Download pdf - 90819_Starea mediului

Transcript
Page 1: 90819_Starea mediului

1

RAPORT PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VRANCEA

Semestrul II 2012

CAPITOLUL 1 REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEŢUL

VRANCEA

Monitorizarea calităţii aerului are ca obiectiv limitarea poluării şi ameliorarea calităţii

atmosferei în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător. La nivelul A.P.M Vrancea supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele:

A. Reţeaua automată

Calitatea aerului în judeţul Vrancea este monitorizată prin măsurători continue, într-o staţie automată - staţie de fond regional, amplasată în incinta Uzinei de apă CUP pe drumul judeţean Focşani-Suraia, într-o zonă cu densitatea populaţiei mică, departe de aria urbană şi de sursele locale de emisie. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

B. Reţeaua manuală

Această reţea este formată din puncte de observaţie şi prelevare probe, dispuse în zone reprezentative din punct de vedere al poluării: Focşani (6 puncte de recoltare – poluanti gazoşi, pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile), Odobesti (2 puncte de recoltare –poluanti gazoşi şi pulberi sedimentabile), Mărăşeşti (1 punct de recoltare- pulberi sedimentabile), Adjud (1 punct de recoltare - pulberi sedimentabile) şi Măicăneşti (1 punct de recoltare - pulberi sedimentabile). A. Reţeaua automată

Staţia Automată de Monitorizare a Calităţii Aerului – tip fond regional, este amplasată în zonă cu densitatea populaţiei mică, departe de aria urbană şi de sursele locale de emisie, şi monitorizează următorii indicatori: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, COV(inclusiv benzen), PM10, corelaţi cu datele meteorologice direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă.

Rezultatele înregistrate în Semestrul II 2012 sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos, valorile fiind raportate la limitele prevăzute în Legea 104/2011.

Page 2: 90819_Starea mediului

2

Valori medii semestriale, minime şi maxime orare:

Poluant UM STAŢIA VN 1

Medie semestrială

Minima orară Maxima orară

SO2 μg/mc 7,2 6,44 8,63

NOx μg/mc 10,5 8,0 16,0

NO2 μg/mc 6 4 10

NO μg/mc 2,8 2,4 4,2

CO mg/mc 0,16 0,0 0,69

O3 μg/mc 43 12 77

NH3 μg/mc 2,1 1,8 2,3

PM10 metoda nefelometrică

μg/mc 12,7 5 49

PM10 metoda gravimetrică

μg/mc 16,13 1,53 49,11

Valorile înregistrate în semestrul II 2012 pentru SO2, în urma măsurătorilor pe staţia automată pentru acest indicator s-au situat sub valoarea limită zilnică admisă de către Legea nr. 104/2011, media semestrială înregistrată fiind de 7,2 µg/m3.

Evoluţie SO2

medii lunare sem.II2012

-10

10

30

50

70

90

110

130

iulieaugust

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

luna

ug/m

c

VN-1limita zilnica = 125 µg/mc

Page 3: 90819_Starea mediului

3

Evoluţie NO2

medii lunare sem.II 2012

0

10

20

30

40

50

iulieaugust

septembrie

octombrienoiembrie

decembrie

luna

ug

/mc

VN-1 limita an

Valorile înregistrate în semestrul II 2012 pentru NO2, în urma măsurătorilor pe pe staţia

automată s-au situat sub valorile limită admise de către Legea nr. 104/2011, media semestrială înregistrată fiind de 6,0 µg/m3.

Evoluţie CO

medii lunare sem.II 2012

0,00,51,01,52,02,5

iulieaugust

septembrieoctombrie

noiembriedecembrie

luna

mg

/mc

VN-1limita la 8 ore = 10mg/mc

Valorile înregistrate în semestrul II 2012 pentru CO, în urma măsurătorilor pe staţia automată s-au situat sub valorea limită zilnică admisă de către Legea nr. 104/2011, media semestrială

înregistrată fiind de 0,16 mg/m3.

Page 4: 90819_Starea mediului

4

Evoluţie ozon

medii lunare sem. II 2012

0

50

100

150

200

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

luna

ug

/mc

VN-1 prag informare

Faţă de pragul de alertă ( 240 μg/mc- medie orară), precum şi faţă de pragul de informare (180

μg/mc- medie orară), valorile înregistrate în semestrul II 2012 de staţia automată au fost mici - media semestrială înregistrată fiind de 43 µg/m3, evidenţiind astfel un nivel redus al poluării din zona monitorizată.

Evoluţie PM 10

medii lunare sem. II 2012

0

10

20

30

40

50

60

iulieaugust

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

luna

ug

/mc

VN-1 Limita zilnica

Valorile înregistrate în semestrul II 2012 pentru fracţia PM10 (care constitue fracţia dimensională

de interes toxicologic din aerosuspensia urbană), în urma măsurătorilor pe staţia automată, s-au situat sub valorile limită admise de către Legea nr. 104/2011, media semestrială înregistrată fiind de 16,13 µg/m3.

B. Reţeaua manuală 1.1.1. Reţeaua de urmărire a poluanţilor gazoşi

Poluanţii gazoşi: hidrogen sulfurat (H2S) şi amoniac (NH3), – sunt supravegheaţi prin măsurători în puncte fixe (determinări de 24 ore), staţiile fixe de monitorizare a calităţii aerului fiind amplasate în punctele:

Page 5: 90819_Starea mediului

5

- sediu APM Focşani; - Focşani Sud ; - Focşani COMAT; - Oraş Odobeşti.

Evaluarea calităţii aerului, în punctele de prelevare stabilite, s-a efectuat ţinând cont de: - concentraţiile maxime şi minime la 24 ore; - frecvenţa de depăşire a concentraţiei maxime admisibile (CMA) la 24 ore; - valori medii lunare.

Valorile concentraţiilor medii lunare pe indicatori şi puncte de prelevare sunt prezentate după cum urmează:

Valori ale concentraţiei medii lunare, exprimate în mg/m3, pentru indicatorul NH3 în punctele de prelevare

Nr. crt.

PUNCT DE PRELEVARE

iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

1 Sediu A.P.M. 0,0137 0,0090 0,0154 0,0116 0,0146 0,0165

2 Focşani Sud 0,0153 0,0270 0,0144 0,0199 0,0180 0,0170

3 Focşani COMAT 0,0192 0,0118 0,0188 0,0109 0,0128 0,0136

4 Oraş Odobeşti 0,0155 0,0106 0,0160 0,0107 0,0158 0,0141

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

mg/m

c

iulie

august

septe

mbrie

octo

mbrie

noie

mb

rie

decem

br i

e

Sediu APM

Focsani Sud

Focsani COMAT

Odobesti

Evoluţia concentraţiei medii lunare a indicatorului NH3 în punctele de prelevare

În Semestrul II 2012 s-au analizat un număr de 688 probe medii zilnice pentru indicatorul NH3, prelevate în cele 4 puncte de control.

Măsurătorile efectuate au încadrat concentraţiile medii pe 24 ore, sub valoarea limită zilnică de 0,1 mg/m3 conform STAS 12574/1987, în toate cele patru puncte în care s-au făcut măsurători, aşa cum se constată şi din graficul de mai sus. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,076 mg/mc şi a fost măsurată în punctul de control amplasat în Focşani- Sud.

Page 6: 90819_Starea mediului

6

Valori ale concentraţiei medii lunare pentru indicatorul H2S în punctele de prelevare

Nr. crt.

PUNCT DE PRELEVARE

iulie august sept. oct. nov. dec.

1 Sediu A.P.M. 0,00021 0,00039 0,00025 0,00023 0,00019 0,00020

2 Focşani Sud 0,00018 0,00039 0,00020 0,00023 0,00023 0,00019

3 Focşani COMAT 0,00016 0,00031 0,00023 0,00019 0,00019 0,00022

4 Odobesti 0,00016 0,00023 0,00017 0,00020 0,00017 0,00017

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,01

mg

/mc

iulie

august

septe

mbrie

octo

mbrie

noie

mbrie

decem

brie

Sediu APM

Focsani Sud

Focsani COMAT

Odobesti

Evoluţia concentraţiei medii lunare a indicatorului H2S în punctele de prelevare

Pe parcursul semestrului II 2012 s-au analizat un număr de 688 probe medii zilnice pentru indicatorul H2S - hidrogen sulfurat în cele 4 puncte de control.

Măsurătorile efectuate au încadrat concentraţiile medii pe 24 ore, sub valoarea limită zilnică de 0,008 mg/m3 conform STAS 12574/1987, în toate cele patru puncte în care s-au făcut măsurători, aşa cum se constată şi din graficul de mai sus. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,00098 mg/mc şi a fost măsurată în punctele de control amplasate la sediul APM Vrancea şi Focşani Sud.

1.1.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Această reţea este alcătuita din 7 puncte de control, amplasate astfel: - în municipiul Focşani – 3 puncte; - în municipiul Adjud – 1 punct; - în oraşul Mărăşeşti – 1 punct; - în comuna Măicăneşti – 1 punct. - în oraşul Odobeşti – 1 punct.

Valorile lunare pentru pulberi sedimentabile, pe puncte de prelevare, exprimate în g/m2/lună sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Page 7: 90819_Starea mediului

7

Nr. crt.

PUNCT DE PRELEVARE

LUNA (g/m2/lună)

iulie august sept. oct. nov. dec.

1. APM Vrancea 10,8 12,1 14,9 12,6 14,6 13,8

2. Focşani – Staţia Meteo 11,2 14,2 13,1 10,4 12,6 14,2

3. SC VINCON SA Focşani 9,6 10,4 15,2 11,2 13,1 11,4

4. Adjud – Staţia Meteo 12,4 13,7 14,2 12,1 14,1 13,9

5. Mărăşeşti –SC ILGO 13,2 10,1 13,9 13,7 12,9 14,8

6. Măicăneşti 15,9 14,9 15,2 15,9 16,2 15,6

7. Obobeşti 14,2 13,7 12,7 14,5 15,1 16,1

Concluzii :

Pe parcursul semestrului II 2012 s-au analizat un număr de 42 probe medii pentru indicatorul pulberi sedimentabile în cele 7 puncte de control.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile de 17g/m2/lună, conform STAS 12574/87, valoarea maximă măsurată fiind de 16,2 g/m2/lună în luna noiembrie, în punctul de control amplasat la Măicăneşti.

1.1.3. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR ÎN SUSPENSIE – PM 10

Această reţea este alcătuită dintr-un singur punct de prelevare, respectiv la sediu APM

Vrancea. Valorile concentraţiilor medii lunare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Luna iulie august sept. oct. nov. dec.

Valoare medie lunară(µg/m3) 15,92 14,73 18,91 18,85 19,56 16,73

Evoluţia concentraţiei medii lunare a pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 , la sediul A.P.M. Vrancea este prezentată în următorul graficŞ

Evoluţia fracţiunii PM10- conc. medie lunară (µg/mc) Concluzii :

Pe parcursul semestrului II 2012 s-au analizat un număr de 121 probe zilnice ale fracţiunii PM10.

0

20

40

60

80

100

120

140

CMAiulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

µg

/m3

Page 8: 90819_Starea mediului

8

Nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice (50 µg/mc), pentru protecţia sănătăţii umane, conform Legii 104/2011, în acest semestru. Coeficientul general de poluare pentru aer în judeţul Vrancea, pe Semestrul II 2012,

are valoarea de 0,393 faţă de valoarea de 0,338 pe Semestrul I 2012.

• Graficul reprezintă coeficientul general de poluare pentru perioada iulie – decembrie 2012. • Valoarea coeficientului general de poluare este cu mult sub valoarea limită 1.

1.1.4. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE Această reţea este formată din patru puncte de recoltare a probelor, amplasate astfel:

APM Vrancea

Staţia Meteo Adjud

Post pluviometric Tulnici

Post Hidro Nereju.

Indicatorii monitorizaţi, în Semestrul II 2012 au fost: pH, NO2-(azotiţi), NO3

-(azotaţi), alcalinitate, sulfaţi, calciu, magneziu, conductivitate.

Valorile medii lunare pe indicatori şi pe puncte de prelevare sunt prezentate în tabelul de

mai jos:

Punct de recoltare

Canti tatea l/m2

Interval de

prelevare

Conducti vitate

S/cm

pH Alcali nitate

Eq/l

Ca2+ Mg2+ SO42- NO2

- NO3- NH4

+

A.P.M. Focşani

9,7

SEM II 2012

61,0

6,93

15,0

9,7

10,8

4,9

0,017

0,21

0,22

St. meteo Adjud

12,34

SEM II 2012

63,1

6,92

13,8

10,3

8,3

4,4

0,017

0,23

0,20

Post pluviometric

Tulnici

13,6

SEM II 2012

64,7

6,96

13,4

9,7

7,3

4,4

0,015

0,19

0,18

Post hidro Nereju

18,2

SEM II 2012

65,2

6,96

14,6

10,1

8,6

4,2

0,017

0,20

0,20

Coeficient general poluare judetul Vrancea

semestrul II 2012

00,20,40,60,8

11,2

iulie

august

sept

embrie

octom

brie

noiem

brie

decem

brie

luna

va

loa

re

limita=1 valoarea

Page 9: 90819_Starea mediului

9

Concluzii: Analizele de conductivitate electrică încadrează zona judeţului Vrancea în ceea ce priveşte

încărcătura ionică a precipitaţiilor în categoria celor cu conţinut ionic total moderat, valorile înregistrate în sem.II 2012 fiind cuprinse între o minimă de 38µS/cm la APM Focşani şi o maximă de 113 µS/cm la postul hidro Nereju, ambele înregistrate în luna decembrie.

Nu s-au înregistrat precipitaţii cu caracter acid.

CAPITOLUL 2

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR

La nivelul judeţului, supravegherea calităţii apelor se realizează prin următoarele reţele:

reţeaua de urmărire a calităţii apelor de suprafaţă;

reţeaua de urmărire a emisiilor (ape uzate) în cursuri de apă şi canalizările localităţilor.

2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ (Determinări efectuate de S.G.A. Vrancea)

Realizarea acestui capitol este susţinută de datele furnizate de S.G.A. Vrancea. Calitatea râurilor este stabilită prin “Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în

vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă“ aprobat prin Ordinul nr. 161/2006.

Clasa de calitate Starea ecologică I foarte bună II bună III moderată IV slabă V proastă

Calitatea apelor de suprafaţă – încadrarea în clase de calitate, s-a facut la nivelul Bazinului Hidrografic Siret, Subbazinul Vrancea, pe corpuri de apă, folosindu-se aplicaţiile WIMS. În Semestrul II 2012 s-au monitorizat următoarele cursuri de apă:

2.1.1 Râu Siret secţiuni de control : - Adjudu Vechi - Lungoci - Cosmeşti - Bilieşti

Clasa de calitate

Adjudu Vechi

Cosmeşti Bilieşti

Lungoci

1. regimul oxigenului II I II I

2. nutrienţi II I I II

3. ioni generali, salinitate II II II II

4. substanţe toxice organice II II II II

FINAL II II II II

Page 10: 90819_Starea mediului

10

Râul Siret s-a încadrat în clasa II de calitate conform Ordinului 161/2006 în secţiunile de control Adjudu Vechi, Cosmeşti, Bilieşti şi Lungoci.

2.1.2 Râul Putna secţiuni de control: - Tulnici - Colacu - Boţîrlău - Podu Zamfiri

Clasa de calitate

Tulnici

Colacu

Boţîrlău

Podu Zamfirii

1. regimul oxigenului II I II I

2. nutrienţi - - - -

3. ioni generali, salinitate II II II II

4. substanţe toxice organice

II II II II

FINAL II II II II

Râul Putna s-a încadrat în clasa II de calitate conform Ordinului 161/2006 în toate secţiunile de control.

2.1.3. Râul Rîmnicu Sărat secţiuni de control : - Tulburea, Măicăneşti

Clasa de calitate

Tulburea

Măicăneşti

1. regimul oxigenului I II

2. nutrienţi - -

3. ioni generali, salinitate V V

4. substanţe toxice organice II II

FINAL V V

Râul Rîmnicu Sărat se încadreaza în clasa V de calitate conform Ordinului 161/2006 în sectiunile de control monitorizate.

2.1.4. Râul Trotuş secţiuni de control : - Adjud

Clasa de calitate

Adjud

1. regimul oxigenului I

2. nutrienţi I

3. ioni generali, salinitate II

4. substanţe toxice organice II

FINAL II

Râul Trotuş se încadreaza în clasa II de calitate, conform Ordinului 161/2006.

2.1.5. Râul Milcov secţiuni de control: - Reghiu - Goleşti - Răstoaca

Clasa de calitate

Reghiu Goleşti Răstoca

1. regimul oxigenului II II II

2. nutrienţi - - -

Page 11: 90819_Starea mediului

11

3. ioni generali, salinitate IV III III

4. substanţe toxice organice II II II

FINAL IV III III

Râul Milcov s-a încadrat în clasa a III de calitate în secţiunile de control Goleşti şi Răstoaca şi în clasa IV de calitate în secţiunea Reghiu, conform Ordinului 161/2006.

2.1.6 Raul Râmna secţiuni de control: - Confl. Rascuţa - Jiliştea

Clasa de calitate

Confl. Rascuţa Jiliştea

1. regimul oxigenului II II

2. nutrienţi - -

3. ioni generali, salinitate

III III

4. substanţe toxice organice

II II

FINAL III III

Raul Râmna s-a încadrat în clasa III de calitate în cele două secţiuni de control.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului de:

operatori economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

în cadrul laboratorului A.P.M. Vrancea

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI

În Semestrul II 2012 s-au monitorizat apele uzate deversate de către următorii operatori

economici:

SC VRANCART ADJUD (pH, suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, fenoli, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

SC ROMSEH Tools FOCŞANI (pH , suspensii , Cr3+, CN - , substanţe extractibile).

SC ENET FOCŞANI ( pH , substanţe extractibile , temperatură , cloruri.)

SC VEF SA FOCŞANI (pH , suspensii , reziduu fix , Fe , substanţe extractibile).

SC CFR IRLU SA – Secţia IRLU Adjud (pH, materii totale in suspensie, CBO5, CCO-Cr, amoniu, substanţe extractibile, detergenţi, crom hexavalent);

SC CUP SA FOCŞANI (suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, detergenţi, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

SC CUP SA - sucursala ODOBEŞTI (suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, detergenţi, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

SC CUP SA - sucursala MĂRĂŞEŞTI (suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, detergenţi, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

SC CUP SA - sucursala ADJUD (suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, detergenţi, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

Page 12: 90819_Starea mediului

12

SC CUP SA - sucursala PANCIU (suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, detergenţi, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile).

SC BEL ROM SAPTE SRL FOCŞANI (pH, suspensii, CBO5, CCO-Cr, amoniu, substanţe extractibile, detergenţi, fosfor total, reziduu fix)

S.C. AGROIND FOCŞANI (pH, suspensii,reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, amoniu, fosfor total, detergenţi).

ZANFIR SNC ( CBO5, detergenţi anionici, substanţe extractibile cu solvenţi, materii în suspensie, pH);

SNTFC “CFR CĂLĂTORI SA”, Sucursala Tansport Feroviar de Călători Galaţi, subunitatea PAE Mărăşeşti (pH, CCO-Cr, amoniu substanţe extractibile cu eter de petrol);

SC VINEXPORT TRADE – MARK SA (suspensii, CBO5, CCO-Cr, amoniu,fosfor total, cloruri, detergenţi, substanţe extractibile). Observaţii:

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente s-au înregistrat depăşiri la următorii indicatori:

luna iulie 2012 - Amoniu, azot total - SC CUP SA. Focşani – sucursala Odobeşti; - Substanţe extractibile - SC CUP SA. Focşani – sucursala Panciu.

luna august 2012 - Azotiţi - SC CUP SA. Focşani – sucursala Mărăşeşti; - Amoniu, azot total - SC CUP SA. Focşani – sucursala Odobeşti.

luna septembrie 2012 - Amoniu, azot total, fosfor total - SC CUP SA. Focşani – sucursala Odobeşti luna octombrie 2012 - Amoniu, azot total - SC CUP SA Focşani – sucursala Odobeşti luna noiembrie 2012

- Azotaţi - SC CUP SA Focşani – staţia de epurare - Amoniu - SC CUP SA Focşani – sucursala Adjud - Amoniu, azot T - SC CUP SA Focşani – sucursala Odobeşti

luna decembrie 2012 - Amoniu - SC CUP SA Focşani – sucursala Odobeşti

2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE LABORATORUL APM VRANCEA

În Semestrul II 2012, au fost efectuate analize fizico-chimice de laboratorul A.P.M Vrancea

la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă: - SC VRANCART SA ADJUD

- CUP SA - sucursala ADJUD - CUP RA FOCŞANI - CONSILIUL LOCAL GUGEŞTI - CUP SA - sucursala MĂRĂŞEŞTI - CUP SA - sucursala ODOBEŞTI - CUP SA - sucursala PANCIU

Page 13: 90819_Starea mediului

13

Concluzii:

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente s-au înregistrat depăşiri la următorii indicatori monitorizaţi:

Sursa de apă uzată

Receptor Poluanţi la care s-au înregistrat depăşiri

CUP SA - sucursala ADJUD

râu Trotuş iulie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: NH4; august, septembrie, noiembrie: detergenţi; august, decembrie: MTS ; decembrie: CCO-Cr

C.L. GUGEŞTI râu Râmna

Iulie, august, octombrie, noiembrie: NH4; august, octombrie: CCO-Cr; august: MTS

CUP SA - sucursala MĂRĂŞEŞTI

râu Siret

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: NH4, ag. detergenţi; august, decembrie: CCO-Cr; octombrie, noiembrie: MTS;

CUP SA - sucursala ODOBEŞTI

râu Milcov iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie :NH4, detergenţi, CCO-Cr; august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie: CCO-Cr si MTS

CUP SA - sucursala PANCIU

pârâu Hăulita

Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie: NH4, detergenţi; august: MTS

SC VRANCART SA - Adjud

râu Siret apugust: MTS, octombrie:CCO-Cr

Depăşirile se datorează în general funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare şi capacităţii depăşite de epurare a staţiilor.

CAPITOLUL 3 REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

În cursul semestrului II 2012 în cadrul Staţiei RA Focşani au fost efectuate un număr total de 4078 măsurători betaglobale pe probe de mediu. Distribuţia măsurătorilor în funcţie de tipul de probă investigat este următoarea: Aerosoli atmosferici Bq/m3 R.A. Betaglobala Val. imediate

Valori imediate Bq/m3

Media Minima Maxima Valori semnifica-tive

Limite de atentio-nare

Aspiraţia 02-07 3,0 0,3 (sept.) 9,7 – 28 oct. 10 Bq/m3

Aspiraţia 08-13 2,1 0,3 (iulie) 12,5(remăs. 2,4) -12 iulie

10 Bq/m3

Valori după 5 zile Bq/m3 –radioactivitate artificială

Aspiraţia 02-07 0,01 <0,001 (sept.)

0,01-26 iulie 4 0,05 Bq/m3

Aspiraţia 08-13 0,01 <0,001 (nov.)

0,01- 8 oct. 7 0,05 Bq/m3

Page 14: 90819_Starea mediului

14

Radon Bq/m3

Aspiraţia 02-07

8,2

0,9 (sept.)

29,0 - 29 oct.

Aspiraţia 08-13 5,9 0,6 (aug.) 39,6 – 16 iulie

Toron Bq/m3

Aspiraţia 02-07 0,2 0,0 (sept.) 0,6 – 21sept.

Aspiraţia 08-13 0,1 0,0 (sept.) 0,4 – 27 aug.

Depuneri atmosferice Bq/mp/zi

Valori imediate 2,1 0,5 (iulie) 18,1 – 27 aug.

119 200 Bq/mp/zi

Valori după 5 zile 0,5 0,4(iulie) 1,7 – 2 sept. 29 50 Bq/mp/zi

Apa brută Bq/l post Golesti , râul Milcov

Valori imediate 0,434 0,157 (iulie)

1,618 – 15 dec.

144 2 Bq/l

Valori după 5 zile 0,147 0,103 (oct.)

0,265 – 24 dec.

55 2 Bq/l

Vegetaţia Bq/kg (se efectuează în perioada 1 aprilie- 31 octombrie)

R.A. Betaglobală 168,3 80,9 (oct.)

316,0 - 17 iulie 17

Solul Bq/kg ( se efectuează în tot timpul anului când nu este acoperit solul)

R.A. Betaglobală 507,3 340,7 (nov.)

750,4 -18 iulie

23

Debitul dozei gamma

MicroGy/h 0,113 0,077(aug.)

0,210 – 15 dec.

0.250 μGy/h

În cursul semestrului II 2012, activităţile betaglobale determinate nu au evedenţiat abateri

de la media multianuală şi nici nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare. Concentraţiile izotopilor radioactivi naturali Radon şi Toron calculate s-au situat în limitele

specifice teritoriului judeţului ( valoarea medie semestrială fiind de 8,2 Bq /mc pentru Radon şi 0,2 Bq/mc pentru Toron).

Valorile orare ale debitului de doză externă nu au prezentat depăşiri ale limitelor de avertizare variind între 0,077- 0,210 µGy/h.

Nivelul mediu semestrial al radioactivităţii factorilor de mediu, măsuraţi în semestrul II 2012 este în continuă scădere faţă de nivelul din perioada accidentului de la Cernobîl.

La nivelul semestrului II 2012 se observă continua diminuare a amplitudinii maximului anual a contaminării radioactive, principala sursă de contaminare artificială a judeţului fiind reprezentată de procesele de resuspensie de pe sol, importantă fiind contaminarea iniţială (din timpul accidentului de la Cernobîl) a judeţului.

Page 15: 90819_Starea mediului

15

CAPITOLUL 4 REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

În Semestrul II 2012 la nivelul APM Vrancea au fost efectuate un număr total de 374 măsurători ale nivelului de zgomot urban.

Pe străzi de categorie tehnică II, în Semestrul II 2012 s-au efectuat un număr de 272

măsurători. Evoluţia valorilor medii ale nivelului de zgomot echivalent pe străzi de categoria tehnică II în

municipiul Focşani este prezentată mai jos :

Valori medii ale nivelului de zgomot echivalent pe strazi de categoria tehnica II in

municipiul FOCSANI

60

62

64

66

68

70

72

74

CMAiulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

dB

CMA

b-dul Bucuresti(UM

01270)

b-dulBucuresti(VINCON)

b-dul Unirii(Prefectura)

b-dul

Independentei(biserica)

b-dul Garii(liceuKogalniceanu)

str. Mare a Unirii(scoalaIon Basgan)

str. Cuza Voda(spital)

b-dul Unirii(sala

Poliva lenta)

În semestrul II 2012 valoarea maxima admisă (70dB) pentru străzi de categorie tehnică II, a fost depăşită în lunile august, septembrie şi decembrie în punctul de măsurare B-dul Bucureşti (UM 01270). Pe străzi de categorie tehnică III, în Semestrul II 2012 s-au efectuat un număr de 102 măsurători. Evoluţia valorilor medii ale nivelului de zgomot echivalent pe străzi de categoria tehnică III în municipiul Focşani este prezentată mai jos :

Page 16: 90819_Starea mediului

16

60

65

70

75

dB

CMAiulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

Valori medii ale nivelului de zgomot echivalent pe strazi de categoria tehnica III in

municipiul Focsani

CMA

Str. Tineretii(scoala

Duiliu Zamfirescu)

Str. Cezar

Bolliac(colegiu

Unirea)

Str. Stefan celMare(scoala Stefan

cel Mare)

În semestrul II 2012 valoarea maxima admisă (65dB) pentru străzi de categorie tehnică III

nu a fost depăşită la nici un punct de măsurare.

Măsurători zgomot Locaţie

Nr. măsurători Maxima măsurată

(dB) Depăşiri

% Sesizări rezolvate

% Indicator

utilizat

Pieţe , spaţii comerciale , restaurante în aer liber

- - - -

Lech

Incinte de şcoli şi creşe , grădiniţe,spaţii de joacă pentru copii

- - - -

Lech

Parcuri, zone de recreere şi odihnă

- - - - Lech

Incintă industrială - - - - Lech

Zone feroviare - - - - Lech

Măsurători la cerere 2 41,40 dB 0 % 100 % Lech

Parcaje auto - - - - Lech

Stadioane , cinematografe în aer liber

- - - - Lech

Trafic

374 măsurători

ale nivelului de

zgomot urban:

- 272 măsurători

pe strazi de

categorie tehnică

II ;

- 102 măsurători

pe strazi de

categorie tehnică

III

Strazi de

categorie

tehnica II:

83,8dB înregistrată în

luna iulie în

punctul B-dul

Bucureşti(UM

01270);

Strazi de

categorie

tehnică III:

75,8 dB înregistrată în

luna iulie în

punctul str.

8,45 %

Strazi de

categ.

tehnica II

3,92%

Strazi de

Determinările

s-au efectuat

conform

Reţelei de

supraveghere

fonică a

oraşului

Focşani.

Lech

Page 17: 90819_Starea mediului

17

Tinereţii

(Şcoala

Generală nr.10).

categ.

tehnica

III

Altele- zone locuibile - - - - Lech

La solicit ag. economici

- - - - Lech

Total 376

CAPITOLUL 5 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII SOLULUI

Determinări efectuate în cadrul laboratorului APM Vrancea În semestrul II 2012 s-au efectuat analize de sol în următoarele puncte de supraveghere : Puncte de control : - FOCŞANI livadă - FOCŞANI, intrare Cerdac

- SLOBOZIA CIORĂŞTI - DOAGA Şuşiţa - ADJUD Burcioaia

- COTEȘTI - Vedagro - ODOBEȘTI – Staţiunea Viticolă

- PANCIU - TULNICI - NEREJU

Rezultatul analizelor efectuate este prezentat în tabelul de mai jos :

Locul recoltării

Indicatori analizaţi

Valori normale

Rezultate

analize

FOCŞANI

livadă

20 cm 40 cm

pH, unit.pH - 7,4 7,3

Conductivitate S/cm - 380 392

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 430 444

Crom mg/Kg subst. uscata 30 3,4 3,1

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 7,4 7,1

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 8,2 7,9

Fier mg/Kg subst. uscata - 12,2 10,6

Germeni totali nr./ml - 48000 11000

Bacili coliformi nr./l - 44000 9000

pH, unit.pH - 7,2 7,2

Page 18: 90819_Starea mediului

18

FOCŞANI , intrare Cerdac

Conductivitate S/cm - 440 470

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 498 532

Crom mg/Kg subst. uscata 30 4,2 4,0

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 8,3 8,2

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 9,4 9,1

Fier mg/Kg subst. uscata - 11,4 10,9

Germeni totali nr./ml - 36000 11000

Bacili coliformi nr./l - 32000 11000

SLOBOZIA CIORĂŞTI

pH, unit.pH - 7,8 7,8

Conductivitate S/cm - 375 410

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 419 464

Crom mg/Kg subst. uscata 30 3,2 2,9

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 6,4 6,1

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 7,3 6,8

Fier mg/Kg subst. uscata - 11,2 10,8

Germeni totali nr./ml - 42000 12000

Bacili coliformi nr./l - 36000 11000

DOAGA Şuşiţa

pH, unit.pH - 7,5 7,5

Conductivitate S/cm - 350 380

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 396 430

Crom mg/Kg subst. uscata 30 3,9 3,7

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 6,1 6,0

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 6,8 6,9

Fier mg/Kg subst. uscata - 12,6 12,1

Germeni totali nr./ml - 30000 9000

Bacili coliformi nr./l - 30000 7500

ADJUD

Burcioaia

pH, unit.pH - 7,6 7,5

Conductivitate S/cm - 395 456

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 447 516

Crom mg/Kg subst. uscata 30 4,3 4,0

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 8,9 8,8

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 8,6 8,9

Fier mg/Kg subst. uscata 10,4 10,7

Germeni totali nr./ml - 32000 12000

Bacili coliformi nr./l - 28000 11000

COTEŞTI Vedagro

20 cm 40 cm

pH, unit.pH - 7,3 7,2

Conductivitate S/cm - 385 415

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 436 470

Crom mg/Kg subst. uscata 30 3,2 3,1

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 7,6 7,4

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 5,9 5,4

Fier mg/Kg subst. uscata - 10,5 10,2

Germeni totali nr./ml - 28000 12000

Bacili coliformi nr./l - 28000 11000

ODOBEŞTI

pH, unit.pH - 7,14 7,12

Conductivitate S/cm - 380 398

Page 19: 90819_Starea mediului

19

St. Viticolă Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 430 442

Crom mg/Kg subst. uscata 30 4,1 3,8

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 8,5 9,2

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 9,6 9,9

Fier mg/Kg subst. uscata - 9,8 9,2

Germeni totali nr./ml - 30000 11000

Bacili coliformi nr./l - 26000 11000

PANCIU

pH, unit.pH - 7,32 7,30

Conductivitate S/cm - 385 390

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 436 442

Crom mg/Kg subst. uscata 30 4,5 4,3

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 5,7 5,2

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 4,9 4,7

Fier mg/Kg subst. uscata - 6,2 6,1

Germeni totali nr./ml - 32000 11000

Bacili coliformi nr./l - 28000 9000

TULNICI

pH, unit.pH - 7,08 7,09

Conductivitate S/cm - 420 435

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 476 493

Crom mg/Kg subst. uscata 30 2,4 2,1

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 1,3 1,0

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 1,2 1,1

Fier mg/Kg subst. uscata - 5,6 5,2

Germeni totali nr./ml - 14000 7500

Bacili coliformi nr./l - 12000 7500

NEREJU

pH, unit.pH - 7,04 7,03

Conductivitate S/cm - 410 420

Conţinut total de săruri mg/100g subst. uscata

- 464 476

Crom mg/Kg subst. uscata 30 2,2 1,9

Cupru mg/Kg subst. uscata 20 1,8 1,9

Plumb mg/Kg subst. uscata 20 1,3 1,04

Fier mg/Kg subst. uscata 4,9 4,3

Germeni totali nr./ml - 20000 9000

Bacili coliformi nr./l - 20000 9000

Concluzii : Conform Ordinului nr.756/1997 – Reglementarea privind evaluarea poluării mediului , solul

analizat în secţiunile de control de mai sus, se încadreaza la sol “normal “ . Datele analizelor bacteriologice nr.germeni/gr.sol şi nr. coliformi totali/gr.sol efectuate pe

eşantioanele de sol recoltate, au indicat că se încadrează în limite nomale. Au fost raportate la valorile date în literatura de specialitate Microbiologia sanitară de S. Mănescu, tabel XXIII – Indicatori biologici de poluare a solului (sol curat < 10000; sol slab poluat 10000 –100000; sol poluat 100000 – 1000000; sol foarte poluat > 1000000) se încadrează în limite normale.

Page 20: 90819_Starea mediului

20

CAPITOLUL 6

IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR EUROPENE - În domeniul controlului emisiilor de COV rezultaţi de la depozitarea şi distribuţia benzinei

s-a urmărit, permanent conformarea agenţilor economici din judeţul Vrancea şi cheltuielile realizate în vederea conformării la Directiva 94/63/CE transpusă în legislaţia românească prin HG 568/2001, republicată în 2007, situaţiile materializandu-se prin raportările către ANPM şi ARPM Galaţi.

- Permanent s-a actualizat baza de date ce cuprinde toţi agenţii economici aflaţi sub incidenţa Directivei 94/63/CE (adresă, denumire, încadrare, stadiul reglementării din punct de vedere al autorizării, raportarea evaluării emisiilor de COV şi a cantităţii anuale de benzină tranzitată, certificate de inspecţie tehnică COV, etc.), atât pentru staţiile de distribuţie carburanţi cât şi pentru operatorii ce deţin containere mobile, în vederea raportărilor către ARPM Galaţi.

- În domeniul Schimbări climatice: - S-au colectat şi transmis, către ARPM Galaţi, datele necesare construirii Inventarului

Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, sectorul Procese Industriale, INEGES 2012. - S-au transmis către ANPM, chestionarele completate, necesare realizării Proiectului pentru

Comisia Europeana DG Mediu referitor la Colectarea şi analiza datelor pentru a se informa asupra anumitor revizuiri solicitate de Directiva 2010/75/ EU privind emisiile industriale ( IED).

- În domeniul controlului poluării industriale: În judeţul Vrancea sunt 9 operatori economici care intră sub incidenţa Directivei IPPC:

SC ENET SA Focşani (cod activ. conf. anexei IPPC - 1.1.), SC STG STEEL SRL (fosta SC LAMINATE SA Focşani ) (cod activ. conf. anexei IPPC - 2.3 a), SC VRANCART SA Adjud (cod activ. conf. anexei IPPC - 6.1 b), SC AGROIND SA Doaga (cod activ. conf. anexei IPPC - 6.6 b), SC AVICOLA SA Focşani (cod activ. conf. anexei IPPC - 6.6 a), SC AVIPUTNA SRL Goleşti (cod activ. conf. anexei IPPC-6.6 a), SC V& G OIL 2002 SRL ( cod activ. conf. anexei IPPC – 4.1 b), SC PREMIUM PORC SRL (cod activ. conf. anexei IPPC – 6.6 b), SC CONSINTERFIN SRL (cod activ. conf. anexei IPPC – 6.6 b )

Numărul instalaţiilor IPPC din jud. Vrancea: 10 SC AVICOLA SA FOCŞANI are 2 instalaţii IPPC: - Platforma Goleşti - Platforma Petreşti Din cei 9 operatori IPPC - 1 operator mai are perioadă de tranziţie: - SC VRANCART SA Adjud - până la 31.12.2014 SC VRANCART SA Adjud- este în procedură de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 16/07.06.2007, revizuită în 22.05.2009. SC AVIPUTNA SRL Golesti- S-a afişat pe site-ul APM Vrancea draft-ul autorizaţiei integrate de mediu şi se aşteaptă observaţiile din partea celorlalte autorităţi.

SC V&G OIL 2002 SRL are oprită activitatea de producţie începând cu data de 10.08.2007 din cauza lipsei de materie primă. SC STG STEEL SRL - SC LAMINATE SA a transferat AIM nr. 14/03.07.2006 reactualizată în data 30.10.2007, către SC STG STEEL SRL ( decizie transfer AIM nr. 435 / 27.06.2012 emisă de ARPM Galaţi);- a notificat ARPM Galaţi şi APM Vrancea ca şi-a început activitatea în data de 12 septembrie; - a notificat APM Vrancea referitor la oprirea instalaţiei în perioada 19 decembrie 2012- 18 ianuarie 2013.

SC ENET SA FOCŞANI - este în procedură de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 22/26.09.2006, revizuită la 31.07.2009 .

SC CONSINTERFIN SRL- a obţinut Decizia etapei de încadrare nr. 183/27.12.2012 pentru proiectul ,, Echipare compartiment C6, hala nr. 8 „‟.

Page 21: 90819_Starea mediului

21

SC PREMIUM PORC SRL- este în procedură de revizuire a AIM nr. 18/16.07.2007, revizuită în data de 25.08.2008 şi a obţinut Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ,, Construire hală producţie „‟. Conform HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia APM Vrancea a primit de la APM Galaţi, documentaţiile instalaţiilor IPPC.

Unităţi cu impact transfrontier – nu sunt instalaţii IPPC cu impact transfrontier. Planificarea verificărilor comune (APM Vrancea cu GNM–Comisariatul Judeţean Vrancea), în

teren pe anul 2012, sem. II, în vederea controlului conformării la obiectivele IPPC din judeţ este următoarea:

1. S.C VRANCART SA Adjud 05.09.2012 2. SC PREMIUM PORC SRL Goleşti 25.10.2012 3. SC AVICOLA FOCŞANI SA platf. Petreşti şi Goleşti 06.09.2012

În judeţul Vrancea sunt 9 operatori înscrişi în Registrul PRTR. Lista acestora, precum şi codul unic de identificare ( ID) este:

1. S.C AVICOLA FOCŞANI S.A –platforma Goleşti RO2VN71 2. S.C AVICOLA FOCŞANI S.A – platforma Petreşti RO2VN72 3. S.C AVIPUTNA S.R.L- Goleşti RO2VN73 4. S.C VRANCART S.A -Adjud RO2VN64 5. SC STG STEEL SRL RO2VN25 6. S.C AGROIND S.A -Doaga RO2VN77 7. S.C PREMIUM PORC S.R.L- Goleşti RO2VN76 8. S.C CONSINTERFIN SRL- Slobozia Chiorăşti RO2VN78 9. S.C ENET SA – Focşani RO2VN19

10. S.C. CUP SA Focşani RO2VN51

Principalele atribuţii ale serviciilor IPPC la nivelul APM Vrancea au fost realizate şi anume : - Realizarea/ reactualizarea inventarelor instalaţiilor/ activităţilor la nivel local; - Parcurgerea unor etape din cadrul procedurii de emitere a acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu pe baza delegării de competenţă acordată de APM Galaţi; - Asigurarea monitorizării activităţilor conform art. 14 din Directiva 96/61/CE; - Realizarea, actualizarea permanentă a evidenţei înregistrărilor IPPC, la nivel local, cu referire în principal la următoarele aspecte: bază de date; instalaţii; evidenţa acordurilor/ autorizaţiilor integrate de mediu; principalele substanţe utilizate în procesele de bază din activităţile IPPC; materii prime, inclusiv substanţe periculoase în procesele tehnologice; tehnologii utilizate pe domenii conform Anexei I, deşeuri; măsurători de emisii; evidenţa nr. de controale şi inspecţii; rapoarte; accidente majore; - Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi la luarea deciziilor de mediu la nivel local; - Cooperarea cu alte autorităţi la nivel local şi societatea civilă; - Publicarea pe site-ul propriu a informaţiilor specifice domeniului; - Situaţia totală a investiţiilor asumate de operatorii instalaţiilor IPPC în planul de acţiuni pentru conformare pe domenii de mediu – pentru trimestrele III si IV. - Efectuarea de controale comune de către GNM CJ Vrancea şi APM Vrancea la SC ENET SA Focşani pentru verificarea conformării cu prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanţi provenind de la instalaţiile mari de ardere. Realizarea inventarierii IMA şi a emisiilor de dioxid de sulf , oxizi de azot şi pulberi din anul 2011.

Page 22: 90819_Starea mediului

22

-În domeniul utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii - Reactualizarea inventarelor instalaţiilor care se află sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) provenite din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii. Au fost prezentate în anul 2012 planuri de gestionare a solvenţilor organici/bilanţuri de solvenţi de la 28 operatori economici în vederea reactualizării inventarului instalaţiilor ce utilizează solvenţi organici. 7 instalaţii intră sub incidenţa Directivei COV şi respectă prevederile acesteia ( SC CRISTAL SERV 2005 SRL, SC EVISUPER 2000 SRL, SC IRVC-CFR SIRV MARASESTI SA, SC LAVA & CUCE RO SRL, SC RO.WE.NI. INDUSTRIE SRL, SC TEHNOFARM SRL ). - În anul 2012 APM Vrancea a realizat verificări la agenţii economici care au solicitat acte de reglementare ( autorizaţii ) pentru activitati ce utilizează solvenţi organici care ar putea intra sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) provenite din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (ex., SC AUTOSERVICE DAC SA, SC HELIOS SERVICE SRL, SC INCOMS SERVICE SRL, SC PREST GRUP INTERNATIONAL SRL, SC DIERNA SRL, SC BALCANIC PROD SRL, SC DMF POLIPLAST SRL, SC UNIPLAST –R SRL, IRVC – CFR SIRV MARASESTI SA, SC LAVA & CUCE SRL , SC AUTO DIVERSIS SRL,etc. ). - În domeniul Directivei SEVESO În judeţul Vrancea se află doua amplasamente care se încadrează sub incidenţa HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată cu HG nr. 79/2009:

- SC HYPPO GAS SRL – Depozit GPL, transport rutier şi comerţ cu ridicata butelii GPL uz casnic (aragaz) – din com. Tătăranu, sat Tătăranu – capacitatea maxima de stocare GPL 88 tone – deţine autorizaţia de mediu nr. 65/26.04.2010, revizuită la data de 27.09.2011, valabilă până la data de 26.04.2010.

- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” SA –Sucursala Moldova – Remiza Exploatare locomotive de marfa Adjud – din Adjud, str. Teiului, nr. 1- cu capacitaţi maxime de stocare de 2.177 t motorina, 1.110 t CLU, 369,3 t uleiuri minerale şi 150 t reziduu petrolier – deţine autorizaţia de mediu nr. 245/26.09.2012, valabilă până la data de 26.09.2022.

Remiza Exploatare locomotive de marfă Adjud a transmis către APM Vrancea raportul de audit ca urmare a efectuării auditului în scopul evaluării gradului de conformare în raport cu cerinţele HG nr. 804/2007. Realizarea auditului sistemului de management al securităţii a fost măsură prevăzuta în raportul de inspectie încheiat în urma inspecţiei efectuate în 27.03.2012, cu participarea reprentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Vrancea şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

- Acte de reglementări emise În Semestrul II 2012 la nivelul APM Vrancea au fost emise următoarele acte de reglementare

şi s-au desfăşurat următoarele activităţi :

INDICATORI REALIZAT

Acorduri de mediu 4

Clasarea notificării 912

Decizie etapa de încadrare 86

Autorizaţii de mediu 131

Din care cu program de conformare 0

Avize de mediu 3

Revizuiri autorizaţii mediu 37

Dezbateri publice 7

Şedinţe CIA 0

Şedinţe CAT 21

Page 23: 90819_Starea mediului

23

CAPITOLUL 7 PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

În semestrul II 2012 personalul Compartimentului Arii Protejate din cadrul Agenţiei pentru

Protecţia Mediului Vrancea, a derulat acţiuni de monitorizare a statutului de conservare a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate şi de supraveghere a stării factorilor de mediu din judeţul Vrancea.

Reţeaua naţională de arii naturale protejate şi Reţeaua NATURA 2000 (Directiva 92/43/CEE asupra conservării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi fauna şi Directiva 79/409/CEE privind protejarea păsărilor sălbatice modificată de Directiva 91/244/C, Directiva 94/24/CE, Directiva 97/49/CE) include în cadrul judeţului Vrancea:

Denumire arie naturală protejată Categorie arie naturală protejată

Suprafaţă (ha)

Padurea Lepsa-Zboina

REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

210,7

Tisita REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

2726,3

Cascada Putnei REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

10.0

Groapa cu Pini REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

11.0

Strâmtura Coza REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

15.0

Râpa Rosie REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

49.6

Pârâul Bozu REZERVATIE NATURALA 5.0

Algheanu REZERVATIE NATURALA 10.0

Lacul Negru REZERVATIE NATURALA;SCI 88,1

Padurea Verdele REZERVATIE NATURALA;SCI 273

Cascada Misina REZERVATIE NATURALA;SCI 221

Muntele Goru REZERVATIE NATURALA; ZONA DE PROTECTIE INTEGRALA IN CADRUL PARCULUI NATURAL PUTNA VRANCEA; INCLUSA IN SCI PUTNA -VRANCEA; INCLUSA IN SPA MUNTII VRANCEI

388,1

Caldarile Zabalei REZERVATIE NATURALA;SCI 378

Padurea Cenaru REZERVATIE NATURALA;SCI 365,8

Focul Viu de la Andreiasu

REZERVATIE NATURALA 12.0

Reghiu-Scruntaru REZERVATIE NATURALA;SCI 95,7

Padurea Dalhauti REZERVATIE NATURALA;SCI 188,2

Muntioru-Ursoaia SCI 156

Lunca Siretului REZERVATIE NATURALA, INCLUSA PARTIAL IN SPA LUNCA SIRETULUI INFERIOR

388,4

Poiana Muntioru REZERVATIE NATURALA;SCI 20

Putna-Vrancea/SCI Putna -Vrancea/

PARC NATURAL; SUPRAPUS SCI PUTNA -VRANCEA; SUPRAPUS SPA MUNTII VRANCEI

38 204 /38 212,8/38190,029

Page 24: 90819_Starea mediului

24

SPA Muntii Vrancei

Merişor-Cotul Zatuanului

REZERVATIE NATURALA;SCI; INCLUS IN SPA LUNCA SIRETULUI INFERIOR

468,6

Şindriliţa SCI 884

Măgura Odobesti SPA 13164,446

Lunca Siretului Inferior

SPA/SCI 36492,2/25080,67

Soveja SCI

4566,541

Pădurea Buciumeni - Homocea

SCI

4993,251

Râul Putna SCI 655,368

Subcarpaţii Vrancei

SPA 35823,082

În vederea respectării prevederilor legislative specifice au fost analizate documentaţiile de solicitare a emiterii actelor de reglementare privind protecţia mediului pentru activităţi economice, şi s-au realizat verificări în teren ale locaţiilor pentru amplasamente ale acestora, în mod special pentru activităţile de exploatare a masei lemnoase în areale din cadrul Parcului Natural Putna Vrancea, în care această activitate este permisă de legislaţia în vigoare şi pentru activitaţile de exploatare a agregatelor minerale, în mod deosebit din albia râului Siret, având în vedere integrarea unei însemnate părţi a acesteia în SPA/SCI Lunca Siretului Inferior (sit Natura 2000).

S-au realizat verificări ale documentaţiilor şi ale amplasamentelor obiectivelor situate în interiorul sau în vecinătatea siturilor Natura 2000 (Arii speciale de protecţie avifaunistică – SPA şi Situri de importantă comunitară – SCI), fiind emise dupa caz, avize sau declaraţii ale autorităţii competente cu monitorizarea acestora, sau declanşându-se procedura de evaluare adecvată. De asemeni au fost analizate şi cererile de revizuire ale autorizaţiilor de mediu. La solicitarea operatorilor, în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, au fost analizate documentaţiile şi în urma verificărilor din teren, au fost emise declaraţii ale autoritaţii competente cu monitorizarea siturilor Natura 2000.

Pentru activităţi în cadrul ariilor naturale protejate unde acestea sunt permise, sau în afara lor, au fost analizate rapoartele la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, în vederea autorizării. S-au realizat verificări ale amplasamentelor pentru toate obiectivele economice din localităţi ale caror teritorii administrative se suprapun diferitelor categorii de arii naturale protejate, din reţeaua naţională sau comunitară, sau pentru activităţi susceptibile de a genera impact asupra habitatelor sau speciilor de interes conservativ. În mod special au fost realizate verificări ale amplasamentelor pentru obiective sau pentru desfaşurare de activităţi în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ROSPA0075 Măgura Odobeşti şi ROSCI0208 Putna-Vrancea/ROSPA0088 Munţii Vrancei/Parcul Natural Putna Vrancea. Având în vedere solicitările de emitere a autorizaţiilor de exploatare a masei lemnoase s-au realizat verificări în teren ale amplasării acestora. Consilieri din cadrul Compartimentului Protecţia Naturii au participat la şedinţele de analiză tehnică, în cazul în care activitatea sau locaţia obiectivului era susceptibilă de a avea impact asupra ariilor protejate.

În aceasta perioada Compartimentul Arii Protejate din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, a emis 12 autorizaţii pentru recoltare/ capturare (Ordinul 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie si/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna salbatică şi a importului acestora).

Având în vedere schimbările recente privind siturile Natura 2000 atât privind retrasarea limitelor cât şi a schimbării statutului de protecţie a unor areale ( prin suprapunerea sau includerea de noi situri), au fost realizate informări ale custozilor/administratorilor.

În judeţul Vrancea sunt autorizate (Directiva 99/22/CEE privind grădinile zoologice):

Page 25: 90819_Starea mediului

25

Expoziţia de animale vii – Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Vrancei aflat în proprietatea : Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Zonal de Îngrijire şi Tratament pentru Animale Sălbatice (CZITAS) Vrancea aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Vrancea şi în administrarea: Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice.

În fiecare luna au fost realizate verificările la faţa locului în vederea actualizării Fişelor de evidenţă pentru Acvariul Public din cadrul Muzeului Vrancei şi pentru Centrul Zonal de Îngrijire a Animalelor Sălbatice (CZITAS) din localitatea Petreşti, com. Vânători, cu date corespunzătoare perioadei.

Au fost realizate deplasări în teren în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ROSPA0075 Măgura Odobeşti şi ROSCI0208 Putna-Vrancea/ROSPA0088 Munţii Vrancei/Parcul Natural Putna Vrancea, Pădurea Buciumeni Homocea, Râul Putna în vederea monitorizării starii de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional.

Au fost elaborate şi transmise către ARPM Galaţi măsurile minime de conservare necesare managementului ariilor protejate care nu au încă custode sau administrator: Subcarpaţii Vrancei, Râul Putna, Pădurea Verdele, Pădurea Buciumeni-Homocea.

Personalul din cadrul compartimentului, a participat împreună cu reprezentanţi ai administratorilor fondurilor cinegetice şi ai organizatiilor neguvernamentale interesate, la acţiuni de teren pentru evaluarea efectivelor din speciile de animale strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, implementează proiectul Life/08/NAT/RO/000500 “Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali” ce are ca arie de implementare: Judeţele Vrancea, Covasna, Harghita şi un buget total: de 515.066 €.

Data de debut a proiectului este 15.01.2010 iar cea de finalizare: 20.12.2013. Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea şi parteneri: Agenţia pentru Protecţia

Mediului Covasna, Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Asociaţia pentru Conservarea Diversitatii Biologice – Vrancea, Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita.

Scopul Proiectului: -Conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de Ursus arctos din România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în zona central-estică a Carpaţilor Orientali.

Obiectivele proiectului: -Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei carpatice de urs brun; -Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile; -Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici; -Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, implementează în parteneriat cu Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice şi Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea proiectul: „Pe urmele carnivorelor mari din rezervaţia Naturală Cheile Tişiţei” Scopul proiectului: Îmbunătăţirea imaginii carnivorelor mari şi creşterea nivelului de informare al turiştilor prin implicarea activă a vizitatorilor Rezervaţiei Naturale Cheile Tişiţei într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în natură despre urs, lup şi râs. Obiectivele proiectului : O.1. Informarea, educaţia şi creşterea nivelului de siguranţă şi recreere al vizitatorilor Rezervaţiei Naturale Cheile Tişiţei prin realizarea unei poteci tematice: ”Pe urmele carnivorelor mari”. O.2. Îmbunătăţirea conservării in-situ a speciilor de carnivore mari prin încurajarea relaţiilor de coexistenţă cu localnicii şi promovarea ariei protejate în contextul unor evenimente internaţionale. De la debutul proiectului s-a conturat forma tehnică detaliată a potecii, traseului, tipului de marcaj, modelele utilizate pentru confecţionarea panourilor, localizarea bârlogului artificial de urs, a tronsoanelor din potecă cu imprimeuri de urme (aleea ursului, aleea râsului, aleea lupului), localizarea arborilor cu urme de marcaj teritorial, design panouri informative şi cutii interactive/interpretative, etc

Page 26: 90819_Starea mediului

26

CAPITOLUL 8 GESTIUNE DEŞEURI

Principalele acţiuni pe linia gestionării deşeurilor în semestrul II 2012

1. S-au emis aprobări de transport pentru o cantitate totală de 46324.8 tone deşeuri periculoase, conform H.G. 1108 / 2007, pentru societăţi specializate; 2. S-a participat la Comisiile de valorificare/distrugere a bunurilor confiscate la I.J. Poliţie Vrancea, Inspectoratul de Jandarmi, Biroul Vamal Focşani, Garda Financiară; 3. S-a întocmit situaţia privind stadiul colectării selective a deşeurilor la nivelul localitaţilor pe semestrul I al anului 2012 şi s-a transmis la A.N.P.M; 4. S-a centralizat stadiul eliminării echipamentelor cu PCB în sememestrul I al anului 2012; 5. S-a participat la controalele solicitate de Instituţia Prefectului, împreună cu Garda de Mediu şi S.G.A. , la S.C. PREMIUM PORC S.R.L. Goleşti , S.C. AGROINVESTMENTS MOLDOVA S.R.L. Goleşti , S.C. CONSINTERFIN S.R.L. Coteşti , AVICOLA Focşani – fermele Goleşti, Petreşti şi abator Focşani, staţia de epurare CUP S.A. Focşani, SC NISPROD SRL Focşani pentru aplicarea măsurilor de reducere a poluării atmosferei cu noxe din activitaţile de creştere a porcilor şi de fertilizare a terenurilor agricole cu dejecţii; 6. S-a participat la verificarea în teren , împreună cu serviciul Reglementări , a realizarii integrale a măsurilor de închidere şi ecologizare a depozitului de deşeuri lichide de la S.C. VRANCART S.A. Adjud. 7. S-a participat la verificarea în teren, împreuna cu Serviciul Reglementări, în vederea autorizarii punctului de colectare deşeuri a SC COMPIL SA Vaslui; 8. S-a acordat sprijin pentru Asociaţia Ecotic şi REMAT VRANCEA S.A. Focşani pentru organizarea unei campanii de colectare a DEEE în perioana 20 august – 20 septembrie 2012 la nivelul tuturor comunelor cu populaţie peste 2000 locuitori; 9. S-a transmis către A.N.P.M. , în vederea derularii unei noi etape a programului “Rabla”, a listei operatorilor economici autorizaţi să colecteze/trateze V.S.U. . 10. S-a finalizat baza de date privind operatorii economici care genereaza VSU pentru anul 2011. 11. S-au distribuit chestionare privind gestionarea deşeurilor în anul 2011 pentru unităţi din eşantionul statistic la nivel de judeţ; 12. S-au facut completări şi modificări la draftul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - revizuit 2011; 13. S-a realizat raportarea trimestrială privind transportul de deşeuri periculoas, 14. S-a realizat raportarea anuală privind firmele care colectează/reciclează deşeuri de ambalaje; 15. S-a întocmit situaţia solicitată de M.M.P. referitoare la progresele realizate în implementarea Directivelor din domeniul gestionării deşeurilor. 16. S-a participat la şedinţa Comitetului Judeţean Interinstituţional, cu tema respectării legislaţiei la comercializarea produselor alimentare în perioada sărbătorilor de iarna.

Page 27: 90819_Starea mediului

27

Cantităţi de deşeuri gestionate în SEM. II 2012 (perioada iunie – decembrie)

APM Denumire material

Stoc la sfarsitul

lunii iunie 2012

Cantitate (tone) Stoc la sfarsitul

lunii dec. 2012 (tone)

colectată valorificată Eliminată

APM VRANCEA

1.Deseuri municipale 0,000 51711,000 0,000 51711,000 0,000

2.Sticla 368,408 289,552 324,959 0,000 333,001

3.PET 76,441 326,149 324,095 0,000 78,495

4.PE 255,802 742,095 835,766 0,000 162,131

5.Hartie/carton 172,788 3787,067 3750,016 0,000 209,839

6.Uleiuri uzate 30,181 41,68 44,152 0,000 27,709

7.PCB/PCT 1,592 1,592

8.Acumulatori auto 170,916 841,608 936,240 0,000 76,284

9.Anvelope uzate 123,422 2317,658 2141,163 0,000 299,917

10.Des. lemnoase 6960,000 33580,000 35270,000 0,000 5270,000

11.Rumegus 4210,000 7940,000 7410,000 0,000 4740,000

12.Spitalicesti 0,000 51,486 0,000 51,486 0,000

CAPITOLUL 9 POLUĂRI ACCIDENTALE În semestrul II al anului 2012 la nivelul judeţului Vrancea s-au derulat următoarele evenimente:

1. În data de 09.10.2012, ora 0930, pe DJ Focşani – Suraia, la cca 1 km de localitatea Bilieşti, autocisterna aparţinând SC DUROMEL SRL Bacau, încărcată cu produs petrolier s-a răsturnat într-o curbă periculoasă. În urma incidentului o cantitate de aproximativ 8 tone produs petrolier s-a scurs pe carosabil si sol pe o suprafaţa de cca 200 mp. S-a intervenit imediat cu apa datorită riscului de explozie, material absorbat pe partea carosabilă şi sol. S-a descărcat conţinutul autocisternei într-o cisterna autorizată. S-au prelevat probe de sol care s-au înaintat la ICPA Bucureşti pentru analize. Urmare rezultatelor acestor investigaţii, se impun acţiuni reparatorii pentru a îndepărta efectele poluării (accidentale) produse şi aducerea la starea iniţială a solului pe suprafaţa afectată. În consecinţă, conform prevederilor OUG nr. 68/2007, s-au demarat acţiuni de identificare a operatorului economic care se face vinovat de producerea poluării menţionate, pentru stabilirea acţiunilor reparatorii pentru prejudiciul adus mediului.

2. În data de 19.10.2012, ora 14.00 în comuna Andreiaşu de Jos, amonte de localitatea

Butucoasa, au fost identificaţi peşti morţi pe râul Milcov pe o lungime de cca 3km. Au fost prelevate probe de apă de SGA Vrancea (indicatorii analizaţi: oxigen dizolvat, pH, CCO-Mn, azot amoniacal). Au fost transmise probe spre analiză la DSVSA Vrancea în vederea identificării cauzei mortalitătii piscicole. În acest caz nu a fost afectată toată fauna piscicolă. Rezultatele probelor nu au indicat prezenta poluantilor toxici.

Page 28: 90819_Starea mediului

28

CAPITOLUL 10 CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

În cursul semestrului II 2012 au fost realizate următoarele investiţii pentru protecţia mediului:

Investiţii (mii RON)

Realizări Observaţii

Nr.crt. Total Surse proprii

Buget local

Buget stat

Alte surse

Explicitare cap”alte

surse”( finanţări ext, granturi, etc.)

/Tip lucrări

APM Vrancea - Proiect LIFE 05/NAT/RO/000500

158,221 0 0 0 158,221 Fonduri europene

Total 158,221 158,221 0 0 158,221

S-a centralizat situaţia investiţiilor de mediu realizate de operatorii economici pe anul 2012, furnizată de Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu:

Realizări Observaţii explicitare cap”alte surse”(finanţări ext, granturi, etc.) /Tip

lucrări

Total cumulat pe anul 2012

Nr.crt. Total Surse proprii

Buget local

Buget stat

Alte surse

-

Agenţi economici

30295 210 0 6505 23580 -

Total 30295 210 0 6505 23580 - 30295

Page 29: 90819_Starea mediului

29

STATISTICA LUNARA PRIVIND CALITATEA AERULUI IN JUD. VRANCEA PE ULTIMILE 6 LUNI 2012

ZONA DE

RECOLTARE Poluant

TIMP DE

PREL

NR. PROBE

NR PROB DEPAS

FRECV. DEPAS

SUMA CONC

MED. CONC

CONC MAX

INREG

COEF SINERGIC

COEF GEN DE

POLUARE

APM FOCSANI

NH3 24h 172 0 0 2.285 0.013285 0,045 0.164 0,135147

H2S 24h 172 0 0 0.043 0,000248 0,001 0,030466

P.SUSP 24h 147 0 0,00 2.671 0.018168 0.032 0,349046

P.SED 28z 6 0 0,00 78.800 13.13333 14.900 0.772549

FOCSANI SUD

H2S 24h 172 0 0 0.042 0.000241 0.001 0.188 0.029708

NH3 24h 172 0 0,00 3.233 0.018799 0.076 0.210744

FOCSANI COMAT

H2S 24h 172 0 0 0.037 0.000217 0.001 0.146 0.027165

NH3 24h 172 0 0,00 2.516 0.014627 0.048 0.145710

ODOBESTI

H2S 24h 172 0 0 0.031 0.000183 0.000 0.138 0.022672

NH3 24h 172 0 0,00 2.369 0.013774 0.035 0.138156

P.SED 30z 6 0 0 86.300 14.38333 16.100 0.846078

MARASESTI P.SED 30z 6 0 0,00 80.800 13.466667 15.900 0.792157

FOCSANI P.SED 30z 6 0 0 75.700 12.616667 14.200 0.742157

ST.METEO ADJUD P.SED 30z 6 0 0 80.400 13.40000 14.200 0.788235

S.C.VINCON S.A. P.SED 30z 6 0 0 70.900 11.816667 15.200 0.695098

MAICANESTI P.SED 30z 6 0 0 93.700 15.616667 16.200 0.918627