Transcript
Page 1: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78881',0%,'19*50 /1:;<1=>

?8@A:788B?C@A:788BDD@A:788B

Page 2: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.10

22.12.22.32.42.52.62.72.82.9

33.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.11

44.14.2

55.15.25.35.45.55.6

66.16.26.36.46.56.6

77.17.27.37.4

SatursApskats 3Smart TV 3App Gallery 3Nomas videofilmas 3Tie!saistes telev"zija 3Soci#lie t"kli 4Skype 4Viedt#lru$i un plan!etdatori 4TV raid"juma pauz%!ana un ieraksti 4Sp%les 5EasyLink 5

Uzst!d"#ana 6Televizora stat"vs un stiprin#jums pie sienas 6Padomi par vietas izv%li 6Str#vas vads 7Antena 7Satel"ta antena 7T"kls 7Ier"&u pievieno!ana 9Uzst#d"!anas izv%lne 18Dro!"ba un apkope 19

TV 21Iesl%g!ana 21T#lvad"bas pults 21Televizora lieto!ana 25TV ce'vedis 33P#rsl%g!ana uz ier"c%m 34Subtitri un valodas 34Taimeri un pulkstenis 35Att%la iestat"jumi 36Ska$as iestat"jumi 38Ambilight iestat"jumi 38Univers#l# piek'uve 40

Skat"ties satel"ttelev"ziju 42Satel"ttelev"zijas kan#li 42Satel"ttelev"zijas noska$o!ana 44

3D 48Nepiecie!amais apr"kojums 48J(su 3D brilles 483D satura skat"!an#s 49Optim#la 3D satura skat"!ana 50Br"din#jums par kait"gumu vesel"bai 503D bri''u kop!ana 50

Smart TV 51S#kuma izv%lne 51Smart TV lietojumprogrammas 51Video, fotoatt%li un m(zika 54Pause TV 56Ierakst"!ana 56Lietojumprogramma MyRemote 57

Skype 62Kas ir Skype? 62Skype palai!ana 62Kontaktpersonas 63Zvan"!ana programm# Skype 64

7.57.67.77.8

88.18.2

99.19.29.39.49.59.69.79.8

1010.110.210.310.4

1111.111.211.311.4

1212.112.212.312.412.512.6

Skype kred"ts 65Skype iestat"jumi 65Izrakst"!an#s 66Lieto!anas nosac"jumi 66

Sp$les 67Sp%l%t sp%li 67Divu sp%l%t#ju sp%les 67

Televizoru tehniskie dati 68Vide 68Str#vas padeve 69Uztver!ana 69Displejs 69Ska$a 69Multivide 69Savienojam"ba 70Izm%ri un svars 70

Televizora programmat%ra 71Programmat(ras versija 71Programmat(ras atjaunin#!ana 71Atkl#t# pirmkoda programmat(ra 71Atkl#t# pirmkoda licence 72

Atbalsts 73Re)istr%t 73Pal"dz"bas un mekl%!anas lieto!ana 73Pal"dz"ba tie!saist% 73Klientu apkalpo!ana 73

Autorties"bas un licences 74HDMI 74Dolby 74Skype 74DivX 74Microsoft 74Citas pre&u z"mes 74

Alfab$tiskais r!d"t!js 75

2 Saturs

Page 3: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

1

Apskats1.1

Smart TVSavienojiet !o Philips Smart LED TV ar internetu un atkl"jietjaunu telev#zijas pasauli. Varat izveidot vadu savienojumu armar!rut$t"ju vai ar# bezvadu savienojumu, izmantojot Wi-Fi.

Ja televizors ir savienots ar m"jas t#klu, varat taj" r"d#t att$lus,izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor" videoklipus, kassaglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizorat"lvad#bas pulti.

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat skat#ties tie!saistesvideo nom" iznom"tas videofilmas, izlas#t tie!saistes TV ce&vedivai ierakst#t savu iecien#to raid#jumu USB cietaj" disk". Smart TVlietojumprogrammas sniedz papildu jautr#bu, pied"v"jot da'"dasizklaides un $rtus pakalpojumus.

Lai ieg(tu papildinform"ciju, sada&" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Smart TV.

1.2

App GallerySmart TV televizor" atveriet sada&u App Gallery(Lietojumprogrammu galerija), lai p"rl(kotu lietojumprogrammas— televizoram piel"gotu t#mek&a viet%u kolekciju.

Atrodiet YouTube videoklipu, nacion"l" laikraksta, tie!saistesfotoatt$lu albuma, Facebook, Twitter un citu viet%ulietojumprogrammu. Pieejamas lietojumprogrammas videofilmunom"!anai no tie!saistes video nomas un lietojumprogrammasnokav$to raid#jumu skat#!anai. Ja lietojumprogrammu galerij"neatrodat mekl$to, izm$)iniet laimi glob"laj" t#mekl# unp"rl(kojiet internetu televizor".

Lai ieg(tu papildinform"ciju, sada&" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet App Gallery (Lietojumprogrammugalerija).

1.3

Nomas videofilmasLai skat#tos nom"tu videofilmu, jums nav j"iziet no m"jas —vienk"r!i iznom"jiet jaun"ko filmu no re)ion"l"s tie!saistesvideo nomas.

Iesl$dziet Smart TV un pievienojiet video nomaslietojumprogrammu Smart TV s"kumlapai.Atveriet video nomas lietojumprogrammu, izveidojiet person#gokontu, atlasiet filmu un nospiediet atska%o!anas pogu.Nek"das ne$rtas lejupiel"d$!anas — filmu varat skat#tiesuzreiz*.

Lai ieg(tu papildinform"ciju, sada&" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Nomas videofilmas.

* Atkar#b" no izv$l$t"s video nomas video straum$!anaspakalpojuma.

1.4

Tie#saistes telev!zijaIzmantojot Smart TV tie#saistes telev!zijas lietojumprogrammas(TV straum$!ana), varat noskat#ties TV raid#jumu, kas tikkobeidzies, vai skat#ties raid#jumus sev v$lam" laik".Mekl$jiet raidorganiz"cijas logotipu lietojumprogrammu galerij".

Apskats / Tie!saistes telev#zija 3

Page 4: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Tie"saistes telev!zija.

1.5

Soci#lie t!kliJums nav j"piece#as no d$v"na, lai apskat$tu draugu zi%ojumusdator". Atveriet pakalpojumu Smart TV, atlasiet soci#l# t!klalapu un atbildiet uz zi%ojumiem, s&'ot d$v"n".

Smart TV atbalsta popul"ros soci"los t$klus Facebook unTwitter.

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet App Gallery (Lietojumprogrammugalerija).

1.6

SkypeIzmantojot Skype™, televizor" varat veikt video zvanus bezmaksas.

Varat piezvan$t draugiem un vi%us redz&t, lai kur tie atrastos. Laiveiktu video zvanu, nepiecie(ama kamera ar ieb!v&tu mikrofonuun labs interneta savienojums.

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Skype.

1.7

Viedt#lru$i un plan"etdatoriLai izmantotu viedt"lruni vai plan(etdatoru k" TV t"lvad$baspulti vai k" multivides kontrolleri, lejupiel"d&jiet PhilipsMyRemote lietojumprogrammu no sava viedt"lru%a vaiplan(etdatora lietojumprogrammu veikala.

Kontrol&jiet televizoru no sava viedt"lru%a vai plan(etdatora,p"rsl&dziet kan"lus vai mainiet ska#umu. Ar MyRemotelietojumprogrammu varat izmantot t"lruni vai plan(etdatoru, lainos!t$tu fotoatt&lus, m!ziku vai videoklipus no sava datora uztelevizoru. Turkl"t ar MyRemote lietojumprogrammuplan(etdator" varat atv&rt TV ce#vedi, las$t programmuinform"ciju un p"rsl&gt TV kan"lus ar vienu pirksta piesk"rienu.MyRemote lietojumprogramma ir pieejama iOS un Android.

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet lietojumprogrammu MyRemote.

1.8

TV raid!juma pauz%"ana unierakstiJa televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat pauz%t unierakst!t digit"l"s telev$zijas kan"la p"rraidi.

Pauz&jiet raid$jumu un atbildiet uz steidzamu telefona zvanu vaivienk"r(i pa%emiet p"rtraukumu sporta sp&les laik", kam&rtelevizors saglab" p"rraidi USB cietaj" disk". V&l"k varat ats"ktskat$(anos.Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat ar$ ierakst$tdigit"l"s telev$zijas raid$jumus. Varat ierakst$t, kad skat"tiesattiec$go programmu, vai ar$ iepl"not programmas ierakst$(anun"kotn&.

4 Apskats / TV raid$juma pauz&(ana un ieraksti

Page 5: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Pauz"t TV vai Ierakst!#ana.

1.9

Sp"lesJa s"kuma izv$ln$ atlasa sp"$u konsoli, televizor" autom"tiskitiek p"rsl$gti iestat%jumi, kas ide"li piem$roti sp$#u sp$l$&anai.

Ja sp$l$jat vair"ku sp$l$t"ju sp$li sadal%t" ekr"n", varat iestat%t,lai televizors r"d%tu katru ekr"nu pilnekr"na re'%m". Katrssp$l$t"js var koncentr$ties uz savu sp$li.

Lai r"d%tu abus ekr"nus, televizor" tiek izmantota 3Dtehnolo(ija. Lai sp$l$tu divu sp$l$t"ju sp$li ar diviem da'"diematt$liem pilnekr"na re'%m", katram sp$l$t"jam nepiecie&amssavs 3D bri##u p"ris.

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Sp"$u konsole vai Divu sp"l"t%ju sp"les.

1.10

EasyLinkIzmantojot funkciju EasyLink, varat vad%t piesl$gtu ier%ci,piem$ram, Blu-ray disku atska)ot"ju, izmantojot televizorat"lvad%bas pulti.EasyLink izmanto funkciju HDMI CEC, lai sazin"tos arpiesl$gtaj"m ier%c$m.

Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet EasyLink.

Apskats / EasyLink 5

Page 6: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

2

Uzst!d"#ana2.1

Televizora stat"vs unstiprin!jums pie sienas

Televizora stat"vsTelevizora stat!va pamatn" ir ieb#v"ti TV ska$ru%i. Televizorastat!v& ietverta liela ska$ru%u kaste optim&lai ska%ai, sal!dzinot arpl&n& TV displej& ieb#v"tiem ska$ru%iem.

Lai ieg#tu ska%u, vienm"r savienojiet pamatnes vadu artelevizoru. Vadu pievienojiet cie'i.Lai ieg#tu vislab&ko ska%u, nenovietojiet stat!va pamatni uzbieza pakl&ja vai auduma.

Nor&d!jumus par televizora piestiprin&'anu pie sienas skatietkomplekt& eso'aj& !saj& lieto'anas pam&c!b&. Ja '! pam&c!ba irpazaud"ta, varat to lejupiel&d"t no vietnes www.philips.comLai mekl"tu !so lieto'anas pam&c!bu lejupiel&dei, izmantojiettelevizora veida numuru.

Lai uzzin&tu, k& piestiprin&t televizoru pie sienas, izmantojottelevizora stat!vu, sada$& Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts)un atrodiet Stiprin!jums pie sienas.

Stiprin!jums pie sienasIzmantojot televizora stat!va pamatni un k&ju, televizoru varatpiestiprin&t pie sienas.

Izmantojiet gan pamatni, gan k&ju, lai izveidotu groz&mustiprin&jumu, vai ar! tikai pamatni, lai piestiprin&tu televizorutuv&k sienai. Lai ieg#tu ska%u, vienm"r savienojiet pamatnesvadu ar televizoru. Vadu pievienojiet cie'i.

Nor!d"jumu par piestiprin!#anu pie sienasNor&d!jumus par televizora piestiprin&'anu pie sienas skatietkomplekt& eso'aj& !saj& lieto'anas pam&c!b&. Ja '! pam&c!ba irpazaud"ta, varat to lejupiel&d"t no vietnes www.philips.comLai mekl"tu !so lieto'anas pam&c!bu lejupiel&dei, izmantojiettelevizora veida numuru.

Papildapr"kojuma sienas stat"va izmanto#ana

(is televizors ir sagatavots ar! VESA standartiem atbilsto'aisienas stiprin&juma skavai (nop"rkama atsevi')i).VESA kods nor&d!ts blakus televizora tipa numuram.

- 40PFL7007 - VESA MIS-F 200,200,M6- 46PFL7007 - VESA MIS-F 200,200,M6- 55PFL7007 - VESA MIS-F 400,400,M6- 40PFL8007 - VESA MIS-F 200,200,M6- 46PFL8007 - VESA MIS-F 200,200,M6- 55PFL8007 - VESA MIS-F 400,400,M6- 46PFL9707 - VESA MIS-F 300,300,M6- 60PFL9607 - VESA MIS-F 400,400,M6

Sagatavo#anaIz%emiet 4 skr#ves televizora aizmugur", kas nosedz VESAskr#vju caurumus. Neizmantojiet '!s 4 skr#ves, lai piestiprin&tupapildapr!kojuma sienas stiprin&juma skavu.Lai dro'i piestiprin&tu skavu, izmantojiet skr#ves, kuru garumsatbilst z!m"jum& nor&d!tajam garumam.

Iev$r"baiLai televizoru piestiprin&tu pie sienas, vajadz!gas !pa'as iema%as,t&d"$ 'o darbu dr!kst veikt tikai kvalific"ti speci&listi. Stiprinottelevizoru pie sienas, j&iev"ro televizora svaram atbilsto'idro'!bas standarti. Pirms televizora novieto'anas izlasiet ar!dro'!bas br!din&jumus.TP Vision Netherlands B.V. neuz%emas atbild!bu parneatbilsto'i veiktu stiprin&'anu, k& rezult&t& noticis negad!jumsvai g#ta trauma.

2.2

Padomi par vietas izv$li• Novietojiet televizoru viet&, kur t& ekr&nu neapsp!d tie'isaules stari.• Lai ieg#tu visliel&ko Ambilight efektu, samaziniet telpasapgaismojumu.• Lai ieg#tu visliel&ko Ambilight efektu, novietojiet televizoru nevair&k k& 25 cm att&lum& no sienas.• Ide&lo televizora skat!'an&s att&lumu nosaka, ekr&na diagon&lesgarumu reizinot ar tr!s. S"*ot ac!m j&b#t vien& augstum& arekr&na centru.• Lai ieg#tu vislab&ko ska%u, novietojiet televizoru uz cietasvirsmas.

6 Uzst&d!'ana / Padomi par vietas izv"li

Page 7: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

2.3

Str!vas vadsIevietojiet str!vas vadu televizora ligzd! POWER.P!rliecinieties, vai str!vas vads ir dro"i pievienots televizoram.P!rliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienot! str!vas vadakontaktdak"a ir visu laiku #rti pieejama.Atvienojot elektr$bas vadu, vienm#r turiet kontaktdak"u, nevisvadu.

Lai gan "is televizors gaidst!ves re%$m! pat#r# maz elektr$bas, japaredzat, ka televizoru nelietosiet ilg!ku laiku, atvienojiet str!vasvadu, lai taup$tu elektroener&iju.

Lai ieg'tu papildinform!ciju par televizora iesl#g"anu unizsl#g"anu, sada(! Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts) unatrodiet Gaidst!ve.

2.4

AntenaAtrodiet antenas savienojumu televizora aizmugur#. Stingriievietojiet antenas kabeli antenas ligzd! a.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to arantenas sign!lu no antenas sadales sist#mas (izplat$tas da%osre&ionos). Izmantojiet IEC koaksi!l! 75 omu RF kabe(a antenassavienot!ju.

Izmantojiet "o antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejassign!liem.

2.5

Satel"ta antenaTelevizora aizmugur# atrodiet F tipa satel$ta savienojumu.Pievienojiet satel$ta antenas kabeli pie "$ savienojuma.

2.6

T"kls

Bezvadu savienojums

Nepiecie#amais apr"kojums

Lai televizoru savienotu ar internetu, izmantojot bezvadusavienojumu, nepiecie"ams bezvadu mar#rut$t!js. Izmantojiet!trdarb$gu (platjoslas) interneta piesl#gumu.

DLNATelevizor! tiek izmantots DLNA sertific#ts protokols, lai atrastuun atv#rtu failus cit!s ier$c#s bezvadu t$kl!, piem#ram, dator! vaiNAS ier$c#. Varat izmantot datoru, kur! darbojasoper#t!jsist#ma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7,Mac OSX vai Linux oper#t!jsist#mas.

Multivides servera programmat%ra

Uzst!d$"ana / T$kls 7

Page 8: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Ja dator! ir instal"ta multivides servera programmat#ra,televizora ekr!n! varat atv"rt dator! saglab!tos fotoatt"lus,m#zikas un video failus.Izmantojiet k!du no jaun!kaj!m multivides serveraprogrammat#ras versij!m, piem"ram, Windows Media Player11, Twonky™ vai l$dz$gas programmas*.Instal"jiet programmat#ru dator! un iestatiet t!, lai kop$gotumultivides failus ar televizoru. Papildinform!ciju skatietmultivides servera programmat#ras lietot!ja rokasgr!mat!.Lai televizor! atv"rtu failus, dator! j!darbojas multivides serveraprogrammat#rai.

* Lai ieg#tu p!rskatu par atbalst$to multivides serveraprogrammat#ru, sada%! Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts)un atrodiet Multivides servera programmat"ra, atbalst!t#.

Savienojuma izveide

Izpildiet 1.-5. darb$bu.

1. darb!ba - P!rliecinieties, vai bezvadu t$klamar&rut"t!js iriesl"gts.2. darb!ba - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!$ana unnospiediet OK (Labi).3. darb!ba - Atlasiet Izveidot savienojumu ar t!klu unnospiediet OK (Labi).4. darb!ba - Atlasiet Bezvadu un nospiediet OK (Labi).5. darb!ba - Atlasiet Sken%t, lai atrastu bezvadu t$klu. Jamar&rut"t!js atbalsta WPS (Wi-Fi aizsarg!t! instal"&ana), varatatlas$t WPS. Atlasiet v"lamo opciju un nospiediet OK (Labi).

- Sken%tAtlasiet Sken%t, lai atrastu bezvadu t$klu (bezvadumar&rut"t!ju). Televizors, iesp"jams, atrad$s vair!kus tuvum!eso&os bezvadu t$klus.

- WPSJa mar&rut"t!js atbalsta WPS, varat tie&i izveidot savienojumu,neizmantojot sken"&anu. Pieejiet pie mar&rut"t!ja, nospiedietpogu WPS un atgriezieties pie televizora 2 min#&u laik!. P"ctam nospiediet Pievienot, lai izveidotu savienojumu.Ja m!jas t$kl! ir ier$ces, kas izmanto WEP dro&$bas &ifr"&anassist"mu, nevar izmantot WPS.Ja, izveidojot savienojumu, j!izmanto WPS PIN kods, atlasietSken%t, nevis WPS.

6. darb!ba - Atrasto t$klu sarakst! atlasiet savu bezvadu t$klu unnospiediet OK (Labi).Ja j#su t$kla nav sarakst!, jo t$kla nosaukums ir pasl"pts (irizsl"gta mar&rut"t!ja SSID apraide), atlasiet Man. ievade, lai patsievad$tu t$kla nosaukumu.

7. darb!ba - Atkar$b! no mar&rut"t!ja tipa tagad varat ievad$t&ifr"&anas atsl"gu (WEP, WPA vai WPA2). Ja esat jau iepriek&ievad$jis &$ t$kla &ifr"&anas atsl"gu, varat atlas$t T#l#k, lai uzreizizveidotu savienojumu.Ja mar&rut"t!js atbalsta WPS vai WPS PIN, varat atlas$t WPS,WPS PIN vai Standarta. Atlasiet v"lamo un nospiediet OK(Labi).

- StandartaAtlasiet Standarta, lai manu!li ievad$tu &ifr"&anas atsl"gu (paroli,ieejas fr!zi vai dro&$bas atsl"gu). Lai ievad$tu &ifr"&anas atsl"gu,varat izmantot tastat#ru vai t!lvad$bas pulti. Kad parole irievad$ta, nospiediet Pievienot.

- WPS PINLai izveidotu dro&u WPS savienojumu ar PIN kodu, atlasietWPS PIN un nospiediet OK (Labi). Pierakstiet par!d$to 8ciparu PIN kodu un ievadiet to mar&rut"t!ja programmat#r!dator!. Pieejiet pie televizora un nospiediet Pievienot. Laiuzzin!tu, kur! viet! mar&rut"t!ja programmat#r! j!ievada PINkods, skatiet mar&rut"t!ja lietot!ja rokasgr!matu.

8. darb!ba - Ja savienojums izveidots veiksm$gi, tiks par!d$tszi'ojums.

T!kla konfigur#cijaJa neizdodas izveidot savienojumu, varat p!rbaud$t mar&rut"t!jaDHCP iestat$jumu. DHCP j!b#t iestat$tam k! Iesl%gts.Ja esat pieredz"jis lietot!js un v"laties iestat$t t$klu ar statisko IPadres"&anu, atlasiet televizor! iestat$jumu Statisk! IP.Lai televizor! iestat$tu statisko IP adresi, nospiediet h, atlasietS Iestat!$ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet T!klaiestat!jumi > T!kla konfigur#cija > Statisk# IP. Kad izv"ln" iratlas$ta opcija Statisk! IP, varat iestat$t IP adresi un citusnepiecie&amos iestat$jumus t!s pa&as izv"lnes sada%! Statisk# IPkonfigur#cija.

T!kla probl%mas

Bezvadu savienojuma t!kls nav atrasts vai darbojas artrauc%jumiem• Mikrovi%'u kr!snis, DECT bezvadu t!lru'i un citas tuvum!eso&as Wi-Fi 802.11b/g/n ier$ces var rad$t trauc"jumus bezvadut$kl!.• P!rliecinieties, vai t$kla ugunsm#ri at%auj piek%uvi televizorabezvadu savienojumam.• Ja m!jas bezvadu t$kls nedarbojas pareizi, m"(iniet uzst!d$tvadu t$klu.

Nedarbojas internets• Ja savienojums ar mar&rut"t!ju ir izveidots pareizi, p!rbaudietmar&rut"t!ja savienojumu ar internetu.

Datora un interneta savienojums ir l%ns• Sk. bezvadu savienojuma mar&rut"t!ja lieto&anas rokasgr!mat!pieejamo inform!ciju par darb$bas r!diusu, datu p!rs#t$&anas!trumu un citiem ar sign!la kvalit!ti saist$tajiem faktoriem.• Mar&rut"t!ju izmantojiet kop! ar !trdarb$gu (platjoslas)interneta piesl"gumu.

Vadu savienojumsNepiecie$amais apr!kojumsNepiecie&ams t$kla mar$rut%t#js, lai savienotu televizoru arinternetu. Savienojiet mar&rut"t!ju ar !trdarb$gu (platjoslas)interneta piesl"gumu.

8 Uzst!d$&ana / T$kls

Page 9: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Noska!o"anaIzpildiet 1.-5. darb!bu.1 - Savienojiet mar"rut#t$ju ar televizoru, izmantojot t!kla vadu(Ethernet vadu**).2 - P$rliecinieties, vai mar"rut#t$js ir iesl#gts.3 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#"ana un nospiediet OK(Labi).4 - Atlasiet Izveidot savienojumu ar t#klu un nospiediet OK(Labi).5 - Atlasiet Vadu un nospiediet OK (Labi).Televizors past$v!gi mekl# t!kla savienojumu. Kad savienojums irveiksm!gi izveidots, tiek par$d!ts zi%ojums.

T#kla konfigur$cijaJa neizdodas izveidot savienojumu, varat p$rbaud!t mar"rut#t$jaDHCP iestat!jumu. DHCP j$b&t iestat!tam k$ Iesl#gts.Ja esat pieredz#jis lietot$js un v#laties iestat!t t!klu ar statisko IPadres#"anu, atlasiet televizor$ iestat!jumu Statisk$ IP.Lai televizor$ iestat!tu statisko IP adresi, nospiediet h, atlasietS Iestat#"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet T#kla iestat#jumi > T#kla konfigur$cija > Statisk$ IP.Kad izv#ln# ir atlas!ta opcija Statisk$ IP, varat iestat!t IP adresi uncitus nepiecie"amos iestat!jumus t$s pa"as izv#lnes sada'$Statisk$ IP konfigur$cija.

DLNATelevizor$ tiek izmantots DLNA sertific#ts protokols, lai atrastuun atv#rtu failus cit$s t!kla ier!c#s, piem#ram, dator$. Varatizmantot datoru, kur$ darbojas oper#t$jsist#ma MicrosoftWindows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linuxoper#t$jsist#mas.

Multivides servera programmat%raJa dator$ ir instal#ta multivides servera programmat&ra,televizora ekr$n$ varat atv#rt dator$ saglab$tos fotoatt#lus,m&zikas un video failus.Izmantojiet k$du no jaun$kaj$m multivides serveraprogrammat&ras versij$m, piem#ram, Windows Media Player11, Twonky™ vai l!dz!gas programmas*.Instal#jiet programmat&ru dator$ un iestatiet t$, lai kop!gotumultivides failus ar televizoru. Papildinform$ciju skatietmultivides servera programmat&ras lietot$ja rokasgr$mat$.Lai televizor$ atv#rtu failus, dator$ j$darbojas multivides serveraprogrammat&rai.

* Lai ieg&tu p$rskatu par atbalst!to multivides serveraprogrammat&ru, sada'$ Pal#dz#ba nospiediet * List (Saraksts)un atrodiet Multivides servera programmat%ra, atbalst#t$.

**Lai izpild!tu noteikumus par elektromagn#tisko sader!bu,izmantojiet ekran#tu 5E kategorijas FTP t!kla Ethernet vadu.

T#kla iestat#jumiLai atv#rtu sada'u T!kla iestat!jumi, nospiediet h, atlasiet SIestat#"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet T#kla iestat#jumi un nospiediet OK (Labi).

Skat#t t#kla iestat#jumus(eit redzami visi pa"reiz#jie t!kla iestat!jumi: IP un MAC adrese,sign$la stiprums, $trums, "ifr#"anas metode u. c. iestat!jumi.

T#kla tipsIestata vadu vai bezvadu t!klu.

T#kla konfigur$cijaIestata t!kla konfigur$ciju k$ DHCP un autom$tisk$ IP vai Statisk$IP.

Statisk$ IP konfigur$cijaJa ir iestat!ta statisk$ IP adrese, "eit var iestat!t visusnepiecie"amos statisk$s IP adres#"anas iestat!jumus.

Ciparu multivides render&t$js — DMR (Digital MediaRenderer)Lai sa%emtu multivides failus no viedt$lru%iem vaiplan"etdatoriem, iestatiet DMR k$ iesl&gtu.

TV t#kla nosaukumsJa j&su t!kl$ ir vair$ki televizori, "eit varat tos p$rd#v#t.

Interneta atmi!as not#r#"anaIzmantojot opciju Izt!r!t interneta atmi%u, varat izdz#st visustelevizor$ saglab$tos interneta failus. Tiek not!r!ta Philips SmartTV re)istr$cija un vecuma ierobe*ojuma iestat!jumi, videonomas lietojumprogrammas pieteik"an$s dati, visas iecien!t$sSmart TV lietojumprogrammas, interneta gr$matz!mes unv#sture. Interakt!v$s MHEG lietojumprogrammas televizor$ varb&t saglab$ju"as s!kfailus. Ar! "ie faili tiek izdz#sti.

2.7

Ier#'u pievieno"ana

Padomi par savienojumiem

Sasl&g"anas pam$c#ba

Savienojot ier!ci ar televizoru, vienm#r izmantojiet kvalitat#v$kopieejamo savienojumu. Izmantojiet ar! kvalitat!vus vadus, lainodro"in$tu labu att#la un ska%as p$rraidi.

Ja jums nepiecie"ama pal!dz!ba, lai savienotu vair$kas ier!ces artelevizoru, varat skat!t Philips TV sasl&g"anas pam$c#bu.Pam$c!b$ sniegta inform$cija par to, k$ savienot ier!ces un kurusvadus izmantot.

Atveriet vietni www.connectivityguide.philips.com

Uzst$d!"ana / Ier!+u pievieno"ana 9

Page 10: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Antena

Ja jums ir televizora pier!ce (digit"lais uztv#r#js) vai rakst!t"js,savienojiet antenas vadus t", lai antenas sign!ls ietu caurtelevizora pier!ci un/vai rakst!t"ju un tikai p#c tam nok$%tutelevizor". T"d#j"di antena un televizora pier!ce uz rakst!t"ju varnos%t!t iesp#jamos papildu kan"lus, lai tos ierakst!tu.

HDMI

HDMI savienojums nodro&ina vislab"ko att#la un ska'askvalit"ti. Vien" HDMI vad" ir apvienoti video un audio sign"li.Izmantojiet HDMI vadu augstas iz&(irtsp#jas (HD — HighDefinition) TV sign"liem. Lai nodro&in"tu maksim"li kvalitat!vusign"la p"rraidi, izmantojiet HDMI vadu, kas nav gar"ks par 5 m.

EasyLink HDMI CECJa ier!ces ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, unatbalsta funkciju EasyLink, varat t"s vad!t ar televizora t"lvad!baspulti. Funkcijai EasyLink HDMI CEC j"b%t iesl#gtai televizor" unpievienotaj" ier!c#.Lai ieg%tu papildinform"ciju par EasyLink lieto&anu, sada$"Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet EasyLinkHDMI CEC.

HDMI ARCVisi televizora HDMI savienojumi atbalsta ARC (Audio ReturnChannel — audio atgriezes kan"ls).Ja ar! ier!cei (parasti m"jas kino sist#mai) ir HDMI ARCsavienojums, piesl#dziet to pie jebkura HDMI savienojuma &aj"televizor". Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav j"pievienopapildu audio vads, kas s%ta televizora ska'as sign"lu uz m"jaskino sist#mu. HDMI ARC savienojum" ir apvienoti abi sign"li.Lai pievienotu m"jas kino sist#mu, varat izmantot jebkuru &!televizora HDMI savienojumu, ta)u ARC ir pieejams vienlaikustikai 1 ier!cei/savienojumam.

Ja v#laties izsl#gt ARC kan"lu HDMI savienojumos, nospiedieth, atlasiet S Iestat"#ana un nospiediet OK (Labi). AtlasietTelevizora iestat"jumi > Ska$a > Uzlabots > HDMI ARC.

DVI—HDMIJa ier!cei ir tikai DVI savienojums, izmantojiet DVI-HDMIadapteri. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un ska'aipievienojiet audio lab"s/kreis"s puses vadu (3,5 mmminispraudnis) audio ieejai VGA/DVI televizora aizmugur#.

Kop%#anas aizsardz"baDVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardz!bu pret platjoslasdigit"l" satura kop#&anu). HDCP ir kop#&anas aizsardz!bassign"ls, kas ne$auj kop#t DVD diska vai Blu-ray diska saturu. Tosauc ar! par DRM (digit"l" satura ties!bu p"rvald!ba).

Y Pb Pr

Komponentvideo YPbPr ir augstas kvalit"tes savienojums.YPbPr savienojumu var izmantot augstas iz&(irtsp#jas (HD) TVsign"liem. Papildus Y, Pb un Pr sign"liem pievienojiet kreis"s unlab"s puses audio sign"lu vadus, lai nodro&in"tu ska'u.

Lai pievienotu ier!ci, izmantojiet komplekt" eso&o YPbPradaptera vadu. Pievienojot ier!ci, savienojiet atbilsto&"s YPbPrsavienot"ja kr"sas (za$o, zilo, sarkano) ar vada spraud'iem.Ja ier!ce atbalsta ska'u, izmantojiet kreis"s/lab"s puses audioRCA savienot"ja ar minispraudni (3,5 mm) adaptera vadu(neietilpst komplekt").

SCART

SCART ir labas kvalit"tes savienojums. SCART savienojumuvar izmantot CVBS un RGB video sign"liem, ta)u nevarizmantot augstas iz&(irtsp#jas (HD) TV sign"liem. SCARTsavienojum" ir apvienoti video un audio sign"li.

Izmantojiet komplekt" iek$auto SCART adaptera kabeli, laipievienotu ier!ci.

10 Uzst"d!&ana / Ier!)u pievieno&ana

Page 11: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Audio izvade — optisk!

Audio izvade — optisk! ir augstas kvalit!tes ska"assavienojums. #is optiskais savienojums var p!rraid$t 5.1 audiokan!lus. Ja j%su audio ier$cei (parasti m!jas kino sist&mai) navHDMI ARC savienojuma, varat pievienot 'o ska"as vadu m!jaskino sist&mas optiskajam audio ievades savienojumam. #isaudio vads p!rraid$s televizora ska"u uz m!jas kino sist&mu.

Audio izvades sign!la tipu varat iestat$t t!, lai tas atbilstu m!jaskino sist&mas iesp&j!m.Lai ieg%tu papildinform!ciju, sada(! Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio izvades iestat"jumi.

Ja ska"a neatbilst video att&lam ekr!n!, varat piel!got audio unvideo sinhroniz!ciju.Lai ieg%tu papildinform!ciju, sada(! Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio un video sinhroniz!cija.

VGA

Izmantojiet VGA vadu (D-sub 15 savienot!ju), lai savienotudatoru ar televizoru. VGA savienojums (auj izmantot televizoruk! datora monitoru. Lai p!rraid$tu ska"u, varat pievienotkreis!s/lab!s puses audio vadu (3,5 mm minispraudnis).

Datoru varat pievienot ar$ bezvadu t$kl!, lai televizor! skat$tudator! saglab!tos multivides failus.Lai ieg%tu papildinform!ciju, sada(! Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet T"kls, bezvadu.

EasyLink HDMI CEC

HDMI CEC

Izmantojot funkciju EasyLink, varat vad$t pievienoto ier$ci artelevizora t!lvad$bas pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC*, laisazin!tos ar pievienotaj!m ier$c&m. Ier$c&m j!atbalsta HDMICEC un j!b%t pievienot!m, izmantojot HDMI savienojumu.* Consumer Electronics Control — pat!r!t"ju elektronisko ier#$uvad#ba

EasyLink iestat"#anaTelevizors tiek pieg!d!ts ar jau iesl&gtu funkcijuEasyLink.P!rliecinieties, vai pievienotaj!m EasyLink ier$c&m visiHDMI CEC iestat$jumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink varnedarboties ar citu z$molu ier$c&m.

HDMI CEC citu z"molu produktosHDMI CEC funkcijai da)!du z$molu produktos ir at'*ir$ginosaukumi. Da)i piem&ri: Anynet, Aquos Link, Bravia TheatreSync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu z$moluprodukti ir piln$gi sader$gi ar EasyLink.

Piem&r! min&tie HDMI CEC z$molu nosaukumi piederattiec$gajiem $pa'niekiem.

Ier"$u lieto#ana

Lai vad$tu ier$ci, kas pievienota HDMI ligzdai un iestat$ta arEasyLink, atlasiet ier$ci vai t!s veikto darb$bu televizorasavienojuma sarakst!. Nospiediet c SOURCE (Avots),atlasiet HDMI ligzdai pievienoto ier$ci un nospiediet OK (Labi).

Kad ier$ce ir atlas$ta, to var vad$t ar televizora t!lvad$bas pulti.Ta+u tausti"u h (S!kums) un o OPTIONS (Opcijas), k! ar$da)u citu rakstur$go televizora vad$bas tausti"u, piem&ram,Ambilight, komandas netiek p!rs%t$tas uz ier$ci.Ja nepiecie'am! tausti"a nav televizora t!lvad$bas pult$, varat toatlas$t izv&ln& Opcijas. Nospiediet o OPTIONS (Opcijas) unizv&("u josl! atlasiet % Vad"ba. Ekr!n! atlasiet vajadz$go ier$cestausti"u un nospiediet OK (Labi).Izv&ln& Vad$ba, iesp&jams, nav pieejami da)i (oti specifiskiier$ces tausti"i.

EasyLink iestat"jumi

Televizors tiek pieg!d!ts ar iesl&gtiem visiem EasyLinkiestat$jumiem. Katru EasyLink iestat$jumu var izsl&gt atsevi'*i.

EasyLinkLai pavisam izsl&gtu EasyLink, nospiediet h, atlasiet SIestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat"jumi > Visp!r%jie iestat"jumi >EasyLink > EasyLink. Atlasiet Izsl%gts un nospiediet OK (Labi).

EasyLink t!lvad"ba

Uzst!d$'ana / Ier$+u pievieno'ana 11

Page 12: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Ja v!laties izveidot sazi"u starp ier#c!m, bet nev!laties t$s vad#tar televizora t$lvad#bas pulti, varat atsevi%&i atsl!gt EasyLinkt$lvad#bas funkciju.EasyLink iestat#jumu izv!ln! atlasiet EasyLink t!lvad"ba un p!ctam atlasiet Izsl#gts.

Pixel Plus saiteDa'$m ier#c!m, piem!ram, DVD vai Blu-ray disku atska"ot$jam,var b(t pa%$m sava att!la kvalit$tes apstr$de. Lai nov!rstu sliktuatt!la kvalit$ti, ko var rad#t nesader#ba ar televizora apstr$desfunkciju, %o ier#)u att!la apstr$des funkcija j$atsp!jo. Televizorstiek pieg$d$ts ar iesl!gtu Pixel Plus saiti, kas atsp!jo jaun$kotelevizoram pievienoto Philips ier#)u att!la apstr$des funkciju.Lai izsl!gtu Pixel Plus saiti, EasyLink iestat#jumu izv!ln! atlasietPixel Plus saite un p!c tam atlasiet Izsl#gts.

Autom!tiska subtitru nob"deJa atska"ojat DVD vai Blu-ray disku Philips disku atska"ot$j$, kasatbalsta subtitrus, televizors var p$rvietot subtitrus uz aug%u.Subtitri b(s redzami neatkar#gi no izv!l!t$ att!la form$ta.Televizors tiek pieg$d$ts ar iesl!gtu autom$tisk$s subtitrunob#des funkciju.Lai izsl!gtu autom$tisko subtitru nob#di, EasyLink iestat#jumuizv!ln! atlasiet Autom!tiska subtitru nob"de un p!c tamatlasiet Izsl#gts.

Kop#jais interfeiss CAM

CI+

*is televizors ir sagatavots CI+ nosac#t$s piek+uves modu+aizmanto%anai.

Izmantojot CI+, varat skat#ties maksas HD programmas,piem!ram, filmas un sporta p$rraides, ko j(su re,ion$ pied$v$digit$l$s telev#zijas raidorganiz$cijas. Priek%apmaksas CI+modulis atkod! telev#zijas raidorganiz$ciju kod!t$s programmas.Digit$l$s telev#zijas raidorganiz$cijas nodro%ina %o CI+ moduli(CAM – nosac#t$s piek+uves modulis) maksas programmuabonentiem. *#m programm$m ir augsts aizsardz#bas l#menispret kop!%anu.

Lai ieg(tu papildinform$ciju par nosac#jumiem, sazinieties arviet!jo telev#zijas raidorganiz$ciju.

Lai ieg(tu papildinform$ciju par CAM pievieno%anu, sada+$Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Kop#jaisinterfeiss CAM.

CAM

CAM modu$a ievieto%anaPirms CAM ievieto%anas izsl!dziet televizoru.Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu t$ ievieto%anas virzienu.Nepareizi ievietojot CAM, varat saboj$t CAM un televizoru.

CAM kartes* ievieto%anai izmantojiet kop!j$ interfeisa slotu,kas atrodas televizora kreisaj$ pus!. Uzman#gi ievietojiet CAMkarti, cik t$lu iesp!jams, un atst$jiet to ievietotu slot$ visu laiku.Var paiet vair$kas min(tes, kam!r CAM modulis tiek aktiviz!ts.Ja iz"emsiet CAM moduli, televizor$ tiks atsp!jots apraidespakalpojums.

* Kop!j$ interfeisa slot$ var ievietot PC karti (PCMCIA), kur$tiek ievietota viedkarte. Abas kartes nodro%ina telev#zijasraidorganiz$cija.

Ja CAM modulis ir ievietots un ir samaks$ta abon!%anas maksa(savienojuma metodes var at%&irties), varat skat#ties telev#zijasp$rraides. Ievietotais CAM modulis ir paredz!ts tikai j(sutelevizoram.

CAM iestat"jumiLai iestat#tu CAM telev#zijas p$rrai'u paroles vai PIN kodus,nospiediet h, atlasiet S Iestat"%ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!lu iestat"jumi > Kop#jais interfeiss.Atlasiet CAM telev#zijas raidorganiz$ciju un nospiediet OK(Labi).

Televizora pier"ce (STB)Lai savienotu antenu ar televizora pier#ci (digit$l$s telev#zijasuztv!r!ju) un televizoru, izmantojiet 2 antenas vadus.

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet ar# HDMI vadu, laisavienotu televizora pier#ci ar televizoru. Ja pier#cei nav HDMIsavienojuma, varat izmantot ar# SCART vadu.

12 Uzst$d#%ana / Ier#)u pievieno%ana

Page 13: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Izsl!g"anas taimerisJa izmantojat tikai televizora pier!ces t"lvad!bas pulti, izsl#dziet$o autom"tisko taimeri, lai televizors netiktu autom"tiskiizsl#gts, ja 4 stundu laik" nav nospiests neviens televizorat"lvad!bas pults tausti%$.

Lai izsl#gtu izsl#g$anas taimeri, nospiediet h, atlasiet SIestat#"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat#jumi > Visp$r!jie iestat#jumi >Izsl!g"anas taimeris un p#c tam atlasiet Izsl!gts.

Satel#ttelev#zijas uztv!r!jsSavienojiet satel!ta antenas vadu ar satel!ttelev!zijas uztv#r#ju.

Papildus antenas savienojumam izmantojiet ar! HDMI vadu, laisavienotu ier!ci ar televizoru. Ja ier!cei nav HDMI savienojuma,varat izmantot ar! SCART vadu.

Izsl!g"anas taimerisJa izmantojat tikai satel!ttelev!zijas uztv#r#ja t"lvad!bas pulti,deaktiviz#jiet autom"tisko taimeri, lai televizors netiktuautom"tiski izsl#gts, ja 4 stundu laik" nav nospiests nevienstelevizora t"lvad!bas pults tausti%$.

Lai deaktiviz#tu taimeri, nospiediet h, atlasiet S Iestat#"anaun nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat#jumi > Visp$r!jie iestat#jumi >Izsl!g"anas taimeris un iestatiet sl!djoslu uz 0.

Pievienot

Lai savienotu m"jas kino sist#mu ar televizoru, izmantojietHDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai m"jas kinosist#mu ar ieb&v#tu disku atska%ot"ju.

Ja ier!cei nav HDMI savienojuma, varat izmantot ar! SCARTvadu.

HDMI ARCJa j&su m"jas kino sist#mai ir HDMI ARC savienojums, varat topievienot jebkurai televizora HDMI ligzdai. Visi televizora HDMIsavienojumi var atbalst!t audio atgriezes kan"la (Audio ReturnChannel — ARC) sign"lu. Ta'u p#c tam, kad ir pievienotam"jas kino sist#ma, televizors var nos&t!t ARC sign"lu tikai uz$o HDMI savienojumu.Ja izmantojat HDMI ARC, nav j"pievieno papildu audio vads.HDMI ARC savienojum" ir apvienoti abi sign"li.

Ja m"jas kino sist#mai nav HDMI ARC savienojuma,pievienojiet optisko audio vadu, lai p"rs&t!tu televizora ska%u uzm"jas kino sist#mu.

Audio un video sign$la sinhroniz!"anaJa ska%a neatbilst videoatt#lam ekr"n", liel"kaj" da(" DVD m"jaskino sist#mu varat iestat!t aizkavi, lai saska%otu ska%u un att#lu.Neatbilst!bu var redz#t ain"s, kur sarun"jas cilv#ki — teikumsjau ir pabeigts, bet cilv#ka l&pas v#l kustas.Lai ieg&tu papildinform"ciju, sada(" Pal#dz#ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio un video sinhroniz$cija.

Audio un video sinhroniz!"ana

Ja televizoram ir pievienota m"jas kino sist#ma, televizoraatt#lam j"b&t sinhroniz#tam ar m"jas kino sist#mas ska%u.Att#la un ska%as neatbilst!bu var redz#t ain"s, kur sarun"jascilv#ki — teikums jau ir pabeigts, bet cilv#ka l&pas v#l kustas.

Uzst"d!$ana / Ier!'u pievieno$ana 13

Page 14: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Autom!tiska audio un video sinhroniz"#anaIzmantojot jaun!k!s Philips m!jas kino sist"mas, audio un videosign!ls tiek autom!tiski sinhroniz"ts un ir vienm"r pareizs.

Audio sinhroniz"#anas aizkaveDa#!m m!jas kino sist"m!m, iesp"jams, ir j!piel!go audiosinhroniz"$anas aizkave, lai sinhroniz"tu audio un video sign!lu.Palieliniet aizkaves v"rt%bu m!jas kino sist"m!, l%dz att"ls atbilstska&ai. Var b't nepiecie$ama 180 ms aizkaves v"rt%ba. Skatietm!jas kino sist"mas lietot!ja rokasgr!matu.

Ja aizkaves v"rt%ba ir iestat%ta m!jas kino sist"m!, j!izsl"dzaudiosign!la izvades aizture televizor!. Lai izsl"gtu audiosign!laizvades aizturi, nospiediet h, atlasiet S Iestat$#ana unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Ska%a > Audiosign!la izvadesaizture. Atlasiet Izsl"gts un nospiediet OK (Labi).

Audiosign!la izvades nob$deJa nevarat iestat%t aizkavi m!jas kino sist"m!, ska&assinhroniz"$anu varat iestat%t televizor!.Lai sinhroniz"tu ska&u televizor!, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Ska%a > Audiosign!la izvadesnob$de. Ar sl%djoslu iestatiet ska&as nob%di un nospiediet OK(Labi). Iestat%t! v"rt%ba kompens" laiku, kas m!jas kino sist"mainepiecie$ams, lai apstr!d!tu televizora att"la ska&u. Nob%di variestat%t ar 5 ms so(iem. Maksim!lais iestat%jums ir 60 ms.Audiosign!la izvades aiztures iestat%jumam j!b't iesl"gtam.

Audiosign!la izvades iestat$jumi

Audio izvades form!tsAudio izvades form!ta standarta iestat%jums ir Daudzkan!lu.M!jas kinoz!les sist"mas ar daudzkan!lu ska&as iesp"j!m(Dolby Digital, DTS® vai l%dz%gas) var sa&emt saspiestudaudzkan!lu ska&as sign!lu no TV kan!la vai pievienota diskuatska&ot!ja.

Lai iestat%tu audio izvades form!tu, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Ska%a > Audio izvadesform!ts.Ja j'su m!jas kino sist"mai nav nek!du daudzkan!lu ska&asapstr!des iesp"ju, atlasiet Stereo.

Audio izvades izl$dzin!#anaIzmantojiet audio izvades izl%dzin!$anas iestat%jumu, laiizl%dzin!tu televizora un m!jas kino sist"mas ska(uma l%meni,kad p!rsl"dzat ska&u no vienas ier%ces uz otru. At$)ir%basska(um! var rad%t at$)ir%gas ska&as apstr!des sist"mas.

Lai izl%dzin!tu at$)ir%bas, nospiediet h, atlasiet S Iestat$#anaun nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Ska%a > Audio izvadesizl$dzin!#ana.Ja ska(uma at$)ir%ba ir liela, atlasiet Vair!k. Ja ska(uma at$)ir%ba irneliela, atlasiet Maz!k.

Audio izvades izl%dzin!$ana ietekm" gan optisk!s audio izvades,gan HDMI-ARC ska&as sign!lus.

Blu-ray disku atska%ot!jsLai savienotu Blu-ray disku atska&ot!ju ar televizoru, izmantojietHDMI vadu.

Ja Blu-ray disku atska&ot!js atbalsta EasyLink HDMI CEC, varatvad%t atska&ot!ju ar televizora t!lvad%bas pulti.Lai ieg'tu papildinform!ciju, sada(! Pal$dz$ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet EasyLink HDMI CEC.

DVD disku atska%ot!jsLai savienotu DVD atska&ot!ju ar televizoru, izmantojiet HDMIvadu.Ja ier%cei nav HDMI savienojuma, varat izmantot ar% SCARTvadu.

Ja DVD atska&ot!js ir savienots, izmantojot HDMI vadu, unatska&ot!js atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vad%t artelevizora t!lvad%bas pulti.Lai ieg'tu papildinform!ciju, sada(! Pal$dz$ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet EasyLink HDMI CEC.

Sp"lePievienojiet sp"(u konsoli televizora s!nos vai aizmugur".Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja sp"(ukonsolei ir tikai video (CVBS) un kreis!s/lab!s puses audio izeja,izmantojiet video un audio kreis!s/lab!s puses ieejas-SCARTadapteri, lai pievienotu konsoli SCART savienojumam.

14 Uzst!d%$ana / Ier%*u pievieno$ana

Page 15: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai ieg!tu vislab"ko kvalit"ti, savienojiet sp#$u konsoli artelevizoru, izmantojot HDMI vadu.Ja sp#$u konsole ir savienota, izmantojot HDMI vadu, un t"atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vad%t ar televizorat"lvad%bas pulti.

Lai savienotu sp#$u konsoli ar televizoru, varat izmantot ar%SCART adapteri (nav iek$auts komplekt").

USB cietais disks

Nepiecie!amais apr"kojums

Ja pievienojat USB cieto disku, varat pauz#t vai ierakst%t TVapraidi. TV apraidei j"b!t digit"lai apraidei (DVB apraide vail%dz%ga). Varat ar% pievienot USB cieto disku, lai skat%tos filmas notie&saistes video veikala (video p#c piepras%juma).

Lai skat"tos nom#tu videoJa esat izveidojis savienojumu ar internetu, varat iznom"t filmuno tie&saistes videi veikala. Atveriet Smart TV un start#jietnomas video lietojumprogrammu no Lietojumprogrammugalerijas.Da'iem tie&saistes video veikaliem var b!t nepiecie&ams USBzibatmi(as disks vai USB cietais disks, lai nodro&in"tu videostraum#&anas buferi (izmantojiet 8 GB USB zibatmi(as disku).Uzst"dot USB cieto disku, varat atlas%t opciju izmantot USBcieto disku k" video veikala video straumes buferi.

Lai aptur$tuLai aptur#tu (pauz#tu) p"rraidi, nepiecie&ams ar USB 2.0sader%gs cietais disks ar vismaz 32 GB atmi(as ietilp%bu unminim"lo rakst%&anas "trumu 30 MB/s.

Lai ierakst"tuLai pauz#tu un ierakst%tu apraides, nepiecie&ams cietais disks arvismaz 250 GB vietu.

TV ce%vedisPirms pie(emat l#mumu ieg"d"ties USB cietu disku, laiierakst%tu p"rraides, varat p"rbaud%t, vai j!su valst% ir iesp#jamsierakst%t digit"l"s telev%zijas kan"lus.T"lvad%bas pult% nospiediet tausti(u GUIDE (Ce$vedis). Ja TVce$ve'a lap" ir ieraksta poga, digit"l"s telev%zijas kan"lu p"rraidesvar ierakst%t.Ja ieraksta poga nav pieejama, p"rbaudiet, vai TV ce$vedis tiekatjaunin"ts ar datiem no interneta.Lai p"rbaud%tu, vai TV ce$ve'a dati tiek ieg!ti internet",nospiediet h, atlasiet S Iestat"!ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet televizora iestat"jumi > Visp#r$jie iestat"jumi > TVce%vedis. Atlasiet No interneta un nospiediet OK (Labi).

Lai uzzin"tu, k" &aj" televizor" uzst"d%t USB cieto disku, sada$"Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet USB cietaisdisks, uzst#d"!ana.

Noska&o!ana

Pirms pauz#t vai ierakst%t apraidi, j"pievieno un j"format# USBcietais disks. Ja v#laties ierakst%t apraidi ar TV ce$ve'a datiem nointerneta, pirms uzst"d%t USB cieto disku, j!su televizor" j"b!tiestat%tam interneta piesl#gumam.

1 - Pievienojiet USB cieto disku USB portam televizoraaizmugur#. Varat izmantot jebkuru televizora USB portu, betvispraktisk"k ir lietot portu blakus HDMI 1 ligzdai. Format#&anaslaik" nepievienojiet citas USB ier%ces citiem USB portiem.

2 - Iesl#dziet USB cieto disku un televizoru.3 - Kad televizor" ir iesl#gts digit"l"s telev%zijas kan"ls,nospiediet p (Pauze). Kad m#)in"siet pauz#t p"rraidi, tiks s"ktaformat#&ana. Format#jot pievienoto USB cieto disku, no t" tiekno(emti visi faili.Izpildiet ekr"n" redzamos nor"d%jumus.Kad USB cietais disks ir format#ts, atst"jiet to pievienotu visulaiku.

Br"din#jums!

Uzst"d%&ana / Ier%*u pievieno&ana 15

Page 16: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

USB cietais disks tiek format!ts tikai "im televizoram, j#snevarat izmantot saglab$tos ierakstus cit$ televizor$ vai dator$.Nekop!jiet un nemainiet ierakstu failus USB cietaj$ disk$,izmantojot datora lietojumprogrammas. T$d!j$di tiks saboj$tiieraksti. Format!jot citu USB cieto disku, t$ saturs tiks zaud!ts.Lai izmantotu j#su televizor$ instal!to USB cieto disku kop$ ardatoru, tas ir j$format!.

Lai ieg#tu inform$ciju par TV kan$lu pauz!"anu vai ierakst%"anu,sada&$ Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodietPauz"t TV vai Ierakst!#ana.

USB tastat$ra vai pele

USB tastat$ra

Pievienojiet USB tastat#ru (USB-HID tipa), lai ievad%tu televizor$tekstu.

Televizoram var pievienot tastat#ru un peli.Lai pievienotu, izmantojiet televizora s$n$ eso"o USBsavienojumu.

Tastat$ras iestat!#anaLai iestat%tu USB tastat#ru, iesl!dziet televizoru un pievienojietUSB tastat#ru vienam no USB portiem televizora s$nos. Kadtelevizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastat#ru, varat atlas%ttastat#ras izk$rtojumu un p$rbaud%t atlasi.Ja vispirms atlas$t kirilicas vai grie'u alfab!ta izk$rtojumu, varatatlas%t sekund$ru lat%(u alfab!ta izk$rtojumu.Lai main%tu tastat#ras izk$rtojumu v!l$k, nospiediet h, atlasietS Iestat!#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp%r"jie iestat!jumi > USBpele un tastat$ra > Tastat$ras iestat!jumi un nospiediet OK(Labi).

Kan%lu p%rd"v"#anas tausti&i- Enter  = labi- Atpaka&atk$pes tausti(" z = dz!st rakstz%mi pirms kursora- Bulti(u tausti(i = navig!t teksta lauk$- Lai p$rsl!gtu tastat#ras izk$rtojumus, ja ir iestat%ts sekund$raisizk$rtojums, vienlaikus nospiediet tausti(us Alt + Shift.

Smart TV lietojumprogrammu un interneta lapu tausti&i- Tab un Shift Tab = n$kamais un iepriek"!jais- Home = ritin$t l%dz lapas aug"pusei- End = ritin$t l%dz lapas apak"ai- Page Up = p$rl!kt vienu lapu uz aug"u- Page Down = p$rl!kt vienu lapu uz leju- + = tuvin$t par vienu pak$pi- - = t$lin$t par vienu pak$pi- * = piel$got platumam

Lai ieg#tu inform$ciju par USB peles pievieno"anu, sada&$Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet USB pele.

USB pele

Lai p$rvietotos interneta lap$s, varat pievienot USB peli (USB-HID tipa).Interneta lap$ varat viegl$k atlas%t saites un noklik"'in$t uz t$m.USB peli nevar izmantot, lai p$rvietotos Smart TVlietojumprogrammu lap$s vai televizora izv!ln!s.

Peles iestat!#anaIesl!dziet televizoru un pievienojiet USB peli vienam no USBportiem televizora s$nos. USB peli var pievienot ar% pievienotaiUSB tastat#rai.

Peles klik#'i- Kreisais klik#'is = labi- Labais klik#'is = atpaka& bVarat izmantot riten%ti, lai ritin$tu lapas uz aug"u un uz leju.

Lai ieg#tu inform$ciju par USB tastat#ras pievieno"anu, sada&$Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet USBtastat$ra.

USB zibatmi&as disksVarat skat%ties fotoatt!lus vai atska(ot m#ziku un video nopievienota USB zibatmi(as diska.

Kad televizors ir iesl!gts, pievienojiet USB zibatmi(as diskutelevizora kreisaj$ pus! eso"ajam USB portam.

Televizors noteiks zibatmi(as disku un atv!rs sarakstu ar t$saturu.Ja satura saraksts netiek par$d%ts autom$tiski, nospiediet cSOURCE (Avots), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).

Lai p$rtrauktu skat%ties USB zibatmi(as diska saturu, nospiediett TV vai atlasiet citu darb%bu.

16 Uzst$d%"ana / Ier%)u pievieno"ana

Page 17: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai atvienotu USB zibatmi!as disku, varat to iz!emt no portajebkur" laik".

Lai ieg#tu inform"ciju par USB zibatmi!as diska saturaskat$%anos vai klaus$%anos, sada&" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Video, fotoatt"li un m#zika.

FotokameraLai skat$tu digit"laj" fotokamer" saglab"tos fotoatt'lus, varat tie%isavienot kameru ar televizoru.

Pievieno%anai izmantojiet USB portu televizora kreisaj" mal".Kad kamera ir pievienota, iesl'dziet to.

Ja satura saraksts netiek par"d$ts autom"tiski, nospiediet cSOURCE (Avots), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).Kamera, iesp'jams, j"iestata t", lai t" p"rs#t$tu saturu,izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — att'lup"rs#t$%anas protokols). Skatiet digit"l"s fotokameras lietot"jarokasgr"matu.

Lai ieg#tu papildinform"ciju par fotoatt'lu skat$%anu, sada&"Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Video,fotoatt"li un m#zika.

VideokameraPievienojiet videokameru televizora s"nos vai aizmugur'. Varatizmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Javideokamerai ir tikai video (CVBS) un kreis"s/lab"s puses audioizeja, izmantojiet video audio kreis"s/lab"s puses izejas-SCARTadapteri, lai pievienotu videokameru SCART savienojumam.

Lai ieg#tu vislab"ko kvalit"ti, savienojiet videokameru artelevizoru, izmantojot HDMI vadu.

Vai pievienojiet videokameru televizoram ar SCART adapteri.

DatorsTelevizoram var pievienot datoru un izmantot televizoru k"datora monitoru.

Ar VGAIzmantojiet VGA vadu, lai pievienotu datoru VGA savienot"jam,un kreis"s/lab"s puses audio vadu, lai pievienotu VGA audiotelevizora aizmugur' eso%ajai AUDIO IN - VGA/DVI ligzdai.

Ar HDMILai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI vadu.

Ar DVI pie HDMI ligzdasVar izmantot ar$ DVI-HDMI adapteri, lai pievienotu datoruHDMI ligzdai, un piesl'gt kreis"s/lab"s puses audio vadutelevizora aizmugur' eso%ajai AUDIO IN - VGA/DVI ligzdai.

Uzst"d$%ana / Ier$(u pievieno%ana 17

Page 18: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Ide!li piem"rots monitora iestat#jumsJa izv!ln! Avots (savienojumu sarakst") k" datora ier#ces tips irnor"d#ts Dators, televizor" tiek autom"tiski iestat#ts ide"lipiem!rots datora iestat#jums.

Ja datoru izmantojat, lai skat#tu filmas vai sp!l!tu sp!les, varatmain#t televizora iestat#jumu uz ide"li piem!rotu TV skat#$anaivai sp!l!m.

Manu"la ide"l" iestat#juma atlas#$ana televizor". . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#$ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat#jumi > Att"ls > Sp"le vai datorsun nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Sp"le (sp!%u sp!l!$anai) vai Izsl"gts (filmasskat#$anai) un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie$ams, vair"kas reizes), lai aizv!rtuizv!lni. Kad beidzat sp!l!t, neaizmirstiet iestat#t Sp!le vai datorsatpaka% uz Dators.

Att"la form!ts — bez m"rogo$anasVarat izmantot ne tikai autom"tiskos iestat#jumus, bet ar# atlas#tatt!la form"ta iestat#jumu Bez m!rogo$anas — ide"ls displejare&#ms, kur att!ls tiek r"d#ts pikseli pa pikselim (var b'tredzamas melnas malas).1 - Nospiediet o OPTIONS (Opcijas) un atlasiet o Opcijasizv!%(u josl".2 - Atlasiet Att"la form!ts > Bez m"rogo$anas un nospiedietOK (Labi).

Lai ieg'tu p"rskatu par atbalst#taj"m datora iz$)irtsp!jasv!rt#b"m, sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List (Saraksts) unatrodiet Displeja iz$%irtsp"jas v"rt#bas.

2.8

Uzst!d#$anas izv"lne

&trie att"la iestat#jumi&trie att"la iestat#jumiIzmantojot sada%u *trie att!la iestat#jumi, varat iestat#t att!lapamata preferences, veicot da&as vienk"r$as darb#bas. Veiktieiestat#jumi tiek saglab"ti sada%" Att!la stils - Personisks. Varatatgriezties pie att!la preferences, ja tiek main#ti iestat#jumi.Varat iestat#t v!lamo att!la iestat#jumu atsevi$)i katrai televizoradarb#bai vai pievienotajai ier#cei.

Lai atgrieztos pie v!lam" att!la iestat#juma, skatoties telev#zijaskan"lu, nospiediet o OPTIONS (Opcijas), izv!lnes josl"atlasiet j Att"ls un ska'a, atlasiet Att"la stils un atlasietPersonisks.

*tro att!la iestat#jumu veik$ana televizora darb#bas laik" vai, kadtam ir pievienota ier#ce . . .1 - Nospiediet h, atlasiet darb#bu vai pievienotu ier#ci (vai t"ssavienojumu) un nospiediet OK (Labi).2 - V!lreiz nospiediet h, atlasiet S Iestat#$ana un nospiedietOK (Labi).3 - Atlasiet &trie att"la iestat#jumi un nospiediet OK (Labi).P"rvietojieties pa darb#b"m un pabeidziet. Darb#bai vaisavienojumam ir j'su personisk"s preferences.

Lai ieg'tu papildinform"ciju, sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Att"la stils.

Televizora iestat#jumiTelevizora iestat#jumiIzv!ln! Televizora iestat#jumi varat iestat#t visus att"la, 3D,ska'as un Ambilight iestat#jumus. Izv!lnes element" Visp!r#gieiestat#jumi pieejams iestat#jumu apkopojums, piem!ram,izv"lnes valoda, iemidzin!$anas taimeris, izsl"g$an!s taimeris,univers!l! piek(uve un citi iestat#jumi.Sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodietnepiecie$amo t!mu vai iestat#jumu.

Mekl"t kan!lusLai ieg'tu papildinform"ciju, sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Kan!ls, atjaunin!$ana vai Kan!li, atk!rtotanoska'o$ana.

Kan!lu iestat#jumiValodasLai ieg'tu papildinform"ciju, sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio valoda vai Subtitri.

Univers!l! piek(uveLai ieg'tu papildinform"ciju par televizora iestat#$anu person"mar redzes un dzirdes trauc!jumiem, sada%" Pal#dz#ba nospiediet* List (Saraksts) un atrodiet Univers!l! piek(uve.

Kan!la noska'o$anaSada%" Pal#dz#ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodietAutom!tiska kan!la atjaunin!$ana vai Kan!la atjaunin!$anaszi'ojums. Papildus atrodiet Manu!la noska'o$ana, lainoska(otu analogos kan"lus, vai DVB, lai p"rsl!gtu antenassavienojumu.

B"rnu piek(uves blo%"$anaLai ieg'tu papildinform"ciju, sada%" Pal#dz#ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet B"rnu blo%"t!js.

18 Uzst"d#$ana / Uzst"d#$anas izv!lne

Page 19: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Mekl!t satel"tuMekl!t satel"tuLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel"ttelev"zija, noska#o$ana.

Satel"ta iestat"jumiValodasLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio valoda vai Subtitri.

Kan%la noska#o$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel"ttelev"zija, autom%tiska kan%luatjaunin%$ana vai Satel"ttelev"zija, kan%la atjaunin%$anaszi#ojums,vai Satel"ttelev"zija, autom%tisk%s atjaunin%$anasopcijas.

B!rnu piek&uves blo'!$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel"ttelev"zija, kan%lu blo'!t%js.

Autom%tiska kan%la no#em$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel"ttelev"zija, kan%la no#em$ana.

Savienojuma izveide ar t"kluSavienojuma izveide ar t"kluSada#" Pal"dz"ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet T"kls,bezvadu vai T"kls, vadu, lai ieg!tu papildinform"ciju.

T"kla iestat"jumiT"kla iestat"jumiLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet T"kls, iestat"jumi.

Programmat(ras atjaunin%$anaProgrammat(ras atjaunin%$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Programmat(ra, interneta atjaunin%jumsvai Programmat(ra, USB atjaunin%jums.

Programmat(ras iestat"jumiProgrammat(ras iestat"jumiLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Programmat(ra, pa$reiz!j% versija.

Skat"ties demonstr%cijasSkat"ties demonstr%cijasIzmantojot funkciju Skat"ties demonstr%cijas izv$ln$ Iestat"$ana,varat skat%ties sava televizora att$la kvalit"tes funkcijudemonstr"cijas videoklipus.

Akt"v% vad"bas ier"ceTelevizors p"rrauga ien"ko&" att$la kvalit"ti, att$l" notieko&"skust%bas l%meni, gai&"kas vai tum&"kas ainas un telpasapgaismojumu. Izmantojot &%s v$rt%bas, televizors noregul$att$lu vislab"kajam sniegumam.

2.9

Dro$"ba un apkope

Dro$"baPirms televizora lieto&anas izlasiet un izprotiet visus dro&%basnor"d%jumus. Ja boj"jumi radu&ies nor"d%jumu neiev$ro&anasd$#, garantija neb!s sp$k".

Elektrisk% str%vas trieciena vai aizdeg$an%s risks!• Nek"d" gad%jum" nepak#aujiet televizoru lietus vai !densietekmei. Nek"d" gad%jum" televizora tuvum" nenovietojiet ar!deni pild%tus traukus, piem$ram, v"zes. Ja &'idrums ir izlijis uztelevizora vai ietec$jis taj", nekav$joties atvienojiet televizoruno str"vas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpm"kaslieto&anas sazinieties ar Philips klientu apkalpo&anas centru, laip"rbaud%tu televizoru.• Nek"d" gad%jum" nepak#aujiet televizoru, t"lvad%bas pulti unbaterijas p"rm$r%gam karstumam. Nek"d" gad%jum"nenovietojiet tos dego&u sve(u, atkl"tas liesmas vai citukarstuma avotu tuvum", tostarp tie&os saules staros.• Nekad neievietojiet televizora ventil"cijas vai cit"s atver$spriek&metus.• Nek"d" gad%jum" nenovietojiet smagus priek&metus uzstr"vas vada.• Nelietojiet sp$ku, darbojoties ar str"vas kontaktligzd"m.Va#%gas kontaktligzdas var izrais%t dzirkste#o&anu vai ugunsgr$ku.Sekojiet, lai str"vas vadu nenostieptu, grozot televizora ekr"nu.• Lai atvienotu televizoru no str"vas padeves, j"atvienotelevizora str"vas kontaktdak&a. Atvienojot str"vas padevi,vienm$r velciet aiz kontaktdak&as, nevis aiz vada. P"rliecinieties,vai jums ir piln%ga piek#uve kontaktdak&ai, str"vas vadam unkontaktligzdai.

Savainojuma g($anas vai televizora boj%jumu risks!• Ja televizora svars p"rsniedz 25 kg, t" pacel&anai un ne&anai irvajadz%gi divi cilv$ki.• Ja televizoru novietojat uz statnes, izmantojiet tikai t"komplekt" iek#auto statni. Stingri piestipriniet statni televizoram.Novietojiet televizoru uz l%dzenas, horizont"las virsmas, kaspiem$rota televizora un statnes svaram.• Ja televizors tiek stiprin"ts pie sienas, p"rliecinieties, vai sienasstiprin"jums iztur televizora svaru. TP Vision Netherlands B.V.nek"d" gad%jum" neatbild par neatbilsto&i veiktu stiprin"&anu piesienas, kuras rezult"t" noticis negad%jums, g!ts savainojums vainodar%ti boj"jumi.

Uzst"d%&ana / Dro&%ba un apkope 19

Page 20: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

• !" produkta da#as ir izgatavotas no stikla. R"kojieties uzman"gi,lai izvair"tos no savainojumiem un boj$jumiem.

Past!v risks, ka televizors var tikt saboj!ts!Pirms televizora pievieno%anas str$vas padeves kontaktligzdaip$rbaudiet, vai str$vas spriegums atbilst televizora aizmugur&nor$d"tajai v&rt"bai. Nek$d$ gad"jum$ nepievienojiet televizorustr$vas padeves kontaktligzdai, ja spriegums at%'iras.

Savainojumu g"#anas risks b$rniem!Iev&rojiet %os dro%"bas br"din$jumus, lai nepie#autu televizoraapg$%anos un b&rnu savaino%anos.• Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas p$rkl$ta araudumu vai citu materi$lu, kuru iesp&jams noraut.• P$rbaudiet, vai k$da televizora da#a neatrodas p$ri atbalstavirsmas mal$m.• Nek$d$ gad"jum$ nenovietojiet televizoru uz augst$mm&bel&m, piem&ram, uz gr$matplaukta, nepiestiprinot ganattiec"go m&beli, gan televizoru pie sienas vai piem&rota balsta.• Paskaidrojiet b&rniem, cik b"stami ir r$pties uz m&bel&m, laiaizsniegtu televizoru.

Past!v bateriju nor%#anas risks!T$lvad"bas pult", iesp&jams, ir ievietotas apa#$s plakan$sbaterijas, kuras mazi b&rni var viegli nor"t. Vienm&r glab$jiet %"sbaterijas b&rniem nepieejam$ viet$!

P!rkar#anas risks!Nek$d$ gad"jum$ neuzst$diet televizoru norobe(ot$ telp$.Vienm&r atst$jiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platuventil$cijas atstarpi. Sekojiet, lai televizora ventil$cijas spraugasnav nosegtas ar aizkariem vai citiem priek%metiem.

P$rkona negaissPirms p&rkona negaisa atvienojiet televizoru no str$vas padeveskontaktligzdas un antenas. Negaisa laik$ nek$d$ gad"jum$nepieskarieties nevienai televizora da#ai, str$vas vadam vaiantenas kabelim.

Dzirdes boj!jumu risks!Izvairieties no austi)u izmanto%anas liel$ ska#um$ vai ilgsto%ulaika posmu.

Zema temperat"raJa televizors p$rvad$ts temperat*r$, kas ir zem$ka par 5 °C,pirms televizora piesl&g%anas str$vas padevei izsai)ojiet to unpagaidiet, l"dz t$ temperat*ra sasniedz istabas temperat*ru.

Ekr!na apkope• Nekad nepieskarieties ekr$nam, nestumiet, neberziet unnesitiet to ar k$du priek%metu.• Pirms t"r"%anas atvienojiet televizoru no str$vas padeves.• T"riet televizoru un t$ ietvaru ar m"kstu, mitru dr$nu un vieglinoslaukiet. Nepieskarieties Ambilight gaismas diod&m (LED)televizora aizmugur&. Nekad net"riet televizoru ar t$d$m viel$mk$ spirts, '"misk$s vielas vai sadz"ves t"r"%anas l"dzek#i.• Lai nepie#autu deform$ciju un kr$su izbal&%anu, p&c iesp&jasdr"z$k noslaukiet *dens l$ses.• P&c iesp&jas izvairieties no nekust"gu att&lu demonstr&%anas.Nekust"gi att&li ir t$di, kas ekr$n$ redzami ilgsto%u laikposmu.Nekust"gi att&li ir ekr$na izv&lnes, melnas malas, laika r$d"jumiu. c. Ja j$demonstr& nekust"gi att&li, samaziniet ekr$na kontrastuun spilgtumu, lai nepie#autu ekr$na boj$jumus.

Temperat"ra un mitrumsRetos gad"jumos atkar"b$ no temperat*ras un mitrumatelevizora priek%&j$ stikla iek%pus& var veidoties nelielskondens$ts (da(iem mode#iem). Lai nov&rstu kondens$taveido%anos, nepak#aujiet televizoru tie%ai saules staru, karstumavai liela mitruma iedarb"bai. Ja kondens$ts radies, tas izzud"s p&ctelevizora p$ris stundu darb"bas. Kondens$ts nerad"s televizoraboj$jumus vai nepareizu televizora darb"bu.

20 Uzst$d"%ana / Dro%"ba un apkope

Page 21: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

3

TV3.1

Iesl!g"ana

Iesl!g"ana un izsl!g"anaPirms televizora iesl!g"anas p#rliecinieties, vai televizora str#vasvads televizora aizmugur! ir pievienots elektrot$klam.Ja nedeg sarkan# indikatora gaisma, nospiediet mazo tausti%uA labaj# pus! televizora aizmugur!, lai iesl!gtu televizorugaidst#ves re&$m#. Iedegsies sarkanais indikators.

Kad televizors ir gaidst#ves re&$m#, nospiediet t#lvad$bas pultstausti%u A, lai iesl!gtu televizoru. Televizoru var iesl!gt ar$ artausti%iem CH+, CH- un h.

#tr$ palai"anaLai televizoru iesl!gtu #tr#k nek# parasti, varat iesl!gt televizor#$tr$s palai"anas re&$mu.Lai ieg'tu papildinform#ciju, sada(# Pal%dz%ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet #tr$ palai"ana.

P$rsl!g"ana gaidst$ves re&%m$Lai p#rsl!gtu televizoru gaidst#ves re&$m#, nospiediet t#lvad$baspults tausti%u A.

Izsl!gtLai izsl!gtu televizoru, nospiediet mazo tausti%u A labaj# pus!televizora aizmugur!. Sarkan# indikatora gaisma nedeg.Televizors joproj#m ir savienots ar elektrot$klu, ta)u pat!r!minim#lu ener*ijas daudzumu. Lai piln$gi izsl!gtu televizoru,atvienojiet str#vas kontaktdak"u.Atvienojot str#vas kontaktdak"u, vienm!r velciet aizkontaktdak"as, nevis aiz vada. Nodro"iniet, lai vienm!r b'tupiln$ga piek(uve kontaktdak"ai, str#vas vadam un kontaktligzdai.

#tr$ palai"anaIzmantojot #tro palai"anu, televizoru var iesl!gt #tr#k nek#parasti. Ja ir aktiviz!ta #tr# palai"ana, p!c televizora iesl!g"anasno gaidst#ves re&$ma televizora att!ls ir redzams jau p!c da&#msekund!m.

Televizors var atcer!ties j'su telev$zijas skat$"an#s ikdienasieradumus. +tr# palai"ana tiek autom#tiski aktiviz!ta neilgu laikupirms tam, kad parasti iesl!dzat televizoru, (aujot #tri iesl!gttelevizoru. Varat ar$ atlas$t l$dz pat 3 noteiktiem laika periodiemdien#, kuru laik# televizors ir gatavs #tri iesl!gties.

Kad televizors tiek atkal p#rsl!gts gaidst#ves re&$m#, #tr#spalai"anas funkcija paliek aktiviz!ta l$dz iestat$t# laika periodabeig#m.

Aktiviz!tLai iestat$tu #tr#s palai"anas aktiviz!"anu, nospiediet h, atlasietS Iestat%"ana un nospiediet OK (Labi), lai atv!rtu izv!lniIestat$"ana.Atlasiet Televizora iestat%jumi > Visp$r!jie iestat%jumi > #tr$palai"ana > Aktiviz!"ana. Varat atlas$t vienu no div#m opcij#m:Autom#tisks vai Manu#ls.

- Autom$tisksAtlasiet Autom$tisks, lai autom#tiski aktiviz!tu #tro palai"anu.Televizors atceras j'su skat$"an#s paradumus un aktiviz! #tropalai"anu "ajos laika periodos. Autom#tisk#s aktiviz!"anasre&$m# televizors var iestat$t l$dz 4 laika periodiem, kas ilgstvienu stundu.

- Manu$lsAtlasiet Manu$ls, lai aktiviz!tu #tro palai"anu 3 noteiktos laikaperiodos dien#. Piem!ram, varat iestat$t vienu laika periodu nor$ta, otru pusdienlaik#, bet tre"o vakar#. J's pats varat iestat$tkatra laika perioda ilgumu.Ja ir atlas$ts #tr#s palai"anas manu#lais iestat$jums, varat atlas$tar$ gaidst$ves aizkavi. Izmantojot gaidst#ves aizkavi, varat iestat$t,lai #tr# palai"ana televizor# paliktu aktiviz!ta noteiktu laiku p!ctelevizora p#rsl!g"anas gaidst#ves re&$m#. Varat iestat$tmaksim#li 1 stundu ilgu aizkavi ar 15 min'"u so(iem.

Papildinform$cijaLai aktiviz!tu #tro palai"anu, televizora pulkstenim j#darbojaspareizi.+tr# palai"ana nevar b't aktiviz!ta ilg#k par 4 stundu laikaperiodu.+tr# palai"ana palielina ener*ijas pat!ri%u gaidst#ves laik#.

3.2

T$lvad%bas pults

TV / T#lvad$bas pults 21

Page 22: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Aug!puse

1 - A Gaidst"veNospiediet, lai iesl!gtu televizoru vai p"rsl!gtu gaidst"vesre#$m".2 - Atska#o!anas un ierakst$!anas tausti%i• Atska%ot x – s"kt atska%o&anu• Pauz!t p – pauz!t atska%o&anu• Aptur!t q – aptur!t atska%o&anu• Att$t ! – att$&ana• 'tri t$t uz priek&u ‹ – "tra t$&ana uz priek&u• Ierakst$t r – t(l$t!ja ierakst$&ana3 - GUIDE (Ce)vedis)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu TV ce)vedi.4 -c SOURCE (Avots)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu savienojumu sarakstu.5 - h S"kumsNospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu s"kuma izv!lni.6 - L LIST (Saraksts)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu kan"lu sarakstu vai savufotoatt!lu, m(zikas vai video sarakstu.7 - OK (Labi)Nospiediet, lai apstiprin"tu atlasi.8 - / EXIT (Iziet)Nospiediet, lai p"rietu uz iepriek& izv!l!to pievienoto ier$ci,piem!ram, digit"l"s telev$zijas uztv!r!ju.9 - b Atpaka%Nospiediet, lai p"rietu uz iepriek& atlas$to kan"lu. Varat toizmantot ar$, lai aizv!rtu izv!lni, nemainot iestat$jumus.Nospiediet ar$, lai p"rietu uz iepriek&!jo teleteksta vai SmartTV interneta lapu.10 - 3DNospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu izv!lni 3D.11 - AMBILIGHTNospiediet, lai iesl!gtu vai izsl!gtu Ambilight, k" ar$ iesl!gtuAmbilight gaidst"ves re#$m".12 - f FORMAT (Form"ts)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu izv!lni Form"ts.13 - TVNospiediet, lai p"rsl!gtu uz televizora skat$&anos.14 - SMART TVNospiediet, lai atv!rtu Smart TV s"kumlapu.15 - i INFO (Inform"cija)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu izv!lni Inform"cija.16 - Bulti#u tausti#iNospiediet, lai p"rvietotos uz aug&u, uz leju, pa kreisi vai palabi.

17 - o OPTIONS (Opcijas)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu izv!lni Opcijas.

Apak!puse

1 - CH-, kan"ls -Nospiediet, lai kan"lu sarakst" p"rsl!gtu iepriek&!jo kan"lu,teletekst" p"rsl!gtu iepriek&!jo lapu vai disk" p"rsl!gtuiepriek&!jo noda)u.2 - CH+, kan"ls +Nospiediet, lai kan"lu sarakst" p"rsl!gtu n"kamo kan"lu,teletekst" p"rsl!gtu n"kamo lapu vai disk" p"rsl!gtu n"kamonoda)u.3 - ska%ums - un +Nospiediet, lai regul!tu ska)uma l$meni.4 - **** kr"su tausti#iTie&a opciju atlase.5 - ciparu tausti#i un teksta tastat&raNospiediet, lai tie&i izv!l!tos telev$zijas kan"lu vai ievad$tutekstu.6 - SUBTITLE (Subtitri)Nospiediet, lai iesl!gtu vai izsl!gtu subtitrus, k" ar$ iesl!gtusubtitrus, kad ir izsl!gta ska%a.7 - TEXT (Teleteksts)Nospiediet, lai atv!rtu vai aizv!rtu teletekstu.8 - m, izsl'gt ska#uNospiediet, lai izsl!gtu ska%u vai to atjaunotu.

Tastat&ra

Tastat&ras lieto!ana

Izmantojot t"lvad$bas pults aizmugur! eso&o tastat(ru, varatievad$t tekstu jebkur" teksta lauk" ekr"n". Pagrieziet tastat(ru uzaug&u, lai aktiviz!tu tastat(ras tausti%us.

Ievadiet tekstu

22 TV / T"lvad$bas pults

Page 23: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai ievad!tu tekstu teksta lauk" ekr"n", atlasiet teksta lauku uns"ciet rakst!t. Nospiediet Enter (Ievad!t) (1), lai apstiprin"tutekstu.

ShiftLai ievad!tu lielo burtu, nospiediet un turiet tausti#u ((Shift) (2) un ievadiet vajadz!go lielo burtu. Ja tekst" j"ievadatikai 1 lielais burts, nospiediet tausti#u ( tie$i pirmsvajadz!g"s rakstz!mes ievad!$anas.Ja j"raksta vair"ki lielie burti p%c k"rtas, rakstot varat tur%tnospiestu tausti#u ( vai nospiest tausti#u ( 2sekundes, lai p"rsl%gtu tastat&ru lielo burtu re'!m". Nospiediettausti#u ( vienreiz, lai izsl%gtu lielo burtu re'!mu. Ja netieknospiests neviens tastat&ras tausti#$, lielo burtu re'!ms tiekautom"tiski izsl%gts p%c 20 sekund%m. Lielo burtu re'!ms tiekizsl%gts ar! tad, ja piespie'at jebkuru citu tastat&ras modifikatoratausti#u, piem%ram, tausti#u Fn (3) vai àö! (4).

Alternat"v#s rakstz"mesLai ievad!tu alternat!vo rakstz!mi (kr"sainie tastat&ras tausti#i),nospiediet un turiet nospiestu tausti#u Fn (3) un ievadietvajadz!go alternat!vo rakstz!mi. Alternat!vo rakstz!mju re'!mu variesl%gt un izsl%gt t"pat k" lielo burtu re'!mu.

Speci#l#s rakstz"mes - àö!Da'"m rakstz!m%m nav atsevi$(a tausti#a t"lvad!bas pultstastat&r". Lai ievad!tu speci"l"s rakstz!mes, varat atv%rt ekr"natastat&ru.Lai atv%rtu ekr"na tastat&ru, nospiediet àö! (4). Ekr"natastat&r" varat p"rvietoties uz vajadz!go rakstz!mi. P"rsl%dziettastat&ras izk"rtojumu ar kr"su tausti#iem. Nospiediet OK(Labi), lai ievad!tu rakstz!mi. Ekr"na tastat&ra tiek aizv%rta, janospie' k"du no t"lvad!bas pults tastat&ras rakstz!mjutausti#iem.Speci"l"s rakstz!mes var ievad!t ar! ar t"lvad!bas pultsSMS/teksta tastat&ru t"lvad!bas pults priek$pus%.

E-pasts un internetsLai ievad!tu rakstz!mes, lietojot e-pastu un internetu,piem%ram, @, # vai www. un .com, varat izmantot tausti#u Fn.

Tastat$ras p#rskats

1 - tausti%& FnTuriet nospiestu tausti#u Fn, lai ievad!tu alternat!vo, kr"sainorakstz!mi.

2 - ( ShiftTuriet nospiestu tausti#u Shift, lai ievad!tu lielos burtus.

3 - y atstarpes tausti#$

4 - Bulti%u tausti#i

5 - Enter (Ievad!t)Nospiediet Enter (Ievad!t), lai apstiprin"tu ievad!to tekstu.

6 - Backspace (Atpaka)atk"pe)Nospiediet, lai izdz%stu rakstz!mi pirms teksta kursora.

7 - àö! speci"lo rakstz!mju tausti#$Nospiediet àö!, lai atv%rtu ekr"na tastat&ru un atlas!tu speci"lorakstz!mi.

8 -AZERTY rakstz!mju tausti#$Rakstz!me, ja iestat!tais tastat&ras izk"rtojums ir AZERTY.

Qwerty vai Azerty

T"lvad!bas pults tastat&ras standarta izk"rtojums ir QWERTY.

Tastat&ras izk"rtojums var iestat!t ar! uz AZERTY.Lai main!tu tastat&ras izk"rtojumu, nospiediet h, atlasiet SIestat"&ana un nospiediet OK (Labi), lai atv%rtu izv%lniIestat!$ana.

Atlasiet Televizora iestat"jumi > Visp#r"gie iestat"jumi >T#lvad"bas pults tastat$ra.Atlasiet QWERTY vai AZERTY.

AZERTY rakstz!mju izk"rtojums ir nor"d!ts attiec!go tausti#uaug$%j" labaj" pus%.

R#d"t#js

Par r#d"t#ju

T" viet", lai izmantotu bulti#u tausti#us vienumu atlas!$anaiekr"n" (bulti#as uz aug$u, uz leju, pa kreisi, vai pa labi), varatizmantot t"lvad!bas pults r"d!t"ju. P"rvietojot t"lvad!bas pulti,r"d!t"js - neliels apl!tis - p"rvietosies ekr"n". R"d!t"js var navig%tSmart TV lietojumprogrammas* un interneta lapas j&sutelevizor".

*Pak"peniski Smart TV lietojumprogramm"s b&s pieejamsr"d!t"js.

TV / T"lvad!bas pults 23

Page 24: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

R!d"t!ja lieto#ana

Atverot Smart TV s!kuma lapu, r!d"t!js ir redzams virs TVnosaukuma atz"mes televizora ekr!na vid#.

1 - Novietojiet "k$%i uz t!lvad"bas pults tausti&a OK, laiaktiviz'tu r!d"t!ju.2 - Kustiniet t!lvad"bas pulti, lai p!rvietotu r!d"t!ju ekr!n!.

Kad novietojat r!d"t!ju uz saites . . .1 - R!d"t!ja izm'rs main!s, un apl"$a vid# par!d!s punkts.2 - Nospiediet OK, lai atv'rtu saiti.

Kad novietojat r!d"t!ju uz teksta lauka . . .1 - R!d"t!ja izm'rs main!s, un apl"$a vid# par!d!s I formaskursors.2 - Nospiediet OK, lai ievad"tu tekstu.

Da(as Smart TV lietojumprogrammas, iesp'jams, neatbalstar!d"t!ja lieto$anu. Ja r!d"t!js nav pieejams, varat izmantot bulti&utausti&us, lai navig'tu ekr!n!.

R!d"t!ja izsl$g#anaJa nev'laties izmantot r!d"t!ju, varat p!rsl'gt atpaka) uz bulti&utausti&iem un tos izmantot navig!cijai.Lai izmantotu bulti&u tausti&us Smart TV un interneta lap!s . . .1 - Nospiediet o OPTIONS, izv'lnes josl! atlasiet cilniOpcijas un atlasiet T!lvad"bas navig!cija.2 - Atlasiet Bulti%u tausti%i.

IS sensorsTelevizora t!lvad"bas pult" tiek izmantota RF (radiofrekvence), laitelevizoram s#t"tu komandas. Pateicoties RF, t!lvad"bas pultsnav j!pav'r$ televizora virzien!.

Ta*u televizors var sa&emt ar" komandas no t!lvad"bas pults,kur! komandu s#t"$anai tiek izmantoti infrasarkanie stari. Jaizmantojat $!du t!lvad"bas pulti, vienm'r pav'rsiet to pretinfrasarkano staru sensoru televizora priek$pus'.

Savieno#ana p!r"+aj! t!lvad"bas pult" tiek izmantota RF (radiofrekvence), laitelevizoram s#t"tu komandas. At$%ir"b! no t!lvad"bas pult"m,kur!s izmanto infrasarkano staru sign!lus, ar $o t!lvad"bas pultivar s#t"t komandas, nev'r$ot to televizora virzien!.

T! k! t!lvad"bas pults nav j!v'r$ tie$i pret televizoru, var 'rtiizmantot pults aizmugur' eso$o tastat#ru vai s#t"t komandas nocitas istabas, piem'ram, lai main"tu ska)umu vai p!rsl'gtukan!lus. Turkl!t televizors var pazi&ot, kad t!lvad"bas pultsbateriju uzl!des l"menis ir zems.

T!lvad"bas pults savieno#ana p!r"Lai t!lvad"bas pults sazin!tos ar televizoru, abas ier"ces j!savienop!r". Kad t!s ir savienotas p!r", ar t!lvad"bas pulti vairs nevarvad"t citu televizoru.Kad s!k!t s!kotn'jo televizora iestat"$anu, televizor! tikapar!d"ts aicin!jums nospiest tausti&u OK (Labi); kad to izdar"j!t,tika veikta savieno$ana p!r". Kad izsl'dzat televizoru,savienojums p!r" tiek saglab!ts. Ar $o televizoru var savienotp!r" maksim!li 5 t!lvad"bas pultis.

Atk!rtota savieno#ana p!r"+o televizoru var savienot p!r" ar citu t!lvad"bas pulti.T!lvad"bas pults atk!rtotas savieno$anas p!r" metode ir at$%ir"gat!lvad"bas pultij, kas jau ir savienota p!r" ar citu televizoru, unt!lvad"bas pultij, kas v'l nav savienota p!r".• T!lvad"bas pults ir savienota p!r" ar citu televizoruLai savienotu ier"ces p!r", turiet t!lvad"bas pulti tuvu Philipslogotipam (10 cm att!lum!) un vienlaic"gi nospiediet *sarkano un * zilo tausti&u. Ja savieno$ana izdodas veiksm"gi,tiek par!d"ts zi&ojums.• T!lvad"bas pults v$l nav savienota p!r"Lai savienotu ier"ces p!r", turiet t!lvad"bas pulti tuvu Philipslogotipam (10 cm att!lum!) un nospiediet OK. Ja savieno$anaizdodas veiksm"gi, tiek par!d"ts zi&ojums.

Mazumtirdzniec"bas vajadz"b!mLai savienotu p!r" jaunu televizoru (v'l nav savienots) art!lvad"bas pulti, kas jau ir savienota ar citu televizoru, turiett!lvad"bas pulti tuvu Philips logotipam (10 cm att!lum!) unvienlaic"gi nospiediet * sarkano un * zilo tausti&u. Jasavieno$ana izdodas veiksm"gi, tiek par!d"ts zi&ojums.

BaterijasTelevizors pazi&os, kad t!lvad"bas pults bateriju uzl!des l"menisk)#s zems.

Lai nomain"tu baterijas, atveriet bateriju nodal"jumu t!lvad"baspults aizmugur'.

1 - Izmantojot zobu bakst!mo vai citu nelielu, neasupriek$metu, piespiediet mazo kvadr!tveida atbr"vo$anas pogu,lai atv'rtu v!ci&u.2 - Nomainiet vec!s baterijas ar 3 AAA-LR03-1,5 V tipabaterij!m. P!rliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un -poli.3 - Uzlieciet atpaka) bateriju nodal"juma v!ci&u un piespiedietto, l"dz atskan klik$%is.

24 TV / T!lvad"bas pults

Page 25: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Ja t!lvad"bas pulti neizmantojat ilg!ku laiku, iz#emiet baterijas.Inform!ciju par r"c"bu bateriju lieto$anas beig!s skatietatbilsto$aj!s direkt"v!s.Lai ieg%tu papildinform!ciju, sada&! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Lieto"anas beigas.

T!r!"anaT!lvad"bas pults ir apstr!d!ta ar skr!p'jumiztur"gu p!rkl!jumu.

T!lvad"bas pults t"r"$anai izmantojiet m"kstu, mitru dr!ni#u.Nek!d! gad"jum! televizora vai t!lvad"bas pults t"r"$anaineizmantojiet t!das vielas k! spirtu, (imik!lijas vai sadz"vest"r"$anas l"dzek&us.

3.3

Televizora lieto"ana

Kan#li

Kan#lu p#rsl$g"ana

Lai skat"tos telev"zijas kan!lus, nospiediet t TV. Televizor!tiek iesl'gts p'd'jais skat"tais TV kan!ls.

Varat ar" nospiest h, lai atv'rtu s!kuma izv'lni, atlas"t Skat!tiestelevizoru un nospiest OK (Labi).

Kan#lu p#rsl$g"anaLai p!rsl'gtu kan!lus, nospiediet CH+ vai CH-. Ja zin!t kan!lanumuru, ievadiet to ar ciparu tausti#iem. Kad esat ievad"jisnumuru, nospiediet OK (Labi), lai uzreiz p!rsl'gtu kan!lu.Lai p!rsl'gtu iepriek$'jo kan!lu, nospiediet b.

Kan#la p#rsl$g"ana no kan#lu sarakstaSkatoties TV kan!lu, nospiediet L LIST (Saraksts), lai atv'rtukan!lu sarakstus.Ci&#u rind! atlasiet sarakstu.

Kan!lu sarakst! p!rejiet uz TV kan!lu vai radiostaciju. Kadattiec"g! ikona ir izgaismota, nospiediet OK (Labi), lai p!rsl'gtu$o TV kan!lu vai klaus"tos radiostaciju.Kan!lu sarakst! var saglab!t vair!kas lapas ar kan!liem. Lai skat"tun!kamo vai iepriek$'jo lapu, nospiediet CH- vai CH+.Lai aizv'rtu kan!lu sarakstus, nep!rsl'dzot kan!lu, v'lreiznospiediet L LIST (Saraksts).

Radio kan#liJa ir pieejama digit!l! apraide, digit!l!s radiostacijasnoska#o$anas laik! tiek iestat"tas autom!tiski. Lai televizorup!rsl'gtu uz radio kan!lu, r"kojieties t!pat, k! p!rsl'dzot uztelev"zijas kan!lu. Digit!l!s kabe&telev"zijas (DVB-C) kan!lunoska#o$anas laik! radiostacijas parasti tiek izvietotas, s!kot nokan!la numura 1001 uz aug$u.

Kan#lu opcijas

Skatoties TV kan!lu, atkar"b! no kan!la tipa (analogais vaidigit!lais) vai no televizora iestat"jumiem var b%t pieejamasda)as opcijas.

Opciju atv$r"anaSkatoties TV kan!lu, nospiediet o OPTIONS (Opcijas) unizv'&#u josl! atlasiet cilni o Opcijas.

Univers#l# piek%uveJa ir iesl'gta univers!l! piek&uve, varat iestat"t da)as opcijas, kasparedz'tas v!jdzird"giem un v!jredz"giem cilv'kiem.Lai ieg%tu papildinform!ciju, sada&! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Univers#l# piek%uve.

Video atlaseDigit!l!s telev"zijas kan!li var pied!v!t vair!kus video sign!lus(daudzpl%smu apraide), t! pa$a notikuma citus kamerasskatpunktus vai le#(us vai da)!das programmas vien! TV kan!l!.Ja $!di TV kan!li ir pieejami, televizors par!da zi#ojumu.

SubtitriA $o opciju var atlas"t Subtitri iesl$gti vai Subtitri izsl$gti. Lairedz'tu subtitrus tikai tad, kad ar tausti#u m ir izsl'gta ska#a,atlasiet Subtitri iesl$gti bez ska&as.

Subtitru valoda

TV / Televizora lieto$ana 25

Page 26: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Digit!l!s apraides kan!liem varat "slaic"gi atlas"t k!du nopieejamaj!m subtitru valod!m, ja nav pieejama neviena no j#suizv$l$taj!m valod!m.Lai ieg#tu papildinform!ciju, sada%! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Subtitri.

Audio valodasDigit!l!s apraides kan!liem varat "slaic"gi atlas"t k!du nopieejamaj!m audio valod!m, ja nav pieejama neviena no j#suizv$l$taj!m valod!m.Lai ieg#tu papildinform!ciju, sada%! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio valodas.

Dual I-II&" opcija ir pieejama, ja audio sign!ls satur divas audio valodas,bet nav nor!d"ta viena vai abas valodas.

Kop"js interfeissJa CAM modul" ir pieejams priek'apmaksas saturs, ar 'o opcijuvar iestat"t satura nodro'in!t!ja iestat"jumus.

HbbTV #aj$ kan$l$Varat blo($t HbbTV lapas kan!liem, kas pied!v! HbbTV.Lai ieg#tu papildinform!ciju, sada%! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet HbbTV.

StatussAtlasiet Statuss, lai skat"tu tehnisko inform!ciju par kan!lu (vaitas ir analogais vai digit!lais kan!ls) vai pievienoto ier"ci, koskat!ties.

Kan$lu saraksti

Kan$lu saraksti

Kan!lu sarakstos varat atrast visus noska)otos TV un radiokan!lus.

Papildus kan!lu sarakstam Visi, kur! iek%auti visi noska)otiekan!li, varat izveidot izlases sarakstu, atsevi'(i skat"t noska)ot!sradiostacijas vai uzzin!t par nesen pievienotajiem kan!liemjauno kan!lu sarakst!.

Kan$la p$rsl"g#ana no kan$lu sarakstaSkatoties TV kan!lu, nospiediet L LIST (Saraksts), lai atv$rtukan!lu sarakstus.Atlasiet k!du no kan!lu sarakstiem.

Kan!lu sarakst! p!rejiet uz kan!lu vai radiostaciju. Kad attiec"g!ikona ir izgaismota, nospiediet OK (Labi), lai p!rsl$gtu 'o kan!luvai klaus"tos radiostaciju.Kan!lu sarakst! var saglab!t vair!kas lapas ar kan!liem. Lai skat"tun!kamo vai iepriek'$jo lapu, nospiediet CH- vai CH+.

Lai aizv$rtu kan!lu sarakstus, nep!rsl$dzot kan!lu, v$lreiznospiediet L LIST (Saraksts).

Atz!m"t k$ izlasiKan!lu sarakst! Visi jebkuru kan!lu varat iestat"t k! izlaseskan!lu.Sarakst! p!rejiet uz kan!lu un nospiediet * Atz!m"t k$favor!tu. Kan!ls tiek pievienots izlases kan!lu sarakstam.

Kan$lu saraksta opcijasAtbilsto'i ekr!n! redzamajam kan!lu sarakstam nospiediet oOPTIONS (Opcijas), lai atlas"tu '!das opcijas:• Digit!lais/analogais• Bezmaksas/kod$tie• Blo($t• Atblo($t

Kan$lu logotipiTelevizors var att$lot liel!k!s da%as kan!lu logotipu. Ja v$latiespasl$pt 'os logotipus, varat tos izsl$gt.Kan$lu logotipu izsl$g'ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!#ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp$r"jie iestat!jumi >Kan$lu logotipi un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Izsl"gts un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

Kan$lu p$rd"v"#ana

Kan!lus var p!rd$v$t jebkur! kan!lu sarakst!.

1 - Kan!lu sarakst! iez"m$jiet to kan!lu, ko v$laties p!rd$v$t.2 - Nospiediet *P$rd"v"t.

Ievadiet tekstuLai ievad"tu tekstu, ar bulti)u tausti)iem atlasiet teksta ievadeslauku.Izmantojiet t!lvad"bas pults tastat#ru t!pat, k! ievadotrakstz"mes, lai s#t"tu SMS/teksta zi)ojumus. Kad s!kat rakst"t,tiek par!d"ta ekr!na tastat#ra. Mazos un lielos burtus, speci!l!srakstz"mes un atpaka%atk!pi var atlas"t ar kr!su tausti)iem.Lai izdz$stu rakstz"mi, nospiediet b.Lai beigtu p!rd$v$'anu, atlasiet opciju Pabeigts.

26 TV / Televizora lieto'ana

Page 27: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Ja t!lvad"bas pults aizmugur# ir tastat$ra, varat izmantot ar" %otastat$ru.Lai ieg$tu papildinform!ciju, sada&! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet T"lvad!bas pults tastat#ra.

Kan"lu p"rvieto$ana

Izlases kan!lu sarakst! varat main"t kan!lu sec"bu (poz"ciju).

Lai ieg$tu papildinform!ciju, sada&! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Izlases kan"li.

Favor!tu kan"li

Varat izveidot izlases kan!lu sarakstu, kur! iek&auti tikai tie kan!li,ko v#laties skat"ties. Ja ir atlas"ts tikai izlases kan!lu saraksts,p!rsl#dzot kan!lus, b$s redzami tikai j$su izlases kan!li.

Izlases kan"lu sarakstu izveido$ana1 - Skatoties TV kan!lu, nospiediet L LIST (Saraksts), laiatv#rtu kan!lu sarakstus.2 - Atlasiet Favor!ti.3 - Ja saraksts ir tuk%s, televizor! tiek par!d"ts aicin!jums t$l"ts!kt pievienot kan!lus. Nospiediet OK (Labi).4 - Atlasiet kan!lu ar bulti'u tausti'iem un nospiediet OK, laiiestat"tu %o kan!lu k! izlases kan!lu. Sec"ba, k!d! kan!li irredzami izlases kan!lu sarakst!, ir atkar"ga no t!, k!d! sec"b!kan!li tiek pievienoti.

Izlases pievieno$ana vai no%em$anaLai izlases kan!lu sarakst! pievienotu vai no'emtu izlaseskan!lus, atveriet sarakstu un nospiediet o OPTIONS(Opcijas), atlasiet Pievienot/no%emt izlasi un nospiediet OK(Labi).Ar bulti'u tausti'iem atlasiet kan!lu un nospiediet OK, lai topievienotu izlases sarakstam vai no t! no'emtu.

P"rk"rtotIzlases kan!lu sarakst! varat main"t kan!lu sec"bu (poz"ciju).1 - Kan!lu sarakst! Izlase iez"m#jiet kan!lu, kam v#laties main"tpoz"ciju.2 - Nospiediet *P"rvietot.3 - Ar bulti'u tausti'iem mainiet kan!la poz"ciju uz v#lamovietu. Varat ar" tie%i ievad"t jaun!s poz"cijas numuru ar ciparutausti'iem.4 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprin!tu poz"ciju. Lai atceltupoz"cijas mai'u, nospiediet * Atcelt.Varat iez"m#t citu kan!lu un atk!rtot iepriek% min#t!s darb"bas.

Izlases pievieno$ana citos kan"lu sarakstosKan!lus un radiostacijas varat atz"m#t k! izlasi kan!lu sarakst!Visi, Radio un Jauns.

(ajos sarakstos iez"m#jiet kan!lu, ko v#laties pievienot izlasessarakstam, un nospiediet * Atz!m&t k" izlasi. Kan!ls tiekatz"m#ts ar zvaigzn"ti s un pievienots izlases kan!lusarakstam.Lai no'emtu atz"mi izlases kan!lam, iez"m#jiet kan!lu jebkur!kan!lu sarakst! un nospiediet *No%emt atz. k" izl. Kan!lstiek no'emts no izlases kan!lu saraksta.

B&rnu piek'uves blo(&$ana

Lai ne&autu b#rniem skat"ties k!du kan!lu vai programmu, varatblo)#t kan!lus vai programmas, kam noteikts vecumaierobe*ojums.

Blo(&t kan"luVarat blo)#t kan!lu, lai ne&autu b#rniem to skat"ties. Lai skat"tosblo)#tu kan!lu, j!ievada b#rnu sl#dzenes kods.Lai blo)#tu kan!lu, kad skat!ties k!du TV kan!lu, nospiediet LLIST (Saraksts), lai atv#rtu kan"lu sarakstu. Jebkur! sarakst!atlasiet kan!lu, ko v#laties blo)#t, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet Blo(&t kan"lu. Kan!lu sarakst! blo)#tikan!li ir atz"m#ti ar sl#dzeni ¬.Lai atblo)#tu kan!lu, kan!lu sarakst! atlasiet blo)#to kan!lu unatlasiet opciju Atblo(&t kan"lu. Jums b$s j!ievada b#rnusl#dzenes kods.

J$s nevarat blo)#t pievienoto ier"+u p!rraides.

Vecuma ierobe)ojumsDa*as digit!l!s telev"zijas raidorganiz!cijas ir noteiku%asprogrammu skat"%an!s ierobe*ojumus. Ja %is noteiktaisierobe*ojums atbilst j$su iestat"tajam b#rna vecumam vaip!rsniedz to, attiec"g! programma tiks blo)#ta.Lai skat"tos blo)#tu programmu, j!ievada b#rnu sl#dzenes kods.Vec!ku nov#rt#jums ir iestat"ts visiem kan!liem.

Vecuma ierobe)ojuma iestat!$anaNospiediet h, atlasiet S Iestat!$ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Kan"lu iestat!jumi > B&rnu blo(&t"js > Vec"kuv&rt&jums.Lai atlas"tu vecuma ierobe*ojumu, vispirms ir j!ievada savs4 ciparu b#rnu sl#dzenes kods. Ja b#rnu sl#dzenes kods v#l naviestat"ts, varat to tagad iestat"t.P#c koda ievad"%anas varat atlas"t vecuma ierobe*ojumu. Ja %isnoteiktais ierobe*ojums atbild"s j$su iestat"tajam b#rnavecumam vai p!rsniegs to, konkr#t! programma tiks blo)#ta.Televizora ekr!n! tiks par!d"ts aicin!jums ievad"t kodu, laiatblo)#tu programmu. Da*iem operatoriem televizors blo)#tikai t!s programmas, kur!m noteiktais vecuma ierobe*ojumsp!rsniedz iestat"to vecumu.

Koda mai%aLai nomain"tu pa%reiz#jo b#rnu sl#dzenes kodu, nospiediet h,atlasiet S Iestat!$ana un nospiediet OK (Labi).

TV / Televizora lieto%ana 27

Page 28: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Atlasiet Kan!lu iestat"jumi > B#rnu blo$#t!js > Main"t kodu.Ievadiet !obr"d izmantoto kodu un p#c tam divreiz ievadietjauno kodu. Jaunais kods ir iestat"ts.

Vai aizmirs!t kodu?Ja aizmirs$t atblo%#!anas kodu, sazinieties ar Philips klientuapkalpo!anas centru sav$ valst". T$lru&a numuru sk. televizorakomplekt$ iek'autaj$ dokument$cij$ vai ar" atveriet vietniwww.philips.com/support.

Kan!la noska%o&ana

Atjaunin!t kan!lus

Autom!tiska atjaunin!&ana

Ja uztverat digit$los kan$lus, varat iestat"t televizoru, laiautom$tiski atjaunin$tu sarakstu ar jaunajiem kan$liem.Varat ar" pats s$kt kan$lu atjaunin$!anu.

Autom!tiska kan!lu atjaunin!&anaReizi dien$ pulksten 6.00 televizors atjaunina kan$lus un saglab$jaunos kan$lus. Jaunie kan$li tiek saglab$ti visu kan$lu sarakst$un jauno kan$lu sarakst$. Tuk!ie kan$li tiek no&emti.Ja ir atrasti jauni kan$li vai ar" kan$li ir atjaunin$ti vai no&emti,iesl#g!anas laik$ televizor$ tiek par$d"ts zi&ojums. Laiautom$tiski atjaunin$tu kan$lus, televizoram j$b(t gaidst$vesre)"m$.

Lai izsl#gtu zi&ojuma r$d"!anu iesl#g!anas laik$, nospiediet h,atlasiet SIestat"&ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!lu iestat"jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!la noska%o&ana > Kan!la atjaunin!&anas zi%ojums> Izsl#gts.

Lai izsl#gtu autom$tisko kan$lu atjaunin$!anu, nospiediet h,atlasiet S Iestat"&ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!lu iestat"jumi un nospiediet OK (Labi). AtlasietKan!la noska%o&ana > Autom!tiska kan!lu atjaunin!&ana >Izsl#gta.

Uzs!kt atjaunin!&anuLai pats s$ktu atjaunin$!anu, nospiediet h, atlasiet SIestat"&ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl#t kan!lus un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Atjaunin!t kan!lus un izpildiet ekr$n$ redzamosnor$d"jumus. Atjaunin$!ana var ilgt da)as min(tes.

Da)$s valst"s autom$tisk$ kan$lu atjaunin$!ana tiek veikta, kadskat$ties televizoru, vai jebkur$ br"d", kad televizors ir gaidst$vesre)"m$.

Jaunie kan!li

Autom$tisk$s atjaunin$!anas laik$ pievienotos jaunos kan$lusvar #rti atrast kan$lu sarakst$ Jauns. Tie pa!i jaunie kan$li irsaglab$ti ar" kan$lu sarakst$ Visi vai Radio.

Jaunie kan$li paliek jauno kan$lu sarakst$, kam#r neesat tosatz"m#jis k$ izlases kan$lus vai kam#r neesat tos skat"jies.

Lai uzzin$tu, k$ atz"m#t kan$lus k$ izlasi, sada'$ Pal"dz"banospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Izlases kan!li.

Kan!lu atk!rtota noska%o&ana

Varat mekl#t un v#lreiz noska&ot kan$lus, nemainot p$r#jostelevizora iestat"jumus. Var veikt ar" pilnu televizoranoska&o!anu no jauna.

Ja ir iestat"ta b#rnu sl#dzene, pirms atk$rtotas kan$lunoska&o!anas j$ievada t$s kods.

Kan!lu atk!rtota noska%o&anaLai atk$rtoti noska&otu tikai kan$lus, r"kojieties !$di. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"&ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Mekl#t kan!lus > Atk!rtoti noska%ot kan!lus unnospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C). Kan$lumekl#!ana var ilgt da)as min(tes. Izpildiet ekr$n$ redzamosnor$d"jumus.

Piln"ga noska%o&anaLai atk$rtoti veiktu pilnu televizora noska&o!anu, r"kojieties !$di.. .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"&ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat"jumi > P!rinstal#t telev"zijaskan!lus un nospiediet OK (Labi). Noska&o!ana var ilgt da)asmin(tes. Izpildiet ekr$n$ redzamos nor$d"jumus.

R'pn"cas iestat"jumiLietojot r(pn"cas iestat"jumus, televizor$ tiek atjaunotis$kotn#jie att#la, ska&as un Ambilight iestat"jumi.Lai atjaunotu s$kotn#jos r(pn"cas iestat"jumus, r"kojieties !$di. ..1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"&ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat"jumi > Visp!r#jie iestat"jumi >R'pn"cas iestat"jumi un nospiediet OK (Labi).3 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprin$tu.4 - Nospiediet b (ja nepiecie!ams, vair$kas reizes), lai aizv#rtuizv#lni.

Kan!lu saraksta kop#&ana

Ievads

Kan$lu saraksta kop#!ana ir paredz#ta izplat"t$jiem unpieredz#ju!iem lietot$jiem.

Izmantojot kan!lu saraksta kop#&anu, varat kop#t vien$televizor$ noska&otus kan$lus cit$ atbilsto!as klases Philipstelevizor$. Izmantojot kan$lu saraksta kop#!anu, nav j$veiclaikietilp"g$ kan$lu mekl#!ana, t$s viet$ aug!upiel$d#jottelevizor$ iepriek! noteiktu kan$lu sarakstu. Nelielais nokop#taisfails ietilpst jebkur$ USB atmi&as ier"c#.

Nosac"jumi• Abi televizori ir ra)oti vien$ gad$.

28 TV / Televizora lieto!ana

Page 29: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

• Abu televizoru tipa numuros ir vien!ds ra"ojuma veida DVBsufikss (H, K, M, T vai D/00), un televizors ir noska#ots tai pa$aivalstij.• Abiem televizoriem ir viena un t! pa$a tipa aparat%ra.Aparat%ras tipu skatiet televizora datu pl!ksn&t' televizoraaizmugur'. Parasti tas ir nor!d&ts k! Q . . . LA• Abiem televizoriem ir sader&gas programmat%ras versijas. Japrogrammat%ras versijas neb%s sader&gas, veicot aug$upiel!di,zi#ojums ekr!n! par to br&din!s.

Pa!reiz"j# versijaLai noteiktu pa$reiz'jo televizora programmat%ras versiju,izmantojiet opciju Pa!reiz"j# versija.

Kan#lu saraksta kop"!ana

Kan#lu saraksta kop"!ana1 - Iesl'dziet televizoru ar noska#otiem kan!liem. PievienojietUSB atmi#as ier&ci.2 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat$!ana un nospiediet OK(Labi).3 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r"jie iestat$jumi >Kan#lu saraksta kop"!ana > Kop"t USB atmi%as ier$c" unnospiediet OK (Labi). Lai nokop'tu televizora kan!lu sarakstu,iesp'jams, b%s j!ievada b'rnu sl'dzenes kods, kas ievad&tsnoska#o$anas laik!.4 - P'c kop'$anas iz#emiet USB atmi#as ier&ci.

Tagad nokop'to kan!lu sarakstu varat aug$upiel!d't cit! Philipstelevizor!.

Kan#lu saraksta aug!upiel#de

Nokop"ta kan#lu saraksta aug!upiel#deAtkar&b! no t!, vai televizors jau ir vai v'l nav noska#ots,j!izmanto at$(ir&gs kan!lu saraksta aug$upiel!des veids.

Kop"!ana televizor#, kas v"l nav noska%ots1 - Savienojiet kontaktdak$u ar elektrot&klu, lai s!ktunoska#o$anu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opcijuMekl't kan!lus. Pabeidziet noska#o$anu.2 - Pievienojiet USB atmi#as ier&ci, kur! saglab!ts otra televizorakan!lu saraksts.3 - Lai s!ktu kan!lu saraksta aug$upiel!di, nospiediet h,atlasiet S Iestat$!ana un nospiediet OK (Labi).4 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r"jie iestat$jumi >Kan#lu saraksta kop"!ana > Kop"t televizor# un nospiedietOK (Labi). Iesp'jams, b%s j!ievada $& televizora b'rnusl'dzenes kods.5 - Ja kan!lu saraksta kop'$ana televizor! ir pabeigta sekm&gi,televizors to pazi#o. Atvienojiet USB atmi#as ier&ci.

Televizor#, kas jau ir noska%ots1 - P!rbaudiet televizora valsts iestat&jumu (lai to izdar&tu,nospiediet h, atlasiet S Iestat$!ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl"t kan#lus > Atk#rtoti noska%ot kan#lus unnospiediet OK (Labi). Nospiediet b un p'c tam atlasietAtcelt, lai izietu no opcijas Mekl't kan!lus).Ja valsts ir nor!d&ta pareizi, turpiniet ar 2. darb&bu.

Ja valsts nav nor!d&ta pareizi, j!s!k atk!rtota noska#o$ana. Lais!ktu atk!rtoto noska#o$anu, nospiediet h, atlasiet SIestat$!ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet Mekl"t kan#lus >Atk#rtoti noska%ot kan#lus > OK (Labi). Atlasiet pareizovalsti un izlaidiet kan!lu mekl'$anu. Pabeidziet noska#o$anu.Kad esat pabeidzis, atgriezieties pie 2. darb&bas2 - Pievienojiet USB atmi#as ier&ci, kur! saglab!ts otra televizorakan!lu saraksts.3 - Lai s!ktu kan!lu saraksta aug$upiel!di, nospiediet h,atlasiet S Iestat$!ana un nospiediet OK (Labi).4 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r"jie iestat$jumi >Kan#lu saraksta kop"!ana > Kop"t televizor# un nospiedietOK (Labi). Iesp'jams, b%s j!ievada $& televizora b'rnusl'dzenes kods.5 - Ja kan!lu saraksta kop'$ana televizor! ir pabeigta sekm&gi,televizors to pazi#o. Atvienojiet USB atmi#as ier&ci.

DVB-T vai DVB-C

DVB-T vai DVB-C uztver!ana

Ja j%su valst& ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztver$anasiesp'ja un $is televizors ir sagatavots j%su valst& pieejamo DVB-T un DVB-C sign!lu uztver$anai, kan!lu noska#o$anas laik!b%siet izv'l'jies vienu no abiem iestat&jumiem.

Ja v'laties main&t DVB iestat&jumu, lai s!ktu jaunu kan!lunoska#o$anu, nospiediet h, atlasiet S Iestat$!ana unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan#lu iestat$jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan#la noska%o!ana > Antenas savienojums >Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C) un nospiediet OK(Labi). Atlasiet v'lamo DVB iestat&jumu.

DVB-C kan#lu noska%o!anaLai nodro$in!tu 'rtu lieto$anu, visi DVB-C iestat&jumi iestat&ti k!autom!tiski.Ja DVB-C satura nodro$in!t!js ir sniedzis noteiktas DVB-Cv'rt&bas, piem'ram, t&kla ID vai t&kla frekvenci, ievadiet t!snoska#o$anas laik!, kad t!s tiek pras&tas.Noska#o$anas laik!, iesp'jams, j!noregul' sken'$ana (piln! vai!tr! sken'$ana) vai j!ievada noteikts simbolu p!rs%t&$anas!trums izv'ln' Iestat$jumi. Lai iestat&tu simbolu p#rs&t$!anas#trumu, vispirms iestatiet to k! Manu#ls.

Kan#lu numuru konfliktiDa"!s valst&s da"!diem TV kan!liem (raidorganiz!cij!m) var b%tvien!di kan!lu numuri. Noska#o$anas laik! televizor! tiekpar!d&ts kan!lu numuru konfliktu saraksts. Jums j!nor!da, kuramTV kan!lam v'laties iestat&t kan!la numuru, kam piek!rtotivair!ki TV kan!li.

DVB-T + DVB-CJa varat izmantot gan DVB-T antenas ievadi, gan DVB-C ievadi,varat iestat&t televizoru, lai izmantotu gan DVB-T, gan DVB-C.Uzst!diet vienu sist'mu un p'c tam otru, izmantojotnepiecie$amos iestat&jumus.Kad abas sist'mas ir uzst!d&tas, antenas savienojumamtelevizora aizmugur' j!pievieno antenas ieejas sign!ls untelevizor! j!atlasa attiec&g! sist'ma, lai skat&tu noska#otoskan!lus.Inform!ciju par DVB-T vai DVB-C iestat&juma atlasi skatietiepriek$ tekst!.

TV / Televizora lieto$ana 29

Page 30: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

DVB iestat!jumi

P"rraides "truma re#!ms

P"rraides "truma re#!msJa j!su kabe"telev#zijas operators nav nor$d#jis konkr%tu simbolup"rs$t!%anas "truma v%rt#bu telev#zijas kan$lu noska&o'anai,atst$jiet iestat#juma P"rraides "truma re#!ms v%rt#bu k$Autom"tisks.Ja jums nor$d#ta konkr%ta simbolu p$rs!t#'anas $truma v%rt#ba,atlasiet Manu"ls. Tom%r nor$d#t$ v%rt#ba jau var b!t p$rraides$truma iepriek' defin%to v%rt#bu sarakst$. Atlasiet Iepriek%noteikt"s simbolu p"rs$t!%anas "truma v&rt!bas, lai p$rbaud#tu,vai j!su v%rt#ba ir pieejama autom$tiski.

Iepriek% noteikt"s simbolu p"rs$t!%anas "truma v&rt!bas

Iepriek% noteikt"s simbolu p"rs$t!%anas "truma v&rt!basJa p"rraides "truma re#!ms ir iestat#ts k$ Autom"tisks,televizors izmantos vienu no iepriek' noteiktaj$m simbolup$rs!t#'anas $truma v%rt#b$m, t$pat k$ to izmanto liel$k$ da"akabe"telev#zijas operatoru j!su valst#.

1. simbolu p"rs$t!%anas "trums

1. simbolu p"rs$t!%anas "trumsJa p"rraides "truma re#!ms ir iestat#ts k$ Manu"ls, varat 'eitievad#t simbolu p$rs!t#'anas $truma v%rt#bu, ko nor$d#jiskabe"telev#zijas operators. Lai ievad#tu 'o v%rt#bu, izmantojietciparu tausti&us.

2. simbolu p"rs$t!%anas "trums

2. simbolu p"rs$t!%anas "trumsJa p"rraides "truma re#!ms ir iestat#ts k$ Manu"ls, varat 'eitievad#t simbolu p$rs!t#'anas $truma v%rt#bu, ko nor$d#jiskabe"telev#zijas operators. Lai ievad#tu 'o v%rt#bu, izmantojietciparu tausti&us.

T!kla frekvences re#!ms

T!kla frekvences re#!msJa pl$nojat izmantot metodi 'tr" sken&%ana sada"$ Frekven(usken&%ana, lai mekl%tu kan$lus, atlasiet Autom"tisks.Televizors izmantos vienu no iepriek' noteiktaj$m t#klafrekvenc%m (vai HC - homing channel), ko izmanto liel$k$ da"akabe"telev#zijas operatoru j!su valst#.Ja jums nor$d#ta konkr%ta t#kla frekvences v%rt#ba kan$lumekl%'anai, atlasiet Manu"ls.

T!kla frekvence

T!kla frekvenceJa p$rraides t!kla frekvences re#!ms ir iestat#ts k$ Manu"ls, varat'eit ievad#t t#kla frekvences v%rt#bu, ko nor$d#jis kabe"telev#zijasoperators. Lai ievad#tu 'o v%rt#bu, izmantojiet ciparu tausti&us.

Frekvences sken&%ana

Frekvences sken&%anaAtlasiet kan$lu mekl%'anas metodi. Varat atlas#t "tr"ssken&%anas metodi un izmantot iepriek' noteiktos iestat#jumus,ko izmanto liel$k$ da"a kabe"telev#zijas operatoru j!su valst#.Ja '#s izv%les rezult$t$ netiek noska&ots neviens kan$ls vai tr!kstda(u kan$lu, varat atlas#t izv%rsto piln"s sken&%anas metodi. )#metode aiz&ems vair$k laika, lai mekl%tu un noska&otu kan$lus.

Frekven(u so)a lielums

Frekven(u so)a lielumsTelevizors mekl% kan$lus ar 8 MHzsoli.Ja '#s darb#bas rezult$t$ netiek noska&ots neviens kan$ls vaitr!kst da(u kan$lu, varat mekl%t ar maz$ku soli 1 MHz lielum$.1 MHz so"u izmanto'ana aiz&ems vair$k laika, lai mekl%tu unnoska&otu kan$lus.

Digit"lie kan"li

Digit"lie kan"liJa esat inform%ts, ka j!su kabe"telev#zijas operators nepied$v$digit$los kan$lus, varat izlaist digit$lo kan$lu mekl%'anu.Atlasiet Izsl&gts.

Analogie kan"li

Analogie kan"liJa esat inform%ts, ka j!su kabe"telev#zijas operators nepied$v$analogos kan$lus, varat izlaist analogo kan$lu mekl%'anu.Atlasiet Izsl&gts.

Bezmaksas/kod&tie

Bezmaksas / kod&tsJa jums ir abonements un CAM – nosac#t$s piek"uves modulismaksas telev#zijas pakalpojumiem, atlasiet Bezmaksas +kod&ts. Ja neesat abon%jis maksas telev#zijas kan$lus vaipakalpojumus, varat atlas#t tikai Bezmaksas kan"li.

Lai ieg!tu papildinform$ciju, sada"$ Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet CAM – nosac!t"s piek)uves modulis.

Uztver%anas kvalit"te

Ja televizors uztver digit$l$s telev#zijas apraides sign$lus, varatp$rbaud#t kan$la kvalit$ti un sign$la stiprumu.

Ja jums ir pa'am sava antena, varat to p$rvietot, lai m%*in$tuuzlabot uztver'anu.Lai p$rbaud#tu digit$l$ kan$la uztver'anas kvalit$ti, iesl%dzietkan$lu.Nospiediet h, atlasiet S Iestat!%ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Kan"lu iestat!jumi un nospiediet OK (Labi). AtlasietKan"la noska*o%ana > Digit"lais: uztver%anas p"rbaude unnospiediet OK (Labi).

30 TV / Televizora lieto'ana

Page 31: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

!im kan"lam tiek par"d#ta digit"l" frekvence. Ja uztver$ana ir v"ja,varat p"rvietot antenu. Lai v%lreiz p"rbaud#tu $#s frekvencessign"la kvalit"ti, atlasiet Mekl!t un nospiediet OK (Labi).Lai patst"v#gi ievad#tu noteiktu digit"lo frekvenci, izmantojiett"lvad#bas pults ciparu tausti&us. Varat ar# atlas#t frekvenci,novietot bulti&as uz skait'a ar w un x un main#t skaitli ar u unv. Lai p"rbaud#tu frekvenci, atlasiet Mekl!t un nospiediet OK(Labi).

Ja kan"lu uztver$anai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijasP"rraides "truma re#$ms un Iepriek% noteikt"s simbolup"rs&t$%anas "truma v!rt$bas. P"rraides "truma re(#mam atlasietopciju Autom"tiski, iz&emot gad#jumu, ja kabe'telev#zijasoperators ir sniedzis noteiktu p"rraides "truma v%rt#bu.P"rraides "truma v%rt#bu ievadiet ar ciparu tausti&iem.

Manu"la noska'o%ana

Analog"s telev#zijas kan"lus var manu"li noska&ot pa vienam.

Lai manu"li noska&otu analogos kan"lus, nospiediet h, atlasietS Iestat$%ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan"lu iestat$jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan"la noska'o%ana > Analogais: manu"l" uzst"d$%anaun nospiediet OK (Labi).

1 - Sist!maLai iestat#tu televizora sist%mu, atlasiet Sist!ma un nospiedietOK (Labi).Atlasiet savu valsti vai pasaules re)ionu, kur" atrodaties.2 - Kan"lu mekl!%anaLai atrastu kan"lu, atlasiet Atrast kan"lu un nospiediet OK.Izv%lieties Mekl!t un nospiediet OK (Labi). Frekvenci varatievad#t ar# pats. Ja sign"ls ir v"j$, v%lreiz nospiediet Mekl!t. Jav%laties saglab"t kan"lu, atlasiet Pabeigts un nospiediet OK.3 - Prec$z" noska'o%anaLai prec#zi noska&otu kan"lu, atlasiet Prec$zi noska'ot unnospiediet OK (Labi). Kan"lu var prec#zi noska&ot ar tausti&iemu un v.Ja v%laties saglab"t atrasto kan"lu, atlasiet Pabeigts unnospiediet OK (Labi).4 - Saglab"%anaKan"lu var saglab"t ar pa$reiz%jo kan"la numuru vai ar jaunukan"la numuru.Atlasiet Saglab"t pa%reiz!jo kan"lu vai Saglab"t k" jaunu kan"lu.

!#s darb#bas varat atk"rtot, l#dz ir atrasti visi pieejamie analog"stelev#zijas kan"li.

Att!la form"tsJa att%la aug$" un apak$" vai abos s"nos redzamas melnasmalas, varat piel"got att%la form"tu, lai att%ls aizpild#tu visuekr"nu.

Skatoties TV kan"lu, nospiediet f FORMAT (Form"ts), laiatv%rtu izv%lni Att!la form"ts.Sarakst" atlasiet form"tu un nospiediet OK (Labi).

Att!la form"tiAtbilsto$i ekr"n" redzamajam att%lam, tiek pied"v"ti $"di att%laform"ti:

• Autom"tiska aizpild$%anaAutom"tiski palielina att%lu, lai aizpild#tu ekr"nu. Att%lakrop'ojums ir minim"ls, subtitri ir redzami. Nav piem%rots, jaievades sign"la avots ir dators. Da(u #pa$o att%la form"tugad#jum" joproj"m var b*t redzamas melnas malas.

• Autom"tisk" t"lummai'aAutom"tiski palielina att%lu, lai bez att%la krop'ojuma maksim"liaizpild#tu ekr"nu. Var b*t redzamas melnas malas. Navpiem%rots, ja ievades sign"la avots ir dators.

• Pastiprin"ta t"lummai'aNo&em meln"s malas form"t" 4:3 p"rraid#t" att%la s"nos. Att%lstiek piel"gots, lai aizpild#tu visu ekr"nu.

Platekr"na 16:9M%rogo att%lu uz 16:9 form"tu.

• Platekr"nsPalielina att%lu l#dz 16:9 form"tam.

• Bez m!rogo%anasIde"ls re(#ms, ja ievades sign"la avots ir HD vai dators. Att%lstiek att%lots pikseli pa pikselim. Skatoties att%lu, kura ievadessign"la avots ir dators, var b*t redzamas melnas malas.

Teleteksts

Teleteksta lapas

Teleteksta atv!r%anaLai atv%rtu teletekstu, kam%r skat"ties telev#zijas kan"lus,nospiediet TEXT (Teleteksts).Lai aizv%rtu teletekstu, v%lreiz nospiediet TELETEKSTS.

Teleteksta lapas atlas$%anaLai atlas#tu lapu…• Ar ciparu tausti&iem ievadiet lapas numuru.• Nospiediet w vai x• Nospiediet u vai v.• Lai atlas#tu ekr"na apak$" eso$o vienumu ar kr"sas kod%jumu,nospiediet kr"su tausti&u.

Teleteksta apak%lapasVienai teleteksta lapai var b*t vair"kas apak$lapas. Apak$lapunumuri ir nor"d#ti josl" blakus galven"s lapas numuram.Lai atlas#tu apak$lapu, nospiediet w vai x.

T.O.P. teleteksta lapasDa(as raidorganiz"cijas pied"v" T.O.P. teleteksta funkciju.Lai teletekst" atv%rtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet T.O.P. p"rskats.

Teleteksta mekl!%ana

TV / Televizora lieto$ana 31

Page 32: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Varat atlas!t v"rdu un sken#t teletekstu, lai atrastu visusgad!jumus, kad $is v"rds atk"rtojas.Atveriet teleteksta lapu un nospiediet OK (Labi).Ar bulti%u tausti%iem atlasiet v"rdu vai skaitli.V#lreiz nospiediet OK (Labi), lai uzreiz p"rietu uz n"kamo $!v"rda vai skait&a atra$an"s vietu.V#lreiz nospiediet OK (Labi) lai p"rietu uz n"kamo atra$an"svietu.Lai p"rtrauktu mekl#$anu, nospiediet u, l!dz nekas nav atlas!ts.

Pievienotas ier!ces teletekstsDa'as televizoram pievienot"s telev!zijas kan"lus uztvero$"sier!ces var pied"v"t teleteksta funkciju.Lai atv#rtu teletekstu pievienot" ier!c#, nospiediet h, atlasietier!ci un nospiediet OK (Labi).Kam#r ier!c# skat"ties kan"lu, nospiediet o OPTIONS(Opcijas), atlasiet R"d!t ier!ces tausti%us, atlasiet tausti%u T unnospiediet OK (Labi). Nospiediet b, lai pasl#ptu ier!cestausti%us.Lai aizv#rtu teletekstu, v#lreiz nospiediet b.

Digit"lais teksts (tikai Apvienotaj" Karalist#)Da'as digit"l"s telev!zijas raidorganiz"cijas savos digit"l"stelev!zijas kan"los pied"v" !pa$u Digit"lo tekstu vai interakt!votelev!ziju. Tas ietver parastu tekstu, izmantojot ciparu, kr"su unbulti%u tausti%us, lai atlas!tu un navig#tu.Lai aizv#rtu digit"lo teletekstu, nospiediet b.

Teleteksta opcijas

Teleteksta sada&" nospiediet o OPTIONS (Opcijas), laiatlas!tu $"das opcijas:• Iesald#t lapu• Divda&!gs ekr"ns• T.O.P. p"rskats• Palielin"t• Par"d!t• Cikla apak$lapas• Valoda

Iesald#t lapuLai aptur#tu apak$lapu autom"tisko mai%u, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet Iesald#t lapu.

Divda$!gs ekr"ns/pilnekr"nsLai blakus r"d!tu TV kan"lu un teletekstu, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet Divda$!gs ekr"ns.Lai p"rietu atpaka& uz pilnekr"na skatu, atlasiet Pilnekr"ns.

T.O.P. p"rskatsLai atv#rtu T.O.P. teletekstu, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet T.O.P. p"rskats.

Palielin"tLai palielin"tu teleteksta lapu #rt"kai las!$anai, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet Palielin"t. Lai ritin"tu lapu lejup,nospiediet v vai u.

Par"d!tLai lap" atkl"tu sl#pto inform"ciju, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet Par"d!t.

Cikla apak%lapasLai cikliski main!tu apak$lapas (ja t"das ir pieejamas), nospiedieto OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Cikla apak%lapas.

ValodaLai p"rsl#gtu teletekst" izmantoto rakstz!mju kopu un tekstupar"d!tu pareizi, nospiediet o OPTIONS (Opcijas) un atlasietValoda.

Teleteksta iestat!%ana

Teleteksta valodaDa'as digit"l"s telev!zijas raidorganiz"cijas pied"v" teletekstuvair"k"s valod"s.Lai iestat!tu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiedieth, atlasiet S Iestat!%ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan"lu iestat!jumi un atlasiet Galvenais teleteksts vaiPapildu teleteksts un atlasiet v#lam"s teleteksta valodas.

Teleteksts 2.5Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodro$ina vair"k kr"su unkvalitat!v"ku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktiviz#ts k" ra'ot"jastandarta iestat!jums.Lai to izsl#gtu, nospiediet h, atlasiet S Iestat!%ana unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Izv#l#tie iestat!jumi >Teleteksts 2.5.

Interakt!v" telev!zija

Kas ir iTV?

Izmantojot interakt!vo telev!ziju, da'as digit"l"s telev!zijasraidorganiz"cijas apvieno parasto telev!zijas programmu arinformat!v"m vai izklaides lap"m. Da'"s lap"s varat atbild#tprogrammai vai balsot, iepirkties tie$saist# vai samaks"t par“video p#c piepras!juma” raid!jumu.

HbbTV, MHEG, . . .Raidorganiz"cijas izmanto da'"das interakt!v"s telev!zijassist#mas: HbbTV (hibr!d" apraides platjoslas telev!zija) vai iTV(interakt!v" telev!zija — MHEG). Interakt!vo telev!ziju reiz#mapz!m# k" digit"lo tekstu vai sarkano pogu. Ta(u abas sist#masat$)iras.Lai ieg*tu papildinform"ciju, apmekl#jiet raidorganiz"cijas vietni.

Nepiecie%amais apr!kojumsInterakt!v" telev!zija ir pieejama tikai digit"l"s telev!zijas kan"los.Lai piln!b" izmantotu interakt!v"s telev!zijas (Hbb telev!zija,MHP vai iTV) pied"v"jumu, nepiecie$ams "trs (platjoslas)interneta savienojums ar televizoru.

iTV lapas

Atv#rt iTV lapasLiel"k" da&a kan"lu, kas pied"v" HbbTV vai iTV, aicina nospiest* (sarkano) tausti%u vai tausti%u OK (Labi), lai atv#rtu tointerakt!vo programmu.

Navig#t iTV lap"s

32 TV / Televizora lieto$ana

Page 33: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai p!rvietotos iTV lap!s, varat izmantot bulti"u un kr!sutausti"us, ciparu tausti"us un tausti"u b. Lai iTV lap!s skat#tosvideo, varat izmantot tausti"u x (Atska"ot), p (Pauze) un q(Aptur$t).

Digit!lais teksts (tikai Apvienotaj! Karalist")Lai atv$rtu digit!lo tekstu, nospiediet TEXT (Teleteksts). Laiaizv$rtu, nospiediet b.

Aizv"rt iTV lapasLiel!k! da%a iTV lapu inform$, kur& tausti"& j!nospie', laiaizv$rtu lapu.Lai aizv$rtu iTV lapu, p!rsl$dziet uz n!kamo telev#zijas kan!luun p$c tam atpaka%.

3.4

TV ce#vedis

TV ce#ve$a atv"r%anaIzmantojot TV ce%vedi, varat skat#t TV kan!lu pa&reiz$jo unturpm!ko raid#jumu sarakstu*.

TV ce#ve$a atv"r%anaLai atv$rtu TV ce%vedi, nospiediet GUIDE (Ce%vedis).Lai to aizv$rtu, v$lreiz nospiediet GUIDE (Ce%vedis).

Kad pirmoreiz atverat TV ce%vedi, televizors sken$ visus TVkan!lus, lai ieg(tu programmas inform!ciju. Tas var ilgt da'asmin(tes. TV ce%ve'a dati tiek saglab!ti televizor!.

P!rsl"g%ana uz raid&jumuTV ce%ve'a sada%! varat p!rsl$gt uz pa&reiz r!d#tu raid#jumu.Lai atlas#tu raid#jumu, ar bulti"u tausti"iem iez#m$jiet raid#jumanosaukumu.Nospiediet p!rvieto&anas tausti"u pa labi, lai skat#tu turpm!kparedz$tos raid#jumus &aj! dien!.Lai p!rsl$gtu raid#jumu (kan!lu), atlasiet raid#jumu un nospiedietOK (Labi).

Raid&juma inform!cijas skat&%anaLai skat#tu atlas#t! raid#juma inform!ciju, nospiediet i INFO(Inform!cija).

Main&t dienuTV ce%ved# redzama ar# n!kamo dienu (maksim!li n!kamo 8dienu) programma.Lai skat#tu n!kamo dienu programmu, nospiediet CH+.Lai p!rvietotos uz iepriek&$jo dienu, nospiediet CH-.Varat ar# nospiest o OPTIONS (Opcijas) un atlas#t Main&tdienu.

Lai atlas#tu to, kuras dienas programmu r!d#t, atlasietIepriek%"j! diena, 'odien vai N!kam! diena un nospiediet OK(Labi).Ja TV ce%ve'a dati tiek ieg(ti no interneta, nospiediet *Atlas&t dienu.

Atg!din!juma iestat&%anaJa TV ce%ve'a datus nodro&ina raidorganiz!cija, varat iestat#tatg!din!jumus, kas br#dina, kad s!kas raid#jums, ekr!n! par!dotzi"ojumu.Lai iestat#tu atg!din!jumu, programm! atlasiet raid#jumu unnospiediet kr!su tausti"u Iestat&t atg!din!j. Raid#jums tiekatz#m$ts ar pulkste"a simbolu ê.Lai atceltu atg!din!jumu, nospiediet kr!su tausti"u Not&r&tatg!din!j.

Lai skat#tu visu iestat#to atg!din!jumu sarakstu, nospiediet kr!sutausti"u Pl!notie atg!din!jumi.

Mekl"%ana p"c $anraJa ir pieejama &!da inform!cija, varat programm! mekl$t noteikta'anra raid#jumus, piem$ram, filmas, sports u. tml.Lai mekl$tu raid#jumu p$c 'anra, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet Mekl"t p"c $anra.Atlasiet 'anru un nospiediet OK (Labi). Tiek par!d#ts atrastoraid#jumu saraksts.

Ierakst&%anaJa televizors ir savienots ar USB cieto disku, varat ierakst#traid#jumus.Lai iepl!notu ierakst#&anu, izmantojiet TV ce%vedi.Lai ieg(tu papildinform!ciju, sada%! Pal&dz&ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Ierakst&%ana.

* Atkar#b! no TV ce%ve'a inform!cijas (datu) avota tiek r!d#tidigit!lie un analogie vai tikai digit!lie kan!li. Ne visiem kan!liemir pieejama TV ce%ve'a inform!cija.

TV ce#ve$a inform!cijas sa(em%anaTV ce%ve'a inform!cija (dati) tiek sa"emta no raidorganiz!cij!mvai no interneta. Da'os re)ionos un da'iem kan!liem TVce%ve'a inform!cija var neb(t pieejama.

Ja neesat savienojis televizoru ar internetu, inform!cija tiekieg(ta no raidorganiz!cijas.Kad televizors tiek savienots ar internetu, inform!cija tiek ieg(tano interneta.

Ja TV ce%ve'a inform!cija tiek ieg(ta no interneta, ce%ved# varb(t redzami ne tikai digit!lie, bet ar# analogie kan!li. TV ce%ve'aizv$ln$ neliel! ekr!n! varat skat#t kan!lu, ko pa&laik skat!ties. JaTV ce%ve'a inform!cija tiek ieg(ta no interneta, nevar iestat#tatg!din!jumus.

TV ce#ve$a inform!cijas avota iestat&%anaJa televizors ir savienots ar internetu, varat iestat#t TV ce%ve'ainform!cijas sa"em&anu no raidorganiz!cijas.Lai iestat#tu TV ce%ve'a inform!cijas avotu, nospiediet h,atlasiet S Iestat&%ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat&jumi > Visp!r"jie iestat&jumi > TVce#vedis.Atlasiet No raidorganiz!cijas vai No interneta.

TV / P!rsl$g&ana uz ier#c$m 33

Page 34: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

3.5

P!rsl"g#ana uz ier$c"m

Avotu sarakstsSavienojumu sarakst! (avotu izv"ln") ir nor!d#tas televizorampievienot!s ier#ces.Atrodoties $aj! avotu izv"ln", varat p!rsl"gt televizoru uz $oier#ci.

Avotu izv"lneLai atv"rtu avotu izv"lni, nospiediet c SOURCE (Avots).Lai p!rsl"gtos uz pievienoto ier#ci, atlasiet ier#ci ar bulti%!m w(pa kreisi) vai x (pa labi) un nospiediet OK (Labi).Da&!m ier#c"m (HDMI-CEC ier#c"m) var atlas#t darb#bu tie$izem ier#ces ikonas eso$aj! sarakst!.Atlasiet ier#ci un darb#bu un nospiediet OK (Labi).Lai aizv"rtu avotu izv"lni, nep!rsl"dzoties uz ier#ci, v"lreiznospiediet c.

Autom!tisk! noteik#anaKad televizoram pievieno jaunu ier#ci, t! tiek noteiktaautom!tiski un ievietota avotu izv"ln". Ier#ce ir att"lota k! ikona(ier#ces tips), un tai ir nosaukums. Ja ier#ces tips neatbilst ier#cei,piem"ram, televizors to uzskata par atska%ot!ju, lai ar# ier#ce navatska%ot!js, ier#ces tipu varat nomain#t.Lai nomain#tu ier#ces tipu, nospiediet * Ier$ces tips, atlasietier#cei atbilsto$o tipu un nospiediet OK (Labi).Ja nosaukums neatbilst ier#cei vai ja v"laties pats pie$'irt ier#cesnosaukumu, nospiediet * P!rd"v"t. Ar t!lvad#bas pultstastat(ru ievadiet jauno nosaukumu.

Ja ir nor!d#ts pareizais ier#ces tips, tas atvieglo ier#ces lieto$anu.Ier#ces tips nosaka att"la un ska%as stilu, iz$'irtsp"ju, noteiktusiestat#jumus vai atra$an!s vietu avotu izv"ln".

Pievienojot televizoram jaunu ier#ci, ier#ces ikona tiek uznirstizv"lnes Avots priek$pus".

Ja televizors nenosaka ier#ci autom!tiski, atlasiet savienojumu,pie kura ir piesl"gta ier#ce, un nor!diet ier#ces tipu unnosaukumu.

S!kotn"jais nosaukums un ikonaLai atjaunotu ier#ces s!kotn"jo nosaukumu un tipa ikonu,nospiediet o OPTIONS (Opcijas), izv")%u josl! atlasiet cilniOpcijas, atlasiet S!kotn"jais nosaukums un ikona unnospiediet OK (Labi).

Savienojumu sken"#anaLai atk!rtoti sken"tu visus televizora savienojumus unatjaunin!tu avotu izv"lni, nospiediet o OPTIONS (Opcijas),izv")%u josl! atlasiet cilni Opcijas, atlasiet Sken"t savienojumusun nospiediet OK (Labi).

Gaidst!ves re%$m!Ja televizors ir gaidst!ves re&#m!, pievienoto ier#ci var iesl"gt artelevizora t!lvad#bas pulti.

Atska&otLai iesl"gtu gan disku atska%ot!ju, gan televizoru no gaidst!vesre&#ma un uzreiz s!kt diska vai raid#juma atska%o$anu, televizorat!lvad#bas pult# nospiediet x (Atska%ot).Ier#cei j!b(t pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ier#c",gan televizor! j!b(t iesl"gtai funkcijai HDMI CEC.

M!jas kino sist"maVarat iesl"gt m!jas kino sist"mu, lai klaus#tos audio disku vairadiostaciju, un atst!t televizoru gaidst!ves re&#m!.Lai iesl"gtu tikai m!jas kino sist"mu un atst!tu televizorugaidst!ves re&#m!, televizora t!lvad#bas pult# nospiediet cSOURCE (Avots).

EasyLinkIzmantojot funkciju EasyLink, varat vad#t pievienotu ier#ci artelevizora t!lvad#bas pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC, laisazin!tos ar pievienotaj!m ier#c"m. Ier#c"m j!atbalsta HDMICEC un j!b(t pievienot!m, izmantojot HDMI savienojumu.

Lai ieg(tu papildinform!ciju, sada)! Pal$dz$ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet EasyLink.

3.6

Subtitri un valodas

SubtitriSubtitru iesl"g#anaLai atv"rtu subtitru izv"lni, nospiediet SUBTITLE (Subtitri).Varat subtitrusiesl"gt vai izsl"gt.

34 TV / Subtitri un valodas

Page 35: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai r!d"tu subtitrus, kad raid"jums nav j#su valod! (valod!, koiestat"j!t televizoram), atlasiet Autom!tisks. Ja ir iesl$gts %isiestat"jums, subtitri tiks r!d"ti ar" tad, kad b#siet izsl$dzis ska&u,nospie'ot tausti&u m.Analogajiem kan!liem subtitri j!iesl$dz teleteksta sada(!.

Subtitri analogajos kan!losAnalogajiem kan!liem subtitri j!iesl$dz manu!li katram kan!lam.1 - Iesl$dziet kan!lu un nospiediet TEXT (Teleteksts), laiatv$rtu teletekstu.2 - Ievadiet subtitru lapas numuru, parasti 888.3 - V$lreiz nospiediet TEXT (Teleteksts), lai aizv$rtuteletekstu.Ja subtitru izv$ln$ ir atlas"ta opcija Iesl$gts, skatoties %o analogokan!lu, tiek r!d"ti subtitri (ja tie ir pieejami).Lai uzzin!tu, vai kan!ls ir analogais vai digit!lais, iesl$dziet kan!luun izv$ln$ Opcijas atveriet Statuss.

Subtitri digit!lajos kan!losDigit!lo kan!lu gad"jum! subtitri nav j!iestata teleteksta sada(!.Digit!lajos kan!los raid"jumam var b#t pieejami subtitri vair!k!svalod!s. Varat iestat"t v$lamo galveno un papildu subtitruvalodu. Ja ir pieejami subtitri k!d! no %"m valod!m, tie tiek r!d"titelevizor!.Ja nav pieejama neviena izv$l$t! subtitru valoda, varat atlas"t citusubtitru valodu, kas ir pieejama.

Galven!s un papildu subtitru valodas iestat"%ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet Iestat"#ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan!lu iestat"jumi, atlasiet Valodas > Galveniesubtitri vai Papildu subtitri un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet valodu un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie%ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

Subtitru valodas atlas"%ana, ja nav pieejama neviena izv$l$t!valoda. . .1 - Nospiediet o OPTIONS (Opcijas).2 - Atlasiet Subtitru valoda, atlasiet pagaid!m r!d!mo valoduun nospiediet OK (Labi).

Audio valodaDigit!lajos TV kan!los var p!rraid"t audio sign!lu ar vair!k!mraid"juma valod!m. Varat iestat"t v$lamo galveno un papilduaudio valodu. Ja ir pieejams audio sign!ls k!d! no %"m valod!m,televizor! tiks iesl$gta %" valoda.Ja nav pieejama neviena izv$l$t! audio valoda, varat atlas"t cituaudio valodu, kas ir pieejama.

Galven!s un papildu audio valodas iestat"%ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet Iestat"#ana un nospiediet OK(Labi).

2 - Atlasiet Kan!lu iestat"jumi, atlasiet Valodas > Galvenaisaudiosign!ls vai Papildu audiosign!ls un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet valodu un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie%ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

Audio valodas atlas"%ana, ja nav pieejama neviena izvel$t! audiovaloda. . .1 - Nospiediet o OPTIONS (Opcijas).2 - Atlasiet Audio valoda, atlasiet pagaidu audio valodu unnospiediet OK (Labi).

S!kotn$j! valodaJa digit!laj! kan!l! ir ietverta raid"juma vai filmas s!kotn$j!(ori)in!l!) valoda, varat iestat"t, lai televizor! autom!tiski tiktuiesl$gta %" audio valoda. Iestatiet opciju S!kotn$j! valoda k!Iesl$gts, lai skat"tos cit! valod! dubl$tu filmu t!s ori)in!laj!valod! (ja ori)in!l! valoda ir pieejama).S!kotn$j!s valodas iestat"%ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet Iestat"#ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan!lu iestat"jumi, atlasiet Valodas > S!kotn$j!valoda un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Iesl$gts vai Izsl$gts un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie%ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

V!jdzird"gajiem un v!jredz"gajiem piem$rotas audio valodasDa'i digit!l!s telev"zijas kan!li p!rraida "pa%u v!jdzird"giem vaiv!jredz"giem cilv$kiem piel!gotu ska&u un subtitrus.Lai ieg#tu papildinform!ciju, sada(! Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Univers!l! piek%uve.

Izv$lnes valodaLai main"tu televizora izv$(&u un zi&ojumu valodu, r"kojieties%!di. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"#ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat"jumi > Visp!r$jie iestat"jumi >Izv$lnes valoda un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet v$lamo valodu un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie%ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

TV / Taimeri un pulkstenis 35

Page 36: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Izsl!g"an#s taimerisIzmantojot izsl!g"an#s taimeri, varat iestat$t televizoraautom#tisku p#rsl!g"anu gaidst#ves re%$m# p!c noteikta laika.

Lai iestat$tu izsl!g"an#s taimeri, nospiediet h, atlasiet SIestat$"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r!jie iestat$jumi >Izsl!g"an#s taimeris. Ar sl$djoslu varat iestat$t laiku l$dz 180min&t!m ar 5 min&"u so'iem. Ja iestat$tas 0 min&tes,izsl!g"an#s taimeris ir izsl!gts.

Kam!r notiek laika skait$"ana atpaka', televizoru jebkur# laik# varizsl!gt vai atiestat$t izsl!g"an#s laiku.

PulkstenisLai uzzin#tu laiku, nospiediet GUIDE, lai uzzin#tu laiku TV ce'ved$.

Da%#s valst$s digit#l# apraide nenos&ta UTC - koordin!t#univers#l# laika - inform#ciju. Var tikt ignor!ts vasaras laiks, untelevizors, iesp!jams, var r#d$t nepareizu laiku.

Lai pareizi noregul!tu televizora pulksteni, nospiediet h,atlasiet S Iestat$"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r!jie iestat$jumi >Pulkstenis, p!c tam atlasiet Atkar$b# no valsts.Atlasiet Vasaras laiks un atlasiet attiec$go iestat$jumu.Lai manu#li iestat$tu laiku un datumu, atlasiet Manu#li. P!c tamatlasiet Laiks vai Datums.

Ierakstot programmas ar funkciju Smart TV,Ierakst$"ana,ieteicams manu#li nemain$t datumu un laiku.

Izsl!g"anas taimerisJa 4 stundu laik# netiek nospiests neviens t#lvad$bas pultstausti(" vai ja televizors 10 min&"u laik# nesa(em nek#duievades sign#lu un t#lvad$bas pults komandu, televizors tiekautom#tiski izsl!gts, lai taup$tu ener)iju.

Ja televizoru izmantojat k# monitoru vai lietojat digit#louztv!r!ju (televizora pier$ci), lai skat$tos televizoru, un nelietojattelevizora t#lvad$bas pulti, ieteicams deaktiviz!t autom#tiskoizsl!g"anu.

Lai to deaktiviz!tu, nospiediet h, atlasiet S Iestat$"ana unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp#r!jie iestat$jumi >Izsl!g"anas taimeris un iestatiet sl$djoslu uz 0.

Lai ieg&tu papildinform#ciju par vides saudz!"anaiparedz!tajiem televizora iestat$jumiem, sada'# Pal$dz$banospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Ener%ijas taup$"ana.

3.8

Att!la iestat$jumi

Att!la iestat$jumiAtt!la izv!ln! varat individu#li piel#got visus att!la iestat$jumus.

Lai atv!rtu sada'u Att!la iestat$jumi, nospiediet h, atlasiet SIestat$"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat$jumi > Att!ls.

• Att!la stilsLai ieg&tu inform#ciju par att!la stila iestat$jumu regul!"anu,sada'# Pal$dz$ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodietAtt!la stils.• (3D) S#nu apgaismojuma kontrastsIestata s#nu apgaismojuma kontrasta l$meni.• Kr#saIestata att!la kr#sas pies#tin#juma l$meni.• AsumsNosaka s$ko deta'u asuma l$meni.• Trok"&u mazin#"anaFiltr! un samazina att!la troksni.• MPEG defektu samazin#"anaIzl$dzina att!l# eso"#s digit#l#s p#rejas.• Perfect Pixel HDKontrol! Perfect Pixel HD dzi(a papildu iestat$jumus.— Perfect Natural Motion nov!r" raust$tas kust$bas efektu unatveido vienm!r$gu kust$bu, $pa"i film#s.— Clear LCD nodro"ina izcilu kust$bas asumu, lab#ku meln#skr#sas l$meni, liel#ku kontrastu bez (irb!"anas, t$ru att!lu unliel#ku skat$"an#s le(*i.— Augst#k#s klases iz"'irtsp!ja nodro"ina izcilu asumu, $pa"iatt!l# redzamaj#m l$nij#m un kont&r#m.— Uzlabots asums nodro"ina izcilu asumu, $pa"i att!l#redzamaj#m deta'#m.— Ide#lais kontrasts iestata l$meni, kuru sasniedzot, televizorsautom#tiski uzlabo deta'as att!la tum"aj#s, vid!ji apgaismotaj#sun gai"aj#s da'#s.— Dinamisk# pretgaisma iestata l$meni, kuru sasniedzot, varsamazin#t elektroener)ijas pat!ri(u, mazinot ekr#na spilgtumu.Izv!lieties optim#la elektroener)ijas pat!ri(a vai optim#la att!laspilgtuma re%$mu.— Kr#su pastiprin#"ana padara kr#sas dz$v#kas un uzlabospilgtas kr#sas deta'u iz"*irtsp!ju.• Uzlabots piel#go uzlabotos att!la iestat$jumus:— Apgaismojuma sensors autom#tiski piel#go att!la unAmbilight iestat$jumus telpas apgaismojumam.— Gamma ir neline#rs att!la spilgtuma un kontrastaiestat$jums. Izmantojiet sl$djoslu, lai iestat$tu liel#ku vai maz#kugammas v!rt$bu.— Kr#sas temperat(ra iestata kr#sas k# Norm#ls, Silts(sarkan$gs) vai V!ss (zilgans).— Piel#gota kr#sas temperat(ra iestata att!la kr#sastemperat&ru.— (3D) video kontrasts iestata att!la kontrastu.— Spilgtums iestata att!la spilgtuma l$meni.• Sp!le vai datorsIestata televizor# vispiem!rot#kos iepriek" noteiktosiestat$jumus, ja televizoram ir pievienots dators vai sp!'ukonsole.• Form#ts un malas

36 TV / Att!la iestat$jumi

Page 37: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

— Att!la form"ts: atrodiet un izlasiet sada!u Att!la form"ts,nospie"ot L LIST (Saraksts).— Ekr"na malas nedaudz palielina att#lu, lai sl#ptu krop!ot$smalas.— Att!la p"rb#de !auj ar kursora tausti%iem p$rb&d&t att#lu uzaug'u/uz leju vai pa kreisi/pa labi.

Att!la stilsLai #rti piel$gotu att#lu, varat atlas&t iepriek' iestat&tusiestat&jumus, izmantojot opciju Att!la stils.Skatoties telev&zijas kan$lu, nospiediet oOPTIONS (Opcijas),lai atv#rtu izv#lni Opcijas, izv#lnes josl$ atlasiet j Att!ls unska$a un atlasiet Att!la stils. Atlasiet att#la stilu un nospiedietOK (Labi).

Att!la stiliIzmantojot att#la stilus, varat #rti p$rsl#gt vispiem#rot$kos att#laiestat&jumus, lai skat&tos filmas vai taup&tu ener(iju.Turkl$t var piel$got ar& konkr#tus izv#l#t$ att#la stilaiestat&jumus, piem#ram, spilgtumu vai kontrastu. Televizorsatceras veiktos piel$gojumus.

Att!la stila piel"go%anaAtt#la stila piel$go'ana. . .1 - Atlasiet stilu un nospiediet OK (Labi).2 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#%ana un nospiediet OK(Labi).3 - Atlasiet Televizora iestat#jumi, p$rejiet uz atsevi')oiestat&jumu un piel$gojiet to.4 - Nospiediet b, lai aizv#rtu izv#lni un saglab$tu iestat&jumu.

S$kotn#jo att#la stila v#rt&bu atjauno'ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#%ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat#jumi > Att!ls > Att!la stils unatlasiet stilu, ko v#laties atiestat&t.3 - Nospiediet *Atiestat#t. Stils tiek atiestat&ts.

Lai ieg*tu inform$ciju par atsevi')u att#la iestat&jumuregul#'anu, sada!$ Pal#dz#ba nospiediet * List (Saraksts) unatrodiet Att!ls.

Pieejami '$di att#la stili. . .• Personisks – j*su preferences, kas veiktas $trajos att#laiestat&jumos• Dz#v#gs — lieliski piem#roti izmanto'anai dienasapgaismojum$• Dab#gs — dab&ga att#la iestat&jumi• Filma — lieliski piem#roti, lai skat&tos filmas• Ener&ijas taup#%anas — ener(ijas pat#ri%a ekonomiskiiestat&jumi• Standarta — r*pn&cas standarta iestat&jumi• Foto — lieliski piem#roti, lai skat&tos fotoatt#lus• ISF diena un ISF nakts — ISF kalibr$cijas iestat&jumi

Atra%an"s vieta veikal" vai m"j"sJa att#la stils tiek p$rsl#gts uz Dz#v#gs ikreiz, kad iesl#dzattelevizoru, k$ televizora atra'an$s vieta ir nor$d&ts Veikals. +isiestat&jums ir paredz#ts televizora demonstr#'anai veikal$.Televizora atra'an$s vietas iestat&'ana k$ M$jas. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#%ana un nospiediet OK(Labi).

2 - Atlasiet Televizora iestat#jumi > Visp"r!jie iestat#jumi >Atra%an"s vieta un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet M"jas un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair$kas reizes), lai aizv#rtuizv#lni.

Atra%an"s vietaAtra%an"s vietaJa televizors atrodas veikal$, varat to iestat&t, lai tas r$d&tu veikalarekl$mjoslu. Att!la stils autom$tiski tiek iestat&ts k$ Spilgts.Autom$tiskais izsl!g%an"s taimeris tiek izsl#gts.

Lai iestat&tu televizora atra'an$s vietu k$ Veikals . . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#%ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat#jumi > Visp"r!jie iestat#jumi >Atra%an"s vieta un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Veikals un nospiediet OK.4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair$kas reizes), lai aizv#rtuizv#lni.

ISF kalibr"cijaISF kalibr$cija !auj maksim$li efekt&vi izmantot HD televizoraiesp#jas. Varat l*gt, lai ISF kalibr$cijas speci$lists ierastos j*sum$j$s un iestat&tu televizor$ optim$lus att#la iestat&jumus.Speci$lists var iestat&t ISF kalibr$ciju ar& funkcijai Ambilight.Vaic$jiet savam izplat&t$jam par ISF kalibr$ciju savamtelevizoram.

ISF kalibr$cijas speci$lists saglab$ un blo)# ISF iestat&jumus k$ 2att#la stilus. Kad ISF kalibr$cija ir pabeigta, nospiediet oOPTIONS (Opcijas), atlasiet Att!la stils un nospiediet OK(Labi). Atlasiet ISF diena, lai skat&tos televizoru spilgt$apgaismojum$, vai atlasiet ISF nakts tum'a apgaismojumaapst$k!os.ISF kalibr$ciju var veikt pie katras darb&bas izv#ln# S$kums,piem#ram, Televizora skat&'an$s vai pievienota Blu-ray diskuatska%ot$ja.

Kalibr$cijas priek'roc&bas ir . . .• lab$ka att#la skaidr&ba un asums• lab$ka detaliz$cija gai'$s un tum'$s viet$s• pies$tin$t$ka un tum'$ka meln$ kr$sa• t&r$kas un kvalitat&v$kas kr$sas• samazin$ts ener(ijas pat#ri%'

Speci"lista att!la iestat#jumiJa televizor$, kam v#l nav veikta ISF kalibr$cija, atlasa opciju ISFdiena vai ISF nakts, ir pieejami da"i speci$listu att#la iestat&jumi.Nospiediet h, atlasiet SIestat#%ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat#jumi > Att!li > ISF speci"listuiestat#jumi un nospiediet OK (Labi).

Att!la stila iestat#jumu atiestat#%ana

TV / Att#la iestat&jumi 37

Page 38: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai atiestat!tu att"la stila s#kotn"j#s v"rt!bas, izv"ln" Opcijasatlasiet atiestat#mo att"la stilu. P"c tam nospiediet h, atlasietSIestat!"ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet Televizoraiestat!jumi > Att#ls, atlasiet Atiestat!t, nospiediet OK (Labi) unapstipriniet.

3.9

Ska$as iestat!jumi

Ska$aIzv"ln" Ska$a varat individu#li piel#got visus ska$as iestat!jumus.

Lai atv"rtu sada%u Ska$as iestat!jumi, nospiediet h, atlasiet SIestat!"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Ska$a.

• Zem%s frekvencesIestatiet ska$as zemo frekven&u l!meni.• Augst%s frekvencesIestatiet ska$as augsto frekven&u l!meni.• BalanssOptim#li iestata kreis#s un lab#s puses ska%ru$u balansuatkar!b# no klaus!'an#s vietas.• Telpisk% skan#juma re&!msIestata ieb(v"to ska%ru$u telpisk# skan"juma efektu.• Austi$u ska'umsIestata televizoram pievienoto austi$u ska%umu.• Autom. ska'uma regul#"anaSamazina p"k'$as ska%uma at')ir!bas, piem"ram, s#kotieskomercrekl#mai vai p#rsl"dzot televizoru uz citu kan#lu.

Izv#l#tais audio form%tsVarat iestat!t audio form#tu k# Standarta (stereo) vai Uzlabots(Daudzkan#lu). Ja viens no 'iem tipiem ir pieejams, televizorsautom#tiski iesl"dz iestat!to tipu.1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan%lu iestat!jumi > Valodas > Izv#l#tais audioform%ts un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Standarta vai Uzlabots un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair#kas reizes), lai aizv"rtuizv"lni.

Mono/stereoTelevizor# var iestat!t mono ska$u.1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan%lu iestat!jumi > Mono/Stereo un nospiedietOK (Labi).3 - Atlasiet Mono vai Stereo un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair#kas reizes), lai aizv"rtuizv"lni.

Ska$as stilsLai "rti piel#gotu ska$u, varat atlas!t iepriek' iestat!tusiestat!jumus, izmantojot opciju Ska$as stils.

Kad skat#ties TV kan#lu, nospiediet oOPTIONS (Opcijas), laiatv"rtu izv"lni Opcijas, un atlasiet Ska$as stils. Atlasiet ska$asstilu un nospiediet OK (Labi).

Ska$as stiliIzmantojot ska$as stilus, varat "rti iesl"gt vispiem"rot#kosska$as iestat!jumus runai (zi$as) vai filmu skat!'anai.Turkl#t var piel#got ar! konkr"tus izv"l"t# ska$as stilaiestat!jumus, piem"ram, zem#s vai augst#s frekvences.Televizors atceras veiktos piel#gojumus.

Ska$as stila piel%go"anaSka$as stila piel#go'ana. . .1 - Atlasiet stilu un nospiediet OK (Labi).2 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).3 - Atlasiet Televizora iestat!jumi, p#rejiet uz atsevi')oiestat!jumu un piel#gojiet to.4 - Nospiediet b, lai aizv"rtu izv"lni un saglab#tu iestat!jumu.

S#kotn"jo ska$as stila v"rt!bu atjauno'ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat!jumi > Ska$a > Ska$as stils unatlasiet stilu, ko v"laties atiestat!t.3 - Nospiediet *Atiestat!t. Stils tiek atiestat!ts.

Lai ieg(tu inform#ciju par atsevi')u ska$as iestat!jumuregul"'anu, sada%# Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) unatrodiet Ska$a.

Pieejami '#di ska$as stili. . .• Lietot%ja — iestat!jumi, kurus veic#t sada%# Personaliz"t att"luun ska$u• Ori(in%ls — r(pn!cas standarts• Jaunumi — lieliski cilv"ka balsij piem"roti iestat!jumi• Filma — lieliski piem"roti, lai skat!tos filmas• Sp#le — lieliski piem"roti sp"l"m• M)zika — lieliski piem"rots m(zikas klaus!'anai

Televizora novietojumsTelevizora novietojumsVeicot s#kotn"jo uzst#d!'anu, 'is iestat!jums tika iestat!ts k# Uztelevizora stat!va vai Pie sienas.Ja kop' t# laika televizora novietojums ir main!ts, attiec!gipiel#gojiet 'o iestat!jumu, lai nodro'in#tu optim#lu ska$u.1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp%r#jie iestat!jumi >Televizora novietojums un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Uz televizora stat!va vai Pie sienas un nospiedietOK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair#kas reizes), lai aizv"rtuizv"lni.

38 TV / Ambilight iestat!jumi

Page 39: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

3.10

Ambilight iestat!jumi

Ambilight iesl"g#ana un izsl"g#anaLai ieg!tu optim"lu Ambilight efektu, #emiet v$r" %"dusieteikumus:• Samaziniet apgaismojumu telp" un novietojiet televizoru l&dz25 cm att"lum" no sienas.• Iestat&jum" Sienas kr"sa piel"gojiet Ambilight atbilsto%i j!susienas kr"sai.• Ambilight var rad&t t"lvad&bas pults infrasarkano staru sign"lutrauc$jumus. Novietojiet ier&ces (disku atska#ot"ju vai m"jaskino sist$mu) t"l"k no Ambilight.

Nospiediet t"lvad&bas pults tausti#u AMBILIGHT, lai iesl$gtuvai izsl$gtu Ambilight un p"rsl$gtu Ambilight iestat&jumusIzsl"gts, Dinamisks un Statisks.Ja v$laties uzzin"t vair"k par %iem Ambilight iestat&jumiem,atrodiet un izlasiet sada'u Ambilight — dinamisks un Ambilight— statisks, nospie(ot tausti#u LLIST (Saraksts).

Ambilight var iesl$gt un izsl$gt ar& Ambilight izv$ln$.Nospiediet h, atlasiet S Iestat!#ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Ambilight.

Ambilight — dinamisksIzmantojot iestat&jumu Ambilight - dinamisks, varat noregul$t,cik "tri Ambilight rea)$ uz att$lu ekr"n".Nospiediet h, atlasiet S Iestat!#ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Ambilight > Re$!ms > Dinamisks un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Dinamisks. Ar sl&djoslu noregul$jiet "trumu p$cizv$les.

Izmantojot iestat&jumu Ambilight - statisks, varat p$c izv$lesiestat&t Ambilight kr"su.Nospiediet h, atlasiet S Iestat!#ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Ambilight > Re$!ms > Statisks un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Statisks. Izv$lieties kr"su. Ambilight statisk"s kr"sas irfiks$tas kr"sas (nav dinamiskas).

Ambilight iestat!jumiPapildu Ambilight iestat&jumi ir pieejami Ambilight izv$ln$sada'" Televizora iestat&jumi.Lai main&tu %os iestat&jumus, nospiediet h, atlasiet SIestat!#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Ambilight.

Ambilight re$!msKad televizors ir iesl$gts, ar tausti#u AMBILIGHT varat p"rsl$gtAmbilight re(&mus: Izsl"gts, Dinamisks un Statisks. AtlasietDinamisks, ja v$laties, lai Ambilight main&tu kr"sas atbilsto%iatt$lam ekr"n". Atlasiet Statisks, ja v$laties iestat&t konkr$tu,fiks$tu kr"su.

Ambilight spilgtumsLai iestat&tu Ambilight spilgtumu, atlasiet Spilgtums unnospiediet OK (Labi). Piel"gojiet Ambilight gaismas jaudu.

Ambilight — dinamisksLai noregul$tu, cik "tri Ambilight rea)$ uz att$lu ekr"n", atlasietDinamisks.Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada'" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Ambilight — dinamisks.

Ambilight — statisksParedz$ts, lai iestat&tu Ambilight kr"su p$c izv$les. Ambilightstatisk"s kr"sas ir fiks$tas kr"sas (nav dinamiskas).Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada'" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Ambilight — statisks.

Sienas kr%saAiz televizora eso%"s sienas kr"sa var ietekm$t Ambilight kr"suefektu.Lai izlabotu %o ietekmi, atlasiet Ambilight > Uzlabots > Sienaskr%sa un atlasiet kr"su, kas atbilst sienas kr"sai. Ambilightizlabos kr"sas, lai t"s att$lotu prec&z"k atbilsto%i sienas kr"sai.

Televizora izsl"g#anaVarat iestat&t, lai Ambilight apgaismojums tiktu izsl$gts uzreizp$c televizora izsl$g%anas vai ar& tiktu pamaz"m aptum%ots unizsl$gts da(as sekundes p$c televizora izsl$g%anas. Lai toizdar&tu, atlasiet Ambilight > Uzlabots > Televizora izsl"g#ana.

Lounge lightLai ieg!tu papildinform"ciju, sada'" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Lounge light.

TV / Ambilight iestat&jumi 39

Page 40: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lounge lightKad televizors ir gaidst!ves re"#m!, varat iesl$gt Ambilight unrad#t telp! Lounge light efektu.

Lai iesl$gtu Ambilight, kam$r televizors ir gaidst!ves re"#m!,nospiediet tausti%u AMBILIGHT.

Lai main#tu funkcijas Lounge light kr!su sh$mu, v$lreiznospiediet tausti%u AMBILIGHT.

Lai izsl$gtu funkciju Lounge light, nospiediet tausti%uAMBILIGHT un turiet to nospiestu da"as sekundes.

Kr!su sh$mu varat iestat#t ar# izv$ln$ Televizora iestat#jumi.Kad televizors ir iesl$gts, nospiediet h, atlasiet SIestat!"anaun nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Ambilight > Uzlabots >Lounge light. Atlasiet kr!su sh$mu, ar ko j!iesl$dz funkcijaLounge light.

3.11

Univers#l# piek$uve

Iesl%g"anaJa univers!l! piek&uve ir iesl$gta, televizors ir iestat#ts t!, lai tovar lietot v!jdzird#gas vai v!jredz#gas personas.

Iesl%g"anaJa uzst!d#'anas laik! neiesl$dz!t funkciju Univers!la piek&uve, tovarat izdar#t sada&! Iestat#'ana.Lai iesl$gtu univers!lo piek&uvi, nospiediet h, atlasietSIestat!"ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp#r%jie iestat!jumi >Univers#l# piek$uve. Atlasiet Iesl%gts un nospiediet OK (Labi).

Ja univers!l! piek&uve ir iesl$gta iestat#'an!, univers!l!spiek&uves opcija tiek pievienota izv$lnei Opcijas. Ar univers!loizv$lni izv$ln$ Opcijas varat veikt #pa'us iestat#jumus v!jdzird#guun v!jredz#gu cilv$ku vajadz#b!m.

V#jdzird!giemDa"os digit!l!s telev#zijas kan!los ir pieejams v!jdzird#g!mperson!m piel!gots #pa's audiosign!ls un subtitri. Ja ir iesl$gtaopcija Dzirdes trauc$jumi, televizor! autom!tiski tiek iesl$gtspiel!gotais audiosign!ls un subtitri, ja tie ir pieejami.

Iesl%g"anaLai iesl$gtu dzirdes trauc$jumu opciju, nospiedietoOPTIONS (Opcijas), atlasiet Univers#l# piek$uve unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Dzirdes trauc%jumi, p$c tam atlasiet Iesl%gts unnospiediet OK (Labi).

Lai p!rbaud#tu, vai ir pieejama v!jdzird#g!m person!m paredz$taaudio valoda, nospiediet oOPTIONS (Opcijas), atlasiet Audiovaloda un mekl$jiet audio valodu, kas atz#m$ta ar J.

Ja izv$ln$ Opcijas nav redzams vienums Univers!l! piek&uve,iesl$dziet opciju Univers#l# piek$uve izv$ln$ Iestat#'ana.Lai ieg(tu papildinform!ciju, sada&! Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Univers#l# piek$uve.

V#jredz!giemDigit!lie TV kan!li var p!rraid#t #pa'us audio koment!rus,aprakstot ekr!n! notieko'!s darb#bas. Lai var$tu iestat#tv!jredz#gajiem paredz$tos iestat#jumus, j!b(t iesl$gtaiunivers!lajai piek&uvei.

V#jredz!giemIzmantojot opciju Redzes trauc., parastajam audiosign!lam tiekpievienoti diktora koment!ri.Koment!ru iesl$g'ana (ja pieejama). . .1 - Kad ir iesl$gta opcija Univers#l# piek$uve, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un izv$&%u josl! atlasiet cilni Opcijas.2 - Atlasiet Redzes trauc. un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Iesl%gts un nospiediet OK (Labi).Varat p!rbaud#t, vai ir pieejami v!jredz#g!m person!m paredz$tiaudio koment!ri.Izv$ln$ Opcijas atlasiet Audio valoda un mekl$jiet audiovalodu, kas atz#m$ta ar Ï.

Ska$ru&i/austi&asVarat atlas#t, kur v$laties klaus#ties audio koment!rus: tikaitelevizora ska&ru%os, tikai austi%!s vai ab!s ier#c$s.Opcijas Ska$ru&i/austi&as iestat#'ana. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan#lu iestat!jumi > Valodas > Redzes trauc. >Ska$ru&i/austi&as un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Ska$ru&i, Austi&as vai Ska$ru&i + austi&as unnospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie'ams, vair!kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

Jaukts ska$umsVarat sajaukt parast! audiosign!la un audio koment!ru ska&umu.Ska&uma jauk'ana. . .1 - Nospiediet o OPTIONS (Opcijas) un izv$&%u josl! atlasietcilni Opcijas.2 - Atlasiet Jaukts ska$ums un nospiediet OK (Labi).3 - Ar aug'upv$rsto un lejupv$rsto bulti%u iestatiet sl#djoslu.4 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprin!tu.

Ska&as efektsDa"iem audio koment!riem var b(t pieejami papildu ska%asefekti, piem$ram, stereo vai pamaz!m rimsto'a ska%a.Ska&u efektu iesl$g'ana (ja pieejami). . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK(Labi).

40 TV / Univers!l! piek&uve

Page 41: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

2 - Atlasiet Kan!lu iestat"jumi > Valodas > Redzes trauc. >Ska#as efekti un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Iesl$gts vai Izsl$gts un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie!ams, vair"kas reizes), lai aizv#rtuizv#lni.

RunaRunas gad$jum" audio koment"rus var papildin"t ar$ subtitri,kuros atveidots run"tais teksts.Subtitru iesl#g!ana (ja pieejami). . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"%ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Kan!lu iestat"jumi > Valodas > Redzes trauc. >Runa un nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Apraksto%s (audio) vai Subtitri un nospiediet OK(Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie!ams, vair"kas reizes), lai aizv#rtuizv#lni.

Tausti#a ska#as sign!lsTausti#a sign!ls atskan katru reizi, kad nospie%at k"du t"lvad$baspults tausti&u. Sign"la ska'uma l$menis ir fiks#ts.

Iesl$g%anaLai iesl#gtu tausti&a sign"lu, nospiediet o OPTIONS(Opcijas), atlasiet Univers!l! piek&uve un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Tausti#a sign!ls un p#c tam Iesl$gts.

Ja izv#ln# Opcijas nav redzams vienums Univers"l" piek'uve,iesl#dziet opciju Univers"l" piek'uve izv#ln# Iestat$!ana.Lai ieg(tu papildinform"ciju, sada'" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Univers!l! piek&uve.

TV / Univers"l" piek'uve 41

Page 42: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

4

Skat!ties satel!ttelev!ziju4.1

Satel!ttelev!zijas kan"li

Kan"lu p"rsl#g$anaLai skat!tos satel!ttelev!zijas kan"lus, nospiediet h, atlasietSkat!ties satel!ttelev. un nospiediet OK (Labi). Televizor" tiekiesl#gts p#d#jais skat!tais satel!ttelev!zijas kan"ls.

Kan"lu p"rsl#g$anaLai p"rsl#gtu kan"lus, nospiediet CH+ vai CH-. Ja zin"t kan"lanumuru, varat izmantot ciparu tausti$us.Lai p"rsl#gtu iepriek%#jo kan"lu, nospiediet b.

Kan"la p"rsl#g$ana no kan"lu sarakstaSkatoties satel!ttelev!zijas kan"lu, nospiediet L LIST (Saraksts),lai atv#rtu kan"lu sarakstus.Ci&$u rind" atlasiet sarakstu.

Kan"lu sarakst" p"rejiet uz kan"lu vai radiostaciju. Kad attiec!g"ikona ir izgaismota, nospiediet OK (Labi), lai p"rsl#gtu %o kan"luvai klaus!tos radiostaciju.Kan"lu sarakst" var saglab"t vair"kas lapas ar kan"liem. Lai skat!tun"kamo vai iepriek%#jo lapu, nospiediet CH- vai CH+.Lai aizv#rtu kan"lu sarakstus, nep"rsl#dzot kan"lu, v#lreiznospiediet L LIST (Saraksts).

Satel!ttelev!zijas kan"lu saraksts

Satel!ttelev!zijas kan"lu saraksts

Kad satel!ttelev!zijas iestat!%ana ir pabeigta, satel!ttelev!zijaskan"li tiek saglab"ti satel!ttelev!zijas kan"lu sarakst", $emot v#r"iepriek%noteikto kan"lu sarakstu, ko izv#l#j"ties.

'aj" kan"lu sarakst" varat skat!t visus iestat!tos satel!ttelev!zijasun radio kan"lus.Papildus sarakstam Visi, kur" iek&auti visi iestat!tie kan"li, varatizveidot izlases sarakstu, atsevi%(i skat!t iestat!t"s radiostacijasvai uzzin"t par nesen pievienotajiem kan"liem jauno kan"lusarakst".

Kan"la p"rsl#g$ana no kan"lu sarakstaSkatoties satel!ttelev!zijas kan"lu, nospiediet L LIST (Saraksts),lai atv#rtu kan"lu sarakstus.Izv#&$u josl" atlasiet satel!ttelev!zijas ikonu Ò.Ci&$u rind" atlasiet sarakstu.

Kan"lu sarakst" p"rejiet uz TV kan"lu vai radiostaciju. Kadattiec!g" ikona ir izgaismota, nospiediet OK (Labi), lai p"rsl#gtu%o TV kan"lu vai klaus!tos radiostaciju.Kan"lu sarakst" var saglab"t vair"kas lapas ar kan"liem. Lai skat!tun"kamo vai iepriek%#jo lapu, nospiediet CH- vai CH+.Lai aizv#rtu kan"lu sarakstus, nep"rsl#dzot kan"lu, v#lreiznospiediet L LIST (Saraksts).

Atz!m#t k" izlasiKan"lu sarakst" Visi jebkuru kan"lu varat iestat!t k" izlaseskan"lu.Sarakst" p"rejiet uz kan"lu un nospiediet * Atz!m#t k"favor!tu. Kan"ls tiek pievienots izlases kan"lu sarakstam.

Kan"lu saraksta opcijasKad ekr"n" ir atv#rts kan"lu saraksts, nospiediet oOPTIONS(Opcijas), lai atlas!tu %"das opcijas:• Satel!ts• Bezmaksas/kod#tie• Blo(#t• Atblo(#t

Satel!ttelev!zijas kan"lu p"rd#v#$ana

Kan"lus var p"rd#v#t jebkur" kan"lu sarakst".1 - Iez!m#jiet p"rd#v#jamo kan"lu k"d" no kan"lu sarakstiem.2 - Nospiediet *P"rd#v#t. Tekstu varat ievad!t tie%i art"lvad!bas pults tastat)ru vai atv#rt ekr"na tastat)ru.

Ievadiet tekstu, izmantojot t"lvad!bas pults tausti%usIzmantojiet bulti$u tausti$us, lai novietotu kursoru tekst". Laidz#stu rakstz!mi, nospiediet tausti$u z (Atpaka&atk"pe).Lai beigtu p"rd#v#%anu, atlasiet Ievad!t.

42 Skat!ties satel!ttelev!ziju / Satel!ttelev!zijas kan"li

Page 43: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Teksta ievad!"ana, izmantojot ekr#na tastat$ruLai teksta ievades izv!lnes aug"!j# da$# atv!rtu ekr#na tastat%ru,nospiediet OK (Labi) vai jebkuru ciparu tausti&u, kad kursorstekst# mirgo.Tastat%r# izmantojiet bulti&u tausti&us, lai iez'm!tu rakstz'mi,un p!c tam nospiediet tausti&u OK, lai to ievad'tu. Lai izdz!sturakstz'mi, nospiediet tausti&u *Atpaka%atk#pe.

Lai p#rsl!gtu lielos un mazos burtus vai speci#l#s rakstz'mes,nospiediet tausti&u *, * vai *.Lai aizv!rtu ekr#na tastat%ru, iez'm!jiet opciju Pabeigts un p!ctam nospiediet tausti&u OK (Labi).

USB tastat$raLai p#rd!v!tu kan#lus, varat izmantot pievienotu USB tastat%ru.Lai ieg%tu papildinform#ciju, atrodiet un izlasiet sada$u Tastat$raun pele, nospie(ot LLIST (Saraksts).

Satel!ttelev!zijas kan#lu sec!bas mai&a

Varat main't satel'ttelev'zijas kan#lu poz'ciju izlasessatel'ttelev'zijas kan#lu sarakst#.Sada$# Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodietIzlases satel!ttelev!zijas kan#li.

Izlases satel!ttelev!zijas kan#liVarat izveidot izlases kan#lu sarakstu, kur# iek$auti tikai tie kan#li,ko v!laties skat'ties. Ja ir atlas'ts izlases kan#lu saraksts,p#rsl!dzot kan#lus ar CH+ vai CH-, b%s redzami tikai j%suizlases kan#li.

Izlases kan#lu sarakstu izveido"ana1 - Skatoties TV kan#lu, nospiediet L LIST (Saraksts), laiatv!rtu kan#lu sarakstus.2 - Izv!$&u josl# atlasiet satel'ttelev'zijas ikonu Ò.3 - Atlasiet Favor!ti.4 - Ja saraksts ir tuk"s, televizor# tiek par#d'ts aicin#jums t%l'ts#kt pievienot kan#lus. Nospiediet OK (Labi).5 - Atlasiet kan#lu ar bulti&u tausti&iem un nospiediet OK, laiiestat'tu atlas'to kan#lu k# izlases kan#lu. Sec'ba, k#d# kan#li irredzami izlases kan#lu sarakst#, ir atkar'ga no t#, k#d# sec'b#kan#li tiek pievienoti.

Izlases pievieno"ana vai no&em"anaLai izlases kan#lu sarakst# pievienotu vai no&emtu izlaseskan#lus, atveriet sarakstu un nospiediet o OPTIONS(Opcijas), atlasiet Pievienot/no&emt izlasi un nospiediet OK(Labi).Ar bulti&u tausti&iem atlasiet kan#lu un nospiediet OK, lai topievienotu izlases sarakstam vai no t# no&emtu.

P#rk#rtotIzlases kan#lu sarakst# varat main't kan#lu sec'bu (poz'ciju).1 - Kan#lu sarakst# Izlase iez'm!jiet kan#lu, kam v!laties main'tpoz'ciju.2 - Nospiediet *P#rvietot.3 - Ar bulti&u tausti&iem mainiet kan#la poz'ciju uz v!lamovietu. Varat ar' tie"i ievad't jaun#s poz'cijas numuru ar ciparutausti&iem.4 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprin#tu poz'ciju. Lai atceltupoz'cijas mai&u, nospiediet * Atcelt.Varat iez'm!t citu kan#lu un atk#rtot iepriek" min!t#s darb'bas.

Izlases pievieno"ana citos kan#lu sarakstosKan#lus un radiostacijas varat atz'm!t k# izlasi kan#lu sarakst#Visi, Radio un Jauns.)ajos sarakstos iez'm!jiet kan#lu, ko v!laties pievienot izlasessarakstam, un nospiediet * Atz!m't k# izlasi. Kan#ls tiekatz'm!ts ar zvaigzn'ti s un pievienots izlases kan#lusarakstam.Lai no&emtu atz'mi izlases kan#lam, iez'm!jiet kan#lu jebkur#kan#lu sarakst# un nospiediet *No&emt atz. k# izl. Kan#lstiek no&emts no izlases kan#lu saraksta.

Satel!ttelev!zijas kan#la blo('"anaLai ne$autu b!rniem skat'ties k#du kan#lu vai programmu, varatblo*!t kan#lus vai programmas, kam noteikts vecumaierobe(ojums.

Blo('t kan#luVarat blo*!t kan#lu, lai ne$autu b!rniem to skat'ties. Lai skat'tosblo*!tu kan#lu, j#ievada b!rnu sl!dzenes kods.Lai blo*!tu kan#lu, kad skat#ties k#du TV kan#lu, nospiediet LLIST (Saraksts), lai atv!rtu kan#lu sarakstu. Jebkur# sarakst#atlasiet kan#lu, ko v!laties blo*!t, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet Blo('t kan#lu. Kan#lu sarakst# blo*!tikan#li ir atz'm!ti ar sl!dzeni ¬.Lai atblo*!tu kan#lu, kan#lu sarakst# atlasiet blo*!to kan#lu unatlasiet opciju Atblo('t kan#lu. Jums b%s j#ievada b!rnusl!dzenes kods.

J%s nevarat blo*!t pievienoto ier'+u p#rraides.

Vecuma ierobe)ojums

Skat'ties satel'ttelev'ziju / Satel'ttelev'zijas kan#li 43

Page 44: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Da!as digit"l"s telev#zijas raidorganiz"cijas ir noteiku$asprogrammu skat#$an"s ierobe!ojumus. Ja $is noteiktaisierobe!ojums atbilst j%su iestat#tajam b&rna vecumam vaip"rsniedz to, attiec#g" programma tiek blo'&ta.Lai skat#tos blo'&tu programmu, j"ievada b&rnu sl&dzenes kods.Vecuma ierobe!ojums (vec"ku v&rt&jums) tiek iestat#ts visiemkan"liem.

Vecuma ierobe!ojuma iestat"#anaNospiediet h, atlasiet S Iestat"#ana un nospiediet OK(Labi).Atlasiet Satel"ta iestat"jumi > B$rnu blo%$t&js > Vec&kuv$rt$jums.Lai atlas#tu vecuma ierobe!ojumu, vispirms ir j"ievada savs4 ciparu b&rnu sl&dzenes kods. Ja b&rnu sl&dzenes kods v&l naviestat#ts, varat to tagad iestat#t.P&c koda ievad#$anas varat atlas#t vecuma ierobe!ojumu. Ja $isnoteiktais ierobe!ojums atbild#s j%su iestat#tajam b&rnavecumam vai p"rsniegs to, konkr&t" programma tiks blo'&ta.Televizora ekr"n" tiks par"d#ts aicin"jums ievad#t kodu, laiatblo'&tu programmu. Da!iem operatoriem televizors blo'&tikai t"s programmas, kur"m noteiktais vecuma ierobe!ojumsp"rsniedz iestat#to vecumu.

Koda mai'aLai nomain#tu pa$reiz&jo b&rnu sl&dzenes kodu, nospiediet h,atlasiet S Iestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Satel"ta iestat"jumi > B$rnu blo%$t&js > Main"t kodu.Ievadiet $obr#d izmantoto kodu un p&c tam divreiz ievadietjauno kodu. Jaunais kods ir iestat#ts.

Vai aizmirs&t kodu?Lai apietu kodu un ievad#tu jaunu b&rnu sl&dzenes kodu, ja esatto aizmirsis, ievadiet 8888.

4.2

Satel"ttelev"zijas noska'o#ana

Nepiecie#amais apr"kojums(aj" televizor" ir ieb%v&ts gan DVB-T un DVB-C sign"la, gan ar#satel#ttelev#zijas DVB-S/DVB-S2 uztv&r&js. Pievienojot satel#taantenu, varat uztvert digit"los satel#ttelev#zijas kan"lus. Navnepiecie$ams "r&js satel#ttelev#zijas uztv&r&js.

LNBLNB (zema trok$)a l#me)a bloks — pazemino$s p"rveidot"js)uztver satel#ta raid#tos sign"lus, un tas ir uzst"d#ts satel#taantenas gal". Televizors sp&j uztvert sign"lus no 4 da!"diemLNB.

Satel"ttelev"zijas kan&lu noska'o#anaLai televizor" noska)otu satel#ttelev#zijas kan"lus, pareizij"uzst"da un j"pievieno satel#ta antena. P"rbaudiet, vai satel#taantena ir r%p#gi not&m&ta.Varat noska)ot kan"lus no 4 da!"diem satel#tiem (4 LNB).

Lai noska)otu satel#ttelev#zijas kan"lus, izpildiet 1.-5. darb#bu.

1 - Noska'o#anaLai mekl&tu satel#tus un noska)otu satel#ttelev#zijas kan"lus,nospiediet h, atlasiet SIestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl$t satel"tu un nospiediet OK (Labi). Ja esat jauagr"k veicis satel#ttelev#zijas kan"lu noska)o$anu, atlasietAtk&rtoti noska'ot kan&lus un nospiediet OK (Labi).

2 - Savienojuma tipsAtlasiet satel#tu skaitu, kuru kan"li j"noska)o. Televizor" tiekautom"tiski iestat#ts piem&rots savienojuma tips.Ja nepiecie$ams, v&l"k varat piel"got savienojuma tipu izv&ln&Iestat"jumi. Izv&ln& Iestat#jumi atlasiet Savienojuma tips un p&ctam Viens LNB, ja satel#ta antenai ir tikai viens LNB. AtlasietDiSEqC Mini, ja jums ir 2 LNB, vai DiSEqC 1.0, ja jums ir 3 vai4 LNB. Atlasiet Pabeigts, lai aizv&rtu iestat#jumus.

3 - Satel"tu mekl$#anaLai s"ktu mekl&$anu, atlasiet S&kt un nospiediet OK (Labi).Televizors mekl& visus pieejamos satel#tus. Tas var ilgt vair"kasmin%tes. Ja nav atrasts neviens satel#ts, p"rbaudiet satel#taantenas savienojumus un antenas novietojumu.Att&lot" sign"la kvalit"te ne vienm&r ataino $# satel#ta visukan"lu patieso sign"la kvalit"ti.Lai atk"rtotu satel#tu mekl&$anu, atlasiet Mekl$t un nospiedietOK (Labi). Ja esat apmierin"ts ar atrastajiem satel#tiem, varatnoska)ot visus to kan"lus.

4 - Kan&lu noska'o#anaLai noska)otu visus atrasto satel#tu kan"lus, nospiedietNoska'ot. Katram satel#tam noska)o$ana var ilgt vair"kasmin%tes vai pat 30 min%tes.

5 - Kan&lu #%iro#anaNoska)o$anas beig"s atkar#b" no noska)ot" satel#ta varatizv&l&ties da!"dus kan"lu $'iro$anas sarakstus. Kad noska)o$anair pabeigta, visi satel#ttelev#zijas kan"li ir pieejami visusatel#ttelev#zijas kan"lu sarakst". Kan"li ir ar# sak"rtoti da!"dossarakstos p&c tipa.

Citi iestat"jumiLiel"kajai da*ai satel#tu nav j"maina LNB iestat#jumi, tom&r jamekl&jat noteiktu satel#tu C josl", $im satel#tam izmantotaisLNB ir j"iestata k" C joslas LNB. Ja esat pieredz&jis lietot"js,iesp&jams, jums j"izmanto piel"gotie LNB iestat#jumi.Lai pa"trin"tu satel#tu un kan"lu mekl&$anu, iestatiet frekven+usken&$anas "trumu uz 10 MHz. Lai veiktu r%p#gu sken&$anu,iestatiet "trumu uz 2 MHz (ieteicams turku satel#tiem).

Atiestat"tIesp&jams, ka vairs neizprotat veiktos iestat#jumos.Lai atiestat#tu satel#ta noska)o$anas iestat#jumus uz r%pn#casiestat#jumiem, opcij" Iestat#jumi atlasiet Atiestat"t un nospiedietOK (Labi).

Manu&la noska'o#ana

44 Skat#ties satel#ttelev#ziju / Satel#ttelev#zijas noska)o$ana

Page 45: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Autom!tisk!s kan!lu noska"o#anas laik! var tikt izlaist noteiktsretranslatora kan!ls vai kan!li. Retranslatoru var pievienotmanu!li. Atrodiet un izlasiet sada$u Manu!la noska"o#ana,nospie%ot LLIST (Saraksts).

Satel$ta antenas savienojumsAtrodiet un izlasiet sada$u Satel$ta antenas vads, nospie%otLLIST (Saraksts).

Lai atrastu televizor! iepriek# iestat&to satel&tu sarakstu,nospiediet LLIST (Saraksts) un atlasiet Specifik!cijas >Str!vas padeves un uztver#anas parametri.

Satel$ta pievieno#anaJa satel&ta kan!li jau ir noska"oti, varat pievienot papildu satel&tu.Varat noska"ot kan!lus no 4 da%!diem satel&tiem — 4 LNB.

1 - Savienojuma tipsPirms satel&ta pievieno#anas p!rbaudiet savienojuma tipaiestat&jumu. Ja ir izv'l'ts iestat&jums Viens, tiek uztverts tikaiviens LNB, ja izv'l'ts iestat&jums DiSEqC Mini, tiek uztvertitikai 2 LNB, un, ja izv'l'ts iestat&jums DiSEqC 1.0, var uztvert 3vai 4 LNB.

Lai vispirms p!rbaud&tu savienojuma tipu, nospiediet h,atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl%t satel$tu > Atk!rtoti noska"ot kan!lus >Iestat$jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Savienojuma tips un vajadz&go iestat&jumu atbilsto#inoska"ojamo satel&tu skaitam. Atlasiet Pabeigts, lai aizv'rtuiestat&jumus. Nospiediet b, lai aizv'rtu sada$u Atk!rtotinoska"ot kan!lus.

2 - Satel$ta pievieno#anaLai pievienotu satel&tu, nospiediet h, atlasiet S Iestat$#anaun nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl%t satel$tu > Pievienot satel$tu un nospiediet OK(Labi). Televizors mekl' satel&tu, izmantojot pirmos tr&s LNB.Tas var ilgt vair!kas min(tes.

Ja nav atrasts neviens satel&ts, p!rbaudiet antenas savienojumusun satel&tu antenas novietojumu. Atlasiet Mekl%t vai N!kamaisLNB.Ja nav br&vu LNB, vispirms varat no"emt satel&tu. Skatiet sada$uSatel&tu dz'#ana t!l!k tekst!.

3 - Kan!lu noska"o#anaJa esat apmierin!ts ar pievienoto satel&tu, varat noska"otkan!lus.Lai noska"otu visus kan!lus, atlasiet Noska"ot. Noska"o#anavar ilgt vair!kas min(tes.

4 - Satel$ta no"em#anaLai no"emtu satel&tu, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana unnospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl%t satel$tu > No"emt satel$tu un nospiediet OK(Labi).Atlasiet satel&tu, kas j!no"em, un nospiediet OK (Labi). Laiapstiprin!tu, atlasiet J! un nospiediet OK (Labi). Satel&ts un t!kan!li ir no"emti.

Atjaunin!t kan!lus

Satel$ta kan!lu atjaunin!#ana

Televizors sak!rto visus noska"otos kan!lus da%!dos kan!lusarakstos.Ja uztverat digit!los kan!lus, varat iestat&t, lai televizorsautom!tiski atjaunin!tu sarakstu, pievienojot jaunos kan!lus.Kan!lu atjaunin!#anu varat s!kt ar& pats.

Autom!tiska kan!lu atjaunin!#anaReizi dien! pulksten 4.00 televizors atjaunina kan!lus un saglab!jaunos kan!lus visu kan!lu sarakst!, attiec&gaj! kan!lu veidasarakst! un jauno kan!lu sarakst!. Kan!lu poz&cijas bez ien!ko#!sign!la tiek no"emtas. Par jaunajiem un no"emtajiem kan!liemtelevizora iesl'g#anas laik! tiek par!d&ts zi"ojums. Laiautom!tiski atjaunin!tu kan!lus, televizoram j!b(t gaidst!vesre%&m!.

Lai izsl'gtu zi"ojuma r!d&#anu iesl'g#anas laik!, nospiediet h,atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!lu iestat$jumi > Kan!la noska"o#ana > Kan!laatjaunin!#anas zi"ojums un atlasiet Izsl%gts.Lai izsl'gtu autom!tisko kan!lu atjaunin!#anu, nospiediet h,atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Kan!lu iestat$jumi > Kan!la noska"o#ana >Autom!tiska kan!lu atjaunin!#ana un atlasiet Izsl%gts.

Autom!tisk!s atjaunin!#anas opcijasLai nov'rstu konkr'ta satel&ttelev&zijas kan!lu sarakstaautom!tisku atjaunin!#anu, varat blo)'t atjaunin!#anu 1 vaivair!kiem satel&tiem (LNB).Lai no"emtu atlasi atjaunin!#anai paredz'tajiem satel&tiem,nospiediet h, atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Satel$ta iestat$jumi > Kan!lu noska"o#ana >Autom!tisk!s atjaunin!#anas opcijas un atlasiet satel&tu, kuramnev'laties veikt atjaunin!#anu. Nospiediet OK (Labi), laino"emtu atlasi. V'lreiz nospiediet OK (Labi), lai atlas&tusatel&tu atjaunin!#anai.Ja patst!v&gi s!kat kan!la atjaunin!#anu, #&s atlases tiks ignor'tas.

Kan!lu atjaunin!#anas palai#anaLai pats s!ktu atjaunin!#anu, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl%t kan!lus un nospiediet OK (Labi). Izpildietekr!n! redzamos nor!d&jumus. Atjaunin!#ana var ilgt vair!kasmin(tes.

Nesen pievienotie kan!li

Autom!tisk!s atjaunin!#anas laik! pievienotos jaunos kan!lusvar 'rti atrast kan!lu sarakst! Jauns. Tie pa#i jaunie kan!li irsaglab!ti ar& kan!lu sarakst! Visi vai Radio.

Jaunie kan!li paliek jauno kan!lu sarakst!, kam'r neesat tosatz&m'jis k! izlases kan!lus vai kam'r neesat tos skat&jies.

Lai uzzin!tu, k! atz&m't kan!lus k! izlasi, sada$! Pal$dz$banospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Izlasessatel$ttelev$zijas kan!li.

Skat&ties satel&ttelev&ziju / Satel&ttelev&zijas noska"o#ana 45

Page 46: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Kan!lu saraksta kop"#ana

Ievads

Kan!lu saraksta kop"#ana ir paredz"ta izplat$t!jiem unpieredz"ju#iem lietot!jiem.

Veicot Kan!lu saraksta kop"#anu, tiks kop"ti gan virszemes, gansatel$ttelev$zijas kan!li.

Izmantojot kan!lu saraksta kop"#anu, varat kop"t vien!televizor! noska%otus kan!lus cit! atbilsto#as klases Philipstelevizor!. Izmantojot kan!lu saraksta kop"#anu, nav j!veiclaikietilp$g! kan!lu mekl"#ana, un varat pied!v!t iepriek#noteiktu kan!lu saraksta iestat$#anu. Nelielais nokop"tais failsietilpst jebkur! USB atmi%as ier$c".

Nosac$jumi• Abi televizori ir ra&oti vien! gad!.• Abu televizoru tipa numuros ir vien!ds ra&ojuma veida DVBsufikss (H, K, M, T vai D/00), un televizors ir noska%ots tai pa#aivalstij.• Abiem televizoriem ir vien!ds satel$ttelev$zijas uzst!d$#anasiestat$jums.• Abiem televizoriem ir viena un t! pa#a tipa aparat'ra.Aparat'ras tipu skatiet televizora datu pl!ksn$t" televizoraaizmugur". Parasti tas ir nor!d$ts k!Q . . . LA• Abiem televizoriem ir sader$gas programmat'ras versijas. Japrogrammat'ras versijas neb's sader$gas, veicot aug#upiel!di,zi%ojums ekr!n! par to br$din!s.

Kan!lu saraksta kop"#ana

Kan!lu saraksta kop"#ana1 - Iesl"dziet televizoru ar noska%otiem kan!liem. PievienojietUSB atmi%as ier$ci.2 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK(Labi).3 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp!r"jie iestat$jumi >Kan!lu saraksta kop"#ana > Kop"t USB atmi%as ier$c" unnospiediet OK (Labi). Lai nokop"tu televizora kan!lu sarakstu,iesp"jams, b's j!ievada b"rnu sl"dzenes kods, kas ievad$tsnoska%o#anas laik!.4 - P"c kop"#anas iz%emiet USB atmi%as ier$ci.

Tagad nokop"to kan!lu sarakstu varat aug#upiel!d"t cit! Philipstelevizor!.

Kan!lu saraksta aug#upiel!de

Kan!lu saraksta aug#upiel!deAtkar$b! no t!, vai televizors jau ir vai v"l nav noska%ots,j!izmanto at#(ir$gs kan!lu saraksta aug#upiel!des veids.

Televizor!, kas v"l nav noska%ots1 - Savienojiet kontaktdak#u ar elektrot$klu, lai s!ktunoska%o#anu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opcijuMekl"t kan!lus. Pabeidziet noska%o#anu.

2 - Pievienojiet USB atmi%as ier$ci, kur! saglab!ts otra televizorakan!lu saraksts.3 - Lai s!ktu kan!lu saraksta aug#upiel!di, nospiediet h,atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK (Labi).4 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp!r"jie iestat$jumi >Kan!lu saraksta kop"#ana > Kop"t televizor! un nospiedietOK (Labi). Iesp"jams, b's j!ievada #$ televizora b"rnusl"dzenes kods.5 - Ja kan!lu saraksta kop"#ana televizor! ir pabeigta sekm$gi,televizors to pazi%o. Atvienojiet USB atmi%as ier$ci.

Televizor!, kas jau ir noska%ots1 - P!rbaudiet televizora valsts iestat$jumu (lai to izdar$tu,nospiediet h, atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl"t kan!lus > Atk!rtoti noska%ot kan!lus unnospiediet OK (Labi). Nospiediet b un p"c tam atlasietAtcelt, lai izietu no opcijas Mekl"t kan!lus).Ja valsts ir nor!d$ta pareizi, turpiniet ar 2. darb$bu.Ja valsts nav nor!d$ta pareizi, j!s!k atk!rtota noska%o#ana. Lais!ktu atk!rtoto noska%o#anu, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet Mekl"t kan!lus >Atk!rtoti noska%ot kan!lus un nospiediet OK (Labi). Atlasietpareizo valsti un izlaidiet kan!lu mekl"#anu. Pabeidzietnoska%o#anu. Kad esat pabeidzis, atgriezieties pie 2. darb$bas2 - Pievienojiet USB atmi%as ier$ci, kur! saglab!ts otra televizorakan!lu saraksts.3 - Lai s!ktu kan!lu saraksta aug#upiel!di, nospiediet h,atlasiet S Iestat$#ana un nospiediet OK (Labi).4 - Atlasiet Televizora iestat$jumi > Visp!r"jie iestat$jumi >Kan!lu saraksta kop"#ana > Kop"t televizor! un nospiedietOK (Labi). Iesp"jams, b's j!ievada #$ televizora b"rnusl"dzenes kods.5 - Ja kan!lu saraksta kop"#ana televizor! ir pabeigta sekm$gi,televizors to pazi%o. Atvienojiet USB atmi%as ier$ci.

Manu!la noska%o#anaIzmantojot manu!lo noska%o#anu, varat p!rbaud$t satel$tasign!la stiprumu.

Lai s!ktu manu!lo noska%o#anu, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Mekl"t satel$tu > Manu!la noska%o#ana un nospiedietOK (Labi).

1 - Atlasiet LNB.2 - Ja zin!t retranslatora frekvenci (taj! var b't vair!ki kan!li),atlasiet Frekvence un ievadiet to.3 - Atlasiet Mekl"t un nospiediet OK (Labi).4 - Ja televizors atrod frekvenci un ir redzama saglab!#anaspoga, jaunais retranslators ir atrasts.5 - Nospiediet Saglab!t, lai pievienotu jauno retranslatoru ar t!kan!lu vai kan!liem kan!lu sarakstam.

Lai pievienotu citu retranslatoru, atlasiet Iziet un atk!rtojietdarb$bas.Ja izmantojat daudzdz$vok)u m!j!m paredz"tu ier$ci Eutelsat W37E ($pa#i DIGITURK) uztver#anai, manu!l! noska%o#ana navpieejama.

46 Skat$ties satel$ttelev$ziju / Satel$ttelev$zijas noska%o#ana

Page 47: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Satel!ta iestat!jumiValodasLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Audio valoda vai Subtitri.

Kan"la noska#o$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel!ttelev!zija, autom"tiska kan"luatjaunin"$ana vai Satel!ttelev!zija, kan"la atjaunin"$anaszi#ojums,vai Satel!ttelev!zija, autom"tisk"s atjaunin"$anasopcijas.

B%rnu piek&uves blo'%$anaLai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel!ttelev!zija, kan"lu blo'%t"js.

Autom"tiska kan"la no#em$anaSatel$ttelev$zijas kan"la atjaunin"%ana atjaunin"s iepriek% atrastossatel$ttelev$zijas kan"lus un pievienos iesp&jamos jaunoskan"lus. Satel$ttelev$zijas kan"li, ko atjaunin"%ana vairs nevaratrast, paliek satel$ttelev$zijas kan"lu sarakst". Lai nov&rstunepieejamu kan"lu saglab"%anu satel$ttelev$zijas kan"lu sarakst",varat iestat$t televizoru no'emt neatrastus kan"lus.Lai no'emtu neatrastos kan"lus no satel$ttelev$zijas kan"lusaraksta, nospiediet h, atlasiet SIestat!$ana un nospiedietOK (Labi).Atlasiet Satel!ta iestat!jumi > Autom"tiska kan"lu no#em$ana,atlasiet Izsl%gts un nospiediet OK (Labi).

Trauc%jummekl%$anaTelevizors nesp%j noska#ot manu izv%l%to satel!tu• P"rbaudiet satel$ta antenas novietojumu.• P"rbaudiet t" LNB iestat$jumu, kuru izmantojat %im satel$tam.• P"rbaudiet savienojuma veidu satel$ta uzst"d$%anasiestat$jumos.• Atiestatiet visus satel$ttelev$zijas iestat$jumus, ja esataizmirsis, kurus iestat$jumus esat nomain$jis.Lai ieg!tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Satel!ttelev!zijas noska#o$ana.

Satel!ta kan"la sign"la kvalit"te ir slikta• P"rbaudiet satel$ta antenas novietojumu.

Da(reiz sign"la kvalit"te ir slikta• P"rbaudiet, vai satel$ta antena ir stingri nostiprin"ta. Sp&c$gsv&j% var %!pot antenu.• Sniegs un lietus var trauc&t sign"lu.

Skat$ties satel$ttelev$ziju / Satel$ttelev$zijas noska'o%ana 47

Page 48: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

5

3D5.1

Nepiecie!amais apr"kojums!is ir 3D Max televizors. Pateicoties funkcijai 3D Max, "aj#televizor# varat skat$ties 3D raid$jumus un filmas augst#iz"%irtsp&j# (pilns HD).

3D saturu var skat$ties "#di:• iesl&dzot TV kan#lu, kur# p#rraida 3D raid$jumus,• tie"saistes video nom# iznom#jot 3D filmu, izmantojot SmartTV,• skatoties 3D filmu, izmantojot 3D Blu-ray disku atska'ot#ju,USB ier$ci vai datoru.

Papildus, lai skat$tos 3D saturu "aj# televizor#, b(snepiecie"amas vienas no "o tipu Philips 3D Max akt$vaj#mbrill&m. . .• PTA507• PTA508• PTA517• PTA518Visi tipi ieg#d#jami atsevi"%i. Citas akt$v#s 3D brilles, iesp&jams,neb(s atbalst$tas.

5.2

J#su 3D brilles

PTA507L$d%jamas akt"v$s 3D brilles PTA507

1 - Iesl&g"anas sl&dzis/1. vai 2. sp&l&t#ja izv&le2 - LED indikators3 - Uztv&r&jl&ca

Iesl%g!anaLai televizor# skat$tu 3D att&lu, nospiediet 3D bri))u pogu On(Iesl&gt) un uzlieciet brilles. Nepiecie"amas da*as sekundes,kam&r brilles piel#gojas 3D sign#lam, ko sa'em no 3D raid$t#jatelevizor#. Pirmaj# lieto"anas reiz& var paiet l$dz 15 sekund&m.

P#rliecinieties, vai uztv&r&jl&ca bri))u centr# var uztvert 3Dsign#lus. No'emiet ar$ jebk#dus priek"metus, kas aizsedz 3Draid$t#ju televizor#.

Izsl%gtJa 3D brilles divas min(tes neuztver 3D sign#lu, t#s autom#tiskiizsl&dzas.

Divu sp%l%t$ju re&"msVarat izmantot "$s brilles, lai sp&l&tu diviem sp&l&t#jiemparedz&t#s sp&les. Divi sp&l&t#ji var skat$ties vien# un taj# pa"#televizor#, bet redz&t divus da*#dus sp&les ekr#nus.Lai p#rsl&gtu brilles un skat$tu 1. vai 2. sp&l&t#ja ekr#nu,iesl&dziet brilles un atk#rtoti nospiediet iesl&g"anas tausti'u(On).Lai ieg(tu papildinform#ciju, sada)# Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Divu sp%l%t$ju re&"ms.

Baterijas l"me'a indikatorsVarat p#rbaud$t baterijas l$meni, iesl&dzot 3D brilles.Pirmo piecu sekun*u laik# LED indikators mirgo . . .• Sarkans — ja atlikusi maz#k nek# viena stunda, lai skat$tos 3Dre*$m#.• Oran*s — atliku"as 1–3 stundas.• Za)" — atlicis vair#k par 3 stund#m.

3D bri((u uzl$deLai uzl#d&tu brilles, pievienojiet mikro USB spraudni unsavienojiet standarta USB spraudni ar televizoru, datoru vai USBcentrmezglu. Lai l#d&tu brilles, televizoram vai datoram j#b(tiesl&gtam. Tuk"as baterijas uzl#de var ilgt 3 stundas. Piln$giuzl#d&ta baterija nodro"ina 3D satura skat$"anos 20 stundas.

Uzl#des laik# LED indikators ir iesl&gts un deg . . .• Sarkan# kr#s# - uzl#de• Za)# kr#s# - baterija piln$b# uzl#d&ta.

3D bri((u kop!ana• Nepak)aujiet 3D brilles tie"as saules gaismas, karstuma, ugunsvai (dens iedarb$bai. T#d&j#di t#s var tikt boj#tas vai aizdegties.• L&cu t$r$"anai izmantojiet t$ru, m$kstu dr#ni'u (mikro"%iedrasvai kokvilnas flane)a), lai t#s nesaskr#p&tu. Nek#d# gad$jum#nesmidziniet t$r$"anas l$dzekli tie"i uz 3D brill&m. T#d&j#di vartikt boj#ta to elektronika.• Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D bri))u l&cas.• Nelietojiet %$miskos t$r$"anas l$dzek)us, kas satur spirtu,"%$din#t#ju, virsmakt$v#s vielas, vasku, benzolu, at"%aid$t#ju,pretodu l$dzek)us vai sm&rvielas. Lietojot "#das %$miskas vielas,brilles var main$t kr#su vai sal(zt.

48 3D / J(su 3D brilles

Page 49: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

PTA508Akt!v"s 3D brilles PTA508

1 - A, iesl!g"anas/izsl!g"anas sl!dzis2 - Player 1/2, 1. vai 2. sp!l!t#ja izv!le3 - Uztv!r!jl!ca4 - Bateriju nodal$jums

Iz%emot 3D brilles no iepakojuma, no bateriju nodal$jumano%emiet nelielu plastmasas foliju, kas nov!r" baterijuiztuk"o"anos.

Iesl#g$anaLai televizor# skat$tu 3D att!lu, nospiediet 3D bri&&u pogu Aun uzlieciet brilles. Nepiecie"amas da'as sekundes, kam!rbrilles piel#gojas 3D sign#lam, ko sa%em no 3D raid$t#jatelevizor#. Pirmaj# lieto"anas reiz! var paiet l$dz 15 sekund!m.

Baterijas l!me%a indikatorsVarat p#rbaud$t baterijas l$meni, iesl!dzot 3D brilles.• Ja gaismas diode mirgo za&# kr#s#, varat izmantot brilles 4stundas vai ilg#k.• Ja gaismas diode mirgo oran'# kr#s#, varat izmantot brillesvismaz 2 stundas, ta(u maz#k par 4 stund#m.• Ja gaismas diode mirgo sarkan# kr#s#, baterija ir gandr$z tuk"aun atliku"as maz#k par 2 stund#m 3D skat$"an#s laika.

Izsl#gtLai izsl!gtu 3D brilles, nospiediet A. Gaismas diode mirgosarkan# kr#s# 4 reizes. Ja 3D brilles nesa%em 3D sign#lu 2min)tes, brilles autom#tiski izsl!dzas.

3D raid!t"js

P#rliecinieties, vai uztv!r!jl!ca bri&&u centr# var uztvert 3Dsign#lus. No%emiet ar$ jebk#dus priek"metus, kas aizsedz 3Draid$t#ju televizor#.1 - 3D raid$t#js televizor#2 - 3D uztv!r!js 3D brill!s

Divu sp#l#t"ju re&!msVarat izmantot "$s brilles, lai sp!l!tu diviem sp!l!t#jiemparedz!t#s sp!les. Divi sp!l!t#ji var skat$ties vien# un taj# pa"#televizor#, bet redz!t divus da'#dus sp!les ekr#nus.Lai p#rsl!gtu brilles un skat$tu 1. vai 2. sp!l!t#ja ekr#nu,iesl!dziet brilles un p!c tam nospiediet tausti%u Player 1/2 (1.vai 2. sp!l!t#js)• Ja gaismas diode ir oran'# kr#s# un nep#rtraukti deg 2sekundes, brilles ir iestat$tas 1. sp!l!t#jam.• Ja gaismas diode ir oran'# kr#s# un mirgo, brilles ir iestat$tas 2.sp!l!t#jam.Lai ieg)tu papildinform#ciju, sada&# Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Divu sp#l#t"ju re&!ms.

Bateriju nomai%a.Lai nomain$tu 3D bri&&u PTA508 bateriju, atskr)v!jiet nelielobateriju v#ci%u un nomainiet bateriju: tips CR2032 (3 V).P#rliecinieties, vai ir redzama baterijas + puse. Uzlieciet v#ci%uun pieskr)v!jiet ar skr)vgriezi.

3D bri''u kop$ana• Nepak&aujiet 3D brilles tie"as saules gaismas, karstuma, ugunsvai )dens iedarb$bai. T#d!j#di t#s var tikt boj#tas vai aizdegties.• L!cu t$r$"anai izmantojiet t$ru, m$kstu dr#ni%u (mikro"*iedrasvai kokvilnas flane&a), lai t#s nesaskr#p!tu. Nek#d# gad$jum#nesmidziniet t$r$"anas l$dzekli tie"i uz 3D brill!m. T#d!j#di vartikt boj#ta to elektronika.• Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D bri&&u l!cas.• Nelietojiet *$miskos t$r$"anas l$dzek&us, kas satur spirtu,"*$din#t#ju, virsmakt$v#s vielas, vasku, benzolu, at"*aid$t#ju,pretodu l$dzek&us vai sm!rvielas. Lietojot "#das *$miskas vielas,brilles var main$t kr#su vai sal)zt.

5.3

3D satura skat!$an"s3D p"rsl#g$anaKad pirmoreiz tiek noteikts 3D sign#ls, varat iestat$t turpm#ko3D re'$ma s#k"anas proced)ru.Lai autom#tiski p#rsl!gtu uz 3D, atlasiet Autom"tiski.Lai vispirms par#d$tu pazi%ojumu, atlasiet Pazi%ot.Lai nekad nep#rsl!gtu uz 3D, atlasiet Bez 3D.

Varat ar$ v!l#k main$t "o preferenci 3D izv!ln!.Lai atv!rtu 3D izv!lni, nospiediet 3D un atlasiet P"rsl#gt uz3D, lai iestat$tu savu preferenci.

3D s"k$anaKad televizors tiek p#rsl!gts uz 3D vai kad tiek par#d$tspazi%ojums, ka pieejams 3D, iesl!dziet savas akt$v#s 3D brillesun uzlieciet t#s.

Ja televizors nevar noteikt 3D sign#lu (tr)kst 3D sign#la taga),3D raid$jums tiek r#d$ts k# dubults att!ls ekr#n#. Lai p#rsl!gtu3D re'$mu, nospiediet 3D un atlasiet Blakus vai Aug$"/apak$"atbilsto"i dubult# att!la novietojumam.

3D p"rtrauk$anaLai p#rtrauktu 3D skat$"anos, nospiediet oOPTIONS(Opcijas), atlasiet 3D dzi'ums un atlasiet Izsl#gts.3D tiek p#rsl!gts uz 2D, ja p#rsl!dzat citu kan#lu vai pievienotoier$ci.

2D p"rv#r$ana 3DVarat p#rv!rst jebkuru 2D raid$jumu, lai to skat$tos 3D.Lai 2D raid$jumu p#rv!rstu 3D, nospiediet 3D, atlasiet 2Dp"rv#r$ana 3D un apstipriniet ar tausti%u OK (Labi).

3D / 3D satura skat$"an#s 49

Page 50: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai p!rtrauktu 2D p!rv"r#anu 3D, nospiediet oOPTIONS(Opcijas), atlasiet 3D dzi!ums un p"c tam Izsl"gts vaip!rsl"dziet uz citu darb$bu s!kuma izv"ln". P!rv"r#ana netiksp!rtraukta, ja p!rsl"gsiet citus TV kan!lus.

Izmantojot 2D p!rv"r#anu 3D, 3D dzi%umu var main$t uz liel!kuvai maz!ku 3D efektu.Lai main$tu 3D dzi%umu, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) unatlasiet 3D dzi!ums. Atlasiet Izsl"gts (bez 3D), Maz#k (maz!ks3D dzi%ums), Norm#ls (optim!la 3D kvalit!te) vai Vair#k (liel!ks3D dzi%ums).

5.4

Optim#la 3D satura skat$%anaLai optim!li skat$tos 3D saturu, &emiet v"r! #!dus ieteikumus:• s"d"#anas att!lumam ir j!b't vien!dam ar vismaz tr$sk!r#utelevizora ekr!na augstumu, bet nep!rsniedzot 6 metrus,• izvairieties no fluoresc"jo#a apgaismojuma (piem"ram, no TLapgaismojuma vai noteikt!m energotaupo#aj!m spuldz"m, kurasdarbojas ar zemu frekvenci) un tie#as saules gaismas, jo tas varmazin!t 3D kvalit!ti.

5.5

Br$din#jums par kait$gumuvesel$bai• Ja jums vai k!dam j'su (imenes loceklim ir biju#as epilepsijasvai gaismjut$bas l"kmes, pirms mirgojo#u gaismas avotu, !trimain$gu att"lu vai 3D skat$#an!s konsult"jieties ar medic$nasspeci!listu.• Lai izvair$tos no reibo&iem, galvass!p"m vai dezorient!cijas,ieteicams neskat$ties 3D form!tu ilgsto#i.

Ja rodas k#das no min"taj#m saj&t#m, p#rtrauciet skat$ties 3Dsaturu un neveiciet nek#das iesp"jami b$stamas darb$bas(piem"ram, nevadiet automa%$nu), l$dz simptomi p#riet. Jasimptomi nep#riet, pirms turpm#kas 3D satura skat$%an#skonsult"jieties ar medic$nas speci#listu.

• Vec!kiem j!uzrauga b"rni, kas televizoru skat!s 3D form!t!,un j!nov"ro, vai b"rniem nerodas iepriek# min"t!s nepat$kam!ssaj'tas. 3D form!tu nav ieteicams skat$ties b"rniem, kas jaun!kipar 6 gadiem, jo vi&u redzes sist"ma v"l nav piln$gi att$st$jusies.• Izmantojiet 3D brilles tikai un vien$gi, lai skat$tos 3Dtelevizoru.

5.6

3D bri!!u kop%ana•Nepak%aujiet 3D brilles tie#as saules gaismas, karstuma, ugunsvai 'dens iedarb$bai. T!d"j!di t!s var tikt boj!tas vai aizdegties.• L"cu t$r$#anai izmantojiet t$ru, m$kstu dr!ni&u (mikro#)iedrasvai kokvilnas flane%a), lai t!s nesaskr!p"tu. Nek!d! gad$jum!nesmidziniet t$r$#anas l$dzekli tie#i uz 3D brill"m. T!d"j!di vartikt boj!ta to elektronika.• Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D bri%%u l"cas.• Nelietojiet )$miskos t$r$#anas l$dzek%us, kas satur spirtu,#)$din!t!ju, virsmakt$v!s vielas, vasku, benzolu, at#)aid$t!ju,pretodu l$dzek%us vai sm"rvielas. Lietojot #!das )$miskas vielas,brilles var main$t kr!su vai sal'zt.

50 3D / 3D bri%%u kop#ana

Page 51: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

6

Smart TV6.1

S!kuma izv"lneS!kuma izv"ln" varat s!kt jebkuru darb#bu, ko var veikttelevizor!.

Atveriet s!kuma izv"lni, lai s!ktu skat#ties televizoru vaiatska$otu disku m!jas kino sist"m!. S!kuma izv"ln" var atv"rtar# sada%u Smart TV, lai p!rl&kotu internetu, palaistu programmuSkype vai atv"rtu pal#dz#bas sada%u, ja nepiecie'ama inform!cijapar televizora lieto'anu.

S!kuma izv"lnes atv"r#anaLai atv"rtu s!kuma izv"lni, nospiediet h.Ar bulti$u tausti$iem atlasiet darb#bu un nospiediet OK, lai tos!ktu.Lai aizv"rtu s!kuma izv"lni, nemainot pa'reiz"jo darb#bu, v"lreiznospiediet h.

- TVAtlasiet TV un nospiediet OK (Labi), lai skat#tos TV kan!lus.

- Satel$tsAtlasiet Satel$ts un nospiediet OK (Labi), lai skat#tossatel#ttelev#zijas kan!lus (tikai televizoros ar ieb&v"tusatel#ttelev#zijas uztv"r"ju).

- Smart TVAtlasiet Smart TV un nospiediet OK (Labi), lai atv"rtu SmartTV s!kuma lapu.

- AvotsAtlasiet Avots un p"c tam sarakst! zem ikonas atlasietpievienoto ier#ci. Nospiediet OK (Labi), lai p!rsl"gtos uzatlas#to ier#ci.

- TV ce%vedisAtlasiet TV ce%vedis un nospiediet OK (Labi), lai atv"rtupa'reiz"jo un turpm!ko TV kan!lu programmu.

- IerakstiAtlasiet Ieraksti un nospiediet OK (Labi), lai atv"rtu savuierakstu sarakstu (pieejams tikai tad, ja televizoram ir pievienotsUSB cietais disks).

- SkypeAtlasiet Skype, lai veiktu bezmaksas video zvanus.

- Iestat$#anaAtlasiet Iestat$#ana, lai noska$otu kan!lus vai piel!gotu visustelevizora iestat#jumus.

- Pal$dz$baAtlasiet Pal$dz$ba un nospiediet OK (Labi), lai ekr!n! atv"rtupal#dz#bas sada%u un mekl"tu vajadz#go t"mu alfab"tiskaj!sarakst!.

6.2

Smart TV lietojumprogrammas

Nepiecie#amais apr$kojumsLai lietotu Smart TV lietojumprogrammas, televizors irj!savieno ar mar'rut"t!ju, izmantojot !trdarb#gu (platjoslas)interneta savienojumu. Varat izmantot internetam pievienotum!jas t#klu. Dators nav nepiecie'ams.Lai ieg&tu papildinform!ciju, sada%! Pal$dz$ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet T$kls.

PadomsLai ievad#tu tekstu vai p!rvietotos interneta lap!, varattelevizoram pievienot USB tastat&ru un USB peli. Ar USB pelivar p!rvietoties tikai interneta lap!s, bet ne Smart TVlietojumprogrammu lap!s.Lai ieg&tu papildinform!ciju, sada%! Pal$dz$ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet USB tastat&ra vai USB pele.

Konfigur"#anaKad pirmo reizi atverat sada%u Smart TV, j!veic savienojumakonfigur!cija. Lai turpin!tu, izlasiet noteikumus un nosac#jumusun piekr#tiet tiem. Lai izietu no sada%as Smart TV, nospiedietb.

Re'istr"tRe(istr!cija Philips klub!Atlasiet Re'istr"ties un nospiediet OK (Labi).Ievadiet savu e-pasta adresi, atlasiet Turpin!t un nospiedietOK (Labi).Apstipriniet e-pasta adresi.

Vec!ku kontroleLai blo)"tu lietojumprogrammas, kur!m ir ierobe*ojums 18+(pieaugu'ie), iesl"dziet Smart TV vec!ku kontroli, atlasotIesp"jot, un p"c tam nospiediet OK (Labi).Ievadiet atblo)"'anas PIN kodu p"c izv"les.Apstipriniet PIN kodu. Lietojumprogrammas, kur!m irierobe*ojums 18+ (pieaugu'ie), tagad ir blo)"tas.

Lai atv"rtu blo)"tu lietojumprogrammu, atlasietlietojumprogrammu un nospiediet OK (Labi). Televizor! tikspar!d#ts aicin!jums ievad#t 4 ciparu kodu.

Konfigur!cijas mai(aLai main#tu Smart TV savienojuma konfigur!ciju, not#rietinterneta atmi$u televizor!.Lai not#r#tu interneta atmi$u, nospiediet h, atlasiet SIestat$#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet T$kla iestat$jumi > Izt$r$t interneta atmi(u unnospiediet OK (Labi).

Smart TV / Smart TV lietojumprogrammas 51

Page 52: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Smart TV s!kuma lapaSmart TV s!kuma lapa ir j"su saite ar internetu. Varat tie#saist$iznom!t filmas, las%t av%zes, skat%ties videoklipus un klaus%tiesm"ziku, k! ar% iepirkties tie#saist$, atv$rt soci!l! t%kla lapu vaiskat%ties TV p!rraides sev izdev%g! laik!, izmantojot tie#saistestelev%ziju. Lai to izdar%tu, atveriet lietojumprogrammas —interneta vietnes, kas piel!gotas televizoram. Ja televizors irsavienots ar internetu, varat atv$rt sada&u Smart TV.

Sada"as Smart TV atv#r$anaLai atv$rtu Smart TV s!kuma lapu, nospiediet Smart TV.Varat ar% nospiest h, atlas%t Smart TV un nospiest OK (Labi).

Televizor! tiek izveidots savienojums ar internetu un atv$rtaSmart TV s!kuma lapa. Tas var ilgt da'as sekundes.

1 - Pa#laik telev%zij!2 - J"su lietojumprogrammas3 - App Gallery4 - Internets5 - Ieteicam!s lietojumprogrammas6 - Mekl$#ana7 - Vad%bas kr!su tausti(i

J%su lietojumprogrammasLietojumprogrammas tiek palaistas Smart TV s!kuma lap!. Jas!kuma lap! v$l nav nevienas lietojumprogrammas, varat t!spievienot, izmantojot sada&u App Gallery (Lietojumprogrammugalerija).Lietojumprogrammu saraksts var aptvert vair!kas lapas. Laip!rietu uz n!kamo vai iepriek#$jo lapu, izmantojiet bulti(utausti(us. Vai ar% nospiediet CH+ (n!kam! lapa) vai CH-(iepriek#$j! lapa).

App GallerySada&! App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visaspieejam!s lietojumprogrammas.

Internets

Izmantojot interneta lietojumprogrammu, varat televizor!p!rl"kot glob!lo t%mekli.Televizor! varat skat%t jebkuru interneta vietni, tom$r liel!k!da&a nav piel!gota skat%#anai televizora ekr!n!.- Da'i spraud(i (piem$ram, lai skat%tos lapas vai video)televizor! nav pieejami.- Interneta lapas tiek att$lotas pa vienai lapai pilnekr!na re'%m!.

Ieteicam!s lietojumprogrammas)aj! log! Philips pied!v! ieteicam!s lietojumprogrammas j"suvalst%, tie#saistes telev%zijas lietojumprogrammas vai videonom!s iznom!jamas filmas. T!s var atlas%t un atv$rt log!Ieteicam!s lietojumprogrammas.

Mekl#$anaIzmantojot mekl$#anu, sada&! App Gallery (Lietojumprogrammugalerija) varat mekl$t vajadz%g!s lietojumprogrammas.Ievadiet atsl$gv!rdu teksta lauk!, atlasiet l un nospiediet OK(Labi), lai s!ktu mekl$#anu. Mekl$#anas nol"kos varat ievad%tnosaukumus, 'anrus un apraksta atsl$gv!rdus.Varat ar% atst!t teksta lauku tuk#u un mekl$t bie'!k mekl$t!sfr!zes vai atsl$gv!rdus da'!d!s kategorij!s. Atrasto atsl$gv!rdusarakst! atlasiet atsl$gv!rdu un nospiediet OK (Labi), laimekl$tu #im atsl$gv!rdam atbilsto#us vienumus.

Smart TV s!kuma lap! eso#aj! lietojumprogrammu sarakst!varat veikt t!l!k nor!d%t!s darb%bas. . .

Lietojumprogrammas no&em$anaLai Smart TV s!kuma lap! no(emtu lietojumprogrammu,atlasiet t!s ikonu un nospiediet * No&emt.

Lietojumprogrammas p!rvieto$anaLai main%tu lietojumprogrammas poz%ciju sarakst!, noklik#*inietuz t!s ikonas, nospiediet * P!rvietot un p!rvietojietlietojumprogrammu ar bulti(u tausti(iem.Nospiediet tausti(u OK (Labi), lai apstiprin!tu izraudz%topoz%ciju.

Lietojumprogrammas blo'#$anaLai blo*$tu lietojumprogrammu, atlasiet t!s ikonu un nospiediet* Blo'#t.Kad blo*$jat lietojumprogrammu, j!ievada 4 ciparu PIN kods,kas tika iestat%ts vec!ku kontroles funkcijai, konfigur$jot SmartTV. Sarakst! lietojumprogramma ir atz%m$ta ar sl$dzeni ¬.Lai atblo*$tu lietojumprogrammu, atlasiet t!s ikonu unnospiediet * Atblo'#t. Lai atblo*$tu, j!ievada 4 ciparu PINkods.

Atsauksmes par lietojumprogrammuAtlasiet lietojumprogrammu un nospiediet * Atsauksmes, laiatlas%tu pogu "pat%k" (like) vai "nepat%k" (don't like) un nos"t%tumums ieteikumu vai piez%mi. Varat ar% zi(ot par nepareizulietojumprogrammas darb%bu.

Sada"as Smart TV aizv#r$anaLai aizv$rtu Smart TV s!kuma lapu, nospiediet h un atlasietcitu darb%bu.

TP Vision Netherlands B.V. neuz(emas atbild%bu par saturapakalpojumu sniedz$ju pied!v!to saturu un t! kvalit!ti.

52 Smart TV / Smart TV lietojumprogrammas

Page 53: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lietojumprogrammu lieto!anaLai palaistu lietojumprogrammu, t! vispirms j!pievienolietojumprogrammu sarakstam Smart TV s!kuma lap!.Lietojumprogrammas var pievienot sarakstam izmantojot AppGallery (Lietojumprogrammu galerija).

App GallerySada"! App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visaspieejam!s lietojumprogrammas. #aj! galerij!lietojumprogrammas ir sak!rtotas sarakstos pa valst$m.Lai atv%rtu sada"u App Gallery (Lietojumprogrammu galerija),atlasiet t!s ikonu Smart TV s!kuma lap! un nospiediet OK(Labi).Lai sada"! App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlas$tuvienumus, izmantojiet bulti&u tausti&us.Lai skat$tu p%c kategorijas sak!rtotas lietojumprogrammas,nospiediet * Visas lietojumprogrammas, atlasiet kategorijuun nospiediet OK (Labi).Lai skat$tu citai valstij paredz%tas lietojumprogrammas,nospiediet * Valsts, atlasiet valsti un nospiediet OK (Labi).Lai blo'%tu lietojumprogrammu, atlasiet t!s ikonu un nospiediet* Blo"#t.Kad blo'%jat lietojumprogrammu, j!ievada 4 ciparu PIN kods,kas tika iestat$ts vec!ku kontroles funkcijai, konfigur%jot SmartTV. Sarakst! lietojumprogramma ir atz$m%ta ar sl%dzeni ¬.Lai atblo'%tu lietojumprogrammu, atlasiet t!s ikonu unnospiediet * Atblo"#t. Lai atblo'%tu, j!ievada 4 ciparu PINkods.

Lai atgrieztos Smart TV s!kuma lap!, nospiediet L LIST(Saraksts) vai b.

Lietojumprogrammas pievieno!ana sarakstamSada"! App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlasietlietojumprogrammas ikonu un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Pievienot un nospiediet OK (Labi).Varat ar$ atlas$t Pievienot un p$rvietot, lai pievienotu un uzreizp!rvietotu lietojumprogrammu uz v%lamo poz$ciju sarakst!.

Lietojumprogrammas palai!anaLai palaistu lietojumprogrammu, nospiediet h un atlasietSmart TV.S!kuma lap! atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiedietOK (Labi).Lietojumprogrammas lap! nospiediet b, lai p!rietu uziepriek(%jo darb$bu vai lapu.

Lietojumprogrammas lapas atk$rtota iel$deJa lietojumprogrammas lapa netika pareizi iel!d%ta, nospiedieto OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Iel$d#t v#lreiz, lai v%lreiziel!d%tu lapu.

T$lummai%aLietojumprogrammas lap! var izmantot t!lummai&u.Lai lap! lietotu t!lummai&u, nospiediet o OPTIONS (Opcijas)un atlasiet T$lummain&t lapu.Iestatiet t!lummai&as l$meni ar sl$djoslu.Lai atjaunotu parasto skatu, atiestatiet sl$djoslu.

Dro!&bas inform$cijas skat&!anaVarat p!rbaud$t lietojumprogrammas dro($bas l$meni.

Lietojumprogrammas lap! nospiediet o OPTIONS (Opcijas)un atlasiet Inform$cija par dro!&bu. Ja lapas iel!d%(anas laik!blakus iel!d%(anas anim!cijai ekr!na apak(! ir redzama sl%dzene¬, p!rs)t$(ana ir dro(a.

Lietojumprogrammas aizv#r!anaLai aizv%rtu lietojumprogrammu un atgrieztos Smart TV s!kumalap!, nospiediet Smart TV.

Video nomas lietojumprogrammasIzmantojot video nomas lietojumprogrammas sada"! Smart TV,varat iznom!t savu m$"!ko filmu tie(saistes video nom!. J)svarat dro(i maks!t, izmantojot savu kred$tkarti.

Iznom$jiet filmu1 - Lietojumprogrammu sarakst! atveriet video nomaslietojumprogrammu vai atlasiet ieteicamo video Smart TVs!kuma lap!.2 - Izv%lieties filmu.3 - Veiciet tie(saistes maks!jumu.4 - Lejupiel!d%jiet video.5 - S!ciet skat$ties. Varat izmantot tausti&us x (Atska&ot) un p(Pauze).

Liel!kaj! da"! video nomu j!izveido pieteik(an!s konts.

Video straum#!ana#aj! televizor! varat skat$ties iznom!t!s filmas videostraum%(anas form!t!. Filmu varat skat$ties uzreiz. Ja nomasvideo veikal! tiek izmantota video straum%(ana, iesp%jams, b)snepiecie(ams USB cietais disks, lai saglab!tu video buferi.Iznom!to filmu, ko esat sa&%mis video straum%(anas form!t!,varat ar$ pauz%t vai s!kt skat$ties no jauna.Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat lejupiel!d%tiznom!t!s filmas no video nom!m, kas pied!v! tikai filmulejupiel!di. Lejupiel!d%to nomas filmu varat pauz%t vai s!ktskat$ties no jauna.

Par filmu nomas termi&u jaut!jiet video nom!.

Interneta trafiksStraum%jot vai lejupiel!d%jot daudzus video, varat p!rsniegtinterneta trafika m%ne(a limitu.

Tie!saistes telev&zijaIzmantojot tie(saistes telev$zijas lietojumprogrammu Smart TVs!kuma lap!*, varat skat$ties TV raid$jumus, ko nepasp%j!tnoskat$ties, vai skat$ties p!rraides sev izdev$g! laik!.

Tie!saistes telev&zijas atv#r!anaLai atv%rtu tie(saistes telev$zijas lietojumprogrammu, nospiedieth un atlasiet Smart TV.S!kuma lap! atlasiet O Tie!saistes TV ikonu un nospiedietOK (Labi).Lap! atlasiet raid$jumu un nospiediet OK (Labi), lai s!ktuskat$ties.Varat izmantot tausti&us x (Atska&ot) un p (Pauze).

Saraksts p#c raidorganiz$cij$m

Smart TV / Smart TV lietojumprogrammas 53

Page 54: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai skat!tu tie"saistes telev!zijas raid!jumus, kas sak#rtoti p$craidorganiz#cijas, nospiediet * Visas raidorganiz!cijas.Atlasiet raidorganiz#ciju un nospiediet OK (Labi).

* Ja pieejams j%su re&ion#.

6.3

Video, fotoatt"li un m#zika

No USB vai t$klaTelevizor# varat skat!t fotoatt$lus vai atska'ot m%ziku un videono pievienota USB zibatmi'as diska vai USB ciet# diska. Ja j%sum#jas t!kl# ir dators, varat televizor# skat!t un atska'ot datorafailus.

No USB ier$cesKad televizors ir iesl$gts, pievienojiet USB zibatmi'as disku vaiUSB cieto disku vienam no USB portiem. Televizors nosakaier!ci un par#da failu sarakstu.Ja saraksts netiek par#d!ts autom#tiski, nospiediet SOURCE,atlasiet P!rl#kot USB un nospiediet OK.

Br$din!jums!Ja m$&in#t pauz$t vai ierakst!t raid!jumu, kad televizoram irpievienots USB cietais disks, televizor# tiek par#d!ts aicin#jumsformat$t USB cieto disku. Veicot format$"anu, USB cietaj# disk#tiks izdz$sti visi faili.

No datoraJa televizors un dators ir vien# t!kl#, televizor# var p#rl%kot unatska'ot dator# saglab#tos failus. (im televizoram ir DLNAsertifik#ts, un tas ir sader!gs ar cit#m DLNA sertific$taj#mier!c$m.Lai koplietotu datora failus ar televizoru, dator# j#instal$multivides servera programmat%ra, piem$ram, Twonky™.Televizor# tiek par#d!ti failu un mapes t#, k# t#s ir sak#rtotasdator#.Lai dator# p#rl%kotu failus, nospiediet SOURCE, atlasietP!rl#kot t$klu un nospiediet OK.

Izv"%&u josla un k!rto'anaJa televizoram ir pievienota USB ier!ce, faili televizor# tieksak#rtoti p$c tipa. P#rejiet uz izv$)'u joslu un atlasietmekl$jam# faila tipu.P#rl%kojot dator# saglab#tus failus, tos var p#rl%kot tikai t#, k# tiedator# ir sak#rtoti map$s.

Izv"%&u joslaP#rejiet uz izv$)'u joslu un atlasiet t# faila tipu, ko v$laties skat!tvai atska'ot.Atlasiet P Foto, M M#zika vai ! Video. Varat ar! atv$rtskatu F Mapes un p#rl%kot mapes, lai atrastu failu.

K!rto'anaLai p#rl%kotu fotoatt$lus p$c datuma, m$ne"a, gada vaialfab$tisk# sec!b# p$c nosaukuma, nospiediet * K!rtot.Lai p#rl%kotu m%ziku p$c albuma, izpild!t#ja, *anra vai alfab$tisk#sec!b# p$c nosaukumu, nospiediet * K!rtot.Video ir sak#roti alfab$tisk# sec!b#.

Skat$t fotoatt"lusLai skat!tu fotoatt$lus, izv$)'u josl# atlasiet P Foto, p$c tamatlasiet fotoatt$la s!kt$lu un nospiediet OK (Labi).Ja taj# pa"# map$ ir vair#ki fotoatt$li, atlasiet fotoatt$lu unnospiediet * Sl$dr!de, lai s#ktu visu map$ eso"o fotoatt$lusl!dr#di.Lai p#rietu pie n#kam# vai iepriek"$j# fotoatt$la, nospiedietCH+ vai CH-.Lai aptur$tu sl!dr#di vai aizv$rtu fotoatt$lu, nospiediet L LIST(Saraksts) vai q (Aptur$t).

Sl!dr#des demonstr$"anas laik# varat atska'ot m%ziku.S#ciet sl!dr#di p$c m%zikas atska'o"anas s#k"anas.1 - Atlasiet dziesmu vai mapi ar dziesm#m un nospiediet OK(Labi).2 - Nospiediet L LIST (Saraksts) un atlasiet P Foto.3 - Atlasiet fotoatt$lu vai mapi ar fotoatt$liem un nospiediet* Sl$dr!de.

Inform!cijaLai skat!tu inform#ciju par fotoatt$lu (lielumu, izveido"anasdatumu, faila ce)u u. c.), atlasiet fotoatt$lu un nospiediet iINFO (Inform#cija).Nospiediet to v$lreiz, lai pasl$ptu inform#ciju.

OpcijasNospiediet o OPTIONS (Opcijas).- JauktFotoatt$li tiek r#d!ti nejau"# sec!b#.- Atk!rtotSl!dr#de tiek atska'ota nep#rtraukti.- Sl$dr!des !trumsIestata sl!dr#des #trumu.- Sl$dr!des p!rejaIestata fotoatt$lu p#rejas stilu.

Lai aizv$rtu funkciju P!rl#kot USB vai P!rl#kot t$klu, nospiedieth un atlasiet citu darb!bu.

M#zikas atska&o'anaLai atska'otu m%ziku, izv$)'u josl# atlasiet M M#zika, atlasietdziesmu un nospiediet OK (Labi).Ja taj# pa"# map$ ir vair#kas dziesmas, nospiediet * Atska&otvisu, lai atska'otu visas map$ eso"#s dziesmas.Lai p#rietu pie n#kam#s vai iepriek"$j#s dziesmas, nospiedietCH+ vai CH-.

54 Smart TV / Video, fotoatt$li un m%zika

Page 55: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai pauz!tu m"ziku, nospiediet OK (Labi). Lai turpin#tu, v!lreiznospiediet OK (Labi).Lai dziesm# p#rvietotos par 10 sekund!m uz priek$u vaiatpaka%, nospiediet x vai w.Lai att&tu vai t&tu uz priek$u, nospiediet ! vai ‹. Nospiediettausti'us vair#kas reizes, lai palielin#tu #trumu: 2x, 4x, 8x, 16x,32x.Lai aptur!tu m"zikas atska'o$anu, nospiediet q (Aptur!t).

Ja nospied&siet L LIST (Saraksts) vai b, m"zikas atska'o$anaturpin#sies.

Inform!cijaLai skat&tu inform#ciju par dziesmu (nosaukumu, izpild&t#ju,ilgumu u. c.), atlasiet dziesmu un nospiediet i INFO(Inform#cija).Nospiediet to v!lreiz, lai pasl!ptu inform#ciju.

OpcijasNospiediet o OPTIONS (Opcijas).- JauktM"zika tiek atska'ota nejau$# sec&b#.- Atk!rtotDziesma tiek atska'ota vienreiz vai nep#rtraukti.

Ekr!ns izsl"gtsJa v!laties tikai klaus&ties m"ziku, varat izsl!gt televizora ekr#nu,lai taup&tu ener(iju.Lai izsl!gtu ekr#nu, nospiediet o OPTIONS (Opcijas), izv!%'ujosl# atlasiet fi Eko iestat#jumi, atlasiet Izsl. ekr!nu unnospiediet OK (Labi). Lai atkal iesl!gtu ekr#nu, nospiedietjebkuru t#lvad&bas pults tausti'u.

Lai aizv!rtu funkciju P!rl$kot USB vai P!rl$kot t#klu, nospiedieth un atlasiet citu darb&bu.

Atska%ot videoLai atska'otu video, izv!%'u josl# atlasiet " Video, atlasietvideo un nospiediet OK (Labi).Ja taj# pa$# map! ir vair#ki video, nospiediet * Atska%ot visu,lai atska'otu visus map! eso$os video.Lai p#rietu pie n#kam# vai iepriek$!j# video, nospiediet CH+vai CH-.Lai pauz!tu video, nospiediet OK (Labi). Lai turpin#tu, v!lreiznospiediet OK (Labi).Lai video p#rvietotos par 10 sekund!m uz priek$u vai atpaka%,nospiediet x vai w.Lai att&tu vai t&tu uz priek$u, nospiediet ! vai ‹. Nospiediettausti'us vair#kas reizes, lai palielin#tu #trumu: 2x, 4x, 8x, 16x,32x.Lai aptur!tu video atska'o$anu, nospiediet q (Aptur!t).

Inform!cijaLai skat&tos inform#ciju par video (atska'ot#ja galvi'as poz&ciju,ilgumu, nosaukumu, datumu u. c.), atlasiet video un nospiedieti INFO (Inform#cija).Nospiediet to v!lreiz, lai pasl!ptu inform#ciju.

OpcijasNospiediet o OPTIONS (Opcijas).- SubtitriJa ir pieejami subtitri, varat atlas&t Iesl"gts, Izsl"gts vai Subtitriiesl"gti bez ska%as.

- JauktVideo tiek atska'oti nejau$# sec&b#.- Atk!rtotVideo tiek atska'ots vienreiz vai nep#rtraukti.- DivX® VODAtver DivX re(istr#ciju.

Lai aizv!rtu funkciju P!rl$kot USB vai P!rl$kot t#klu, nospiedieth un atlasiet citu darb&bu.

DivX® VOD)is ir DivX sertific!ts (DivX Certified®) televizors, un taj# varatska'ot augstas kvalit#tes DivX video p!c piepras&juma (Video-On-Demand — VOD).

Lai atska'otu DivX VOD video no video nomas vai datora,vispirms televizor# j#aktiviz! funkcija DivX VOD. DivX VODaktiviz!$ana televizor# ir bezmaksas.

Re&istr"tJa, s#kot nomas DivX video atska'o$anu, televizors v!l navaktiviz!ts, taj# tiks par#d&ts DivX re(istr#cijas kods, kasparedz!ts $& televizora aktiviz!$anai.

Lai re(istr!tu televizoru, r&kojieties $#di:

1 - Kad televizor# tiek par#d&ts 8 vai 10 ciparu re(istr#cijas kods,pierakstiet to un dator# atveriet vietni http://vod.divx.com.2 - Lejupiel#d!jiet un instal!jiet dator# DivX atska'ot#japrogrammat"ru.3 - Palaidiet DivX atska'ot#ja programmat"ru un izveidojietDivX kontu (VOD > Create a DivX Account. . . (VOD >Izveidot DivX kontu. . .)).4 - DivX atska'ot#j# re(istr!jiet televizoru, izmantojot t#re(istr#cijas kodu (VOD > Register a DivX Certified Device. . .(VOD > Re(istr!t DivX sertific!tu ier&ci. . .)).5 - Kad tiek par#d&ts aicin#jums, lejupiel#d!jiet un saglab#jietre(istr#cijas video.6 - P#rs"tiet re(istr#cijas video uz televizoru. Varat izmantotUSB zibatmi'as disku vai t&kla savienojumu.7 - Atska'ojiet re(istr#cijas video televizor#. T#d!j#di re(istr#cijair pabeigta un televizor# tiek aktiviz!ta funkcija DivX.

Detaliz!tu atbalsta inform#ciju skatiet DivX t&mek%a vietn!.

Re&istr!cijas no%em'anaVarat no'emt televizora re(istr#ciju un deaktiviz!t DivX VODatska'o$anu.Lai no'emtu re(istr#ciju, nospiediet SOURCE, atlasiet P!rl$kotUSB un nospiediet OK.Nospiediet o OPTIONS (Opcijas), atlasiet DivX® VOD unnospiediet OK (Labi).

DivX®, DivX Certified® un saist&tie logotipi ir korpor#cijas RoviCorporation vai t#s meitas uz'!mumu pre*u z&mes, un tolieto$anu nosaka licence.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digit#lais video form#ts, koizstr#d#jis korpor#cijas Rovi Corporation meitas uz'!mumsDivX, LLC.

Smart TV / Video, fotoatt!li un m"zika 55

Page 56: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

!" ir ofici#la DivX sertific$ta (DivX Certified®) ier"ce, kasatska%o DivX video. Apmekl$jiet vietni divx.com, lai ieg&tupapildinform#ciju un programmat&ras r"kus, ar ko p#rv$rst failuspar DivX video failiem.

PAR DIVX VIDEO P'C PIEPRAS(JUMA (VIDEO-ON-DEMAND): )" DivX sertific$t# (DivX Certified®) ier"ce irj#re*istr$, lai atska%otu ieg#d#t#s DivX video p$c piepras"juma(Video-on-Demand — VOD) filmas. Lai ieg&tu re*istr#cijaskodu, ier"ces iestat")anas izv$ln$ atrodiet DivX VOD sada+u.Atveriet vietni vod.divx.com, lai ieg&tu papildinform#ciju parre*istr#cijas pabeig)anu.

6.4

Pause TVVarat pauz$t telev"zijas p#rraidi un ats#kt skat"ties v$l#k. Varpauz$t tikai digit#los telev"zijas kan#lus. Lai nodro)in#tup#rraides ierakst")anu, j#pievieno USB cietais disks. Varat pauz$tp#rraidi maksim#li 90 min&tes.Lai ieg&tu papildinform#ciju, sada+# Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet USB cietais disks, uzst"d!#ana.

Pauz$t vai ats"kt p"rraidiLai aptur$tu (pauz$tu) telev"zijas p#rraidi, nospiediet p (Pauze).Ekr#n# "slaic"gi tiek par#d"ta progresa josla.Lai atkal redz$tu progresa joslu, v$lreiz nospiediet p (Pauze).Lai ats#ktu skat")anos, nospiediet x (Atska%ot). Ekr#n# redzam#ikona nor#da, ka skat#ties pauz$tu p#rraidi.

Atgriezties pa#reiz$j" telev!zijas p"rraid$Lai p#rsl$gtu atpaka+ uz pa)reiz$jo telev"zijas p#rraidi, nospiedietq (Aptur$t).

Kad iesl$dzat digit#lo kan#lu, USB cietais disks s#k p#rraidesierakst")anu. Kad p#rsl$dzat uz citu digit#lo kan#lu, tiek saglab#tajaun# kan#la p#rraidi, bet iepriek)$j# kan#la p#rraide tiekizdz$sta. Kad p#rsl$dzaties uz pievienotu ier"ci (Blu-ray diskuatska%ot#ju vai digit#l#s telev"zijas uztv$r$ju), USB cietais disksp#rtrauc ierakst")anu, un p#rraide tiek izdz$sta. Saglab#t#p#rraide tiek izdz$sta ar" tad, kad p#rsl$dzat televizorugaidst#ves re,"m#.Ierakstot programmu USB cietaj# disk#, telev"zijas p#rraidi nevarpauz$t.

T%l!t$ja atk"rto#anaSkatoties telev"zijas p#rraidi digit#l# TV kan#l#, varat vienk#r)it&l"t atk#rtoti atska%ot )o p#rraidi.Lai atk#rtoti atska%otu telev"zijas p#rraides p$d$j#s10 sekundes, nospiediet p (Pauze) un w (Pa kreisi).Varat atk#rtoti nospiest w, l"dz sasniedzat saglab#to p#rrai,us#kumu vai maksim#lo laiku.

Progresa josla

Kad ekr#n# ir redzama progresa josla, nospiediet ! (Att"t) vai‹ (T"t uz priek)u), lai atlas"tu, no kurienes v$laties s#ktskat"ties pauz$to p#rraidi. Lai main"tu #trumu, nospiediet )ostausti%us atk#rtoti.

Papildinform"cija• Audio apraksts (audio koment#ri) cilv$kiem ar redzestrauc$jumiem nav pieejams, atska%ojot p#rraides TVpauz$)anas vai ieraksta re,"m#.• Varat ierakst"t kan#la digit#los (DVB) subtitrus. Nevaratierakst"t subtitrus, ko nodro)ina teksta pakalpojumi. Laip#rbaud"tu, vai pieejami digit#lie (DVB) subtitri, noska%ojiet uztelev"zijas kan#lu un nospiediet o OPTIONS (Opcijas),izv$lnes josl# atlasiet L Opcijas un atlasiet Subtitru valoda, laiatv$rtu subtitru sarakstu. Varat ierakst"t tikai t#du subtitruvalodu, kurai priek)# redzama DVB ikona.

6.5

Ierakst!#ana

Programmas ierakst!#anaJa televizoram ir pievienots USB cietais disks, )is disks irformat$ts un televizors sa%em elektronisk# TV ce+ve,ainform#ciju, varat ierakst"t digit#l#s telev"zijas p#rraides.Lai uzzin#tu, k# uzst#d"t USB cieto disku, sada+# Pal!dz!banospiediet * List (Saraksts) un atrodiet USB cietais disks,uzst"d!#ana.

T%l!t$ja ierakst!#anaLai ierakst"tu p#rraidi, ko pa)laik skat#ties, nospiediet t#lvad"baspults tausti%u r (Ierakst"t).

Ja TV ce+ve,a dati tiek sa%emti no interneta, pirms ierakstaapstiprin#)anas uznirsto)aj# log# varat nor#d"t ierakst")anas beigulaiku.Ja TV ce+ve,a dati tiek sa%emti no raidorganiz#cijas, ierakst")anatiek s#kta uzreiz. Ierakst")anas beigu laiku varat nor#d"t ierakstusarakst#. Skatiet inform#ciju t#l#k tekst#.Lai aptur$tu ierakst")anu, nospiediet q (Aptur$t).

Ieraksta iepl"no#anaVarat pl#not gaid#m#s programmas ierakst")anu )ai dienai vaivair#kas dienas uz priek)u (ne vair#k k# 8 dienas).

1 - Lai iepl#notu ierakst")anu, nospiediet GUIDE (Ce+vedis).TV ce+ve,a lap# atlasiet kan#lu un raid"jumu, kas j#ieraksta.Lai sarakst# p#riet uz noteiktu kan#lu, varat ievad"t kan#lanumuru.Nospiediet x (Pa labi) vai w (pa kreisi), lai ritin#tu kan#laraid"jumus.

56 Smart TV / Ierakst")ana

Page 57: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai main!tu saraksta datumu, nospiediet o OPTIONS(Opcijas) un atlasiet Atlas!t dienu. Sarakst" atlasiet vajadz!godienu un nospiediet OK (Labi). Ja TV ce#ve$a dati tiek sa%emtino interneta, lapas aug&" varat atlas!t datumu; p'c tamnospiediet OK (Labi).

2 - Kad programma ir iez!m'ta, nospiediet *Ierakst!t vai oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet Ierakst!t. Televizors pievienonoteiktu laika buferi p"rraides beig"s. Ja nepiecie&ams, varatpievienot papildu buferi.

3 - Atlasiet Grafiks un nospiediet OK (Labi). P"rraidesierakst!&ana ir iepl"nota. Ja pl"notie ieraksti p"rkl"jas, autom"tiskitiks par"d!ts br!din"jums.Ja pl"nojat ierakst!t p"rraidi savas promb(tnes laik",neaizmirstiet atst"t televizoru gaidst"ves re$!m" ar iesl'gtu USBcieto disku.

Ierakstu sarakstsLai skat!tu ierakstu un pl"noto ierakstu sarakstu, nospiediet h,atlasiet R Ieraksti un nospiediet OK (Labi). )aj" sarakst"varat atlas!t ierakstu, lai to skat!tos, no%emt ierakst!tosraid!jumus, piel"got pa&laik veiktas ierakst!&anas beigu laiku vaip"rbaud!t br!vo vietu disk". Ja TV ce#ve$a dati tiek sa%emti nointerneta, &aj" sarakst" varat iepl"not ierakst!&anu, pats iestatots"kuma un beigu laiku, k" ierakst!&anu ar noteiktu laika interv"lu,kas nav saist!ta ar konkr'tu raid!jumu. Lai iestat!tu ierakst!&anuar noteiktu laika interv"lu, lapas aug&" atlasiet Iepl"notierakst!#anu un nospiediet OK (Labi). Iestatiet kan"lu, datumuun laika interv"lu. Lai apstiprin"tu ierakst!&anu, atlasiet Iepl"notun nospiediet OK (Labi).

Iepl"not" ieraksta no$em#anaLai no%emtu iepl"notu ierakstu, atlasiet gaid"mo ierakstusarakst" un nospiediet OK (Labi). Varat ar! atlas!t iepl"notoierakstu, nospiest o OPTIONS (Opcijas) un atlas!t Atceltierakst!#.

Papildinform"cija• Ierakstot programmu, varat skat!ties iepriek& ierakst!tuprogrammu.• Ierakst!&anas laik" nevarat p"rsl'gt telev!zijas kan"lus.• Ierakst!&anas laik" nevarat aptur't telev!zijas p"rraidi.• Lai ierakst!tu, raidorganiz"cij"m nepiecie&ams uzticamspulkste%a iestat!jums. Ja atiestat"t televizora pulksteni manu"li,ierakst!&ana var neizdoties.• Nevar ierakst!t v"jredz!gajiem paredz'to audio aprakstu (audiokoment"rus).• Varat ierakst!t kan"la digit"los (DVB) subtitrus. Nevaratierakst!t subtitrus, ko nodro&ina teksta pakalpojumi. Laip"rbaud!tu, vai pieejami digit"lie (DVB) subtitri, noska%ojiet uztelev!zijas kan"lu un nospiediet o OPTIONS (Opcijas),izv'lnes josl" atlasiet L Opcijas un atlasiet Subtitru valoda, laiatv'rtu subtitru sarakstu. Varat ierakst!t tikai t"du subtitruvalodu, kurai priek&" redzama DVB ikona.

Lai uzzin"tu, k" skat!ties un p"rvald!t ierakstus, sada#" Pal!dz!banospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Ieraksta skat!#an"s.

Ieraksta skat!#an"sLai skat!tos ierakstu, nospiediet h, atlasiet R Ieraksti unnospiediet OK (Labi).

Sarakst" atlasiet ierakstu un nospiediet x (Atska%ot), lai s"ktuatska%o&anu.

Varat izmantot t"lvad!bas pults tausti%us ‹ (T!t uz priek&u),! (Att!t), p (Pauze) un q (Aptur't).

Ieraksts ir beidziesRaidorganiz"cijas var ierobe$ot ieraksta skat!&anas dienu skaitu.Sarakst" redzamajam ierakstam var b(t nor"d!ts dienu skaits l!dzskat!&anas laika beig"m.

Ierakst!#ana neizdev"sJa iepl"notu ierakstu neat#"va raidorganiz"cija vai ar! p"rraide tikap"rtraukta, ieraksts ir apz!m'ts k" Neizdevies.

Ieraksta dz%#anaLai izdz'stu saglab"tu ierakstu, atlasiet to sarakst", nospiedieto OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Izdz%st ierakstu.

Lai ieg(tu papildinform"ciju, sada#" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet Programmas ierakst!#ana.

6.6

Lietojumprogramma MyRemote

Par lietojumprogrammu MyRemoteAr lietojumprogrammu MyRemote varat izmantot savuviedt"lruni vai plan&etdatoru k" televizora t"lvad!bas pulti &imtelevizoram. Varat koplietot fotoatt'lus, m(ziku un videoklipuscit"s ier!c's sav" m"jas t!kl". Varat skat!t TV ce#vedi, programmuun p"rsl'gt televizoru uz v'lamo programmu. Ar Wi-Fi SmartScreen funkciju varat skat!ties telev!ziju sav" viedt"lrun! vaiplan&etdator".Lietojumprogrammas MyRemote funkcijas at&*iras atkar!b" noversijas un oper't"jsist'mas.

Bez maksasVarat lejupiel"d't lietojumprogrammu MyRemote bez maksas.Iz%emot Wi-Fi Smart Screen funkciju, visas MyRemote funkcijasir bezmaksas.

Lietojumprogrammas versijas

Smart TV / Lietojumprogramma MyRemote 57

Page 58: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lietojumprogrammas MyRemote pilnveido!ana joproj"m tiekturpin"ta. Turpm"kaj"s versij"s b#s jaunas funkcijas, un t"s b#spieejamas pak"peniski. Regul"ri mekl$jiet MyRemoteatjaunin"jumus lietojumprogrammu veikalos.

* MyRemote versija 3.0 b#s pieejama 2012. gada otraj" pus$.

Lietojumprogrammas funkcijasLietojumprogrammas funkcijas at!%iras atkar&b" no versijas unier&ces, kur" izmantojat lietojumprogrammu.

* Pieejama tikai plan!etdatoriem.** Tiek piem$rota neliela maksa.

ValodasLietojumprogramm" MyRemote ir pieejamas !"das valodas :ang'u, v"cu, fran(u, it"'u, sp")u, portug"'u, holandie!u un krievu.Ja j#su mobilaj" ier&c$ ir iestat&ta k"da cita valoda, kas navneviena no !&m valod"m, lietojumprogrammas MyRemotevaloda tiek p"rsl$gta uz ang'u valodu.

Lietojumprogramma MyRemote ar citiem televizoriemVarat izmantot lietojumprogrammu MyRemote Philipstelevizoru mode'iem, kas ra*oti s"kot no 2009. gada.Ja j#su televizors ir 2009. gada modelis, jums j"atjauninatelevizora programmat#ra un j"aktiviz$ JointSpace. Ja jums ir2010. gada modelis, jums tikai j"aktiviz$ JointSpace sav"televizor". 2011. un 2012. gada televizoru mode'os var uzreizizmantot lietojumprogrammu MyRemote.Lai uzzin"tu sava televizora izlaiduma gadu, apskatiet televizoratipa pl"ksn&ti (piem., xxPFLxxx4). Ja p$d$jais numurs ir "4", j#sutelevizors ir 2009. gada modelis. Ja p$d$jais numurs ir "5", j#sutelevizors ir 2010. gada modelis. "6" un "7" attiec&gi apz&m$2011. un 2012. gada mode'us.

Aktiviz!jiet JointSpace1 - Iesl$dziet televizoru.2 - P"rliecinieties, vai televizoram ir programmat#rasatjaunin"jums (tikai 2009. gada televizoriem) un vai esatnoska)ojis da*us kan"lus.3 - S"kuma izv$ln$ atlasiet Skat"ties televizoru.4 - T"lvad&bas pult& nospiediet ciparus 564 687 722 3(JointSpace). Varat ignor$t kan"lu p"rsl$g!anos.5 - JointSpace ir aktiviz$ts, ja par"d"s zi)ojums JointSpaceiesp!jots.

J#su t"klsM$jas t"klsLai izmantotu lietojumprogrammu MyRemote, j#sutelevizoram, viedt"lrunim, plan!etdatoram un datoram j"b#tsavienotiem m"jas t&kl".

Lai pievienotu televizoru m"jas t&klam . . .1 - Pievienojiet t&kla mar!rut$t"ju internetam, ja tas v$l navpievienots (platjoslas interneta savienojums).2 - Pievienojiet televizoru savam t&kla mar!rut$t"jam. Varat toizdar&t bezvadu vai vadu t&kl".Lai ieg#tu papildinform"ciju, sada'" Pal"dz"ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet T"kls, bezvadu vai T"kls, vadu.

Multivides servera programmat#raJa v$laties skat&t savus fotoatt$lus vai atska)ot m#ziku unvideoklipus no datora sav" televizor", jums sav" dator" j"instal$multivides servera programmat#ra. Instal$jiet !o multividesservera programmat#ru, lai kop&gotu savus failus m"jas t&kl". +istelevizors izmanto DLNA protokolu, un tas ir sader&gs ar cit"mDLNA ier&c$m.Sada'" Pal"dz"ba nospiediet * List un samekl$jiet DLNA,atbalst"tie multivides serveri, lai atv$rtu sarakstu ar multividesservera programmat#ru, kas ir sader&ga ar televizoru.

Ciparu multivides render!t$js — DMR (Digital MediaRenderer)Ja multivides faili netiek atska)oti televizor", p"rliecinieties, vaiiesl$gts ciparu multivides render!t$js. K" r#pn&cas iestat&jumsDMR ir iesl$gts.Lai p"rbaud&tu, vai DMR ir iesl$gts . . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"%ana un nospiediet OK.2 - Atlasiet T"kla iestat"jumi un nospiediet OK.3 - Atlasiet Ciparu multivides render!t$js - DMR unnospiediet OK.4 - Atlasiet Iesl!gts un nospiediet OK.5 - Nospiediet b (ja nepiecie!ams, vair"kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

TV t"kla nosaukumsJa m"jas t&kl" ir vair"ki televizori, varat p"rd$v$t !o televizorusada'" T&kla iestat&jumi.Lai p"rd$v$tu televizoru . . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat"%ana un nospiediet OK.2 - Atlasiet T"kla iestat"jumi un nospiediet OK.3 - Atlasiet TV t"kla nosaukums un nospiediet OK, lai par"d&tupa!reiz$jo nosaukumu. Varat izmantot t"lvad&bas pults tastat#ru,lai main&tu TV t&kla nosaukumu.4 - Atlasiet Pabeigts un nospiediet OK, kad viss ir gatavs.5 - Nospiediet b (ja nepiecie!ams, vair"kas reizes), lai aizv$rtuizv$lni.

Lietojumprogrammas lejupiel$deLai lejupiel"d$tu lietojumprogrammu MyRemote viedt"lrun& vaiplan!etdator", varat izmantot !aj" lap" pieejamos QR kodus.Atlasiet izmantojamo oper$t"jsist$mu (vai ier&ces tipu) unizmantojiet savu QR kodu las&t"ju, lai tie!i p"rietu uzlejupiel"des lapu.

Apple iPhoneLai lejupiel"d$tu lietojumprogrammu sav" iPhone, atverietvietni Apple App Store un mekl$jiet lietojumprogrammuPhilips MyRemote.

58 Smart TV / Lietojumprogramma MyRemote

Page 59: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Apple iPadLai lejupiel!d"tu lietojumprogrammu sav! iPad, atveriet vietniApple App Store un mekl"jiet lietojumprogrammu PhilipsMyRemote HD.

Google PlayLai lejupiel!d"tu lietojumprogrammu sav! Android ier#c",atveriet lapu Google Play un samekl"jiet lietojumprogrammuPhilips MyRemote.

Lietojumprogrammas izv!lneLietojumprogrammas izv!lneLietojumprogrammas MyRemote sada$! App menu(Lietojumprogrammas izv"lne) varat s!kt da%!das MyRemotefunkcijas. Vienk!r&i pieskarieties funkcijai, lai to atv"rtu.Lai p!rietu atpaka$ uz sada$u App menu (Lietojumprogrammasizv"lne), lapas aug&! pieskarieties pogai App menu(Lietojumprogrammas izv"lne).

Atlasiet ier"ciLietojumprogramm! MyRemote 3.0 varat atlas#t ier#ci, kur!v"laties izmantot visas lietojumprogrammas funkcijas.Pieskarieties pogai Select device (Atlas#t ier#ci)lietojumprogrammas izv"lnes aug&"j! labaj! st'r#.Lietojumprogramm! MyRemote 2.0 katrai funkcijai ier#cej!atlasa atsevi&(i.

Varat p!rbaud#t MyRemote sader#bu ar citiem Philipsproduktiem tie&saistes atbalsta lap! adres"www.philips.com/support. Neaizmirstiet p!rliecin!ties, vai j'suPhilips produkts ir jaunin!ts ar jaun!ko programmat'ru.

Lietojumprogrammas funkcijas

SimplyShare

Izmantojot SimplyShare, varat s't#t multivides failus, piem"ram,fotoatt"lus, m'ziku vai videoklipus no ier#ces sav! m!jas t#kl! uzcitu t#kl! eso&u ier#ci.*

Lai atv"rtu SimplyShare lietojumprogramm! MyRemote,MyRemote izv"ln" pieskarieties SimplyShare pogai.

Atlasiet ier"ci, no kuras nos#t"t multividi1 - Pieskarieties baltajai joslai aug&!, lai atv"rtu t#kl! pieejamoier#)u sarakstu.2 - Pieskarieties ier#cei sarakst!.

Atlasiet ier"ci, lai atska$otu multividi1 - Pieskarieties baltajai joslai apak&!, lai atv"rtu t#kl! pieejamoier#)u sarakstu.2 - Pieskarieties ier#cei sarakst!.

Multivides faila atlas"%anaDa%as ier#ces, kas nos'ta failus, pied!v! tos p"c multividesveida. *!d! gad#jum! varat atlas#t v"lamo multividi - m#ziku,videoklipus vai fotoatt!lus.1 - Pieskarieties mekl"t! multivides tipa nosaukumam.2 - Sarakst! pieskarieties dziesmai, videoklipam vai fotoatt"lam,lai to atska+otu atlas#taj! ier#c".

Sader"gi multivides form&tiJ'su televizor! var atska+ot pla&u multivides form!tu kl!stu.

Lai atv"rtu ar televizoru sader#go failu form!tu sarakstu, sada$!Pal"dz"ba nospiediet * List un atrodiet Atska$o%anasform&ti.

* Varat p!rbaud#t MyRemote sader#bu ar noteiktiem Philipsproduktiem tie&saistes atbalsta lap! adres"www.philips.com/support. Neaizmirstiet p!rliecin!ties, vai j'suPhilips produkts ir jaunin!ts ar jaun!ko programmat'ru.

Net TV

Izmantojot Net TV pogu MyRemote s!kuma izv"ln", varatatv"rt Net TV / Smart TV sav! televizor!.

Smart TV / Lietojumprogramma MyRemote 59

Page 60: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lai atv!rtu Net TV / Smart TV sav" televizor", pieskarietiesNet TV pogai MyRemote s"kuma izv!ln!.

Varat izmantot lietojumprogrammas MyRemote t"lvad#bas pulti,lai p"rl$kotu lapas. Ar MyRemote lietojumprogrammastastat$ru varat viegli ievad#t tekstu televizor".

TV ce!vedis

Ja jums ir plan%etdators, varat atv!rt sada&u TV Guide (TVce&vedis) sav" plan%etdator". Varat skat#t TV grafiku un las#tprogrammu inform"ciju. Varat pieskarties programmasnosaukumam, lai tie%i p"rsl!gtu uz TV kan"lu.

Lai atv!rtu sada&u TV Guide (TV ce&vedis), pieskarieties pogaiTV Guide (TV ce&vedis) MyRemote izv!ln!.Pirmoreiz pieskaroties TV ce&ve'a pogai, tiks par"d#ts aicin"jumssavienot plan%etdatoru un televizoru.

Sagatavo"anaPirms plan%etdatora un televizora savieno%anas p"rbaudiet, vaiTV ce&vedis ir atjaunin"ts no interneta.1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat#"ana un nospiediet OK.2 - Atlasiet TV iestat#jumi > Visp$r#gie iestat#jumi > TVce!vedis.3 - Atlasiet No interneta un nospiediet OK.4 - Nospiediet b (ja nepiecie%ams, vair"kas reizes), lai aizv!rtuizv!lni.

Savieno"ana ar televizoruLai savienotu plan%etdatoru ar TV ce&vedi . . .1 - Nospiediet GUIDE uz t"lvad#bas pults, lai atv!rtu televizoraTV ce&vedi.2 - Nospiediet tausti(u * (dzeltens), lai atv!rtu noteiktomobilo ier#)u sarakstu.3 - Atlasiet Pievienot mobilo ier#ci un nospiediet pogu OK(Labi), lai skat#tu kodu, ar kuru veidot savienojumu.4 - Plan%etdator" start!jiet lietojumprogrammu MyRemote uns"kuma izv!ln! pieskarieties pogai Setup (Iestat#%ana).5 - Pieskarieties elementam TV guide (TV ce&vedis).6 - Ievadiet savienojuma kodu.

Control

Ar funkciju Control lietojumprogrammas MyRemote s"kumaizv!ln! varat p"rv!rst savu viedt"lruni vai plan%etdatoru parpilnv!rt#gu televizora t"lvad#bas pulti.

Pieskarieties pogai Control, lai atlas#tu kontrol!jamo televizoru(vai savu Philips Blu-ray disku atska(ot"ju vai m"jas kinoz"lessist!mu).Pieskarieties ier#ces ikonai, lai par"d#tu t"s t"lvad#bu.

Wi-Fi Smart Screen

Lejupiel$de un iestat#"ana

Izmantojot funkciju Wi-Fi Smart Screen, varat skat#ties digit"l"stelev#zijas kan"lu no televizora sav" viedt"lrun# vaiplan%etdator".*

Nepiecie"amais apr#kojumsLai skat#tos telev#ziju sav" viedt"lrun# vai plan%etdator",izmantojot Wi-Fi Smart Screen . . .• televizor" j"b$t noska(otiem digit"l"s telev#zijas kan"liem• televizoram j"b$t iesl!gtam• j$su m"jas t#klam j"b$t dro%am t#klam. Aizsarg"jiet savu t#klu,izmantojot WEP, WPA, WPA2, vai iestatiet, izmantojot WPS.• j"b$t iesl!gtam iestat#jumam Wi-Fi Smart Screen.Nospiediet h (s"kums) > Iestat#"ana > T#kla iestat#jumi >Wi-Fi Smart Screen.

K$ ieg$d$tiesLai atv!rtu funkciju, sada&" App menu (Lietojumprogrammasizv!lne) pieskarieties Wi-Fi Smart Screen. Ja v!l neesatieg"d"jies %o funkciju, par"d#sies aicin"jums to ieg"d"tiestie%saist!. P!c ieg"des funkcija Wi-Fi Smart Screen tiek atv!rtaautom"tiski, un varat s"kt skat#ties telev#ziju.

Vecuma ierobe%ojumsDa'as digit"l"s raidorganiz"cijas ir pie%*#ru%as sav"m p"rraid!mvecuma ierobe'ojumus. Ja ierobe'ojums atbilst vai p"rsniedzj$su b!rna vecumam iestat#to ierobe'ojumu, programma tiksblo*!ta. Lai atblo*!tu un skat#tos p"rraidi, j"ievada PIN kods.Lai iesl!gtu funkciju Parental rating (Vecuma ierobe'ojums),lietojumprogrammas izv!ln! pieskarieties pogai Setup(Iestat#%ana). Iesl!dziet funkciju Parental rating (Vecumaierobe'ojums), iestatiet PIN kodu un nor"diet vecumu.Vecuma ierobe'ojums lietojumprogramm" MyRemote iriestat#ts telev#zijas skat#%anai viedt"lrun# vai plan%etdator", nevistelevizor".Ja esat aizmirsis savu PIN kodu, j"p"rinstal! lietojumprogrammaMyRemote no vietnes App Store. Wi-Fi Smart Screen ieg"deslap" varat atjaunot savu pirkumu bez maksas.

* Funkcija Wi-Fi Smart Screen ir pieejama MyRemote versij"3.0 un b$s pieejama 2012. gada otraj" pus!.

Telev#zijas kan$la skat#"an$s

Telev#zijas kan$la skat#"an$sLai skat#tos telev#zijas kan"lu, izmantojot funkciju Wi-Fi SmartScreen, sada&" App menu (Lietojumprogrammas izv!lne)pieskarieties Wi-Fi Smart Screen. Funkcija Wi-Fi Smart Screenpar"d#s pa%reiz televizora ekr"n" redzamo telev#zijas kan"lu. Jatelevizors ir p"rsl!gts uz pievienotu ier#ci, televizors j"p"rsl!dzatpaka& uz re'#mu Skat#ties televizoru vai Skat#ties satel#ttelev.(ja pieejams ieb$v!ts satel#ttelev#zijas uztv!r!js).

Telev#zijas kan$lu p$rsl&g"anaLai p"rsl!gtu telev#zijas kan"lus, velciet ar pirkstu pa viedt"lru(avai plan%etdatora ekr"nu. Velciet pa labi, lai skat#tos iepriek%!jokan"lu, vai velciet pa kreisi, lai skat#tos n"kamo kan"lu. Kan"lusec#ba atbilst televizora kan"lu sarakstam.Varat ar# izmantot kan$lu joslu, lai samekl!tu un p"rsl!gtutelevizora kan"lus.

60 Smart TV / Lietojumprogramma MyRemote

Page 61: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Pauz!t telev"ziju un ierakst"#anuJa pauz!jat telev"zijas p#rraidi televizor# vai s#kat p#rraidesierakst"$anu televizor# (pievienot# USB cietaj# disk#), funkcijaWi-Fi Smart Screen tiks aptur!ta.

Ska$aTelev"zijas kan#l# ir pieejama mono ska%a.

SubtitriFunkcij# Wi-Fi Smart Screen netiek atbalst"ti subtitri.

Kan%lu josla

Kan%lu joslaLai p#rsl!gtu uz kan#lu, kas atrodas augst#k vai zem#k televizorakan#lu sarakst#, varat atv!rt kan%lu joslu.Lai par#d"tu kan%lu joslu, vienreiz pieskarieties sk#rienekr#navid&. Kan#lu josla par#d#s ekr#na apak$# kop# ar r"kjosluaug$pus!. Varat vilkt ar pirkstu pa kan#lu joslu un mekl!ttelev"zijas kan#lu.Lai p#rsl!gtu uz telev"zijas kan#lu, vienreiz pieskarieties kan#laikonai.Lai aizv!rtu kan#lu joslu un r"kjoslu, v!lreiz pieskarieties ekr#navid&.

TV ce&ve'a inform%cijaJa jums ir plan$etdators un esat savienojis sava televizora TVce'vedi ar lietojumprogrammu MyRemote, varat skat"t TVce've(a inform#ciju. Virs katra telev"zijas kan#la ikonas TVce'ved" redzama $" kan#la pa$reiz!j# un n#kam# p#rraide.

R"kjosla

R"kjoslaFunkcijas Wi-Fi Smart Screen r"kjosl# varat atlas"t att!la form#tu,telev"zijas vai satel"ttelev"zijas kan#lu sarakstu (ja pieejamstelevizor#), atv!rt r"ku padomus vai iesl!gt televizora gaidst#vesre("mu.Lai par#d"tu r"kjoslu, vienreiz pieskarieties sk#rienekr#na vid&.R"kjosla par#d#s ekr#na aug$# kop# ar kan#lu joslu.Lai aizv!rtu r"kjoslu un kan#lu joslu, v!lreiz pieskarieties ekr#navid&.

Poga App menu (Lietojumprogrammas izv!lne)Lai p#rietu atpaka' uz MyRemote izv!lni, pieskarieties pogaiApp menu (Lietojumprogrammas izv!lne).

M!rogsLai m!rogotu att!lu ietilp$anai ekr#n# vai t# piln"gai aizpild"$anai,pieskarieties m!roga pogai, lai p#rsl!gtu starp aizpild"$anu unietilpin#$anu.

Telev"zija vai satel"ttelev"zijaJa j&su televizor# ir ieb&v!ts satel"ttelev"zijas uztv!r!js, varatatlas"t kan#lu sarakstu sada'# Skat"ties televizoru vai Skat"tiessatel"ttelev"z. Pog# redzams pa$reiz atlas"tais kan#lu saraksts.Lai main"tu pa$reiz!jo kan#lu sarakstu, pieskarieties pogai unpieskarieties TV vai Satel"ts, lai atlas"tu v!lamo kan#lu sarakstu.Ja jums nav ieb&v!ta satel"ttelev"zijas uztv!r!ja, izv!les poga navredzama.

R"ku padomi I

Lai las"tu r"ku padomus, pieskarieties ikonai I. R"ku padomi irredzami pieejamo pogu aug$pus!.Lai aizv!rtu r"ku padomus, pieskarieties jebkur# sk#rienekr#naviet#.

TV AIzmantojot funkciju Wi-Fi Smart Screen, varat p#rsl!gt televizorugaidst#ves re("m#. Ta)u, ja t"kla savienojums nav pieejams,nevarat v!lreiz s#kt funkciju Wi-Fi Smart Screen no televizoragaidst#ves re("m#.Ja esat aktiviz!jis %tro palai#anu un televizors ir #tr#s palai$anaslaika period#, joproj#m varat s#kt funkciju Wi-Fi Smart Screenun skat"ties telev"ziju. Varat aptur!t un s#kt funkciju Wi-Fi SmartScreen, kam!r televizors atrodas #tr#s palai$anas laika period#.Ja apturat funkciju Wi-Fi Smart Screen #rpus #tr#s palai$anaslaika perioda, televizors paliek #tr#s palai$anas re("m# 5min&tes, lai sniegtu iesp!ju v!lreiz s#kt funkciju Wi-Fi SmartScreen bez nepiecie$am"bas iesl!gt televizoru. Lai ieg&tupapildinform#ciju par #tro palai$anu, sada'# Pal"dz"ba nospiediet* List (Saraksts) un atrodiet (tr% palai#ana.

Lai iesl!gtu televizora gaidst#ves re("mu, r"kjosl# pieskarietiespogai TV A.

Smart TV / Lietojumprogramma MyRemote 61

Page 62: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

7

Skype7.1

Kas ir Skype?Izmantojot programmu Skype™, varat veikt bezmaksas videozvanus televizor!. Varat piezvan"t draugiem un redz#t vi$us, laikur! pasaules viet! vi$i atrastos. Sarun!jieties ar draugiem,skatot vi$us televizora lielaj! ekr!n!.

Lai veiktu video zvanu, izmantojot programmu Skype,nepiecie%ama atsevi%&i nop#rkama televizora kamera PhilipsPTA317 ar ieb'v#tu mikrofonu un labs interneta piesl#gums.

Lai var#tu iestat"t programmu Skype, televizoram j!b'tsavienotam ar internetu. Televizoru var savienot ar internetubezvadu vai vadu t"kl!.Lai uzzin!tu, k! savienot televizoru ar m!jas t"klu un internetu,sada(! Pal!dz!ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet T!kls,bezvadu.

Skype kontsLai izmantotu programmu Skype, jums j!izveido savs vai)imenes Skype konts. Jaunu Skype kontu varat izveidottelevizor! vai dator!.

Skype kred!ts vai Skype abonementiProgramm! Skype par nelielu samaksu var zvan"t uz fiks#tajiemvai mobilajiem t!lru$iem. Izmantojot datoru, vietn#www.skype.com varat ieg!d!ties Skype kred"tu vai ieg't Skypeabonementu.

7.2

Skype palai"ana

Kameras uzst#d!"anaPievienojiet televizora kameras vadu vienam no USB portiemtelevizora s!nos vai aizmugur#.

Salieciet nelielo skavu, k! redzams t!l!k eso%aj! z"m#jum!, unnovietojiet kameru televizora aug%da(!

Pav#rsiet kameru pret vietu, kur parasti s#*at. ProgrammasSkype iestat"jumos varat p!rbaud"t kameru un t!s skata le$&i vaiiestat"t t!lummai$as l"meni.

Kameru var novietot jebkur! viet!, ta+u ieteicams to nenovietottelevizora ska(ru$u tuvum!.

Ja TV kamera nav pievienota, programma Skype netiks start#ta.

Pierakst!"an#s - jauns kontsJa televizors ir savienots ar internetu un kamera atrodas sav!viet!, varat televizor! palaist programmu Skype.

Lai atv#rtu Skype pierakst"%an!s lapu, nospiediet h, lai atv#rtus!kuma izv#lni, atlasiet Skype un nospiediet OK (Labi).Ievadiet savu Skype v#rdu un paroli, atlasiet Pierakst!ties unnospiediet OK (Labi). Ekr!n! tiek atv#rta Skype izv#lne.

Vai aizmirs#t savu Skype v#rdu vai paroli?Dator! palaidiet programmu Skype, lai no Skype ieg'tu pagaiduparoli.

Jauna konta izveideJa jums v#l nav Skype v!rda un paroles, televizora pierakst"%an!slap! varat izveidot jaunu kontu.

1 - Pierakst"%an!s lap! atlasiet Jauns konts un nospiediet OK(Labi).

2 - Izveidojiet jaunu kontu.- Pilns v#rdsIevadiet savu pilno v!rdu.- Skype v#rdsIevadiet v!rdu, ko izmantosiet k! Skype v!rdu. J'su Skype v!rdsb's redzams citu Skype lietot!ju kontaktpersonu sarakst!.Skype v!rdam j!s!kas ar lielo vai mazo burtu. Taj! j!b't no 6l"dz 32 rakstz"m#m, var izmantot ciparus. Skype v!rd! nedr"kstb't atstarpes.- ParoleIevadiet paroli. Parol# j!b't no 6 l"dz 20 rakstz"m#m, turkl!t taj!j!b't vismaz vienam burtam vai vienam ciparam. Taj! nedr"kstb't speci!lo rakstz"mju, piem#ram, pre+u z"mes simbola,aizz"mes vai eiro simbola. Skype parol# nedr"kst b't atstarpes.- E-pastsIevadiet savu e-pasta adresi.

3 - Izlasiet Skype lieto"anas nosac!jumus un piekr"tiet tiem.

4 - Ja j'su jaunais konts tika pie$emts, j's esat pierakst"jies.

62 Skype / Skype palai%ana

Page 63: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Redi!"t vai aizpild#t savu Skype profilu varat dator$. Dator$palaidiet programmu Skype, pierakstieties ar savu Skype v$rduun paroli un atveriet savu Skype profilu. Varat main#t profilaatt"lu, pievienot garast$vok%a zi&ojumu vai iestat#t priv$tumaiestat#jumus.

Nek!du zvanu av!rijas dienestiem

Nek!du zvanu av!rijas dienestiem — Skype nav standartat$lru&a aizvietot$js, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanusav$rijas dienestiem.

7.3

Kontaktpersonas

Kontaktpersonu lapaLap$ ! Kontaktpersonas redzams j'su Skype kontaktpersonusaraksts. Sarakst$ redzami kontaktpersonu Skype v$rdi. (aj$ lap$varat pievienot, blo)"t un dz"st kontaktpersonas. Varat skat#tdetaliz"tu inform$ciju par kontaktperson$m vai ar *okontaktpersonu veikto zvanu v"sturi.

Inform!cija par kontaktpersonuLai skat#tu detaliz"tu inform$ciju par kontaktpersonu, atlasiet toun nospiediet i INFO (Inform$cija).

Kontaktpersonu v"stureLai skat#tu ar kontaktpersonu veiktos zvanus, nospiediet *Kontaktu v"sture.Ja televizor$ pierakst$ties ar citu Skype kontu, visu j'su kontakontaktpersonu v"sture tiek izdz"sta.

Piesl"g#an!s statussLai uzzin$tu, vai kontaktpersona ir tie*saist", p$rbaudietpiesl"g*an$s statusa ikonu blakus t$s Skype v$rdam. Ar# j'su,t$pat k$ citu lietot$ju, piesl"g*an$s statuss ir redzams citulietot$ju kontaktpersonu lap$. Ta+u ar# j's varat main#t savupiesl"g*an$s statusu t$pat k$ citi lietot$ji.1 - Kontaktpersonu lap$ nospiediet o OPTIONS (Opcijas) unatlasiet Statuss "Piesl"dzies".2 - Sarakst$ atlasiet statusu un nospiediet OK (Labi).Katru reizi, kad iesl"dzat televizoru, statuss atkal tiek p$rsl"gtsuz Piesl"dzies.

- Piesl"dzies(is ir parastais iestat#jums, kad pierakst$ties programm$ Skype.J'su kontaktpersonas var redz"t, ka esat piesl"dzies, un var arjums sazin$ties.

- Izg!jis

J'su kontaktpersonas var redz"t, ka esat pierakst#jies, bet,iesp"jams, neskat$ties televizoru. Kontaktpersonas joproj$m varm"!in$t jums piezvan#t.

- Netrauc"tJ'su kontaktpersonas var redz"t, ka esat piesl"dzies, betnev"laties, lai j's trauc"tu. Vi&i jums var piezvan#t, un j's par totiksiet br#din$ts ar ska&as sign$lu.

- NeredzamsVis$m kontaktperson$m tiek r$d#ts, ka esat atsl"dzies, bet patsvarat lietot programmu Skype k$ parasti. T$d"j$di, izmantojotprogrammu Skype, j's netrauc"s ien$ko*ie zvani.

- Atsl"dzies(is statuss tiek autom$tiski r$d#ts, kad neesat pierakst#jiesprogramm$ Skype. (o statusu varat iestat#t ar# pats.

Fiks"to vai mobilo t!lru$u numuriKontaktpersonu sarakst$ varat pievienot ar# fiks"t$ t$lru&a vaimobil$ t$lru&a numuru. ($da kontaktpersona ir atz#m"ta ar *oikonu.

Kontaktpersonas pievieno#anaJa zin$t drauga Skype v$rdu vai e-pasta adresi, varat vi&u vieglipievienot savu kontaktpersonu sarakstam. Ja nezin$t draugaSkype v$rdu vai e-pasta adresi, varat m"!in$t vi&u atrast p"cv$rda.

1 - Izv"%&u josl$ atlasiet lapu ! Kontakti. Lai p$rietu uz izv"%&ujoslu, varat nospiest L LIST (Saraksts) vai b.2 - Nospiediet * Pievienot kontaktu.3 - Teksta lauk$ ievadiet Skype v$rdu, e-pasta adresi vai v$rdu.Lai ievad#tu tekstu, izmantojiet t$lvad#bas pults tastat'ru.4 - Atlasiet Mekl"t un nospiediet OK (Labi).5 - Programma Skype atrad#s lietot$jus, kas atbilst mekl"tajaifr$zei. Lai uzzin$tu, vai esat atradis mekl"to personu, atlasiet toun nospiediet i INFO (Inform$cija), lai skat#tu inform$cijupar lietot$ju.6 - Ja t$ ir mekl"t$ persona, atlasiet Pievienot un nospiedietOK (Labi).

Pievienotajai kontaktpersonai j$pie&em j'su piepras#jums, lai j'svar"tu pievienot vi&a/vi&as v$rdu savu kontaktpersonusarakstam. Kam"r kontaktpersona nav pie&"musi j'supiepras#jumu, t$ tiek att"lota k$ atsl"gusies.

Kontaktpersonas piepras%juma pie$em#ana

Skype / Kontaktpersonas 63

Page 64: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Citi Skype lietot!ji var aicin!t j"s pievienoties vi#ukontaktperson!m. J"s sa#emsiet pazi#ojumu par piepras$jumu,ko var%siet pie#emt vai noraid$t.

Kontaktpersonas blo!"#anaVarat blo&%t jebkuru Skype lietot!ju, lai tas nevar%tu j"s atrasttie'saist%. Blo&%ta kontaktpersona nevar ar jums sazin!tiesprogramm! Skype. Blo&%ta kontaktpersona nesa#emspazi#ojumu par blo&%'anu, un j"s t!s kontaktpersonu sarakst!vienm%r tiksiet r!d$ts k! atsl%dzies.

Lap! ! Kontakti atlasiet kontaktpersonu un nospiediet *Blo!"t kontaktu.

Blo&%tu kontaktpersonu var atblo&%t jebkur! laik!. Lai atblo&%tu,atlasiet kontaktpersonu sarakst! un nospiediet * Atblo!"tkontaktu.

Kontaktpersonu sarakst! blo&%ta kontaktpersona ir atz$m%ta ar'o ikonu.

Lai skat$tu blo&%to kontaktpersonu sarakstu, nospiediet oOPTIONS (Opcijas) un atlasiet Blo!"tie kontakti.Lai atblo&%tu k!du sarakst! eso'u kontaktpersonu, atlasiet t!sv!rdu un nospiediet OK (Labi).

7.4

Zvan$#ana programm% Skype

Video un balss zvaniVeicot video zvanu, varat bez maksas zvaniet draugiem unredz%t vi#us televizora ekr!n!.

Video zvana veik#anaLap! ! Kontakti atlasiet personu, kam v%laties piezvan$t, p%ctam atlasiet pogu ) Video zvans un nospiediet OK (Labi).

Ja kontaktpersonai ir ar ier$ci savienota kamera un '$kontaktpersona pie#em zvanu, j"s varat redz%t 'o personutelevizor! pilnekr!na re($m!. Kad ir iesl%gta televizora kamera,deg zilais LED indikators. Maz! ekr!n! televizor! varat p!rbaud$t,ko redz j"su kontaktpersona.

Lai izsl%gtu mikrofona ska#u, kad veicat zvanu, nospiediet *Izsl"gt ska&u.Lai izsl%gtu kameru, nospiediet * Izsl"gt kameru.Lai t!lummain$tu un iekadr%tu kameru, nospiediet *T%lumm. Tagad varat nospiest * T%lin%t vai * Tuvin%t.Varat iekadr%t kameru ar bulttausti#iem. Kad esat apmierin!tsar t!lummai#as l$meni un kadr%jumu, nospiediet * Iestat$tt%lummai&u.

Lai pabeigtu zvanu, atlasiet pogu Beigt zvanu un nospiediet OK(Labi).

Balss zvana veik#anaVarat veikt Skype zvanu, neizmantojot video, kamerai esotizsl%gtai.Lai veiktu zvanu, neizmantojot video, atlasiet kontaktpersonu,p%c tam atlasiet pogu µ Balss zvans un nospiediet OK (Labi).Lai izsl%gtu mikrofona ska#u, kad veicat zvanu, nospiediet*Izsl"gt ska&u.Lai pabeigtu balss zvanu, atlasiet pogu Beigt zvanu unnospiediet OK (Labi).

Balss zvana laik! varat p!rsl%gties uz video zvanu. Lai p!rsl%gtosuz video zvanu, nospiediet * Iesl"gt kameru.

Kontaktpersona var pievienot j"s balss zvanam, kur! piedal!svair!k nek! viena persona. J"s pats nevarat pievienot papildudal$bniekus.

Kamera un mikrofonsVispiem%rot!kais mikrofona ska)ums tiek iestat$ts autom!tiski.Varat p!rbaud$t kameru ar ieb"v%to mikrofonu, lai redz%tu, vait! darbojas.Nospiediet L LIST (Saraksts), lai p!rietu uz izv%)#u joslu,atlasiet taj! S Iestat$jumi un p%c tam atlasiet Test"t kameru.

Zvan$#ana uz fiks"tajiem un mobilajiemt%lru&iemProgramm! Skype varat piezvan$t ar$ uz fiks%tajiem t!lru#iem unmobilajiem t!lru#iem. Lai zvan$tu uz t!lru#iem, j!ieg!d!jasSkype kred$ts, izmantojot programmu Skype dator!. Varatieg!d!ties Skype kred$tu vai ieg"t Skype abonementu.

Zvan$#ana uz t%lruni1 - Izv%)#u josl! atlasiet † Zvan$t uz numuru. Lai p!rietu uzizv%)#u joslu, varat nospiest L LIST (Saraksts).2 - Ievadiet t!lru#a numuru ar t!lvad$bas pults tausti#iem vaiatlasiet ciparus numuru sast!d$'anas tastat"r! ekr!n!.Lai ievad$tu z$mi + (plusz$mi), nospiediet * +.Lai ievad$tu * (zvaigzn$ti), nospiediet * *.Lai ievad$tu # ("rest$ti"), nospiediet * #.Lai izdz%stu vienu ciparu, nospiediet * Atpaka'atk%pestausti&#.

3 - Kad esat ievad$jis visu numuru, atlasiet pogu Zvan$t unnospiediet OK (Labi), lai s!ktu zvanu.Lai izsl%gtu mikrofona ska#u, kad veicat zvanu, nospiediet*Izsl"gt ska&u.

Lai pabeigtu t!lru#a zvanu, atlasiet pogu Beigt zvanu unnospiediet OK (Labi).

Nesen zvan$to t%lru&a numuru sarakstsJa esat iepriek' zvan$jis uz t!lru#a numuriem, izmantojot Skype,varat atlas$t t!lru#a numuru lapas kreisaj! pus% eso'aj! sarakst!.Lai not$r$tu atlas$to t!lru#a numuru, nospiediet * Not$r$tnumuru.Lai pievienotu 'o t!lru#a numuru kontaktpersonu sarakstam,nospiediet * Pievienot kontakt.Lai not$r$t visus t!lru#a numurus, nospiediet * Not$r$t visu.

64 Skype / Zvan$'ana programm! Skype

Page 65: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Nek!du zvanu av!rijas dienestiem — Skype nav standartat!lru"a aizvietot!js, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanusav!rijas dienestiem.

Zvana sa"em#anaJa esat pierakst#jies programm! Skype un skat!ties televizoru,ekr!n! tiek par!d#ts zi"ojums par ien!ko$o zvanu. Pazi"ojum! irnor!d#ts, kur$ zvana, un j%s varat pie"emt vai noraid#t zvanu.Lai pie"emtu zvanu, pazi"ojum! atlasiet pogu Atbild$t unnospiediet OK.Lai noraid#tu zvanu, atlasiet pogu Noraid%t un nospiediet OK(Labi).

Ekr!n! uzreiz tiek par!d#ti ar# jaunie kontaktpersonupiepras#jumi.

Skype lieto#ana iznom!to filmu skat%#an!s un TV pauz$#anaslaik!Ja no raidorganiz!cijas vai video nomas iznom!tas filmasskat#$an!s laik! vai TV pauz&$anas laik! atbildat uz Skype zvanu,filmas skat#$an!s vai pauz&tais raid#jums tiek p!rtraukts.Lai ats!ktu iznom!t!s filmas skat#$anos, jums j!atgrie'as videonom! vai raidorganiz!cijas pakalpojum!. Da'as video nomas unpakalpojumi nenodro$ina iesp&ju ats!kt filmas skat#$anos.Saglab!tais pauz&tais TV raid#jums tiek zaud&ts.

Skype lieto#ana ierakst%#anas laik!Ja notiek raid#juma ierakst#$ana pievienotaj! USB cietaj! disk!,televizor! tiks par!d#ts pazi"ojums, vai ir bijis ien!ko$ais zvansun kas bija zvan#t!js. Televizor! ir liegta iesp&ja pie"emt Skypezvanus ierakst#$anas laik!. Kad ierakst#$ana ir pabeigta, varat viegliatbild&t uz zvanu lap! ê Nesen.

Pazi"ojumi par kontaktperson!mJ%s varat sa"emt pazi"ojumus ne tikai par zvaniem, bet ar# parto, kad piesl&dzas vai atsl&dzas kontaktpersonas. (ospazi"ojumus par kontaktperson!m var izsl&gt lap! SIestat%jumi.

Nesen veiktie zvaniLap! ê Nesen varat skat#t nesenos Skype notikumus.Pirmais tiek r!d#ts visjaun!kais Skype notikums. Taj! nor!d#takontaktpersona, notikuma tips — video zvans vai t!lru"a zvans— un t! laiks.

T!pat k! kontaktpersonu lap!, ar# $eit varat veikt video zvanu,balss zvanu vai t!lru"a zvanu atlas#tajai kontaktpersonai.

V$stureTas, cik ilgi Skype notikumi tiek r!d#ti $aj! v&stures sarakst!,atkar#gs no kontaktpersonu daudzuma un Skype lieto$anasbie'uma.Turkl!t, ja televizor! pierakst!ties ar citu Skype kontu, nesen!v&sture tiek izdz&sta.

Balss pastsJa k!ds jums piezvana programm! Skype un j%s nevarat atbild&tuz zvanu, zvan#t!js var atst!t balss zi"ojumu j%su Skype balsspast!.

Lai atst!tu zi"ojumu kontaktpersonas balss past!, dator!j!iestata Skype balss pasts.Ja neesat sev iestat#jis balss pastu, bet balss pasts ir iestat#tskontaktpersonai, kas zvan#ja, zvan#t!js vai atst!t jums balss pastazi"ojumu.

Lap! œ Balss pasts varat atska"ot jums atst!tos balss pastazi"ojumus. Ja izv&)"u josl! blakus balss pasta ikonai ir redzamsskaitlis, tas noz#m&, ka jums ir jauns balss pasta zi"ojums —œ 1.

Balss pasta zi"ojuma atska"o#anaLai atska"otu balss pasta zi"ojumu, izv&)"u josl! atlasiet balsspasta ikonu œ, sarakst! atlasiet jauno balss pasta zi"ojumu unnospiediet OK (Labi). Jauno balss pasta zi"ojumu varatnoklaus#ties tik rei'u, cik v&laties. Tom&r, kad iziesiet no lapasœ Balss pasts, visi atska"otie balss pasta zi"ojumi tiksno"emti no saraksta.

T!pat k! kontaktpersonu lap!, ar# $eit varat veikt video zvanu,balss zvanu vai t!lru"a zvanu atlas#tajai kontaktpersonai.

7.5

Skype kred%tsProgramm! Skype varat ieg!d!ties Skype kred%tu vai ieg%tSkype abonementu. Ja jums ir Skype kred#ts vai Skypeabonements, varat televizor! zvan#t uz fiks&tajiem unmobilajiem t!lru"iem.

Skype kred%ta ieg!deLai ieg!d!tos Skype kred#tu vai ieg%tu Skype abonementu,dator! pierakstieties programm! Skype.Ieg!d!tais Skype kred#ts b%s pieejams, kad pierakst#sietiesprogramm! Skype televizor!.

Kred#ta apjoms vai inform!cija par abonementu ir redzama katr!lap!, kur var veikt t!lru"a zvanu.

Mazs Skype kred%tsJ%s sa"emsiet pazi"ojumu, ja jums b%s p!r!k mazs kred#ts, laiveiktu t!lru"a zvanu.

7.6

Skype iestat%jumi

Autom!tisk! pierakst%#an!sVarat iestat#t, lai autom!tiski tiktu pierakst#ts programm! Skype,kad iesl&dzat televizoru. (!d! gad#jum! nav j!ievada Skype v!rdsvai parole.

Skype / Skype iestat#jumi 65

Page 66: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Autom. pierakst!"an#s un nospiediet OK (Labi), lai toatz%m"tu vai no$emtu atz%mi.

Pazi$ojumi par kontaktperson#mSkatoties televizoru, varat sa$emt pazi$ojumus parkontaktperson!m vai blo&"t to r!d%'anu.

P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Kontaktu pazi$ojumi un nospiediet OK (Labi), lai toatz%m"tu vai no$emtu atz%mi.

Piesl%g"an#s statussVarat main%t savu piesl"g'an!s statusu.

P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Statuss "Piesl%dzies" un p"c tam atlasiet piesl"g'an!sstatusu, kas j!r!da kontaktperson!m, kad esat piesl"dzies, unnospiediet OK (Labi).

Zvana sign#la ska&umsVarat piel!got Skype zvana sign!la ska#umu.

P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Zvana sign#la ska&ums un p"c tam noregul"jietska#umu ar aug'upv"rsto vai lejupv"rsto bulti$u.

P#rbaud!t kameruVarat p!rbaud%t, vai darbojas Skype kamera un mikrofons. Varatar% tuvin!t vai t!lin!t un iekadr"t kameras att"lu uz v"lamovietu, kas j!redz kontaktperson!m.

P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Test%t kameru. J!b(t redzamam kameras att"lam un,kad run!jat, mikrofona ska#uma indikatoram j!r!da, ka j(su balssskan.

Att%la t#lummai$a un kadr%"ana1 - Nospiediet * T#lin#t vai * Tuvin#t.2 - Kad att"ls ir tuvin!ts, varat p!rb%d%t kameras kadr"jumu uzaug'u, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai prec%zi iekadr"tu att"lu.P!rb%d%'anai izmantojiet t!lvad%bas pults bulttausti$us.3 - Kad esat pabeidzis, nospiediet * Iestat!t t#lummai$u.

Mikrofona ska#ums tiek noregul"ts autom!tiski.

Paroles mai$aVarat main%t pa'reiz"jo Skype paroli un ievad%t jaunu paroli.

1 - P!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, laiatv"rtu iestat%jumu lapu.2 - Atlasiet Main!t paroli.3 - Atlasiet teksta lauku Pa"reiz%j# parole:, lai ievad%tu paroli.4 - Atlasiet teksta lauku Jaun# parole: un ievadiet jauno paroli.5 - Atlasiet teksta lauku Atk#rtot jauno paroli un v"lreizievadiet jauno paroli.6 - Nospiediet OK (Labi), lai nos(t%tu jauno paroliapstiprin!'anai.

7.7

Izrakst!"an#sP!rejiet uz izv"#$u joslu un atlasiet S Iestat!jumi, lai atv"rtuiestat%jumu lapu.Atlasiet Izrakst!ties, lai beigtu lietot Skype televizor!.

7.8

Lieto"anas nosac!jumiSkype lieto'anas nosac%jumus izlasiet vietn"www.skype.com/go/tou

Izlasiet ar% konfidencialit!tes pazi$ojumu vietn"www.skype.com/privacy

66 Skype / Lieto'anas nosac%jumi

Page 67: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

8

Sp!les8.1

Sp!l!t sp!liJa televizoram ir pievienota sp!"u konsole, varat sp!l!t sp!lestelevizor#.

Sp!les s"k#anaIesl!dziet sp!"u konsoli un nospiediet h, atlasiet ikonu, kasiestat$ta sp!"u konsolei (piem!ram, sp!le vai atska%ot#js), unnospiediet OK (Labi), lai skat$tu sp!li.

Ide"li piem!rots sp!$u iestat%jumsPirms s#kat sp!l!t sp!les, kur#s ir svar$gs #trums un precizit#te,iestatiet televizor# ide#li piem!roto sp!les iestat$jumu.Ja izv!ln! Avots (savienojumu sarakst#) k# sp!"u konsolesier$ces tips ir nor#d$ta Sp!le, televizor# tiek autom#tiski iestat$tside#li piem!rots sp!les iestat$jums.Ja k# sp!"u konsoles tips ir iestat$ts Atska&ot"js un liel#ko da"ulaika t# tiek izmantota k# disku atska%ot#js, atst#jiet iestat$toier$ces tipu Atska&ot"js.

Manu#la ide#l# iestat$juma atlas$&ana televizor#. . .1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestat%#ana un nospiediet OK(Labi).2 - Atlasiet Televizora iestat%jumi > Att!ls > Sp!le vai datorsun nospiediet OK (Labi).3 - Atlasiet Sp!le un nospiediet OK (Labi).4 - Nospiediet b (ja nepiecie&ams, vair#kas reizes), lai aizv!rtuizv!lni. Kad beidzat sp!l!t, neaizmirstiet iestat$t Sp!le vai datorsatpaka" uz Izsl!gts.

Lai uzzin#tu, k# savienot sp!"u konsoli ar televizoru, sada"#Pal%dz%ba nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Sp!$ukonsole, pievieno#ana.

8.2

Divu sp!l!t"ju sp!lesJa sp!l!jat vair#ku sp!l!t#ju sp!li ar sadal$tu ekr#nu, varatiestat$t, lai televizor# katru ekr#nu r#d$tu pilnekr#na re'$m#. Katrssp!l!t#js redz tikai savu sp!les da"u pa visu ekr#nu. Lai att!lotuabus ekr#nus, televizor# tiek izmantota 3D tehnolo(ija.

Nepiecie#amais apr%kojumsLai &aj# televizor# sp!l!tu divu sp!l!t#ju sp!li, vajadz$gas 2akt$v#s 3D brilles — Philips PTA507 vai PTA517 (nop!rkamasatsevi&)i).

Sp!"u konsolei j#b*t savienotai ar televizoru, izmantojot HDMIsavienojumu.

S"kt divu sp!l!t"ju sp!li1 - Nospiediet c SOURCE (Avots), atlasiet sp!"u konsoli unnospiediet OK (Labi).2 - Izmantojot sp!"u konsoli, s#ciet sp!li un atlasiet vair#kusp!l!t#ju vai divu sp!l!t#ju re'$mu. Atlasiet sadal$t# ekr#naskat$&anas re'$mu.3 - Televizor# nospiediet o OPTIONS (Opcijas), atlasiet jAtt!ls un ska&a, atlasiet Sp!les 2 dal%bniekiem un nospiedietOK (Labi)*.4 - Atlasiet form#tu, k#d# sadal$t# ekr#na sp!le tiek r#d$taekr#n# — Blakus vai Aug#"/apak#" —, un nospiediet OK(Labi). Televizor# abi ekr#ni ir redzami k# pilni ekr#ni.Lai skat$tu 2 at&)ir$gus ekr#nus, uzlieciet 3D brilles.Lai iesl!gtu brilles un skat$tu 1. vai 2. sp!l!t#ja ekr#nu,nospiediet izv!les tausti%u Player 1/2 (1./2. sp!l!t#js).

Sadal%t" ekr"na skat%juma par"d%#ana un noraid%#anaIzmantojot divu sp!l!t#ju sadal$t# ekr#na skat$jumu, varat veiktp#rsl!g&anu starp sadal$to ekr#nu un apvienoto skat$jumu, laivar!tu las$t sp!les izv!lni vai sp!les rezult#tus.Lai veiktu skat$jumu p#rsl!g&anu, nospiediet OK (Labi) uztelevizora t#lvad$bas pults.

Divu sp!l!t"ju sp!les s"k#anaLai aptur!tu divu sp!l!t#ju sadal$t# ekr#na skatu, nospiediet hun atlasiet citu darb$bu.

* Ja izv!ln! nav pieejamas sp!les 2 dal$bniekiem, nospiediett#lvad$bas pults tausti%u 3D, atlasiet 2D un nospiediet OK(Labi).

Sp!les / Divu sp!l!t#ju sp!les 67

Page 68: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

9

Televizoru tehniskiedati9.1

Vide

Ener!ijas taup"#anaEner!ijas taup"#anas iestat"jumos apvienoti visi televizoraiestat"jumi, kas pal"dz saudz$t vidi.

Skatoties telev"zijas kan%lus, nospiediet tausti&u *, lai atv$rtusada'u Eko iestat"jumi. Akt"vie iestat"jumi ir atz"m$ti ar fi.Lai aizv$rtu, v$lreiz nospiediet *.

Ener!ijas taup"#ana(is vied% att$la iestat"jums iestata att$lu un Ambilightvispiem$rot%kaj% ener!ijas taup"#anas iestat"jum%. Lai iesl$gtu,izv$lieties Ener!ijas taup"#ana izv$ln$ Ekolo!iskie iestat"jumi unnospiediet OK (Labi).Lai izsl$gtu Ener!ijas taup"#anas re)"mu, atlasiet citu vied% att$laiestat"jumu.

Ekr$ns izsl%gtsJa tikai klaus%ties m*ziku, ener!ijas taup"#anas nol*k% varatizsl$gt televizora ekr%nu. Atlasiet Izsl%gt ekr$nu un nospiedietOK (Labi). Lai atkal iesl$gtu ekr%nu, nospiediet jebkurut%lvad"bas pults tausti&u.

Apgaismojuma sensorsLai taup"tu ener!iju, ieb*v$tais apgaismojuma sensors samazinatelevizora ekr%na spilgtumu, kad samazin%s apk%rt$jaisapgaismojums. Ieb*v$tais apgaismojuma sensors autom%tiskipiel%go att$lu un funkciju Ambilight apgaismojumam telp%. Laito iesl$gtu, atlasiet Apgaismojuma sensors un nospiediet OK(Labi). Lai to izsl$gtu, v$lreiz nospiediet OK (Labi).

Izsl%g#anas taimerisJa 4 stundu laik% netiek nospiests neviens t%lvad"bas pultstausti&# vai ja televizors 10 min*#u laik% nesa&em nek%dusign%lu, televizors tiek autom%tiski izsl$gts, lai taup"tu ener!iju.Atlasiet Izsl%g#anas taimeris.Ja televizoru izmantojat k% monitoru vai lietojat digit%louztv$r$ju (televizora pier"ci), lai skat"tos televizoru, un nelietojattelevizora t%lvad"bas pulti, deaktiviz$jiet autom%tisko izsl$g#anu.

Televizor% ir ne tikai ekolo!iskie iestat"jumi, bet ar" ener!ijastaup"#anas l"dzek'i, kas saudz$ vidi.

Mazs elektroener!ijas pat%ri&# gaidst$ves re'"m$Sav% klas$ vado#% un "pa#i modern% str%vas padeves sh$masamazina televizora str%vas pat$ri&u l"dz %rk%rt"gi zemaml"menim, nezaud$jot neko no gaidst%ves re)"ma funkcionalit%tes.

Str$vas padeves vad"bas sist%ma

(" televizora moderniz$t% str%vas padeves sist$mas vad"banodro#ina iesp$jami efekt"v%ko elektroener!ijas lietojumu. Varp%rbaud"t, k% personiskie televizora iestat"jumi, pa#reiz$joekr%n% redzamo att$lu spilgtuma l"menis un apk%rt$j%apgaismojuma apst%k'i ietekm$ relat"vo str%vas pat$ri&u.Lai p%rbaud"tu relat"vo str%vas pat$ri&u, nospiediet h >Iestat"#ana > Skat"ties demonstr$cijas > Akt"v$ vad"ba unnospiediet OK (Labi). Atlasiet iestat"jumu, lai p%rbaud"tuattiec"g%s v$rt"bas.

Eiropas ener!ijas mar(%jumsEiropas ener!ijas mar(%jums nor%da #"s ier"cesenergoefektivit%tes klasi. Jo za'%ka ir ier"ces energoefektivit%tesklase, jo maz%k ener!ijas t% pat$r$.Uz mar+$juma j*s varat redz$t #"s ier"ces energoefektivit%tesklasi, vid$jo str%vas pat$ri&u iesl$gt% st%vokl" un vid$jo ener!ijaspat$ri&u 1 gada laik%. ("s ier"ces str%vas pat$ri&a v$rt"bas varatskat"t ar" savas valsts Philips vietn$www.philips.com/TV

Lieto#anas beigasVeco produktu un bateriju utiliz$cija(" ier"ce ir konstru$ta un izgatavota no augstas kvalit%tesmateri%liem un sast%vda'%m, ko var p%rstr%d%t un izmantotatk%rtoti.

Ja uz produkta redzams p%rsv"trotas atkritumu urnas simbols,tas noz"m$, ka uz #o produktu attiecas Eiropas direkt"va2002/96/EK.

L*dzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu viet$joatsevi#+o sav%k#anas sist$mu.

L*dzu, r"kojieties saska&% ar viet$jiem noteikumiem unneizmetiet nolietotos produktus kop% ar parastiem sadz"vesatkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvid$#ana pal"dznov$rst iesp$jamo negat"vo ietekmi uz vidi un cilv$ku vesel"bu.

J*su produkt% ievietotas baterijas, uz kur%m attiecas Eiropasdirekt"va 2006/66/EK un kuras nedr"kst utiliz$t kop% arparastiem sadz"ves atkritumiem.

L*dzu, noskaidrojiet viet$jo noteikumu pras"bas attiec"b% uzbateriju atsevi#+u sav%k#anu, jo pareiza to likvid$#ana pal"dznov$rst iesp$jami negat"vo ietekmi uz vidi un cilv$ku vesel"bu.

68 Televizoru tehniskie dati / Str%vas padeve

Page 69: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

9.2

Str!vas padeveProdukta specifik!cijas var tikt main"tas bez iepriek#$jabr"din!juma. Detaliz$tu inform!ciju par #" produktaspecifik!cij!m skatiet vietn$ www.philips.com/support.

Str!vas padeve• Elektrot"kla str!va: mai%str!va, 220–240 V +/-10 %• Apk!rt$j!s vides temperat&ra: 5–35 °C• Str!vas pat$ri%# gaidst!ves re'"m!: < 0,15 W• Str!vas taup"#anas funkcijas: apgaismojuma sensors,ekolo(iskais re'"ms, att$la izsl$g#ana (lai klaus"tos radio),autom!tisk!s izsl$g#an!s taimeris, ekolo(isko iestat"jumuizv$lne.

Energoefektivit!tes klase- 40PFL8007: A klase- 46PFL8007 : A klase- 55PFL8007: A+ klase

Ener(ijas klase, kas nor!d"ta produkta datu pl!ksn"t$, ir #"produkta ener(ijas pat$ri%# parastas m!jsaimniec"bas lieto#anaslaik! (IEC 62087 Izd. 2). Maksim!l! ener(ijas klase, kas nor!d"taiekav!s, tiek izmantota elektrodro#"bai (IEC 60065 Izd. 7.2).

9.3

Uztver"ana• Antenas ieeja: 75 omi, koaksi!lais kabelis (IEC75)• Uztver#anas diapazoni: hiperfrekvences, S-Channel, UHF, VHF• DVB : DVB-T (virszemes, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2 :tikai televizoru veidiem'. . . T/12', DVB-C (kabelis) QAM• Analog! video atska%o#ana: NTSC, SECAM, PAL• Digit!l! video atska%o#ana: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)• Digit!l! audio atska%o#ana (ISO/IEC 13818-3)• Attiec"go valstu sarakstu sk. televizora datu pl!ksn"t$• Satel"ta antenas ieeja: 75 omi, F tips• Ievades frekvences diapazons: no 950 l"dz 2150 MHz• Ieejas l"me%a diapazons: no 25 l"dz 65 dBm• DVB-S/S2 QPSK, p!rraides !trums: no 2 l"dz 45 milj. simbolusekund$, SCPC un MCPC• Iepriek#$jie iestat"jumi satel"tiem: Astra (19,2 °E), Astra(23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)• Astra HD+ atbalsts• LNB: DiSEqC 1.0, 1—4 LNB atbalsts, polarit!tes izv$le:14/18 V, frekvences izv$le: 22 kHz, Tone burst re'"ms, LNBmaksim!l! str!va: 300 mA• Attiec"go valstu sarakstu sk. televizora datu pl!ksn"t$

9.4

Displejs

Tips• Displeja tips: LED, pilns HD• Ekr!na diagon!les garums:

- 40PFL8007: 102 cm/40 collas- 46PFL8007: 117 cm/46 collas- 55PFL8007: 140 cm/55 collas• Pane)a iz#*irtsp$ja: 1920x1080 p• 3D: 3D Max Clarity 700, divu sp$l$t!ju sp$les pilnekr!nare'"m!, 3D dzi)uma regul$#ana, 2D p!rv$r#ana 3D• Att$la form!ts: 16:9• Spilgtums: 450 cd/m2• Maksim!l! spilgtuma koeficients: 65%• Dinamiskais ekr!na kontrasts: 500 000 : 1• Att$la uzlabojumi: Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect MotionRate, Micro Dimming

Ekr!na iz"#irtsp$jaVideo form!tiIz#*irtsp$ja — atsvaidzes intensit!te• 480i - 60 Hz• 480p - 60 Hz• 576i - 50 Hz• 576p - 50 Hz• 720p - 50 Hz, 60 Hz• 1080i - 50 Hz, 60 Hz• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz• 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Datora form!tiIz#*irtsp$ja (cita starp!)• 640 x 480p — 60 Hz• 800 x 600p — 60 Hz• 1024 x 768p — 60 Hz• 1280 x 768p — 60 Hz• 1360 x 765p — 60 Hz• 1360 x 768p — 60 Hz• 1280 x 1024p — 60 Hz• 1920 x 1080i — 60 Hz• 1920 x 1080p — 60 Hz

9.5

Ska%a• Izejas jauda (RMS): 40 W (2 x 20 W) pie 30% THD• Ska%as uzlabojumi: autom!tisk! ska)uma izl"dzin!#ana, ClearSound, Incredible Surround• Ska)ru%u tipi: SoundStage stat"vs, ska)ru%u korpuss

9.6

MultivideSavienojumi• USB 2,0• Ethernet LAN RJ-45• Wi-Fi 802,11b/g/n (ieb&v$ts)

Atbalst&t!s USB failu sist$mas• FAT 16, FAT 32, NTFS

Atska%o"anas form!ti

Televizoru tehniskie dati / Multivide 69

Page 70: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

• Konteineri : 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), WindowsMedia (ASF/WMV/WMA)• Video kodeki : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9• Audio kodeki : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, DolbyDigital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (ietverMP3), Vorbis, WMA (no v2 l!dz v9.2), WMA Pro (v9/v10)• Subtitri :– Form"ti : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX® subtitri– Rakstz!mju kod#$ana : UTF-8, Centr"leiropa unAustrumeiropa (Windows-1250), Kirilica (Windows-1251),Grie%u (Windows-1253), Rietumeiropa (Windows-1252)• Att#la kodeki : JPEG• Ierobe&ojumi :– Maksim"lais multivides failam atbalst!tais kop#jais bitup"rraides "trums ir 30 Mbps.– Maksim"lais multivides failam atbalst!tais video bitu p"rraides"trums ir 20 Mbps.– MPEG-4 AVC (H.264) ir atbalst!ts l!dz pat High Profile @L4.1.– VC-1 ir atbalst!ts l!dz pat Advanced Profile @ L3.

DivX®Lai ieg'tu papildinform"ciju, sada(" Pal!dz!ba nospiediet * List(Saraksts) un atrodiet DivX® VOD.

Atbalst!t" ar DLNA sader!g" multivides serveraprogrammat#ra (DMS)• PC - Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7– PacketVideo - Twonky Media– PacketVideo - TwonkyManager– Microsoft - Windows Media Player• Mac OS X– PacketVideo - TwonkyServer– PacketVideo - TwonkyManager• Mobil"s ier!ces– Philips MyRemote - iOS, Android• Var at$%irties sadarbsp#ja un veiktsp#ja atkar!b" no mobil"sier!ces iesp#j"m un izmantot"s programmat'ras.

Elektrostatisk"s izl"des noteikumi)! iek"rta atbilst elektrostatiskajai izl"dei piem#rojamajiem Akategorijas veiktsp#jas krit#rijiem. Ja iek"rta elektrostatisk"sizl"des d#( nedarbojas DLNA re&!m", nepiecie$ama lietot"jar!c!ba.

9.7

Savienojam!baTelevizora aizmugure• SCART (adapteris iek(auts komplekt"): audio lab"s/kreis"spuses ieejas savienojums, CVBS ieeja, RGB• YPbPr : Y Pb Pr (adapteris iek(auts komplekt"), audiolab"s/kreis"s puses ieeja• VGA (D-sub 15), audio ieeja (stereo 3,5 mmkontaktspraudnis)• Audio ieeja (DVI uz HDMI / VGA)(stereo 3,5 mmkontaktspraudnis)• 3 x HDMI ieejas ar ARC (3D)• USB• Lok"lais t!kls — (RJ45)

Televizora s"nos

• 2 x HDMI ieejas s"nos ar ARC (3D)• 2x USB• Audio lab"s/kreis"s puses izeja — sinhroniz#ta ar ekr"nu(optisk" izeja)• Kop#j" interfeisa slots (CI+/CAM)• Austi*as (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)

9.8

Izm$ri un svars40PFL8007Platums 910 mmAugstums 524 mmDzi(ums 31 mmSvars ±11 kg. . . ar televizora statniAugstums 590 mmDzi(ums 206 mmSvars ±14 kg

46PFL8007Platums 1042 mmAugstums 599 mmDzi(ums 31 mmSvars ±14 kg. . . ar televizora statniAugstums 665 mmDzi(ums 206 mmSvars ±17 kg

55PFL8007Platums 1235 mmAugstums 706 mmDzi(ums 31 mmSvars ±17 kg. . . ar televizora statniAugstums 772 mmDzi(ums 241 mmSvars ±21 kg

UMv 3104 327 0070.5 - 120926

70 Televizoru tehniskie dati / Izm#ri un svars

Page 71: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

10

Televizoraprogrammat!ra10.1

Programmat!ras versijaLai skat!tu pa"reiz#j$s televizora programmat%ras versiju,nospiediet h, atlasiet S Iestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Programmat!ras iestat"jumi un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Izmantotais programmnodro#in$jums un skatietVersija: . . . .

10.2

Programmat!ras atjaunin$#ana

Programmat!ras atjaunin$#ana no internetaJa televizors ir piesl#gts internetam, j%s, iesp#jams, sa&emsietTP Vision zi&ojumu par televizora programmat%rasatjaunin$"anu. Jums nepiecie"ams $trs (platjoslas) internetapiesl#gums.

Ja sa&emat "$du pazi&ojumu, ieteicams veikt atjaunin$"anu.Izv#lieties Atjaunin$t. Izpildiet ekr$n$ redzamos nor$d!jumus.

Jaunos atjaunin$jumus varat mekl#t ar! pats.Lai mekl#tu atjaunin$jumu, nospiediet h, atlasiet SIestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Programmat!ras atjaunin$#ana un nospiediet OK(Labi). Izpildiet ekr$n$ redzamos nor$d!jumus.

Kad atjaunin$"ana ir pabeigta, televizors tiek autom$tiski izsl#gtsun atkal iesl#gts. Pagaidiet, kam#r televizors tiek atkal iesl#gts.Nelietojiet televizora iesl#g"anas/izsl#g"anas sl#dzi A.

Programmat!ras atjaunin$#ana no USBier"cesIesp#jams, b%s j$atjaunina televizora programmat%ra. Jums b%svajadz!gs dators ar $trdarb!gu interneta piesl#gumu un USBatmi&as ier!ce, lai programmat%ru aug"upiel$d#tu televizor$.Izmantojiet USB atmi&as ier!ci, kur$ ir 256 MB br!va atmi&asvieta. P$rliecinieties, vai ierakst!"anas aizsardz!ba ir izsl#gta.

1 - S$ciet atjaunin$#anu televizor$Lai s$ktu atjaunin$"anas procesu, nospiediet h, atlasiet SIestat"#ana un nospiediet OK (Labi).Atlasiet Programmat!ras atjaunin$#ana > USB un nospiedietOK (Labi).

2 - Identific%jiet televizoruPievienojiet USB atmi&u piesl#gvietai televizora s$nos, atlasietS$kt un nospiediet OK (Labi). USB atmi&as ier!c# tiks ierakst!tsidentifik$cijas fails.

3 - Lejupiel$d%jiet televizora programmat!ruPievienojiet USB atmi&u datoram. USB atmi&as ier!c# atrodietfailu update.htm un veiciet uz t$ dubultklik"'i. Noklik"'iniet uzNos!t"t ID. Ja ir pieejama jauna programmat%ra, lejupiel$d#jiet.zip failu. P#c lejupiel$d#"anas atpakojiet failu un nokop#jiet failuautorun.upg USB atmi&as ier!c#. Neievietojiet "o failu map#.

4 - Atjauniniet televizora programmat!ruV#lreiz pievienojiet USB atmi&u televizoram. Atjaunin$"anas$kas autom$tiski. Televizors pats uz 10 sekund#m izsl#dzas unp#c tam atkal iesl#dzas. L%dzu, gaidiet.Iev%rojiet:• nelietojiet t$lvad!bas pulti• neiz&emiet USB atmi&as ier!ci no televizora

Ja atjaunin$"anas laik$ tiek p$rtraukta str$vas padeve, nek$d$gad!jum$ neatvienojiet USB atmi&as ier!ci no televizora. P#cstr$vas padeves atjauno"anas atjaunin$"ana tiks turpin$ta.

Atjaunin$"anas beig$s ekr$n$ tiek par$d!ts zi&ojums Darb"basekm"ga pabeigta. Iz&emiet USB atmi&as ier!ci un nospiediett$lvad!bas pults tausti&u A.

Iev%rojiet:• nenospiediet A divreiz• nelietojiet televizora pogu A.Televizors izsl#dzas (uz 10 sekund#m) un atkal iesl#dzas.L%dzu, uzgaidiet.

Televizora programmat%ra ir atjaunin$ta. J%s atkal varat izmantottelevizoru.

Lai nejau"i neveiktu televizora programmat%ras atjaunin$"anu,izdz#siet no USB atmi&as ier!ces failu autorun.upg.

10.3

Atkl$t$ pirmkodaprogrammat!ra(im televizoram ir atkl$t$ pirmkoda programmat%ra. Ar "o TPVision Netherlands B.V. pied$v$ p#c piepras!juma nos%t!tpiln!ga atbilsto"$ atkl$t$ pirmkoda kopiju ar autorties!b$maizsarg$t$ atkl$t$ pirmkoda programmat%ras pakotn#m, kasizmantotas "im ra)ojumam, ja "$ds pied$v$jums tiek piepras!tssaska&$ ar atbilsto"$m licenc#m.

(is pied$v$jums ir sp#k$ ne ilg$k k$ tr!s gadus p#c produktaieg$des jebkurai personai, kura ir sa&#musi "o inform$ciju. Laisa&emtu pirmkodu, l%dzu, rakstiet uz e-pasta [email protected] nev#laties izmantot e-pastu vai nesa&emat apstiprin$jumuned#*as laik$ p#c zi&ojuma nos%t!"anas uz "o e-pasta adresi,l%dzu, rakstiet ang*u valod$ uz "$du adresi: . . .

Open Source TeamUz&#mums TP Vision Netherlands B.V.High Tech Campus 55656 AE EindhovenN!derlande

Televizora programmat%ra / Atkl$t$ pirmkoda licence 71

Page 72: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

10.4

Atkl!t! pirmkoda licence

72 Televizora programmat!ra / Atkl"t" pirmkoda licence

Page 73: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

11

Atbalsts11.1

Re!istr"tRe!istr"jiet televizoru un izmantojiet virkni priek#roc$bu, tostarppilnu atbalstu (ar$ lejupiel%des), privili!"tu piek&uvi inform%cijaipar jaunajiem produktiem, ekskluz$vus pied%v%jumus unatlaides, iesp"ju laim"t balvas un pat piedal$ties $pa#%s aptauj%spar jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni www.philips.com/welcome

11.2

Pal#dz#bas un mekl"$anaslieto$ana'aj% televizor% ir pieejama ekr%na pal$dz$ba.Mekl"to inform%ciju varat atrast t"mu sarakst% vai las$t pal$dz$buk% gr%matas noda&as.

Pal#dz#bas atv"r$anaLai atv"rtu s%kuma izv"lni, nospiediet tausti(u h.Atlasiet ? Pal#dz#ba un nospiediet OK (Labi).

Lai skat$tu t"mu alfab"tisko sarakstu, izv"&(u josl% atlasiet cilniL Saraksts.Lai las$tu pal$dz$bu k% gr%matu, izv"&(u josl% atlasiet BGr%mata.

Lai izpild$tu pal$dz$bas nor%d$jumus, vispirms aizveriet pal$dz$bassada&u.Lai aizv"rtu pal$dz$bas sada&u, nospiediet b vai h.

Liel%kajai da&ai izv"&(u iestat$jumu un opciju varat nospiest *(zilo tausti(u), lai ieg)tu $su inform%ciju par atlas$to iestat$jumuvai opciju.Ja ir pieejama inform%cija par iestat$jumu vai opciju, varat v"lreiznospiest * (zilo tausti(u), lai atv"rtu attiec$go pal$dz$bassada&as lapu.

Veicot da*as darb$bas, piem"ram, lasot teletekstu, kr%sutausti(iem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atv"rtpal$dz$bu.

Televizora pal#dz#ba plan$etdator%, viedt%lrun# vai dator%Televizora pal$dz$bu varat lejupiel%d"t PDF form%t%, lai to las$tuviedt%lrun$, plan#etdator% vai dator%.Lai viegl%k var"tu izpild$t gar%kus nor%d$jumus, varat izdruk%tattiec$go pal$dz$bas sada&as lapu, izmantojot datoru.Lai lejupiel%d"tu pal$dz$bu (lieto#anas rokasgr%matu), atverietvietni www.philips.com/support.

11.3

Pal#dz#ba tie$saist"Lai atrisin%tu jebkuru ar Philips televizoru saist$tu probl"mu,varat izmantot m)su tie#saistes atbalstu. Taj% varat izv"l"tiessavu valodu un ievad$t produkta mode&a numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/support.

Atbalsta vietn" varat atrast t%lru(a numuru, lai sav% valst$sazin%tos ar m)su apkalpo#anas centru, k% ar$ atbildes uz bie*iuzdotajiem jaut%jumiem. Da*%s valst$s varat t"rz"t ar vienu nom)su l$dzstr%dniekiem un uzdot jaut%jumus tie#i vai e-past%Tur varat lejupiel%d"t jaun%ko televizora programmat)ru vairokasgr%matu, lai las$tu to dator%. Varat nos)t$t ar$ k%du $pa#ujaut%jumu uz e-pastu vai (da*%s valst$s) t"rz"t tie#saist" ar k%duno m)su darbiniekiem.

11.4

Klientu apkalpo$anaLai sa(emtu atbalstu, pa t%lruni varat sazin%ties ar Philips klientuapkalpo#anas centru j)su valst$. T%lru(a numuru sk. televizorakomplekt% iek&autaj% druk%taj% dokument%cij%.Varat ar$ apmekl"t m)su vietni www.philips.com/support.

Televizora mode&a un s"rijas numursIesp"jams, j)s l)gs nosaukt vai ievad$t sava televizora mode&aun s"rijas numuru. 'os numurus sk. uz iepakojuma uzl$mes vaitelevizora aizmugur" vai apak#% eso#%s datu pl%ksn$tes.

Atbalsts / Klientu apkalpo#ana 73

Page 74: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

12

Autorties!bas unlicences12.1

HDMI

HDMI®Pre!u z"mes HDMI un HDMI High-Definition MultimediaInterface, k# ar" HDMI logotips ir uz$%muma HDMI LicensingLLC pre!u z"mes vai re&istr%tas pre!u z"mes AmerikasSavienotaj#s Valst"s un cit#s valst"s.

12.2

Dolby

Dolby®Ra'ots ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubult# „D”simbols ir Dolby Laboratories pre!u z"mes.

12.3

Skype

Skype™ ir Skype™ Limited vai t# saist"to uz$%mumu pre!uz"me.

12.4

DivX

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digit#ls video form#ts, koizstr#d#jis korpor#cijas Rovi Corporation meitas uz$%mumsDivX, LLC. (" ir ofici#la DivX Certified® ier"ce, kas atska$oDivX video. Apmekl%jiet vietni divx.com, lai ieg)tupapildinform#ciju un programmat)ras r"kus savu failu p#rv%r*anaiDivX video.PAR DIVX VIDEO P"C PIEPRAS#JUMA: lai skat"tos ieg#d#t#sDivX video p%c piepras"juma (VOD) filmas, *ai DivXsertific%tajai (DivX Certified®) ier"cei j#b)t re&istr%tai.

Lai ieg)tu re&istr#cijas kodu, ier"ces iestat"*anas izv%ln% atrodietDivX VOD sada+u. Papildinform#ciju par re&istr#cijas pabeig*anuskatiet vietn% vod.divx.com.

12.5

MicrosoftWindows MediaWindows Media ir vai nu re&istr%ta pre!u z"me, vai MicrosoftCorporation pre!u z"me ASV un/vai cit#s valst"s.

Microsoft PlayReadyLai aizsarg#tu intelektu#lo "pa*umu, tostarp ar autorties"b#maizsarg#to saturu, satura "pa*nieki lieto satura piek+uvestehnolo&iju Microsoft PlayReady™.(aj# ier"c% tiek izmantota PlayReady tehnolo&ija, lai piek+)tu arPlayReady aizsarg#tam saturam un/vai ar WMDRM aizsarg#tamsaturam. Ja ier"c% netiek sekm"gi nodro*in#ta pareiza saturalieto*anas ierobe'ojumu iev%ro*ana, satura "pa*nieki varpiepras"t korpor#cijai Microsoft atsaukt ier"ces sp%ju atska$ot arPlayReady aizsarg#tu saturu. Atsauk*anai nav j#ietekm%neaizsarg#ta satura vai ar cit#m satura aizsardz"bas tehnolo&ij#maizsarg#ta satura lieto*ana. Satura "pa*nieki var piepras"tPlayReady jaunin#*anu, lai var%tu piek+)t to saturam. Janoraid"siet jaunin#*anu, j)s nevar%siet piek+)t saturam, kamnepiecie*ams *is jaunin#jums.

12.6

Citas pre$u z!mesVisas p#r%j#s re&istr%t#s un nere&istr%t#s pre!u z"mes ir toattiec"go "pa*nieku "pa*ums.

74 Autorties"bas un licences / Citas pre!u z"mes

Page 75: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Alfab!tiskais r"d#t"js33D brilles PTA507, lieto!ana 483D brilles PTA508, lieto!ana 493D brilles, tips 483D, 2D uz 3D 493D, bri""u t#r#!ana 503D, br#din$jums par vesel#bu 503D, optim$la skat#!an$s 50

AAkt#v$ vad#bas ier#ce 19Ambilight kr$sa 39Ambilight, dinamisks 39Ambilight, iesl%g!ana vai izsl%g!ana 39Ambilight, iestat#!ana 39Ambilight, novieto!ana 39Ambilight, re&#ms 39Ambilight, televizora izsl%g!ana 39Ambilight, televizora vietas izv%le 6Antenas savienojums 7Antenas savienojums, padomi 10Apgaismojuma sensors 68App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) 53Atg$din$jums, raid#jums 33Atkl$t$ pirmkoda programmat'ra 71Atska(o!anas form$ti 70Att%la iestat#jumi 36Att%la stils 37Audio izvade — optisk$ 11Audio koment$ri 40Audio un video sign$la sinhroniz%!ana 14Audio un video sinhroniz%!ana 13Audio valoda 35Austi(u ska"ums 38Autom$tiska kan$lu atjaunin$!ana 28Autom$tiska subtitru nob#de 12Avotu izv%lne 34

BBalanss 38Bezvadu t#kla uzst$d#!ana 8B%rnu sl%dzenes kods 27

CCAM – nosac#tas pieejas modulis 12CAM, uzst$d#!ana 12CI+ 12

DDigit$lais teksts 32DivX® VOD 55DLNA 7DLNA, atbalst#tie multivides serveri 70DMR (Digital Media Renderer) — ciparu multividesrender%t$js 9Dro!#bas nor$d#jumi 19DVB 29DVB, iestat#jumi 30DVI, savieno!ana 10

EEasyLink 11EasyLink, iestat#jumi 11EasyLink, savienojumi 10Eiropas ener)ijas mar*%jums 68Ekolo)iskie iestat#jumi 68Ekr$na apkope 20Ekr$na izsl%g!ana 55Ekr$na malas 37Elektrostatisk$ izl$de 70Ener)ijas pat%ri(! 68Ener)ijas taup#!ana 68

FFotoatt%li, slaidr$de 54Fotokamera, pievienot 17Frekvences sken%!ana 30Frekven+u so"a lielums 30

GGaidst$ve 21Gaidst$ves aizkave 21Gamma 36

HHbbTV 32HDCP, aizsardz#ba pret kop%!anu 10HDMI savienojums, padomi 10

IIepriek! noteikt$s simbolu p$rs't#!anas $truma v%rt#bas 30Ieraksti, s$kuma izv%lne 57Ierakst#!ana 56Ier#ces ikona 34Iesl%g!ana un izsl%g!ana 21Infrasarkano staru sensors 24Interakt#v$ telev#zija 32Interneta atmi(a, not#r#!ana 9Interneta lietojumprogramma 52ISF kalibr$cija, att%ls 37ISF® kalibr$cija 37Izsl%g!anas taimeris 68Izsl%g!an$s taimeris 36Izv%l%tais audio form$ts 38

JJaukts ska"ums 40

KKan$la atjaunin$!anas zi(ojums 28Kan$la blo*%!ana 27Kan$li, atjaunin$!ana 28Kan$li, atk$rtota noska(o!ana 28Kan$ls, favor#ts 27Kan$ls, p$rd%v%t 26Kan$ls, p$rk$rtot 27Kan$ls, p$rsl%g!ana 25Kan$lu saraksta kop%!ana 28Kan$lu saraksta kop%!ana, aug!upiel$de 29Kan$lu saraksta kop%!ana, kop%!ana 29Kan$lu saraksti 26Kan$lu saraksts, jaunie 28Kop%j$ interfeisa slots 12

LLietojumprogramma MyRemote, Control 60

Alfab%tiskais r$d#t$js 75

Page 76: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Lietojumprogramma MyRemote, izv!lne 59Lietojumprogramma MyRemote, JointSpace 58Lietojumprogramma MyRemote, lejupiel"de 58Lietojumprogramma MyRemote, SimplyShare 59Lietojumprogramma MyRemote, t#kls 58Lietojumprogramma MyRemote, versijas 57Lietojumprogramma MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 60Lietojumprogramma, atsauksmes 52Lietojumprogramma, blo$!%ana 52Lietojumprogramma, ieteicam" 52Lietojumprogramma, mekl!%ana 52Lieto%anas beigas 68Lounge light 40

MManu"la noska&o%ana 31Melnas malas 31Mono/stereo 38Multivides servera programmat'ra 9MyRemote App, TV ce(vedis 60M"jas kino sist!ma, daudzkan"lu 14M"jas kino sist!ma, ska(uma izl#dzin"%ana 14M'zikas faili, atska&o%ana 55

NNomas filmas 53

OOpcija P"rinstal!t telev#zijas kan"lus 28Opcijas, kan"la 25

PPal#dz#ba, lieto%ana 73Pal#dz#ba, plan%etdator" 73Pele, pievieno%ana 16Perfect Pixel HD dzinis 36Pixel Plus saite 12Programmat'ra, atjaunin"%ana ar USB 71Programmat'ra, atjaunin"%ana no interneta 71Programmat'ra, pa%reiz!j" versija 71Pulkstenis 36P"rraides "truma re)#ms 30P"rraides "trums 30

RRadio kan"li 25Raid#jumu saraksts 33Runa 41R"d#t"js, lieto%ana 24R"d#t"js, par 23R'pn#cas iestat#jumi 28

SSasl!g%anas pam"c#ba 9Satel#ta no&em%ana 45Satel#ts, autom"tiska kan"lu atjaunin"%ana 45Satel#ts, autom"tisk"s atjaunin"%anas opcijas 45Satel#ts, kan"la atjaunin"%anas zi&ojums 45Satel#ts, kan"la no&em%ana 47Satel#ts, LNB 44Satel#ts, noska&o%ana 44Satel#ts, pievienot 45Satel#ts, savienojums 7Satel#ts, trauc!jummekl!%ana 47Satel#ttelev#zija, kan"la blo$!%ana 43Satel#ttelev#zija, kan"lu saraksta kop!%ana 46Satel#ttelev#zija, skat#ties 42

Satel#ttelev#zijas kan"ls, favor#ts 43Satel#ttelev#zijas kan"ls, p"rd!v!t 42Satel#ttelev#zijas kan"ls, p"rk"rtot 43Satel#ttelev#zijas kan"ls, p"rsl!g%ana 42Satel#ttelev#zijas kan"ls, sign"ls 46Satel#ttelev#zijas kan"lu saraksti 42Savienojumi, saraksts 34SCART savienojums, padomi 10Sienas kr"sa 39Skat#%an"s att"lums 6Ska(ru&i/austi&as 40Ska&as efekti 40Ska&as iestat#jumi 38Ska&as stils 38Skype 62Skype, autom"tisk" pierakst#%an"s 65Skype, balss pasts 65Skype, balss zvans 64Skype, izrakst#%an"s 66Skype, jauns konts 62Skype, kameras p"rbaude 66Skype, kontaktpersonas 63Skype, kontaktpersonas blo$!%ana 64Skype, kred#ts 65Skype, notikums 65Skype, paroles mai&a 66Skype, pazi&ojumi 66Skype, pierakst#%an"s 62Skype, piesl!g%an"s statuss 63Skype, ska&as izsl!g%ana 64Skype, video zvans 64Skype, v!sture 65Skype, zvana sa&em%ana 65Skype, zvana sign"ls 66Skype, zvan#%ana uz t"lru&iem 64Smart TV, PIN kods 51Smart TV, re*istr!%ana 51Smart TV, s"kuma lapa 52Sp!le vai dators, dators 18Sp!le vai dators, sp!le 67Sp!le, divu sp!l!t"ju 67Sp!le, sp!l!%ana 67Sp!(u konsole, pievienot 14Statuss 26Stiprin"jums pie sienas 6Str"vas pievade 7Subtitri 34Subtitri, ierakst#%ana 57Subtitri, pauz!t telev#ziju 56S"kotn!j" valoda 35S"kuma izv!lne 51

TTastat'ra, pievieno%ana 16Tausti&a ska&as sign"ls 41Teleteksts 31Teleteksts, divda(#gs ekr"ns 32Teleteksts, iesald!t 32Teleteksts, iestat#%ana 32Teleteksts, opcijas 32Teleteksts, T.O.P. p"rskats 32Televizora lieto%ana 25Televizora novietojums 38Televizora pulkstenis 36Televizora stat#vs, ska(ru&i 6Telev#zija p!c piepras#juma 54Tie%saistes atbalsts 73

76 Alfab!tiskais r"d#t"js

Page 77: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

Tie!saistes telev"zija 53TV ce#vedis 33TV ce#vedis, inform$cija 33TV t"kla nosaukums 9T$lvad"bas pults tastat%ra 22T$lvad"bas pults, Azerty 23T$lvad"bas pults, baterijas 24T$lvad"bas pults, savieno!ana p$r" 24T$lvad"bas pults, tausti&i 22T"kla frekvence 30T"kla frekvences re'"ms 30T"kls, bezvadu 7T"kls, DHCP 8T"kls, iestat"jumi 9T"kls, parole 8T"kls, statiska IP adrese 8T"kls, vadu 9

UUnivers$l$ piek#uve 40USB cietais disks, inform$cija 15USB cietais disks, uzst$d"!ana 15USB pele 16USB tastat%ra 16USB zibatmi&as disks, pievieno!ana 16Uztver!anas kvalit$te 30

VValoda, izv(lnes 35Vecuma ierobe'ojums 27Veikala atra!an$s vieta 37VESA 6VGA savienojums, padomi 11Video faili, atska&o!ana 55Video straum(!ana 53Video veikals 53V$jdzird"giem 40

WWi-Fi Smart Screen, kan$lu josla 61Wi-Fi Smart Screen, r"kjosla 61Wi-Fi Smart Screen, telev"zijas skat"!an$s 60WPS, PIN kods 8WPS — Wi-Fi aizsarg$ta iestat"!ana 8WWW. 52

YYPbPr savienojums, padomi 10

!)trie att(la iestat"jumi 18)tr$ palai!ana 21

Alfab(tiskais r$d"t$js 77

Page 78: 40 46 55PFL8007K - Philips...izmantojot viedt"lruni, atska%ot televizor " videoklipus, kas saglab"ti dator", vai izmantot plan!etdatoru k" televizora t"lvad#bas pulti. Ja televizors

!"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/'&'(.*,%6/+7,*8/'

9:/%,;,%(&,"#0+('/+0)<=/%&+&"+%6(#./+>,&6")&+#"&,%/?@6,*,:0+(#8+&6/+@6,*,:0A+06,/*8+/-<*/-+('/+'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+";+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?(#8+('/+)0/8+)#8/'+*,%/#0/+;'"-+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+('/+:'":/'&F+";+&6/,'+'/0:/%&,5/+">#/'0?GHIG+J+K@+E,0,"#+!/&6/'*(#80+7?E?+++3**+',.6&0+'/0/'5/8?

>>>?:6,*,:0?%"-

L"#&(%&+,#;"'-(&,"#!"#$%&'%(HMHH+NNN+OONP7)/#"0+3,'/0+HMIH+NNN+OOMG

)$*#'+,-,)$*#'./$HOH+OHH+HQR+SHTIRU1-,#?V

)01%(,',2$"3$#04'%(HQQ+PNI+GRI+SW"B(*#,+:"X,5V

)"(5'*HMHH+OHI+HGNR9("+@()*"+GPQM+HGNR

GGMMMHMPR+SYZ0&#Z+&(',;V

QRGR+MQIN

6$/&37*(%8HIMH+RHI+HN+[P+SHTINU1Y,#?V

PHG+MM+IH+MQ+SHTIHU+\+HTHMU1-,#?V

91&0%'([[MQH[I+SC"6(*,B)8+B]#/8V

:"(%3$HI+RO+QG+NH+RH+S*"%(*V

HI+OOO+[[+HI+SW"B(*#,+:"X,5V

;&(*'(HGNR+GM+OH+IN+S%6,(-(&(+#(X,"#(*/V

;"$*(%8HMIM+GIH+INH+S#(&,"#(*+%(**V

<0"&7$"%,;"$*(%8HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V

M+IH+MHH+GHHH+HH+HN+S;'//V

=(&4'(

='&7/(%'(M+R+GIN+HGPQ+SE,/&,#(,0++&(',;(,0V

GNMO+IIHH+S!(&,"#(*/+^);+1+(::/*+#(&,"#(*V

H[+I+OHH+MIRI+S7/*;_*8,+6Z5`0V

<$8$"*(%8HPHH+GHG+HM+OI+SHTIHU1-,#?V

<0"#$GG+PO+IP+IN

>1&$""$'37HMGH+NH+II+QQ+SHTINRU1Y,#?V

?0"&/#(*OHO+OM+HG+GR+SHTIGU1-,#?+$+Ya5/*+HTQHU1-,#?V

HQI+[QHHHNG+SK(',;+*"%(*V

@/'11$,-,@37A$'5,-,@4'55$"(HMNM+HHH+GPI+SHTHMI+Lbc1Y,#?V

HII+QGI+[MNH+SW"B(*#,+:"X,5V

G+QQG+IRN+PQ+SE#d&'"e&`&#F+6"5"'V

@*04$%'B(I+MMM+MQ+IG+SW"B(*#,+B*,%V

@/0C'HP+MM+[G+RH+NH

@4$"'#$HM+ROPG+PHP[+S*"B(*0(-&(*V

!"#$%&'%(+SK6(,*(#8VHG+[RG+O[RH

NNN+M+NNR

D%'&$8,E'%#80CHMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V

>>>?:6,*,:0?%"-10)::"'&


Recommended