Transcript
 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  1/14

  ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PNEUMONIA

  I. KONSEP DASAR PENYAKIT

  A. PENGERTIAN

  Pneumonia adalah penyai! in"lama#i pada pa$u yan% di&i$ian den%an

  adanya on#olida#i ai'a! e#uda! yan% ma#u dalam a$ea al(eoli )A*!on +

  ,u%a!e- //01

  Pneumonia adalah Sua!u $adan% pa$u yan% di#e'a'an oleh 'e$ma&am2

  ma&am e!iolo%i #epe$!i 'a!e$i- (i$u#- 3amu$ dan 'enda a#in% ),KUI1.

  Pneumonia adalah Radan% pa$enim pa$u. Menu$u! ana!omi- pneumonia

  di'a%i men3adi pneumonia la'o$i#- pneumonia lo'ula$i#- '$onopneumonia +pneumonia in!e$#!i#iali# )Mamu$i MS1.

  Pneumonia me$upaan pe$adan%an pada pa$enim pa$u yan% !e$3adi

  pada ma#a ana2ana dan #e$in% !e$3adi pada ma#a 'ayi.

  4. ETIO5OGI

  6i$u# In"luen7a

  6i$u# Syn#i!i&al

  $e#pi$a!o$i

  Adeno(i$u#

  Rhino(i$u#

  Ru'eola

  6a$i#ella

  Mi&opla#ma )pada ana yan% $ela!i"

  'e#a$1

  Pneumo&o&&u#

  S!$ep!o&o&&u#

  S!aphilo&o&&u#

  8. PATO,ISIO5OGI

  Se'a%ian 'e#a$ pneumonia didapa! melalui a#pi$a#i pa$!iel in"e!i". Ada

  'e'e$apa meani#ma yan% pada eadaan no$mal melindun%i pa$u da$i in"e#i.

  Pa$!iel in"e#iu# di"il!$a#i di hidun%- a!au !e$pe$an%ap dan di'e$#ihan oleh

  muu# dan epi!el 'e$#ilia di #alu$an napa#. 4ila #ua!u pa$!iel dapa! men&apai

  pa$u2pa$u- pa$!iel !e$#e'u! aan 'e$hadapan den%an ma$o"a% al(eole$- dan 3u%a

  den%an meani#me imun #i#!emi- dan humo$al. 4ayi pada 'ulan2'ulan pe$!ama

  ehidupan 3u%a memilii an!i'odi ma!e$nal yan% didapa! #e&a$a pa#i" yan% dapa!

  melindun%inya da$i pneumoou# dan o$%ani#me2o$%ani#me in"e#iu# lainnya.

  Pe$u'ahan pada meani#me p$o!e!i" ini dapa! menye'a'an ana mudah

  men%alami pneumonia mi#alnya pada elainan ana!omi# on%eni!al- de"i#ien#i

  imun didapa! a!au on%eni!al- a!au elainan neu$olo%i# yan% memudahan ana

  men%alami a#pi$a#i dan pe$u'ahan uali!a# #e$e#i muu# a!au epi!el #alu$an

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  2/14

  napa#. Pada ana !anpa "a!o$2"a!o$ p$edi#po#i#i !e$#e'u!- pa$!iel in"e#iu#

  dapa! men&apai pa$u melalui pe$u'ahan pada pe$!ahanan ana!omi# dan "i#iolo%i#

  yan% no$mal. Ini palin% #e$in% !e$3adi ai'a! (i$u# pada #alu$an napa# 'a%ian a!a#.

  6i$u# !e$#e'u! dapa! menye'a$ e #alu$an napa# 'a%ian 'a9ah dan menye'a'an

  pneumonia (i$u#.

  Kemun%inan lain- e$u#aan yan% di#e'a'an (i$u# !e$hadap meani#me

  pe$!ahan yan% no$mal dapa! menye'a'an 'a!e$i pa!o%en men%in"e#i #alu$an

  napa# 'a%ian 'a9ah. 4a!e$i ini dapa! me$upaan o$%ani#me yan% pada eadaan

  no$mal 'e$oloni#a#i di #alu$an napa# a!a# a!au 'a!e$i yan% di!$an#mi#ian da$i

  #a!u o$an% e o$an% lain melalui penye'a$an d$ople! di uda$a. Kadan%2adan%

  pneumonia 'a!e$iali# dan (i$u# ) &on!oh: (a$i#ella- &ampa- $u'ella- 8M6- (i$u#Ep#!ein24a$$- (i$u# he$pe# #imple#1 dapa! !e$3adi melalui penye'a$an hema!o%en

  'ai da$i #um'e$ !e$loali#i$ a!au 'a!e$emia;(i$emia %ene$ali#a!a.

  Se!elah men&apai pa$enim pa$u- 'a!e$i menye'a'an $e#pon# in"lama#i

  au! yan% melipu!i e#uda#i &ai$an- depo#i! "i'$in- dan in"il!$a#i leuo#i!

  polimo$"onulea$ di al(eoli yan% diiu!i in"i!$a#i ma$o"a%. 8ai$an e#uda!i" di

  al(eoli menye'a'an on#olida#i lo'a$i# yan% ha# pada "o!o !o$a#. 6i$u#-

  miopla#ma- dan lamidia menye'a'an in"lama#i den%an domina#i in"il!$a!

  mononulea$ pada #!$u!u$ #u'muo#a dan in!e$#!i#ial. Hal ini menye'a'an

  lepa#nya #el2#el epi!el e dalam #alu$an napa#- #epe$!i yan% !e$3adi pada

  '$onioli!i#.

  D. K5ASI,IKASI

  Ma&am pneumonia an!a$a lain:

  a. Pneumonia 5o'a$i#

  Te$3adi pada #elu$uh a!au #a!u 'a%ian 'e#a$ da$i lo'u# pa$u dan 'ila edua

  lo'u# !e$ena 'i#a dia!aan #e'a%ai pneumonia lo'a$i#.

  '. Pneumonia In!e$#!i#ial

  Pneumonia in!e$#!i#ial dapa! !e$3adi di dalam dindin% al(eola$ dan 3a$in%an

  pe$i'$onhial #e$!a in!e$lo'a$i#.

  &. 4$onhopneumonia

  Te$3adi pada u3un% ahi$ '$onhiolu# yan% dapa! !e$#um'a! oleh e#uda!

  muopu$ulen un!u mem'en!u 'e$&a on#olida#i dalam lo'u#.

  E. KOMP5IKASI

  4ila !ida di!an%ani #e&a$a !epa! maa emun%inan aan !e$3adi

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  3/14

  omplia#i #e'a%ai 'e$iu! :

  a. O!i!i# media au! )OMA1 < !e$3adi 'ila !ida dio'a!i- maa #pu!um yan%

  'e$le'ihan aan ma#u e dalam !u'a eu#!a&hiu#- #ehin%%a men%halan%i

  ma#unya uda$a e !elin%a !en%ah dan men%ai'a!an hampa uda$a-

  emudian %endan% !elin%a aan !e$!a$i e dalam dan !im'ul e"u#i.

  '. E"u#i pleu$a.

  &. Em"i#ema.

  d. Menin%i!i#.

  e. A'#e# o!a.

  ". Endoa$di!i#.

  %. O#!eomieli!i#.

  ,. TANDA DAN GE=A5A

  4ia#anya didahului in"e#i #alu$an pe$na"a#an 'a%ian a!a#. Suhu dapa! nai

  #e&a$a mendada )0>? @ B81- dapa! di#e$!ai e3an% )a$ena demam !in%%i1.

  4a!u- mula2mula e$in% )non p$odu!i"1 #ampai p$odu!i".

  Na"a# : #e#a- pe$na"a#an &epa! dan%al-

  Pen%%unaan o!o! 'an!u pe$na"a#an- $e!$a#i in!e$o#!a- &upin% hidun%adan%2adan% !e$dapa! na#al di#&ha$%e )in%u#1.

  Sua$a na"a# : lemah- menden%u$- Rale# )$oni1- Whee7in%.

  ,$euen#i napa# :

  Umu$ 2 C !ahun @ *;mn! a!au le'ih.

  Umu$ 'ln2 !ahun C *;mn! a!au le'ih.

  Umu$ 'ulan F *;mn!.

  Nadi &epa! dan 'e$#am'un%.

  Nye$i dada yan% di!u#u2!u#u yan% di&e!u#an oleh 'e$na"a# dan 'a!u.

  Kadan%2adan% !e$a#a nye$i epala dan a'domen.

  Kadan%2adan% mun!ah dan dia$e- ano$e#ia dan pe$u! em'un%.

  Mulu!- hidun% dan uu 'ia#anya #iano#i#.

  Malai#e- %eli#ah- &epa! lelah.

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  4/14

  G. PEMERIKSAAN PENUN=ANG

  . Sina$ : men%iden!i"ia#ian di#!$i'u#i #!$u!u$al )mi#al: lo'a$-

  '$on&hial1 dapa! 3u%a menya!aan a'#e#1.

  . Peme$i#aan %$am;ul!u$- #pu!um dan da$ah: un!u dapa! men%iden!i"ia#i

  #emua o$%ani#me yan% ada.

  0. Peme$i#aan #e$olo%i: mem'an!u dalam mem'edaan dia%no#i#

  o$%ani#me hu#u#.

  @. Peme$i#aan "un%#i pa$u: un!u men%e!ahui pa$u2pa$u- mene!apan lua#

  'e$a! penyai! dan mem'an!u dia%no#i# eadaan.

  C. 4iop#i pa$u: un!u mene!apan dia%no#i#.F. Spi$ome!$i #!a!i&: un!u men%a3i 3umlah uda$a yan% dia#pi$a#i.

  . 4$ono#!opi: un!u mene!apan dia%no#i# dan men%an%a! 'enda a#in%.

  H. PENATA5AKSANAAN

  Pen%o'a!an di'e$ian 'e$da#a$an e!iolo%i dan u3i $e#i#!en#i !api

  a$ena hal i!u pe$lu 9a!u dan pa#ien pneumonia di'e$ian !e$api #e&epa!nya :

  Peni&illin G: un!u in"e#i pneumonia #!aphylo&o&&u#.

  Aman!adine- $iman!adine: un!u in"e#i pneumonia (i$u#.

  E$i!$omi#in- !e!$a#ilin- de$i(a! !e!$a#ilin: un!u in"e#i pneumonia

  mi$opla#ma.

  Men%an3u$an un!u !i$ah 'a$in% #ampai in"e#i menun3uan !anda2!anda.

  Pem'e$ian o#i%en 3ia !e$3adi hipo#emia.

  4ila !e$3adi %a%al na"a#- di'e$ian nu!$i#i den%an alo$i yan% &uup.

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  5/14

  II. KONSEP DASAR ASUHAN KEPERAWATAN

  A. PENGKA=IAN

  1. Iden!i!a#

  Te$di$i a!a# nama- 3eni# elamin- alama!- u#ia- pee$3aan- dan #!a!u#

  pe$a9inan.

  2. ,OKUS PENGKA=IAN

  Hal2hal yan% pe$lu dia3i :

  a. Ri9aya! penyai!

  Demam- 'a!u- pile- ano$e#ia- 'adan lemah;!ida 'e$%ai$ah- $i9aya!

  penyai! pe$napa#an- pen%o'a!an yan% dilauan di $umah dan penyai!

  yan% menye$!ai.'. Tanda "i#i

  Demam- dy#pneu- !a&hipneu- men%%unaan o!o! pe$na"a#an !am'ahan-

  "a$in% hipe$emi#- pem'e#a$an !on#il- #ai! menelan.

  &. ,a!o$ pe$em'an%an : umum- !in%a! pe$em'an%an- e'ia#aan #eha$i2

  ha$i- meani#me opin%- emampuan men%e$!i !indaan yan%

  dilauan.

  d. Pen%e!ahuan pa#ien; elua$%a: pen%alaman !e$ena penyai! pe$na"a#an-

  pen%e!ahuan !en!an% penyai! pe$na"a#an dan !indaan yan% dilauan

  3. PEMERIKSAAN ,ISIK

  a. S!a!u# penampilan e#eha!an : lemah

  '. Tin%a! e#ada$an e#eha!an :

  e#ada$an no$mal- le!a$%i- #!$upo$- oma- apa!i# !e$%an!un% !in%a!

  penye'a$an penyai!

  &. Tanda2!anda (i!al

  1 ,$euen#i nadi dan !eanan da$ah : Taia$di- hipe$!en#i

  1 ,$euen#i pe$napa#an : !aipnea- di#pnea p$o%$e#i"- pe$napa#an

  dan%al- pen%%unaan o!o! 'an!u pe$napa#an- pele'a$an na#al.

  01 Suhu !u'uh

  Hipe$!e$mi ai'a! penye'a$an !o#i mi$oo$%ani#me yan% di$e#pon

  oleh hipo!alamu#.

  d. 4e$a! 'adan dan !in%%i 'adan

  Ke&ende$un%an 'e$a! 'adan ana men%alami penu$unan.

  e. In!e%umen

  Kuli!

  1 Wa$na : pu&a! #ampai #iano#i#

  1 Suhu : pada hipe$!e$mi uli! !e$'aa$ pana# aan !e!api #e!elah

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  6/14

  hipe$!e$mi !e$a!a#i uli! ana aan !e$a'a din%in.

  01 Tu$%o$ : menu$un e!ia dehid$a#i

  ". Kepala dan ma!a

  Kepala

  1 Pe$ha!ian 'en!u dan e#ime!$i#an

  1 Palpa#i !en%o$a aan adanya nodu# a!au pem'en%aan yan% nya!a

  01 Pe$i#a hi%ine uli! epala- ada !idanya le#i- ehilan%an $am'u!-

  pe$u'ahan 9a$na.

  %. Si#!em Pulmonal

  1 In#pe#i : Adanya P8H 2 Adanya #e#a napa#- dy#pnea- #iano#i#

  #i$umo$al- di#!en#i a'domen. 4a!u : Non p$odu!i" Sampai p$odu!i"dan nye$i dada.

  1 Palpa#i : ,$emi!u# $a'a menin%a! di#i#i yan% #ai!- ha!i emun%in

  mem'e#a$.

  01 Pe$u#i : Sua$a $edup pada pa$u yan% #ai!.

  @1 Au#ul!a#i : Ranhi halu#- Ranhi 'a#ah- Ta&hi&a$dia.

  h. Si#!em 8a$dio(a#ule$

  Su'ye!i" : #ai! epala.

  O'ye!i" : Denyu! nadi menin%a!- pem'uluh da$ah (a#oon!$i#i-

  uali!a# da$ah menu$un.

  i. Si#!em Neu$o#en#o$i

  Su'ye!i" : %eli#ah- penu$unan e#ada$an- e3an%.

  O'ye!i" : G8S menu$un- $e"le# menu$un;no$mal- le!a$%i.

  3. Si#!em Geni!ou$ina$ia

  Su'ye!i" : mual- adan% mun!ah.

  O'ye!i" : on#i#!en#i "e#e# no$mal;dia$e.

  . Si#!em Di%e#!i"

  Su'ye!i" : 2

  O'ye!i" : p$odu#i u$ine menu$un;no$mal.

  '. Si#!em Mu#&ulo#ele!al

  Su'ye!i" : lemah- &epa! lelah.

  O'ye!i" : !onu# o!o! menu$un- nye$i o!o!;no$mal- $e!$a#i pa$u dan

  pen%%unaan o!o! a#e#o$i# pe$na"a#an.

  4. PEMERIKSAAN PENUN=ANG

  S!udi 5a'o$a!o$i :

  H' : menu$un;no$mal

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  7/14

  Anali#a Ga# Da$ah : a&ido#i# $e#pi$a!o$i- penu$unan ada$ o#i%en

  da$ah- ada$ a$'on da$ah menin%a!;no$mal

  Ele!$oli! : Na!$ium;al#ium menu$un;no$mal.

  4. DIAGNOSA KEPERAWATAN

  . Ke!idae"e!i"an 'e$#ihan 3alan na"a# 'e$hu'un%an den%an penin%a!an

  p$odu#i #pu!um.

  . Ke$u#aan pe$!ua$an %a# 'e$hu'un%an den%an penin%a!an !eanan apile$

  al(eolu#.

  0. Nye$i dada 'e$hu'un%an den%an e$u#aan pa$enim pa$u.

  @. In!ole$an#i a!i(i!a# 'e$hu'un%an den%an e!ida#eim'an%an an!a$a #uplaidan e'u!uhan o#i%en.

  C. Ke'u!uhan nu!$i#i u$an% da$i e'u!uhan !u'uh 'e$hu'un%an den%an

  penin%a!an e'u!uhan me!a'oli #eunde$ !e$hadap demam dan p$o#e#

  in"e#i.

  F. Penin%a!an #uhu !u'uh 'e$hu'un%an den%an p$o#e# in"e#i.

  C.REN8ANA KEPERAWATAN

  P$io$i!a# Dia%no#a

  . Ke!idae"e!i"an 'e$#ihan 3alan na"a# 'e$hu'un%an den%an penin%a!an

  p$odu#i #pu!um.

  . Ke$u#aan pe$!ua$an %a# 'e$hu'un%an den%an penin%a!an !eanan

  apile$ al(eolu#.

  0. Nye$i dada 'e$hu'un%an den%an e$u#aan pa$enim pa$u.

  @. Ke'u!uhan nu!$i#i u$an% da$i e'u!uhan !u'uh 'e$hu'un%an den%an

  penin%a!an e'u!uhan me!a'oli #eunde$ !e$hadap demam dan p$o#e#

  in"e#i.

  C. Penin%a!an #uhu !u'uh 'e$hu'un%an den%an p$o#e# in"e#i.

  F. In!ole$an#i a!i(i!a# 'e$hu'un%an den%an e!ida#eim'an%an an!a$a

  #uplai dan e'u!uhan o#i%en.

  Ren&ana Kepe$a9a!an

  . Tida e"e!i"nya 3alan na"a# 'e$hu'un%an den%an pe$adan%an-

  penumpuan #e&$e!.Tu3uan : Se!elah di'e$ian a#ep #elama ..* @ 3am diha$apan 'e$#ihan

  3alan na"a# e"e!i"- (en!ila#i pa$u adeua! dan !ida ada penumpuan

  #e&$e!.

  K$i!e$ia e(alua#i :

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  8/14

  In!e$(en#i :

  1 Moni!o$ "$euen#i a!au edalaman pe$napa#an dan %e$aan dada.

  Ra#ional : !aipnea- pe$napa#an dan%al- dan %e$aan dada !a

  #ime!$i# !e$3adi a$ena penin%a!an !eanan dalam pa$u dan

  penyempi!an '$onu#. Semain #empi! dan !in%%i !eanan #emain

  menin%a! "$euen#i pe$napa#an.

  1 Au#ul!a#i a$ea pa$u- &a!a! a$ea penu$unan a!au !a ada ali$an uda$a

  Ra#ional : #ua$a men%i men%india#ian !e$dapa!nya penyempi!an

  '$onu# oleh #pu!um. Penu$unan ali$an uda$a !e$3adi pada a$ea

  on#olida#i den%an &ai$an. K$eel# !e$3adi pada a$ea pa$u yan%

  'anya &ai$an e#uda!nya.01 4an!u pa#ien la!ihan na"a# dan 'a!u #e&a$a e"e!i".

  Ra#ional : na"a# dalam memudahan e#pan#i ma#imum pa$u2pa$u

  a!au 3alan napa# le'ih e&il. 4a!u #e&a$a e"e!i" mempe$mudah

  pen%elua$an daha dan men%u$an%i !in%a! elelahan ai'a! 'a!u.

  @1 Su&!ion #e#uai india#i.

  Ra#ional : men%elua$an #pu!um #e&a$a meani dan men&e%ah

  o'#!$u#i 3alan napa#.

  C1 5auan "i#io!e$api dada.

  Ra#ional : me$an%#an% %e$aan meani le9a! (i'$a#i dindin% dada

  #upaya #pu!um mudah 'e$%e$a elua$.

  F1 4e$ian &ai$an #edii!nya ml;ha$i )e&uali on!$aindia#i1.

  Ta9a$an ai$ han%a! da$ipada din%in.

  Ra#ional : menin%a!an hid$a#i #pu!um. Ai$ han%a! men%u$an%i

  !in%a! een!alan daha #ehin%%a mudah dielua$an.

  1 Kola'o$a#i pem'e$ian o'a! '$onodila!o$ dan muoli!i melalui

  inhala#i )ne'uli7e$1.

  Ra#ional : memudahan pen%en&e$an dan pem'uan%an #e$e! den%an

  &epa!.

  . Ke$u#aan pe$!ua$an %a# 'e$hu'un%an den%an penin%a!an !eanan

  apile$ al(eolu#.

  Tu3uan : #e!elah di'e$ian a#ep #elama...*@ 3am diha$apan

  K$i!e$ia e(alua#i :

  In!e$(en#i :

  1 O'#e$(a#i "$euen#i- edalaman dan emudahan 'e$napa#.

  Ra#ional : Di#!$e# pe$napa#an yan% di'u!ian den%an di#pnea dan

  !aipnea #e'a%ai india#i penu$unan emampuan menyediaan

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  9/14

  o#i%en 'a%i 3a$in%an.

  1 O'#e$(a#i 9a$na uli!- &a!a! adanya #iano#i# pada uli!- uu- dan

  3a$in%an #en!$al.

  Ra#ional : Siano#i# uu menun3uan (a#oon#!$i#i. Sedan%an

  #iano#i# daun !elin%a- mem'$an muo#a dan uli! #ei!a$ mulu!

  )mem'$an han%a!1 menun3uan hipo#emia #i#!emi.

  01 Ka3i #!a!u# men!al dan penu$unan e#ada$an.

  Ra#ional : Geli#ah- mudah !e$an%#an%- 'in%un%- dan #omnolen

  #e'a%ai pe!un3u hipo#emia a!au penu$unan o#i%ena#i #e$e'$al.

  @1 A9a#i "$euen#i 3an!un% a!au i$ama

  Ra#ional : Taia$dia 'ia#anya ada #e'a%ai ai'a! demam a!audehid$a#i !e!api dapa! #e'a%ai $e#pon# !e$hadap hipo#emia

  C1 A9a#i #uhu !u'uh.

  Ra#ional : Demam !in%%i #aa! menin%a!an e'u!uhan me!a'oli

  dan e'u!uhan o#i%en dan men%%an%%u o#i%en#i #elule$.

  F1 Kola'o$a#i pem'e$ian !e$api o#i%en den%an 'ena$- mi#alnya den%an

  ma#e$- ma#e$ (en!u$i- na#al p$on%.

  Ra#ional : !u3uan !e$api o#i%en adalah mempe$!ahanan PaO di

  a!a# F mmH% )no$mal PO >2 mmH%1. O#i%en di'e$ian

  den%an me!ode yan% mem'e$ian pen%i$iman !epa! dalam !ole$an#i

  pa#ien.

  0. Nye$i dada 'e$hu'un%an den%an e$u#aan pa$enim pa$u.

  Tu3uan : #e!elah di'e$ian a#ep...*@ 3am diha$apan nye$i dapa!

  'e$u$an%.

  K$i!e$ia e(alua#i :

  In!e$(en#i :

  1 Ten!uan a$a!e$i#!i nye$i- mi#alnya !a3am- on#!an- di!u#u-

  #elidii pe$u'ahan a$a!e$ a!au loa#i a!au in!en#i!a# nye$i.

  Ra#ional : nye$i pneumonia mempunyai a$a!e$ nye$i dalam dan

  menin%a! #aa! in#pi$a#i dan 'ia#anya mene!ap. Nye$i dapa!

  di$a#aan pada 'a%ian ape# a!au !en%ah dada- alau pada dada

  'a%ian 'a9ah nye$i emun%inan !im'ul omplia#i pe$ia$di!i#.

  1 Pan!au !anda (i!al.

  Ra#ional : nye$i aan menin%a!an media!o$ imia #e$a'u!

  pe$#a$a"an yan% dapa! me$an%#an% (a#oon#!$i#i pem'uluh da$ah

  #i#!emi- menin%a!an denyu! 3an!un%- menin%a!an e'u!uhan

  o#i%en 3a$in%an )menin%a!an RR1.

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  10/14

  01 4e$ian !indaan di#!$a#i- mi#alnya menden%a$an mu#i ana-

  menon!on "ilm !en!an% ana2ana.

  Ra#ional : men%u$an%i "ou# !e$hadap nye$i dada #ehin%%a dapa!

  men%u$an%i e!e%an%an a$ena nye$i.

  @1 4e$ian !indaan nyaman- mi#alnya pi3a!an pun%%un%- pe$u'ahan

  po#i#i- mu#i !enan%- $ela#a#i- a!au la!ihan napa#.

  Ra#ional : !indaan non anal%e#i di'e$ian den%an #en!uhan lem'u!

  dapa! men%hilan%an e!idanyamanan dan mempe$!ahanan e"e

  !e$api anal%e#i.

  @. Ke'u!uhan nu!$i#i u$an% da$i e'u!uhan !u'uh 'e$hu'un%an den%an

  penin%a!an e'u!uhan me!a'oli #eunde$ !e$hadap demam dan p$o#e#in"e#i.

  Tu3uan : Se!elah di'e$ian a#ep ....*@ 3am diha$apan e'u!uhan

  nu!$i#i !e$penuhi

  K$i!e$ia e(alua#i :

  In!e$(en#i :

  1 Iden!i"ia#i "a!o$ yan% menim'ulan mual a!au mun!ah- mi#alnya

  #pu!um 'anya- pen%o'a!an ae$o#ol- di#pnea 'e$a!- nye$i.

  Ra#ional : #pu!um aan me$an%#an% ne$(u# (a%u# #ehin%%a

  'e$ai'a! mual- di#pnea dapa! me$an%#an% pu#a! pen%a!u$an maan

  di medula o'lon%a!a.

  1 4e$ian 9adah !e$!u!up un!u #pu!um dan 'uan% #e#e$in% mun%in.

  4e$ian a!au 'an!u e'e$#ihan mulu! #e!elah mun!ah. Se!elah

  !indaan ae$o#ol dan d$aina#e po#!u$al- dan #e'elum maan.

  Ra#ional : men%hilan%an !anda 'ahaya- $a#a- 'au da$i lin%un%an

  pa#ien dan dapa! menu$unan mual.

  01 =ad9alan pen%o'a!an pe$napa#an #edii!nya 3am #e'elum maan.

  Ra#ional : menu$unan e"e mual yan% 'e$hu'un%an den%an

  pen%o'a!an ini.

  @1 Au#ul!a#i 'unyi u#u#. O'#e$(a#i a!au palpa#i di#!en#i a'domen.

  Ra#ional : 'unyi u#u# mun%in menu$un; !a ada 'ila p$o#e# in"e#i

  'e$a! a!au meman3an%. Di#!en#i a'domen !e$3adi #e'a%ai ai'a!

  menelan uda$a a!au menun3uan pen%a$uh !o#in 'a!e$i pada

  #alu$an GI.

  C1 4e$ian maan po$#i e&il dan #e$in% !e$ma#u maanan e$in% )$o!i

  pan%%an%- $ee$#1 dan a!au maanan yan% mena$i un!u pa#ien.

  Ra#ional : !indaan ini dapa! menin%a!an ma#uan me#ipun

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  11/14

  na"#u maan mun%in lam'a! un!u em'ali.

  F1 E(alua#i #!a!u# nu!$i#i umum. Uu$ 'e$a! 'adan da#a$.

  Ra#ional : adanya ondi#i $oni# )#epe$!i PPOM a!au aloholi#me1

  a!au e!e$'a!a#an euan%an dapa! menim'ulan malnu!$i#i-

  $endahnya !ahanan !e$hadap in"e#i dan a!au lam'a!nya $e#pon#

  !e$hadap !e$api.

  C. Penin%a!an #uhu !u'uh 'e$hu'un%an den%an p$o#e# in"e#i.

  Tu3uan :

  K$i!e$ia e(alua#i :

  In!e$(en#i :

  1 Ka3i #uhu !u'uh dan nadi #e!iap @ 3am.Ra#ional : un!u men%e!ahui !in%a! pe$em'an%an pa#ien.

  1 Pan!au 9a$na uli! dan #uhu.

  Ra#ional : #iano#i# menun3uan (a#oon!$i#i a!au $e#pon# !u'uh

  !e$hadap demam.

  01 4e$ian do$on%an un!u minum #e#uai pe#anan.

  Ra#ional : penin%a!an #uhu !u'uh menin%a!an penin%a!an IW5-

  #ehin%%a 'anya &ai$an !u'uh yan% elua$ dan ha$u# diim'an%i

  pema#uan &ai$an.

  @1 5auan !indaan pendin%inan #e#uai e'u!uhan- mi#alnya omp$e#

  han%a!.

  Ra#ional : demam !in%%i #an%a! menin%a!an e'u!uhan me!a'oli

  dan e'u!uhan o#i%en dan men%%an%u o#i%ena#i #elule$.

  C1 Kola'o$a#i pem'e$ian an!ipi$e!i yan% di$e#epan #e#uai e'u!uhan.

  Ra#ional : mempe$&epa! penu$unan #uhu !u'uh.

  F. In!ole$an#i a!i(i!a# 'e$hu'un%an den%an e!ida#eim'an%an an!a$a

  #uplai dan e'u!uhan o#i%en.

  Tu3uan : #e!elah di'e$ian a#ep...*@ 3am diha$apan

  K$i!e$ia e(alua#i :

  In!e$(en#i :

  1 E(alua#i $e#pon# pa#ien !e$hadap a!i(i!a#. 8a!a! lapo$an di#pnea-

  penin%a!an elemahan a!au elelahan

  Ra#ional : mene!apan emampuan a!au e'u!uhan pa#ien dan

  memudahan pilihan in!e$(en#i.

  1 4e$ian lin%un%an !enan% dan 'a!a#i pen%un3un% #elama "a#e au!

  #e#uai india#i. Do$on% pen%%unaan mana3emen #!$e# dan pen%alih

  yan% !epa!.

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  12/14

  Ra#ional : menu$unan #!$e# dan $an%#an%an 'e$le'ihan-

  menin%a!an i#!i$aha!.

  01 =ela#an pen!in%nya i#!i$aha! dalam $en&ana pen%o'a!an dan

  pe$lunya e#eim'an%an a!i(i!a# dan i#!i$aha!.

  Ra#ional : !i$ah 'a$in% dipe$!ahanan #elama "a#e au! un!u

  menu$unan e'u!uhan me!a'oli- men%hema! ene$%i un!u

  penyem'uhan. Pem'a!a#an a!i(i!a# dilan3u!an den%an $e#pon#

  indi(idual pa#ien !e$hadap a!i(i!a# dan pe$'aian e%a%alan

  pe$napa#an.

  @1 4an!u pa#ien memilih po#i#i nyaman un!u i#!i$aha! dan a!au !idu$.

  Ra#ional : pa#ien mun%in nyaman den%an epala !in%%i- !idu$ diu$#i a!au menundu e depan me3a a!au 'an!al.

  C1 4an!u a!i(i!a# pe$a9a!an di$i yan% dipe$luan. 4e$ian ema3uan

  penin%a!an a!i(i!a# #elama "a#e penyem'uhan.

  Ra#ional : meminimalan elelahan dan mem'an!u e#eim'an%an

  #uplai dan enu!uhan o#i%en.

  D. IMP5EMENTASI

  Implemen!a#i dila#anaan #e#uai den%an $en&ana epe$a9a!an oleh

  pe$a9a! !e$hadap pa#ien.

  E. E6A5UASI

  E(alua#i dila#anaan 'e$da#a$an !u3uan dan ou!&ome.

 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  13/14

  DA,TAR PUSTAKA

  A#!u!i- Widya Ha$9ina. .Asuhan Keperawatan Anak dengan Gangguan Sistem

  Pernapasan. =aa$!a: TIM

  4a$e 4$enda G- Smel!7e$ Su7an 8. Kepe$a9a!an Medial 4edah- Edi#i >- 6ol. -

  EG8- =aa$!a.

  Doen%oe# Ma$ilynn E. )1. Ren&ana A#uhan Kepe$a9a!an Pedoman Un!u

  Pe$en&anaan Dan Pendoumen!a#ian Pe$a9a!an. Edi#i 0. EG8. =aa$!a.

  N%a#!iyah. )//1. Pe$a9a!an Ana Sai!. EG8. =aa$!a.

  P$i&e Ande$#on Syl(ia- Mil#on M&8a$!y 8o($aine- Pa!o"i#iolo%i- 'uu2- Edi#i @-

  EG8- =aa$!a.Riyadi- Su3ono dan Sua$min. /.Asuhan Keperawatan Pada Anak. Yo%yaa$!a :

  G$aha Ilmu

  Supa$man. )//1. Ilmu Penyai! Dalam. EG8. =aa$!a

  Su$iadi- SKp- MSN. F.Asuhan Keperawatan Pada Anak. =aa$!a: Sa%un% Se!o.

  Tim Penyu#un. Ilmu Penyai! Dalam- Edi#i 0. 6olume II- - ,KUI.

  h!!p:;;a$dyanp$adanaoo.'lo%#po!.&om;;;lapo$an2pendahuluan2a#uhan2

  epe$a9a!an.h!ml)dia#e# 0 Ma$e! 01

  h!!p:;;#!imuh2p!.mede&in#ma$o&.&om;!02a#ep2ana2den%an2pneumonia)dia#e# 0Ma$e! 01

  h!!p:;;9ildanp$a#e!ya.'lo%.&om;/;@;>;a#ep2pneumonia; )dia#e# 0 Ma$e!

  01

  h!!p:;;999en#u"hy.'lo%#po!.&om;;@;a#uhan2epe$a9a!an2ana2pneumonia.h!ml

  )dia#e# 0 Ma$e! 01

  http://ardyanpradanaoo7.blogspot.com/2011/02/laporan-pendahuluan-asuhan-keperawatan.htmlhttp://ardyanpradanaoo7.blogspot.com/2011/02/laporan-pendahuluan-asuhan-keperawatan.htmlhttp://stikmuh-ptk.medecinsmaroc.com/t3-askep-anak-dengan-pneumoniahttp://wildanprasetya.blog.com/2009/04/18/askep-pneumonia/http://wwwensufhy.blogspot.com/2011/04/asuhan-keperawatan-anak-pneumonia.htmlhttp://stikmuh-ptk.medecinsmaroc.com/t3-askep-anak-dengan-pneumoniahttp://wildanprasetya.blog.com/2009/04/18/askep-pneumonia/http://wwwensufhy.blogspot.com/2011/04/asuhan-keperawatan-anak-pneumonia.htmlhttp://ardyanpradanaoo7.blogspot.com/2011/02/laporan-pendahuluan-asuhan-keperawatan.htmlhttp://ardyanpradanaoo7.blogspot.com/2011/02/laporan-pendahuluan-asuhan-keperawatan.html
 • 7/26/2019 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Pn

  14/14

  Dia%no#a

  epe$a9a!an

  Tu3uan;

  K$i!e$ia ha#il

  In!e$(en#i Ra#ional

  4e$#ihan =alan

  na"a# !ida e"e!i"

  ';d penumpuan

  #e&$e!.

  Se!elah

  dilauan

  !indaan a#uhan

  epe$a9a!an

  diha$apan

  pa#ien

  Menun3uan

  pem'e$#ihan

  3alan napa# yan%

  e"e!i" yan%

  di'u!ian

  den%an

  Kepa!enan

  3alan nap#

  Kemudahan

  'e$napa#

  . Moni!o$

  "$euen#i a!au

  edalaman

  pe$napa#an

  dan %e$aan

  dada

  . Au#ul!a#i

  a$ea pa$u-

  &a!a! a$ea

  penu$una

  n a!au !a

  ada ali$an

  uda$a

  .