Download pdf - Aleksa-Santic-1 (1)

Transcript
 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  1/24

  АЛЕКСА ШАНТИЋ

  (1868-1924)

  Као песник Алекса Шантић се о!"и!ао на п!ело"# $%а %ека& $е%етнаесто'а и

  $%а$есето'а& и %ие не'о и е$ан $!#'и п!ипа$ник с%о'а песни*ко' на!атаа по%е+ао е #

  с%о" $ел# и$ене и песни*ке те,е е$но' $!#'о'. /о0ен е # оста!#. а%!ио е т!'о%а*к#кол# # Т!ст# и 3#5ани& %!атио се # !о$ни '!а$ и # е"# $о к!аа ,и%ота. !%# пес"# е

  оа%ио 1886. 'о$ине& а п!%# +и!к# песа"а 1891. 'о$ине. а !+алик# о$% %ећине песника со%'

  $оа& на!о*ито 7#*ића и /акића& кои с# се с%е %ие е%!опеи+и!али& Шантић е $о к!аа

  остао %е!ан наионални" и соиални" и$еали"а п!оло' %ека. н е пе%ао о слоо$и&

   !спст%#& соиално п!а%$и. :е'о%а "#+а е е,ала и+ &&л#$е %!е%е;; са%!е"ено' ,и%ота.

  ое+иа Алексе Шантића се к!еће и+"е0# $%а т!а$иионална оп!е$е5еа& и+"е0#

  ли*ни< и колекти%ни< осећаа& 5#а%и и !о$о5#5а& и$еалне $!а'е и напаћено' на!о$а.

  Токо" ,и%ота е оа%ио %елики !о песа"а& а о$ $ела се и+$%аа#= >?асана'иниа@&>На ста!и" о'ити"а@& >Ан0елиа@& >Не"аа@ и >о$ "а'ло"@. Напо+натие е'о%е пес"е

  с#= >Е"ина@ (19AB)& >Не %е!#@ (19AC)& >стате о%$е@ (1896)& >!етп!а+ни*ко %е*е@ (191A)&

  >Што те не"аD@ (189E)& >Fе*е на ко5#@ (19A4)& > класе "ое@ (191A)& >оа отаGина@

  (19A8).

  Шантић# "о,е"о 'о%о!ити као о песник# 5#а%ни< и еле'и*ни< сти

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  2/24

  п!ола+ности и лепоте& и "ла$ости и 5#а%и. Не,но' +$!а%5а ело'а %ека& он се +а5#5и%ао

  и опет остаао са" и нес!ећан. Nита% е'о% ,и%от песни*ки е иска+ан # пес"и  Моја ноћи

  (19A1).

  %ак%а "елан

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  3/24

  Што "ое ате остае е+ '!ана

  И слатка пло$а& то !а0а и +!ие

  На %ат!и с#наD... O$е с# о!'о%ана

  Fиени пла%иD... O$и е клет%а& '$и еD...Fа& %ета!

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  4/24

  етао исп!е$ ене к#ће& па ка$ ни+ п!а'о%е SSSS ии!о" $а +а

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  5/24

  Fесело аа и т!епе!и и"а.

  K%!

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  6/24

  Нико'а не"а... Са"& кR ка"ен& ћ#ти".

  Са"о то о!а< '!ае" +а"!+н#ти"

  K окна ие и а%5а се "ени...

  Но $ок "и "#тни оли с!е косе&

  КR ст#$ен т!а%к# #%!< к!а 'ола& Q

  И+ "ои< ки'а& са п!а5и%а стола&

  Pа *#е" #а кR %илине косе.

  OлеU Са$ се !е$о" !асклапа# са"е

  С%е ки'е ста!е& сно%и *е,е $#'е Q

  и*# се& т!епте е$на пок!а $!#'е&

  И и

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  7/24

  И ако!$ +%они... С%е # са# а*е"

  Кан$ило т!епти и со# "и +T!и...

  И+ к#та "#кло ие са

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  8/24

  !етп!а+ни*ко %е*е е $#'а пес"а= то е ли!ска п!и*а са с%оо" а#ло"& $о'а0ае" и

   #нако" Q ли!ски" с#екто". Та п!и*а и"а с%о #%о$ (експо+ии#)& '!анае к!о+ ни+

  $ета5а& !а+!еее Q поент#.

  K ст!#кт#!и пес"е #о*а%а се ест слика Mелина.

  1. Слика #са"5ености # а"иент# по!о$и*не к#ће (сое).

  2. Слика по!о$и*не и$иле и+ $етист%а=

    Q !о$ите5и&

    Q $еа&

    Q с#се$.

  B. о!о$и*на соа # п!е$о,ићно %е*е Q $а5е !а+%иае п!%е слике но%и" $ета5и"а

  а"иента и ли*ни< осећаа и !асполо,еа.

  4. ес"е с# о,и%еле и ок!#,иле #са"5ено' песника.

  C. ес"е тее песника= оне с# "# но%а по!о$иа и #те

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  9/24

  п!%и $ео пес"е& # скла$# са !асполо,ее" ли!ско' с#екта& !ит"и*ки спо!& исп#ен "и!о"

  и тиино"& $!#'и $ео пес"е е !ит"и*ки !а+но%!стан. о*етак е стати*ан Q на!аиа и

  опис ат"осе!е. K $есето& е$анаесто и $%анаесто ст!ои настае на'ли !ит"и*ки о!т=

  'ласо%и& пок!ети& к!етае. %о $ина"ии $оп!иносе лексика и синтакса. Fелика е

  !ек%ениа !е*и кое о+на*а%а# пок!ет& к!етае& $ина"ик# Q KСКЛИКНЕ& ТF/ИТЕ&

  К; FPЕТА/& Т/NИ& ИFKHИ& Т/ЕСKЋИ& ?ИТА& L/ИШKЋ. ае е синтакси*ки< елина& !е*ение с# сло,ение& опко!а*ее по%е+#е $%е с#се$не ст!ое Q "ае е па#+а& !ита" е

  #!+ании. Т!ећи се'"ент о%о' $ела пес"е $оноси с"и!и%ае !ит"а Q опет $о"ини!а

  на!ати%ни тон и те"по= # са$!,ини е ка+и%ае п!и*е и+ $алеко' $оа и пес"е о Ст!а

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  10/24

  ЋKТИ

  Не са"о иска+и& не'о и лексика коа те иска+е т%о!и& на'лаа%а# са"оћ#& п!а+нин#& си%ило и

  нестаае. K то" "и!# и тиини *#е се не,ни #а Xк;о %илине косеX& кои от%а!а о

   е$н# сит#аи# Mслик# исп#ен# с%етлоћ# и $ина"ико" 'о%о!а и к!ети.

   Nет%!та слика е п!о"ена и ос%е,ее= $оноси $а"а! постоаа& $а< ,и%ота& с%етлост на$е.

  Исп#ена е к!ета"а& с%етлоћ#& оа"а. пес"о". Oла'оли к!етаа (ИNK& Т/ЕТЕ&

  /?НKШЕ& /АFИШЕ& FИPЕ& ЛИPЕ& 77И/НK& 7/ШЋK& Т/ЕСK) понита%а# "!т%ило и

  #*"алост п!ет

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  11/24

  С"и!и%ае и олакае и+!а,ено е !е*и"а Xа склапа" о*иX= то е т!ен#так ка$а се

  песнико%а $#а ослоа0а напетости& ст!епе& неи+%есности Q не'ати%ни< осећаа и

   !асполо,еа. Склапае о*и# е +нак оп#таа Q песник е о$а

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  12/24

   'е$е на коу (190*)

  FЕNЕ НА ШК3K

  #*ина пла%а

  Спа%а&!о

  И еа +%оно

  Lоно&

  о к!# $!ће +%#кI

  С #+$а

  п!е$ +ала+ак с#на. 7о,и%5а #клетости с#$ине си!о"ано' п#ка& кои е # ено" с!е$ит#

  $ат е на "о$е!ан на*ин # %ие+на*ни" си"оли"а.

  !е$о*ена е слика ка"енито' си!о"ано' ост!%а. K %и$но" по5# е пла%а п#*ина на$ коо"

  се пс#та п!о

  K ок%и!но слии +аласка с#на с"етен е ,и%от #о'и< ост!%5ана. ес"а посе$#ет!и соно%на "оти%а= /И/7А& LO& NFЕК. С%аки о$ по"ен#ти< "оти%а е !а+%иен #

  ли!ски песни*к# слик#& !аспо!е0ени< на посеан на*ин= /И/7А-NFЕК-LO-/И/7А.

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  13/24

   Nо%ек "оли-оћ ћ#ти& *о%ек е по'н#те 'ла%е& о' е !а+апет. С#'естиа не"оћи& е$но'

  и $!#'о' е сас%и" опта # "и5е# $а се "олит%о" ите о$ о'а по"оћ а он ћ#ти есте

  с#тина песнико%о' ста%а= о' е не"оћан& о' ћ#ти& о'а не"а& с%е е са"о ил#+иа& *о%ек

  "о!а $а се ок!ене сеи и $а # сеип!она0е сна'# +а и+ла+ и+ е$е.

  оти% п!и!о$е& као ок%и!ни "оти% и"а #ло'# акти%но' естетско' *иниоа кои са 2

  остала "оти%а $%оако са$ест%#е= он нас #%о$и # поетск# ат"осе!# слике и п!ип!е"а нас $а

  т# ат"осе!# $о,и%и"оI пона%5ае" о%о' "оти%а на к!а# пес"е поа*а%а се с#'естиа

  'аеа& #"и!аа&

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  14/24

  ;;F!<

  -о%а сти< е си'#!но п!и"е! на#спелие алите!аие # с!пско пое+ии. %#к се са

  +а$онеп*ано'& нестаилно' 'ласа ? п!еноси на сонант (+%#*ни и постоан) /& и тако се

  ост%а!#е еекат експло+и%ности са ла'о" #%е!ти!о". Сонант / е о%$е # $%а сл#*аа с!ећно#пот!е5ен. !%о& $а о+на*и !не

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  15/24

    Шантић е +%#*не еекте пес"е #спео $а ост%а!и не са"о # пое$ина*ни" !е*и"а и

  слика"а& не'о и на план# !ит"а и "ело$ие еле пес"е. Fећ е Fла$ета Ко#тић #т%!$ио $а е

  ;;Fе*е на ко5#;; пес"а са а"пско" "ет!и*ко" по$ло'о"& са "ести"и*ни" п!еплитае"

  т!о

  инте!%ал и+"е0# #$а!а е$но' и $!#'о' таласа.4

    Pасно е $а е Шантић ст%о!ио о%# пес"# и+ е+ика& сп!етно ко!истећи +%#*не и !ит"и*ке

  осоине с!пско' е+ика. о' так%о' #"ећа о%а пес"а и"а неп!оеи%# #"етни*к# %!е$ност.

  о' с%ои< +%#*ни< ка!акте!истика ило и %ео"а теко п!е%ести о%# пес"# на неки ст!ани

   е+ик и са*#%ати п!ито" п#н# ен# %!е$ност.

    е0#ти"& ние са"о +%#*на !а%ан она коа $ае о%о пес"и к%алитет. Fео"а е инте!есантно

  и ено +на*ее& и ена по!#ка. Шантић о%о" пес"о" $а5е #сло,а%а "етаи+и*ки "оти%о$носа ли!ско' с#екта и Lо'а # с!пско пое+ии $%а$есето' %ека.

    соина са%!е"ене& *есто

  и атоI песник кои е ст%а!ао по$ %елики" #тиае" на!о$не& #с"ене& ки,е%ности и кои

   е *есто ко!истио !о"анти*а!ске "оти%еI инте!есантно е $а е така% песник написао тако

  "о$е!н#& са%!е"ен# пес"# као то е пес"а ;;Fе*е на ко5#;;.

    Kп!а%о о%а пес"а пока+#е на%ећ# +ани"5и%ост пое+ие& $а она "о,е ити !а+ли*ита #

  о$нос# на #'ао и+ ко'а се пос"ат!а.

  2Fла$ета Ко#тић&есни*ко $ело Oа!сие Ло!ке&ст!.18C

  B7!а'иа Wи%ко%ић&Е%!опски ок%и!и с!пске ки,е%ности& к.C& 1994& ст!.1C4

  4Исто

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  16/24

    %$е $ола+и"о и $о естетски п!оле"ати*но' питаа= $а ли е пое+иа нестална и $а ли

  +а%иси о$ с%ако' слоо$но' т#"а*еа оно'а кои е *ита и т#"а*иD 7!#'и" !е*и"а& $а ли

  пес"а и"а е$но или %ие !ееаD

    K $%а$есето" %ек# ки,е%ност се нес#"и%о ост%а!ила као на#ка. 7еинисала е с%о

  п!е$"ет п!о#*а%аа& !а+%ила "ето$е и о$!е$ила те!"иноло'и#. То нас на%о$и на о$'о%о! $а

  пес"а "о,е и"ати са"о е$но& та*но& на#*но п!и

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  17/24

  поко!но'& еспо"оћно' и #о'о' се5ака $ал"атинско' и

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  18/24

  и оо" #клапа# се # к!. С и"а е # п#но" скла$#& и и+%ан!е$но као поента& ћ#тае

   !аспето'а Lо'а;;.

  7/KO ТKАNЕ:Е ЕСЕ

    Т#"а*еа пес"е ;;Fе*е на ко5#;; ко# с# $али 7!а'иа Wи%ко%ић и Fоисла% b#!ић с#

  оаеа експлиитно и+нети< слика # пес"и. На неки на*ин& т#"а*еа +на*еа о%е пес"е

  с# #ст%а!и ена п!еп!и*а%аа. Сас%и" е ле'ити"но т#"а*ити пес"# те

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  19/24

    Nиениа $а е пес"а пос%ећена И%# Ћипик# не 'о%о!и $а е Шантић ио не"ино%но #

  оа%е+и $а пес"# те"атски или по "оти%и"а кои постое # о п!или,а%а о%о" пис#.

  Шантић е с%о# пес"#& коа е п#на п!коса& по+и%а на о!#& ината& %е!е # сопст%ен# сна'#&

   Ми зна+осуду- $акле о+и5н#& !о$о5#и%# пес"# пос%етио Сте%ан# С!е"#& пис#& *ие"

  $ел# на"ае о$'о%а!а пес"а са те"атико" и "оти%и"а как%# "# е Шантић пос%етио.

  Насло% пес"е ;;Fе*е на ко5#;; ал#$и!а на и+$%оеност и #са"5еност. Шантић ние

  сл#*ано и+а!ао ост!%о као по+о!ни# +а с%о# пес"#. Fећ се на по*етк# на"еће питае +о'

  *е'а и Шантић и+а!ао ост!%о& па!*е стено%ито' копна на "о!#& $а опе%а соиалн#

  те"атик# и с#$ин# ;;поко!но'& еспо"оћно' и #о'о' се5ака $ал"атинско' и

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  20/24

  #"есто пе%аа !к%ено' +%она и #+!ок +а #о'ост п#ка. о*етак т!еће ст!ое 'ласи= ;;кле*е

  "!а%е 'ла%е;;. И"а"о слик# 5#$и на "олит%и. Али поста%5а се питае пони+ности ти<

  5#$и на "олит%и и питае +о' *е'а и< песник на+и%а ;;"!а%е 'ла%е;;. Oла%а е си"ол

  па"ети и "#$!ости *о%ека& ако е 'ла%а "!а%а он$а е и па"ет "!а%а. K о%о синта'"и %ећ

  "о,е"о т!а,ити т. насл#ћи%ати !а+ло'е +а еае +%она и +а #о'ост п#ка& али не "о,е"о

  $еинити%но пот%!$ити те !а+ло'е. о,е"о насл#тити $а е п#к #о' е! 'а *ине ;;"!а%е'ла%е;;& 5#$и кои не ,и%е "#$!о& 5#$и кои ,и%е # '!е

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  21/24

  #е$5и%о наа*и +%#к& кои остале +%#ко%е на$а*а%а и о$ ко'а се ст%а!а е+а и ст!а

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  22/24

  постоала& "но'о 5#$и кои с# о'!еани Lо,о" "илоћ# и 5#а%5#& не и се ника$а

  спасили.

    Иако е ст%а!ао по$ #тиае" на!о$не ки,е%ности и ста!ии< писаа& иако ние и"ао

  ст!ани< #+о!а (оси" $онекле ?анеа)& Шантић пес"о" 'е$е на коу #ла+и # !е$ "о$е!ни

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  23/24

  /73KLИFЕ ЕСЕ.

  /о$о5#и%е пес"е се теко "о'# о$%оити о$ е'о%и< соиални< песаа. 7!а'иа Wи%ко%ић

  ка,е $а с# Шантиће%е !о$о5#и%е пес"е # +нак# ослоо$ила*ки< те,и с!пско' на!о$а и

  с%е с# е$на лепа о$ $!#'е= .а уого+ поу- Ми зна+осуду- Моја ота/ина- Моји о$еви

  Шантић е и"а $#око пот!есен& $#око #+#0ен& $#око истинит& то е $ока+и%ао и

  ли*ни" п!и"е!о" # $оа

 • 8/18/2019 Aleksa-Santic-1 (1)

  24/24

  1911.

  ес"а се састои о$ т!и ст!ое& с%ака и"а по 8 сти