Download pdf - Bazele contabilitatii I

Transcript

UNIVERSITATEA DIN PETROANI CENTRUL DE I INVATAMANT DESCHIS LA DISTANTA

Prof.univ.dr. DUMITRU COTLE

BAZELE CONTABLITATII

MANUAL PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA ANUL I

2007

1

OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina Bazele contabilit ii are rolul de ini iere in cunoaterea principalelor elemente teoretice si practice ale obiectului si metodei de cercetare a contabilitatii, a principiilor, procedeelor si instrumentelor specifice utilizate pentru reflectarea st rii, structurii si transform rii patrimoniului. Sistematizarea activit ilor de predare i seminarizare se vor realiza astfel nct s asigure nsuirea ra ional i formarea gndirii contabile independente a studen ilor i a metodologiei de realizare practic a sarcinilor contabilit ii. Problematica cursului mbin no iunile cu caracter teoretic i aplica ii practice prin rezolvarea unor probleme utiliznd analiza contabil a opera iilor economice. Preg tirea pe parcurs a studen ilor se asigur prin intermediul cursului i seminariilor folosindu-se dezbateri, lucr ri aplicative i teste. Elaborat n spiritul acestor idei i convingeri, autorii i-au propus ca prezentul manual s reprezinte un sistem de concepte inteligibile, relevante i credibile precum i un suport aplicativ demonstrativ care permite n elegerea contabilit ii ca tiin universal indispensabil .

2

CUPRINS: CAPITOLUL 1...................................................................................................5 FUNDAMENTELE STIINTIFICE ALE CONTABILITATII..................................5 1.1. Evolutia contabilitatii ca arta, stiinta si tehnica de gestiune...................5 1.2. Evidenta economica: notiune, sarcini si cerinte.....................................6 1.3.Obiectivele si functiile contabilitatii..........................................................7 1.4.Utilitatea informa iei contabile pentru celelalte domenii economice........9 CAPITOLUL 2.................................................................................................11 OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITATII...............................................11 2.1. Delimitari si conceptii privind obiectul contabilitatii...............................11 2.1.1. Concep ia juridica..........................................................................11 2.1.2. Concep ia economica....................................................................11 2.1.3. Concep ia financiara.......................................................................12 2.2.Sfera de actiune a obiectului contabilitatii.Intreprinderea.......................14 2.3. Delimitari si caracteristici privind principalele elemente ale obiectului contabilitatii...................................................................................................17 2.3.1. Patrimoniul economic si juridic - obiect al contabilit......................17 2.3.1.1. Caracterizarea activelor patrimoniale.....................................17 2.3.1.2. Caracterizarea pasivelor patrimoniale.....................................22 2.3.2.Rezultatele activitatii - obiect al reflect rii contabile ...................... 23 CAPITOLUL 3...................................................................................................26 METODA CONTABILITATII..............................................................................26 3.1. Delimit ri privind con inutul metodei contabilitatii...................................26 3.2. Principiile de baza ale metodei contabilitatii...........................................26 3.3. Procedeele metodei contabilitatii............................................................27 CAPITOLUL 4.........................................................................................................28 DOCUMENTAREA - PROCEDEU DE BAZA AL METODEI CONTABILITATII......28 4.1. Definirea, importanta si con inutul documentelor justificative....................28 4.2. Clasificarea documentelor justificative.......................................................29 4.2.1. Formulare tipizate..............................................................................30 4.2.2. Documente netipizate.........................................................................31 4.3. ntocmirea si prelucrarea documentelor justificative..................................31 4.4. Verificarea si corectarea erorilor din documentele justificative..................32 4.5. Registrele contabile...................................................................................33 4.5.1. Registrul jurnal...................................................................................33 4.5.2. Registrul cartea mare........................................................................34 4.5.3. Registrul inventar...............................................................................34 4.6. Gestionarea documentelor........................................................................34 4.6.1. Organizarea circula iei documentelor................................................34 4.6.2. Evidenta si utilizarea documentelor...................................................35 4.6.3. Clasarea, p strarea si arhivarea documentelor justificative si contabile...36 4.6.4. Reconstituirea documentelor justificative si contabile.......................37 CAPITOLUL 5.........................................................................................................38 EVALUAREA ACTIVELOR SI PASIVELOR NTREPRINDERII.............................38 5.1. Con inutul, importanta si necesitatea evalu rii...........................................38 5.2. Principiile evalu rii in contabilitate.............................................................38 3

5.3. Criteriile de baza ale evalu rii.............................................................39 5.4. Formele evalu rii si tratamente contabile privind evaluarea...............39 5.4.1. Tratamente contabile la evaluarea curenta.................................39 5.4.1.1. Evaluarea la data intr rii in ntreprindere...........................39 5.4.1.2. Evaluarea la data ieirii din ntreprindere sau la darea in consum...............................................................42 5.4.1.3. Aplica ii practice privind evaluarea stocurilor la ieire sau consum...........................................................43 5.4.2. Tratamente contabile la evaluarea periodica..............................45 5.4.2.1. Evaluarea la inventariere.................................................45 5.4.2.2. Evaluarea la nchiderea exerci iului.................................46 5.5. Reevaluarea......................................................................................47 5.6. Categorii de preturi si tarife utilizate in evaluarea contabila..............48 5.7. Baze de evaluare utilizate in prezentarea activelor si pasivelor........50 CAPITOLUL 6.....................................................................................................53 INVENTARIEREA - PROCEDEU DE DETERMINARE A SITUA IEI REALE A PATRIMONIULUI..............................................................................53 6.1. Inventarierea activelor si pasivelor: no iune, importanta, func ii, clasificare..............................................................................53 6.2. Etapele inventarierii...........................................................................55 6.2.1. Preg tirea inventarierii.............................................................55 6.2.2.. Inventarierea propriu - zisa.....................................................57 6.2.3. Stabilirea rezultatelor inventarierii...........................................58 6.2.4. Regularizarea diferentelor constatate la inventariere..............59 GLOSAR...........................................................................................................61 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................65

4

CAPITOLUL 1FUNDAMENTELE TIIN IFICE ALE CONTABILIT II Domeniul larg de investigare al contabilit ii, concretizat n ob inerea de informa ii cu privire la: administrarea patrimoniului (averii) i rela iile ntre unitate i sistemele exterioare acesteia, nu are corespondent ntr-o alt disciplin tiin ific . Prin intermediul contabilit ii se realizeaz caracterizarea n etalon monetar (b nesc) a patrimoniului i a rezultatelor financiare ale activit ii desf urate n decursul unei perioade determinate. 1.1. Evolu ia contabilit ii ca art , tiin i tehnic de gestiune

n decursul evolu iei sale, contabilitatea a fost considerat : art , tiin i tehnic de gestiune. Cei care au considerat contabilitatea o art , au pornit de la premisa potrivit c reia, aceasta nu ar avea la baz norme i principii care s fac posibil folosirea ei de c tre oricine, motiv pentru care numai persoane nzestrate cu anumite nsuiri pot realiza reprezentarea activit ii economice, cu ajutorul unor procedee cum sunt: documentarea, evaluarea, inventarierea, contul, bilan ul, balan a de verificare. Al ii au considerat contabilitatea, tiin a conturilor ntruct ne nva cum s stabilim conturile i cum s le organiz m, pentru ncheierea socotelilor unei ntreprinderi. Literatura de specialitate, atribuie contabilit ii calitatea de tiin social de gestiune deoarece are rolul de a consemna activit i i fapte socialeconomice, legate de gestiunea averii i a afacerilor, furniznd informa ii unei sfere largi de utilizatori influen nd comportamentul acestora, determinnd schimb ri sociale i economice. Dup al ii, contabilitatea ar fi o tehnic de gestiune, deoarece ar presupune nregistrarea i inerea de socoteli pe baza unui sistem de nregistr ri contabile, f r a avea la baz o teorie care s studieze aspectele multilaterale ale fenomenelor economice empirice, ci numai sarcina de a le nregistra. Ca tehnic de gestiune, contabilitatea se rezum la culegerea, prelucrarea, sistematizarea i stocarea datelor care privesc fluxurile materiale i financiare ale ntreprinderii, fiind partea aplicat a teoriei contabile. Contabilitatea, ca tehnic de gestiune, are rolul de a observa, consemna, prelucra i controla tranzac iile i evenimentele care afecteaz pozi ia i performan ele financiare ale ntreprinderii. n calitatea sa de teorie tiin ific , contabilitatea reprezint un sistem de principii, reguli i norme, care explic i informeaz , iar ca tehnic , constituie un ansamblu coerent de procedee i instrumente prin care se observ i se nregistreaz resursele economice, precum i utilizarea acestora, att la nivelul economiei na ionale (contabilitatea na ional ), ct i la nivelul unei entit i patrimoniale (contabilitatea financiar ). Ca tiin , contabilitatea s-a remarcat prin faptul c de ine mai multe teorii referitoare la obiectul i metoda de studiu i desf oar o activitate de cercetare proprie, orientat n trei direc ii:

5

- cercetarea contabil fundamental , care are ca obiect, studiul contabilit ii ca fenomen istoric, social i organiza ional ; - cercetarea contabil aplicativ , care are ca obiect, perfec ionarea procedeelor i instrumentelor cu care opereaz contabilitatea practic n domeniile ntreprinderii; - cercetarea contabil normativ , care reprezint o aplicare a rezultatelor cercet rii fundamentale i aplicative i are rolul de a efectua studii i analize, pe baza c rora organismele de normalizare emit norme i reglement ri contabile. Aceasta asigur baza elabor rii reglementarilor contabile, nu numai n func ie de teorii, ci i de restric iile social-politice i institu ionale ale fiec rei ri. tiin a contabil , mpreun cu practica contabil , au stat la baza apari iei i dezvolt rii sistemelor contabile, fundamentate pe aceleai legi obiective: dubla reprezentare a patrimoniului, dubla nregistrare a opera iunilor patrimoniale i dubla centralizare a mic rilor i transform rilor patrimoniului, precum i aceleai procedee specifice de lucru: bilan ul, contul i balan a de verificare. Aceste sisteme contabile, respectiv, sistemul european, sistemul anglo-saxon, sistemul sud-american, sistemul islamic etc., dei se bazeaz pe aceleai legi, obiective, prezint deosebiri semnificative, generate de contextul social-economic i politic de aplicare a contabilit ii. Prof. Bernard Colasse men ioneaz : Contabilitatea este cea mai veche din toate tiin ele de gestiuneContabilitatea este ea ns i istorie: c r ile contabile au voca ia de a p stra urma unui anumit num r de evenimente cu consecin e economice.. n concluzie contabilitatea, s-a manifestat ca tiin relativ trziu, n schimb, ca practic social a existat de milenii. 1.2. Eviden a economic : no iune, sarcini i cerin e Prin eviden n general se n elege consemnarea (nregistrarea) n cadrul unor nscrisuri ntr-o anumit ordine a evenimentelor, tranzac iilor i opera iilor ce au avut loc, cu scopul de a servi necesita ilor de informare, n vederea lu rii unor decizii privind activitatea viitoare. Principala surs de date i informa ii pe baza c reia se nregistreaz , prelucreaz i vehiculeaz date cu privire la evolu ia sistemului economic o reprezint eviden a economic . Aceasta presupune oglindirea i nregistrarea ntr-o ordine sistematic , pe baza unor principii bine stabilite, a evenimentelor i tranzac iilor ce au avut loc, n vederea satisfacerii unor necesit i practice. nseamn c eviden a economic constituie o component a sistemului informa ional prin care se urm rete nregistrarea i controlul utilit ilor, resurselor i a rezultatelor ob inute n decursul unei perioade determinate (lun , an). Sistemul informa ional economic reprezint un sistem organizat i integrat de principii, metode, mijloace i procedee utilizate ntr-o unitate pentru culegerea, nregistrarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea, analiza i valorificarea informa iilor n vederea lu rii deciziilor. Ca parte component a acestuia, sistemul de evident economic cuprinde un ansamblu unitar de nregistrare i control pe baza unor principii bine stabilite a mijloacelor economice, a surselor de provenien a a acestora, a

6

rezultatelor financiare, n scopul cunoaterii activit ii unei entit i (societate comercial , regie autonom , institu ie, etc.). Informa iile reflectate cu ajutorul eviden ei economice se adreseaz : - managerilor - n cadrul proceselor de luare a deciziilor; - ac ionarilor, asocia ilor - pentru a cunoate performan ele capitalului investit; - organismelor de finan are (b ncilor) - n vederea aprecierii posibilit ilor de recuperare a capitalului investit; - organelor fiscale i de protec ie social - pentru cunoaterea nivelului contribu iilor i a indemniza iilor, etc. Pentru a r spunde solicit rilor de informa ii de natur economic , unit ile i organizeaz propriul sistem de culegere, prelucrare, stocare i transmitere a datelor prin intermediul compartimentului financiar contabil. Eviden a economic nglobeaz pe lng informa iile de natur financiar-contabile i pe cele de natur tehnic-operativ i statistic , ceea ce nseamn c asigur cea mai mare parte a informa iilor la nivelul unei ntreprinderi. Eviden a economic prezint importan a pentru activitatea practic i prin sarcinile care-i revin, i anume: - nregistrarea fenomenelor, proceselor i activit ilor ce au avut loc la nivelul fiec rei ntreprinderi; - ob inerea de informa ii necesare caracteriz rii fenomenelor i proceselor n vederea lu rii deciziilor; - urm rirea respect rii i aplic rii corecte a actelor normative specifice domeniului economic; - ob inerea de informa ii permanente i oportune n condi ii de eficien economic , astfel nct costul informa iilor s nu fie dispropor ionat fa de efectele ce se pot ob ine pe seama lor. Pentru a r spunde acestor sarcini, eviden a economic trebuie s ndeplineasc urm toarele cerin e1: - s fie organizat pe baza unor principii i norme fundamentate tiin ific; - s asigure operativ i eficient totalitatea informa iilor necesare caracteriz rii activit ii; - s fie clar , simpl , concis , nentrerupta i s reflecte real fenomenele i procesele economice; - s dispun de o metodologie proprie care s -i asigure un sistem unitar de indicatori n concordan cu cei previziona i, n vederea compar rii lor; - s poat fi adaptat progresului continuu al activit ii economice. n concluzie, consideram eviden a economic ca un sistem unitar de reflectare i nregistrare a activit ii economice, n vederea cunoaterii, urm ririi i controlului pe baza de documente, sub aspect cantitativ, calitativ i valoric a fenomenelor, proceselor, activit ilor i opera iilor att la nivelul unei ntreprinderi, ct i a economiei na ionale n ansamblul s u . 1.3. Obiectivele i func iile contabilit ii Aa dup cum sus in majoritatea specialitilor n domeniu, principala surs de date a sistemului informa ional economic o constituie eviden a contabil (contabilitatea).1

Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr. 380/05.06.2002

7

Aceasta cuprinde ansamblul opera iilor de nregistrare a existen ei i mic rii elementelor patrimoniale ale unei ntreprinderi, pe baza unor reguli i norme speciale Contabilitatea este considerat ca instrument de baz n urm rirea existen ei i mic rii elementelor patrimoniale. Obiectivul principal al acesteia l constituie furnizarea de informa ii, att pentru necesit i proprii ct i pentru asocia i, ac ionari, clien i, furnizori, b nci, organele fiscale i alte persoane juridice i fizice. Pentru ca prin contabilitate s se realizeze procesul de cunoatere a patrimoniului (averii), este necesar ca aceasta s r spund urm toarelor obiective de baz : - nregistrarea permanent , cronologic i sistematic a existen ei i mic rii elementelor patrimoniale; - nregistrarea i prelucrarea datelor necesare elabor rii programelor de activitate i a strategiilor de dezvoltare; - prelucrarea, p strarea i verificarea datelor cu privire la opera iile ce au avut loc; - furnizarea de informa ii cu privire la cheltuieli, venituri i rezultate financiare, inclusiv controlul opera iilor patrimoniale efectuate; - furnizarea datelor necesare elabor rii bugetului de venituri i cheltuieli. - furnizarea informa iilor necesare organelor de decizie (managerilor, administratorilor); - ob inerea informa iilor necesare ntocmirii situa iilor financiare anuale ale ntreprinderii (bilan , cont de profit i pierderi, situa ia modific rii capitalului propriu, situa ia fluxurilor de trezorerie, politici contabile i note explicative); Realizarea acestor obiective este posibil doar n condi iile n care contabilitatea ndeplinete o serie de func ii. Consider m c cele mai importante func ii sunt urm toarele: Func ia de nregistrare. Const n capacitatea contabilit ii de a reflecta operativ, precis i n complexitatea lor, procesele, opera iile, activit ile i fenomenele ce se pot exprima valoric cu ajutorul documentelor justificative; Func ia de informare. Presupune asigurarea de date cu privire la existen a i dinamica patrimoniului, respectiv cunoaterea stadiului de desf urare a activit ii precum i a rezultatelor financiare. Prin contabilitate se asigur o informare complex asupra aspectelor ce caracterizeaz activitatea economic a ntreprinderii (nivelul activelor, crean elor, datoriilor, rezultatelor, etc.). Func ia de control. Const n verificarea cu ajutorul datelor furnizate de contabilitate, a modului de p strare i utilizare a mijloacelor materiale i b neti, precum i a modului de gestionare a resurselor, n conformitate cu legisla ia n vigoare. Func ia juridic . Are n vedere rolul contabilit ii n dovedirea anumitor acte i fapte prin care se confirm existen a, micarea, transformarea i apartenen a unor elemente patrimoniale. Datele furnizate de contabilitate constituie elemente valoroase pentru stabilirea abaterilor de la disciplina economico-financiar , de sus inere a cauzelor n curs de desf urare n cadrul instan elor judiciare.

8

Func ia de analiz . Are n vedere realizarea pe baza datelor furnizate de contabilitate a unei cercet ri am nun ite a fenomenelor, proceselor, opera iilor i activit ilor n vederea stabilirii influen elor acestora asupra patrimoniului i a rezultatelor financiare. Pe baza analizei opera iilor economico-financiare se stabilesc conturile n care se vor nregistra aceste opera ii. Func ia previzional . Const n calitatea datelor contabile de a reprezenta elemente de referin n realizarea de estima ii cu privire la evolu ia viitoare a activit ii. Pe baza informa iilor furnizate de contabilitate, care se refer la evenimente, fapte, opera ii, activit i, etc., ce au avut loc, se pot estima indicatorii economico-financiari ai activit ii viitoare; se pot stabili obiectivele strategiei de dezvoltare.

1.4. Utilitatea informa iei contabile pentru celelalte domenii economice Pentru management: informa ia contabila este utila in planificarea, controlul si evaluarea afacerii. Contabilitatea ofer rapoarte interne care ajuta managerii sa r spund la ntreb ri cum ar fi: ntreprinderea are suficiente disponibilitati pentru a putea pl ti datoriile curente? clien ii isi pl tesc la timp datoriile? care sunt costurile de produc ie pentru fiecare produs realizat? care costuri depasesc bugetul? se poate acorda salaria ilor major ri de salar? care produs din linia de produc ie este cel mai profitabil? ce mprumuturi trebuie sa fac ntreprinderea pentru a se dezvolta? Astfel, managerii recurg la informa ia contabila pentru a putea lua decizii intelepte. Pentru marketing/publicitate: un specialist in marketing poate fi considerat cel care dezvolta strategii pentru succesul vnz rilor. Trebuie sa tie cat mai bine sa dimensioneze costurile si beneficiile. Cei care lucreaz in mass-media se confrunta cu raitingurile si cu alocarea de bugete, astfel ei sunt interesa i sa cunoasc cum sa-si diminueze costurile. Pentru finan e(b nci): cei care doresc sa lucreze in domeniul bancar, in cel de investi ii sau la bursa de valori au mare nevoie de contabilitate. Indiferent ca sunt efi de departamente in b nci, institu ii publice, spitale sau coordoneaz o afacere de familie trebuie sa analizeze situa ii financiare pentru a putea lua cele mai bune decizii. Pentru imobiliare: cea mai relevanta func ie in imobiliare este aceea de broker. Dar cum intr-o tranzac ie imobiliara de cele mai multe ori este implicata si o institu ie de credit brokerul trebuie sa tie: poate cump r torul sa-si achite creditul din venitul pe care l are? Fluxul de numerar generat de proprietate justifica pre ul acesteia comercializat pe pia a imobiliara? R spunsul la aceste ntreb ri nu l poate da daca nu are minime cunostiinte de contabilitate.

9

NTREB RI: 1. Care sunt elementele ce sus in tratarea contabilitatii ca teorie stiintifica ? 2. Preciza i cele trei dimensiuni ce descriu patrimoniul unei ntreprinderi. 3. Defini i evidenta economica. 4. Defini i sistemul informa ional economic. 5. Care sunt utilizatorii externi de informa ii contabile? 6. Defini i func iile contabilitatii.

10

CAPITOLUL 2OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILIT II

n decursul evolu iei sale contabilitatea a adunat o zestre important de idei, teorii, principii, standarde, teze i nu n ultimul rnd concep ii cu privire la propria voca ie adic obiectul s u de studiu. Cu toate c au existat numeroase controverse cu privire la obiectul contabilit ii, literatura de specialitate eviden iaz numeroase concep ii dintre care consider m reprezentative urm toarele: concep ia juridic , concep ia economic i concep ia financiar . 2.1. Delimit ri i concep ii privind obiectul contabilit ii 2.1.1. Concep ia juridic n conformitate cu aceasta, constituie obiect al contabilit ii, patrimoniu (averea) agen ilor economici, privit prin prisma drepturilor i obliga iilor n corela ie cu bunurile i valorile ce apar in de drept unei persoane fizice sau juridice. Conform concep iei juridice rela iile economice sunt privite ca raporturi generatoare de drepturi i obliga ii, subordonnd astfel economicul juridicului. Se cunosc dou forme ale patrimoniului conform acestei concep ii: - patrimoniu economic, format din bunuri tangibile (materiale), intangibile (nemateriale) ori active financiare apar innd unei entit i (ntreprinderi) ce pot fi evaluate credibil n bani; - patrimoniu juridic ca fiind reprezentat prin totalitatea drepturilor i obliga iilor conexe bunurilor ce pot fi evaluate credibil n bani i apar innd de drept unei entit i. Ecua ia juridic a patrimoniului sub forma: Bunuri economice = Drepturi + Obliga ii Bunurile economice cuprind realit i economice concrete care mbrac o form material , nematerial sau financiar aflate n proprietatea unei entit i. Drepturile se refer la un drept de proprietate restrns asupra bunurilor, diminuat de valoarea obliga iilor de plat pentru acele bunuri. Obliga iile sunt echivalente cu datoriile de pl tit ter ilor, pentru bunurile primite sau creditele financiare acordate de acetia. n contabilitate bunurile economice i drepturile (crean ele) sunt denumite active iar obliga iile (datoriile) pasive. 2.1.2. Concep ia economic Conform concep iei economice, obiectul de studiu al contabilit ii este reprezentat de circuitul capitalului.

11

Acesta este privit sub dou aspecte: - al existen ei concrete, destina iei, al modului n care se aloc , ntrebuin eaz i consum capitalul denumit capital concret (fizic); - al apartenen ei, modului de dobndire, procurare, exprimnd originea (provenien a) sau sursa economic , fiind denumit capital abstract (financiar). Capitalul concret poate fi grupat n capital fix i capital circulant. Capitalul fix se concretizeaz n bunuri economice cu o utilizare durabil (imobiliz ri) care particip la mai multe cicluri de exploatare (ani), depreciindu-se treptat i nlocuindu-se dup mai mul i ani de utilizare. Capitalul circulant este format din bunuri concret materiale, crean e i numerar care se utilizeaz o perioad scurt n activitatea ntreprinderii, participnd n general la un singur circuit economic, modificndu-i n permanen forma i se ateapt a fi realizat n termen de 12 luni de la data bilan ului. Capitalul abstract sau sursa de acoperire a capitalului concret, este structurat n func ie de apartenen , adic de proprietarii acestuia n capital propriu i capital mprumutat (atras sau str in). Capitalul propriu, reprezint dreptul ac ionarilor (interesul rezidual) n activele ntreprinderii dup deducerea tuturor datoriilor, adic acea parte a capitalului care apar ine de drept proprietarilor i se realizeaz prin aport propriu (ex. capitalul social). Capitalul mprumutat (datorii) cuprinde resursele externe atrase pentru finan area activit ii pe termen lung, dar care nu apar ine de drept proprietarilor de capital ns asigur o dezvoltare viitoare cu condi ia utiliz rii ra ionale. mbrac forma: mprumuturilor bancare pe termen lung (> 1 an) i alte datorii ce privesc imobiliz rile financiare. Ecua ia de echilibru patrimonial conform concep iei economice cu privire la obiectul contabilit ii este: Bunuri economice (Active) = Capitaluri proprii + Datorii sau Capitaluri proprii = Active Datorii 2.1.3. Concep ia financiar Potrivit concep iei financiare obiectul contabilit ii este circumscris cercet rii i solu ion rii laturilor valorice ale existen ei mic rii i transform rii resurselor pe care le trateaz sub aspectul provenien ei (permanente i temporare) i din punct de vedere al utiliz rii (durabile i ciclice)*). Sub aspectul originii sau provenien ei resursele economice pot fi grupate astfel: - resurse permanente sau durabile - resurse temporare Dac se are n vedere modul de utilizare sau ntrebuin are, resursele mbrac forma: - investi iilor durabile sau pe termen lung - investi ii ciclice sau pe termen scurt Concep ia financiar privind obiectul contabilit ii statueaz pe lng expresia b neasc (valoric ) sub care sunt reflectate resursele economice, dou criterii de grupare i ordonare a elementelor:

12

-

lichiditatea exigibilitatea

Prezentarea ecua iei fundamentale a bilan ului, schematic:

ACTIVE

BUNURI + CREAN E ECONOMICE Concep ia economica CAPITAL + CAPITAL FIX CIRCULANT Concep ia financiara UTILIZ RI + UTILIZ RI DURABILE CICLICE

Concep ia juridica

PASIVE

OBLIGA II + OBLIGA II fata de act/as fata de ter i Concep ia economica CAPITAL + CAPITAL PROPRIU STR IN Concep ia financiara RESURSE + RESURSE permanente temporare

Concep ia juridica

EXEMPLE: 1. SC JOLO SA avnd ca obiect de activitate produc ia de accesorii pentru incaltaminte, in urma inventarierii patrimoniul societatii se prezint astfel: - hala de produc ie 10.000 lei - maini de cambrat 5.000 lei - maini de t iat 2.000 lei - crean e fata de clien i 500 lei - disponibil in cont la banca 1.000 lei - numerar in casierie 250 lei - credite bancare pe termen scurt 3.000 lei - datorii fata de furnizori 4.000 lei Sa se determine capitalul propriu al ntreprinderii . Total active(bunuri economice + crean e + disponibilitati) = 18.750 Capital str in = 7.000 Capital propriu = 18.750 7.000 = 11.750 2. Gradul de lichiditate al produselor finite, bunurilor destinate vnz rii este mai mare dect a activelor imobilizate. Astfel, la SC JOLO SA o maina de sub iat materialele netesute are o lichiditate mai mica dect taifurile sau bombeurile care sunt produse finite. 3. Gradul de exigibilitate al surselor de finan are este in func ie de termenul pana la care societatea poate sa dispun de ele(scadenta). Astfel, contribu iile pe care o societate le plateste la bugetul de stat pentru salariile angaja ilor au o exigibilitate mai mica dect un credit bancar pe 10 ani.

13

2.2. Sfera de ac iune a obiectului contabilit ii. ntreprinderea n func ie de specificul activit ii economice desf urate, unit ile patrimoniale care organizeaz i conduc contabilitatea se mpart n: agen i economici, societ i bancare, institu ii publice, persoane juridice f r scop patrimonial i persoane fizice autorizate2. Agen ii economici cuprind ntreprinderile care desf oar activit i economice de produc ie de bunuri, construc ii, montaj, comer , transport, turism, prest ri servicii n domeniul financiar-bancar, etc. Acestea sunt organizate n regii autonome, societ i na ionale, societ i comerciale i societ i cooperatiste. Regiile autonome i societ ile na ionale sunt entit i economice organizate n ramurile strategice ale economiei na ionale: industria de armament, energetic , exploatarea minelor i gazelor naturale, pot i telecomunica ii, transporturi feroviare, etc. stabilite de Guvern. Acestea se pot diviza n companii na ionale i au ca obiect exploatarea i valorificarea unor bunuri aflate n proprietatea statului (public ). Societ ile comerciale sunt entit i economice colective nfiin ate prin acte administrative sau prin asociere de persoane fizice i/sau juridice n vederea efectu rii de activit i economice (acte de comer ), cu respectarea dispozi iilor legale**). Dup forma de constituire i func ionare acestea mbrac urm toarele forme juridice: societ i n nume colectiv (S.N.C.); societate n comandit simpl (S.C.S.); societ i pe ac iuni (S.A.) i societate cu r spundere limitat (S.R.L.). - Societate n nume colectiv (S.N.C.) se caracterizeaz prin faptul c obliga iile sociale sunt garantate cu patrimoniul societ ii cu r spundere nelimitat i solidar a tuturor asocia ilor. - Societatea n comandit simpl (S.C.S.)***) se caracterizeaz prin existen a a dou categorii de asocia i: comandita i i comanditari. Comandita ii r spund fa de obliga iile societ ii solidar i nelimitat, administrnd direct societatea, iar comanditarii r spund limitat, numai cu aportul propriu i nu au dreptul s se amestece n administrarea societ ii. Capitalul social este divizat n p r i sociale care nu pot fi cedate de comanditari f r acordul unanim al acestora. - Societatea n comandit pe ac iuni (S.C.A.) se caracterizeaz prin aceleai caracteristici cu societatea n comandit simpl , iar capitalul este frac ionat n ac iuni. - Societatea pe ac iuni (S.A.) se caracterizeaz prin faptul c obliga iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asocia ii sunt obliga i s r spund n limita capitalului subscris, exprimat n ac iuni. Ac iunile pot fi transmise liber ter elor persoane, nefiind necesar o aprobare din partea celorlal i asocia i. - Societatea cu r spundere limitat (S.R.L.) se caracterizeaz prin faptul c obliga iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asocia ii, n num r2

M. Epuran, V.B b i , Teoria general a contabilit ii, Editura Mirton, Timioara 2000, pag. 48

**) Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale modificat i completat , M.Of. nr. 33/29.01.1998

***) Comandita reprezint contractul de asociere

14

limitat r spund numai cu cota lor social . P r ile sociale ale asocia ilor sunt, n principiu, netransmisibile altor persoane i nici reprezentate prin titluri negociabile aa cum sunt ac iunile. Societ ile (asocia iile) cooperatiste sunt entit i economice constituite pe principiul activit ii comune ale membrilor ei, avnd caracteristica unor societ i de persoane care administreaz i gestioneaz bunurile i muncesc mpreun dup regulile statutare de administrare i repartizare a rezultatelor. Existen a diverselor tipuri de ntreprinderi ca entit i economice, juridice i contabile, necesit clasificarea acestora dup urm toarele criterii, astfel: Dup forma de proprietate asupra capitalului exist ntreprinderi cu capital de stat; ntreprinderi cu capital privat i ntreprinderi cu capital mixt. Dup domeniul i obiectul de activitate ntreprinderile se grupeaz astfel: - ntreprinderi de produc ie; - ntreprinderi de construc ii-montaj; - ntreprinderi de exploat ri miniere; - ntreprinderi de desfacere (circula ia m rfurilor); - ntreprinderi de prest ri de servicii financiar-bancare i de asigur ri; - ntreprinderi prestatoare de servicii diverse. Dup importan a lor n cadrul economiei na ionale ntreprinderile cu capital de stat (public) se mpart n ntreprinderi de subordonare a administra iei centrale care se nfiin eaz prin Hot rri ale Guvernului i ntreprinderi de subordonare a administra iei locale care se nfiin eaz prin Decizii ale Consiliilor locale i jude ene. Dup m rimea lor, ntreprinderile se mpart n: ntreprinderi mici; ntreprinderi mijlocii i ntreprinderi mari. ncadrarea acestora n cele trei categorii se face n func ie de m rimea urm torilor indicatori: cifra de afaceri; total active i num rul mediu de salaria i. Dup caracterul activit ii n timp ntreprinderile se mpart n ntreprinderi cu activitate continu (permanent ) i ntreprinderi cu activitate sezonier . Dup modul de organizare a produc iei avem ntreprinderi cu produc ie individual sau pe comenzi; ntreprinderi cu produc ie de serie i ntreprinderi cu produc ie de mas . Dup apartenen a na ionala ntreprinderile se mpart n ntreprinderi na ionale i ntreprinderi multina ionale. Dup modul de organizare i conducere a contabilit ii ntreprinderile se mpart n dou categorii: - Microntreprinderi, entit i economice cu cifra de afaceri anual mai mica de 100.000 EURO ntre 1- 9 salaria i, capital privat i desf oar activit i n sfera de produc ie. - ntreprinderi mici i mijlocii sunt cele care ndeplinesc n prezent cel pu in dou din criteriile: cifra de afaceri pn la 7,3 mil. EURO, total active pana la 3,65 mil. EURO i num r mediu de salaria i pn la 50. Acestea organizeaz i conduc contabilitatea conform reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. - ntreprinderi mari care organizeaz i conduc contabilitatea conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a - IV-a a Comunit ilor Economice Europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate) (n

15

prezent cele care ndeplinesc urm toarele criterii: cifra de afaceri peste 7,3 mil. EURO total active peste 3,65 mil. EURO i num rul mediu de salaria i peste 50*). Contabilitatea acestor ntreprinderi se organizeaz i conduce dup un plan contabil general i norme metodologice de aplicare a acestuia elaborate de Ministerul Finan elor Publice. Societ ile bancare din rndul c rora distingem doua categorii de persoane juridice: Banca Na ionala a Romniei i societ ile bancare c rora le corespund dou sisteme contabile diferite. Contabilitatea acestor institu ii este organizat i condus dup planul de conturi al B.N.R., n cazul acestei institu ii, respectiv dup planul de conturi pentru societ ile bancare i normele metodologice de aplicare a acestora, elaborate de Banca Na ional a Romniei i probate de Ministerul Finan elor Publice. Institu iile publice (bugetare) sunt organiza ii de stat create pentru realizarea unor activit i social-culturale. Ele nu ndeplinesc o activitate economic direct productiv , ci utilizeaz n principal resurse bugetare i se pot grupa dup natura activit ii n dou categorii: - organe ale puterii i administra iei de stat; - unit i subordonate Guvernului sau autorit ilor locale. Caracteristica esen ial a institu iilor publice o constituie faptul c activitatea lor nu genereaz venituri care s le asigure n ntregime autofinan area, ele fiind finan ate din bugetele publice i din venituri proprii sau extrabugetare, ceea ce a determinat organizarea contabilit ii dup un plan de conturi propriu i normele metodologice de aplicarea a acestuia. Persoanele juridice f r scop patrimonial sunt unit i constituite pe principiul asocierii sau particip rii libere i desf oar activit i publice, socialculturale, religioase, precum i anumite activit i economice. Din aceast categorie fac parte asocia iile, funda iile, organiza iile sindicale, cultele religioase, partidele politice, organiza iile non-guvernamentale, etc. Acestea i acoper cheltuielile de func ionare din contribu ia membrilor acestora, precum i din unele venituri proprii, ob inute din activit i economice. Contabilitatea unit ilor f r scop patrimonial este organizat i condus dup un plan de conturi propriu i norme metodologice de aplicare a acestuia elaborate de Ministerul Finan elor Publice. Persoanele fizice autorizate, sunt persoanele fizice care desf oar activit i independente pe baz de autoriza ie emis de autorit ile competente, respectiv: notari publici, avoca i, exper i contabili, contabili autoriza i, auditori financiari, medici cu cabinete individuale, taximetriti, etc.. Contabilitatea persoanelor fizice autorizate este organizat i condus n partid simpl conform Normelor metodologice emise de Ministerul Finan elor Publice. Contabilitatea na ional sau contabilitatea general a statului are ca obiect prezentarea printr-un sistem de conturi a ansamblului opera iunilor ce constituie activitatea economico-social na ional sub form de circuite i fluxuri, precum i a unor agregate macroeconomice privind evolu ia economiei na ionale3.3

Epuran M, B b i V op. cit. pag. 59

16

2.3. Delimit ri i caracteristici privind principalele elemente ale obiectului contabilit ii n conformitate cu reglement rile na ionale i interna ionale actuale, obiectul de studiu al contabilit ii este orientat n urm toarele direc ii: - cunoaterea pozi iei financiare a ntreprinderii prin intermediul patrimoniului economic i juridic; - cunoaterea performan elor ntreprinderii prin intermediul rezultatelor financiare; - eviden ierea elementelor extrapatrimoniale ce intervin n activitatea ntreprinderii. 2.3.1. Patrimoniu economic i juridic obiect al contabilit ii Patrimoniu poate constitui obiect de studiu al contabilit ii atunci cnd este investit, adic utilizat n activit i economice (produc ia de bunuri, prestarea de servicii, comercializare), administrative, social culturale etc., prin care se satisfac nevoi reale ale societ ii. Dac avem n vedere concep ia economico juridico financiar elementele patrimoniului sunt dedublate n dou structuri generice specifice unui limbaj propriu i anume: activele patrimoniale, pasivele patrimoniale. 2.3.1.1. Caracterizarea activelor patrimoniale Un activ**) reprezint o resurs controlat de c tre ntreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute i de la care se ateapt beneficii economice viitoare. Resursa conform Dic ionarului Explicativ al Limbii Romne constituie sursa de mijloace susceptibile de a fi valorificate ntr-o mprejurare dat . Controlul asupra activului se realizeaz prin intermediul drepturilor legale sau contractuale de inute. Evenimente trecute (anterioare) sunt acele evenimente ce n mod normal determin ob inerea de active prin cump rare, produc ie proprie sau alte surse ce preced o anumit dat . Beneficiile economice viitoare reprezint poten ialul unui activ de a contribui n mod direct sau indirect la fluxul de numerar i echivalente ale numerarului c tre ntreprindere. Acest poten ial poate fi unul productiv fiind parte a activit ilor de exploatare. De asemenea se poate transforma n numerar sau echivalente ale numerarului sau poate avea capacitatea de a reduce ieirile de numerar cum ar fi un proces alternativ de produc ie care micoreaz costurile. Dac avem n vedere aspectele juridice cu privire la patrimoniu, putem considera c activele cuprind totalitatea drepturilor de proprietate i a drepturilor de crean pe care le are un titular de patrimoniu.

** Standardele Interna ionale de Contabilitate 2001, Editura Economic , pag. 1474

17

Drepturile de proprietate sunt considerate drepturi reale, fiind formate din totalitatea bunurilor economice tangibile (materiale) i intangibile (f r suport material) asupra c rora se exercit un drept de proprietate. Drepturile de crean (crean ele) sunt drepturile apar innd unei persoane (creditorul) de a pretinde altei persoane (debitorul) s -i ndeplineasc o anumit obliga ie s dea sau s nu dea, s fac sau s nu fac ceva. n contabilitate acestea mbrac forma clien ilor, debitorilor diveri i alte crean e. Dac avem n vedere natura (destina ia economic ) i lichiditatea activele patrimoniale cuprind urm toarele structuri: - activele imobilizate; - activele circulante; - cheltuielile n avans; a) Activele imobilizate denumite imobiliz ri, sunt activele unei ntreprinderi destinate utiliz rii pe o perioad ndelungat n activitatea proprie. Acestea sunt de inute pentru a fi utilizate n produc ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative fiind posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. Contabilitatea clasific activele imobilizate (imobiliz rile) dup natura lor astfel: - imobiliz ri necorporale; - imobiliz ri corporale; - imobiliz ri financiare. Imobiliz rile necorporale (netangibile) sunt reprezentate prin active identificabile nemonetare, f r suport material i de inute pentru utilizare n procesul de produc ie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor sau n scopuri administrative. Se ncadreaz n categoria imobiliz rilor necorporale: cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, brevetele, licen ele, m rcile comerciale, fondul comercial, programele informatice, alte imobiliz ri necorporale. - Cheltuielile de constituire se refer la ieirile de numerar (pl ile) sau datoriile angajate ce privesc nfiin area (constituirea) sau dezvoltarea unei societ i comerciale cum sunt: taxe i alte cheltuieli de nregistrare, nmatriculare, autorizare, emiterea i vnzarea de ac iuni, prospectarea pie ei, publicitate i alte cheltuieli de aceast natur ce privesc nfiin area i extinderea activit ii persoanei juridice. - Cheltuieli de dezvoltare cuprind aloc rile de fonduri pentru aplicarea rezultatelor cercet rii sau a altor cunotin e n scopul realiz rii de produse sau servicii noi sau mbun t ite substan ial, naintea stabilirii produc iei de serie sau utiliz rii (proiectarea, testarea produc iei, prototipuri, modele noi, etc.). - Concesiunile, brevetele, m rcile de fabric i alte drepturi similare, reflect cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea drepturilor de exploatare sau generate de producerea unui brevet, licen , m rci de fabric , concesiune, know-how i alte drepturi similare de proprietate industrial sau intelectual . - Fondul comercial, reprezint diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea just , la data tranzac iei a p r ii din activele nete achizi ionate de c tre o persoan juridic fiind generat de: clientela, vadul comercial, reputa ia firmei, segmentul de pia , concuren a, etc.

18

- Alte imobiliz ri necorporale includ programele informatice achizi ionate sau create de unitate pentru necesit i proprii i alte imobiliz ri necorporale. Imobiliz rile corporale sunt reprezentate prin active identificabile nemonetare cu suport material (tangibile) ce ndeplinesc cumulativ trei condi ii: - sunt de inute pentru a fi utilizate n produc ia de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor ori pentru a fi folosite n scopuri administrative; - au o durat de via util (de utilizare) mai mare de un an; - au o valoare mai mare dect limita stabilit de lege; Intr n categoria imobiliz rilor corporale: terenurile i amenaj rile de terenuri, construc iile, instala iile tehnice, utilajele, mobilierul, animalele i planta iile, mijloacele de transport i alte active corporale similare. - Terenurile sunt reprezentate prin suprafe e de p mnt afectate durabil unor activit i agricole sau silvice, terenurile cu z c minte, terenurile cu i f r construc ii, etc. - Amenaj rile de terenuri sunt reprezentate prin lucr ri efectuate pentru: lucr ri de racord ri la sistemul de alimentare cu energie i ap , drumuri de acces, desec ri, etc. - Construc iile cuprind cl dirile, halele industriale, depozitele etc. executate din zid rie, lemn, metal, beton pe baza unui proiect care servete la ad postirea oamenilor, obiectelor, reprezentnd locul (spa iul) unde se desf oar activit i productive, administrative, comerciale, se presteaz servicii, etc. - Instala iile tehnice cuprind: mainile, utilajele, instala iile de lucru, aparatele i instala iile de m surare, control i reglare, mijloacele de transport, animalele, planta iile, mobilier, aparatura birotic , echipamentele de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale. Alte structuri distincte att a imobiliz rilor necorporale ct i a celor corporale o reprezint avansurile i imobiliz rile n curs (neterminate) adic nefinalizate la finele perioadei. - Avansurile cuprind sumele acordate furnizorilor de imobiliz ri corporale i necorporale naintea nceperii lucr rilor sau livr rii imobiliz rilor. Imobiliz rile financiare sunt reprezentate prin active de inute cu scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctua iilor pe termen scurt a pre ului de pia . Posesia durabil a imobiliz rilor financiare, asigur realizarea unor venituri financiare sub forma dividendelor i a dobnzilor sau creeaz premisele exercit rii unui control asupra societ ii emitente. Se prezint sub forma titlurilor de participare de inute la alte societ i i pot mbr ca forma unor ac iuni sau altor titluri de valoare ob inute prin cump rare pe pia a de capital inclusiv crean e imobilizate. - Titlurile de participare sunt reprezentate prin drepturi sub form de ac iuni sau alte titluri cu venit variabil, a c ror posesie durabil asigur exercitarea unui control sau influen e notabile n gestiunea emiten ilor precum i ob inerea unor avantaje de natur financiar (dobnzi, dividende). - Interesele de participare reprezint drepturi de inute pe termen lung n capitalul altei societ i comerciale n scopul garant rii contribu iei la activit ile acesteia sub forma investi iilor n ntreprinderi asociate i investi ii strategice. - Crean ele imobilizate sunt drepturi generate de opera ia de acordare de mprumuturi pe termen lung la societ ile asociate sau de grup la care

19

ntreprinderea de ine titluri sau interese de participare, pentru care se percep dobnzi. Imobiliz rile necorporale i corporale sunt supuse uzurii fizice i uneori morale necesitnd contabilizarea unei p r i din valoarea de intrare a acestora n mod sistematic pe cheltuielile perioadei, ceea ce determin reg sirea acestora n costul bunurilor la a c ror producere au participat. Procesul de alocare sistematic a valorii amortizabile a unei imobiliz ri pe durata de via util a acesteia poart numele de amortizare. b) Activele circulante sunt reprezentate prin acele active achizi ionate sau produse care se ateapt s fie realizate sau sunt de inute pentru vnzare sau consum n cadrul ciclului normal de exploatare de maximum 12 luni de la data bilan ului. Se ncadreaz n aceast categorie: stocurile, crean ele, investi iile financiare pe termen scurt, casa i conturile la b nci. Stocurile cuprind: Materiile prime reprezentate prin bunuri materiale care apar in realit ii obiective i particip direct la fabricarea produselor, reg sindu-se total sau par ial, n form ini ial sau transformat n structura acestora (ex. cherestea, tabl , f in , nisip, ciment, var, etc.) Materialele consumabile, cuprind structuri ale materiei care particip sau ajut direct sau indirect procesul de produc ie, f r a se reg si de regul n structura material a produselor finite, semifabricatelor ori produc iei n curs (ex. combustibili, semin e, furaje, materiale auxiliare, piese de schimb, etc.). Materialele de natura obiectelor de inventar, cuprind bunuri materiale i echipamente de valoare mare cu durata de via util sub un an sau de valoare mai mic dect limita prev zut pentru a se ncadra n categoria imobiliz rilor corporale (mijloace fixe) i cu durata de via util mai mare de un an cum sunt: echipamente de protec ie i de lucru, scule, dispozitive, verificatoare, baracamente, amenaj ri provizorii, mobilier m runt, etc. Produsele cuprind bunuri materiale ob inute din procesul de produc ie fiind eviden iate n contabilitate prin trei structuri distincte: produse finite, semifabricate i produse reziduale (sunt denumite i stocuri fabricate). - produsele finite sunt reprezentate prin acea parte a produselor care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabrica ie i nu mai au nevoie de prelucr ri ulterioare aflndu-se n depozite n vederea livr ri sau expediate direct ter ilor. - semifabricatele sunt produse cu un anumit grad de prelucrare care se livreaz altei sec ii sau altei ntreprinderi pentru a fi prelucrat n continuare n vederea ob inerii unui produs finit. - produsele reziduale, cuprind deeuri, rebuturi sau alte bunuri care au r mas n urma unui proces tehnologic. Animalele i p s rile cuprind animalele n scute i cele tinere de orice fel (vi ei, mnji, miei, purcei, etc.) crescute i folosite pentru reproduc ie sau puse la ngr at pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum i animalele pentru produc ia de ln , lapte, ou , carne, blan , etc. M rfurile reflect acele produse ale muncii destinate schimbului prin intermediul vnz rii cump r rii, cuprinznd bunurile cump rate de ntreprindere n vederea revnz rii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii.

20

Ambalajele cuprind bunurile materiale sau obiectele achizi ionate sau produse n vederea protej rii, prezent rii i mpachet rii produselor, m rfurilor i a altor bunuri materiale. Produc ia n curs de execu ie (neterminat ) este reprezentat de produc ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare prev zute de procesul tehnologic, precum i de produsele nesupuse probelor i recep iei tehnice sau necompletate n ntregime i care vor urma n perioadele viitoare fazele procesului tehnologic n vederea finaliz rii. Crean ele reprezint drepturi ale ntreprinderii fa de ter i cum sunt: crean ele clien i, crean ele debitori diveri, efectele de primit, crean e salariale, crean e fa de asocia i, etc. Clien ii reprezint drepturi fa de ter i rezultate din vnzarea pe credit a bunurilor materiale, lucr rilor i serviciilor care fac obiectul activit ii ntreprinderii. Efectele de primit reprezint titluri de valoare negociabile care atest existen a unei crean e n cadrul rela iilor comerciale ce poate fi decontat imediat sau pe termen scurt (poli e, cambii, trate, bilete la ordin etc.). Debitorii diveri reflect drepturi determinate de cesiunea (vnzarea) titlurilor de plasament, a activelor imobilizate, pagube materiale (imputa ii), penalit i datorate de ter i, mprumuturi din emisiunea de obliga iuni ce urmeaz a fi rambursate, crean e reactivate, etc. n categoria alte crean e se mai cuprind: - avansurile acordate furnizorilor de stocuri; - decont rile cu asocia ii pentru aportul datorat odat cu subscrierea capitalului; - crean ele generate de decont rile cu personalul, bugetul statului, asigur rile sociale, etc. - crean ele privind decont rile n cadrul grupului. Investi iile financiare pe termen scurt cuprind: - ac iunile proprii r scump rate; - obliga iunile emise i r scump rate; - ac iunile i obliga iunile cump rate n vederea realiz rii de opera iuni speculative; - titlurile de participare de inute la unit i din cadrul grupului; - ajust ri pentru deprecierea ac iunilor, obliga iunilor; - efectele de ncasat i efectele remise spre scontare. Investi iile financiare pe termen scurt sunt instrumente financiare negociabile pe o durat care asigur lichiditatea i securitatea tranzac iilor. Casa i conturi la b nci cuprind disponibilit ile b neti formate din: - numerar n casierie; - disponibilit i n conturi curente la b nci; - cecurile de ncasat; - creditele pe termen scurt, inclusiv dobnzile; - acreditivele; - avansurile de trezorerie; - timbrele fiscale i potale; - tichetele i biletele de c l torie; - biletele de tratament i odihn ; - alte valori de trezorerie.

21

Disponibilit ile b neti din cas i conturi curente pot fi: n lei sau n devize (valut ). c) Cheltuielile n avans cuprind cheltuielile efectuate n cursul exerci iului financiar dar care se refer la exerci iul ulterior. Nu trebuie ncorporate n rezultatele exerci iului curent stocndu-se provizoriu, urmnd a influen a rezultatele exerci iilor viitoare. Se includ n aceast categorie cheltuielile privind plata anticipat a abonamentelor, chiriilor, dobnzile aferente contractele de leasing, repara iile capitale neprez zute, etc. reflectnd o crean a exerci iului viitor asupra exerci iului curent. Sub aspect juridic cheltuielile n avans reprezint un drept al exerci iului viitor asupra exerci iului curent cu privire la unele pl i i cheltuieli ce vor afecta capitalurile proprii n sensul diminu rii n exerci iile viitoare. 2.3.1.2. Caracterizarea pasivelor patrimoniale Pasivele patrimoniale exprim datoriile ntreprinderii fa de investitori (ac ionari, asocia i) i fa de ter i (furnizori, creditori financiari, stat, etc.). n realitate constituie resursele de finan are ale activelor patrimoniale, exprimnd patrimoniu juridic sau capitalul propriu i cel mprumutat conform concep iei economice ori fondurile temporare i cele permanente conform concep iei financiare. Pasivele patrimoniale asigur finan area intern (proprie) i cea extern (str in ). Finan area intern reflect datoriile unit ii cu personalitate juridic (titular de patrimoniu) fa de proprietari (investitori), ceea ce formeaz capitalurile proprii (Cp) sau activul net (An) exprimnd drepturile ac ionarilor n activele (A) ntreprinderii dup deducerea tuturor datoriilor (D). Cp (An) = A D Se ncadreaz n categoria capitaluri proprii urm toarele elemente: - capitalul social, reprezentnd aportul proprietarilor la constituirea sau majorarea capitalului; - primele de capital; - rezultatul reportat, profitul sau pierderea din perioadele precedente; -rezultatul curent al exerci iului nedistribuit c tre proprietari (ac ionari i asocia i); - rezervele din reevaluare, rezervele legale, statutare, contractuale pentru ac iuni proprii i alte rezerve. Finan area extern reflect datoriile ntreprinderii fa de ter i, al ii dect proprietarii de capital. Datoriile reprezint obliga ii actuale ale ntreprinderii ce decurg din evenimente trecute i prin decontarea c rora se ateapt s rezulte o ieire de resurse care s ncorporeze beneficii economice viitoare. O obliga ie reprezint un angajament sau o responsabilitate de a ac iona ntr-un anumit fel pentru stingerea unei datorii. Trebuie f cut distinc ia ntre obliga ie actual i angajament viitor. Decizia ntreprinderii de a achizi iona active n viitor nu reprezint o obliga ie

22

actual . Aceasta apare numai n momentul livr ri activului sau n momentul n care ntreprinderea are un acord irevocabil de cump rare a activului. Datoriile pot reprezenta m rimi bine precizate cu scaden cert (bine precizat ) sau angajamente condi ionate cum sunt provizioanele pentru riscuri i cheltuieli. Pentru a exprima ct mai bine pozi ia financiar a ntreprinderii n rela iile cu ter ii datoriile prin care se asigur finan area extern sunt structurate astfel: - Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad de un an: Sunt considerate obliga ii curente (pe termen scurt) ale ntreprinderii i mbrac forma: - mprumuturilor din emisiunea de obliga iuni; - creditelor bancare inclusiv dobnzile aferente; - datoriile ce privesc imobiliz rile financiare; - alte mprumuturi i datorii asimilate pe termen scurt inclusiv dobnzile aferente; - datoriile fa de furnizori i prestatori; - datoriile fa de personal, asigur rile sociale, bugetul statului i alte organisme publice; - datoriile fa de asocia i, creditori diveri. - Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mare de un an: (identice cu cele pn la un an, ns cu o scaden mai mare de 12 luni); - Provizioane pentru riscuri i cheltuieli, exprimnd o datorie cu exigibilitate sau valoare incert . Se ncadreaz n aceast categorie: - provizioanele pentru litigii, amenzi, penalit i, daune, desp gubiri i alte datorii incerte; - provizioanele pentru garan ii acordate clien ilor i alte cheltuieli legate de activitatea de servicii; - provizioane pentru dezafectare imobiliz ri corporale si alte ac iuni similare legate de acestea; - provizioanele pentru restructurare; etc. - Venituri n avans, exprimnd veniturile nregistrate nainte de data ncheierii exerci iului dar care se refer la exerci iul financiar ulterior. Reflect o datorie a exerci iului curent fa de cel viitor. Se includ n aceast categorie: - sume ncasate sau facturate n avans dar care privesc exerci ii viitoare cum sunt: abonamente, chirii, prime de asigurare, etc. - subven iile pentru investi ii, adic sume primite f r obligativitatea restituirii de la guvern sau alte organisme pentru achizi ia sau producerea de active imobilizate, care se recunosc pe o baz sistematic drept venit pe perioadele corespunz toare cheltuielilor aferente pe care urmeaz a le compensa; 2.3.2. Rezultatele activit ii obiect al reflect rii contabile Rezultatele ntreprinderii reflect capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea resurselor existente i gradul de eficien n utilizarea de noi resurse.

23

Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare presupune ca ntreprinderea s nregistreze venituri din activitatea desf urat iar ca urmare a utiliz rii resurselor existente se nregistreze cheltuieli. Cheltuielile reprezint diminu ri ale beneficiilor economice, nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau sc deri ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor ce se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu altele dect cele rezultate din retragerile / distribuirile c tre ac ionari sau asocia i. Veniturile reprezint creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intr ri sau creteri ale activelor ori descreteri ale datoriilor ce au ca rezultat creterea capitalurilor proprii sub alte forme dect aporturile de capital din partea ac ionarilor sau asocia ilor. Din punct de vedere financiar veniturile sunt considerate ca reprezentnd sume sau valori ncasate sau de ncasat din: activit i curente de livr ri de bunuri, execut ri de lucr ri i prest ri de servicii sau alte activit i. nregistrarea n contabilitate a veniturilor are n vedere patru momente distincte i anume: produc ia, facturarea, ncasarea i ncorporarea n rezultatul perioadei. Ansamblul cheltuielilor i veniturilor nregistrate la sfritul perioadei sunt ncorporate n rezultatul perioadei. Acesta poate fi: - pozitiv, atunci cnd Veniturile > Cheltuielile = Profit - negativ, atunci cnd Veniturile < Cheltuielile = Pierdere Rezultatul perioadei poate face obiectul mai multor ecua ii de echilibru: a) Rezultat = Venituri - Cheltuieli b) Venituri = Cheltuieli Rezultat c) Cheltuieli = Venituri Rezultat d) Rezultat = Capitaluri proprii la sfritul exerci iului (anului) Capitaluri proprii la nceputul exerci iului (anului) NTREB RI: 1. Indica i care sunt trasaturile obiectului contabilitatii? 2. Care sunt tipurile de entitati patrimoniale care formeaz sfera de ac iune a obiectului contabilitatii? 3. Defini i patrimoniul in sens economic si juridic. 4. Defini i si caracteriza i activele imobilizate. 5. Defini i si caracteriza i imobiliz rile necorporale. 6. Defini i si caracteriza i imobiliz rile corporale. 7. Defini i si caracteriza i imobiliz rile financiare. 8. Defini i si caracteriza i activele circulante. 9. Defini i si caracteriza i stocurile. 10. Defini i si caracteriza i crean ele. 11. Defini i si caracteriza i pasivele patrimoniale. 12. Defini i si caracteriza i cheltuielile si veniturile. PROBLEME PROPUSE: 1. Sa se calculeze patrimoniul net al ntreprinderii tiind ca patrimoniul brut este de 14.000 lei iar valoarea datoriilor este de 4.000 lei.

24

2. SC X SA dispune la un moment dat de urm toarea situa ie patrimoniala: - capital social =1.000 - profit = 1.550 - furnizori = 400 - rezerve = 200 - credite bancare pe termen scurt = 500 Sa se determine valoarea capitalurilor proprii. 3. SC Y SA dispune la un moment dat de urm toarea situa ie patrimoniala: - capital social =2.000 - impozitul pe profit = 100 - furnizori = 400 - rezerve = 200 - credite bancare pe termen scurt = 500 - creditori diveri = 700 - datorii fata de salaria i = 300 Sa se determine valoarea datoriilor societatii . 4. SC COMPONENTS FOR SHOES SA avnd ca obiect de activitate prelucrarea materialelor si fabricarea componentelor pentru incaltaminte dispune la un moment dat de urm toarea situa ie patrimoniala: - capital social =1.000 - taifuri = 300 - furnizori = 800 - material ne esut = 500 - es tur din fibr din piele = 700 - maini de sub iat material netesut = 3.000 - disponibil in cont la banca = 2.000 Sa se determine valoarea activelor circulante . 5. SC COMPONENTS FOR SHOES SA avnd ca obiect de activitate prelucrarea materialelor si fabricarea componentelor pentru incaltaminte dispune la un moment dat de urm toarea situa ie patrimoniala: - capital social =1.500 - taifuri = 600 - crean e fata de clien i = 400 - furnizori = 800 - hala industriala = 50.000 - cheltuieli de constituire = 200 - maini de sub iat material netesut = 3.000 - disponibil in cont la banca = 2.000 - terenuri = 70.000 - mobilier pentru birouri = 10.000 Sa se determine valoarea activelor imobilizate .

25

CAPITOLUL 3METODA CONTABILIT II ntruct este considerat o disciplin tiin ific , cu un obiect de cercetare, i o terminologie (limbaj) proprie, contabilitatea dispune i de o metod specific de lucru adoptat necesit ilor practice, solid fundamentate, prin care i contureaz pozi ia n sistemul tiin elor economice precum i rela iile cu celelalte discipline nrudite.

3.1. Delimit ri privind con inutul metodei contabilit ii Cuvntul metod provine de la meta i hodos din limba greac , care nseamn cale i mijloc pentru a ajunge undeva. Prin metod n general se n elege un mod sistematic de cercetare, de cunoatere i transformare a realit ii obiective. Metoda contabilit ii reprezint un ansamblu de procedee aflate ntr-o strns corela ie i intercondi ionare, n vederea stabilirii normelor i principiilor cu caracter special pe care se fundamenteaz contabilitatea ca tiin , n scopul cunoaterii pozi iei financiare, (patrimoniului) a performan elor financiare i a modific rilor acestora la nivelul ntreprinderii.

3.2. Principiile de baz ale metodei contabilit ii Sistemul de contabilitate n partid dubl , practicat de cea mai mare parte a agen ilor economici din Romnia are la baz urm toarele principii teoretice fundamentale: - principiul dublei reprezent ri a patrimoniului; - principiul dublei nregistr ri a opera iilor economico financiare, evenimentelor i tranzac iilor; - principiul dublei determin ri a performan elor (rezultatelor) ntreprinderii.

3.3. Procedeele metodei contabilit ii Procedeul reprezint un mijloc folosit pentru a ajunge la un anumit rezultat: modalitatea de a ac iona, modul de a proceda, solu ia practic adoptat , ca sistem pentru efectuarea sau producerea unui lucru4. Procedeele metodei contabilit ii pot fi grupate n trei mari categorii: - procedee ale metodei contabilit ii comune tuturor tiin elor: observarea, ra ionamentul, analiza, sinteza, etc.

4

Academia Romn , Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, Dex, Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne, Edi ia

II, Editura Univers Enciclopedic, 1996, pag. 853

26

- procedee ale metodei contabilit ii comune i altor discipline economice: documentarea, evaluarea, calcula ia si inventarierea; - procedee specifice metodei contabilit ii: bilan ul, contul si balan a de verificare. NTREB RI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Defini i metoda contabilitatii. Ce se intelege prin metoda in general? Este necesara utilizarea de c tre contabilitate a unei metode specifice? Care este diferen a intre metoda si procedeu? Defini i si caracteriza i trasaturile de baza ale metodei contabilitatii. Care sunt procedeele comune tuturor stiintelor utilizate si de metoda contabilitatii? 7. Care sunt procedeele specifice metodei contabilitatii?

27

CAPITOLUL 4DOCUMENTAREA PROCEDEU DE BAZ AL METODEI CONTABIL T II n general documentele reprezint nscrisuri legale ce privesc opera ii, activit i, evenimente i tranzac ii desf urate de indivizi sau de colectivit i, constituind stadiul (faza) ini ial de reflectare a acestora pe supor i materiali sau imateriali. 4.1. Definirea, importan a i con inutul documentelor justificative n conformitate cu articolul 6, din Legea Contabilit ii nr. 82/1991 modificat i republicat n 14.01.2005 orice opera iune economico financiar efectuat se consemneaz n momentul efectu rii ei, ntr-un document care st la baza nregistr rilor n contabilitate dobndind calitatea de document justificativ Documentele care consemneaz acte, fapte, procese, evenimente i tranzac ii n momentul i la locul producerii lor se numesc documente primare. Documentele justificative sunt documentele primare care probeaz legal o opera iune, eveniment sau tranzac ie. Importan a documentelor justificative rezult din caracteristicile principale ale acestora i anume: - reflect activitatea economic , procesele, evenimentele i tranzac iile ce au avut loc n decursul unei perioade determinate; - constituie principala surs de date pentru luarea deciziilor; - servesc drept prob n justi ie; - constituie sursa de date indispensabil procesului de verificare i control a gestiunilor de valori materiale i b neti; -realizeaz leg tura organic ntre formele eviden ei economice. Documentele justificative trebuie s con in urm toarele elemente comune prev zute prin structura formularelor corespunz toare5: - denumirea documentului (titlul); - denumirea i sediul unit ii care ntocmete documentul (cnd este cazul); - num rul documentului i data ntocmirii; - men ionarea p r ilor care particip la efectuarea opera iei economice i financiare (cnd este cazul); - con inutul opera iei economice i financiare iar cnd este necesar i temeiul legal al efectu rii ei; - datele cantitative i valorice aferente opera iei economice i financiare efectuate; - numele i prenumele precum i semn turile persoanelor care r spund de efectuarea opera iei economico financiare, ale persoanelor cu atribu ii de

H.G. 831/1997 i OMF nr. 425/1998, Norme metodologice pentru ntocmirea i utilizarea documentelor comune privind activitatea financiar contabil , Editura Economic 1998, pag. 19

5

28

control financiar preventiv i ale persoanelor n drept s aprobe opera iile respective dup caz; - alte elemente menite s asigure consemnarea complet a opera iilor n documente justificative. Documentele contabile jurnale, fie, etc. care servesc la prelucrarea, centralizarea i nregistrarea n contabilitate a opera iilor consemnate n documentele justificative ntocmite manual sau n condi iile utiliz rii tehnicii de calcul, trebuie s cuprind elemente cu privire la: - felul, num rul i data documentului justificativ; - sumele corespunz toare opera iilor efectuate; - conturile sintetice i analitice debitoare i creditoare; - semn turile pentru ntocmire i verificare. Documentele justificative i contabile trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii de form i fond6. Condi iile de form se refer la: - autenticitatea documentului; - valabilitatea documentului; - corectitudinea calculelor. Condi iile de fond au n vedere: - legalitatea evenimentului sau tranzac iei consemnat; - realitatea evenimentului sau tranzac iei; - eficien a opera iei economico financiare. Documentele justificative ntocmite de: regiile autonome, societ ile comerciale, societ ile agricole, societ ile bancare, unit ile de asigur ri sociale, institu iile publice, unit ile cooperatiste, asocia iile i celelalte persoane juridice, precum i persoanele fizice care au calitatea de comerciant, stau la baza nregistr rilor n jurnale, fie i alte documente contabile dup caz. 4.2. Clasificarea documentelor justificative Diversitatea domeniilor n care i g sesc utilitatea documentele justificative, face necesar clasificarea acestora n func ie de mai multe criterii. Dac se are n vedere regimul de tip rire, ntocmire i utilizare, documentele justificative cuprind dou mari categorii: - formulare tipizate; - formulare netipizate. 4.2.1. Formularele tipizate Prin tipizarea documentelor se urm rete stabilirea unor formulare unitare sub aspectul m rimii, formei i destina iei pentru anumite opera ii, evenimente i tranzac ii, obligatorii pentru to i agen ii economici. Tipizarea documentelor asigur : - un sistem unitar de eviden ; - utilizarea documentelor n acelai timp privind eviden a contabil , statistic , tehnic operativ ;6

N. Feleag , L. Malciu, S. Bunea Bazele contabilit ii, Editura Economic 2002,

pag. 118

29

- reducerea cheltuielilor de imprimare; - uurarea muncii de completare; - reducerea num rului de documente la strictul necesar, asigurndu-se astfel simplificarea i ra ionalizarea circuitului acestora. Dac avem n vedere modelele recomandate de legisla ia n vigoare7 documentele tipizate se mpart n mai multe categorii: - formulare tipizate comune care nu au regim special, privind activitatea financiar - contabil ; - formulare tipizate cu regim special comune pe economie; - formulare specifice pe sectoare ale economiei, elaborate de ministere, departamente, etc. Modelele registrelor i formularelor tipizate comune privind activitatea financiar contabil sunt prev zute n cadrul unui Nomenclator. Eviden a operativ a formularelor tipizate cu regim special se ine cu ajutorul Fiei de magazie a formularelor cu regim special, urm rindu-se individual fiecare formular sub aspectul: stocului ini ial, intr rilor, ieirilor, stocului final; fiind necesar justificarea fil cu fil att cele folosite ct i nefolosite sau anulate. Cele mai importante documente (formulare) cu regim special sunt: Factura, Avizul de nso ire, Chitan a, Monetarul, Bonul de comand chitan a, Fia de magazie a formularelor cu regim special. 4.2.2. Documentele netipizate Documente netipizate sunt reprezentate prin acele formulare pentru care nu se stabilesc n mod strict elementele pe care s le con in respectiv: m rimea, forma i destina ia. Acestea au menirea de a ajuta agen ii economici n asigurarea eviden ei economice curente furniznd informa ii suplimentare cu privire la opera ii, activit i, evenimente i tranzac ii. Pe lng regimul de tip rire, ntocmire i utilizare, considerat de noi principalul criteriu de clasificare a documentelor justificative, acestea pot fi grupate i n func ie de alte criterii: a) Dup natura, destina ia i felul opera iilor, evenimentelor i tranzac iilor pe care le reflect : - documente privind constituirea i modificarea capitalurilor ntreprinderii ; - documente privind activele imobilizate, stocurile i produc ia n curs de execu ie; - documente privind rela iile cu furnizorii, clien ii, bugetul statului i alte organisme publice i private; - documente privind salariile i rela iile cu salaria ii; - documente privind ncas rile i pl ile; - documente privind cheltuielile, veniturile i rezultatele financiare . b) Dup func iile i rolul pe care l ndeplinesc n reflectarea evenimentelor i tranzac iilor: - documente de dispozi ie; - documente de execu ie; - documente mixte ; - documente contabile;7

H.G. 831/1997, OMF 1177/1998, OMF 2055/1998, OMF 425/1998

30

-documente de sintez i raportare contabil denumite situa ii financiare anuale ; c) Dup sfera de cuprindere i circuitul realizat: - documente internalizate sunt documentele care circul numai ntre compartimentele func ionale ale ntreprinderii, neafectnd rela iile cu ter ii; - documente externalizate sunt documentele care reflect rela iile ntreprinderii cu ter ii. d) Dup stadiul (faza) i gradul de agregare a opera iilor consemnate: - documente primare ; - documente centralizatoare. 4.3. ntocmirea i prelucrarea documentelor justificative Documentele justificative trebuie ntocmite n conformitate cu normele n vigoare, elaborate n acest sens de Ministerul Finan elor Publice. Conform acestor norme nscrierea datelor n documente se face cu cerneal , past de pix, cu maina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul (calculatorul), dup caz. Completarea unui document justificativ trebuie s se fac n mod cite , clar i succint f r ters turi sau corecturi i f r a se l sa spa ii libere ntre opera iile nscrise, completndu-se toate rubricile. nregistr rile n contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare n unitate i sistematic n conturi sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare form de nregistrare. n cazul utiliz rii echipamentelor informatice pentru ntocmirea documentelor justificative i pentru prelucrarea i nregistrarea datelor n contabilitate, registrele contabile i formularele comune pe economie privind activitatea financiar contabil pot fi adaptate n func ie de specificul i necesit ile ntreprinderilor, cu condi ia respect rii con inutului de informa ii i a normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Registrele contabile, altele dect cele obligatorii (Registrul jurnal, Registrul cartea mare, Registrul inventar) editate cu ajutorul tehnicii de calcul vor fi numerotate, nuruite, parafate i nregistrate n eviden a unit ii. ntocmirea eronat , neutilizarea documentelor corespunz toare sau lipsa documentelor care s ateste provenien a bunurilor att pe timpul transportului ct i la locurile de depozitare i vnzare, n momentul controlului efectuat de organele abilitate se sanc ioneaz potrivit legisla iei n vigoare cu amend i confiscarea bunurilor respective. n cazul n care prelucrarea documentelor justificative se face de c tre unit i prestatoare de servicii de informatic , n rela iile dintre aceste unit i i cele beneficiare este necesar ca, pentru asigurarea nregistr rilor n contabilitate s se respecte urm toarele reguli8: - documentele justificative, s fie ntocmite corect i la timp de c tre unit ile beneficiare, care r spund de realitatea datelor consemnate; - documentele contabile ntocmite de unit ile de informatic pe baza documentelor justificative trebuie predate unit ilor beneficiare la termenele

8

OMF 425/1998

31

stabilite prin contractele sau conven iile ncheiate. Unit ile de informatic r spund de corectitudinea prelucr rii datelor; - documentele justificative, s fie ntocmite corect i la timp de c tre unit ile beneficiare, care r spund de realitatea datelor consemnate; - documentele contabile ntocmite de unit ile de informatic pe baza documentelor justificative trebuie predate unit ilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau conven iile ncheiate. Unit ile de informatic r spund de corectitudinea prelucr rii datelor; - unit ile beneficiare trebuie s efectueze verificarea documentelor contabile ob inute de la unit ile de informatic n sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative pentru prelucrare, respect rii coresponden ei conturilor i exactit ii sumelor nregistrate. 4.4. Verificarea i corectarea erorilor din documentele justificative nregistr rile n contabilitatea sintetic i analitic se fac pe baz de documente justificative, document cu document sau a unui centralizator n care sunt nscrise mai multe documente justificative al c rui con inut se refer la opera ii de aceeai natur i perioad . n vederea nregistr rii n contabilitate, documentele justificative sunt supuse verific rii sub trei aspecte: al formei, al calculelor i de fond. a) Verificarea formei presupune cercetarea modului n care au fost completate documentele, verificndu-se dac : - s-a folosit documentul corespunz tor opera iei consemnate; - au fost completate toate rubricile, conform cerin elor impuse de opera ia economico financiar ; - documentul este autentic i corect ntocmit; - con ine vizibil semn tura de ntocmire, tampila i semn tura conduc torului unit ii. b) Verificarea calculelor, presupune un control detaliat asupra corectitudinii calculelor efectuate n cadrul documentelor justificative, verificare realizat de compartimentul de contabilitate. c) Verificarea de fond are n vedere: - legalitatea; - realitatea datelor; - necesitatea; - oportunitatea, opera iilor, evenimentelor i tranzac iilor consemnate. Erorile (greelile) constatate cu ocazia verific rii documentelor justificative se corecteaz astfel: a) n cazul opera iunilor care implic primirea, eliberarea sau justificarea numerarului sau a altor documente pentru care normele n vigoare prev d restric ii, documentul greit se anuleaz i r mne n carnetul respectiv (nu se detaeaz ), cu excep ia ordinului de deplasare (delega ie), pe baza

32

c ruia se primete sau se restituie diferen a ntre cheltuielile efective de deplasare i avansul acordat. b) n cazul celorlalte documente corectarea se realizeaz prin t ierea (trecerea) cu o linie a textului sau a cifrei greite pentru ca acestea s poat fi citite, iar deasupra se scrie cifra sau textul corect, men ionndu-se data efectu rii corecturii i semnndu-se de persoana care a ntocmit i corectat documentul justificativ. 4.5. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii n cadrul c rora agen ii economici nregistreaz periodic, cronologic i sistematic opera iunile economice i financiare, consemnate n documente justificative care produc modific ri asupra pozi iei financiare, performan elor financiare i fluxurilor de trezorerie. Registrele folosite n contabilitate pot fi grupate n trei mari categorii: - Registre pentru eviden a cronologic , servesc la nregistrarea opera iilor economico financiare, n func ie de dat (ziua, luna, anul) producerii sau consemn rii n documentele justificative care le atest (ex. nota de contabilitate, Registrul jurnal, etc.); - Registre pentru eviden a sistematic , servesc la gruparea i ordonarea datelor cuprinse n documente justificative n func ie de natura, felul i sensul modific rii n timp (ex. Registrul cartea mare); - Registre pentru eviden a combinat sunt utilizate pentru nregistrarea simultan a opera iilor, evenimentelor i tranzac iilor att n ordine cronologic ct i sistematic . 4.5.1. Registrul jurnal Este documentul contabil obligatoriu n care se nregistreaz zilnic, n mod cronologic, opera ie cu opera ie, f r spa ii libere toate modific rile activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor i cheltuielilor unei ntreprinderi. Registrul jurnal servete ca document obligatoriu de nregistrare cronologic i sistematic respectiv ca prob n litigii. Se ntocmete ntr-un singur exemplar manual, fie sub form de list ri informatice legate sub form de registru i cuprinde coloane distincte cu privire la: - num rul curent; - data de nregistrare; - felul, num rul i data documentului justificativ; - explica ii cu privire la opera iile consemnate; - conturi debitoare i conturi creditoare; - sumele debitoare i creditoare care s-au nregistrat n conturile corespunz toare. n condi iile conducerii contabilit ii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare opera ie se va nregistra prin articole contabile n mod cronologic dup data 33

de ntocmire sau de intrare a documentelor n unitate. n aceast situa ie Registrul jurnal se editeaz lunar iar paginile vor fi numerotate pe m sura edit rii lor. Registrul jurnal de ncas ri i pl i nregistreaz cronologic, zi de zi, toate opera iile de ncas ri i pl i efectuate pe baza documentelor justificative de c tre asocia iile familiale i persoanele fizice care au calitatea de comerciant. La fel ca i registrul jurnal se ntocmete ntr-un singur exemplar i servete ca: - document de nregistrare a ncas rilor i pl ilor; -document de stabilire a situa iei financiare a agentului economic, care conduce contabilitatea n partid simpl ; - prob n litigii. 4.5.2. Registrul Cartea mare Servete pentru conducerea contabilit ii sintetice a opera iunilor economico financiare n unit ile care utilizeaz forma de nregistrare contabil maestru ah, putnd fi suplinit de Fia de cont pentru opera ii diverse . Se utilizeaz sub form de foi volante, tip rite pe ambele fe e servind la: - stabilirea rulajelor i a soldurilor pe conturi sintetice la unit ile care utilizeaz forma de nregistrare pe jurnale; - verificarea nregistr rilor contabile efectuate; - ntocmirea balan ei de verificare. Se ntocmete la sfritul lunii n cadrul compartimentului financiar contabil . Cartea mare st la baza ntocmirii balan ei de verificare. 4.5.3. Registrul inventar Este documentul contabil obligatoriu, n care se nregistreaz grupat dup natura lor elementele inventariate, de regul la sfritul anului, suficient de detaliat pentru a putea justifica con inutul fiec ruia dintre posturile bilan ului contabil. Se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiec rui cont cuprins n bilan . Trebuie ntocmit: la nfiin area unit ii, anual la nchiderea exerci iului, cu ocazia fuziunii, diviz rii sau lichid rii precum i n alte situa ii. Se ntocmete ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, nuruit, parafat i nregistrat la organul fiscal teritorial f r ters turi i spa ii libere, eviden iind urm toarele: - num rul curent; - recapitula ia elementelor inventariate; - valoarea contabil ; - valoarea de inventar; - diferen a din evaluare (valoarea, cauze, diferen e). Pe lng calitatea de document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii servete i ca prob n litigii.

34

Toate categoriile de registre prezentate, nu circul n afara unit ii fiind considerate documente de nregistrare contabil , arhivndu-se la compartimentul financiar contabil mpreun cu documentele contabile care au stat la baza ntocmirii lor (p strndu-se minim 10 ani). 4.6. Gestionarea documentelor 4.6.1. Organizarea circula iei documentelor Circula ia documentelor eviden iaz drumul parcurs de acestea de la intrarea n unitate sau de la emitere i pn la arhivare. n vederea asigur rii unei circula ii ra ionale i unitare a documentelor, care stau la baza nregistr rilor n contabilitate, precum i pentru inerea la zi a contabilit ii se recomand ca directorul financiar contabil, contabilul ef sau o alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast func ie s ntocmeasc nomenclatorul (lista) documentelor utilizate pentru fiecare opera ie sau activitate economico financiar precum i graficul circula iei documentelor, care se aprob de conduc torul unit ii. Acest grafic va con ine: - denumirea documentelor; - persoanele care poart r spunderea ntocmirii lor; - data ntocmirii; - termenul stabilit pentru predarea documentelor; - num rul de exemplare; - destina ia documentelor; - alte elemente care se apreciaz ca necesare. 4.6.2. Eviden a i utilizarea documentelor ntreprinderile care ntocmesc documente justificative i contabile n mod deosebit formulare cu regim special de nseriere i numerotare precum i alte documente cu ajutorul c rora se stabilesc volumul de activitate, pl ile i ncas rile efectuate n raport cu bugetul de stat, clien ii, furnizorii sau alte persoane fizice i juridice au obliga ia s organizeze i s asigure corecta utilizare, eviden i gestionare a acestora. R spunderea pentru organizarea gestion rii, folosirii i eviden ei documentelor justificative, contabile i a registrelor de contabilitate revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obliga ia gestion rii activelor i pasivelor ntreprinderii. Eviden a formularelor cu regim special se ine cu ajutorul Fiei de magazie a formularelor cu regim special care se completeaz distinct pentru fiecare tip de formular pe m sura aprovizion rii acestora. Formularele cu regim special se elibereaz utilizatorilor pe baza aprob rii conduc torului unit ii, ntocmindu-se bon de consum dintr-un bonier distinct gestionat de persoana mputernicit n acest scop, nscriindu-se n mod obligatoriu seria i numerele aferente formularelor respective. Persoanele care folosesc formularele cu regim special r spund de utilizarea lor, trebuind s le justifice n orice moment iar cele nefolosite restituindu-se la magazie pe baza Bonului de predare transfer restituire cu men ionarea seriei i a numerelor.

35

Formularele neutilizabile, defectuos tip rite sau n alte cazuri similare se anuleaz prin barare pe diagonal f cndu-se men iunea ANULAT pe toate exemplarele i se restituie gestionarului de formulare sub semn tura persoanei pred toare. Lipsurile sau pierderile de formulare numerotate, n magazie sau la compartimentele care le utilizeaz vor fi aduse, n scris administratorului, care are obliga ia de a dispune cercetarea i verificarea mprejur rilor n care s-au produs lipsurile sau pierderile i eventual tragerea la r spundere a celor vinova i conform legii. Formularele cu regim special pierdute sau sustrase se declar nule n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III a, dup sesizarea organelor n drept.

4.6.3. Clasarea, p strarea i arhivarea documentelor justificative i contabile Clasarea este opera iunea de grupare, aranjare i ndosariere a documentelor justificative i contabile n func ie de anumite criterii care s permit o bun p strare dar i s fac posibil descoperirea cu uurin la nevoie. Documentele clasate n dosare, bibliorafturi, etc. se numeroteaz i se trec n ordine ntr-un nomenclator (list ) la nceputul fiec rui dosar. Clasarea documentelor poate fi: provizorie sau definitiva. Termenul de p strare a documentelor justificative i contabile este de 10 ani cu ncepere de la data exerci iului n cursul c ruia au fost ntocmite, cu excep ia statelor de salarii i a situa iilor financiare anuale care trebuie p strate timp de 50 de ani. La arhivarea documentelor contabile i justificative trebuie respectate urm toarele reguli generale9: - documentele se grupeaz n dosare numerotate, nuruite i parafate; - gruparea documentelor n dosare se face cronologic i sistematic pe exerci ii financiare respectiv perioade din cadrul acestora; - dosarele con innd documente contabile se p streaz n spa ii amenajate n acest scop, asigurate mpotriva degrad rii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor; - eviden a documentelor la arhiv se ine cu ajutorul Registrului de eviden curent , care reflect mic rile dosarelor i documentelor din cadrul arhivei. Scoaterea din arhiv a documentelor pentru consultarea temporar se face doar cu acordul scris al conduc torului unit ii iar eliminarea documentelor al c ror termen legal de p strare a expirat se face de c tre o comisie numit n acest sens, ntocmindu-se proces verbal i operndu-se corespunz tor n Registrul de eviden curent a arhivei.

9

**

Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat n 2002, art. 25, M.Of. 629/2002 Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat n 2005, M.Of. nr.48//2005

36

La ncetarea activit ii documentele se predau la Arhivele Statului n conformitate cu dispozi iile legale privind Fondul Arhivistic Na ional al Romniei dac legea nu prevede altfel. 4.6.4. Reconstituirea documentelor justificative i contabile Reconstituirea este procesul de refacere n forma ini ial a documentelor pierdute, distruse sau sustrase. Atunci cnd se constat dispari ia unor documente justificative i contabile se impune reconstituirea acestora n termen de maximum 30 de zile de la constatare** n baza unui dosar de reconstituire ntocmit separat pentru fiecare caz. Dosarul de reconstituire trebuie s con in toate lucr rile efectuate n leg tur cu constatarea i reconstituirea documentului pierdut, distrus sau sustras i anume: - sesizarea scris ; - procesul verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii; - declara ia scris a salariatului responsabil cu p strarea documentului; - dovada sesiz rii Parchetului General sau dovada sanc ion rii disciplinare a salariatului vinovat, dup caz; - dispozi ia scris a conduc torului unit ii pentru reconstituirea documentului; - o copie a documentului reconstituit. Toate documentele reconstituite vor purta vizibil men iunea RECONSTITUIT cu specificarea num rului i a datei dispozi iei pe baza c reia s-a f cut reconstituirea. Atunci cnd originalul documentului reconstituit a fost g sit, documentul reconstituit se anuleaz , pe baza unui proces verbal, care se ataeaz la dosarul de reconstituire. Conform legisla iei n vigoare nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de c l torie, etc.) disp rute nainte de a fi nregistrate n eviden a contabil , pagubele aduse unit ii sau ter ilor generate de dispari ie recuperndu-se de la cei vinova i conform legii. NTREB RI: 1. Defini i si caracteriza i documentele justificative. 2. Cum se clasifica documentele justificative? 3. Defini i si caracteriza i formularele tipizate? 4. Defini i si caracteriza i formularele netipizate? 5. Cum se realizeaz verificarea documentelor justificative? 6. Cum sunt depistate erorile de verificare documentelor justificative ? 7. Care sunt registrele contabile obligatorii? 8. Defini i si caracteriza i Registrul