Transcript
 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  1/24

  Transporturile maritime

  I. n practica comercial! ntlnim dou! tipuri de

  exploatare comercial!a navelor:

  1. Naviga"ia neregulat!, sau tramp

  nu este legat! de o anumit! rut! de transport, de anumite porturi fixe de

  expediere "i destina#ie.

  navele utilizate colind!m!rile "i oceanele "i acosteaz!n porturile unde li

  se ofer!condi#iile de transport cele mai avantajoase.

  situa#ia armatorilor este clar!numai la timpul prezent.

  fiecare curs! satisface n general interesele unui singur navlositor, care

  dispune de o partid!de marf!suficient de mare pentru a ocupa spa#iul oferit

  de nava n cauz!.

  aceste nave transport!n general m!rfuri grele "i voluminoase m!rfuri de

  mas!(#i#ei "i derivate petroliere, minereuri, c!rbuni etc.).

  Contractul de transport: Charter party + Conosament precizeaz!condi#iile

  transportului n cauz!.

  2. Naviga"ia regulat!, sau de linie

  furnizeaz!servicii unei clientele numeroase;

  se caracterizeaz!prin lipsa dependen#ei fa#!de un singur expeditor;

  are orar fix.

  Contractul de transport Booking Note (nota de rezervare a spa#iului de

  transport pe nava de linie) "i/sau Conosament (Bill of Lading).

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  2/24

  2

  3. Activitatea de brokeraj

  Activitatea de brokeraj reprezint! activitatea de intermediere ntre

  armator "i navlositor n vederea nchirierii spa#iului necesar nc!rc!rii "i

  transport!rii m!rfii ntre dou!"i mai multe porturi.Pentru intermediere brokerul prime"te un comision din partea

  armatorului stipulat n Charter Party sub forma unui procent (care variaz!

  ntre 2,5 "i 5%), care se aplic! asupra navlului, navlului mort "i a

  contrastaliilor.

  Dup! natura activit!#ii pe care o ndeplinesc, brokerii se mpart n 5

  categorii:- agen#i intermediari de asigurare (insurance brokers);- agen#i intermediari de vnz!ri navale (brokers for the sale of ships);- agen#i intermediari de nc!rcare (loading brokers);- agentul protector sau supervizor - ap!r! interesele p!r#ii care l-a

  angajat;

  - agen#i intermediari navlosiri (chartering brokers).

  4. Tehnica navlosirii

  Teoretic, momentul nceperii opera#iunii de navlosire l constitue primirea de

  c!tre broker a cererii de tonaj(1):

  - document tipizat;

  - reprezint! dispozi#ia dat!de o societate de a angaja nave n numele "i pe

  contul ei mandatul de navlosire;- con#ine toate elementele de care trebuie s!se #in!seama: marfa, cantitatea,

  portul de nc!rcare, norma de nc!rcare, condi#ia de desc!rcare, rata de

  contrastalii "i modul de reglementare a pl!$ii, data disponibilit!#ii m!rfii,

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  3/24

  3

  data expir!rii acreditivului, cine face asigurarea, referiri la transbord!ri,

  nc!rc!ri par#iale, nc!rc!ri pe punte etc.

  Prospectarea pie#ei(2) cererea de ofert! de tonaj (ntocmit! de

  broker) studierea ofertelor primite ncheierea contractului de transport.Ultimul act pe care l ntocme"te brokerul n vederea ndeplinirii

  sarcinii sale este avizul de navlosire(3)pe care l trimite agentului economic.

  Sarcina brokerului se consider! ncheiat! n momentul primirii mandatului

  de navlosire mpreun!cu cererea de tonaj. De regul!contractul de navlosire

  este tipizat "i specific fiec!rui flux de m!rfuri, n cursul negocierii purtndu-

  se discu#ii numai n jurul principalelor elemente constitutive sau acelorclauze tip!rite pe care o parte dore"te s!le modifice sau s!le elimine.

  II. Contractul de transport maritim

  Conven#ia Na#iunilor Unite (regulile de la Hamburg) privind

  transporturile pe mare, define"te contractul de transport pe mare ca orice

  contract prin care c!r!u"ul se oblig!, contra pl!#ii unui navlu, s! transporte

  m!rfuri pe mare de la un port la altul. Prevederile sale nu se aplic!

  contractelor de tip Charter Party.

  Tipuri de contracte de navlosire:

  A. Charter by demise (Bareboat charter)

  Contractul Charter by demise (Bareboat charter) se utilizeaz!

  destul de rar, este un contract de nchiriere a unei nave prin care proprietarul

  armator pune la dispozi#ia navlositorului armator, folosin#a temporal!a unui

  vas nearmat, n schimbul unei chirii (hire), care se calculeaz!n func#ie de

  durata folosin#ei. Navlositorul-armator bareboat ob#ine loca#ia navei f!r!

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  4/24

  4

  echipaj sau dotarea cu materiale specifice "i "i asum! obliga#ia de a pl!ti

  ntre#inera, repara#iile curente sau accidentale, andocarea, aprovizionarea,

  navlosirea, asigurarea, taxele portuale "i de trecere prin canale, adic!n

  general toat! partea financiar! a exploat!rii comerciale #i tehnice.Proprietarul-armator este obligat s!pun!la dispozi#ia navlositorului-armator

  nava n stare tehnic! apt! de navigabilitate "i s! prezinte documentele de

  nregistrare, certificatul de na#ionalitate ct "i cel de clas!. Locatarul poate

  avea dreptul (dac!se specific!n contract) de a arbora pavilionul companiei

  sale, al!turi de pavilionul na#ional al navei "i pavilionul companiei

  proprietarului.

  B. Booking Note

  Contractul Booking note, sau avizul de angajament, reprezint! o not! de

  rezervare a spa#iului de transport necesar pentru expedierea unei cantit!#i

  determinate de marf!%i se folose"te n general n naviga#ia de linie.

  Contractul Booking noteprecizeaz!condi#iile principale n care se execut!

  transportul:

  - marfa care face obiectul transportului;- cantitatea "i modul de prezentare la transport;- portul de nc!rcare "i portul de desc!rcare;- numele "i adresa expeditorului;- numele "i adresa destinatarului;- condi#ia de nc!rcare/desc!rcare;- nivelul navlului.

  Contractul Berth notese utilizeaz!cu prec!dere n naviga#ia de tip tramp "i

  de linie care nu lucreaz! dup! orare fixe. El apare sub forma une scrisori

  adresat! de agentul armatorului c!tre navlositor, prin care se confirm!

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  5/24

  5

  angajarea spa#iului necesar "i celelalte condi#ii principale n care urmeaz!s!

  aib! loc transportul. Pe unul sau mai multe exemplare ale acestei scrisori,

  navlositorul urmeaz! s! semneze de luare la cuno"tin#!. Acest document

  trebuie acoperit ulterior de un conosament.

  C. Charter party

  Contractul Charter party ncorporeaz! condi#iile contractului de

  transport cu nave de curse neregulate (tramp).

  Contractul Charter partyapare n dou!forme:

  1.Voyage Charter Party nchirierea navei pentru un num!r de voiaje(n cazul n care este vorba de mai multe voiaje se precizeaz! num!rul de

  voiaje consecutive "i perioada de valabilitate a contractului).

  Caracteristici:

  a. n cazul contractului Voyage Charter Party apar probleme cuprivire la determinarea staliilor, contrastaliilor "i despatch

  money, care nu apar n cazul navlosirii pe timp.

  b. Opera#iunile de nc!rcare/desc!rcare pot fi n sarcinanavlositorului sau n a armatorului.

  c. Navlositorul "i asum!anumite riscuri: imobilizarea temporal!,desc!rcarea n alt port (n caz de greve, conflict armat).

  d. ntarzierea datorat! riscurilor obi"nuite de pe mare estesuportat! n general de armator (la time charter party apare

  men$iunea suspension of hire, dac!motivele sunt imputabilearmatorului).

  e. Navlul se calculeaz!n general n func#ie de cantitatea/volumulde m!rfuri transportate, sau ca o sum! global! n func#ie de

  capacitatea navei (lump sum).

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  6/24

  6

  2. Time Charter Party navlositorul nchiriaz! nava pe o perioad!determinat!de timp.

  Caracteristici:

  a. nc!rcarea/desc!rcarea, cheltuielile cu combustibilul, taxele decanal "i cele portuare sunt ntotdeauna n sarcina navlositorului (n

  Voyage pot fi suportate de armator).

  b. Conform codului BALTIME, comandantul are obliga#ia de arespecta ordinele navlositorului cu privire la exploatarea navei.

  c. ntreaga r!spundere comercial!cade n seama navlositorului.d.

  Navlul se calculeaz! n func#ie de timpul n care nava st! ladispozi#ia navlositorului.

  Principalele clauze ale contractului charter-party:

  1. denumirea navei, caracteristicile principale, capacitatea util!;2. date referitoare la perioada n care trebuie s! nceap! executarea

  voiajului, data la care se estimeaz! c! nava urmeaz! s! soseasc! n

  portul de nc!rcare, prima zi de cnd ncep s!curg!staliile "i ultima zi

  admis! pentru nc!rcare, precum "i durata de mar" din portul de

  nc!rcare pn!n portul de desc!rcare;

  3. modul de avizare privind sosirea navei n portul de nc!rcare;4. descrierea m!rfi;5.porturile n care trebuie s!opereze nava, portul de nc!rcare "i cel de

  desc!rcare;6. navlul, modul de calcul, moneda;7. condi#ia de navlosire, modul n care sunt suportate costurile de

  nc!rcare/desc!rcare;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  7/24

  7

  8. norme de nc!rcare/desc!rcare, modul de calcul al staliilor,contrastaliilor, rate de despatch/demurrage;

  Timp de stalii (laytime sau laxday) perioada maxim! n carenavlositorul trebuie s! efectueze opera#ia de nc!rcare/desc!rcare, f!r!

  nici un fel de penalitate din partea armatorului.

  Contrastalii imobilizarea navei pentru pentru opera#iuni de

  nc!rcare/desc!rcare n afara timpului de stalii convenit.

  Demurrage reprezint! valoarea n bani a contrastaliilor pe care o

  pl!te"te navlositorul armatorului (pentru zilele de supercontrastalii

  demurrage-ul este dublu).

  Despatch money suma de bani pe care armatorul o pl!te"te

  navlositorului pentru timpul de stalii economisit. Se pl!te"te numai dac!

  n contract (Ch/P) se specific!expres acest lucru.

  9. detalierea r!spunderilor c!r!u"ului "i nc!rc!torului referitoare laavarierea m!rfii "i a navei (avarie comun!);

  10.ruta de transport;11.clauzele speciale pe care trebuie s! le con#in! conosamentele, n

  leg!tura acestora cu Ch/P-ul;12.clauza devierii de la ruta normal!de transport;13.cauza de for#!major!;14.situa#ia navei n momentul nchirierii;15.clauza de arbitraj;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  8/24

  8

  16.starea de navigabilitate;17.clasa de registru a navei;18.r!spunderea n caz de nc!rcare a m!rfii pe punte.

  Orice contract de transport prevede patru obliga"ii principale ale

  c!r!u#ului:

  1. nava trebuie s!fie n stare de navigabilitate;2. nava trebuie s! dispun! de suficient combustibil "i de alte materiale

  necesare pentru a permite ajungerea la urm!torul port;

  3.

  s!execute contractul de transport cu o diligen#!rezonabil!;4. s!efectueze transportul direct "i f!r!ntrzieri.

  III. Navlu

  Navluleste pre#ul pe care navlositorul l pl!te"te armatorului pentru

  deplasarea m!rfurilor dintr-un port n altul pe ruta cea mai direct!, cu

  diligen#!rezonabil!.

  n vederea dezvolt!rii activit!#ii lor, armatorii trebuie s! ac#ioneze

  pentru:

  - mbun!t!#irea presta#iilor de transport o mai bun! conservare am!rfurilor transportate, reducerea duratei de transport, mbun!t!#irea

  frecven#ei de plecare a navelor dintr-un anumit port, sosirea la timp nportul de destina#ie.

  - Reducerea nivelului navlului, al costurilor de cump!rare "i deexploatare a navelor.

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  9/24

  9

  III.1. Navlu. Elementele pre"ului de cost

  a). Cheltuieli legate de achizi#ionarea "i ntre#inerea n stare de

  navigabilitate a navei (depind de costul materialelor "i al manoperei, decererea "i oferta n momentul achizi#iei).

  Capacitatea volumetric!: tone registru 1 ton! registru = 100 picioare

  cubice = 2.8315 mc(1mc=35,34 picioare cubice);

  Tonaj registru brut (TRB)= volumul total al spa#iilor nchise

  Tonaj registru net (TRN)= volumut spa#iilor destinate nc!rc!rii

  Dead weight-ul navei greutatea n tone pe care o poate transporta nava ncondi#ii bune de naviga#ie (marf!, combustibil, rezerve de hran!, ap!, etc.).

  Cargo-capacity greutatea m!rfurilor n tone pe care le poate transporta

  nava.

  Pentru navlositor este necesar!cunoa"terea: TNR"i cargo-capacity.

  b). Cheltuieli legate direct de exploatarea navei: combustibil, salariile

  personalului navigant, costurile materialelor necesare deplas!rii, etc.

  c). Cheltuieli necontrolate de armator "i legate direct de exploatarea

  navei: taxe de canale, de andocare, etc.

  d). Modalitatea "i moneda de plat! a navlului de regul! navlul se

  pl!te"te anticipat (cu 5-7 zile nainte de prezentarea la nc!rcare sau de

  semnarea conosamentului) "i ntr-o moned!convertibil!. Sunt situa#ii n care

  navlul se pl!te"te par#ial sau total la destina#ie n maxim 30 de zile.

  n cazul transporturilor de linie n caz de depreciere se poate percepe otax! de devalorizare, pentru c! tarifele navelor de linie sunt valabile pe o

  perioad!de 6 12 luni.

  e). Nivelul primelor de asigurare n func#ie de risc

  f). Cheltuielile generale ale firmei de transporturi

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  10/24

  10

  g). Condi#ia de livrare principalele condi"ii de navlosire:

  A. FOB FIS (FREE IN STOVED) = FOB stivuit, adic! navlu nuinclude cheltuielile de nc!rcare "i nici cele de stivuire (materiale

  necesare pentru stivuire).B. FIO (FREE IN AND OUT) = franco nc!rcat-desc!rcat

  cheltuielile legate de nc!rcare/desc!rcare sunt suportate de

  navlositor + plata folosirii instala#iilor de pe nav! n vederea

  nc!rc!rii condi#ie specific!pentru m!rfurile generale. Principalele

  variante ale FIO:

  1. La navele de linie avem: Liner terms in/out armatorul suport!cheltuielile de nc!rcare/desc!rcare se efectueaz! n ritmul cel mai

  rapid suportat de nav!. Liner in/free out armatorul suport! doar

  cheltuielile de nc!rcare.

  2. F.D. (FREE DISCHARGE) cheltuielile de desc!rcare sunt

  suportate n ntregime de navlositor.

  3. FIOS (FREE IN OUT AND FREE STOVED) cheltuielile de

  nc!rcare/desc!rcare "i cele de stivuire sunt n contul m!rfii. La

  m!rfurile de mas!n englez!pentru stivuire se utilizeaz!TRIMMED

  n loc de STOVED.

  C. SOTTO PALANCO (AT SHIPPS TACKLE) prevede ca marfa s!fie adus! de-a lungul navei, sub palanc(dispozitiv de nc!rcare). La

  desc!rcare primitorul trebuie s!ia marfa din crlig.

  III.2. Navlu. Formele de stabilire a navlului

  a). Sub forma unei sume pe ton!/mc/sau pe ton!/mc

  b). Sub form!de sum!global!pe nav!= lump sum

  c). Pe unitate de timp (Time Charter Party)

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  11/24

  11

  d). Pre#urile de transport cu navele de linie sunt sub form! de tarife pe

  ton!/mc publicate pe rela#ii.

  e). Procent din valoarea m!rfii (ad valorem).

  f). La produse petroliere baza calculului ton! lung! 1,016 kg sau 2240livre + voiajul dintre porturi (se constitue o tabel! de tarife) WORLD

  WIDE TANKER NOMINAL FREIGHT SCALE.

  III.3. Navlu. Factorii care influen"eaz!navlul

  - raportul cerere/ofert!;-

  spa#iul de transport alocat, felul m!rfii exist! mai nulte pie#e denavluri cum ar fi: pia#a transportului de c!rbune, pia#a transportului de

  cherestea, pia#a transportului de petrol "i produse petroliere, pia#a

  transportului de cereale etc,;

  - gradul de ocupare al capacit!#ii navei, gradul de dotare suplimentar!,pericolul manipul!rii %i al transportului;

  - capacitatea navei (la dublarea capacit!#ii navei costul de construc#iecre"te cu 40% "i cel de combustibil cu 35%);

  - distan#a parcurs!n mar";- clasificarea navei vechimea maxim!admis!este de 15 ani;- normele de nc!rcare/desc!rcare cu ct normele de

  nc!rcare/desc!rcare sunt mai mari cu att navlul este mai mic =>

  timp de stalii mic;

  - gradul de dotare al porturilor, capacitatea de operare simultan! "iregimul de lucru;

  - nivelul taxelor de tranzitare prin canale "i strmtori;- taxele portuare (dues), taxe pl!tite de armatori pentru utilizerea

  temporar! a instala#iilor. Tolls taxe percepute de administra#ia

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  12/24

  12

  portuar!. De obicei structura "i nivelul taxelor portuare trebuie puse

  de acord cu statul. Dup! destina#ia lor taxele portuare pot fi grupate

  astfel: taxe de lumin! (light dues); taxe de port (port dues); taxe de

  cheiaj (berthiage, wharfage, quay, pier dues); taxe de ancoraj(anchorage dues); taxe de canal (canal dues) etc.

  - pre#ul combustibilului;- distan#a la care se g!se"te nava de portul de nc!rcare;- posibilitatea nc!rc!rii cu m!rfuri a navei la cursa de retur;- situa#ia social politic!din zon!;-

  situa#ia geografic!a portului riscul de nghe#;- modul de calculare a timpului de stalii, rata de despatch/demurrage;- data efectu!rii pl!#ii navlului "i valuta de plat!;- modalitatea de navlosire.

  IV. Conosamentul (Bill Of Lading)

  Conosamentul se define"te ca fiind un document care eviden#iaz!

  nc!rcarea m!rfii pe o nav!. Conosamentele au un con#inut care nu difer!

  prea mult de la un tip la altul ca urmare a regulilor uniforme stabilite prin

  conven#iile interna#ionale de la Haga, Haga-Visby, Bruxelles "i Conven#ie

  Na#iunilor Unite pentru transporturile m!rfurilor pe mare Hamburg.

  Conform Regulilor de la Hamburg din 1978, conosamentul

  reprezint! un document care face dovada unui transport pe mare.

  Conosamentul atest! preluarea sau nc!rcarea m!rfurilor pe nav! de c!tre

  c!r!u", precum "i obliga#ia acestuia de a preda m!rfurile contra prezent!rii

  documentului.

  - conosamentul este semnat de c!r!u"sau de un mputernicit al acetuia;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  13/24

  13

  - conosamentul face dovada existen#ei contractului de transport;- conosamentul este un titlu reprezentativ al m!rfurilor care se

  transport! pe nava respectiv!. Poate fi negociat n timpul

  transportului. Posesorul conosamentului poate la destina#ie s! ridicesingur m!rfurile sau poate s!-l gireze unei alte persoane. D!

  posibilitatea proprietarului m!rfii s!dispun!de ea ct mai operativ.

  - Conosamentul este un instrument de credit ntruct n baza lui sedeschide, prin intermediul b!ncilor, creditul necesar finan#!rii

  contractului de vnzare-cump!rare.

  1. Con"inutul conosamentului:

  - natura m!rfurilor;- starea aparent!a m!rfurilor;- numele "i sediul principal al c!r!u"ului;- numele nc!rc!torului;- destinatarul, dac!este men#ionat de nc!rc!tor;- portul de nc!rcare/desc!rcare, porturile de transbordare;- numele navei;- locul "i data emiterii conosamentului;- men#ionarea navlului n conosament este obligatorie;- data sau perioada de livrare a m!rfurilor n portul de desc!rcare;- num!rul exemplarelor negociabile semnate de c!r!u" sau de

  comandantul navei (de obicei un set de 3 originale);- principalele clauze "i condi#iile de transport;- declara#ia nc!rc!torului (dac!este cazul) c!m!rfurile vor fi sau vor

  putea fi nc!rcate pe punte;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  14/24

  14

  - data nc!rc!rii efective a m!rfurilor pe nav! n cazul n carenc!rc!torul a primit un conosament pe care scrie preluate pentru

  transport received for shipment el poate cere ulterior un

  conosament cu men#iunea nc!rcat la bord shipped on board, nschimbul restituirii celui primit nainte de nc!rcarea efectiv!;

  - denumirea conven#iilor care guverneaz!conosamentul;- limita sau limitele r!spunderii c!r!u"ului n sensul cre"terii fa#! de

  prevederile conven#iei care guverneaz!conosamentul.

  2. Men"

  iuni ce se pot face n conosament:- n ceea ce prive"te calitatea m!rfurilor- n ceea ce prive"te cantitatea m!rfurilor

  3. Tipuri de conosamente:

  A. Tipuri de conosamente n func#ie de modul de transmitere a propriet!#ii:

  1. Conosamentul nominativ se transmite numai prin cesiune.Pentru a se simplifica procedura majoritatea statelor au adoptat

  procedura transmiterii cambiale =gir.

  2. Conosamentul la ordin se transmite prin andosare. Andosarea sepoate face n plin (indorsment in full) atunci cnd se

  nominalizeaz! persoana, sau n alb (indorsment in blank).

  Posesorul se nume"te girant indorser iar persoana nominat! se

  nume"te girator endorsee. Dac!nu se indic!persoana c!reia i setransmite "i apare doar semn!tura girantului atunci acesta circul!

  ca un titlu la purt!tor.

  3. Conosament la purt!tor

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  15/24

  15

  B. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al momentului

  nc!rc!rii:

  1. Conosament nc!rcat la bord ( shipped on board) indic!faptul c!marfa a fost nc!rcat! la bordul navei. Se emite pe bazaordinului de mbarco (mates recipit) emis de ofi#erul secund, care

  este responsabil cu nc!rcarea "i desc!rcarea. n documentul:

  ordinul de mbarco se indic! num!rul coletelor nc!rcate,

  m!rcile, greutatea, locul acestora pe nav!.

  2. Conosamnt primit spre nc!rcare (receive for shipment bill oflading) se elibereaz! n cazul n care m!rfurile au fost predatec!r!u"ului spre nc!rcare.

  C. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al rutei "i destina#iei

  de transport acoperite:

  1. Conosament oceanic sau maritim (ocean B/L);2. Conosament de serviciu eliberat n cazul n care la transport

  particip!mai mul#i c!r!u"i, eliberat la ordinul c!r!u"ului principal;

  3. Conosament direct (through B/L) acoper! ntreaga distan#!detransport de la locul de nc!rcare pn! la locul de desc!rcare

  indiferent de modalitatea de transport (feroviar, rutier, fluvial,

  maritim) "i mijlocul de transport folosit. Se utilizeaz!mai ales n

  transportul containerizat.

  D. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al continuit!#ii

  transportului:

  1. Conosament f!r!transbordare;2. Conosament cu transbordare.

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  16/24

  16

  E. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al persoanei care l

  elibereaz!:

  1. Conosamente eliberate de c!r!u#i;2. Conosamente eliberate de agen"ii c!r!u#ului;3. Conosamente eliberate de un operator multimodal sau de o

  cas!de expedi"ie interna"ional!.

  F. Tipuri de conosamente n func#ie de modul de realizare al transportului

  maritim:

  1. Conosamente conven"ionale pt m!rfuri de mas!/naviga#ia tramp2. Conosamente de linie(liner B/L)

  G. Tipuri de conosamente n func#ie de angajarea navei n Romnia:

  1. CONLINEBILL nave de linie2. CONGENBILL nso#esc un Charter Party (tramp).3. CONBILL- se folose"te n naviga#ia tramp care nu face referire

  la un Charter Party, n general este un tip de conosament care le

  mbin!pe cele dou!.

  V. Sistemul BOLERO

  - Bolero International LTD, prin acest sistem "i propune: facilitareacomer#ul interna#ional prin mijloace electronice;

  - legea care guverneaz!reglement!rile BOLERO este cea englez!;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  17/24

  17

  - Conosamentul electronic Bolero Bill of Lading (BBL) are dou!componente: componenta documentar! (textul BBL) "i

  componenta informatic!.

  VI. Executarea contractului de transport maritim

  Executarea contractului de transport maritim:

  1. Anun#ul de sosire al navei n port2. Libera practic!3. Notice of readiness nav!apt!pentru nc!rcare4. Cargo-planul5. Ordinul de mbarco Mates receipt6. Stalii

  - istoricul opera#iunilor (rapoarte zilnice ale stivadorilor) Statement offacts

  - foaia timpului Time-sheet7. Contrastalii8. Demurrage9. Despatch money10.Decontare11.Desc!rcarea la destina#ie12.Manifestul13.Cargo-reportul

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  18/24

  18

  A. Anun"ul de sosire al navei n port

  - Con$ine pozi#ia navei %i data de sosire aproximativ!a navei n portulde nc!rcare.

  - Aviz!rile se fac cu 10 15 zile nainte de sosirea navei n port.- Avizarea definitiv!se face cu 24-48 ore naintea intr!rii n port.

  B. Libera practic!

  La sosirea navei n rad!, comandantul navei trebuie s! anun#e

  organele portuare pentru a primii din partea acestora dreptul de a acosta la

  dan!.Libera practic

  !

  reprezinta aprobarea dat!de organele portuare pentrua opera n portul respectiv. Aceasta se acord!dup!ce nava a fost inspectat!

  de organele sanitare, vamale "i grenicere"ti.

  n vederea acost!rii navei la dan!, agentul ntocme"te buletinul de

  pilotaj pe care l remite serviciului de pilotaj. Serviciile de pilotaj sunt

  prestate la orice or! din zi "i din noapte, cu aprobarea C!pit!niei portului.

  Pilotarea navei se execut! cu motoarele navei dar "i cu ajutorul

  remorcherelor. Asisten#a remorcherelor este obligatorie pentru orice nav!de

  la 1000 TRN n sus.

  De ndat! ce nava a acostat, agentul informeaz! telegrafic sau prin

  telex pe armator asupra datei acost!rii.

  Dup!ob#inerea dreptului de liber!practic!, agentul navei l ajut!pe

  comandant la ndeplinirea tuturor formalit!#ilor de sosire:

  depunerea declara#iei comandantului la Comandamentul portului;

  depunerea declare#iei pentru provizii la vam!.

  Comandantul prime"te formularul General Declaration prin care i se

  aduc la cuno"tin#!principalele uzan#e ale portului.

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  19/24

  19

  C!pitanul are obliga#ia ca n termen de o or! s! ndeplineasc!

  formalit!#ile de sosire "i s!predea la C!pit!nia portului:

  - certificatul de deratizare al navei;- certificatul de na#ionalitate;- certificatul de tonaj;- certificatul de bun!func#ionare a echipamentului de ridicare;- certificatul de navigabilitate;- certificatul de bun!func#ionare a sta#iei radio "i telegraf.

  Comandantul navei trebuie s!preg!teasc!nava de nc!rcare. Dac!n

  contractul de navlosire se prevede ca materialul de separa#ie "i fardaj, delegare "i fixare a m!rfurilor la bord, trebuie procurat de armator acesta

  trebuie procurat din timp "i trebuie s!se afle la bord.

  C. Nav!apt!pentru nc!rcare (Notice of Rediness)

  Nav! apt! pentru nc!rcare (Notice of Rediness) reprezint!

  notificarea f!cut! de comandant c!tre nc!rc!tor cum c! nava este gata de

  nc!rcare din toate punctele de vedere.

  D. Planul de nc!rcare (Cargo-plan)

  Cargo-planul indic! dispunerea m!rfurilor pe magazii "i porturi de

  destina#ie, la ntocmirea acestuia comandantul navei "i "eful stivador lund

  n considerare o mul#ime de factori: natura m!rfurilor, greutatea, volumul,

  ambalajul, rota#ia porturilor, etc.

  E. Ordinul de imbarco sau recipisa primului ofi"er (Mates receipt)

  - func#ia principal!este aceea de a face dovada prelu!rii m!rfii de c!tretransportator "i are for#!probant!incontestabil!n justi#ie;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  20/24

  20

  - este primul document care nso#e"te marfa la nc!rcare;- se ntocme"te n mai multe exemplare de c!tre agentul nc!rc!tor;- pe unul din exemplare semneaz! comandantul navei de primirea

  m!rfii%- se nmneaz! ajutorului comandantului care r!spunde de nc!rcarea

  m!rfurilor pe nav!.

  F. Stalii, contrastalii, supercontrastalii, demurage #i dispatch money

  1. StaliiTimpul de stalii (laytime sau laxday):perioada maxim!stipulat!n

  contract, n care navlositorul trebuie s! efectueze opera#iunile de

  nc!rcare/desc!rcare, f!r!nici un fel de penalitate din partea armatorului.

  Uzan#ele portului Constan#a stabilesc ca timpul de stalii s!nceap!de

  la orele 14,00 n cazul n care notice-ul a ajuns nainte de 12,00; "i de la

  orele 8,00 ale zilei lucr!toare urm!toare dac!notice-ul a ajuns dup!-amiaz!

  (pn!n ora 16,00 sau smb!t!pn!la orele 12,30).

  Staliile stabilite n contract pot fi calculate separat (stalii ireversibile)

  pe fiecare port sau cumulat. Atunci cnd sunt calculate cumulat

  (nc!rcare/desc!rcare pentru ambele porturi) se numescstalii reversibile.

  Modul de calcul al staliilor:

  1. stalii calculate pe total nav! (cnd se operez! un singur fel demarf!)

  2. stalii calculate pe gur! de hambar (m!rfuri generale) laventajaz!pe armator.

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  21/24

  21

  ex:

  norma de nc!rcare: 600 tone pe gur!de hambar pe zi, calculat la 24 ore

  consecutive.

  Nava are 4 hambare "i a nc!rcat 14.500 tone

  norma de nc!rcare pe ntreaga nav!= 4x600

  Timpul de stalii = 14.500/ (4x600) = 6 zile "i 1 or!

  (100 tone x 24h)/2.400 = 1h

  Dac! nava luat! drept exemplu are la pup! "i la prov!(fore peak-uri)

  spa#ii de depozitare mai greu accesibile norma de nc!rcare pt acestea =

  250t pe or!Timpul de stalii = 14.500/(4x600)+(2x250) = 5 zile

  Dac! n Ch/P se precizeaz! ca timpul de stalii s! se calculeze separat

  pentru fore peak-uri"i after peak-uri se beneficiaz!de o perioad!mai

  mare de stalii.

  Timpul de stalii pentru cele 4 hambare = 14.500 500/4x600 = 5 zile "i 20h

  Timpul de stalii pentru peak-uri = 500/2x250 = 1 zi

  Timpul total de stalii = 6 zile "i 20 de ore

  3. Stalii calculate pe gur!de hambar/lucr!tor (per workalbe hatch) metoda l avantajaz!pe navlositor pt c!staliile nu curg dect

  pentru hambarele aflate efectiv sub opera#ii.

  4. Stalii calculate pe hambarul cel mare (lay days to count for thehihhest hold) hambarul cel mare este socotit acela n care s-a

  nc!rcat cea mai mare cantitate de mf. cea mai avantajoas!

  metod!de calcul pt navlositor.

  5. Stalii calculate conform clauzei zile curg!toare (runningdays)

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  22/24

  22

  6. Zile consecutive (consecutive days)7. Zile lucr!toare (working days WD)8. Stalii calculate conform clauzei duminicile "i s!rb!torile

  legale excluse (Sundays and holidays days excepted SHEX)9. Stalii calculate conform clauzei duminicile "i s!rb!torile

  legale excluse dac!nu s-au folosit (SHEX unless used)

  10.Stalii calculate conform clauzei duminicile (vinerile) "is!rb!torile legale excluse chiar dac!s-au folosit (SHEX even

  if used)

  11.Stalii calculate conform clauzei zile lucr!toare vremea

  permi#nd (weather working days WWD)

  12.Stalii alocate conform clauzei duminicile "i s!rb!torile legaleexcluse dac!nu s-au folosit, dar dac!au fost folosite conteaz!

  un anumit procent, pus de acord de regul!50%

  13.Momentul nceperii curgerii staliilor n general timpul destalii ncepe s! curg! n baza notice-ului dup! expirarea

  timpului de r!gaz. Sunt cazuri n care staliile ncep s! curg!

  dup!ce nava trage la dana de operare.

  Documente care stau la baza calcul!rii staliilor:

  - istoricul opera#iunilor (statement of facts) rapoarte zilnice alestivadorilor;

  - foaia timpului (time sheet);3. Contrastalii

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  23/24

  23

  Imobilizarea navei pentru opera#iuni de nc!rcare/desc!rcare n

  afara timpului de stalii convenit (durata maxim!de contrastalii se precizeaz!

  n contract).

  4. Demurrage: reprezint!valoarea n bani a contrastaliilor pe care o

  pl!te"te navlositorul armatorului (de obicei pentru zilele de supercontrastalii,

  demurrage-ul este dublu).

  5. Despatch money: reprezint! suma de bani pe care armatorul o

  pl!te"te navlositorului pentru timpul de stalii economisit. De regul!, primade operare mai rapid!reprezint!50% din suma de penalizare.

  6. Decontarea despatch/demurrage

  Reglarea pl!#ilor se face n func#ie de condi#ia de livrare a m!rfurilor

  "i prevederilor contractelor ce intervin ntre factorii implica#i n opera#iunile

  de nc!rcare/desc!rcare.

  G. Desc!rcarea m!rfurilor n portul de destin"ie

  Obliga#ia comandantului de a notifica att destinatarul ct "i portul de

  destina#ie c!nava a plecat "i va sosi la o anumit!dat! aproximativ! este

  stipulat!n caontractul de v/c ct "i n cel de transport.

  H. Manifestul- men#ioneaz!toate m!rfurile nc!rcate pe nav!;- se ntocme"te de c!tre agentul navei n portul de nc!rcare;- are importan#!statistic!n evaluarea importurilor;

 • 8/12/2019 3. Curs 3 - Contractul de Transport Maritim

  24/24

  24

  - este necesar comandantului n vederea ob#inerii dreptului de liber!practic!n portul de nc!rcare.

  I. Cargo reportulM!rfurile se elibereaz!destinatarilor n cantitatea "i calitatea nscrise

  pe conosament. Concomitent cu desc!rcarea se ntocmesc rapoarte zilnice

  de desc!rcare pe schimburi de muncitori.


Recommended