Download pdf - 6.vezba nauka o boji

Transcript
 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  1/26

  Nauka

  o

  boji

  2008

  FakultettehnikihnaukaNoviSadDepartmanzagrafikoinenjerstvoidizajn

  1/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  2/26

  Digitalnekamere

  Digitalne kamere i fotoaparati sliku izrealnog,analognog sveta pretvaraju udigitalnu

  2/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  3/26

  NainaradadigitalnekamereOsnovnidelovislinikaokodklasinihfotoaparata:TeloObjektiv(Soiva)Blenda/OkidaSenzor/Film

  Objektivunosiinformacijekrozsistemsoiva(izotrava

  iodreujeinudaljinu,dubinupoljaiugaofotografisanja)Blenda/Okida kojikontroliuduinu(vreme)

  ekspozicije

  3/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  4/26

  SenzoriufotoaparatimaOsnovu digitalnih kamera i fotoaparataini CCD

  tehnologija.CCDsenzori (ChargeCoupledDevice)su smeteni u

  kuitu kamere na mestu gde sekod klasinih nalazi

  film

  4/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  5/26

  Informacijeobojama

  5/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  6/26

  Razdvajanjeboja kodulaznihureaja

  Jedna

  od

  glavnih

  razlika

  izme

  u

  skenera

  i

  digitalnogfotoaparatajebaunainurazdvajanjaboja.

  Skeneriskenirajutj.uzorkuju redpo redoriginala ili sa razdvojenim svetlom ili sa

  polihromatskim svetlom koji sekasnijerazdvaja.

  Digitalni

  fotoaparat

  sli

  no

  klasi

  nom

  filmu

  snimaoriginalucelosti.6/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  7/26

  BayerovmozaikFilteriubojikoddigitalnihfotoaparatasu

  rasporeeniuaruslinommozaiku.

  Svakipikseliligrupapikselaimadrugaijifilteriu

  mozaikucrveni,zeleniiplavipikselisufizikirazdvojeni.

  Nijedantakaoriginalanijesnimljenaucelom

  opseguboja:3slike(crvena,zelena,plava)

  Pikselineleejedaniznaddrugog.

  7/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  8/26

  UklanjanjeBayerovogmozaikaUklanjanjeBayerovogmozaikajeprocesprenoenja

  nizaprimarnihbojauslikukojasadriceluinformacijuobojizasvakipiksel.

  8/52

  original senzor ekran

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  9/26

  Uklanjanjemozaikaiinterpolacija

  9/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  10/26

  Problemisauklanjanjemmozaika

  Slike

  sa

  sitnim

  detaljima

  koje

  su

  blizu

  rezolucijesenzoramogudanapraveneeljeneporemeajenajeemoire.

  10/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  11/26

  Tipovisenzoraudigitalnimfotoaparatima

  CCD,

  CMOS

  iX3

  VarijacijeCCDtehnologijeFujiSuperCCD

  11/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  12/26

  X3Tehnologija2002KorporacijaFoveon

  napredak udigitalizaciji slike oponaa tehnologijustvaranja slike kao kod klasinih foto filma

  Foto osetljiveelije naipovima CCDi CMOSregistruju 50%zelene i po 25%crvenei plave.

  ip X3registruje 100%svake boje,kao i troslojnafilmska emulzija na taj nain to svaki njegov pikselregistruje sve triboje

  SastojiseodtriCMOSsloja12/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  13/26

  X3tehnologija

  13/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  14/26

  Klaseaparata

  14/52

  http://www.all-things-photography.com/professional-digital-slrs.htmlhttp://www.all-things-photography.com/semi-professional-dslr.htmlhttp://www.all-things-photography.com/advanced-digital-compact.htmlhttp://www.all-things-photography.com/digital-compact.html
 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  15/26

  KarakteristikeaparataBrojpiksela

  Veliinasenzora

  Veliinapiksela

  Soiva

  Brzinablende

  DubinabitovaA/DsenzoraDodatnifaktori:kvalitetboja,memorija,

  cena15/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  16/26

  Brojpikselatoveibrojviedetaljaivearezolucija

  16/52PremaprocenikompanijeHPklasini35mmfilmimarezolucijuod20MP

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  17/26

  Veliinasenzoraipiksela

  Razli

  iti

  senzori

  imaju

  razli

  ite

  odnose

  strana(aspectratio)

  Kvadratima

  odnosa

  strana

  1:1

  35mmfilmodnosstrana1,5:1

  Veinasenzoraudigitalnimfotoaparatimasenalaziizmeuovadva

  odnosa17/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  18/26

  Odnosistranasenzora

  18/52

  35mmfilm(36x24mm)

  2/3(8.8x6.6mm)1/2(6.4x4.8mm)

  1/3(4.8x3.6mm)

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  19/26

  ISOfaktorISOfaktorkodfotografijajedefinisao

  brzinu/osetljivostfilma.

  Viibrojoznaavaveubrzinutj.osetljivostna

  svetlostDupliranjebrojauISOfaktorudupliraosetljivostna

  svetlost.

  SenzorisamanjomISOosetljivoutrebajuviesvetla

  Viesvetla:

  Duaekspozicija moedovestidozamuenjairokougaoniobjektiv smanjujesedubinapolja.19/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  20/26

  SenzoriiISOfaktor

  Senzori

  sa

  viim

  ISO

  faktorom

  su

  boljiSenzorisaveimpikselimaupijajuvie

  svetlosti

  i

  time

  pove

  avaju

  ISO

  faktor.ISOfaktorsekreeod100do3200ivie

  NekekamereimajuvieISOfaktora

  20/52

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  21/26

  Kalibracija iprofilisanjePravilan odabir testkarte (IT8karte za klasine

  fotoaparate)

  Stabilniizvorosvetljenjasceneukojojse

  snima

  Akojemogueiskljuivanjeautomatskih

  opcijaPodeavanjeekspozicije

  Podeavanjebalansabeletakeisivogbalansa21

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  22/26

  Postupakkalibracijeiprofilisanja

  Podesitisivibalans(ibalansbeletake)nadigitalnojkamerinaistevrednosti(naprimer144,144,144)i

  podesitiodgovarajuutemperaturuboje

  Fotografisanjetestkarte,popravljanjemoguihgreakanafotografiji.

  Uzpomo softverazakalibracijuuraditiprofil.22

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  23/26

  BalansbeletakeBalansbeletakejeprocesuklanjanjaneeljenih

  poremeajaboje,takodaoseajbelebojenaslicibudesliankaooseajubelebojeuoku.

  Kodfotoaraparataseuzimauobzirtemperaturabojeizvorasvetlapodkojimsefotografie.

  23

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  24/26

  TestkarteXriteCOLOCHECKER

  Jedan od prvih testkartikorienajopredigitalnihfotoaparata

  4redasapo6polja

  Donjiredsadrineutralne

  tonoveodbeledocrne.

  24

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  25/26

  TestKarteGretagMacbeth SG(semi

  gloss)

  10redovapo14poljanaA4formatu

  Spoljanjiobru sadribele,siveicrnetonove

  Nanjemusenalazeiboje

  originalnogColorCheckera,dodatnisivitonoviitonovibojekoe.

  25

 • 7/23/2019 6.vezba nauka o boji

  26/26

  TestKarteHutchColorHCTtestkarta

  Sadri22redasa29poljaiodtampanajenafotografskipapir

  Spoljanjiobru sadribela,sivaicrnapolja,

  moe

  se

  koristiti

  kako

  za

  skeneretakoizadigitalnefotoaparate

  26