Transcript
 • IKS-ATLETIKA 2 Text obsahuje teoretické podklady a internetové odkazy na videa (učební text) pro studijní

  předmět „Atletika 2“ (zkr. KAS/AT2, KAS/KAT2) pro studijní obor „Tělesná výchova a

  sport“ v bakalářské etapě prezenční i kombinované formy studia. Text je vhodný i pro

  celoživotní vzdělávání trenérů atletiky a učitelů tělesné výchovy. Cílem je poskytnout

  teoretický materiál a praktický návod nácviku základní techniky atletických disciplín pro

  pedagogickou praxi na ZŠ i SŠ a zápočtové požadavky na VŠ.

  Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu

  KAS/AT1, KAT1.

  Úvod

  Literatura

  Ikona7

  HLÍNA J. Štafetové běhy. In. KUCHEN, A. Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN,

  1987. s. 114-121.

  CHOUTKOVÁ, B., KRÁTKÝ, P. Atletika - programy činnosti zájmových

  tělovýchovných útvarů pro žáky středních škol. Praha: ČÚV ČSTV, 1988.

  JIRKA, J. a kol. Malá encyklopedie atletiky. Praha: Olympia, 1990.

  JONATH, U. a kol. Leichthatletik 3. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1995. JUREČKA,

  J. a kol. Atletika - učební text pro trenéry II. tř. Praha: Olympia, 1979.

  KERSSENBROCK, K. a kol. Atletika - učební text pro trenéry II. tř. Praha: Olympia,

  1980.

  KNĚNICKÝ, K. a kol. Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1977.

  LUŽA, J. a kol. Technika atletických disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 58-

  64.

  MILLEROVÁ,V. Zdokonalování techniky běhu a běžecká abeceda. Těl.Vých. Sport

  Mlád. 61, 1995, č.5,s. 12 – 17.

  MORAVEC, P. Sborník prací k problematice sprinterských disciplín. Praha: Olympia,

  1991. 54.s

  Pravidla atletiky, 2010. dostupné z URL: http://www.atletika.cz

  RUBÁŠ, K. Základní atletické disciplíny.Plzeň: ZČU, 1997, s. 172-110.

  RŮŽIČKA, L. Atletika v ČASPV. Praha : Česká asociace Sport pro všechny. 2004. s. 3 -

  28.

  SEDLÁČEK, J. a kol. Kondičná atletická príprava. Bratislava: Universita Komenského,

  2003. 160 s.

  ŠIMON, J. a kol. Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia, 2004.

  ŠIMON, J. a kol. Atletika-historie, organizace,pravidla atletiky,soutěže, závody. Praha:

  Karolinum, 1997.

  VACULA, J. Atletická abeceda. Praha: Olympia, 1985. 231 s.

  VALTER, L. Rozvoj vytrvalostních schopností v atletice. In. HAVEL, Z. a kol. Rozvoj

  vytrvalostních schopností. Ústí nad Labem: UJEP Pedagogická fakulta, 1992. s. 59 - 68.

  belkaRazítko

 • VALTER, L. Rychlostní příprava ve sprintu. In. HAVEL, Z. a kol. Rozvoj rychlostních

  schopností. Ústí nad Labem: UJEP Pedagogická fakulta, 1993. 60 - 78.

  VALTER, L. Silová příprava ve sprintu. In. HAVEL, Z. a kol. Rozvoj silových

  schopností. Ústí nad Labem: UJEP Pedagogická fakulta, 1992. s. 43 - 61.

  VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Atletika - edice metodických textů pro školní i mimoškolní

  tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. Praha: NS Svoboda, 1998.

  VINDUŠKOVÁ,J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Edice metodických testů pro školní

  a mimoškolní TV 11- 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998.s. 21- 28.

  VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. Praha: Olympia, 2002, s. 50-78.

  VYŠKOVSKÝ, J. a kol. Vrhy a hody. In. Atletická příprava dorostu v oddílech – II. díl.

  Praha: ČSTV, 1990. s 225-232.

  Studijní cíle

  Ikona1

  Atletika patří mezi nejstarší, nejmasovější a nejrozšířenější sportovní odvětví. Její počátky

  můžeme vysledovat již ve starověkém Řecku. Prudký rozvoj nastal ve 20. Století v Anglii a

  rychle se rozšířil do Evropy. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) sdružuje

  nejvíc federací ze všech světových sportovních, společenských a jiných organizací (212

  členských zemí) (Čilík, Rošková, 2003).

  Můžeme říci, že atletika má mezi sporty výlučné postavení. Její pohybový základ tvoří

  přirozené pohyby (chůze, běh, skok, hod), které se mohou uplatnit jak v řadě sportovních

  odvětví, tak i v běžném životě jako prostředek komplexní kultivace jedince (Vindušková et

  al., 2003). Význam atletiky spatřujeme v těchto oblastech:

  zahrnuje disciplíny, které vycházejí z přirozených lokomočních pohybů bez nutnosti speciálního prostředí nebo pomůcek a proto je atletika lehce dostupná

  pro širokou veřejnost a vhodná pro všechny věkové kategorie,

  má komplexní účinek (zdravotní, vzdělávací a výchovný) na člověka a pozitivně ovlivňuje lidský organismus jak po stránce fyzické, tak psychické,

  je součástí školních osnov všech stupňů a typů škol a je tedy součástí výchovy a vzdělávání všech dětí a mládeže,

  atletické prostředky jsou základem jiných sportovních odvětví a mají významné postavení ve všeobecné kondiční přípravě,

  atletické soutěže jsou součástí všech celosvětových, evropských sportovních a národních akcí.

  Atletika je sportovním odvětvím výkonnostního charakteru. Cílem je dosáhnout individuálně

  nejlepšího výkonu na základě systematické a dlouhodobé přípravy.

  Atletické výkony jsou různorodé a kladou variabilní náročnost na psychiku, fyziologické

  funkce, energetické zajištění a motorické předpoklady. Z pohledu motoriky obsahují atletické

  výkony přirozené druhy pohybových projevů realizovaných pohybovými činnostmi:

  cyklickými (chůze, běh …),

  acyklickými (vrh koulí, hod diskem …) a

  kombinovanými (skoky, hod oštěpem …)

 • Z hlediska biomechaniky mají atletické výkony charakter technik (pohybový úkol je řešen na

  základě biologických předpokladů v souladu se zákony mechaniky a atletickými pravidly).

  Atletické výkony jsou objektivně měřitelné a srovnatelné (vyjádřeny v jednotkách fyzikálních

  veličin- čas a délkové míry).

  Obr. 1 Schéma struktury atletického výkonu (upraveno podle Choutka, Dovalil, 1991)

  Rozdělené atletiky

  Základní atletiku (školní) – základy techniky vybraných (jednodušších) disciplín, které je možné provádět formou hromadného výcviku v tělesné

  výchově na školách, v ozbrojených složkách, jiných sportovních odvětvích a

  v tréninku začínajících atletů, podle Kuchena a kol. (1987) úlohou základní

  atletiky je získat poznatky o účinku specifických pohybových podnětů a jejich

  využití pro rozvoj pohybových schopností a osobního zdokonalení.

  Zdravotní atletiku – zaměřená na získání a upevnění zdraví, prevenci a odstranění civilizačních poruch zdraví, regulace hmotnosti těla, kompenzace

  psychické zátěže a jednostranní práce a nezdravého prostředí. Hlavními

  prostředky zdravotní atletiky jsou lokomoce - běh nízké intenzity a

  dlouhotrvající chůze ve zdravém přírodním prostředí.

  Rekreační atletiku – využívá atletické prostředky na zvýšení pohybové aktivity, regeneraci sil, zachování pracovní výkonnosti a aktivního odpočinku

  (Koštial akol., 1991).

  Kondiční atletiku – využívá specifické i nespecifické činnosti a cvičení uplatňované v atletickém tréninku na zvyšování kondice a výkonnosti

  sportovců v individuálních i kolektivních sportů. Testování a soutěže

  v atletických disciplínách jsou základem zjišťování kondiční připravenosti

  sportovců.

  Výkonnostní atletiku – vykonávají děti, mládež i dospělí za účelem zvyšování sportovní výkonnosti, pravidelně trénují, registrovaní v atletických

  oddílech a zúčastňující se atletických soutěží.

 • Vrcholovou atletiku – atletika na nejvyšší výkonnostní úrovni, na nejvyšších světových a evropských soutěžích dospělých, na převážně profesionální

  úrovni.

  Otázky k zamyšlení

  Ikona6a

  Jmenujte aspoň tři atletické disciplíny a ke každé z nich uveďte jednoho českého sportovce,

  který v ní uspěl na mezinárodní úrovni. (např. Dana Zátopková – hod oštěpem)

  Literatura

  Ikona7

  Viz úvod

  Ikona5

  Zkuste na internetu (youtube) najít video záznam skoku dalekého, výšky a vrhu koulí.

  Štafetový běh (štafetová předávka)

  Studijní cíle

  Ikona1

  Cílem je seznámit studenty s jedinou kolektivní atletickou disciplínou štafetový běh

  (rozestavný běh). Jedná se o závod dvou a vícečlenných družstev. Výsledek závisí na

  individuální rychlosti běhu členů, na souhře a schopnosti odevzdávat, respektive přebírat

  štafetový kolík ve vymezeném prostoru při maximální rychlosti běhu. V rámci olympijských

  her se jedná o závod čtyřčlenných družstev (4x100m, 4x400m), kde předávka musí být

  realizována ve vymezeném prostoru 20m (předávací území). Štafetový kolík je možné předat

  horním nebo spodním obloukem.

  Rozdělení štafetových běhů

  1. podle místa konání na silniční, terénní, na dráze,

  2. podle délky úseků se stejnými nebo různě dlouhými úseky,

  3. podle zařazení do olympijského programu na olympijské a ostatní:

  Olympijské štafety:

  i. muži 4 x 100 m, 4 x 400 m

  ii. ženy 4 x 100 m, 4 x 400 m

  Ostatní štafety : 4x 60 m, 10 x 100 m , 4 x 200, 10 x 200 m, 4x 800 m, 4 x 1500 m, švédská 400 - 300 - 200 - 100 m nebo 100 - 200 - 300 - 400 m aj.

 • Historie štafetového běhu

  Jediná disciplína, která pochází z jiného sportovního odvětví. Poprvé byla štafeta

  zaznamenána v roce 1880 v New Yorku na charitativní akci dobrovolných hasičů, kteří si

  předávali červenou hasičskou proudnici na vzdálenosti asi 300yardů. Na Olympijských hrách

  se běžel rozestavný běh poprvé v Londýně v roce 1908. Šlo o štafetu podle tehdejších

  zvyklostí 200 – 200 – 400 – 800 metrů, která byla později pojmenována jako štafeta

  olympijská. Během olympijského mezidobí zůstala celková vzdálenost stejná (1600m), ale

  úseky se změnily na 4x400 metrů. V roce 1912 na V. Olympijských hrách ve Stockholmu se

  poprvé běžela štafeta 4x100 metrů. V roce 1928 je zařazen do olympijského programu i běh

  žen na 4x100m a v roce 1972 běh na 4x400m. Od té doby jsou do programu her trvale

  zařazeny štafety mužů i žen na 4x100m a 4x400m.

  Technika a biomechanika štafetových běhů

  Štafetový běh je kolektivní atletická disciplína, jejímž cílem je proběhnout určenou trať se

  štafetovým kolíkem v co nejkratším čase. Výsledný čas úzce souvisí s úrovní běžecké

  techniky jednotlivých členů štafety a s technikou předání štafetového kolíku. Běžec na prvním

  úseku u krátkých štafet používá k výběhu nízký start a kolík drží 1-3 prsty (viz. obrázek),

  ostatní běžci vybíhají z polovysoké nebo polonízké startovní polohy. V jednotlivých úsecích

  používají běžci techniku šlapavého i švihového způsobu běhu (více rozepsáno v textu AT1)

  Technika štafetového běhu

  Techniku štafetových běhů s krátkými úseky můžeme rozlišit dle Kuchena (1987) ze dvou

  pohledů:

  1. Z pohledu předávání štafetového kolíku v rámci absolvování celé vzdálenosti: v současnosti jediný používaný způsob v závodech na 4 x 100 m je tzv. kombinovaná

  předávka, kdy závodníci přebírají a předávají kolík stejnou rukou „vnitřní způsob předávání“.

  Systém předávání je pravá-levá-pravá-levá paže. Závodníci v zatáčkách drží kolík v pravé

  ruce, závodníci na rovinkách v levé ruce. Přebírá-li běžec kolík do levé paže, staví se při

  výběhu na vnější obvod běžecké dráhy. Štafetový kolík je tak neustále nesen středem dráhy.

  2. Z pohledu předávání štafetového kolíku mezi dvěma členy štafety: z tohoto pohledu rozeznáváme techniku předávání štafetového kolíku spodním nebo horním

  obloukem.

  Předávka spodním obloukem

  Přebírající končetina je v okamžiku předávky zapažená přibližně pod úhlem 45o, mírně

  pokrčená v lokti, ruka je v prodloužení předloktí a směřuje k zemi. Palec je v odtáhnutý od

  ostatních prstů – tvoří s nimi „vidlici“, do které vkládáme kolík.

  Předávající horní končetina se ze zadní polohy mírně natahuje a spodním obloukem přechází

  do předpažení dole. Při samotné předávce jsou ruce předávajících těsně u sebe, tím je možné

  převzít a předat kolík dál bez jeho posunování v dlani a také je omezena možnost ztráty

 • kolíku. Vzdálenost mezi běžci v okamžiku předávky je dána rozsahem zapažení přebírajícího

  a předpažení odevzdávajícího běžce, pohybuje se kolem 1 – 1,5 m

  Předávka horním obloukem

  Při předání kolíku horním obloukem je končetina přebírajícího běžce zapažená pod úhlem 60

  – 90o s dlaní otočenou vzhůru a odtáhnutým palcem. Odevzdávající vkládá kolík horním

  obloukem, předpažením pokrčmo do dlaně přebírajícího. Výhodou je územní zisk, ale

  pohybová struktura narušuje rytmus běhu. Jedná se o méně využívaný způsob, který preferují

  například americké štafety.

  Kritéria, podle kterých můžeme hodnotit štafetový běh při soutěži:

  Dosažené časy členů štafety na jednotlivých úsecích.

  Způsob předávání štafetového kolíku na jednotlivých úsecích.

  Čas potřebný k přenesení štafetového kolíku v předávacím území.

  Výběhové postavení členů štafety na jednotlivých úsecích.

  Počet kroků potřebných k předání štafetového kolíku.

  Nácvik a zdokonalení štafetové předávky

  Nácvik štafetové předávky spočívá ve zvládnutí předávky štafetového kolíku (pravou i levou

  paží) v maximální rychlosti a to buď spodním nebo horním obloukem (v případě plnění

  zápočtového požadavku na FTK UP spodním obloukem). Jedná se tedy o start se štafetovým

  kolíkem, zaujmutí správné výběhové polohy na dalších úsecích, přesné a technicky zvládnuté

  vyběhnutí a předání nebo přebrání štafetového kolíku před koncem předávacího území.

  Nácvik štafetových běhů podmiňuje vyšší úroveň reakční, akční a maximální rychlosti a

  dobrá úroveň běhu v zatáčce, dále se předpokládá rozvoj důležitých pohybových schopností

  formou vhodně zařazených metod a výběru cvičení. Rozvoj rychlostně silových schopností

  vychází se zásad uplatňovaných ve sprinterských disciplínách u hladkých běhů. Na začátku

  nácviku je vhodné zařadit cvičení na uchopovování, držení a nesení štafetového kolíku

  (nejlépe formou štafetových her). Následně je popsán ověřený postup nácviku štafetové

  předávky.

 • Držení štafetového kolíku, běžecká práce paží na místě, běh se štafetovým kolíkem

  Držení štafetového kolíku

  Štafetový kolík držíme pevně v dlani na konci, palec je v opozici k ostatním prstům a

  obepínají obvod

  Cvičení podporující práci se štafetovým kolíkem

  Pevně uchopíme štafetový kolík a na místě provádíme běžeckou práci paží v maximálním běžeckém rozsahu, střídáme rychlost práce paží,

  volný klus se štafetovým kolíkem s běžeckou prací paží,

  protažené nebo stupňované rovinky do 100 m se štafetovým kolíkem,

  štafetové hry ve dvojicích nebo družstvech (jde pouze o běh se štafetovým kolíkem ne o jeho předání),

  provádění běžecké abecedy se štafetovým kolíkem.

  Základní chybou může být nepevné držení štafetového kolíku, špatná práce (malý rozsah)

  paží, držení štafetového kolíku uprostřed ne na konci.

  Nácvik pohybu paže při předávce spodním obloukem na místě a v klusu

  Ve stoji na místě provádíme běžecký pohyb paží se štafetovým kolíkem. Paže ve které je štafetový kolík se dostává ze zapažení dopředu a běžec si říká hop –

  jedna, poté se paže dostává opět do zapažení – dva a spodním obloukem jde

  opět před tělo běžce – tři. Tento rytmus se několikrát za sebou opakuje.

  Cvičení opakujeme v klusu

  Cvičení opakujeme v rychlém běhu

  Rytmus pohybu paže při předávce

  „HOP – JEDNA“ „DVA“ „TŘI“

  Základní chybou je opět špatné držení štafetového kolíku, špatná koordinace paží při práci se

  štafetovým kolíkem, neschopnost zahájit rytmus při pozici štafetového kolíku vpředu.

 • Nácvik pohybu paže při přebírání štafetového kolíku spodním obloukem

  Cvičení začínáme na místě, běžec provádí běžeckou práci paží, levou nebo pravou paží přechází z předpažení pokrčmo spodním obloukem do zapažení

  pokrčmo, palec a prsty směřují kolmo k podložce a tvoří vidlici, pohled

  neustále směřuje před sebe

  Cvičení provádíme na povel jiné osoby, nejčastěji se používá povel „hop“

  Cvičení provádíme v klusu opět nejdříve samostatně a poté na povel další osoby, pohled musí směřovat před sebe

  Cvičení provádíme v rychlém běhu, pohled musí po celou dobu provádění cvičení směřovat před sebe

  Základní chybou je špatné postavení paže při poloze vzad, neschopnost udržet paži co nejvíce

  v klidu při zapažení, tendence se otočit za sebe při povelu hop.

  Nácvik štafetové předávky spodním obloukem na místě a za volného klusu

  Dva a více cvičenců stojí na místě v zástupu „cik cak“, tak jako by mezi nimi probíhala čára, vzdálenost běžců je na předpažení, všichni provádí současně

  běžeckou práci paží, poslední běžec na povel „hop“ předává štafetový kolík

  spodním obloukem před ním stojícímu běžci, postup se opakuje až se štafetový

  kolík dostane k prvnímu běžci, který se zařazuje na konec zástupu (dodržujeme

  předávaní P-L-P-L nebo L-P-L-P

  Cvičení opakujeme jako hru, který tým nejrychleji dostane štafetový kolík prvnímu běžci, nebo které družstvo se co nejdříve vymění,

  Cvičení opakujeme v klusu

  Cvičení opakujeme v běhu

  Základní chyby jsou nedodržení optimální vzdálenosti mezi běžci, špatné načasování povelu

  hop (štafetový kolík není před běžcem), špatná rytmizace předávky.

  Samostatný nácvik výběhového postavení a výběh na výběhovou značku

  Vyznačíme dvě čáry od sebe vzdálené na cca 20stop, jedna reprezentuje začátek předávacího území a druhá výběhovou značku. Běžec stojí u začátku

  předávacího území a zaujme polovysoké nebo polonízké výběhové postavení

 • s hlavou otočenou za sebe (přes rameno nebo pod paží sleduje první čáru

  výběhovou značku). Jakmile druhý běžec (klusem až středně rychle) šlápne na

  výběhovou značku první vybíhá rovnoměrně vpřed (klusem), druhý běžec

  dohání prvního a provedou štafetovou předávku,

  Provedení je stejné, ale zvyšuje se rychlost běhu až do maxima, oba běžci upravují vzdálenost náběhové značky podle provedené předávky – pokud se

  předávající běžec rychle doběhne přebírajícího běžce vzdálenost náběhu se

  zvětší naopak pokud přebírající běžec uteče předávajícímu náběhová

  vzdálenost se zmenší,

  Přecházíme k nácviku na reálné předávací území – 20m a cvičení opakujeme, předávka musí být provedena v předávacím území,

  Předávka ze zatáčky – předávající běžec běží v zatáčce se štafetovým kolíkem v pravé ruce co nejblíže vnitřní čáře vymezené dráhy, aby jeho dráha byla co

  nejkratší. Přebírající běžec stoji u vnější čáry vymezené dráhy a

  v polovysokém nebo polnízkém startu, jak bylo již popsáno dříve, očekává

  došlap běžce se štafetovým kolíkem na určenou výběhovou značku,

  Předávka do zatáčky - předávající běžec běží po rovince se štafetovým kolíkem v levé ruce středem vymezené dráhy. Přebírající běžec stoji u vnitřní čáry

  vymezené dráhy a v polovysokém nebo polnízkém startu, jak bylo již popsáno

  dříve, očekává došlap běžce se štafetovým kolíkem na určenou výběhovou

  značku,

  Základní chybou je špatné určení výběhové značky – rychlé doběhnutí nebo nedoběhnutí

  přebírajícího běžce, špatné provedení samotné předávky.

  Osvojení štafetové předávky spodním obloukem s využitím 10m náběhového území s

  výběhem do rovinky nebo zatáčky

  Cvičení je stejné jako v předchozí části, ale s využitím 10m náběhového území.

  Shrnutí kapitoly

  Ikona4

  Metodická řada nácviku štafetových běhů

  3. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  4. štafetové hry a herní cvičení (spojeno s předáváním určitého „štafetového kolíku“, ve vyšší formě také s obíháním družstva a předáním v pohybu následujícího běžce)

  5. držení kolíku – cvičíme držení v levé i pravé ruce. Kolík držíme pevně ne křečovitě, všemi prsty, vždy na dolním konci kolíku

  6. předávka na místě a v pohybu – cvičíme v zástupu, nejlépe v sudém počtu cvičenců, předávka za chůze – systém P-L-P-L, předávka v klusu – klušeme za sebou v rozestupech 3-4

  m. Kolík předáváme od posledního člena v zástupu k prvnímu. Předávající zrychlí a na hlasitý

  signál odevzdá kolík přebírajícímu. Ten na signál volně zapaží a přebírá kolík. Jakmile se

  kolík dostane k prvnímu členu, ten buď opustí svou pozici a zařadí se na závěr na příslušný

 • okraj dráhy nebo kolík položí na zem, aby jej poslední mohl zvednout a celé cvičení

  pokračuje dál.

  7. činnost přebírajícího (správné startovní postavení, vyměření náběhové značky, výběh a schopnost stabilizace zapažené horní končetiny v běhu po výzvě předávajícího)

  8. činnost předávajícího (předávka v rychlém běhu – cvičíme ve dvojicích a nabíháme ze vzdálenosti 30 – 40 m, výběhová značka je ve vzdálenosti přibližně 18-22 stop

  9. komplexní provedení předávky s využitím předávacího území, později také s využitím náběhového území

  10. oprava individuálních chyb, štafetový závod

  Tabulka nejčastějších chyb a jejich odstranění

  Nepředání štafetového kolíku – nedoběhnutí

  přebírajícího závodníka

  Korekce výběhové značky posunutím vpřed

  či vzad

  Nestabilní postavení zapažené ruky

  přebírajícího

  Opakované zapažování v pohybu a rozvoj

  stability paže při zapažení v pohybu

  Špatné časování předávky v roli

  předávajícího

  Opakované nácvik role předávajícího na

  místě i v pohybu

  Nerespektování stanoveného okraje dráhy Současný běh 2 běžců v jedné dráze (při

  respektování vnitřního a vnějšího okraje)

  Cvičení na rozvoj štafetových běhů a přípravy na štafetovou předávku:

  rozvoj reakční a akcelerační rychlosti:

  starty z různých poloh do 30m (povysoký, polonízký, nízký, starty z poloh, padavý start)

  člunkový běh

  štafetové soutěže bez nebo se štafetovým kolíkem nebo jinými předměty

  předávka tlesknutím – běžci běží kolem mety, pří návratu do svého družstva předá jeden běžec pomyslnou předávku tlesknutím do ruky následujícího běžce

  předávka štafetového kolíku – stejný úkol jako v předchozím případě, tentokrát s využitím štafetového kolíku

  předávka s úkolem – běžec předá štafetový kolík při předávce dalšímu (samozřejmě po předchozím oběhnutí mety) tak, že se musí stihnout po této

  předávce zařadit na konec svého družstva a následující běžec musí nejprve

  podlézt mezi rozkročenýma nohama všem členům družstva a teprve poté

  pokračuje v běhu k metě

  předávka s možností využití letmého startu – při předávce dalšímu členu družstva musí první běžec nejdříve oběhnout celé družstvo a poté zezadu

  předává kolík dalšímu běžci, který však už může být v letmém pohybu směrem

  k metě (záleží na strategii předávky mezi předávajícím a přebírajícím běžcem).

  Učitel musí stanovit čáru, která stanoví hranici předávky a rovněž platí

  pravidlo, že při další předávce už opět musí být družstvo kompletní.

  Rozvoj maximální rychlosti

 • letmé úseky do 60 m,

  stupňované úseky do 80 m,

  rozložené úseky 20-20-20 m,

  běh po větru do 100 m .

  Skok vysoký (technika flop)

  Charakteristika skoku vysokého

  Skok vysoký je jednou z nejstarších a nejoblíbenějších disciplín atletiky, patří do skupiny

  skoků vertikálních a je charakterizován jako rychlostně silová disciplína s vysokým podílem

  koordinačních schopností. Průběh pohybu je charakterizován jako kombinace cyklické

  (rozběh) a acyklické (vlastní skok) činnosti. Jeho smyslem je snaha překonat laťku v co

  nejvyšší výšce podle pravidel IAAF.

  Historie skoku vysokého

  Skok vysoký patří společně s během a hody k nejstarším disciplínám. Dle písemností byl

  provozován již ve starověké Číně a v antice (Řecko, Řím), ale nebyl součástí starověkých

  Olympijských her. Objevuje se i ve středověku a to jako součást lidových slavností a vojenské

  přípravy u Slovanů a Germánů. Nejprve se skákalo přes laťku skrčmo s dopadem na zem

  později do písku s pilinami. První dochovaný záznam výkonu je z roku 1864 anglického

  skokana H. Goocha, který laťku zdolával tzv. "hurlem" , skok skrčmo se záklonem, ve výšce

  167cm. Podstatné zlepšení výkonnosti umožnil způsob střižný (nůžky). Angličan Brooks takto

  skočil v roce 1876 - 189 cm, Američan W. Page o jedenáct let později jim skočil v r. 1887

  plných 193 cm. Další vylepšení techniky skoku do výšky je připisováno M. Sweeneymu

  (USA), který použil techniku, která se vyznačovala kombinací "hurla a nůžek" - způsob

  štřižný zvratný - tzv. "sweeney". Plných 17 let trvalo, než byl překonán výkon M. Sweeneyho

  rovněž Američanem G. L. Horinem, který v roce 1912 poprvé překonal hranici dvou metrů

  způsobem valivým bočním (horinem). V roce 1927 použil jinou techniku B. Vzorov (Rusko),

  který skákal způsobem valivým obkročným s převažující rotací kolem podélné osy těla, tzv.

  "straddle". Do padesátých let 20. století docházelo k soupeření obou valivých způsobů

  "horine a straddla" o světový rekord. Důležitým mezníkem pro vývoj skoku do výšky je rok

  1968, kdy na OH předvedl R. Fosbury techniku flop. Technika flop představuje dnes

  nejúčinnější variantu techniky skoku do výšky. V roce 1993 zdolal kubánský závodník Ch.

  Sotomayer flopem ve španělské Salamance výšku 245 cm.

  Vývojové techniky přechodu laťky

  Horine Straddle Sweeney

 • Technika a biomechanika skoku vysokého

  Výkon ve skoku vysokém závisí na propojení rozběhové rychlosti (horizontální) s odrazovou

  (vertikální) a dokonalé zvládnutí letu (přechodu laťky). Technika provedení se rozděluje na

  čtyři základní fáze – rozběh a příprava na odraz, odraz, let a dopad. Uzlovou fází skoku je

  odraz. V odrazu můžeme vyčlenit dvě fáze – amortizační, která se začíná postavením

  odrazové nohy na podložku a končí jejím maximálním pokrčením Aktivní fáze navazuje na

  amortizační a končí v momentu, kdy odrazová noha opustí podložku. Na odrazu se aktivně

  podílí i švihové části, tj. švihová noha a paže. Základem současné techniky flopu jsou rotační

  pohyby vykonávané okolo všech třech os těla. Pohyby jednotlivých částí těla v průběhu letu

  už nemohou vyvolat novou rotaci, mohou však účinně ovlivňovat zrychlení a zpomalení

  rotačního pohybu. Výška skoku je přímo úměrná úhlu vzletu těžiště, rychlosti v okamžiku

  odrazu, výšce těžiště a velikosti směru vertikální a horizontální rychlosti.

  Technika skoku vysokého flop

  Technika flop na rozdíl od předcházejících způsobů znamená revoluční změny nejen způsobu

  přechodu přes laťku, ale i v rozběhu a odrazu. Charakteristický je rozběh po oblouku, aktivní

  a rychlý odraz, který se přibližuje dálkařskému odrazu, jakož i originální způsob přechodu

  přes laťku.

  Rozběh a příprava na odraz

  Flop umožňuje využívat vyšší rozběhovou rychlost než ostatní techniky. Rozběh bývá

  zpravidla 8 – 12 běžeckých kroků stupňovanou rychlostí ze strany neodrazové nohy. První

  část směřuje po přímce, kolmo nebo mírně šikmo k rozběžišti Posledních 3 – 5 kroků

  absolvuje skokan po oblouku (poloměr 10-13m) směrem k doskočišti. První kroky rozběhu

  jsou provedeny šlapavým způsobem běhu pro získání rychlosti a následuje švihový způsob

  běhu. Odstředivou sílu běhu po oblouku skokan kompenzuje vykloněním těla do středu

  oblouku, čímž dochází i k potřebnému snížení těžiště. Předposlední krok se prodlužuje a

  následný poslední je tím pádem zkrácený. Došlap je aktivní téměř na celé chodidlo v linii

  posledního kroku.

 • Odraz

  Při odrazu dochází k pokrčení odrazové nohy ve všech kloubech (tzv. amortizace),

  neodrazová noha švihá kolenem dopředu, nahoru a dovnitř. Ruce se zapojují do švihu a

  pomáhají získání rotace potřebné k dokončení odrazu a letu. Setrvačnost rozběhu, švih a odraz

  dolních končetin přenášejí skokana přes laťku. Odraz je prováděn vzdálenější nohou od laťky

  (80-110 cm od spojnice stojanů). Paže soupažně švihají vzhůru a spolu se zdvihem švihové

  nohy vyvolávají explozivně reaktivní působení v průběhu odrazové práce. Odvinutím

  chodidla z paty na špičku odraz končí. Při odrazu dochází ke vzniku rotace podél vertikální

  osy a skokan se otáčí zády k laťce.

  Příprava na odraz – odraz – přelet laťky

  Přechod nad laťkou (let)

  Letovou fázi můžeme rozdělit na tři části – vzestupnou, přechodovou a sestupnou. Vzestupná

  fáze je charakteristická, vzhledem k působení sil horizontálních, vertikálních a odstředivé síly

  během odrazu, poměrně plochou křivkou letu s relativně malým vzletem těžiště. Hlava

  zůstává v prodloužení trupu a díky působení švihové nohy dochází k rotaci těla podél

  vertikální osy a skokan se dostává zády k laťce do nevyššího bodu letu. Přechodová fáze

  začíná výrazným protlačením pánve nahoru a pohybem ramen směrem dolů za laťku. Skokan

  zaujímá polohu mostu. V poslední fázi přechodu laťky v sestupné části je dominantní

  postupné přenášení dolních končetin přes laťku s přípravou na dopad. Skokan při přenášení

  nohou přes laťku nejdříve pokrčí dolní končetiny a pak je aktivně napne vzhůru. Tělo skokana

  zaujímá polohu podobnou písmenu velké „L“, což je důležití pro bezpečný doskok. Paže se

  vzdalují od těla, aby zvýšily plochu dotyku s doskočištěm a tlumily pád.

  Doskok

  Doskok je proveden dopadem na záda s následným kotoulem vzad, který zmírňuje náraz.

  Poloha těla v okamžiku dopadu zpětně informuje o provedení odrazu a působení rotačních sil

  celého skoku. Skokan by tak měl při správném provedení dopadat kolmo na laťku.

 • Nácvik a zdokonalení skoku vysokého (metoda analyticko-syntetická)

  Zádová technika (flop) je technicky náročná disciplína, která potřebuje do nácviku zařadit

  audiovizuální prostředky pro vytvoření dobré představy o pohybové struktuře. Samotnému

  nácviku by měl předcházet rozvoj běžeckých dovedností hlavně rychlostních a správné

  techniky běhu, rozvoj silových a koordinačních schopností formou her a speciálních

  tréninkových prostředků.

  Nácvik rozběhu a rotačního odrazu

  Důležitou součástí nácviku skoku vysokého flopem je rozběh a práce s odstředivou silou.

  Začínáme imitací běhu po kružnici s důrazem na švihovou techniku běhu a následně připojení

  odrazu s důrazem na práci švihové a odrazové nohy až do výskoku s rotací. Cvičení probíhají

  mimo doskočiště.

  nácvik běhu po křivce, slalomové běhy mezi překážkami, běhy po kružnici, elipse, osmičce. Cvičenci vytvoří kruh a otočí se stejným bokem dovnitř kruhu.

  Nacvičujeme běh po kružnici a eliminaci odstředivé síly náklonem těla do

  středu kruhu. Cvičení provádíme na obě strany, a střídáme rychlý a pomalý

  běh,

  běhy po křivce s opakovaným zvyšováním tempa v oblouku. Zvýrazňujeme náklon do středu oblouku při zvýšení rychlosti běhu, provádíme na obě strany,

  dbáme na náklon těla do středu kruhu,

  nácvik odrazu s diagonálním švihem kolena švihové nohy. Provádíme odraz a pohyb švihové nohy vzhůru a dovnitř se současným pohybem obou paží do

  vzpažení. Cvičení realizujeme nejprve ve stoji, později za chůze (na každý

  druhý krok). Provádíme nejprve čtvrtobraty, půlobraty a nakonec celý obrat

  (180°),

  rotační odrazy v klusu, v běhu po kružnici, osmičce (rotace dovnitř do směru odrazové nohy). Obdobné cvičení jako v předchozím bodě, ale za rychlejšího

  pohybu,

  skoky s rotačním odrazem se snahou o dotyk vyvýšeného - zavěšeného předmětu (kruhy, dlaň druhé osoby, větev aj.) hlavou. Cvičení provádíme na

  ploše s vyznačeným obloukem o poloměru 4-6 m. Začínáme ze tří kroků

  (vycházíme odrazovou nohou), postupně přidáváme kroky a rychlost,

  rotace se čtvrtobratem a půlobratem (90°) - ze tří, z pěti až sedmi krokového rytmu (s dopomocí druhé osoby, bez dopomoci). Dvojice cvičenců si stoupne

  ve vzdálenosti asi 2 m naproti sobě, jeden z dvojice provádí z jednoho kroku

  rotační odraz se snahou o dopad zády ke spolucvičenci. Druhý z dvojice

  pomáhá předpaženými pažemi s rotací.

  Základní chyby v nácviku jsou – běh po patách s nízkým kolenem, malý náklon do oblouku,

  nedostatečná práce švihové nohy při nášvihu, žádná práce paží, nedostatečná rotace po

  odrazu.

  Nácvik letové fáze skoku po odrazu

  Nácvik je lepší rozdělit na nácvik letové fáze a následně propojení odrazu s letovou fází.

 • Nácvik letové a dopadové fáze: mosty z lehu na zádech, v lehu na zádech s pokrčenými

  koleny zdvihám pánev s oporou o nohy, opakované skoky prohnutě s odrazem snožmo zády

  do doskočiště (kotouly vzad), odrazy přes gumu později přes laťku, odrazy z vyvýšeného

  místa (lavice).

  Základní chyby nedostatečný odraz vzhůru, nezvládnutá letová fáze s nedostatečným

  prohnutím, špatný dopad na celou plochu zad.

  Nácvik spojení odrazu s letovou fází: patří sem imitace techniky s důrazem na rotační odraz,

  začínáme cvičením ze tří kroků od doskočiště vycházíme odrazovou nohou a odraz je

  prováděn se zvýrazněnou prací odrazové i švihové nohy a paží, začínáme nácvikem pouze do

  doskočiště a následně přidáme gumu nebo laťku, zvyšujeme počet kroků na 5,7.

  Základní chyby malý náklon těla při rozběhu, švihová noha nešvihá diagonálně přes svislou

  osu trupu a je nedostatečně vysoko (skokan se nedostane zády k laťce)

  Nácvik a osvojení celé techniky

  Spojením jednotlivých částí nácvikové řady dosáhneme skoku vysokého technikou flop.

  Provádíme celý skok z 3-5 kroků rozběhu (bez laťky, s gumou a s laťkou)

  Provádíme celý skok z 7-12 kroků postupně s před rozběhovým rytmem (bez laťky, s gumou a s laťkou)

  Prodlužujeme rozběh, pokud je to potřeba a zvyšujeme rychlost i výšku laťky.

  Základní chyby jsou nedostatečně vyběhnutý oblouk rozběhu, malý náklon trupu dovnitř

  oblouku, odklon od laťky při odrazu, žádná práce švihové nohy, nepoužití paží, nedostatečné

  prohnutí při přechodu laťky.

  Metodická řada nácviku – technika flop

  11. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  12. odrazová průprava (zaměření na vertikální odrazy)

  13. osvojení techniky běhu v zatáčce v podmínkách působení odstředivé síly (běh po obvodu kruhu, „osmičky“)

  14. provedení odrazu po rozběhu v zatáčce

  15. nácvik doskoku (důležité v tomto momentu právě pro zajištění bezpečnosti doskoku – skoky vzad z místa, event. z vyvýšeného místa s kontrolou doskoku)

  16. osvojení techniky přechodu přes laťku

  17. vyměření rozběhu (stanovení výběhové a kontrolní značky)

  18. komplexní skok se zaměřením na zdokonalení techniky přechodu laťky a celkovou rytmizaci skoku

  19. odstraňování individuálních chyb, diagnostika, závod

  Tabulka nejčastějších chyba a jejich odstranění

  Špatné vyběhnutí rozběhového oblouku, malý

  náklon dovnitř oblouku, což vede ke

  zpomalení při odrazu

  Běh po obvodu kruhu, po osmičce, střídání

  rychlosti, zaměření na náklon do středu kruhu

 • Podlomení odrazové nohy Posilování svalstva odrazové dolní končetiny,

  správná realizace předodrazového rytmu

  Shození laťky při odrazu Stanovení optimálního místa odrazu

  Shození laťky při přechodu laťky Průpravná cvičení pro přechod nad laťkou

  (odrazy z místa vzad, odrazy z můstku, …)

  Záklon těla při odrazu Odrazy u zdi, výskoky podél doskočiště

  s dosahem na zavěšený předmět

  Cvičení na rozvoj schopností pro nácvik skoku vysokého:

  Pokud není známo je vhodné již na začátku zjistit odrazovou nohu. Existuje několik metod na

  zjištění odrazové nohy, ale žádná není stoprocentní. Jednou z metod je například ze stoje

  rozkročného se zavřenýma očima do cvičence nenadále strčíme, noha která provede krok je

  zpravidla odrazová, podobný účinek má například i sklouznutí na ledě.

  Rozvoj rychlosti: běžecké úseky do 50m s důrazem na švihovou techniku běhu s vysokým

  kolenem, letmé úseky v délce do 20-50m, skokový běh, cvičení běžecké abecedy, běh

  v zatáčce – po kružnici, po osmičkách, slalomový běh,

  Rozvoj dynamické síly dolních končetin: s důrazem na vertikální odraz a práci v kotnících.

  K rozvoji používáme pomůcek (bedny, lavičky, překážky). Patří sem obecná odrazová

  cvičení, speciální skokanská cvičení a speciální výškařská.

  Obecná odrazová cvičení - opakované výskoky z kotníků odrazem snožmo i jednonož,

  opakované výstupy na vyvýšené místo, poskoky snožmo s doprovodnými pohyby paží,

  poskočný klus, odrazy snožmo, násobené odrazy střídmonož, po jedné noze.

  Speciální skokanská cvičení - opakované poskoky jednonož i snožmo přes překážky, lavičky

  aj. s různou vertikální výškou, výběhy do schodů- do kopce, výskoky do schodů, na lavičky,

  přeskoky švihadla, skokový běh.

  Speciální výškařská cvičení - skoky s kotoulem letmo odrazem snožmo. Cvičenci ve dvou

  zástupech provádí skoky s kotoulem letmo do doskočiště, bez laťky, později přes nízko

  zavěšenou gumu; skoky s kotoulem letmo s odrazem jednonož. Stejné cvičení pouze s

  odrazem z jedné nohy; skoky stylem střižným. Po rozběhu ze strany doskočiště cvičenci skáčí

  způsobem střižným. Odraz provádíme vzdálenější nohou od doskočiště. Skoky nejdříve

  realizujeme bez laťky, později s gumou nebo provázkem a nakonec s laťkou.

  Všechna cvičení provádíme s důrazem na zvedání kolen při rozběhu, na dopnutí odrazové

  nohy po odrazu a pohyb švihové nohy směrem vzhůru a zapojení paží při odrazu.

  Rozvoj obratnostních schopností: gymnastické prvky (kotouly, přemety, salta, skoky na

  trampolíně aj.), švihová uvolňovací cvičení až do maximálního rozsahu pohybu (výpady,

  předklony aj.), "mosty" různých modifikací (dopomoc, žebřiny), strečink. Nácvik dopadu do

  doskočiště (kotouly vzad přes laťku, odrazy vzad z lavičky, z můstku, ideomotorický trénink

  s pomocí švédské bedny s důrazem na vyšvihnutí bérců). Gymnasticka na rozvoj koordinace

  v letové fázi (salta vpřed, vzad, přemety vpřed, mosty,…)

  Technika převalením obkročmo (stredl)

  Z metodického hlediska, zejména při popisu metody, je zvykem vyčlenit dva hlavní celky

  rozběh s odrazem a přechod nad laťkou s doskokem.

 • Rozběh s odrazem

  Většina skokanů dnes používá sedmi až devíti krokový rozběh. Rozběh má směřovat do

  středu levé poloviny laťky, má být přímočarý a rovnoměrně vystupňovaný. Úhel rozběhu

  bývá při způsobu převalením obkročmo 20 - 30 o

  . Rychlost rozběhu se dosahuje postupným

  narůstáním frekvence a délky kroku. Poslední dva až tři kroky tvoří přechod a přípravu na

  odraz. Nejefektivnější je způsob, při kterém je nejdelší předposlední krok (o 20 -30 cm delší

  než poslední). Místo odrazu se nachází přibližně ve vzdálenosti 60 – 100 cm od laťky. Při

  předposledním kroku paže, které doteď pracovaly střídavě, zůstávají souhlasně vpředu před

  tělem. Prodloužení předposledního kroku umožní rychlý přechod do odrazového postavení.

  Odrazová noha se klade na místo odrazu přísně ve směru odrazu na patu a rychle přechází na

  celé chodidlo. Tělo je v prodloužení odrazové nohy, hlavu tlačí skokan bradou na prsa, paže

  jsou v zapažení dole. Švihová noha dokončuje intenzivní odpich. Odrazová noha přichází na

  celé chodidlo a postupně se krčí. Současně se švihové části rychle přesouvají po velkém

  oblouku dopředu nahoru před tělo. Švihové části v určité míře předbíhají činnost odrazové

  nohy. Po odraze následuje fáze stoupání, odrazová noha určitý čas volně visí dole, potom se

  rychle přitahuje k tělu.

  Přechod nad laťkou s doskokem

  Skokan zaujímá nad laťkou nejvýhodnější polohu. Švihová noha se vytáčí chodidlem dolů.

  Levá paže se přikládá k tělu, pravá se zasouvá za laťku, poté se vrací též k tělu aby zvýšila

  rotační pohyb. Tělo skokana je nad laťkou mírně vysazeno. Následuje mírné vystrčení

  odrazové nohy a její vytočení kolenem a chodidlem od laťky, což současně s ponořením hlavy

  při dostatečné rotaci okolo prodloužené osy umožňuje plynulý a bezpečný přechod přes laťku.

  Skokan nechává doznít rotaci a dopadá do doskočiště na záda.

  Metodická řada nácviku – technika převalením obkročmo (stredl)

  20. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  21. odrazová průprava (zaměření na vertikální odrazy)

  22. osvojení techniky odrazu (spolupráce odrazových a švihových pohybů)

  23. skoky z přímého rozběhu z 3, 5, 7, či 9 kroků (výběh odrazovou nohou)

  24. nácvik doskoku

  25. osvojení techniky přechodu laťky

  26. komplexní skok, zdokonalení techniky přechodu laťky

  27. odstraňování individuálních chyb, diagnostika, závod

  Video ukázka skok do výšky technika flop:

  Ikona6e

  http://www.youtube.com/watch?v=_bgVgFwoQVE

  http://www.youtube.com/watch?v=N4HiwJvwidM

  http://www.youtube.com/watch?v=sPWqimEgXO8

  http://www.youtube.com/watch?v=_bgVgFwoQVEhttp://www.youtube.com/watch?v=N4HiwJvwidMhttp://www.youtube.com/watch?v=sPWqimEgXO8

 • Základní pravidla

  Posuzování platnosti pokusů

  Skokan se při skoku do výšky musí odrážet jednou nohou. Za nezdařený pokus se počítá

  shození laťky, dotek země či doskočiště kteroukoli částí těla za rovinou proloženou stojany.

  Počet pokusů a časové omezení

  Závodník může začít skákat na kterékoli výšce a může kterékoli výšky vynechávat. Na

  každou postupnou výšku má skokan tři pokusy. Tři nezdařené pokusy za sebou ho vylučují ze

  soutěže. K provedení pokusu mají závodníci časový limit 1 min. Pokud závodník má po sobě

  dva následující pokusy, prodlužuje se časový limit k provedení pokusu na 2 min. V případě,

  že v soutěži zůstávají 2 závodníci, prodlužuje se na také na 2 min. Pokud v soutěži pokračuje

  jeden závodník, doba stanovená na pokus je pak tři min. Rozhodčí zaznamenává každý

  zdařený, nezdařený či vynechaný pokus. Neplatný pokus se nezaznamenává.

  Měření výkonu - výška laťky

  Výška laťky se měří při nastavování základní výšky, při každém zvyšování a vždy, když bylo

  pohnuto se stojany nebo byla laťka vyměněna nebo při dosažení rekordu. Měří se na třech

  místech (u každého stojanu a v místě největšího prohnutí). Výška naměřená v místě

  největšího prohnutí pak platí. Při měření musí být měřidlo kolmo k zemi a postaveno za

  laťkou blíže k doskočišti.

  Nácvik techniky hodu míčkem (granát=350g)

  Studijní cíle

  Ikona1

  Základem hodu míčkem je jednoduchý hod jednou rukou vrchním obloukem z pohybu.

  V našem učebním materiálu se zaměříme na pětidobý odhodový rytmus, který je možno

  využít jak pro hod míčkem (granátem) nebo oštěpem. Tuto techniku je možno využít při

  výuce atletiky na základních či středních školách.

  Jednoduchý hod je pohybovým základem pro celou řadu míčových her. V atletice je hod

  míčkem disciplínou pro žákovské kategorie a je doplňkovou disciplínou v soutěžích středních

  škol. Dále slouží jako průprava pro nácvik hodu oštěpem. Váha míčku pro žákovské kategorie

  je 125g a pro střední školy 350g.

  Hod míčkem se řadí mezi technicky méně náročné disciplíny a je nezbytným předpokladem

  pro zvládnutí složitější techniky hodu oštěpem. Samotný hod vychází z přirozeného švihu

  doplněného rychlostí a silou v pohybové koordinaci.

  Historie hodu míčkem a vývoj techniky

  Hod patří mezi elementární (základní) pohybové dovednosti a jeho kořeny najdeme

  v pravěku, kde použití kamene a následně hod kamenem sloužil k přežití (získání potravy

  nebo obraně). Vlastní historie hodu míčkem neexistuje pouze ji můžeme odhadovat jeho

  následovníkem – oštěpem. Nicméně hod kamenem nebo jeho obdoby byly doloženy na všech

  kontinentech. Dnešní podoba techniky hodu míčkem vznikla vývojově z hodu oštěpem.

 • Zpočátku se oštěpem házelo volně a později se přešlo na tzv. švédský způsob. Ten se

  vyznačoval tzv. zkřižným krokem, ten dále upravili Finové tím, že přenesení oštěpu prováděli

  v průběhu předchozích dvou krocích. Tím získali delší nápřah a prodloužili tak působení síly

  na oštěp. Dalším vylepšením bylo zapojení trupu a nohou do hodu a následné plynulé

  propojení odhodu s rozběhem tzv. nový Finský způsob nebo Jarvinenův.

  Technika a biomechanika hodu míčkem

  Vrh a hody jsou z biomechanického hlediska pokládaný za posuvný pohyb označovaný jako

  šikmý vrh. Délka hodu oštěpem (granátem, míčkem) v zásadě závisí na těchto třech

  základních biomechanických faktorech:

  a) počáteční rychlost náčiní (oštěp, granát, míček) v momentu odhodu

  b) úhel odhodu

  c) odpor prostředí

  Při hodu je nejpodstatnější z těchto faktorů počáteční rychlost, která samozřejmě závisí na

  dalších faktorech. Především na úrovni pohybových schopností, na svalové síle, rychlosti

  pohybů, flexibilitě apod. Uplatnění všech těchto schopností se však může projevit jen při

  správné technice hodu.

  Míček (granát) patří mezi nejlehčí náčiní, které se používá v atletických vrzích a hodech k

  dosažení výkonu, proto je počáteční rychlost v momentu odhodu často větší než při hodu

  oštěpem. Tuto rychlost lehce zvládnou i žáci, protože při švihu rukou odpadá jeden z

  nejdůležitějších pohybových prvků, a to udržení náčiní v tlakové linii vzhledem k jeho poloze

  při vypuštění. Vyplývá to z polohy těžiště náčiní. Granát (míček) má těžiště ve středu náčiní,

  zatímco oštěp nikoliv. Proto odpor vzduchu při házení míčkem nehraje tak důležitou roli jako

  při hodu oštěpem, protože se zde plně neuplatní aerodynamické zákonitosti pohybu náčiní ve

  vzduchu.

  Odlišný je i úhel vypuštění míčku (granátu). Je o něco větší než při hodu oštěpem, protože zde

  není třeba přihlížet k výtlaku vzduchu, plachtění náčiní a na způsob jeho dopadu. Je však

  podstatné, aby hod byl vykonaný v ose rozběhu, aby mohly všechny síly působit do směru

  hodu.

  Technika hodu oštěpem (granátem, míčkem)

  Techniku hodu míčkem (granátem) a oštěpem můžeme rozdělit na tyto základní fáze pohybu:

  Rozběh,

  Vlastní hod,

  Doznění pohybu

  Pro důkladnější rozbor a nácvik správné techniky lze techniku rozdělit na tyto fáze:

 • Držení náčiní

  Nesení náčiní a rozběh

  Nápřah s přechodem do odhodového postavení

  Vlastní hod

  Vypuštění a let náčiní

  Přeskok a doznění pohybu

  Držení míčku

  Držení míčku i granátu je poněkud odlišné než držení oštěpu. Granát se drží ukazovákem

  položeným na gumovém výběžku na konci podélné osy granátu. Míček se drží mezi palcem a

  vějířovitě roztáhnutými prsty. Nemá být uložen v dlani, aby se mohla v závěru hodu využít i

  poslední páka, ruka od zápěstí, která dává náčiní ještě poslední možné zrychlení.

  Nesení míčku

  Nesení míčku je podobné jako nesení oštěpu. Míček je nad ramenem házející ruky asi ve

  výšce hlavy. Jiné nesení míčku se nedoporučuje, protože jde o přípravu k hodu oštěpem.

  Pohyb s míčkem při běhu má být rytmický, respektující pohyb nohou. Pohyby ruky s míčkem

  mají být volné a nemají překážet při rozběhu. Ruka bez míčku vykonává běžecký pohyb.

  Důležitá je délka rozběhu, nesení míčku, rychlost a rytmizace vlastního rozběhu a rovněž tak

  přenášení míčku nazad do nápřahu. Druhá paže pracuje klasickou běžeckou technikou.

  Podélná osa nesení je rovnoběžná s osou rozběhu. Rozběh se pohybuje od 15 do 20m u

  míčku. Přípravná část rozběhu je dlouhá asi 10-15 m, nápřahová značka je asi 5-8 m od

  odhodové čáry a je v ní zahrnuta i vzdálenost 1 m , kde se pohlcuje kinetická energie po

  odhodu.

  Příprava k hodu (nápřah a přechod do odhodového postavení)

  V této fázi dochází k provedení nápřahu, pomocí přenosových kroků a tím i změnou rytmu

  běhu. Rychlost by se neměla měnit.

  Nápřah - Přenos míčku vzad, do nápřahu je co nejrychlejší, zpravidla během jednoho až dvou

  dvou-kroků.

  Pětidobý odhodový rytmus

 • První krok – začíná odrazem levé nohy a zrychleným vysunutím pravé nohy kupředu, ramena

  se začínají vytáčet vpravo stranou a míček je nejkratší cestou přenášen do nápřahu, levá paže

  se zvedá.

  Druhý krok - dochází ke snížení těžiště, vytočení trupu vpravo, osa ramen je rovnoběžná

  s podélnou osou míčku.

  Třetí krok – výraznější odraz levou nohou, bleskové přemístění pravé nohy daleko vpřed se

  snahou o co největší předběhnutí trupu a paže s míčkem. Dříve, kdy docházelo k překřížení

  nohou, se nazývala tato fáze zkřižným krokem, dnes je spíše označována jako přeskok

  Čtvrtý krok je charakteristický pro odhodové postavení. Časový interval mezi dokrokem

  pravé nohy a zapřením levé nohy o zem má být co nejkratší.

  Odhodové postavení - pohyb těla přes pravou nohu plynule pokračuje a nedochází v něm ke

  změně výšky těžiště. Tělo vytvoří oštěpařský luk.

  Vypuštění míčku

  Je závislé na rychlosti a na úhlu vypuštění. Energie těla donutí přenést trup přes levou

  nataženou nohu a následuje dokrok na pravou nohu a u ní také dozní švih pravé paže.

  Nácvik a zdokonalení hodu míčkem (metoda analyticko-syntetická)

  Seznámení s náčiním a držení náčiní

  Nácvik správného držení míčku (vyhazování, přehazování náčiní z ruky do ruky, ve dvojicích,

  před nebo za tělem aj.), uchopování náčiní ze země, manipulace s míčkem (dříve školka),

  házení a chytání míčku o zem, o zeď, s druhým cvičencem ve dvojici a více.

  Základní chyby křečovité držení míče v dlani, pohyb odhodu nevycházející z prstů

  Nesení a běh s náčiním a přenášení náčiní do nápřahu

  Správné držení a nesení míčku (granátu)

  Náčiní držíme v mírně pokrčené paži ve výši očí nad hlavou, chůze s náčiním (odhodová

  paže mírně vykyvuje vpřed a vzad v souladu s pohybem dolních končetin), běh s náčiním

  (nejprve mírný poklus, později vybíháme dynamicky z místa se snahou o udržení běžeckého

  rytmu), kromě běhu můžeme provádět i běžeckou abecedu s míčkem.

  Základní chyby jsou v nesení míčku kdy ruka klesá pod úroveň očí.

  Přenášení náčiní do nápřahu

  Provádíme nápřah spodním nebo dolním obloukem na místě, zpočátku lze náčiní kontrolovat

  pohledem (nápřah), za chůze a za mírného poklusu, rychlého běhu

  Základní chyba je nedopnutí paže v nápřahu, přenesení není plynulé

  Hody z místa z čelného postavení

  vlastním náčiním nebo lehčím náčiním – tenisové a pěnové míčky, rakety, hod je prováděn ze

  základního nápřahu (z natažené paže v lokti) se ruka s míčkem skládá nad hlavu a kolem očí

  švihem následuje odhod.

 • hod ze sedu s nápřahem obouruč, jednoruč (míček),

  hod obouruč a jednoruč z podřepu rozkročného v čelném postavení

  hod z místa obouruč ze stoje v čelném postavení (autové vhazování),

  hod z místa jednoruč ze stoje předkročného v čelném postavení (levá noha mírně předkročená), snaha o hod do svislé stěny, na vertikální cíl se

  zvýrazněním „zavěšení“ trupu (autové vhazování),

  hod z místa s předkrokem,

  trefovačka – z čelného postavení z vymezeného prostoru se snažíme předepsanou technikou trefit například plné míče postavené na bedně, nebo při

  dostatku míčků se snažíme přehodit ze sedu nebo ze stoje co největší počet

  míčů na druhou stranu.

  Základní chyby je nedostatečné „zavěšení“ trupu při nápřahu (prohnutí hrudní páteře a

  protlačení pánve vpřed-snaha o vytvoření „oštěpařského luku“), nenavazující zapojování

  jednotlivých segmentů těla do odhodu.

  Hod ze tří kroků z čelného postavení (odhod pravou rukou)

  Hod je zahájen výkrokem levé nohy, druhý krok pravou je úmyslně prodloužen („zavěšení“ a

  záklon trupu), třetí krok je ukončen zrychleným dokrokem. Paže je ve všech fázích pohybu ve

  vzpažení.

  Vhodné je provádět odhody na vertikální cíl – pletivo, síť aj. (míček) z důvodu snahy o

  zasažení výše umístěného místa (natažení házející paže) a efektivity cvičení (míčky se odráží

  zpět).

  Základní chybou je neschopnost rytmizaci jednotlivých kroků, „zavěšení“ trupu při nápřahu,

  neklidná odhodová ruka

  Zaujímání odhodového postavení

  Z místa: cvičíme jednotlivé fáze odhodového postavení – z bočného postavení (váha

  přenesená na zadní nohu), přetočením na špičce zadní nohy a na patě přední nohy zaujímání

  oštěpařského luku. Cvičení provádíme zpočátku v pomalém tempu (rozfázovaně), později v

  rychlejším tempu. Cvičení:

  imitace odhodu z bočného postavení z místa bez náčiní,

  odhody z bočného postavení z místa s náčiním,

  odhody z bočného postavení z místa s náčiním, s dopomocí a později odporem spolucvičence,

  odhody z bočného postavení na cíl,

  odhody z nákroku

  Základní chybou je přenesení váhy těla na mírně pokrčenou levou dolní končetinu

  (přenesení váhy těla dopředu do směru pohybu před odhodem), neudržení levé paže v mírném

  pokrčení před tělem (uzavření trupu), nedodržení následnosti pohybů v odhodu (přes patu,

  bok levé nohy a trup).

 • Za pohybu: cvičíme přenesení oštěpu do nápřahu během tříkrokového rytmu (výkrok levou,

  přenesení náčiní do nápřahu, střižný krok pravou, došlap na levou)

  nácvik pěti-krokového rytmu bez náčiní,

  nácvik pěti-krokového rytmu s náčiním (bez odhodu, s dopomocí, s odporem, s odhodem),

  nácvik impulzivního střižného kroku bez náčiní i s náčiním: provádíme násobné střižné překroky, přeskoky v ose (vždy pravá noha přes levou nohu),

  paže v upažení.

  Základní chybou je nepředběhnutí trupu dolními končetinami a přenesení váhy na přední

  (levou) nohu.

  Hody s rozběhem

  Cvičíme nejprve z polovičního rozběhu, postupně pohyb zrychlujeme a prodlužujeme rozběh.

  hod ze předodhodového rytmu s postupným prodlužováním rozběhu,

  hod ze pěti-krokového odhodového rytmu s postupným prodlužováním rozběhu,

  hod z celého rozběhu.

  Základní chybou je nedostatečné vyměření rozběhu a následný přešlap, neschopnost ve vyšší

  rychlosti navázat jednotlivé pohyby.

  Základní pravidla

  Posuzování platnosti pokusů. Závodník nesmí opustit rozběhovou dráhu dříve, než se náčiní

  dotkne země a nesmí se kteroukoliv částí těla dotknout čar, které vymezují rozběhovou dráhu

  nebo terénu mimo ni.

  Počet pokusů. Jestliže je v soutěži 8 a méně závodníků, mají všichni 6 pokusů. Při vyšším

  počtu mají všichni závodníci 3 pokusy a další 3 pokusy jen ti, kteří jsou po třech pokusech na

  1.-8. místě.

  Závodníci mají právo vynechat kterýkoli pokus, nemohou však vyžadovat jeho provedení

  později.

  K provedení pokusu mají závodníci časový limit 1 min.

  Rozhodčí zaznamenává každý zdařený, nezdařený či vynechaný pokus. Neplatný pokus se

  nezaznamenává.

  Metodická řada nácviku hodu míčkem

  28. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  29. zvládnutí správného držení a pohybu s míčkem

  30. osvojení techniky vypuštění míčku z čelného postavení

  31. osvojení přenášení náčinní

  32. zvládnutí správného odhodového postavení (impulsivní krok)

  33. spojení přenášení s impulsivním krokem a vypuštění míčku z bočného postavení

 • 34. osvojení správného rytmu celého pohybu

  35. vyměření rozběhu a stanovení výběhové a kontrolní značky

  36. oprava individuálních chyb, diagnostika, závod

  Tabulka nejčastějších chyb a jejich odstranění

  Výkyvy míčku v náběhové fázi, nepevné

  držení míčku, slabé zápěstí části

  Opakované rovinky s míčkem v základním

  držení, zpevnění zápěstí, kontrola správného

  držení míčku.

  Odhod mimo osu vypuštění míčku (mimo

  rameno)

  Opakované odhody z místa s důsledným

  vedením míčku nad osou ramenního kloubu.

  Podhození míčku (strhnutí) při odhodu (po

  přeskoku se váha těla dostává nad přední

  opěrnou nohu a není možné provést

  oštěpařský luk)

  Opakované odhody z přeskoku s důrazem

  práce dopadové nohy a důsledným zapřením

  opěrné nohy, snaha o vypuštění míčku

  v kolmici opěrné(přední nohy)

  Odhod z přední(opěrné)nohy (špatný

  přechod do odhodového postavení,

  neudržení váhy těla na zadní stojné noze a

  rychlé přenesení váhy na opěrnou přední

  nohu)

  Snaha o rychlé zašlápnutí a vytočení

  dopadové nohy bez přenosu váhy na přední

  opěrnou nohu.

  Vypuštění míčku pod velkým odhodovým

  úhlem, neudržení odhodové paže nad

  ramenem, záklon

  Odhody ze zkráceného rozběhu, odhody z

  běhu

  Průpravná cvičení pro hod oštěpem (míčkem, granátem)

  rozvoj rychlostní odhodové síly:

  odhody jednoruč nebo obouruč s medicinbaly nebo lehčím náčiním - tenisák, hry s míčky ve

  kterých se uplatňuje rychlost odhodu (vybíjená)

  rozvoj výbušné síly horních končetin:

  Průpravné hry a soutěže – hod na cíl, terčové hry, hod do pásem, trefování zavěšeného

  předmětu (využíváme papírové koule, tenisové a pěnové míčky, letající rakety aj.), průpravné

  odhody a odvrhy – ve stoje, v sedu, v kluku (plné míče, větší kameny aj.) jednoruč, obouruč,

  násobné odhody a vrhy, vrhy do pásem formou soutěží a her (plné míče aj.), kombinace

  výskoků a víceskoků s odhazováním různého náčiní (plné míče, koule aj.).

  rozvoj rozběhové rychlosti:

  Hry a soutěže rychlostního charakteru (červení a bílí aj.), změny poloh na znamení (z lehu na

  zádech obrat na leh na břiše aj.), starty na 5-10 m z různých poloh (ze vzporu dřepmo, ležmo

  aj.), starty z různých poloh s připojeným úkolem (z lehu na zádech, ze stoje kotoul a výskok

  aj.), letmé starty do 20 m na znamení (tlesknutí, písknutí), stupňované rovinky na 30-50 m.

  rozvoj obecné a speciální kloubní pohyblivosti:

  Cvičení na rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu (kroužení, protáčení ramen s tyčí nebo

  oštěpem obouruč přes hlavu aj.), cvičení na rozvoj pohyblivosti páteře (úklony, otáčení,

 • kroužení trupu s tyčí nebo oštěpem aj.), napodobivé cvičení statického i dynamického

  charakteru s dopomocí i bez dopomoci (oštěpařský luk, vytáčení ramen v ose rozběhu aj.).

  Celostní postup nácviku hodu míčkem se využívá a je doporučován pouze u dětí mladšího

  školního věku a úzce souvisí s rozvojem rychlosti odhodových pohybů. Děti se seznamují s

  elementárními pohyby a technika hodu je nacvičována z místa a později z chůze nebo

  krátkého rozběhu. Důraz klademe na přenesení míčku z předpažení spodním obloukem do

  zapažení a vypuštění míčku nad hlavou. Volíme cvičení soutěžního charakteru s

  jednoduchými obměnami (hody na zavěšený cíl, pohybující se objekt (plný míč), hody do

  pásem, hody přes vertikální překážku, šiškový biatlon, aj.).

  Speciální prostředky rozvoje hodu míčkem

  rovinky s míčkem v základním postavení

  rovinky s míčkem v přenesení

  odhody z místa

  trefovačka – odhody na cíl

  odhody z přeskoku

  odhody z krátkého náběhu

  odhody opačnou (neodhodovou rukou)

  odhody medicinbalem oštěpařské

  základní gymnastika přemet stranou, kotouly,stojky,…

  víceskoky – přeskoky překážek, výskoky na bedny

  Video ukázka hod míčkem: http://www.youtube.com/watch?v=X_iOGKfhh5o

  Ikona5

  V následující kapitole najdete základní informace k kondiční přípravě. Dobrá kondice je

  podmínkou zvládnutí výše uvedených disciplín.

  Tělesná příprava

  Studijní cíle

  Ikona1

  Důležitou součástí atletického tréninku je tělesná příprava. Kvalitní tělesná příprava je založena na rozvoji základních schopností – síla, rychlost, obratnost (koordinace), vytrvalost.

  Rozvoj těchto schopností je dobře prozkoumán a existuje řada publikací zabývajících se touto

  problematikou. V následujících řádcích si jednotlivé schopnosti zjednodušeně popíšeme a

  nastíníme základní metody jejich rozvoje. Podmínkou zvládnutí jednotlivých atletických

  disciplín je dobrá tělesná kondice a vyšší úroveň základních kondičních schopností.

  http://www.youtube.com/watch?v=X_iOGKfhh5o

 • Rozvoj síly

  Síla jako pojem má dva významy: může to být fyzikální veličina nebo pohybová schopnost.

  Pro naše účely je podstatný význam pohybové schopnosti. Síla je definována jako schopnost

  překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Síla je potřebná v každodenních

  sebe-obslužných aktivitách a bez silového tréninku se neobejde žádná kondiční příprava.

  Druhy silových schopností

  Sílu rozlišujeme na statickou, dynamickou a vytrvalostní. Toto rozlišení je dáno typem

  kontrakce svalových vláken a délkou trvání svalové kontrakce.

  Síla statická – schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci. Úsilí tohoto typu se

  neprojevuje pohybem, většinou se jedná o udržování těla nebo břemene ve statických

  polohách např. vis na hrazdě.

  Síla dynamická – silová schopnost projevující se pohybem např. nízký start, vrh koulí.

  Podstatou je izotonická nebo excentrická kontrakce. Ve všech případech již přichází v úvahu

  určitá rychlost a zrychlení pohybu. Podle velikosti překonávaného odporu a zrychlení

  vykonávaného pohybu můžeme sílu dále diferencovat:

  výbušnou (explozivní) - překonávání odporů nedosahujících hraničních hodnot a maximálního zrychlení

  rychlou - při překonávání odporů nedosahujících hraničních hodnot, s nemaximálním zrychlením

  pomalou - při překonávání vysokých (až hraničních) odporů nevelkou a stálou rychlostí

  Síla vytrvalostní (silová vytrvalost) - schopnost mnohonásobně překonávat odpor

  opakováním pohybu nebo dlouhodobě odpor udržovat. Podle druhu kontrakce může být

  dynamická nebo statická.

  Metody rozvoje silových schopností

  Navýšení silových schopností je dáno převážně mechanickou stimulací svalu. Prostředky a

  metody rozvoje silových schopností v atletice vybíráme tak, aby ve všeobecné přípravě

  působily na komplexní rozvoj svalstva celého těla a ve speciální silové přípravě, aby

  intenzívně rozvíjeli svalové skupiny důležité pro danou disciplínu (skupinu disciplín). Obecně

  platnou podmínkou stimulace silových schopností je vyvolání vysokého napětí v zatěžovaném

  svalu. Existující metody rozvoje silových schopností jsou založeny na následujících

  faktorech: velikost odporu, rychlost provedení a počet opakování. Ty společně s intervalem a

  způsobem odpočinku jsou označovány jako hlavní metodotvorné činitele.

  Velikost odporu

  hmotností použitého břemene - hodnota hmotnosti určuje velikost odporu, posuzuje se většinou podle maximální hmotnosti břemene, s nímž lze příslušné

  cvičení nebo pohyb provést. Jiný způsob vyjádření velikosti odporu

 • představuje tzv. opakovací maximum, které operuje s hmotností břemene ve

  vztahu k možnému počtu opakování cvičení.

  kinetickou energií použitého břemene - brzdivá kontrakce ve fázi pádu břemene vede k vytvoření jistého potenciálu svalového napětí, které je později

  využito v izotonické kontrakci při aktivním silovém pohybu.

  reakcí pevné opory - přichází v úvahu při izometrické kontrakci. Pevná opora představuje konstantní a z hlediska velikosti maximální odpor. Velikost napětí

  je při tom určována převážně volním úsilím.

  odporem vnějšího prostředí – překonávání odporu vnějšího prostředí například běh v písku, odrazy v žíněnkách, běh do kopce apod.

  silou partnera

  gravitací

  mechanismem trenažéru

  Rychlost pohybu

  Rychlost pohybu, jako jedna z důležitých charakteristik způsobu provedení posilovacích

  cvičení, se při nemaximální velikosti odporu výrazně promítá do pracovního režimu svalu.

  Vysoká až maximálně možná rychlost překonávání daného odporu, dosahovaná na základě

  vysoké koncentrace svalového úsilí v čase, představuje funkčně ve svalu režim vysokého

  napětí, které je žádoucí z hlediska stimulace silových schopností. Za informativní ukazatel

  stejného významu se považuje čas dosažení maxima svalového napětí.

  Počet opakování

  Počet opakování (bez přerušení) se nejčastěji provádí s nemaximálními odpory. Počáteční

  pokusy neznamenají mimořádné nároky, podnět nedosahuje fyziologického maxima.

  S přibývajícím počtem opakování se však situace mění a poslední pokusy do vyčerpání

  probíhají v podmínkách blízkých maximu svalového napětí.

  Vybrané metody posilování

  Metoda maximálního úsilí (metoda těžkoatletická, krátkodobých úsilí)

  Podstatou metody je překonávání nejvyšších možných odporů. Charakterizují ji parametry:

  velikost odporu 95 – 100% maxima, rychlost pohybu pomalá, počet opakování 1–3x,

  celkový počet cvičení individuálně různý. Krátkodobé úsilí vysoké intenzity zvyšuje množství

  aktivovaných svalových vláken.

  Metoda opakovaných úsilí (metoda opakování submaximálního odporu, spíše

  kulturistická)

  Několikrát opakované cvičení s nemaximálním odporem, pohyb je vykonávám nemaximální

  rychlostí. Počet opakování v jednom pokusu se mění podle velikosti odporu. Dlouhodobá

  aplikace vede ke značné hypertrofii svalu!

  Metoda rychlostní (metoda rychlostně silová, dynamických úsilí)

 • Metodu charakterizuje střední velikost odporu (30 – 60% maxima), vysoká až maximální

  rychlost pohybu, 6 – 12 opakování. Dominantní je snaha o co nejrychlejší provedení.

  V zásadě se posiluje tak dlouho, dokud vyvíjená rychlost neklesá.

  Metoda kontrastní (metoda variabilního působení)

  Kombinuje princip metody opakovaných úsilí a metody rychlostní. V jedné tréninkové

  jednotce jsou střídány odpory různé velikosti, v důsledku toho je možné dosahovat různé

  rychlosti pohybu a také různého počtu opakování. Změny odporu zdokonalují pozitivní

  kinestetické pocity: těžko – lehko, rychle – pomalu. Jejich aplikace se příznivě odráží ve

  zlepšení vnitrosvalové i mezisvalové koordinace. Zařazování a ovládnutí této metody patří

  k důležitým úkolům speciálního tréninku síly sportovců vyšší výkonnosti.

  Metoda izometrická (metoda statická)

  Metoda operuje se statickými cvičeními, svaly vyvíjejí činnost proti pevnému odporu, jedná

  se tedy o izometrickou kontrakci. Předností této metody jsou dobré možnosti lokálního

  působení a jednouché použití. Jako nejvíce negativní se jeví absence momentu mezisvalové

  koordinace, při dlouhodobější aplikaci může být ovlivněna svalová pružnost.

  Metoda intermediární

  Spojuje v průběhu cvičení dynamickou a statickou práci. Dochází ke střídání svalové práce v

  izotonickém a izometrickém režimu. Pohyb začíná dynamickým překonáváním odporu,

  v určitých polohách je zastaven a následuje výdrž asi 5s a dokončení pohybu.

  Metoda brzdivá (metoda excentrická)

  Pracuje s vyšším odporem než je možno daným pohybem překonat. Dochází tak k brzdivé

  kontrakci, při níž je sval násilně protahován.

  Metoda izokinetická

  Umožňuje, aby svaly vyvíjely v celém rozsahu a každém úhlu pohybu maximální dynamické

  napětí při mechanicky konstantní rychlosti pohybu. Zvětšením úsilí velikost odporu narůstá a

  naopak.

  Metoda plyometrická

  Cílem metody je vytvářet specifické podmínky pro maximálně rychlou, výbušnou, mohutnou

  svalovou kontrakci. Těmito podmínkami se rozumí tonizace svalu, předcházející vlastnímu

  aktivnímu pohybu. Dosažené napětí ve svalech vede k tomu, že v okamžiku odstranění

  blokády je ve stavu aktivace větší počet motorických jednotek, a to umožňuje výbušný silový

  projev, tj. rychlé vyvinutí maxima síly, dosahované zrychlení pohybu je vyšší.

  Metoda silově vytrvalostí

  Charakteristickým znakem jsou vysoké počty opakování, obvyklý je způsob až do vyčerpání.

  Vzhledem k tomu, že zatížení má mít výrazný vytrvalostní aspekt, mají také podstatnou roli

  intervaly odpočinku. Pokud se rozhodneme pro minimalizace přestávek, můžeme navodit

  podmínky téměř souvislého zatížení.

 • Metody podle jejich převážného účinku a některých tréninkových záměrů

  sloučit

  Metoda A B C D E F

  maximálních úsilí x x

  opakovaných úsilí x x X X

  Rychlostní x X

  Kontrastní x x

  izometrická x X

  Intermediární x x

  Brzdivá x x

  Izokinetická x x

  Plyometrická x x

  Vytrvalostní X

  A – absolutní síla

  B – rychlá a výbušná síla

  C – vytrvalostní síla

  D – výraznější hypertrofie svalu

  E – vhodná pro mládež a začátečníky

  F – vhodná až pro výkonnější sportovce

  Účinnost a úspěch posilování nejsou obvykle zajištěny pouze jednou metodou, ale jejich

  vhodnými kombinacemi a posloupností podle více či méně přesně známých požadavků

  specializace, individuálních zvláštností a aktuálního stavu.

  Prostředky posilování

  Podle použití specifických nebo nespecifických prostředků rozlišujeme obecné a speciální

  zaměření rozvoje silových schopností.

  Obecný silový rozvoj – pravidelná pozornost je věnována všem druhům silových schopností

  v celé šíři jejich projevů (absolutní, rychlá, výbušná, vytrvalostní, statická, dynamická etc.),

  všem svalovým skupinám pohybového systému, tedy těm, které nehrají hlavní úlohu a v dané

  specializaci mají funkci pomocnou. To je důležité hlavně v počátečních letech tréninku.

  Tehdy má značný i tzv. přirozené posilování. Jedná se o dynamická a statická cvičení z oblasti

  kondiční gymnastiky, atletiky a úpolů.

  Speciální silový rozvoj - v pozdějších letech tréninku nabývá stále větší význam speciální

  silový rozvoj, tj. rozvoj těch druhů síly a svalových skupin, které se rozhodujícím způsobem

  uplatňují ve sportovní specializaci. Zatímco obecný silový rozvoj nečiní většinou potíže,

  speciální rozvoj síly patří k nejnáročnějším tréninkovým úkolům.

  Zásobník cviků pro všeobecný silový rozvoj:

  Cviky pro sílu dolních končetin

  Násobené odrazy střídmonož, násobené odrazy po pravé nebo po levé noze, dřepy, dřepy

  s výskokem, výskoky na lavičku nebo bednu, násobené přeskoky překážek, výběhy do schodů

  a modifikace, v posilovně

  37. Předkopávání – na stroji, posiluje čtyřhlavý sval stehenní

  38. Zakopávání – na stroji, posiluje hamstringy (zadní strana stehen) a hýždě

  39. Snožování – na stroji, posiluje svaly vnitřního stehna

 • 40. Roznožování – na stroji, posiluje hýždě a svaly vnějšího stehna

  41. Zanožování – na stroji, posiluje hýždě a hamstringy

  42. Leg press – na stroji, posiluje celá stehna i lýtka

  Cviky pro rozvoj síly horních končetin

  Kliky, pády na zeď, přetlačování, cviky se zátěží (malé činky nebo plné lahve od minerálky)-

  upažování, vzpažování, atd., odhody medicinbaly ve stoje nebo v sedu – pravou a levou

  rukou, autove odhody, odhody trčením vpřed.

  43. Upažování, vzpažování ve stoje i v leže s jednoručními činkami

  44. Benč press

  45. Kliky

  46. Shyby

  Posilování trupu tzv. core training

  Zpevňovací cvičení, cvičení s medicinbalem, aquahitem, použití TRX, posilování

  vzpřimovačů páteře, posilování břišního svalstva

  47. Odhody medicinbalem ve stoje (autově, od prsou, po zadu, odhody od pasu, atd. )

  48. Odhody medicinbalem v sedě

  Rozvoj vytrvalosti

  Vytrvalost je schopnost organizmu odolávat únavě nebo opakovaně provádět činnost.

  Můžeme ji tedy charakterizovat jako komplex předpokladů provádět činnost požadovanou

  intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, odolávat únavě

  (Dovalil et al., 2002). Čili se jedná o schopnost organismu po delší čas čelit zatížení ať již o

  relativně vysoké intenzitě nebo nižší. Základem je maximální ekonomičnost celého těla.

  Výsledkem tréninku je adaptace organizmu na opakovanou zátěž. To se projevuje například

  snížením klidové tepové frekvence, zvýšení hladiny červených krvinek, posílením

  respiračních svalů a zvýšeným dechovým objemem plic apod.

  Vytrvalost rozlišujeme na aerobní a anaerobní, to je dáno způsobem energetického krytí a

  dále podle doby trvání na rychlostní, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Tabulka

  ukazuje jednotlivé druhy vytrvalosti, jejich dobu trvání a způsob energetického krytí.

  Vytrvalost Převážná aktivace

  energetického systému

  Doba trvání pohybové

  činnosti

  Dlouhodobá

  Střednědobá

  Krátkodobá

  Rychlostní

  O2

  LA – O2

  LA

  ATP-CP

  přes 10 min

  do 8–10 min

  do 2–3 min

  do 20–30 s

 • Z dělení vyplývá, že adaptace organismu na vytrvalostní zátěž se může individuálně lišit. Práh

  pro přechod z jednoho druhu vytrvalosti do druhého je individuální a závisí vedle genetických

  dispozic na míře trénovanosti jedince.

  Metody vytrvalostního tréninku

  Metody nepřerušovaného zatížení

  49. Souvislá (rovnoměrná) metoda

  50. Střídavá metoda

  Metody přerušovaného zatížení

  51. Opakovaná metoda

  52. Intervalová metoda

  Opakovaná metoda

  Cvičení jsou prováděna maximální intenzitou

  Doba cvičení je krátká (při rozvoji rychlosti max. 15 s)

  Interval odpočinku plný (relativně klidová TF)

  Max. 25 opakování v jedné TJ

  Metoda se používá zejména k tréninku rychlosti, tempa a výbušné síly

  Při nástupu únavy, kdy dojde k poklesu rychlosti a zhoršené koordinaci pohybů je nutné trénink ukončit

  K opakovaným metodám patří například opakované úseky stejné délky (např. 10x100m) nebo

  úseky nestejné délky (4x 100-200-300)

  Souvislá metoda (dlouhodobá)

  Cvičení probíhá bez přerušení jako ucelená dávka tréninkového zatížení

  Objem zatížení je dán dobou cvičení (desítky minut až hodiny)

  Intenzita střední až submaximální

  Metoda je vhodná především pro rozvoj aerobní kapacity

 • hlavním obsahem je souvislý běh po určitou dobu.

  d) extenzivní - běh trvá zpravidla hodinu až dvě a jeho intenzita je mírně pod hladinou anaerobního prahu (ANP) = 160 tepů/min. (Běhání při nižší intenzitě vede k rozvoji

  tukového metabolismu, proto je využíváno hlavně ultramaratónci. Počínaje maratónci a

  níž se tato metoda užívá jen v samotném počátku tréninkového cyklu, na počátku nabírání

  objem).

  e) intenzivní – běhá se od 15 do 30 minut. Tempo je na samé hranici ANP = 80% maximálních možností = 175 tepů/min.

  Fartlek – střídání intenzity zátěže, přičemž při zvýšení intenzity dojde k překročení ANP a po

  následném zotavení dochází k následnému zotavení. Vše však probíhá za neustálého běhu.

  Intervalová metoda

  Základem intervalové metody je střídání zatížení a odpočinku. Používá se zatížení běžeckými

  úseky různé intenzity, které jsou kratší než trať, na jejíž tempo trénujeme. Mezi úseky jsou

  přestávky vyplněné chůzí nebo meziběhem.Používá se především při rozvoji rychlostní či

  silové vytrvalosti. Organismus se učí pracovat v podmínkách kyslíkového dluhu. Interval

  odpočinku je optimální nebo zkrácený (podle TF). Zatížení ovlivňujeme objemem, intenzitou,

  intervalem odpočinku

  Intervalová metoda tedy pracuje se čtyřmi základními složkami:

  53. s délkou úseků

  54. s rychlostí úseků

  55. s počtem úseků

  56. s délkou a způsobem odpočinku

 • – střídání zatížení a zotavení, ne však úplného jen přibližně do 120 tepů. Tato metoda pracuje

  ještě více, než-li fartlek, s kyslíkovým dluhem. Přestávky mezi samotnou činností mohou být

  vyplněny chůzí, mírným poklusem, sezením či jinou činností.

  f) extenzivní – výkon je mezi 60-80% maxima, následují kratší pauzy mezi sériemi pro zotavení.

  g) intenzivní – výkon se pohybuje okolo 80-90% maxima, pauzy pro zotavení jsou delší.

  h) opakovaná – je charakteristická dlouhými přestávkami pro zotavení. Běh je prováděn za vysoké intenzity, opakování maximálně 2-3x. Zpravidla se běhají již závodní úseky a tato

  metoda se využívá pro rozvoj speciální vytrvalosti.

  Střídavá metoda

  Opakovaný přechod z intenzity nižší do intenzity vyšší a naopak

  Tato metoda pozitivně ovlivňuje aerobní i anaerobní procesy

  Bývá zařazována i v cyklech zaměřených na upevnění stupně trénovanosti

  Specifickou variantou je fartlek

  Doba trvání 20-40 minut

  Intenzita mírná až submaximální

 • Literatura k vytrvalosti:

  Ikona7

  Dovalil, J. et al. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

  Kučera, V., Truksa, Z. (2000). Běh na střední a dlouhé tratě. Praha: Olympia.

  Langer, F. (2009). Atletika 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

  Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F. (2001). Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex.

  Sedláček, J. et al. (2007). Kondiční atletická příprava a rekreační atletika. Bratislava:

  Univerzita Komenského v Bratislavě.

  Rozvoj rychlosti

  Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) v daných

  podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji.

  Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí. Základem

  jakékoliv formy rychlosti je přesná koordinace svalových stahů a činnosti vegetativních

  funkcí, utvořených mechanismy podmíněného reflexu. Jestliže převládají v tréninku sportovce

  rychlostní prvky, dochází k mnohem většímu zvýšení rychlosti pohybové reakce než v

  tréninku s dlouhotrvajícími zatíženími, vyžadujícími menšími pohybovou rychlost.

  Tréninkem se zvyšuje rychlost jak cyklických, tak acyklických pohybů jako celku. Celkový

  přírůstek rychlosti pohybů může podle údajů laboratorních výzkumů dosáhnout až 146%

  výchozí úrovně. Je menší než růst síly, který dosahuje 250 až 300% výchozí úrovně. Růst

  pohybové rychlosti bývá největším při nízké úrovni trénovanosti.

  Rozdělení rychlostních schopností

  Studie ukázaly, že existují různé druhy rychlostních schopností. Základní dělení je:

  rychlost reakce

 • rych


Recommended