Transcript
 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  1/15

  INFLUEN A CRIZEI ECONOMICE

  ASUPRA CHELTUIELILOR DE

  SNTATE

  Realizat de stud. Agachi valentinGrupa de studiu 27

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  2/15

  CHELTUIELILE PUBLICE-introducere

  Cheltuielile publice exprim rela ii economico-sociale n form bneasc manifestate ntre stat pe de o parte i persoane fizice i juridice,

  pe de alt parte, cu ocazia repartizrii i utilizrii resurselor financiare ale statului in scopul ndeplinirii func iilor acestuia.Concret, cheltuielile publice se materializeaz n pl i efectuate de stat pentru

  ndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului, i anume:servicii publice generale, ac iuni social-culturale, armat, ordine public, ac iuni economice etc.

  Cheltuielile publice se materializeaz n bunuri publice, semipublice, precum i a altor sectoare i domenii de activitate strns legate de interesele generale ale membrilor societ ii.

  Factorii care influen eaz nivelul cheltuielilor publice: Factori demografici-materializa i prin cre terea numeric a popula iei, modoficarea

  structurii acesteia pe vrste i categorii profesionale; Factori economici-caracterizeaz dezvoltarea economiei, modernizarea acesteia; Factori sociali-ac ioneaz n func ie de intensitatea msurilor de protec ie social pe

  care le promoveaz factorii de decizie legislativi si executori; Urbanizarea-duce la cre terea cheltuielilor publice, att prin cre terea fiscalit ii

  pentru asigurarea veniturilor, ct i prin crearea i dezvoltarea centrelor urbane, precum i prin finan area unor utilit i publice specifice mediului urban;

  Factori militari-determin cre terea cheltuielilor publice n corela ie cu politica statului n context interna ional privitoare la angajarea unor conflicte armate;

  Factori de ordin istoric-influen eaz prin transmiterea de la o perioad la alta a nevoilor sporite de cheltuieli sau de suportate a poverii celor fcute n anii anteriori;

  Factori politici-se refer la cre terea considerabil a complexit ii statului

  contemporan, la concep ia politica asupra func iilor statului.

  CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU SNTATE

  Pentru fiecare individ, ca i pentru ntreaga colectivitate, sntatea reprezint unul dintre cei mai importan i factori care asigur desf urarea vie ii i activit ii.Sntatea nu este numai o problem de asisten medical, ci i o problem cu un profund caracter social, fcnd parte

  integrant din ansamblul condi iilor social-economice de dezvoltare.

  Cheltuielile pentru sntate prezint o tendin de cre tere, datorit unor factori, cum sunt:amplificarea nevoilor de ocrotire a snt ii ca efect al cre terii numrului popula iei i modoficrii structurii sale, accentuarea factorilor de risc, cre terea costului presta iilor medicale, ca urmare a introducerii n practica medical, a unor noi mijloace de investiga ie.

  Sursele de finan are a ac iunilor de ocrotire a snt ii sunt: Fonduri alocate din buget(central sau local)-statul finan eaz institu iile sanitare

  publice(spitale) i unele ac iuni n domeniul snt ii(vaccinuri, tratarea unor boli specifice);

  Cotiza ii de asigurri de sntate -sunt suportate de salaria i, alte persoane fizice i patroni.Cotiza iile ifer n func ie de nivelul salariilor i de specificul activit ii

  desf urate;

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  3/15

  Resurse ale popula iei- cheltuite n calitate de pacien i, n cazul n care persoanele respective nu sunt asigurate i suport integral costul presta iilor medicale, medicamentelor, tratamentelor;

  Autor extern-ntlnit n special n ri n curs de dezvoltare, sub forma ajutoarelor de organiza ii specializate(Organiza ia Mondial a Snt ii, Crucea Ro ie Interna ional)

  Activitatea de ocrotire a snt ii se concretizeaz n mai multe categorii de efecte, i anume:efecte specifice ac iunii, respectiv efecte medicale, efecte sociale i efecte economice.

  Efectele medicale vizeaz rezultatele concrete ale ac iunilor privind ngrijirea snt ii(consulta ii, analize, diagnostic, tratamente) i se reflect n vindecri ori ameliorri, adic n refacerea i pstrarea snt ii persoanelor beneficiare de asisten medical.

  Eficien a social reflect efectele ac iunilor de ocrotire a snt ii la nivelul ntregii societ i i se rsfrng asupra strii de sntate a ntregii popula ii;ele sunt reprezentate printr- o serie de indicatori statistici, cum sunt:speran a medie de via la na tere, nataitatea, morbiditatea, mortalitatea infantila i cea general.

  Eficien a economica se concretizeaz n reducerea perioadelor de incapacitate demunc datorate mbolnvirilor i accidentelor, eradicarea unor boli, limitarea extinderii altora;pstrarea strii de sntae conduce la cre terea duratei medii de via i a vie ii active, la cre terea capacit ii de munc, la economisirea unor importante fonduri financiare i, n ansamblu, la cre terea venitului na ional.

  Eficien a economic poate fi determinat i evaluat folosind metode ca: Analiza cost-beneficiu care compar costurile diferitelor servicii medicale cu

  rezultatele exprimate n bani ale acestora;ea are o aplicabilitate redus, datoritnumarului restrns de produse ale serviciilor medicale care se pot evalua n bani;

  Analiza cost-eficacitate presupune compararea costurilor serviciilor medicale cueficacitatea reprezentat de ani de supravie uire, numr de mbolnaviri evitate,

  grad de recuperare;n acest mod se pot compara metodele diferite de tratamentpentru o anumita maladie; Analiza cost-utilitate, care leag costul unei ac iuni medicale de consecin ele ei

  exprimate n variabile calitative.n Romnia, resursele financiare destinate ocrotirii snt ii au provenit, pn n 1988,

  n propor ie covr itoare de la bugetul de stat.ntr-o msur redus se alturau unele cheltuieli efectuate de agen ii economici, unele venituri proprii ale institu iilor sanitareaa(care erau mobilizate ntr-un fond special pentru sntate) sau cheltuieli ale popula iei pentru ngrijirea i

  pstrarea snt ii, efectuate din proprie ini iativ.Reforma care se def oar n domeniul ocrotirii snt ii n ara noastr a introdus un nou sistem de ocrotire a snt ii i anume asigurrile sociale de sntate.Ele au un caracter obligatoriu, func ioneaz descentralizat i

  resursele bne ti necesare func ionrii sistemului de sntate sunt constituite, n principal, din contribu ii ale asigura ilor, ale angajatorilor i din alte resurse.

  n noile condi ii a snt ii n Romnia, sursele de finan are a cheltuielilor publice pentru sntate sunt:

  Fondurile de asigurri sociale de sntate reprezint principala surs de finan are a snt ii n Romnia i ele reprezint circa 60% din cheltuielile publice pentru sntate.Aceste fonduri se constituie pe dou niveluri:Fondul Casei Na ionale de Asigurri de Sntate i fondurile caselor de asigurri de sntate jude ene i a municipiului Bucure ti.

  -constituirea fondurilor se realizeaz pe seama contribu iilor suportate de persoane fizice i juridice i se utilizeaz pentru plata medicamenteor i a serviciilor medicale acordate, acoperirea cheltuielilor de administrare i func ionare.

  Bugetul de stat finan eaz cheltuielile curente ale unit ilor sanitare(organizate ca institu ii publice) integral sau par ial(sub form de aloca ii care completeaz veniturile extrabugetare),

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  4/15

  Fondul special pentru sntate se constituie n afara bugetului de stat, pe seama unor taxe percepute asupra activit ilor duntoare snt ii prelevate de la persoane juridice care realizeaz ncasri din ac iuni publicitare la produsele din tutun, igri i buturi alcoolice(ntr-o cot de 10% din valoarea acestor ncasri);la fel, persoanele juridice carencaseaz venituri din vnzarea de produse din tutun, igri i buturi alcoolice contribuie cu

  1% din valoarea acestor ncasri.De asemenea, n acest fond se cuprind i o serie de venituri din activitatea unit ilor sanitare.Resursele acestui fond special pentru sntate se altur resurselor bugetului de stat pentru unit ile finan ate integral din resurse bugetare.

  Cheltuielile popula iei pentru sntate sunt acele cheltuieli pentru servicii medicale saumedicamente, altele dect cele care intr n sfera asigurrilor sociale de sntate;de asemenea,

  popula ia poate ncheia asigurri facultative, private. Resurse externe sunt acele credite acordate de Banca Mondial i programe PHARE.

  n prezent, n finan area sistemului de sntate din Romnia coexist unele structuri din urmtoarele modele: Modelul SEMASHKO bugetul asigurrilor sociale de stat;

  -este un model tipic rilor din EuropaCentral i de Est, este un sistem condus de stat prin care se urmre te asigurarea de servicii pentru to ii membrii societ ii, lsnd un grad mic sau chiar inexistent de alegere utilizatorului, pentru a se atinge un grad nalt de echitate; Modelul BEVERIDGE principiul rolului de filtru(avut de medicii de familie-ale i

  n mod liber, de ctre pacien i i finan at prin impozite); Modelul BISMARCK sistemul de asigurri sociale de sntate.

  Ministerului Sntii Publice are ca rol principal definirea de politici si programe desntate pentru popula ie i organizarea sistemului de sntate. Se urmrete astfel maximizarea c tigului n stare de sntate a popula iei prin alegerea de priorit i care

  corespund cel mai bine nevoilor strii de sntate a popula iei i de solu ii bazate pe dovezi de eficacitate a interven iilor. n acelai timp, Ministerului Sntii Publice, prin programul bugetar, aloc fonduri pentru imbunt irea structurii sistemului de sntate (infrastructura, structura de personal) dar i a proceslor ce se desf oar n sistem (elaborarea si implementarea de ghiduri clinice) cu scopul de a crea condi iile necesare cre terii calit ii serviciilor de sntate.Programul bugetar este structurat pe 7 componente principale:

  1. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale i dotareaacestora cu aparatur/echipamente medicale, mijloace de transport specifice siinformatizare

  2. Planificarea si alocarea resurselor umane n concordan cu nevoile populaiei sicreterea competentelor profesionale ale personalului medical

  3. mbunt irea accesului la medicamentele esen iale 4. Dezvoltarea, implementarea i monitorizarea practicilor medicale unitare bazate pe

  ghiduri de practic i protocoale clinice5. Dezvoltarea sistemului naional de acreditare a spitalelor6. Realizarea compatibilit ii cu politicile de sntate din statele membre UE7. Proiecte de servicii de sntate destinate categoriilor de populaie defavorizate.

  n ceea ce privete Planificarea si alocarea resurselor umane n concordan cu nevoile populaiei i creterea competen elor profesionale ale personalului medical, Ministerul Sntii, prin Centrul de Calcul i Statistic Sanitar, a publicat n 2008 un documentreferitor la Asigurarea populaiei cu personal medical pentru asisten primar, care pune n

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  5/15

  eviden inegaliti regionale n acoperirea populaiei cu personal medical n asistenaprimar, dup cum reiese din tabelul de mai jos. Dup cum se observ, numrul de locuitoricare revin la un medic din asistena primar n rural este de peste 6 ori mai mare dect nurban, n 2007. Zonele defavorizate sunt: Regiunea Sud-Muntenia i Sud-Est (773, respectiv655 locuitori/1 medic), iar zona de Nord-Est este cea mai slab acoperit cu medici n mediul

  rural (2778 locuitori/1 medic).Sursa: MSP, Asigurarea populaiei cu personal medical pentru asistena primar, 2008

  Nr. de locuitori la un medic

  locuitori La un medic medici La 100.000 loc.Regiune Urban Rural Urban Rural

  Nord-Est 286 2778 349,6 43,9Sud-Est 426 1982 234,5 50,5Sud-Muntenia 430 1773 232,4 56,4

  Sud-Vest Oltenia 295 1536 339,2 65,1Vest 260 1316 384,5 75,9Nord-Vest 240 1770 415,5 56,5Centru 313 1732 319,5 57,7Bucureti-Ilfov 188 972 532,8 102,9

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  6/15

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  Nord-Est Sud-

  Muntenia

  Vest Centru

  Urban

  Rural

  Medici la 100.000 de locuitori

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Nord-Est Sud-

  Muntenia

  Vest Centru

  Urban

  Rural

  Acelai document al Ministerului Sntii pune n evidena i alte inegaliti ntrerural/urban n ceea ce privete resursele sistemului de sntate. Dup cum se observ dintabelul de mai jos, numrul de asistente comunitare este total insuficient, de exemplu nmediul rural la o asistent comunitar revin 26265 de persoane. De asemenea, se mai observc tot n mediul rural exist 98 de localiti fr medic (Sursa: MSP, Asigurarea populaiei cu

  personal medical pentru asistena primar, 2008).

  Nr.cab.

  de fam.

  Nr.

  medicide fam.

  Nr.

  locuitori

  Nr. pers.

  nscrisela med.

  Nr.

  asis-tente

  Nr.

  asistentecomu-

  Nr. localit.

  fr medic

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  7/15

  nitare

  Total 10582 10595 21624689 19226642 13769 478 98

  Urban 6043 6094 11880347 11294464 7370 107 0

  Rural 4539 4501 9744342 7932178 6400 371 98

  Finan area sistemului de sntate n 2008

  Bugetul Ministerului Sntii Publice pentru anul 2008 a fost fundamentat pe politicilePlanului strategic 2008-2010:

  - respectarea dreptului la ocrotirea sntii populaiei;- garantarea calitii i siguranei actului medical;- creterea rolului serviciilor preventive;- asigurarea accesibilitii la servicii medicale;- respectarea dreptului la libera alegere i a egalitii de anse;

  - aprecierea competenelor profesionale i ncurajarea dezvoltrii lor;- mbuntirea finanrii sistemului de sntate;- transparena decizional.Suma propus a fi alocat de la bugetul de stat i din venituri proprii realizate din

  contribuiile persoanelor juridice care produc sau import produse din tutun i buturialcoolice, altele dect berea i vinul, sau care obin ncasri din activiti publicitare la aceste

  produse este de 4,641 miliarde lei, structurat pe dou mari programe i anume:-Prevenirea i controlul bolilor cu impact major asupra strii de sntate a populaiei

  (2,607 miliarde lei)-Programul de administraie sanitar i politici de sntate (2,033 miliarde lei).n 2008, Ministerul Sanatatii a primit 4.2% din PIB, cea mai mare alocare de fonduri

  din ultimii 20 de ani, ceea ce nseamn c ponderea n total cheltuieli publice a fost de 11.4%,n timp ce la nivelul OECD media este de 16%, Romnia aflndu-se la coada clasamentuluialturi de Ungaria i Polonia.

  Dac lum ns n considerare i piata serviciilor medicale private, care la noi esteevaluat la aproximativ 200 milioane de euro sau 0.2% din PIB, ajungem pe ultimul loc. nUngaria spre exemplu, serviciile medicale private reprezint o piat echivalent cu 2.2% dinPIB sau 2.2 miliarde euro, de 10 ori mai mult dect la noi, de i popula ia este de dou ori mai mic.

  http://www.pharma-business.ro/oportunitati/platile-informale-rezerva-de-crestere-pentru-piata-privata-de-sanatate.htmlhttp://www.pharma-business.ro/oportunitati/platile-informale-rezerva-de-crestere-pentru-piata-privata-de-sanatate.htmlhttp://www.pharma-business.ro/oportunitati/platile-informale-rezerva-de-crestere-pentru-piata-privata-de-sanatate.htmlhttp://www.pharma-business.ro/oportunitati/platile-informale-rezerva-de-crestere-pentru-piata-privata-de-sanatate.html
 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  8/15

  Sntatea este masiv subfinan at n compara ie cu Educa ia (sau Educa ia este suprafinan at n compara ie cu Sntatea) situa ie care se reflect inclusiv n calitateaserviciilor prestate n spitale.

  Principalele programe, obiective i aciuni derulate n anul 2007 care vor continua i n2008, precum i cele noi demarate n anul 2008 finanate de la bugetul de stat i din venituriproprii,sunt:

  Programele naionale de sntate care s rspund problemelor de sntatepublic prioritare precum i nevoilor grupurilor vulnerabile: 1,687 miliarde lei;

  Dotarea unitilor sanitare cu aparatur, echipamente medicale i mijloace detransport specifice (ambulane, autosanitare) constituie o prioritate a anului 2007, aceastaurmnd a fi continuat i n 2008. n bugetul pe anul 2008, au fost prevzute fonduri

  pentru echipamente i aparatur medical la Spitalul Clinic Universitar de Urgen Elias -521,154 milioane lei.

  Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii unitilor sanitare, n cadrul unui

  amplu proiect demarat de MSP avnd drept obiectiv principal creterea accesuluipopulaiei la serviciile medicale performante i compatibilizarea serviciilor medicale cucele oferite n prezent de furnizorii de servicii medicale de acelai tip din statele membreale Uniunii Europene. La finele anului 2006 i respectiv, n 2007, s-au ntreprinsdemersurile legale privind elaborarea documentaiilor tehnico-economice aferenterealizrii a 28 de spitale i au fost aprobai indicatorii tehnico-economici pentru 4 spitaleregionale de urgen, 16 spitale judeene de urgen i 10 spitale la nivelul judeuluiMure. n continuarea acestui proiect, n anul 2008, s-au prevzut fonduri pentrurealizarea a patru obiective noi de investiii n judeul Mure, dezvoltarea asisteneimedicale de urgen n faza prespitaliceasc prin reabilitarea spitalelor de urgen. Sumelealocate acestui obiectiv n 2008, comparativ cu 2007, sunt de 963,538 milioane lei.

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  9/15

  Finan area sistemului de sntate n 2009

  Bugetul alocat snt ii pentru anul 2009 este de numai 3,2 % din PIB, n scdere cu 20% fa de anul 2008, sistemul sanitar romnesc fiind unul comparabil cu rile cele mai srace de pe mapamond.

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  10/15

  Sectorul farmaceutic, de i nseamn mai pu in de 25% din totalul cheltuielilor din ntreg sistemul sanitar, este unul dintre cele mai afectate, 2009 fiind primul an n care pia a a sczut, att ca volum, ct i ca pacien i trata i. Un romn cheltuie, n medie, 100 de euro pentru medicamente ntr-un an, o sum de patru ori mai mic dect media european (circa 430 deeuro/an/per capital). Consumul de medicamente este totodat i aproape cel mai sczut din

  Europa, doar bulgarii cheltuind mai pu in n jur de 85 de euro/an.

  n plus, pe umerii productorilor de medicamente apas i alte dificult i, dincolo de restrngerea consumului. Fixarea pre urilor la medicamentele gratuite i compensate n func ie de un curs valutar mai mic dect cel real, prelungirea termenelor de plat pn la 210 zile i recuperarea anevoioas a crean elor, precum i noua tax suplimentar pe venituri (clawback) reduc tot mai mult marjele de profit ale productorilor care se vd astfel nevoi i s renun e la produsele pentru care nregistreaz cele mai mari pierderi.ntr-un an obi nuit, productorii de medicamente crediteaz statul cu 500 de milioane deeuro, fr niciun fel de dobnd sau penalizri de ntrziere, deoarece contractul Cadru

  men ioneaz explicit c statul nu poate fi obligat s plteasc penalit i, potrivit raportului SAR. La sfarsitul anului 2009, datoriile statului ctre productori nsumau 400 de milioane deeuro, acestea rmnnd neacoperite nici pn n momentul de fa din cauza prelungirii cu

  pn la apte luni a termenelor de plat. Din moment ce majoritatea farmaciilor au vnzri mai mici de 30.000 de euro, costurile au devenit nesustenabile, a a nct n prezent circa 10% dintre farmaciile din Romnia sunt date n judecate de furnizori pentru incapacitate deplata, urmnd a fi declarate falite. Pentru jumtate dintre cele 1.200 de farmacii din mediulrural, falimentul pare a fi singurul deznodmnt. Pe de alta parte, farmaciile sunt obligate princontract s elibereze n continuare medicamente compensate i gratuite pn la sfr itul anului acesta i probabil i n ianuarie 2010, n timp ce restan ele ctre productori/importatori se vor

  acumula.Pe scurt, problemele sistemului sanitar din Romnia, potrivit SAR:

  Subfinan area cronica cheltuielile publice cu sntatea (4,2% din PIB n 2008) reprezint jumtate din ct se

  cheltuie te n UE-15 (7,3% din PIB) cheltuielile pe medicamente, pe cap de locuitor: 100 de euro pe cap de locuitor, n

  Romnia, fa de media UE de 430 de euro. accesul la medicamente, diferen a existent n mediul rural/urban, sraci/boga i. cheltuiala cu medicamentele compensate reprezint sub 10% din consumul de resurse

  publiceRomnia a rezervat anul acesta cel mai mic buget sntatii, din ultimii 9 ani: 3,2% din PIB.Ceea ce inseamna cu aproximativ 30% mai putin fata de anul trecut.

  Principalele recomandri ale SAR:

  o Trebuie investit circa 6% din PIB pentru sectorul sanitar pentru a asigura o func ionare decent, alturi de o programare bugetar realist, care s creeze contextul unor construc ii de

  programe pe termen lung.o Construirea unui sistem de colectare i prelucrare a datelor din sistemul sanitar, pentru

  a produce informa ie relevant cu privire la priorit ile din sistem.

  http://www.wall-street.ro/articol/Economie/72545/Producatorii-de-medicamente-vor-contribui-la-finantarea-sistemului-sanitar.htmlhttp://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/70254/Seful-Farmexim-500-de-farmacii-sunt-in-litigiu-cu-distribuitorii-si-100-dintre-ele-deja-in-insolventa.htmlhttp://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/70254/Seful-Farmexim-500-de-farmacii-sunt-in-litigiu-cu-distribuitorii-si-100-dintre-ele-deja-in-insolventa.htmlhttp://www.wall-street.ro/articol/Economie/72545/Producatorii-de-medicamente-vor-contribui-la-finantarea-sistemului-sanitar.htmlhttp://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/70254/Seful-Farmexim-500-de-farmacii-sunt-in-litigiu-cu-distribuitorii-si-100-dintre-ele-deja-in-insolventa.htmlhttp://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/70254/Seful-Farmexim-500-de-farmacii-sunt-in-litigiu-cu-distribuitorii-si-100-dintre-ele-deja-in-insolventa.html
 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  11/15

  o Definirea adecvat a pachetului de servicii pentru asigura i, considerat de SAR a fi prea generos pentru finan area existent, fr priorit i i nesustenabil. o Eficientizarea alocrii resurselor publice ntre servicii medicale i tratamente(predominanta serviciilor mai scumpe, cu spitalizare, n defavoarea serviciilor oferite demedicii de familie i a tratamentelor n ambulatoriu).o Separarea de facto a activit ii de reglementare (Ministerul Snt ii) de sistemul de finan are (Casa Na ional de Asigurri de Sntate) i de furnizorii de servicii. o Reducerea inechitilor din sistem prin asigurarea unui acces mai mare al popula iei la medicamente.

  Clawback este un sistem prin intermediul cruia to i productorii de medicamente, care desfac produse pe pia a romneasc, vor contribui la finan area sistemului public de Sntate cu 5% pana la 11% din veniturile realizate n urma vnzrii produselor. Grila decontribu ie va fi progresiv, permi nd implementarea principiului cost-volum din Noua Politic a Medicamentului, adic scderea efortului financiar public pe msura cre terii

  volumelor de medicamente achizi ionate.Msura va fi aplicat tuturor productorilor sau de intorilor de autoriza ii de punere pe

  pia a medicamentelor de la 1 octombrie 2009, pentru veniturile provenite din rela ia cu institu iile publice de sntate, i anume pentru vnzrile de medicamentele incluse n

  programele na ionale de sntate, pentru cele din Lista medicamentelor compensate, precum i pentru cele care sunt achizi ionate de ctre spitale.

  Fina area sistemului de sntate n 2010

  Alocarea a 3,6% din PIB plaseaz Romnia pe ultimul loc n cadrul statelor membre UEn ceea ce prive te finan area sistemului de sntate. Aceasta n condi iile n care absolut toate rapoartele interne si externe atrag aten ia asupra necesit ii unei infuzii masive de capital n acest sistem. Mai mult, datorit faptului c ultimul trimestru al anului 2009 a fost finan at prin credite angajament din bugetul anului 2010, n realitate finan area sistemului este cu o suma echivalent a 2,3 - 2,6% din PIB, ceea ce va face ca aceast sum s acopere cheltuielileminime pn la 1 iulie 2010.

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  12/15

  Organizaia Mondial a Sntii se teme c actualul context economic global ar puteadetermina o cretere important a cazurilor de boli mintale i a consumului de tutun i alcool.Reprezentanii OMS avertizeaz, totodat, c exist riscul blocrii sistemului public desntate.i asta deoarece pe timp de criz oamenii tind s renune la sectorul privat nfavoarea celui public, care n multe ri este deja supraaglomerat i slab finanat. De

  asemenea, atenioneaz OMS, recesiunea economic i determin pe oameni s-i neglijezesntatea i s ignore msurile de prevenire a unor boli. Pe fondul crizei, majoritatea stateloreuropene ncearc s-i reduc cheltuielile cu sntatea i au n vedere msuri precumreducerea nivelului de compensare, substituia medicamentelor originale cu cele generice sautieri de preuri.

  SISTEMUL DE SNTATE DIN ROMNIA

  Romania continua sa se afle mult in urma altor state europene in ceea ce priveste sistemul desanatate, o realitate pentru o tara a Uniunii Europene din secolul al XXI-lea care a reusit totusi

  sa faca progrese in multe alte sectoare ale economiei si societatii.Conditiile din spitaleleromanesti - pe care canadienii nici macar nu si le pot imagina - sunt un permanent cal debataie pentru mass media.La aceste probleme se adauga si 'fuga creierelor' cu care se confrunta medicina romaneasca inconditiile in care Romania are cel mai mic numar de medici la numarul de locuitori dintrestatele din Europa. Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca peste 4.000 de medici -majoritatea tineri - au emigrat din 2007, ceea ce reprezinta 10% din medicii tarii. Principalulmotiv este de ordin financiar: salariile pentru medicii rezidenti din Romania sunt de 10-15 orimai mici decat in vestul Europei si choiar comparativ cu salariul mediu din economiaromaneasca. Un medic rezident roman castiga echivalentul a 200 de euro, comparativ cu 320de euro castigati in medie de un muncitor.

  Fuga creierelor a fost alimentata de cererea mare de medici in multe state din Europaoccidentala, indeosebi in Germania, Franta si natiunile nordice. Iar aderarea Romaniei laUniunea Europeana, in 2007, a usurat mult 'importurile' de medici romani in tarilementionate, mai ales ca medicii romani sunt in general bine pregatiti si dispusi sa calatoreascain alte tari pentru un loc de munca mai bine platit. In octombrie 2009, in Bucuresti a avut loccel mai mare targ de locuri de munca in domeniul medical din Europa Centrala si de Est,medicilor romani fiindu-le oferite peste 2.000 de joburi in Europa occidentala, OrientulMijlociu si Austria.

  Scderea numrului de medici n Romnia afecteaz cel mai mult zonele rurale i ora ele mici, unde condi iile de munc sunt cele mai dure. n schimb, centrele universitare rmn supraaglomerate, cu doctori din majoritatea specialit ilor.n paralel cu sistemul public de sntate, s-a dezvoltat un sistem privat ale crui servicii medicale sunt comparabile cu cele

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  13/15

  din rile dezvoltate, dar, n acela i timp, tendinta clinicilor particulare este de a se axa pe specialit ile profitabile i cele mai cutate, precum ginecologia si dermatologia, lsnd

  procedurile mai complexe i mai costisitoare n grija sectorului public.

  n 2009, Romania s-a clasat pe penultimul loc - inaintea Bulgariei - intr-un clasament care

  compara nivelul a 33 de sisteme de sanatate europene. Romania a inregistrat rezultate proastela toate subcategoriile. Totusi, unii sunt de parere ca sistemul de sanatate romanesc ainregistrat si succese, indeosebi in comparatie cu nivelul de asistenta de sanatate oferit inregimul comunist.

  PERFORMANELE SISTEMULUI SANITAR N EUROPA1. OLANDA2. DANEMARCA3. ISLANDA........31. LETONIA

  32. ROMNIA33. BULGARIAsurs: SAR

  CHELTUIELILE CU MEDICAMENTELEpe cap de locuitorRomnia - 100 euroEuropa - 430 euro

  surs: SAR

  FINANAREA FARMACIILOR DIN ROMNIA

  - 10% din farmacii - n pragul falimentului- in mediul rural - 50% din farmacii risc s fie nchise

  - datorii ctre distribuitori2005-2009-85 milioane euro

  surs: SAR

  PIB-UL PENTRU SNTATE N LUME

  - MAURITANIA 2,7%- ROMNIA 3,2%- MEDIE RI SRACE 4,6%- MEDIE AFRICA 5,9%

  - MEDIE EUROPA 8,6%- MEDIA GLOBAL 8,6%

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  14/15

  CONCLUZIE

  Sntatea a fost declarat prioritate national de ctre to i guvernan ii postdecembri ti. Cu toate acestea, finan area acestui sector a avut permanent de suferit, procentul alocat snta ii din produsul intern brut fiind mult sub nivelul alocat de statele membre ale Uniunii

  Europene, chiar i ri din vecintatea Romniei avnd alocate procente mai mari dect la noi. Toate segmentele sistemului sanitar au avut de suferit, att la nivelul infrastructurii,care de cele mai multe ori este degradat i necesit investi ii majore sau nu mai corespunde standardelor, ct i la nivelul dotrilor cu aparatur performant i cu medicamente i materiale sanitare, al aprovizionrii cu alimente, dezinfectante etc. De asemenea,subfinan area nu a permis func ionarea optim ca numr de personal medical calificat i nici atingerea unor venituri corespunztoare pentru personalul de specialitate la toate nivelurile deasisten . Asistm n consecin la un veritabil exod al medicilor i asistentelor ctre ri europene capabile s i sus in sistemul medical.

  Medicina de familie este considerat n toat Europa cel mai important segment al

  asisten ei medicale. Ea furnizeaz serviciile medicale de baz pentru toata popula ia, cu un raport eficien /pre extrem de favorabil. Pentru a sublinia acest aspect, sistemul de asigurri de sntate britanic denume te medicina primar "perla coroanei sistemului de asigurri".

  Medicina de familie este gestionarul strii de sntate a ntregii popula ii. n cabinetele medicilor de familie se acord minimum 50.000.000 de consulta ii pe an i se rezolv peste 80% dintre solicitrile de asistent medical. Medicina de familie este o specialitateinterdisciplinar extrem de vast, care implic, n afara serviciilor medicale curative, i medicina omului sntos, promovarea snt ii, medicina comunitar, profilaxia bolilor cu impact major asupra snt ii popula iei, aplicarea programelor na ionale de sntate, precum i o rela ie special, de lung durat, cu pacien ii.

  n acest moment, dup aderarea Romniei la Uniunea European, s-a liberalizat pia a muncii specific sistemului sanitar. Diplomele sunt recunoscute n toata Uniunea European

 • 8/8/2019 cheltuieli publice-sanatatea

  15/15

  i astfel personalul medical a inceput s emigreze, tentat att de veniturile mult mai consistente, de 10-15 ori mai mari dect n Romnia, ct i de posibilitatea de a- i desf ura meseria la cote nalte, de condi iile generale de munc i de respectul social cuvenit.

  BIBLIOGRAFIE

  1.Vcarel, I- Finan e publice , Editura Didactic i Pedagogic, Bucure ti,2002

  2.Manolescu, Ghe- Buget: abordare economic i financiar , EdituraEconomic, 1997

  3.Institutul Na ional De Statistic


Recommended