Transcript
 • 1

  FOND nr. 419 ARHIVELE NAŢIONALE

  INVENTAR nr. 2557 S. J. A. N. IAŞI

  Fond personal PAUL I. MIHAIL (1905- 1994)

  CU FIICA, ZAMFIRA-EUGENIA MIHAIL(n.1937)

  INVENTAR

  (1939- 1994)

  2719 u.a.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 2

  PREFAŢĂ

  Printre fondurile arhivistice de referinţă din cadrul Serviciului Judeţean Iaşi al

  Arhivelor Naţionale, se numără şi fondul personal „Paul Mihail şi fiica, Zamfira – Eugenia

  Mihail”.

  Creatorul fondului a fost preotul, cercetătorul, publicistul, savantul slavist Paul I.

  Mihail (29 iunie 1905 – 11 octombrie 1994), care a donat Arhivelor Statului Iaşi, începând cu

  anul 1974, o impresionantă cantitate de documente de familie (acte personale, spiţe de neam,

  jurnale personale), manuscrise, documente istorice şi corespondenţă.

  Mihail I(ustin) Paul s-a născut în localitatea Cornova, din judeţul Orhei (astăzi, raionul

  Ungheni, din Republica Moldova), în familia dascălului şi învăţătorului Iustin Mihail şi al

  Elenei, născută Huzun, descendenta mai multor generaţii de preoţi cărturari români.

  Rămânând orfan de tată la vârsta de 3 ani, a crescut şi a urmat cursurile şcolii „de slovenie” la

  mănăstirea Hârjauca. În anul 1918, când în învăţământul din Basarabia se introducea limba

  română în grafie latină, a fost trimis la Şcoala Spirituală, apoi la Seminarul Teologic Ortodox

  din Chişinău, finalizat în 1926, ca premiant. Între anii 1926-1936 a urmat Facultatea de

  Teologie, pe care a absolvit-o primul, cu distincţia „Magna Cum Laudae”. În timpul facultăţii,

  s-a întreţinut din leafa de ajutor al secretarului Facultăţii de Teologie. În intervalul 1929-1932,

  a frecventat, în paralel, cursurile Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, secţia Istorie,

  unde a fost remarcat de profesorii Ilie Minea, Dan Simonescu, Orest Tafrali, Petre

  Constantinescu- Iaşi.

  Datorită calificativului maxim la teza de Licenţă, cu tema „Legături culturale

  bisericeşti dintre români şi ruşi, în secolele XV-XX. Schiţă istorică” (78 pagini), a primit o

  bursă pentru a-şi continua studiile, în mai multe centre sud-est europene din Jugoslavia,

  Bulgaria, Muntele Athos, Constantinopol. Materialele aduse de Paul Mihail în ţară, la

  începutul lunii februarie 1932, constituiau o mare noutate ştiinţifică, fiind descoperite în

  locurile unde nici un român până atunci. Erau texte şi informaţii despre aprox. 1000 de

  documente din secolele XV-XIX, între care acte necunoscute, dinaintea şi în timpul domniei

  lui Ştefan cel Mare şi a altor domni, descrieri de manuscrise şi tipărituri vechi. Rezultatele

  cercetărilor întreprinse au văzut lumina tiparului în studii şi articole fundamentale pentru

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 3

  istoriografia românească, elogios apreciate de istoricii vremii: N. Iorga, Mihai Costăchescu,

  Gh. Ghibănescu, P.P.Panaitescu, Damian Bogdan.

  În anul 1930, în calitate de secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia

  Basarabia, a efectuat o călătorie prin satele provinciei, pentru a aduna informaţii despre

  bibliotecile parohiale, cărţile şi icoanele vechi din biserici. Materialul adunat din cele 21 de

  biblioteci parohiale ale judeţelor Bălţi, Orhei, Lăpuşna şi Soroca a fost publicat în anul 1934,

  sub titlul „Cărţi bisericeşti, manuscrise şi icoane din Basarabia. Însemnări vechi şi inscripţii”.

  Reeditat în cartea „Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia. Aşezăminte, scrieri,

  personalităţi”, a primit premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române, în anul 1993.

  La 28 iunie 1940 a fost nevoit să se refugieze, temporar, împreună cu familia, la Iaşi.

  Apoi, din luna martie 1944, definitiv, în România, pentru salvarea sa fizică şi a membrilor

  familiei sale. Conform propriilor mărturisiri, părintele Paul Mihail a dus, multă vreme, „ o

  viaţă de refugiat, alungat din casă, cu multe strămutări, frică şi lipsuri”.

  În luna februarie 1945, Paul Mihail şi-a susţinut teza de doctorat la specialitatea

  „Istoria Bisericii”, apoi a fost încadrat preot la bisericile Sf. Haralambie, Banu, Toma Cozma,

  unde a slujit până la pensionarea sa (la data de 1 ianuarie 1980). Concomitent, a fost numit, în

  toamna anului 1949, asistent la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi, apo conferenţiar la

  Institutul Teologic din Bucureşti. A renunţat la ambele catedre universitare întrucât, la Iaşi, nu

  i s-a permis să susţină cursurile îmbrăcat în haină preoţească, iar în capitală urma să predea

  studenţilor şi cursuri de limba rusă, ceea ce era peste puterile lui de înţelegere şi acceptare.

  Mai mult, i s-ar fi ridicat dreptul de a rămâne preot, ori tocmai acesta a fost sensul existenţei

  sale pământeşti: slujirea oamenilor, întru slava Împăratului Luminilor, cel Atotputernic.

  Încă din anul 1928, părintele Paul Mihail s-a îndreptat către cercetarea ştiinţifică,

  orientată în cinci direcţii principale de lucru:

  1. periodizarea evoluţiei culturale a Basarabiei, între 1812-1918 (1812-1845, epoca

  tradiţiei; 1845-1870, epoca înfloririi; 1871-1905, epoca decăderii; 1905-1918, epoca

  renaşterii);

  2. cercetarea şi publicarea de material documentar despre Ţările Române, îndeosebi

  Moldova, aflat în arhivele străine;

  3. depistarea şi descrierea manuscriselor slave, româneşti şi greceşti, precum şi circulaţia

  tipăriturilor, a manuscriselor;

  4. istoria relaţiilor culturale şi bisericeşti ale românilor cu popoarele sud-est europene;

  5. elaborarea de studii şi articole bazate pe material documentar inedit despre viaţa şi

  activitatea unor personalităţi bisericeşti precum Petru Movilă, Varlaam, Dosoftei,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 4

  Antim Ivireanul, Veniamin Costachi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, Melchisedec, Paisie

  Velicicovschi.

  Pentru îndelungata şi excepţionala slujire preoţească a bisericii şi culturii române,

  părintele Paul Mihail a fost distins, în anul 1974, cu ordinul „Crucea Patriarhală

  Comemorativă”, de către Preafericitul patriarh Iustinian. În anul 1980, arhiepiscopul Iaşilor şi

  mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Teoctist, i-a acordat suprema distincţie pentru activitatea

  pastorală şi cercetarea ştiinţifică, şi anume titlul onorific de „Avva Pavel”Apreciat,

  deopotrivă, şi de comunitatea academică, Avva Pavel a fost recomandat de membrii secţiei de

  Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, să fie ales membru de onoare al celui mai

  înalt for academic din ţară. Din păcate, părintele Mihail s-a stins din viaţă la 11 octombrie

  1994. A fost înmormântat în cimitirul mănăstirii Căldăruşani, lângă Muzeul cu icoane

  basarabene şi în apropierea mitropolitului Ungrovlahiei, Grigore Dascălul, arhiereul deportat

  de ruşi la Chişinău, în anii 30 ai secolului al XIX-lea, deoarece protestase în legătură cu

  abuzurile armatei străine aflate în tranzit pe teritoriul ţării sale.

  Încă din tinereţe, părintele Paul Mihail a fost un maestru al genului epistolar. O

  dovedesc cele 2719 scrisori din prezentul inventar, primite sau expediate în ţară şi peste

  hotarele ei, în intervalul 1939-1994, prietenilor, cunoscuţilor, colaboratorilor, membrilor

  familiei, multor personalităţi ale ştiinţei şi culturii române, faţă de care a manifestat,

  întotdeauna respect, consideraţie, admiraţie, prietenie, devotament, suflet şi simţire

  românească. Fiecare interlocutor al părintelui primea, de la Sfinţia Sa, un gând şi o urare cu

  prilejul zilelor de naştere sau de onomastică, la sărbătorile pascale ori la Crăciun, odată cu

  venirea primăverii, la Ziua Naţională şi la Ziua Republicii. Pentru fiecare corespondent se

  ruga şi ridica Slavă celui Preaînalt. Printre corespondenţi se întâlnesc numele lui Constantin

  Bostan, Veniamin Grosu, Vasile Ţepordei, Dumitru Mangeron, Scarlat Porcescu, Constantin

  Angelescu, Atanasia Albu, Lecca Morariu, Petre Năsturel, Constantin Galeriu, Nicolae

  Grigoraş, Gabriel Ştrempel, Nicolae Barbu, Leonida Boicu, Emil Condurachi, Ioan Chiţimia,

  Alexandru Ciurea, Iorgu Iordan, Gheorghe Ivănescu, ş.a. Scrisorile din străinătate erau

  primite de la Kiev, Chişinău, Varşovia, Sofia, Praga, Koln, Chicago.

  Majoritatea scrisorilor sunt originale, scrise în limbile română, rusă şi bulgară. Înainte

  de predarea lor la Arhivele Statului Iaşi, au fost grupate în plicuri, pe corespondenţi.

  Numerotarea lor s-a realizat ulterior, cronologic, astfel încât se poate urmări evoluţia

  corespondenţei, în timp, între părintele Mihail cu fiecare dintre interlocutorii lui. La sala de

  studiu a Arhivelor Naţionale Iaşi se mai află un inventar arhivistic (nr. 2104), cu 1504 u.a.,

  care cuprinde documentele primelor depuneri ale părintelui Mihail, formate din manuscrise,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 5

  documente istorice, documente personale şi multe scrisori. De aceea ni s-a părut firesc să

  numerotăm unităţile arhivistice în continuarea celorlalte, mai ales că în volumul II al

  inventarului avem numai scrisori.

  Materialul arhivistic primar a fost tehnoredactat de d-na Gabriela Gimiga. Scrisorile în

  limbile rusă şi bulgară (350 u.a.) au fost rezumate, cu minuţiozitate şi talent, de d-na Ina

  Chirilă, „copământeană” a părintelui Mihail şi continuatoare a prelucrării fondului personal

  Mihail. Scrisorile în limba română (2709 u.a.) au fost ordonate şi inventariate de Rodica

  Iftimi, care a corectat textul şi a pregătit inventarul pentru introducerea lui în circuitul

  ştiinţific. Uniformizarea textelor şi forma finală pentru printarea inventarului îi aparţin d-lui

  Cristian-Flavius Zaharia.

  Prezentul inventar se doreşte a fi un modest omagiu adus memoriei părintelui Paul

  Mihail considerat, pe deplin, ultimul arhiereu cărturar al Moldovei.

  4 noiembrie 2011 Rodica Iftimi, Ina Chirilă,

  Consilier superior Inspector asistent

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 6

  FONDUL PERSONAL

  PAUL I. MIHAIL

  (1905-1994)

  INVENTAR

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  BALIF MARIA

  1505 Aduce la cunoştinţă părintelui că soţul ei, PETRU BALIF, a decedat în ziua de 11 nov. 1988.

  Bucureşti, 23 nov. 1988

  1 filă

  Original, limba

  română

  1506 Felicitare pentru sărbătorile de iarnă. Bucureşti,

  20dec.1989 1

  filă Original, lb.română

  1507 Felicitare de Paşti. Bucureşti, 10 aprilie

  1990

  1 filă

  Original, lb.

  română 1508

  Felicitare de Paşti.

  Bucureşti, 2 apr. 1991

  1 filă

  Original, lb.română

  BARBU CONSTANTIN

  1509 Regretă că nu-l găseşte pe părintele. Îi trimite două fotografii. Iaşii sunt la fel. El este bolnav.

  Iaşi, 11 febr. 1994

  1 filă

  Original, lb.română

  1510 Fotografie de la parastasul de 1 an al fratelui, scriitorul N.N. Barbu.

  21 mai 1986 1

  buc. Original, lb.română

  1511 Fotografie dând autografe pe una din cărţile lui, la librăria Junimea din Piaţa Unirii.

  Iaşi,21 mai 1986

  1 buc.

  Original, lb.română

  BARNA CONSTANTIN

  1512 Îşi exprimă recunoştinţa pentru învăţăturile şi sfaturile primite de la părintele Mihail. Îi transmite fieşti urări de bine şi-l pomeneşte în rugăciuni.

  Muntele Athos, 11 nov. 1984

  1 filă

  Original, lb.

  română BĂDĂRĂU GABRIEL

  1513 Concept către Gabriel Bădărău, al părintelui, prin care-i mulţumeşte pentru cadoul făcut şi-l felicită pentru studiul valoros publicat.

  Bucureşti, 27 martie 1987

  1 filă

  Original, lb.

  română

  1514 Felicitare pentru sărbători. Iaşi, dec.

  1987 1

  buc. Original, lb.română

  1515 Mulţumeşte pentru extrasul din „Convorbiri duhovniceşti”.

  Iaşi, 31 oct. 1989

  1 filă

  Original, lb.română

  BĂDĂRĂU GH.A.

  1516 Prezintă date şi informaţii despre familia Bădărău şi-l roagă pe părintele să-i furnizeze şi alte date, dacă le ştie.

  Bivolari, 3 mai 1987

  4 file

  Original, lb.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 7

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  română

  1517 Concept de răspuns la scrisoarea anterioară. Îi oferă datele cerute.

  Bucureşti, 13 mai 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1518 Felicitare pentru Anul Nou 1989. Bivolari, 1 ian. 1989

  1 buc.

  Original, lb.română

  1519 Felicitare de Paşti. Bivolari, 30 aprilie 1989

  1 buc.

  Original, lb.română

  1520 Felicitare pentru ziua onomastică. Bivolari, 27 iunie 1991

  1 buc.

  Original, lb.română

  BĂDOIU

  1521 Felicitare pentru Anul Nou 1983. Bucureşti, 14

  ian.1983 1

  buc. Original, lb.română

  1522 Felicitare de Paşti. Bucureşti, 7

  mai 1983 1

  buc. Original, lb.română

  1523 Felicitare cu prilejul zilei numelui. Bucureşti, 29

  iunie 1983 1

  buc.

  Original, lb.

  română

  1524 Felicitare pentru Anul Nou 1984. Bucureşti, 1

  ian.1984 1

  buc. Original, lb.română

  1525 Felicitare de ziua numelui. Bucureşti,

  29. 06.1985 1

  buc. Original, lb.română

  1526 Pomelnic pentru rugăciune. Bucureşti, 4 sept. 1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1527 Telegramă de felicitare pentru ziua numelui. Bucureşti,

  30.06. 1988 1

  buc. Original, lb.română

  1528 Telegramă de felicitare pentru ziua numelui. Bucureşti,

  29.06. 1989 1

  buc. Original, lb.română

  1529

  Copie după adresa trimisă redacţiei ziarului „România Liberă”, prin care propune compunerea unui imn naţional dedicat eroilor Revoluţiei şi revenirea la vechile denumiri ale străzilor din Bucureşti.

  Bucureşti, 11 ianuarie

  1990

  1 filă

  Original, lb.

  română

  1530 Idem. „ 1

  filă Original, lb.română

  1531 Povesteşte un vis de după ziua sfinţilor Trei Ierarhi (30 ian.) şi faptul că a mers la mormântul lui Gh. Costăchescu, care i-a apărut în vis.

  Bucureşti, 2 februarie 1992

  1 filă

  Original, lb. română

  OLESI IVANOVICI BELODED, doctor în ştiinţe filologice, profesor la Universitatea din Kiev. VICTOR ALEXANDROVICI HARLAMOV, arhitect-arheolog, colaborator ştiinţific la Institutul de Arheologie A.N.R.S.S.U.

  1532

  Scrisoare în care O.I. Beloded şi V. A. Harlamov îi scriu lui Paul Mihail că sunt de acord cu publicarea de către acesta a articolului lor despre descoperirile făcute la fundaţia Catedrala Uspenscaia, propun însă publicarea într-o formă mai extinsă, incluzând fotografiile cu epitaful, portretul şi herbul lui Petru Movilă.

  1986 februarie 10

  Kiev 2

  Original, în lb. rusă,

  cu plic.

  1533 Scrisoare în care Paul Mihail îi mulţumeşte lui O.I. 1986 1 Concept,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 8

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  Beloded, pentru faptul că i-a permis traducerea şi publicarea articolului său şi că e de acord cu varianta extinsă în care să fie prinse şi fotografiile cu epitaful şi portretul lui Petru Movilă.

  februarie 19 Bucureşti

  transcris de Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1534

  Scrisoare în care O.I. Beloded şi V.A. Harlamov îi scriu lui Paul Mihail că articolul lor este gata, dar că trimiterea lui este împiedicată de aplicarea regulamentului privitor la publicarea materialelor ştiinţifice peste hotare. Îl roagă ca între timp să facă o cerere de publicare a articolului şi poate începe traducerea celui publicat în revista „Kiev”. În P.S. se menţionează că articolul lui Paul Mihail despre Paisie Velicicovschi a stârnit interes.

  1986 aprilie 20 Kiev

  1 Original,

  în lb. rusă, cu plic.

  1535

  Scrisoare în care Paul Mihail îi mulţumeşte lui O.I. Beloded pentru grija acestuia de a trimite articolul, fapt adus la cunoştinţa sa şi de prof. dr. Dinu Ursu din Odessa. Menţionează că este foarte bucuros că documentele despre Petru Movilă vor fi mult mai preţuite în limba română.

  1986 aprilie 23

  1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1536

  Scrisoare în care Paul Mihail îl întreabă pe O.I. Beloded dacă este vreo speranţă ca articolul promis să ajungă până la 1 mai, astfel încât să poată fi tradus şi prezentat Departamentului până la 1 iunie 1986.

  1986 martie 19

  1

  Concept, scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1537

  Scrisoare în care Paul Mihail îl întreabă pe O.I. Beloded dacă este vreo speranţă să primească articolul promis şi îi trimite lista articolelor despre descoperirile arheologice din sec. XI-XII.

  1986 octombrie 13

  Bucureşti 1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1538 Scrisoare în care Paul Mihail îi anunţă pe O.I. Beloded şi V.A. Harlamov că a primit articolul aşteptat, exprimându-şi bucuria şi recunoştinţa.

  1986 noiembrie 8 Bucureşti

  1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1539 Scrisoare în care O.I. Beloded şi V.A. Harlamov îi scriu lui Paul Mihail că sunt fericiţi că se lucrează la traducerea articolului lor.

  1987 aprilie 7

  Kiev 1

  Original, în lb. rusă.

  1540

  Scrisoare prin care Paul Mihail trimite (lui O.I. Beloded şi V.A. Harlamov) articolul despre Grigore Ţamblac, publicat în revista „Manuscriptum”, 4/1986. Anunţă că articolul lor este tradus şi urmează să fie publicat.

  1887 mai 1 1

  Concept, scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1541

  Scrisoare în care Paul Mihail îi scrie lui O.I. Beloded că, deocamdată, nu a fost dat avizul de către conducerea supremă din stat de a fi publicat articolul despre Petru Movilă. Anunţă că în viitorul apropiat va ieşi la lumina tiparului cartea „Viaţa sfinţilor români” editată de Patriarhia Română, unde este publicat şi articolul subsemnatului despre Paisie Veliccovschi.

  1987 iulie 17 Bucureşti

  1

  Concept transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 9

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1542

  Scrisoare în care O.I. Beloded îi scrie lui Paul Mihail că aşteaptă cu nerăbdare publicarea articolului său despre Petru Movilă ţi că este foarte interesat de Paisie Veliccovschi, fapt pentru care doreşte să intre în posesia articolului despre acesta scris de Paul Mihail în „Jizni rumânschih sveatâh”. Scrie că a primit promisiuni de la colegii lui francezi că-l vor ajuta să obţină date despre călătoria lui Petru Movilă în Franţa. Relatează despre distrugerile provocate de năvălirea hoardelor tătaro-mongole, conduse de Batâi, în 1240, pe teritoriului Kievului. Despre aceste evenimente scrie acum, şi solicită informaţii despre Iosif, de origine grecească, care era atunci mitropolit al Kievului, şi care, se presupune, că ar fi fost ucis alături de alţi cronicari.

  1987 august 24

  Kiev 1

  Original, în lb. rusă.

  1543

  Scrisoare în care Paul Mihail îl anunţă pe O. I. Beloded că puterea supremă a permis publicarea articolului său în „Revista Mitropoliei Ardealului” şi că are nevoie de câteva date biografice şi bibliografice ale sale, precum şi ale colaboratorului său Victor Harlamov.

  1987 septembrie 1

  Bucureşti 1

  Concept, scris de

  Paul Mihail.

  1544

  Scrisoare în care Paul Mihail îl anunţă pe O.I. Beloded că s-a primit acordul publicării articolului său în „Revista Mitropoliei Ardealului”împreună cu alte materiale despre Petru Movilă. Regretă că nu poate trimite cartea „Rumânschie Sveatâie”, pentru că cei de la vamă nu-i permit. De aceea îi propune să-i scrie direct Patriarhului Teoctist şi să o solicite pentru cercetare ştiinţifică la catedra unde-şi ţine cursul.

  1987 septembrie 5

  Bucureşti 1

  Concept transcris

  de Eugenia Mihail.

  1545

  Scrisoare în care O.I. Beloded prezintă câteva date despre el şi activitatea sa ştiinţifică, precum şi cea a colaboratorului său. Menţionează în P.S. că a trimis scrisoarea Patriarhului.

  1987 septembrie

  22 Kiev

  2 Original,

  în lb. rusă, în plic.

  1546

  Scrisoare în care Paul Mihail îi trimite lui O.I. Beloded, cu dedicaţie, autograful lui Al. S. Puşkin de la 1836 pe o cărticică editată în 1910. Îl anunţă că manuscrisul articolului despre Petru Movilă se află la redacţia „Mitropoliei Ardealului”, Sibiu, şi aşteaptă să fie publicat în numărul viitor.

  1987 decembrie

  15 Bucureşti

  1

  Concept, transcris de

  Eugenia Zamfira,

  în lb. rusă.

  1547

  Scrisoare în care O.I. Beloded îi mulţumeşte lui Paul Mihail pentru vestea că articolul despre Petru Movilă va fi tipărit în luna mai, şi îl roagă să trimită câte un exemplar, lui, şi colegului V. Harlamov. Mulţumeşte, de asemenea, pentru miniatura cu rugăciunea lui Efrem Siru şi interpretarea poetică de Al. Puşkin, precum şi pentru concursul dat în obţinerea cărţii „Sfinţi români” de la Patriarhie. Promite că va încerca să trimită cartea „Rolul Academiei chievo-movilene, unitatea culturală a popoarelor slave” unde a publicat împreună cu S.B.

  1988 aprilie 18

  1

  În lb. română,

  traducere, probabil de

  Eugenia Zamfira.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 10

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  Krimseh despre Petru Movilă.

  1548

  Scrisoare în care O.I. Beloded îl scrie lui Paul Mihail despre încercările sale de abţine imagini cu m-rea Neamţ pentru articolul său despre stareţul Paisie Velicicovschi care urmează să fie tipărit în revista „Ucraina”. Îl roagă să trimită o listă cu numele şi titlurile tuturor mitropoliţilor români şi arhimandriţilor de la m-rea Neamţ, la care vor fi adăugate două scrisori cu semnătura mitropolitului Filaret.

  1989 mai 31 1 Original,

  în lb. rusă.

  1549

  Scrisoare identică după conţinut cu cea de la nr. 1547 Anexă:Extrasul articolului „Descoperirile de la fundaţia Catedralei Uspenscaia”, de O. Bilodid şi V. Harlamov, publicat în revista Kiev, 1983, nr.9. În limba ucraineană (6 file text şi imagini).

  1988 aprilie 18 Kiev

  1 Original,

  în lb. rusă.

  1550

  Scrisoare în care Paul Mihail îl anunţă pe O.I. Beloded că la sfârşitul lunii mai îi va trimite două exemplare din revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 6/1987, număr dedicat împlinirii a340 de ani de la moartea mitropolitului Petru Movilă. Îl roagă să scrie şi să îi trimită o scrisoare adresată Patriarhului Teoctist, pe care el o va traduce în limba română şi o va înmâna Patriarhului, în cadrul unei audienţe.Îi mai scrie că la începutul lunii iunie 1988 la Kiev va veni o delegaţie din partea bisericii române pentru aniversarea a o mie de ani de la creştinarea Rusiei. Îi scrie să se prezinte în faţa delegaţiei, cu recomandare din partea Mitropolitului Kievului, şi să înainteze o cerere către Patriarh în care să solicite blagoslovenia pentru vizitarea m-rii Neamţ în scop ştiinţific.

  1988 aprilie 25

  Bucureşti 1

  Concept, transcris în lb. rusă de Eugenia Mihail.

  1551

  Scrisoare în care Paul Mihail îi mulţumeşte lui O.I. Beloded pentru darul primit: cartea „Roli Kievo-Moghileanscoi Akademii v kuliturnoi edinenii slaveanschih narodov”, Kiev, 1988. Roagă să-i trimită ediţia a doua a „Kievo-Moghileanscaia Akademia”, Kiev, 1981, pentru prima ediţie a întocmit şi publicat o recenzie în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol”, vol. X, 1973, p. 577-580.

  1988 mai 3 Bucureşti

  1

  Concept, transcris în lb. rusă de Eugenia Mihail.

  1552

  Scrisoare în care Paul Mihail îl felicită pe O.I. Beloded pentru publicarea articolului despre Petru Movilă în revista „Mitropolia Ardealului”, nr.6/1987, între pag.49-77, cu introducerea făcută de mitropolitul Antonii la pag. 59-71. Traducerea din rusă a textului este făcută de Dinu Ursu şi Zamfira Mihail.

  1988 iunie 3 1

  Concept, scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1553

  Scrisoare în care O.I. Beloded îi mulţumeşte lui Paul Mihail pentru iniţiativa şi propunerea de a publica articoluldespre petru Movilă. Îi povesteşte despre schimbările care au loc la catedra sa de la Universitate şi despre planurile sale de a scrie o notă despre Paisie

  1988 septembrie

  25 2

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 11

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  Velicicovsci.

  1554 Fragmente din autobiografiile lui O.I. Beloded şi V. Harlamov

  1

  Scris de Paul Mihail,

  în lb. română.

  1555

  Scrisoare în care O.I. Beloded povesteşte lui Paul Mihail despre participarea la forumul internaţional dedicat împlinirii a o mie de ani de la creştinarea Rusiei, care a avut loc în Canada şi despre realizările sale ştiinţifice. Îl întreabă trei probleme legate de Paisie Velicicovschi: ce înseamnă „rugăciune înţeleaptă”, când a apărut filosofia psihaştilor şi cum poate face rost de slayd-uri în color, pentru nota sa, cu m-rea Neamţ, mormântul cu piatra funerară şi portretul lui Paisie.

  1989 ianuarie 21

  Kiev 1

  Original, în lb. rusă,

  plic.

  1556

  Scrisoare în care Paul Mihail îi răspunde lui O.I. Beloded că toate imaginile despre Sf. Paisie, care a fost canonizat de Biserica Rusă se află la Moscova, iar pentru materialul românesc trebuie să se adreseze Patriarhului Teoctist. Îi explică şi despre psihaşti şi „rugăciunea înţeleaptă”.

  1989 februarie 3 Bucureşti

  1

  Concept, scris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  BICIUŞCĂ VASILE

  1557 Împreună cu sora lui, Elena, mulţumesc părintelui pentru găzduirea gratuită şi-i urează sănătate şi bucurii pentru 1986.

  Iaşi, 30 decembrie

  1985

  1 filă

  Original, lb.

  română

  1558

  Concept Paul Mihail - îl anunţă că între 12-14 iulie va avea loc examenul de admitere în clasa a - XI a, la „Liceul Emil Racoviţă”. Se vor vedea în luna august, când vor veni la mormintele bunicilor.

  Bucureşti, 7 iulie 1986

  1 filă

  Original, lb.

  română

  1559 11 puncte de îndeplinit pentru Vasile Biciuşcă şi Ionel Ciubotaru, care locuiesc în casa părintelui din Iaşi.

  Bucureşti, 3 octombrie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1560 Preoteasa Eugenia Mihail aşteaptă veşti de la cei trei chiriaşi. Speră că se descurcă şi că sunt sănătoşi.

  Bucureşti, 22 oct 1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1561 Ionel Ciubotaru răspunde la scrisoarea presviterei Eugenia, cu informaţii despre cum se descurcă şi starea lor de sănătate.

  Iaşi, 3 decembrie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1562 Vasile Biciuşcă răspunde la scrisoarea presviterei Eugenia, cu informaţii despre cum se descurcă şi starea lor de sănătate.

  Iaşi, 3 decembrie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1563 Presvitera Eugenia, către cei doi semnatari ai scrisorilor, cu observaţii şi bune urări de vacanţă şi pentru Anul Nou 1987.

  Bucureşti, 17 dec. 1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1564 Idem. „ 1

  filă Original, lb.română

  1565 Presvitera Eugenia către Vasile Biciuşcă, cu mustrări pentru întârzierea scrisorii de la Lenuţa.

  Bucureşti, 4 febr. 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1566 Vasile Biciuşcă scrie despre problemele de sănătate pe care le are.

  Iaşi, 6 aprilie 1987

  2 file

  Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 12

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1567 Ionel Ciubotaru scrie despre cum se descurcă în gospodărie.

  Iaşi, 6 aprilie 1987

  2 file

  Original, lb.română

  1568 Vasile Biciuşcă şi Ionel Ciubotaru scriu despre cum se descurcă în gospodărie.

  Iaşi, 13 sept. 1987

  2 file

  Original, lb.română

  1569 Elena Andronache trimite informaţii Zamfirei Mihail, în legătură cu dosarul de pensie şi transmite urări de bine familiei.

  23 mai 1990 1

  filă Original, lb.română

  1570 Felicitare de Paşti semnată „Mihai şi Elena”, nedatată. 1

  buc. Original, lb.română

  BIBER GHEORGHE

  1571 Felicitare cu prilejul dublei aniversări, din partea lui şi a soţiei, Lucia.

  Iaşi, 26 iunie 1986

  1 buc.

  Original, lb.română

  1572 Felicitare cu prilejul aniversării. Iaşi, 28 iunie

  1987 1

  buc. Original, lb.română

  1573 Felicitare cu prilejul aniversării. Iaşi, 29 iunie

  1988 1

  buc. Original, lb.română

  1574 Aceiaşi, cu urări şi felicitări pentru Anul Nou 1989. 1

  buc. Original, lb.română

  1575

  Felicitare cu prilejul zilei de naştere şi a numelui, cu urări de sănătate şi succes în activitatea editorială, pentru aniversarea a 60 de ani de la prima cercetare ştiinţifică publicată, în 1930.

  Iaşi, 29 iunie 1989

  1 buc.

  Original, lb.română

  1576 Felicitare de Crăciun şi pentru Anul Nou 1990. Iaşi, dec.

  1989 1

  buc. Original, lb.română

  1577 Felicitare de ziua numelui şi a naşterii. Iaşi, iunie

  1990 1

  buc. Original, lb.română

  1578 Felicitare de ziua numelui şi a naşterii. Iaşi, iunie

  1991 1

  buc. Original, lb.română

  BOBULESCU VIRGIL, doctor

  1579 Felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 1972 1

  buc. Original, lb.română

  1580 Vedere din S.U.A., cu felicitări şi urări de sănătate, bucurie şi noroc.

  1

  buc. Original, lb.română

  BOERIU EMILIAN, doctor

  1581 Mulţumeşte părintelui pentru bunăvoinţa de a-i descifra notele în manuscris, de pe o veche carte bisericească (Cazania…), găsită de el în arhiva unui sat din Făgăraş.

  Sighişoara, 23 noiembrie

  1991

  1 foto

  Original, lb.

  română

  1582 Roagă pe părintele să-i procure cartea „Aşezămintele monahale din eparhia Buzăului” şi să-i comunice câteva informaţii despre călugării veniţi în ţara Oltului.

  1

  filă

  Original, lb.

  română BORJE RADOJCIC

  1583 Carte de vizită cu câteva cuvinte de felicitare. Novi Sad, 1 ian. 1967

  1 buc.

  Original, lb.română

  BOSTAN CONSTANTIN

  1584 Roagă pe părintele să colaboreze la volumul omagial G.T. Kirileanu.

  Piatra Neamţ, 22

  aprilie 1981

  1 filă

  Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 13

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1585 Confirmare de primire a corespondenţei. 1

  buc. Original, lb.română

  1586 Mulţumeşte părintelui pentru preţiosul studiu referitor la G. T. Kirileanu.

  Piatra Neamţ, 10 iunie 1981

  2 file

  Original, lb.română

  1587

  Concept Paul Mihail către Constantin Bostan, prin care îşi exprimă bucuria că studiul său a fost publicat dar roagă, cu insistenţă, să se respecte manuscrisul (fără sublinieri şi alte introduceri).

  Iaşi, 13 iunie 1981

  1 filă

  Original, lb.română

  1588 Răspuns prin care explică înţelegerea creată şi-i transmite părintelui că va ţine legătura prin corespondenţă cu toţii semnatari volumului.

  Piatra Neamţ, 18 iulie 1981

  1 filă

  Original, lb.română

  1589 Felicitare pentru sărbătorile de iarnă1981/1982. Piatra

  Neamţ, 23 dec. 1981

  1 buc.

  Original, lb.română

  1590 Concept Paul Mihail - mulţumeşte pentru urări şi aşteaptă veşti bune referitoare la continuarea lucrului la volum.

  Iaşi, 1 ianuarie

  1982

  1 filă

  Original, lb.română

  1591

  Confirmă depunerea manuscrisului la vol. omagial G.T.Kirileanu, pe 26 februarie 1982, la Editura Junimea (500 pagini). Printre colaboratorii volumului: Ştefan Gorovei, Virginia Isac, Dumitru Ivănescu, Mihai Drăgan, Aurel Leon, etc.).

  P. Neamţ, 27 februarie

  1982

  2 file

  Original, lb.română

  1592 Din partea bibliotecii judeţului Neamţ, mulţumiri pentru donaţia făcută şi urări de sănătate, putere de lucru.

  Piatra Neamţ, 19

  aprilie 1982

  1 filă

  Original, lb.română

  1593 Lista publicaţiilor donate mai sus. „ 2

  file Original, lb.română

  1594

  Este supărat că fondul de carte G.T.Kirileanu a fost mutat, pentru reparaţii complicate la localul clădirii. A trebuit să scurteze studiile ce depăşeau 15 pagini, pentru ca volumul omagial să ajungă la 480 pagini. Speră ca editura să primească materialul spre publicare.

  20 septembrie

  1982

  2 file

  Original, lb.română

  1595

  Trimite materialul pentru bun de tipar şi-l roagă să înţeleagă unele modificări ale manuscrisului pentru omogenizarea volumului şi asigurarea unităţii de conţinut.

  Piatra Neamţ, 1 octombrie

  1982

  1 filă

  Original, lb.română

  1596 Lista participanţilor la volumul omagial G.T. Kirileanu. 1

  filă Original, lb.română

  1597 Mulţumeşte pentru materialul trimis , pe care-l înapoiază „bun de tipar”. A fost plecat la Moscova cu fiica, Zamfira, la un Congres de Etnologie.

  Bucureşti, 23 oct. 1982

  1 filă

  Original, lb.română

  1598 Felicitări pentru sărbătorile de iarnă 1983. P. Neamţ, 1

  ian.1983 1

  buc. Original, lb.română

  1599

  Veşti despre volumul omagial G.T.Kirileanu: a fost mutat manuscrisul de la Editura „Junimea” la Editura „M. Eminescu”, care l-a introdus imediat în planul pentru anul viitor. Promite veşti bune în continuare.

  Piatra Neamţ, 10 octombrie

  1983

  2 file

  Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 14

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1600 Concept Paul Mihail – aşteaptă veşti liniştitoare despre vol. G.T. Kirileanu. Roagă să-i transmită o scrisoare lui Valentin Ciucă.

  Bucureşti, 3 februarie

  1984

  1 filă

  Original, lb.română

  1601

  Transmite felicitări pentru rezultatele din ultima perioadă şi publicaţia unde a apărut. Nu are veşti bune despre volum. A făcut memorii şi demersuri nenumărate, dar degeaba. Speră ca în 1985, la 25 de ani de la naşterea lui G.T.Kirileanu, să se rezolve problema.

  Piatra Neamţ, 25 februarie

  1984

  2 file

  Original, lb.română

  1602 Vedere cu mesaj încurajator, de Anul Nou. Piatra

  Neamţ, 1985 1

  buc. Original, lb.română

  1603 Veşti despre volumul omagial; redactorul de carte a încheiat latura cu referatele de rigoare şi a predat materialul la editură.

  Piatra Neamţ, 4 iulie 1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1604 Noi veşti despre volum: a intrat la tipografie de vreo două săptămâni, iar până la ½ noiembrie speră să facă corectura.

  P. Neamţ, 25 oct. 1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1605

  Concept Paul Mihail –mulţumeşte pentru veştile bune, după 4 ani de aşteptare, mai ales că, contribuţia sa la volum se datorează întâlnirii întâmplătoare la biblioteca Academiei.

  Bucureşti, 30 octombrie

  1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1606

  Veşti bune despre volum: a apărut în librării. Nu ştie nimic sigur despre drepturile de autor. Oricum, pe 16-17 ianuarie 1986 va veni la Bucureşti, pentru a face „turul de onoare la colaboratori”.Roagă să-i lase adresa şi nr. de telefon pentru a-l găsi.

  Piatra Neamţ, 11 ianuarie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  BOSTAN FEVRONIA, maică de la mănăstirea Poiana Mărului

  1607 Îşi aminteşte cu plăcere de vizita înalţilor oaspeţi care le-au adus mângâiere şi bucurie duhovnicească. Sunt aşteptaţi şi bine primiţi oricând.

  26 octombrie 1989

  2 file

  Original, lb.română

  1608 Recipisa de trimitere a pachetului cu alimente la Jitia (m-rea Poiana Mărului, jud. Vrancea).

  6 nov. 1989 1

  buc. Original, lb.română

  1609

  Zamfira Mihail transmite că a trimis pachetul cu alimente. Speră ca toate maicile să fie sănătoase şi împreună, întru lucrarea Domnului. Le va trimite rădăcini de viţă de vie, cu instrucţiuni de cultivare.

  Bucureşti,7 februarie

  1990

  1 filă

  Original, lb.română

  1610

  Transmite urări pentru anul 1990, întrucât a fost în spital. Mulţumeşte pentru al doilea colet cu alimente. Este supărată că a murit preotul satului şi n-au unde să meargă la biserică.

  19 februarie 1990

  1 filă

  Original, lb.română

  1611 A primit scrisoarea şi a aşteptat vizita părintelui Paul Mihail. Au un nou preot, călugăr. Cutremurul le-a avariat clădirea. Găzduirea lor nu va mai fi aşa de bună.

  23 iunie 1990

  1 filă

  Original, lb.română

  BRÎNZEI ELENA şi fratele ei, CONSTANTIN RĂILEANU

  1612 Transmite urări de Paşti (nedatat). 1

  filă Original, lb.română

  1613 Telegramă cu urări de La Mulţi Ani. Iaşi, iunie

  1989 1

  filă Original, lb.română

  1614 Urări cu prilejul Crăciunului şi a Anului Nou. Decembrie 11 Original,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 15

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1986 file lb.română

  1615 Urări de Paşti. În curând, se vor muta pe str. Fr. Engels. Iaşi, 12

  aprilie 1988 1

  filă Original, lb.română

  BRUMĂ ANATOLIE, preot

  1616 Arborele genealogic, cu o fotografie în anexă. Bucureşti,

  aprilie 1988 1

  filă Original, lb.română

  1617 Adresă pentru „reîntrunirea” colegială a celor 14 colegi octogenari, în viaţă, din promoţia 1929, a Seminarului Teologic din Chişinău.

  1

  filă Original, lb.română

  1618 Concept Paul Mihail: mulţumeşte şi confirmă primirea apelului.

  1

  filă Original, lb.română

  1619 Articol:”Personalităţi reprezentative dintre fiii Basarabiei”.

  6

  file Original, lb.română

  BUCUR MIHAI, preot

  1620 Urări de dragoste frăţească şi La Mulţi Ani. 29 iunie

  1986 1

  buc. Original, lb.română

  1621 Confirmare de primirea cărţilor. 1

  buc. Original, lb.română

  1622 Amintiri de prin anii 1964-1966, din satul natal, cu preotul satului natal, Leonida Patrichi.

  Tîrnăveni, 28 iunie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1623 Poezii cu dedicaţie. 29 iunie

  1986 8

  file Original, lb.română

  BULGARU ILIE

  1624 Cere binecuvântarea şi-i doreşte multă sănătate. I-au murit albinele. Încearcă să-şi scrie memoriile, dar merge foarte greu.

  Bucureşti, 27 iulie 1989

  1 filă

  Original, lb.română

  1625 Nadejda Ursu către Ilie Bulgaru. Îi mulţumeşte pentru răspuns şi-i împărtăşeşte din gândurile şi sentimentele sale.

  Mîndra, 14 iulie 1946

  2 file

  Original, lb.română

  BUZDUGAN CONSTANTIN, preot

  1626

  Părintele Paul Mihail mulţumeşte lui C. Buzdugan pentru apariţia articolului său, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, precum şi preotului Nichita şi casierului pentru trimiterea remuneraţiei prin poştă.

  Bucureşti, 19 februarie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1627

  Părintele adresează felicitări pentru Crăciunul şi Anul Nou 1988. Îşi cere scuze că n-a mai trimis articolul promis, dar avea o obligaţie faţă de I.P.S. Nestor. Îi urează succes în pregătirea doctoratului.

  Bucureşti, 25 decembrie

  1987

  1 filă

  Original, lb. română

  DAVID DOINA

  1628 Concept Paul Mihail – impresionat de aprecierile la adresa dr. Zamfira Mihail, doreşte s-o cunoască şi să se numere printre cunoscuţii Domniei sale.

  Bucureşti, 9 februarie

  1983

  1 filă

  Original, lb.română

  1629 Mulţumeşte pentru cuvintele adresate de părintele Paul Mihail şi-i doreşte sănătate, viaţă lungă şi linişte sufletească.

  Timişoara, 17 februarie

  1983

  1 filă

  Original, lb.română

  DIMA-DRĂGAN CORNELIUS

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 16

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1630

  Regretă că nu s-au văzut înaintea plecării. Va publica nr. în limba engleză a cărţii editate de Paul Mihail în 1941. Va edita o revistă – Studia Bibliologica – pe care o pune la dispoziţie, pentru publicarea studiilor bibliografice de interes românesc.

  Viena, 26 decembrie

  1979

  1 filă (1

  ex.)

  Original, lb.română

  DUMITRU DIONISIE, episcop al Ardealului

  1631 Concept Paul Mihail – îl felicită pe părintele Dionisie pentru numirea în funcţia de episcop-vicar şi-i urează sănătate şi putere.

  Iaşi, 3 septembrie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1632 Scrisoare adresată Zamfirei Mihail, prin care confirmă primirea materialelor pentru tipar şi mulţumeşte pentru urările transmise.

  Sibiu, 12 ianuarie

  1988

  1 filă

  Original, lb.română

  1633 Roagă pe Zamfira Mihail să-i trimită profesorului Chiţimia adresa d-lui M. Mitu. Va trimite revista în manuscris.

  Sibiu, 18 iunie 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  1634 Concept Paul Mihail- scrisoare adresată consilierului cultural Gh. Papuc, cu rugămintea de a tipări alte 50 de extrase ca drept al său de autor.

  Bucureşti, 23 iunie 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  1635 Concept Paul Mihail- scrisoare adresată arhidiaconului Ezechil Oancea, cu acelaşi conţinut (aprox.) ca mai sus.

  Bucureşti, 23 iunie 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  ENĂCHESCU IRINA

  1636 Transmite felicitări pentru apariţia, în librării, a vol.”Manuscrise Mihail” şi urări pentru Crăciunul şi Anul Nou 1980.

  Bucureşti, 26 dec.1980

  1 filă

  Original, lb.română

  GHERASIM, episcopul Râmnicului şi Argeşului

  1637

  Concept Paul Mihail –anunţă că va veni la Râmnicu Vâlcea în 5 martie pentru a se închina la mormântul pr. Gr. Rădoescu şi solicită găzduire contra cost la căminul preoţesc al Episcopiei.

  Bucureşti, 8 februarie

  1984

  1 filă

  Original, lb.română

  GIULESCU DUMITRU, preot

  1638 Concept Paul Mihail – roagă să fie primit pentru îmbisericire la parohia Sf. Dumitru din Colentina.

  Bucureşti, 18 ian.1980

  1 filă

  Original, lb.română

  1639 Adresă de răspuns de la Protoieria II Capitală, prin care se comunică aprobarea îmbisericirii la parohia Sf. Dumitru , Colentina.

  Bucureşti, 10 martie 1980

  1 filă

  Original, lb.română

  GOLIMAS AUREL

  1640 Concept Paul Mihail – îl felicită pentru cartea „Un domnitor, o epocă. Vremea lui Miron Barnovschi Moghilă voievod al Moldovei”.

  Iaşi, 3 decembrie

  1980

  1 filă

  Original, lb.română

  GONTAR TEODOR, preot la Cornova, în parohia Grovu

  1641 Felicitare cu prilejul Învierii. Crovu, 30

  aprilie 1989 1

  buc. Original, lb.română

  GONŢA AL. VERONICA

  1642 Concept Paul Mihail – o felicită pentru publicarea volumului „Satul în Moldova medievală” a soţului ei, Alexandru I. Gonţa.

  Bucureşti, 17 martie 1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1643 Felicitare de la Sydney, cu prilejul Anului Nou1987. 1 Original,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 17

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  buc. lb.română

  1644 Felicitare cu prilejul Anului Nou 1987 de la Elvira Sofronie, sora Veronicăi Gonţa.

  1

  buc. Original, lb.română

  1645 Recenzia părintelui Paul Mihail la volumul lui AL.I. Gonţa „Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în sec. XIII-XVII”.

  Bucureşti, 1988

  3 file

  Original, lb.română

  1646 Scrisoare către Zamfira Mihail. Elvira Sofronie trimite câteva cărţi şi dă adresa unde se poate comunica cu fam. lui Al. Gonţa.

  Bucureşti, 21 martie 1990

  1 filă

  Original, lb.română

  GRIGORAŞ NICOLAE

  1647 Concept Paul Mihail – îl felicită cu prilejul apariţiei cărţii lui Al. Gonţa, „Satul în Moldova medievală”, deoarece 1/3 din note fac referiri la lucrările sale.

  Bucureşti, 17 martie 1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1648 Felicitare pentru Anul Nou 1987. Iaşi 1

  buc. Original, lb.română

  1649 Concept Paul Mihail– necrolog şi condoleanţe pentru moartea prof. N. Grigoraş adresate soţiei, Aurica Grigoraş.

  Bucureşti, 1 septembrie

  1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1650 Telegramă de felicitare, adresată Aureliei Grigoraş. Iaşi, 1988 1

  buc. Original, lb.română

  1651 Concept Paul Mihail, adresat Aureliei Grigoraş, cu omagiu la ziua lui N. Grigoraş.

  Bucureşti, 6 decembrie

  1990

  1 filă

  Original, lb.română

  GROSU VENIAMIN(episcopul Vichentie al Basarabiei)

  1652 Îl roagă pe părintele Paul Mihail să-i recomande bibliografie pentru lucrarea sa de magistrand (titlul = în limba rusă).

  6 iunie 1988 1

  filă Original, lb.română

  1653 Concept Paul Mihail– îl felicită pentru continuarea studiilor teologice şi-i oferă câteva repere bibliografice la tema sa „Relaţiile bisericeşti dintre Moldova şi Rusia”.

  Iaşi, 11 iunie 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  GUBOGLU MIHAI

  1654 Felicitare pentru Anul Nou 1988. Bucureşti, 13

  ian. 1988 1

  buc. Original, lb.română

  1655 Felicitare pentru Anul Nou 1988. Bucureşti, 13

  ian.1988 1

  buc. Original, lb.română

  1656 Concept Paul Mihail– lui Mihai Guboglu, condoleanţe la moartea soţiei lui, Ecaterina.

  Bucureşti, 16 mai 1989

  1 filă

  Original, lb.română

  GUŢU CONSTANTIN , preot

  1657 Dr. Paul Mihail la 80 de ani – extras din Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” XXII /2, 1985 (autor: Ştefan S. Gorovei).

  1985 3

  file Original, lb.română

  1658 Mulţumeşte pentru „Omagiu” trimis şi-i transmite cele mai bune urări.

  Breaza, 4 mai 1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1659 Extras din „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 4-6/1985, referitor la „Noi ştiri privind şederea mitropolitului Dosoftei în Polonia”.

  Bucureşti,8 noiembrie

  1986

  2 file

  Original, lb.română

  1660 Felicitare pentru Anul Nou 1987. Medgidia, 17 1 Original,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 18

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  apr.1987 buc. lb.română 1661 Felicitare de Paşti 1987.

  1662 Felicitare la împlinirea vârstei de 82 de ani. Breaza, 29 iunie 1987

  1 buc.

  Original, lb.română

  1663 Informaţii despre viaţa de familie. Breaza, 18 iulie 1987

  2 file

  Original, lb.română

  1664 Informaţii despre Visarion Popovici. Breaza, 4

  septembrie 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1665 Detalii privind întâlnirea mult-aşteptată. Breaza, 15 sept. 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1666 Felicitări pentru Anul Nou. Speră într-o nouă revedere. Breaza, 1 ian. 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  HELGIU ELENA ŞI ECATERINA

  1667 Felicitare de Anul Nou 1971. Iaşi, 25 dec.

  1970 1

  buc. Original, lb.română

  1668 Donaţie către biserica Banu – icoană pictată de pictorul Ion Bălan în 1971.

  1

  filă Original, lb.română

  1669 Telegramă de felicitare pentru Zamfira Mihail. Botoşani,

  1974 1

  buc. Original, lb.română

  1670 Mulţumiri pentru urările primite la aniversare (vedere cu imagine biblică).

  Iaşi, 26 nov. 1978

  1 buc.

  Original, lb.română

  1671 Concept Paul Mihail - felicitare de ziua numelui („Sf. Ecaterina”) şi veşti despre apropiata pensionare.

  Iaşi, 25 noiembrie

  1978

  1 filă

  Original, lb.română

  1672 Vedere din Iaşi, cu mulţumiri pentru urările primite. Iaşi, 18

  decembrie 1979

  1 buc.

  Original, lb.română

  HUMIŢĂ MARIA

  1673 Veşti triste despre familia lui Vasile Suru din Rm. Vâlcea.

  Lugoj, 21 ianuarie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  1674 Despre desfăşurarea Congresului Internaţional la Slaviştilor de la Varşovia.

  15 file

  Original, lb.română

  INOCHENTIE PROSVIRNIN, Arhimandrit, Editura Patriarhiei de la Moscova

  1675

  Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie îi trimite protoiereului dr. Paul Mihail bibliografia despre „Afon şi Biserica rusă” din „Bogoslovsckie trudî”, nr.15, şi solicită bibliografia şi materialul documentar pentru tema „Arhimandritul Paisie Velicicovschi şi mănăstirea moldovlahă de la Neamţ”.

  1983 februarie 22

  Moscova 1

  Original, lb. rusă

  dactilografiat.

  1676

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi mulţumeşte arhimandritului Inochentie Prosvirnin pentru articolul „Afon şi Biserica rusă” şi îi trimite bibliografia despre Paisie Velicicovschi.

  1983 martie 5

  2 Concept,

  în lb. rusă.

  1677 Telegramă prin care arhimandritul Inochentie îl felicită pe preotul Paul Mihail cu ocazia zilei de naştere.

  1983 iulie 1 Moscova

  1 Original,

  în lb. rusă,

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 19

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  Timbrul Serviciului Telegrafic. cu traducerea în română.

  1678

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi mulţumeşte arhimandritului Inochentie Prosvirnin pentru telegrama trimisă şi îl roagă să menţioneze ce anume îl interesează despre stareţul Paisie.

  1983 august 1

  Bucureşti 1

  Concept, scris de

  preoteasa Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1679

  Carte poştală prin care arhimandritul Inochentie îi mulţumeşte lui Paul Mihail pentru contribuţia la cercetarea moştenirii şi vieţii lui Paisie Velicicovschi. Îl întreabă dacă îi sunt cunoscute traducerile în limba română ale stareţului.

  1986 februarie 15

  Moscova 1

  Original, în limba rusă, în

  plic.

  1680

  Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie îi mulţumeşte preotul Paul Mihail pentru bibliografia trimisă şi trimite, la rândul său, cu blagoslovenia arhiereului Pitrim – preşedintele Departamentului Editurii Patriarhiei din Moscova - numărul 26 din colecţia „Bogoslovsckie trudî”. Îl roagă, totodată, să trimită recenzia articolului despre acest număr, atunci când va ieşi din lumina tiparului.

  1986 iulie 28

  Moscova 1

  Original, în plic,

  în lb. rusă, dactilografi

  at.

  1681

  Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie îi mulţumeşte preotul Paul Mihail pentru urările de sărbători şi că va fi fericit să primească extrasul cu recenzia la nr. 26 a colecţiei „Bogoslovsckie trudî” şi cartea despre sfinţii Bisericii Ortodoxe Române.

  1987 ianuarie 19 Moscova

  1

  Original, în plic, în lb. rusă, dactilografi

  at.

  1682

  Adresă prin care Feofan, locţiitorul preşedintelui Departamentului Relaţiilor Externe Bisericeşti, Patriarhia de la Moscova, îl anunţă pe preotul Paul Mihail că cererea sa dea i se trimite câteva publicaţii ale editurii Bisericii Ortodoxe Ruse a fost transmisă departamentului Editurii Patriarhiei pentru a fi soluţionată după posibilităţi.

  1988 mai 17 Moscova

  Original, în plic,

  în lb. rusă, dactilografi

  at.

  1683

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi mulţumeşte arhimandritului Inochentie pentru trimiterea nepreţuitelor cărţi: „Bogoslovsckie trudî”, nr. 27, „Moscovskaia Duhovnaia Akademia 300 let” şi „Sbornik Leningradscoi Duhovnoi Akademii, 175 let”, pentru care va încerca să facă recenzii. De asemenea, anunţă că în jurnalul „Ortodoxia”, I/1988 a fost publicată recenzia pentru „Bogoslovsckie trudî”, nr. 26, iar în Mitropolia Ardealului nr. 6/1987 şi I/1988 s-a publicat despre mitropolitului Kievului, Petru Movilă.

  1988 iunie 29

  Bucureşti

  Copie, în lb. rusă,

  dactilografiat.

  1684

  a. Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie îi mulţumeşte preotului Paul Mihail pentru xerocopiile trimise, multe din ele fiind deja traduse în rusă cu ajutorul lui Daniel. Transmite plecăciuni familiei.

  1988 august 30/septembrie

  12

  4 Original,

  în lb. rusă.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 20

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  Cartea de vizită a arhimandritului. b. Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie îi mulţumeşte preotului Paul Mihail pentru veste şi recenzia publicată în jurnalul „Ortodoxia”. Anexă: Cartea de vizită a arhimandritului.

  1990

  septembrie 24/octombrie

  1685

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi trimite arhimandritul Inochentie Prosvirnin jurnalul „Ortodoxia”, nr. 1/1988 în care este publicată recenzia pentru vol. 2/1985 din „Bogoslovsckie trudi îl anunţă că recenzia pentru nr. 27/1986 va fi publicată în numărul viitor al jurnalului, pentru 1988. Îl roagă să-i transmită şi nr. 28 din „Bogoslovsckie trudî”pentru recenzie. Îi dăruieşte, în amintirea legăturilor de suflet pe care le au, ucazul sfântului sinod, din 27 februarie 1828, rămas lui de le străbunicul Alexandru, fiul lui Mihail din satul Ciuciula, referitor la ridicarea bisericii. Îl roagă, de asemenea să-i transmită câteva indicaţii necesare fiicei Zamfira, doctor în filologie, care doreşte să viziteze mănăstirea Danilov, cimitirul Novodevicie şi catedrala Bogoiavlenscaia.

  1988 decembrie 1

  Bucureşti 1

  Copie făcută de preoteasa Eugenia

  Mihail, în lb. rusă.

  1686

  Notiţă a lui Daniel Petrică, găzduit de Paul Mihail. Declaraţie dată de Daniel Petrică, de 28 ani, inginer electronist, precum că, pe 31 octombrie, a fost primit în casa preotului Paul Mihail căruia i-a transmis salutări de la arhimandritul Inochentie Prosvirnin.

  Octombrie 31

  1 filă

  Original, lb.română

  1687

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi transmite arhimandritului Inochentie Prosvirnin felicitări cu ocazia sfintelor sărbători de Paşti, mulţumiri pentru fiica sa Zamfira şi pentru darul primit cu Sf. Serafim Sarovschi. Îl anunţă că recenzia pentru nr. 27 a „Bogoslovsckie trudî”este publicat în „Ortodoxia”, nr. 3/1988, p. 124-126, iar cea pentru nr. 28 va intra în cuprinsul jurnalului nr. 1/1989. Roagă să fie pomenit la Sfinta Liturghiei, numele mamei sale, Elena.

  1989 Paşte 1

  Concept, transcris de preoteasa Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1688

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi transmite arhimandritului Inochentie Prosvirnin recenzia pentru nr. 27 din „Bogoslovsckie trudî”, publicat în „Ortodoxia” nr. 3, iulie - septembrie 1988. Îl roagă să-i înlesnească participarea la manifestările aniversării a 400 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei care va avea loc în octombrie 1989, ajutându-l să primească invitaţie şi cazare.

  1989 mai 24 Bucureşti

  Concept scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1689

  Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie Prosvirnin îi mulţumeşte preotului Paul Mihail pentru scrisoare şi nota despre „Bogoslovsckie trudî”, nr. 27, şi îl anunţă că a făcut demersurile necesare la Departamentul relaţiilor

  1989 iunie 28

  Moscova 1

  Original, semnat,

  în lb. rusă, dactilografi

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 21

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  externe bisericeşti pentru a participa la aniversarea a 400 de ani a Patriarhiei, rugându-l să-i aducă la cunoştinţă răspunsul dat, pentru a-l putea ajuta.

  at.

  1690

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi mulţumeşte arhimandritului Inochentie Prosvirnin pentru invitaţia de a participa la Conferinţa Ştiinţifică din 4-9 septembrie 1989, dar, regretă că nu va putea veni din cauza întârzierii actelor.

  1989 august 21

  1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1691 Scrisoare aproape identică cu cea de la nr. 1690 1989 august

  21 1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă

  1692

  Scrisoare prin care preotul Paul şi Zamfira Mihail îi mulţumeşte arhimandritului Inochentie Prosvirnin pentru atenţia acordată, acum un an, Zamfirei Mihail care a primit în dar portretul lui Serafim Sarovschi. Îi urează „La Mulţi Ani” cu ocazia Anului Nou-1990 şi îl roagă să-i transmită un calendar pe anul 1989, în amintirea lui Anatolie Agdrâşcev.

  1989 decembrie

  6, 8 Bucureşti

  1

  Concept, transcris de

  Zamfira Mihail,

  în lb. rusă.

  1693

  Scrisoare prin care preotul Paul Mihail îi trimite arhimandritului Inochentie Prosvirnin recenzia jurnalului Patriarhiei de la Moscova nr. 1,2,3 /1989 publicată în „Otodoxia”nr. 2 /1989.

  1990 septembrie

  22 1

  Concept scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1694

  Scrisoare prin care arhimandritul Inochentie Prosvirnin îi mulţumeşte preotului Paul Mihail pentru materialul trimis. Îi pare rău pentru că întâlnirea cu Zamfira Mihail a fost foarte scurtă şi pentru necazul care s-a abătut asupra ei. Îl anunţă că la începutul lunii iunie 1991 va organiza un pelerinaj la mormântul Marelui Stareţ Paisie Velicicovschi. Scrisoare citită de Paul Mihail de Paşti, 1991.

  19 1991 martie 22 Moscova

  Original, semnat,

  în lb. rusă, dactilografi

  at.

  IURII KONSTANTINOVICI BEGUNOV, docent, scriitor, secretar ştiinţific la Sectorul Literatura Nouă Rusă a Casei „Puşchin” A.K.U.R.S.S.

  1695

  Scrisoare în care preotul Paul Mihail se prezintă şi trimite lui Iu. K. Begunov, din Leningrad recenzia pentru cartea acestuia „ Rucopisnoe nasledie drevnei Rusi”, Leningrad, 1972, publicată în Anuarul Institutului de Istorie din Iaşi, în 1973. Îi mulţumeşte pentru miniatura din sec. al XVIII-lea.

  1975 ianuarie 11

  Iaşi 1

  Concept scris de

  Paul Mihail,

  în lb. rusă.

  1696

  Scrisoare prin care Iu. K. Begunov îi mulţumeşte lui Paul Mihail pentru scrisoarea din ianuarie şi pentru recenzie. Precizează că lucrarea „Rucopisnoe nasledie…” nu-i aparţine, aceasta fiind o culegere de articole dedicate lui V.I. Malâşev, dintre care, doar două sunt scrise de el. Îi aminteşte că le-a făcut cunoştinţă Gheorghe Mihăilă la Congresul slaviştilor din Varşovia, iar în decembrie 1974

  1975 ianuarie

  1975 Leningrad

  2

  Original, semnat,

  în lb. rusă, cu plic.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 22

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  i-a trimis o scrisoare la care nu a primit răspuns. În scrisoarea invocată i-a transmis felicitări cu ocazia Anului Nou şi ieşirea la lumina tiparului a prezentării manuscriselor de la Iaşi, întrebându-l, totodată,despre ieromonahul Silivestru de la Govora, microfilmele cu manuscrisele lui Kiril Belozerschi şi despre scrierile lui Grigore Ţamblac şi Petru Movilă.

  1697

  Schiţa scrisorii lui Paul Mihail adresate lui Iu. K. Begunov în care îşi cere scuze că un eveniment trist petrecut în familie nu i-a permis să răspundă la timp la scrisoare. În legătură cu Grigore Ţamblac anunţă că în Mitropolia Moldovei a fost publicat articolul său despre acest subiect.

  Nedatat, probabil în

  1975 2

  Scris de Paul

  Mihail, în lb. rusă.

  1698

  Carte poştală prin care Iu. K. Begunov îi scrie lui Paul Mihail, în completarea celor două scrisori, că are textul despre Belozerschi publicat şi în greceşte, prin urmare, cu scuzele de rigoare, îl anunţă, că nu mai are nevoie de microfilmul cu manuscrisul solicitat.

  1975 februarie 12 Leningrad

  1 În lb. rusă

  1699

  Scrisoare prin care Iu. K. Begunov îi mulţumeşte lui Paul Mihail pentru scrisoarea din 26 iulie 1986, în care se află fotocopii din „Viaţa lui G.Ţ.”(Grigore Ţamblac) a lui Andronic şi lista lucrărilor întocmită cu ocazia aniversării a 81 de ani. Remarcă importanţa acestor lucrări nu numai pentru istoria bisericii din România şi ţările slave, cât şi pentru istorie, filologie şi paleografie în general. Roagă să i se trimită fotocopii după manuscrisul lui Donose, pe care vrea să-l includă în cartea la care lucrează şi care se doreşte a fi o enciclopedie despre Ţablac, în 2 volume.

  1986 august 27

  Leningrad 1

  Original, în lb. rusă, dactilografi

  at .

  1700

  Scrisoare în care Iu. K. Begunov îi scrie lui Paul Mihail că regretă că nu au reuşit să discute mai mult în Varşovia despre manuscrisele românilor lipoveni. Menţionează că a aflat de descoperirea, în colecţia Anei Susnev din Iaşi, a manuscrisului scriitorului rus, Kiril Beloziorschi, de către Paul şi Zamfira Mihail, şi roagă să i se trimită microfilmul sau fotocopii de pe primele 44 pagini. Totodată întreabă dacă nu a găsit printre manuscrise şi lucrările lui Grigore Ţamblac.

  1974 decembrie

  21 Leningrad

  1 Original,

  în lb. rusă.

  1701

  Scrisoare în care preotul Paul Mihail îl întreabă pe Iu. K. Begunov dacă a primit de la el extrasul „Viaţa lui Grigore Ţamblac” lucrarea lui Andronic pe care a publicat-o în „Manuscriptum”, nr. 4/1986. Menţionează că in acest volum a publicat şi scriitorul Dan Zamfirescu un articol despre Grigore Ţamblac. Şi acest articol i-a fost trimis de către autor.

  1988 martie 1

  Bucureşti 1

  Concept, transcris de

  Eugenia Mihail,

  în lb. rusă.

  1702 Scrisoare în care preotul Paul Mihail îl felicită şi îi mulţumeşte lui Iu. K. Begunov, că a reuşit să includă textul „Viaţa lui Grigore Ţamblac” în lucrarea sa. Îi

  1988 aprilie 18 Bucureşti

  1 Concept,

  transcris de Eugenia

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 23

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  spune că nu reuşeşte să găsească un traducător al textului din limba română în limba rusă şi recomandă pe Tatiana Repina, profesor la Facultatea de Litere, precum şi pe grupul de profesori de Cultura României de la Institutul de Ştiinţe Balcanice de la Moscova. Îl informează că „Biserica Ortodoxă Română”, anul VIII 1984, nr.6-9 are pag. 410-526, iar Revista de Istorie şi Filologie”, anul II, are vol. I pag. 1-109.

  Mihail, în lb. rusă.

  1703

  Scrisoare în care Iu. K. Begunov îi scrie lui Paul Mihail că regretă că nu găseşte un traducător român şi că îi mulţumeşte pentru faptul că ia arătat paginile unde sunt publicate lucrările lui Melchisedec Ştefănescu, date ştiute de el, de altfel. Întrebarea sa era alta: care sunt paginile în care Mechilsedec Ştefănescu menţionează între ghilimele textul tradus româneşte despre aducerea moaştelor Cuvioasei Parascheva din Imperiul Otoman în Serbia.

  1988 aprilie 30

  Leningrad 1

  Original, în lb. rusă, însemnare

  în lb. română, probabil,

  de Zamfira Mihail,

  dactilografiat.

  1704

  Scrisoare în care Iu. K. Begunov îi scrie lui Paul Mihail că nu a primit extrasul din „Manuscriptum”, iar jurnalul cu toate publicaţiile lui Paul Mihail l-a primit acum un an de la Dan Zamfirescu, astfel încât a reuşit să includă în cartea sa toate datele. Are însă un necaz nu poate traduce textul „Jitia Ţamblaca” în limba rusă. Traducătoarea a tradus până la pagina 42. Îl roagă să-i facă traducerea de la pag.42-49 şi să-i dea numărul paginilor din cele două reviste unde Mechilsedec citează în limba română textul „Relatări” despre aducerea moaştelor Cuvioasei Parascheva.

  1988 martie 18

  1

  Original, în lb. rusă, dactilografi

  at.

  TADEUS WANTEUFFEL, de la Institutul de Istorie din Varşovia, Polonia 1705 1705-1706 – scrisori în poloneză. 1961

  IOSIF, episcop din Stanislav 1707 1707-1708 – două scrisori în slavă/poloneză. 1962-1963

  KIDEL AL., Chişinău

  1709 Concept Paul Mihail – mulţumeşte pentru atmosfera creată la întâlnirea cu Ev. M. Russev şi trimite un mărţişor, cu urări pentru venirea primăverii.

  Iaşi, 1 martie 1968

  1 filă

  Original, lb.română

  1710 Concept Paul Mihail – mulţumeşte pentru cărţile trimise şi-l felicită cordial pentru lucrările personale. Speră într-o colaborare fructuoasă pe viitor.

  Iaşi, 3 martie 1968

  2 filă

  Original, lb.română

  1711 Răspuns de mulţumire pentru scrisorile trimise/primite şi promisiuni de colaborare în viitor.

  Chişinău, 11 martie 1968

  1 filă

  Original, lb.română

  1712 Îi comunică că Evghenie Mihailovici este bolnav, internat în spital şi îşi cere scuze că nu poate să scrie (să răspundă la scrisoare).

  Chişinău, 14 martie 1968

  1 filă

  Original, lb.română

  1713 Solicită ajutor de la Biblioteca Universitară , pentru întocmirea unei lucrării despre scriitorul Victor Crăsescu. Roagă să fie transmisă scrisoarea celor de acolo.

  Chişinău, 6 septembrie

  1972

  1 filă

  Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 24

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1714 Roagă să urgenteze trimiterea comenzilor de la B.C.U. Salutări şi din partea lui Evghenie Mihailovici.

  Chişinău, 9 aprilie 1973

  1 filă

  Original, lb.română

  1715 Îi transmite formularul de expediere a cărţii şi roagă confirmarea primirii.

  Chişinău, 28 iulie 2001

  Carte

  poştală

  Original, lb.română

  1716

  Este bucuros că a primit scrisorile părintelui. A citit multe cărţi despre Iaşi. La Chişinău au fost publicate bibliografii de folclor şi lucrări despre relaţiile ruso-moldoveneşti.

  Chişinău, 15 august 1973

  1 filă

  Original, lb.română

  1717 Felicitare pentru Anul Nou1974. Chişinău, 28

  dec 1973 1

  buc. Original, lb.română

  NANU KATIA

  1718 Mulţumeşte pentru felicitările trimise şi pentru ajutorul spiritual primit.

  Galaţi, 2 dec. 1992

  1filă Original, lb.română

  1719 Felicitare pentru sărbătorile de iarnă. Galaţi, ian.

  1993 1

  buc. Original, lb.română

  NEAGA.N., preot profesor

  1720 Îl felicită pentru prestigioasele volume şi-i urează „să-i ţină Dumnezeu năravul istoric”, chiar şi la cei 87 de ani ai săi.

  Timişoara, 22 febr.

  1992

  2 file

  Original, lb.română

  NITREANU N., profesor

  1721

  Îi aduce la cunoştinţă faptul că lucrează la „Istoria Moldovei - pagini de istorie”, care va avea a 3500 de pagini. Un volum va fi rezervat personalităţilor, pentru care îl roagă să-i trimită o fotografie frumoasă şi o listă cu toate lucrările.

  Bucureşti, 24 iulie 1972.

  1 filă

  Original, lb.română

  1722 Mulţumeşte pentru fotografia şi pentru biografia cerute. Îi urează sănătate şi prosperitate.

  Bucureşti, 8 august 1977

  1 filă

  Original, lb.română

  JECHIM, preot

  1723

  Concept Paul Mihail – mulţumeşte pentru cele două exemplare din „Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă” şi-l felicită pentru activitatea prodigioasă avută la seminarul teologic.

  Iaşi, 30 august 1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1724 Felicitare de Paşti. 1988 1

  buc. Original, lb.română

  1725 Felicitare pentru sărbătorile de iarnă 1990-1991. 1

  buc. Original, lb.română

  JIVI AUREL, preot

  1726 Concept Paul Mihail – îl felicită pentru numire ca diacon (arhidiacon). Îi urează sănătate şi rodnică activitate didactico-ştiinţifică.

  Bucureşti, 23 februarie

  1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1727

  Mulţumeşte pentru gândurile frumoase transmise cu prilejul hirotonisirii. Articolul trimis la Mitropolia Ardealului nu poate apărea întrucât tipografia nu are caractere latine. Prin urmare, textul va trebui transliterat.

  Sibiu, 16 martie 1985

  1 filă

  Original, lb.română

  MANGERON DUMITRU, profesor

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 25

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1728 Felicitare de Anul Nou pentru Zamfira şi familia ei. Edmonton

  13 dec. 1969 1

  buc. Original, lb.română

  1729 Îi felicită cu prilejul sărbătorilor ce se apropie şi îi roagă să mai treacă pe la casa lor. Se vor întoarce în ţară la 3o octombrie 1970.

  Edmonton, 1 nov.1969

  1 filă

  Original, lb.română

  1730 Concept Paul Mihail – salutări şi urări de bine şi putere de muncă pentru anul canadian. Casa este în bună stare de securitate. Totul este bine.

  Iaşi, 8 decembrie

  1969

  1 filă

  Original, lb.română

  1731 Felicitare de Anul Nou. Dec. 1969 1

  buc. Original, lb.română

  1732 Concept Paul Mihail – urări pentru noul an, cu veşti bune de acasă.

  Iaşi, 7 ian. 1970

  1 filă

  Original, lb.română

  1733

  Concept Paul Mihail – de Buna Vestire, gânduri şi veşti bune de acasă. Au apărut zvonuri despre casă, că s-ar vinde or s-ar expropria, dar nu este adevărat. Îi roagă să scrie în jurnal despre munca şi activitatea de acolo.

  Iaşi, 26 martie 2001

  1 filă

  Original, lb.română

  1734

  Concept Zamfira Mihail – mulţumeşte pentru vederea şi rândurile trimise. Informaţii despre planul de muncă şi proiectele de cercetare. Îl roagă să-i faciliteze legături de cercetare şi colaborare cu canadienii.

  Iaşi, 31 mai 1970

  1 filă

  Original, lb.română

  1735

  Concept Paul Mihail – mulţumeşte pentru îngrijorarea şi compasiunea faţă de inundaţiile din ţară. Oferă date recente despre amploarea pagubelor materiale şi umane, despre ajutorul dat de oameni şi instituţii.

  Iaşi, 29 mai 1970

  1 filă

  Original, lb.română

  1736 A adunat ajutoare pentru sinistraţi. Sunt în toiul unui congres de matematică. Au multe invitaţii de onorat.

  Edmonton, 11 iunie

  1970

  1 filă

  Original, lb.română

  1737 Concept Zamfir Mihail – este fericită datorită rândurilor de încurajare trimise. Anexează două pagini cu lista publicaţiilor şi C.V.

  3

  file Original, lb.română

  1738 Pentru Zamfira – gânduri de încurajare şi veşti referitoare la întoarcerea în ţară.

  Edmonton, 14 iul. 1970

  1 filă

  Original, lb.română

  MANOLICA MIHAI, diacon

  1739 Felicitare „în semn de omagiu şi duioasă aducere aminte”.

  1

  buc. Original, lb.română

  1740 Felicitare de Crăciun 1980. 1

  buc. Original, lb.română

  1741 Felicitare de Crăciun 1982. 1

  buc. Original, lb.română

  1742 Carte de vizită cu urări pentru anul 1984. 1

  buc. Original, lb.română

  1743

  Adresă de la Mitropolia Moldovei – Mitropolitul Teoctist a aprobat publicarea, în revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, a cuvântării rostite la moartea stareţului Paisie Velicicovschi.

  Iaşi, 17 aprilie 1984

  1 filă

  Original, lb.română

  1744 Felicitare pentru aniversarea celor 80 de ani . Iaşi, 27 iunie

  1985 1

  filă Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 26

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  1745 Concept Paul Mihail - felicitări şi urări de sănătate şi bucurii, pentru ziua onomastică.

  Bucureşti, 28 oct.1985

  1 filă

  Original, lb.română

  1746 Mulţumeşte pentru urările adresate lui şi familiei, şi îl roagă pe preot să-i pomenească la slujbele şi rugăciunile de la biserică.

  1

  filă Original, lb.română

  1747 Aşteaptă să primească, pentru tipar, articolul despre mitropolitul Dosoftei, aprobat de mitropolitul Teoctist.

  1

  filă Original, lb.română

  1748 Urări pentru începutul de an 1986. 1

  filă Original, lb.română

  1749

  Concept Paul Mihail - mulţumeşte pentru vestea înfiinţării Facultăţii de Teologie din Iaşi. Va veni la Băile Nicolina şi, cu această ocazie, se va prezenta mitropolitului Daniel.

  Bucureşti, 17 oct. 1990

  1 filă

  Original, lb.română

  MAZILU HILDA

  1750 Urări pentru noul an 1987. Bucureşti, 3

  ian.1987 1

  filă Original, lb.română

  MÎRZA APOLINARIE

  1751 Felicitări pentru ziua de naştere, cu amintiri şi veşti din cei 50 de ani cât nu s-au văzut.

  Bucureşti, 27 iun.1981

  4 file

  Original, lb.română

  1752 Este bucuros pentru răspuns şi-l felicită pentru întreaga activitate.

  Bucureşti, 19 aug.1981

  4 file

  Original, lb.română

  MÎRZAC MIHAI

  1753 Este bolnav şi se află la Craiova. Nu se poate deplasa, nu poate scrie. Aşteaptă veşti despre conducerea B.O.R.

  Craiova, 19 august 1986

  2 file

  Original, lb.română

  1754 Concept Paul Mihail – nu are veşti despre el de multe luni. Are aprobare de la Crucea Roşie pentru a vizita mormântul natal. Este la tratament, împreună cu soţia sa.

  Bucureşti, 23 iulie 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1755 Starea sănătăţii este grea, cu multă suferinţă. Membrii familiei sunt sănătoşi., inclusiv mama, în vârstă de 82 ani.

  Craiova, 12 august 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1756

  Concept Paul Mihail – veştile primite i-au îndurerat pe toţi. Se mai roagă pentru sănătatea lui. Îi recomandă tratament la Eforie Nord, unde s-au înregistrat cazuri de vindecare.

  Bucureşti, 20 august 1987

  1 filă

  Original, lb.română

  1757 Felicitare pentru Anul Nou 1988. 1

  buc. Original, lb.română

  1758 Felicitare pentru Paşti 1988. Toţi sunt bine. Peste 2-3 luni vor fi demolaţi şi mutaţi la bloc.

  1

  buc. Original, lb.română

  1759 Fiicele lui M. Mîrzac, despre moartea tatălui lor. Craiova, 2 iulie 1988

  1 filă

  Original, lb.română

  MATEEVICI ALEXE

  1760 Copia scrisorii de pe front(20 aprilie 1917) către soţia şi fiica sa.

  1

  filă Copie, lb. română

  MATEJIC M.

  1761 Concept Paul Mihail – va face o recenzie la lucrarea sa, despre muntele Athos. Îşi prezintă activitatea referitoare la cercetarea şi publicarea manuscriselor slavone de la

  Bucureşti, 25 februarie

  1986

  1 filă

  Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 27

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  muntele Athos.

  1762 Concept Paul Mihail – în limba engleză (identic cu nr. 1761).

  Bucureşti, 25 febr1986

  1 filă

  Original, lb.română

  MERTICARU DUMITRU, preot

  1763 Concept Paul Mihail - îl felicită pentru numirea ca paroh la biserica Banu, acolo unde a slujit şi el mulţi ani.

  Bucureşti, 13 martie 1993

  1 filă

  Original, lb.română

  1764 Concept Paul Mihail – îl felicită pentru cea dintâi slujbă a hramului pe care o face la biserica Banu. Aşteaptă răspuns la scrisoarea precedentă.

  Bucureşti, 9 iunie 1993

  1 filă

  Original, lb.română

  MIHĂILESCU JENIŢA

  1765 Vedere din Sinaia, cu urări de Paşti. 5 mai 1970 1

  buc. Original, lb.română

  1766 Confirmă primirea scrisorii. Urează sănătate şi gânduri bune.

  8 iunie 1959 1

  buc. Original, lb.română

  1767 Vedere din Sinaia cu urări de Paşti. 27 mai 1965 1

  buc. Original, lb.română

  1768 Vedere din Călimăneşti. 16 oct. 1967 1

  buc. Original, lb.română

  1769 Vedere din Călimăneşti cu urării de Paşti. 1 mai 1968 1

  buc. Original, lb.română

  1770 Veşti de la tratamentul balnear şi despre vreme. Păltiniş, 23 mai 1969

  2 file

  Original, lb.română

  1771 Vedere cu urări de ziua numelui. 25 iunie

  1972 1

  buc. Original, lb.română

  1772 Vedere cu urări de Buna Vestire. 16 martie

  1980 1

  buc. Original, lb.română

  1773 Vedere cu veşti despre cartea în curs de apariţie. 24 august

  1980 1

  buc. Original, lb.română

  1774 Concept Eugenia Mihail – vedere din Căciulata. 19 nov.1980 1

  buc. Original, lb.română

  MIHĂILESCU TAMARA

  1775 Este impresionată de conţinutul şi mesajul cărţii „Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti”. În locuinţa părintelui din Iaşi,totul este bine.

  Iaşi, 4 noiembrie

  1987

  2 file

  Original, lb.română

  1776 Îl felicită de Anul Nou şi îşi aminteşte momente de tinereţe, legate de biserica Banu şi de părintele Paul Mihail.

  Iaşi, 1 ianuarie

  1988

  2 file

  Original, lb.română

  1777 Către Zamfira, cu veşti referitoare la recuperarea raţiilor de alimente şi la casa nelocuită din Iaşi.

  Iaşi, 20 ian. 1988

  2 file

  Original, lb.română

  1778 Scrisoare de la Constantin Th. Botez, cu mulţumiri pentru materialele trimise şi păreri de rău din cauza modificărilor făcute de editură cărţii despre hanuri.

  Iaşi, 15 septembrie

  1989

  1 filă

  Original, lb.română

  1779 Către Zamfira – îi trimite materialul recuperat de la C. Botez. Alimentele se primesc în continuare (în loc de carne, peşte) iar strugurii s-au stricat.

  Iaşi, 5 octombrie

  1989

  1 filă

  Original, lb.română

  1780 Vedere cu urări adresate părintelui Paul Mihail. Iaşi, 25 iunie

  1991 1

  buc. Original, lb.română

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 28

  Nr. crt.

  CUPRINSUL UNITĂŢII ARHIVISTICE Datele

  extreme Nr. file

  Obs.

  MIOC DAMASCHIN

  1781 Concept Paul Mihail - îl felicită pentru apariţia volumului „Cronici şi Cronicari”, N. Iorga, pe care l-a îngrijit. De asemenea, urări pentru noul an.

  Bucureşti, 11 ianuarie

  1989

  1 filă

  Original, lb.română

  MITROFAN, stareţul mănăstirii Cetăţuia

  1782 Îl roagă pe părintele Paul Mihail să-i găsească material despre mănăstirea Coşula din jud. Botoşani.

  1

  filă Original, lb.română

  1783 Îl roagă pe părintele Paul Mihail să-i găsească material despre mitropolitul Grigore Dascălul.

  1

  filă Original, lb.română

  MOCANU MIHAI, preot, protopop de Paşcani

  1784

  Îl roagă pe părintele Paul Mihail să-i furnizeze informaţii despre „Popa Duhu” (Isaia Teodorescu). Pregăteşte un studiu, împreună cu Adrian Pricop, fost director al Arhivelor Statului Iaşi.

  1

  filă Original, lb.română

  1785 Studiul despre Popa Duhu. 16 file

  Original, lb.română

  1786 Solicită informaţii despre mitropolitul Visarion al Bucovinei, raportat la ideologia comunistă.

  Paşcani, 5 sept. 1921

  4 file

  Original, lb.română

  1787 Concept Zamfira Mihail, cu unele precizări referitoare la ultima scrisoare a sa.

  Bucureşti, 9 sept. 1992

  1 filă

  Original, lb.română

  MOGA GHEORGHE, preot

  1788 Îi transmite felicitări de ziua numelui şi frumoase aprecieri pentru ţinuta şi activitatea d-sale.

  1

  filă Original, lb.română

  1789 Felicitări şi urări de sărbători, pentru Crăciun şi Anul Nou,de la Ţibana.

  1968 1

  filă Original, lb.română

  1790 Veşti despre moartea preotului I. Petculescu şi înmormântarea sa.

  Brăila, 17 oct. 1977

  3 file

  Original, lb.română

  1791 Felicitare de Paşti şi pentru lucrarea dedicată mitropolitului Ardealului, Antonie.

  Brăila, 12 mai 1982

  3 file

  Original, lb.română

  1792 Mulţumeşte pentru trimiterea fotografiei şi-i împărtăşeşte „frânturi de inimă”.

  Brăila, 22 iulie 1983

  3 file

  Original, lb.română

  1793 Veşti triste despre pierderea ginerelui şi durerea familiei. Pa�


Recommended