Transcript
 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  1/30

  ASUHAN KEPERAWATANGERONTIK DENGAN

  OSTEOARTHRITISKelompok 6

  Erminia Maia Pareira

  Hidayah Nrhaya!i

  "pi!a#ariRind $lian P!ra

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  2/30

  TIN%AUAN TEORI

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  3/30

  DE&INISI

  O#!eoar!hri!i# yan' dikenal #e(a'ai penyaki! #endi

  de'enera!i) adalah penyaki! ker#akan !lan' ra*an #endi

  yan' (erkem(an' lam(a! dan menim(lkan di#a(ili!a# +

  ke!idakmampan

  (Smeltzer, C Suzanne, 2002)

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  4/30

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  5/30

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  6/30

  ETIO"OGI

  , Umur

  Pre-alen#i dan (era!nya or!eoar!ri!i# #emakin menin'ka!

  den'an (er!am(ahnya mr. O#!eoar!hri!i# #erin' !er/adi

  pada mr dia!a# 60 !ahn.

  , Jenis Kelamin

  Wani!a le(ih #erin' !erkena o#!eoar!hri!i# l!!1 #edan'kan

  laki2laki le(ih #erin' !erkena o#!eoar!hri!i# paha1

  per'elan'an !an'an dan leher. Hal ini di#e(a(kan #alah

  #a!nya oleh )ak!or hormonal1 ma#a menopa#e pada*ani!a mempen'arhi keka!an !lan' pada per#endian

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  7/30

  "an/!an...

  , Suku

  O#!eoar!hri!i# le(ih #erin' di/mpai pada oran' 3 oran'

  Amerika a#li dari pada oran' kli! p!ih. Hal ini (erkai!an

  den'an per(edaan 4ara hidp mapn per(edaan pada

  )reken#i kelainan kon'eni!al dan per!m(han

  , Kegemukan

  5era! (adan yan' (erle(ihan menin'ka!kan re#iko

  !er/adinya o#!eoar!hri!i# (aik pada *ani!a mapn pada

  pria.

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  8/30

  PATO&ISIO"OGI

  Pro#e# o#!eoar!hri!i# !er/adi karena adanya 'an''an

  )n'#i kondro#i!. Kondro#i! merpakan #a!2#a!nya #el

  hidp dalam !lan' ra*an #endi. Kondro#i! akan

  dipen'arhi oleh )ak!or ana(olik dan ka!a(olik dalam

  memper!ahankan ke#eim(an'an #in!e#i# dan de'rada#i.

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  9/30

  MANI&ESTASI K"INIS

  , Nyeri #endi

  , Ham(a!an per'erakan #endi

  , Kak pa'i

  , Krepi!a#i, Pem(e#aran #endi de)ormi!a#7

  , Per(ahan 'aya (er/alan

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  10/30

  &AKTOR RESIKO

  , Umur: den'an (er!am(ahnya #ia maka ke4endern'an

  !er/adi OA akan #emakin (e#ar.

  , Riwayat keluarga: ada peran 'ene!ik pada penyaki! OA1 di

  mana kelar'a memiliki OA maka kemn'kinan n!k

  men'alami OA /'a #emakin (e#ar.

  , Berat badan berlebih: %ika (era! (erle(ihan maka #endi

  l!! dan pan''l har# (eker/a le(ih kera# menopan' (era!

  (adan1 karena i! akan le(ih mdah men/adi a# di(andin'

  den'an mereka den'an (era! (adan yan' normal, Trauma sendi: menye(a(kan ker#akan pada kar!ila'o1

  #elan/!nya akan menye(a(kan per(ahan pada #endi1

  #ehin''a adanya ri*aya! !rama dapa! menim(lkan OA.

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  11/30

  PEN8EGAHAN

  , Men'hindari olahra'a yan' (i#a menye(a(kan #endi

  !erlka

  , Men'on!rol (era! (adan a'ar (era! yan' di!opan' oleh

  #endi men/adi rin'an

  , Minm o(a! n!k men4e'ah o#!eoar!hri!i#.

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  12/30

  PENATA"AKSANAAN

  , Medikamen!o#a

  Tidak ada pen'o(a!an medikamen!o#a yan' #pe#i)ik1

  hanya (er#i)a! #im!oma!ik. O(a! an!i2in)lama#i non#!eroid

  OAINS7 (eker/a hanya #e(a'ai anal'e#ik dan

  men'ran'i peradan'an

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  13/30

  "an/!an...

  , Die! Rendah Prin

  Un!k men'ran'i pem(en!kan a#am ra! dan

  menrnkan (era! (adan1 (ila !erlal 'emk dan

  memper!ahankannya dalam (a!a# normal.

  9 Hindari men'kon#m#i (ahan makanan yang mengandung

  tinggi purin

  9 5a!a#i kon#m#i (ahan makanan yang mengandung purin

  dalam jumlah sedang

  9 Bahan makanan yang mengandung rendah purin1diper(olehkan n!k dikon#m#i

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  14/30

  Makanan yan' men'andn' Prine

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  15/30

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  16/30

  TERAPI

  , Terapi &armakolo'i, A4e!aminophen

  , NSAID# non#!eroidal an!i in)lamma!ory dr'#7

  , Topi4al pain

  , Tramadol Ul!ram7

  , Milk nar4o!i4 painkiller#

  , 8or!i4o#!eroid#

  , Hyalroni4 a4id

  ,Gl4o#amine dan 4hondroi!in #l)a!e

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  17/30

  "an/!an...

  , Terapi Non &armakolo'i, Olahra'a

  , Men/a'a #endi

  , Pana#+din'in

  , :i#4o#pplemen!a!ion

  , Pem(edahan

  , Akpn!r

  , Pi/a!

  ,:i!amin D181 E1 dan (e!a karo!in

  , Teh hi/a

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  18/30

  KONSEP DAN TEORI

  ASUHAN KEPERAWATAN

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  19/30

  PENGKA%IAN

  , Iden!i!a#

  , Kelhan U!ama

  , Ri*aya! penyaki! #ekaran'

  , Pola )n'#ional Gordon Pemeliharaan dan per#ep#i!erhadap ke#eha!an1 N!ri#i+me!a(oli41 Pola elimina#i1

  Pola ak!i-i!a# dan la!ihan d#(7

  , Pemerik#aan )i#ik head to toe7

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  20/30

  "an/!an...

  , &n'#ional Klien, Indek# Ka!;

  Pen'ka/ian men''nakan indek# kemandirian ka!; n!k ak!i-i!a#

  kehidpan #ehari2hari yan' (erda#arkan pada e-ala#i )n'#i

  mandiri a!a (er'an!n' dari klien, S!a!# men!al < ko'ni!i) klien

  , Short Portable Mental Status Questioner (SPMSQ)

  , MiniMental Status Exam (MMSE)

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  21/30

  DIAGNOSA=. In!oleran#i Ak!i-i!a# (+d !irah (arin' dan imo(ili!a#1

  kelemahan mm1 'aya hidp kran' 'erak

  >. An#ie!a# (+d an4aman a!a per(ahan pada ke#eha!an1

  ke(!han yan' !idak !erpenhi

  ?. Gan''an 4i!ra !(h (+d penyaki!1 di!andai den'ande)ormi!a# #endi

  @. Re#iko /a!h (+d penrnan keka!an ek#!remi!a# (a*ah1

  kelemahan mm

  . De)i#ien#i pen'e!ahan !en!an' pro#e# penyaki! (+dke!er(a!a#an ko'ni!i)1 kran' )amilier den'an #m(er2

  #m(er in)orma#i

  6. Nyeri (+d penyempi!an ron''a #endi

  B. De)i#i! pera*a!an diri (+d 'an''an m#klo#kele!al1

  kelemahan

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  22/30

  INTER:ENSI DC =

  In!oleran#i Ak!i-i!a# (+d !irah (arin' dan imo(ili!a#1

  kelemahan mm1 'aya hidp kran' 'erak

  Kriteria Hasil Intervensi

  , Menoleran#i ak!i-i!a# yan'(ia#a dilakkan

  , Menn/kkan !oleran#i ak!i-i!a#, Mendemon#!ra#ikan

  pen'hema!an ener'i

  =. Ka/i !in'ka! kemampan klien(erpindah dari !empa! !idr1(erdiri1 am(la#i.

  >. E-ala#i mo!i-a#i dankein'inan pa#ien n!k

  menin'ka!kan ak!i-i!a#?. Ten!kan penye(a( kele!ihan@. Pan!a a#pan n!ri#i n!k

  mema#!ikan #m(er2#m(erener'i yan' adeka!

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  23/30

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  24/30

  INTER:ENSI DC ?

  Gan''an 4i!ra !(h (+d penyaki!1 di!andai

  den'an de)ormi!a# #endi

  Kriteria Hasil Intervensi

  , Gan''an 4i!ra !(h(erkran' yan' di(k!ikan oleh#elal menn/kkan adap!a#iden'an ke!nadayaan )i#ik

  , Menn/kkan 4i!ra !(h

  =. Ka/i dan dokmen!a#ikanre#pon# -er(al dan non-er(alpa#ien !erhadap !(h klien

  >. Iden!i)ika#i mekani#me kopin'yan' (ia#a di'nakan klien

  ?. Ten!kan harapan klien !en!an'4i!ra !(h (erda#arkan !ahapperkem(an'an

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  25/30

  INTER:ENSI DC @

  Re#iko /a!h (+d penrnan keka!an ek#!remi!a#

  (a*ah1 kelemahan mm

  Kriteria Hasil Intervensi

  , Re#iko /a!h akan menrn a!a!er(a!a#1 yan' di(k!ikan olehke#eim(an'an1 'erakan!erkoordina#i1 perilak pen4e'ahan/a!h1 ke/adian /a!h1 danpen'e!ahan Pen4e'ahan %a!h

  =. "akkan pen'ka/ian re#iko /a!hpada pa#ien

  >. Iden!i)ika#i karak!eri#!ik lin'kn'anyan' dapa! menin'ka!kan po!en#i/a!h

  ?. A/arkan klien (a'aimana po#i#i

  !er/a!h yan' dapa! meminimalkan4edera

  @. 5an! pa#ien #aa! am(la#i. Sediakan ala! (an! (er/alan

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  26/30

  INTER:ENSI DC

  De)i#ien#i pen'e!ahan !en!an' pro#e# penyaki!

  (+d ke!er(a!a#an ko'ni!i)1 kran' )amilier den'an

  #m(er2#m(er in)orma#i

  Kriteria Hasil Intervensi, Men'iden!i)ika#i ke(!han

  !erhadap in)orma#i !am(ahan!en!an' pro#e# penyaki!

  =. Ka/i !in'ka! pen'e!ahan klien#aa! ini dan pemahaman !erhdapama!eri

  >. Te!apkan !/an pem(ela/aran(er#ama yan' reali#!i# den'an

  klien?. Pilih me!ode dan #!ra!e'i

  penylhan yan' #e#ai@. 5eri *ak! pada klien n!k

  men'a/kan per!anyaan danmendi#k#ikan perma#alahannya

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  27/30

  INTER:ENSI DC 6

  Nyeri (+d penyempi!an ron''a #endi

  Kriteria Hasil Intervensi

  , Melaporkan nyeri dapa!dikendalikan

  , Menn/kkan pen'ran'an !in'ka!nyeri

  =. Ka/i !in'ka! nyeri>. A/arkan pen''naan !eknik non

  )armakolo'i# pen'endalian nyeri#e!elah a!a #elama ak!i-i!a# yan'menim(lkan nyeri

  ?. Kola(ora#i pem(erian anal'e#ikn!k men'ran'i nyeri (era!7

  @. Kendalikan )ak!or lin'kn'an yan'

  memen'arhi re#pon pa#ien!erhadap ke!idaknyamanan

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  28/30

  INTER:ENSI DC B

  De)i#i! pera*a!an diri (+d 'an''an

  m#klo#kele!al1 kelemahan

  Kriteria Hasil Intervensi

  , Menn/kkan pera*a!an diri Ak!i-i!a# kehidpan #ehari2haridapa! !erpenhi

  =. Ka/i kemampan per#onal hy'iene>. Pan!a adanya per(ahan

  kemampan )n'#i?. Dkn' kemandirian klien dalam

  per#onal hy'iene1 (an! klienhanya /ika diperlkan

  @. "i(a!kan kelar'a dalampem(erian a#han

  . Akomoda#i pilihan dan ke(!hanklien #eop!imal mn'kin

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  29/30

 • 7/24/2019 Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Osteoarthritis

  30/30

  TERIMA KASIH