Download doc - 92231486 Teza de Licenta

Transcript
Page 1: 92231486 Teza de Licenta

http://www.uaiasi.ro/PT/agr_ecologica/raport.pdf

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”

Catedra “Marketing şi Logistică”

VELEŞCU ANDRIAN

MERCHANDISING –INSTRUMENT DE PROMOVARE A VÎNZĂRILOR

TEZĂ DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific: Conf.univ., dr. Solomatin Ala

Chişinău, 2011

1

Page 2: 92231486 Teza de Licenta

CUPRINSINTRODUCERE......................................................................................................................3-4

CAPITOLUL 1. ROLUL MERCHANDISINGULUI ÎN PROMOVAREA

LA PUNCTUL DE VÎNZARE..........................................................................5-30

1.1. Concept de merchandising şi tehnici de etalare a mărfurilor în

magazin...............................................................................................................5-9

1.2. Rolul materialelor promoţionale la punctul de vînzare.......................9-16

1.3. Tehnici şi principii de merchandising..................................................16-30

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA COMPANIEI “FOURCHETTE-M” S.R.L

2.1. Caracterizarea activităţii companiei “Fourchette-M” S.R.L. ............31-35

2.2. Produsele şi partenerii “Fourchette-M” S.R.L. .................................35-39

2.3. Analiza consumatorilor şi concurenţilor companiei “Fourchette-M”

S.R.L. ...............................................................................................................40-44

CAPITOLUL 3. MERCHANDISING – INSTRUMENT EFICIENT DE

PROMOVARE A VÎNZĂRILOR

3.1. Merchandisingul exterior şi interior al magazinului „Fourchette”...45-50

3. 2. Analiza organizării mercahandisingului în magazinul „Fourchette” 51-57

3.3. Promovarea vînzărilor prin implementarea tehnicilor de merchandising

în magazinul “Fourchette”..............................................................................58-70

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI...................................................................71-74

BIBLIOGRAFIE................................................................................................75-77

Anexe

2

Page 3: 92231486 Teza de Licenta

INTRODUCERE

Deseori proprietarii magazinelor fiind cufundaţi în problemele şi grijile

zilnice dau uitării elementul cheie în activitatea comecială – clientul. S-ar părea

că pe rafturi este o ordine impecabilă, furnizorii sunt mulţumiţi, autorităţile sunt

încîntaţi de întreprindere, dar numărul clienţilor este mult mai mic decît cel dorit.

Printre altele cauza se găseşte la suprafaţă : în agitaţia zilnică se uită că scopul

primordial al fiecărei unităţi comerciale este satisfacerea intereselor clienţilor.

O bună organizare şi planificare interioară a magazinului ajută cumpărătorii

la căutarea şi găsirea produselor. Un personal amabil şi bine instruit va favoriza

procesul de cumpărare., iar toţi aceşti factori în ansamblu vor ajuta să reţină

consumatorul şi să-l atragă în rîndul clienţilor. Şi cum se ştie, ”este mai ietin să-ţi

menţii clientul, decît să atragi unul nou”.

Tema acestei teze este un fenomen destul de nou în marketingului RM,

acesta fiind merchandisingul - o direcţie a marketingului care contribuie la

stimularea vînzărilor în detail prin intermediul atragerii atenţiei cumpărătorilor

finali la anumite mărci sau categoriilor de mărfuri în punctele de vînzare, fără

implicarea activă a personalului corespunzător.

Tema reprezintă o importanţă deosebită prin actualitatea sa, deoarece un

merchandising bun contribuie la vînzarea produselor, trezind dorinţa efectuării

cumpărăturii.

Un merchandising eficient atrage atenţia către marfă. Majoritatea

cumpărătorilor sunt grăbiţi, uitînd de cele mai dese ori să facă toate cumpărăturile

necesare. O aranjare corectă a produselor şi materialelor promoţionale amintesc

cumpărătorilor despre produsul de care au nevoie.

Foarte des vînzătorii sunt nevoiţi să deservească mai mulţi cumpărători

simultan. Ei nu pot să ajute toţi cumpărătorii să găsească produsul necesar şi să-i

ghideze spre o alegere corectă. Aranjarea adecvată a produselor pe raft şi a

materialelor promoţionale le amintesc cumpărătorilor despre produsele anumitor

mărci şi le pot influenţa decizia de cumpărare.

3

Page 4: 92231486 Teza de Licenta

Merchandisingul îmbunătăţeşte calitatea deservirii, făcînd produsul uşor

accesibil, atît pentru consumator cît şi pentru vînzător. Aceasta foloseşte la o

funcţionare mult mai eficientă a punctului de vînzare. De asemenea

merchandisingul evidenţiază produsele noi şi ofertele speciale, contribuind la

creşterea vînzărilor.

Conţinutul de bază al tezei este structurat în 3 capitole.

Primul capitol include conceptul de merchandising, rolul materialelor

promoţionale la punctul de vînzare, precum şi tehnicile şi principiile de

merchandising.

Al doilea capitol descrie activitatea generală a companiei "Fourchette-M"

S.R.L., a sistemului managerial, analizează segmentul de consumatori, precum şi

principalii concurenţi şi furnizori ai diversor categorii de produse.

Al treilea capitol conţine partea practică a lucrării, fiind reprezentat de

analiza activităţii de merchandising a magazinului „Fourchette”. El cuprinde

aprecierea merchandisingul interior şi exterior al magazinului ”Fourchette”, analiza

rezultatelor chestionării cumpărătorilor, observarea individuală, precum şi

efectuarea unui experiment în baza implementării diversor tehnicilor de

merchandising,.

Scopul lucrării constă în analiza eficienţii merchandisingului în promovarea

vînzărilor în baza magazinului „Fourchette”.

Pentru atingerea scopului au fost formulate o serie de obiective:

Studierea aspectelr teretice privind tehnicile şi principiile de merchandising

Determinarea locului şi rolului merchandisingului în cadrul magazinului

”Fourchette”

Aprecierea punctelor forte şi slabe în organizarea activităţii de

merchandising în cadrul magazinului ”Fourchette”

Determinarea influenţei tehnicilor de merchandising asupra

comportamentului consumatorului

Implementarea noilor tehnici şi principii de merchanding în cadrul

magazinului ”Fourchette”

4

Page 5: 92231486 Teza de Licenta

CAPITOLUL 1. ROLUL MERCHANDISINGULUI ÎN PROMOVAREA LA

PUNCTUL DE VÎNZARE

1.3. Concept de merchandising şi tehnici de etalare a mărfurilor în magazin

Încă din cele mai vechi timpuri comercianţii ştiau că, pentru a spori

vînzările, trebuie să-şi pună produsele în valoare. Apariţia autoservirii a impus

existenţa unei logici în activitatea de merchandising, logica tradusă printr-un

demers се асореrea о arie largă, de la studiile de piaţă la aşezarea produselor în

raft.

Merchandisingul este ansamblul tehnicilor care vizează optimizarea

rentabilităţii unui punct de vînzare şi a produselor pe care acesta le conţine; dintr-un

punct de vedere, este о aplicare a marketingului la punctul de vînzare.

Rolul său este acela de a aplica practic cele cinci reguli ale lui Keppner:

produsul convenabil, la momentul convenabil, la preţul convenabil, în cantităţile

convenabile, la locul convenabil.

Termenul merchandising sau mercantizare este folosit în ţările Europei de

Est, inclusiv în România, pentru a desemna activităţile ce ţin de stimularea

vînzărilor la nivelul punctelor de vînzare (POS). Merchandising-ul se incadrează,

astfel, în activităţile de “management al categoriilor” în vederea creşterii

vînzărilor. Aici sunt incluse şi: designul ambalajelor, modul de aranjare a

mărfurilor, creaţia şi amplasarea de mijloace de semnalizare şi promovare a

produselor, promoţiile de preţ sau vînzări, evenimentele, prezentarea fizică a

produselor, sampling-urile, degustările. Costurile de merchandising se regăsesc în

mare parte în costul mărfurilor vîndute către consumatori. Datorită preocupării

pentru reducerea acestor costuri, se caută diverse modalităţi pentru a realiza

mercantizarea produselor într-un mod eficient şi eficace. Aşa se întîmplă că,

producătorii şi distribuitorii aleg să folosească servicii ale companiilor specializate

care, cu ajutorul echipelor de merchandiseri din teren, deservesc mai multi

producători sau distribuitori.

Merchandisingul reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici care permit

prezentarea produselor la locul vânzării, astfel încât să se asigure optimizarea

5

Page 6: 92231486 Teza de Licenta

contactului cumpărătorilor cu oferta de bunuri materiale sau servicii, existentă în

spaţiul de vânzare. În literatura de specialitate, referindu-se la merchandising, unii

autori folosesc şi sintagma „in-store marketing” (marketingul spaţiilor de vânzare).

[26]

Una din legile de bază ale comerţului afirmă că fiecare produs trăieşte prin

propria sa reclamă. Publicitatea şi promovarea produsului au mai multe scopuri,

printre care: informarea cumpărătorilor despre existenţa şi utilizarea acestuia sau

readucerea lui în prim plan în memoria clienţilor, comparativ cu produsele

concurente.

Dacă acest produs beneficiază şi de o mercantizare pe masură, atunci se

poate considera că el poate înregistra succes, iar vînzările sale sunt sigure. Ce

satisfactie ar putea fi mai mare pentru comercianti, decît să aibă spre vînzare cît

mai multe astfel de produse, care sunt deja cunoscute, care sunt căutate şi solicitate

de cumpărători? Să umple rafturile magazinului cu căt mai multe astfel de produse

este visul fiecarui comerciant.

Merchandising este un termen cu care ne-am obişnuit în ultimii 10 ani. A

pătruns pe piaţa noastra puţin dupa management şi marketing. Despre un anumit

tip de management se cunoştea şi înainte suficient de mult, despre marketing unii

auziseră cîte ceva, despre merchandising nu se ştia nimic pentru simplul motiv că

are sens doar într-un context de abundenţă şi nu în unul de penurie cronică.

Tehnici de etalare a mărfurilor la nivelul magazinului

Adevarata artă a vânzării nu se limitează doar la obţinerea de comenzi ci şi

la comunicarea cu clienţii reali şi potenţiali. Comunicarea se face direct sau

indirect.[13] Etalarea mărfurilor reprezintă o componentă de bază a tehnologiei

comerciale.

Rolul etalării mărfurilor:

Pune în valoare articolul realizând o legătură între mass media şi locul de

vânzare a articolului

Poate modifica dorinţa de cumpărare a unui client

6

Page 7: 92231486 Teza de Licenta

Furnizează anumite informaţii inedite despre utilizarea produsului.

Scopul etalării:

atenţionarea clientului

atragerea şi oprirea clientului

naşterea cererii de impuls

materializarea impulsului

Etalarea mărfurilor în vitrine

Pentru a realiza o etalare esenţială se pot combina diverse elemente pentru

obţinerea de efecte cât mai placute, cum ar fi:

Culoarea

culorile calde “vin” în faţă

culorile reci “se duc” în spate

Decorul – prin modul de prezentare a produselor etalate, are un rol activ.Acest

efect specific, obţinut prin diferite combinaţii pe o anumită tematică, creează

ambianţa necesară şi dirijează privirea către articolele etalate.

Spaţiul - dispunerea produselor se face utilizându-se diferite. forme de linii :

linia verticală -subliniază forţa şi soliditatea

linia orizontală - sinonimă cu odihna, calmul

linia oblică - antrenează mişcarea, viaţa, mobilitatea

linia frântă - simbolul dinamismulu

linia curbă - simbolul eleganţei, rafinamentului, nobleţei.

Lumina - iluminatul fluorescent, spoturi luminoase digitale

Cerinţe urmărite:

selecţionarea cu grijă a produselor ce urmează a fi expuse

fiecare produs etalat să conţină un punct de atracţie

etalarea să fie echilibrată, logică, cu mesaj publicitar uşor perceptibil

să formeze un punct de spriji

etalarea pe grupe de unităţi, pe orizontală a produselor grele sau pe

verticală

produsele cu ambalaje care au aspect publicitar pronunţat se pot etala

7

Page 8: 92231486 Teza de Licenta

ambalate, produsele cu accesorii se etalează împreună cu acesta

perfecta stare de curăţenie

Modalităţi de realizare tehnică a etalării mărfurilor:

1. Etalarea – catalog se caracterizează prin mulţimea articolelor

prezentate

2. Etalarea –temă constă în realizarea unei vitrine plecand de la o idee

3. Etalarea documentară are ca scop mai buna cunoaştere a produselor

Etalarea reprezintă particularităţi deosebite, în funcţie de grupa de mărfuri şi de

nivelurile vitrinelor

Decorul şi elementele publicitare sunt destinate întregii vitrine, având un

caracter general.

Etalarea mărfurilor în magazine

Etalarea mărfurilor asigură

- abundenţă de mărfuri

- varietate cât mai mare

- un flux raţional

O circulaţie a clienţilor, pentru a avea contact direct conform cu alte cerinţe

mărfurile cu informaţii suplimentare să fie prezentate prin panouri, afişe,

etichete, care să evidenţieze caracteristicile şi parametrii

pentru mărfurile care necesită o prezentare directă se vor amenaja spaţii

speciale pentru demonstraţii ( aparate electrocasnice şi electronice)

articole din cadrul unei grupe de mărfuri se expun împreună

mărfurile cu circulaţie rapidă vor fi expuse aproape de magazin de mînă,

dar şi lîngă mărfurile cu circulaţie mai lentă, pentru a fi în atenţia clienţilor.

în colţurile magazinului pot fi expuse mărfuri de cerere zilnică.e

amplasarea şi expunerea mărfurilor în raport cu aşa – zisul complex de

condum:

- după vîrstă şi sex ( totul pentru tineret, totul pentru sugari, etc)

- după modul de viaţa (totul pentru menaj)

8

Page 9: 92231486 Teza de Licenta

- după evenimentele şi sărbători (cadouri, jucarii) se vor respecta regulile de

asociere a mărfurilor.

- confecţiile şi tricotajele se vor expune pe mărimi în cadrul acesta pe modele,

iar în cadrul fiecarui model pe nuanţe coloristice.

Interiorul magazinului reprezintă informarea cumpărătorilor într-o atmosferă

de destindere, de servire şi încredere, care să contribue la formarea deciziei de

cumpărare.

1.2. Rolul materialelor promoţionale la punctul de vînzare

Într-un perimetru prin excelenţă material şi pragmatic, aşa cum este

magazinul, acţiunea promovării unui produs conţine, de fapt, cel puţin trei

coordonate majore: una dinamică şi logistică, legată de acţiuni şi tehnici, o alta

strategică şi materialã, care se referă la materiale de promovare subordonate

activităţilor sau folosite de sinestătător şi o altă emoţională, care atinge zona de

grijă şi atenţie faţă de client.

Rolul principal al materialelor de promovare a mărcilor în magazin este

unul polivalent: pe de o parte, acestea atrag atenţia asupra produsului, pe de altă

parte rea- mintesc mesaje pe care produsul respectiv le-a lansat şi pe alte canale

media şi, nu în ultimul rând, influenţează pe loc decizia de cumpărare. Unul

dintre obiectivele operaţionale majore ale strategiilor de comunicare in-store este

acela de a menţine costurile unei campanii in-store la un nivel minim, unde

raportul dintre calitate şi cantitate este unul foarte echilibrat, cu rezultate

evidente şi măsurabile în ceea ce priveşte eficienţa vînzărilor.

În materie de calitate versus eficienţă nu trebuie să existe rabat atunci

cînd vorbim despre materiale promoţionale la punctele de vînzare. Începînd

cu strategia de implementare a unei astfel de campanii, continuînd cu realizarea

ei din punct de vedere grafic şi execuţional şi terminînd cu gradul în care ea

este corect implementată, o campanie in-store (care poate conţine simultan

merchandising, sampling, sales promotions, cross-promotions etc.) poate justifica

fiecare leu inves- tit. A cheltui nici mai mult nici mai puţin decît este necesar, în

9

Page 10: 92231486 Teza de Licenta

timp ce ai şansa de a-ţi expune marca într-o lumină favorabilă şi apropiată de

consumator are consecinţe pozitive atît în privinţa vînzãrilor şi a imaginii

mărcii, cît şi asupra investiţiei pe care o presupune o campanie de promovare în

magazin. Nu în ultimul rînd, o campanie POSM poate justifica în cele din

urmã preţul de vînzare competitiv al mărcii respective.

Începem cu o scurtã trecere în revistã a activităţilor, tocmai pentru că

ele sunt, de cele mai multe ori, suportul materialelor de promovare din

magazin. Acestea se înscriu de la sampling de produs, promoţii, demonstraţii

de produs, pînă la crearea de cluburi, apartenenţa de membru cu card sau

participări inte- ractive (tombole cu premii instant ori cercetări de piaţă răsplătite

ad-hoc sau eve- nimente ale brandului).

Materialele promoţionale sunt instrumente cu ajutorul cărora sunt puse

în mişcare campaniile de promovare integrate sau punctuale. Menite să

semnalizeze produsul într-un moment cheie pentru efortul de marketing, şi

anume acela al achiziţiei, aceste materiale pot fi gîndite în nenumărate variante

de forme şi amplasament. Ele sunt adaptabile tuturor zonelor magazinului (vitrină,

raft, capete de raft, spaţiul de la intrarea în magazin, podea, tavan) şi pot fi realizate

în orice versiune, de la simplu la complex şi de la static la interactiv. Iată sumar

numai cîteva dintre posibilităţile multiple de care dispune magazinul în privinţa

materialelor de promovare:

Poster: suport tipărit, de diferite dimensiuni, prin care brandul comunică

beneficiile sau întăreşte mesaje legate de promoţii. Sticker: material de

promovare cu uti- litate largă, de la lipirea pe uşa magazinului, pînă la

înmînarea lui sub formă de element colecţionabil sau cadou.

Shelf talker: element de promovare care poate fi realizat din carton, plastic,

lemn sau metal şi care se pretează atît la utilităţii de semnalizare a produsului în

raft, cît şi ca suport de comunicare a mesajului de brand sau a unor promoţii.

Stopper (cu varianta wobbler): obiect care marchează ferm produsul în

raft prin faptul că iese în afara raftului. Poate avea forme rotunde, ovoide,

triunghiulare sau pătrate şi se poate realiza din multe tipuri de materiale; sunt

10

Page 11: 92231486 Teza de Licenta

foarte avantajoase ca impact al semnalizării prin faptul că au suprafaţa mai

generoasă de expunere şi pentru că sunt extensii ale produsului din raft, ceea ce

contribuie esenţial la captarea atenţiei consumatorului.

Floor stander: suport vertical, realizat din material textil sau poliplan, cu

suport de lemn, plastic sau metal. Este o suprafaţă care permite atît prezentarea de

at- mosferă, cît şi transmiterea unui vizual care reia teme din spoturi tv sau

machete de presă ale produsului. Este suplu şi foarte vizibil, iar dacã este plasat

strategic corect poate fi un adevãrat „prieten“ al mãrcii respective. Face parte

dintre materialele de promovare care au rolul de a întîmpina şi direcţiona

consumatorul la vizită în magazin.

Separatoare de raft: materiale de semnalizare realizate din carton

plastifiat sau plastic; au rolul de a sublinia identitatea unui produs sau a unei

clase de produse. Ocupă puţin loc în economia raftului şi sunt extrem de

eficienţe ca impact vizual, delimitînd foarte clar produsul în diversitatea de

oferte.

Danglers/parachutes: elemente caracterizate prin dinamism al formei şi

perspectivă multiplă. Sunt suspendate de tavan şi semnalizează de la

distanţă, în spaţii largi, prezenţa unui produs sau a unei categorii de produse.

Au avantajul de a se vedea din toate direcţiile, având trei sau patru feţe de

expunere. Materiale ataşate pe produs – neck hanger, cupoane, inserturi,

etichete răzuibile, elemente colecţionabile.

Floor ads – reclame autocolante de podea. Dispun de realizări grafice de

excepţie, cele mai spectaculoase fiind execuţiile 3D. Semnalizează în mod

surprinzător pre- zenţa mărcii, sunt foarte utile pentru promovări încrucişate

şi induc sentimen- tul spectaculos şi inedit.

Display -uri fixe – suporturi de produse însoţite de vizual; practic, se

pot realiza în modalităţi nenumărate, din plastic, lemn, carton, metal,

plexiglass sau pot relua forme şi teme diverse: tradiţionale, clasice, moderne. Au

rolul de a detaşa produsul de raft, de a-i evidenţia importanţa şi rangul în seria

largă de produse găzduite de magazin.

11

Page 12: 92231486 Teza de Licenta

Display -uri mobile – similare celor fixe, dar îmbogăţite prin dinamism şi

interacti- vitate. Pot fi îmbogăţite cu sisteme informaţionale care să le confere

posibilitatea de a transmite mesaje acustice, sonore, olfactive sau motrice.

Totemuri – suporturi şi forme geometrice paralelipipedice de regulă sau

care repre- zintă personaje; sunt amplasate în general fără produs, dar au menirea

de a adăuga produsului pe care îl promoveazã o componentă de forţă şi avantaj

competitiv detaşat. În plus, pot fi iluminate din interior şi/sau din exterior, ceea ce

le sporeşte efectul, şi pot „gãzdui“ broşuri sau pliante cu informaţii despre

produs sau despre magazin.

Info chioşcuri – dispozitive şi sisteme care rulează diverse date, un

mini-com- puter care interacţionează cu consumatorul, fie prin faptul că îi

îngăduie să afle detalii despre produs prin accesarea unui ecran sau a unor taste, fie

prin faptul că îi mijloceşte acestuia accesul la informaţii legate de istoria sa de

consumator (carduri de fidelitate, acumulări de puncte, verificare de credit,

promoţii etc.)

Ecrane de plasmă, suspendate sau ataşate la raft: prelungiri în magazin

ale canalului tv, prezintă informaţii despre produse şi promoţii, reiau spoturi

publi- citare prezente pe staţiile tv sau prezintă imagini menite să întreţină

consumato- rului o stare de bună dispoziţie în timpul aşteptării la casele de marcat.

Mascote umane – costume dedicate promoterilor deghizaţi în personaje din

spoturi sau care au legatură cu brandul promovat.

Mascote gonflate – elemente neumanizate, dar care pot avea

dispozitive audio sau dinamice.

Carduri – adevărate unelte de marketing, cu condiţia să fie conectate la

baze de date care să asigure dialogul cu consumatorul. Prin intermediul lor se pot

derula promoţii, se pot aduna date pentru studii de piaţă şi se pot gîndi strategii de

comunicare şi programe de fidelizare.

Dispensere: suporturi branduite, instalate fie la raft, fie independent de

acesta şi care conţin pliante sau cupoane de reduceri. Utile atît din punct de

vedere al imaginii mărcii, cît şi din punct de vedere logistic.

12

Page 13: 92231486 Teza de Licenta

Flyere – pliante de promoţii sau de prezentare de produs. Pot fi dezvoltate în

funcţie de strategia de comunicare a mărcii.

Cataloage – suport tipărit pentru prezentarea ofertei sau pentru promoţii de

vînzări realizate fie prin cupoane, fie prin alte tehnici de marketing.

Urne de tombolă – deşi, în aparenţă, par nişte simple cutii puse în slujba

promo- ţiilor de vînzări şi a tombolelor, aceste urne servesc brandul prin

posibilităţile de expunere grafică şi prin amplasament.

În esenţă, materialele de promovare a produselor la punctul de vînzare sunt

gîndite pe nişte structuri de tipul celor menţionate mai sus, dar fac diferenţa

prin realizarea creativă. Impactul vizual şi acurateţea mesajului sunt elementele-

cheie care justifică prezenţa acestor materiale în magazin.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rînd, grija faţă de consumator, se numără

printre elementele definitorii prin care comunicarea mărcii îşi prelungeşte

eficienţa. De la faptul că orice material de promovare in-store trebuie să arate

impecabil şi să fie un adevarat „vînzător mut“ al produsului, prin puterea de

atracţie şi de influenţare a deciziei de cumpărare, pînă la modul în care aceste

materiale reuşesc să-i confere consumatorului o experienţă de shopping, o

emoţie, o bucurie sau, pur şi simplu, un impuls de a achiziţiona, publicitatea

realizată prin tehnici şi materiale de promovare la punctul de vînzare

reprezintă un potenţial maxim pentru creşterea vînzărilor şi un prilej special

pentru comunicarea integrată a mărcii.

Mobila, în general, este traducerea şi materializarea stilului şi personalităţii

fie căruia dintre noi. Însă, pentru o companie sau, mai punctual, pentru un

magazin, este o carte de vizită la fel de importantă ca şi portofoliul de produse.

Viteza şi amploarea pe care a luat-o dezvoltarea pieţei de retail a angrenat, pro-

porţional, şi dezvoltarea celorlalte componente adiacente retailului, dar şi

participanţi în acest proces rapid, dinamic,complex şi durabil.

Pretenţiile şi exigenţa cresc, iar furnizorii de mobilier pentru spaţii

comerciale se străduiesc să fie în conformitate cu cerinţele retailerilor, sunt

structurate pe cîteva idei de bază: fiabiliate, durabilitate, modern, funcţional şi,

13

Page 14: 92231486 Teza de Licenta

nu în ultimul rînd, confortabil. De fapt, tot ceea ce se realizează are ca scop

final confortul şi experienţa plăcută de cumpărături a consumatorului.

Deschiderea unui magazin presupune luarea în calcul a mii de aspecte la

definitivarea cărora lucrează în- treaga echipă: de la constructori şi arhitecţi la

directorul magazinului şi directorii de cumpărări. Detaliile precum: număr

estimat de clienţi, valoare estimativă a costului zilnic, traseul clientului prin

magazin sunt de o importanţă covîrşitoare în dotarea şi definirea aspectului final

al magazinului şi fac diferenţa în mod decisiv între succesul sau eşecul

acelui punct de vînzare.

La modul ideal, atît retailerii cît şi furnizorii de echipamente ar trebui să aibă

opinii şi idei cît mai apropiate cînd vine vorba de dotarea şi crearea ambianţei

magazinului. Şi scopul principal, evident, este satisfacerea clientului. Astfel,

principiile pe care se „clădeşte“ atmosfera acelui magazin sunt, pe de-o parte,

în funcţie de poziţionarea acestuia şi publicului căruia i se adresează, iar, pe de

altă, vizează uşurinţa în alegerea făcută la raft, uşurinţa în a circula prin

magazin şi a avea o privire de ansamblu asupra magazinului, din diferite puncte ale

lui, „semnalizarea“ promoţiilor prin POSM-uri bine structurate şi menite tocmai

să capteze atenţia. Într-un cuvînt, atmosfera generală a magazinului trebuie să

trezească în client dorinţa de a „pierde timpul“ făcînd cumpărături în acel

loc.

Ca şi cumpărător nu realizezi, poate, întotdeauna, importanţa covîrşitoare pe

care o au două elemente la crearea confortului în magazin: iluminarea şi

climatizarea. Dacă aceste elemente ar lipsi însă, am simţi o stare de disconfort

teribilă: dacã nu vezi produsele, a doua oarã nu vei mai intra în acel magazin, cum,

la fel, dacă nu te simţi bine, nu poţi să respiri, este prea rece sau prea cald, nu te vei

mai întoarce în locaţia respectivă. În magazinele cu autoservire, mai ales,

iluminarea este esenţială. Există mai multe tipuri de lumini: pentru partea

de legume - fructe, alta pentru partea de alimente proaspete şi, în special, carne

proaspătă. Sala de vînzare are nevoie de o lumină de aproximativ 700 de

lucşi. În locaţiile deschise mai recent am mărit puterea pînă la 1000 de lucşi.

14

Page 15: 92231486 Teza de Licenta

Pentru a nu deranja clienţii, nu folosim niciodatã luminã rece, ci tonurile

naturale. La fel, în unele magazine se susţine lumina instalată pe plafon cu lumină

suplimentară la rafturi.

Mobilierul de expunere este, pînă la urmă, punctul central al planului de

dotare a unui magazin, pentru că este purtătorul principalului motiv pentru care

clienţii trec pragul magazinului: produsele. Factorii decizionali în realizarea

layout-ului unui magazin înglobează designul şi poziţionarea strategică a

zonelor de produse alimentare, nealimentare, alimente congelate etc.,fiecare dintre

ele avînd specificul propriu, toate acestea marcînd traseul cumpărătorilor prin

magazin. Semnalizarea fiecărui raion şi, în general, toate sistemele de comunicare

din magazin, mercantizarea, necesită tot atâtea tipuri de soluţii pe care retailerii

trebuie să le găsească, în colaborare cu furnizorii, şi să le implementeze în

magazine. Alegerea rafturilor trebuie să ţină cont de o multitudine de factori,

plecînd chiar de la produse. Trebuie ţinut cont de greutatea sau fragilitatea lor,

de traficul de cumpărători, de accesibilitatea cumpărătorului la produs etc.

Toate aceste elemente nu au voie, însă, să distragă atenţia

cumpărătorului de la produse. Ele trebuie evidenţiate prin mijloacele de

comunicare specifice.

Tot la acest capitol se pune şi problema tipului de magazin. Pentru că, de

exemplu, nu putem compara un magazin tip discount cu un hypermarket.

Coordonatele se schimbă şi ele în funcţie de specificul magazinului. Un magazin

dedicat exclusiv comerţului de produse alimentare şi cu o suprafaţă de 100 mp

nu-şi va pune problema spaţiului dintre rafturi, care să permită trecerea

concomitentă a două cărucioare. Însă un hypermarket va lua în calcul inclusiv

cărucioarele pentru copii, cărucioare compartimentate şi structurate în aşa fel

încît să fie cît mai încăpătoare. În aceeaşi categorie s-ar încadra şi costurile în

alegerea cărora se ţine cont, printre altele, de numărul estimat de clienţi şi de

valoarea medie a cumpărăturilor zilnice.

Rafturi cu spălare şi spoturi pentru iluminat, rafturi cu spătare perforate

pentru diverse accesorii, gondole, rafturi cu pazie din geam, raft cu pazie cu

15

Page 16: 92231486 Teza de Licenta

oglindă, rafturi cu grătare separatoare, tejghele, POSM-uri, postere iluminate,

mercan- tizare, toate acestea sunt parte a cererii explozive, resimţite de către

furnizori cu precădere în ultimii ani.

1.3.Tehnici şi principii de merchandising

Tehnici de merchandising

Publicitatea la locul vînzării (P.L.V.) cuprinde ansamblul de tehnici de

semnalare, în cadrul unităţilor comerciale, pentru a atrage, orienta şi dirija interesul

clientelei spre un anumit raion, produs sau ofertă, utilizînd atît mijloace auditive

(sonore), pentru a readuce în memoria cumpărătorilor potenţiali о marcă, un

produs, о militate, cît şi pentru a anunţa о ofertă promoţională.

Efectul lor trebuie să întregească pe cel al publicităţii propriu-zise care, aşa

cum s-a arătat, nu acţionează decît foarte lent şi pe termen lung. De adăugat

necesitatea publicităţii la locul vînzării în condiţiile practicării unor forme de

comercializare (de genul autoservirii) în cadrul cărora vînzătorul nu mai intervine

în dialogul cu cumpărătorii, tehnicile de P.L.V. urmînd să-1 suplinească în

operaţiuniledeinformare şi convingere în vederea achiziţionării unui produs.

În sfîrşit, se poate menţiona necesitatea P.L.V. în situaţii speciale, cum ar fi

prevenirea formării sau lichidăriistocurilor sezoniere, forţarea vînzărilor la produse

vechi care urmează a fi înlocuite în vînzare cu altele noi, ca şi în condiţiile

prilejuite de anumite evenimente sau manifestări — ştiinţifice, culturale, sportive

etc. În astfel de situaţii, acţiunile P.L.V. constituie, de cele mai multe ori,

principala cale la dispoziţia întreprinderii pentru sporirea volumului de vînzări.

Utilizînd о serie de tehnici distincte, acţiunile de publicitate la locul vînzării urmăresc

să transforme motivaţia de cumpărăre în act de cumpărăre efectiv, să „însufleţească" şi să

„personalizeze" unităţile comerciale (prestatoare de serviii), să revitalizeze aceste puncte de

contact ale ofertantului cu consumatorul potenţial.

Merchandisingul cuprinde un mănunchi de tehnici utilizate în procesul comercializării,

cu un rol promoţional unanim acceptat1, care se referă la prezentarea în cele mai bune

condiţii (materiale şi psihologice) a produselor şi serviciilor oferite pieţei. De notat, că apariţia

16

Page 17: 92231486 Teza de Licenta

şi extinderea merchandisingului, ca instrument distinct de promovare, se explică prin

schimbările intervenite în metodele de vînzare şi în structura aparatului de distribuţie (între

acestea, autoservirea se înscrie cu un rol însemnat).

Tehnicile de merchandising privesc, în esenţă:

a) modalităţile optime de amplasare a produselor în spaţiul de vînzare, pe

suporturile lor materiale;

b) acordarea unei importanţe deosebite factorului vizual în vînzare (în Des 1.2.

sînt evidenţiate efectele promoţionale ale acestor două principii, prin trecerea aceluiaşi

produs de la un nivel de etalare la altul).

Des 1.2. Efectele promoţionale în dependenţă de nivelul de etalare al produsului

c) sprijinirea produselor între ele în procesul de vînzare. Aceste trei principii

consacrate în practică de tehnicile merchandisingului, nu prezintă acelaşi nivel de interes

din partea producătorului şi distribuitorului. Astfel, în timp ce producătorul este interesat

doar de primele două, distribuitorul caută să pună accentul, în egala măsură, pe toate trei,

prin oferirea unui sortiment de poduse cît mai larg, în vederea asigurării unei eficienţe

ridicate a activităţii de ansamblu.

Dacă tehnicile merchandisingului sunt utilizate cu precădere în reţeaua

соmercială cu amănuntul, nu trebuie ignorate nici efectele pe care acestea le pot

avea în cazul unor manifestări expoziţionale (tîrguri, expoziţii sau saloane interne şi

17

Page 18: 92231486 Teza de Licenta

inter-naţionale), în cadrul cărora ofertarea (expunerea) combinaţii a produselor

aparţinînd mai multor întreprinderi (în special producătoare) poate genera sporirea

volumului con tractelor economice, facilitarea lansării unor produse noi.[3,395]

Merită subliniat faptul, că diversitatea acestor tehnici şi permanentizarea lor în

practica agenţilor economici au generat apariţia unei profesii distincte - cea de

„merchandiser” — al сărei rol este, în esenţă, dc a promova vînzările prin găsirea

celor mai bune amplasamente produselor, îmbunătăţirea prezentării lor, animarea

procesului şi reţelei de vînzare prin iniţierea şi relizarea unor demonstraţii practice

legate dc folosirea produselor etc.

Aranjarea produselor pe raft

Regula de bază la implantări: verticalitate la familii şi orizontalitate la produs (nu

pe furnizori)

Alte reguli de implantare a produselor pe rafturi:

produsele “marcă naţională” (sunt produsele aflate în toate magazinele,

care beneficiază de publicitate) - se implantează la nivelul ochilor

antrenate de nivelul preţurilor

produsele “cele mai ieftine” se implantează la nivelul cel mai jos

preţurile trebuie indicate pe eticheta care este situată la stânga produsului

(nu la dreapta, nu la mijloc)

Des.1.2. Reguli de aranjare a produselor pe raft

18

Page 19: 92231486 Teza de Licenta

produsele “marca distribuitorului” – acele produse sau game de produse

care se comercializează sub marca distribuitorului – se implantează la nivelul

mâinilor

produsele promoţionale sunt situate toate fie la intrarea din magazin, pe

capatul de raft, element promoţional sau pe insula cu un volum mare de marfă – cu

un afişaj mare de promoţie şi preţ

Produsele de impuls la casa de marcat

Produsele noi pe un stop raion semnalizate cu un indicator “nou”

Produsele “cele mai ieftine” pe un stop raion roşu cu o manuşă de box

Atracţia unui produs aflat pe raft este provocată de:

35,5% de ambalaj

26% de preţ

20,5 % de amintire

18% de un aspect particular

Descoperirea treptată a unui produs pe raft

Des.1.3. Descoperirea treptată a unui produs pe raft

19

Page 20: 92231486 Teza de Licenta

În dependenţă de înălţimea la care sunt aranjate produsele pe raft, primele produse

observate de către consumator sunt cele amplasate la nivelul ochilor şi nivelul mîinilor. În cele

din urmă sunt descoperite produsele plasate mai sus şi mai jos de aceste nivele.

• la o distanţă de la 10m la 4m: primul contact vizual este reprezentat de culoare: întâi apare imaginea generală a produsului şi mai apoi forma ambalajului

• la o distanţă de aproximativ 3m se distinge logo-ul mărcii sau elementele de grafică; este elementul de siguranţă căutat.

• apoi, la 2m, sunt percepute detaliile şi se poate citi denumirea produsului, fraza cheie care permite clasificarea articolului;

• în faţa gondolei la 0,5-1m, imaginea îţi atrage atenţia şi trebuie să provoace dorinţa.

Des.1.4. Percepţia produsului la raft în dependenţă de distanţă

20

Page 21: 92231486 Teza de Licenta

Des.1.5. Percepţia produselor la raft: mişcarea capului într-un unghi de 15º

Zona de vizibilitate este cea mai elastică şi mai eficientă pentru creşterea

vânzărilor.

Percepţia zonelor de raft

Des.1.6. Percepţia zonelor de raft

Astefl, primul contact vizual cu raftul va reprezenta zona situată la 15° sub nivelul de vizibilitate

2 1 3 Nivelul ochilor

5 4 6 Nivelul mâinilor

8 7 9 Nivelul solului

Des.1.7. Clasamentul vizibilităţii mărfii în funcţie de nivelul amplasării ei

21

Page 22: 92231486 Teza de Licenta

Sensul de circulaţie al consumatorului în magazin este de la dreapta la stînga

(opus mişcării acelor de ceasornic), astfel întîi va fi descoperit produsule plasat

direct în faţă, apoi cel din stînga acestuia şi ultimul cel din derapta.

Amplasarea produselor pe raft

Des.1.8. Amplasarea produselor pe raft

Regulile generale de amplasare a produselor pe raft sugerează amplasarea

produselor cu profit mare şi produselor cu o frecvenţă majoră în zona de

vizibilitate (zona situată la 15° sub nivelul de vizibilitate) şi în zona de apucare (la

nivelul mîinilor).În zona de extensie este recomandabil de plasat produsele uşoare

şi mici ca volum, iar cele voluminoase şi grele – în zona de aplecare.

Modul de căutare a produselor pe rafturi

Des.1.9. Modul de căutare a produselor pe rafturi

Verticală = Mărci

Orizontală = Segmente (domeniul de utilizare)

22

Page 23: 92231486 Teza de Licenta

Dispunerea produselor pe lungimea gondolelor

Cer

ere

foar

te

pute

rnic

ă

Im

puls

Cer

ere

cure

ntă

Im

puls

Impu

ls

Cer

ere

cure

ntă

Impu

ls

Cer

ere

cure

ntă

Impu

ls

Impu

ls

Cer

ere

cu-

rent

ă

Cer

ere

foar

te p

uter

nică

Des.1.10. Dispunerea produselor pe lungimea gondolelor

Avantajele prezentării orizontale:

evită dispersarea atenţiei clienţilor între diferite nivele ale gondolei;

se poate folosi valoarea vizuală a diferitelor nivele, localizând la nivelul

ochilor şi mâinilor referinţele cele mai rentabile, iar la nivelele inferioare

produsele de apel, cu preţuri scăzute şi vânzări mari, pe care clienţii le caută

şi pentru care vor face efortul de a se apleca;

facilitează observarea, mişcarea capului fiind naturală şi facilă, de la dreapta

la stânga şi invers, de sus în jos;

clienţii pot efectua uşor comparaţii între mărci, în funcţie de preţuri;

raionul va fi format dintr-o suită de “boutique-uri” perfect delimitate,

ceea ce dă impresia de claritate, de precizie în alegere.

Acest tip de aranjare se recomandă mai ales pentru forma de vânzare la

tejghea (clientul se află la o distanţă mai mare de marfă decât în autoservire) şi

privirea “aleiază” stânga -dreapta, dreapta – stânga.

Avantajele prezentării verticale:

frânează mersul clienţilor, îi obligă să parcurgă cu privirea toată

înălţimeagondolei pentru a descoperi produsul care îl caută (cumpărare

premeditată) şi le permite să observe produsele a căror cumpărare nu au prevăzuto;

permite unui produs să fie prezent la fiecare nivel de vânzare: clientul

Sens de circulaţie

23

Page 24: 92231486 Teza de Licenta

percepe produsul la nivelul ochilor şi îl cumpără de la nivelul mâinii sale;

amenajarea verticală dă impresia de ordine şi de luminozitate;

permite o mai mare rapiditate în perceperea articolelor în linear;

Eficienţa zonelor pe raft

Des.1.11. Eficienţa zonelor pe raft. Avantajele dispunerii orizontale şi verticale

Eficienţa dispunerii orizontale depinde de lungimea gondolei. Cea mai

mare valoare – zona centrală

Eficienţa dispunerii verticale depinde dе :

• înalţimea consumatorului

• numărul de rafturi

• lungimea gondolei

Cea mai mare valoare - zona de vizibilitate. Raftul de la baza blocului vertical

poate fi profitabil în funcţie de produsul plasat.

Principii de merchandising

Merchandisingul se bazează pe principii simple:

1. marfa care nu este disponibilă …nu se vinde - această afirmaţie

"genială" ascunde un prim adevăr simplu, marfa trebuie să fie în permanenţă

disponibilă atît pentru vînzarea imediată cît şi în stoc, pentru a acoperi intervalele

de aprovizionare. S-a constatat, pentru ţigări de exemplu, ca în cazul în care

consumatorii nu găsesc produsul la raft, 50% vor căuta în altă parte, 35% vor

cumpăra alt produs şi doar 15% pot fi bănuiţi că vor încerca mai tîrziu. Evident

stocul trebuie adaptat cu vînzările, ceea ce nu este întotdeauna simplu. Referitor la

24

Page 25: 92231486 Teza de Licenta

acest principiu, agentul comercial are datoria să ajute şeful magazinului să

conştientizeze că principalele sale răspunderi sunt de a pastra stocurile la nivele

adecvate şi de a expune optim toate produsele deţinute.

2. clienţii aleg în primul rînd cu ochii - trei sferturi din merchandising se

bazează pe acest al doilea adevăr simplu. Pe al patrulea sfert stau lejer auzul,

mirosul, pipăitul şi alte ispite mai mici. Majoritatea stimulilor pe care marketingul

îi produce pe banda rulantă sunt adresaţi văzului.

De la reclama tv şi din media scrisă pînă la panotajul stradal şi ambalaj,

toate vizează aceeaşi cale de percepţie. Cu cît stimulii sunt mai numeroşi,

competiţia devine mai dură şi percepţia subiectului mai selectivă. Şi totuşi, stimulii

de această natură pot atrage clientul în magazin fie printr-un anunţ de reducere de

preţuri sau de vînzare promoţională, fie printr-un afiş bine gîndit care să prezinte

produsul într-o ipostază atractivă. Alţi stimuli vizuali (indicatoare de raft, panouri

şi display-uri, postere) pot conduce clientul la raftul care trebuie şi, în sfîrşit, alţii

(ambalaje, ornamente mobile, accesorii pentru ambalat, aranjarea în raft,

vecinătăţile etc) îl determină să cumpere pe loc.

marfa care nu se vede nu se vinde - dacă clientul intră într-un magazin cu

intenţia clară de a cumpăra un anumit produs, există probabilitatea ca el să întrebe

de respectivul produs. În cumpărarea bazată pe impuls, însăşi vizualizarea

produsului poate fi imboldul hotărîtor

alegeţi punctul cu trafic maxim - cu cît standul este mai în drumul

clienţilor cu atît creşte probabilitatea de a fi văzut de mai multi clienţi şi deci de a

creşte vînzările. Agenţii comerciali, şefii de magazin şi, nu numai, ar trebui să ştie:

Clienţii care fac cumpărături prin tot magazinul cumpără mai mult decît cei

care vizitează un anumit sector;

Cu cît un cumpărător petrece mai mult timp în magazin, cu atît creşte

probabilitatea de a cumpăra mai mult;

Daca nu este dirijat, traficul tinde să se limiteze la zonele periferice ale

magazinului;

25

Page 26: 92231486 Teza de Licenta

Pentru un supermarket, ideală este aranjarea dupa modelul unei centuri

circulare, fără rafturi perpendiculare.

Puncte cu trafic maxim sunt, de obicei, cele obligatorii de trecere - intrarea,

ieşirea, casa de marcat. Sunt de luat în considerare şi standurile cu marfa cea mai

vînduta din magazin, cea mai vizibilă prin reclame sau cea care face obiectul unor

reduceri spectaculoase.

alegţi cu grijă vecinii - trebuie speculate asocierile în utilizare,

consum etc. De exemplu, cine cumpăra un aparat de fotografiat va cumpăra foarte

probabil cu aceeaşi ocazie şi un film sau un album, baterii, acumulatori sau alt

accesoriu specific. Pe de altă parte, influenţele dăunătoare pot fi mai mari decît

cele pozitive, vecinii greu vîndabili vor atrage rapid un calificativ similar asupra

întregii zone. Acelaşi pericol este valabil şi cu vecinii scumpi, certaţi cu calitatea.

nivelul ochilor ridică nivelul vînzărilor - materialele de reclamă şi

produsele ar trebui să fie plasate la nivelul ochilor, pe axa vizuală a

consumatorilor. Aceasta înseamnă o înalţime de 1.40 - 1.70 m faţă de nivelul

solului. Pentru copii, înălţimea scade funcţie de vîrstă acestora. Ocuparea spaţiului

de expunere la această înălţime naşte adevărate războaie între agenţi. Pentru unii

poate parea un moft, dar studiile arată că nivelul ochilor este cel mai eficient,

nivelul mîinilor este acceptabil, iar sub acest nivel eficienţa scade exponenţial.

Cifrele arată că urcarea unui produs pe un raft de la nivelul mîinilor la nivelul

ochilor au sporit vînzările cu 60% , în timp ce aceeaşi mişcare în sens invers a

diminuat vînzările cu 30%. Cine îşi poate permite să ignore aceste diferenţe?

dă culoare pieţei - simţurile sunt sensibile numai la variaţie şi

dinamică. Ele sesizează mai curînd diferenţe, abateri, devieri. Aşadar, în primul

rînd trebuie să urmărim contrastele. Despre culori şi percepţia lor trebuie reţinut că,

în principiu, evocă amintiri şi trăiri intense. De aici şi lupta pentru culori: rosu

Coca-Cola, verde Connex, portocaliu Orange etc. Pe de altă parte, despre roşu se

ştie că măreşte adrenalina, în timp ce, dimpotrivă, albastrul calmează. Copiii sunt

atraşi de culori vii în timp ce adulţii le prefera mai degrabă pe cele pastelate. În

26

Page 27: 92231486 Teza de Licenta

plus, unele culori dobîndesc simbolistica socială: amintiţ-vă de maşinile de culoare

neagră.

3. unirea face puterea - concentrarea în spaţiu a produselor proprii

determină un impact mai puternic asupra consumatorului prin efect de masă. În

plus, impresia pozitivă dată de cumpărarea anterioară a unui produs poate trece mai

uşor asupra altui produs din aceeaşi gama. Produsul poate fi chiar diferit, dar

fabricat sau distribuit sub aceeaşi marcă. Tocmai de aceea, multe firme işi

concentrează sortimentele chiar daca magazinul respectiv nu este organizat după

mărci ci după tipuri de produse. Un exemplu tipic este al firmelor de cosmetice.

4. raftul este mîna întinsă spre buzunarul clientului - efectul maxim l-ar

avea rafturile proiectate special pentru marfa ce urmează a fi expusă. Acest lucru

nu este de cele mai multe ori posibil, fie din motive financiare, fie din motive

legate de gusturile şi pretenţiile factorilor de decizie din magazin. Cele mai

raspîndite sunt rafturile tip "gondola", pe care, de obicei, le vedem în magazinele

alimentare.

Există două moduri de amplasare a mărfurilor în raft: orizontal şi vertical.

Daca rafturile sunt după tejghea, deci la distantă de cel puţin 1 metru de client,

atunci se preferă aranjarea pe orizontala. Asta pentru că, avînd perspectivă, clientul

va baleia cu privirea de la stînga la dreapta, dupa modelul de citire. Daca raftul este

accesibil clientului, atunci se preferă aranjarea pe verticală. Clientul va găsi toate

sortimentele baleind raftul de sus în jos. Pentru a-l parcurge pe orizontală ar trebui

să se deplaseze de-a lungul raftului sau să se departeze de raft, pentru a avea

perspectivă. Ambele variante presupun un efort suplimentar, deci sunt incomode.

Daca rafturile sunt pline ochi, perfect ordonate, neatinse, efectul pe care-l va

produce nu va duce neapărat la o creştere a vînzărilor. Aceasta deoarece mulţi

cumpărători vor crede că produsul nu se vinde bine sau chiar vor avea reţineri să

deranjeze aranjamentul. Prin urmare, cîteva goluri "strategice" în raft pot sugera că

linia se vinde bine.

5. unghiuri mici, efecte mari

27

Page 28: 92231486 Teza de Licenta

Des.1.12. Importanţa unghiului de înclinare

Cu cît înclinarea este mai mare cu atit se măreşte şi zona vizibilităţii produselor pe

raft. Astfel,o înclinare de doar 10 grade poate face minuni.

6. dacă tot întinzi mîna, fă-o cu mănuşi - un stand special este un

aranjament al unei anumite cantităţi de marfă, separat de locul sau obişnuit din raft.

Campaniile Coca-Cola sunt cel mai cunoscut exemplu. Scopul unui astfel de stand

este de a stimula cumpărarea de impuls.

Potrivit unui studiu american, jumătate din cumpărările de impuls sunt

reacţii la astfel de standuri. Amplasamentul este cu siguranţă important la fel ca şi

celelalte elemente deja menţionate. Un loc potrivit şi "bine văzut" este cel de la

capătul rîndurilor de rafturi duble, spate în spate. Ca regulă generală, astfel de

standuri trebuie schimbate sau reamenajate suficient de des pentru a nu deveni

parte a peisajului cotidian.

7. împarte cu măsură care te avantajează - primul aspect referitor la

alocarea spaţiului pe rafturi este legat de ordinea expunerii, în timp ce al doilea se

referă la ponderea produselor. Dacă portofoliul de produse este împărţit pe clase,

această ordine trebuie păstrată şi pe raft începînd cu clasă de lux. Aceasta din urmă

trebuie văzută mereu prima şi considerată etalonul, ţinta la care trebuie să aspiram

cu toţii. Referitor la pondere, există doua curente de opinie: unul care consideră că

spaţiul ar trebui repartizat între mărci proporţional cu vînzările, altul care susţine

alocarea dupa potenţialul actual de vînzare al fiecarui produs, nu după date

aparţinînd trecutului. Desigur, fiecare are dreptatea şi mai ales interesul lui. Merită

reţinute ambele poziţii, fie măcar ca posibile argumente în discuţii pe această temă.

28

Page 29: 92231486 Teza de Licenta

Exemplul clasic este oferit de ţigări, atît la ordine cît şi la pondere. Studiaţi cu

atenţie rafturile unui producător într-o locaţie proprie.

8. unii clienţi se încăpăţinează totuşi să nu aleagă cu privirea - chiar dacă

trebuie să dăm văzului ce-i aparţine, nu trebuie să neglijăm şi celelalte modalităţi

de percepţie, auzul, mirosul sau pipăitul, mai ales dacă produsul se pretează la

acestea. Un magazin de muzică va atrage prin sunet, o coloana sonora inspirată

poate crea fie un mediu propice vînzării, fie direct un imbold spre o anumită

producţie. O patiserie îsi va duce de nas clienţii, chiar de pe stradă, pînă la tava

potrivită. Într-un magazin de stofe, pipăitul trece de obicei pe primul loc.

9. preţul potrivit la locul potrivit - dacă veţi spune că preţul în sine ţine de

alt element al mixului de marketing, aveţi dreptate. Însă preţul de detailist care se

stabileşte de multe ori pe teren poate fi influenţat şi de agent, astfel încît să ţină

cont de preţurile aceluiaşi produs în magazinele din aceeaşi zonă, de categoria

magazinului şi, nu în ultimul rînd, de clienţii fideli şi de obiceiurile lor de

cumpărare.

Un alt element foarte important îl reprezintă distribuirea preţurilor în

magazin şi pe raft. Multe supermarket-uri americane au chiar la intrare un raion de

electrocasnice foarte bine garnisit. Fiind într-o poziţie excelentă şi, în general, cu

produse de larg interes pentru majoritatea clienţilor, oricare persoană aflată la

începutul unei activităţi (de cumpărare în acest caz) îi acordă o atenţie specială.

Elementul care şochează foarte repede este preţul, în mod intenţionat mult mai

mare faţă de adaosul obişnuit al magazinului. Vînzările sunt, bineînţeles, slabe, dar

clientul pleacă cu o anumită percepţie despre standardul magazinului şi despre

nivelul preţurilor. În momentul cînd întîlneşte preţuri obişnuite, chiar şi la un

raion similar de electrocasnice, va percepe preţul ca fiind foarte avantajos, deşi el

este doar normal.

10. Kiss - e din engleză – “keep it simply silly”, adică, într-o traducere liberă,

lucrurile simple dau rezultate.

29

Page 30: 92231486 Teza de Licenta

Ca şi marketingul, merchandisingul este totodata o ştiinta şi o artă. Este o

ştiinţă pentru că se bazează pe cunoaştere organizată, pe cercetare şi pe rezultate

previzibile. Este o artă pentru că nu se poate dezvolta fără creativitate.

Dacă ne propunem să influenţăm comportamentul consumatorului în punctul

de vînzare, este clar că dorim să-l determinăm să facă cumpărături pe care nu şi le-

a planificat de acasă, efectuînd practic o cumpărare de impuls. Desigur, astfel de

cumpărături nu pot avea valori mari (în raport cu ce dispune cumpărătorul), dar

statisticile arată că în supermarketuri vînzarea pentru mai mult de jumatate din

produsele expuse se bazează pe impuls iar în magazine mixte se poate conta pe o

treime. Chiar şi într-un domeniu conservator, cum este comerţul cu carte, o treime

din achiziţii sunt neplanificate.

Aspectul general al raftului şi organizarea mărfurilor pe raft determină şi

stimulează decizia de cumpărare.

30% din potenţialul de cumpărători este pierdut pentru că aceştia nu găsesc

produsul, fiindcă el ori lipseşte de pe raft, ori nu este vizibil. 25% din consumatori

nu cumpără un produs pentru că nu se pot decide (lipsa de orientare).

Peste 70% dintre consumatori cred că sunt mai multe produse la raft dacă

sunt grupate pe mărci. Termenul folosit este ‘brand block”. Alegerea unui produs

în faţa raftului este cu 20% mai rapidă în cazul plasării grupate/brand block faţa de

plasarea ”pe segmente”.

Aflaţi în faţa raftului, 60% din consumatori iau decizia finală asupra

produsului pe care-l cumpără, în funcţie de prezentarea şi prezenţa

produsului/mărcii pe acel raft. Cu alte cuvinte, dacă marfa nu se află pe raft, nu se

vinde.

De asemenea s-a constatat:

- Dacă sunt grupate pe mărci, 70% dintre cumpărători au impresia că sunt

mai multe produse.

- Gruparea produselor pe mărci grăbeşte decizia de cumparare cu 20%

- Vînzările pot creşte cu pînă la 25 % dacă cumpărătorii sunt ajutaţi să se

decidă în faţa raftului cu informaţii clare sau cu sprijinul unui promoter.

30

Page 31: 92231486 Teza de Licenta

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA COMPANIEI “FOURCHETTE-M” S.R.L

2.1. Caracterizarea activităţii companiei “Fourchette-M” S.R.L.

Compania ucraineană “Fourchette-M” S.R.L. cu o istorie de mai bine de 10

ani pe piaţa din Ucraina a reuşit să devină una din cele mai cunoscute şi de succes

reţele de magazine. În Kiev notorietatea mărcii o constituie 99%, în timp ce în în

capitala Moldovei cifra este de 88%. La inceput reţeaua era constituită de cîteva

magazine de tip “bufet” ca în 1998 la Kiev să se deschidă primul supermarket

”Fourchette”. Astăzi ”Fourchette” este un celebru lanţ de magazine cu amănuntul

şi ridicata cu o largă gamă sortimentală de circa 25000 de produse. În prezent

compania dispune de propriile săli de prelucrare a cărnii, brutării şi alte secţii care

au dus la crearea “private label” adică a propriei mărci.

De asemenea firma a fost una din primele care a început să-şi comercializeze

toată gama de produse prin internet. Acest serviciu incă nu este disponibil pentru

Republica Moldova,,dar in Ucraina a devenit foarte popular şi pare a fi un sector

promiţător şi la noi.

În Republica Moldova reţeaua de magazine “Fourchette” s-a extins după

cum urmează:

Tabelul 2.1.

Reţeaua de magazine “Fourchette” în Republica MoldovaOraşul Adresa

1.Bălţi str. Alexandru cel Bun 52.Chişinău b-d. Dacia 53. Bălţi str. Hotinscaia 174. Chişinău str. Calea Ieşilor 105. Chişinău str. Moscovei6. Edineţ str. Independenţei 907. Soroca b-d.Ştefan cel Mare 1108. Comrat str.Pobeda 589. Chişinău str.Arborilor 21 “Shopping Malldova»

În toamna anului 2006 la Bălţi s-a deschis primul supermarket “Fourchette”

cu o suprafaţă de 2000 m². În aprilie 2007 este deschis deja primul magazin în

Chişinău cu o suprafaţă de 1500 m². Astfel compania ajunge în 4 ani la 9 magazine

31

Page 32: 92231486 Teza de Licenta

pe teritoriul Moldovei, ultimul fiind deschis in centrul comercial “Shopping

MallDova” cu o suprafaţă de 3000 m².

Compania “Fourchette” din punct de vedere a managementului poate fi

vazută astfel:

-Managementul strategic

-Managementul operaţional

Sistemul de management strategic are ca scop formularea starategiei de

organizare a directorilor şi acţionarilor societăţii pentru a combina toate

resursele şi eforturile de afaceri în domenii-cheie de dezvoltare pentru a spori

eficienţa şi dinamica de curs.

Des. 2.1. Structura managementului strategic al companiei “Fourchette”

Managementul operaţional reprezintă managementul de evenimente

curente, şi anume un set de măsuri pentru a verifica şi preveni abaterile.

32

Page 33: 92231486 Teza de Licenta

Des. 2.2. Structura managementului operaţional al companiei “Fourchette”

33

Page 34: 92231486 Teza de Licenta

Des. 2.3.Structura managementului operaţional al companiei “Fourchette” (continuarea Des. 2.2)

Compania “Fourchette” a dezvoltat structura sa organizatorică şi a împărţit

piaţa ucraineană în şase regiuni: partea de est şi vest, precum şi sudul Kievului,

Dnepropetrovsc şi Crimeea. În Republica Moldova “Fourchette” este cea de-a

şaptea regiune de extindere a companiei.

34

Page 35: 92231486 Teza de Licenta

Structura organizatorică a companiei “Fourchette” în Republica Moldova

este prezentată în Des.2.4. Această structură organizatorică este valabilă pentru

toate reţelele “Fourchette” din ţară.

Des. 2.4. Structura organizatorică a companiei “Fourchette” în Republica Moldova

2.2. Produsele şi partenerii “Fourchette-M” S.R.L.

În reţeaua de magazine “Fourchette” produsele se impart in următoarele

categorii:

Băuturi

Produse locale

Produse din tutun

Băcănie

Produse locale

Patiserie

Non – food (chimie)

35

Page 36: 92231486 Teza de Licenta

În oficiul central “Fourchette” sunt 4 manageri pe grupe de produse :

1. Manager pe băuturi şi tutun

2. Manager pe produse locale

3. Manager pe bacănie şi a produselor de cofetărie

4. Manager de non – alimentare, chimie

Aceste grupe de produse au avut urmatoarea evoluţie pe parcursul anului 2008:

Des. 2.5. Ponderea fiecarei grupe de produse din totalul de vinzări în anul 2008

Astfel în medie pe anul 2008 grupa secţiei locale constitue 31,89%, băuturi

13,13%, chimia 18,61%, şi respectiv băcănia 19,95% din totalul de vînzări.

Băuturi

Grupa băuturilor se împarte în următoarele categorii:

Băuturi Alcoolice

Băuturi pe baza de struguri (vin, cogniac, Mark, Grappa ...) ;

Băuturi pe baza de cereale (whiskey, vodka, bere ...);

Băuturi pe baza de fructe şi pomuşoare (Calvados, cidru, lichioruri );

Băuturi pe baza de plante medicinale (rom, balsamuri ..);

Băuturi slab alcoolice - băuturi cu proporţie de etanol de la 1.5 % - pînă la

9%, preparate din sucuri sau din concentratele lor, rachiuri de fructe, vin, precum şi

36

Page 37: 92231486 Teza de Licenta

extrase din acest material vegetal, produse de apicultură, zahăr, coloranţi, apă şi

alte componente.

Sucuri de fructe

Băuturi carbogazoase

Principalii furnizori din acestă grupă de produse sunt:

Tabelul 2.2.

Cei mai importanti furnizori ai grupei băuturilor

EFES VITANTA COCA-COLAVARDA PREMIER SV

GELIBERT ELIT CENTAURSB TRADE REPLAST COM

TRINON GRUP AQUA TRADE

Produse locale

Categoria produselor locale include: carne, peşte, produse lactate, făină,

produse de panificaţie şi alte bunuri.

Cei mai mari furnizori de bunuri ai grupei locale :

Tabelul 2.3.

Principalii furnizori ai grupei locale

CETIGAN LAPMOLTELEMAR CARIBA AGROOSCAN IMPEX PANINELLABASARABIA NORD FIDESCOSLAVENA LUX FEREXLACTALIS ALBA GARITUDORSUPER VICTORIA BONITO MOL

Băcanie

În categoria acestei grupe intră următoarele produse:

o făină de grâu şi altele;

o cereale necesare pentru hrană - hrişcă, ovăz, orez şi alte cereale;

o diferitele tipuri de fasole, ce conţin o cantitate mare de proteine vegetale;

o paste diferite;

37

Page 38: 92231486 Teza de Licenta

o uleiuri vegetale - floarea-soarelui, ulei de măsline şi alte specii;

o diferite tipuri de ketchup;

o sosuri;

o cele mai importante condimente - zahăr, sare, carbonat de sodiu;

o principalele tipuri de condimente - piper, frunze de dafin, şi multe altele;

o elaborarea de repede bucătărie - paste făinoase, precum şi de cereale, supe,

piure;

o fructe uscate, nuci, seminţe şi legume uscate;

o varietate de snacuri - chips-uri, seminţe, biscuiţi;

Cei mai mari furnizori ai acestei categorii sunt:

Tabelul 2.4.

Cei mai mari furnizori în categoria băcănie

TRIGOR AVD LUX PROBA GRUPBONALI IMPEX BUCURIA

MOLDAGROPRODUCT COMALIMSERRUSANDA ALMAIAN

OLIVA PLUS EL PASSOHENDRIX-BAIL SNACK CLUB

INTERTERM ANRUADRIUL VECHI IDEEA PRIM

Non –food

Cei mai mari furnizori ai acesei grupe sunt :

Tabelul 2.5.Cei mai mari furnizori în categoria de non-food

LE BRIDGE TRIGOR AVD

ABRICOL VION IMPEX

REPUTATIA MAG

SAN FLORIN TAROL DD

38

Page 39: 92231486 Teza de Licenta

Des.2.6. Ponderea furnizorilor pe grupe de produse

În desenul de mai sus este prezentată ponderea furnizorilor pentru fiecare

grupă de produse.Astfel avem băcănia si secţia locală a cite 25% băuturile si

chimia a cite 20% patiserie 8% si produse din tutun 2 %.

La baza lucrului cu furnizorii este contractul propus de “Fourchette” care se

semnează de către părţi la inceputul colaborării dintre acestea. Compania

“Fourchette” incearcă să nu se abată de la conţinutul de bază a contractului şi doar

se negociază citeva puncte referitoare la preţ,condiţii de plată ect..Responsabili de

incheierea acestor contracte sunt managerii grupelor de produse enumerate mai

sus. Furnizor al firmei “Fourchette” poate deveni orice companie care propune

produse alimentare şi produse conexe. Firma înaintează nişte criterii către

potenţialii furnizori “Fourchette” după cum urmează:

• Schimb de documente electronice;

• Lăţimea gamei furnizate;

• Livrarea operativă de mărfuri către magazine;

• Lucru după un program flexibil sau fix;

• Furnizarea produselor în timp de 30 de zile lucrătoare;

• Acordarea reducerilor;

• O politică clară şi adecvată de marketing (strategii de marketing, campanii

promoţionale )

39

Page 40: 92231486 Teza de Licenta

2.3. Analiza consumatorilor şi concurenţilor companiei “Fourchette-M”

S.R.L.

După cum s-a menţionat anterior, Fourchette” a venit în Republica Moldova in

anul 2006 şi pină in prezent pe teritoriul ţarii au fost deschise 9 supermarketuri

“Fourchette”, dintre care 4 în Chişinau, 2 în Bălţi şi cite unul în fiecare din

oraşele : Soroca, Comrat, Edineţ. Concentraţia cea mai mare de magazine este in

capitală, unde activează cei mai mari concurenţi ai companiei.

În mai puţin de trei ani compania “Furchette” a reuşit să se înfiltreze pe piaţa

moldovenească şi să ţină pasul cu giganţii concurenţi care activeză de mai bine de

10 ani. De exemplu primul magazin de tip “ Green Hills “ a apărut la sfirşitul

anului 1995, iar ultimul, al optulea la număr, s-a deschis in toamna anului 2008. În

Chişinău reţeaua de magazine “Green Hills” deţine 6 supermarketuri şi cite unul

în oraşele Bălţi şi Edineţ.

Un alt concurent cu o istorie de peste 10 ani pe piaţa din Republica Moldova

este “Fidesco” .Primul supermarket “Fidesco” a fost dechis in anul 1995 in centrul

capitalei pe artera principală a oraşului, în prezent reţeaua este formată din şapte

magazine, 2 dinre care se află în oraşul Bălţi.

Supermarketul Nr.1 este un alt concurent format din şase magazine (unul la

Bălţi) primul fiind deschis în anul 2000. Pe teritoriul ţării activează şi alţi

concurenţi mai mici cum ar fi: “LINELLA”, “Colibri”, “Cvin”, “Budapesta”,

“Sofia”, “Crin”, “Punguţa”, “Союз”.

Tabelul 2.6.

Amplasarea pe sectoarele or.Chişinău a filialelor magazinului ”Fouchette” şi a principalilor săi concurenţi

Sectorul Denumirea magazinului Adresa

Botanica “Fourchette” Str Arborilor 21 (C/C MallDova)

“Green Hills” str.Decebal, 139 b“Green Hills” str. C.Brîncuşi 3 (C/C Plaza)“Green Hills” str.Cuza-Vodă 21

40

Page 41: 92231486 Teza de Licenta

“Fidesco” b-d. Decebal, 23 C/C "Jumbo"

“N.1” b-d..Dacia 47/1Centru “Green Hills” b-d. D.Cantemir 6

“Fidesco” b-d. Ştefan cel Mare, 6“Fidesco” str. B.Bodoni, 57“N.1” b-d. Ştefan cel Mare 132“N.1” str. Puşkin 32 (Sun City)“N.1” str. Şiusev 55“N.1” str. Docuceaev 6

Rîşcanovca “Fourchette” b-d.Moscovei 19/1“Green Hills” str.Kiev 16/1

Ciocana “Green Hills” str.Alecu Russo 28“Fidesco” b-d. Mircea cel Bătrîn, 6“Fidesco” str. A.Russo, 18/3

Buiucani “Fourchette” str. Calea Ieşilor“Green Hills” str.D.Cantemir 1 (uzina

“Topaz”)

Din desenul Des.2.7. se observă că “Fourchette” are o cotă de piaţă

aproximativ egală cu cea a reţelei de magazine de tip “Green Hills”, dar luînd în

consideraţie ritmul de extindere a companiei putem presupune că în scurt timp ea

va conduce aceasta listă.

Des. 2.7. Cota de piaţă a reţelei de magazine “Fourchette” şi a concurenţilor săi.

41

Page 42: 92231486 Teza de Licenta

Magazinul “Fourchette” este considerat ca fiind ultima verigä in sistemul de

circulaţie a produselor de la producători la consumatorul final.

Des 2.8. Locul ”Fourchette” în circulaţia mărfurilor (model simplificat)

Intermediariii reţelei de magazine ”Fourchette” sunt :

Agenţia de reclamă ”Antis- Media” (serviciu de fotografiere, design,

tipărire, distribuţia articolelor de publicitate);

Compania de transport ”Garanţia de Transport”

Reţeaua de magazine ”Fourchette” în mare măsură este destinată

cumpărăturilor de familie. Această grupă de clienţi efectuează vizite şi fac

cumpărături regulate, adică de 2-3 ori pe saptămină. Grupa de clienţi este prezentă

aproximativ in toate categoriile de produse. La familiile cu copii structura

achiziţiilor este diferită, avînd o gamă mai largă de produse cumpărate. Această

grupă de clienţi deţine aproximativ 70% din totalul de vînzări ale companiei (aici

sunt incluşi copii care sunt sponsorizaţi de parinţi şi care controlează structura

achiziţiilor copiilor )

Adolescenţi - acestei grupe de clienţi îi revin 10 % din vînzările companiei.

Caracteristic acestei categorii sunt produsele alcoolice si nealcoolice precum şi

cipsurile , pesmeţii, alunele etc.

Celebatarii –această grupa de clienţi este considerată ca fiind una potenţial

permanentă, care cu timpul va deveni una de baza,aşa precum sunt familiile.

Structura achiziţiilor acestora este similară famiiliilor fara copii.Această

categorie de clienţi asigură 25 % din vănzările companiei.

Pensionarii- de regulă, vizitatori fideli ai produselor din cereale (făină,

crupe, paste) şi ai secţiei locale (lactatele, panificaţie) alcătuiesc aproximativ 10

% din vînzările companiei.

42

Page 43: 92231486 Teza de Licenta

Alti clienţi- angajaţii companiei care se găsesc in nemijlocita apropiere a

”Fourchette”, de regula vizitează compartimentul culinariei , secţiei locale, precum

şi cel al băcăniei.

Des.2.8. Clienţii magazinului ”Fourchette”

Analiza SWOT a companiei “Fourchette-M” S.R.L.

Punctele forte Numele de marcă Experienţa companiei pe piaţă Locaţia: magazinele sunt situate

lîngă traficul de persoane, intersecţii şi clădiri rezidenţiale

Varietatea de mărfuri Preţurile sunt mai mici decît cele

ale concurenţilor Atractiv pentru furnizori

Defecte Frustrarea cumpărătorilor în legatură cu personalul de deservire (aşteptarea la caserii) Prezenţa concurenţilor în nemijlocita apropiere a magazinelor “Fourchette”(ex: La botanica “Crin”) Lipsa magazinelor “Fourchette” în unele sectoare ale Chişinaului

Oportunităţii Îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea timpului de deservire a clienţilor Dezvoltarea relaţiilor dintre clienţii corporativi şi clienţii noi Creşterea profitabilităţii, controlul costurilor Deschiderea unor noi magazine Creşterea volumului de vînzări datorită distribuirii flyer-ilor şi pleantelor

Ameninţări Scăderea puterii de cumpărare a consumatorului Impactul negativ al crizei economico-financiare mondiale Schimbarea politicii de lucru cu furnizorii

43

Page 44: 92231486 Teza de Licenta

Analizînd activitatea companiei “Fourchette-M” S.R.L. se poate constata

că, în cei 5 ani de la penetrarea pe piaţa R.Moldova compania a reuşit să creeze o

reţea de 9 magazine “Fourchette”, fiind prezentä atît în capitală, cît şi în regiune.

Având în vedere că în Ucraina “Fourchette” reprezintă reţeaua cu peste 90 de

reprezentanţe - primii doi-trei ani a fost pus accentul pe extinderea reţelei în

Moldova, creare unui nume bun şi sporirea atractivităţii pentru clienţi. Astfel, R.

Moldova reprezintă cea de-a 7 regiune de extindere a companiei. “Fourchette”,

avînd intenţii de a ajunge la o reţea de 15 reprezentanţe sau şi mai mult.

Aproximativ toate investiţiile sunt direcţionate spre procurarea utilajului

modern plasat în magazine. Practic în fiecare magazin sunt secţie de patiserie,

brutărie, culinărie şi de tranşare a cărnii. Toate aceste secţii dispun de utilaje

performante. Un magazine “Fourchette”, în medie, are 3 000-3 500 de clienţi pe zi

şi fiecare magazin oferă circa 250 locuri de muncă.

Analizînd principlaii concurenţii se poate afirma că, în prezent, “Fourchette”

împarte „fotoliul de lider” cu reţeaua de magazine Green Hills. Aceasta este

reţeaua care îşi propune perspective de creştere la fel de ambiţioase ca şi

“Fourchette”. În prezent, avantajul lor este că au mai multe magazine în Chişinău,

iar avantajul “Fourchette” este că dispune de mai multe magazine în regiune.

Analizînd ponderea furnizorilor pentru fiecare grupă de produse se observă că

băcănia şi secţia locală deţine a cite 25%, băuturile si chimia a cite 20%, patiserie

8% si produse din tutun 2 %.

Compania ”Fourchette” s-a poziţionat ca o reţea de magazine destinată

cumpărăturilor familiale. Analizînd segmentele de consumatori se ajunge la

concluzia că grupul familiior cu copii deţine aproximativ 57% din totalul de

vînzări ale companiei. Structura achiziţiilor acestei grupe diferă, avînd o gamă mai

largă de produse cumpărate în comparaţie cu celelalte categorii. Celebatarii

reprezintă o categorie de clienţi care este considerată ca fiind una potenţial

permanentă, care cu timpul va deveni una de bază, aşa precum sunt familiile.

Structura achiziţiilor acestora este similară famiiliilor fara copii. Această

categorie de clienţi asigură 25 % din vănzările companiei.

44

Page 45: 92231486 Teza de Licenta

CAPITOLUL 3. MERCHANDISING – INSTRUMENT EFICIENT DE

PROMOVARE A VÎNZĂRILOR

3.1.Merchandisingul exterior şi interior al magazinului „Fourchette”

“Fourchette” se poziţionează pe piaţă ca o reţea de magazine a

cumpărăturilor familiale, avind producţia de calitate înaltă şi preţuri fixate

tradiţional mult mai mici, fapt explicat prin lipsa intermediarilor între reţea şi

producători, precum şi prin lipsa cheltuielilor pentru o promovare activă.

Magazinul “Fourchette” este situat în Chişinău, raionul Rîşcani, la

intersecţia bulevardului Moscovei şi străzii Matei Basarab. Amplasarea este una

favorabilă, magazinul aflîndu-se vis-à-vis de staţie, fiind unicul magazin de talia

unui hypermatket în zona de 1 km.

Magazinul are suprafaţa de aprox. 3000m2 şi o parcare cu capacitatea de

aprox. 50 locuri. Avantajul parcării constă în faptul că nu se află la intrarea în

magazin , ci de-a lungul părţii laterale a clădirii .Pentru comoditate, există o intrare

directă de la parcare. Astfel intrarea principală în magazin este asigurată cu un

acces uşor şi liber, şi oferă magazinului şi o vizualizare mai placută şi atractivă.

Faţada magazinului este în linie dreaptă, realizată paralel cu axul străzii.

Accesul în magazin este uşor şi liber şi are un aspect curat şi îngrijit. În general,

design-ul exterior este unul ademenitor: pe partea exterioară a vitrinei sunt plasate

imagini atractive, viu colorate cu fructe şi legume apetisante, diverse gustări şi

aperitive, toate reprezentind elementele unui adevărat fourchette.

Însăşi clădirea are un aspect atractiv, fiind observată din departare. Acest

fapt se datorează combinaţiei de culori folosite : galben intens, alb şi roşu

Roşu : stimulator general, provocător, incită la acţiune, e stimulator intelectual,

reprezintă activare, mobilizare, facilitează asociaţiile de idei.

Galben : dă senzaţia de caldură şi intimitate, stimulează şi întreţine starea de

vigilenţă, sporeşte capacitatea de concentrare a atenţiei, predispune la

comunicativitate;.

Alb : în cazul de faţă reprezintă o culoare secundară

45

Page 46: 92231486 Teza de Licenta

Magazinul “Fourchette” ocupa primul etaj al clădirii, la al doilea fiind situat

magazinul de tehnică “Fox Mart”.Dacă analizăm comparativ design-ul şi stilul denumirii “Fourchette” şi “Fox Mart” se

pot constata următoarele :

Fourchette Fox MartStil cursiv Stil îngrăşat (bold)Culori : roşu, alb Culori : Portcaliu, Negru (una dintre

cele mai receptive combinaţii)Logoul: mic, neclar, şters, Logoul : vizibil, simbolic,

corespunzător denumirii, uşor memorabil

Iluminare : prezentă Iluminare : lipseşte

Des.3.1.Analiza comparativă a design-ului şi stilului denumirii “Fourchette”

şi “Fox Mart”

Planificarea magazinului

Scopuri

utilizarea optimă a spaţiului comercial

amplasarea optimă a categoriilor de produse

amplasarea punctelor de vînzare

modalităţile de încetenire a fluxului de cumpărători

Magazinul este divizat în 25 raioane aliementare şi nealimentare. Vizual se observă

o divizare orizontală a sălii comerciale în zona alimentară şi nealimentară. Fiind

un magazin pentru întreaga familie sortimentul este unul foarte variat: de la

produse cu cerere zilnică (lactate) , produse cu cerere periodică (produse pentru uz

casnic), cît şi pentru fiecare membru al familiei (jucării pentru copii)

46

Page 47: 92231486 Teza de Licenta

Des.3.2. Planificarea intrerioară a magazinului Fourchette

Utilajul comercial: frigidere, vitrine frigorifice, gondole

Aprox 40% din spaţiu comercial îi revine utilajului comercial. Preponderent

este folosit tipul vertical de amplasare a utilajului comercial, avantejele acestui

fiind:

este cel mai eficient mod de utilizare a spaţiului;

oferă posibilitatea instalării unui numar mai mare de display-uri, alăturate

marginilor rîndurilor principale;

se ştie că 80-90% cumpărătorilor parcurg punctele de vînzări situate pe

perimetrul sălii comerciale şi doar 40-50% trec prin rîndurile interioare. Iar în

acest caz cumpărătorii sunt nevoiţi să parcurgă cel puţin un rînd în drum spre

casele de marcat, astfel creşte posibilitatea să cumpere un produs , şi posibil vor

căuta şi unul complementar.

Puncte de vinzare suplimentare

Majoritatea punctelor de vînzare suplimentare sunt reprezentate prin display-

uri :

47

Page 48: 92231486 Teza de Licenta

- unele sunt aranjate în continuarea raftului, altele se află chiar în drum,

spre a înceteni fluxul cumpărătorilor.

- pentru aceeaşi marcă şi tip de produse ( suc “Gustos”, “Coca Cola”, cafea

“Nescafe” , ceai “Greenfield”, şampon “Wash&Go”)

- pentru mărci diferite , dar pentru acelaşi tip de produse (iaurt, sucuri,

cafea, băuturi alcoolice , măsline, apă de toaletă cu mostre)

Casele de marcat

Sunt prezente 15 case de marcat. Caracteristicele acestora sunt :

asigură desfăşurarea unei circulaţii nestânjenite a cumpărătorilor, încât

fluxul acestora nu se intersecteaz în faţa caselor de marcat;

cumpărătorii sunt îndrumaţi în aşa fel încât toate casele să fie solicitate

în mod relativ uniform;

nu funcţionează toate casele de marcat, chiar şi în orele de vîrf, cel puţin

2 nu funcţionează, fapt ce creează aglomerări.

Elemente promoţionale

Afişul include 4 rubrici: delicious, comod, avantajos, econom.

atrage atenţia

informează consumatorul

nu e clară diferenţa dintre “avantajos” şi “econom”

se creează impresia că gustos este doar ceea ce e menţionat în rubrica

“delicious”

elementele promoţionale sunt înserate astfel încît informaţiile esenţiale

despre produs nu sunt acoperite

mesajul de promovare este plasat într-un mod strategic– la înălţime -

astfel

încît acesta să fie uşor vizibil pentru consumator.

dimensiunea caracterelor este una potrivită

mesajul ofertei este uşor identificabil prin prezenţa caracteristicii

sale principale, şi anume ieftinirea preţului.

noul preţ nu este bine evidenţiat şi prezentat în contrast cu vechiul preţ.

48

Page 49: 92231486 Teza de Licenta

nu este contrastul dintre culori care să evidenţieze oferta făcută

Printre materiale promoţionale (POSM) pot fi menţionate: posteri, stickeri,

separatoarele de raft,display-uri şi wobblere.

Poster: suport tipărit, de diferite dimensiuni, prin care brandul comunică

beneficiile sau întăreşte mesaje legate de promoţii.

Sticker: material de promovare cu utilitate largã, de la lipirea pe uşa

magazinului, pânã la înmânarea lui sub formã de element colectionabil sau

cadou.

Shelf talker: element de promovare care poate fi realizat din carton, plastic,

lemn sau metal şi care are scopul atît de semnalizare a produsului în raft, cât şi ca

suport de comunicare a mesajului de brand sau a unor promoţii.

Stopper (cu varianta wobbler): obiect care marcheazã ferm produsul în raft

prin faptul cã iese în afara raftului. Poate avea forme rotunde, ovoide,

triunghiulare sau pãtrate şi se poate realiza din multe tipuri de materiale; sunt

foarte avantajoase ca impact al semnalizãrii prin faptul cã au suprafata mai

generoasã de expunere şi pentru că sunt extensii ale produsului din raft, ceea ce

contribuie esential la captarea atenţiei consumatorului.

Separatoare de raft: materiale de semnalizare realizate din carton

plastifiat sau plastic; au rolul de a sublinia identitatea unui produs sau a unei

clase de produse. Ocupă puţin loc în economia raftului şi sunt extrem de

eficiente ca impact vizual, delimitând foarte clar produsul în diversitatea de

oferte.

Display -uri fixe : suporturi de produs însoţite de vizual; practic, se pot

realiza în modalităţi nenumărate, din plastic, lemn, carton, metal, plexiglass

sau pot relua forme şi teme diverse: tradiţionale, clasice, moderne. Au rolul de a

detaşa produsul de raft, de a-i evidenţia importanţa şi rangul în seria largã de

produse gãzduite de magazin.

Display -uri mobile : similare celor fixe, dar îmbogăţite prin dinamism şi

interactivitate. Pot fi îmbogăţite cu sisteme informaţionale care sâ le confere

posibilitatea de a transmite mesaje acustice, sonore, olfactive sau motrice.

49

Page 50: 92231486 Teza de Licenta

Dispensere: suporturi branduite, instalate fie la raft, fie independent de

acesta şi care conţin pliante sau cupoane de reduceri. Utile atât din punct de

vedere al imaginii mărcii, cât şi din punct de vedere logistic.

Impactul vizual şi acurateţea mesajului sunt elementele - cheie care

justificã prezenţa acestor materiale în magazin.

Muzica –modalitate de influenţare a vitezei/tempoului mişcării fluxului de

cumpărători

Orele de virf – muzică energică, dinamică, încurajează o trecere mai rapidă prin

sala comercială, spre a nu crea aglomerări

Dimineaţa – muzică liniştită, predispune spre relaxare,reflexie, tempou lent, spre a-

i reţine pe cumpărători cît mai mult în sala comercială

Design interior-este unul obişnuit, nu atrage o atenţie deosebită

Pereţii interiori- văruiţi cu alb şi portocaliu, culorile reprezentative ale

magazinului

Pardoseala- de ciment

Plafon- lampa-lumină de zi, lampa cu incandescenţă

Iluminare –efectul luminii de zi

Aranjarea produselor pe raft

Majoritatea produselor sunt aranjate vertical. Avantajele prezentării verticale:

frânează mersul clienţilor, îi obligă să parcurgă cu privirea toată înălţimea

pentru a descoperi produsul care îl caută (cumpărare premeditată) şi le permite

să observe produsele a căror cumpărare nu au prevăzut-o;

permite unui produs să fie prezent la fiecare nivel de vânzare: clientul percepe

produsul la nivelul ochilor şi îl cumpără de la nivelul mâinii sale;

amenajarea verticală dă impresia de ordine şi de luminozitate;

permite o mai mare rapiditate în perceperea articolelor.

În magazinul Fourchette se utilizează:

- în cazul sucurilor, berii, băuturilor răcoritoare

- în cazul display-lor

- într-o aranjare mixtă (o singură marcă, produse diferite : porumb, mazăre)

50

Page 51: 92231486 Teza de Licenta

3. 2. Analiza organizării mercahandisingului în magazinul „Fourchette”

a) Metoda observării

Scopul observării: Analiza organizării interioare şi structurii funcţionale a

magazinului şi aprecierea activităţilor de merchandising.

Motivul cercetării constă în existenţa principiilor de amenajare a sălii de

vânzare.Aceste principii au la bază observarea şi analiza comportamentului

cumpărătorului în perioada când acesta se află într-unmagazin.

Clientul, odată intrat într-o unitate comercială are tendinţa de a se îndrepta în

partea dreaptă (conform tendinţei generale de circulaţie pe drumurile publice) şi de

a parcurge aleea perimetrală. Se constată că, în primul rând, clientul caută

produsele de apel, pentru care a intrat în magazin. De aceea, acestea trebuie

răspândite cât mai judicios în sala de vânzare pentru a-l face pe client să parcurgă

toată suprafaţa de vânzare, dar având grijă de a nu-i crea sentimentul că este

plimbat inutil prin magazin.

Clienţii evită ungherele, colţurile, zonele înguste şi întunecate. Dacă

părăsesc o cale de circulaţie principală, rareori revin pe acelaşi itinerar.

Un client care se îndreaptă spre partea centrală a sălii de vânzare este tentat

să abandoneze aleea perimetrală. Clientul petrece în medie 15 minute într-un

supermagazin şi 30 de minute într-un hypermagazin. El este determinat să aloce cât

mai mult din acest timp pentru cumpărăturile din impuls. Urmare a unor astfel de

comportamente au apărut aşa-numite reguli de amenajare a sălii de vânzare şi de

etalare a produselor, precum cele demai jos.

Produsele care necesită reaprovizionări frecvente, cele care au nevoie de

echipamente frigorifice etc. Sunt plasate la extremitatea sălii de vânzare. Produsele

voluminoase, grele, cele mai puţin rentabile, produsele cu cumpărare prevăzută,

etc. se plasează la nivelurile inferioare ale echipamentelor comerciale. Produsele

noi, cele cu adaosuri comerciale mari, ofertele speciale etc. se etalează la nivelul

mâinilor sau a ochilor.

Produsele cu valoare mare, cele mărunte, cele noi, etc. se amplasează în

locurile care permit cea mai bună supraveghere şi unde iluminatul este foarte

51

Page 52: 92231486 Teza de Licenta

intens. Capete de gondolă, poliţele mai largi, echipamentele speciale din apropierea

sau de pe casele demarcat sunt utilizate pentru oferte speciale sau pentru produse

cumpărate din impuls. Produsele de impuls sunt plasate spre extremităţile

gondolelor, iar cele de apel la mijlocul acestora pentru a-l „forţa” pe cumpărător să

parcurgă tot raionul. Produsele complementare sau cele destinate satisfacerii

aceleiaşi nevoi sunt etalate împreună.

Astfel, obiectivele studiului sistemului de merchandising în magazinul

Furchet prin observare sunt:

Obiectiv1 : Aprecierea mărimii şi structurii sortimentului de mărfuri

Descrierea: În magazin sunt prezente următoarele raioane alimentare : mezeluri,

brânzeturi, carne, fructe şi legume, produse congelate, băuturi, băcănie uscată. De

asemenea sunt implantate un raioane nealimentare, fapt condiţionat de mărimea

magazinului (3000 m2 )

Este o repartiţie bine conturată între suprafeţele raioanelor alimentare şi cele

nealimentare.

Obiectiv2: Identificarea unei suprafeţe minime pentru prezentarea

sortimentului de mărfuri.

Descrierea: Există minimum 2 sau 3 bucăti din acelaşi articol, număr suficient

pentru ca acesta să aibă şansa de a opri privirea unui client.

Obiectiv 3: Aprecierea amplasării şi funcţionării caselor de marcat.

Ipoteză: Numărul caselor de marcat este stabilit în aşa fel încât asigură un proces

nestânjenit de încasare şi preîntâmpina aglomerările.

Descrierea: In realitate nu e asigurată desfăşurărarea unei circulaţii libere a

clienţilor, fluxul acestora se intersectează în faţa caselor de marcat. De asemenea

foarte frecvent funcţionează doar 4 din cele 15 case de marcat.

Obiectiv 4: Identificarea raportului optim dintre suprafaţa de etalare şi cea

ocupată cu mobilier.

Ipoteză : Înălţimea purtătorilor de mărfuri (rafturi, gondole, standere, etc.) este

adecvată, numărul şi dimensiunea poliţelor este cel optim cu distanţele minime

dintre acestea.

52

Page 53: 92231486 Teza de Licenta

Descrierea: Lungimea frontului de expunere este de 7 m; Mobilierul are înălţimi

variind între 2 şi 2,20 m şi e utilizat la maximum de-a lungul pereţilor. De

asemenea este folosit în general un mobilier cu 4-5 niveluri (poliţe) de expunere.

Obiectiv 5: Aprecierea gradului de etalare a mărfurilor în magazine.

Descrierea: Preţul, prezentarea şi condiţionarea produsului răspund motivaţiilor

pentru care clienţii se adresează magazinului.Produsele sunt accesibile si asigură

senzaţia de abundenţă şi de varietate a ofertei.

Obiectiv 6: Aprecierea gradului de amenajare a vitrinelor

Ipoteză: Vitrinele au un aspect plăcut şi atrăgător

Descrierea: În vitrine nu sunt expuse prea multe mărfuri. Ele pun în valoare

articolul, furnizînd informaţii despre utilizare şi punind în valoare articolul. Vitrina

este menţinută intr-o curăţenie adecvata şi este des schimbată.

b)Analiza chestionarului

Scop: Chestionarul a fost elaborat de autr pentru a afla şi a analiza atitudinea

cumpărătorilor faţa de magazinul “Fourchette”. Pentru aceasta au fost chestionaţi

100 de persoane, cumpărători ai magazinulul “Fourchette”, aleşi in mod aleator.

Locul şi timpul chestionării: Chestionarea a avut loc la intrarea în

magazinul “Fourchette”, orele 18.00-20.00, timp de o săptămînă.

Rezultatele chestionarului sunt următoarele:

1)Cît de des faceţi cumpărături în magazinul “Fourchette”?

Des.3.3. Rezultatele întrebării “cît de des faceţi cumpărături în magazinul

“Fourchette””?

53

Page 54: 92231486 Teza de Licenta

Concluzie: Majoritatea cumpărătorilor îşi fac cumpărăturile în magazinul

“Fourchette” de 2-3 ori pe săptămina. 25% din cei chestionaţi îşi fac cumpărături

de 3-4 ori pe săptămîna, iar altă pătrime - o dată pe săptămînă.

2)Cum apreciaţi mărimea şi structura sortimentului de mărfuri?

Des.3.4. Rezultatele întrebării “Cum apreciaţi mărimea şi structura

sortimentului de mărfuri”?

Concluzie: Marea majoritate a cumpărătorilor (70%) apreciază sortimentul de

mărfuri drept unul destul de variat.

Scorul intrebarii: 1,9

3)Cum apreciaţi ambianţa şi organizarea interioară a magazinului?

Des.3.5. Rezultatele întrebării “Cum apreciaţi ambianţa si organizarea

interioară a magazinului?”

Concluzie: Ambianţa şi structura interioară a magazinului e apreciată ca una

placuă şi comfortabilă (85%), respectiv doar 15% din cumpărători nefiind

mulţumiţi de ambianţa magazinului.

54

Page 55: 92231486 Teza de Licenta

4) Cât de des s-a întîmplat să nu găsiţi o anumită marcă din gama produselor

oferite?

Des.3.6. Rezultatele întrebării “Cât de des s-a întîmplat să nu gasiţi o anumită

marcă din gama produselor oferite?”

Concluzie: Doar 3% din respondenţi au răspuns totalmente negativ, că foarte des

nu au putut găsi marca solicitată, procentul majoritar (65%) răspunzînd că s-au

aflat în această situaţie foarte rar .

Scorul intrebarii : 3,84

5)Cum apreciaţi nivelul preţurilor?

Des.3.7. Rezultatele întrebării “Cum apreciaţi nivelul preţurilor?”

Concluzie: Nivelul preţului e apreciat drept unul mediu de aproximativ 85% de

cumpărători.

Scorul intrebarii: 1,93

55

Page 56: 92231486 Teza de Licenta

6) Ce suma preponderent cheltuiţi făcînd cumpărături?

Des.3.8. Rezultatele întrebării “Ce suma preponderent cheltuiţi făcînd

cumpărături?”

Concluzie: Suma preponderent cheltuită în magazine este de 50-100 lei, varianta

aleasă de 57% din cei chestionaţi .

7)De ce aţi ales să faceţi cumpărături în magazinul “Fourchette”?

Des.3.9. Rezultatele întrebării “De ce aţi ales să faceţi cumpărături în

magazinul “Fourchette”?”

Concluzie: Cauza cel mai frecvent întilnită în alegerea magazinului a fost faptul că

este amplasat în apropierea casei, această variantă fiind aleasă de 84%.

8)Cît de des sunteţi urmat de impuls şi cumpăraţi un produs neplanificatt?

56

Page 57: 92231486 Teza de Licenta

Des.3.10. Rezultatele întrebării “Cît de des sunteţi urmat de impuls si

cumparaţi un produs neplănuit?”

Concluzie: S-a constat că doar 9% sunt foarte des urmaţi de impuls şi cumpără

produse neplanificate.

Scorul intrebarii: 2, 73

9) Cum apreciaţi calificarea personalului în magazinul “Fourchette”?

Des.3.11. Rezultatele întrebării “Cum apreciaţi calificarea personalului în

magazinul “Fourchette”?”

Concluzie: Peste 55% nu sunt mulţumiţi de nivelul de servire, apreciind personalul

magazinului drept unul necalificat.

57

Page 58: 92231486 Teza de Licenta

3.3. Promovarea vînzărilor prin implementarea tehnicilor de merchandising

în magazinul “Fourchette”

Scopul acestui experiment este de a observa modul în care partea teoretică se

regăseşte în cea practică şi cum în realitate se modifică volumul vînzărilor

anumitor grupuri de mărfuri în urma rearanjării acestora.

Pentru experiment au fost alese 4 tehnici de merchandising:

Mercantizarea spaţiului

Creşteri şi scăderi ale vânzărilor la mutarea produselor

Amplasarea produselor pe verticală şi pe orizontală

Utilizarea tehnicii de merchandising în vederea creşterii gradului de

atractivitate a unui raion

Primele 3 tehnici vizează 3 grupe diferite de produse : sucuri , bere şi ulei

vegetal. Gradului de atractivitate este analizat în baza raionului “Bomboane şi

biscuiţi”.

Tehnica 1: Mercantizarea spaţiului central “Diamantul”

Acestă tehnică descrie cum pot fi modificate vînzările în cazul mutării

produselor în interiorul unui “diamant” imaginar.

Drept exemplu au fost alese uleiurile vegetale. Experimentării a fost supusă

marca “Раздолье”, produsele căreia au fost mutate de la marginea “diamantului”

în centrul acestuia.

Des.3.12. Mercantizarea spaţiului central “Diamantul”

58

Page 59: 92231486 Teza de Licenta

Tabel 3.1.

Evoluţia volumului vînzărilor uleiurilor vegetale în lunile martie şi aprilie

Denumireamărcii

Preţ/Volum(lei / 1L)

Volumul vînzărilor(%)Martie Aprilie

Затея 24 23 15Floris 18 27 24

Bunica Untdelemn 30 6 6Nora 23 14 12

Раздолье 18 15 30Щедрый дар 20 15 13

Des.3.13. Evoluţia volumului vînzărilor uleiurilor vegetale în lunile martie şi

aprilie

Concluzie : În urma utilizării tehnicii de merchandising, schimbării si aranjării

uleiului vegetal „Раздолье” spre centru diamantului se observă o creştere a

volumului vanzărilor acestuia cu 15 % din volumul total al vinzărilor. La fel se

observă că sub influenţa impulsului o parte a consumatorilor mărcilor „Затея”,

Floris”, „Nora” si „Щедрый дар” şi-au direcţionat alegerea spre „Раздолье”,

reducînd volumul vînzarilor acestora cu 8 %, 3%, 2% şi respectiv 2%.

Astfel, s-a demonstrat că centrul diamantului este cea mai puternică locaţie,

fiind foarte bine văzută cu şanse mari de a genera vânzarea produsului.

59

Page 60: 92231486 Teza de Licenta

Tehnica 2. Creşteri şi scăderi ale vânzărilor la mutarea produselor:

nivelurile sol – mâini # ; mâini – sol #

Conform altei tehnici de merchandising creşterile şi scăderile şi vînzările

anumitor produse sunt în dependenţă directă de nivelul la care acestea sunt

amplasate.

Este sugerat faptul că cea mai avantajoasă amplasare pentru unele produse

este nivelul ochilor si mîinilor, vinzările putînd varia în limita de 15%. Pentru

implementarea tehnicii ca exemplu a fost luată marca sucurilor autohtone “Vita”.

Des.3.14. Modificarea volumului vânzărilor la mutarea produselor de la

nivelul solului la nivelul mîinilor şi invers

Tabelul 3.2.

Evoluţia volumului vînzărilor sucurilor în lunile martie şi aprilie

Denumireamărcii

Preţ/Volum(lei / 1L)

Volumul vînzărilor(%)

Martie AprilieSandora 20 26 23Jaffa 24 18 18Садочок 14 32 28Vita 15 15 22Rich 27 9 9

60

Page 61: 92231486 Teza de Licenta

Des.3.16. Evoluţia volumului vînzărilor sucurilor în lunile martie şi aprilie

Concluzie: În urma implementării tehnicii de merchandising pentru sucurile

mărcii “Vita” se observă un spor al vinzărilor în valoare de 7 procente. Această

creştere a fost cauzată de modificarea amplasării produselor prin ridicarea acesteia

de la nivelul solului pîna la nivelul mîinilor.

Este cazul de menţionat că vinzările sucurilor Jaffa si Rich nu s-au modificat

faţă de luna precedentă, reprezentind 18% si 9% din totalul vînzarilor, fapt explicat

prin fidelitatea si preferinţele consumatorului faţă de mărcile susnumite.

Tehnica 3. Amplasarea produselor pe orizontală şi verticală

În amplasarea produselor pe verticală şi pe orizontală trebuie de luat in

cosideraţie anumite reguli care condiţionează gradul de interes şi atractivitate. Ca

exemplu a fost aleasă marca “Kулер” produsele căreia au fost rearanjate în blocuri

mai scurte, de la 1,5 pîna la 90 cm.

Orizontal:Amplasarea în „Bloc brand“ ţine cont de:• procesul de căutare pe raft al produselor• posibilitatea comparării performanţelor

produselor şi a preţurilorDAR: lungimea blocului nu trebuie să depăşească 80 cm -1.2 m

Vertical:Conduce/orientează consumatorul către grupul de produseSe foloseşte pentru categoriile mari.DAR: lăţimea blocului nu trebuie să fie prea mică, mai mică de 35-50 cm

61

Page 62: 92231486 Teza de Licenta

Des.3.17. Exemple de amplasarea corectă şi incorectă a produselor pe

verticală şi pe orizontală

Tabelul 3.3.

Evoluţia volumului vînzărilor berii în lunile martie şi aprilie

Denumireamărcii

Preţ/Volum(lei / 1L)

Volumul vînzărilor(%)Martie Aprilie

Chişinău 7 27 27Tuborg 8 17 15Burger 10 10 9Балтика 5 9 17 15Кулер 9 13 20Efes 10,5 16 14

Des.3.18. Evoluţia volumului vînzărilor berii în lunile martie şi aprilie

62

Page 63: 92231486 Teza de Licenta

Concluzie: În luna octombrie se remarcă o creştere a vînzărilor mărcii „Кулер” cu

7% faţă de luna precedentă. Acest fapt se datorează micşorării lungimii blocului pe

orizontală de la 1,5 m pînă la 90 cm, fapt care a generat un grad de interes şi

atractivitate mai înalt.

Vînzările celorlalţi producători de bere ai caror spaţiu de amplasare a producţiei a

rămas neschimbat şi-au redus nesemnificativ vînzările în limitele a 2%.

Tehnica 4. Utilizarea tehnicii de merchandising în vedera creşterii gradului de

atractivitate a unui raion în cadrul supermarketului „Fourchette”

În urma analizei vînzărilor realizate în cadrul fiecărui raion al magazinului

„Fourchette” a rezultat că cifra de afaceri totală este realizată, în proporţie de 76%,

în cadrul a 8 raioane, contribuţia fiecăruia dintre celelate raioane ale

supermarketului fiind destul de mică. Astfel, o creştere a cifrei de afaceri totale ar

fi posibilă în condiţiile în care s-ar produce o creştere a vănzărilor în cadrul

raioanelor mai puţin solicitate. În consecinţă, ca obiectiv strategic pentru perioada

următoare este fixat stimularea clientelei pentru a efectua cumpărături şi în

raioanele neglijate pîna în prezent.

Este decis ca operaţiunea să demareze în raionul “Bomboane şi biscuiţi”. În

vederea atingerii obiectivului stabilit vor fi utilizate tehnicile de punere în valoare a

produselor la locul vînzării, în principal tehnicile de merchandising.

Pentru a aprecia măsura în care va creşte gradul de atractivitate a raionului

“Bomboane şi biscuiţi” în urma operaţiunii, este necesar să se calculeze indicii de

atractivitate înainte şi după desfăşurarea acesteia. Prin urmare, într-o primă etapă,

va fi evaluată atractivitatea raionului cu ajutorul indicilor de atractivitate.

Pentru efectuarea calculelor vor fi utilizate următoarele formule:

Itr= magazinintraincareclientilornumarulraionulatranziteazcareclientilornumarul

(Itr – indicele de tranzit) (3.1)

Ia= magazinintraincareclientilornumarulraioninprodusunobservacareclientilornumarul

(Ia – indicele de atracţie) (3.2)

Ic= magazinintraincareclientilornumarulraiondincumparacareclientilornumarul

(Ic – indicele de cumpărare) (3.3)

63

Page 64: 92231486 Teza de Licenta

IAR =tr

c

II

(IAR – indicele de atractivitate a raionului ) (3.4)

În urma măsurătorilor efectuate, timp de o săptămînă, la intrarea în magazin

şi în faţa raionului au fost obţinute următoarele date:

- numărul clienţilor care intră în magazin = 5000

- numärul clienţilor care tranzitează raionul =3500

- numărul clienţilor care observâ un produs din raion = 3200

- numărul clienţilor care cumpără din raion =900

Prin urmare, indicii de atractivitate calculaţi pentru raionul au următoarele valori:

Itr= 50003500

= 0,7 Ia= 50003200

= 0,64

Ic= 5000900

= 0,18 IAR = 7.018.0

= 0,25

După cum se poate observa, toţi indicii calculaţi se află la distanţtă destul de

mari de situaţia ideală.. Valoarea indicelui de atractivitate a raionului este de 0,25

ceea ce arată că raionul atrage clienţii supermarketului în foarte mică măsură.

Pe baza rezultatelor obţinute se impune adoptarea unor măsuri în vederea

creşterii gradului de atractivitate a raionului.

Aceste măsuri se referă la următoarele aspecte:

1.Reamplasarea raionului în aşa fel încît să se asigure un flux de clienţi mai mare

în dreptul acestuia.

2.Reamenajarea raionului în funcţie de indicii de sensibilitate calculaţi pentru

fiecare produs comercializat în cadrul raionului .

Indicii de sensibilitate sunt utilizaţi în procesul de gestionare a liniarului de

vînzare şi permit specialiştilor ca, în funcţie de obiectivele firemi şi de

performanţele comerciale ale produselor oferite spre vînzare să reamenajeze

liniarul de vînzare, asigurînd astfel fiecărui produs un loc corespunzător. În funcţie

de obiectivele generale ale firmei poate fi utilizat unul dintre următorii indici:

a) IS=LD

CA

PP

- utilzat în cazul în care obiectivul vizat de firmă este maximizarea

cifrei de afaceri;

64

Page 65: 92231486 Teza de Licenta

b) IS=LD

MB

PP

- utilizat în cazul cînd se urmăreşte favorizarea acelor produse care

oferă o marjă brută mai importantă;

c) IS=LD

CV

PP

- utilizat în cazul cînd se urmăreşte creşterea vitezei de rotaţie a

stocurilor;

d) IS=LD

BB

PP

- utilizat atunci cînd firma nu şi-a propus, în mod imperativ,

realizarea unui obiectiv.

Unde :

IS - indicele de sensibilitate;

PCA - ponderea cifrei de afaceri totală realizată de produsul “X” în cifra de

afaceri totală realizată în cadrul raionului;

PMB - ponderea marjei brute a produsului “X” în marja marja brută totală

realizată în liniarul de vînzare;

PCV - ponderea cantităţii de produs “X” vîndute în totalul cantităţii văndute în

liniarul de vănzare;

PBB - ponderea beneficiului brut realizat de produsul “X” în beneficiul brut

total realizat în liniarul de vînzare;

PLD - ponderea liniarului de vînzare dezvoltat ocupat de produsul “X” în

beneficiul brut total realizat în liniarul de vînzare;

Din punct de vedere teoretic, o gestionare perfectă a liniarului de vînzare ar

presupune ca fiecare dintre aceşti indici să aibă o valoare egală cu 1. Totuşi,

întrucît este practic imposibil să se obţină valoarea 1 pentru fiecare dintre cei patru

indici, se va opta pentru acel indice care corespunde obiectivuui major vizat de

firmă.

În cazul în care un indice diferă sensibil de valoarea 1, se va proceda după cum

urmează:

Dacă I > 1 – produsul nu este suficient de bine reprezentat în cadrul liniarului

de vînzare, în acest caz, se impune adoptarea unor măsuri astfel încît produsul să

ocupe o suprafaţă mai mare în cadrul liniarului de vînzare;

65

Page 66: 92231486 Teza de Licenta

Dacă I <1 – produsul ocupă o suprafaţă prea mare în cadrul liniarului de

vînzare; în acest caz, locul pe care produsul îl ocupă în cadrul liniarului trebuie

dininuat;

În cadrul raionului “Bomboane şi biscuiţi” situaţia se prezintă după cum

urmează:

Tabelul 3.4.

Evoluţia cifrei de afaceri a produsele raionului “Bomboane şi biscuiţi” în

lunile martie aprilie

Produsul Liniar dezvoltat (LD, m)

Cantităţi vîndute(CV,kg)

Cifra de afaceri (CA, lei)

Preţ (lei)

PLD PCA IS

Croissant „7days”

15 17 272 16 20.8 8.3 0.39

Tort din vafe „Franzeluţa”

8 40 920 23 11.1 28 2.52

Biscuiţi săraţi „Mix Cracker”

4 18 144 8 5.5 4.3 0.78

Biscuţi “Scarlet”

9 13 286 22 12.5 8.7 0.69

Biscuiţi “Twix”

7 14 392 28 9.7 12 1.23

Mini ruladă „Masterul deserturilor”

6 30 390 13 8.3 11.8 1.42

Napolitane „Artek”

10 25 250 10.3 13.9 7.5 0.54

Bomboane „Rafaello”

13 12 636 53 18 19.3 1.07

Total: 72 169 3290 - 100% 100% -

Deoarece obiectivul vizat cu prioritate de firmă este maximizarea cifrei de

afaceri, calcularea indicelui de sensibilitate se va realiza cu ajutorul primei

formule:

IS=LD

CA

PP

, unde PCA = %100*total

produsului

CACA

, PLD= %100*total

produsului

LDLD

Astfel, avem următoarele calcule:

66

Page 67: 92231486 Teza de Licenta

1) PCA Croissant= %100*3290272

= 8,3%

PLD Croissant = %100*7215

= 20,8m

IS Croissant = 8.20

3.8 = 0.39 <1

Produsul Croissaint “7days” deţine în raion un liniar de vînzare prea mare. El

va trebui să deţină doar 8,3%, în loc de 20,8%.

LNou Croissant = 1.113.8*15*

LD

CA

PPLD

= 5,96 6m

Prin urmare produsul va ocupa în viitor 6 metri liniari de vînzare dezvoltat

(pierde 9 metri).

2) PCA Franzeluţa = %100*3290920

=28%

PLD Franzeluţa = %100*728

=11,1m

IS Franzeluţa =1.11

28 = 2,52 > 1

Produsul Tort din vafe „Franzeluţa” este, în prezent, subprezemtat în cadrul

raionului de vînzare. El ar trebui să ocupe o suprafaţă mai mare de 11,1% din

liniarul de vînzare.

LNou Franzeluţa=1.11

28*8 = 20.18 20m

Astfel produsul va ocupa 20 metri liniari de vînzare dezvoltat (cîştigă 12 metri).

3) PCA Mix Cracker= %100*3290144

= 4.3%

PLD Mix Cracker = %100*724

= 5.5m

IS Mix Cracker =5.53.4

= 0.78 < 1

Produsul Biscuţi săraţi “Mix Cracker” deţine în raion un liniar de vînzare prea

mare. El va trebui să deţină doar 4,3%, în loc de 5.5%.

67

Page 68: 92231486 Teza de Licenta

LNou Mix Cracker =5.5

3.4*4 = 3.12 3m

Prin urmare produsul va ocupa în viitor 3 metri liniari de vînzare dezvoltat

(pierde 1 metru).

4) PCA Scarlet= %100*3290286

=8.7%

PLD Scarlet = %100*729

= 12.5m

IS Franzeluţa =5.127.8

= 0,69 < 1

Produsul Biscuţi “Scarlet” deţine în raion un liniar de vînzare prea mare. El va

trebui să deţină doar 8.7%, în loc de 12.5%

LNou Scarlet=5.127.8*9

= 6.26 6 metri

În consecinţă produsul va ocupa în viitor 6 metri liniari de vînzare dezvoltat

(pierde 3 metri).

5) PCA Twix= %100*3290392

= 12%

PLD Twix = %100*727

= 9.7m

IS Twix =7.9

12 = 1.23 > 1

Produsul Biscuiţi “Scarlet” este, în prezent, subprezemtat în cadrul raionului de

vînzare. El ar trebui să ocupe o suprafaţă mai mare de 9,7% din liniarul de vînzare.

LNou Twix=7.912*7

= 8.65 8.5m

Astfel produsul va ocupa 8,5 metri liniari de vînzare dezvoltat (cîştigă 1,5 metri).

6) PCA Masterul Deserturilor= %100*3290390

= 11.8%

PLD Masterul Deserturilor = %100*726

= 8.3m

IS Masterul Deserturilor =3.88.11

= 1.42 > 1

68

Page 69: 92231486 Teza de Licenta

Produsul Mini ruladă “Masterul Deserturilor” ocupă în raionul de vînzare o

suprafaţă oarecum corectă.Totuşi, aplicînd regula de calcul, rezultă că el ar trebui

să cedeze 2,5 m suprafaţă

LNou Masterul Deserturilor =3.8

8.11*6 = 8.5m

Astfel ,în noua configuraţie a raionului, el va ocupa 8,5 metri liniari de vînzare

dezvoltat (cîştigă 2,5 metri).

7) PCA Artek = %100*3290250

= 7.5%

PLD Artek = %100*7210

= 13.9m

IS Artekt = 8.135.7

= 0.54 < 1

Produsul Napolitane “Artek” deţine în raion un liniar de vînzare prea mare. El

va trebui să deţină doar 7.5%, în loc de 13.8%.

LNou Artek = 9.13

5.7*10 = 5.35 5m

Prin urmare produsul va ocupa în viitor 5 metri liniari de vînzare dezvoltat

(pierde 5 metri).

8) PCA Rafaello= %100*3290636

= 19.3%

PLD Rafaello= %100*7213

= 18m

IS Rafaello= 18

3.19 = 1.07 > 1

Produsul Bomboane “Rafaello” este, în prezent, subprezemtat în cadrul

raionului de vînzare. El ar trebui să ocupe o suprafaţă mai mare de 18% din liniarul

de vînzare.

LNou Rafaello= 18

3.19*13 = 13.93 14m

Prin urmare, produsul va ocupa în viitor 14 metri liniari de vînzare dezvoltat

(cîştigă 1 metru).69

Page 70: 92231486 Teza de Licenta

În consecinţă, reamenajarea raionului “Bomboane şi Biscuiţi” pe baza indicelui

de sensibilitate va conduce la următoarea repartiţie a liniarului de vînzare

dezvoltat total:

Tabelul 3.5.

Repartiţie nouă a liniarului de vînzare total al produselor din raionul

“Bomboane şi biscuiţi”

Produsul LDNou (m)Croissant „7days” 6Tort din vafe „Franzeluţa” 20Biscuiţi săraţi „Mix Cracker” 3Biscuţi “Scarlet” 6Biscuiţi “Twix” 8.5Mini ruladă „Masterul deserturilor” 8.5Napolitane „Artek” 5Bomboane „Rafaello” 14

Analizînd noua repartiţie a liniarului de vînzare se observă că tortul din vafe

“Franzeluţa” este produsul care ciştigă cel mai mult in suprafaţă, majorind-o

semnificativ cu 12 m. Alte produse care îşi vor mări liniarul de vînzare sunt

biscuiţii “Twix”, mini rulada “Masterul Deserturilor” şi bomboanele “Rafaello’.

Ele îşi vor mări suprafaţa cu 1,5m, 2,5m, şi respectiv 1m. Produsul care pierde cel

mai mult din liniarul de vînzare este croissant “7days”, care îşi va reduce suprafaţa

cu 9m. Celelate produse vor ceda din suprafaţă de la 1 pina la 5m.

În afară de reamenajarea raionului în baza indicilor de sensibilitate calculaţi

sunt prevăzute şi alte măsuri referitoare la îmbunătăţirea modului de prezentare a

produselor în cadrul raionului:

Mai bună informare a clientelei;

Asistarea clientelei în luarea deciziei de cumpărare;

Prezentarea atractivă a produselor.

70

Page 71: 92231486 Teza de Licenta

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Finisînd teza dată trebuie de efectuat concluziile referitoare la influenţa

merchandising-ului în promovarea vînzării. Astăzi practic fiecare raft din magazin

reprezintă un micromodel al pieţii. Cu cît mai bine este prezentat produsul pe raft,

cu atît creşte probabilitatea cumpărării lui.

Pentru aceasta trebuie de luat în consideraţie următoarele:

Produsul trebuie să posede un aspect atrăgător

Trebuie să fie orientat cu partea frontală către cumpărător

Logoul brandului nu trebuie să fie acoperit cu eticheta de preţ, timbrul de

acciză ş.a. (în general orice informaţie necesară consumatorului, plasată pe

ambalajul produsului nu trebuie să fie lipită)

Produsul trebuie amplasat în categoria de produse corespunzătoare

Cu cît mai multe facing-uri pe raft, cu atît e mai bine.

Refrerindu-se la analiza merchandisingului interior şi exterior al

magazinului “Fourchette” se pot menţiona mai multe aspecte pozitive:

- Amplasarea este una favorabilă, magazinul aflîndu-se vis-à-vis de staţie,

fiind unicul magazin de talia unui hypermatket în zona de 1 km.

- Avantajul parcării constă în faptul că nu se află la intrarea în magazin, ci de-

a lungul părţii laterale a clădirii. Astfel intrarea principală în magazin este asigurată

cu un acces uşor şi liber, şi oferă magazinului o vizualizare placută şi atractivă.

- Însăşi clădirea are un aspect atractiv, fiind observată din departare. Acest

fapt se datorează combinaţiei de culori folosite : galben intens, alb şi roşu.

- Planificarea magazinului include o utilizarea eficientă a spaţiului comercial

şi o amplasare optimă a categoriilor de produse

- Fiind un magazin pentru întreaga familie sortimentul este unul foarte vast şi

variat.

Observare individuală efectuată a avut drept scop analiza organizării

interioare şi structurii funcţionale a magazinului “Forurchette” şi aprecierea

activităţilor de merchandising. În urma observării au fost constate următoarele:

Sortimentul propus este foarte vast şi variat

71

Page 72: 92231486 Teza de Licenta

Numărul de exponate este adecvat şi corespunde celei mai bune posibilităţi

de realizare a unui volum optim al vânzărilor.

Înălţimea purtătorilor de mărfuri (rafturi, gondole, stendere, etc.) este

adecvată, numărul şi dimensiunea poliţelor este cel optim, cu distanţele minime

dintre acestea.

Produsele sunt liber oferite şi aranjate într-un mod dezirabil.

Vitrinele au un aspect plăcut şi atrăgător

Analizînd rezultatele chestionarului cu privire la cercetarea imaginii şi

atitudinii magazinului “ Fourchette” pot fi constate mai multe momente :

- Majoritatea cumpărătorilor işi fac cumpărăturile în magazinul “Fourchette”

de 2-3 ori pe săptămina. 25% din cei chestionaţi îşi fac cumpărături de 3-4

ori pe săptămîna, iar altă pătrime - o dată pe săptămînă. Marea majoritate a

cumpărătorilor (70%) apreciază sortimentul de mărfuri drept unul destul de

variat.

- Ambianţa şi structura interioară a magazinului e apreciată ca una placută şi

comfortabilă (85%), respectiv doar 15% din cumpărători fiind nemulţumiţi

de ambianţa magazinului.

- Doar 3% din respondenţi au răspuns totalmente negativ, că foarte des nu au

putut găsi marca solicitată, procentul majoritar (65%) răspunzînd că s-au aflat în

această situaţie foarte rar .

- Nivelul preţului e apreciat drept unul mediu de aproximativ 85% de

cumpărători. Suma preponderent cheltuită în magazine este de 50-100 lei, varianta

aleasă de 57% din cei chestionaţi .

- Cauza cel mai frecvent întilnită în alegerea magazinului a fost faptul că el

este amplasat în apropierea casei, această variantă fiind aleasă de 84%.

- S-a constat că doar 9% sunt foarte des urmaţi de impuls şi cumpără produse

neplănuite. Peste 55% nu sunt mulţumiţi de nivelul de servire, apreciind personalul

magazinului drept unul necalificat.

72

Page 73: 92231486 Teza de Licenta

În cadrul cercetării s-a efectuat şi un experiment, care a avut drept scop

analiza vînzărilor în urma implementării tehnicilor de merchandising. Rezultate

acestui experiment sunt următoarele :

În urma utilizării tehnicii de merchandising, schimbării şi aranjării uleiului

vegetal „Раздолье” spre centru “diamantului” se observă o creştere a volumului

vanzărilor acestuia cu 15 % din volumul total al vînzărilor. De asemenea se poate

menţiona că sub influenţa impulsului o parte a consumatorilor mărcilor „Затея”,

Floris”, „Nora” si „Щедрый дар” şi-au direcţionat alegerea spre „Раздолье”,

reducînd volumul vînzarilor acestora cu 8 %, 3%, 2% şi respectiv 2%. Astfel, s-a

demonstrat că centrul diamantului este cea mai puternică locaţie , fiind foarte bine

văzută, cu şanse mari de a genera vânzarea produsului.

În urma implementării tehnicii de merchandising pentru sucurile mărcii

“Vita” se observă un spor al vînzărilor în valoare de 7 procente. Această creştere a

fost cauzată de modificarea amplasării produselor prin ridicarea acesteia de la

nivelul solului pînă la nivelul mîinilor.

Este cazul de menţionat că vînzările sucurilor “Jaffa” şi “Rich” nu s-au

modificat faţă de luna precedentă, reprezentînd 18% si 9% din totalul vînzărilor,

fapt explicat prin fidelitatea şi preferinţele consumatorului faţă de mărcile

susnumite.

În urma implementării tehnicii de merchandising de reamplasare a berii

mărcii “Kулер”, în blocuri mai scurte, se remarcă o creştere a vînzărilor mărcii cu

7% faţă de luna precedentă. Acest fapt se datorează micşorării lungimii blocului pe

orizontală de la 1,5 m pînă la 90 cm, fapt care a generat un grad de interes şi

atractivitate mai înalt. Vînzările celorlalţi producători de bere ai caror spaţiu de

amplasare a producţiei a rămas neschimbat şi-au redus nesemnificativ vînzările în

limitele a 2%.

În urma utilizării tehnicii de merchandising în vedera creşterii gradului de

atractivitate raionului “Bomboane şi biscuiţi” se poate constata că tortul din vafe

“Franzeluţa” este produsul care ciştigă cel mai mult in suprafaţă de vînzare,

majorind-o semnificativ cu 12 m. Alte produse a căror liniar de vînzare în creştere

73

Page 74: 92231486 Teza de Licenta

sunt biscuiţii “Twix”, mini rulada “Masterul Deserturilor” şi bomboanele

“Rafaello’. Ele îşi măresc suprafaţa cu 1,5m, 2,5m, şi respectiv 1m.

Produsul care pierde cel mai mult din liniarul de vînzare este Croissant “7days”,

care îşi reduce suprafaţa cu 9m. Celelate produse cedează din suprafaţă de la 1m

pină la 5m.

În afară de reamenajarea raionului în baza indicilor de sensibilitate calculaţi

sunt prevăzute şi alte măsuri referitoare la îmbunătăţirea modului de prezentare a

produselor în cadrul raionului.Aceste măsuri se referă în principal la următoarele

aspecte:

Mai bună informare a clientelei;

Asistarea clientelei în luarea deciziei de cumpărare;

Prezentarea atractivă a produselor.

Dintre recomandările menţionate pentru o funcţionare mai eficientă a

magazinului “Fourchette ” pot fi incluse următoarele acţiuni:

- Implementarea mai multor tehnici de merchandising pentru diverse categorii

de produse cu scopul creşterii volumului vînzărilor;

- Utilizarea mai multor elemente promoţionale în cadrul magazinului;

- Stabilirea unui control asupra funcţionării constante a tuturor caselor de

marcat;

- Identificarea modalităţolor noi de încetinire a fluxului de cumpărători;

- Monitorizarea vînzărilor tuturor produselor spre a preveni şi identifica

cauzele ce ar putea determina diminuarea vînzărior acestora;

- Cercetarea periodică a cererii şi ofertei spre a menţine echilibrul dintre

acestea şi satisfacerea cerinţelor consumatorilor;

- Asigurarea unui stoc necesar şi suficient, în special în cazul produselor cu o

cerere înaltă;

- Menţinerea unui control rigid asupra condiţiilor de păstrare, termenului şi a

calităţii produselor.

74

Page 75: 92231486 Teza de Licenta

BIBLIOGRAFIE

Monografii :

1. Achitei Gh., Breazu M., Estetica, -Bucureşti, Editura Academiei, 1997,-211p.

2. Amerein P., Rohard F., Manual de marketing strategic şi operaţional,

Bucureşti, Editura Teora, 2002, -330p. - 221p. -230 p.

3. Balaure V., Marketing, -Bucureşti, Editura Uranus, 2002, -571 p.

4. Chase R., Aquilano N.J., Production and Operations Management, Sixth

Edition, 1992, -167p.

5. Ciurea S., Nivelul tehnic al produselor, -Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică,1997, -240p.

6. Florescu C. şi colectivul, Marketing, -Bucureşti, Editura Marker, 1997,- 516p.

7. Freeman C., The Economics of Industrial Innovation, Third Edition, London

and Washington, 1997, -230p.

8. Hill E., O’Sullivan T., Marketing, -Oradea, Editura Antet, 1998, - 351p.

9. Iliescu D., Psihologia reclamei şi a consumatorului. Volumul I: Psihologia

consumatorului, Editura Comunicare. Ro, 2004, 226 p.

10.Jugănaru M., Marketing, -Bucureşti, Editura Expert, 2000, -264 p.

11.Kotler Ph., Managementul marketingului, Ediţia III,-Bucureşti, Editura Teora,

2003, -1112 p.

12.Kotler Ph., Principiile marketingului, Ediţia III -Bucureşti, Editura Teora, 2003,

-1133 p.

13.Lorenz, Cr., La dimension Design, Les Editions d’Organisation, Paris,

1998, -178p.

14.Masson J.E., Wellholff A., Le merchendising, Dunod, Paris, 1997,-227p.

15.Maxim C, Merchandising pur şi simplu, Bucureşti, Editura Uranus, 2003,-117p.

16.Mouton D., Paris G, Practica merchandisingului. Spatiul de vinzari. Oferta de

produse. Comunicarea la locul de vinzare., (trad.), Bucureşti, Editura Polirom,

2009, - 328 p.

17.Nita V., Corodeanu D.,Merchandising, Bucureşti, Editura Tehnopress, 2007, -

168p.

75

Page 76: 92231486 Teza de Licenta

18.Pamfilie R., Procopie R., Design şi Estetica mărfurilor, -Bucureşti, Editura

ASER, 2002, -117p.

19.Petrovici S., Marketing, -Chişinău, Editura ASEM, 2008, -288 p.

20.Ristea A.L., Tehnologie comercială, Bucureşti, Ediţia II, Editura Expert,

1999, -145p.

21.Ries A., Trout J., Marketingul ca război, -Oradea, Editura Antet, 2003, -144p.

22.Saint-Cricq J., La Pratique du merchandising, Les Edition d’Organisation,

Paris, 1996, -264p.

23.Schmitt, B., Simonson, A., Estetica în marketing (trad.), Bucureşti, Editura

Teora, 2001, -170 p.

24.Schulmann D., Le design industriel, Presses Universitaires de France, Paris,

1991, -311p.

25.Леви М., Бейтц Б.А., Основы розничной торговли, Санкт-Петербург,

1999, -448 c.

26.Рамазанов И.А., Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе., Изд-во

Деловая литература, 2002. -336 с.

27.Сысоева С. Книга директора магазина, 2ое издание улучшенное и

дополненное, Санкт-Петербург, 2006, -368 c.

Articole:

28.Iosif B.,Modalităţi de a facilita vînzarea de produse şi servicii// Tribuna

Economică, Nr.23, 2005, -55p.-58p.

29.Martonos D., Publicitatea la locul vînzării// Tribuna Economică, -53p.-54p.

30.Rodica Erdei, Inovarea Comercială //Tribuna Economică, Nr. 13, 2007,

-56p.-57p.

31.Săseanu A.,Viitorul vînzării cu amănuntul //Tribuna Economică Nr. 27, 2007,-

42p.-47p.

32. Vasiliu C., Rolul merchandising-ului în gestiunea suprafeţei de vînzare

//Amfiteatru economic, Bucureşti, ASER, 2004, -38p.-41p.

33. Viezuină V.,Forţele de vînzare// Tribuna Economică Nr. 47, 2006, -67p.-69.p.

76

Page 77: 92231486 Teza de Licenta

34. Качкалов И. Успех в рознице: три взгляда с трех сторон//Практический

маркетинг.2003, 2-7 c.

35.Краснов Р.О. Изучение модели потребительского поведения с целью

формирования комплекса продвижения товара// Маркетинг и

маркетинговые исследование исследования в России.- 2002, 43-49 c.

36.Матвеева А. Руки в перчатках//Эксперт, 2003. Nr.41. 38-41 c.

Web site-uri:

37.www.facultate.regielive.ro

38.www.management.com.ua

39.www.markmedia.ro

40.www.mdm - group.ru “Стандарты обслуживания покупателей. Зачем они

нужны?”, “Довольный покупатель –гарантия успешной торговли”

41.www.retail.ru статья E.Mальцевой

42.www.studentie.ro

43.www.unibuc.ro

77

Page 78: 92231486 Teza de Licenta

ANEXE

Anexa 1 Intrare în magazinul “Fourchette” (partea laterală)

78

Page 79: 92231486 Teza de Licenta

Anexa 2Imagine în vitrina magazinului “Fourchette”

79

Page 80: 92231486 Teza de Licenta

Anexa 3Intrarea centrală în magazinul “Fourchette”

80

Page 81: 92231486 Teza de Licenta

Anexa 4

Denumirea secţiilor în magazinul “Fourchette”

Nr. Denumirea secţiilor1 Articole de uz casnic2 Produse pentru animale3 Chimie de uz casnic4 Cosmetice, remedii igienice5 Produse pentru copii6 Conserve7 Ceai, cafea8 Bomboane, biscuiţi9 Băuturi spirtoase10 Conserve din carne şi peşte11 Produse congelate12 Condimente, concentrate13 Fructe14 Legume15 Sucuri16 Apă minerală, dulce17 Bere18 Gastronomie19 Caşcaval, brînzeturi20 Produse de cofetărie21 Culinarie22 Peşte congelat, viu23 Produse congelate, carne24 Produse de cofetarie şi produse de

panificaţie25 Produse lactate26 Veselă27 Jucării28 Haine

81

Page 82: 92231486 Teza de Licenta

Anexa 5

Elemente promoţionale în magazinul “Fourchette”

82

Page 83: 92231486 Teza de Licenta

Anexa 6Model de Chestionar

1)Cît de des faceţi cumpărături în magazinul “Fourchette”?a) mai rar de o data pe saptamînăb) o data pe saptamînă c) de 2-3 ori pe saptamînăd) de 3-4 ori pe saptamînă

2)Cum apreciaţi mărimea şi structura sortimentului de mărfuri? a) foarte variatb) variatc) mai puţin variat

3)Cum apreciaţi ambianţa si organizarea interioară a magazinului?a)placută şi comfortabilăb)neplacută si incomodă

4)De cîte ori s-a întîmplat să nu gasiţi o anumită marcă din gama produselor oferite?a) niciodatăb) foarte rarc) rard) dese) foarte des

5)Cum apreciaţi nivelul preţurilor?a) înaltb) mediuc) scăzut

6) Ce suma preponderent cheltuiţi făcînd cumpărături?a) mai puţin de 50 leib) 50-100 leic) 100-200 leid) mai mult de 200 lei

7)De ce aţi ales să faceţi cumpărături în magazinul “Fourchette”?a) este amplasat în apropierea caseib) dispune de un sortiment variat de mărfuric) preţuri accesibile

8)Cît de des sunteţi urmat de impuls si cumparaţi un produs neplanificat?a)niciodatăb)foarte rar c) rard) dese) foarte des

9) Cum apreciaţi calificarea personalului în magazinul “Fourchette”?a)calificatb)necalificat

83