Transcript
Page 1: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

รายงานประจำป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน) • Amanah Leasing Public Com

pany Limited Annual Report 2010

รายงานประจำป 2553 Annual Report 2010

16-16/1 ซอยเกษมสนต1 ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กทม. 10330

โทรศพท : 02 612 3233 โทรสาร : 02 612 3255, 02 612 3291

Amanah Leasing Public Company Limited 16-16/1 Soi Kasemsan1, Phayathai Rd., Wangmai,

Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 02 612 3233 Fax. 02 612 3255, 02 612 3291

w w w . a m a n a h . c o . t h

Amanah Leasing Public Company Limited

A Member of Islamic Bank of Thailand

Page 2: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

วสยทศน เปนสถาบนการเงนชนนำทมความนาเชอถอสงสดในการ

ประกอบธรกจทางการเงนภายใตหลกชะรอะฮ

พนธกจ 1. การสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรทมความเหมาะสม เปน

ธรรม และมอตราเตบโตอยางตอเนองในระยะยาวใหกบ

ผถอหนลกคาพนกงานพนธมตรทางธรกจและสงคม

2. สรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคาทกกลมเปาหมายโดย

การพฒนาผลตภณฑและบรการทถกตองตามหลกชะรอะฮ

ตรงตอความตองการของลกคาในทกชวงเวลาของการ

ดำเนนชวต และพฒนาชองทางการจดจำหนายใหลกคา

สามารถเขาถงบรการทางการเงนของบรษทได

3. ปรบเปลยนระบบการปฏบตงานทงหมดจากระบบสถาบนการ

เงนทวไปเปนระบบการปฏบตงานตามหลกชะรอะฮ สราง

ความไดเปรยบทางการแขงขนในดานระยะเวลาการใหบรการ

ลกคาทรวดเรวดวยบรณาการระบบเทคโนโลยปรบเปลยน

ระบบการสอสารทมความสามารถในการใหบรการไดรวดเรว

4. พฒนาองคกรใหเปนทางเลอกอนดบตนของผมความรความ

สามารถความเชยวชาญไดเลอกเขามารวมงานกบบรษทโดย

การปรบเปลยนวฒนธรรมองคกรแหงการเรยนรและเปน

องคกรทพนกงานนำลกคามาเปนศนยรวมในการบรการ

Vision We are a noble consumer financial institution to be

highly trustworthy in Shariah’s products and services in the

country

Mission 1. Optimizing a reasonable and sustainable economic

value based on fairness to the shareholders,

customers, employees, business alliances and society.

2. Creating utmost satisfaction to every target customers by

developing products and services under Shariah principle

to serve our lifetime customer value over the lifecycle and

developing the distribution channels to enable customers

in having access to our financial services.

3. Transforming all working operation systems from

conventional financing to Shariah’s working operation

systems providing competitive advantage in terms of

better service time by sophisticated information

technology system and communication system.

4. Developing organization to become an Employee of

Choice for top talents by converting the knowledge

organization culture to the customer centric oriented

services.

Page 3: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ขอมลทางการเงนโดยสรป

รายการ 2553 2552 2551

สนทรพย ลานบาท

สนทรพยรวม 1,325.06 1,466.16 2,153.49

ลกหนตามสญญาเชาซอ - สทธ 847.96 1,204.45 1,179.59

ลกหนตามสญญาเชาการเงน - สทธ 16.76 31.85 30.97

หนสนและสวนของผถอหน ลานบาท

หนสนรวม 23.98 417.40 1,107.01

สวนของผถอหน 1,301.09 1,048.76 1,037.55

ผลการด�าเนนงาน ลานบาท

รายไดรวม 234.11 242.41 291.59

รายไดจากสญญาเชาซอ 134.12 177.58 193.47

รายไดจากสญญาเชาการเงน 1.66 3.92 17.10

ดอกเบยรบ 5.08 8.09 23.67

รายไดอน 93.24 52.82 41.84

ก�าไร (ขาดทน) สทธ หลงภาษ 1.80 1.06 (120.15)

อตราสวนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อตราก�าไรสทธ รอยละ 0.77 0.44 (41.28)

อตราดอกเบยรบ รอยละ 16.77 13.39 12.59

อตราดอกเบยจาย รอยละ 8.84 7.22 7.75

สวนตางอตราดอกเบย รอยละ 7.94 6.17 4.84

อตราผลตอบแทนผถอหน รอยละ 0.14 0.10 (10.89)

ก�าไร (ขาดทน) สทธตอหน บาท/หน 0.0022 0.0014 (0.1600)

อตราสวนประสทธภาพในการด�าเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม รอยละ 0.03 0.06 (4.39)

อตราการหมนของสนทรพย เทา 0.04 0.13 12.59

มลคาตามบญชตอหน บาท/หน 1.61 1.39 1.38

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.02 0.40 1.07

อตราสวนการจายเงนปนผล รอยละ N/A 0.00 0.00

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)2 www.amanah .co . th

Page 4: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

สารจากประธานกรรมการ

เรยน ทานผถอหนบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)

ในป2553ทผานมาภาวะเศรษฐกจของประเทศไทยไดรบผลกระทบจากสภาพแวดลอมทงภายในและภายนอกอาทเชนวกฤตการณการเงนโลกทขยายผลกระทบจากประเทศสหรฐอเมรกาไปยงทวปยโรปอกทงความไมสงบทางการเมองอยางตอเนองภาวะน�าทวมในภาคกลางและภาคใตจงท�าใหสถาบนการเงนตางๆระมดระวงในการอ�านวยสนเชอการประกอบธรกจของบรษทจงอยในขนประคองตวโดยการควบคมคาใชจายและการมองหาผรวมทนใหมๆเพอเสรมสรางความแขงแกรงใหกบบรษทซงบรษทไดเจรจาตกลงรบขอเสนอของธนาคารอสลามแหงประเทศไทยในการเขามาเปนผถอหนรายใหมและเปนรายใหญของบรษทซงไดผานกระบวนการและขนตอนตางๆจนแลวเสรจเปนทเรยบรอยเมอวนท21กนยายน2553ในสดสวนรอยละ49ของทนจดทะเบยนช�าระแลวโดยทธนาคารฯมสวนชวยในการสนบสนนดานเงนทนในการประกอบธรกจและการจดสงกรรมการเขารวมในการบรหารจดการงานดานตางๆ

คณะกรรมการบรษทและผบรหารไดรวมกนจดท�าแผนธรกจระยะยาว(LongRangePlan)ขนอยางชดเจนเพอใชเปนแนวทางในการประกอบธรกจของบรษทเพอใหมผลการด�าเนนงานทเตบโตอยางเหมาะสมและมความตอเนองในระยะยาวและเพอใหบรรลวตถประสงคตามพนธกจและวสยทศนของบรษท

เพอใหบรษทมงสความเปนสถาบนการเงนชนน�าในธรกจเชาซอทมความนาเชอถอสงสดในการประกอบธรกจทางการเงนภายใตหลกชะรอะฮและเพอใหการขยายธรกจเปนไปในทศทางเดยวกนกบธนาคารอสลามแหงประเทศไทยนนบรษทจงไดเปลยนชอของบรษทจากเดม“บรษทนวลสซงจ�ากด(มหาชน)”เปนชอ“บรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)”เมอวนท21ตลาคม2553

ส�าหรบค�าวา“อะมานะฮ”นนมาจากภาษาอาราบกหมายถงความนาเชอถอในการประกอบธรกจโดยยดหลกคณธรรมศลธรรมจรยธรรม(Trustworthy)และการไมเอารดเอาเปรยบผบรโภคซงบรษทยดถอมาเปนหลกในการก�าหนดนโยบายในการด�าเนนธรกจของบรษท

ส�าหรบการด�าเนนธรกจตามหลกชะรอะฮนนมลกษณะเชนเดยวกบการด�าเนนธรกจปกตทวไปแตจะมขอหามบางอยางเชนการอ�านวยสนเชอจะไมสนบสนนธรกจทเกยวของกบแอลกอฮอลไมสนบสนนธรกจบนเทงอนประกอบดวยคาสโนการพนนโรงภาพยนตรดนตรสอลามกอนาจารและโรงแรมไมสนบสนนธรกจทเกยวของกบสกรยาสบการผลตและจ�าหนายอาวธเปนตนดงนนหลกการด�าเนนธรกจเชาซอของบรษทกบIslamicFinanceจะยดหลกเดยวกนคอไมยงเกยวกบดอกเบยแตจะใชหลกการซอขายคดผลตอบแทนในรปของอตราก�าไรในการใหเชาหรอเชาซอทรพยสน

จากความทมเทเสยสละและความรวมมอในการท�างานอยางหนกของผบรหารและพนกงานในชวงปทผานมาสงผลใหผลประกอบการในป2553บรษทและบรษทยอยมก�าไรสทธจ�านวน1.80ลานบาทเพมขนจากปกอนคดเปนรอยละ69.71ท�าใหสดสวนผถอหนเพมขน252.32ลานบาทคดเปนรอยละ24.06ส�าหรบฐานะการเงนบรษทมทรพยสนรวม1,325.06ลานบาทลดลงจากป2552จ�านวน141.10คดเปนรอยละ9.62หนสนรวม23.98ลานบาทลดลงจากป2552จ�านวน393.42ลานบาทคดเปนรอยละ94.26และบรษทไดช�าระคนเงนกยมใหกบเจาหนทกรายเปนทเรยบรอยแลว

นอกจากการบรหารจดการใหธรกจด�าเนนไปตามเปาหมายทวางไวแลวบรษทยงค�านงถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมการพฒนาอยางยงยนโดยการมงเนนการเขามสวนรวมและสนบสนนกจกรรมตางๆทส�าคญโดยค�านงถงการมบรรษทภบาลทดการเคารพสทธมนษยชนรวมพฒนาชมชนและสงแวดลอมเปนตนบรษทไดมการวางแผนเพอก�าหนดนโยบายส�าหรบเปนแนวทางในการปฏบตงานดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมอยางชดเจนและตอเนอง

ส�าหรบป2554คาดวาเศรษฐกจไทยจะยงคงขยายตวอยางตอเนองโดยประเมนวาเศรษฐกจจะขยายตวประมาณรอยละ5โดยเฉพาะอตสาหกรรมรถยนตคาดวาจะมการขยายตวเพมสงขนเมอเปรยบเทยบกบปทผานมากระแสการบรโภครถยนตในป2554จะมงเนนไปทรถยนตขนาดเลกประหยดพลงงานมากขนอนเนองมาจากการไดรบผลกระทบจากราคาน�ามนในตลาดโลกทปรบตวสงขนและคาดวาจะทรงตวในระดบทสงตอไป

อยางไรกตามสถานการณการแขงขนเพอชงสวนแบงตลาดสนเชอเชาซอในป2554ยงคงมการแขงขนสงซงสวนใหญยงคงใชกลยทธดานราคาเปนหลกและจากสถานการณดงกลาวจะมสวนชวยกระตนยอดขายรถยนตใหมไดอกทางหนงซงจะสงผลใหมลคาตลาดสนเชอเชาซอในอตสาหกรรมมโอกาสเตบโตไดด

ทงนบรษทจะยงคงยดมนการด�าเนนธรกจดวยความระมดระวงโดยด�าเนนการตามหลกการชะรอะฮอยางเครงครดสดทายนบรษทขอขอบคณอยางสงตอลกคาผถอหนพนธมตรทางธรกจส�าหรบความรวมมออนดซงกนและกนอยางมความตอเนองมาเปนระยะเวลาอนยาวนานและขอบคณผบรหารและพนกงานทกทานส�าหรบความพากเพยรความเสยสละวรยะอตสาหะทไดมสวนชวยใหบรษทเจรญเตบโตอยางตอเนองตลอดมา

สเทพสบสนตวงศ ประธานกรรมการ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 3www.amanah .co . th

Page 5: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

สารจากประธานคณะกรรมการชะรอะฮ

ตามทธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ไดเขามาเปนผถอหนรายใหญของบรษทเปนทเรยบรอยเมอวนท 21 กนยายน 2553 ในสดสวน รอยละ 49 ของทนจดทะเบยนช�าระแลว บรษทไดมการปรบปรงการบรหารจดการดานตาง ๆ และเพอใหการด�าเนนการตาง ๆ ของบรษท เปนไป ตามหลกการของศาสนาอสลาม และเพอใหบรษทมงสการเปนสถาบนการเงนชนน�าในธรกจเชาซอทมความนาเชอถอสงสดในการประกอบธรกจทางการเงนภายใตหลกชะรอะฮ บรษทจงไดก�าหนดใหมคณะทปรกษาดานหลกชะรอะฮ ท�าหนาทใหค�าปรกษาและค�าแนะน�าแกคณะกรรมการและผบรหารเกยวกบหลกการของศาสนาอสลามทเกยวของกบการด�าเนนธรกจของบรษท เพอใหการด�าเนนธรกจของบรษทไมขดตอหลกการของศาสนาอสลาม

ตงแตเดอนกนยายน 2553 เปนตนมา คณะทปรกษาไดท�าหนาทใหค�าปรกษาและแนะน�าแกคณะกรรมการและผบรหารของบรษท เพอใหบรษทสามารถด�าเนนการทางธรกจไดอยางถกตองตามหลกศาสนาอสลาม โดยยนอยบนหลกการของเมตตาธรรมและยตธรรม ซงท�าใหลกคาของบรษททงผทนบถอศาสนาอสลาม และศาสนาอนมความไววางใจและพงพอใจมาใชบรการของบรษท

นอกจากน คณะทปรกษาไดพจารณาใหค�าปรกษาและแนะน�าในการจดท�าค มอสนเชอเชาซอตามหลกอญาเราะฮ วะ อกตนาอ รปแบบฟอรมสญญาตาง ๆ เกยวกบธรกจเชาซอ หลกเกณฑและเงอนไขผลตภณฑสนเชอเชาซอ (Islamic Hire Purchase) ตามหลกการ อญาเราะฮ วะ อกตนาอ และการจดท�าระบบบญชทสอดคลองตามหลกชะรอะฮ เปนตน

ดวยตระหนกถงหนาทความรบผดชอบ คณะทปรกษาไดศกษาคนควาและตดตามความกาวหนาของผลตภณฑทางการเงนตาง ๆ ของบรษท จากกลมธรกจเดยวกนของโลกตลอดเวลา จงมความมนใจวาทกผลตภณฑทางการเงนของบรษททไดผานความเหนชอบจากคณะทปรกษาวาเปนผลตภณฑทางการเงนทด�าเนนไปอยางถกตองตามหลกชะรอะฮ และยนอยบนหลกจรยธรรมและคณธรรม

นายอรณ บญชม ประธานคณะทปรกษา

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)4 www.amanah .co . th

Page 6: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

โครงสรางบรษ

คณะกรรมการบรษ

คณะกรรมการตรวจส

อบ

คณะกรรมการบรห

าร

กรรมการผจด

การ

ฝายตรวจส

อบภายใน

ฝายสอสารองคกร

สำนกกรรมการผจด

การ

ฝายพฒนาธรกจ

กรงเทพ-ปรมณฑล

และภาคตะวนออ

ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานพฒนาธรกจ

และการตลาด

ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานสน

บสน

นธรกจ

ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานกฎหมาย

ผชวยกรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ

สายงานบรหารทวไป

และบญช

ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานธรกจบรหาร

ทรพ

ยสน

คณะกรรมการชะรอะฮ

คณะกรรมการสรรหา

และพจารณ

าคาตอบแท

สายงานบรหารความเสยง

และพฒนาองคกร

ฝายพฒนาธรกจ

ภมภาค 1 (ก

ลาง )

ฝายพฒนาธรกจ

ภมภาค 2 (ใต )

ฝายพฒนาธรกจ

ภมภาค 3

(ตอ.เฉยงเหนอ)

ฝายพฒนาธรกจ

ภมภาค 4 (เหนอ )

ฝายสน

บสน

การตลาด

ฝายการตลาด

ฝายธรกจสมพนธ

ฝายธรกจ

รถยนตใชแลว

ฝายบรหาร

ทรพ

ยสน

ฝายบญชและ

บรหารเงน

ฝายบรหาร

การลงทน

ฝายบรหารทวไป

ฝายทรพ

ยากร

บคคล

ฝายบรหาร

ความเสยง

ฝายธรกจ

บรหารหนสน

1

ฝายธรกจ

บรหารหนสน

2

ฝายปรบ

โครงสรางหน

ฝายฟองรอง

และดำเนนคด

ฝายกฎหมาย

และบงคบคด

ฝายการเงน

ฝายปฏบตการ

สนเชอ

ฝายอน

มตสน

เชอ

ฝายระบบ

สารสนเทศ

ฝายธรกจรบ

ชำระเงน

รายงานประจำป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน) �www.amanah .co . th

Page 7: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการชะรอะฮ

บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน)

1. คณอรณ บญชม ประธานกรรมการ 2. คณทองคำ มะหะหมด กรรมการ 3. รศ.ดร. อสมาแอ อาล กรรมการ 4. นายสรกจ หะซน กรรมการ 5. ผช.ศ.ดร. อบดลเลาะ หนมสข กรรมการ 6. ดร. อณส อมาตยกล กรรมการ

1

2 3 4

5 6

รายงานประจำป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน) � www.amanah .co . th

Page 8: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการบรษท

บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน)

1. คณสเทพ สบสนตวงศ ประธานกรรมการ 2. คณสมชย พนธสายเชอ รองประธานกรรมการ 3. คณกฤช ฟอลเลต ประธานกรรมการตรวจสอบ 4. คณธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 5. รศ.สรตา บนนาค กรรมการตรวจสอบ 6. คณสขเกษม โยธาสมทร กรรมการตรวจสอบ 7. คณชชวาลย เจยรวนนท กรรมการ 8. ดร.นนทพล พงษไพบลย กรรมการ 9. คณพงศธร คณานสรณ กรรมการ 10. คณสรศกด พนธสายเชอ กรรมการ 11. คณสต ศงขวณช กรรมการผจดการ

2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 1

รายงานประจำป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน) �www.amanah .co . th

Page 9: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •
Page 10: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษทณ วนท 31 ธนวาคม 2553

นายสเทพ สบสนตวงศอาย 66 ปต�ำแหนงในบรษท ประธานกรรมการคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย สเตท ณ นครเฮเวอรด ประเทศสหรฐอเมรกา Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2546 - 2547 รองกรรมการผอ�านวยการใหญ บรษท การบนไทย จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2549 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไมวาน (ประเทศไทย) จ�ากด2551 - 2552 กรรมการ ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย

นายสมชย พนธสายเชอ*อาย 48 ปต�ำแหนงในบรษท รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร สาขาวชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแปซฟค ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาตร คณะศลปศาสตร สาขาวชาบรหารทวไป มหาวทยาลยเกรก Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท รอยละ 9.78ประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2553 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยามธนภทร อนชวร โบรคเกอร จ�ากด2553 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ฟอรด เอส.เอช.เค.กรป จ�ากด (อบลราชธาน, อ�านาจเจรญ, สพรรณบร)2552 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ดด กาฬสนธ มอเตอรเซลส จ�ากด (มหาสารคาม)2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด2551 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยามธนภทรลสซง จ�ากด2551 - 2553 กรรมการ บรษท นวจามกร จ�ากด2550 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เอทานอล 2007 (ประเทศไทย) จ�ากด2550 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท อนนดา พรอพเพอรต จ�ากด2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด2549 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เอส.เอช.เค. กรป จ�ากด2548 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เคกรป ฮอนดา ออโตโมบล จ�ากด2548 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยามนสสน อนเตอรเทรด จ�ากด2547 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เปรมสร จ�ากด2541 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ดด กาฬสนธ มอเตอรเซลส จ�ากด (กาฬสนธ)2538 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ยโสธร ฮอนดาคารส จ�ากด2537 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยามนสสน ยโสธร จ�ากด2536 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท จกรวาลโอโตเซลล (1993) จ�ากด

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 9www.amanah .co . th

Page 11: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

นายกฤช ฟอลเลตอาย 62 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนคณวฒกำรศกษำสงสด Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาโท พาณชยศาสตร (บรหารธรกจ) มหาวทยาลยธรรมศาสตรสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2553 - ปจจบน ทปรกษากรรมการผจดการใหญ บรษท บญรอด บรวเวอร จ�ากด2551 - 2552 ผชวยผวาการ สายปฏบตการ ธนาคารแหงประเทศไทย2547 - 2551 ผอ�านวยการอาวโส ธนาคารแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบกจการภายใน

นายธระพนธ เพชรสวรรณอาย 65 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร Director Accreditation Program (DAP) / Audit Committee Program (ACP) และ Advanced Audit Committee Programs สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2544 - ปจจบน ทปรกษากฎหมาย บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนต จ�ากด (มหาชน) บรษท แอล พ เอน ดเวลลอปเมนต จ�ากด (มหาชน) บรษท ไทยพฒนาโรงงานอตสาหกรรม จ�ากด (มหาชน) บรษท ท กรงไทยอตสาหกรรม จ�ากด (มหาชน)2540 - 2550 กรรมการตรวจสอบ และ บรษท เชยงใหมธรกจการแพทย จ�ากด (มหาชน) กรรมการอสระกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2550 - ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลกรงเทพ - ราชสมา2548 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลจนทบร สรเวช2540 - ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลบางกอกเนอซงโฮม2540 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลราษฎรยนด (หาดใหญ)2539 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลธนบร-ชมพร (ชมพร)2536 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ส�านกงานกฎหมายฟารอสฑ (ประเทศไทย) จ�ากด

รองศาสตราจารยสรตา บนนาคอาย 63 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาโท การเงน Western New Mexico University ประเทศสหรฐอเมรกา Director Certificate Program (DCP) / Audit Committee Program (ACP) / DCP Refresher Course / Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) และ Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2543 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท แพรนดาจวเวลล จ�ากด (มหาชน)2543 - 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท หองเยนเอเชยนซฟดส จ�ากด (มหาชน)2547 - 2549 กรรมการตรวจสอบ บรษท ไอทว จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2550 - 2551 กรรมการ ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย2548 - 2550 กรรมการตรวจสอบ บรษท Pop Idol จ�ากด2530 - 2550 กรรมการสอบไลภายนอก มหาวทยาลยและวทยาลยเอกชน ทบวงมหาวทยาลย2514 - 2550 รองศาสตราจารยระดบ 9 จฬาลงกรณมหาวทยาลย อาจารยประจ�า คณะพาณชยศาสตรและการบญช

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)10 www.amanah .co . th

Page 12: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

นายสขเกษม โยธาสมทรอาย 62 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาโท วารสารศาสตร (สาขานโยบายการสอสาร) มหาวทยาลยธรรมศาสตรสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2550 - 2551 อครราชทต (เจาหนาทการทต 9) สถานเอกอครราชทต ณ กรงพรทอเรย แอฟรกาใต (ปฏบตหนาทราชการทางกรมพธการทต)2546 - 2550 กงสลใหญ (เจาหนาทการทต 9) สถานกงสลใหญ ณ เมองเจดดาห ซาอดอาระเบย

นายชชวาลย เจยรวนนทอาย 48 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ University of Southern California ประเทศสหรฐอเมรกา Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ และ บรษท หลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ�ากด (มหาชน) ประธานกรรมการบรหาร2548 - 2553 ประธานกรรมการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท ซพพซ จ�ากด (มหาชน)2547 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เมโทรสตาร พรอพเพอรต จ�ากด (มหาชน)2544 - ปจจบน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จ�ากด (มหาชน)2543 - ปจจบน กรรมการ บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ�ากด (มหาชน)2536 - ปจจบน กรรมการและผอ�านวยการบรหาร บรษท ทร คอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2550 - ปจจบน กรรมการ มลนธอออนประเทศไทย2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทโคโพลอตสาหกรรมพลาสตก จ�ากด2547 - ปจจบน Board of Associate Director บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จ�ากด2545 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอคโค ออโตพารท (ไทยแลนด) จ�ากด2543 - ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และ บรษท เทเลคอมโฮลดง จ�ากด ประธานคณะผบรหาร2533 - ปจจบน กรรมการ บรษท เมโทรแมชนเนอร จ�ากด

ดร. นนทพล พงษไพบลยอาย 54 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการและกรรมการบรหารคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาเอกบรหารธรกจ (การเงน) มหาวทยาลยนอรทเทกซส ประเทศสหรฐอเมรกา Director Accreditation Program (DAP) และ The Role of Chairman (RCM) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2553 - 2553 กรรมการผจดการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)2548 - 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2552 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ยไนเตด อควต จ�ากด2548 - 2552 กรรมการผจดการ บรษท โกลเบลก แอดไวเซอร จ�ากด2540 - 2548 ประธานกรรมการ บรษท ยไนเตด อควต จ�ากด2540 - 2548 ประธานกรรมการ บรษท ยไนเตด ออฟฟศซพพลายส จ�ากด

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 11www.amanah .co . th

Page 13: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

นายพงศธร คณานสรณอาย 59 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการและกรรมการบรหารคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ North Texas State University, Denton, Texas ประเทศสหรฐอเมรกา Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2553 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท แคท ไวรเลส เนตเวรค จ�ากด2553 - ปจจบน กรรมการ บรษท แคท โมบาย จ�ากด2553 - ปจจบน กรรมการ บรษท แคท คอนแทคเซนเตอร จ�ากด2553 - ปจจบน กรรมการ บรษท ธนารกษพฒนาสนทรพย จ�ากด2548 - ปจจบน รองกรรมการผจดการอาวโส ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย

นายสรศกด พนธสายเชอ*อาย 37 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการและกรรมการบรหารคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร รฐประสาสนศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสรนทร Director Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท รอยละ 0.79ประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2547 - ปจจบน ผพพากษาสมทบ ศาลจงหวดสรนทร แผนกคดเยาวชนและครอบครว2542 - ปจจบน ผจดการทวไป บรษท สยาม เจ เอส ธรกจ จ�ากด2537 - ปจจบน ผจดการทวไป บรษท สยามนสสนสรนทร จ�ากด

นายสต ศงขวณชอาย 51 ปต�ำแหนงในบรษท กรรมการผจดการคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ จฬาลงกรณมหาวทยาลยสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจการทเปนบรษทจดทะเบยน2542 - 2551 ผอ�านวยการอาวโส ธนาคารเอไอจ เพอรายยอย จ�ากด (มหาชน) Distribution Network Group Headกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2551 - 2553 ผอ�านวยการอาวโส ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย Retail Banking Group

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)12 www.amanah .co . th

Page 14: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

นางศรเพชร สนทรวภาตอาย 48 ปต�ำแหนงในบรษท รองกรรมการผจดการคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ผสอบบญชรบอนญาต ( CPA) ผตรวจสอบภายในรบอนญาต (CIA) Certified Professional Internal Auditor (CPIA) ผสอบบญชภาษอากร (TA)สดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2550 - 2552 ผชวยกรรมการผจดการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) สายงานการเงนและพฒนาธรกจ2548 - 2550 ผอ�านวยการอาวโส บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) ฝายบญชและบรหารเงนกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม

นายสณฐต ธรธนตนนทอาย 45 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ สายงานธรกจบรหารทรพยสนคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร ศลปศาสตร มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราชสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2549 - 2550 ผอ�านวยการ ฝายบรหารทรพยสน บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)2547 - 2549 ผอ�านวยการ ฝายการตลาด บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2551 - 2553 กรรมการ บรษท นวจามกร จ�ากด

นายอลงกรณ สตตบศยอาย 41 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบรหารความเสยงและพฒนาองคกรคณวฒกำรศกษำสงสด Master of Commerce Finance and Management, The University of Sydney ประเทศออสเตรเลย Director Accreditation Program (DAP) และ Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)สดสวนกำรถอหนในบรษท รอยละ 0.01ประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2548 - 2550 ผอ�านวยการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) ส�านกกรรมการผจดการ2544 - 2548 นตกรอาวโสงานทปรกษากฎหมาย ธนาคารเอเชย จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม

นายอนชา พนธวมลอาย 53 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ ฝายสอสารองคกรคณวฒกำรศกษำสงสด ประกาศนยบตรวชาชพ บรหารธรกจ มหาวทยาลยซดนย Mini MBA สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปรญญาตร รฐศาสตรบรหารรฐกจ มหาวทยาลยรามค�าแหงสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2549 - 2550 ผอ�านวยการ ฝายปฏบตการธรกจ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)2545 - 2549 ผชวยผอ�านวยการ บรษทหลกทรพยไซรส จ�ากด (มหาชน) ฝายนกลงทนสมพนธกจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2551 - 2553 กรรมการ บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 13www.amanah .co . th

Page 15: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

นายวสนทร อทาสนอาย 51 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ สายงานกฎหมายคณวฒกำรศกษำสงสด เนตบณฑต ส�านกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบญฑตยสภา นตศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค�าแหงสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2550 - 2551 ผชวยกรรมการผจดการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2540 - ปจจบน นกกฎหมายอสระ บรษท กงวานสมทรทนายความและทปรกษากฎหมาย จ�ากด ทปรกษากตตมศกด ทปรกษากฎหมายและ ส�านกกฎหมาย มนตร อนภาพ อกฤษฏและโคลเซอร จ�ากด ทนายความ (อสระ) ทปรกษากฎหมาย บรษท ก�าจรกจกอสราง จ�ากด ทปรกษากฎหมาย บรษท ไทรทน โปรดกชน จ�ากด

นางสาวศรพร เลศสตยสกใสอาย 43 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจและการตลาดคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร คณะนเทศศาสตร มหาวทยาลยกรงเทพสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2549 - 2552 ผชวยผอ�านวยการ ธนาคาร เอไอจ เพอรายยอย (มหาชน) กลมงานกจการสาขากจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน2552 - 2553 ผชวยผอ�านวยการ ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ฝายพฒนาธรกจเชาซอ

นายนพดล แสงประทมอาย 45 ปต�ำแหนงในบรษท ผชวยกรรมการผจดการ สายงานสนบสนนธรกจคณวฒกำรศกษำสงสด ปรญญาตร สาขาวทยาการคอมพวเตอร มหาวทยาลยรามค�าแหงสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2552 - 2553 ผอ�านวยการ ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน)2549 - 2552 ผอ�านวยการ ธนาคารเอ ไอ จ เพอรายยอย จ�ากด (มหาชน)กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม

นางสาวลกขณา พนตดเรกอาย 42 ปต�ำแหนงในบรษท ผอ�านวยการ ฝายการเงนคณวฒกำรศกษำสงสด เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตรสดสวนกำรถอหนในบรษท ไมมประสบกำรณกำรท�ำงำนในระยะ 5 ป ยอนหลงกจกำรทเปนบรษทจดทะเบยน2549 - 2552 รองผอ�านวยการ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) ฝายบญชและบรหารเงนกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม

หมายเหต* นายสมชย พนธสายเชอ มความสมพนธเปนลกพลกนองกบ นายสรศกด พนธสายเชอ จ�านวนหนทถอรวมคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)14 www.amanah .co . th

Page 16: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท และบรษทยอย

บรษทประกอบธรกจใหบรการสนเชอเชาซอและสนเชอสญญาเชาทางการเงน แกลกคาบคคลธรรมดาและนตบคคล แตหลงจากทธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ไดเขามาเปนผถอหนใหญของบรษทแลวนน บรษทจงมการเปลยนแปลงโครงสรางผลตภณฑและบรการใหม เปนดงน

1. การใหบรการทางดานสนเชอเชาซอ (Islamic Hire Purchase)2. การใหบรการสนเชอสญญาเชาทางการเงน (Islamic Financial Lease)3. การใหบรการสนเชอเพอผประกอบการรถยนต (Inventory Finance)4. ธรกจการจ�าหนายรถยนตใชแลว ภายในประเทศ ซงเปนธรกจหลกของบรษทยอยของบรษท5. ธรกจการใหบรการสถาบนการเงน (Banking Agent) ซงเปนธรกจการใหบรการดานธรกรรมทางการเงน แกสถาบนการเงนอน ๆ6. การใหบรการดานรถยนตตาง ๆ เชน บรการดานการจดท�าประกนภย และตออายกรมธรรมประกนภยรถยนต บรการประกนสนเชอรถยนต

แบบกลม และบรการดานทะเบยนรถยนต เปนตน

โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอยแยกตามประเภทของธรกจ

ประเภทป 2553 ป 2552 ป 2551

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากสญญาเชาซอ 134.12 57.29 177.58 73.26 193.47 66.35

รายไดจากสญญาเชาทางการเงน 01.66 0.71 03.92 1.62 17.10 5.86

รายไดจากลกหนโอนสทธ 06.03 2.57 00.00 0.00 0.00 0.00

รายไดจากการใหเชา 01.41 0.60 00.00 0.00 15.50 5.32

รายไดคาบรหารจดการ 00.09 0.04 01.91 0.79 3.10 1.06

รายไดจากธรกจประมลรถยนตเพอจ�าหนาย 58.83 25.13 10.15 4.19 0.00 0.00

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) 00.00 0.00 04.08 1.68 0.00 0.00

ดอกเบยรบ 05.08 2.17 08.09 3.34 23.67 8.12

รายไดอน 26.89 11.48 36.68 15.13 38.74 13.29

รวม 234.11 100.00 242.41 100.00 291.58 100.00

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 15www.amanah .co . th

Page 17: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑบรษทประกอบธรกจใหบรการทางการเงนภายใตหลกชะรอะฮ หรอหลกธรกจเคยงคคณธรรม โดยมผลตภณฑทางการเงนและการบรการ

ทางการเงนทสามารถตอบสนองความตองการของกลมลกคาเปาหมายไดทกกลม ประกอบดวย ธรกจดงน

1. ธรกจใหบรการสนเชอเชาซอ (Islamic Hire Purchase)2. ธรกจใหบรการสนเชอสญญาเชาทางการเงน (Islamic Financial Lease)3. ธรกจใหบรการสนเชอเพอผประกอบการรถยนต (Inventory Finance)4. สนเชอเชาซอเพอการพาณชย (Amanah Auto SME Financing)5. ธรกจจ�าหนายรถยนตใชแลว (Used Car Dealer Business)6. ใหบรการดานรถยนต อน ๆ

บรษทมชองทางการสงมอบบรการใหกบลกคากลมเปาหมาย โดยลกคาสามารถใชบรการผานชองทางการจดจ�าหนาย ทส�านกงานใหญ และส�านกงานสาขาในสวนภมภาคอก 7 แหง ทพรอมใหบรการ ประกอบดวย สาขาชลบร สาขาพระนครศรอยธยา สาขาภเกต สาขานครราชสมา สาขาขอนแกน สาขาอดรธาน และสาขาอบลราชธาน นอกจากนบรษทยงใหบรการลกคาโดยมส�านกงานตวแทนของบรษท ภายใตชอ อะมานะฮ เอกซเพรส (Amanah Express) อกจ�านวนมากกวา 100 แหงทวประเทศ

1) ลกษณะบรการ

บรษทเปนผใหบรการดานสนเชอเชาซอรถยนต สนเชอสญญาเชาทางการเงน และด�าเนนธรกจจ�าหนายรถยนตใชแลว โดยผลตภณฑและบรการของบรษท สามารถครอบคลมกลมลกคาเปาหมายทกกลม เชนกลมลกคาบคคลธรรมดาและกลมลกคานตบคคล ครอบคลมทงตลาดรถยนตใหม ตลาดรถยนตใชแลว ทกประเภทและทกชนด ตลอดจนการใหบรการทงรถยนตสวนบคคล และรถยนตสาธารณะ ทงนโครงสรางผลตภณฑและบรการใหม เปนดงน

1.1 การใหบรการทางดานสนเชอเชาซอ (Islamic Hire Purchase) สนเชอเชาซอรถยนต บรษท ไดพฒนาผลตภณฑนภายใตหลกการ อญาเราะฮ วะ อกตนาอ (Ijarah Wa Igtina) คอหลกการท�า

ธรกรรมการเชาซอทรพยสน (Basic Rule of Ijarah) ซงเปนหลกการการท�าธรกรรมทถกตองตามหลก ชะรอะฮ (Shariah) โดยสามารถอธบายหลกการดงกลาวไดดงน

1. การเชาซอทรพยสนตามหลก ชะรอะฮ นนหมายถงการทบรษทในฐานะเจาของทรพย ไดโอนสทธในการใชประโยชนจากทรพยใหผเชาซอใชสทธเกบกนในทรพยสนทครอบครอง (Transferring of usufruct) โดยก�าหนดใหผเชาซอเปนผช�าระราคาคาเชาซอรายเดอนตามทไดตกลงกนไวเปนลายลกษณอกษรในสญญาเชาซอ หรอหมายถงการทบรษทในฐานะผใหเชาซอ น�าทรพยสนออกให ผเชาซอไดเชา และใหค�ามนวาจะขายทรพยสนนน หรอวาจะใหทรพยสนนน ตกเปนกรรมสทธแกผเชาซอ โดยมเงอนไขวา ผเชาซอไดใชเงนเปนจ�านวนเทานนเทานคราว

2. ทรพยทบรษท ใหเชาชอจะตองเปนสนคาทมราคา มคณประโยชนในการใชงาน เชน ยานพาหนะ เครองจกร เครองใชไฟฟา เปนตน ยกเวน สนคาเพอการอปโภคและบรโภค เชน เงนตรา ขาว น�าตาลเปนตน ผใหเชาซอเปนเจาของกรรมสทธในทรพย โดยในสญญาเชาซอจะตองก�าหนดระยะเวลาเชาซอเรมตนและระยะเวลาสนสดการเชาซอ และผเชาซอควรระบวตถประสงคของการเชาซอใหชดเจน เชน การเชาซอรถยนตเพอใชเปนยานพาหนะส�าหรบเดนทาง หรอ ขนสงสนคา เปนตน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)16 www.amanah .co . th

Page 18: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ปจจบนบรษทมผลตภณฑสนเชอเชาซอรถยนตส�าหรบบรการลกคาดงน• ผลตภณฑสนเชอเชาซอรถยนตใหม (Amanah Auto Financing)• ผลตภณฑสนเชอเชาซอรถยนตใหม กลมลกคาบคคล• ผลตภณฑสนเชอเชาซอรถยนตใหม กลมผประกอบการรถสาธารณะ• ผลตภณฑสนเชอเชาซอรถยนตใชแลว (Amanah Used Car Financing)• ผลตภณฑสนเชอเพอเสรมสภาพคลอง (Auto To Money)• ผลตภณฑสนเชอเชาซอเพอโอนยายสถาบนการเงน ( Amanah Refinancing)• ผลตภณฑสนเชอเชาซอเพอเสรมสภาพคลอง ( Amanah Auto title Refinancing)

1.2 การใหบรการสนเชอสญญาเชาทางการเงน (Islamic Financial Lease) บรษทใหบรการสนเชอประเภทนแก นตบคคลทมความประสงคทจะจดหาทรพยสนประเภทยานพาหนะ หรอเครองมอ เครองจกร

ตาง ๆ เพอการด�าเนนงานในกจการโดยการช�าระคาเชาเปนคาใชจายรายเดอน จนครบจ�านวนเดอนตามสญญา ผท�าสญญาเชาทางการเงนจะเปนผดแลทรพยสนและบ�ารงรกษาทรพยสนนนใหอยในสภาพทด และเมอครบสญญาเชาผท�าสญญาเชามสทธทจะขอซอทรพยทเชาไปเปนของตนเองตามราคาตลาด หรอสงมอบทรพยคนใหกบบรษท เพอด�าเนนการใหเชาหรอจ�าหนายตอไป

1.3 การใหบรการสนเชอเพอผจ�าหนายรถยนต (Inventory Finance) ผลตภณฑสนเชอเพอผจ�าหนายรถยนต เปนสนเชอทผจ�าหนายรถยนตมาขอสนเชอโดยมวตถประสงคเพอน�าเงนไปซอสนคาคงคลง

หรอรถยนต เพอน�ามาจอดโชวในหองแสดงสนคา และจ�าหนายตอไป โดยวางเอกสารสทธทางทะเบยนรถยนตไวเปนหลกประกน และเมอผจ�าหนายรถยนต จ�าหนายรถยนตเปนทเรยบรอยแลวกจะด�าเนนการช�าระเงนเพอไถถอนและน�าเอกสารสทธทางทะเบยนรถยนตไปด�าเนนการจดทะเบยนรถยตใหกบผซอตอไป

1.4 สนเชอเชาซอเพอการพาณชย (Amanah Auto SME Financing) สนเชอเชาซอเพอการพาณชย เปนการใหบรการสนเชอเชาซอยานพาหนะ ของลกคากลมธรกจ ทเปนนตบคคลขนาดกลาง และ

ขนาดยอย โดยมวตถประสงคเพอซอยานพาหนะไวใชในการด�าเนนงานเชน รถยนตประจ�าต�าแหนง การขนสงสนคา พนกงานของบรษท หรอการซอยานพาหนะเพอประกอบอาชพรถยนตสาธารณะดานตาง ๆ

1.5 ธรกจจ�าหนายรถยนตใชแลว เปนธรกจหลกของ บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด ซงเปนบรษทยอยของบรษท ด�าเนนงานซอขายรถยนตใชแลวทง

รถยนตนงสวนบคคลและรถยนตเพอการพาณชย มสถานทจ�าหนายรถยนตใชแลวใหบรการ 4 แหง ตงอยในพนทเขตบางนา กรงเทพมหานคร จงหวดนนทบร จงหวดนครราชสมา และจงหวดอดรธาน

1.6 การใหบรการดานรถยนตตาง ๆ เปนการใหบรการดานอน ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษท โดยมกลมลกคาเปาหมายเปนลกคาทใชบรการสนเชอเชาซอรถยนต เชน

บรการดานการจดท�า และตออายกรมธรรมประกนภยรถยนต พ.ร.บ. และงานบรการดานทะเบยนรถยนต เปนตน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 17www.amanah .co . th

Page 19: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

2) การตลาดและการแขงขน

2.1 กลมลกคาเปาหมายของบรษทประกอบดวย1. กลมลกคาธรกจ หรอสถาบน (Corporate Business) ประกอบดวยองคกรธรกจขนาดใหญทงภาคเอกชนและภาครฐ โดย

เฉพาะรฐวสาหกจ โดยบรการหลกทบรษทน�าเสนอ คอผลตภณฑสวสดการสนเชอเชาซอ (Auto Financing for Employee) ใหกบพนกงานของสถาบนทเขารวมโครงการ

2. กลมลกคาธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Business) ประกอบดวยองคกรธรกจขนาดกลางและขนาดยอย โดย มงเนนใหความส�าคญกบผประกอบการทอยในอตสหกรรมการผลตและจ�าหนายอาหารฮาลาล (Halal Food) และธรกจการประกอบการรถยนตรบจางสาธารณะทงประจ�าทางและไมประจ�าทาง

3. กลมลกคารายยอย (Consumer Group) เปนกลมลกคาเปาหมายหลกของบรษท ซงมวตถประสงคในการใชบรการสนเชอเชาซอรถยนตใหมหรอรถยนตใชแลว โดยมวตถประสงค เพอใชในการเดนทาง หรอใชเปนเครองมอในการประกอบอาชพ

2.2 ชองทางการจดจ�าหนาย1. การสงมอบบรการผลตภณฑทางการเงนของบรษท บรษทก�าหนดไวดงน ลกคาสามารถตดตอขอใชบรการไดทส�านกงานใหญ

และส�านกงานสาขาในมภาค (Branch Network) จ�านวน 7 แหงดงน ส�านกงานสาขา ชลบร พระนครศรอยธยา ภเกต นครราชสมา ขอนแกน อดรธาน และอบลราชธาน

2. บรษทจ�าหนายผลตภณฑสนเชอเชาซอโดยใชชองทางของ พนกงานลกคาสมพนธ (Customer Relationship Officer) เปนพนกงานขายของบรษท โดยบรษทไดจดตงทมงานขายทงในเขตกรงเทพมหานครและภมภาค บรษทมงเนนใหพนกงานลกคาสมพนธ (CRO) น�าเสนอผลตภนฑสนเชอเชาซอของบรษท และสรางความสมพนธทดกบกลมตวแทนจ�าหนายรถยนต รวมถงพนธมตรทางธรกจดานตาง ๆ ของบรษท

3. ส�านกงานตวแทนจ�าหนายของบรษททมชอเรยกวา อะมานะฮ เอกซเพรส (Amanah Express) ซงมส�านกงานมากกวา 100 แหงทวประเทศ

4. การตดตอผานเวบไซตของบรษท www.amanah.co.th

2.3 การตลาดและภาวะการแขงขน1. ลกษณะตลาด ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 มจ�านวนผประกอบการใหบรการสนเชอเชาซอทเปนสมาชกสมาคมธรกจเชาซอไทย มจ�านวน

33 ราย ซงประกอบไปดวยธนาคาร สถาบนการเงน และผจดจ�าหนายรถยนต (Captive Financier) ซงมศกยภาพในการแขงขนสง สงผลใหการแขงขนในธรกจมความรนแรงโดยเฉพาะการแขงขนดานราคา อยางไรกตามบรษทยงเปนผใหบรการสนเชอเชาซอรายเดยวในตลาดทใหบรการเชาซอตามหลกชะรอะฮ

ปทผานมาธรกจใหบรการสนเชอเชาซอรถยนตซงเปนธรกจหลกของบรษทไดเตบโตตามการขยายตวของตลาดรถยนตในประเทศ ทงนในป 2553 ยอดจ�าหนายรถยนตใหมในประเทศ อยท 800,357 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 45.80 ทงน สดสวนรถยนตใหม แบงเปนรถยนตนงรอยละ 43.30 และรถยนตเพอการพาณชยรอยละ 56.70

ตารางแสดงยอดขายรถยนตในประเทศไทย ตงแตป 2549-2553(หนวย: คน)

ประเภทรถยนต ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

รถยนตนง 195,458 182,767 238,990 235,169 346,644

รถยนตเพอการพาณชย 486,705 448,484 375,088 313,703 453,713

รวม 682,163 631,251 614,078 548,872 800,357

ทมา : สถาบนยานยนต

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)18 www.amanah .co . th

Page 20: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

2. สภาพการแขงขน ธรกจเชาซอรถยนตของไทยขยายตวอยางตอเนองและมเสถยรภาพ แมวาจะไดรบผลกระทบจากปญหาความขดแยงทาง

การเมองในประเทศในชวงครงปแรกของป 2553 โดยไดรบปจจยสนบสนนจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล การฟนตวทางเศรษฐกจของประเทศคคา ตลอดจนการขยายตวของภาคการบรโภคและการลงทนภายในประเทศ จากปจจยสนบสนนดงกลาว ท�าใหความตองการสนเชอภาคครวเรอนเพมขน บรษทมงเนนกลยทธการสรางคณภาพสนเชอ และลดหน ทไมกอใหเกดรายไดลง และเตรยมพรอมทจะรองรบตลาดทอาจมทศทางไมแนนอน โดยเนนการแขงขนดานคณภาพมากกวาดานปรมาณ และการขยายฐานลกคาอยางมคณภาพ โดยอาศยประสบการณในการด�าเนนธรกจกวา 18 ป ประกอบกบบรษทมระบบการปฏบตการและการบรหารทมประสทธภาพ ตลอดจนการใหบรการทด สงผลใหบรษทสามารถแขงขนในตลาดไดและสามารถใหบรการทตอบสนองความตองการของลกคาไดทกรปแบบ

ส�าหรบตลาดสนเชอเชาซอรถยนตในป 2553 มการเตบโตอยางมากเปนผลมาจากยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศทมอตราการเตบโตสงมากทรอยละ 45.80 เมอเทยบกบปกอน ตามสภาวะเศรษฐกจในประเทศมการฟนตวอยางตอเนอง อยางไรกตามการแขงขนของตลาดสนเชอเชาซอยงคงมการแขงขนรนแรง โดยผใหเชาซอรายใหญมการเสนออตราก�าไรเชาซอทต�า พรอมลดอตราเงนดาวน และขยายระยะเวลาเชาซอใหยาวขนเพอดงดดลกคา

จากภาวะการแขงขนในเรองอตราก�าไรเชาซอทลดลงต�ามากในปทผานมาของธรกจเชาซอยนตใหม และเชาซอรถยนตใชแลว ผใหเชาซอหลายรายรวมถงบรษทไดหนมาใหความสนใจกบสนเชอส�าหรบคนมรถเพมขน ซงมผลตอบแทนสงกวาสนเชอรถยนตใหม นอกจากนบรษทยงมความสนใจกลมลกคาผประกอบการรถตโดยสารสาธารณะและรถแทกซ ดวยเชนกน

ดวยประสบการณทยาวนานของบรษท ประกอบกบการมความสมพนธทดกบผแทนผจ�าหนายรถยนต (Dealer) ความสามารถในการบรหารตนทนทมประสทธผล ความช�านาญในการบรหารความเสยงและการบรหารและตดตามหนอยาง มประสทธภาพ ท�าใหบรษท มศกยภาพในการแขงขน และเชอมนวาจะสามารถขยายสวนแบงการตลาดของธรกจเชาซอตอไปได

3. แนวโนมอตสาหกรรม ตลาดรถยนตในประเทศของไทยในป 2554 คาดวามทศทางขยายตวตอเนองจากป 2553 โดยไดรบปจจยสนบสนน

หลายดานทจะสงผลกระตนตลาดโดยปจจยสนบสนนเหลานประกอบดวยราคาสนคาเกษตรหลายรายการทยงรกษาระดบราคาสงสงผลดตอรายไดเกษตรกรท�าใหก�าลงซอของผบรโภคในประเทศเพมสงขนตาม นอกจากนการลงทนในประเทศท ขยายตวตอเนองซงไมเพยงแตเปนปจจยส�าคญทกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจในป 2554 ยงมสวนทจะกระตนการจางงานและรายไดของประชาชน ประกอบกบการเปดตวรถยนตรนใหมออกสตลาดอยางตอเนอง โดยเฉพาะในกลมรถยนตนงขนาดเลก ขณะทรถยนตรนทเปดตวออกมาสตลาดตงแตปลายป 2553 กคาดวาจะยงไดรบผลตอบรบทดอยางตอเนองจากตลาด

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 19www.amanah .co . th

Page 21: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ภาพรวมของการบรหารจดการความเสยงภาวะเศรษฐกจของประเทศไทยในชวงป 2552-2553 ทผานมาไดรบผลกระทบจากวกฤตการเงนโลก ความไมสงบทางการเมองอยาง

ตอเนอง ท�าใหสถาบนการเงนระมดระวงในการอ�านวยสนเชอ และไมสามารถจดหาเงนทนในการด�าเนนธรกจไดเพยงพอ ประกอบกบตนทนทางการเงนทสงขนจนไมสามารถแขงขนกบธนาคารพาณชยทประกอบธรกจเชาซอได การประกอบธรกจของบรษท จงเนนการควบคมคาใชจาย

ตอมาเมอวนท 21 กนยายน 2553 ธนาคารอสลามแหงประเทศไทยไดเขามาเปนผถอหนใหญของบรษทในอตรารอยละ 49 ของ ทนจดทะเบยนช�าระแลว และไดมการแตงตงคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยคณะกรรมการอสระ และคณะกรรมการชะรอะฮ เพอใหม ความสอดคลองกบพระราชบญญตการจดตงธนาคารอสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซงมหนาทใหค�าปรกษาและค�าแนะน�าเกยวกบการประกอบธรกจของบรษท โดยไมขดตอหลกชะรอะฮ

ตามแนวนโยบายบรหารความเสยงของคณะกรรมการบรษท ใหความส�าคญกบการบรหารความเสยง การควบคมภายใน และการก�ากบดแลกจการทด โดยการก�าหนดวตถประสงค เชงกลยทธ โครงสรางองคกร รวมทงแนวทางในการบรหารความเสยงขององคกรไวอยางเหมาะสมและชดเจน ทงน กจกรรมการบรหารความเสยงทงหมดมวตถประสงคหลกคอการบรหารจดการความเสยงของทงองคกร เพอท�าใหบรษทสามารถบรรลวตถประสงคตามทก�าหนดไว

นอกจากทกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ ซงมหนาทก�ากบดแลการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายใน ไดเรมใช Risk based approach ในการใหขอเสนอแนะแกผบรหารระดบสงและฝายงานผรบตรวจในเชงการใหค�าปรกษา

เนองจากบรษทมผถอหนใหญคอธนาคารอสลามแหงประเทศไทย จงมการบรหารความเสยงทสอดคลองกบแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย โดยแบงแยกความเสยงออกเปน ความเสยงดานกลยทธ ความเสยงดานเครดต ความเสยงดานตลาด ความเสยงดานสภาพคลอง และความเสยงดานปฏบตการโดยรวมถงความเสยงดานชะรอะฮดวย

โครงสรางการบรหารความเสยงบรษทไดมการบรหารความเสยงในเชงบรณาการอยางทวถงทงองคกร โดยมการพฒนาระบบการบรหารความเสยงทส�าคญ ไดแก จดให

ฝายงานด�าเนนการประเมนการควบคมภายในของตนเอง (Control Self Assessment) เพอการบรหารความเสยง การทบทวนโครงสรางองคกรเพอใหการด�าเนนงานของบรษทมระบบ Check & Balance ทมประสทธภาพมากยงขน โดยมสายการบงคบบญชาทเปนอสระตอกน และการเขารวมเปนสมาชกอนกรรมการดานความเสยงของสมาคมธรกจเชาซอไทย เปนตน

บรษทมนโยบายการบรหารความเสยงในภาพรวมขององคกร ความเสยงทมนยส�าคญ หากพบวาความเสยงนนมผลกระทบกบวตถประสงคหลกของบรษท จะก�าหนดใหมการควบคมเพอใหความเสยงลดลงในระดบทยอมรบได

คณะกรรมการบรหาร รวมทง คณะกรรมการบรษท ไดก�าหนดนโยบายบรหารความเสยงของบรษทใหมมาตรฐานเดยวกน รวมถง การดแลความเสยงและระบบควบคมภายในภาพรวม โดยคณะกรรมการบรหารภายใตการแตงตงของคณะกรรมการบรษท จะท�าหนาทดแลทงความเสยงดานกลยทธ ความเสยงรวมขององคกร และความเสยงระดบรายการของแตละประเภทความเสยง ส�าหรบคณะกรรมการชะรอะฮ ท�าหนาทเปนทปรกษาในการบรหารความเสยงดานชะรอะฮ

การดแลความเสยงเฉพาะตวในระดบรายการนน จะมคณะกรรมการและผรบมอบอ�านาจ เฉพาะกจเปนผดแล เชน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการพจารณาการลงทนซอบญชสนเชอ คณะอนกรรมการพจารณาหนทมปญหา คณะอนกรรมการตรวจสอบ ขอเทจจรง คณะอนกรรมการพจารณาราคาทรพยสน เปนตน และทกฝายงานมสวนรวม

ทงน สายงานธรกจทกสายจะเปนเจาของความเสยงและตองรบผดชอบตอการบรหารความเสยงในสวนของตนภายใตนโยบายและ แนวปฏบตทบรษทก�าหนด ทงน ระบบบรหารความเสยงและการควบคมภายในทงหมดจะถกตรวจสอบตามแนวความเสยง (Risk based approach) โดยฝายตรวจสอบภายใน ซงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ตามแนวทางการจดระบบการควบคมภายในทก�าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถงการก�าหนดองคประกอบการบรหารความเสยง องคกร (Components of Enterprise Risk Management) เพอเปนการเพมประสทธภาพของการบรหารความเสยงรวม

ส�าหรบการก�ากบดแลฝายตรวจสอบภายในนน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาใหความเหนชอบแผนงานตรวจสอบตามแนวทางความเสยง (Risk based approach) ประจ�าปของฝายตรวจสอบภายใน รบทราบรายงานผลการประเมนระบบการควบคมภายในประจ�าป 2553 ตามแผนงานทไดรบอนมตไว ก�ากบดแลการปฏบตงานตรวจสอบภายในใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผลเพยงพอกบระดบ ความเสยงทยอมรบได เหมาะสมกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป มการตดตามใหบรษทปรบปรงการด�าเนนงานตามขอเสนอแนะในรายงานผลการประเมนระบบควบคมภายในในประเดนทมนยส�าคญสง รวมถง วางแผนปรบปรงแนวทางการตรวจสอบภายในจากวธ Operational Audit ไปสวธ Risk Based Audit เพอใหสามารถใหค�าปรกษาและขอเสนอแนะแกฝายบรหารไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลมากขน

ปจจยความเสยงและการบรหารความเสยง

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)20 www.amanah .co . th

Page 22: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ความเสยงดานตาง ๆ1. ความเสยงดานกลยทธ ความเสยงดานกลยทธ คอ ความเสยงทเกดจาการก�าหนดแผนกลยทธ และแผนด�าเนนงานและการน�าไปปฏบตไมเหมาะสม หรอ

ไมสอดคลองกบปจจยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อนสงผลกระทบตอรายได หรอ ความด�ารงอยของบรษท

แนวทางการบรหารความเสยงดานกลยทธ

1) มการก�าหนดนโยบายกลยทธเปาหมายโครงสรางองคกรทชดเจนและสอดคลองกบสภาวะปจจบน บรษทไดจดท�าแผนธรกจ 5 ป แบบตอเนอง เพอเปนแนวทางในการปฏบตงาน ซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท

กอนน�ามาปฏบต รวมทงมการก�าหนดวสยทศน พนธกจ คานยมองคกร เปาหมาย กลยทธ ตลอดจนงบประมาณ โดยมการก�าหนดหลกเกณฑการวดผลทชดเจน หากมปจจยจากภายในและภายนอกองคกรทมนยส�าคญทมความเสยงตอแผนธรกจ ฝายบรหารจะด�าเนนการทบทวนแผนและเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาโดยเรว เพอใหแผนธรกจทใชมความสอดคลองกบสภาวะปจจบนท�าใหสามารถบรรลวตถประสงคตามทก�าหนดไว

2) การก�าหนดขนาดการใหสนเชอ เพอปองกนการกระจกตวของการใหสนเชอ บรษทไดก�าหนดกลมลกคาเปาหมายไวชดเจนในสดสวน กลมลกคาสถาบน รอยละ 8

กลมธรกจขนาดกลาง รอยละ 32 และกลมลกคารายยอย รอยละ 60 นอกจากนองคกรยงไดพจารณาถงการน�าหลกการและแนวทางในการก�ากบดแลกจการทดมาปรบใชเพอรกษาสทธและผลประโยชน

ของผมสวนไดสวนเสย (Stakeholders)

2. ความเสยงดานเครดต ความเสยงดานเครดต คอ โอกาสหรอความนาจะเปนทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระทตกลงไว รวมถงโอกาสทคคาจะถกปรบลด

อนดบความเสยงดานเครดต ซงอาจสงผลกระทบตอรายไดของบรษท

แนวทางการบรหารความเสยงดานเครดต

1) การบรหารจดการดานสนเชอ ในกระบวนการบรหารจดการดานสนเชอนน บรษทไดแบงแยกฝายงานทท�าหนาทหาลกคาและอนมตสนเชออยางชดเจนและ

เปนอสระตอกน ไดแก ฝายพฒนาธรกจท�าหนาทจดหาลกคา และฝายอนมตสนเชอท�าหนาทวเคราะหตรวจสอบความถกตองของขอมลดานตาง ๆ นอกจากนบรษทมนโยบายในการดแลลกหนตงแตเรมสญญาอยางใกลชด รวมถงการใหค�าปรกษาในกรณทลกคาไมสามารถปฏบตไดตามสญญาเพอปองกนการเกดหนทไมกอใหเกดรายได ฝายงานทท�าหนาทรบผดชอบใหการตดตามหนโดยตรงพรอมทงมฝายงานทท�าหนาทในการตดตามรบรถคนจากลกคา ไดแก ฝายธรกจบรหารหนสน 1 และฝายธรกจบรหารหนสน 2

ในป 2553 อตราสวนหนทไมกอใหเกดรายไดตอสนเชอรวมของบรษทลดลงจากรอยละ 6.70 คงเหลอรอยละ 5.17 เนองจากสภาพเศรษฐกจทดขนและการบรหารจดการดานสนเชออยางมประสทธภาพ

บรษทไดตงส�ารองคาเผอหนสงสยจะสญของสนเชอสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนในป 2553 จ�านวนเงน 124.66 ลานบาท ซงเปนไปตามเกณฑทไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

2) การก�าหนดกลมลกคาและหลกประกน บรษทไดมการก�าหนดกลมลกคาเปาหมายทชดเจนและมรายไดทแนนอนเพอปองกนการเกดหนทไมกอใหเกดรายไดในอนาคต ส�าหรบหลกประกนบรษทมการก�าหนดการจดกลมรถยนตตามยหอรถยนตทเปนทตองการของทองตลาดท�าใหหลกประกนมสภาพ

คลองในการจดจ�าหนายในตลาดรองสงสามารถจ�าหนายไดในราคาทสงและจ�าหนายไดรวดเรว3) นโยบายการจดจ�าหนายทรพยสนรอการขาย เพอใหเกดความโปรงใสในการจดจ�าหนายทรพยสนรอการขาย บรษทมนโยบายในการจ�าหนาย โดยผานบรษทรบจางประมลท�าให

เกดความเปนธรรมทงบรษทและลกคา โดยมคณะอนกรรมการพจารณาราคาทรพยสน เปนผก�ากบดแล ทงน จากประวตการยดและจ�าหนายหลกประกนของการเชาซอรถยนต บรษทสามารถเรยกคนการช�าระเงนจากการจ�าหนายทรพยสน

ไดในอตราโดยเฉลยประมาณรอยละ 80 ถง 90 ของมลหนคงคาง ซงจดเปนอตราทสง

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 21www.amanah .co . th

Page 23: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

3. ความเสยงดานตลาด ความเสยงดานตลาด คอ ความเสยงทเกดจากการเคลอนไหวของอตราก�าไร อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ และระดบราคา ทม

ผลกระทบในทางลบตอรายไดของบรษท

แนวทางการบรหารความเสยงดานตลาด1) ตนทนในการด�าเนนงาน การด�าเนนธรกจกอนทธนาคารอสลามแหงประเทศไทยจะเขามารวมถอหนนน บรษทมการใหสนเชอดวยเงนทนของตนเองและ

กยมเงนจากสถาบนการเงนตาง ๆ การขยายตลาดจงมขอจ�ากด หลงจากธนาคารอสลามแหงประเทศไทยเขามาเปนผถอหนใหญ และบรษทสามารถระดมทนโดยตรงจากธนาคารฯ ได ซงจะท�าใหตนทนเงนลดลงจากการกยมเงนจากสถาบนการเงนจงท�าใหบรษทสามารถขยายปรมาณสนเชอและกลมลกคาเปาหมายไดหลากหลายยงขน

บรษทไดก�าหนดนโยบายในการบรหารอตราก�าไรหรอผลตอบแทนโดยก�าหนดจากกลมลกคาทใหผลตอบแทนระดบต�า ระดบ ปานกลางและระดบสงเมอเฉลยผลรวมแลว

ทงน ตนทนทางการเงนของบรษทป 2553 อยในระดบรอยละ 8.84 และไดรบผลตอบแทนเฉลยอยระดบรอยละ 16.77 โดยมสวนตาง อตราก�าไร (Net Profit Margin) อยระดบรอยละ 7.94 ซงสงกวาป 2552 สงผลท�าใหอตราก�าไรอยในระดบทยอมรบได ส�าหรบลกคารายใหมจะก�าหนดอตราก�าไรเฉลยสงกวาอตราเคลอนไหวของตนทนเงน

2) อตราแลกเปลยน แหลงเงนทนของบรษทเกดจากการระดมทนจากภายในประเทศจงท�าใหบรษทไมมความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ3) ระดบราคา เพอใหเกดความชดเจนการก�าหนดแนวทางการตลาดบรษทไดจดท�าคมอผลตภณฑ และคมอขายแยกตามผลตภณฑ ซงในคมอ

จะกลาวถงอตราก�าไรทก�าหนดโดยใชวธคดตามมลคาความเสยงของหลกประกน (Risk-based pricing method) ประกอบกบกลยทธการตงราคาเพอการแขงขน (Strategic competitive pricing) โดยแบงเปนอตราก�าไรส�าหรบลกคาเชาซอรถยนตในกลมทมสภาพคลองสง (Strategic brand) และลกคาเชาซอรถยนตในกลมทมสภาพคลองต�า (Standard brand) นอกจากน บรษทยง มงเนนการเตบโตดวยการลงทนซอบญชสนเชอจากสถาบนการเงนอน

ตงแตไตรมาส 4 ป 2553 เปนตนมาบรษทไดเปลยนกลยทธจากเชงรบมาเปนกลยทธใน เชงรก เพอขยายสนเชอ สงผลใหบรษทมการขยายตวของสนเชออยางตอเนองและมพนธมตรทางธรกจเพมมากขนซง ไดแก คคา Dealer รถยนต และตวแทนของบรษทในนาม “อะมานะฮ เอกซเพรส” (Amanah Express) เปนผด�าเนนการจดหาลกคาสนเชอภายใตชอและนโยบายการใหสนเชอของบรษท

4. ความเสยงดานสภาพคลอง ความเสยงดานสภาพคลอง คอ ความเสยงทเกดจากการทสถาบนการเงนไมสามารถช�าระหนสนและภาระผกพนเมอถงก�าหนด เนองจาก

ไมสามารถเปลยนสนทรพยเปนเงนสดได หรอไมสามารถจดหาเงนทนไดเพยงพอ หรอสามารถหาเงนมาช�าระไดแตดวยตนทนทสงเกนกวาระดบทยอมรบได ซงอาจสงผลกระทบตอรายไดของบรษท

แนวทางการบรหารความเสยงดานสภาพคลอง

การบรหารความเสยงดานสภาพคลองอยภายใตการดแลของผบรหารระดบสง โดยหนวยธรกจทเกยวของจะมหนาทรบผดชอบในการจดการฐานะสภาพคลองในแตละวน ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายบรหารความเสยงของบรษท รวมถงตามเกณฑของทางการ ซงมแนวทางดงน1) การช�าระหนคน หลงจากธนาคารอสลามแหงประเทศไทยเขามาเปนผถอหนใหญ บรษทมการเพมทนและไดช�าระหนคนแกสถาบนการเงนตาง ๆ

ทงหมดและมเงนทนเพมขน ท�าใหสภาพคลองของบรษทอยในอตราทสงเมอเทยบกบปกอน โดยมอตราสวนเงนทนหมนเวยนหรออตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) เทากบ 37.42 เทา เทยบกบ 1.72 เทา ณ วนสนป 2552 และอตราสวนหนสนตอสวนของ ผถอหน (Debt to equity ratio) เทากบ 0.02 เทา เทยบกบ 0.40 เทา ณ วนสนป 2552

2) การบรหารสภาพคลอง บรษทจดใหมการวางแผนทางการเงนและมฝายงานทรบผดชอบโดยตรงโดยรายงานฐานะทางการเงนใหผบรหารระดบสงทราบทกวน

พรอมทงมการวางแผนการบรหารเงนในระยะสนและระยะยาว ใหสอดคลองกบแหลงเงนทน ส�าหรบเงนทไดรบช�าระคางวดคนจากลกคาเมอเทยบกบคาใชจายในแตละเดอนบรษทสามารถมเงนทนหมนเวยนเพยงพอกบคาใชจาย

ทเกดขน โดยป 2553 บรษทมกระแสเงนสดรบจากการรบช�าระจ�านวน 765.53 ลานบาท และกระแสเงนสดจายจ�านวน 579.24 ลานบาท นอกจากนบรษทยงมผถอหนใหญเปนสถาบนการเงนท�าใหไดรบการสนบสนนอยางตอเนอง และเพอเปนการเสรมสภาพคลอง

ในอนาคตบรษทมแผนการระดมทนโดยการออกพนธบตรทสอดคลองตามหลกชะรอะฮอกดวย ดงนนในปจจบนและในอนาคตบรษทจงมการวางแผนการบรหารสภาพคลองไวอยางรดกมและมประสทธภาพ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)22 www.amanah .co . th

Page 24: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5. ความเสยงดานการปฎบตการ ความเสยงดานการปฏบตการ หมายถง ความเสยงทจะเกดความเสยหายอนเนองมาจากการขาดการก�ากบดแลกจการทดหรอขาด

ธรรมาภบาลในองคกร และการขาดการควบคมทด โดยอาจเกยวของกบกระบวนการปฏบตงานภายใน คน ระบบงาน หรอเหตการณภายนอกและสงผลกระทบตอรายไดของบรษท

เนองจากบรษทมผถอหนใหญคอธนาคารอสลามแหงประเทศไทย จงท�าใหบรษทเกดความเสยงดานชะรอะฮ ซงการท�าธรกจอาจ ไมสอดคลองกบพระราชบญญตธนาคารอสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545

แนวทางการบรหารความเสยงดานการปฏบตการ

1) การก�าหนดระเบยบวธปฏบตทชดเจนและเปนปจจบน ทบทวนอ�านาจการอนมตสนเชอและการกระจายอ�านาจเพอใหสอดคลองกบสภาวะปจจบนโดยไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ

บรษทกอนประกาศใช จดท�าคมอมาตรฐานการอ�านวยสนเชอ คมอผลตภณฑเชาซอรถยนต คมอการขายผลตภณฑ และคมอการปฏบตงานของทก

ฝายงาน เพอใชเปนแนวทางการปฏบตและกระบวนการท�างานไวอยางชดเจน ท�าใหบคลากรสามารถท�างานทดแทนกนไดภายในฝายงาน และฝายงานมการประเมนความเสยงในแตละกระบวนการท�างาน หากพบความเสยงทมนยส�าคญฝายงานจะด�าเนนการประเมนการควบคมภายในของตนเอง (Control Self Assessment) เพอใหเกดการควบคมทรดกมยงขน

2) การแบงแยกหนาทและอ�านาจอนมต เพอปองกนผลเสยหายทเปนตวเงน บรษทมการทบทวนโครงสรางองคกร โดยการแบงแยกหนาทความรบผดชอบทชดเจน มการ

สอบทานความถกตองจากหวหนางานและจากระหวางฝายงาน โดยสายการบงคบบญชาเปนอสระตอกน เพอปองกนความเสยหาย ทอาจเกดขน เชน งานดานตลาด เปนอสระจาก งานดานอนมตสนเชอ งานดานบญช เปนอสระจาก งานดานการเงน เปนตน ท�าใหมระบบ Check & Balance ทมประสทธภาพมากยงขน

คณะกรรมการบรษท เปนผวางกรอบและแผนการประเมนและควบคมความเสยงโดยรวม เพอใหบรษทปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบของทางการ นอกจากนระบบควบคมภายในและบรหารความเสยงทงหมด ยงถกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซงรายงานตรงตอคณะกรรมการบรษท

นอกจากนบรษทยงมฝายตรวจสอบภายในท�าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของบรษทและบรษทในเครอตามระบบการควบคมภายใน มการจดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปโดยพจารณาถงกระบวนการบรหารความเสยง (Risk-based Approach) ซงจะเนนความเสยง ส�าคญตางทจะมผลกระทบตอการบรรลวตถประสงคของบรษทมาใชในการวางแผน มการตรวจสอบการปฏบตงานตามแนวทางและระเบยบปฏบตอยางสม�าเสมอทงยงประสานงานกบฝายบรหารและฝายงานทเกยวของเพอเพมประสทธภาพของระบบการตรวจสอบ และระบบควบคมภายในเพอใหครอบคลมทกธรกรรมของบรษทมการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการบรหารความเสยงดานชะรอะฮ

1) บรษทมทปรกษาเปนผเชยวชาญดานชะรอะฮ บรษทมคณะกรรมการชะรอะฮท�าหนาทใหค�าปรกษาและค�าแนะน�าเกยวกบการด�าเนนธรกจตามหลกชะรอะฮทเกยวของกบการ

ด�าเนนงาน การพจารณารปแบบของการหาผลตอบแทน ใหอยบนหลกการของเมตตาธรรมและยตธรรม หลกเกณฑและเงอนไขทกผลตภณฑ คมอผลตภณฑสนเชอเชาซอตามหลก อญาเราะฮ วะ อกตนาอ และแบบฟอรมสญญาตาง ๆ

เกยวกบธรกจเชาซอ ไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการชะรอะฮแลว ซงสอดคลองกบพระราชบญญตธนาคารอสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545

2) ปรบปรงระบบงานและผลตภณฑตามหลกชะรอะฮ บรษทไดปรบปรงระบบงานสนเชอ (Active Hire Purchase (Islamic Version)) และผลตภณฑใหถกตองตามหลกชะรอะฮ เชน

การใหบรการทางดานสนเชอเชาซอ (Islamic Hire Purchase) และการใหบรการสนเชอสญญาเชาทางการเงน (Islamic Financial Lease) เปนตน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 23www.amanah .co . th

Page 25: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

1. รายชอกลมผถอหนรายใหญ ณวนท4ตลาคม2553บรษทมรายชอกลมผถอหนรายใหญดงน

ล�ำดบท ชอผถอหน จ�ำนวนหน คดเปนรอยละ

1 ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย 465,500,000 49.00

2 กลมพนธสายเชอ(หมายเหต1) 116,219,800 12.23

3 นางสมฤดกาญจนวเศษศร 35,000,000 3.68

4 กลมสมธรรมนมต(หมายเหต2) 24,909,900 2.62

5 นายอรญสนทดคณ 18,000,000 1.89

6 นางดวงใจปญญาทวกล 12,445,400 1.31

7 นายพรชยกลตงวฒนา 11,151,800 1.17

8 น.ส.ไพวรรณเหลาวฒนาถาวร 10,000,000 1.05

9 นายอรณกตตนนทพร 8,363,400 0.88

10 นางองคณาวรสาธต 8,204,797 0.86

หมายเหต : แหลงทมาของขอมลรายชอกลมผถอหนรายใหญ คอ บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ากดหมายเหต 1 : กลมพนธสายเชอ ประกอบดวย1. นายสมชย พนธสายเชอ จ�านวนหนทถอ 92,913,500 หน คดเปนรอยละ 9.782. นายสดทรก พนธสายเชอ จ�านวนหนทถอ 12,500,000 หน คดเปนรอยละ 1.323. นายสรศกด พนธสายเชอ จ�านวนหนทถอ 7,500,000 หน คดเปนรอยละ 0.794. นางสรรตน รงคกลนวฒน จ�านวนหนทถอ 2,550,300 หน คดเปนรอยละ 0.275. นางหวยเกยว แซเซย จ�านวนหนทถอ 756,000 หน คดเปนรอยละ 0.08หมายเหต 2 : กลมสมธรรมนมต ประกอบดวย1. นายชมพล สมธรรมนมต จ�านวนหนทถอ 24,759,900 หน คดเปนรอยละ 2.612. น.ส.จราภรณ สมธรรมนมต จ�านวนหนทถอ 150,000 หน คดเปนรอยละ 0.02

ผลงทนสามารถดขอมลผถอหนรายใหญของบรษทณวนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชมสามญผถอหนส�าหรบปลาสดไดจากเวบไซตของบรษทกอนการประชมสามญผถอหนประจ�าปในแตละปไดจากหวขอ“InvestorRelations/ขอมลส�าหรบผถอหน”

โครงสรางการถอหน

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)24 www.amanah .co . th

Page 26: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

2. ผถอหนรายใหญทโดยพฤตการณมอทธพลตอการกำาหนดนโยบายการจดการหรอ การดำาเนนงานของบรษทอยางมนยสำาคญ 1. ตวแทนจากธนาคารอสลามแหงประเทศไทย

1.1 นายสเทพสบสนตวงศ ต�าแหนงในบรษท ประธานกรรมการและเปนผมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษท ตามหนงสอรบรองของบรษท 1.2 นายกฤชฟอลเลต ต�าแหนงในบรษท กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1.3 รศ.สรตาบนนาค ต�าแหนงในบรษท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 1.4 นายสขเกษมโยธาสมทร ต�าแหนงในบรษท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 1.5 นายพงศธรคณานสรณ ต�าแหนงในบรษท กรรมการและกรรมการบรหาร 1.6 นายสตศงขวณช ต�าแหนงในบรษท กรรมการผจดการและเปนผมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษท ตามหนงสอรบรองของบรษท

2. ตวแทนจากกลมพนธสายเชอ 2.1 นายสมชยพนธสายเชอ ต�าแหนงในบรษท รองประธานกรรมการประธานกรรมการบรหารและ เปนผมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรองของบรษท 2.2 นายสรศกดพนธสายเชอ ต�าแหนงในบรษท กรรมการและกรรมการบรหาร

3. นโยบายการจายเงนปนผล นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท การจายเงนปนผลเปนไปตามขอบงคบของบรษทขอท35ซงก�าหนดหามมใหบรษทจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก�าไร

และกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผลการจายเงนปนผลใหแบงตามจ�านวนหนหนละเทาๆกนโดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนแตคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราวเมอเหนวาบรษทมผลก�าไรสมควรพอทจะท�าไดและเมอจายเงนปนผลแลวใหรายงานตอทประชมผถอหนรบทราบในการประชมคราวตอไป

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต�ากวารอยละ40จากก�าไรสทธของงบการเงนรวมในแตละงวดบญชหลงจากหกส�ารองตามกฎหมายและขาดทนสะสมยกมาแลว(ถาม)ทงนการจายเงนปนผลดงกลาวจะขนอยกบกระแสเงนสดแผนการลงทนเงอนไขและขอก�าหนดในสญญาตางๆทบรษทผกพนอยรวมถงความจ�าเปนและความเหมาะสมอนๆในอนาคต

ในป2553บรษทมไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนเนองจากผลการด�าเนนงานในป2552มผลก�าไรเพยงเลกนอย

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย บรษทไมไดก�าหนดอตราสวนในการจายเงนปนผลของบรษทยอยใหกบบรษทไวแตอยางใดทงนขนอยกบผลประกอบการของแตละบรษท การจายเงนปนผลของบรษทยอยใหกบบรษทเปนไปตามขอบงคบของบรษทเรองการจายเงนปนผลซงการจายเงนปนผลทกคราวบรษท

จะตองจดสรรเงนไวเปนทนส�ารองอยางนอยหนงในยสบของเงนก�าไรสทธซงบรษทท�ามาหาไดจากกจการของบรษทจนกวาทนส�ารองนนจะมจ�านวนถงหนงในสบของจ�านวนทนจดทะเบยนของบรษทหรอมากกวานน

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน) 25www.amanah .co . th

Page 27: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวย คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ซงกรรมการแตละคณะจะมหนาทและความรบผดชอบ สรปไดดงน

1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน กรรมการไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการทงหมดนนตองมถนทอย

ในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามทกฎหมายก�าหนด ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 คณะกรรมการบรษท มจ�านวนทงสน 11 คน ประกอบดวยกรรมการอสระ 4 คน กรรมการทเปนผบรหาร 1 คน และ

กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 6 คน ซงเปนผทรงคณวฒทมความรความสามารถและประสบการณทเปนประโยชนตอบรษท ดงรายชอตอไปนนายสเทพ สบสนตวงศ ประธานกรรมการนายสมชย พนธสายเชอ รองประธานกรรมการนายกฤช ฟอลเลต กรรมการอสระนายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการอสระรองศาสตราจารยสรตา บนนาค กรรมการอสระนายสขเกษม โยธาสมทร กรรมการอสระนายชชวาลย เจยรวนนท กรรมการดร. นนทพล พงษไพบลย กรรมการนายพงศธร คณานสรณ กรรมการนายสรศกด พนธสายเชอ กรรมการนายสต ศงขวณช กรรมการผจดการและเลขานการคณะกรรมการบรษท

ทปรกษาคณะกรรมการชะรอะฮ คณะทปรกษาดานหลกศาสนาอสลามนายบรรจง บนกาซน ทปรกษาดานผลตภณฑนางอารดา ปาลาเลย ทปรกษาดานการเงน

เลขานการบรษท นางวาสณ ตนประยร

กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย (1) นายสเทพ สบสนตวงศ ลงลายมอชอรวมกบ นายสต ศงขวณช หรอ (2) นายสเทพ

สบสนตวงศ หรอ นายสต ศงขวณช ลงลายมอชอรวมกบ นายสมชย พนธสายเชอ หรอ นายนนทพล พงษไพบลย รวมเปนสองคน

คณสมบตของกรรมการอสระ คณะกรรมการบรษทไดก�าหนดคณสมบตของกรรมการอสระ ใหตรงกบขอก�าหนดของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

คณะกรรมการก�ากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทไดมการก�าหนดไว ดงน1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ

ผมอ�านาจควบคมของบรษท โดยใหนบรวมหนทถอของผทเกยวของ (ตามมาตรา 258) ของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย2. ไมเปน หรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ�า หรอผมอ�านาจควบคมของ

บรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท เวนแตจะ พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง ทงนไมรวมกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ�านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอใหเปนผบรหาร หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

โครงสรางการจดการ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)26 www.amanah .co . th

Page 28: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอ ผมอ�านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ ผมอ�านาจควบคม เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�านาจควบคม หรอหนสวนของส�านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบ คาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

7. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผเกยวของกบ ผถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ�า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด�าเนนงานของบรษท

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอผถอหนทงหมดของบรษท กรรมการแตละคนเปนตวแทนของผถอหนทงหมด และมสวนรวม

ในการก�ากบดแลกจการของบรษทดวยความเปนอสระและเปนกลาง เพอประโยชนของ ผถอหนและผมสวนไดเสยอน ทงน คณะกรรมการบรษทมหนาทและความรบผดชอบโดยสรป ดงน1. มหนาทดแลและจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค หนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบของบรษท และการปฏบตตาม

มตของทประชมผถอหน2. มหนาทก�าหนดนโยบายดานตาง ๆ ของบรษท รวมทงก�าหนดกลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และ ทศทางการด�าเนนงาน และงบประมาณ

ของบรษท3. พจารณาการแตงตงกรรมการผมอ�านาจลงนาม คณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เพอการบรหารจดการ การปฏบตงานประจ�าวนของ

บรษท ใหเปนไปตามนโยบายและทศทางการด�าเนนงานทคณะกรรมการบรษทก�าหนด4. มหนาทตดตามก�ากบควบคมดแลใหฝายบรหาร ด�าเนนการใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายทก�าหนดไวอยางมประสทธภาพ

และประสทธผลดวยความระมดระวงและมจรยธรรมเพอประโยชนสงสดของบรษทและ ผถอหนเปนส�าคญ5. จดใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสทธผล โดยมฝายตรวจสอบภายใน เปนผตดตามดแล

การปฏบตงานภายใน และประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพอใหมนใจวา การจดท�ารายงานตาง ๆ จะไดรบอนมตจากผมอ�านาจอยางถกตอง และระบบตาง ๆ สามารถปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนได

6. จดใหมระบบการรายงานผลการด�าเนนงานทเกดขนจรง วาเปนไปตามนโยบายทก�าหนดไวหรอไม7. จดใหมการรายงานขอมลทางการเงน ผลการปฏบตงานรวมทงรายงานขอมลตาง ๆ ทส�าคญตอผถอหน หรอผมสวนไดเสยกบบรษท

อยางถกตองครบถวน เพยงพอ และทนเวลา8. พจารณาแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ และเลขานการบรษท หรอเลขานการคณะกรรมการบรษท9. พจารณาอนมตการท�ารายการทเกยวโยงกน ในสวนทเปนขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไป ระหวางบรษท บรษทยอย

กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ10. มหนาทก�าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยงใหครอบคลมทงองคกร

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 27www.amanah .co . th

Page 29: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มวาระในการด�ารงต�าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการทเปนอสระอยางนอย 3 คน ซงเปนผทมคณสมบต

ครบถวนตามหลกเกณฑ ทก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการก�ากบตลาดทน โดยม รองศาสตราจารยสรตา บนนาค เปนผทมความรและประสบการณอยางเพยงพอทจะสามารถท�าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน ปจจบนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระจ�านวน 4 คน ดงรายชอตอไปน

นายกฤช ฟอลเลต ประธานคณะกรรมการ นายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการ รองศาสตราจารยสรตา บนนาค กรรมการ นายสขเกษม โยธาสมทร กรรมการ

เลขานการคณะกรรมการ นางสาวรจรา สงหด�ารงค

คณะกรรมการตรวจสอบทง 4 คน ไมมสวนในการบรหารงานประจ�าวนของบรษท ไมมผลประโยชนโดยตรง/โดยออมเกยวกบความสมพนธทางธรกจ หรอการใหบรการทางวชาชพ อกทงไมไดเปนตวแทนผถอหนรายใหญ ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบจงสามารถปฏบตหนาทไดอยางเปนอสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ มอ�านาจหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงครอบคลมขอบเขตการด�าเนนงานตามหลกเกณฑ ทก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการก�ากบตลาดทน และจะมการสอบทานเปนประจ�าทกป เพอใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจภายนอกและภายในทอาจมการเปลยนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทเหมาะสมและ

มประสทธผลใหรวมถงประเดนดงน2.1 ใหความเหนชอบในการแตงตง โยกยาย เลกจาง และพจารณาความดความชอบของหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ทงน เพอใหหนวยงานดงกลาวมความเปนอสระอยางแทจรง2.2 ใหพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพจารณาจากการปฏบตหนาทและการรายงานตาง ๆ รวมถง

สายงานบงคบบญชาของหนวยงานน3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระ เพอท�าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคล

ดงกลาว โดยใหรวมถงประเดน ดงน4.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาความเปนอสระของผสอบบญช เชน พจารณาจากการใหบรการอนนอกเหนอจากการ

สอบบญช (non – audit service) ทอาจท�าใหขาดความเปนอสระ เชน การวางระบบบญช เปนตน4.2 ใหมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขาประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง เพอขอความเหนจากผสอบ

บญชในเรองตาง ๆ5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท6. จดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนาม โดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน6.1 ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท6.2 ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท6.3 ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท6.4 ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช6.5 ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน6.6 จ�านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละคน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)28 www.amanah .co . th

Page 30: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

6.7 ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)

6.8 รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมการจดประชมสม�าเสมอ และมการรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบโดยตลอด

3. คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทมคณะกรรมการบรหาร 5 คน ดงน นายสมชย พนธสายเชอ ประธานคณะกรรมการ ดร. นนทพล พงษไพบลย กรรมการ นายพงศธร คณานสรณ กรรมการ นายสรศกด พนธสายเชอ กรรมการ นายสต ศงขวณช กรรมการ

เลขานการคณะกรรมการ นายอลงกรณ สตตบศย

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร1. พจารณาก�าหนดนโยบายทางธรกจ เปาหมาย แผนการด�าเนนงาน กลยทธทางธรกจ และงบประมาณประจ�าปของบรษท เพอ

เสนอใหคณะกรรมการบรษทพจาณาอนมต2. ควบคมดแลการด�าเนนธรกจของบรษท ใหเปนไปตามนโยบายธรกจ เปาหมาย แผนการด�าเนนงาน กลยทธทางธรกจ และงบประมาณ

ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และก�าหนดใหผบรหารของบรษท รายงานผลการด�าเนนงานใหคณะกรรมการบรหารทราบ3. มอ�านาจพจารณาอนมตการใชจายเงนเพอด�าเนนงานตาง ๆ ในสวนทเกนวงเงนอนมตของผบรหาร ทมอ�านาจอนมต ทงน ใหเปน

ไปตามระเบยบอ�านาจอนมตของบรษท หรอตามงบประมาณรายจายประจ�าปทคณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตแลว4. มอ�านาจอนมตวงเงนสนเชอไมเกน 50 ลานบาท โดยนบรวมทงกลม และบรษทในเครอทเกยวของไมวาจะเปนลกคารายใหม หรอ

รายเกา สวนการพจารณาทบทวนวงเงนสนเชอเดมทครบก�าหนดนน ใหมอ�านาจอนมตทบทวนวงเงนสนเชอไมเกน 100 ลานบาท ทงน เปนไปตามระเบยบอ�านาจอนมตของบรษท

5. มอ�านาจตดตอสถาบนการเงนตาง ๆ เพอวตถประสงคในการขอวงเงนสนเชอใหม และ/หรอ ขอเพมวงเงนสนเชอจากวงเงนสนเชอเดมทมอย และ/หรอตออายวงเงนสนเชอทไดรบอนมตอยแลว และ/หรอจดหาแหลงเงนกใหมเพอประโยชนในการประกอบธรกจของบรษท

6. มอ�านาจแตงตง และบรหารงานคณะอนกรรมการตาง ๆ เพอประโยชน และประสทธภาพของการบรหารจดการทด7. แตงตงหรอมอบหมายใหบคคลใดบคคลหนง หรอหลายคนเปนทปรกษา และ/หรอกระท�าการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการ

บรหารตามทเหนสมควรได และคณะกรรมการบรหารสามารถยกเลกเปลยนแปลง หรอแกไขการแตงตง หรอการมอบหมายนน ๆ ได8. ปฏบตหนาทอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ทงน การทคณะกรรมการบรษทจะมอบหมายอ�านาจหนาท

และความรบผดชอบใหคณะกรรมการบรหาร หรอการทคณะกรรมการบรหารจะมอบหมายอ�านาจหนาท และความรบผดชอบใหกบบคคลอนใดนน จะตองไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจทท�าใหคณะกรรมการบรหาร หรอผรบมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมต รายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย ยกเวนแตเปนการอนมตรายการทเปนไปตามปกตธรกจทมการก�าหนดขอบเขตทชดเจน

คณะกรรมการบรหารมการจดประชมทกเดอน หรออาจจดใหมการประชมพเศษเพมตามความจ�าเปน และมการรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 29www.amanah .co . th

Page 31: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

4. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซงประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดงน นายกฤช ฟอลเลต ประธานคณะกรรมการ นายสมชย พนธสายเชอ กรรมการ นายสต ศงขวณช กรรมการ

เลขานการคณะกรรมการ นางพรธนา วนเกด

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน1. ก�าหนดหลกเกณฑ วธการสรรหา และคาตอบแทนส�าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน2. สรางความมนใจวาแผนการสบทอดต�าแหนงผบรหารระดบสงในต�าแหนงทส�าคญ และรายชอผบรหาร หรอพนกงาน ทอยในเกณฑ

ทจะไดรบการพจารณา ไดรบการทบทวนเปนระยะ3. ทบทวนกลยทธในการใหผลประโยชนตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบรหาร เพอจดใหมสงจงใจด�ารงไวซงพนกงานทมศกยภาพ

รวมถงใหค�าเสนอแนะถงการพจารณาเงนเดอนหรอผลประโยชนตาง ๆ แกกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท4. ดแลใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานไดรบผลตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบทมตอบรษท5. จดใหมสวสดการทเหมาะสมแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน จะมการจดประชมแบบเฉพาะกจตามความจ�าเปนเปนคราว ๆ ไป

รายละเอยดการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษท ประจ�าป 2553 มดงน

รายชอคณะกรรมการ

จ�านวนครงทรวมประชม/จ�านวนครงการประชม

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหาและพจารณาคาตอบแทน

1. นายสเทพ สบสนตวงศ1 5/5 - - -2. นายสมชย พนธสายเชอ 11/12 18/21 - 2/23. นายกฤช ฟอลเลต1 4/5 - 2/2 2/24. นายธระพนธ เพชรสวรรณ 11/12 - 5/6 -5. รองศาสตราจารยสรตา บนนาค1 5/5 - 2/2 -6. นายสขเกษม โยธาสมทร1 4/5 - 2/2 -7. นายชชวาลย เจยรวนนท 9/12 - - -8. ดร.นนทพล พงษไพบลย1,3 12/12 14/14 3/3 -9. นายพงศธร คณานสรณ1 4/4 5/5 - -

10. นายสรศกด พนธสายเชอ 11/12 4/5 - -11. นายสต ศงขวณช1 4/4 6/6 - 2/212. นายพรวฒ สารสน2 4/7 - 1/4 -13. นางสพร วธนเวคน2 6/7 - - -14. นายสดทรก พนธสายเชอ2 3/8 10/15 - -15. พลต�ารวจเอกวโรจน พหลเวชช2 5/7 - - -16. นางสาวกลยา วานชยเจรญการ2 2/3 - 1/1 -17. นายรตนชย นนทปราโมทย3 2/2 7/7 - -18. นายอลงกรณ สตตบศย2 7/7 - - -

หมายเหต1 เมอวนท16กนยายน2553คณะกรรมการบรษทมมตแตงตงกรรมการใหมจ�านวน6ทานคอนายสเทพสบสนตวงศนายกฤช

ฟอลเลตรองศาสตราจารยสรตาบนนาคนายสขเกษมโยธาสมทรนายพงศธรคณานสรณและนายสตศงขวณชและคณะกรรมการบรษทมมตแตงตงนายสตศงขวณชใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผจดการแทนดร.นนทพลพงษไพบลย

2 เมอวนท16กนยายน2553กรรมการขอลาออกจ�านวน6ทานคอนายพรวฒสารสนนางสพรวธนเวคนนายสดทรกพนธสายเชอพลต�ารวจเอกวโรจนพหลเวชชนางสาวกลยาวานชยเจรญการและนายอลงกรณสตตบศย

3 นายรตนชยนนทปราโมทยลาออกเมอวนท14พฤษภาคม2553และคณะกรรมการบรษทมมตแตงตงดร.นนทพลพงษไพบลยใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผจดการแทนนายรตนชยนนทปราโมทย

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)30 www.amanah .co . th

Page 32: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5. คณะกรรมการชะรอะฮ คณะกรรมการชะรอะฮ ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท มหนาทใหค�าปรกษาและค�าแนะน�าเกยวกบหลกการของศาสนาอสลาม

ทเกยวของกบการด�าเนนงานของบรษท เพอใหการประกอบธรกจของบรษทไมขดตอหลกการของศาสนาอสลาม โดยยนอยบนหลกการของเมตตาธรรมและยตธรรม จงมความมนใจในทกผลตภณฑทางการเงนของบรษททไดผานความเหนชอบจากคณะทปรกษา เปนผลตภณฑทางการเงนทด�าเนนไปอยางถกตองตามหลกชะรอะฮ และยนอยบนหลกจรยธรรมและคณธรรม

6. คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการชดยอย เปนคณะกรรมการทรบผดชอบดแลเรองบรหารงานตาง ๆ ภายในบรษท โดยไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรหาร

และกรรมการผจดการ ประกอบไปดวยผบรหารระดบหวหนากลมขนไปเปนสมาชกของคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ซงแบงออกเปนคณะ ดงน

1. คณะกรรมการพจารณาการลงทนซอระบบงาน มหนาทพจารณาคดเลอกและประเมนคาระบบงานทเหมาะสมกบธรกจของบรษท ทงนจะตองอยบนพนฐานการค�านงถงประโยชน

สงสดของบรษท

2. คณะกรรมการตรวจรบงาน มหนาทตรวจรบมอบสงของ/งาน หรอบรการ จากผขายหรอผรบจางโดยจะท�าการตรวจสอบการรบมอบ สงของ/งาน หรอบรการ วา

มความถกตองครบถวน เปนไปตามทไดตกลงไวเบองตนหรอไม ทงนจะตองอยบนพนฐานการค�านงถงประโยชนสงสดของบรษท

3. คณะกรรมการพจารณาการลงทนซอบญชสนเชอ มหนาทพจารณาคดเลอกธรกจทเหมาะสมในการลงทน ทมสวนชวยสงเสรมบรษท ทงนจะตองอยบนพนฐานการค�านงถงประโยชน

สงสดของบรษท

4. คณะอนกรรมการพจารณาสวสดการเงนกพนกงาน มหนาทพจารณาหลกเกณฑ และเงอนไขในการพจารณาสวดการเงนกพนกงาน โดยใหสอดคลองกบระเบยบขอบงคบของบรษท

หรอตามทคณะอนกรรมการพจารณาสวสดการเงนกพนกงานก�าหนด

5. คณะอนกรรมการพจารณาตรวจสอบขอเทจจรง มหนาทด�าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง กรณทเกดความเสยหายกบบรษท หรอการกระท�าผดวนย หรอการไมปฏบตตามขอบงคบ

เกยวกบการท�างาน หรอระเบยบใด ๆ ทบรษทก�าหนดขนใชภายในบรษท

6. คณะอนกรรมการพจารณาหนทมปญหา มหนาทในการพจารณาบรหารจดการหนทมปญหาของบรษท อยางมประสทธภาพ ตามอ�านาจทไดรบมอบหมายจากกรรมการ

ผจดการ และกรรมการบรหาร ทงนจะตองอยบนพนฐานการค�านงถงประโยชนสงสดของบรษท

7. คณะอนกรรมการพจารณาราคาทรพยสน มหนาทพจารณางานการบรหารทรพยสนของบรษททงระบบ รวมถงการประมลทรพยสนของบรษทดวย ส�าหรบการอนมตตาง ๆ

จะมอนกรรมการไมนอยกวา 3 คน ลงนามเหนชอบในการอนมตนน ๆ เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท โดยเปนไปตามระเบยบวธการ และเงอนไขทคณะอนกรรมการบรหารทรพยสนก�าหนด

7. คณะผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทมผบรหารระดบสงจ�านวน 9 คน ดงน

1. นายสต ศงขณช กรรมการผจดการ2. นางศรเพชร สนทรวภาต รองกรรมการผจดการ3. นายสณฐต ธรธนตนนท ผชวยกรรมการผจดการ4. นายอลงกรณ สตตบศย ผชวยกรรมการผจดการ5. นายอนชา พนธวมล ผชวยกรรมการผจดการ6. นายวสนทร อทาสน ผชวยกรรมการผจดการ7. นางสาวศรพร เลศสตยสกใส ผชวยกรรมการผจดการ8. นายนพดล แสงประทม ผชวยกรรมการผจดการ9. นางสาวลกขณา พนตดเรก ผอ�านวยการ ฝายการเงน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 31www.amanah .co . th

Page 33: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

การถอครองหนของกรรมการและผบรหารของบรษทณวนท31ธนวาคม2553

รายนาม ต�าแหนง จ�านวนหน (หน)เพมขน (ลดลง) ระหวางป 2553

1. นายสเทพ สบสนตวงศ ประธานกรรมการ - -2. นายสมชย พนธสายเชอ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร 92,913,500 03. นายกฤช ฟอลเลต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ - -4. นายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ - -5. รศ. สรตา บนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ - -6. นายสขเกษม โยธาสมทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ - -7. นายชชวาลย เจยรวนนท กรรมการ8. ดร.นนทพล พงษไพบลย กรรมการ - -9. นายพงศธร คณานสรณ กรรมการ - -

10. นายสรศกด พนธสายเชอ กรรมการ 7,500,000 011. นายสต ศงขวณช กรรมการผจดการ - -12. นางศรเพชร สนทรวภาต รองกรรมการผจดการ - -13. นายสณฐต ธรธนตนนท ผชวยกรรมการผจดการ - -14. นายอลงกรณ สตตบศย ผชวยกรรมการผจดการ 120,000 015. นายอนชา พนธวมล ผชวยกรรมการผจดการ - -16. นายวสนทร อทาสน ผชวยกรรมการผจดการ - -17. นางสาวศรพร เลศสตยสกใส ผชวยกรรมการผจดการ - -18. นายนพดล แสงประทม ผชวยกรรมการผจดการ - -19. นางสาวลกขณา พนตดเรก ผอ�านวยการ ฝายการเงน - -

การสรรหากรรมการและผบรหาร1. การสรรหากรรมการบรษท การคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการหรอกรรมการอสระของบรษท ไดผานขนตอนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

(Nomination and Remuneration Committee) โดยมการก�าหนดแนวทางในการแตงตงกรรมการบรษท ดงน1.1 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะเปนผพจารณาคดเลอกบคคล ตามเกณฑ ทไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย

และพจารณาจากคณสมบต ประสบการณ ปรทรรศน ความสามารถและอปนสย เพอน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตแตงตงบคคลขนเปนกรรมการของบรษท เมอคณะกรรมการบรษทพจารณาแลวหากไมอยในอ�านาจทจะแตงตงบคคลขนเปนกรรมการได จะน�าเสนอใหทประชมผถอหน เปนผพจารณาอนมตตอไป

1.2 การเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ เปนไปตามขอบงคบของบรษท คอ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผพจารณาเลอกบคคลซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย และน�าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตเขาเปนกรรมการแทน ในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในต�าแหนงกรรมการ ไดเพยงเทาวาระทยงเหลออย ของกรรมการทตนแทน และมตของคณะกรรมการในการเลอกกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสยง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทยงเหลออย

1.3 ในการประชมสามญประจ�าปทกครง ขอบงคบของบรษท ก�าหนดใหกรรมการตองลาออกจากต�าแหนงอยางนอยจ�านวนหนงในสามโดยอตรา และในกรณทตองการเลอกกรรมการทพนจากต�าแหนงตามวาระกลบเขาเปนกรรมการอกวาระหนง ตองไดรบการอนมตจากทประชมผถอหน ซงในการเสนอชอกรรมการเพอเลอกตง บรษทจะจดใหมประวตและรายละเอยดของบคคลประกอบ เพอให ผถอหนสามารถตดสนใจจากสารสนเทศทไดรบ

ทงน ขอบงคบของบรษท ก�าหนดใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการ ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน(ก) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง(ข) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (ก) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบง

คะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได(ค) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล�าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทาจ�านวนกรรมการทจะพงมหรอจะ

พงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ�านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

2. การสรรหาผบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะเปนผพจารณาสรรหาผบรหารระดบสง ตงแตระดบผชวยกรรมการผจดการขนไป

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)32 www.amanah .co . th

Page 34: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คาตอบแทนกรรมการและผบรหารบรษทมการก�าหนดนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวธการจายคาตอบแทนกรรมการ อยางสมเหตสมผลโดยมคณะกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ท�าหนาททบทวนนโยบาย โดยพจารณาจากความเหมาะสมทสอดคลองกบประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาท และ ความรบผดชอบ รวมทงผลงานของกรรมการแตละคน โดยมการเปรยบเทยบ อางองจากบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทอยในอตสาหกรรมประเภทเดยวกน

ส�าหรบคาตอบแทนผบรหาร บรษทไดค�านงถงความรความสามารถของผบรหารเทยบกบนโยบาย และเปาหมายทก�าหนด ใหสอดคลองกบผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคน รวมไปถงสถานะทางการเงนของบรษท บรษทจะพจารณาผลประโยชนอน ๆ ใหแกผบรหารของบรษทใหอยในระดบเดยวกบอตสาหกรรม และสงเพยงพอทจะดแลและรกษาผบรหารทมความสามารถสงใหอยกบบรษท เพอใหบรษทแขงแกรงและสามารถแขงขนไดในธรกจ

โดยมรายละเอยดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร ดงน1. คาตอบแทนกรรมการ ในรอบป 2553 คณะกรรมการบรษท รวม 18 คน (รวมกรรมการทขอลาออกระหวางป) ไดรบคาตอบแทนในรปของ

คาเบยประชม ในฐานะกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหาร เปนจ�านวนเงนรวมทงสน 2,812,500 บาท นอกเหนอจากคาตอบแทนทจายเปนตวเงนแลว บรษทไมมคาตอบแทนอนใด ใหกบกรรมการ แตไดมการจดท�ากรมธรรมประกนภยคมครองความรบผดของกรรมการและเจาหนาทบรหาร ใหกบกรรมการและผบรหาร เพอใหเกดความมนใจวา บรษทมมาตรการคมครองกรรมการ และเจาหนาทบรหาร อยางรอบคอบ ทงนในป 2553 คณะกรรมการบรษทของดรบบ�าเหนจกรรมการ

ส�าหรบบรษทยอย ไมมการจายคาตอบแทนใด ๆ ใหกบกรรมการของบรษทยอยนน ๆ2. คาตอบแทนผบรหาร ในป 2553 บรษทไดจายคาตอบแทนใหกบผบรหารระดบผชวยกรรมการผจดการขนไป ทงนรวมถงผบรหารสงสด

สายงานบญชและการเงน รวม 11 คน (รวมผบรหารทขอลาออกระหวางป) ในรปของเงนเดอน คาครองชพ เงนคาตอบแทนพเศษ โบนส และเงนสมทบกองทนส�ารองเลยงชพทสมทบใหผบรหาร เปนจ�านวนเงนรวมทงสน 12.15 ลานบาท

ผลประโยชนตอบแทนทกรรมการไดรบจากบรษทในป2553

รายนาม ต�าแหนงผลประโยชนตอบแทน

คาเบยประชม คาบ�าเหนจ

1. นายสเทพ สบสนตวงศ1 ประธานกรรมการ 105,000 -2. นายสมชย พนธสายเชอ รองประธานกรรมการ 285,000 -3. นายกฤช ฟอลเลต1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 165,000 -4. นายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 286,000 -5. รองศาสตราจารยสรตา บนนาค1 กรรมการตรวจสอบ 120,000 -6. นายสขเกษม โยธาสมทร1 กรรมการตรวจสอบ 120,000 -7. นายชชวาลย เจยรวนนท กรรมการ 262,500 -8. ดร.นนทพล พงษไพบลย กรรมการ 285,000 -9. นายพงศธร คณานสรณ1 กรรมการ 120,000 -

10. นายสรศกด พนธสายเชอ กรรมการ 255,000 -11. นายสต ศงขวณช1 กรรมการผจดการ 60,000 -12. นายพรวฒ สารสน2 กรรมการตรวจสอบ 142,000 -13. นางสพร วธนเวคน2 กรรมการ 135,000 -14. นายสดทรก พนธสายเชอ2 กรรมการ 135,000 -15. พลต�ารวจเอกวโรจน พหลเวชช2 กรรมการอสระ 75,000 -16. นางสาวกลยา วานชยเจรญการ2 กรรมการตรวจสอบ 52,000 -17. นายรตนชย นนทปราโมทย3 กรรมการผจดการ 75,000 -18. นายอลงกรณ สตตบศย2 กรรมการ 135,000 -

หมายเหต1 เมอวนท16กนยายน2553คณะกรรมการบรษทมมตแตงตงกรรมการใหมจ�านวน6ทานคอนายสเทพสบสนตวงศนายกฤชฟอลเลต

รองศาสตราจารยสรตาบนนาคนายสขเกษมโยธาสมทรนายพงศธรคณานสรณและนายสตศงขวณชและคณะกรรมการบรษทมมตแตงตงนายสตศงขวณชใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผจดการแทนดร.นนทพลพงษไพบลย

2 เมอวนท16กนยายน2553กรรมการขอลาออกจ�านวน6ทานคอนายพรวฒสารสนนางสพรวธนเวคนพลต�ารวจเอกวโรจนพหลเวชชนางสาวกลยาวานชยเจรญการนายสดทรกพนธสายเชอและนายอลงกรณสตตบศย

3 นายรตนชยนนทปราโมทยลาออกเมอวนท14พฤษภาคม2553และคณะกรรมการบรษทมมตแตงตงดร.นนทพลพงษไพบลยใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผจดการแทนนายรตนชยนนทปราโมทย

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 33www.amanah .co . th

Page 35: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกและใหความส�าคญในการปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ป 2549 จงก�าหนดนโยบายเกยวกบการก�ากบดแลกจการทด โดยแบงเนอหาออกเปนหมวดตาง ๆ ดงน

1. สทธของผถอหน เนองจากผถอหนมสทธในความเปนเจาของบรษท โดยควบคมบรษทผานการแตงตงคณะกรรมการบรษทใหท�าหนาทแทนและมสทธในการ

ตดสนใจเกยวกบการเปลยนแปลงทส�าคญของบรษท คณะกรรมการบรษท จงก�าหนดแนวนโยบายเกยวกบสทธของผถอหน เพอสงเสรม ใหผถอหนไดใชสทธขนพนฐานของตน ดงน1.1 ใหสทธในการซอขายหรอโอนหน การมสวนแบงในก�าไรของกจการ1.2 ใหสทธในการรบทราบขอมลขาวสารเกยวกบผลการด�าเนนงาน แนวโนมการลงทน นโยบายการบรหารงาน รวมถงการรายงาน

สารสนเทศตาง ๆ ทมผลกระทบตอบรษท และผถอหน อยางครบถวน โปรงใส และทนเวลา โดยบรษทไดมการปรบปรงขอมลขาวสารตาง ๆ ทมการเผยแพรผานชองทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สอสงพมพตาง ๆ รวมทงเวบไซดของบรษทอยเสมอ และมชองทางในการใหผถอหนตดตอผานทางส�านกกรรมการผจดการ โทรศพทหมายเลข 0-2612-3233 ตอ 2272-5 และทาง E-mail address: company_secretary @amanah.co.th

1.3 ใหสทธในการเขารวมประชม และการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน เพอแตงตง หรอถอดถอนกรรมการ แตงตงผสอบบญช การก�าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผสอบบญช และการเปลยนแปลงทส�าคญตาง ๆ ของบรษท เชน การแกไขขอบงคบของบรษท การออกหนเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

1.4 กอนการประชมผถอหนแตละครง บรษทไดจดสงหนงสอบอกกลาวนดประชม ซงประกอบดวย วาระการประชม พรอมความเหนของคณะกรรมการ เอกสารประกอบวาระการประชม ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวกบการประชมผถอหน รายละเอยดวธการเขารวมประชม และเอกสารทผถอหนจะตองน�ามาแสดงในวนประชม เพอรกษาสทธในการเขารวมประชม การออกเสยงลงคะแนน และแผนทแสดงสถานทประชม หนงสอมอบฉนทะทกแบบตามทกระทรวงพาณชยก�าหนด รายชอกรรมการอสระพรอมขอมลการมสวนไดเสยในเรองใด ๆ ดวย เพอใหผถอหนสามารถเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระเขาประชมแทนได โดยบรษทไดจดสงใหผถอหนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 14 วน กอนการประชม อกทงบรษทยงไดท�าการประกาศหนงสอนดประชมผถอหน ลงในหนงสอพมพ รายวนฉบบภาษาไทยตดตอกนไมนอยกวา 3 วนกอนวนประชม และการเผยแพรผานทางเวบไซด www.amanah.co.th ซงเปนเวบไซด ของบรษท เปนการลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 30 วน อกดวย

1.5 ในวนประชมผถอหน บรษทไดเปดใหผถอหนลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมอยางนอย 2 ชวโมงเสมอ และการประชมผถอหนแตละครง ประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหผถอหน มสทธและความเทาเทยมกนในการไดรบความสะดวก การขอตรวจสอบการด�าเนนงานของบรษท การสอบถาม การแสดงความคดเหน และขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเตมท รวมทงการใหสทธแกผถอหนทเขารวมประชมหลงจากการประชมเรมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนน ส�าหรบวาระทอยระหวางการพจารณาและยงไมไดมการลงมต

ในป 2553 บรษทมการจดประชมผถอหน รวมทงสน 3 ครง ณ ศนยการประชมแหงชาตสรกต กรงเทพมหานคร โดยมรายละเอยด ดงน1. การประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2553 วนศกรท 24 เมษายน 2553 มกรรมการเขารวมประชม 7 ทาน2. การประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2553 วนองคารท 13 กรกฎาคม 2553 มกรรมการเขารวมประชมครบทง 11 ทาน เปนการ

ประชมเพอขออนมตการตอบรบขอเสนอของธนาคารอสลามแหงประเทศไทย เกยวกบการเขารวมทน โดยการท�าค�าเสนอซอหน จากผถอหนเดมบางสวน และการซอหนเพมทน ซงบรษทเปนผออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

3. การประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2553 วนองคารท 19 ตลาคม 2553 มกรรมการเขารวมประชม 9 ทาน เปนการประชมเพอขออนมตการเปลยนชอของบรษท จากเดม “บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน)” เปน “บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน)”

ทงนกอนเรมประชมในทกการประชม ประธานทประชมจะชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนน และวธการนบคะแนนเสยงอยางชดเจน ระหวางการด�าเนนการประชม ประธานทประชมไดเปดโอกาสให ผถอหนซกถามตรวจสอบการด�าเนนงานของบรษทไดอยางไมจ�ากดเวลา ซงประธานทประชมและกรรมการคนอนทเขารวมประชม ไดรวมกนท�าหนาทชแจงตอบขอซกถามของผถอหน ตลอดจน รบฟงความคดเหนของผถอหนทกรายทเสนอแนะ กอนจะใหมการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมในแตละวาระ อกทงไดมการบนทกประเดนขอซกถาม ขอคดเหนทส�าคญไวในรายงานการประชมแลว ทงนบรษทไดจดสงเอกสารประกอบการประชมในแตละครง เชน รายงานประจ�าป 2552 และเอกสารประกอบวาระการประชมตาง ๆ เปนตน ใหกบผถอหนทกรายทมรายชอปรากฎอยในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษท ทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชมทกครง

การกำากบดแลกจการ

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)34 www.amanah .co . th

Page 36: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยม เพอแสดงใหเหนถงการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทด ในเรองของสทธและความ

เทาเทยมกนของผถอหน บรษทจงไดด�าเนนการ ดงน2.1 เปดโอกาสและเพมชองทางอ�านวยความสะดวกใหแกผถอหนสวนนอยไดเสนอเพมวาระการประชมสามญผถอหน หรอการเสนอ

ชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการบรษท ลวงหนากอนวนประชมสามญผถอหน ตงแตวนท 1 ตลาคม ถง วนท 31 ธนวาคม 2553 เพอใหคณะกรรมการบรษทไดพจารณาวาจะบรรจเปนวาระการประชมหรอไม ผานทางเวบไซดของบรษท www.amanah.co.th หรอทาง E-mail address: [email protected] หรอสงเปนจดหมายลงทะเบยนมายงบรษทได โดยบรษทมการก�าหนดหลกเกณฑทชดเจนในการพจารณาวา จะเพมวาระ หรอจะเสนอชอบคคลเปนกรรมการ ตามทผถอหนสวนนอยเสนอหรอไม และมแนวทางทชดเจนในการกลนกรองวาระทเสนอวา เกยวของกบกจการของบรษทและเปนประโยชนตอบรษทอยางแทจรงหรอไม

2.2 ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมผถอหนได บรษทไดมการจดสงหนงสอมอบฉนทะไปพรอมกบหนงสอนดประชม เพอให ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนผถอหนได อกทงบรษทไดมการเพมทางเลอกใหกบผถอหน โดยให ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอกรรมการอสระ และ/หรอกรรมการผจดการของบรษท เปนผรบมอบฉนทะและออกเสยงลงคะแนนแทนผถอหนได

2.3 ในการประชมผถอหน ของป 2553 ทง 3 ครง บรษทไดด�าเนนการประชมผถอหน เปนไปตามวาระการประชมทไดแจกใหแกผถอหนกอนการประชมแลว และไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงลวงหนา ส�าหรบวาระการเลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาด�ารงต�าแหนงเดมอกวาระหนงนน บรษทไดมการแจกบตรลงคะแนนใหแก ผถอหนทกรายทเขาประชม เพอพจารณาเลอกกรรมการทครบวาระเปนรายบคคล ทงนในหนงสอมอบฉนทะทบรษทไดแนบใหกบผถอหนพรอมหนงสอนดประชมนน มหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ซงมรายละเอยดการลงคะแนนเสยงแตละวาระอยางชดเจน

2.4 การก�าหนดมาตรการดแลขอมลภายใน เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบรษทไดดแลอยางรอบคอบเมอเกดรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน โดยก�าหนดนโยบายและขนตอนการอนมตรายการทเกยวโยงกนไวเปนลายลกษณอกษร รวมทงก�าหนดนโนบายและวธการดแลไมใหผบรหารและผทเกยวของ น�าขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน ดงน2.4.1 รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหสอดคลองกบพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท

4/2551 เมอวนท 14 สงหาคม 2551 จงไดมมตอนมตหลกการใหฝายจดการสามารถอนมตการท�าธรกรรมระหวางบรษทหรอบรษทยอย กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ ในกรณทธรกรรมดงกลาวเหลานน มเงอนไขทางการคาโดยทวไป หรอมราคาซอขายไมตางจากราคาทซอขายกบลกคารายอน ในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท�ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ�านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ อกทงมฐานในการค�านวณได โดยฐานดงกลาวตองเปนทรพยสนหรอมลคาอางองทธรกจทมลกษณะเดยวกนใชเปนฐานในการค�านวณดวย ทงนมลคาของธรกรรมทฝายจดการสามารถอนมตไดจะตองไมเกน 50 ลานบาท ตอรายการ

หากมรายการอนใดทนอกเหนอจากหลกการทคณะกรรมการบรษทไดอนมตไวแลว ธรกรรมรายการนน จะตองผานการพจารณา ใหความเหนชอบ และ/หรอการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผถอหน ของบรษท ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เสยกอน เพอใหเกดความมนใจวา เปนรายการทมความโปรงใส และแสดงมลคายตธรรมตามราคาตลาด รวมถงไดมการเปดเผยรายละเอยดของรายการเหลานนใหเปนทรบทราบทวกน ไวใน รายงานแสดงขอมลประจ�าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปแลว

2.4.2 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทไดปฏบตตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในเรองการจดท�าและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย

ของกรรมการและผบรหารอยางเครงครดตลอดมา รวมทงการดแลเกยวกบเรองการเปดเผยขอมลอนเปนเรองควรปกปดและความลบเกยวกบการด�าเนนงานของบรษท มระบบการรกษาความปลอดภยระบบคอมพวเตอรและขอมลสารสนเทศ นอกจากน บรษทมขอก�าหนดหามไมใหคณะกรรมการ ผบรหารและหนวยงานทเกยวของทไดรบทราบขอมลภายใน เปดเผย ขอมลภายในใหแกบคคลภายนอก หรอน�าขอมลไปใชหาประโยชนสวนตนกอนการประกาศแจงใหสาธารณชนทราบผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหามไมใหซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนของบรษทจะเผยแพรตอสาธารณชน โดยบรษทไดจดท�าเปนหนงสอแจงใหทราบเปนลายลกษณอกษรถงคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน) 35www.amanah .co . th

Page 37: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

3. สทธของผมสวนไดเสย บรษทไดใหความส�าคญตอสทธของผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอก อนไดแก ผถอหน พนกงาน นกลงทน ลกคา คคา เจาหน

ผสอบบญชของบรษท ตลอดจนสาธารณชนและสงคมโดยรวม ซงผมสวนไดเสยตาง ๆ เหลานมสวนในการสรางความมงคง ความมนคงทางการเงน และความยงยนใหกบบรษท โดยบรษทมแนวทางในการปฏบตตอผมสวนไดเสยตาง ๆ ดงนผถอหน: บรษทมงมนในการด�าเนนธรกจตามหลกบรรษทภบาล เพอสรางความพงพอใจสงสดแกผถอหนโดยค�านงถงการเจรญเตบโต

ในมลคาของบรษท ดวยผลตอบแทนทดและตอเนอง รวมทงการด�าเนนการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส เชอถอไดและเทาเทยมกนพนกงาน: บรษทถอวาพนกงานเปนทรพยากรบคคลอนมคา และเปนปจจยส�าคญในการสรางความส�าเรจของบรษท บรษทจงไดจดให

มการพฒนาบคลากรในดานตาง ๆ เพอฝกฝนทกษะ และเพมพนศกยภาพ อยางตอเนอง โดยเปดโอกาสใหพนกงานมการ เรยนร และเลอนต�าแหนงเมอมโอกาสทเหมาะสม รวมทงการปรบปรงสภาพแวดลอมในการท�างานใหปลอดภย ทนสมยและอ�านวยความสะดวกในการปฏบตงาน มงเนนสวสดการทเสรมสรางความมนคงในการด�ารงชพของพนกงานและครอบครว อกทงการใหความส�าคญในเรองของการปรกษาหารอ แกไขปญหาทเกดขนรวมกนระหวางพนกงานและผบงคบบญชา การเคารพ สทธในการแสดงความคดเหนของพนกงาน การจดใหพนกงานรบทราบผลการด�าเนนงานและสภาพทแทจรงของบรษท โดยมงเนนใหพนกงานมความพรอม เพอรองรบการขยายธรกจในอนาคตอกดวย

ลกคา: บรษทมความมงมนทจะใหลกคามความพงพอใจและไดรบประโยชนสงสดจากการใชบรการของบรษท โดยค�านงถงผลประโยชนสงสดตอทกฝาย รวมทงจดใหมหนวยงานรบผดชอบในการใหค�าปรกษา ขอเสนอแนะ วธการแกปญหาและรบขอรองเรยนตาง ๆ เพอสรางมาตรฐานการบรการทมคณภาพสงสดแกลกคา

คคา: บรษทมการปฏบตตอคคาตามเงอนไขทางการคา รวมถงการปฏบตตามสญญาอยางเครงครด โดยไมขดตอกฎหมาย หรอไมน�ามาซงความเสอมเสยตอชอเสยงของบรษท

คแขง: บรษทสนบสนนและสงเสรมนโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสรและเปนธรรม รวมถงการปฏบตตามกรอบการแขงขนทางการคาทสจรต ไมขดตอกฎหมาย

เจาหน: บรษทใหความส�าคญกบความรบผดชอบในการปฏบตตามเงอนไขสญญากยมเงน ตามขอตกลงและหนาททมตอเจาหนเปนส�าคญ

สงคม: บรษทมงมนในการด�าเนนธรกจควบคไปกบการใสใจดแลรกษาสงคมและสงแวดลอม ภายใตหลกจรยธรรม การก�ากบดแลกจการทด และการน�าปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาบรณาการ เพอน�าไปสการด�าเนนธรกจทประสบความส�าเรจอยางยงยน โดยตระหนกเสมอวาการปฏบตตามหลกการและแนวทางเกยวกบความรบผดชอบตอสงคมของธรกจ (Corporate Social Responsibility : CSR) จะสามารถยกระดบใหบรษทมงสการพฒนาทยงยนไดเปนผลส�าเรจ อกทงการปฏบตทไมผดศลธรรม จรรยา ไมเบยดเบยนทกฝาย ยอมสรางสรรคความสขทแทจรงใหกบทงตนเอง ธรกจ รวมทงสงคม วฒนธรรม และสงแวดลอม นอกจากนบรษทยงมนโยบายสนบสนนใหพนกงานมสวนรวมในการด�าเนนกจกรรมอาสาทเกยวของกบการพฒนาชมชนและ สงคม การรกษาสภาพแวดลอมในชมชนและสงคมใหนาอย การบ�าเพญประโยชนสาธารณะ เพอเปนการเสรมสรางความเขมแขง ใหแกชมชนและสงคม อกทงยงเปนการสรางวฒนธรรม และการปลกจตส�านกความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมใหกบ พนกงานอกดวย ทงนในปทผานมา บรษทมการด�าเนนกจกรรมตาง ๆ อาทเชน โครงการถวายผาพระกฐน โครงการมอบทนการศกษา เปนตน

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)36 www.amanah .co . th

Page 38: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส4.1 บรษทมการเผยแพรขอมลทางการเงน และขอมลทมใชการเงน อยางโปรงใส และเพยงพอ ตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย อยางถกตองครบถวน ทนเวลา ผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซดของบรษท การเปดเผยขอมลบรษทจดท�าทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ และมการ ปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยเสมอ นอกจากนบรษทยงไดจดขอมลรายละเอยดตาง ๆ ทคาดวาจะเปนทสนใจของนกลงทนและนกวเคราะห เชน ขอมลงบการเงนยอนหลง รายงานประจ�าป รายงานการประชมผถอหน เปนตน โดยแสดงไวในเวบไซดของบรษท (www.amanah.co.th)

4.2 บรษทไดแสดงรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ตอรายงานทางการเงนควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ�าป (รายละเอยดเพมเตมหนา 49)

4.3 บรษทไดมการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ�าป และรายงานประจ�าปของบรษท (รายละเอยดเพมเตมหนา 26 - 30)

4.4 บรษทไดมการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารระดบสง รวมทงรปแบบ ลกษณะ และจ�านวนคาตอบแทนทแตละคนไดรบจากการเปนคณะกรรมการชดตาง ๆ ไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ�าป และรายงานประจ�าปของบรษท (รายละเอยดเพมเตมหนา 33)

4.5 บรษทจดใหมฝายสอสารองคกร (Corporate Communication) (โทร 0-2612-3233 ตอ 2200 หรอท E-mail address: [email protected]) เพอเปนตวแทนในการสอสารกบผลงทน ผถอหน นกวเคราะห สถาบนการจดอนดบ และสถาบนของรฐ โดยจะดแลเรองของการให บรการขอมลและขาวสาร กจกรรมตาง ๆ ของบรษท อยางถกตอง ครบถวน โปรงใส ทวถง และทนเวลา เพอใหมนใจวาบรษทไดปฏบตตามระเบยบ ขอบงคบของกฎหมายทเกยวของอยางครบถวน รวมทงมการเผยแพรขอมลของบรษท เชน โครงสรางการถอหน โครงสรางคณะกรรมการ ขอมลทางการเงน รายงานประจ�าป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการขอมลประจ�าป (แบบ 56-1) ขาวแจงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน ผานทางเวบไซดของบรษท (www.amanah.co.th)

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท5.1 โครงสรางคณะกรรมการ

5.1.1 องคประกอบคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒและมประสบการณสงในการด�าเนนธรกจ ดวยความรความสามารถ

ทผสมผสานกนในสาขาวชาชพตาง ๆ ไดน�ามาซงการเปนผน�าและการมสวนรวมในการก�าหนดทศทางและวสยทศนการด�าเนนธรกจของบรษท ตลอดจนก�ากบดแลใหฝายจดการด�าเนนการใหเปนไปตามแผนธรกจและงบประมาณทก�าหนดไวอยางมประสทธภาพ และกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท

ปจจบนคณะกรรมการบรษทมจ�านวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ 4 คน กรรมการทไมเปนผบรหาร 6 คน และ กรรมการทเปนผบรหาร 1 คน นอกจากน บรษทมการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยคณะกรรมการทมความเปนอสระจ�านวน 4 คน ซงไมมสวนเกยวของในการบรหารงานประจ�าและไมเปนผถอหนรายใหญของบรษท ท�าหนาทถวงดลและตรวจทานการบรหารงานของบรษทอกดวย และมการทบทวนคณสมบตของกรรมการอสระอยางสม�าเสมอ ซงเปนไปตามนยามกรรมการอสระ ทไดแสดงไวทหนา 26 - 27

5.1.2 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการ บรษทไดก�าหนดใหกรรมการแตละคนด�ารงต�าแหนงคราวละ 3 ป เมอครบก�าหนดตามวาระ บรษทจะขออนมตจากทประชม

ผถอหนเพอขออนมตตอวาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการรายนน ๆ ตอไปอก คราวละ 3 ป5.1.3 การแยกต�าแหนงประธานกรรมการและกรรมการผจดการ รวมทงการก�าหนดหนาทความรบผดชอบ ประธานกรรมการมใชบคคลเดยวกบกรรมการผจดการ โดยบรษทมการก�าหนดบทบาท อ�านาจหนาทไวอยางชดเจน แบงออก

เปนงานดานนโยบาย การตดตามผลการด�าเนนงาน และงานดานบรหาร ซงประธานกรรมการไมมสวนรวมในการบรหารงาน ปกตประจ�าวน แตจะมหนาทหลกในการตดตามใหคณะกรรมการบรษทก�าหนดนโยบาย และการตดตามประเมนผลการด�าเนนงานของฝายบรหาร ส�าหรบกรรมการผจดการ จะมหนาทบรหารงานประจ�าวน ใหเปนไปตามนโยบายทไดรบมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษท

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน) 37www.amanah .co . th

Page 39: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.1.4 เลขานการบรษท เมอวนท 14 สงหาคม 2551 คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตง นางวาสณ ตนประยร เปนเลขานการบรษท โดยใหมอ�านาจ

หนาทและความรบผดชอบ ตามทก�าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ดงน• ใหค�าแนะน�าเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอก�าหนด กฎ ระเบยบและขอบงคบตาง ๆ ของบรษทและตดตามให

มการปฏบตตามอยางถกตองและสม�าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงในขอก�าหนดกฎหมายทมนยส�าคญแกกรรมการ

• จดการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทและขอพงปฏบตตาง ๆ

• บนทกรายงานการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการ รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผถอหน และมตทประชมคณะกรรมการ

• ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตามระเบยบและขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

• ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตาง ๆ ของผถอหน และขาวสารของบรษท• ดแลและประสานงานกจกรรมของคณะกรรมการ• ดแลเอกสารส�าคญ ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ

รายงานประจ�าป หนงสอนดประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน และ รายงานการมสวนไดสวนเสยของกรรมการและผบรหาร

5.2 คณะกรรมการชดยอย ดวยบทบาทหนาท และความรบผดชอบของกรรมการทเพมขน คณะกรรมการบรษท จงไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยเฉพาะเรอง

เพอดแลรบผดชอบ และสนบสนนการท�างานของคณะกรรมการบรษทในการก�ากบดแลกจการเฉพาะดาน ใหมประสทธภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได พรอมทงใหคณะกรรมการชดยอยแตละคณะมการรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทอกดวย คณะกรรมการชดยอยของบรษท มทงหมด 3 คณะไดแก5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบรษททเปนกรรมการอสระ จ�านวน 4 คน โดยหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผมความร

ความเขาใจและมประสบการณการท�างานดานบญชและการเงนเปนอยางด คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสอบทานความ ถกตองของรายงานทางการเงน ความเพยงพอในการเปดเผยขอมล กระบวนการควบคมภายใน และนโยบายการบรหารความเสยง ของบรษทในดานตาง ๆ ทมประสทธภาพ รวมทงมหนาทสอบทานการด�าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบายและระเบยบขอบงคบของบรษท ตลอดจนกฎระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและสามารถแสดงความคดเหนไดอยางอสระ โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษท เปนหนวยปฏบตงาน รายงานขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรบนโยบายเกยวกบการปฏบตงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยดเพมเตมหนา 28 - 29)

5.2.2 คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการบรษท จ�านวน 5 คน มหนาทหลกในการควบคมดแลการด�าเนนธรกจของบรษท ใหเปนไปตามนโยบาย

ธรกจ เปาหมาย แผนการด�าเนนงาน กลยทธทางธรกจ และงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท รวมทง การปฏบตอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท (รายละเอยดเพมเตมหนา 29)

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบรษท จ�านวน 3 คน มหนาทพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการ

และผบรหารระดบสง เพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการบรษทจะเปนผอนมตคาตอบแทน ผบรหารระดบสง สวนคาตอบแทนของกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทจะน�าเสนอใหทประชมผถอหนเปนผอนมต (รายละเอยดเพมเตมหนา 30)

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)38 www.amanah .co . th

Page 40: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท เปนผพจารณาก�าหนดบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และฝายบรหารอยางชดเจนตามทระบไวในหวขอเรองโครงสรางการจดการ รวมทงมการตดตามความกาวหนาของผลการด�าเนนงานและผลประกอบการของบรษททกครงในการประชมคณะกรรมการบรษท

บรษทเชอมนในจรยธรรมทางธรกจอนเปนเงอนไขส�าคญสงหนงในการด�าเนนธรกจของบรษท โดยมงเนนเรองความเชอถอและความซอสตยเปนสวนประกอบส�าคญ บรษทจงไดจดท�าขอก�าหนดเกยวกบจรยธรรม (Code of Conduct) ขนเปนลายลกษณอกษรและเปนพนฐานใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานบรษททกคนรบทราบพรอมถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตย สจรต และเทยงธรรม ทงการปฏบตตอบรษท และผมสวนไดเสยทกฝาย สาธารณชนและสงคม

คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานในบรษท ตองพงปฏบตหนาทและความรบผดชอบภายใตจรยธรรมธรกจของบรษทดวยความรอบคอบ โปรงใส เพอสรางประโยชนและมลคาสงสดทงตอบรษท ผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการบรษท จดใหมระบบการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ และเปนไปตามนโยบาย ขอบงคบ และแผนงานของบรษท ตลอดจนกฎหมาย หรอกฎระเบยบทเกยวของอยเสมอ

คณะกรรมการบรษท ตองดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน โดยการก�าหนดนโยบายและวธการดแลไมใหคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน น�าขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน

5.4 การประชมคณะกรรมการบรษท บรษทก�าหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอย 3 เดอนตอครง โดยเลขานการบรษทจะจดท�าตารางการประชมเปน

ตารางปลวงหนา เพอกรรมการสามารถจดสรรเวลาไดอยางสะดวก นอกจากการประชมตามปกตแลว บรษทอาจจดใหมการประชมวาระพเศษขนตามความจ�าเปน โดยเลขานการบรษทจะจดสงหนงสอเชญประชม พรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารประกอบทมสารสนเทศส�าคญครบถวนไปยงกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนการประชมเสมอ เวนแตในกรณมเหตจ�าเปนเรงดวน เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอ เปนการลวงหนากอนการเขาประชมแตละครง ซงการก�าหนดระเบยบวาระการประชมจะผานการพจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ

ในระหวางการประชม ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทกคนแสดงความคดเหนอยางเตมทและเปนอสระ เพอใหการตดสนใจของกรรมการแตละคนมความรอบคอบและรดกม โดยเฉพาะวาระทมความส�าคญ และมการเชญผบรหารระดบสงเขารวม ประชม เพอใหขอมลเพมเตมทเกยวของกบระเบยบวาระการประชม และในการประชมแตละครงเลขานการบรษท จะท�าหนาทบนทกรายงานการประชม ใหแลวเสรจในเวลาทเหมาะสม และจดสงใหแกประธานกรรมการพจารณาลงลายมอชอรบรองความถกตอง ส�าหรบน�าเสนอใหทประชมรบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป ทงนกรรมการบรษท สามารถแสดงความคดเหนขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความถกตองมากทสดได

เมอทประชมรบรองรายงานการประชมแลว รายงานการประชมและเอกสารแนบประกอบระเบยบวาระการประชมตาง ๆ จะถกจดเกบโดยเลขานการบรษท พรอมทจะใหผทเกยวของตรวจสอบได

ในป 2553 บรษทมการประชมคณะกรรมการบรษท จ�านวน 12 ครง ซงเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและการด�าเนนธรกจทผานมา

5.5 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท จะท�าการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองเปนรายป เปนประจ�าทกป5.6 คาตอบแทนกรรมการบรษท บรษทไดก�าหนดนโยบายคาตอบแทนไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยบรษทจายคาตอบแทนอยในระดบทเหมาะสมและเปรยบเทยบ

ไดกบระดบเดยวกนในอตสาหกรรมและความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย อกทงเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณสมบตทตองการไวได คาตอบแทนทบรษทจายใหแกกรรมการ อยในรปของเบยประชมและบ�าเหนจ โดยไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพอน�าเสนอขออนมตจากทประชมผถอหนตอไป (รายละเอยดเพมเตมหนา 33)

5.7 การพฒนากรรมการและผบรหาร บรษทไดจดใหกรรมการทกคนไดรบการอบรมหลกสตรพนฐานทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และ

หลกสตรอน ๆ ทเหมาะสมกบคณะกรรมการ ทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการใหม เลขานการบรษทจะจดเตรยมเอกสารและขอมลตาง ๆ ทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท

ของกรรมการใหม ซงรวมถงเอกสารแนะน�าลกษณะธรกจของบรษท และแนวทางในการด�าเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหมดวย

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน) 39www.amanah .co . th

Page 41: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.8 การดแลเรองการควบคมภายใน บรษทมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงท�าหนาทควบคม ตรวจสอบภายใน ก�ากบดแลการด�าเนนงาน และบรหารงานของบรษทในอน

ทจะถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม เพอสงเสรมใหบรษทมระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพ และระบบรายงานทางการเงนทนาเชอถอ นอกจากน บรษทยงมฝายตรวจสอบภายใน ซงเปนหนวยงานทขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาทตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคมภายในของบรษท เพอใหเกดความมนใจวา การปฏบตงานหลก และกจกรรมทางการเงนทส�าคญของบรษทไดด�าเนนการไปตามแนวทางทก�าหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก�าหนดทเกยวของกบบรษท (Compliance Control) ทงน เพอใหฝายตรวจสอบภายในมความเปนอสระ ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบทจดขนแตละไตรมาสนน ฝายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบภายในทส�าคญ ๆ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ ตลอดจนรบงานทคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหด�าเนนการ นอกจากน การประชมคณะกรรมการ ตรวจสอบในแตละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะสงรายงานขอเสนอแนะใหฝายบรหารรบทราบวาควรปรบปรงงานดานใดบาง และรายงานผลในสวนทเปนประเดนส�าคญตอคณะกรรมการบรษทตอไป

นโยบายและวธการดแลกรรมการและผบรหารในการนำาขอมลภายในของบรษทไปใชบรษทมนโยบายและวธการดแลกรรมการและผบรหารในการน�าขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน ดงน

1. ใหความรแกกรรมการรวมทงผบรหาร เกยวกบหนาททตองรายงานการถอครองหลกทรพย ของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ และบทก�าหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. บรษทก�าหนดใหกรรมการและผบรหารทกคน ตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายในเวลาทก�าหนดและตองจดสง ส�าเนารายงานนใหแกบรษทในวนเดยวกนกบวนทสงรายงานตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. บรษทไดด�าเนนการสงหนงสอเวยน แจงใหกรรมการและผบรหารทไดรบทราบขอมลภายในทเปนสาระส�าคญ ซงมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย ตองระงบการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 30 วน กอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมลทเปนสาระส�าคญนนตอบคคลอน

4. บรษทไดก�าหนดระเบยบปฏบตเกยวกบจรยธรรม (Code of Conduct) ของพนกงาน (หมายความรวมถงผบรหาร) ไมใหน�าขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน พนกงานทกคนรวมถงผบรหาร จะตองปฏบตตามขอบงคบหรอระเบยบของบรษทอยางเครงครด หากมการฝาฝน บรษทมมาตรการลงโทษทระบไวชดเจนในขอบงคบเกยวกบการท�างานของบรษท

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)40 www.amanah .co . th

Page 42: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

บรษทไดใหความส�าคญตอระบบควบคมภายในอยางตอเนอง โดยเนนใหมความเพยงพอและเหมาะสมกบการด�าเนนธรกจ สามารถปองกนความเสยหายทจะเกดขนจากการปฏบตงาน และการแสวงหาประโยชนโดยมชอบของผบรหารและพนกงาน ในขณะเดยวกนไดให ความส�าคญตอขอเสนอแนะ ขอคดเหนของผสอบบญช รวมถงหนวยงานก�ากบดแลตาง ๆ ทเกยวของ ซงจะมสวนชวยในการพฒนาระบบการควบคมภายในใหมประสทธภาพเพมมากยงขน

ระบบควบคมภายในของบรษทอยภายใตการดแลของคณะกรรมการบรษทผานทางคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ค�านงถงการก�ากบดแลกจการทดซงคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาทโดยอสระทจะตรวจสอบการประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน ซงจดท�าโดยคณะกรรมการบรษททกป เพอประเมนความถกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะทางการเงนของบรษท และประเมนระบบการควบคมใหเปนตามขอก�าหนดทมการบงคบใชจากทางการ และน�าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป

ระบบการควบคมภายในทบรษทก�าหนดขนสอดคลองกบแนวทางการจดระบบการควบคมภายใน ทก�าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยก�าหนดองคประกอบการบรหารความเสยงองคกร (Components of Enterprise Risk Management) ดงน1. สภาพแวดลอมภายในองคกร(InternalEnvironment) บรษทเหนวาโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมเปนสงส�าคญในระบบควบคมภายในจงจดใหมโครงสรางองคกร และระบบงานเปน

ลายลกษณอกษรทชดเจนมการก�าหนดหนาทความรบผดชอบ ของแตละฝายงานพรอมทงมการก�าหนดวสยทศน พนธกจ คานยมองคกร เปาหมาย กลยทธ ตลอดจนงบประมาณ โดยมการก�าหนดหลกเกณฑการวดผล

2. การก�าหนดวตถประสงค(ObjectiveSetting) บรษทมการก�าหนดวตถประสงค เปาหมาย กลยทธในการด�าเนนธรกจ โดยใหพนกงานมสวนรวมในการก�าหนดดวย ท�าใหวตถประสงค

ของแตละฝายงานสอดคลองกบวตถประสงคของบรษท3. การบงชเหตการณ(EventIdentification) บรษทมการวางแผนการด�าเนนงานโดยค�านงถงเหตการณความเสยงทเกดจากปจจยภายในและปจจยภายนอก ทอาจสงผลกระทบตอ

ความส�าเรจของวตถประสงคและเปาหมายของบรษท4. การประเมนความเสยง(RiskAssessment) บรษทก�าหนดใหมการประเมนและพจารณาความเสยงในการท�าธรกรรมตาง ๆ จดใหมระบบการบรหารความเสยงในระดบองคกร โดยม

หนวยงานบรหารความเสยงและคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาทก�ากบดแล5. การตอบสนองความเสยง(RiskResponse) บางธรกรรมทมความเสยง บรษทไดหาผรวมรบผดชอบความเสยง (Sharing Response) เปนการ ลดผลกระทบ โดยการถายโอนความเสยง

และบางธรกรรมทมความเสยงสงบรษทไดลดและควบคมความเสยง (Reduction Response) เพอลดการเกดหนทไมกอใหเกดรายได (NPL) 6. กจกรรมการควบคม(ControlActivities) บรษทมการก�าหนดนโยบาย ระเบยบวธปฏบต การแบงแยกหนาท เปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอใหเกดระบบการควบคมระหวางกน

ก�าหนดอ�านาจหนาทในการอนมตรายการและวงเงน ไวเปนลายลกษณอกษร และไดจดท�าแนวทางการดแลรายการทเกยวโยงและรายการระหวางกนใหเปนไปตามขอก�าหนดของทางการ

7. การตดตามผล(Monitoring) บรษทจดใหมระบบการตดตามโดยผบรหารและคณะกรรมการบรษท เพอใหการด�าเนนงานเปนไปตามแผนทวางไวและฝายตรวจสอบ

ภายในท�าหนาทตดตามและประเมนผลระบบการควบคมอยางอสระโดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลพรอมขอเสนอแนะใหฝายบรหารด�าเนนการแกไข

8. สารสนเทศและการสอสาร(Information&Communication) บรษทจดใหมระบบขอมลเพอการตดสนใจอยางพอเพยงโดยมหนวยงานทรวบรวม วเคราะหและจดเกบในระบบคลงขอมลของบรษท ระบบ

ขอมลในองคกรมการสอสารทงสองทางอยางมประสทธภาพ ในระดบคณะกรรมการบรษทไดมการจดเตรยมขอมลและเอกสารอยางเพยงพอ ตอการตดสนใจ

นอกจากนบรษท ยงมฝายตรวจสอบภายในท�าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของบรษท และ บรษทในเครอตามระบบการควบคมภายใน มการจดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปโดยพจารณาถงกระบวนการบรหารความเสยง (Risk-based Approach) ซงจะเนนความเสยงส�าคญตาง ๆ ทจะมผลกระทบตอการบรรลวตถประสงคของบรษท มาใชในการวางแผน มการตรวจสอบการปฏบตงานตามแนวทางและระเบยบปฏบตอยางสม�าเสมอ ทงยงประสานงานกบฝายบรหารและฝายงานทเกยวของ เพอเพมประสทธภาพของระบบการตรวจสอบและระบบควบคมภายใน เพอให ครอบคลมทกธรกรรมของบรษท มการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคมภายใน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 41www.amanah .co . th

Page 43: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทมรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยง โดยรายการดงกลาวไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงน ซงผานการตรวจสอบและสอบทานจากผสอบบญชรบอนญาตของบรษทและจากหนงสอแสดงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดสรปความเหนวารายการดงกลาวมการก�าหนดเงอนไขทางการคาและราคาเปนไปตามลกษณะปกตทางการคาทวไป อกทงยงไดผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะอนกรรมการ ตาง ๆ ของบรษท ซงเปนไปตามขนตอนการอนมตทเหมาะสมตามระเบยบปฏบตของบรษททกประการ ดงน

ชอและความสมพนธ ลกษณะรายการมลคา

(ลานบาท)ความจ�าเปนและสมเหตสมผล

บรษท คาร เนตเวรค เซอรวส จ�ากด(มบดา (นายจระศกด พนธสายเชอ) ของ นายสดทรก พนธสายเชอ ซงเปนผถอหนของบรษทจดทะเบยน โดย นายจระศกด ด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนในบรษท คาร เนตเวรค เซอรวส)

- ลกหนตามสญญาเชาซอสทธ- รายไดจากสญญาเชาซอ

2.730.28

เปนการด�าเนนธรกจตามลกษณะปกตทางการคาทวไป จงเปนรายการทเกยวโยงกนท ไมมความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ซงรายการดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวามความเปนธรรมและสมเหตสมผลแลว

บรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด(มนายสมชย พนธสายเชอ ด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนและด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการในบรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด )

- ลกหนตามสญญาเชาซอสทธ- รายไดจากสญญาเชาซอ

4.500.03

เปนการด�าเนนธรกจตามลกษณะปกตทางการคาทวไป จงเปนรายการทเกยวโยงกนท ไมมความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ซงรายการดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวามความเปนธรรมและสมเหตสมผลแลว

บรษท เอกสหกรป จ�ากด(มนายสดทรก พนธสายเชอ เปนผถอหนบรษทจดทะเบยนและด�ารงต�าแหนงเปนผถอหนในบรษท เอกสหกรป จ�ากด)

- ลกหนตามสญญาเชาการเงนสทธ- รายไดจากสญญาเชาการเงน

0.680.06

เปนการด�าเนนธรกจตามลกษณะปกตทางการคาทวไป จงเปนรายการทเกยวโยงกนท ไมมความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ซงรายการดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวามความเปนธรรมและสมเหตสมผลแลว

บรษท สยามนสสน อนเตอรเทรด จ�ากด(มนายสมชย พนธสายเชอ ด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนและด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการในบรษท สยาม นสสน อนเตอร เทรด จ�ากด)

- สนเชอแกผคารถยนต- ดอกเบยรบ

0.000.01

เปนการด�าเนนธรกจตามลกษณะปกตทางการคาทวไป จงเปนรายการทเกยวโยงกนท ไมมความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ซงรายการดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวามความเปนธรรมและสมเหตสมผลแลว

รายการระหวางกน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)42 www.amanah .co . th

Page 44: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

1. ความจำาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน รายการระหวางกนทเกดขนนนเปนไปอยางสมเหตสมผล โดยเงอนไขตาง ๆ ของรายการระหวางกนทเกดขน มการก�าหนดเงอนไขทาง

การคาและราคาเปนไปตามลกษณะปกตทางการคาทวไป และราคาทเปนธรรมตามราคาตลาดเปนหลก ไมมเงอนไขพเศษระหวางบรษท และผทเกยวของ การก�าหนดราคาอตราคาธรรมเนยม เปนการก�าหนดตามราคาทสอดคลองกบอตราปกต ทสามารถเปรยบเทยบไดกบการท�ารายการกบบคคลอนทไมมความเกยวของกน และบรษทคาดวา ในอนาคตอาจมรายการระหวางกนเกดขนอก

2. มาตรการหรอขนตอนการอนมตการทำารายการระหวางกน เพอใหสอดคลองกบพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551คณะกรรมการบรษท จงไดมมตอนมตใน

หลกการ ใหฝายจดการของบรษทสามารถอนมตการท�ารายการระหวางกน หรอรายการเกยวโยงใด ๆ หากธรกรรมเหลานน เปนรายการ ทมเงอนไขทางการคาโดยทวไป หรอมราคาซอขายไมตางจากราคาทซอขายกบลกคาอนเกนกวา 0.5 ลานบาท หรอมอตราก�าไรขนตนจากการซอขายไมต�ากวารอยละ 1 โดยมมลคาธรกรรมไมเกน 50 ลานบาทตอรายการ และมเงอนไข หรอขอตกลงอนไมตางจากคคาอน ในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท�ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ�านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพล ในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ อกทงมฐานในการค�านวณไดโดยฐานดงกลาวตองเปนทรพยสนหรอมลคาอางองทธรกจทมลกษณะเดยวกนใชเปนฐานในการค�านวณดวย

นอกเหนอจากหลกการดงกลาวขางตน การอนมตรายการระหวางกน ไดผานการพจารณาอนมตจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรษท ซงเปนไปตามขนตอนการอนมตทเหมาะสมตามระเบยบปฏบตของบรษทและกฎเกณฑตาง ๆ ทกประการ โดยผทเกยวของกนในบรษทจะไมสามารถใชสทธในการออกความเหนกบรายการดงกลาวได

อยางไรกตาม การท�ารายการดงกลาวในอนาคต ขนอยกบเหตผลและความจ�าเปนของบรษท ซงการรบและจายคาตอบแทนระหวางกนจะตองเปนไปตามราคาตลาด ยตธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทจะเปนผใหความเหนตอรายการดงกลาว

3. นโยบายหรอแนวโนมการทำารายการระหวางกน ส�าหรบแนวโนมการท�ารายการระหวางกนในอนาคต บรษทคาดวายงคงมตามปกตการคาทวไป ทงน หากมรายการระหวางกนของบรษท

หรอบรษทยอยเกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบความจ�าเปนและความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช�านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะไดใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน�าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะ กรรมการ หรอ ผถอหนตามแตกรณ

โดยรายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน คณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค�าสง หรอขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก�าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท�ารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจ�าหนายทรพยสนทส�าคญของบรษทหรอบรษทยอยตามมาตรฐานการบญชทก�าหนดโดยสภาวชาชพบญช

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 43www.amanah .co . th

Page 45: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ภาพรวมของผลการดำาเนนงานบรษทขยายสนเชอใหมไปในตลาดรถยนตใชแลวมากขน เพอใหไดอตราผลตอบแทนดอกเบยรบทสงมาพยงอตราดอกเบยภาพรวม

ของบรษท จากอตรารอยละ 13.39 ในป 2552 มาเปนรอยละ 16.77 ในป 2553บรษทไดเปดสาขาตวแทน (AMANAH EXPRESS หรอ NAVA EXPRESS เดม) เพอรบงานแทนบรษทในรปแบบสนเชอรถยนต หรอการ

ซอขายกนเองผานสาขาตวแทน ซงท�าใหบรษท มสาขาตวแทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 รวม 65 สาขา สงผลใหบรษทประสบความส�าเรจ ในเรองการขยายพนทตลาดสนเชอเชาซออยางเปนทนาพอใจ นอกจากนบรษทไดก�าหนดนโยบายเพมรายไดอน ๆ เพอเขามาชวยชดเชยภาระคาใชจายในการขายและบรหารไดแก รายไดจากลกหนโอนสทธและรายไดจากธรกจประมลรถเพอการจ�าหนาย

รายไดของแตละกลมธรกจป 2553 บรษท มรายไดรวม 234.11 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 24.47 จากปกอน รายไดรวมทลดลงเปนผลมาจากการลดลงในรายได

จากสนเชอเชาการเงน เปนหลกรายไดของแตละกลมธรกจ ส�าหรบป 2553 เปนดงน

ลานบาท เพมขน (ลดลง) จากปกอน (รอยละ)

รายไดจากสนเชอเชาซอ 134.12 (24.48)

รายไดจากสนเชอเชาการเงน 1.66 (57.64)

รายไดจากสนเชอเพอคคารถยนต 5.08 (37.17)

รวมรายไดจากกลมธรกจสนเชอ 140.86 (25.70)

รายไดจากการใหเชา 1.50 (21.51)

รายไดคาบรหารจดการ 0 (100.00)

รายไดอน 91.75 80.22

รวมรายได 234.11 (3.43)

ในป 2553 บรษท มรายไดจากแตละกลมธรกจสนเชอ รวมจ�านวน 140.86 ลานบาท ลดลง 49.31 ลานบาท หรอรอยละ 25.70 จากปกอน โดยมรายไดหลกคอรายไดสนเชอเชาซอเปนจ�านวน 134.12 ลานบาท ลดลง 43.46 ลานบาท หรอรอยละ 24.48 รายไดสนเชอเชาการเงน เปนจ�านวน 1.66 ลานบาท ลดลง 2.26 ลานบาท หรอรอยละ 57.64 จากปกอน และรายไดจากสนเชอเพอผประกอบการรถยนต เปนจ�านวน 5.08 ลานบาท ลดลง 3.01 ลานบาท หรอรอยละ 37.17 จากปกอน

รายไดทไมรวมกลมธรกจสนเชอมจ�านวน 91.75 ลานบาท เพมขน 40.42 ลานบาท หรอรอยละ 80.22 จากปกอน รายไดทเพมขน สวนใหญ เปนผลมาจากรายไดจากสญญาโอนสทธ

คาใชจาย1. ป 2553 คาใชจายในการกยมเงน ซงเปนคาใชจายหลกของบรษท มจ�านวน 19.51 ลานบาท ลดลง 35.85 ลานบาท หรอรอยละ 64.76

จากปกอน ซงเปนผลมาจากการช�าระคนของยอดเงนก2. คาใชจายอน ๆ มจ�านวนรวม 213.35 ลานบาท เพมขน 33.04 ลานบาท หรอรอยละ 18.32 จากปกอน ไดแก:

• ตนทนธรกจประมลรถยนตใชแลวเพอจ�าหนาย จ�านวน 56.72 ลานบาท เพมขน 47.05 ลานบาท หรอรอยละ 486.85• หนสญ และหนสงสยจะสญ จ�านวน 32.82 ลานบาท เพมขน 9.57 ลานบาท หรอ รอยละ 41.17• ตนทนตามสญญาเชาด�าเนนงานและบรการ จ�านวน 1.79 ลานบาท ลดลง 34.86 ลานบาท หรอรอยละ 95.13

คำาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงาน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)44 www.amanah .co . th

Page 46: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ก�าไร (ขาดทน) สทธบรษท มผลก�าไรสทธในป 2553 จ�านวน 1.80 ลานบาท คดปนก�าไรตอหน เทากบ 0.0022 บาทตอหน ซงเพมขนจากป 2552 ท�าใหอตรา

ก�าไรสทธ เพมขนจากอตรารอยละ 0.44 มาเปนอตรารอยละ 0.77

สวนตางอตราดอกเบย

2553 2552 2551

อตราดอกเบยรบ 16.77 13.39 12.66

อตราดอกเบยจาย 8.84 7.22 7.87

สวนตางอตราดอกเบย 7.94 6.17 4.80

อตราดอกเบยรบรวมของบรษทไดปรบตวเพมขน จากรอยละ 13.39 ในป 2552 มาอยทรอยละ 16.77 ในป 2553 เนองมาจากการทบรษท มงเนนมาท�าธรกจรายยอยมากขน และเมอวนท 21 กนยายน 2553 บรษทไดรบการเพมทนจากธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ท�าใหบรษทจายคน เงนกยมไดเรวกวาก�าหนด สงผลใหอตราดอกเบยดอกเบยจายในป 2553 เพมขนไมมาก จากรอยละ 7.22 ในป 2552 มาอยทรอยละ 8.84 ในป 2553 ท�าใหสวนตางอตราดอกเบยรวมเพมขนจากรอยละ 6.17 ในป 2552 มาอยทรอยละ 7.94 ในป 2553

ฐานะการเงนของบรษท

2553 2552 เพม (ลด)

ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สนทรพยรวม 1,325.06 1,466.16 (141.10) (9.62)

หนสนรวม 23.98 417.40 (393.42) (94.26)

สวนของผถอหน 1,301.09 1,048.67 252.32 24.06

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,325.06 1,466.16 (141.10) (9.62)

สนทรพยณ สนป 2553 บรษท มสนทรพยรวมอยท 1,325.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.62 จากสนป 2552 สวนใหญของสนทรพยรวมรอยละ 65.26

เปนลกหนเชาซอและเชาการเงน ณ สนป 2553 มจ�านวน 864.71 ลานบาท ลดลง 371.59 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 30.06 จากป 2552 นอกจากน บรษทมเงนลงทนในบรษทยอย 2 แหง มลคาเงนลงทนรวม 130.00 ลานบาท

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 45www.amanah .co . th

Page 47: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณภาพของลกหน และความเพยงพอในการตงคาเผอหนสงสยจะสญลกหนในกลมธรกจหลก คอ ลกหนตามสญญาเชาซอ ลกหนเชาการเงน ซงมหนทไมกอใหเกดรายได (NPL) และคาเผอหนสงสยจะสญ ดงน

2553 2552

หน NPL (ลานบาท) 47.81 86.09

คาเผอหนสงสยจะสญ (ลานบาท) 39.71 37.02

คาเผอหนสงสยจะสญตอหน NPL (รอยละ) 83.06 43.00

คาเผอหนสงสยจะสญตอหนคงเหลอ (รอยละ) 4.38 2.88

บรษทตงคาเผอหนสงสยจะสญตามอายของลกหนคงคางในแตละประเภท โดยค�านงถงมลคาความสามารถในการตดตามหนคน ทงน สดสวนคาเผอหนสงสยจะสญตอยอดหนคงเหลอในป 2553 ไดเพมขนจากปกอน อนเปนผลเนองมาจากบรษทพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญ เพมเตมส�าหรบลกหนคางช�าระหลงจากทมการปรบโครงสรางหน และทมการเปลยนสญญาใหม

หนสน และสวนของผถอหนหนสน

ณ สนป 2553 บรษทมหนสนรวม จ�านวน 23.98 ลานบาท ลดลงรอยละ 94.25 จากสนป 2552 บรษทไมมหนสนจากเงนกยม เนองจากเมอวนท 21 กนยายน 2553 ธนาคารอสลามแหงประเทศไทยไดเขามาเปนผถอหนใหญของบรษท ในสดสวนอตรารอยละ 49 ของทนจดทะเบยนช�าระแลว บรษทจงไดรบเงนเพมทนจากธนาคาร ท�าใหบรษทจายคนเงนกยมไดเรวกวาก�าหนด รวมถงท�าใหบรษทมกระแสเงนสดในจ�านวนทเพยงพอทจะกลาวไดวา บรษทมสภาพคลองทางการเงนในระดบทด สามารถขยายธรกจและการลงทนอน เพอชวยเสรมสรางประสทธภาพการเพมรายไดใหบรษทมากยงขน

สวนของผถอหนณ สนป 2553 บรษทมสวนของผถอหน จ�านวน 1,301.09 ลานบาท เพมขนรอยละ 24.06 จากสนปกอน และมลคาหนตามบญชของบรษท

เพมขนจากป 2552 จาก 1.39 บาท/หน เปน 1.61 บาท/หน

ปจจยหลกและอทธพลหลกทอาจมผลตอการด�าเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคตเนองจากรายไดหลกของบรษทเปนรายไดรบจากการใหสนเชอ ซงมการคดอตราดอกเบยกบลกคาแบบคงท (Flat Rate) ในขณะทแหลง

เงนกยมของบรษททมาจากเงนกยมจากสถาบนการเงนนน บรษทตองจายอตราดอกเบยในอตราลอยตว (Float Rate) ซงขนอยกบภาวะของตลาด ณ ขณะนน ซงถาหากอตราดอกเบยในตลาดมความผนผวนอาจท�าใหเกด mismatch fund และกระทบตอตนทนทางการเงนของบรษทได ซงจะสงผล โดยตรงตอสวนตางของอตราดอกเบย (interest margin) ของบรษท ในปจจบนอตราดอกเบยมแนวโนมเพมสงขนอยางตอเนอง ซงสงผลกระทบ ตอรายไดและก�าไรของบรษทโดยตรง ดงนน บรษทมการปรบอตราดอกเบยไวลวงหนากบลกคารายใหม เพอรองรบอตราดอกเบยในภาวะขาขน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)46 www.amanah .co . th

Page 48: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (มกราคม – กนยายน 2553)

ในป 2553 มการเปลยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบตงแต 1 มกราคม -13 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ประกอบดวยดร.นนทพล พงษไพบลย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการนายพรวฒ สารสน กรรมการตงแต 14 พฤษภาคม – 15 กนยายน 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ประกอบดวยนายธระพนธ เพชรสวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายพรวฒ สารสน กรรมการน.ส.กลยา วานชยเจรญการ กรรมการ ด�ารงต�าแหนง 24 มถนายน -15 กนยายน 2553ทกทานไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท เปนผทรงคณวฒมความรดานบญช ดานการเงน และดานกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดปฏบตงานตามหนาทและความรบผดชอบตามทไดก�าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบและไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท โดยปฏบตงานอยางมอสระมงเนนใหบรษท ด�าเนนงานตามหลกก�ากบดแลกจการทด รวมทงปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายดวยความโปรงใส เชอถอได

ตงแต 1 มกราคม -30 กนยายน 2553 มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครง เปนการประชมกบผสอบบญช ฝายบญชและบรหารเงน และฝายตรวจสอบภายใน เพอรบทราบและพจารณาเรองตาง ๆ ทเกยวของ โดยไดรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษททกครง เพอใหรบทราบผลการด�าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเรองทส�าคญดงตอไปน1. รายงานทางการเงน: สอบทานงบการเงนรายไตรมาส งบการเงนงวดหกเดอน ซงตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต ไดประชมรวมกบ

ฝายบญชและบรหารเงนของบรษท เพอรบทราบผลการสอบทานงบการเงน รวมถงการพจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญช ทบรษท ใชในการจดท�างบการเงน ตลอดจนความครบถวนของการเปดเผยขอมลดวย

2. รายงานการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในโดยผสอบบญช โดยพจารณารายงานสรปขอสงเกตทตรวจพบ และรายงานผลการประเมน ทมตอประสทธภาพของการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานเบองตนของฝายตรวจสอบภายในเกยวกบการประเมนระบบควบคมภายใน และการประเมนการปฏบตงานของบรษท

3. รายงานการก�ากบดแลการปฏบตตามกฎเกณฑ: ทบทวนกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกบกฎเกณฑทางการ และ ก�ากบดแลการปฏบตตามกฎเกณฑ รวมทงรบทราบกจกรรมการก�ากบดแลการปฏบตตามกฎเกณฑตาง ๆ ทเกดขนในป 2553

4. รายงานการพจารณาความเหมาะสมของผสอบบญช: พจารณาความเหมาะสม คดเลอกเสนอแตงตงผสอบบญช รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชวาเหมาะสมหรอไมตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอทประชมผถอหน

5. รายงานรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน: เมอมรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณาสอบทานรายการดงกลาวและพจารณานโยบายการก�าหนดราคาใหเปนไปตามกฎระเบยบทเกยวของ เปนรายการทสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท นอกจากนการเปดเผยรายการดงกลาวเปนไปตามนโยบายการก�ากบดแลกจการ ทด และนโยบายรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนของบรษท

6. การบรหารความเสยง: ประชมรวมกบคณะกรรมการบรษท เพอรบทราบและตดตามความคบหนาของการบรหารความเสยงดานปฏบตการ ความมประสทธผลของระบบการบรหารความเสยง ความเสยงดานกลยทธ ความเสยงดานตลาด ความเสยงดานเครดต ความเสยงดานสภาพคลอง และความเสยงดานปฏบตงานของบรษทตงแต 1 มกราคม - 30 กนยายน 2553 คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชม ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครงทรวมประชม / จ�านวนครงการประชม

ดร.นนทพล พงษไพบลย (พนจากต�าแหนงเมอวนท 13 พฤษภาคม 2553) 3/3นายธระพนธ เพชรสวรรณ (ไดรบแตงตงเมอวนท 29 เมษายน 2548-ปจจบน) 3/4นายพรวฒ สารสน (พนจากต�าแหนงเมอวนท15 กนยายน 2553) 1/4น.ส.กลยา วานชยเจรญการ (ไดรบแตงตงเมอวนท 24 มถนายน 2553 พนจากต�าแหนงเมอวนท 15 กนยายน 2553)

1/1

ในการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดเปรยบเทยบกจกรรม ทส�าคญกบกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบยบทเกยวของและแนวปฏบตทด มความเหนวา สมาชกของคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตงานตามหนาทและความรบผดชอบอยางเพยงพอและมประสทธผลตามทไดก�าหนดไวในกฎบตรฯ และตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวางบการเงน การเปดเผยขอมลทางการเงนของบรษทเพยงพอ ถกตองตาม ทควร รวมทงเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป บรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสม มประสทธภาพมการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และขอก�าหนดของหนวยงานก�ากบดแลทเกยวของอยางเหมาะสม

(ดร.นนทพล พงษไพบลย) (นายธระพนธ เพชรสวรรณ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 มกราคม -13 พฤษภาคม 2553 14 พฤษภาคม – 30 กนยายน 2553

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 47www.amanah .co . th

Page 49: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการตรวจสอบบรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ จ�านวน 4 คน โดยม นายกฤช ฟอลเลต เปนประธาน นายธระพนธ เพชรสวรรณ รศ.สรตา บนนาค และนายสขเกษม โยธาสมทร เปนกรรมการ และม น.ส.รจรา สงหด�ารงค ผชวยผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานการ

ในชวงวนท 16 กนยายน 2553 ถงวนท 31 ธนวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามกฎบตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 2 ครง เปนการประชมรวมกบผสอบบญช 1 ครง มกรรมการตรวจสอบ ทกคนเขารวมประชมทกครง สรปกจกรรมทส�าคญ ไดดงน

1. การสอบทานรายงานทางการเงนรายไตรมาส และประจ�าป2. การสอบทานผลการด�าเนนงานของบรษท วามประสทธภาพและประสทธผล3. การสอบทานการปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ ของบรษท4. การสอบทานการบรหารความเสยงและการก�ากบดแลกจการทดหรอการมธรรมาภบาล5. การสอบทานการประเมนการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก�าหนดใหมการสอบทานการควบคมภายในทเหมาะสม

ตามแนวทางของ COSO เพอใหมผลการด�าเนนงานบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในอยางมประสทธภาพและประสทธผล ตลอดจนมระบบการปองกนเพอลดความผดพลาด ความเสยหาย และการสนเปลองจากการใชทรพยากรของบรษท

6. การก�ากบดแลฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาใหความเหนชอบแผนงานตรวจสอบตามแนวทาง ความเสยง (Risk based approach) ประจ�าปของฝายตรวจสอบภายใน รบทราบรายงานผลการประเมนระบบการควบคมภายในประจ�าป 2553 ตามแผนงานทไดรบอนมตไว ก�ากบดแลการปฏบตงานตรวจสอบภายในใหเปนไปอยางมประสทธภาพและ ประสทธผลเพยงพอกบระดบความเสยงทยอมรบได เหมาะสมกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป มการตดตามใหบรษท ปรบปรงการด�าเนนงานตามขอเสนอแนะในรายงานผลการประเมนระบบควบคมภายในในประเดนทมนยส�าคญสง รวมถง วางแผนปรบปรงแนวทางการตรวจสอบภายในจากวธ Operational Audit ไปสวธ Risk Based Audit เพอใหสามารถใหค�าปรกษาและขอเสนอแนะแกฝายบรหารไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลมากขน

ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบไดมการหารอและแลกเปลยนขอคดเหนกบฝายตรวจสอบภายในเกยวกบกฎบตรของ ฝายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) รายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมนการควบคมภายใน ตลอดจนการใหความเหนชอบขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบป 2554 เพอใหการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

ส�าหรบการสอบทานความนาเชอถอไดทางการเงนของรายงานฐานะการเงนและการด�าเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 พบวา นโยบายการบญช และหลกการบญช ทใชยงคงเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป

คณะกรรมการตรวจสอบมการรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบอยางสม�าเสมอและเหนวา บรษท มระบบงานและการควบคมภายในทมความสมบรณถกตองพอทจะท�าใหงบแสดงฐานะการเงนและการด�าเนนงานประจ�าป 2553 มความนาเชอถอพอควร แตมขอควรปรบปรงส�าหรบการด�าเนนงานของบรษท บางดานตามรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชเกยวกบคาทปรกษาบางราย คอการวาจางทปรกษาไมพบรายงานผลการปฏบตงาน ซงผสอบบญชไดสงหนงสอยนยนไปยงผใหบรการ เพอยนยนคาทปรกษาทไดรบและรายละเอยดของงานใหบรการ ปจจบนไดรบหนงสอยนยนการตอบกลบของหนงสอดงกลาวแลว

( นายกฤช ฟอลเลต ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2553

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตลาคม – ธนวาคม 2553)

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)48 www.amanah .co . th

Page 50: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

คณะกรรมการบรษท เปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษท และสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าป 2553 งบการเงนดงกลาวจดท�าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ และใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท�า รวมทงมการเปดเผยขอมลส�าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการด�ารงรกษาไวซงระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวา การบนทกขอมลทางบญช มความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด�ารงรกษาไวซงทรพยสน และเพอใหทราบจดออน เพอปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการด�าเนนการทผดปกตอยางมสาระส�าคญ

ในการน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหาร และเปนอสระ เปนผดแล รบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจ�าปแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบควบคมภายในของบรษทโดยรวม อยในระดบทนาพอใจ และสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนรวมของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

นายสเทพ สบสนตวงศ ประธานกรรมการ

รายงานความรบผดชอบคณะกรรมการบรษท ตอรายงานทางการเงน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 49www.amanah .co . th

Page 51: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

เสนอ ผถอหนของบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)(เดมชอบรษทนวลสซงจ�ากด(มหาชน))

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวมและงบดลเฉพาะกจการณวนท31ธนวาคม2553และ2552งบก�าไรขาดทนรวมและงบก�าไรขาดทนเฉพาะกจการงบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหนรวมและงบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหนเฉพาะกจการงบกระแสเงนสดรวมและงบกระแสเงนสดเฉพาะกจการส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยและเฉพาะของบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)ซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลานสวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไปซงก�าหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวางบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญหรอไมการตรวจสอบรวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการทงทเปนจ�านวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนการประเมนความเหมาะสมของหลกการบญชทกจการใชและประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระส�าคญซงผบรหารเปนผจดท�าขนตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทน�าเสนอในงบการเงนโดยรวมขาพเจาเชอวาการตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา

ขาพเจาเหนวางบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการขางตนนแสดงฐานะการเงนรวมและฐานะการเงนเฉพาะกจการณวนท31ธนวาคม2553และ2552ผลการด�าเนนงานรวมและผลการด�าเนนงานเฉพาะกจการและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพาะกจการส�าหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยและเฉพาะของบรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)โดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ32ในเดอนเมษายน2552ผบรหารของบรษทฯพบวาภาษเงนไดนตบคคลประจ�าป2551และภาษเงนไดนตบคลคางจายทแสดงในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการส�าหรบป2551แสดงไวสงไป10.19ลานบาทท�าใหก�าไรสทธของป2551ต�าไปดวยจ�านวนทเทากนบรษทฯไดปรบปรงแกไขงบการเงนป2551มผลท�าใหก�าไรสะสมป2551เพมขน10.19ลานบาทและภาษเงนไดนตบคลคางจายลดลงดวยจ�านวนเดยวกน

ส�านกงานสอบบญชดไอเอ

(นางสวมลกฤตยาเกยรณ) ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน2982 วนท23กมภาพนธ2554

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)50 www.amanah .co . th

Page 52: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบดล

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนรวม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

หมายเหต 2553 2552 2553 2552

สนทรพยสนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 33 265,287,301.52 49,291,612.68 228,543,490.94 11,664,300.19

ลกหนตามสญญาเชาซอ-สทธ 7 และ 9 337,815,575.57 449,521,080.65 337,815,575.57 449,521,080.65

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน-สทธ 8 และ 9 10,972,585.34 16,779,716.29 10,972,585.34 16,779,716.29

ลกหนโอนสทธเรยกรอง - สทธ 10 17,598,765.22 - 17,598,765.22 -

ลกหนการคาและรายไดคางรบ-สทธ 11 1,598,089.43 2,012,639.49 - -

ลกหนเงนใหกยมระยะสน-สทธ 12 29,120,000.00 39,225,837.38 29,120,000.00 39,225,837.38

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 6.1 - 1,137,048.53 - 1,137,048.53

สนคาคงเหลอ-สทธ 14 36,665,712.14 6,092,981.03 - -

สนทรพยหมนเวยน

ลกหนกรมสรรพากร 3,318,077.53 1,255,968.39 1,161,368.59 -

สนทรพยหมนเวยนอน-สทธ 15 7,322,091.27 24,493,897.77 7,017,234.53 23,578,091.66

รวมสนทรพยหมนเวยน 709,698,198.02 589,810,782.21 632,229,020.19 541,906,074.70

สนทรพยไมหมนเวยน

ลกหนตามสญญาเชาซอ-สทธ 7 510,139,508.24 754,929,736.85 510,139,508.24 754,929,736.85

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน-สทธ 8 5,782,654.86 15,072,245.64 5,782,654.86 15,072,245.64

ลกหนโอนสทธเรยกรอง - สทธ 10 8,281,992.98 - 8,281,992.98 -

ลกหนเงนใหกยมระยะยาว-สทธ 13 - 555,611.78 - 555,611.78

เงนลงทนในบรษทยอย 16 - - 129,999,895.00 129,999,895.00

ทรพยสนรอการขาย-สทธ 17 17,791,443.00 34,239,990.85 17,791,443.00 34,239,990.85

อาคารและอปกรณ - สทธ 18 23,279,109.02 33,216,835.29 13,382,196.66 15,312,327.48

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 30 28,560,995.79 22,290,844.14 28,365,246.93 22,118,539.91

โปรแกรมคอมพวเตอร-สทธ 19 15,478,895.23 9,440,572.02 15,450,492.48 9,408,648.94

เงนฝากธนาคารทใชเปนหลกประกน 20 3,556,737.83 3,782,000.00 3,556,737.83 3,672,000.00

สนทรพยไมหมนเวยนอน 2,492,634.92 2,821,643.19 1,278,665.68 1,480,984.10

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 615,363,971.87 876,349,479.76 734,028,833.66 986,789,980.55

รวมสนทรพย 1,325,062,169.89 1,466,160,261.97 1,366,257,853.85 1,528,696,055.25

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 51www.amanah .co . th

Page 53: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบดล (ตอ)

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนรวม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

หมายเหต 2553 2552 2553 2552

หนสนและสวนของผถอหนหนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน 21 - 77,000,000.00 - 77,000,000.00

ตวเงนจายการคา 133,847.00 - 133,847.00 479,964.00

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 22 - 192,200,000.00 - 192,200,000.00

เงนกยมระยะยาวจากบคคลทเกยวของกน ทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 6 - 29,538,394.16 - 29,538,394.16

เงนกยมระยะสนจากบคคลและกจการ ทเกยวของกน 6 - 16,192,237.54 - 35,192,237.54

หนสนตามสญญาเชาการเงน ทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 23 1,446,199.40 1,502,351.92 1,446,199.40 1,502,351.92

เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการ ซอเผอเลอกของ สญญาเชาการเงน

ทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 1,813,130.87 809,766.37 1,813,130.87 809,766.37

หนสนหมนเวยน

คาเบยประกนภยรอน�าสงบรษทประกนภย 2,134,730.58 1,948,874.09 2,134,730.58 1,948,874.09

เจาหนกรมสรรพากร 29,693.73 4,367,352.37 29,693.73 4,367,352.37

คาใชจายคางจาย 1,875,767.23 1,793,460.20 1,721,252.34 5,409,632.17

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 30 3,236,923.62 9,981,352.56 3,236,923.62 9,976,663.91

ดอกเบยคางจาย - 412,885.72 - 412,885.72

หนสนหมนเวยนอน 8,293,077.86 7,868,046.88 7,845,625.23 7,533,064.83

รวมหนสนหมนเวยน 18,963,370.29 343,614,721.81 18,361,402.77 366,371,187.08

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 22 - 68,000,000.00 - 68,000,000.00

หนสนตามสญญาเชาการเงน ทถงก�าหนดช�าระเกนกวาหนงป 23 1,732,713.80 1,275,421.92 1,732,713.80 1,275,421.92

เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการ ซอเผอเลอกของสญญาเชาการเงน 3,280,093.53 4,507,757.10 3,280,093.53 4,507,757.10

รวมหนสนไมหมนเวยน 5,012,807.33 73,783,179.02 5,012,807.33 73,783,179.02

รวมหนสน 23,976,177.62 417,397,900.83 23,374,210.10 440,154,366.10

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)52 www.amanah .co . th

Page 54: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบดล (ตอ)

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนรวม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

หมายเหต 2553 2552 2553 2552

หนสนและสวนของผถอหน (ตอ)สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 950,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 950,000,000.00 950,000,000.00

หนสามญ 750,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 750,000,000.00 750,000,000.00

ทนทออกและเรยกช�าระแลว

หนสามญ 950,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 950,000,000.00 950,000,000.00

หนสามญ 750,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 750,000,000.00 750,000,000.00

สวนเกนมลคาหน 291,889,191.87 241,368,095.87 291,889,191.87 241,368,095.87

ก�าไร(ขาดทน) ทยงไมเกดขน ในหลกทรพยเผอขาย 28.00 32.75 - -

ก�าไรสะสม

จดสรรแลว

ส�ารองตามกฎหมาย 24 38,039,000.00 38,039,000.00 38,039,000.00 38,039,000.00

ส�ารองหนสามญซอคน 25 - 3,327,336.00 - 3,327,336.00

ยงไมไดจดสรร 21,157,772.40 19,355,232.52 62,955,451.88 59,134,593.28

หก หนสามญซอคน 10,255,600 หน มลคาหนละ 0.32 บาท - (3,327,336.00) - (3,327,336.00)

รวมสวนของผถอหน 1,301,085,992.27 1,048,762,361.14 1,342,883,643.75 1,088,541,689.15

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,325,062,169.89 1,466,160,261.97 1,366,257,853.85 1,528,696,055.25

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 53www.amanah .co . th

Page 55: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบกำาไรขาดทน

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนรวม (บาท) งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท)

2553 2552 2553 2552

รายไดรายไดจากสญญาเชาซอ 134,120,739.19 177,584,753.07 134,120,739.19 177,584,753.07

รายไดจากสญญาเชาการเงน 1,659,225.04 3,917,299.89 1,659,225.04 3,917,299.89

รายไดจากสญญาโอนสทธ 6,027,531.91 - 6,027,531.91 -

รายไดจากสญญาเชาด�าเนนงานและบรการ 1,501,350.44 1,912,717.23 - -

รายไดจากธรกจการประมลรถยนตเพอจ�าหนาย 58,829,383.62 10,147,509.63 - -

รายไดอน

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) - 4,084,070.14 - -

ดอกเบยรบ 5,081,146.29 8,087,205.96 4,984,210.69 8,094,887.58

รายไดอน 26,885,823.29 36,679,796.63 25,098,458.07 37,173,924.03

รวมรายได 234,105,199.78 242,413,352.55 171,890,164.90 226,770,864.57

คาใชจายตนทนตามสญญาเชาด�าเนนงานและบรการ (1,785,844.03) (36,647,378.66) - -

ตนทนธรกจประมลรถยนตใชแลวเพอจ�าหนาย (56,719,073.00) (9,664,946.19) - -

คาใชจายในการขาย (15,972,061.56) (36,898,989.24) (15,972,061.56) (36,898,989.24)

คาใชจายในการบรหาร (83,909,612.41) (59,551,441.47) (74,742,561.86) (70,892,889.72)

หนสญและหนสงสยจะสญ (32,816,104.68) (23,246,442.39) (34,166,104.68) (24,280,518.95)

คาตอบแทนกรรมการ (4,480,500.00) (5,754,391.08) (4,480,500.00) (5,754,391.08)

คาตอบแทนผบรหาร (17,668,793.71) (8,546,797.05) (19,662,625.54) (10,349,787.72)

รวมคาใชจาย (213,351,989.39) (180,310,386.08) (149,023,853.64) (148,176,576.71)

ก�าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 20,753,210.39 62,102,966.47 22,866,311.26 78,594,287.86

ตนทนทางการเงน (19,505,192.03) (55,354,269.33) (19,576,529.55) (55,650,469.89)

ก�าไรกอนภาษเงนได 1,248,018.36 6,748,697.14 3,289,781.71 22,943,817.97

ภาษเงนได 554,521.52 (5,686,576.80) 531,076.89 (5,842,142.27)

ก�าไรสทธ 1,802,539.88 1,062,120.34 3,820,858.60 17,101,675.70

ก�าไรตอหน (หนวย : บาท) 0.0022 0.0014 0.0047 0.0229

จ�านวนหนสามญถวเฉลยถวงน�าหนก (หนวย : หน) 808,834,436 748,180,331 808,834,436 748,180,331

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)54 www.amanah .co . th รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 55www.amanah .co . th

Page 56: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบแส

ดงก

ารเป

ลย

นแป

ลงใ

นสวน

ของผ

ถอ

หน

บรษ

ท อะ

มานะ

ฮ ลส

ซง จ

�ากด

(มหา

ชน) แ

ละบร

ษทย

อย (เ

ดมชอ

บรษ

ท นว

ลสซง

จ�าก

ด (ม

หาชน

) และ

บรษ

ทยอย

)ส�า

หรบป

สนส

ดวนท

31

ธนวา

คม 2

553

และ

2552

งบกา

รเงน

รวม

(บาท

)

หม

ายเห

ตท

นท

ออก

และช

�าระแ

ลวสว

นเก

นม

ลคาห

ขาดท

นท

ยงไม

เกดข

นใน

หลก

ทรพ

ยเพ

อขาย

ก�าไร

(ขาด

ทน

)สะส

หน

สาม

ญซอ

คนรว

มจด

สรรแ

ลวยง

ไมได

จดสร

ส�ารอ

งตาม

กฎห

มาย

ส�ารอ

งหน

สาม

ญซอ

คน

ยอดย

กมา

ณ ว

นท 1

มกร

าคม

2552

กอ

นปรบ

ปรง

750,

000,

000.

0024

1,36

8,09

5.87

(61.

85)

38,0

39,0

00.0

03,

327,

336.

008,

140,

149.

55(3

,327

,336

.00)

1,03

7,54

7,18

3.57

แกไข

ขอผด

พลาด

เกยว

กบภา

ษเง

นไดร

อตดบ

ญช

32-

--

--

10,1

52,9

62.6

3-

10,1

52,9

62.6

3

ยอดย

กมา

ณ ว

นท 1

มกร

าคม

2552

หล

งปรบ

ปรง

750,

000,

000.

0024

1,36

8,09

5.87

(61.

85)

38,0

39,0

00.0

03,

327,

336.

0018

,293

,112

.18

(3,3

27,3

36.0

0)1,

047,

700,

146.

20

ก�าไร

ทยงไ

มเกด

ขนใน

หลกท

รพยเ

ผอขา

ย-

-94

.60

--

--

94.6

0

ก�าไร

(ขาด

ทน)ส

ทธส�า

หรบป

-

--

--

1,06

2,12

0.34

-1,

062,

120.

34

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวา

คม 2

552

750,

000,

000.

0024

1,36

8,09

5.87

32.7

538

,039

,000

.00

3,32

7,33

6.00

19,3

55,2

32.5

2(3

,327

,336

.00)

1,04

8,76

2,36

1.14

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

1 ม

กราค

ม 25

5375

0,00

0,00

0.00

241,

368,

095.

8732

.75

38,0

39,0

00.0

03,

327,

336.

0019

,355

,232

.52

(3,3

27,3

36.0

0)1,

048,

762,

361.

14

ก�าไร

ทยงไ

มเกด

ขนใน

หลกท

รพยเ

ผอขา

ย-

-(4

.75)

--

--

(4.7

5)

รบเง

นเพม

ทน39

200,

000,

000.

0040

,000

,000

.00

--

--

-24

0,00

0,00

0.00

ขายห

นสาม

ญซอ

คน25

-10

,521

,096

.00

--

(3,3

27,3

36.0

0)-

3,32

7,33

6.00

10,5

21,0

96.0

0

ก�าไร

(ขาด

ทน)ส

ทธส�า

หรบป

-

--

--

1,80

2,53

9.88

1,80

2,53

9.88

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวา

คม 2

553

950,

000,

000.

0029

1,88

9,19

1.87

28.0

038

,039

,000

.00

-21

,157

,772

.40

-1,

301,

085,

992.

27

หมายเหตประกอบงบการเงนเปน

สวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)54 www.amanah .co . th รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 55www.amanah .co . th

Page 57: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบแส

ดงก

ารเป

ลย

นแป

ลงใ

นสวน

ของผ

ถอ

หน

(ต

อ)

บรษ

ท อะ

มานะ

ฮ ลส

ซง จ

�ากด

(มหา

ชน) แ

ละบร

ษทย

อย (เ

ดมชอ

บรษ

ท นว

ลสซง

จ�าก

ด (ม

หาชน

) และ

บรษ

ทยอย

)ส�า

หรบป

สนส

ดวนท

31

ธนวา

คม 2

553

และ

2552

งบกา

รเงน

เฉพ

าะกจ

การ

(บาท

)

หม

ายเห

ตท

นท

ออก

และช

�าระแ

ลวสว

นเก

นม

ลคาห

ก�าไร

(ขาด

ทน

)สะส

หน

สาม

ญซอ

คนรว

มจด

สรรแ

ลวยง

ไมได

จดสร

ส�ารอ

งตาม

กฎห

มาย

ส�ารอ

งหน

สาม

ญซอ

คน

ยอดย

กมา

ณ ว

นท 1

มกร

าคม

2552

กอน

ปรบป

รง75

0,00

0,00

0.00

241,

368,

095.

8738

,039

,000

.00

3,32

7,33

6.00

31,8

79,9

54.9

5(3

,327

,336

.00)

1,06

1,28

7,05

0.82

แกไข

ขอผด

พลาด

เกยว

กบภา

ษเง

นไดร

อตดบ

ญช

32-

--

-10

,152

,962

.63

-10

,152

,962

.63

ยอดย

กมา

ณ ว

นท 1

มกร

าคม

2552

หลง

ปรบป

รง75

0,00

0,00

0.00

241,

368,

095.

8738

,039

,000

.00

3,32

7,33

6.00

42,0

32,9

17.5

8(3

,327

,336

.00)

1,07

1,44

0,01

3.45

ก�าไร

(ขาด

ทน)ส

ทธส�า

หรบป

-

--

-17

,101

,675

.70

-17

,101

,675

.70

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวา

คม 2

552

750,

000,

000.

0024

1,36

8,09

5.87

38,0

39,0

00.0

03,

327,

336.

0059

,134

,593

.28

(3,3

27,3

36.0

0)1,

088,

541,

689.

15

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

1 ม

กราค

ม 25

5375

0,00

0,00

0.00

241,

368,

095.

8738

,039

,000

.00

3,32

7,33

6.00

59,1

34,5

93.2

8(3

,327

,336

.00)

1,08

8,54

1,68

9.15

รบเง

นเพม

ทน39

200,

000,

000.

0040

,000

,000

.00

--

--

240,

000,

000.

00

ขายห

นสาม

ญซอ

คน25

-10

,521

,096

.00

-(3

,327

,336

.00)

-3,

327,

336.

0010

,521

,096

.00

ก�าไร

(ขาด

ทน)ส

ทธส�า

หรบป

-

--

-3,

820,

858.

60-

3,82

0,85

8.60

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวา

คม 2

553

950,

000,

000.

0029

1,88

9,19

1.87

38,0

39,0

00.0

0-

62,9

55,4

51.8

8-

1,34

2,88

3,64

3.75

หมายเหตประกอบงบการเงนเปน

สวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)56 www.amanah .co . th

Page 58: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบกระแสเงนสด

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำาเนนงานก�าไร(ขาดทน) กอนภาษเงนไดนตบคคล 1,248,018.36 6,748,697.14 3,289,781.71 22,943,817.97

ปรบรายการทกระทบก�าไร(ขาดทน) สทธเปนเงนสดรบ(จาย) จากกจกรรมด�าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาโปรแกรมคอมพวเตอรตดจาย 12,940,092.90 15,043,097.05 9,499,412.46 7,554,533.59

หนสญและหนสงสยจะสญ 32,816,104.68 23,246,442.39 34,166,104.68 24,280,518.95

ตนทนทางการเงน 19,505,192.03 55,650,469.89 19,576,529.55 55,650,469.89

(ก�าไร)ขาดทนจากการจ�าหนายทรพยสนอนๆ (2,201,527.51) 5,869,743.52 (1,927.95) (88,204.69)

(ก�าไร)ขาดทนจากการจ�าหนายสนคาคงเหลอ - (829,921.72) - -

(ก�าไร)ขาดทนจากลกหนตามค�าพพากษา - (97,047.40) - (97,047.40)

(ก�าไร)ขาดทนจากการขายทรพยสนรอการขาย 13,450,591.91 30,989,805.99 13,450,591.91 30,989,805.99

(ก�าไร)ขาดทนจากการดอยคาของทรพยสน รอการขาย (5,625,499.55) (325,882.46) (5,625,499.55) (325,882.46)

คาเผอการดอยคาสนคาคงเหลอ 214,185.70 200,093.74 - -

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (กลบรายการ) (136,036.95) (4,084,070.14) - -

ก�าไรสทธจากกจกรรมด�าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน 72,211,121.57 132,411,428.00 74,354,992.81 140,908,011.84

สนทรพยด�าเนนงานลดลง(เพมขน)

ลกหนตามสญญาเชาซอ 238,572,023.41 395,175,523.30 238,572,023.41 395,175,523.30

ลกหนตามสญญาเชาการเงน 13,489,445.67 26,863,085.44 13,489,445.67 26,863,085.44

ลกหนโอนสทธเรยกรอง (25,880,758.20) - (25,880,758.20) -

ลกหนการคาและรายไดคางรบ 2,244,514.06 1,479,221.67 - -

ลกหนเงนใหกยมระยะสน 11,798,497.69 64,176,993.41 11,798,497.69 64,176,993.41

สนคาคงเหลอเพมขน (36,433,085.04) (9,580,889.95) - -

ลกหนกรมสรรพากร (2,062,109.14) 2,525,083.62 (1,161,368.59) -

สนทรพยหมนเวยนอน 12,683,197.56 (1,771,008.32) 13,117,049.23 (3,610,266.27)

เงนรบจากการขายทรพยสนรอการขาย 87,670,229.91 131,398,231.26 87,670,229.91 131,398,231.26

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,371,582.51 (1,163,272.74) 202,318.42 61,910.80

หนสนด�าเนนงานเพมขน(ลดลง)

ตวเงนจายการคา (346,117.00) (2,479,129.81) (346,117.00) (12,492,285.80)

คาเบยประกนภยรอน�าสงบรษทประกนภย 185,856.49 (2,387,000.53) 185,856.49 (2,387,000.53)

เจาหนกรมสรรพากร (4,337,658.64) (2,357,714.94) (4,337,658.64) (2,357,714.94)

คาใชจายคางจาย 82,337.03 (1,039,588.93) (3,688,379.83) (394,041.83)

หนสนหมนเวยนอน 900,276.33 (3,830,395.15) 312,560.40 (3,826,847.83)

เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการซอเผอเลอกของสญญาเชา (224,299.07) (243,720.03) (224,299.07) (243,720.03)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 57www.amanah .co . th

Page 59: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

งบกระแสเงนสด (ตอ)

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

เงนสดรบ(จาย)จากกจกรรมด�าเนนงาน 371,925,055.14 729,176,846.30 404,064,392.70 733,271,878.82

จายดอกเบย (10,156,162.61) (54,218,549.09) (10,227,500.13) (54,273,781.98)

จายภาษเงนได (12,933,112.37) (14,939,271.34) (12,455,370.42) (14,362,493.94)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมด�าเนนงาน 348,835,780.16 660,019,025.87 381,381,522.15 664,635,602.90

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทนลกหนเงนใหกยมแกกจการทเกยวของกน(เพมขน)

ลดลง - 8,896,975.10 - 8,896,975.10

เงนจายเพอซออปกรณ - สทธ (1,248,682.61) (1,243,711.72) (1,154,595.60) (461,208.22)

เงนรบจากการขายอปกรณ 12,693,992.28 40,400,069.02 47,665.19 13,819.91

เงนจายเพอซอโปรแกรมคอมพวเตอร (9,539,650.00) (2,417,000.00) (9,539,650.00) (2,407,000.00)

เงนฝากธนาคารทใชเปนหลกประกน(เพมขน)ลดลง 225,262.17 (522,000.00) 115,262.17 (1,272,000.00)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน 2,130,921.84 45,114,332.40 (10,531,318.24) 4,770,586.79

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงนจายช�าระเงนเบกเกนบญชและเงนกยมจาก

ธนาคาร (77,000,000.00) (245,395,817.62) (77,000,000.00) (245,395,817.62)

เงนสดรบ(จาย)จากการกยมระยะสนจากบคคลและกจการทเกยวของกน (16,192,237.54) - (35,192,237.54) 1,126,000.00

เงนสด(จาย)จากการเงนกยมระยะยาวจากบคคลทเกยวของกน (29,538,394.16) - (29,538,394.16) -

เงนสดรบจากการกยมระยะยาวสทธจากคาธรรมเนยมเงนกยม - 90,000,000.00 - 90,000,000.00

เงนสดจายคาธรรมเนยมเงนกยม - (1,500,000.00) - (1,500,000.00)

เงนสดจายคาการตรวจสอบพเศษ - (2,723,311.64) - (2,723,311.64)

จายช�าระคนเงนกยมระยะยาว (260,200,000.00) (510,461,605.84) (260,200,000.00) (510,461,605.84)

จายช�าระหนสนตามสญญาเชาทางการเงน (2,561,477.46) (2,569,217.86) (2,561,477.46) (2,569,217.86)

เงนรบจากการออกหนเพมทน 240,000,000.00 - 240,000,000.00 -

เงนรบจากการขายหนสามญซอคน 10,521,096.00 - 10,521,096.00 -

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)ในกจกรรมจดหาเงน (134,971,013.16) (672,649,952.96) (153,971,013.16) (671,523,952.96)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)-สทธ 215,995,688.84 32,483,405.31 216,879,190.75 (2,117,763.27)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 49,291,612.68 16,808,207.37 11,664,300.19 13,782,063.46

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 265,287,301.52 49,291,612.68 228,543,490.94 11,664,300.19

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)58 www.amanah .co . th

Page 60: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

หมายเหตประกอบงบการเงน

บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (เดมชอ บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย)ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

1. ขอมลทวไป บรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) ไดจดทะเบยนเปลยนชอ จากเดม บรษท นวลสซง จ�ากด (มหาชน) เมอวนท 21 ตลาคม 2553

(ซงตอไปเรยกวา “บรษทฯ”) จดทะเบยนจดตงบรษท เมอวนท 15 มกราคม 2535 ทะเบยนนตบคคลเลขท 7845/2536 และไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน จ�ากด เมอวนท 8 ธนวาคม 2538 ทะเบยนนตบคคลเลขท 0107538000738 ส�านกงานใหญตงอยเลขท 16 -16/1 ซอยเกษมสนต 1 ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กรงเทพมหานคร

บรษทฯ ด�าเนนธรกจหลกเกยวกบการใหบรการดานสนเชอแกบคคลธรรมดาและนตบคคล ในรปแบบของสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน

บรษทยอยด�าเนนธรกจเกยวกบการประกอบกจการเชา ใหเชา รบจ�าน�า แลกเปลยน ซอขายซงรถยนต พรอมทงประกอบกจการประมลเพอขายสนคาตามวตถประสงคทงหมดใหแกบคคล คณะบคคล นตบคคล สวนราชการ และองคกรของรฐ

2. เกณฑในการจดทำางบการเงน งบการเงนนไดจดท�าขนตามหลกการบญชทรบรองทวไป ภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศ

กรมพฒนาธรกจการคาโดยกระทรวงพาณชย ลงวนท 30 มกราคม 2552 เรอง ก�าหนดรายการยอทตองมในงบการเงนของบรษทจ�ากด พ.ศ. 2552 และตามขอก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยวาดวย การจดท�าและน�าเสนอรายงานทาง การเงนภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

งบการเงนของบรษทฯ จดท�าขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมในการวดมลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงน ยกเวนรายการท เปดเผยไวในนโยบายการบญชทเกยวของ

3. เกณฑในการจดทำางบการเงนรวม3.1 บรษทยอย เปนกจการทอยภายใตการควบคมของบรษทฯ การควบคมเกดขนเมอกลมบรษทมอ�านาจควบคมทงทางตรงและทาง

ออมในการก�าหนดนโยบายทางการเงนและการด�าเนนงานของบรษทนน เพอใหไดมาซงประโยชนจากกจกรรมของบรษทยอย งบการเงนของบรษทยอยไดรวมอยในงบการเงนรวมของกลมบรษท นบแตวนทมการควบคมจนถงวนทการควบคมสนสดลง

3.2 งบการเงนรวมไดรวมรายการบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ในอตรารอยละดงตอไปน

อตรารอยละของการถอหน จดตงขน

ในประเทศประเภทกจการ

2553 2552

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด

99.99 99.99 ไทย ใหบรการเชารถ รบจ�าน�า แลกเปลยน ซอ ขายรถยนตและบรหารจดการและการบรการ จดเกบรายไดคาเชาและผลประโยชน

บรษท นวจามกร จ�ากด 99.99 99.99 ไทย ใหบรการรบจ�าน�าทรพยสน (ยงไมเรมด�าเนนพาณชยกจ) จดทะเบยนเลกเมอ วนท 15 ธนวาคม 2553

- รอบระยะเวลาบญชของบรษทยอยสนสดวนเดยวกบของบรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน)- เนองจากอตราสวนของผถอหนสวนนอยของบรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด และบรษท นวจามกร จ�ากด ไมม

สาระส�าคญ ดงนนในการจดท�างบการเงนรวม บรษทฯ จงค�านวณเงนลงทนในบรษทยอยดงกลาวเสมอนหนงถอหน 100%3.3 งบการเงนรวมจดท�าขนโดยใชนโยบายเดยวกน ส�าหรบรายการบญชทเหมอนกนหรอเหตการณทางบญชทคลายคลงกน3.4 ยอดคงคางและรายการระหวางกนทมสาระส�าคญของบรษทฯ และบรษทยอย ไดตดออกในขนตอนการจดท�างบการเงนรวมแลว

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 59www.amanah .co . th

Page 61: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

4. การประกาศใชมาตรฐานการบญชใหม สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 17/2553 ซงไดประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท 26 พฤษภาคม 2553

และฉบบท 50/2553 ถง 55/2553 ซงไดประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท 15 ธนวาคม 2553 ในเรองมาตรฐานการบญช (ปรบปรง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงน (ปรบปรง 2552) และการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยประกาศใชมาตรฐาน การบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน และการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน จ�านวน 32 ฉบบ โดยแบงเปน 25 ฉบบ ซงใชแทนฉบบเดม โดยมการจดเรยงเลขระบฉบบใหมใหตรงกบมาตรฐานการบญชระหวางประเทศ ซงบางฉบบไมมการเปลยนแปลงในหลกการส�าคญและบางฉบบมการเปลยนแปลงในหลกการส�าคญบางสวน และอก 7 ฉบบ เปนการประกาศใชใหม รายละเอยดดงน4.1 มาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงน ทใชแทนฉบบเดม

มาตรฐานการบญช/มาตรฐานการรายงานทางการเงน

วนทมผลบงคบใช

แมบทการบญช (ปรบปรง 2552) 26 พฤษภาคม 2553

มาตรฐานการบญชฉบบท 1 (ปรบปรง 2552) การน�าเสนองบการเงน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 2 (ปรบปรง 2552) สนคาคงเหลอ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 7 (ปรบปรง 2552) งบกระแสเงนสด 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 8 (ปรบปรง 2552) นโยบายการบญช การเปลยนแปลงประมาณการทางบญชและขอผดพลาด

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 10 (ปรบปรง 2552) เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 11 (ปรบปรง 2552) สญญากอสราง 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 16 (ปรบปรง 2552) ทดน อาคารและอปกรณ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 17 (ปรบปรง 2552) สญญาเชา 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 18 (ปรบปรง 2552) รายได 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) การบญชส�าหรบเงนอดหนนจากรฐบาล และการเปดเผยขอมลเกยวกบการชวยเหลอจากรฐบาล

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญชฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนในเงนตราตางประเทศ

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญชฉบบท 23 (ปรบปรง 2552) ตนทนการกยม 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 24 (ปรบปรง 2552) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 27 (ปรบปรง 2552) งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 28 (ปรบปรง 2552) เงนลงทนในบรษทรวม 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 31 (ปรบปรง 2552) สวนไดเสยในการรวมคา 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 33 (ปรบปรง 2552) ก�าไรตอหน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 34 (ปรบปรง 2552) งบการเงนระหวางกาล 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 36 (ปรบปรง 2552) การดอยคาของสนทรพย 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 37 (ปรบปรง 2552) ประมาณการหนสน หนสนทอาจเกดขนและสนทรพยทอาจเกดขน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 38 (ปรบปรง 2552) สนทรพยไมมตวตน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 40 (ปรบปรง 2552) อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 3 (ปรบปรง 2552)

การรวมธรกจ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 5 (ปรบปรง 2552)

สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการด�าเนนงานทยกเลก

1 มกราคม 2554

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)60 www.amanah .co . th

Page 62: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ฝายบรหารของบรษทฯ ไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการบญชฉบบท 11 (ปรบปรง 2552) ฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) ฉบบท 28 (ปรบปรง 2552) ฉบบท 31 (ปรบปรง 2552) ฉบบท 40 (ปรบปรง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 3 (ปรบปรง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 5 (ปรบปรง 2552) ไมเกยวของกบกจการ สวนมาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงนทเกยวของ บรษทฯ จะเรมน�ามาถอปฏบตในวนทมผลบงคบใชโดยฝายบรหารประเมนแลวเหนวาจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส�าคญตองบการเงน

4.2 มาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงนทประกาศใชใหม

มาตรฐานการบญช/มาตรฐานการรายงานทางการเงน

วนทมผลบงคบใช

มาตรฐานการบญชฉบบท 12 ภาษเงนได 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญชฉบบท 19 ผลประโยชนพนกงาน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 26 การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจากงาน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 29 การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทเงนเฟอรนแรง 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 2 การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 6 การส�ารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรแร 1 มกราคม 2554

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 15

สญญากอสรางอสงหารมทรพย 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญชฉบบท 29 มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 2 ฉบบท 6 และการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 ไมเกยวของกบกจการ สวนมาตรฐานการบญชฉบบท 12 บรษทฯ ไดน�ามาถอปฎบตกอนแลว สวนมาตรฐานฉบบท 19 และฉบบท 26 บรษทฯ จะเรมน�ามาถอปฏบตในวนทมผลบงคบใช โดยฝายบรหารอยระหวางประเมนผลกระทบ

5. สรปนโยบายการบญชทสำาคญ บรษทฯ และบรษทยอย มนโยบายการบญชทส�าคญดงน

5.1 การรบรรายไดและคาใชจาย5.1.1 รายไดจากสญญาเชาซอ

5.1.1.1 ส�าหรบสญญาทเกดขนกอนวนท 1 มกราคม 2551 รบรรายไดตามวธผลรวมจ�านวนตวเลข (Sum of the digits method) ตามระยะเวลาของสญญาเชาซอ

5.1.1.2 ส�าหรบสญญาทเกดขนตงแตวนท 1 มกราคม 2551 รบรรายไดตามวธอตราดอกเบยทแทจรง (Effective interest rate method) ตามระยะเวลาของสญญาเชาซอ

5.1.2 รายไดจากสญญาเชาการเงน รบรรายไดตามวธอตราดอกเบยทแทจรง (Effective interest rate method) ตามระยะเวลาของสญญาเชาการเงน

บรษทฯ หยดการรบรรายไดจากสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนส�าหรบลกหนตามสญญาเชาซอ, สญญาเชาการเงนและลกหนตามสญญาโอนสทธเรยกรองทคางช�าระคางวดเกนกวา 4 งวดขนไป เวนแตเมอมขอบงชวาลกหนรายนน ๆ จะไมสามารถช�าระหนได บรษทฯ จะหยดรบรรายไดทนท

5.1.3 รายไดคาเชาตามวธสญญาเชาด�าเนนงานบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทใหเชา และหยดรบรรายได เมอลกหนคางช�าระมากกวา 4 งวด

5.1.4 รายไดตามสญญาโอนสทธเรยกรอง รบรรายไดตามวธอตราดอกเบยทแทจรง (Effective interest rate method) ตามระยะเวลา คงเหลอของสญญา

5.1.5 ดอกเบยรบจากลกหนเงนใหกยมระยะสน รบรรายไดตามระยะเวลาการกยม และหยดรบรรายได เมอคางช�าระดอกเบยคางรบ มากกวา 4 งวด

5.1.6 รายไดจากการขายสนคารบรเมอไดโอนความเสยง และผลตอบแทนทเปนสาระส�าคญของความเปนเจาของสนคาใหกบ ผซอแลว รายไดจากการขายแสดงมลคาตามราคาในใบก�ากบภาษมลคาเพม

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 61www.amanah .co . th

Page 63: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.1.7 รายไดคาปรบช�าระลาชา รายไดคาตดตามทวงถามจะรบรเปนรายไดเมอมการเรยกเกบเงน และบรษทฯ จะหยดรบรเมอโอนลกหนเปนกลมหยดรบรรายได

5.1.8 คาใชจายภายใตสญญาเชาด�าเนนงานบนทกในงบก�าไรขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา ประโยชนทไดรบตามสญญาเชา จะรบรในงบก�าไรขาดทนเปนสวนหนงของคาเชาทงสนตามสญญา คาเชาทอาจเกดขนจะบนทกในงบก�าไรขาดทนในรอบบญช ทมรายการดงกลาว

5.1.9 รายไดและคาใชจายอนบนทกตามเกณฑคงคาง5.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ประกอบดวย เงนสด เงนฝากธนาคารประเภทออมทรพย กระแสรายวน และฝากประจ�าไมเกน

3 เดอน ซงไมตดภาระค�าประกน5.3 ลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนและสญญาโอนสทธเรยกรอง แสดงดวยมลคาตามสญญาหกดวยดอกเบยจายท

ยงไมถอเปนรายไดและประมาณการคาเผอหนสงสยจะสญ ทงนคาเผอหนสงสยจะสญทประมาณการบรษทฯ ไมไดใชทก�าหนดไวในวธปฏบตทางบญชทก�าหนดโดยสมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย(ปจจบนคอสภาวชาชพบญช) เรอง การตงคาเผอหนสงสยจะสญส�าหรบธรกจสนเชอเพออปโภค และบรโภค (Consumer finance) แตใชทางเลอกอนทเหนวาเหมาะสมกบบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดประมาณคาเผอหนสงสยจะสญจากจ�านวนงวดทคางช�าระ คณดวยอตรารอยละตามขอมลตอทายยอหนาน ส�าหรบลกหนตามสญญาเชาซออตราการตงคาเผอหนสงสยจะสญ เปนอตรารอยละของลกหนสทธจากดอกเบยทยงไมถอเปนรายไดและเงนประกนตามสญญาเชาซอ (ถาม) ส�าหรบลกหนตามสญญาเชาการเงน อตราการตงคาเผอหนสงสยจะสญเปนอตรารอยละของลกหนสทธจากดอกเบยทยงไมถอเปนรายไดและเงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการซอเผอเลอกของสญญาเชาการเงนส�าหรบลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนทคางช�าระไมเกน 6 งวดจะน�าหลกประกนมา หกออกจากยอดลกหนสทธกอนคณดวยอตรารอยละทใชในการค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญ หากลกหนคางช�าระเกนกวา 6 งวด จะไมน�าหลกประกนมาหกออกจากยอดลกหนสทธ อตรารอยละทบรษทฯ ใชในการค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญเปนดงน

จ�านวนงวดทคางช�าระ อตรารอยละทใช

คางช�าระไมเกน 1 งวด 1 หลงหกหลกประกน

คางช�าระมากกวา 1 งวด ถง 3 งวด 2 หลงหกหลกประกน

คางช�าระมากกวา 3 งวด ถง 6 งวด 20 หลงหกหลกประกน

คางช�าระมากกวา 6 งวด ถง 12 งวด 50 กอนหกหลกประกน

คางช�าระมากกวา 12 งวด 100 กอนหกหลกประกน

มลคาหลกประกนทน�ามาหกจากยอดลกหน เพอวตถประสงคในการค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญจะมมลคาไมเกนยอดลกหนมลคาหลกประกนดงกลาวมเกณฑในการพจารณาดงน1 . หลกประกนทเปนเงนสด สทธในตวสญญาใชเงนหรอบตรเงนฝากทลกหนไดน�ามาวางค�าประกนสญญาเชาซอ ใหน�ามาหกได

รอยละ 1002. หลกประกนซงเปนรถยนตหรอเครองจกรทใหเชาซอใชราคาเงนสดของรถยนตหรอเครองจกรทใหเชาซอ ณ วนทท�าสญญา

หกดวยคาเสอมราคาของรถยนตหรอเครองจกรดงกลาว โดยค�านวณตามหลกเกณฑดงตอไปน

ระยะเวลานบจากวนท�าสญญา อตราคาเสอมราคารอยละ

ไมเกน 1 ป 25

ไมเกน 2 ป 35

ไมเกน 3 ป 45

ไมเกน 4 ป 55

ไมเกน 5 ป 65

ไมเกน 6 ป 75

เกนกวา 6 ปขนไป 85

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)62 www.amanah .co . th

Page 64: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

3. หลกประกนทเปนคอมพวเตอร เฟอรนเจอร และอปกรณอน ใชราคาเงนสดของคอมพวเตอร เฟอรนเจอร และอปกรณ อน ๆ ณ วนทท�าสญญาหกดวยคาเสอมราคาของคอมพวเตอร เฟอรนเจอร และอปกรณอน ๆ ดงกลาวโดยค�านวณตามหลกเกณฑดงตอไปน

ระยะเวลานบจากวนท�าสญญา อตราคาเสอมราคารอยละ

ไมเกน 1 ป 33

ไมเกน 2 ป 67

เกนกวา 2 ปขนไป 100

บรษทฯ ไดพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญเพมเตมเมอมขอบงชวาลกหนตามสญญาเชาซอ และสญญาเชาการเงนรายนน ๆ จะไมสามารถช�าระหนได

5.4 ลกหนการคาและรายไดคางรบ และเงนใหกยม แสดงตามมลคาสทธทจะไดรบ โดยคาเผอหนสงสยจะสญพจารณาจากหลกเกณฑดงน

จ�านวนงวดทคางช�าระ วธการพจารณาคาเผอหนสงสยจะสญ

คางช�าระไมเกน 6 งวด มลหนหลงหกหลกประกนคณดวยอตรารอยละ ซงค�านวณจากความสามารถในการช�าระหนในอดต

คางช�าระ 6 งวดขนไป มลหนกอนหกหลกประกนคณดวยอตรารอยละ ซงค�านวณจากความสามารถในการช�าระหนในอดต (พจารณารวมกบผลการเจรจาเรงรดหนในปจจบน)

5.5 สนคาคงเหลอ ไดแก ยานพาหนะเพอขาย แสดงมลคาตามราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตอยางไรจะต�ากวา ซงราคาทนค�านวณโดยวธเฉพาะเจาะจง

5.6 เงนลงทนในบรษทยอย ในงบการเงนเฉพาะกจการบนทกบญชตามวธราคาทนสทธดวยคาเผอการดอยคาสะสม และจะบนทกรบรการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนในงบก�าไรขาดทนเมอจ�าหนายเงนลงทนหรอเงนลงทนเกดจากการดอยคา

5.7 อาคารและอปกรณแสดงดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอจากการดอยคา (ถาม) ยกเวนยานพาหนะใหเชาแสดงดวยราคาทนหกมลคาซาก คาเสอมราคาสะสม และคาเผอจากการดอยคา (ถาม) คาเสอมราคาค�านวณโดยวธเสนตรง (Straight Line) ตามเกณฑอายการใชงานโดยประมาณ ดงน

- อาคาร 20 ป

- สวนปรบปรงทดนตามสญญาเชา 10 ป

- สวนปรบปรงอาคารตามสญญาเชา 3 และ 5 ป

- เครองตกแตง ตดตง และอปกรณส�านกงาน 5 ป

- ยานพาหนะและยานพาหนะใหเชา 5 ป

บรษทฯ ไมมการคดคาเสอมราคาส�าหรบงานระหวางกอสราง

อปกรณทไดมาโดยท�าสญญาเชาทางการเงน ซงบรษทฯ ไดรบสวนใหญของความเสยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพยสนทเชานน ๆ บนทกเปนสนทรพยดวยราคายตธรรมหรอมลคาปจจบนของจ�านวนเงนขนต�าทตองจายตามสญญาเชา แลวแตจ�านวนใด จะต�ากวาหกดวยคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคา คาเชาทช�าระจะแยกเปนสวนทเปนคาใชจายทางการเงน และสวน ทจะหกจากหนตามสญญา เพอใชก�าหนดอตราดอกเบยจากยอดหนสนทคงเหลอ คาใชจายทางการเงนจะบนทกโดยตรงใน งบก�าไรขาดทน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 63www.amanah .co . th

Page 65: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.8 ทรพยสนรอการขาย ไดแก ทดน อาคารชด และสนทรพยทใหเชาซอและเชาการเงน โดยทดน อาคารชดทรบโอนมาจากการช�าระหน บนทกดวยราคาประเมนจากผประเมนอสระ สวนทรพยสนทใหเชาซอและเชาการเงนซงยดคนจากลกหนทผดนดช�าระหนตราคาดวยจ�านวนทต�ากวาระหวางยอดลกหนคงเหลอตามบญชหรอราคาตลาดของทรพยสนทยดคนมา โดยประมาณจากฝายบรหารของ บรษทฯ ซงใกลเคยงกบขอมลสถตการขายในอดต

5.9 สนทรพยไมมตวตนและคาตดจ�าหนาย สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจ�าหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม (ถาม) ของสนทรพยนน บรษทฯ

และบรษทยอย คดคาตดจ�าหนายของสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนของสนทรพยนน และจะมการประเมนการดอยคาของสนทรพยเมอมขอบงชทท�าใหสนทรพยอาจเกดการดอยคาได บรษทฯ และบรษทยอย จะทบทวนระยะเวลาการตดจ�าหนาย และวธการตดจ�าหนายของสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนทราบไดแนนอนทกสนปเปนอยางนอยคาตดจ�าหนายรบรเปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทน

สนทรพยไมมตวตนทมอายการใชประโยชนจ�ากด มอายการใชประโยชน ดงน

โปรแกรมคอมพวเตอร 10 ป

บรษทฯ ไมมการคดคาตดจ�าหนายส�าหรบโปรแกรมคอมพวเตอรระหวางพฒนา5.10 การดอยคาของสนทรพยโดยทกวนทในงบดล บรษทฯ และบรษทยอยจะท�าการประเมนวามขอบงชซงแสดงวาสนทรพยดอยคาลง

หรอไม หากมขอบงชของการดอยคา บรษทฯ และบรษทยอยจะท�าการประมาณมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยและหากพบวาราคาตามบญชของสนทรพยนนมมลคาสงกวามลคาทคาดวาจะไดรบคน บรษทฯ และบรษทยอยจะลดมลคาของสนทรพยลงใหเทากบมลคาทคาดวาจะไดรบคนและรบรผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยในงบก�าไรขาดทน (มลคาทคาดวาจะไดรบคน ของสนทรพยหมายถงราคาขายสทธหรอมลคาจากการใชของสนทรพยนนแลวแตจ�านวนใดจะสงกวา)

5.11 คานายหนารอตดจาย บรษทฯ เลอกใชวธการบนทกคานายหนาเรมแรกของสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนใหมซงเรมตงแตเดอนกรกฎาคม 2549 โดยบนทกเปนคานายหนารอตดจายและตดจ�าหนายเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาของสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนตามสดสวนของการรบรรายไดดอกเบยรบในแตละงวดสญญา ในกรณทสญญาเชาซอหรอสญญาเชาทางการเงนสนสดลงกอนวนครบก�าหนดตามสญญา คานายหนารอตดจายคงเหลอจะถกตดเปนคาใชจายทงจ�านวน

5.12 คาธรรมเนยมเงนกยมรอตดบญช เปนคาใชจายทเกยวกบการกยมเงน จะทยอยรบรเปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทนตลอดระยะเวลาของสญญากยมเงน โดยแสดงรายการหกจากเงนกยม

5.13 ประมาณการทางบญช การจดท�างบการเงนเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชการประมาณการและการตงขอสมมตฐานบางประการ

ซงอาจมผลกระทบตอจ�านวนเงนทแสดงไวในงบการเงน และการเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงน ซงผลทเกดจรงภายหลงอาจแตกตางไปจากจ�านวนเงนทประมาณไว

บรษทฯ และบรษทยอยไดตงประมาณการ และขอสมมตฐานตอเหตการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบญชอาจจะไมตรง กบผลทเกดขนจรง ประมาณการและขอสมมตฐานทอาจมความเสยงตอการปรบปรงบญชในปถดไปตอมลคาสนทรพยยกไป ณ วนทในงบดล ไดแก คาเผอหนสงสยจะสญ คาเผอการดอยคาของทรพยสน ภาษเงนไดรอตดบญช การประมาณการในเรองตาง ๆ ไดถกเปดเผยในแตละสวนทเกยวของของหมายเหตประกอบงบการเงนแลว

5.14 ประมาณการหนสน บรษทฯ และบรษทยอยจะบนทกประมาณการหนสนเมอมความเปนไปไดคอนขางแนของการเกดภาระผกพนในปจจบนตาม

กฎหมายหรอจากการอนมานอนเปนผล สบเนองมาจากเหตการณในอดต ภาระผกพนดงกลาวคาดวาจะสงผลใหสญเสยทรพยากรทมประโยชนเชงเศรษฐกจเพอจายช�าระภาระผกพน และจ�านวนทตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชอถอ

หากคาดวาจะไดรบคนรายจายทจายช�าระไปตามประมาณการหนสนทงหมดหรอบางสวนอยางแนนอน บรษทฯ และบรษทยอยจะรบรรายจายทไดรบคนเปนสนทรพยแยกตางหากแตตองไมเกน จ�านวนประมาณการหนสนทเกยวของ และแสดงคาใชจายทเกยวของกบประมาณการหนสนในงบก�าไรขาดทนโดยแสดงสทธจากจ�านวนรายจายทจะไดรบคนทรบรไว

5.15 หนสามญซอคน แสดงมลคาในงบดลดวยราคาทนเปนรายการหกจากสวนของผถอหนทงหมดหากราคาขายของหนสามญซอคนสงกวาราคาซอของหนสามญซอคน บรษทฯ จะรบรผลตางเขาบญชสวนเกนทนหนสามญซอคนและหากราคาขายของหนสามญซอคน ต�ากวาราคาซอของหนสามญซอคน บรษทฯ จะน�าผลตางหกจากสวนเกนทนหนสามญซอคนใหหมดไปกอนแลวจงน�าผลตางทเหลออยไปหกจากบญชก�าไรสะสม

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)64 www.amanah .co . th

Page 66: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

5.16 ภาษเงนไดจากก�าไรหรอขาดทนส�าหรบปประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช5.16.1 ภาษเงนไดปจจบน ไดแก ภาษทคาดวาจะจายช�าระโดยค�านวณจากก�าไรประจ�าปทตองเสยภาษ โดยใชอตราภาษทประกาศใช

ณ วนทในงบดล ตลอดจนการปรบปรงภาษทคางช�าระในปกอน ๆ5.16.2 ภาษเงนไดรอการตดบญชค�านวณขนจากผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหนสน ณ วนทใน

งบดลกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนนน โดยใชอตราภาษทมผลบงคบใช ณ วนทในงบดล บรษทฯ และบรษทยอย รบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชส�าหรบผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษ และรบรสนทรพยภาษเงน

ไดรอการตดบญชส�าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใช ทงน บรษทฯ และบรษทยอยจะรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช กตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯ และบรษทยอย จะมก�าไรทางภาษในอนาคตเพยงพอส�าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน บรษทฯ จะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ณ ทกวนทในงบดล และจะปรบลดมลคาตามบญชดงกลาวเมอมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯ และบรษทยอยจะไมมก�าไรทางภาษเพยงพอตอการน�าสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน

5.17 ก�าไรตอหน ค�านวณโดยการหารก�าไร(ขาดทน)สทธ ดวยจ�านวนหนสามญถวเฉลยถวงน�าหนกทออกซงถอโดยบคคลภายนอกและไดรบช�าระแลวระหวางป โดยสทธจากหนสามญซอคนทถอโดยบรษทฯ

5.18 รายการกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ และบรษทยอย หมายถง บคคลหรอกจการทมอ�านาจควบคมบรษทฯ และบรษทยอย

หรอถกควบคมโดยบรษทฯ และบรษทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ และบรษทยอย นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลซงถอหนทมสทธออกเสยงไมวาทางตรงหรอทางออมและมอทธพลอยางเปนสาระส�าคญกบบรษทฯ ผบรหารทส�าคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอย ทมอ�านาจในการวางแผนและควบคมการด�าเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอย ตลอดทงสมาชกในครอบครวทใกลชดกบบคคลดงกลาว ซงมอ�านาจชกจงหรออาจชกจงใหปฏบตตามบคคลดงกลาว และกจการทบคคลดงกลาวมอ�านาจควบคมหรอมอทธพลอยางเปนสาระส�าคญไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

5.19 ผลประโยชนของพนกงาน5.19.1 กองทนส�ารองเลยงชพพนกงาน บรษทจดใหมกองทนส�ารองเลยงชพ ซงเปนลกษณะของแผนการจายสมทบตามทไดก�าหนดการจายสมทบไวแลว สนทรพย

ของกองทนส�ารองเลยงชพไดแยกออกไปจากสนทรพยของบรษท และไดรบการบรหารโดยผจดการกองทนภายนอก กองทนส�ารองเลยงชพดงกลาวไดรบเงนสะสมเขากองทนจากพนกงาน และเงนสมทบจากบรษท เงนจายสมทบกองทนส�ารองเลยงชพ บนทกเปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทนส�าหรบรอบระยะเวลาบญชทเกดรายการนน

5.19.2 เงนบ�าเหนจพนกงาน ขอผกพนตามนโยบายการจายเงนบ�าเหนจพนกงานเมอครบเกษยณอาย ซงเงนผลประโยชนทจะใหแกพนกงานเมอ

ครบเกษยณอายตามกฎหมายแรงงานก�าหนด บรษทฯ จะบนทกในงวดบญชทพนกงานครบเกษยณอาย5.20 ขอมลจ�าแนกตามสวนงาน สวนงานทางธรกจเปนสวนธรกจใหบรการทมความเสยง และผลตอบแทนซงแตกตางไปจากความเสยงและผลตอบแทนของบรการ

ทใหของสวนธรกจอน ขอมลจ�าแนกตามสวนงาน เปดเผยแยกตามสวนงานธรกจของกลมบรษท5.21 เครองมอทางการเงน ประกอบดวย สนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงนทปรากฏในงบดล ไดแก เงนสดและรายการ

เทยบเทาเงนสด ลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงน ตวเงนจาย เงนใหกยมและเงนกยม นโยบายการบญชทส�าคญ และ เกณฑการวดมลคาของสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงนดงกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบญชของรายการทเกยวของแลว

6. รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บรษทฯ มรายการธรกจทเกดขนกบบรษทยอย บรษททเกยวของกน และกจการทเกยวของกนกบบรษทยอย โดยมผถอหนกลมเดยวกน

หรอมกรรมการรวมกน และรายการธรกจทเกดขนกบบคคลทเกยวของกน ซงเปนผถอหนและกรรมการของบรษทฯ ยอดคงเหลอและรายการระหวางกนทส�าคญระหวางบรษทฯ กบบรษทยอย และบรษทและบคคลทเกยวของกน ซงรายการทเกดขนเปนรายการปกตทางการคาทวไป จงเปนรายการทเกยวของกนทไมมความขดแยงทางผลประโยชน โดยรายการดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวามความเปนธรรมและสมเหตสมผลแลว ซงมรายละเอยดดงน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 65www.amanah .co . th

Page 67: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

6.1 สนทรพยและหนสนระหวางกน(หนวย : บาท)

ประเภทรายการ/ชอบรษทลกษณะความ

สมพนธ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

ลกหนตามสญญาเชาซอ - สทธ

บรษท คาร เนตเวรค เซอรวส จ�ากด กรรมการบรษทดงกลาวเปน บดา

ของผถอหนบรษทฯ 2,733,941.25 4,018,819.14 2,733,941.25 4,018,819.14

บรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด กรรมการรวมกน 4,974,107.11 - 4,974,107.11 -

รวม 7,708,048.36 4,018,819.14 7,708,048.36 4,018,819.14

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน - สทธ

บรษท เอกสหกรป จ�ากด กรรมการรวมกน 676,505.91 1,084,006.13 676,505.91 1,084,006.13

ลกหนเงนใหกยมเงนระยะสน

บรษท สยามนสสน อนเตอรเทรด จ�ากด กรรมการรวมกน

ยกมาตนงวด 1,137,048.53 10,034,023.63 1,137,048.53 10,034,023.63

รบช�าระระหวางงวด (1,137,048.53) (8,896,975.10) (1,137,048.53) (8,896,975.10)

ยอดปลายงวด - 1,137,048.53 - 1,137,048.53

ตวเงนจายการคา-บรษททเกยวของกน

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - - 479,964.00

คาใชจายคางจาย

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - - 3,788,149.54

เงนกยมระยะสนจากบคคลและกจการทเกยวของกนบคคลทเกยวของกน

นายพรชย กลตงวฒนา ผถอหน

ยกมาตนงวด 16,192,237.54 35,995,053.57 16,192,237.54 35,995,053.57

จายช�าระระหวางงวด (16,192,237.54) (19,802,816.03) (16,192,237.54) (19,802,816.03)

ยอดปลายงวด - 16,192,237.54 - 16,192,237.54

กจการทเกยวของกน

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย

ยกมาตนงวด - - 19,000,000.00 8,000,000.00

เงนกยมระหวางงวด - - 5,000,000.00 18,000,000.00

จายช�าระระหวางงวด - - (24,000,000.00) (7,000,000.00)

ยอดปลายงวด - - - 19,000,000.00

บรษท นวจามกร จ�ากด บรษทยอย

ยกมาตนงวด - - - 9,874,000.00

เงนกยมระหวางงวด - - - 9,880,000.00

จายช�าระระหวางงวด - - - (19,754,000.00)

ยอดปลายงวด - - - -

รวม - - - 19,000,000.00

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)66 www.amanah .co . th

Page 68: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

บรษทฯ คดดอกเบยจากสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนจากบคคล และกจการทเกยวของกนทเกดขนในระหวางงวดในอตราตลาด ทงนขนอยกบระยะเวลาทท�าสญญา อายของสญญาเชา จ�านวนเงนวางประกนการเชาและชนดของทรพยสนทใหเชา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน จ�านวน 1.14 ลานบาท เปนเงนใหกยมในรปตวสญญาใชเงนชนดจายคนเมอทวงถาม ก�าหนดใหมการจายช�าระดอกเบยทกสนเดอน มอตราดอกเบยรอยละ 13.00 ตอป ในไตรมาส1 ป 2553 ไดรบช�าระคนเงนใหกดงกลาวแลวทงจ�านวน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มเงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกนทงจ�านวน เปนการท�าสญญากยมจากผถอหนรายยอย ของบรษทฯ มดอกเบยรอยละ 9.00 ตอป และ 7.00 - 7.50 ตอป ตามล�าดบ ก�าหนดช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบยภายใน 3 เดอน โดยปลอดภาระค�าประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เงนกยมระยะสนจากบรษทยอย เปนเงนกยมในรปสญญากเงน มอตราดอกเบยรอยละ 0.75 - 1.00 และ 1.00 - 1.75 ตอป ตามล�าดบ ก�าหนดจายช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบย ภายใน 12 เดอน

ในไตรมาส 2 ป 2553 บรษทฯ จายช�าระคนเงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกนและบรษทยอยแลวทงจ�านวน

(หนวย : บาท)

ประเภทรายการ/ชอบรษทลกษณะความ

สมพนธ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

เงนกยมระยะยาวจากบคคลทเกยวของกนรายท 1 นางมยเอง แซตง ผถอหน

ยกมาตนงวด 11,103,759.97 19,225,602.02 11,103,759.97 19,225,602.02

จายช�าระระหวางงวด (11,103,759.97) (8,121,842.05) (11,103,759.97) (8,121,842.05)

ยอดปลายงวด - 11,103,759.97 - 11,103,759.97

รายท 2 นางสมฤด กาญจนวเศษศร ผถอหน

ยกมาตนงวด 18,434,634.19 24,887,145.17 18,434,634.19 24,887,145.17

จายช�าระระหวางงวด (18,434,634.19) (6,452,510.98) (18,434,634.19) (6,452,510.98)

ยอดปลายงวด - 18,434,634.19 - 18,434,634.19

รวม - 29,538,394.16 - 29,538,394.16

หก เงนกยมระยะยาวจากบคคล ทเกยวของกน ทครบก�าหนด 1 ป - (29,538,394.16) - (29,538,394.16)

คงเหลอ - - - -

รายท 1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จ�านวน 11.10 ลานบาท เปนเงนกยมจากผถอหนรายยอยของบรษทฯ วงเงน 40 ลานบาท เพอเปนเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ โดยก�าหนดจายช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบย ภายใน 15 เดอน โดยจายช�าระทกวนท 26 ของทกเดอน งวดท 1-14 เดอนละ 2.83 ลานบาท งวดสดทายช�าระสวนทเหลอทงหมด อตราดอกเบยรอยละ 9 ตอป และปลอดภาระค�าประกน ในไตรมาส 2 ป 2553 บรษทฯ จายช�าระคนเงนกยมดงกลาวแลวทงจ�านวน

รายท 2 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จ�านวน 2.46 ลานบาท และ 9.59 ลานบาท ตามล�าดบ เปนเงนกยมจากบรษทฯ ผถอหนรายใหญ ของวงเงน 23 ลานบาท เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนโดยก�าหนดจายช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบยภายใน 1 ป 8 เดอน นบจาก วนทเบกเงนกงวดแรกโดยจายช�าระทกวนท 15 ของทกเดอน งวดท 1-19 จายช�าระงวดละ 1.23 ลานบาท งวดท 20 จายช�าระ 1.25 ลานบาท อตราดอกเบยรอยละ 8.25 ตอป และปลอดภาระค�าประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จ�านวน 1.08 ลานบาท และ 4.18 ลานบาท ตามล�าดบ เปนเงนกยมจากบรษทฯ ผถอหนรายใหญ ของวงเงน 10 ลานบาท เพอเปนเงนทนหมนเวยนโดยก�าหนดจายช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบยภายใน 1 ป 8 เดอน นบจากวนทเบกเงนก งวดแรกโดยจายช�าระทกวนท 24 ของทกเดอน งวดท 1-19 จายช�าระงวดละ 0.54 ลานบาท งวดท 20 จายช�าระ 0.56 ลานบาท อตราดอกเบยรอยละ 8.25 ตอป และปลอดภาระค�าประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จ�านวน 1.59 ลานบาท และ 4.67 ลานบาท ตามล�าดบ เปนเงนกยมจากผถอหนรายใหญของ บรษทฯ วงเงน 10 ลานบาท เพอเปนเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ โดยก�าหนดจายช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบยภายใน 20 เดอน โดยจายช�าระทกวนท 22 ของทกเดอน งวดท 1-19 จายช�าระงวดละ 0.54 ลานบาท งวดสดทายช�าระสวนทเหลอทงหมด อตราดอกเบยรอยละ 8.25 ตอป และปลอดภาระค�าประกน

ในไตรมาส 3 ป 2553 บรษทฯ จายช�าระคนเงนกยมดงกลาวแลวทงจ�านวนทกวงเงน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 67www.amanah .co . th

Page 69: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกน(หนวย : บาท)

ประเภทรายการ/ชอบรษทลกษณะความ

สมพนธ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

รายไดจากสญญาเชาซอบรษท คาร เนตเวรค เซอรวส จ�ากด กรรมการบรษท

ดงกลาวเปนบดาของผถอหนบรษทฯ 284,553.86 617,060.30 284,553.86 617,060.30

บรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด กรรมการรวมกน 26,737.18 - 26,737.18 -

รายไดจากสญญาเชาการเงน

บรษท เอกสหกรป จ�ากด กรรมการรวมกน 61,652.14 125,472.79 61,652.14 125,472.79

ดอกเบยรบ

บรษท สยามนสสน อนเตอรเทรด จ�ากด กรรมการรวมกน 16,199.04 606,421.71 16,199.04 606,421.71

รายไดอน - คาบรการ

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - 469,500.00 606,000.00

คาใชจายในการบรหารจดการ

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - 2,000,000.00 11,254,000.00

คาเชารถ

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - 4,092,331.83 3,766,102.83

บรษท ทรแมน ออโต ซต (ประเทศไทย) จ�ากด กรรมการรวมกน 124,133.36 - 124,133.36 -

ดอกเบยจาย

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - 71,337.52 194,366.43

บรษท นวจามกร จ�ากด - - - 101,834.13

ธนาคารอสลาม แหงประเทศไทย ผถอหนรายใหญ

ของบรษทฯ 2,977,356.15 - 2,977,356.15 -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ ไดท�าสญญาเชารถยนตกบบรษทยอย จ�านวน 16 คน และ 15 คน เพอใชในการด�าเนนงานโดยสญญาเชามอาย 2 ป อตราคาเชาปละประมาณ 4.13 ลานบาท และ 3.95 ลานบาท ตามล�าดบ

บรษทฯ ท�าสญญาจางบรหารคณภาพลกหน และบรหารลกหนโครงการพเศษกบบรษทยอย มก�าหนดระยะเวลา 2 ป เรมตงแตวนท 1 ตลาคม 2552 ถงวนท 30 กนยายน 2554 โดยมอตราคาบรการตามทตกลงกนรวมกนแตไมเกน 3.00 ลานบาท ตอไตรมาส บรษทฯ บนทกคาบรการจนถงวนท 31 มนาคม 2553 โดยเมอวนท 1 เมษายน 2553 บรษทฯ ไดยกเลกสญญาคาบรการดงกลาว

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)68 www.amanah .co . th

Page 70: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

6.3 รายการซอขายสนทรพยระหวางกน(หนวย : บาท)

ประเภทรายการ/ชอบรษทลกษณะความ

สมพนธ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

มลคาการขายสนทรพย

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - - 18,712,365.00

มลคาซอสนทรพย

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด บรษทยอย - - 2,720,290.65 782,503.50

บรษทฯ ขายรถยนตยดคนจากลกหนการคาของบรษทฯ ใหกบบรษทยอยในระหวางงวด ตามราคาทน สวนราคาซอใชตามราคาทประมล

7. ลกหนตามสญญาเชาซอ-สทธ ประกอบดวย

(หนวย : บาท)งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนง

สวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวา

หนงปแตไมเกนหาป

สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนง

สวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวา

หนงปแตไมเกนหาป

ลกหนตามสญญาเชาซอกอนวนท 1 มกราคม 2551 120,352,461.30 27,951,845.65 281,060,957.42 203,727,835.92

หก ดอกเบยทยงไมถอเปนรายไดและคานายหนารอตดบญช (8,151,266.55) (1,263,877.66) (32,747,032.58) (13,001,375.10)

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (4,412,978.81) (855,129.95) (7,788,475.11) (4,823,093.39)

สทธ 107,788,215.94 25,832,838.04 240,525,449.73 185,903,367.43

ลกหนตามสญญาเชาซอตงแตวนท 1 มกราคม 2551 323,590,683.20 602,856,572.45 323,004,565.32 711,615,638.61

หก ดอกเบยทยงไมถอเปนรายไดและคานายหนารอตดบญช (84,416,998.15) (93,299,440.78) (98,110,947.31) (124,210,142.87)

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (9,146,325.42) (25,250,461.47) (15,897,987.09) (18,379,126.32)

สทธ 230,027,359.63 484,306,670.20 208,995,630.92 569,026,369.42

รวมลกหนตามสญญาเชาซอ - สทธ 337,815,575.57 510,139,508.24 449,521,080.65 754,929,736.85

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 69www.amanah .co . th

Page 71: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มลกหนตามสญญาเชาซอแยกตามอายหน ดงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

จ�านวนสญญา

ยอดลกหนหลงหกดอกเบย

ทยงไมถอเปนรายได

ยอดลกหนทใชในการ

ค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญ

อตรารอยละของคาเผอ

หนสงสยจะสญ

คาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนตามสญญาเชาซอ

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 2,588 407,464,926.75 49,310,341.17 1 (หลงหกหลกประกน) 493,103.20

คางช�าระ 1 งวด 913 127,823,368.21 17,046,194.16 1 (หลงหกหลกประกน) 170,461.79

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 980 145,168,607.45 21,015,081.58 2 (หลงหกหลกประกน) 406,416.08

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 81 14,359,621.93 2,870,509.63 20 (หลงหกหลกประกน) 556,470.61

คางช�าระมากกวา 6 งวดถง 12 งวด 73 14,019,619.95 14,019,619.95 50 (กอนหกหลกประกน) 7,009,810.10

คางช�าระมากกวา 12 งวด 34 6,121,173.20 6,121,173.20 100 (กอนหกหลกประกน) 6,121,173.20

รวม 4,669 714,957,317.49 110,382,919.69 14,757,434.98

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 18.95

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(1) 14,757,453.93

ลกหนตามสญญาเชาซอทมการปรบโครงสรางหน

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 61 12,672,557.41 3,623,406.10 1 (หลงหกหลกประกน) 36,234.06

คางช�าระมากกวา 12 งวด 2 72,323.36 72,323.36 100 (กอนหกหลกประกน) 72,323.36

รวม 63 12,744,880.77 3,695,729.46 108,557.42

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 6.57

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(2) 108,563.99

ลกหนตามสญญาเชาซอทมการเปลยนสญญาใหม

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 211 91,907,175.70 20,384,259.19 1 (หลงหกหลกประกน) 203,842.51

คางช�าระ 1 งวด 68 14,849,129.94 2,974,359.79 1 (หลงหกหลกประกน) 29,743.57

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 135 31,166,355.98 7,182,203.15 2 (หลงหกหลกประกน) 140,517.71

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 15 4,105,481.26 946,870.30 20 (หลงหกหลกประกน) 169,678.84

คางช�าระมากกวา 6 งวดถง 12 งวด 8 2,660,357.56 2,660,357.56 50 (กอนหกหลกประกน) 1,330,178.79

คางช�าระมากกวา 12 งวด 7 4,539,690.82 4,539,690.82 100 (กอนหกหลกประกน) 4,539,690.82

รวม 444 149,228,191.26 38,687,740.81 6,413,652.24

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 18,385,225.49

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(3) 24,798,877.73

รวม(1)+(2)+(3) 5,176 876,930,389.52 152,766,389.96 39,664,895.65

คานายหนารอตดจาย - 10,689,589.94 - -

รวมทงหมด 5,176 887,619,979.46 152,766,389.96 39,664,895.65

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)70 www.amanah .co . th

Page 72: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

(หนวย : บาท)งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

จ�านวนสญญา

ยอดลกหนหลงหกดอกเบย

ทยงไมถอเปนรายได

ยอดลกหนทใชในการ

ค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญ

อตรารอยละของคาเผอ

หนสงสยจะสญ

คาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนตามสญญาเชาซอ

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 3,837 564,373,123.35 62,492,867.92 1 (หลงหกหลกประกน) 624,928.97

คางช�าระ 1 งวด 1,242 203,447,512.01 27,983,941.77 1 (หลงหกหลกประกน) 279,839.50

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 957 175,744,931.34 27,820,994.08 2 (หลงหกหลกประกน) 556,419.86

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 108 21,235,893.00 4,776,128.45 20 (หลงหกหลกประกน) 955,225.67

คางช�าระมากกวา 6 งวดถง 12 งวด 104 28,993,858.08 28,993,858.08 50 (กอนหกหลกประกน) 14,496,929.04

คางช�าระมากกวา 12 งวด 25 7,449,272.06 7,449,272.06 100 (กอนหกหลกประกน) 7,449,272.06

รวม 6,273 1,001,244,589.84 159,517,062.36 24,362,615.10

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 49.80

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(1) 24,362,664.90

ลกหนตามสญญาเชาซอทมการปรบโครงสรางหน

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 14 6,540,706.57 11,933.80 1 (หลงหกหลกประกน) 119.34

คางช�าระ 1 งวด 2 1,039,276.74 - 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 71 18,938,207.76 4,897,039.46 2 (หลงหกหลกประกน) 97,940.87

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 2 86,932.71 - 20 (หลงหกหลกประกน) -

รวม 89 26,605,123.78 4,908,973.26 98,060.21

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 773,785.22

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(2) 871,845.43

ลกหนตามสญญาเชาซอทมการเปลยนสญญาใหม

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 191 38,385,533.15 6,112,053.82 1 (หลงหกหลกประกน) 61,120.43

คางช�าระ 1 งวด 121 86,653,217.95 21,001,586.83 1 (หลงหกหลกประกน) 210,015.87

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 174 57,331,757.15 14,037,790.57 2 (หลงหกหลกประกน) 280,755.85

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 31 12,663,298.48 3,579,807.31 20(หลงหกหลกประกน) 715,961.44

คางช�าระมากกวา 6 งวดถง 12 งวด 15 4,799,784.85 4,799,784.85 50(กอนหกหลกประกน) 2,399,892.42

คางช�าระเกนกวา 12 เดอนขนไป 8 7,549,614.38 7,549,614.38 100(กอนหกหลกประกน) 7,549,614.38

รวม 540 207,383,205.96 57,080,637.76 11,217,360.39

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 10,436,811.19

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ(3) 21,654,171.58

รวม(1)+(2)+(3) 6,902 1,235,232,919.58 221,506,673.38 46,888,681.91

คานายหนารอตดจาย - 16,106,579.92 - -

รวมทงหมด 6,902 1,251,339,499.50 221,506,673.38 46,888,681.91

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 71www.amanah .co . th

Page 73: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ในป 2552 สญญาทปรบปรงใหม จ�านวน 92 ราย จ�านวนเงนรวม 82.68 ลานบาท มการปรบเงอนไขการช�าระหนสญญาใหม ซงจ�านวนหนรอยละ 39-51 ของมลหนตามสญญาผอนช�าระคางวดในจ�านวนคงท โดยมคางวดนอยกวาสญญาเดม สวนคางวดทเหลอรอยละ 49-61 ใหช�าระงวดสดทาย บรษท ฯ ประมาณการหนสงสยจะสญใชเกณฑตามจ�านวนงวดคางช�าระโดยยดเนอหาคางวดตามสญญาเดมซงผอนช�าระคางวดเทากนทกงวดในจ�านวนคางวดทมากกวาสญญาใหม

บรษทฯ มนโยบายการปรบโครงสรางหนกบลกหนเชาซอทมปญหาการจายช�าระหน โดยการท�าสญญาขยายระยะเวลาในการช�าระคางวดออกไปหรอโดยการเปลยนเงอนไขสญญาใหม ซงในไตรมาส 1 ป 2549 ทประชมคณะอนกรรมการพจารณาหนทมปญหาของบรษทฯ มมตอนมตหลกเกณฑในการพจารณาปรบลดคาเผอหนสงสยจะสญของลกหนทปรบโครงสรางใหม โดยจะปรบลดในอตราเพมขนตามจ�านวนงวดทคางช�าระนอยลง ซง ณ วนทมการปรบโครงสรางหน รายการคาเผอหนสงสยจะสญทเคยตงไวของลกหนดงกลาวจะโอนเปนคาเผอหนสงสยตามเดม โดยบรษทฯ จะพจารณาปรบลดคาเผอหนสงสยจะสญเพมเตมภายหลง หากลกหนมการจายช�าระคางวดตามสญญาใหมตดตอกนเกนกวา 3 งวด แตอยางใดกตาม ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ ยงไมมการกลบรายการตามมตดงกลาวแตอยางใด รายละเอยดการกลบรายการ ดงน

กรณท

สภาพบญชลกหน

กอนปรบโครงสรางหลงปรบโครงสราง

(ณ สนไตรมาสทพจารณา)คาเผอทปรบลดลง

1 คางช�าระ 7-12 งวดเดอน คางช�าระ 2-3 งวดเดอน (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 25

2 คางช�าระ 7-12 งวดเดอน คางช�าระ 1 งวดเดอน (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 50

3 คางช�าระ 7-12 งวดเดอน ไมคางช�าระคางวด (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 100

4 คางช�าระ 4-6 งวดเดอน คางช�าระ 2-3 งวดเดอน (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 25

5 คางช�าระ 4-6 งวดเดอน คางช�าระ 1 งวดเดอน (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 50

6 คางช�าระ 4-6 งวดเดอน ไมคางช�าระคางวด (กลบรายการ) ในอตราไมเกนรอยละ 100

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มลกหนตามสญญาเชาซอรายยอยจากการปรบโครงสรางหน คงเหลอจ�านวน 63 รายและ 89 ราย จ�านวนเงน 12.74 ลานบาท และ 26.61 ลานบาท ตามล�าดบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มลกหนตามสญญาเชาซอรายยอยจากการเปลยนสญญาใหม คงเหลอจ�านวน 444 ราย และ 540 ราย จ�านวนเงน 149.23 ลานบาท และ 207.38 ลานบาท ตามล�าดบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ ไดน�าลกหนตามสญญาเชาซอ (สทธจากดอกเบยทยงไมถอเปนรายได) จ�านวนเงนรวมประมาณ 42.74 ลานบาท และ 415.03 ลานบาท ตามล�าดบ ไปเปนหลกประกนหนสนทมภาระดอกเบยตามหมายเหต 21 และ 22

8. ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

สวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวาหนงป

สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

สวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวาหนงป

ลกหนตามสญญาเชาการเงน 12,828,667.40 6,457,867.17 19,165,215.77 16,510,777.70

หก ดอกเบยทยงไมถอเปนรายได

และคานายหนารอตดจาย (908,522.06) (95,412.31) (1,951,989.48) (888,837.06)

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (947,560.00) (579,800.00) (433,510.00) (549,695.00)

สทธ 10,972,585.34 5,782,654.86 16,779,716.29 15,072,245.64

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)72 www.amanah .co . th

Page 74: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มลกหนตามสญญาเชาการเงนแยกตามอายหน ดงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

จ�านวนสญญา

ยอดลกหนหลงหกดอกเบยทยงไมถอเปน

รายได

ยอดลกหนทใชในการ

ค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญ

อตรารอยละของคาเผอ

หนสงสยจะสญ

คาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนตามสญญาเชาการเงน

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 1 83,855.82 - 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระ 1 งวด 7 2,291,794.24 - 2 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 41 13,959,360.80 50,689.78 2 (หลงหกหลกประกน) 1,013.80

คางช�าระมากกวา 12 งวด 1 1,932,872.51 1,526,330.45 100 (หลงหกหลกประกน) 1,526,300.45

รวม 50 18,267,883.37 1,577,020.23 1,527,314.25

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 45.75

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ 1,527,360.00

คานายหนารอการตดจาย - 14,716.83 - -

รวมทงหมด 50 18,282,600.20 1,577,020.23 1,527,360.00

(หนวย : บาท)งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

จ�านวนสญญา

ยอดลกหนหลงหกดอกเบยทยงไมถอเปน

รายได

ยอดลกหนทใชในการ

ค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญ

อตรารอยละของคาเผอ

หนสงสยจะสญ

คาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนตามสญญาเชาการเงน

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 10 3,073,701.16 - 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระ 1 งวด 40 20,397,534.58 - 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 9 6,000,718.18 317,282.73 2 (หลงหกหลกประกน) 6,345.66

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 2 953,724.30 - 20 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 6 งวดถง 12 งวด 1 2,360,231.20 1,953,689.14 50 (กอนหกหลกประกน) 976,844.58

รวม 62 32,785,909.42 2,270,971.87 983,190.24

คาเผอหนสงสยจะสญเพมเตม 14.76

รวมคาเผอหนสงสยจะสญ 983,205.00

คานายหนารอการตดจาย - 49,257.51 - -

รวมทงหมด 62 32,835,166.93 2,270,971.87 983,205.00

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 73www.amanah .co . th

Page 75: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

9. คณภาพของลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงน9.1 บรษทฯ หยดรบรรายไดจากสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนเมอลกหนคางช�าระคางวดเกนกวา 4 งวดขนไป (หรอ 3 งวดขนไป

หากนบจ�านวนงวดตามวธทธนาคารพาณชยถอปฎบต) เวนแตเมอมขอบงชวาลกหนรายนน ๆ จะไมสามารถช�าระหนได บรษทฯ จะหยดรบรรายไดจากลกหนรายนนทนท การหยดรบรรายได ดงกลาว แตกตางจากวธปฏบตของสมาคมนกบญช และผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย(ปจจบนคอ สภาวชาชพบญช) ซงก�าหนดใหธรกจสนเชอเพออปโภคและบรโภค (Consumer finance) ควรหยดรบรรายได เมอลกหนคางช�าระคางวดเกน 3 งวดขนไป เนองจากบรษทฯ ไดพจารณาจากประวตการรบช�าระหนจากลกหนในอดตและเพอใหสอดคลองกบแนวทางการตดตามลกหนตามสญญาเชาซอ และลกหนทางสญญาเชาทางการเงน ซงพบวาลกหน ทคางช�าระไมเกน 4 งวด สวนใหญอยในชวงรอยละ 80 - 81 เปนลกหนทยงมการจายช�าระคางวดบางสวน และสามารถกลบมาช�าระจนเปนบญชปกตได การใชเกณฑดงกลาวจงเหมาะสมส�าหรบสภาพลกหนของบรษทฯ ดงนน ฝายบรหารพจารณา และเหนวา วธปฏบตของบรษทฯ มความเหมาะสมกบธรกจของบรษทฯ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 ยอดลกหนทคางช�าระเกนกวา 3 งวด ทบรษทฯ ยงคงรบรรายได และรายไดดอกเบยทรบรจากลกหน ดงกลาว ซงแตกตางจากวธปฏบตทางบญชทก�าหนดโดยสมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย ดงน

(หนวย : บาท)ลกหนตาม

สญญาเชาซอลกหนตาม

สญญาเชาการเงนรวม

ลกหน- สทธจากดอกเบยทยงไมถอเปนรายไดทคางช�าระเกนกวา 3 งวด ทบรษทยงคงรบรรายได 44,921,909.03 1,932,872.51 46,854,781.54

รายไดดอกเบยจากลกหนทคางช�าระเกน 3 งวด 1,769,050.55 97,248.47 1,866,299.02

9.2 วธการค�านวณคาเผอหนสงสยของบรษทฯ แตกตางไปจากวธปฏบตทางบญชทก�าหนด โดยสมาคมนกบญชและผสอบบญช รบอนญาตแหงประเทศไทย เรองการตงคาเผอหนสงสยจะสญส�าหรบธรกจสนเชอ เพออปโภคและบรโภค (Consumer finance) วธปฏบตทางการบญชดงกลาวก�าหนดใหบรษทฯ ตงคาเผอหนสงสยจะสญเตมจ�านวนส�าหรบลกหนทคางช�าระคางวดเกนกวา 3 งวดขนไป โดยไมน�าหลกประกนมาหกจากหนคงเหลอและพจารณาการตงส�ารองเปนการทวไป ส�าหรบลกหนทคางช�าระ นอยกวา 3 งวด อยางไรกตามในป 2553 และ 2552 บรษทฯ มผลขาดทนทเกดขนจรงในอดตจากชวง 3 ปทผานมามคาเฉลยประมาณรอยละ 82 และรอยละ 85 ตามล�าดบ ของคาเผอหนสงสยจะสญ ดงนนฝายบรหารจงเหนวาวธการค�านวณคาเผอหนสงสยจะสญของบรษทฯ นนมความเหมาะสมกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

10. ลกหนโอนสทธเรยกรอง - สทธ ณ วนท 21 ธนวาคม 2553 บรษทฯ มสญญาซอขายสทธเรยกรองในลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงนประเภทรถยนตกบ

บรษท สแกนโกลบอล จ�ากด (มหาชน) โดยก�าหนดคาตอบแทนการโอนจากมลหน ณ วนท 31 ตลาคม 2553 เปนจ�านวนเงน 29 ลานบาท ซงสทธเรยกรองดงกลาวมมลคาตามสญญาเชา จ�านวน 47.35 ลานบาท และมผลตางจากการซอลกหนดงกลาวจ�านวน 21.06 ลานบาท บรษทฯ บนทกผลตางดงกลาวเปนผลตางทยงไมไดถอเปนรายได และตดรบรเปนรายไดตามอตราดอกเบยทแทจรง

(หนวย : บาท)งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

จ�านวนสญญา

สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

สวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวาหนงปแตไมเกนหาป

รวม

ลกหนตามสญญาเชาซอ 164 23,010,694.37 6,543,072.38 29,553,766.75

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน 23 10,404,879.14 7,069,671.12 17,474,550.26

หก ผลตางทยงไมถอเปนรายได (12,838,770.91) (2,196,171.08) (15,034,941.99)

หก เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการซอ เผอเลอกของสญญาเชาการเงน (2,978,037.38) (3,134,579.44) (6,112,616.82)

187 17,598,765.22 8,281,992.98 25,880,758.20

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)74 www.amanah .co . th

Page 76: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทฯ มลกหนตามสญญาโอนสทธเรยกรองแยกตามอายหนดงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

จ�านวนสญญา

ยอดลกหนหลงหกผลตางทยงไมถอเปน

รายได

อตรารอยละของคาเผอหนสงสยจะสญ

คาเผอหน

สงสยจะสญ

ยงไมถงก�าหนดช�าระ 146 19,571,238.03 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระ 1 งวด 21 3,180,907.52 1 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 1 งวดถง 3 งวด 16 2,769,016.88 2 (หลงหกหลกประกน) -

คางช�าระมากกวา 3 งวดถง 6 งวด 4 359,595.77 20 (หลงหกหลกประกน) -

รวม 187 25,880,758.20 -

11. ลกหนการคาและรายไดคางรบ - สทธ ลกหนการคาและรายไดคางรบ จ�าแนกตามอายหนคางเกนก�าหนดช�าระ ดงน

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

ลกหนการคาและรายไดคางรบแยกตามอายหนท คางเกนก�าหนดช�าระดงน

- ไมเกน 3 เดอน 1,806,008.12 1,967,747.00 - -

- มากกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน 10,700.00 238,216.71 - -

- มากกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน - 24,903.47 - -

- มากกวา 12 เดอนขนไป 8,965,290.19 10,315,681.19 - -

รวม 10,781,998.31 12,546,548.37 - -

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (9,183,908.88) (10,533,908.88) - -

สทธ 1,598,089.43 2,012,639.49 - -

12. ลกหนเงนใหกยมระยะสน-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

เงนใหกยมระยะสนแกบรษทอน 95,325,288.27 104,025,288.27

เงนใหกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายใน 1 ป - 1,438,586.67

รวม 95,325,288.27 105,463,874.94

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (66,205,288.27) (66,238,037.56)

สทธ 29,120,000.00 39,225,837.38

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวยเงนใหกยมระยะสนไดแก เงนใหกยมในรปตวสญญาใชเงนประเภทจายคนเมอทวงถาม โดยมอตราดอกเบยรอยละ 11.50 - 15.00 ตอป และสวนของเงนใหกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายใน 1 ป ตามหมายเหต 13

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 75www.amanah .co . th

Page 77: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

13. ลกหนเงนใหกยมระยะยาว(หนวย:บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

เงนใหกยมระยะยาว - 1,994,198.45

หก เงนใหกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระใน 1 ป - (1,438,586.67)

เงนใหกยมระยะยาวครบก�าหนดเกน 1 ป - 555,611.78

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เงนใหกยมระยะยาว จ�านวน 1.99 ลานบาท เปนเงนใหกยมในรปสญญากเงน ระยะเวลา 3 ป โดยก�าหนด รบช�าระทกเดอนพรอมดอกเบย ในอตราดอกเบยคงท 15% ตอป ในไตรมาส 1/2553 ไดรบช�าระคนครบทงจ�านวน

14. สนคาคงเหลอ-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

ยานพาหนะเพอขาย 37,079,991.58 6,293,074.77 - -

หก คาเผอการดอยคาของยานพาหนะ (414,279.44) (200,093.74) - -

ยานพาหนะเพอขาย-สทธ 36,665,712.14 6,092,981.03 - -

15. สนทรพยหมนเวยนอน-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

ลกหนหยดรบรรายได 56,597,417.75 46,896,203.82 56,597,417.75 45,316,594.01

หก คาเผอหนสงสยจะสญ-ลกหนหยดรบรรายได (55,065,321.08) (46,099,118.52) (55,065,321.08) (44,519,508.71)

1,532,096.67 797,085.30 1,532,096.67 797,085.30

ลกหนตามค�าพพากษา 22,527,400.52 11,848,390.46 22,527,400.52 11,848,390.46

หก คาเผอหนสงสยจะสญ-ลกหนตามค�าพพากษา (22,527,400.52) (11,848,390.46) (22,527,400.52) (11,848,390.46)

- - - -

ภาษขายคางรบ 2,703,490.72 3,061,920.72 2,703,490.72 3,061,920.72

หก คาเผอหนสงสยจะสญ-ภาษขายคางรบ (841,109.33) (721,681.72) (841,109.33) (721,681.72)

1,862,381.39 2,340,239.00 1,862,381.39 2,340,239.00

ดอกเบยคางรบ 4,436,951.03 4,341,889.83 4,436,951.03 4,341,889.83

หก คาเผอหนสงสยจะสญ-ดอกเบยคางรบ (3,687,337.55) (3,961,292.24) (3,687,337.55) (3,961,292.24)

749,613.48 380,597.59 749,613.48 380,597.59

รายไดคางรบ 1,796,101.12 2,394,639.48 1,796,101.12 2,394,639.48

คาธรรมเนยมเงนกยมจากธนาคารจายลวงหนา - 9,658,792.89 - 9,658,792.89

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (1,351,200.00) - (1,351,200.00) -

444,901.12 12,053,432.37 444,901.12 12,053,432.37

อน ๆ 2,733,098.61 8,922,543.51 2,428,241.87 8,006,737.40

รวม 7,322,091.27 24,493,897.77 7,017,234.53 23,578,091.66

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)76 www.amanah .co . th

Page 78: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

16. เงนลงทนในบรษทยอย(หนวย : บาท)

ชอบรษท ทนช�าระแลว สดสวนเงนลงทน(รอยละ)

งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

วธราคาทน เงนปนผล วธราคาทน เงนปนผล

บรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ากด 120,000,000 99.99 119,999,930.00 - 119,999,930.00 -

บรษท นวจามกร จ�ากด 10,000,000 99.99 9,999,965.00 - 9,999,965.00 -

รวม 129,999,895.00 - 129,999,895.00 -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษท นวจามกร จ�ากด ซงเปนบรษทยอยไดจดทะเบยนเลกกจการกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 15 ธนวาคม 2553 และปจจบนอยระหวางการจดทะเบยนเสรจการช�าระบญช

17. ทรพยสนรอการขาย-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

ทดน อาคารชด และรถยนตใหเชาซอยดคน 20,767,670.58 42,841,717.98

หก คาเผอการดอยคา (2,976,227.58) (8,601,727.13)

สทธ 17,791,443.00 34,239,990.85

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 77www.amanah .co . th

Page 79: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

18. อ

าคาร

และอ

ปก

รณ -

สท

(หนว

ย บา

ท)งบ

การเ

งนรว

สวน

ปรบ

ปรง

ทดน

ตาม

สญญ

าเชา

สวน

ปรบ

ปรง

อาคา

รตา

มสญ

ญาเ

ชา

เครอ

งตกแ

ตงแล

ะตดต

เครอ

งมอ

เครอ

งใช

ส�าน

กงาน

ยาน

พาห

นะ

ยาน

พาห

นะ

ใหเช

ารว

ราคา

ทน

:

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

523,

491,

358.

15

10,6

46,3

68.9

1 6,

138,

002.

97

21,6

50,3

69.1

0 62

,149

.53

26,0

74,5

43.3

0 68

,062

,791

.96

ซอเพ

ม -

112,

670.

00

73,8

94.3

9 57

1,35

3.24

3,

458,

381.

80

- 4,

216,

299.

43

โอนเ

ขา -

10,0

00.0

0 -

- -

5,64

6,16

8.23

5,

656,

168.

23

จ�าหน

าย -

- (2

05,5

28.3

3)(1

74,8

25.7

5) -

(16,

986,

578.

25)

(17,

366,

932.

33)

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

533,

491,

358.

15

10,7

69,0

38.9

1 6,

006,

369.

03

22,0

46,8

96.5

9 3,

520,

531.

33

14,7

34,1

33.2

8 60

,568

,327

.29

คาเส

อมรา

คาสะ

สม :

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52(1

,980

,285

.01)

(5,8

82,8

23.4

0)(4

,019

,480

.76)

(14,

512,

463.

14)

(62,

147.

53)

(8,2

52,7

19.8

8)(3

4,70

9,91

9.72

)

คาเส

อมรา

คาส�า

หรบป

(3

49,1

35.7

9)(1

,665

,036

.89)

(847

,962

.14)

(3,0

42,3

96.2

4)(1

62,9

65.7

2)(3

,371

,123

.99)

(9,4

38,6

20.7

7)

จ�าหน

าย -

- 19

5,97

9.82

11

9,00

5.39

-

6,54

4,33

7.01

6,

859,

322.

22

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53(2

,329

,420

.80)

(7,5

47,8

60.2

9)(4

,671

,463

.08)

(17,

435,

853.

99)

(225

,113

.25)

(5,0

79,5

06.8

6)(3

7,28

9,21

8.27

)

คาเผ

อดอย

คาสะ

สม

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52 -

- -

- -

(136

,036

.95)

(136

,036

.95)

ขาดท

นจาก

การด

อยคา

ส�าหร

บป

- -

- -

- 13

6,03

6.95

13

6,03

6.95

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53 -

- -

- -

- -

มลค

าสท

ธตาม

บญ

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52 1

,511

,073

.14

4,7

63,5

45.5

1 2

,118

,522

.21

7,1

37,9

05.9

6 2

.00

17,

685,

786.

47

33,

216,

835.

29

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53 1

,161

,937

.35

3,2

21,1

78.6

2 1

,334

,905

.95

4,6

11,0

42.6

0 3

,295

,418

.08

9,6

54,6

26.4

2 2

3,27

9,10

9.02

คาเส

อมรา

คาท

อยใน

งบก�า

ไรขา

ดทน

ส�าห

รบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52 1

4,01

8,69

3.07

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53 9

,438

,620

.77

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)78 www.amanah .co . th

Page 80: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

(หนว

ย : บ

าท)

งบกา

รเงน

เฉพ

าะกจ

การ

สวน

ปรบ

ปรง

ทดน

ตาม

สญญ

าเชา

สวน

ปรบ

ปรง

อาคา

รตา

มสญ

ญาเ

ชา

เครอ

งตกแ

ตงแล

ะตดต

เครอ

งมอ

เครอ

งใช

ส�าน

กงาน

ยาน

พาห

นะ

รวม

ราคา

ทน

:

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

523,

491,

358.

15

10,6

46,3

68.9

1 6,

138,

002.

97

21,3

38,6

40.6

4 62

,149

.53

41,6

76,5

20.2

0

ซอเพ

ม -

112,

670.

00

73,8

94.3

9 46

2,26

6.23

3,

458,

381.

80

4,10

7,21

2.42

โอนเ

ขา -

10,0

00.0

0 -

- -

10,0

00.0

0

จ�าหน

าย -

- (2

05,5

28.3

3)(1

51,2

65.7

5) -

(356

,794

.08)

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

533,

491,

358.

15

10,7

69,0

38.9

1 6,

006,

369.

03

21,6

49,6

41.1

2 3,

520,

531.

33

45,4

36,9

38.5

4

คาเส

อมรา

คาสะ

สม :

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52(1

,980

,285

.01)

(5,8

82,8

23.4

0)(4

,019

,480

.76)

(14,

419,

456.

02)

(62,

147.

53)

(26,

364,

192.

72)

คาเส

อมรา

คาส�า

หรบป

(3

49,1

35.7

9)(1

,665

,036

.89)

(847

,962

.14)

(2,9

76,5

05.4

6)(1

62,9

65.7

2)(6

,001

,606

.00)

จ�าหน

าย -

- 19

5,97

9.82

11

5,07

7.02

-

311,

056.

84

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53(2

,329

,420

.80)

(7,5

47,8

60.2

9)(4

,671

,463

.08)

(17,

280,

884.

46)

(225

,113

.25)

(32,

054,

741.

88)

มลค

าสท

ธตาม

บญ

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

521,

511,

073.

14

4,76

3,54

5.51

2,

118,

522.

21

6,91

9,18

4.62

2.

00

15,3

12,3

27.4

8

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

531,

161,

937.

35

3,22

1,17

8.62

1,

334,

905.

95

4,36

8,75

6.66

3,

295,

418.

08

13,3

82,1

96.6

6

คาเส

อมรา

คาท

อยใน

งบก�า

ไรขา

ดทน

ส�าห

รบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

52 6

,538

,232

.33

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

53 6

,001

,606

.00

วนท

31

ธนวา

คม 2

553

และ

2552

ในง

บการ

เงนร

วมแล

ะงบก

ารเง

นเฉพ

าะกจ

การ

มทรพ

ยสนซ

งคดค

าเสอ

มราค

าทงจ

�านวน

แลวแ

ตยงค

งใชง

านอย

ในรา

คาทน

จ�าน

วน 1

4.31

ลาน

บาท

และ

9.51

ลาน

บาท

ตามล

�าดบ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 79www.amanah .co . th

Page 81: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

19. โปรแกรมคอมพวเตอร-สทธ(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม

ยอดคงเหลอณ วนท

31 ธนวาคม 2552เพมขน

โอนเขา(ออก)

ยอดคงเหลอณ วนท

31 ธนวาคม 2553

โปรแกรมคอมพวเตอร 9,875,826.45 1,607,650.00 (620,500.00) 10,862,976.45

หก คาตดจ�าหนายสะสม (2,445,254.43) (3,501,326.79) - (5,946,581.22)

รวม 7,430,572.02 (1,893,676.79) (620,500.00) 4,916,395.23

งานระหวางตดตง 2,010,000.00 9,148,000.00 (595,500.00) 10,562,500.00

โปรแกรมคอมพวเตอร-สทธ 9,440,572.02 15,478,895.23

คาตดจ�าหนายทอยในงบก�าไรขาดทนส�าหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 1,019,731.28

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 3,501,326.79

(หนวย : บาท)งบการเงนเฉพาะกจการ

ยอดคงเหลอณ วนท

31 ธนวาคม 2552เพมขน

โอนเขา(ออก)

ยอดคงเหลอณ วนท

31 ธนวาคม 2553

โปรแกรมคอมพวเตอร 9,837,826.45 1,607,650.00 (620,500.00) 10,824,976.45

หก คาตดจ�าหนายสะสม (2,439,177.51) (3,497,806.46) - (5,936,983.97)

รวม 7,398,648.94 (1,890,156.46) (620,500.00) 4,887,992.48

งานระหวางตดตง 2,010,000.00 9,148,000.00 (595,500.00) 10,562,500.00

โปรแกรมคอมพวเตอร-สทธ 9,408,648.94 15,450,492.48

คาตดจ�าหนายทอยในงบก�าไรขาดทนส�าหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 1,016,301.26

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 3,497,806.46

20. เงนฝากธนาคารทใชเปนหลกประกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ และบรษทยอยน�าเงนฝากประจ�า จ�านวน 3.55 ลานบาท และ 3.46 ลานบาทตามล�าดบ

วางค�าประกนศาล เพอการฟองรองด�าเนนคดกบลกหนของบรษทฯ จ�านวน 0.20 ลานบาท เพอค�าประกนการไฟฟา จ�านวน 0.02 ลานบาท เพอค�าประกนไปรษณย และจ�านวน 0.10 ลานบาท เพอค�าประกนหนงสอค�าประกนจากธนาคาร ตามหมายเหต 35.1

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)80 www.amanah .co . th

Page 82: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

21. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน21.1 เงนเบกเกนบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มวงเงนเบกเกนบญชธนาคาร 3 แหง วงเงนทงสน จ�านวน 50 ลานบาท อตราดอกเบย

อางองตามราคาตลาด (MOR) วงเงนเบกเกนบญช จ�านวน 40 ลานบาท ค�าประกนโดยการโอนสทธตามสญญาเชาซอ ตามหมายเหต 7 และวงเงนเบกเกนบญช จ�านวน 10 ลานบาท ค�าประกนโดยการจดจ�านองทดนและหองชดจ�านวน 6 หองชด ตามหมายเหต 17

21.2 เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มเงนกยมระยะสนจากธนาคาร 2 แหง ยอดคงเหลอจ�านวน 77 ลานบาท เปนเงนกยมในรปแบบ

ตวสญญาใชเงน ประเภทอาย 1- 3 เดอน จากวงเงนกหมนเวยน ทบทวนวงเงนทก 1 ป มอตราดอกเบยตลาดอางองตามราคา (MLR/MMR)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 แหงหนง จ�านวน 27 ลานบาท ค�าประกนโดยการจดจ�านองทดนและหองชดจ�านวน 6 หองชด ตามหมายเหต 17

ในไตรมาส 2 และ 3 ป 2553 บรษทฯ จายช�าระคนเงนกยมระยะสนจากธนาคารทง 2 แหง ครบทงจ�านวน

22. เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

เงนกยมระยะยาว วงเงนอตรา

ดอกเบย2553 2552 เงอนไข

ธนาคารแหงทหนง

วงเงนท 1 100.00 MLR - 28,600,000.00 ช�าระ 30 งวดๆละ 3.4 ลานบาท

วงเงนท 2 150.00 MLR - 10,000,000.00 ช�าระ 30 งวด งวดละ 10 ลานบาท

ธนาคารแหงทสอง 100.00 7.25 36,400,000.00 61,600,000.00 ช�าระคนภายใน 3 ป นบจากวนท�าสญญา

แบงช�าระ 36 งวดๆ ละ 2.8 ลานบาท

ธนาคารแหงทสาม 300.00 MLR - 160,000,000.00 ช�าระคนภายใน 3 ป นบจากวนท�าสญญา

แบงช�าระ 30 งวดๆละ 10 ลานบาท

รวม 36,400,000.00 260,200,000.00

หก เงนกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายใน 1 ป (36,400,000.00) (192,200,000.00)

คงเหลอ - 68,000,000.00

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

ราคาตามบญชตนงวด 260,200,000.00 710,200,000.00

กเพมระหวางงวด - 90,000,000.00

ช�าระคนระหวางงวด (260,200,000.00) (540,000,000.00)

ราคาตามบญชสนงวด - 260,200,000.00

22.1 เงนกยมจากธนาคารแหงทหนงวงเงนท 1 ค�าประกนโดยการโอนสทธตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงน ตามหมายเหต 7 และ 8

22.2 เงนกยมจากธนาคารแหงทหนงวงเงนท 1, แหงทสองและแหงทสาม ค�าประกนโดยการโอนสทธตามสญญาเชาซอ ตามหมายเหต 7 ในไตรมาส 4 ป 2553 บรษทฯ จายช�าระคนเงนกยมจากธนาคารทงสามแหงครบทงจ�านวน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 81www.amanah .co . th

Page 83: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

23. หนสนตามสญญาเชาทางการเงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

หนสนตามสญญาเชาทางการเงน

- ครบก�าหนดไมเกน 1 ป 1,593,796.60 1,701,175.45

- ครบก�าหนด 1-5 ป 1,883,116.86 1,365,155.02

รวมหนสนตามสญญาเชาทางการเงน 3,476,913.46 3,066,330.47

หก ดอกเบยจายในอนาคตของสญญาเชาทางการเงน (298,000.26) (288,556.63)

มลคาปจจบนของหนสนตามสญญาเชาทางการเงน 3,178,913.20 2,777,773.84

หก สวนของหนสนตามสญญาเชาทางการเงนทถงก�าหนดช�าระใน 1 ป (1,446,199.40) (1,502,351.92)

สทธ 1,732,713.80 1,275,421.92

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มหนสนตามสญญาเชาทางการเงนในอปกรณส�านกงานกบบรษทแหงหนง จ�านวน 9 ฉบบ และ 14 ฉบบ ตามล�าดบ จายช�าระปละ 1.23 ลานบาท และ 2.84 ลานบาท ตามล�าดบ เปนเวลา 48 เดอน ซงบรษทฯ มสทธในการเลอกซอ เมอสนสดสญญา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทฯ ไดท�าสญญาเชาทางการเงน ยานพาหนะกบบรษทแหงหนง จายช�าระจ�านวน 0.05 ลานบาท เปนเวลา 60 เดอน ซงบรษทฯ มสทธในการเลอกซอเมอสนสดสญญา

24. เงนปนผลและสำารองตามกฎหมาย ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษทฯ จะตองจดสรรส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”)

อยางนอยรอยละ 5 ของก�าไรสทธประจ�าปหลงจากหกขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาส�ารองดงกลาวมจ�านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน เงนส�ารองนจะน�าไปจายเงนปนผลไมได

25. หนสามญซอคน/สำารองหนสามญซอคน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2551 เมอวนท 17 กนยายน 2551 มมตใหซอหนสามญซอคน โดยมวตถประสงคเพอเปน

การบรหารทางการเงน เนองจากบรษทฯ มสภาพคลองสวนเกน ดงนนบรษทฯ จงไดมโครงการซอหนสามญคนไมเกน 75 ลานหน โดยวงเงนสงสดไมเกน 40 ลานบาท ก�าหนดระยะเวลาในการซอสามญหนคนตงแตวนท 2 ตลาคม 2551 ถงวนท 1 เมษายน 2552 ซงหลกเกณฑ ในการก�าหนดราคาหนสามญทจะซอคนเปนไปตามขอตกลงของตลาดหลดทรพยแหงประเทศไทย นโยบายการจ�าหนายหนสามญซอคนพจารณาโดยคณะกรรมการบรษทภายหลง 6 เดอน นบแตการซอหนคนเสรจสนแตตองไมเกน 3 ป

ตามหนงสอสภาวชาชพบญช ท ส.สวบช. 016/2548 ลงวนท 4 กมภาพนธ 2548 ไดก�าหนดใหบรษทฯ ทมการซอหนคนตองมก�าไรสะสม ไมนอยกวามลคาหนซอคนทยงคงเหลออยในบญช และกรณทน�าก�าไรสะสมไปจายเงนปนผล ก�าไรสะสมหลงจากจายเงนปนผลตองมจ�านวนไมนอยกวาหนซอคน เพอใหสอดคลองกบบนทกของส�านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ซงพจารณาประเดนการซอหนคนเพอบรหารการเงนตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน จ�ากด พ.ศ. 2535

ในระหวางป บรษทฯ ไดจ�าหนายหนสามญซอคน ราคาทนรวม 3,727,336.00 บาท ใหกบบคคลภายนอก มสวนเกนจากการจ�าหนายหนสามญ ซอคน จ�านวน 10,521,096.00 บาท โดยแสดงสวนเกนดงกลาวไวในสวนเกนมลคาหนสามญทงจ�านวน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)82 www.amanah .co . th

Page 84: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

26. รายไดจากการใหเชา ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทยอยท�าสญญาใหเชารถยนต จ�านวน 16 สญญา และ 1 สญญา ตามล�าดบ ซง

มอาย 1 - 2 ป โดยมรายไดจากการใหเชาส�าหรบระยะเวลาดงตอไปน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

ระยะเวลาทไมเกน 1 ป 1,413,000.00 1,308.41 - -

ระยะเวลาทเกน 1 ป - - - -

รวม 1,413,000.00 1,308.41 - -

27. คาใชจายตามลกษณะงาน รายการคาใชจายตามลกษณะงานทส�าคญ ไดแก

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 41,067,239.92 51,871,314.40 36,365,432.09 33,144,439.86

คาตอบแทนกรรมการ 4,480,500.00 5,754,391.08 4,480,500.00 5,754,391.08

คาตอบแทนผบรหาร 17,668,793.71 8,546,797.05 19,662,625.54 10,349,787.72

คาเสอมราคาและคาโปรแกรมคอมพวเตอรตดจาย 12,940,092.90 15,869,638.61 9,499,412.46 7,554,533.59

หนสงสยจะสญและหนสญ 32,816,104.68 23,246,442.39 34,166,104.68 24,280,518.95

ขาดทนจากทรพยสนรอการขาย 13,450,591.91 30,928,234.39 13,450,591.91 30,928,234.39

คาเชาและคาบรการสาธารณปโภค 13,227,072.27 8,522,211.64 7,376,445.16 20,279,783.16

28. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนกรรมการนเปนผลประโยชนทจายใหแกกรรมการของบรษทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ.

2535 โดยไมรวมเงนเดอนและผลประโยชนทเกยวของทจายใหกบกรรมการในฐานะผบรหาร คาตอบแทนผบรหารเปนคาใชจายเกยวกบเงนเดอน คาตอบแทนและผลประโยชนอนใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผบรหารและใหแก

ผบรหารตามนยามในประกาศของส�านกคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย อนไดแก ผจดการหรอผด�ารงต�าแหนงระดบบรหารสรายแรกตอจากผจดการลงมา และผซงด�ารงต�าแหนงเทยบเทาระดบบรหารรายทสทกราย และใหหมายความรวมถงผด�ารงต�าแหนงระดบบรหารในสายงานบญช หรอการเงนทเปนระดบผจดการฝายนนขนไปหรอเทยบเทา

29. ตนทนทางการเงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

ดอกเบยจาย 12,147,657.21 48,744,655.19 12,218,994.73 49,040,855.75

คาธรรมเนยมเงนกยม 12,000.00 1,211,197.23 12,000.00 1,211,197.23

คาธรรมเนยมเงนกยมตดจาย 7,345,534.82 5,398,416.91 7,345,534.82 5,398,416.91

รวมตนทนทางการเงน 19,505,192.03 55,354,269.33 19,576,529.55 55,650,469.89

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 83www.amanah .co . th

Page 85: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

30. ภาษเงนไดรอการตดบญช-สทธ/ภาษเงนไดนตบคคล บรษทฯ มภาษเงนไดรอการตดบญช ดงน

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม

ยอดคงเหลอ1 มกราคม 2553

บนทกเปนคาใชจาย

(รายได) ในงบก�าไรขาดทน

ยอดคงเหลอ31 ธนวาคม

2553

- สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเผอหนสงสยจะสญ 28,064,086.65 3,699,655.39 31,763,742.04

คาเผอการดอยคาทรพยสนรอการขาย 2,251,271.00 (1,382,930.25) 868,340.75

เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการซอเผอเลอกของสญญาเชาทางการเงน 891,700.89 99,452.96 991,153.85

รวมทรพยสนภาษเงนไดรอการตดบญช 31,207,058.54 2,416,178.10 33,623,236.64

- หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

ผลแตกตางชวคราวของการรบรคานายหนารอการตดบญช 4,812,466.41 (2,136,389.72) 2,676,076.69

ผลแตกตางชวคราวของการรบรรายไดตามสญญาเชาการเงน 4,103,747.99 (1,717,583.83) 2,386,164.16

รวมหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 8,916,214.40 (3,853,973.55) 5,062,240.85

สทธ 22,290,844.14 6,270,151.65 28,560,995.79

(หนวย : บาท)งบการเงนเฉพาะกจการ

ยอดคงเหลอ1 มกราคม 2553

บนทกเปนคาใชจาย

(รายได) ในงบก�าไรขาดทน

ยอดคงเหลอ31 ธนวาคม

2553

- สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเผอหนสงสยจะสญ 27,992,621.64 3,699,655.39 31,692,277.03

คาเผอการดอยคาทรพยสนรอการขาย 2,150,431.78 (1,406,374.88) 744,056.90

เงนรบลวงหนาจากผเชาเพอสทธการซอเผอเลอกของสญญาเชาทางการเงน 891,700.89 99,452.96 991,153.85

รวมทรพยสนภาษเงนไดรอการตดบญช 31,034,754.31 2,392,733.47 33,427,487.78

- หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

ผลแตกตางชวคราวของการรบรคานายหนารอการตดบญช 4,812,466.41 (2,136,389.72) 2,676,076.69

ผลแตกตางชวคราวของการรบรรายไดตามสญญาเชาการเงน 4,103,747.99 (1,717,583.83) 2,386,164.16

รวมหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 8,916,214.40 (3,853,973.55) 5,062,240.85

สทธ 22,118,539.91 6,246,707.02 28,365,246.93

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)84 www.amanah .co . th

Page 86: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

- คาใชจายภาษเงนไดนตบคคล

คาใชจายภาษเงนไดตามแบบแสดงรายการ 7,618,992.72 11,953,726.26 7,618,992.72 11,936,987.50

คาใชจายภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบผล

แตกตางชวคราวทรบรเมอเรมแรกและทกลบรายการ (6,693,048.85) (5,226,434.54) (6,669,604.22) (5,054,130.31)

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงอตราภาษเงนได (1,480,465.39) (1,040,714.92) (1,480,465.39) (1,040,714.92)

คาใชจายภาษเงนไดตามบญช (554,521.52) 5,686,576.80 (531,076.89) 5,842,142.27

การกระทบยอดระหวางคาใชจายภาษเงนไดตามทคาดไวกบคาใชจายภาษเงนไดทเกดขนจรง มดงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

ก�าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนไดนตบคคล (1,248,018.36) 6,748,697.14 (3,289,781.71) 22,943,817.97

อตราภาษเงนได(รอยละ) 25 25 25 25

คาใชจายภาษเงนไดตามทคาดไว (312,004.59) 1,687,174.29 (822,445.43) 5,735,954.49

ผลกระทบทางภาษของรายไดและคาใชจายท ไมถอเปนรายไดและคาใชจายทางภาษ-สทธ 1,237,948.46 5,040,117.43 1,771,833.93 1,146,902.70

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงอตราภาษเงนได (1,480,465.39) (1,040,714.92) (1,480,465.39) (1,040,714.92)

คาใชจายภาษเงนไดนตบคคล (554,521.52) 5,686,576.80 (531,076.89) 5,842,142.27

ตามพระราชกฤษฎกาฉบบท 475 (พ.ศ.2551) ลงวนท 6 สงหาคม 2551 ก�าหนดใหลดหยอนอตราภาษเงนไดนตบคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของก�าไรสทธ เฉพาะสวนทไมเกนสามรอยลานบาท ส�าหรบบรษททมหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนเวลาสามรอบระยะเวลาบญชตอเนองตอกนนบแตรอบระยะเวลาบญชแรกทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2551 ซงบรษทฯ เรมใชสทธประโยชนดงกลาวในการค�านวณภาษเงนไดนตบคคล ป 2551 การค�านวณดงกลาวท�าใหเกด“ผลกระทบจากการเปลยนแปลงอตราภาษเงนไดในการกระทบยอดขางตน

สวนประกอบของภาษเงนไดคางจาย มดงน(หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2553 2552 2553 2552

คาใชจายภาษเงนไดนตบคคล (554,521.52) 5,686,576.80 (531,076.89) 5,842,142.27

ภาษเงนไดรอการตดบญชตนงวด (22,290,844.14) (14,120,332.09) (22,118,539.91) (14,120,332.09)

ภาษเงนไดรอการตดบญชสนงวด 28,560,995.79 22,290,844.14 28,365,246.93 22,118,539.91

รวม 5,715,630.13 13,857,088.85 5,715,630.13 13,840,350.09

หก ภาษเงนไดนตบคคลจายลวงหนา (2,478,706.51) (3,875,736.29) (2,478,706.51) (3,863,686.18)

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 3,236,923.62 9,981,352.56 3,236,923.62 9,976,663.91

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 85www.amanah .co . th

Page 87: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

31. กำาไร(ขาดทน)ตอหน การกระทบยอดระหวางก�าไร(ขาดทน)ตอหนแสดงไดดงน

งบการเงนรวม

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

ก�าไร(ขาดทน)สทธจ�านวนหนสามญถวเฉลยถวงน�าหนก

ก�าไร(ขาดทน)ตอหน

2553 2552 2553 2552 2553 2552

พนบาท พนบาท พนหน พนหน บาท บาท

ก�าไร(ขาดทน)สทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ 1,803 1,062 750,000 750,000

บวก เพมทน - - 64,109 -

หก หนสามญซอคน - - (5,275) (1,820)

ก�าไร(ขาดทน)ตอหนทเปนของผถอหนภายนอก 1,803 1,062 808,834 748,180 0.0022 0.0014

งบการเงนเฉพาะกจการ

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

ก�าไร(ขาดทน)สทธ จ�านวนหนสามญถวเฉลยถวงน�าหนก

ก�าไร(ขาดทน)ตอหน

2553 2552 2553 2552 2553 2552

พนบาท พนบาท พนหน พนหน บาท บาท

ก�าไร(ขาดทน)สทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ 3,821 17,102 750,000 750,000

บวก เพมทน - - 64,109 -

หก หนสามญซอคน - - (5,275) (1,820)

ก�าไร(ขาดทน)ตอหนทเปนของผถอหนภายนอก 3,821 17,102 808,834 748,180 0.0047 0.0229

32. การแกไขขอผดพลาด งบการเงนป 2551 ในการค�านวณภาษเงนไดนตบคคลทตองช�าระในป 2551 บรษทฯ ไดตรวจสอบและพบวาส�ารองหนสญในปกอนจ�านวน 44.46 ลานบาท

ไมมสทธถอเปนคาใชจายทางภาษไดอก จงตดสนทรพยภาษเงนไดรอตดของส�ารองหนสญดงกลาว จ�านวน 11.12 ลานบาทออกจากบญช บนทกเปนภาษเงนไดนตบคคลทงจ�านวน

ตอมาระหวางเดอนเมษายน 2552 กอนทจะน�าสงภาษเงนไดนตบคคล บรษทฯ ตรวจพบวาส�ารองหนสญจ�านวนดงกลาวสวนหนงถอเปนคาใชจายทางภาษไดในป 2551 ทงนเนองจากลกหนตามสญญาเชาซอรายหนงจ�านวน 24.40 ลานบาท ทไดตงส�ารองหนสญทงจ�านวนกอนป 2551 นนเปนลกหนทศาลลมละลายกลางมค�าสงเหนชอบดวยแผนฟนฟกจการของลกหน เมอวนท 20 ตลาคม 2551โดยบรษทฯ ไดรบช�าระหนจ�านวน 3.85 ลานบาท ดงนนส�ารองหนสญดงกลาวจ�านวน 20.55 ลานบาท จงถอเปนคาใชจายทางภาษได นอกจากนลกหนตามสญญาเชาซอสวนหนงจ�านวน 20.06 ลานบาท ซงเปนลกหนตามค�าพพากษาและบรษทไดตดตามหนถงทสดแลวทยงไมหมดอายความจงถอเปนคาใชจายทางภาษได ในป 2551 จงมผลท�าใหในป 2551 ภาษเงนไดนตบคคลคางจายบนทกสงไป จ�านวน 10.19 ลานบาท และคาภาษเงนไดนตบคคลสงไปดวยจ�านวนเดยวกน

ในไตรมาสท 2 ป 2552 บรษทฯ จงไดปรบปรงรายการดงกลาวยอนหลงตงแตป 2551 บนทกภาษเงนไดนตบคคลคางจายลดลงจ�านวน 10.19 ลานบาท และภาษเงนไดนตบคคลลดลงดวยจ�านวนเดยวกน ท�าใหก�าไรสทธหลงภาษเพมขน จ�านวน 10.19 ลานบาท หนสนลดลงและก�าไรสะสมเพมขนดวยจ�านวนเดยวกนในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)86 www.amanah .co . th

Page 88: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

33. การเปดเผยขอมลเพมเตมเกยวกบกระแสเงนสด33.1 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคารประเภทออมทรพย กระแสรายวน และประจ�า อายไมเกน

6 เดอน ดงน(หนวย : บาท)

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

เงนสด 205,745.24 668,188.00 174,795.24 638,188.00

เงนฝากธนาคาร 62,075,562.04 48,623,424.68 25,362,701.46 11,026,112.19

ตวแลกเงนครบก�าหนดภายใน 3 เดอน 203,005,994.24 - 203,005,994.24 -

265,287,301.52 49,291,612.68 228,543,490.94 11,664,300.19

ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

33.2 รายการทไมกระทบกระแสเงนสด

33.2.1 ลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนโอนไปเปน สนทรพยหมนเวยนอน (ลกหนบงคบคดและลกหนตามค�าพพากษา)

38,664,026.75 7,142,377.56 38,664,026.75 7,142,377.56

33.2.2 ลกหนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาการเงนรบโอนจากทรพยสนรอการขาย เนองจากลกหนปดบญช

6,478,268.06 12,096,337.39 6,478,268.06 12,096,337.39

33.2.3 ทรพยสนรอการขายรบโอนมาจากลกหนตามสญญาเชาซอ และสญญาเชาการเงน

84,614,957.93 142,164,898.56 84,614,957.93 142,164,898.56

33.2.4 ทรพยสนรอการขายรบโอนมาจากสนทรพยหมนเวยนอน

3,344,116.71 1,283,551.40 3,344,116.71 1,283,551.40

33.2.5 ซออปกรณและยานพาหนะภายใตสญญาเชาทางการเงน

2,962,616.82 134,000.00 2,962,616.82 134,000.00

33.2.6 ยานพาหนะเพอใหเชาเพมขนจากการรบโอนมาจากยานพาหนะทมไวเพอขาย

1,618,000.00 2,399,261.68 - -

33.2.7 เงนรบลวงหนาจากผเชาลดลงเนองจากยดทรพยสน

- 75,070.09 - 75,070.09

33.2.8 ลกหนการคาและรายไดคางรบเพมขนจากการขายยานพาหนะใหกบบรษทอน

- 1,001,277.00 - -

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 87www.amanah .co . th

Page 89: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

34. ข

อม

ลท

างก

ารเง

นจำา

แนก

ตาม

สวน

งาน

รา

ยละเ

อยดข

อมลท

างกา

รเงน

จ�าแน

กสวน

งานต

ามงบ

การเ

งนรว

ม ส�า

หรบป

สนส

ดวนท

31

ธนวา

คม 2

553

และ

2552

มดง

น(ห

นวย

: พนบ

าท)

ธรกจ

ใหเช

าซอแ

ละเช

าการ

เงน

ธรกจ

ใหเช

าธร

กจป

ระม

ลรถย

นต

เพอจ

�าหน

ายธร

กจรบ

จ�าน

�ารา

ยการ

ระห

วางก

นรว

2553

2552

2553

2552

2553

2552

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ราย

ไดจา

กสญ

ญาเ

ชาซอ

134,

121

177,

584

- -

- -

- -

- -

134,

121

177,

584

ราย

ไดจา

กสญ

ญาเ

ชาทา

งการ

เงน

1,65

9 3,

917

- -

- -

- -

- -

1,65

9 3,

917

ราย

ไดจา

กลกห

นโอน

สทธ

6,02

8 -

- -

- -

- -

- -

6,02

8 -

ราย

ไดจา

กการ

ใหเช

า -

- 5,

505

3,76

7 -

- -

- (4

,092

)(3

,766

)1,

413

1

ราย

ไดคา

บรหา

รจดก

าร -

- 2,

105

13,1

65

- -

- -

(2,0

17)

(11,

254)

88

1,91

1

ราย

ไดจา

กธรก

จประ

มลรถ

ยนตเ

พอจ�า

หนาย

- -

- -

58,8

29

10,1

48

- -

- -

58,

829

10,1

48

คาเ

ผอกา

รดอย

คาขอ

งสนท

รพย

(กลบ

รายก

าร)

- -

- 4,

084

- -

- -

- -

- 4,

084

ดอก

เบยร

บ4,

984

8,09

5 14

3 27

9 -

- 2

5 9

(7

1)(2

96)

5,08

1 8,

087

ราย

ไดอน

25,0

98

37,1

74

1,84

1 1

0 -

- 2

9 1

02

(82)

(606

)26

,886

36

,680

ตนท

นการ

ใหเช

า -

- (4

,130

)(1

1,18

2) -

- -

- 2

,345

30

7 (1

,785

)(1

0,87

5)

ตนท

นธรก

จประ

มลรถ

ยนตใ

ชแลว

เพอจ

�าหนา

ย -

- -

- (5

6,71

9)(9

,665

) -

- -

- (5

6,71

9)(9

,665

)

คาใ

ชจาย

ในกา

รด�าเ

นนงา

นและ

บรหา

ร(1

14,8

58)

(123

,896

)(1

1,52

0)(2

8,20

1) -

- (7

5)(5

3)4,

422

15,6

26

(122

,031

)(1

36,5

24)

หนส

ญแล

ะหนส

งสยจ

ะสญ

(34,

166)

(24,

280)

1,35

0 1,

034

- -

- -

- -

(32,

816)

(23,

246)

ตนท

นทาง

การเ

งน(1

9,57

6)(5

5,65

0) -

- -

- -

- 7

1 2

96

(19,

505)

(55,

354)

ภาษ

เงนไ

ดนตบ

คคล

531

(5,8

42)

23

172

- -

- (1

7) -

- 55

4 (5

,687

)

ก�าไ

ร(ขา

ดทน)

สทธ

3,8

21

17,1

02

(4,6

83)

(16,

872)

2,11

0 48

3 (2

1)41

1,

803

1,06

1

สนท

รพยท

ใชใน

สวนง

าน 1

3,38

2 1

5,31

2 9

,954

1

8,53

0 -

- -

6

(57)

632

23,2

79

34,4

80

สนท

รพยส

วนกล

าง 1

,353

,765

1

,513

,384

6

8,90

9 6

2,83

1 -

- 9

,999

9

,997

(1

29,9

99)

(153

,268

)1,

302,

674

1,43

2,94

4

สนท

รพยร

วม 1

,367

,147

1

,528

,696

7

8,86

3 8

1,36

1 -

- 9

,999

1

0,00

3 1,

325,

953

1,46

7,42

4

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)88 www.amanah .co . th

Page 90: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

35. ภาระผกพนและหนสนทอาจจะเกดขนในภายหนา35.1 นอกจากหนสนตามทปรากฎในงบดล ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ และบรษทยอยยงมภาระผกพนอนดงน

(หนวย : ลานบาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

หนงสอค�าประกนจากธนาคาร 0.22 0.32 0.22 0.21

เงนเบกเกนบญช (ยงไมไดใช) 40.00 50.00 40.00 50.00

สนเชอทไดรบจากธนาคารพาณชยในรปของหนงสอค�าประกนจากธนาคารตามงบการเงนรวมสวนใหญค�าประกนโดยบญชเงนฝากประจ�าตามหมายเหต 20

35.2 บรษทฯ ไดท�าสญญาอนญาตใหใชลขสทธซอฟตแวรระบบเชาซอและระบบบญชกบบรษทแหงหนง เปนจ�านวนเงนทงสน 26.98 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 คงเหลอมลคาตามสญญาเปนจ�านวนเงน 15.45 ลานบาท และ 2.78 ลานบาท ตามล�าดบ

35.3 บรษทฯ และบรษทยอย ไดท�าสญญาเชาทดนพรอมอาคารกบบคคลภายนอก เพอใชเปนส�านกงานโดยสญญาเชามอาย 12 เดอน ถง 10 ป ซงมภาระผกพนทตองจายตามสญญาเชาส�าหรบระยะเวลาแตละชวงดงตอไปน

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552 2553 2552

ระยะเวลาทไมเกน 1 ป 4,053,005.32 7,228,905.32 2,885,505.32 2,743,405.32

ระยะเวลาทเกน 1 ป แตไมเกน 5 ป 5,875,063.21 8,318,968.53 5,668,063.51 7,901,968.53

36. เครองมอทางการเงน- ความเสยงดานการใหสนเชอ ความเสยงดงกลาวเกดจากการทลกคาไมสามารถหรอไมประสงคจะปฏบตตามขอตกลงทใหไวกบบรษทฯ ซงบรษทฯ ไดมการก�าหนด

นโยบายและขนตอนปฏบตในการปลอยสนเชอเพอลดความเสยงดงกลาว โดยการจดใหมระเบยบปฏบตในการอนมตวงเงน การพจารณาความสามารถในการช�าระหนของลกคา การเรยกบคคลค�าประกนและเงนประกนการเชา ตลอดจนการก�าหนดนโยบายการเกบเงนและเรงรดหนสนทเขมงวดทกรปแบบ

มลคาสงสดของความเสยงคอ มลคาตามบญชของลกหนหกดวยคาเผอหนสงสยจะสญตามทแสดงไวในงบดล- ความเสยงจากอตราดอกเบย บรษทฯ มความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาดทอาจเกดขนในอนาคตเนองจากรายไดของบรษทฯ มาจากสญญา

เชาซอและสญญาเชาทางการเงน ซงแตละสญญาจะมอตราดอกเบยคงท ณ วนทท�าสญญารอยละ 14.00 - 20.00 ตอป (Effective rate) ขณะทตนทนหลกของบรษทฯ ประกอบดวย ดอกเบยและคาใชจายในการกยม ซงมอตราดอกเบยรอยละ 1.00 - 9.00 ตอป ดงนนหากเกดสภาวะความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาดเงน โดยเฉพาะในสวน ของเงนกยมทเปนอตราดอกเบยลอยตวกจะมผลกระทบตอผลการด�าเนนงานของบรษทฯ ทงในปจจบนและอนาคต

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ มสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญทมความเสยงดานราคาและดานกระแสเงนสดอนเกดจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยดงน

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 89www.amanah .co . th

Page 91: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม

31 ธนวาคม 2553 อตราดอกเบย(ชวง)

(รอยละ)ไมมดอกเบยอตราดอกเบย

คงทอตราดอกเบย

ลอยตวรวม

- สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 15,941,520.90 203,005,994.24 46,339,786.38 265,287,301.52 0.25 - 1.85%

ลกหนตามสญญาเชาซอ - 847,955,083.81 - 847,955,083.81 14.00 - 20.00%

ลกหนตามสญญาเชาการเงน - 16,755,240.20 - 16,755,240.20 14.00 - 20.00%

ลกหนโอนสทธเรยกรอง - 25,880,758.20 - 25,880,758.20 6.00 - 13.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะสน - 29,120,000.00 - 29,120,000.00 11.50 - 15.00%

เงนฝากธนาคารทใชเปน หลกประกน - 3,556,737.83 - 3,556,737.83 1.50%

รวม 15,941,520.90 1,126,273,814.28 46,339,786.38 1,188,555,121.56

(หนวย : บาท)งบการเงนรวม

31 ธนวาคม 2552 อตราดอกเบย(ชวง)

(รอยละ)ไมมดอกเบยอตราดอกเบย

คงทอตราดอกเบย

ลอยตวรวม

- สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 8,034,517.70 752,722.50 40,504,372.48 49,291,612.68 0.25 - 0.50%

ลกหนตามสญญาเชาซอ - 1,204,450,817.50 - 1,204,450,817.50 12.00 - 18.00%

ลกหนตามสญญาเชาการเงน - 31,851,961.93 - 31,851,961.93 12.00 - 18.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะสน - 40,362,885.91 - 40,362,885.91 11.50 - 15.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะยาว - 555,611.78 - 555,611.78 11.50 - 15.00%

เงนฝากธนาคารทใชเปน หลกประกน - 3,782,000.00 - 3,782,000.00 1.50%

รวม 8,034,517.70 1,281,755,999.62 40,504,372.48 1,330,294,889.80

- หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสน - 16,192,237.54 77,000,000.00 93,192,237.54 6.10 - 9.00%

เงนกยมระยะยาว - - 289,738,394.16 289,738,394.16 5.85 - 9.00%

รวม - 16,192,237.54 366,738,394.16 382,930,631.70

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)90 www.amanah .co . th

Page 92: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

(หนวย : บาท)งบการเงนเฉพาะกจการ

31 ธนวาคม 2553 อตราดอกเบย(ชวง)

(รอยละ)ไมมดอกเบยอตราดอกเบย

คงทอตราดอกเบย

ลอยตวรวม

- สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 15,752,661.15 203,005,994.24 9,784,835.55 228,543,490.94 0.25 - 1.85%

ลกหนตามสญญาเชาซอ - 847,955,083.81 - 847,955,083.81 14.00 - 20.00%

ลกหนตามสญญาเชาการเงน - 16,755,240.20 - 16,755,240.20 14.00 - 20.00%

ลกหนโอนสทธเรยกรอง - 25,880,758.20 25,880,758.20 6.00 - 13.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะสน - 29,120,000.00 - 29,120,000.00 11.50 - 15.00%

เงนฝากธนาคารทใชเปน หลกประกน - 3,556,737.83 - 3,556,737.83 1.50%

รวม 15,752,661.15 1,126,273,814.28 9,784,835.55 1,151,811,310.98

(หนวย : บาท)งบการเงนเฉพาะกจการ

31 ธนวาคม 2552 อตราดอกเบย(ชวง)

(รอยละ)ไมมดอกเบยอตราดอกเบย

คงทอตราดอกเบย

ลอยตวรวม

- สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7,926,357.18 - 3,737,943.01 11,664,300.19 0.25 - 0.50%

ลกหนตามสญญาเชาซอ - 1,204,450,817.50 - 1,204,450,817.50 12.00 - 18.00%

ลกหนตามสญญาเชาการเงน - 31,851,961.93 - 31,851,961.93 12.00 - 18.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะสน - 40,362,885.91 - 40,362,885.91 11.50 - 15.00%

ลกหนเงนใหกยมระยะยาว - 555,611.78 - 555,611.78 11.50 - 15.00%

เงนฝากธนาคารทใชเปน หลกประกน - 3,672,000.00 - 3,672,000.00 1.50%

รวม 7,926,357.18 1,280,893,277.12 3,737,943.01 1,292,557,577.31

- หนสนทางการเงน

เงนกยมระยะสน - 16,192,237.54 77,000,000.00 93,192,237.54 6.10 - 9.00%

เงนกยมระยะสนจาก บรษทยอย - 19,000,000.00 - 19,000,000.00 1.00 - 1.75%

เงนกยมระยะยาว - - 289,738,394.16 289,738,394.16 5.85 - 9.00%

รวม - 35,192,237.54 366,738,394.16 401,930,631.70

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 91www.amanah .co . th

Page 93: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

- ความเสยงดานสภาพคลอง บรษทฯ พงพาเงนกจากสถาบนการเงนเพอเปนแหลงเงนทนดงนนบรษทฯ อาจมความเสยงหากสถาบนการเงนทใหบรษทฯ กยม

เงนไมใหกตออายวงเงนก บรษทฯ จงกยมเงนระยะสนแบบเผอเรยก (At Call) เทาทจ�าเปนและพยายามส�ารองวงเงนสนเชอทมอยกบสถาบนการเงนตาง ๆไวส�าหรบใชในกรณฉกเฉนเทาทจะเปนไปได

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 บรษทฯ และบรษทยอยมโครงสรางเงนกยมระยะสนและระยะยาว ดงน

งบการเงนรวม

2553 2552

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงนกยมระยะสน - - 93.19 24.34

สวนของเงนกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป - 92.31 221.74 57.90

รวมเงนกยมทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป - 92.31 314.93 82.24

เงนกยมระยะยาวสทธจากสวนทถงก�าหนด ช�าระเกนกวาหนงป - 7.69 68.00 17.76

รวมเงนกยมทงสน - 100.00 382.93 100.00

งบการเงนเฉพาะกจการ

2553 2552

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงนกยมระยะสน - - 112.19 27.91

สวนของเงนกยมระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป - 92.31 221.74 55.17

รวมเงนกยมทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป - 92.31 333.93 83.08

เงนกยมระยะยาวสทธจากสวนทถงก�าหนดช�าระเกนกวาหนงป - 7.69 68.00 16.92

รวมเงนกยมทงสน - 100.00 401.93 100.00

- ความเสยงจากอตราแลกเปลยน บรษทฯ ไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ เนองจากบรษทไมมรายการคาทเปนเงนตราตางประเทศ- มลคายตธรรม ราคาตามบญชของสนทรพยและหนสนทางการเงนประเภทหมนเวยน ไดแก เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนเงนให

กยมและเงนลงทน เงนกยมจากสถาบนการเงน และเจาหนการคาทแสดงในงบดลมมลคาใกลเคยงกบมลคายตธรรมโดยประมาณ เนองจากเปนสนทรพย และหนสนทางการเงนครบก�าหนดในระยะเวลาอนสน และมอตราดอกเบยใกลเคยงกบทองตลาด สวนหนสนทางการเงนระยะยาวไดแก เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน บรษท ฯ ค�านวณจากมลคาปจจบนของกระแสเงนสดในอนาคตคดลดดวยอตราตลาดของเงนกยมระยะยาวซงต�ากวามลคาตามบญช ซงฝายบรหารของบรษทฯ เชอวามลคาตามบญชแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระส�าคญ

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)92 www.amanah .co . th

Page 94: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

37. กองทนสำารองเลยงชพ บรษทฯ และบรษทยอยและพนกงานของกลมบรษทไดรวมกนจดตงกองทนส�ารองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนส�ารองเลยงชพ

พ.ศ. 2530 โดยกลมบรษทและพนกงานจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 5-12 ของเงนเดอน ทงนขนอยกบจ�านวนป ทท�างาน กองทนส�ารองเลยงชพน บรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน ฟนนซา จ�ากด และจะจายใหแกพนกงาน เมอพนกงานนน ออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของกลมบรษท ส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงนรวม บรษทฯ และบรษทยอยไดจายเงนสมทบกองทน เปนจ�านวนเงน 2.97 ลานบาท และ 2.42 ลานบาท ตามล�าดบ ตามงบการเงนเฉพาะกจการ บรษทฯ ไดจายเงนสมทบกองทนเปนจ�านวนเงน 1.19 ลานบาท และ 1.74 ลานบาท ตามล�าดบ

38. การบรหารจดการทน วตถประสงคของบรษทฯ ในการบรหารทางการเงนคอ การด�ารงไวซงความสามารถในการด�าเนนงานอยางตอเนอง และการด�ารงไวซง

โครงสรางของทนทเหมาะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 งบการเงนรวมแสดงอตราสวนหนสนตอทนเปน 0.02 :1 (งบการเงนเฉพาะกจการ: อตราสวนหนสนตอทนเปน

0.02 :1)

39. อน ๆ ตามมตประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2553 เมอวนท 13 กรกฎาคม 2553 ของบรษทฯ ไดมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ

จาก 750 ลานบาท เปน 950 ลานบาท โดยการออกหนสามญ จ�านวน 200 ลานหน ในราคาหนละ 1.00 บาท บรษทฯ ไดจดทะเบยน การเพมทนของบรษทฯ กบกระทรวงพาณชย และแกไขหนงสอบรคณหสนธแลว เมอวนท 23 กรกฎาคม 2553

40. การจดประเภทบญชใหม งบก�าไรขาดทนส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 ทน�ามาแสดงเปรยบเทยบไดมการจดประเภทบญชใหม เพอใหมการแสดงรายการ

เหมาะสมยงขน

41. การรอนมตงบการเงน คณะกรรมการของบรษท อะมานะฮ ลสซง จ�ากด (มหาชน) ไดอนมตใหออกงบการเงนแลว เมอวนท 23 กมภาพนธ 2554

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 93www.amanah .co . th

Page 95: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

1. ขอมลบรษทชอบรษท : บรษทอะมานะฮลสซงจ�ากด(มหาชน)ชอภาษาองกฤษ“AmanahLeasingPublicCompanyLimited” ชอยอ“AMANAH”ลกษณะการประกอบธรกจ : ประกอบธรกจใหบรการสนเชอเชาซอและสนเชอเชาทางการเงนทตงส�านกงานใหญ : เลขท16-16/1ซอยเกษมสนต1ถนนพญาไทแขวงวงใหมเขตปทมวนกรงเทพมหานคร10330เลขทะเบยนบรษท : 0107538000738(เดมเลขทบมจ.596)เวบไซต : www.amanah.co.thอเมล : [email protected]ทนจดทะเบยน : 950,000,000บาททนช�าระแลว : 950,000,000บาท หนสามญ950,000,000หนราคาตราไว1บาทตอหนโทรศพท : 026123233โทรสาร : 026123255

2 ขอมลของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไปบรษท เบลสซง แอสเสท เซอรวสเซส จ�ำกดประเภทธรกจ : บรการใหเชารถยนตซอขายรถยนตและรบบรหารหนภายนอกทตง : 16-16/1ซอยเกษมสนต1ถนนพญาไทแขวงวงใหมเขตปทมวนกรงเทพมหานคร10330ทนจดทะเบยน : 120,000,000บาททนเรยกช�าระแลว : 120,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท : รอยละ99.99ชนดของหน : หนสามญบรษท นวจำมกร จ�ำกด (ช�ำระบญชเรยบรอยแลว เมอวนท 3 ธนวำคม 2553)ประเภทธรกจ : บรการรบจ�าน�าทตง : 16-16/1ซอยเกษมสนต1ถนนพญาไทแขวงวงใหมเขตปทมวนกรงเทพมหานคร10330ทนจดทะเบยน : 20,000,000บาททนเรยกช�าระแลว : 10,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท : รอยละ99.99ชนดของหน : หนสามญ

3 บคคลอางองนายทะเบยนหลกทรพย : บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จ�ากดหนสามญ 2/7หม4อาคารสถาบนพฒนาการตลาดทน(โครงการนอรธปารค) ถนนวภาวดรงสตแขวงทงสองหองเขตหลกสกรงเทพมหานคร10210โทรศพท : 025969311ศนยบรการขอมล : 022292888อเมล : [email protected]เวบไซต : www.tsd.co.thผสอบบญช : 1.นางพรสรญรงเจรญกจกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท3255หรอ 2.นางสาวสมจนตนาพลหรญรตน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท5599หรอ 3.นางสวมลกฤตยาเกยรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท2982 ส�านกงานสอบบญชดไอเอ เลขท316/32ซอยสขมวท22แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพมหานคร10110 โทรศพท022595300 โทรสาร022601553

ขอมลทวไป

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน)94 www.amanah .co . th

Page 96: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

สถานทตงสำานกงานใหญและสำานกงานสาขา

ส�ำนกงำนใหญเลขท 16 - 16/1 ซอยเกษมสนต 1 ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330โทร. 02 612 3233แฟกซ 02 612 3255

สำขำนครรำชสมำเลขท 399/1 หมท 4 ถนนมตรภาพ-ปกธงชย ต�าบลปรใหญ อ�าเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา 30000โทร. 04 427 7997แฟกซ 04 427 7477

สำขำอดรธำนเลขท 227/17-18 ถนนอดรดษฎ ต�าบลหมากแขง อ�าเภอเมองอดรธาน จงหวดอดรธาน 41000โทร. 04 224 9509 – 10แฟกซ 04 224 9507

สำขำชลบรเลขท 660/28 - 29 ถนนสขมวท ต�าบลแสนสข อ�าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20130โทร. 03 806 4833แฟกซ 03 835 8612

สำขำพระนครศรอยธยำเลขท 19/61 - 62 หมท 4 ต�าบลคานหาม อ�าเภออทย จงหวดพระนครศรอยธยา 13210โทร. 03 533 2272 – 3, 03 574 5510แฟกซ 03 533 2274

สำขำอบลรำชธำนเลขท 237/8 หมท 3 ถนนอบล-ตระการ ต�าบลขามใหญ อ�าเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลราชธาน 34000โทร. 082 486 3475แฟกซ 04 528 0626

สำขำขอนแกนเลขท 356/1 หมท 12 ต�าบลเมองเกา อ�าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000โทร. 04 347 2641แฟกซ 04 347 2642

สำขำภเกตเลขท 75/22 หมท 2 ถนนเจาฟาตะวนออก ต�าบลวชต อ�าเภอเมองภเกต จงหวดภเกต 83000โทร. 07 635 4230 แฟกซ 07 635 4231

รายงานประจำาป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำากด (มหาชน) 95www.amanah .co . th

Page 97: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

หวขอ หนา

1. ขอมลทวไป -ขอมลบรษท 94 -นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ10ขนไป 94 -บคคลอางองอนๆ 94

2. ขอมลทางการเงนโดยสรป 2

3. ลกษณะการประกอบธรกจ -การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ 15 -การตลาดและการแขงขน 18

4. การบรหารความเสยง 20

5. โครงสรางการถอหนและการจดการ -โครงสรางการถอหน 24 -โครงสรางการจดการ 26 -รายละเอยดประวตคณะกรรมการบรษทและคณะผบรหารของบรษท 9 -การก�ากบดแลกจการทด 34 -การควบคมภายใน 41 -นโยบายการจายเงนปนผล 25

6. รายการระหวางกน 42

7. การวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงาน 44

8. งบการเงน 50

สารบญยอยสารสนเทศสำาคญ(แบบ56-2)

รายงานประจำาป 2553บรษทอะมานะฮลสซงจำากด(มหาชน)96 www.amanah .co . th

Page 98: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

ภาพลกษณใหม... สำนกงานสาขาทวประเทศ

Page 99: รายงานประจำปี 2553 - Amanahรายงานประจำป 2553 บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จำก ด (มหาชน) •

รายงานประจำป 2553 บรษท อะมานะฮ ลสซง จำกด (มหาชน) • Amanah Leasing Public Com

pany Limited Annual Report 2010

รายงานประจำป 2553 Annual Report 2010

16-16/1 ซอยเกษมสนต1 ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กทม. 10330

โทรศพท : 02 612 3233 โทรสาร : 02 612 3255, 02 612 3291

Amanah Leasing Public Company Limited 16-16/1 Soi Kasemsan1, Phayathai Rd., Wangmai,

Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 02 612 3233 Fax. 02 612 3255, 02 612 3291

w w w . a m a n a h . c o . t h

Amanah Leasing Public Company Limited

A Member of Islamic Bank of Thailand


Recommended