck Université, Bruxelles, 2001. 120. Myers D.W., Human Resoureces Management Principles and Practice, Commerce

Clearing House, Inc., 1986. 121. Neculau Adrian (coordonator), Manual de psihologie socială, Editura Polirom,

Iaşi, 2003. 122. Neculau Adrian, Memoria pierdută. Eseuri de psihologia schimbării, Editura

Polirom, Iaşi, 1999. 123. Neculau Adrian, Psihologie Socială. Aspecte contemporane, Iaşi, Editura

Polirom, 1996. 124. Neuman H., Ce trebuie să ştim despre interviu, Business Tech Intrenational, nr. 12,

1993, Press, Bucureşti. 125. Nica, P., Managementul firmei, Editura Condor, 1994. 126. Nicolescu O. et al., Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992. 127. Nicolescu O., Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996. 128. O`Rourke S. James IV, Management communication. A Case-Analysis

Approach, Second Edition, Person Education, Person Prentice Hall, New Jersey, 2003. 129. Oberlé Dominique, Beauvois Jean-Léon, Coeziune şi normativitate, în volumul

De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001. Extras din Jean-Leon Beauvois, La psychologie sociale, Vol. I, Press Universitaires de Grenoble, 1995, pp. 76-90.

130. Olaru Marieta, Isaic-Maniu Alexandru, Lefter Viorel, Pop Al. Nicolae, Popescu Sorin, Drăgulănescu Nicolae, Roncea Luminiţa, Roncea Cristian, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

131. Park R., On Social Control and Collective Behavior in R. Turner, University of Chicago Press, Chicago, 1967.

132. Pârvu Ilie, Filosofia comunicării, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“, Bucureşti, 2000.

133. Peretti J.M., Gestion des ressources humanines, Editions Vuipert – Gestion, Paris, 1990.

134. Petrescu I., Calităţile umane şi relaţiile publice, Idei de afaceri, nr. 4, 1993. 135. Piolle Jean-Marie, Valoriser les compétances. Un levier pour l`entreprise,

Éditions EMS, Collection „Pratiques d`Entreprises“ dirigée par Luc Boyer, Colombelles, 2001.

136. Pitariu D.H., Managementul resurselor umane. Măsurarea performanţelor profesionale, Editura ALL, Bucureşti, 1994.

137. Pitcher P., L’artiste, l’artisan et le tehnocrate, Gestion, mai, 1993.

Page 225: Comportament Organizational2

225

138. Popescu Dan, Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

139. Popescu M., Managementul resurselor umane, Tribuna economică, nr. 32, 1991. 140. Prunea Petru, Riscul în activitatea economică, Ipostaze. Factori. Modalităţi de

reducere, Editura Economică, Bucureşti, 2003. 141. Purcărea Anca Alexandra et al., Managementul resurselor umane, Editura BREN,

Bucureşti, 2000. 142. Reedin J.W., Téstez votre competences de manager, Top Edition, F.D.S., Paris,

1992. 143. Roco Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi,

2004. 144. Rondeau A., Boulard F, Gérer des employés qui font problème, une habileté à

développer, Revue Gestion, fevr., 1992. 145. Rotariu Traian, Iluţ Petre, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi

practică, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 146. Rotariu Traian, Iluţ Petru, Sociologie, Cluj-Napoca, Editura Mesagerul, 1996. 147. Rotaru A. et al., Managementul resurselor umane, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi,

1994. 148. Rouchy Jean Claude, Grupul - spaţiu analitic, Observaţie şi teorie, Traducere

de Speranţa Brânduşa Doboş, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 149. Roussel, F., Grupul de formare şi orientare rogeriană, în volumul De Visscher

Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

150. Rusu C., Management, Concepte, Metode, Tehnici, Editura Expert, Bucureşti, 1996.

151. Sadler Tony, Human Resources Management. Developing a Strategic Approach, Kogan Page Limited, London, 1995.

152. Sahuc L., Comment identifier les futurs managers? Une approche par les contre-indicattions, INSEP Editions, Paris, 1987.

153. Saint-Arnaud Z., Dezvoltarea grupului, în volumul De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor, Texte de bază, Polirom, Bucureşti, 2001.

154. Stanciu Şt. et al., Managementul resurselor umane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

155. Stăncioiu Ion, Militaru Gheorghe, Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1998.

156. Stevenson H. Howard, A mânca sau a fi mâncat. Riscul deciziei strategice în managementul modern, Traducere Olivia Cristina Podobea, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

157. Stog Larisa, Caluschi Mariana (coordonatori), Psihologia managerială, Editura Cartier, Chişinău, 2002.

158. Susan Albers Mohrman et al., Designing Team – Based Organizations, Jossey – Bass Publishers, San Francisco, 1996.

159. Tapia C., Management et Sciences Humaines, Les Éditions d`organization, Paris, 1991.

160. Thierry M., Le pilotage de la carrière, Rev. Personnel, nr. 226, oct., Paris, 1980.

Page 226: Comportament Organizational2

226

161. Thompson L. Leigh, Making the team. A guide for managers, Pearson Education International, 2001.

162. Toffler Alvin, Al treilea val, Editura ANTET XX PRESS, Flipeştii de Târg şi LUCMAN, Bucureşti, Traducerea: Georgeta Bolomey şi Dragan Stoianovici, fără an de apartiţie.

163. Vinnicombe Susan, Colwill L. Nina, Femeile în management, Traducerea în limba română de Augustina Fuerea, Bucureşti, 1998.

164. Vlăsceanu M., Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1993.

165. Vlăsceanu Mihaela, Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

166. Vlăsceanu Mihaela, Organizaţiile şi cultura organizării, Editura TREI, Bucureşti, 1999.

167. Ware Jim, Michaels Beth, Primer Dale, Investment Leadership. Building a Winning Culture for Long-Term Success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.

168. Weber Max, Autoritate legitimă şi birocraţie, după The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, 1947, tradusă şi editată de A.M. Henderson şi T. Parsons, pp. 328-340, reprodusă în Derek S. Pugh (ed.), Organization Theory, Selected Reading, fourth edition, London, 1997, reprodusă în rezumat în volumul Teorie organizaţională. Culegere de texte, lucrare apărută cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Selecţia textelor şi Prefaţa Mihaela Vlăsceanu, Traducerea textelor: Florin Bondar, Teodora Ene, Irina Fărcăşanu, Mihai Păunescu, Claudiu Tufiş, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti.

169. Weiss D., La fonction ressourses humaines, Les Editions d’Organisation, Paris, 1988.

170. Wickham A. Philip, Strategic Entrepreneurship, Prentice Hall, Financial Times, 2004.

171. Yates J. Frank, Decision Management. How to Assure Better Decisions Your Company, John Wiley Sons, Inc., USA, 2003.

172. Zaiţ Dumitru (coordonator), Management cultural. Valorizarea diferenţelor culturale, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

173. Zaleznik Abraham, Managers and Leaders: Are They Different? în Harvard Business Review on Leadership, Harvard Business School Publishing, Boston, 1998.

174. Zamfir C., et al., Dezvoltarea umană a întreprinderii, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.

175. Zamfir Cătălin, Incertitudinea; o prespectivă psihosocială, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.

176. Zamfir Cătălin, Psihologia organizării şi conducerii, Editura Politică, Bucureşti, 1974.

177. Zimbardo P.G., Involvement and Communication Discrepancy as Determinants of Opinion Conformity in Journal of Abnormal and Social Psychology, no. 60, 1960.

178. Zlate Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 179. Zorlenţan Tiberiu, Burduş Eugen, Căprărescu Gheorghiţa, Managementul

organizaţiilor, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996.

Page 227: Comportament Organizational2

227

180. *** Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie, IDM International, London Business School, The Wharton School of the University of Pennsilvania, Traducere Cristina Dogaru, Luiza Kraft şi Oana Popescu, Rentrop & Straton, Bucureşti, 2000.

181. *** Harvard Business Review on Leadership, Harvard Business School Publishing, Boston, 1998.

182. *** Manual – Bazele managementului cultural, Programul „Dimensiunea culturală a democraţiei“, RO971-01, Ministerul Culturii România, NOMISMA, FIMAN/ECUME.

183. *** Note on Organization Structure, Harvard Business School, 9-491-083 Review June 30, 1995.

Page 228: Comportament Organizational2

228

Capitolul aplicativ

Teme pentru acasă

1. Comentaţi următorul mit legat de conducere argumentându-vă punctul de vedere:

conducerea înseamnă putere asupra celorlalţi. 2. Prezentaţi comparativ stilul managerial democrat şi stilul de conducere directiv.

Indicaţi situaţii concrete de aplicare a celor două stiluri descrise. 3. Prezentaţi mecanismul de luare a deciziilor de grup din organizaţia în care lucraţi

şi comentaţi meritele şi limitele acestui mecanism. 4. Arătaţi în ce constă rolul organizaţional al motivării personalului din organizaţia

în care lucraţi (conţinutul şi modalităţile de motivare utilizate etc.). 5. Prezentaţi rolul managerial al motivării personalului dintr-o organizaţie pe care o

cunoaşteţi, din perspectiva managerului de resurse umane. 6. James Geschwender (1968) a apelat la teoria disonanţei cognitive pentru a releva

dinamica socială. Explicaţi această teorie prin prisma relevanţei sale la nivel organizaţional, operaţionalizată într-o situaţie concretă dintr-o organizaţie cunoscută.

7. Arătaţi în ce constă importanţa lucrului în echipă şi care sunt mecnismele de lucru în echipă instituţionalizate sau informale din organizaţia în care lucraţi.

8. Descrieţi comportamentele distructive ale membrilor grupului organizaţional în care lucraţi (departament, sector, serviciu etc.) care pot inhiba ireversibil performanţa.

9. Descrieţi critic reţelele şi modurile de comunicare din organizaţia în care lucraţi sau dintr-o organizaţie pe care o cunoaşteţi.

10. Construiţi un chestionar de evaluare a comportamentului angajaţilor în conformitate şi respectând exigenţele date de job descriptions şi job specifications.

Studiul de caz nr. 1 Hill Enterprises Când Hill Enterprises a fost fondată cu 10 ani în urmă, activele fixe ale firmei au constat dintr-un strung automat, un contract cu o valoare de 2200 $ şi un angajat. Angajatul a fost Robert Hill, preşedinte şi singurul proprietar, atunci în vârstă de 29 ani. El a avut un obiectiv fundamental când a fondat Hill Enterprises acela de a se retrage din afaceri la vârsta de 40 de ani cu 1.000.000 $ în contul personal de la bancă. Conform celor spuse de Robert Hill, această firmă a putut să supravieţuiască primilor ani foarte dificili datorită abilităţilor considerabile ale lui Robert ca muncitor, pe care le-a dobândit în timpul celor 9 ani cât a fost strungar într-un atelier a unei mari companii, voinţei sale de a munci din greu ore suplimentare, precum şi abilităţii lui de a face rost de capital circulant. În timpul anilor de început, el şi-a petrecut serile muncind la firmă, iar în timpul zilei a vizitat bănci, companii de asigurări şi prieteni în încercarea de a obţine

Page 229: Comportament Organizational2

229

fonduri pentru a continua activitatea. Cele mai multe acţiuni au fost întreprinse cu succes şi firma a continuat să crească şi să obţină profit. Domnul Hill consideră că o altă cauză a succesului său a reprezentat-o abilitatea sa de a orienta angajaţii să muncească pentru ţelul său de a aduna 1 milion de dolari. În interviul cu angajaţii, cu ocazia discutării cererii de angajare, era tipic următorul comentariu. “Dacă vei lucra la mine va trebui să lucrezi din greu pentru că eu intenţionez să mă retrag din afaceri cu 1 milion de dolari la vârsta de 40 ani. Aceasta înseamnă ore supilmentare, muncă grea şi loialitate către firmă. Dacă sunteţi dispus să faceţi aceasta, eu vă asigur că veţi obţine o parte din profit”. Angajaţii care au fost dispuşi să accepte aceste condiţii au constatat că domnul Hill a respectat ce le-a spus la angajare. Loialitatea la cauza comună s-a bazat, în principal, pe orele suplimentare prestate. Acest nivel înalt al orelor suplimentare a avut două efecte. Primul a fost acela că Hill Enterprises a fost capabilă să asigure un câştig aproximativ dublu decât ar fi obţinut la alte firme, ceea ce a întărit promisiunea domnului Hill privind recompensele financiare ale personalului. În al doilea rând, chiar dacă compania a crescut mereu şi forţa de muncă a cunoscut o creştere, totuşi, numărul mare de ore suplimentare a menţinut numărul de angajaţi la un minim necesar, ceea ce i-a permis Domnului Hill să continue discuţiile de la om la om şi să menţină relaţii personale cu fiecare angajat. Deşi Hill Enterprises a crescut şi a progresat, Robert Hill şi-a menţinut obiceiurile din primii ani de funcţionare a firmei. El a continuat să lucreze până noaptea târziu, consumând o mare parte din timp în cursul zilei pentru obţinerea capitalului circulant şi a suportului financiar. Adesea el ţinea şedinţe importante la ora 5 dimineaţa pentru ca în continuare şefii de echipă să poată continua programul normal de lucru. Domnul Hill avea contacte frecvente cu angajaţii. Biroul său consta dintr-o masă pliantă într-un colţ al secţiei de producţie. Astfel, el era disponibil pentru toţi. Când era în firmă discuta permanent cu unul sau cu altul dintre angajaţi fie în „biroul său”, fie la locul de muncă al angajaţilor. Periodic anunţa angajaţii despre progresul contului său de la bancă, ceea ce genera o mare satisfacţie angajaţilor. Angajaţii de la Hill Enterprise au răspuns cu încredere acestei situaţii muncind din greu ore suplimentare în condiţii dificile ale mediului ambiant din firmă şi sub presiunea unor programări ale producţiei foarte “strânse”. Hill Enterprises, în această fază a dezvoltării sale, îşi desfăşura activitatea de producţie într-un magazin pustiu, iar condiţiile fizice ale muncii au fost considerabil mai puţin atractive decât ale firmelor competitoare. Sub presiunea constantă a termenelor strânse, deseori atmosfera era tensionată. Pentru reducerea tensiunii individuale era acceptat, atât preşedintelui firmei, cât şi fiecărui muncitor, “să sară uneori peste cal”. Robert Hill a avut reputaţia de a “beşteli pe fiecare persoană din organizaţie, dar nu era ceva neobişnuit ca fiecare angajat să comenteze comportamentul Domnului Hill. Muncitorilor le era permis să răspundă Domnului Hill şi oricărui şef de echipă. Şi întrucât acest comportament era admis ca un mod de a scade tensiunea, conflictele erau repede uitate, iar muncitorii erau nemulţumiţi contribuind la atingerea obiectivului firmei. După nouă ani de la începutul activităţii firmei, firma a avut dificultăţi cu asigurarea capitalului circulant ca urmare a dezvoltării sale considerabile. În consecinţă, domnul Robert Hill a fost forţat să aducă un nou partener, pe Donald Roblins, care a fost de acord să investească suficiente fonduri care să permită funcţionarea companiei.

Page 230: Comportament Organizational2

230

Angajaţii au considerat că prin venirea lui Roblins, Domnul Hill va pierde controlul deplin privind activitatea firmei, iar salariile înalte şi plata orelor suplimentare se vor reduce substanţial. La început, sosirea lui Roblins a avut o influenţă neglijabilă privind derularea activităţii. Operaţiile se desfăşurau cu acelaşi ritm, iar activităţile personale ale Domnului Hill nu au apărut diferenţe apreciabile. El şi-a menţinut vechiul “birou” şi încâ era disponibil pentru a discuta toate problemele care apăreau. Totuşi, pe măsură ce timpul trecea, era evident pentru angajaţi că Roblins solicita tot mai mult din timpul Domnului Hill. Deşi şi-a menţinut “biroul” în atelierul de producţie, Dl. Hill a instalat un nou sediu central “într-un ambient cu mai mult pluş”, într-o nouă clădire destinată activităţilor de vânzare şi altor activităţi funcţionale ale firmei. Datorită noului sediu, precum şi cerinţei de a-i aloca mai mult timp, Dl. Hill nu a mai fost disponibil la fel de mult ca înainte pentru discuţiile cu oamenii din secţiile de producţie. În plus, apare o rezervă a lui Roblins pentru muncă şi problemele atelierelor de producţie şi ale muncitorilor au generat unele resentimente ale angajaţilor. Angajaţii au observat că la scurt timp după ce Domnul Hill s-a mutat în noul sediu, vechea metodă de “descărcare”a tensiunii a fost mai puţin eficientă. Deşi vechea metodă a fost acceptată în continuare, totuşi angajaţii resimţeau o amărăciune pentru că Dl. Hill aloca tot mai puţin timp pentru discuţiile cu ei şi au adoptat o atitudine fatalistică privind viitorul firmei Hill Enterprises, precum şi a propriului viitor. În această atmosferă s-a produs a doua schimbare organizaţională majoră. Un nou om cu titlu de “Manager cu problemele muncii” a sosit în cadrul firmei, ca să umple golul creat de îndreptarea atenţiei Domnului Hill spre alte probleme decât cele privind activităţile de producţie. Acest om, Rod Bellows, este ginerele Domnului Donald Roblins. El are o vârstă de 35 de ani, a absolvit Eastem State College şi are o experienţă de 10 ani ca inginer industrial într-o mare companie chimică. El a fost angajat la insistenţele lui Donald Roblins, care a considerat că activităţile de producţie sunt ineficiente şi se derulează cu costuri excesive. În timpul primelor zile în cadrul companiei, angajaţii adesea i-au văzut pe Bellows şi Roblins în atelierele de producţie, gesticulând către maşini şi oameni. Bellows scria continuu într-un carnet pe care îl avea în permanenţă cu el. În timpul acestei perioade, nici un muncitor nu a fost chestionat de cei doi manageri. Totodată, muncitorii şi şefii de echipe nu au fost anunţaţi oficial de competenţele, responsabilităţile şi poziţia lui Bellows în cadrul companiei. Ei ştiau numai din zvonuri că acesta era noul manager cu problemele muncii. Bellows a făcut următoarele comentarii privind responsabilităţile lui la Hill Enterprises la scurt timp după sosirea sa la firmă: “Această companie are un potenţial extraordinar şi un viitor deosebit. Robert Hill este un individ dinamic cu calităţi deosebite. Cu certitudine că el a avut succese până în prezent. Domnul Roblins şi cu mine, consider eu, ne completăm şi o să facem compania mult mai profitabilă. Dl. Roblins are abilitatea şi experienţa pentru a elabora planuri pe termen lung şi de a pune afacerile financiare în ordine, iar eu am responsabilitatea abilitatea să fac activităţile de producţie mai eficiente. Cea mai mare parte a problemelor, aşa cum le văd eu, este aceea că noi folosim ineficient timpul de producţie. Noi nu avem proceduri eficiente de programare sau canale bine precizate ale responsabilităţii şi autorităţii. În consecinţă, oamenii pierd o mulţime de timp ciorovăindu-se sau conversând despre lucruri de care ei nu ar trebui să se preocupe.

Page 231: Comportament Organizational2

231

Sarcina lor este de a produce. Sarcina noastră este de a organiza activităţile de producţie într-un asemenea mod, încât acestea să fie realizate la cel mai scăzut cost. Cauza acestei ţări este aceea că în trecut Hill Enterprises a fost o firmă suficient de mică pentru a fi controlată efectiv de un singur om. Acum nu mai suntem o firmă mică şi nu mai putem continua în acelaşi mod. Eu am câteva idei şi cunosc câteva tehnici pe care o să le folosesc, crescând eficienţa operaţiilor de producţie cu 50 de procente într-un timp foarte scurt. La începutul celei de a treia săptămâni ca manger, Bellows a iniţiat o serie de schimbări în procedurile privind angajaţii implicaţi direct în activităţile de producţie. Fără excepţie, aceste schimbări au fost făcute fără consultarea vreunui om din secţiile de producţie. Toate anunţurile au fost făcute în scris, o practică nouă pe care mulţi salariaţi au considerat-o indezirabilă şi nenecesară, întrucât se puteau folosi canalele informale de comunicaţie, care deja existau în cadrul secţiilor şi atelierelor de producţie. Schimbările cerute de Bellows au fost seminficative, variind de la schimbările în tehnicile de programare a producţiei până la schimbările în condiţiile de muncă ale personalului. Un salariat a estimat că pentru a înfăptui aceste ordine sunt necesare sute de om-ore adiţionale, care momentan nu sunt disponibile. Contactele personale ale lui Bellows cu angajaţii au fost limitate şi cele mai multe au constat în răspunsuri scurte şi forţate la întrebările muncitorilor privind unele probleme ale producţiei. Multe din deciziile sale indicau cunoştinţe limitate ale lui Bellows privind capacitatea maşinilor folosite în procesele de producţie. De exemplu, datorită insistenţelor sale privind mărirea vitezei de lucru la unele operaţii, câteva maşini scumpe au fost grav avariate, pierzându-se şi un timp preţios destinat producţiei. După ce au primit de la Bellows câteva note pe care muncitorii le-au considerat nerezonabile, un grup de angajaţi l-au poreclit “Prostul”. Pe măsură ce numărul notelor primite de la Bellows a crescut, s-au intensificat resentimentele unei părţi din muncitori faţă de acesta, care au subminat măsurile luate de el. Bellows, de asemenea, a stabilit canale formale de comunicaţie în cadrul operaţiilor de producţie. Totodată, el a elaborat câteva scheme organizaţionale privind circulaţia informaţiilor. Aceste scheme au fost ignorate de angajaţi, care au continuat să se bazeze pe vechile canale de informaţii informale. Chiar în această nouă atmosferă vechea loialitate către Robert Hill nu a pălit în întregime. Unii manageri s-au aşteptat ca Robert să-i asculte din când în când, informându-l că lucrurile nu merg prea bine. Dl. Hill a fost surprins de aceste comentarii, dar şi-a asigurat colaboratorii că în scurt timp totul o să reintre în normal. Ba mai mult, s-a deplasat în secţiile de producţie, discutând individual cu muncitorii, cerându-le să-i mai acorde o şansă lui Bellows. Aparent, starea de spirit s-a îmbunătăţit pentru o perioadă scurtă până când Dl. Bellows a dat o circulară prin care nici un angajat nu are voie să-l deranjeze pe preşedintele firmei, fără consultarea prealabilă a Dlui. Bellows. La scurt timp după această circulară, Robert Hill s-a deplasat din nou în scţiile de producţie discutând cu salariaţii, cărora a încercat să le explice că este foarte ocupat cu rezolvarea altor probleme şi, în consecinţă, nu are la fel de mult timp disponibil pentru vizite în atelierele de producţie. În câteva împrejurări el i-a informat asupra situaţiei contului personal de la bancă. Salariaţii nu au manifestat prea mult interes, aşa că Dl. Hill a renunţat la această practică.

Page 232: Comportament Organizational2

232

Pe măsură ce timpul trecea, situaţia a continuat să se deterioreze. Multe din acţiunile şi ordinele Dlui. Bellows intrau în contradicţie cu prevederile şi politica stabilite anterior de Dl. Hill. Slariaţii erau confuzi privind procedura pe care trebuie să le urmeze. Încercarea de a clarifica cu Bellows ordinele pe care acesta le dădea fie că îi lăsa pe cel care întreba mai confuz decât înainte, fie că Bellows i-o “reteza”: Noi nu avem timp de discuţii. Este perfect clar. Citiţi cu atenţie circularele”. În câteva luni, mulţi angajaţi au discutat că vor să părăsească firma, iar unii chiar au plecat. După nouă luni de la numirea lui Bellows ca manager cu problemele muncii, aproximativ 25% din muncitori au părăsit firma. Starea de spirit a celor care au rămas în cadrul firmei s-a înrăutăţit, iar procentul de rebuturi a crescut seminficativ. Dar, de-a lungul acestei perioade, atât Roblins, cât şi Bellows au apreciat că s-au ordonat activităţile, iar compania arată mult mai bine. Sursa: Zorlenţan T. et al, Managementul organizaţiei, vol. 2, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998, pp. 317-321. Caz prezentat în cursurile de instruire de profesorul J. Henning de la University of Washington. Întrebări: Enterprises Hill este o firmă performantă? De ce? Descrieţi şi evaluaţi stilul de management practicat de Dl. Hill. Ce stil de management practică Dl. Hill: participativ, autoritar sau participativ-autoritar? Descrieţi şi evaluaţi stilul de management practicat de Dl. Bellows. Ce stil de management practică Dl. Bellows? Comparaţi stilul de management a Dlui. Hill şi a Dlui. Bellows şi comentaţi felul în care sunt percepuţi de personalul din subordine. Studiu de caz nr. 2 Nici patronii rromi nu-i angajează pe rromi Astăzi, începand cu ora 9,00, se va deschide, în întreaga ţară, Minibursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie rromă. Până miercuri, la nivel national îşi anunţaseră participarea 626 de agenţi economici cu 6.563 de locuri de muncă. Doar o firmă din şapte acceptă să angajeze rromi. Anul trecut, Guvernul a aprobat o Strategie naţională de ocupare a forţei de muncă. Documentul, elaborat cu sprijin financiar şi asistenţă de specialitate din partea statelor UE, conţine referiri la angajarea persoanelor care au un acces mai greu pe piaţa muncii din România, printre care şi romii. În încercarea de a aplica riguros Strategia, funcţionarii Agenţiei s-au gândit să organizeze anul acesta, în premieră naţională, o bursă a locurilor de muncă destinată şomerilor rromi. Pentru a convinge patronii şi directorii unităţilor de stat să angajeze rromi, funcţionarii agenţiilor judeţene au bătut la uşa fiecărui agent economic din circumscripţie. În Bucureşti, de pildă, pregătirea Minibursei a început încă din luna martie. Dar, din 403 agenţi economici care declaraseră ca ar avea nevoie de forţă de muncă, doar 60 acceptaseră până miercuri să participe la bursa. Ca o ironie, nici un patron de origine rromă nu a onorat oferta funcţionarilor. Nici la nivel naţional, solidaritatea între membrii aceleiasi etnii nu s-a

Page 233: Comportament Organizational2

233

manifestat mai pregnant. Din 626 de agenţi economici înregistraţi ca participanţi la bursă, doar 91 au patroni de etnie rroma. În Bucureşti se caută 45 de agenţi de pază din rândul rromilor O statistică preliminară efectuată la nivel naţional arată că cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în judeţul Călăraşi (1.038). În acelaşi clasament urmează Capitala (911), Iaşiul (469), Vâlcea (361) şi Galaţiul (302). La nivelul ţării, principalele ramuri în care au fost oferite locuri de muncă sunt industria confecţiilor şi a produselor textile (1.714 locuri de muncă), construcţii (1.379) şi agricultură (1.308). În Bucureşti, din cele 911 locuri de muncă înregistrate până miercuri, 73 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 102 celor cu studii medii, 634 muncitorilor calificaţi şi 102 muncitorilor necalificaţi. În rândul celor cu studii superioare se caută în principal consultanţi de asigurări, inspectori de specialitate pentru departamentele sociale din cadrul primăriilor, iar în rândul celor cu studii medii - agenţi de asigurări, agenţi de pază, maiştri pentru industria textilă, maiştri căi ferate, drumuri şi poduri, maistri cazangerie. Unu din patru şomeri rromi îşi va găsi de lucru. Ofertele continuă să se înregistreze, iar funcţionarii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Fortei de Muncă declară că mizează astăzi pe un număr mai mare de slujbe decât cel înregistrat până miercuri. În prezent, în scriptele agenţiei sunt înregistraţi ca şomeri de etnie rromă 23.362 de persoane. Numărul real al şomerilor rromi ar putea fi însă mult mai mare, ştiută fiind reţinerea rromilor de a-şi declara oficial apartenenţa etnică. Mai mult, pentru a fi înregistrată ca şomer, o persoană trebuie să "viziteze" cel putin o dată la trei luni sediul agenţiei judetene de ocupare a forţei de muncă în raza căreia domiciliază, lucru greu de imaginat că s-a întâmplat cu toti rromii şomeri din ţară. Sursa: Caterina Nicolae, Adevărul, 9 mai 2003. Întrebări: 1. Comentaţi spectrul locurilor de muncă vacante prezentate în articolul de mai sus. 2. Analizaţi şi comentaţi comportamentul firmelor conduse de romi care nu acceptă să-i angajeze personal de aceeaşi etnie? 3. Dacă aţi iniţia un proiect de lege referitor la şomerii rromi, care ar fi principalele ei linii directoare? Studiu de caz nr. 3 Comportament managerial Paul Marinescu este proaspăt absolvent al Facultăţii de Autovehicule Rutiere din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. În urma unui concurs de selecţie foarte dificil, la care a fost supus unui interviu, unor teste scrise de cunoştinţe inginereşti precum şi unei probe practice, care au permis verificarea cunoştinţelor de natură tehnică acumulate în facultate, Paul a fost angajat ca inginer în secţia de asamblare caroserii de autocamioane, a renumitei firme “K”. În prima zi de serviciu, Paul s-a prezentat de dimineaţă la şeful secţiei de asamblare, în subordinea căruia fusese repartizat, iar acesta, dând impresia unui om foarte activ şi ocupat cu lucruri importante, l-a trimis în hala de asamblare, numindu-l coordonator al uneia dintre echipele de muncitori care lucrau acolo.

Page 234: Comportament Organizational2

234

Foarte dezorientat, Paul şi-a petrecut întreaga zi de lucru plimbându-se prin hală şi urmărind cu mare atenţie tot ceea ce făceau muncitorii, pentru a vedea şi învăţa cât mai multe. Echipa care-i fusese dată în subordine îşi îndeplinea cu conştiinciozitate sarcinile conform indicaţiilor date probabil de inginerul de dinaintea lui Paul; membrii acesteia se uitau cu mirare la tânărul necunoscut care le dădea târcoale şi care nu îndrăznea să intre în vorbă cu ei. La sfârşitul zilei, Paul a fost chemat de şeful lui care, fără alte explicaţii, i-a cerut raportul de activitate din ziua respectivă. Bineînţeles că Paul nu a putut oferi nici un raport, dar a promis că îl va face în zilele următoare. Dezorientarea tânărului s-a menţinut şi în zilele următoare, în care a continuat să-şi privească echipa lucrând, părându-i-se complet nepotrivit să li se prezinte ca fiind şeful lor, iar apoi neştiind cum să-i coordoneze şi nici care sunt de fapt sarcinile lui. După o săptămână întreagă în care Paul n-a reuşit să-şi finalizeze raportul, şeful lui, foarte supărat, i-a sugerat directorului de producţie că ar fi indicat ca de luna viitoare să se renunţe la tânărul inginer deoarece acesta, în ciuda cunoştinţelor vaste dovedite la concurs, n-a reuşit să se adapteze. Directorul de producţie a căzut pe gânduri şi i-a promis că va analiza problema, iar în câteva zile va lua o hotărâre. Întrebări: Care sunt elementele definitorii ale comportamentului managerial manifestat? Se va conforma directorul de producţie recomandării şefului lui Paul? Se regăsesc în acest studiu elemente ale gândirii de grup? Ce trebuie să facă Paul pentru a nu-şi pierde postul abia câştigat?