Download pdf - Aleksandar Djordjevic

Transcript
 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  1/25

  (1)ODREIVANJE USPORENJA VOZILA U SAOBRAAJNIM NEZGODAMAOJAM MERODAVNOG USPORENJA PRIEKSTREMNOM KOENJU VOZILAU poku!u "#$%&'! u*+ "," u$,-'! !%&o'". po,%*"/0 'o#" !/2% +%3,%ko+%&u!u /k4+%5"5 ko%!%5 $,ok"+!%5 " k,"#!%5 4oko' po ko,o'o#u6 P+%upo,',!! ko%! 'o# %4o 'o#",o *o'%*% u k+%4!/0 p ko%!%5 ,%2%

  p+%p+%k% " *+u& 'o#",6 U p+o/%u u*+0 'o#",o *o 5"+"'! ko%!%50 "po,!' " "#'%o#o%!%6 I# o'o& p+o"#",#" * % ko%!% pu4u #u4',!! 'o#", '%o5 %4o % '+" ko4,"5 upo+%!%56 A,"#o5 4+&o' ko%! " po,o-! 'o#",0 '/,k75o-% *o4 up%. * +%ko4+u"% +%-"5 ko%! pu4u ko%!0 4ko0 * # po!%*"% *%,o'% pu43o* po%4k ko%! *o u*+0 o* u*+ *o 5"+"'! 'o#",0 ko/! po ko,o'o#u "ko%! po $k""0 ko2%! o4%2%"5 4oko5 'o#", " ,6)0 o*+%*" 5o&u2%0 &+"%'+%*o4" +%,"#o'o& upo+/! 'o#",6I5!u2" u '"*u * 4o4 upo+%! %po+%*o u4"2% '/,""u $+#"%0 '%4k # ,"#uo$+2!% %#&o*/ 4+%$ * "5 4o pou#*"!" po*4k o +%,"#o'o! '%,""" upo+%! uu,o'"5 ko%! ko!% !% po4o!,o u "p"4"'o! %#&o*"6 O'o upo+%!% p+" u'"8!u "+%ko4+uk/"!" o$+2!". %#&o*0 5o-% * % o*+%*" %po+%*o " '+,o pou#*o0

  5%+%!%5 5%4u %#&o*% upo4+%$o5 o*&o'+!u2%& "4+u5%46 Ako9

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  2/25

  T%."k% $%#$%8o4" Iko4+o,% o$+2!% ko %#&o*% "#'+" 5%+%!% ", ko%!0 4* % o% 5o&u "ko+"4"4" # o*+%8"'!%upo+%!6Upo+%!% % 5o-% o*+%*"4" p+"5%o5 4$,"/ u ko!"5 u *4% %kp%+"5%4,o u4'+8%%&+"% '+%*o4" o4'+,!"'o& upo+%! # po!%*"% '+4% " 4!% ko,o'o#o& #4o+0 '+4u

  '+4u &u5 " $+#"u 'o#",6 P+" o'o5% 4+%$ "#'+"4" ko+"&o'!% 4$,"% '+%*+"o4"9kp %+*" o ko%!u ko,o'o#u &"$o4 "," ko % u ko%!u 'o#",o $oo #o",o " k* %ko% '" 4oko'" 'o#", " ,6 N "4" " '%4k 5o-% upo+%!% o*+%*"4" " p+%ko ko%3"/"!%4p+"!!! # o*+%8%o 4!% ko,o'o#o& #4o+ " u,o'% ko%!6 P+" 4o5%0 u#%2% u o$#"+0u4"/! &"$ pu4 " %3"ko4 *%!4' "4%5 # ko%!%6Upo+%!% % o*+%8u!% " u po4upku p+o'%+% 4%."2k% "p+'o4" ko"o". u+%8! 5o4o+".'o#",0 5%+%!%5 ", ko%! ko!% % '+" '+%*"5 4%."k"5 p+/&,%*"5 'o#", ko! uu%4'o', u o$+2!"5 %#&o*56 Ako !% 'o#",o ko!%!% u%4'o',o u o$+2!o!%#&o*" $",o op+%5,!%o 4.o&3,o50::"*% oo'u +%&"4+o'". po*4k o p+o5%"$+#"% 5o-/ "#+u4" +%,"#o'o upo+/!/ 'o#", u o*+%8%"5 u,o'"5 ko%! " o*+%8%o5 pu4u6 N!!%*o4'"!" 5%4o* # o*+%8"'!% upo+%! !% oo'u 5%+%!

  4+& ko%! 'o#", p+" o*+%8%"5 $+#"56 O'! po4upk !%2% % ko+"4" 5o #&+u$u p+o'%"u 4%."ko& 4! ko"o". u+%8! 5o4o+o& 'o#",0 " 4o "4+-"5%kp%+"5%4o5 ko!" % o$',! u'"8!u kok+%4% %#&o*%6Ako !% u4o5o$", u %#&o*" o4%2%0 o4'+,!"'o upo+%!% 5%4u %#&o*% 5o-% %o*+%*"4" ko+"2%!%5 *+u&o& 'o#",0 5%+%4"!%+ ", ko%! 4oko'"5 .'+"o&u4o5o$", " p+o/%o5 upo+%! o* 4+% %kp%+46 Uko,"ko !% 5o&u2%0 u'%k 4+%$ ko+"4"4"'%,""% upo+%! *o$"!%% 5%+%!%5 u'"8!u0 "," & k*o 5%+"4" po,/ %#&o*% po*p+"$,"-o "4"5 u,o'"4+4 ko%!6( KOE;I

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  3/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#uo$+!% %#&o*%P+%5 %,%5%4+o! 4%o+"!" o 4+%!u (,"k 66)04%,o ko!% % o,! po*,o&u 5o-% % po52"ko % !/& *o,u!% ",o5 ;0 ko! !% $+%5

  !/*k "," 4+%! "," '%/7 o* !%6 Dk,%0 u,o'# po5"/!% 4%, po po*,o#" !%=;CM;+, (66)&*% !% ;G &+" ", 4+%! k,"#!66

  ;0>;N"u ;K>G /o ;0>3!G " u,o'+'o4%-% !%=FOK G S711 > G

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  4/25

  I

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  5/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!k,"#!u6 Uop4% u#%'"0 o+5, ", !% u'%k po#4 '/,""6 N !u / k 5o-% u4"/4"+po*%,o5 ko+"o& 4%+%46$) *+u&" 3k4o+ ",% 4+%! !% 4ko#'" ko%3"/"!%4 p+"!!!6 N!"5/ % "#+-' p+"o,!"'o4p+%*5%4 ko!" ,%-% po*,o&u " .'4,!"'o4 5% po*,o&%6 O'o !% !$"4"!" 3k4o+ o4po+

  k,"#!u6166 KOE;I Q3 (66)

  To2k !% u 4$",o5 ko4k4u po*,o&o50 '% *ok !%=R3"G(6Q6)&*% !%=R #$"+ '". k4"'". ",G '%+4"k,o op4%+/2%!% 4ok HH ko%3"/"!%4 p+"!!! 4ok po*,o&u 0 4&%/"!, ko5po%4 ",% +%k/"!% 0 +*"!, ko5po%4 ",% +%k/"!/P+"!!!% 4ok po*,o&u % po"!% &u$"4" p+"=R:H,G "4*!% R5 > ; (66)&*% !%= ;M ", *.%#"!%61Q

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  6/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+2!% %#&o*%N oo'u !%*2"% 66 *o$"! / ko%3"/"!%4 p+"!!! "# ,%*%&(66)P+"!!!% (*.%#"!) !% poo$o4 p+%o ", 4ok po*,o&u ko +%k/"!/ ",/po&o0 ko! "," *%!4' $o". ",6 V+%*o4 ""% p+"!!! (u po*u-o5 p+'/u po&o

  " ko%!%0 u pop+%o5 p+'/u u,%* *%!4' $o". ",)0 ko 5k"5,% ",% ko! 5o-% 4ok * % p+%%% po*,o&u0 o*+%8u!% % "#+#o5= ;*.>HJ G6S", *.%#"!% !% 5k"5, ", ko! !o o5o&u2u!% 4$", ko4k4 4ok " po*,o&% ko4k4 &+"/" k,"#!6 D+u&"5 +%"50 ko4k4 !% 4$", '% *ok !% ", *.%#"!/ '%2o* +%#u,44% k"!""".",!" " 4* %5 k,"#!6 Z4o !% ko/3"/"!%4 *.%#"!% pok#4/,!4$",o4" ko4k4 p%u54"k " ko,o'o#0 *ok0 # +#,"ku o* !%&0 ko%3"/"!%4 k,"#! !%pok#4%,! %4$",o4" ko4k4 p%u54"k " po*,o&%6V%,"" ko/3"/"!%4 p+"!!! #'"" o* "4'o& "# p+5%4+ ko ,o u= '+, " 54%+"!,ko,o'o#0 po'+"ko 4!/ ko,o'o# (.+p'0 &,*k)0 4!% ko,o'o# o$#"+o5 45o3/+k% u,o'%0 '+4 &u5% o$#"+o5 !%u ko4+uk/"!u (*"!&o,%0 +*"!,%)0p+"4"k '#*u. u &u5"0 $+#" 'o-!%0 4%p% p+okJ"#'! &u5% u o*ou pu40

  4%5p%+4u+ oko,"/0 4%5p%+4u+ *o*"+o! po'+""0 %,4" " p,4o%,4" 'o!4'&u5% " 4*6I5!u2" u '"*u *+u&" N!u4o' #ko0 * !% ", p+o"#'o* 5% " u$+#! (upo+/!) 4%,05o-% % " # ",u 4+%! "#'/4" +%,/"!=;T>5$ W (66)Z o3"/"!%, ,u!0 k* !% u p"4!u o+5, ", (HC0) ko! *%,u!% po*,o&u0 5o-% %,o&o *%3""4"=;X >5& NY (66)&*% !%= 5 5 'o#",@ $ upo+%!/@ & u$+#!% #/5,!"% 5%S o$#"+o5 * !% u p+%4.o*o5 *%,u *%3""o * !% ko%3"/"!%4 p+"!!! o*o ",% 4+%! "o+5,% ",%= > (6[6)u'o8%!%5 5% ("#+#" 66 " 66) *o$"! % ,%*%2 '%# "#5%8u upo+%! " ko/3"*!%4p+"!!!=$ > M& 5.1Y (61\6)

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  7/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!P+%* '%4k % po4',! %4o *",%5 ko!% upo+%!% 4+%$ u/4" u p+o+u $+#"% 'o#",04o 5o-% $"4" " !*%,"k4"!" %&5%, '/,%!6 N!pou#*"! $+#" p+" ko%!u 'o#",*o$"! % k* % u p+o+u u%/ "#5%+%o upo+%!% # *4o 'o#",o 5o5 5%4uo$+2!% %#&o*% p+" u'"8!u6 Ako 4"5 pu4%5 "!% u4'+8%o upo+%!% o* % # p+o+u

  u#"5 '+%*o4 upo+%! ko! Y7% *4 p+%5 +#"5 "4+-"'!"5 " pu$,"ko'"5po*/"56 M%8u4"50 * 4o "!% 4ko !%*o4' po4upk !$o,!% % '"*3,- p+"k#".'+%33"o4"TJo/3"/"!%4 p+"!!! # 3,4" #4o+ *4 ,"/" 6Q6 " 4o 5o oo'uo$!',!%". +/#u,44 !%*o& $+o! u4o+ ko* " u '%4u6 V%,"k *"p%+#"! *o$"!%".po*4k " "5p,%44o4 u4"/!". "k4o+ 4'+!u %4o '%,"k% *",%5/ ko* '%4k6R#,"k% u *o$"!%"5 '+%*o4"5 # ko%3"/"!%4 p+"!! % k+/2u o* 1\\]0 upo+%8u!u2"Ko,,"Mo++"o' *"!&+5 *"!&+5o5 o'"2 M6 Z%%'"2 D60 # u' " 5ok+ 3,40 *ok o'% +#,"k% ko* Mku4o' "S%,"'o' "#o" oko ]6 M%8u4"50 ,"#"+!u2" *o$"!%% $+o!% '+%*o4"ko%3"/"!%4 p+"!! po!%*"". u4o+0 ko!" u po54+," +#,""4 4!0o*oo 4+o4 3,4o& #4o+ (o'0 .+p'0 %kp,o4"0 u&, o*

  o$+2!) uo' % #4 +#,"k6 Np+6 p+%5 *"!&+5u Vu!"2 M6 "B%o" M6 o'% +#,"k% u '%o5 uo,!"'% " k+//7u % o* \Q\] # u'3,4 " $#+"% 4!% o* \ k5H.6 Z "4" ko,o'o# " $+#"% '%2% o* \ k5H.o'% +#,"k% u %4o 5!% " "#o% oko 1\]6 Z 5ok+ 3,4" #4o+0%#'"o o* $+#"% '%*% "," 5!% o* \ k5H.0 +#,"k% u '+%*o4"5 u\]6U '%*%"5 "4+-"'!"5 !%2% % "4"% * upo+%!% 'o#", *o5"4o #'"" o*,%*%2". 3k4o+='+4%'o#",0op4%+%2%! 'o#",0'+4% " 4! p%u54"k0$+#"% p+% p+%*u#%4o& ko%!04! po'+"% ko,o'o#0'+4% ko,o'o#0'%,""% upo "," p*0+*"!u k+"'"% " pop+%o& &"$ " ,6

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  8/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+/!% %#&o*%

  +%!% 4+%$ u%4" u @&5%4 '%4%!6 " u p+o+u u%% )$+2!% %#&o*% * % # p+o+2u" "4+-"'!"5 " 4o4' po4upk "!! # 3,4" ,,44 !%*o& $+o! %". po*4k " %ko* '%4k6 +"!! % k+%2u !+5o5 o'"/7 M6 ko* Mku4o' " @ $+o!% '+%*o4" ","+#,""4 4!0 4"6 u&, o* "5u Vu!"2 M6 " * \Q\] # u' '%2% o* \ k5H. +3,4" #4o+0 1 '+%*o4"5 uupo+%!% 'o#",

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  9/25

  T%."k% $#$%*4u"4" " ko4+o,% o$+/!VANTUTKA

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  10/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+!% %#&o8%U o'"5 4$%,5 *4" u po*/" o upo+%!u ko!% 'o#",o 5o-% o4'+"4" p+" %k4+%5o5ko%!u " 4o p+/5 '+," ko,o'o#0 4!u " ',-o4" !%&o'% po'+"% " '+4" p%u54"k6Po*/" u *4" # !u4"/!"!% 3k4o+% ko!% '%4k 5o-% +%,o "*%4"3"ko'4" " ,o uo*+%8%o5 +pou6 P+%/"#"!% o*+%8"'!% upo+%! u ok'"+u "#$+o& op%& '+" %

  oo'u *o*4". po*4k " !".o'o& k'4"3"ko'o& u4"/! p+%4.o*% 4$/,% ($+6 61)6Ako u %po#4" *o*4" po*/"0 o$+2!" '%4k 2% u'o!"4" '+%*o4 "# kok+/4o&op%& ko! !% !po'o,!"! # ok+"',!%o&6T$%, 616 K'4"3"k/"! u4"/! po!%*"". 3k4o+ ko%3"/"!%4 p+"!!!

  KARAKTERISTIKEI6PNEUMATI

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  11/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!T$%, 66 Upo+%!% ko!% o4'+u!% u4o5o$", p+" %k4+%5o5 ko%!u +#,""4"5po*,o&5

  V+4 S4!% V+4u' ',-

  BET AS;ALT

  KO H0 (, a "')&*% !%= H@ 4$," '+%*o4 ko%3"/"!%4 o4po+ ko4+,!!u u #'"o4" o* '+4% " 4!

  pu4@ ' $+#" k+%4! (k5,.)@ k ko44 (3/>Q.1\7)T$%, 66 Ko%3"/"!%4 o4po+ ko4+,!!

  166 USPORENJE VOZILA MOTOROMN"!% +%*k ,u! * / '%4k u ,"#" o$+2!% %#&o*%0 po%$o ko* o*+%8"'! 5/4ko4k40 $+#"% 'o#", " 4 ko+"4" " upo+%!%5 'o#", ko!% / '+" 5o 5o4o+o56 P+" o'o5%u'!!u % p+o/%!%% '+%*o4" upo+%! (p+6 $>"0J 0\ 5H) ko!% %k* %5!u "

  p+"$,"-o +/,u oo'u6 Z4o !% # o'k'% ,u!%'% "pk po4+%$o "#'+"4" "#'%% p+o+u%ko!" 2% *4" #4o pou#*"!/ po*4k%6 Upo+%!% 5o4o+o5 '+" % "k,!u"'!%5 po&ok%",%0 k* "%+/"ou ",u 'o#", *%,u!u o4po+" k+%4! ('#*u.0 ko4+,!!0 upo "4*6)0ko!"5 % 5!u!/ $+-" k+%4!6 V%,"" upo+%! p+" ko%!u +o4o+o& 'o#",5o4o+o50 o*+%8u!% % po ,%*%2o! 3o+5u,"0 ko! !% *%4,!o o$!!% u po&,',!u IV=

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  14/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#uo$+2!% %#&o*%N'%*%" "#+# "!% $ !%*o4' #p+k4"u p+"5/u0 !/+ % 5o+!u po#'4"$+o!/ k+k4%+"4"k% # kok+%4o 'o#",o ko!%

  % 5o&u *o$"4" 5o "# 3$+"k% *oku5/4/"!%6M%8u4"50 "#'%"5 uop4'!%5 5o-% %p+o'/4" *o4 p+%/"# p+o+u0 ko!" 2% *4"#4o +%,"!% po*4k% %&o 4o u *o*!%p+o/%/6 Z4o 2% % u ,%*%2%5 p+"5%+up+"k#4" ko5p,%4 po4upk p+o+uko+"2%!%5 po*4k # u4o5o$", UGO6P+"5%Po4+%$% k+k4%+"4"k% u4o5o$", UGO " u'o!% o$%,%-! u= Mko"o" 5o5%4

  5o4o+@ M > V0 (=0bX /0) > 101 (\0\\\ 1\\\\01) >\01 N5Y G 4%-" 5o4o+o& 'oH",#!%*o !%&o'"5 op4%+%2%!%5@ (N) G>[Q\N "5 p+%o" o*o 5%!@ "X6>I0@110@ UI10Q1 "* p+%o" o*o*"3%+%/"!, (>01Q) +* *"5"k"po,up+%"k 4ok0 (+*>\0 5) V(J $+#"k+%4! 5o4o+o& 'o#",0 (!>\ ,/5H.) V' $+#" '%4+0 (V'>\ k5,.) & [01 5, u&o po*u-o& &"$ pu40 (\);! %o po'+" 5o4o5o& 'o#",@ ; > \0? B ? F > \0 ? 10 ? 10 > 10 5# ! k ko%3"/"!%4 o4po+ '#*u. 5o4o+o& 'o#", ( k \0\ ^ \0\ )I ko%3"/"!%4 o4po+ ko4+,!! 3 > 1W (, ak ? V) > \0\1 (, a \0\\\\ \) > \0\ Y ko%,"/"!%4 u4"/! "%+/"!% +o4/"o". 5'o#",@ (>101) X9 II 5%."k" ko%3"/"!%4 ko+"o& *%!4'4+5""!% (+)>\0[\)Mk"5,o upo+%!% 5o4o+o5 oo'up+%4.o*% !%*"% !%=! M,,JJ&S!TM \aO110\71 (

  \F)c 101 _9 [Q\ \0\0[\ 1 [Q\!$+X>\01 5HYDo$"!% '+/*o4 upo+/! !% pu4 5!o* o%0 ko! % oo'u p+o/%/0 *o *ko+"4", u p+k"6 Tko8/0 4+/$ "42" *%3"ko4 upo+%! 5o4o+o& 'o#", 5o4o+o5#'"" !'"% o* !%&o'% ukup% 4%-"% "4%p% p+%o u 5%!u6 K* !% '%2 ukup

  4%-" 5o4o+o& 'o#",0 4* !% "-%3"ko4 !%&o'o& upo+/!5o4o+o56 K* % ,"#"+ ,%p%p+%o 5%!0 p+" "-"54%p%"5 p+%o0 %3"ko4

  upo+%! 5o4o+o5 !% '"0 %&o p+"'""5 4%p%"56 P+" upo+%!u5o4o+o& 'o#", 5o4o+o50 o4po+'#*u. " o4po+ ko,+,!! % %5o&u #%5+"4"0 !%+ o" "5!u#! u*%o u ukupo5upo+'!u 'o#",6

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  15/25

  W

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  16/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!166 TEFNIKI NORMATIVIEEIKASNOSTIKOIONIF SISTEMAMOTORNIFIPRIKLJUNIF VOZILAP+'","ko5 o *"5%#"!50 ukup"5 55 " oo'"ko5 op4%+%2%!u 'o#", " o oo'"5u,o'"5 ko!% 5o+!u * "pu!'!u u+%8!" " op+%5 'o#","5 u o$+2!u pu4%'"50

  p+%*'"8%" u 4/."k" o+54"'" ko!% 4o+ * "pu!' ko"o" "4%5 5o4o+". "p+"k,!u". 'o#", " ko!" !% *4 u ,%*%2o! 4$%,"=T$%, 66 Mk"5,% ",% k4"'"+! ko"/ " ko"o" ko%3,/"!%4

  V+4 N '%2 ", k4"'"+ ko"/ 8NMo Pu," T%+ Au4 I+ Po, P+"

  Ko"o" ko%3"/"!%4 p+%*4',! o*o upo+%! 'o#", " u$+#! #%5,!"" 4%-% " "#+-' % up+o//4"5=K > "!36,OO > >L,OO (]) &*%

  u= Pk u5 ", ko%! (N)@ G 4%-" 'o#", (N)

  (616)

  No+54"'" "# 4$%,% '-% # ,%*%2% u,o'/='o#", % k+/2u po +'o50 u'o5 " '+%5%o5 ko,o'o#o5 #4o+u0 $+#" '%4+ "!% '%2o* 5H04%5p%+4u+ *"k "," *o$o ko"/% % p+%,#" 1\\d

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  17/25

  H6LHVREME REAGOVANJA VOZAA ((0)V+%5% ko!% p+o4/k% o* 4+%u4k k* 'o# uo" opo4 *o 5o5%4 k* 'o#+%&u!u2" 4'" o&u p%*,u ko"/% p+%*4',! '+%5% +%&o'! 'o# ko%!%56T+%$ "54" u '"*u * o'o '+%5% #'"" o* "# o$!%k4"'". " u$!/k4"'". 3k4o+6N!#!"!" u$!%k4"'" 3k,o+" u= '"#u%," " ,u" p+4 'o#0 +%3,%k" " "4"k4"0 '"k% "

  '%4" (po%4"k0 u'%-$ 'o#0 "ku 'o#) "4%,"&%/"!0 %5o/"!%0 'o,!0 p-!0k+k4%+666 O$!%k4"'" (po,!") 3k4o+" u= "4u/"! u o$+2!u0 '"*,!"'o4 " p+/&,%*o40k+k4%+"4"k% 'o#", "4*6Dk,/0 'k" o'%k "5 *+u&"!% '+%5% +%&o'! " 'k"o'%k *+u&"!% +%&u!% o*,u! *o ,u!0 4ko * !% %5o&u2% 4o o*+%*"4" +%k/"!u6 Z,o % u p+k4""5p+o+u"5 !%2% ko+"," p+o%o '+%5% +%&o'! 'o#6 M%8u4"50 " po p"4!up+o%o& '+%5% +%&o'! 'o# p+"5%4o !% * u / po*/" +#,"ko'," o* #%5,!% *o#%5,!%0 o* ","4u/"!% *o "4"4u/"!%0 p " o* '/4k *o '%4k6U o! p+k" p+%o',*' 4' * % u'! '+%5% o* \0 %/0 ko '+%5% +%&o'!p+o%o& 'o##*+'o&" p-,!"'o&0 u o+5,o ,o#%o! "4u/"!"0 *ok ko* "4u/"! '%2/,o-%o4T$'o '"%u"% "o-% * % po'%2 10\ 10 %/6 M%8u4"50 7u %k"5 #%5,!5 p+6 u

  Au4+"!" " N%5ko! % # p+o%o '+%5% +%&o'! u#"5 p%+"o* o* \0 %/6 N IIIJu&o,o'%ko5 '%4o'!u o o$+2!o4%."ko5 '%4%!u o$+2!". %#&o* pu4/'"5 (1[[) $",o !% p+%*,o& * % o'o '+%5% u *%'"5 u,o'"5 u'! o* \0 10%/0 u o2"5 u,o'"5 10\ 10Q %/6D $" % .'4", ' ,o-%o4 p+o//% '+%5% +%&o'! 'o# u kok+%4o! "4u/"!"0po4+%$o !% "54" u '"*u '% %&5%4% u p+o/%u +%&o'! " !".o'u '%,""u u,"/!6 Tkop+6 %po+%* "5! u4'+*", u * % ku4"" *+-!" p+%o% o* 1\ *o 1 5,%/@'"*"'"#u%," *+-!" u %4o po+"!" " "#o% *o 1\0 5,%/0 '+%5% p%+//p/"!% !% \01 \01 %/6 S'" o'" %&5%4" u4"u $+#"u +%k/"!%0 4ko * % ukupo '+%5% +%k/"!% k+/2%o* \0 \0 %/6B+#" +%k/"!% !% "*"'"*u, oo$" 'k% ,"o4" " +#,"ku!% % o* o'%k *o o'%k6V+%4% +%k/"!% % p+o*u-'= 4+o2u 'o#0 ko5p,"ko'o2u "4u/"!%04!%5`3"#"k% ko*"/"!%0 p"."ko5 4$",o2u ,"o4"0 +%!o2u 'o#0 5oo4o"!o5(ko4"u,"5 po',!!%5 *+-! "4% '+4%) "4*6Kok+%, ",+-"'! pok#, u * !% '+%5% +%k/"!% k+2% # o*&o'o+ +uk5 %&o #o*&o'o+ o&5 # \]6 U# 4o0 k+2% !% #'u% %&o '"#u%,% *+-!%6 I4%+%4o!% #p-!%0 * o'%k $+-% +/&u!% o*pp4!%9ko5*" %&o k4"'"+!% p+"4"k!%ko5*"0 o*oo0 o'%k *,%ko $+-% p+"'," %4o %&o 4o &u+ po4"ku!%6 M%8u4"50!'%2" u4"/! p+o*u-%!% '+%5% +%&o'! "5 ,o-%o4 o$+2!% "4u/"!%0 4o %!o '"*" "# ,%*%2%& p+%&,%*=

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  18/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!

  V+%5%+%&o'! (%/) \0Q \0 \0So$+2! "4u*!

  U 5/4u0 #'u" "&,0 o& p%*,"U 5%4u0 '%4,o" "&,0 o& p%*,"U 5%4u0 4op '%4,0 o& p%*,"\0Q \@QQ \0U 5%4u0 #'u" "&,0 o& k/%,%+4o+uU 5%4u0 '%4,o" "&,0 o& k/%,%+4o+uU 5%4u0 4op '%4,0 o& k/%,%+4o+u\0Q \0K+%4!% u,"/"0 #'u" "&,0 o& k/%,%+4o+uK+%4!% u,"/"0 4%4"+!% 4op '%4,0 o& k/%,%+4o+u[6 No,o k+%4!%0 4op '%4,o0 o& k/%,%+4o+u \0

  No+5,o k+%4!%0 4%4 $%# 4op '%4,0 o& k/%,%+4o+u 10QNo+5,o k+%4!%0 %o2%k"'o0 $%# 4op '%4,0 o& k/%,%+4o+u 1036 VREME ODZIVA KO \0\ \0 %/ ko* ."*+u,"ko& "4%5@ 4 > \0 \0Q %/ ko* p/u54ko& "4%50(# kup 'o#", !% %4o *u-")Ko* "#$o+ '+%*o4" # 4 4+%$ u#"54" &o+!u &+"/u # o*+%8%" "4%5 ko%!0 !/+ %4ko %2% o4%4"4" ok+"',!%" 'o#6 U o! p+k" % !o 5o-% u4" 4%+5" p".o4%."k%ku* ko! o#' #$"+ '+%5% +@ a 1 p+"$,"-o5 4+!!u o* \0 a \0 %/ >W%/6VREME PORASTA USPORENJA (4)Po* o'"5 '+%5%o5 % po*+#u5%' '+%5% ko!% p+o4%k% o* 5o5%4 u ko5% po"!% * %o4'+u!% upo+%!% *o 5o5%4 o4'+"'! 5k"5,/ '+/*o4" upo+%!6 Du-" o'o&'+/5/ #'"" o* 4"p ko"/ " '+4% 'o#", " *4 !% ko +%*! '+%*o4 # o*+%8%" 4"pko"/ " '+4u 'o#",0 4$%, T66T$%, 66= V+%5% po+4 upo+%! "4)

  V+4 'o#", 7,7" ko"/%

  T%+%4o 'o#",o

  Au4o$u

  1

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  19/25

  D%!""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+2!% %#&o*%N%*o44k o'". o+54"' !% 4o % u#"5!u u o$#"+ +#,""4o op,%+%2%!% 'o#",0 p !% '+%5%po+4 upo+%! p+%po+u,!"'o "#+u," u #'"o4" o* op4%+%2%! " ko%3"/"!%4p+"!! "#5%8u p%u54"k " ko,o'o#6 Oo % 5%! p+opo+/"o,o p+o5%" op4%+%/%!'o#", " ko%3"/"!%4 4+%!=

  &*% u=4u '+%5% po+4 upo+%! p+" ko%!u 'o#", $%# op4%+%2%! *o po%4k,'+! 4+&o' u'o! po*,o#" ()@ G 4%-" 'o#", $%# op4%+%2%! (N)@ & 4%-" 4%+%4(N)@4 po,!" ko%3"/"!%4 p+"!! # u'u " +'u ,7,4u po*,o&u@ f"kp ko44"ko%3"/"!%4 p+"!! # u'u " +'u 3,4u po*,o&u(!"4>\0\0)6,6 UKUPNO VREME REAGOVANJA SISTEMA VOZAVOZILO 3+)Ukupo '+%5% +%&o'! p+%*4',! '+%5% ko!% p+o4%k% o* 5o5%4 k* 'o# uo"opo4 *o po!'% '"*,!"'o& 4+& ko%! (upo4',!! 5k"5,o& upo+%!)=O'o '+%+% !% u !po'o,!"!o! '+"!4" 10\ @ k+%/7% % " *o 10 # 4%+%4 'o#", " 10[ #

  u4o$u/6U p+k" # o*+%8%% p+o+u% %4o % ko+"4" o'! "4%+', u5!% # po,o'"u '+%5%po+4 upo+%!=4 >40a40 a\0S" Y (616)6HOSTALE SPE

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  20/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+/!V+%5% +%&o'! 'o# up+',!k" 5%."#5 !% 3X0>\0 \0Q T$%, 66 V+%5%p+%5%4! o"!u 'o# p+" p+%%/!u +k+"/%

  :, Po5%+

  ;"k"+

  7

  T$%, 6[6 e"+" '"*o& po,! 'o# uV (k5,.) Q 1 1 1 1

  D, " H Q 1 J Q

  ]o ] p+o*u-%! P+o%o '+%5%

  1 ]0 > 101 5MoUI6 DE;INISANJE PUTA USPORENJA VOZILA616 POJAM PUTA USPORENJA0 KOENJAI ZAUSTAVLJANJAN"!% +%*k ,u! * % u p+k" % p+'" +#,"k "#5%8u pu4 upo+'!0 pu4 ko%! "#u4'o& pu46 Z4o 4+%. p+%/"#"+4" * !%=Zu4'" pu4 (S0) 5""5," pu4 ko!" 'o#",o 5o+ p+o2" o* 4+%u4kk* 'o# uo" opo4 #$o& ko!% 5o+ ko"4"0 *o I+%u,k po4puou4',!!0

  Pu4 ko/! (S4) pu4 ko!" 'o#",o p+o8% o* 4+%u4k k* 'o# po%k4"'"+4" ko5*u u+%8! # ko2%!% *o 4+%u4k #u4',!! 'o#",0Pu4 upo+'! (SJ pu4 ko!" 'o#",o p+o8% o* 4+%u4k 5k"5,oupo4',!/o& upo+%! p+" %k4+%5o5 ko%!u0 p *o 4+%u4kpo4puo& #u4',!!69

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  21/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+2!% %#&o*%Du-" 4+& ko%! !% 5k"5, *u-" o* po%4k #"+! 4+& p+" $,ok"+"54oko'"5 p *o po,puo& #u4',!! 'o#",6 T! 4+& % 5o+ u'%k $"4" !o '"*,!"'0 4o#'"" o* '+/*o4" upo+%!0 o*oo ko%3"/"!%, 4+%! "#5%8u p%u54"k " ko,o'o#6Kko % *u-" 4+&o' ko%! po!%*"". 4oko' 5o4o+o& 'o#", &o4o'o +%*o'o

  +#,"ku!u6 U +uk" po4upk # u4'+8"'!% $+#"% k+%4! 'o#", u#"5 % 5k"5,*u-" 4+& o* $",o ko& 4ok6 Z4o % % p+%po+uu!% ko* "p+'". ko". u+%8! u#"54"o*&o'+!u2u +%*!u '+%*o4 4+&o' ko/!666 ODREIVANJE DUgINE PUTA NA KOME SE OBAVLJA USPORAVANJES4'+ *u-" pu4 ko5/ % upo+' 5o4o5o 'o#",o po%$o !% '-o u ko5p,/ko!,"#" o$+2!% %#&o*%6 S5 p+o+u $#+"% 'o-!% 4%5/,!u +%&"4+o'". 4+&o'ko%! !% !%*o4'0 ," # p+"$,"-u o/%u $+#"/ " o4,". p+5%4+0 o # 4u ,"#upo!',!u!u / 4%ko2% u o*+%8"'!u pu4 ko%!0 o*oo pu4 upo+'! Suh6 Po,% 4o&04%ko2 "5 " u p+o/%" o*&o'+!u2% '+%*o4" upo+%!0 4o !% !%* o* !u4"/!"!".p+5/4+ u ,"#" p+o/% ko%! 5o4o+o& 'o#",6V+%*o4 upo+%! 5o-% % u4'+*"4" ,","k"0 /kp/+"5%4,o "," "# o*&o'+!u2". 4$,"/6

  A,"4"k" " !% p+%#%4"+ u p+%4.o*o5 *%,u " %kp%+"5%4,o !% 5o&u2% u4'+*"4"'+%*o4 upo+%! po5o2u +#". 5%+". "4+u5%4 " u+/8! ko 4o u= k,"o5%4+0*"o5%4+0 I;K p"0 W H 5o4o5%4+ "4*6N!%2" !% ,u! u p+k" * o$+2!o4%."k" 4+u!* u#"5!u '+%*o4" upo+%! "#4$,"/% "," *"!&+56 Po p+'",u % po!',!u!u '%,"k &*4up! p+" "#$o5'+%*o,"upo+%!0 !%+ u u %k"5 4$,"/5 5k"5,o4+%u4/ '+%o4"upo+/!TT"%&,J%,,S"B"4T"poST'4!%""% "," +%*!% '+%*o4" pu4uupo+'! o*oo ko%!6 Mo&" '%4/" % p+'/ +#,"ku "#5%8u o'". '+4upo+%!0 p % %4o u#"+!u " '+%*o4" upo+%! ko!% u 4%4u ok+"',!%o&'o#6 Tko8%0 p+" o*+%8"'!u '+%*o4" upo+%! 5o+!u % u#%4" u o$#"+ "k+k4%+"4"k% 'o#",0 !%&o'o op4%+%%%!%0 4!% ko,o'o#o& #4o+ " *+6V+%*o4 upo+%! #'"" u 5o&o5% " o* $+#"% k+/4! 'o#",6 Tko 4+%$po%$o "42" * / p+" 5!"5 $+#"5 po4"-u '%2% '+%*o4" upo+%!0o*oo * % p+" '%2"5 $+#"5 k+%4! 'o#", oo #!o 5!u!%6P+" %kp%+"5%4,o5 o*+%8"'!u upo+%! '%2" "4+u5%4 5%+" 5k"5,o4+%u4u '+%*o4 upo+%!0 "!% +%*k ,u! * % oo u#"5 ko 4'+ '+%*o4upo+%!0 % 'o*" % 5k"5,o upo4',!%u '+%*o4 p+" %k4+%5o5 ko%!u5o4o+o& 'o#",6

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  22/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+o,% o$+2!P+" 'o8%!u 5k"5,o 4+%u4% '+%*o4" 5k"5,o upo4',!%u '+%*o4upo+%! u '%2"" ,u!%' ko+%k/"!k" ko%3"/"!%, "#o" \0\0[0 p '+%*o4 4o&ko%3"/"!%4 4+%$ po5o-"4" 5k"5,o4+%u4o5 '+%*o4" upo+/! ko! % o"4' "4+u5%4u6

  B+#" 'o#", po/4ku 4+&o' ko%! (V0) +u % ko=V0 > 0 ? ,$ ? SX k5,.Y (61)&*% !/= $ upo+%!% 'o#", ($>&H") 5,Y@ Xpu4 ko5% !% 'o#",o upo+',o W5W0 3"5k"5,o upo4',!%" ko%3"/"!%4 p+"!!! "#5%8u p%u54"k " po*,o&%6

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  23/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+2!% %#&o*%N ,"/" 6 u *4" *"!&+5" ko!" po*+o$"!% o$!!'!u p+o// ko%! 5o4o+o& 'o#", "4o=*"!&+5 pu4'+%5% >3,4)*"!&+5 $+#"'+%5/ '3(4)

  *"!&+5 upo+%!% '+%5% $ >3(4)N *%,u pu4 upo+'! !% pu4= S pu4 *o $,ok"+! 4ok 4o #" * *ok 4ok "!%$,ok"+0 ko,o'o#u % o4!% 4+& ko%!6 Po#!u2" 5/."#5 4!! 4+&o'ko2/!0 o$"o po,/ pu4 SM "#'%o5 *%,u pu4 ko 4o !% 4ok $,ok"+ /5 4+&ko%!6 O'! *%o pu4 #"' / %'"*,!"'"5 4+&o5 S0M (%'"*,!"'" pu4)6N%'"*,!"'" pu4 ko $,ok"+! 4ok !% o! pu4 ko5% / o*'"! p+o/% ko!" *o'o*" *oo$,"ko'! '"*,!"'". 4+&o' ko%!6 To !% ko44 '%,"" ko! # +#% '+4% ko,o'o#"5 ,%*%2% '+%*o4"= 5 # 3,4" ko,o'o# *o$+o& k',"4%4\0Q\0 5 # 3,4" ko,o'o# '"% $"4u5%k% 5%\0 5 # 3,4" ko,o'o# po4pu"5 p+/,"'o5 $"4u5%k% 5%

  \0 5 # o4,% '+4% ko,o'o#". po'+"6Koo0 ukup" pu4 upo+'! 'o#", SX "#o"=Su>S*$,aS

  SQ5Y

  (61)

  &*% !%= S*." pu4 upo+'! 'o#", *o po!'% $,ok"+! 4oko'@ 5W@ SM %'"*,!"' 4+&'o#",0 ko $,ok"+! 4oko'0 *o o$,"ko'! '"*,!"'o& 4+& ko%!0 5Y@ SQ '"*,!"'*u-" 4+& ko%! 4ok0 p+" "p+'"5 ko"o"5 u+/8!"5 5Y6P+%5 p+o"6 *+ Fo+4#u # '%/"u '+%5/". 'o#", 5o-/ % u#%4" * !% pu4 *o po!'%$,ok"+! 4k=5 \0\\[ V@ 5Y (61)&*% !%= VX $+#" 'o#", %po+%*o p+% p+%*u#"5! ko%! k5,.YJ%*" # "#+u'!/ pu4 upo+%! 'o#", (61) 5o-% % !o p+%/"#"!% "#+#"4" ko %*o*"u o4po+" upo0 ko4+,!!0 '#*u. "4*6

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  24/25

  T%."k% $%#$%*o4" " ko4+,% o$+2!

  SH4o 66 P+o/% ko%! 5o4o+o& 'o#",

  Si

  ITRAGOVI INJIFOVO DE;INISANJE U PRO

 • 7/23/2019 Aleksandar Djordjevic

  25/25

  D%3""!% +%,%'4". p+5%4+ # ,"#u o$+*2!% %#&o*%O"5 4+&o' ko%!0 u op4%5 " *+u&"5 p%/"3""5 ,u!%'"5 k+%4!0 po!',!u!u % "*+u&% '+4% 4+&o'0 ko!% # o$+2!o4%."ko& '%4k "5!u +o"4o #%!%6 S4o& !%po4+%$o * "4+-" o+&" p+" u'"8!u o4k+"!u " u4'+*% !".o'o po+%k,o " "#'+% p+'",o3"k"+!%6

  U) TRAGOVI VOgNJEP+" k+/4!u 'o#", po ko,o'o#u "," "#' !%& p%u54"/" 'o#", o4',!!u 4+&o'% ko%!6Ako % 'o#",o k+%/7% po %-o5 pok+"'u0 $,4u "," p+""0 4" u 4+&o'" '+,o !"0 4ko */ p+o3", &u5% %p+o5%!%o o/+4'0 p o 'o%5 ,ko 5o&u u4'+*"4" +% p+o4%k4o+0 p+%ko !". " '+4 &u5%0 o*oo p+o"#'o86 T" u 4+&o'" '-" # o$+2!o4%."ko&'%4k ko* +%ko4+u"! pu4!% (I+!%k4o+"!%) k+%4! 'o#",6 T+&o'" 'o-!% u +o"4o'-" ko 'o# po$%&% 5%4 %#&o*% +*" "*%4"3"k/"!% 'o#", u %#&o*"6Ako !% p%u54"k 5!"5 p+"4"ko5 '#*u.0 4+& ko4+,!!u2%& 4ok p+" p+'oU5!ko!'o-!" o/+4' % po,!"5 /+45 ko!% u '"% u o$,"ku S /+40 p !% 4o '+,o %4o #k *!% *o %#&o*% *o,o #$o& p+-!%! p%u54"k '#*u.o50 % * !% *o 4o& *o,o kou*+ "," ,%4 'o#",6 P+"k# 4+&o' 'o-!% p,u 5%4 %#&o*% *4 !% u p+'o5

  po&,',!u ,6 166363`6) TRAGOVIKLIZANJAO'" 4+&o'" 4!u u&,'o50 k,"#'o5 (5o&u/7% " #u,!%o5 "," #,%8%o5 ko,o'o#u)0u,%* %ko4+o,"% 'o-!% p+" u$+#o5 ko4+,!!u2/5 k+%4!u !%*o&0 '"% "," 5!%#ko%o& 4ok6 N%ko4+o," #k+"',!% pu4! 'o-!% po#!% % po p+o5%"5%8uo$o& +#5k po!%*"". 4+&o' &u5 (5o&u2% !% " p+%%/!% 4+&o' '"%5%*%+)6Pop+%" p+o3", &u5% o/+,' % /+45 ko!% u '"% ko%% u o*ou p+'/ 4+&o'(4o2k % ko4+,! " k,"#")6 Ako !% 4ok $,ok"+ "," u,%* pop+%o& k+%4! 5"+u!%0 /+4% u'"% p+,%,% p+'/u 'o-!%0 4% 4+&o'" 5o&u $"4" 4o,"ko #/+!%" " ko4"u"+o #k+"',!%"ko * u 4," p+" %k4+%5o5 ko%!u p+" p+'o,""!ko! 'o-!"6 O'" % 4+&o'"p+%*4',!!u p,u 5%4 %#&o*% "p+%k"*"5 /+45 (,6 16Q6)6AW TRAGOVIZANOeENJAT+&o'" #o%! 4!u p+" %ko4+o,"o! 'o-!" u k+"'"" #$o& !%*o& ko4+,!!u2%&0o*oo '"% "," 5!% #ko%o& (%$,ok"+o&) 4ok u po*+u!u 5k"5,o& pop+%o&u$+#!6 N%ko4+o," 'o-! p+" #k+"',!%o5 k+%4!u po#!% % po !%*o,"ko55%8uo$o5 +#5ku po!%*"". 4+&o' &u5%6