Transcript

OBRAZOVNI PROGRAM

BRODOMAINSKI TEHNIAR

SADRAJ: OPTI DIO ......................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: BRODOMAINSKI TEHNIAR ........................................................ 3 2. NASTAVNI PLAN .............................................................................................. 3 POSEBNI DIO ...................................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ...................................................................................... 5 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ............................................................................ 5 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ....................................................................... 6 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM.............................................. 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA MATERIJALA......................................................................... 11 1.2.3. OSNOVE TEORIJE BRODA ............................................................................ 17 1.2.4. TEHNIKA MEHANIKA................................................................................. 24 1.2.5. POMORSKO PRAVO .................................................................................... 33 1.2.6. TERMODINAMIKA ...................................................................................... 37 1.2.7. MAINSKI ELEMENTI .................................................................................. 42 1.2.8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA ............................................................. 47 1.2.9. MEDICINA ZA POMORCE .............................................................................. 55 1.2.10. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA........................................................................ 63 1.2.11. BRODSKA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA .................................................. 68 1.2.12. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI ......................................................... 77 1.2.13. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MAINE .............................................................. 88 1.2.14. BRODSKI MOTORI .................................................................................... 96 1.2.15. AUTOMATIZACIJA BRODSKOG SISTEMA ........................................................ 107 1.2.16. SIGURNOST NA MORU .............................................................................. 111 1.2.17. PRAKTINA NASTAVA .............................................................................. 116 1.3. IZBORNI PREDMETI ..................................................................................... 136 1.3.1. RADIONIKA PRAKSA ................................................................................ 136 1.3.2. BRODSKI SISTEMI ..................................................................................... 141 1.3.3. ENGLESKI JEZIK ZA POMORCE ..................................................................... 149 1.3.4. ITALIJANSKI JEZIK ................................................................................... 162 2. STRUNI RAD ............................................................................................... 170 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .......................................... 170 2.1.1. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI .......................................................... 170 2.1.2. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MAINE............................................................... 173 2.1.3. BRODSKI MOTORI ..................................................................................... 176 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNI RAD ................................................................. 179 2.2.1. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI .......................................................... 179 2.2.2. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MASINE............................................................... 183 2.2.3. BRODSKI MOTORI ..................................................................................... 187 2.2.4. BRODSKA ELEKTROTEHNIKA ....................................................................... 191 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ........................................................ 193 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA........................... 194 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............................... 194 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ................................ 194 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ................................ 194 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .................................... 196 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .......................... 196 9. PROFESIONALNA PRAKSA ................................................................................ 197 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ................................................................................ 197 11. SPISAK UESNIKA KOJI SU UESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA .............. 198

2

OPTI DIO 1. Naziv programa: BRODOMAINSKI TEHNIAR 2. Nastavni planNastavni predmeti grupe predmeta Opteobrazovni predmeti Maternji jezik i knjievnost Matematika Engleski jezik Informatika Fiziko vaspitanje Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Fizika UKUPNO A B Struno- teorijski predmeti Tehniko crtanje sa nacrtnom 1. geometrijom 2. Tehnologija materijala 3. Osnove teorije broda 4. Tehnika mehanika 5. Pomorsko pravo 6. Termodinamika 7. Mainski elementi Socijalna psihologija 8. pomoraca 9. Medicina za pomorce 10. Hidraulika i pneumatika Brodska elektrotehnika i 11. elektronika Brodske pomone maine i 12. ureaji Brodski kotlovi i parne 13. maine 14. Brodski motori Automatizacija brodskog 15. sistema 16. Sigurnost na moru UKUPNO B C Praktina nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Radionika praksa 2. Brodski sistemi 3. Engleski jezik za pomorce 4. Italijanski jezik F Profesionalna praksa G Sedmini broj asova Broj radnih sedmica H Ukupno (A+B+C+D+E) = 4476 Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. I II III IV sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. 3 3 2 2 2 2 2 108 108 72 72 72 72 72 2 2 18 2 2 2 2 72 648 72 72 72 72 1 2 1 3 3 36 72 36 108 108 2 1 2 2 2 2 2 72 36 72 72 72 72 72 2 2 2 3 2 8 3 1 2 1 288 108 36 72 36 10 4 1 2 1 360 144 36 72 36 13 4 1 4 468 144 36 144 2 13 4 1 4 2 2 2 32 33 66 66 66 99 66 66 429 132 33 132 66 66 66 2 14 72 72 504 3 3 2 2 108 108 72 72 3 3 2 2 108 108 72 72 3 3 2 2 99 99 66 66 Ukupno 423 423 282 72 282 72 72 72 144 1842 72 72 108 144 36 108 108 72 36 72 138 138 138 171 66 66 1545 528 141 420 72 138 210 282 30 dana 141

10

360

10

330

1 36 2 72 10 dana 32 36

1 36 2 72 10 dana 31 36

2 72 2 72 2 72 10 dana 32 36

3

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje znanja o razliitim vrstama brodskih pogona; - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama rukovanja i odravanja brodskog mainskog kompleksa; - Sticanje znanja o materijalima, sklopovima, mainama i ureajima na brodu; - Sticanje znanja o proizvodnji na brodu; - Ovladavanje vjetinama u radu alatima, materijalima, komponentama, istrumentima, mainama i ureajima; - Ovladavanje vjetinama za preventivno i plansko odravanje brodskih maina i ureaja; - Osposobljavanje za strau u mainskom kompleksu; - Osposobljavanje za voenje brodske administracije; - Osposobljavanje za primjenu mjera zatite na radu; - Razvijanje ekoloke svijesti i osposobljavanje za primjenu mjera zatite okoline; - Ovldavanje vjetinama upotrebe protivpoarnih sredstava; - ovldavanje vjetinama upotrebe sredstava za spaavanje; - Ovladavanje komunikacijom i upotrebom strune terminologije na engleskom jeziku; - Sticanje znanja o medicinskoj brizi o ljudima na brodu i ovladavanje vjetinama pruanja prve pomoi; - Sticanje znanja i ovladavanje primjenom informatikih tehnologija u radu; - Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema drugima; - Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Za upis u obrazovni program Brodomainski tehniar, mogu se prijaviti kandidati: - koji su zavrili osnovnu kolu i nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18-te godine starosti, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole, - koji posjeduju ljekarsko uvjerenje, - koji su u toku svog osnovnog kolovanja izuavali engleski jezik kao prvi strani jezik. - Ako se za upis prijavi vei broj kandidata od broja traenog konkursom, upis se vri prema Pravilniku o vrednovanju kriterijuma za upis uenika u strunu kolu, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke. - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Brodomainski tehniar traje 4 godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta tekue godine postigli pozitivnu ocjenu, priloili ovjeren dnevnik profesionalne prakse i obavljena profesionalna praksa. - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola. 7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju - BRODOMAINSKI TEHNIAR.

4

POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. ENGLESKI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. FIZIKA Napomena: Katalozi opteobrazovnih programa su u nadlenosti Zavoda za kolstvo.

5

1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 1. Naziv predmeta: TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 48 24

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

48

24

72

3. Opti ciljevi nastave - Razvijajanje smisla za tanost, preciznost, estetiku i urednost u rjeavanju raznih zadataka i stvaranju navika za planski, organizovani i samostalni rad; - Upoznavanje sa pravilima, standardima i simbolima koji se upotrebljavaju u tehnikom crtanju; - itanje i razumijevanje tehnikih crtea, uputstava i propisa, ema i tehnike dokumentacije; - Upoznavanje sa geometrijskim crtanjem; - Konstruisanje osnovnih geometrijskih konstrukcija; - Poznavanje pojma i vrsta projekcija; - Potovanje standarda tehnikog crtanja; - Crtanje jednostavnih radionikih crtea mainskih elemenata; - Skiciranje prostijih sklopova; - Shvatanje funkcionalne meuzavisnosti elemenata, sklopova i mehanizama; - Razvijanje osjeaja odgovornosti i preciznosti u radu; - Ovladavanje strunom terminologijom.

6

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Uvod u tehniko crtanje - Uporeuje tehniki - Razvija osjeaj za - Navodi znaaj red i urednost tehnikog crtanja crte sa crteima, - Upoznaje materijal slikama i i pribor za tehniko fotografijama crtanje, vrste - Koristi materijal i tehnikih crtea, pribor za tehniko kao i formate i crtanje mjerila tehnikih - Razlikuje vrste crtea tehnikih crtea - Upoznaje zaglavlja - Razlikuje primjenu i sastavnice zaglavlja i sastavnica - Crta zaglavlja i sastavnice Standardi i standardizacija - Razvija tehniku - Poznaje znaaj - Obrazlae pojam i kulturu standarda za razvoj znaaj standarda i tehnike standardizacije - Poznaje primjenu standarda u tehnikom crtanju Vrste linija - Razvija osjeaj za - Razlikuje vrste - Obrazlae i red i urednost linija demonstrira - Razvija osjeaj - Poznaje primjenu crtanje linija koje preciznosti pojedinih linija se koriste u tehnikom crtanju - Navodi primjenu linija u tehnikom crtanju - Crta linije pomou programa Auto Cad Geometrijske konstrukcije - Razvija osjeaj - Crta paralelne i - Navodi osnovne preciznosti normalne prave geometrijske - Crta simetrale dui - Razvija sposobnost konstrukcije komuniciranja i uglova - Crta konstrukcije - Dijeli du na npravilnih poligona jednakih djelova - Crta konstrukcije - Konstruie krivih linija spoljanje i unutranje tangente - Konstruie pravilne poligone: trougao, kvadrat, petougao, estougao,7

Preporuke za izvoenje nastave - Razvrstavanje razliitih vrsta crtea

Vjebe: - Primjena linija na primjerima - Crtanje linija na raunaru - Auto Cad - Grafiki rad I

Vjebe: - Crtanje poligona

uenik sedmougao, osmougao, devetougao i desetougao - Poznaje postupak konstrukcije krivih linija: elipsu, hiperbolu, Arhimedovu spiralu Osnove nacrtne geometrije - Razlikuje - Obrazlae pojam i frontalnu, ptiju i osnovne elemente ablju perspektivu projektovanja - Razlikuje koso i - Objanjava pojam ortogonalno projekcijske ravni, projiciranje kvadranata, - Crta projekcije oktanata take na jednu, aksonometrije dvije i tri ravni - Obrazlae osnove - Crta jednostavne crtanja u elemente u programskom ortogonalnoj paketu Auto Cad projekciji - Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih naina prikazivanja tijela - Poznaje projekcije u programskom paketu Auto Cad Presjeci - Razlikuje uzduni, - Obrazlae pojam, popreni, puni, vrste i oznaavanje polovini, presjeka djelimini, - Obrazlae okrenuti i karakteristike zaokrenuti presjek crtanja presjeka u - Poznaje oznaene programskom presjeke na crteu paketu Auto Cad - Razlikuje porcedure izrade presjeka u programskom paketu Auto Cad Kotiranje - ita kotirane - Obrazlae naela kotiranja i veliine sa crtea elemente kota - Kotira i oznaava - Kotira na vrijednosti kota na primjerima crteu - Definie tolerancije - Ispisuje8

Informativni ciljevi i sadraji uenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija sposobnost komuniciranja - Razvija tehniku kulturu - Razvija analitiko miljenje

Vjebe: - Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda - Crtanje na raunaru Auto Cad

- Razvija osjeaj preciznosti - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

- Sheme djelova opreme na brodu sa presjecima - Crtanje presjeka na raunaru Auto Cad

- Razvija osjeaj preciznosti - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

- Radioniki i sklopni crtei mainskih elemenata brodskih ureaja - Uvjebavanje kotiranja na

Informativni ciljevi i sadraji uenik i kvalitet obrade - Definie oznake za unoenje tolerancija i kvaliteta obrade - Objanjava tolerancije i kvalitete obrade na crteu - Kotira pomou programa Auto Cad Tehniki crtei - Objanjava skicu - Obrazlae radioniki i sklopni crte - Objanjava radioniki i sklopni crte

Formativni ciljevi uenik tolerancije duina i kvalitet obrade povrina - Poznaje postupak kotiranje pomou programa Auto Cad

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave raunaru pomou programa Auto Cad - Grafiki rad II

- Crta skice jednostavnijih elemenata - ita kataloge - ita radioniki crte - ita sklopni crte

- Razvija osjeaj preciznosti - Razvija osjeaj za red i urednost

Vjebe: - Brodski ureaji na crteu - Grafiki rad III

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. orevi, . Papi: Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006. - . Koludrovi: Tehniko crtanje u slici s osnovnim vjebama, (prirunik za tehniko crtanje), Nauna knjiga, Beograd, 1985. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Programski paket Auto Cad; - A/V sredstva; - Grafoskop; - Video projektor; - Stolovi sa odgovarajuim priborom za crtanje. Za 20% nastave koristi se raunarska uionica sa 15 raunara (2 uenika po raunaru). 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenike - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Grafiki radovi, na kraju II i IV klasifikacionog perioda ocjenjuju se grafiki radovi; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

9

9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Mainski elementi - Vrste mainskih elemenata - Vrste brodskih maina i ureaja

- Prikazivanje mainskih elemenata - Prikazivanje mainskih - Brodske pomone maine i elemenata brodskih ureaja ureaji na crteu

10

1.2.2. TEHNOLOGIJA MATERIJALA 1. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA MATERIJALA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 53 19

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

53

19

72

3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o grai atoma, periodnom sistemu elemenata i hemijskim vezama; - Sticaje znanja o vrstama i karakteristikama materijala; - Poznavanje svojstava tehnikih i konstrukcionih materijala; - Sticanje znanja o strukturi i njenom uticaju na svojstva materijala; - Poznavanje osnovnih naina ispitivanja materijala; - Sticanje osnovnih znanja o elicima, livenom gvou, obojenim metalima i legurama; - Sticanje znanja o osnovama nemetalnih materijala; - Sticanje znanja o nainima obrade rezanjem i spajanjem; - Potovanje ekolokih zahtjeva; - Razvijanje osjeaja za ekonominu upotrebu materijala; - Ovladavanje strunom terminologijom.

11

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Graa atoma - Razvija logiko - Poznaje Borov - Obrazlae grau miljenje model grae atoma atoma po Borovom - Uporeuje protone, modelu neutrone i - Navodi elektrone elementarne - Poznaje definiciju estice (proton, relativne atomske neutron i elektron) mase - Navodi pojmove - Poznaje ulogu relativna atomska masenog broja kod masa i maseni broj izotopa - Obrazlae pojam izotop, jon, katjon - Poznaje elektrina svojstva jona i anjon - Uporeuje karakteristike katjona i anjona Periodni sistem elemenata - Razvija sposobnost - Obrazlae periodni - Poznaje nain opaanja pozicioniranja sistem elemenata elemenata u po Mendeljejevu periodnom sistemu Hemijske veze - Uporeuje osobine - Razvija i poveava - Opisuje jonsku, strunost kovalentnu i jonske, kovalentne metalnu vezu i metalne vezu - Navodi principe - Poznaje primjere nastajanja jonske, elemenata koji kovalentne i grade jonske, metalne veze kovalentne i metalne vezu Uvod u tehnologiju materijala - Objanjava pojam - Poznaje definiciju tehnologije i podjelu - Razlikuje podjelu tehnologije tehnikih - Objanjava pojam i materijala podjelu tehnikih - Razlikuje pojmove materijala sirovina, poluproizvod i gotov proizvod, - Uporeuje osobine konstrukcijskih, pomonih i pogonskih materijala Svojstva materijala - Opisuje fizika, - Razlikuje svojstva - Razvija i poveava hemijska, materijala u strunost12

Preporuke za izvoenje nastave - Shema Borovog modela - Shema atoma

- Periodni sistem elemenata

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadraji uenik uenik mehanika i zavisnosti od vrste tehnoloka svojstva materijala Struktura metala i legura - Obrazlae pojmove - Uporeuje karakteristike amorfna i kristalna amorfne i kristalne struktura strukture materijala - Obrazlae kristalnu - Poznaje oblike kristalnih reetki strukturu metala i zavisnost svojstava - Poznaje primjere polimorfije od hemijske veze - Poznaje proces - Navodi pojam kristalizacije polimorfije - Navodi osnove procesa kristalizacije Ispitivanje materijala - Razlikuje postupke - Obrazlae osnovne ispitivanja: metode ispitivanja - zatezne vrstoe, materijala tvrdoe, ilavosti i razaranjem i bez zamora materijala razaranja - Poznaje postupke vizuelnog i radiografskog ispitivanja, - Poznaje postupke ispitivanja materijala ultrazvukom i magnetom elici - Poznaje proces - Obrazlae proizvodnje sirovog proizvodnju sirovog gvoa gvoa i njegove - Razlikuje naine karakteristike dobijanja elika, - Opisuje naine - Poznaje vrste i dobijanja elika navodi osobine - Navodi vrste i elika osobine elika - Poznaje oznaku - Obrazlae elika standarde oznaavanja elika - Poznaje Fe3C dijagram - Objanjava Fe3C dijagram Liveno gvoe - Poznaje proces - Objanjava naine proizvodnje livenog dobijanja livenog gvoa gvoa - Razlikuje osobine - Navodi vrste i13

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija osjeaj preciznosti

- Model kristalne reetke

- Razvija i poveava strunost

- Internet: pretraivanje metoda i karakteristika

- Razvija tehniku kulturu

- Modeli elika

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

- Razlikuje postupke termike i termohemijske obrade - arenje - kaljenje - cementacija - nitriranje - poboljanje - otputanje Obojeni metali i legure - Uporeuje osobine - Obrazlae karakteristike crnih i obojenih obojenih metala i metala legura - Poznaje svojstva i - Navodi svojstva i primjenu obojenih primjenu obojenih metala i legura metala i njihovih - Poznaje oznaku legura legura obojenih - Navodi standarde metala za oznaavanje legura obojenih metala Nemetalni materijali - Razlikuje svojstva i - Opisuje svojstva i primjenu primjenu nemetala: nemetala: - plastine mase - plastine mase - kompozitni - kompozitni materijali materijali Materijali za gradnju brodova - Poznaje materijale - Obrazlae koji se koriste za materijale koji su gradnju brodova zastupljeni u brodogradnji Obrada rezanjem - Poznaje proces - Obrazlae pojam rezanja tehnologije obrade - Razlikuje obradu i osnovne metode rezanjem: obrade - struganje, - Obrazlae proces - buenje, rezanja i naine - glodanje, obrade rezanjem - bruenje Obrada spajanjem - Obrazlae proces - Razlikuje zavarivanja i karakteristike osnovne metode zavarenih spojeva14

Informativni ciljevi i sadraji uenik osobine livenog gvoa Termika obrada - Obrazlae postupke termike i termohemijske obrade

Formativni ciljevi uenik livenog gvoa

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

- Modeli obojenih metala i legura

- Razvija svijest o zatiti i ouvanju ivotne sredine

- Modeli plastinih masa i kompozitnih materijala

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju - Razvija svijest o potrebi sigurnog rada - Modeli obraeni glodanjem, struganjem i buenjem

- Razvija svijest o potrebi sigurnog i kvalitetnog rada

Informativni ciljevi i sadraji uenik zavarivanja - Obrazlae proces lemljenja i osnovne metode lemljenja

Formativni ciljevi uenik - Poznaje naine zavarivanja (gasno, elektroluno, elektrootporno) - Poznaje proces lemljenja - Uporeuje karakteristike mekog i tvrdog lemljenja

Socijalizacijski ciljevi uenik - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

Preporuke za izvoenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Asenti , R. Mirkovi: Mainski materijali (za prvi razred mainske kole), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - Dodatna literatura: - M. Jovii, D. Nikoli, V. orevi, M. Panti, S. Simi: Tehnologija obrade (za drugi razred mainske kole, mainski tehniar i brodomainski tehniar), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd,2000. - M. Tesli: Tehnologija obrade (za drugi razred mainske kole), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskop; - Video projektor; - Raunar; - Shema Borovog modela; - Shema atoma; - Modeli metala, nemetala, plastinih masa itd. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer tehnologije; - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva.

15

10. Povezanost predmeta Znanja - Naini obrade rezanjem - Metode zavarivanja - Metode lemljenja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Praktina nastava - Struganje, buenje, glodanje, bruenje - Gasno i elektroluno zavarivanje - Meko lemljenje - Mainski elementi - Zavareni spojevi i lemljeni spojevi

- Proces zavarivanja - Proces lemljenja

16

1.2.3. OSNOVE TEORIJE BRODA 1. Naziv predmeta: OSNOVE TEORIJE BRODA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 48 24 24 12

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72 36

72

36

108

3. Opti ciljevi nastave - Poznavanje svojstava plovnosti i stabilnosti; - Poznavanje glavnih dimenzija i mjera broda; - Sticanja znanja o vanosti teretne vodene linije; - Poznavanje brodskih konstruktivnih elementa; - Sticanje znanja o propulzionim kretnim sredstvima; - Poznavanje osnova stabilnosti broda; - Sticanje znanja o osnovama uzdune i poprene stabilnosti; - Razvijanje motivacije i odgovornosti za obavljanje poslova na brodu; - Podsticanje aktivnog uea u izvoenju nastave.

17

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Istorijski razvoj pomorstva - Upoznaje se sa - Kazuje istorisjki - Razvija tehniku istorijskim razvoj pomorstva kulturu razvojem pomorstva Dimenzije i mjere broda - Poznaje glavne - Nabraja glavne dimenzije broda dimenzije broda - Razlikuje duine - Objanjava broda oitavanje gaza - Poznaje pojam - Objanjava glavne glavnog rebra mjere broda - Razlikuje irine broda - Razlikuje visine broda - Razlikuje gazove broda - Poznaje nain oitavanje gaza - Poznaje glavne mjere broda - Poznaje pojam deplasmana - Poznaje znaaj rezervnog deplasmana broda - Razlikuje ukupnu, korisnu i posrednu nosivost - Razlikuje BRUTO i NETO tonau - Poznaje pojam kapaciteta - Uoava vanost faktora slaganja tereta Struktura trupa broda - Razvija pozitivnu - Poznaje djelove - Objanjava orjentaciju prema brodskog trupa strukturu trupa zanimanju - Razlikuje broda konstruktivne - Objanjava elemente uzdune - Poznaje konstruktivne konstruktivne elemente elemente u - Objanjava brodskim nacrtima poprene i planovima konstruktivne - Poznaje uzdune elemente

Preporuke za izvoenje nastave - Posjeta Pomorskom muzeju

- Brodski planovi i nacrti

- Posjeta brodu - Brodski planovi i nacrti

18

uenik konstruktivne elemente: - kobilice - pramane statve - krmene statve - palube - oplatu - pasme - proveze - podveze - Poznaje poprene konstruktivne elemente: - rebra - pregrade - rebrenice - spone Naprezanja brodske konstrukcije - Razlikuje vrste - Objanjava naprezanja brodske naprezanja brodske konstrukcije konstrukcije - Poznaje naprezanja broda kod dokovanja - Uoava mjesta izloena vibracijama na brodu Nadvoe i oznaka nadvoa - Uoava znaaj - Navodi znaaj potovanja propisa potovanja propisa Meunarodne Meunarodne konvencije o konvencije o teretnim vodenim teretnim vodenim linijama linijama - Shvata znaaj - Objanjava znaaj teretne vodene teretne vodene linije linije - Objanjava oznaku - Crta oznaku nadvoa nadvoa Sredstva za upravljanje i propulziju broda - Poznaje kormila - Opisuje kormilo i broda kormilarske - Razlikuje ureaje kormilarske - Opisuje znaaj ureaje potovanja propisa - Poznaje razloge o kormilarskom upotrebe rezervnog ureaju kormilarskog - Objanjva pojam ureaja propulzije - Shvata znaaj - Opisuje19

Informativni ciljevi i sadraji uenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija tehniku kulturu

- Grafiki prikaz - Lokalno ojaavanje konstrukcije

- Razvija tehniku kulturu

- Posjeta brodu - Grafiki prikazi

Informativni ciljevi i sadraji uenik propulziona kretna sredstva -

Formativni ciljevi uenik potovanja propisa o kormilarskom ureaju Poznaje propulziona kretna sredstva Poznaje propeler Poznaje: Propeler sa prekretnim krilima Fojt-najder-ov propeler Azipod sistem

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadraji uenik uenik Pojam i podjela stabilnosti - Objanjava pojam i - Shvata znaaj stabilnosti broda podjelu stabilnosti - Poznaje pojam - Objanjava stabilnosti broda poprenu stabilnost - Razlikuje poprenu broda i uzdunu - Objanjava stabilnost broda poetnu poprenu - Poznaje uslove stabilnost broda plovnosti - Objanjava - Uoava znaaj uzdunu stabilnost stabilnosti kod broda ukrcaja tereta - Razlikuje uslove postizanja stabilnosti broda - Shvata znaaj poprene poetne stabilnosti - Shvata znaaj uzdune stabilnosti Poprena stabilnost broda - Poznaje poetnu - Objanjava poprenu stabilnost poetnu poprenu - Razlikuje stabilnost broda vrijednost poetne - Objanjava znaaj poprene poprene stabilnosti u stabilnosti uspravnom poloaju - Razlikuje vrijednost poetne poprene stabilnosti u nagnutom poloaju Uzduna stabilnost broda - Shvata uzdunu - Objanjava stabilnost broda uzdunu stabilnost - Poznaje trim, broda promjenu trima i - Objanjava trim, moment trima promjenu trima i moment trima Uticaj slobodnih povrina na stabilnost broda - Shvata negativan - Objanjava uticaj slobodnih slobodne povrine povrina tekuina i - Poznaje nastanak obrazlae njihov slobodnih povrina: uticaj na poetnu - u brodskim stabilnost broda zatvorenim - Objanjava21

Socijalizacijski ciljevi uenik Razvija tehniku kulturu

Preporuke za izvoenje nastave - Rad na raunarskom programu

Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

- Rad na raunarskom programu - Rad u trening centru

Razvija tehniku kulturu

- Rad u trening centru

Razvija sposobnost komunikacije u struci

- Rad na raunarskom programu - Rad u trening centru

uenik prostorima - kod prevoza rasutih tereta - Poznaje preporuke za smanjenje tetnih uticaja momenta tromosti slobodnih povrina Krivulje statike stabilnosti - Shvata pomjeranje - Objanjava metacentra kod pomjeranje velikih uglova metacentra kod nagiba velikih uglova - Poznaje mjerilo nagiba stabilnosti kod - Objanjava velikih uglova stabilnost broda nagiba kod negativne - Poznaje krivulju poetne poluga statike metacentarske stabilnosti za visine odreeni deplasman

Informativni ciljevi i sadraji uenik preporuke za smanjenje uticaja slobodnih povrina

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija samopuzdanje

- Rad na raunarskom programu

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Miloevi Dr . Miloevi: Osnove teorije broda 1, kolska Knjiga, Zagreb, 1981. - M. Miloevi - Dr . Miloevi: Osnove teorije broda 2, kolska Knjiga, Zagreb, 1981. - V. oli V. kiljaica: Teorija i oprema plovila, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989. - V. oli D. Kreculj: Plovnost broda, Saobraajni fakultet, Beograd 2003. - F. Marnika: Stabilnost broda, kolska knjiga, Zagreb, 1990. - I. Buljan: Stabilnost broda, kolska knjiga, Zagreb, 1970. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar; - Video projektor; - Brodski planovi i nacrti; - Oigledna nastava: brodogradilite, brod. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

22

9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer saobraaja; - Diplomirani pomorsko-nautiki inenjer. 10. Povezanost predmeta Znanja - Sredstva za upravljanje i propulziju broda Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Brodske pomone maine i - Kormilarski ureaji ureaji

23

1.2.4. TEHNIKA MEHANIKA 1. Naziv predmeta: TEHNIKA MEHANIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 48 24 48 24

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72 72

96

48

144

3. Opti ciljevi nastave - Usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti mehanike; - Primjena aksioma statike; - Sticanje znanja o uticaju djelovanja sistema sila u ravni; - Primjena zakona statike; - Sticanje znanja o pojmu teita tijela i naina njegovog odreivanja; - Razlikovanje vrsta ravanskih nosaa i optereenja nosaa; - Sticanje znanja o trenju i vrstama trenja; - Poznavanje kretanja take i zakona trenja; - Sticanje znanja o zakonima promjene brzine i ubrzanja pri kretanju take i tijela; - Sticanje znanja o zakonima kretanja take i tijela; - Sticanje znanja o vrstama prenosnika; - Sticanje znanja za rjeavanje zadataka kretanja take i tijela; - Sticanje znanja o zakonima o promjeni i odranju energije; - Rjeavanje zadataka iz statike, kinematike i dinamike; - Razvijanje sposobnosti primjene steenih znanja iz mehanike.

24

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Uvod u mehaniku - Razvija optu - Kazuje istorijski - Navodi istorijski tehniku kulturu razvoj mehanike razvoj i predmet - Razvija kritiko - Zna predmete izuavanja razumijevanje izuavanja mehanike odnosa tehnike, mehanike - Navodi grane prirode i drutva - Razlikuje predmete mehanike izuavanja grana - Obrazlae predmet mehanike izuavanja mehnike - Navodi primjenu mehanike Osnovni pojmovi i aksiomi statike - Obrazlae predmet - Poznaje predmet prouavanja statike pruavanja statike - Navodi vrste i - Zna definiciju sile podjelu sila - Grafiki - Navodi i definie predstavlja sile sisteme sila - Zna vrste sila - Objanjava - Zna sisteme sila aksiome statike - Poznaje aksiome - Objanjava statike definiciju veze i - Poznaje osnovne reakciju veza zakone i pravila - Navodi aksiome o statike vezama - Poznaje pojam veze - Razlikuje primjere reakcije veza - Poznaje aksiom o vezama Sistem sueljnih sila u ravni - Razvija preciznost i - Vri slaganje sila - Demonstrira urednost u radu i grafikim grafiku metodu rjeavanju postupkom slaganja sila zadataka - Poznaje grafike - Objanjava - Razvija sposobnost uslove ravnotee grafike uslove primjene steenih - Rjeava zadatke ravnotee znanja u praksi slaganja sila - Demonstrira grafikim grafike metode postupkom razlaganja sile - Razlae silu na - Objanjava dvije komponente projekcije sile na pomou grafikih ose metoda - Obrazlae osnovne - Odreuje osnovne trigonometrijske trigonometrijske funkcije funkcije - Objanjava - Projektuje sile na analitiki nain

Preporuke za izvoenje nastave

Vjeba: - Slaganje i razlaganje sueljnih sila (analitiki i grafiki) - odreivanje momenta sile za taku - primjena uslova ravnotee na rjeavanje zadataka

25

uenik osu - Vri slaganje sila analitikim postupkom - Rjeava zadatke primjenom analitikog postupka slaganja sila - Poznaje analitike uslove ravnotee - Poznaje moment sile za taku - Poznaje Varinjonovu teoremu Sistem paralelnih sila u ravni - Vri slaganje dviju - Objanjava paralelnih sila postupak slaganja - Razlae silu na dvaju paralelnih dvije paralelne sila komponente - Objanjava razlaganje sile na dvije paralelne komponente Spregovi sila u ravni - Zna spreg sila - Objanjava spreg sila i moment - Poznaje moment sprega sila sprega sila na - Objanjava konkretnom ekvivalentnost i primjeru nain slaganja - Poznaje spregova sila ekvivalentnost - Objanjava uslov spregova sila ravnotee spregova - Poznaje postupak sila slaganja spregova sila - Poznaje uslove ravnotee spregova sila Sistem proizvoljnih sila u ravni - Zna teoremu o - Objanjava teoremu o paralelnom paralelnom prenoenju sile prenoenju sile - Poznaje postupak - Objanjava redukcije postupak redukcije proizvoljnog proizvoljnog ravanskog sistema ravanskog sistema sila na zadatu sila na zadatu taku taku - Zna definiciju26

Informativni ciljevi i sadraji uenik predstavljanja i slaganja sila - Objanjava analitike uslove ravnotee - Objanjava moment sile za taku - Objanjava Varinjonovu teoremu

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

Vjeba: - Slaganja paralelnih sila u ravni (analitiki i grafiki)

- Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

Vjeba: - Uslovi ravnotee na rjeavanje zadataka - Prvi pismeni zadatak

- Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

Vjeba: - Redukcija sila na zadatu taku

Informativni ciljevi i sadraji uenik - Objanjava svoenje sistema proizvoljnih sila na prostiji oblik - Objanjava analitike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni Grafostatika - Objanjava postupak izrade poligona sila i verinog poligona - Objanjava grafiko odreivanje rezultante sistema ravanskih sila - Objanjava grafiko odreivanje rezultujueg sprega sistema sila - Objanjva grafike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni Teite - Opisuje postupak odreivanja sredita sistema paralelnih sila - Definie pojam teita tijela - Objanjava odreivanje teite tijela - Objanjava odreivanje teita homogene ravanske figure - Objanjava odreivanje teita homogene linije - Objanjava Papus Guldinovu teoremu Ravanski nosai - Objanjava pune ravanske nosae i vrste optereenja

Formativni ciljevi uenik pojmova glavni vektor i glavni moment - Vri svoenje sistema ravanskih sila na rezultantu

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Poznaje postupak izrade poligona sila - Izrauje verini pologon sila - Vri grafiko odreivanje rezultante ravanskog sistema sila - Ilustruje grafike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni

- Razvija preciznost i urednost u radu

Vjeba: - Izrada verinog poligona - Odreivanje rezultante ravanskog sistema sila grafikom metodom

- Poznaje postupak odreivanja sredita sistema paralelnih sila - Zna definiciju teita tijela - Odreuje teite tijela - Odreuje teite ravanske figure analitikim postupkom - Odreuje teite ravanske homogene linije analitikim postupkom - Poznaje primjenu Papus Guldinove teoreme - Zna pojam ravanski nosa - Uporeuje vrste27

- Razvija preciznost i urednost u rjeavanju zadataka

Vjeba: - Odreivanje teita tijela, ravanske figure i ravanske linije

Vjeba: - Analitiki odreivanje

Informativni ciljevi i sadraji uenik - Objanjava grafiki i analitiki postupak odreivanja otpora oslonaca - Objanjava odreivanje osnovnih statikih veliina i statikih dijagrama punih ravanskih nosaa

Formativni ciljevi uenik ravanskih nosaa Poznaje vrste optereenja ravanskih nosaa Odreuje otpore oslonaca kod ravanskih nosaa analitikim postupkom Poznaje osnovne statike veliine u poprenim presjecima ravanskih nosaa Na shemi objanjava postupak odreivanja statikih dijagrama za pune ravanske nosae

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave reakcije oslonaca kod proste grede - Odreivanje reakcije oslonca kod konzole - Drugi pismeni zadatak

-

-

-

Trenje - Obrazlae pojam i vrste trenja - Objanjava trenje klizanja - Objanjava trenje kotrljanja

- Poznaje pojam trenja - Uporeuje vrste trenja - Poznaje trenje klizanja - Poznaje trenje kotrljanja

- Razvija sposobnost primjene steenih znanja

Vjeba - Trenje

28

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadraji uenik uenik Zadatak i podjela kinematike - Obrazlae predmet - Zna predmet izuavanja izuavanja kinematike Kinematike - Zna ciljeve i - Objanjava ciljeve podjelu kinematike i podjelu Kinematike Opisivanje kretanja take - Zna osnovne oblike - Objanjava osnovne oblike kretanja kretanja - Objanjava oblike kretanja na mainskim elementima Pravolinijsko kretanje take - Poznaje - Objanjava prevolinijska pravolinijsko kretanja kretanje - Obrazlae primjere - Rjeava zadatke pri pravolinijskom iz pravolinijskog kretanju kretanja Krivolinijsko kretanje - Poznaje - Objanjava krivolinijsko krivolinijsko kretanje kretanje - Razlikuje primjere krivolinijskog kretanja - Uporeuje pravolinijsko i krivolinijsko kretanje Osnovna kretanja krutog tijela - Razlikuje kretanja - Objanjava krutog tijela: kretanje krutog - ravansko tijela - Obrazlae primjere - translatorno - obrtanje tijela oko iz kretanja krutog ose tijela - Rjeava primjere vezane za oblike kretanja tijela Prenosnici - Poznaje prenosnike - Objanjava prenosnike - Poznaje primjenu - Objanjava prenosnika primjenu prenosnika

Socijalizacijski ciljevi uenik - Razvija analitiko miljenje

Preporuke za izvoenje nastave

- Razvija analitiko miljenje

- Razvija samostalnost pri radu

- Razvija analitiko miljenje

- Razvija sposobnost samostalnog rjeavanja zadataka

- Razvija analitiko miljenje

- Prvi pismeni zadatak

29

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Zadatak i podjela dinamike - Razvija analitiko - Obrazlae podjelu i - Zna predmet miljenje prouavanja predmet dinamike prouavanja - Poznaje zakone dinamike dinamike - Objanjava zakone dinamike Dinamika take - Objanjava zakone - Rjeava zadatke iz - Razvija dinamike take dinamike take samostalnost pri - Obrazlae primjere radu iz dinamike take Teorija o promjeni i zakona odravanja koliine kretanja - Razvija - Objanjava zakone - Poznaje zakone samostalnost pri koliine kretanja promjene i radu i analitiko - Rjeava zadatke iz odranja koliine miljenje zakona koliine kretanja i njihovu kretanja primjenu - Obrazlae primjere iz zakona promjene i odranja koliine kretanja Rad sile - Poznaje vrste rada - Razvija sposobnost - Objanjava vrste rjeavanja rada - Rjeava zadatke problema - Objanjava rada sile zakonitosti rada - Obrazlae primjere iz rada sile Teorija o promjeni i zakon odravanja kinetike energije - Razvija analitiko - Objanjava pojam i - Poznaje oblik miljenje energije oblike energije - Razvija - Zna zakon o - Objanjava samostalnost pri promjeni i primjenu energije radu odranju kinetike - Objanjava zakone energije promjena i odranja kinetike energije Osnove teorije udara - Poznaje zakon - Razvija analitiko - Objanjava teoriju teorije udara miljenje udara - Objanjava primjeni teorije udara u praksi

Preporuke za izvoenje nastave

- II pismeni zadatak

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Plavi, M. Miljkovi, S. Nikoli: Mehanika I (Statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka) za srednje strune kole, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996. - R. Raoni, M. Marjanovi, M. Nikoli: Mehanika 2 (Kinematika i Dinamika), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.30

6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - UNITEST simulator mainskog kompleksa; - Softveri za rjeavanje zadataka iz mehanike; - Internet; - Video projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika I razred - Pismeno: - pismeni rad u I i III klasifikacionom periodu; - pismeni zadatak u II i IV klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. II razred - Pismeno, pismeni zadatak u II i IV klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta Znanja Sistem sila Spregovi sila Trenje Ravanski nosai Trenje Kinematika Kinematika Dinamika Trenje Sistem sila i spregova Rad Energija Kinematika Dinamika Kinematika Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Mainski elementi - Dejstvo sila na osovini i vratilu - Frikcioni prenosnici - Optereenje djelova kotla - Optereenja vratila, spojeva i leaja. - Hidraulika i pneumatika - Kretanje fluida (kinematika i dinamika fluida) - Brodski motori - Kretanje klipnih mehanizama - Inercijalne sile kod klipnih mehanizama - Podmazivanje motora - Gubici u motoru - Brodski kotlovi i parne31

- Pretvaranje kinetike

Znanja maine

Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja energije pare u mehaniki rad

32

1.2.5. POMORSKO PRAVO 1. Naziv predmeta: POMORSKO PRAVO 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 24 12

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

36

24

12

36

3. Opti ciljevi nastave - Poznavanje optih pojmova pomorskog prava; - Poznavanje osnova Meunarodnog prava mora; - Poznavanje vaeih propisa konvencija Meunarodne pomorske organizacije; - Razvijanje ekloke svijesti.

33

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Pojam i podjela pomorskog prava - Navikava se na - Objanjava pojam i - Shvata pojam doslednost i pomorskog prava znaaj pomorskog potovanje propisa - Uporeuje prava meunarodno - Objanjava podjelu pravo mora, pomorskog prava pomorsko upravno pravo i pomorsko imovinsko pravo - Uoava znaaj unifikacije pomorskog prava Meunarodno pravo mora - Razvija pozitivan - Uoava znaaj - Objanjava odnos prema unutranjih meunarodno profesiji morskih voda pravo mora - Uoava znaaj - Navodi Konvenciju teritorijalnog mora UN o pravu mora - Poznaje pojam spoljnog morskog pojasa - Poznaje pojam otvorenog mora - Poznaje epikontinentalni pojas - Uoava znaaj ekonomske zone - Poznaje osnovna pravila Konvencije UN o pravu mora Meunarodna konvencija o teretnim vodenim linijama - Razvija svijest o - Uoava znaaj - Objanjava znaaj potovanju pravila Meunarodne Meunarodne konvencije o konvencije o teretnim vodenim teretnim vodenim linijama linijama - Poznaje pravila za - Opisuje stanje u odreivanje pomorstvu prije i najmanjeg nadvoa nakon donoenja - Poznaje pravila pri Meunarodne prodoru vode konvencije o teretnim vodenim linijama Meunarodna konvencija o zatiti ljudskih ivota na moru (SOLAS) - Razvija svijest o - Uoava znaaj - Objanjava znaaj linoj odgovornosti SOLAS konvencije Meunarodne konvencije o zatiti - Poznaje pravila - Pozitivna konvencije o ljudskih ivota na orijentacija prema34

Preporuke za izvoenje nastave

uenik pregraivanju broda i stabilitetu - Poznaje pravila konvencije o protivpoarnoj zatiti, detekciji i gaenju poara - Uoava znaaj pravila Konvencije o sredstavima za spasavanje - Poznaje pravila Konvencije o radio telegrafiji - Poznaje pravila Konvencije o radio vezi - Poznaje pravila konvencije o prevozu itarica - Poznaje pravila Konvecije o prevozu opasnih tereta Meunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje ovlaena i dranje strae na brodu (STCW) - Razvija pozitivan - Uoava znaaj - Objanjava znaaj odnos prema pravila konvencije Meunarodne zanimanju o standardima konvencije o obuke standardima - Poznaje pravila obuke, izdavanju Konvencije o ovlaenja i izdavanju dranja strae na ovlaenja brodu (STCW) - Poznaje pravila Konvencije o dranju strae na brodu Meunarodna konvencija o sprjeavanju zagaenja mora (MARPOL) - Razvija ekoloku - Uoava znaaj - Objanjava znaaj svijest Meunarodne pravila konvencije konvencije o o prevozu nafte spreavanju morem zagaenja mora - Poznaje pravila (MARPOL) Konvencije o prevozu hemikalija - Poznaje pravila Konvencije o ostalim vrstama zagadjenja

Informativni ciljevi i sadraji uenik moru (SOLAS)

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik zanimanju

Preporuke za izvoenje nastave

35

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Capar: Meunarodno pravo mora, Rijeka 1994. - Dodatna literatura: - I. Grabovac: Pomorsko pravo, Zagreb, 1971. - Godinja izdanja Meunarodne pomorske organizacije (IMO). 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop; - Video projektor; - Internet; - Raunar; - Projektno platno. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionm periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Zapovjednik broda od 3000BT ili veeg (STCW II/2); - Diplomirani pomorsko nautiki inenjer; - Diplomirani pravnik. 10. Povezanost predmeta Znanja - Poznavanje konvencija Meunarodne pomorske organizacije (IMO) Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Sigurnost na moru - Konvencije Meunarodne pomorske organizacije (IMO)

36

1.2.6. TERMODINAMIKA 1. Naziv predmeta: TERMODINAMIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 72 36

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

108

72

36

108

3. Opti ciljevi nastave - Sticanje osnovnih znanja o termodinamikim jedinicama; - Ovladavanje osnovnim principima termodinamikih procesa; - Upoznavanje sa vrstama i upotrebom vodene pare; - Sticanje znanja o promjenama stanja vodene pare; - Sticanje znanja o nastanku i primjeni vlanog vazduha u termodinamikim procesima; - Shvatanje procesa sagorijevanja i upoznavanje sa njegovim karakteristikama; - Sticanje znanja o desnokretnim i lijevokretnim krunim ciklusima; - Sticanje znanja nainu prenoenja toplote i primjeni ovog procesa na brodu; - Razvijanje tehnike kulture; - Razvijanje sposobnost za rjeavanje zadataka iz termodinamike.

37

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Osnovni pojmovi u termodinamici - Poznaje osnovnu - Razvija analitiko - Obrazlae znaaj miljenje podjelu u termodinamike termodinamici - Objanjava ciljeve - Razlikuje pojmove i podjelu pritiska, termodinamike temperature i - Objanjava zapremine pojmove pritiska, - Uporeuje temperature i kvazistatike i zapremine nekvazistatike - Objanjava promjene kvazistatike i nekvazistatike promjene Rad i koliina toplote - Uporeuje vrste - Razvija analitiko - Objanjava pojam miljenje toplote i rada rada - Objanjava oblike - Poznaje pojam rada toplote - Razlikuje zapreminski i tehniki rad I i II Zakon termodinamike - Razvija - Poznaje zakone - Obrazlae osnovne samostalnost pri termodinamike zakoneTermodinam radu - Razlikuje prvi ike zakon - Objanjava termodinamike za pojmove otvorenog otvorene i i zatvorenog zatvorene sistem termodinamikog - Razlikuje pojmove sistema entropije i - Objanjava entalpije entropiju i entalpiju Idealan gas - Razvija - Poznaje pojam - Obrazlae pojam idealnog gasa idealnog gasa samostalnost pri - Razlikuje promjene - Objanjava radu idealnog gasa promjene idealnog - Rjeava zadatke gasa promjene idealnog - Opisuje promjenu gasa idealnog gasa Vodena para - Objanjava pojam i - Poznaje nastajanje - Razvija samostalnost u vodene pare nastajanje vodene radu - Uporeuje vrste pare - Razvija tehniku vodene pare - Objanjava vrste kulturu - Koristi dijagram vodene pare vodene pare - Obrazlae primjenu38

Preporuke za izvoenje nastave

Vjeba: - Zadaci iz zakona termodinamike

- I pismeni zadatak

Vjeba: - (i-s) dijagram - Zadaci iz zakonitosti promjene vodene pare

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik vodene pare - Rjeava zadatke - Objanjava rad sa promjena vodene i-s diagramom pare vodene pare Mjeavina pare i idealnog gasa - Razvija - Poznaje nastanak - Objanjava samostalnost pri vlanog vazduha mjeavine pare i radu - Razlikuje promjene idealnog gasa vlanog vazduha - Objanjava - Rjeava zadatke promjene vlanog promjene vlanog vazduha vazduha - Obrazlae korisenje i-x diagrama - Obrazlae primjere promjene vlanog vazduha Pretvaranje toplote u mehaniki rad. desnokretni kruni procesi - Razvija analitiko - Crta diagrame i - Objanjava miljenje opisuje rad primjenu krunih - Razvija krunih ciklusa: ciklusa samostalnost u - Dizel - Objanjava rad radu - Oto Dizel ciklusa - Objanjava rad Oto - Sabate - Rjeava zadatke iz ciklusa i Sabate krunih ciklusa ciklusa Lijevokretni kruni proces - Razvija analitiko - Poznaje upotrebu - Objanjava miljenje lijevokretnog lijevokretni kruni krunog ciklusa ciklus Termodinamike osnove rashladnih postrojenja - Razvija analitiko - Poznaje rad - Objanjava osnove miljenje rashladnih ureaja rashladnih ureaja - Poznaje rad - Objanjava osnovnih osnovne elemente elemenata rashladnog rashladnog postrojenje postrojenja Sagorijevanje - Razvija analitiko - Poznaje proces - Opisuje proces miljenje sagorijevanja sagorijevanja - Razvija ekoloku - Razlikuje - Objanjava svijest karakteristike zakonitosti procesa procesa sagorijevanja sagorijevanja - Objanjava sastav - Poznaje sastav goriva goriva - Objanjava vrste i tetnost produkata - Poznaje tetnost produkata sagorijevanja sagorijevanja

Preporuke za izvoenje nastave

Vjebe: - i-x dijagram - Zadaci i zakonitosti promjene vlanog vazduha - Drugi pismeni zadatak

Vjeba: - Zadaci iz promjene krunih ciklusa

- Trei pismeni zadatak

39

Informativni ciljevi i sadraji uenik Prostiranje toplote - Obrazlae proces prostiranja toplote - Objanjava naine procesima prostiranja toplote - Objanjava prolaz toplote kroz jednoslojni i vieslojni zid - Objanjava prelaz toplote sa zida na fluid i obrnuto - Objanjava provoenje toplote sa jednog fluida na drugi kroz jednoslojni i viseslojni zid - Objanjava zraenje toplote - Objanjava toploizmjenjivae - Objanjava istosmjerne i suprotosmjerne razmjenjivae toplote - Objanjava primjenu razmjenjivaa toplote na brodskim elementima - Obrazlae primjere prostiranja toplote

Formativni ciljevi uenik - Poznaje procese prostiranja toplote - Razlikuje procese: - prolaza toplote - prelaza toplote - provoenja toplote - zraenja toplote - Razlikuje vrste toploizmjenjivaa - Poznaje rad toploizmjenjivaa - Rjeava zadatke iz procesa prostiranja toplote

Socijalizacijski ciljevi uenik - Razvija analitiko miljenje - Razvija samostalnost pri radu

Preporuke za izvoenje nastave - Rjeavanje zadataka iz oblasti prostiranja toplote - etvrti pismeni zadatak

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. elimi i . Kozi: Termodinamika i termotehnika, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskopom; - Raunar; - VIDEO projektor; - Internet; - dijaprojektor sa odgovarajuim slajdovima. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, pismeni zadatak, po jedan u svakom klasifikacionom periodu;

40

- Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Brodski kotlovi i parne - Proizvodnja pare u kotlu Vodena para maine - Pregrijai pare Vlaan vazduh - Zraenje toplote na okolinu Razmjena toplote - Sagorijevanje goriva u loitima I i II zakon Termodinamike kotla Rad i koliina toplote Kruni procesi Sagorijevanje - Motori Kruni procesi - Kruni procesi dizel motora Razmjena toplote - Zraenje toplote na okolinu Sagorijevanje - Sagorijevanje goriva u dizel motoru Znanja

-

41

1.2.7. MAINSKI ELEMENTI 1. Naziv predmeta: MAINSKI ELEMENTI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 72 36

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

108

72

36

108

3. Opti ciljevi nastave - Korienje standarda u mainstvu; - Sticanje znanja o uticaju vrsta optereenja, napona i deformacija na mainske elemente; - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni nerazdvojivih spojeva; - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni razdvojivih spojeva, - Sticanje znanja o elestanim vezama; - Sticanje znanja o vrstama i namjeni cijevnih vodova i elemenata za regulisanje protoka; - Sticanje znanja o osovinama, osovinicama i vratilima; - Poznavanje karakteristika leaja i leita; - Sticanje znanja o znaaju podmazivanja; - Sticanje znanja o vrstama spojnica i njihovim svojstvima; - Sticanje znanja o elementima za prenos snage; - Ovladavanje strunom terminologijom; - Sticanje pozitivne orjentacije prema zanimanju; - Potovanje ekolokih normi i zatita ivotne sredine.

42

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Uvod u mainske elemente - Razvija tehniku - Poznaje pojam i - Opisuje pojam podjelu mainskih mainski elementi kulturu elemenata - Navodi standarde - Uoava znaaj - Obrazlae pojam standarda tolerancije i - Uporeuje nalijeganja tolerisane i slobodne mjere - Razlikuje vrste nalijeganja Naponi i deformacije - Stie pozitivnu - Razlikuje vrste - Obrazlae pojam optereenja optereenja, orjentaciju prema - Poznaje definiciju naprezanja, zanimanju Hukovog zakona napona i - Razvija tehniku - Uporeuje vezu deformacije kulturu izmeu napona i - Obrazlae Hukov deformacije zakon - Poznaje mainske - Obrazlae pojam elemente u kojima dozvoljenog se javljaju razliita napona i stepena naprezanja sigurnosti - Obrazlae naprezanja na istezanje, pritisak, smicanje, savijanje, uvijanje i izvijanje Nerazdvojivi spojevi - Stie pozitivnu - Poznaje elemente - Opisuje vrste, orjentaciju prema za nerazdvojivu podjelu i primjenu zanimanju vezu nerazdvojivih - Poznaje kriterijum - Razvija svijest o spojeva potrebi kvalitetnog izbora zakovica - Obrazlae rada - Razlikuje vrste zakovane spojeve, zavarenih spojeva i - Razvija tehniku postupke i kulturu postupke pripremu limova za zavarivanja zakivanje - Razlikuje svojstva - Navodi materijale lemljenih spojeva za zakovice - Obrazlae zavarene - Uporeuje prednosti i spojeve, vrste, nedostatke postupke i elemenata za postupak nerazdvojivu vezu zavarivanja - Obrazlae lemljene spojeve i postupak lemljenja

Preporuke za izvoenje nastave

43

Informativni ciljevi i sadraji uenik Razdvojivi spojevi - Obrazlae razdvojive spojeve i njihovu primjenu - Obrazlae vrste navoja - Opisuje vijke, navrtke i materijal za njihovu izradu - Obrazlae klinove i ivije

Formativni ciljevi uenik - Razlikuje nerazdvojive od razdvojivih veza - Uporeuje elemente za razdvojivu vezu - Poznaje vrste, svojstva i primjenu navojnih spojeva - Poznaje materijale za vijke i navrtke - Poznaje namjenu, vrste i podjelu klinova - Uporeuje prednosti i nedostatke elemenata za razdvojivu vezu

Socijalizacijski ciljevi uenik - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada - Razvija tehniku kulturu

Preporuke za izvoenje nastave

Elastine veze - Obrazlae vrste i namjenu opruga i njihove karakteristike - Navodi materijal za izradu opruga

- Stie pozitivnu - Uporeuje orjentaciju prema prednosti i zanimanju nedostatke elemenata za elastinu vezu - Poznaje optereenja i deformacije kod opruga Cijevni vodovi i elementi za regulisanje protoka - Stie pozitivnu - Razlikuje vrste, - Obrazlae vrste i orjentaciju prema upotrebu i namjenu cijevnih zanimanju materijal za izradu vodova cijevi - Obrazlae vrste i - Poznaje namjenu karakteristike elemenata za elemenata za regulisanje protoka regulisanje protoka - Poznaje konstruktivne izvedbe elemenata za regulisanje protoka - Poznaje upotrebu elemenata za regulisanje protoka Osovine i vratila - Stie pozitivnu - Poznaje vrste i - Obrazlae orjentaciju prema namjenu osovina, konstruktivne zanimanju osovinica i vratila oblike osovinica,44

- Modeli opruga

- Modeli osovina i osovinica

Informativni ciljevi i sadraji uenik osovina i vratila, njihovu primjenu i karakteristike - Obrazlae pojam i konstruktivne izvedbe rukavaca

Formativni ciljevi uenik - Uporeuje osovine, osovinice i vratila - Razlikuje optereenja kojima su izloene osovine, osovinice i vratila - Poznaje materijal za izradu osovina, osovinica i vratila - Poznaje vrste leita i leajeva - Poznaje materijal za izradu leajeva, leinih aura i posteljica - Razlikuje naine podmazivanja leita

Socijalizacijski ciljevi uenik - Razvija tehniku kulturu

Preporuke za izvoenje nastave

Leaji i leita - Obrazlae vrste i karakteristike leajeva - Obrazlae podjelu i svojstva leita - Opisuje podmazivanje leajeva Spojnice - Obrazlae ulogu spojnica, vrste i svojstva pojedinih vrsta spojnica

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju - Razvija tehniku kulturu

- Poznaje vrste spojnica - Uporeuje kriterijum izbora i primjene razliitih vrsta spojnica Elementi za prenos snage - Poznaje osnovne - Obrazlae vrste i pojmove kod: primjenu - cilindrinih elemenata za zupastih parova, prenos snage - konusnih zupastih - Objanjava prenos parova i snage - punih parova - Obrazlae osobine - Poznaje prenosni elemenata za odnos prenos snage - Razlikuje osnovne pojmove kod lananih parova - Poznaje nain prenosa snage, svojstva i podjelu: - kainih parova i - frikcionih tokova

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

- Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju - Razvija tehniku kulturu - Razvija logiko miljenje

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Drapi: Mainski elementi I i II, (obrazovni profili: mainski tehniar i brodomainski tehniar), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - M. Plavi, M. Miljkovi, S. Nikoli: Mehanika I statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995.45

6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskop; - Internet - Raunar - Video projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Vrste zavarenih spojeva - Tehnologija materijala - Proces i metode zavarivanja Vrste mainskih elemenata - Tehniko crtanje sa - Prikazivanje mainskih nacrtnom geometrijom elemenata Vrste zakovanih, zavarenih i - Praktina nastava - Zakivanje, zavarivanje, navojnih spojeva izrada navoja, klinovi i Vrste klinova i ivija ivije, opruge, cijevi i Vrste opruga ventili, osovine, osovinice i Vrste cijevi i elemenata za vratila, klizni i kotrljajui regulisanje protoka leaji, zupanici, remeni i Vrste osovina, osovinica i lanani prenosnici vratila Vrste leaja i leita, Vrste zupanika, remenih i lananih prenosnika Vrste cijevnih vodova i - Brodske pomone maine i - Cjevovodi i elementi elemenata za regulaciju ureaji cjevovoda na brodu, vratila protoka kod pumpi i klipnih Vrste vratila kompresora Vrste opruga, vratila, leaja - Brodski motori - Opruge za ventile motora, i spojnica koljenasta i bregasta vratila, temeljni i letei leaji i spojnice za brodske motore Znanja

-

46

1.2.8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA 1. Naziv predmeta: SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

46 46

26 26

72 72

3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja iz razliitih oblasti psihologije u vezi sa linim i profesionalnim funkcionisanjem; - Bolje razumijevanje sebe i drugih, potovanje razlika meu ljudima; - Razumijevanje znaaja sposobnosti, znanja i motivacije za rad; - Razvijanje sposobnosti za nenasilno rjeavanje konflikata u linom i profesionalnom angaovanju; - Korienje znanja iz opte psihologije za ouvanje vlastitog mentalnog zdravlja; - Sticanja znanja o prevenciji alkoholizma, narkomanije ... - Razvijanje sposobnosti za zahtjevan boravak na brodu.

47

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Predmet, razvoj i metode psihologije - Motivie se za - Poznaje - Navodi predmet prouavanje specifinosti prouavanja psihologije psihologije i znaaj psihologije prouavanja - Nabraja grane - Uporeuje i psihologije pronalazi razlike - Nabraja tehnike izmeu teorijskih i psiholokog primijenjenih istraivanja disciplina u - Navodi metode psihologiji psiholokog istraivanja Osnovne psihicke pojave, psihicki procesi, osobine i stanja - Poznaje osnovne - Pokazuje - Opisuje grau razlike izmeu razumijevanje centralnog nervnog centralnog i funkcionisanja sistema perifernog nervnog sopstvenog - Shvata vezu CNS i sistema organizma i jaanje psihomotorno - Poznaje znaaj svjesnosti o istom ponaanje ulnih procesa u - iri informacioni - Opisuje neuroloke ljudskoj djelatnosti lini okvir i procese - Poznaje osnovni obogauje svoje - Nabraja vrste ula uticaj lijezda sa znanje iz ove - Opisuje uticaj unutranjim oblasti ulnih procesa na luenjem na ivot - Ispoljava bolje psihomotorno ovjeka razumijevanje svog ponaanje - Razlikuje uticaje i tueg ponaanja - Navodi uticaj okoline na razvoj uzimajui u obzir lijezda sa pojedinca znanje vezano za unutranjim - Razlikuje primjere uticaj sredine luenjem na ivot - Jaa toleranciju za ovjeka uticaja okoline na ponaanje drugih - Obrazlaze pojam pojedinca ljudi sredine - Uporeuje osjeaj i - Razvija sposobnost - Opisuje uticaj opaaj i njihovu snalaenja u okoline na povezanost hijerarhiji ponaanje - Poznaje smetnje socijalnih odnosa - Ilustruje na kod opaanja - Razvija primjeru uticaj - Uoava znaaj prilagodljivost sredine na panje u opaanju i - Bolje shvata svoje i ponaanje primjere znaaja tue kapacitete - Nabraja saznajne opaanja kada su u pitanju procese - Razlikuje uzroke psihiki procesi - Definie pojmove : zaboravljanja i - Formira lini stil u osjeaj i opaaj; greke u nainu opaanje; panja uenja uenju - Navodi definiciju - Pravi razliku - Uoava znaaj pojma uenja izmeu miljenja i razliitih vrsta - Nabraja vrste drugih psihikih miljenja u uenja procesa svakodnevnom

Preporuke za izvoenje nastave - Pretraivanje baza podataka sa interneta

- Reciprono uenje u kom uenici naizmjenino preuzimaju ulogu voditelja predavaa - Slagalica znanja: uenici koristei razliita ivotna, iskustva i sposobnosti vre meusobnu razmjenu istih - Ambijentalna edukativna radionica - Posjeta jednoj od kulturnih institucija (muzej, galerija, pozorite ili posjeta umjetniku u njegovom ateljeu) - Navodi primjere iz literature sa sadrajima vezanim za intezivna i raznovrsna emocionalna stanja i ista koristi da bolje predstavi sopstvena - Radionica sad znam bolje kako cu, cilj radionice

48

Informativni ciljevi i sadraji uenik - Navodi definiciju pojmova pamenja i zaboravljanja - Nabraja vrste pamenja - Nabraja osnovne metode i naine uspjesnog uenja - Obrazlae faktore uspjenog uenja - Navodi definiciju pojma miljenja - Nabraja vrste miljenja - Objanjava tok misaonog procesa - Definie pojam intelektualnih sposobnosti - Obrazlae strukturu intelektualnih sposobnosti - Navodi naine mjerenja inteligencije - Navodi definiciju i faktore stvaralatva - Nabraja faze stvaralakog procesa - Ilustruje karakteristike stvaralakog dostignua - Navodi definiciju pojma emocije - Opisuje vrste osjeanja - Pojanjava vezu izmeu emocionalnog doivljaja i organskih promjena - Navodi primjere razliitih emocionalnih reagovanja - Definie stres - Opisuje ulogu

Formativni ciljevi uenik - Poznaje mogunost razliitog procjenjivanja i mjerenja intelektualnih sposobnosti - Poznaje line stvaralake potencijale - Poznaje osnovne karakteristike stvaraoca - Poznaje neke od elemenata stvaralatva kod sebe - Uoava razliku izmeu osjeaja i osjeanja - Uoava znaaj emocija za mentalno zdravlje - Pravi razlike izmeu linih i drutvenih motiva - Poznaje uzroke konflikata - Crta shemu konflikata - Razlikuje bitne elemente uspjenog rjeavanja konflikata - Pravi primjere rjeavanja konflikata

-

-

-

-

-

-

Socijalizacijski ciljevi uenik ivotu Ui da upotrebljava razliite strategije u rjeavanju problema Jaa toleranciju na individualne razlike u stepenu inteligencije Razvija interesovanje za stvaralatvo uopte Radi na razvoju sopstvenog stvaralatva Jaa samoinicijativnost po pitanju linog stvaralatva Bolje razumije sopstvenu emocionalnost, a samim tim i emocionalnost drugih Razumije odnose meu ljudima u skladu sa znanjem o motivaciji Razvija: fair play tolerantnost samokontrolu snalazljivost prilagodljivost samopouzdanje efikasnost spremnost i sposobnost za saradnju

Preporuke za izvoenje nastave je da na zadatoj situaciji uenici iskoriste naueno za rjeavanje odreenih problema

49

Informativni ciljevi i sadraji uenik emocija u mentalnom zdravlju - Ilustruje na primjeru psihosomatska oboljenja - Definie pojam motivacije - Nabraja vrste motiva - Ilustruje na primjeru motivacioni ciklus - Navodi hijerarhiju motiva - Navodi definiciju frustracije i konflikta - Nabraja vrste konflikata - Nabraja mehanizme odbrane - Opisuje frustracije mehanizama odbrane Linost - Navodi definiciju pojma linosti - Nabraja crte linosti - Definie temperament - Nabraja vrste temperamenata - Navodi definiciju karaktera - Obrazlae karakterne crte - Navodi uzroke i izvore ljudskog ponaanja - Navodi faktore koji utiu na razvoj linosti - Objanjava pojam socijalizacije - Nabraja inioce socijalizacije - Opisuje nain

Formativni ciljevi uenik

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Poznaje pojam adolescencije - Pravi primjere osjeanja vezana za adolescenciju

- Usmjerava svoju panju na lini razvoj - Razvija samopouzdanje - Podstie vlastitu: - marljivost - pozitivnu orijentaciju prema zanimanju - komunikativnost - tolerantnost - ispoljava spremnost i sposobnost za saradnju i timski rad - Razvija: - snalaenje u hijerarhiji socijalnih odnosa - razumijevanje odnosa u skladu sa

Radionica: - na linom i tuem primjeru (iz literature ili okruenja analizira, navodi ili tumai crte linosti) - kroz igranje uloga linosti iz razliitih drutvenih sistema predstavljaju uticaj sociokulturolo ke pozadine na ponaanje i socijalizaciju - sociodrama tema: vrnjaka komunikacija

50

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadraji uenik uenik integrisanja pojedinaca u drutvenu sredinu - Nabraja pokazatelje zrelosti - Opisuje emocionalni ivot u adolescenciji - Navodi teorije linosti Sociopsiholoki aspekti stresa pomoraca - Uporeuje pojmove - Definie pojam stres i stresna stresa situacija - Opisuje pojam - Uoava primjere stresne situacije stresnih situacija - Nabraja tipove na brodu stresa i stresnih situacija - Pojanjava vezu izmeu stresa i traume - Navodi vrste straha - Objanjava pojam anksioznosti - Navodi vrste anksioznosti - Objanjava psihosomatska oboljenja - Objanjava stres i stresne situacije pomoraca - Navodi stresne situacije pomoraca na brodu - Navodi stresne situacije pomoraca u porodici Psihofiziologija stresa pomoraca - Poznaje - Objanjava automatizaciju automatizaciju pomorstva koja pomorstva koja dovodi do psihikog dovodi do psihikog optereenja optereenja - Razlikuje probleme - Navodi primjere monotonije i poremeenog napetosti bioritma kod - Uoava uticaj pomoraca radnog prostora i - Objanjava njegove negativne monotoniju i

Socijalizacijski ciljevi uenik uslovima rada - snalaljivost - prilagodljivost - spremnost i sposobnost za saradnju

Preporuke za izvoenje nastave

- Socijalizuje se za razliite situacije u buduem pozivu - Razvija: pozitivnu orjentaciju prema zanimanju, spremnost i sposobnost za rjesavanje stresnih situacija kako kod kue tako i na brodu

- Rad u grupama

- Bolje razumije sebe i druge na brodu - Osposobljava se za rad u grupi

Radionica - Igranje uloga razliitih poslova na brodu

51

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik posledice psihiku napetost posade na brodu - Objanjava uticaj radnog prostora na psihofiziko stanje - Navodi negativne faktore i njihove uticaje na linost pomoraca Promjene i poremeaji duevnog ivota i ponaanja - Razvija osnovni - Poznaje probleme - Opisuje okvir kroz bolesti zavisnosti izmijenjena stanja informacije o - Poznaje greke i svijesti alkoholu i drogi i opasnosti - Navodi uzroke koji na taj nain titi konzumiranja dovode do sebe od loih psihoaktivnih izmijenjenih stanja uticaja i iskustava supstanci svijesti - U praksi i na - Nabraja vrste droga - Poznaje radnom mjestu poremeaje - Nabraja vrste koristi znanje iz ponaanja poremeaja oblasti poremeaja - Poznaje naine ponaanja ponaanja za bolju spreavanja i - Objanjava procjenu lijeenja psihikih primjere uspjenosti (kroz poremeaja prilagoenog i rad na brodu) neprilagoenog - Jaa spremnost na ponaanja - Navodi faze dejstva pomo alkohola - Navodi vrste psihikih poremeaja - Nabraja naine spreavanja i lijeenja psihikih poremeaja Osoba u socijalnoj interakciji - Usavrava se za - Poznaje znaaj i - Navodi vrste bolju realizaciju formu pojma komunikacije uspjene komunikacije - Upoznaje inioce komunikacije - Odreuje definiciju komunikacionog - Podstie kod sebe pojma procesa potrebu za radom komunikacije - Nabraja vrste na usavravanju - Odreuje definiciju grupa linog stila pojam grupe - Opisuje proces komunikacije - Razlikuje razliite formiranja grupe - Jaa toleranciju oblika grupa - Upoznaje prema tuim - Uoava razliku karakteristike stilovima u izmeu personalnih socijalnih pokreta komunikaciji i i socijalnih stavova - Nabraja vrste prilagoava se sa stavova ciljem to - Opisuje primjer

Preporuke za izvoenje nastave

- Gost na asu (struno lice koje se u praksi bavi mentalnim zdravljem)

-

Projektor Raunar Reciprono uenje Slagalica znanja Igranje uloga sad znam bolje kako u

52

Informativni ciljevi i sadraji uenik predrasude - Ilustruje primjer propagande

Formativni ciljevi uenik

Socijalizacijski ciljevi uenik uspjenijeg obavljanja radnog zadatka - iri svoje znanje o pravilima funkcionisanja grupa - Koristi znanja o grupnom funkcionisanju i ui se usvajanju grupnih normi i pravila ponaanja - Ispoljava razumijevanje za budue uslove rada - Razvija: - snalaenje u hijerarhiji sloenih poslova na brodu - razumijevanje odnosa u skladu sa uslovima rada - spremnost i sposobnost za budui poziv

Preporuke za izvoenje nastave

Sociopsiholoki aspekti buke - Uoava znaaj - Definie pojam uticaja buke na buke pojedinca - Objanjava razliku - Uoava primjere izmeu buke i uticaja buke i vibracija vibracija na efekte - Objanjava radnog mjesta organske i psihike promjene kod ljudi - Poznaje izvore buke na brodu izazvane efektima - Poznaje pojam buke i vibracija bolest buke - Objanjava uticaj izazvan bukom na buke na ivotnu brodu sredinu - Objanjava pojam bolest buke

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - N. Rot, S. Radonji: Psihologija, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. - N. Rot: Opsta psihologija, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - N. Rot: Psihologija grupe, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983. - N. Rot: Osnovi socijalne psihologije, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd,1989. - M. Zvonarevi: Socijalna psihologija, kolska knjiga, Zagreb, 1987. - M. Vujovi: Bolesti zavisnosti, TS, Novi Sad, 1999. - S. Niki: Osnovi sociologije i socijalne psihologije pomoraca, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2004. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunarska uionica; - Internet; - Video projektor; - Grafoskop; - asopisi; - TV.

53

7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Profesor psihologije; - Diplomirani psiholog; - Profesor sociologije. 10. Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Sociologija - Odnos psihologije prema - Nauka i nauno saznanje drugim drutvenim naukama - Vrste saznanja - Predmet i metod psihologije - Objanjenje i vrste objanjenja Znanja

54

1.2.9. MEDICINA ZA POMORCE 1. Naziv predmeta: MEDICINA ZA POMORCE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

24 24

12 12

36 36

3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o Meunarodnim propisima i pomorskim zdravstvenim dokumentima; - Sticanje znanja o povredama na brodu; - Sticanje znanja o simptomima karakteristinih oboljenja na brodu; - Uoavanje znaaja pruanja prve pomoi i medicinskog zbrinjavanja spasenih; - Osposobljavanje za pruanje prve pomoi.

55

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Pomorska zdravstvena dokumenta i propisi - Razvija osjeaj - Navodi pomorska - Razlikuje odgovornosti o zdravstvena zdravstvena realizaciji dokumenta i dokumenta meunarodnih propise - Razlikuje osnovne propisa elemente sadraja meunarodnog sanitarnog pravilnika - Razlikuje namjenu i sadraj pomorske izjave - Uoava znaaj zdravstvenog pregleda Znaaj prve pomoi i brodska apoteka - Razvija osjeaj - Uoava znaaj - Obrazlae znaaj odravanja pravovremenog postupka prve kompleta prve pruanja prve pomoi i brze pomoi u pomoi reakcije ispravnom stanju - Poznaje sadraj - Nabraja i - Razvija kompleta prve objanjava vrste i pomoi prema raspored kompleta odgovornost prema nacionalnim za prvu pomo pruanju prve zakonima - Navodi lijekove na pomoi - Poznaje lokacije na brodu unesreenom brodu gdje je - Obrazlae znaaj i - Razvija osjeaj postavljen komplet postupak preuzimanja prve pomoi sterilizacije odgovornosti u - Poznaje sadraj medicinskih odsudnim kompleta prve instrumenata momentima pomoi u amcu za spaavanje - Upotrebljava sredstva iz kompleta prve pomoi - Uporeuje naine davanja injekcija - Poznaje znaaj test doze na penicilinske preparate - Uoava znaaj sterilizacije medicinskih instrumenata - Vri sterilizaciju medicinskih

Preporuke za izvoenje nastave - Prezentacija dokumenata

Praktina vjeba: - Pruanje prve pomoi upotrebom odgovarajueg kompleta

56

uenik instrumenata Opekotine, smrzotine, posledice visoke i niske temperature - Razvija osjeaj o - Razlikuje osnovne - Obrazlae osnovnu potrebi poznavanja sisteme ljudskog strukturu i ljudskog organizma tijela funkcionisanje i njegovim - Poznaje funkciju i ljudskog tijela osnovnim razlikuje vanije - Opisuje povrede funkcijama djelove ljudskog kao opekotine i - Razvija skeleta smrzotine - Poznaje funkciju i - Opisuje posljedice odgovornost prema razlikuje vanije izlaganju visokoj i strunom pruanju djelove miinog niskoj temperaturi prve pomoi sistema - Poznaje funkciju i razlikuje vanije djelove kardiovaskularnog sistema - Poznaje funkciju i razlikuje vanije djelove respiratornog sistema - Poznaje funkciju i razlikuje vanije djelove digestivnog sistema i abdomena - Razlikuje opekotine, izgoretine, toplotne udare, pothlaivanje i smrzotine - Poznaje naine pruanja prve pomoi u sluajevima poara - Razlikuje stepene opekotina i smrzotina - Uporeuje naine pruanja prve pomoi u sluajevima izgoretina i opekotina - Uoava znaaj dezinfekcije povrijeenih mjesta i sterilnosti

Informativni ciljevi i sadraji uenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Prikaz sistema na atlasu ljudskog organizma - Upotreba kompleta prve pomoi kod povreda visokom i niskom temperaturom

57

uenik previjanja - Razlikuje posljedice toplotnog udara - Poznaje postupke postepenog rashlaivanja povrijeenog - Uporeuje smrzavanje i pothlaivanje - Poznaje mjere pruanja prve pomoi za vraanje tjelesne temperature Lomovi i iaenja i povrede kime - Poznaje povrede - Obrazlae i lomova kostiju, objanjava iaenja zglobova simptome i i istegnua miia i pruanje prve vezivnog tkiva pomoi prilikom lomova, iaenja i - Razlikuje tipove preloma istegnua - Obrazlae povrede - Poznaje pravila imobilizacije kime i nabrojati - Poznaje postupke mogue posledice pruanja prve pomoi ukljuujui imobilizaciju formacijskim i improvizovanim sredstvima - Poznaje posljedice usljed povrede kime - Prua prvu pomo ukljuujui kontrolu oseaja na ekstremitetima - Poznaje postupak transporta povrijeenih u sluaju loma kime Srani problemi, utapanje, guenje i trovanje - Objanjava uzroke i - Poznaje simptome i posljedice sranih simptome sranih problema, problema, stanja i utapanja i guenja posljedice - Uporeuje pravila utapanja i guenja pruanja prve - Obrazlae rizik

Informativni ciljevi i sadraji uenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

Razvija snalaljivost u novonastalim situacijama Razvija sposobnost improvizacije kod pruanja prve pomoi

Praktina vjeba: - Imobilizacija formacijskim i improvizovan im sredstvima

Razvija snalaljivost u novonastalim situacijama Razvija sposobnost improvizacije kod

Praktina vjeba: - Vetako disanje i - Masae srca - Prouavanje IMDG coda

58

uenik pomoi sranih problema, utapanja i guenja - Poznaje vjetako disanje metodom usta na usta - Poznaje situacije u kojima se ovaj metod ne primjenjuje - Poznaje limitirajue faktore koji masau srca ne dozvoljavaju - Poznaje postupak kombinacije vetakog disanja usta na usta i masaa srca - Poznaje pravila kontrole prevoza opasnih tereta prema IMO/IMDG code - Poznaje sadraj kompleta prve pomoi - Poznaje postupke prve pomoi kod povreda sa opasnim materijama: oiju, koe, disajnih puteva i organa za varenje Zdravlje i higijena u brodskim uslovima ivota i rada - Razvija osjeaj - Uoava znaaj - Obrazlae znaaj pripadnosti pravilnog izbora kvalitetne ishrane i brodskom kolektivu hrane ispravnosti pitke - Razvija osjeaj - Poznaje opasnosti vode potovanja izazvane - Obrazlae standarda i bakteriolokom posljedice sprovoenja mjera neispravnou pitke infektivnih bolesti u predvienoj vode (trbuni tifus, - Objanjava znaaj periodici infektivna utica dezinfekcije, ...) dezinsekcije i - Poznaje postupak deratizacije hlorisanja vode - Obrazlae - Uporeuje uzroke i simptome i razlikuje simptome karakteristike i karakteristike tropskih i polnih infektivnih bolesti bilesti

Informativni ciljevi i sadraji uenik trovanja opasnim materijama na brodu

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik pruanja prve pomoi - Razvija odgovornost prema primjeni imdg coda

Preporuke za izvoenje nastave

Praktina vjeba: - Pruanje prve pomoi upotrebom odgovarajueg kompleta

59

Informativni ciljevi i sadraji uenik - Obrazlae simptome i karakteristike akutnih hirurkih bolesti - Obrazlae simptome i karakteristike mehanikih povreda oka

Formativni ciljevi

uenik - Uoava znaaj redovne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije brodskih prostorija i skladita - Poznaje karakteristike tropskih bolesti - Poznaje karakteristike polnih zaraznih bolesti - Poznaje karakteristike akutnih hirurkih bolesti - Razlikuje vrste hirurkih stanja - Poznaje karakteristike mehanikih povreda oka - Uoava znaaj strunog pruanja prve pomoi kod povreda oka Medicinsko zbrinjavanje spasenih i psiholoki problemi - Uporeuje bolesti i - Razvija osjeaj - Objanjava shvatanja vanosti povrede na osnovu zdravstveni pregled detaljnog pregleda toka bolesti, pacijenta pacijenta uoenog opteg - Objanjava - Razvija stanja, odgovora medicinsko odgovornost prema pacijenta na zbrinjavanje strunom pruanju postavljena pitanja spaenih prve pomoi i analizom pokreta ukljuujui ok, - Razvija osjeaj - Razlikuje pothlaivanje i preuzimanja posljedice i povrede nastale odgovornosti u povrede u sluaju nakon dueg odsudnim pothlaivanja izlaganja hladnoi momentima (hipotermije), - Objanjava stanja pomoraca izazvana - Razlikuje mjere i postupke vraanja psiholokim i tjelesne psihijatrijskim temperature problemima - Razlikuje postupke otklanjanja posljedice dueg izlaganja vjetru i vlazi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Upotreba medicinske lutke

60

uenik - Poznaje propisane mjere prve pomoi u sluajevima smrzavanja ekstremiteta - Poznaje simptome morske bolesti i prua prvu pomo - Razlikuje karakteristike sunanice i opekotine zbog dueg izlaganja sunevim zracima i navodi propisane mjere pruanja prve pomoi - Poznaje stanje oka i navodi propisane mjere prve pomoi - Poznaje stanje optereeno psiholokim i psihijatrijskim problemima - Poznaje opasnost po moralno stanje posade ugroeno psiholokim i psihijatrijskim problemima pojedinca Medicinski savjeti putem sredstava radio komunikacije - Razvija povjerenje - Obrazlae principe - Uoava znaaj u sistem GMDSS GMDSS BMed1 i demonstrira nain komunikaciju - Razlikuje metode traenja i prijema upotrebe radio medicinskih savjeta medicinskih savjeta putem radio komunikacija - Poznaje prijem medicinskog savjeta posredstvom radio komunikacije od vanjskog savjetodavca Ustanovljenje smrti i postupci - Razvija - Poznaje znake - Definie stanje odgovornost smrti I njihove smrti realizacije obaveza karakterisitke - Objanjava prema umrlom na - Poznaje postupak proceduru sa

Informativni ciljevi i sadraji uenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Vjebe na radio ureajima u sistemu GMDSS

- Prezentacija dokumenata

61

Informativni ciljevi i sadraji uenik umrlim na brodu

Formativni ciljevi uenik konstatovanja stanja smrti - Poznaje proceduru sa umrlim na brodu

Socijalizacijski ciljevi uenik brodu

Preporuke za izvoenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. Ropac, R. Muli: Medicina za pomorce, Medicinska naklada d.o.o., Zagreb, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar; - Prikljukak za internet; - Video projektor; - Medicinska lutka; - Pribor za pruanje prve pomoi; - Brodska apoteka. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Doktor medicine; 10. Povezanost predmeta Znanja - Nain traenja i prijema medicinskih savjeta putem radio komunikacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Signalizacija i komunikacija - Sistem GMDSS u pomorstvu

62

1.2.10. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 1. Naziv predmeta: HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

56 56

16 16

72 72

3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o fizikim svojstvima tenosti; - Poznavanje