Transcript
 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  1/12

   APEX Team International 

   Anul 2016, Numărul 4 

  Noutăți legislative 

  Cuprins:

  • Noutăți privind nouadeclarație 394

  • Corectarea erorilor dinsituațiile financiare /raportările contabileanuale

  • Noutăți privindindemnizația pentrucreșterea copiilor

  • Emiterea acteloradministrative fiscale

  Publicarea listeidebitorilor la bugetul destat

  • ecizia de impunere dinoficiu a veniturilorpersoanelor fizice

  • !urnizarea de in"ormațiibancare către #N#!

  • #lte noutăți legislative• Procedura de

  $nregistrare acontractelor de$nc%iriere

  • Procedura de$nregistrare a

  contractelor cunerezidenții• #ctivitățile des"ășurate

  de zilieri• &bligații privind

  protecția securității șisănătății $n muncă

  • Completarea"ormularului '()privind veniturile dinstrăinătate

  • Cursurile de $nc%idere alunii aprilie

  • epunerea situațiilorfinanciare / raportărilor

  anuale la #N#!• #genda lunii mai '()*• +ndicatori sociali

  , '()* #PE- .eam +nternational

  tr0 1eleșteului )2)5 ector )6ucurești ())97*8omnia.ele"on: ; 4(

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  2/12

  Pagina 2

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege emplar $n "ormat tipărit al acestei declarații va fi depus la registratura unităților teritoriale ale Binisterului !inanțelor Publice5 $mpreună cu situațiile financiare/raportărileanuale corectate0.ermenul ma>im de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind in"ormații corectate este s"rșitul e>ercițiului financiar/anului următorcelui la care se re"eră situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care sauconstatat erori0Declara*ii inacti&itatePrevederile se aplică și $n cazul depunerii ulterioare de declarații de inactivitate0#vnd $n vedere că5 potrivit legii contabilității5 declarațiile de inactivitate se depun doar$n cazul $n care entitatea nu a des"ășurat activitate de la constituire5 dacă entitatea raportoare depune o asemenea declarație5 $n condițiile $n care pentru aceeași entitate e>istăsituații financiare anuale depuse $n anii precedenți5 declarația de inactivitate va fi respinsă și va fi generat un mesaA de eroare0Indicatori pulica*i pe siteul "n cazul corectării de erori5 indicatorii publicați pe siteul B!P au la bază in"ormațiileretransmise de operatorii economici0 n aceste situații5 pe siteul B!P apare mențiunea căDindicatorii publicați se bazează pe in"ormațiile retransmise la data de 0000000D0

   !plicarePrevederile prezentei proceduri se aplică și pentru corectarea erorilor prevăzute de procedură5 corespunzătoare raportărilor a"erente e>ercițiului financiar al anului '()40 .ermenul de depunere a acestor raportări este cel trziu '9 aprilie '()*0

  Corectarea de către operatorii economici și persoanele Auridice "ără scop patrimonial aerorilor constatate nu e>onerează entitățile respective de sancțiunile contravenționaleprevăzute de legea contabilității0

   !lte aspecte le-ate de depunerea situa*iilor financiare anuale și a raport'rilor contaile anualen cazul $n care o entitate depune situații financiare anuale/raportări contabile anuale/declarație de inactivitate $nscriind codul unic de $nregistrare al altei entități5 se consideră că aceasta din urmă șia $ndeplinit obligațiile de raportare dacă aceasta depune situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale/declarația de inactivitate $n termenul prevăzut de legea contabilității0 n această situație5 prima entitate urmează să fieatenționată $n acest sens printrun mesaA0

  8: nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonan*ei de ur-en*' a :u&ernului nr. 111%2010 pri&ind concediul și indemni)a*ialunar' pentru creșterea copiilor O #03%20164Hegea aduce modificări importante sistemului de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului $n vrstă de pnă la ' ani5 respectiv pnă la 3 ani $n cazul copilului cu %andi

  rorile constatate,n situa*iilefinanciare %

  raport'rile anualepot fi corectate

  con+orm noiiproceduri

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  3/12

  Pagina 3

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  cap0 n numărul precedent al buletinului in"ormativ #PE- .eam5 am publicat cteva in"ormații despre aceste modificări din legea aFată $n stare de proiect0 8evenim cu o scurtăanaliză a modificărilor $n urma publicării "ormei finale a legii0Principala modificare introdusă de această lege este "aptul că valoarea indemnizațieiacordată părintelui ce intră $n concediu de creștere a copilului este $n procent de 72I din

  media veniturilor nete realizate $n ultimele )' luni din ultimii ' ani anteriori nașterii copilului5 "ără a fi pla"onată superior0 #nterior5 indemnizația a "ost pla"onată la suma ma>imă de )0'(( lei pentru părinții ce au ales să rămnă ' ani $n concediu pentru creștereacopiilor și la suma ma>imă de 304(( lei pentru părinții ce au decis să rămnă doar un an$n concediu pentru creșterea copilului0Jeniturile luate $n calcul pentru determinarea bazei de calcul mai sus amintite sunt următoarele: venituri din salarii și asimilate salariilor venituri din activități independente venituri din activități agricole5 silvicultură și piscicultură0Benționăm că toate aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit5 contribuției la asigurări sociale de sănătate și contribuției la asigurări sociale K pensii sau5 după caz5 și pen

  tru alte contribuții $n condițiile legii0n cazul gemenilor5 tripleților sau multipleților5 nivelul indemnizației se maAorează cu72I din salariul minim brut garantat $n plată5 pentru fiecare copil5 $ncepnd cu cel dealdoilea copil născut dintro ast"el de sarcină0unt definite măsuri similare de maAorare a cuantumului indemnizației și pentru indemnizațiile plătite $n momentul actual la persoanele ce se aFă deAa $n concediu pentru creșterea copilului0 n acest sens se au $n vedere veniturile realizate anterior nașterii copilului5 ce au "ost luate $n considerare la stabilirea actualei indemnizații0Persoanele ce se $ntorc $n activitate $nainte de terminarea perioadei de concediu de ' anibeneficiază de un stimulent de inserție0acă $n perioada concediului pentru creșterea copilului intervine o altă naștere5 pentruacest din urmă nou născut se va acorda o indemnizație de 72I din salariul minim brut pe

  țară garantat $n plată0Perioada pentru care părintele beneficiază de indemnizație de creștere a copilului esteconsiderată vec%ime $n muncă și $n specialitate pentru acordarea drepturilor privind pensia și șomaAul0Noile prevederi se aplică de la ) iulie '()*0Normele de aplicare vor fi elaborate $n termen de *( zile de la publicarea prezentei Hegi

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  4/12

  Pagina 4

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  Noi modific'riaduse procedurii de

  +urni)are dein+orma*ii ancare

  c'tre !N!"

  Noutatea constă $n apariția listei debitorilor persoane fizice5 $ntruct lista societăților cudatorii restante la buget se publică de mai mulți ani0&rdinul prezent maAorează pla"oanele de la care un contribuabil ce $nregistrează datoriila buget se va regăsi pe lista datornicilor0Noile pla"oane aplicabile societăților și debitorilor persoane fizice sunt:

  a= )((0((( lei pentru debitori mari contribuabilib= 2(0((( lei pentru contribuabilii miAlociic= )(0((( lei pentru persoanele fizice ce des"ășoară activități independente sau pro"esii

  libere5 respectiv pentru micii contribuabilid= )02(( lei pentru persoanele fizice din celelalte categorii0Procedura publicării listei rămne nemodificată0 Pnă pe data de )2 a lunii următoare$nc%eierii trimestrului5 autoritatea fiscală notifică debitorul cu privire la e>istența datoriei și la prezentarea acestuia $n lista datornicilor0n termen de 2 zile de la primirea notificării5 debitorul are posibilitatea fie să ac%iteobligația restantă5 fie să corecteze sau să se pună de acord cu evidența administrațieifiscale0

  ORDIN nr. 1110 din #1 martie 2016 pri&ind modificarea și completarea Ordinului președintelui !N!" nr. #.622%2015 pentru aproarea modelului și con*inutului unor +ormulare utili)ate ,n administrarea impo)itului pe &enit și acontriu*iilor sociale datorate de persoanele fi)ice O 25$%20164&rdinul aprobă modelul și instrucțiunile de completare a următoarelor "ormulare: '2* Lecizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fiziceM5 cod

  )40)30('0)3/o5 și L#ne>ă la ecizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelorfiziceM

  '2 Lecizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelorfiziceM5 cod )40)30('0)3/d0d0o0D

  !ormularele se utilizează pentru impunerile din oficiu e"ectuate de organul fiscal centralcompetent $ncepnd cu anul '()*0

  ORDIN nr. 1106 din 29 martie 2016 pentru modificarea rocedurii de +urni)are de in+orma*ii con+orm art. 61 din 8e-ea nr. 20$%2015 pri&ind Codul deprocedur' fiscal'; aproat' prin Ordinul președintelui !N!" nr. #.$$0%2015O 2#9%20164&rdinul aduce modificări Procedurii de "urnizare de in"ormații către #N#!5 aplicabilăbăncilor5 de la ) ianuarie '()*0 8eamintim că băncile sunt obligate să "urnizeze anumitein"ormații către #N#!5 cum ar fi: soldurile sau rulaAele conturilor deținute de contribuabili5 pentru fiecare titular de

  cont ce "ace subiectul unei solicitări punctuale "ăcute de organul fiscal lista persoanelor fizice sau Auridice ce desc%id ori $nc%id conturi5 $nsoțită de datele

  de identificare pentru persoanele cu drept de semnătură5 lista ce este "urnizată zilnic

  lista persoanelor care $nc%iriază casete de valori0e menționat că orice persoană fizică sau Auridică ce are obligația comunicării de in"ormații către &ficiul Național de Prevenire și Combatere a pălării 6anilor5 va comunica la#N#! aceleași date $n același "ormat0.ermenele de transmitere a in"ormațiilor de către instituțiile financiare sunt următoarele:a= 2 zile lucrătoare pentru rulaAele sau soldurile conturilor a căror perioadă vizează

  mai puțin de 3 anib= )( zile lucrătoare pentru rulaAele și conturile ce acoperă o perioadă mai mare de 3

  ani0acă se solicită alte in"ormații și documente privind operațiunile derulate prin conturi5termenul este de ma>im '2 zile0

  Con"orm modificărilor introduse de prezentul &rdin5 instituțiile de credit vor comunicapnă la data de 3( iunie '()*5 rulaAele sau soldurile conturilor $n "ormatul e>istent ladata de intrare $n vigoare a acestei proceduri

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  5/12

  Pagina 5

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  pune la dispoziție $ntrun "ormat simplificat pus la dispoziție de #N#!0 Glterior datei de) iulie '()*5 "ormatul va fi unul mai comple>5 con"orm procedurilor reglementate de prezentul &rdin0ORDIN nr. 1153 din $ aprilie 2016 pentru aproarea rocedurii de restituirea sumelor pre&')ute la art. $. 9 și 12 din O>: nr. 9%201# pri&ind timrul de

  mediu pentru auto&e(icule; precum și a sumelor stailite de instan*ele de udecat' prin (ot'r?ri definiti&e și pentru aproarea modelului și con*inutului unor +ormulare O 2$3%20164

  ORDIN nr. 1093 din 2< martie 2016 pentru aproarea +ormularului tipi)at@roces&eral de constatare și sanc*ionare a contra&en*iilor@ utili)at depersonalul cu atriu*ii de inspec*ie fiscal'; ,mputernicit de c'tre !N!" O2#9%20164

  ORDIN nr. 1193 din 1# aprilie 2016 pentru aproarea Normelor te(nice deutili)are a =istemului de control al eAportului O #09%20164

  ORDIN nr. 1195 din 1# aprilie 2016 pentru aproarea Normelor te(nice de

  utili)are a =istemului de control al importului O #06%20164ORDIN nr. 1196 din 1# aprilie 2016 pentru aproarea Normelor te(nice deutili)are și completare a notific'rii de reeAport O #06%20164

  ORDIN nr. 119# din 1# aprilie 2016 pentru aproarea normelor te(nice deaplicare a m'surilor tran)itorii re+eritoare la solicitarea; emiterea și monitori)area utili)'rii deci)iilor pri&ind in+orma*iile tari+are oli-atorii ,n Rom?nia O #13%20164

  ORDIN nr. 11

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  6/12

  Pagina 6

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  cu confirmare de primire5 aceasta va fi $nsoțită de o copie legalizată de pe contractul delocațiune0Bodificarea și $ncetarea contractului de locațiune pot fi $nregistrate5 de locator5 la organul fiscal prin depunerea declarației avnd bi"ată căsuța BodificareO sau ncetareO5după caz5 din "ormular5 $nsoțită de documentele Austificative0

  ata $nregistrării contractelor de locațiune a modificărilor ulterioare și a $ncetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poștei5 dupăcaz0n cazul contractelor de locațiune/modificărilor ulterioare/$ncetării $nregistrate direct laregistratură5 dovada $nregistrării o constituie copia declarației avnd $nscrise numărul șidata $nregistrării la organul fiscal0Pentru contractele de locațiune/modificări ulterioare/$ncetări transmise prin poștă5 cuconfirmare de primire5 dovada $nregistrării la organul fiscal o constituie copia declarației $nsoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal0Bnre-istrarea contractelor de loca*iune de c'tre locatorul persoan' fi)ic'Oli-a*iePersoanele fizice care au calitatea de locator și obțin venituri din cedarea "olosinței bu

  nurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare au obligația $nregistrării contractului $ntre părți potrivit art0 7) alin0 imum 2 zile de la data depunerii contractelor06aza legală: &rdinul președintelui #N#! )0972/'()' privind aprobarea Procedurii de $nregistrare a contractelor de fiducie5 a Procedurii de $nregistrare a contractelor de locațiune5 precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor "ormulare5 publicat $nB& )*/'()30

  IN"O rocedura ,nre-istr'rii contractelor ,nc(eiate cu nere)iden*i persoa

  ne fi)ice și uridiceOli-a*iePersoanele Auridice romne5 persoanele fizice rezidente5 precum și sediile permanentedin 8omnia aparținnd persoanelor Auridice străine au obligația să $nregistreze contractele/documentele $nc%eiate cu persoane Auridice străine sau persoane fizice nerezi

   !ten*ie la oli-a*ia,nre-istr'rii

  contractelor de,nc(iriere; de c'tre

  locatorul persoan'fi)ic'; la !N!"

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  7/12

  Pagina 7

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  dente care e>ecută pe teritoriul 8omniei prestări de servicii de natura lucrărilor de construcții5 de montaA5 activităților de supraveg%ere5 activităților de consultanță5 de asistență te%nică și a oricăror altor servicii prestate $n 8omnia5 care generează venituri impozabile0Declarare 

  nregistrarea contractelor/documentelor care Austifică prestările e"ective de servicii peteritoriul 8omniei se realizează prin depunerea5 la organul fiscal competent5 aeclarației de $nregistrare a contractelor/documentelor care Austifică prestările e"ectivede servicii pe teritoriul 8omniei5 inițiale/adiționale e=5 $nc%eiate cu persoane Auridice străine sau persoane fizice nerezidenteQ5 cod B!P )40)30()04(/n5 "ără a fi $nsoțită de documente doveditoare ale datelor $nscrise $n declarație0eclarația se depune pentru fiecare contract sau document care Austifică prestările e"ective de servicii e"ectuate pe teritoriul 8omniei5 $n termen de 3( de zile de la data $nc%eierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege0 n situația $n care $n datele declarate inițial intervin modificări5 acestea se declară $n termen de3( de zile de la data producerii acestora5 prin depunerea unei declarații rectificative0nregistrarea contractelor/documentelor menționate mai sus5 indi"erent de durata aces

  tora5 se e"ectuează la organele fiscale teritoriale $n a căror rază persoanele Auridice romne5 persoanele fizice rezidente5 precum și sediile permanente din 8omnia aparținndpersoanelor Auridice străine5 beneficiare ale activităților prevăzute mai sus5 $și au domiciliul fiscal5 con"orm legii0 Prin e>cepție5 persoanele Auridice romne care au calitatea decontribuabili mari și miAlocii5 potrivit reglementărilor legale $n vigoare5 au obligația $nregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare0#tunci cnd nu este $nc%eiat contract $n "ormă scrisă5 se $nregistrează documentele care Austifică prestările e"ective de servicii pe teritoriul 8omniei: situații de lucrări5 proceseverbale de recepție5 rapoarte de lucru5 studii de "ezabilitate5 studii de piață sau orice altedocumente corespunzătoare0#tenție Contractele/documentele $nc%eiate de persoane Auridice romne5 persoane fizicerezidente5 precum și sediile permanente din 8omnia aparținnd persoanelor Auridice

  străine cu persoane Auridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activități des"ășurate $n a"ara teritoriului 8omniei nu "ac obiectul $nregistrării0=anc*iuniNe$ndeplinirea obligației de $nregistrare a contractelor/documentelor care Austifică prestările e"ective de servicii pe teritoriul 8omniei se sancționează cu amendă de la 2(( la)0((( lei5 pentru persoanele fizice5 și cu amendă de la )0((( la 20((( lei5 pentru persoanele Auridice5 con"orm prevederilor art0 ')9 alin0

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  8/12

  Pagina 8

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  Oli-a*ii 8aportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește prin acordul de voință al părților5 "ără $nc%eierea5 $n "ormă scrisă5 a unui contract individual de muncă0 & persoanăpoate des"ășura activități ca zilier numai dacă a $mplinit vrsta de cel puțin )* ani0 Prine>cepție minorii cu vrsta cuprinsă $ntre )2 și )* ani pot des"ășura activitate ca zilieri

  numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali0 Hucrătorii minori5 respectivminorii $n vrstă de cel puțin )2 ani și de cel mult )7 ani des"ășoară5 ca zilieri5 numaiactivități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă5 dacăast"el nu le sunt $ncălcate dreptul la dezvoltare fizică5 mentală5 spirituală5 morală și socială5 dreptul la educație5 și nu le este periclitată starea de sănătateurata zilnică de e>ecutare a activității unui zilier nu poate depăși )' ore0Rilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra * ore pe zi5 dar nu mai multde 3( de ore pe săptămnă0Rilierul minor nu va e"ectua activitate $n timpul nopții0C%iar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate5 plata zilierului se va"ace pentru ec%ivalentul a cel puțin 7 ore de muncă06eneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru des"ășurarea unor activități $n beneficiul unui

  terț06eneficiarul de lucrări are obligația să $nființeze 8egistrul de evidență a zilierilor și sălpăstreze la sediu și/sau la punctele de lucru5 după caz06eneficiarul are obligația să plătească zilierului remunerația cuvenită5 prin orice miAlocde plată admis de lege5 la s"rșitul fiecărei zile plata remunerației se poate realiza celmai trziu la s"rșitul săptămnii sau al perioadei de des"ășurare a activității5 numai cuacordul e>primat $n scris de către zilier și beneficiar modalitatea de plată electronică șiaspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legi0Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic dect valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat $n plată și se acordă la s"rșitulfiecărei zile de lucru sau la s"rșitul săptămnii5 $nainte de semnarea $n 8egistru de că

  tre zilier și beneficiar0 ovada plății remunerației se "ace prin semnătura zilierului $n8egistru0n situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului5beneficiarul este obligat să asigure c%eltuielile necesare $ngriAirilor medicale/$nmormntării din "onduri proprii5 $n cazul $n care evenimentul sa produs din vinabeneficiarului0

   !cti&it'*iBunca necalificată cu caracter ocazional se poate presta $n următoarele domenii prevăzute $n Clasificarea activităților din economia națională5 actualizată: agricultură5 vnătoare și servicii ane>e5 cu e>cepția crescătorilor de animale $n sis

  tem semiliber5 tradițional și trans%umanță diviziunea () silvicultură5 cu e>cepția e>ploatări "orestiere diviziunea (' pescuit și acvacultură diviziunea (3 colectarea5 tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase clasa 37') și 37)) recuperarea materialelor grupa 373 comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii grupa 4*' activități de organizare a e>pozițiilor5 trgurilor și congreselor grupa 7'3 publicitate grupa 3) activități de interpretare artistică spectacole clasa 9(()5 activități suport pentru

  interpretarea artistică spectacole clasa 9((' și activități de gestionare a sălilor despectacole clasa 9((4

  activități de cercetaredezvoltare $n științe sociale și umaniste clasa ''(

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  9/12

  Pagina 9

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  Calculul și reținerea impozitului pe venituri din salarii datorat se e"ectuează de cătrebeneficiarii de lucrări la data fiecărei plăți a remunerației brute0

  RINDR Oli-a*iile an-aatorului pri&ind protec*ia securit'*ii și s'n't'*ii ,n munc'n cadrul responsabilităților sale5 angaAatorul are obligația să ia măsurile necesare pen

  tru: asigurarea securității și protecția sănătății angaAaților prin controlul medical obli

  gatoriu e"ectuat de medicul specialist de medicina muncii $n vederea angaAării șicontrolul medical anual obligatoriu

  prevenirea riscurilor pro"esionale și in"ormarea și instruirea lucrătorilor prin evaluarea riscurilor fiecărui loc de muncă din punct de vedere al sănătății și securității$n muncă și prin instructaAul obligatoriu5 con"orm normelor stabilite de Hegea3)9/'((* privind sănătatea și securitatea $n muncă0 e asemenea angaAatorul areobligativitatea completării fiselor individuale de instructaA privind protecția munciiși a fiselor individuale de instructaA $n domeniul situațiilor de urgență0 +nstructaAul șicompletarea fiselor individuale pot fi "ăcute doar de persoane Auridice sau fizice autorizate să des"ășoare activități $n domeniul securității și sănătății $n muncă

  asigurarea cadrului organizatoric și a miAloacelor necesare securității și sănătății $nmuncă0

  Băsurile privind securitatea5 sănătatea și igiena $n muncă nu trebuie să comporte $n nicio situație obligații financiare pentru angaAați0

  IN"O Completarea și depunerea +ormularului 201 @Declara*ie pri&ind &eniturile reali)ate din str'in'tate@eclarația '() se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente romne5cu domiciliul $n 8omnia și persoanele fizice care $ndeplinesc5 pentru anul de raportare5condiția prevăzută la art0 29 alin0

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  10/12

  Pagina 10

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  Prin e>cepție de la prevederile lit0 a= d=5 nu este persoană fizică rezidentă un cetățeanstrăin cu statut diplomatic sau consular $n 8omnia5 un cetățean străin care este "uncționar ori angaAat al unui organism internațional și interguvernamental $nregistrat $n 8omnia5 un cetățean străin care este "uncționar sau angaAat al unui stat străin $n 8omniași nici membrii "amiliilor acestora0

  RINDR &aluarea elementelor monetare ,n &alut'Cursul valutar comunicat de 6N8 care se "olosește la s"arșitul lunii aprilie '()* pentruevaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv e>primate $n valută primate $nlei5 a căror decontare se "ace $n "uncție de cursul unei valute este:) EG8 S 4544 8&N ) C1! S 45(743 8&N ) T6P S 253*9 8&N ) G S 359347 8&N

  IN"O Depunerea situa*iilor financiare % raport'rilor anuale la !N!"8uni; #0 mai; este ultima )i pentru depunerea situa*iilor financiare anuale pentru societățile comerciale5 societățile/companiile naționale5 regiile autonome5

  institutele naționale de cercetaredezvoltare pentru subunitățile din 8omnia care aparțin unor persoane Auridice cu sediul sau

  domiciliul $n străinătate5 cu e>cepția subunităților desc%ise $n 8omnia de societățirezidente $n state aparținnd pațiului Economic European0

  8uni; #0 mai; este ultima )i pentru depunerea raport'rilor anuale la !N!" pentruentit'*ile care au optat pentru un eAerci*iu financiar di+erit de anul calendaristiccon+orm art. 2$ #4 din 8e-ea contailit'*ii primate $n valută

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  11/12

  Pagina 11

  Newsletter  

  , '()* #PE- .eam +nternational

  Jerificați suma .J# $nscrisă pe "acturile primite Jerificați mențiunile re"eritoare la .J# 0 Dta>are inversăD5 Doperațiune neimpozabilăD etc0= $nscrise pe "ac

  tură nscrieți pe "acturile primite suma .J# $n cazul ta>ării inverse Completați 8egistrul pentru bunurile mobile corporale primite

  Completați 8egistrul nontrans"erurilor Completați 8egistrul bunurilor de capital Benționați $n contractele comerciale contractate și decontate $n valută cursul de sc%imb care va fi utilizat

  '0*7) S)304(2 lei=) 

 • 8/17/2019 APEX Team Noutati Legislative 4 2016

  12/12

  Echipa APEX Team este fomat! "in cons#$tan%i e&peimenta%i' "isponii$is! ! asiste *i s! ! ofee o gam! "iesi+cat! "e seicii contai$e *i "esa$ai,ae-

  Echipa noast! este fomat! "in e&pe%i contai$i specia$i,a%i .n asisten%a

   f#nc%iei +nanciae *i contai$e a .ntepin"ei$o *i #n g#p "e cons#$tan%ispecia$i,a%i .n asisten%a seici#$#i "e sa$ai,ae a$ c$ien%i$o no*ti-

  /feim c$ien%i$o no*ti o gam! aiat! "e seicii contai$e' "e sa$ai,ae' +sca$itate' seicii a"aptate neoi$o companiei "#mneaoast!

  inee "e contai$itate

  a$ai,ae *i seicii cone&e

   Asisten%! contai$!

  /gani,aea f#nc%iei contai$e

  ons#$tan%! +sca$! *i contai$! on $ine

  ons#$tan%! *i asisten%! .n .ntocmiea "osa#$#i pe%#i$o "e tansfe

   Asisten%! .n imp$ementaea EP

  Taining

  tr0 1eleșteului )2)5ector )6ucurești ())97*8omania 

  .ele"on: ; 4(


Recommended