Transcript
 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  1/30

  Предмет и наставник ЈАН. - ФЕБ.

  18.01.- 14.02.АПРИЛСКИ11. - 1.04.

   Ј!НСКИ1 - 20.0".

   Ј!ЛСКИ11 - 24.0.

  СЕП#Е$БАРСКИ

  22.08 - 14.0%.

  &К#&БАРСКИ1'.0% - 2'.0%.

  Проф. др Жарко ТребјешанинЛука Мијатовић, асис.УВОД У ОПШТУ ПС!ОЛО"#У

  06.02.2016. у10:00 часова

  16.04.2016. у

  10:00 часова

  25.06.2016. у

  10:00 часова

  16.07.2016. у

  10:00 часова

  03.09.2016. у

  10:00 часова

  24.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Жарко ТребјешанинЛука Мијатовић, асис.ПС!ОЛО"#$ Л%&ОСТ

  06.02.2016. у12:00 часова

  16.04.2016. у11:00 часова

  25.06.2016. у12:00 часова

  16.07.2016. у11:00 часова

  03.09.2016. у11:00 часова

  24.09.2016. у11:00 часова

  Проф. др Жарко ТребјешанинЛука Мијатовић, асис.ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА СА

  ПСИХОЛОГИЈОМ ЛИЧОСТИ

  25.06.2016. у

  10:00 часова

  16.07.2016. у

  10:00 часова

  03.09.2016. у

  10:00 часова

  24.09.2016. у

  10:00 часова

  Маја ван'евић Ота(а), *редава'+&"Л+С #+-

  19.01.2016. у17:00 часова

  12.04.2016. у17:00 часова

  07.06.2016. у16:00 часова

  12.07.2016. у16:00 часова

  06.09.2016. у17:00 часова

  20.09.2016. у17:00 часова

  Маја ван'евић Ота(а), *редава'+&"Л+С #+-

  19.01.2016. у

  17:00 часова

  12.04.2016. у

  17:00 часова

  07.06.2016. у

  16:00 часова

  12.07.2016. у

  16:00 часова

  06.09.2016. у

  17:00 часова

  20.09.2016. у

  17:00 часова

  Проф. др вана &оваковић #ас/ина др Максић, асист.!УМ$&$ "+&+Т$

  26.01.2016. у

  16:00 ! 

  "о#о"в$%у&

  12.02.2016. у

  16:00 ' $с($)

  Проф. др Свет0ана С0авнић

  вана Весе0иновић, асистентУВОД У СП+1#$Л&У +ДУ$1#У 2+!$3ЛТ$1#У

  02* 03. $

  04.02.2016. у9:00 часова

  Проф. др Свет0ана С0авнићвана Весе0иновић, асистентУВОД У +,-,ТОЛОГИЈ/

  02* 03. $

  04.02.2016. у

  9:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  2/30

  По. Св)#аа С#ав$

  Иваа с#$ов$* ас$с))ОПШТА +,-,ТОЛОША ПО8,А

  Проф. др Свет0ана С0авнићвана Весе0иновић, асистент2++ДУ$1#$ ПС!ОМОТО2+"ЛУВ+ &$"ЛУВ+ Д+1+

  05.02.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Свет0ана С0авнићвана Весе0иновић, асистент2+!$3ЛТ$1#$ Д+1+ ОД2$СЛ! С$ О!Л+$2&ММПЛ$&ТОМ

  06.02.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Свет0ана С0авнићМ+ТОД$ В+ШТ&$ -$ "ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  12.02.2016. у

  10:00 часова

  По. Јас&$а овачв$По. Св)#аа С#ав$

  ИСТОИЈА +,-,ТОЛОГИЈ,

  Проф. др Ив$а аваов$/р Марија #е0ићУВОД У П+Д$"О"#У

  01.02.2016. у13:00 часова

  11.04.2016. у13:00 часова

  06.06.2016. у13:00 часова

  11.07.2016. у13:00 часова

  22.0.2016. у13:00 часова

  24.09.2016. у13:00 часова

  Проф. др Ив$а аваов$/р Марија #е0ићПО2ОД%&$ П+Д$"О"#$

  01.02.2016. у

  16:00 часова

  11.04.2016. у

  16:00 часова

  06.06.2016. у

  16:00 часова

  11.07.2016. у

  16:00 часова

  22.0.2016. у

  16:00 часова

  24.09.2016. у

  16:00 часова

  Проф. др То/ис0ав #овановићМ+Д1&С$ 4-ОЛО"#$ С$$&$ТОМ#ОМ4-ОЛО"#$ С$ $&$ТОМ#ОМ

  2.01.2016. у

  15:00 часова' ;

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  3/30

  ос#у>а#$

  $с($)

  Проф. др Мирко 4и0и*овићОС&ОВ СО1ОЛО"#+

  30.01.2016. у

  10:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др Мирко 4и0и*овићС О 1 О Л О " # $

  30.01.2016. у10:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др Мирко 4и0и*овићСО1ОЛО"#$ О32$-ОВ$5$

  30.01.2016. у

  10:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др Мирко 4и0и*овићСО1ОЛО"#$ О+А И ПОО+И8,

  Проф. др Дра6ан Пав0овић&+У2ОЛО"#$

  25.01.2016. у

  14:00 часова*

  #$"а са#а

  13.04.2016. у15:00 часова

  15.06.2016. у

  14:00 часова

  #$"а са#а

  20.07.2016. у15:00 часова

  07.09.2016. у15:00 часова

  21.09.2016. у15:00 часова

  Проф. др Дра6ан Пав0овићМ+&Т$Л&О -Д2$В7+ ШОЛС+Д+1+

  25.01.2016. у

  16:00 часова

  13.04.2016. у

  16:00 часова

  15.06.2016. у

  16:00 часова

  20.07.2016. у

  16:00 часова

  07.09.2016. у

  16:00 часова

  21.09.2016. у

  16:00 часова

  По. С#ав$а Го#у?ов$

  ОСОИ Ј,@ИЧИХ ПО,М,AАЈА

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а>

  &+У2ОЛО"#$ ПС!#$Т2#$

  0.02.216.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а>ПС!#$Т2#$

  0.02.216.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  4/30

  Проф. др &енад "0у/бићМирјана 9ор:евић, асистентУВОД У 2+!$3ЛТ$1#У&Т+Л+ТУ$Л&О ОМ+Т+&!ОСО3$

  14.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  01.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  22.0.2016. у

  9:00 часова

  15.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др &енад "0у/бићМирјана 9ор:евић, асистент2+!$3ЛТ$1#У &Т+Л+ТУ$Л&ООМ+Т+&! ОСО3$

  14.02.2016. у

  12:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  10:00 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова 22.0.2016. у

  10:00 часова

  15.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др &енад "0у/бићМирјана 9ор:евић, асистентОЛ"О42&+&ОЛО"#$

  14.02.2016. у

  12:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  10:00 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  22.0.2016. у

  10:00 часова

  15.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др &енад "0у/бићМирјана 9ор:евић, асистент2+!$3ЛТ$1#$ ОСО3$ С$$УТ-МОМ

  14.02.2016. у

  12:30 часова

  11.04.2016. у

  11:30 часова

  01.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у11:00 часова

  22.0.2016. у11:00 часова

  15.09.2016. у11:00 часова

  Проф. др -ори)а Матејић;9ури'ићДо). др рена Стојковић,УВОД У 2$-ВО#&У ПС!ОЛО"#У

  21.01.2016. у:00 часова

  14.04.2016. у9:00 часова

  09.06.2016. у:30 часова

  22.07.2016. у:30 часова

  31.0.2016. у:00 часова

  22.09.2016. у:30 часова

  Проф. др -ори)а Матејић;9ури'ићДо). др рена Стојковић,2$-ВО#&$ ПС!ОЛО"#$

  21.01.2016. у

  10:00 часова14.04.2016. у

  10:30 часова

  09.06.2016. у

  9:30 часова22.07.2016. у

  9:30 часова

  31.0.2016. у

  9:30 часова

  22.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф. др -ори)а Матејић;9ури'ићДо). др рена СтојковићПС!ОЛО"#$ &Т+Л"+&1#+

  21.01.2016. у

  10:00 часова

  14.04.2016. у

  10:30 часова

  09.06.2016. у

  9:30 часова

  22.07.2016. у

  9:30 часова

  31.0.2016. у

  9:30 часова

  22.09.2016. у

  9:30 часова

  До) др С0ободанка $нтићОСОИ П,+АГОШ, ПСИХОЛОГИЈ,

  29.01.2016. о

  10:00 '12:00 $12:00'14:00

  часова

  12.04.2016. о10:00 '12:00

  часова

  03.06.2016. о

  10:00 '12:00 $12:00'14:00

  часова

  15.07.2016. о

  10:00 '12:00 $12:00'14:00

  часова

  10.09.2016. о

  10:00 '12:00 $12:00'14:00

  часова

  25.09.2016. о

  10:00 '12:00 $12:00'14:00

  часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  5/30

  До) др С0ободанка $нтићУВОД У П+Д$"ОШУ ПС!ОЛО"#У

  29.01.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  12.04.2016. о

  12:00 '14:00

  часова

  03.06.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  15.07.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  10.09.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  25.09.2016. о

  12:00'14:00

  До) др С0ободанка $нтићП+Д$"ОШ$ ПС!ОЛО"#$

  29.01.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  12.04.2016. о

  12:00 '14:00

  часова

  03.06.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  15.07.2016 .о

  14:00 '16:00

  часова

  10.09.2016. о

  14:00 '16:00

  часова

  25.09.2016. о

  12:00'14:00

  Проф. др $0ександар #у6овићСО1ОЛО"#$ М$2"&$Л&!"2УП$

  11.02.2016. у

  10:00 часова

  16.04.2016. у

  10:00 часова

  09.06.2016. у

  10:00 часова

  20.07.2016. у

  10:00 часова

  09.09.2016. у

  10:00 часова

  22.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др $0ександар #у6овићСО1#$Л&$ П$ТОЛО"#$

  0.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  15.06.2016. у

  10:00 часова

  1.07.2016. у

  10:00 часова

  05.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др $0ександар #у6овићМ+Д# Д+В#$1#+

  10.02.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  13:30 часова

  06.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  07.09.2016. у

  10:00 часова

  21.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Са(а ОстојићМина $"о#$, асис.

  ОС&ОВ СУ2ДОЛО"#+ <

  04.02.2016. у

  9:30 часова

  11.04.2016. у

  9:30 часова

  15 $ 17.06.2016.

  у 9:30 часова

  12.07.2016. у

  9:30 часова

  12.09.2016. у

  9:30 часова

  22.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф. др Са(а ОстојићМина $"о#$, асисОС&ОВ СУ2ДОЛО"#+

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  6/30

  Проф. др &ади)а #овановић;Си/ићвана Тер8ић, асистентОС&ОВ ПО2+М+>$#$ОМ&$1#+

  1.01.2016. у

  10:00 часова

  15.04.2016. у

  12:00 часова

  03.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова 06.09.2016. у

  11:00 часова

  15.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др &ади)а #овановић;Си/ићвана Ас$, асистент$У"М+&Т$ТВ&$ $ЛТ+2&$ТВ&$

  ОМУ&$1#$

  1.01.2016. у

  10:00 часова

  15.04.2016. у

  12:00 часова

  03.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова06.09.2016. у

  11:00 часова

  15.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др &аде?да рстићУВОД У &+У2ОПС!ОЛО"#У

  19.01.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  12.04.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  01.06.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  13.07.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  24.0.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  1:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др &аде?да рстић&+У2ОПС!ОЛО"#$ 2$-ВО#&О"ДО3$

  19.01.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  12.04.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  01.06.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  13.07.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  24.0.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  1:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др &аде?да рстић&+У2ОПС!ОЛО"#$ С$2++ДУ$ТВ&М М+ТОД$М$

  19.01.2016. у11:30 часова

  Со?а ?.6

  12.04.2016. у

  11:30 часова

  Со?а ?.6

  01.06.2016. у10:00 часова

  Со?а ?.6

  13.07.2016. у10:00 часова

  Со?а ?.6

  24.0.2016. у

  10:00 часова

  Со?а ?.6

  15.09.2016. у

  17:30 часова

  Со?а ?.6

  Проф. др Весна Ву'инићМарија $н:е0ковић, асистентОС&ОВ 2+!$3ЛТ$1#+ ОСО3$С$ ОШТ+>+5+М ВД$

  05.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  17.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова

  09.09.2016. у

  10:00 часова

  20.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Весна Ву'инићМарија $н:е0ковић, асистент@С&ОВ Т4ЛОЛО"#+A Т4ЛОЛО"#$

  05.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  17.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова

  09.09.2016. у

  10:00 часова

  20.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Весна Ву'инићМарија $н:е0ковић, асистентОСОИ ТИ-ЛОТ,ХИ,

  09.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  14.06.2016. у

  12:00 часова

  15.07.2016. у

  12:00 часова

  13.09.2016. у

  12:00 часова

  23.09.2016. у

  12:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  7/30

  Проф. др Весна Ву'инићМарија $н:е0ковић, асистентП2О"2$М М+ТОД+ 2$Д$ С$Д+1ОМ ОШТ+>+&О" ВД$П2+ДШОЛСО" У-2$СТ$ <

  09.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  13:00 часова

  14.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  13.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Весна Ву'инићМарија $н:е0ковић, асистентП2О"2$М М+ТОД+ 2$Д$ С$Д+1ОМ ОШТ+>+&О" ВД$П2+ДШОЛСО" У-2$СТ$ а$Др Татјана Ментус, сарадникB=C@Д+ &$У%&О" СТ2$ЖВ$5$С$ ОС&ОВ$М$ СТ$ТСТ+

  20.01.2016. у

  1:30 часова

  13.04.2016. у

  1:30 часова

  15.06.2016. у

  12:00часова

  13.07.2016. у

  12:00 часова

  14.09.2016. у

  12:00 часова

  21.09.2016. у

  1:30 часова

  Проф. др Миодра6 СтошDевићМи0осав $да/овић,ас$с))ОС&ОВ +ДУ$1#+ 2+!$3ЛТ$1#+ ОСО3$ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$

  23.01.2016. у

  15:00 часова

  16.04.2016. у

  15:00 часова

  04.06.2016. у

  15:00 часова

  11.07.2016. у

  15:00 часова

  10.09.2016. у

  15:00 часова

  17.09.2016. у

  15:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  8/30

  Проф. др Миодра6 СтошDевићМи0осав $да/овић, ас$с))ОСОИ СОМАТОП,+ИЈ,

  04.06.2016. у

  15:00 часова

  11.07.2016. у 15:00

  часова

  10.09.2016. у

  15:00 часова

  17.09.2016. у

  15:00 часова

  Проф. др Данка 2аду0овићПС!ОЛОШ+ ОС&ОВ+ПО2+М+>$#$ ПО&$Ш$5$

  14.02.2016. у

  12:00 часова

  11.04.2016. у

  10:30 часова

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  12.07.2016. у

  9:00 часова

  13.09.2016. у

  9:30 часова

  15.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф. др Данка 2аду0овићПС!ОЛО"#$ 2М&$Л$

  14.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  9:30 часова

  02.06.2016. у

  9:30 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  9:30 часова

  15.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Данка 2аду0овић Т+2$П#С+ М+ТОД+

  14.02.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  11:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова

  13.09.2016. у

  10:00 часова

  15.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Данка 2аду0овићП2+В+&1#$ ПО2+М+>$#$Л%&ОСТ Т2+ТМ$& &$СЛ&!ПС!ОП$Т$

  14.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  02.06.2016. у

  9:30 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  9:30 часова

  15.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Данка 2аду0овићПС!ОЛО"#$ ПО2+М+>$#$

  ПО&$Ш$5$

  14.02.2016. у

  12:00 часова

  11.04.2016. у

  10:30 часова

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  12.07.2016. у

  9:00 часова

  13.09.2016. у

  9:30 часова

  15.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф. др Данка 2аду0овићПС!ОЛО"#$ Л1$ С$ПО2+М+>$#М$ У Д2УШТВ+&ОМПО&$Ш$5У

  14.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  02.06.2016. у

  9:30 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  9:30 часова

  15.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др -оран 0ићМа$%а МаB"ов$* ас$с))

  УВОД У СО1#$Л&У П+Д$"О"#У

  25.01.2016. у

  12:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  06.06.2016. у

  12:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  05.09.2016. у

  12:00 часова

  19.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др -оран 0ићМа$%а МаB"ов$* ас$с))

  П+Д$"О"#$ МЛ$Д! С$

  ПО2+М+>$#М$ У Д2УШТВ+&ОМПО&$Ш$5У

  25.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  06.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  05.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др -оран 0ић Т+О2#$ В$СПТ$5$ О32$-ОВ$5$ МЛ$Д!П2+СТУП&$

  25.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  06.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  05.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  9/30

  Проф. др -оран 0ићМа$%а МаB"ов$* ас$с))

  &СТТУ1О&$Л& Т2+ТМ$&Д+1+ ОМЛ$Д&+ С$ПО2+М+>$#М$ У ПО&$Ш$5У

  25.01.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  06.06.2016. у

  10:00 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  05.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  До). др "оран #ованићП+&ОЛОШ$ $&Д2$"О"#$

  31.01.2016. у

  15:00 часова

  16.04.2016. у

  15:00 часова

  05.06.2016. у

  13:00 часова

  15.07.2016. у

  13:00 часова

  03.09.2016. у

  14:00 часова

  24.09.2016. у

  14:00 часова

  До). др "оран #ованић Т+О2#С+ ОС&ОВ+ П+&$Л&О" Т2+ТМ$&$

  30.01.2016. у

  11:00 часова

  16.04.2016. у

  11:00 часова

  05.06.2016. у

  11:00 часова

  15.07.2016. у

  11:00 часова

  03.09.2016. у

  11:00 часова

  24.09.2016. у

  11:00 часова

  До). др "оран #ованићМ+ТОД, П,АЛОГ  Т2+ТМ$&АОСУ9+&! Л1$

  31.01.2016. у

  14:00 часова

  16.04.2016. у

  13:00 часова

  04.06.2016. у

  11:00 часова

  16.07.2016. у

  11:00 часова

  03.09.2016. у

  12:00 часова

  24.09.2016. у

  12:00 часова

  До). др "оран #ованићП2О4+СО&$Л&ООСПОСО37$В$5+ ОСУ9+&!Л1$

  31.01.2016. у

  15:00 часова

  #$"а са#а

  16.04.2016. у

  15:00 часова

  05.06.2016. у

  13:00 часова

  15.07.2016. у

  13:00 часова

  03.09.2016. у

  14:00 часова

  24.09.2016. у

  14:00 часова

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а>СО1#$Л&$ ПС!#$Т2#$ С$2+!$3ЛТ$1#ОМ

  10.02.2016.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а> СУДС$ ПС!ОП$ТОЛО"#$

  04.02.2016.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а>&Т+2В+&1#+ У 2-&МСТУ$1$М$

  03.02.2016.

  @аво* аBаМ$#у)$а 52.

  Проф. др Дијана Ла8ић Пу>"а> П2+В+&1#$ 3ОЛ+СТ-$ВС&ОСТ

  04.02.2016.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  10/30

  Проф. др Весна Жунић;Пав0овићМарина ова'евић;Ле*ојевић,асистентМ+ТОДС П2СТУП УП2+В+&1#ПО2+М+>$#$ ПО&$Ш$5$

  10.02.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 Часова

  15.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  14.09.2016. у

  10:00 часова

  21.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Весна Жунић;Пав0овићМарина ова'евић;Ле*ојевић,

  асистентМ+ТОДС П2СТУП У Т2+ТМ$&УПО2+М+>$#$ ПО&$Ш$5$

  10.02.2016. у12:00 часова 13.04.2016. у10:00 Часова 15.06.2016. у13:00 часова 13.07.2016. у13:00 часова 14.09.2016. у13:00 часова 21.09.2016. у13:00 часова

  Проф. др Весна Жунић;Пав0овићМарина ова'евић;Ле*ојевић,асистентМ+ТОД$ 2+СО1#$Л-$1#+ <

  10.02.2016. у

  14:00 часова

  13.04.2016. у

  14:00 Часова

  17.06.2016. у

  14:00 часова

  15.07.2016. у

  14:00 часова

  13.09.2016. у

  12:00 часова

  22.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Весна Жунић;Пав0овићМарина ова'евић;Ле*ојевић,асистент

  М+ТОД$ 2+СО1#$Л-$1#+

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  11/30

  Проф. др Весна &ико0ић;2истановићМр 7иDана Стевковић, асистент2М&ОЛО"#$ С$М$ЛОЛ+Т&%ОМД+Л&В+&1#ОМ

  29.01.2016. у

  9:00 часова

  15.04.2016. у

  10:15 часова

  17.06.2016. у

  9:00 часова

  15.07.2016. у

  9:00 часова

  09.09.2016. у

  9:00 часова

  16.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Весна &ико0ић;2истановићМр 7иDана Стевковић, асистент

  &$С7+ &$Д Д+1ОМ УПО2ОД1

  29.01.2016. у

  9:00 часова

  15.04.2016. у

  10:15 часова

  17.06.2016. у

  10:15 часова

  15.07.2016. у

  10:15 часова

  09.09.2016. у

  10:15 часова

  16.09.2016. у

  10:15 часова

  Проф. др Весна &ико0ић;2истановићМр 7иDана Стевковић, асистентВТМОЛО"#$

  29.01.2016. у

  :00 часова

  15.04.2016. у

  9:00 часова

  17.06.2016. у

  9:00 часова

  15.07.2016. у

  9:00 часова

  09.09.2016. у

  9:00 часова

  16.09.2016. у

  9:00 часова

  До). др Дани)а ВасиDевићПродановићП+&ОЛО"#$

  26.01.2016. у10:00 часова

  12.04.2016. у10:00 часова

  14.06.2016. у10:00 часова

  19.07.2016. у10:00 часова

  0.09.2016. у10:00 часова

  20.09.2016. у10:00 часова

  До). др Дани)а ВасиDевићПродановићВ$&&СТТУ1О&$Л& Т2+ТМ$&Д+1+ МЛ$Д! С$ПО2+М+>$#М$ У ПО&$Ш$5У

  26.01.2016. у

  13:00 часова

  12.04.2016. у

  13:00 часова

  14.06.2016. у

  13:00 часова

  19.07.2016. у

  13:00 часова

  0.09.2016. у

  13:00 часова

  20.09.2016. у

  13:00 часова

  Проф. др Мира ЛакићевићСО1#$Л&$ ПОЛТ$

  0.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  12:00 часова

  06.06.2016. у

  9:00 часова

  1.07.2016. у

  9:00 часова

  12.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Мира ЛакићевићУВОД У СО1ОЛО"#У

  !+&Д+П2$&!

  0.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  12:00 часова

  06.06.2016. у

  9:00 часова

  1.07.2016. у

  9:00 часова

  12.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Мира ЛакићевићССТ+М СО1#$Л&+ С"У2&ОСТ

  0.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  12:00 часова

  06.06.2016. у

  9:00 часова

  1.07.2016. у

  9:00 часова

  12.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  12/30

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентП2+В+&1#$ ПО2+М+>$#$ПО&$Ш$5$ У ШОЛ

  09.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  10.06.2016. у

  11:00 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова09.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентП2+В+&1#$ 2М&$Л$

  ПО2+М+>$#$ ПО&$Ш$5$

  09.02.2016. у

  11:00 часова

  12.04.2016. у

  11:00 часова

  10.06.2016. у

  10:00 часова

  #$"а са#а

  12.07.2016. у

  10:00 часова

  #$"а са#а

  09.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентП2+В+&1#$ ПО2+М+>$#$ УД2УШТВ+&ОМ ПО&$Ш$5У

  12.02.2016. у

  10:00 часова

  15.04.2016. у

  10:00 часова

  14.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова13.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентВ2Ш5$%$ М+Д#$1#$

  09.02.2016. у

  11:00 часова

  12.04.2016. у

  11:00 часова

  10.06.2016. у

  11:00 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова09.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентПЛ$&2$5+ П2+В+&1#+ПО2+М+>$#$ ПО&$Ш$5$

  09.02.2016. у

  12:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  10.06.2016. у12:00 часова

  12.07.2016. у12:00 часова

  09.09.2016. у

  12:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ава По*овић; >итићМарија >$, асистентП2+В+&1#$ АСИЛОГ ПО&$Ш$5$

  09.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  10.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова09.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Мирјана ВасовићСО1#$Л&$ ПС!ОЛО"#$ С$"2УП&ОМ Д&$МОМ

   1.01.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова

  01.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  25.0.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранка #аб0ансенија Стани/иров, асистентМ+ТОД$ &$СТ$В+ 32$#+ВО"ПСМ$

  1.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  13.06.2016. у

  11:00 часова

  1.07.2016. у

  11:00 часова

  05.09.2016. у

  11:00 часова

  19.09.2016. у

  11:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  13/30

   Проф. др 3ранка #аб0ансенија Стани/иров, асистентП2О"2$М М+ТОД+ В$СПТ&О"2$Д$ С$ СЛ+ПМ ОСО3$М$

  1.01.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  13.06.2016. у

  10:00 часова

  1.07.2016. у

  10:00 часова

  05.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранка #аб0ансенија Стани/иров, асистентМ+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ С$СЛ+ПОМ Д+1ОМ

  1.01.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  13.06.2016. у

  10:00 часова

  1.07.2016. у

  10:00 часова

  05.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранка #аб0ансенија Стани/иров, асистентМ+ТОД$ &$СТ$В+ М$Т+М$Т+С$ Д+1ОМ ОШТ+>+&О" ВД$

  1.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  13.06.2016. у

  9:00 часова

  1.07.2016. у

  9:00 часова

  05.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Весна Жи6ићП+Д$"О"#$ СЛ+П! СЛ$3ОВД!

  12.02.2016. у

  10:00 часова

  15.04.2016. у

  10:00 часова

  03.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  09.09.2016. у

  10:00 часова

  16.09.2016. у

  10:00 часова

  *роф. др Весна Жи6ићМ+&$EМ+&Т У 2+!$3ЛТ$1#ОСО3$ ОШТ+>+&О" ВД$

  12.02.2016. у

  12:00 часова

  15.04.2016. у

  12:00 часова

  03.06.2016. у

  12:00 часова

  15.07.2016. у

  12:00 часова

  09.09.2016. у

  12:00 часова

  16.09.2016. у

  12:00 часова

  *роф. др Весна Жи6ићП2О4+СО&$Л&$2+!$3ЛТ$1#$ СЛ+П! СЛ$3ОВД! С$П+2П$ТОЛО"#ОМ

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  15.04.2016. у

  11:00 часова

  03.06.2016. у

  11:00 часова

  15.07.2016. у

  11:00 часова

  09.09.2016. у

  11:00 часова

  16.09.2016. у

  11:00 часова

  +о. Мирос0ав Ста/енковићО4Т$ЛМОЛО"#$

  19.01.2016. у

  13:00 часова

  D$?#$о)"а

  "#$$" Eа

  $)

  ?о#с)$D8 @вEаа

  +о. Мирос0ав Ста/енковић2$-ВО#& О4Т$ЛМОЛОШПО2+М+>$#

  19.01.2016. у

  14:00 часова

  D$?#$о)"а

  "#$$" Eа

  $)

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  14/30

  ?о#с)$

  D8 @вEаа

  До). др Дра6ана Стани/ировићЛука Мијатовић, асист.ПС!ОЛО"#$ СЛ+П!

  СЛ$3ОВД!

  04.02.2016. у

  14:00 часова

  14.04.2016. у

  16:00 часова

  16.06.2016. у

  15:00 часова

  14.07.2016. у

  15:00 часова

  01.09.2016. у

  15:00 часова

  22.09.2016. у

  15:00 часова

  До). др Дра6ана Стани/ировићЛука Мијатовић, асист. Т+О2#С+ ОС&ОВ+ С$В+ТОВ$5$У 2+!$3ЛТ$1#

  04.02.2016. у

  14:00 часова

  14.04.2016. у

  16:00 часова

  16.06.2016. у

  14:00 часова

  14.07.2016. у

  14:00 часова

  01.09.2016. у

  14:00 часова

  22.09.2016. у

  14:00 часова

  До). др Дра6ана Стани/ировићЛука Мијатовић, асист.ОС&ОВ&+ В+ШТ&+ С$В+ТОВ$5$У 2+!$3ЛТ$1#

  04.02.2016. у

  16:00 часова

  14.04.2016. у

  1:00 часова

  16.06.2016. у

  17:00 часова

  14.07.2016. у

  17:00 часова

  01.09.2016. у

  17:00 часова

  22.09.2016. у

  17:00 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићМ+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ С$СЛ$3ОВДМ Л1М$

  12.02.206. у

  10:00 часова

  14.04.2016. у

  10:00 часова

  16.06.2016. у

  10:00 часова

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  0.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићМ,ТО+ИА А@,+, АСТА, САСЛАDОИ+ОМ +,8ОМ

  12.02.206. у

  10:30 часова

  14.04.2016. у

  10:30 часова

  16.06.2016. у

  10:30 часова

  14.07.2016. у

  10:30 часова

  0.09.2016. у

  10:30 часова

  23.09.2016. у

  10:30 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићПОГАМИ И М,ТО+, АСПИТОГА+А СА СЛАDОИМ ОСОDАМА

  12.02.206. у

  10:00 часова

  14.04.2016. у

  10:00 часова

  16.06.2016. у

  10:00 часова

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  0.09.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићП2О"2$М2$& 2$-ВО#В-У+Л&О" ОП$Ж$5$ С$СЛАDОИ+ОМ Д+1ОМ

  12.02.206. у13:00 часова

  14.04.2016. у13:00 часова

  16.06.2016. у13:00 часова

  14.07.2016. у13:00 часова

  0.09.2016. у13:00 часова

  23.09.2016. у13:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  15/30

  Проф. др 3ранка +шкировићМ+ТОД$ +ДУ$1О&О;2+!$3ЛТ$1О&О" 2$Д$ С$СЛ$3ОВДМ ОСО3$М$

  12.02.206. у

  12:00 часова

  14.04.2016. у

  12:00 часова

  16.06.2016. у

  12:00 часова

  14.07.2016. у

  12:00 часова

  0.09.2016. у

  12:00 часова

  23.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићП2О"2$М2$& 2$-ВО#В-У+Л&О" ОП$Ж$5$ С$ Д+1ОМОШТ+>+&О" ВД$

  12.02.206. у

  13:00 часова

  14.04.2016. у

  13:00 часова

  16.06.2016. у

  13:00 часова

  14.07.2016. у

  13:00 часова

  0.09.2016. у

  13:00 часова

  23.09.2016. у

  13:00 часова

  До). др $0ександра "рбовићМ+ТОД$ &$СТ$В+ С2ПСО" #+-$ С$ Д+1ОМ ОШТ+>+&О"ВД$

  10.02.206. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова

  15.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  07.09.2016. у

  10:00 часова

  21.09.2016. у

  10:00 часова

  До). др $0ександра "рбовићМ+ТОД$ 2$-2+Д&+ &$СТ$В+ С$Д+1ОМ ОШТ+>+&О" ВД$;С2ПС #+-

  10.02.206. у9:00 часова

  13.04.2016. у9:00 часова

  15.06.2016. у9:00 часова

  13.07.2016. у9:00 часова

  07.09.2016. у9:00 часова

  21.09.2016. у9:00 часова

  Проф. др 3ранка +шкировићМ+ТОД$ 2$-2+Д&+ &$СТ$В+ С$Д+1ОМ ОШТ+>+&О" ВД$;

  МУ-%$, ЛОВ&$ 4-%$УЛТУ2$

  12.02.206. у

  11:00 часова

  14.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  11:00 часова

  14.07.2016. у

  11:00 часова

  0.09.2016. у

  13:00 часова

  23.09.2016. у

  11:00 часова

  +о. Дра6о/ир Ста/енковић.ОПТ$ У О4Т$ЛМОЛО"#

  27.01.2016. у

  9:00 часова

  13.04.2016. у

  9:00 часова

  0.06.2016. у

  9:00 часова

  13.07.2016. у

  9:00 часова

  24.0.2016. у

  9:00 часова

  21.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др 3ранко Станков/р Ми0орад 7ути)а, асистент4У&1О&$Л&$ Д#$"&ОСТ$ 2+!$3ЛТ$1#$

  21.01.2016. у

  14:00 часова

  Проф. др 3ранко Станков

  ОС&ОВ СТ2$3ОЛО"#+ С$ПЛ+ОПТОМ О2ТОПТОМ

  21.01.2016. у

  14:00 часова

  Проф. др -ори)а СавковићЛ&%$ 2+42$1#$

  19.01.2016. у

  12:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  14.06.2016. у

  12:00 часова

  12.07.2016. у

  12:00 часова

  23.0.2016. у

  12:00 часова

  20.09.2016. у

  12:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  16/30

  Проф. др -ори)а СавковићД#$"&ОСТ%О О2+1О&ПОСТУП1 У 2+!$3ЛТ$1#ВД$

  19.01.2016. у

  11:00 часова

  12.04.2016. у

  11:00 часова

  14.06.2016. у

  11:00 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова

  23.0.2016. у

  11:00 часова

  20.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др -ори)а СавковићОПТОМ+Т2#$

  19.01.2016. у

  11:30 часова

  12.04.2016. у

  11:30 часова

  14.06.2016. у

  11:30 часова

  12.07.2016. у

  11:30 часова

  23.0.2016. у

  11:30 часова

  20.09.2016. у

  11:30 часова

  Проф. др &аде?да Ди/ићдр 7уби)а саковић, асистент-"2$Д5$ "ОВО2$ ОД "ЛУВ+ &$"ЛУВ+ Д+1+

  26.01.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  15.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  13.09.2016. у

  10:00 часова

  22.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др &аде?да Ди/ићдр 7уби)а саковић, асистентМ+ТОД$ &$СТ$В+ С2ПСО" #+-$ -$ "ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  2.01.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  10:00 часова

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  13.09.2016. у

  11:00 часова

  22.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др &аде?да Ди/ићдр 7уби)а саковић, асистентМ+ТОД$ С2ПСО" #+-$ -$"ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У F СТ$2

  П2О"2$М

  2.01.2016. у10:00 часова

  12.04.2016. у11:00 часова

  16.06.2016. у10:00 часова

  14.07.2016. у10:00 часова

  13.09.2016. у11:00 часова

  22.09.2016. у11:00 часова

  Проф. др &аде?да Ди/ићдр 7уби)а саковић, асистентдр Та/ара ова'евић, асистент-&$ОВ& #+- <

  26.01.2016. у

  12:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  15.06.2016. у

  12:00 часова

  14.07.2016. у

  12:00 часова

  13.09.2016. у

  12:00 часова

  22.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др &аде?да Ди/ићдр 7уби)а саковић, асистентдр Та/ара ова'евић, асистент-&$ОВ& #+-

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  17/30

  Проф. др #ас/ина ова'евићСУ2ДОП+Д$"О"#$ С$ МОД+ЛМ$О2"$&-$1#+ &$СТ$В+

  12.02.2016. у

  17:00 часова

  15.04.2016. у

  17:00 часова

  17.06.2016. у

  17:00 часова

  11.07.2016. у

  17:00 часова

  12.09.2016. у

  17:00 часова

  23.09.2016. у

  17:00 часова

  Проф. др #ас/ина ова'евићВ$СПТ& 2$Д С$ МОД+ЛМ$О2"$&-$1#+-$ "ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  13.02.2016. у

  15:00 часова

  16.04.2016. у

  15:00 часова

  1.06.2016. у

  15:00 часова

  12.07.2016. у

  17:00 часова

  13.09.2016. у

  17:00 часова

  24.09.2016. у

  15:00 часова

  Проф. др #ас/ина ова'евићПроф.др Свет0ана С0авнић&ЛУ-#$ &Т+"2$1#$"ЛУВ! &$"ЛУВ!

  12.02.2016. у

  1:00 часова

  15.04.2016. у

  1:00 часова

  17.06.2016. у

  1:00 часова

  11.07.2016. у

  1:00 часова

  12.09.2016. у

  1:00 часова

  24.09.2016. у

  16:00 часова

  Проф. др #ас/ина ова'евићСУ2ДОП+Д$"О"#$

  12.02.2016. у

  17:00 часова

  15.04.2016. у

  17:00 часова

  17.06.2016. у

  17:00 часова

  11.07.2016. у

  17:00 часова

  12.09.2016. у

  17:00 часова

  23.09.2016. у

  17:00 часова

  Проф. др #ас/ина ова'евићМ+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ -$"ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  13.02.2016. у

  15:00 часова

  16.04.2016. у

  15:00 часова

  1.06.2016. у

  15:00 часова

  12.07.2016. у

  17:00 часова

  13.09.2016. у

  17:00 часова

  24.09.2016. у

  15:00 часова

  Проф. др Весна 2адо/анДо).др Са(а Ди/оскиСУ2ДОПС!ОЛО"#$

  10.02.2016. у11:00 часова

  11.04.2016. у10:00 часова

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  11.07.2016. у10:00 часова

  01.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др Весна 2адо/анДо). др Са(а Ди/оскиПС!ОЛО"#$ ОСО3$ С$ #+-%МПО2+М+>$#М$

  10.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  #$"а са#а

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  01.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  Проф.др Весна 2адо/анДо). др Са(а Ди/оскиПС!ОЛО"#$ "ЛУВ!

  &$"ЛУВ!

  10.02.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  01.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др Весна 2адо/анДо). др Са(а Ди/оскиПС!ОЛОШ$ ПОД2Ш$ПО2ОД1 Д+Т+Т$ С$ОМУ&$ТВ&МПО2+М+>$#М$

  10.02.2016. у

  :30 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  #$"а са#а

  01.06.2016. у

  9:30 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  01.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

  15.09.2016. у

  9:00 часова

  #$"а са#а

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  18/30

  Проф. др Са(а 9оковићдр. Та/ара ова'евић, асистент2$-ВО#&О С$В+ТОВ$ЛШТ+ -$"ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  25.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  13.06.2016. у

  11:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  05.09.2016. у

  11:00 часова 19.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Са(а 9оковићдр. Та/ара ова'евић, асистент2+!$3ЛТ$1#$ "ЛУВ+ &$"ЛУВ+ Д+1+

  25.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  13.06.2016. у

  11:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  05.09.2016. у

  11:00 часова 19.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Са(а 9оковићдр. Та/ара ова'евић, асистентМ+ТОД$ П2+ДШОЛСО" 2$Д$С$ "ЛУВОМ &$"ЛУВОМ Д+1ОМ

  25.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  13.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  05.09.2016. у

  9:00 часова

  19.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др #ас/ина арићДо). др Весна 2адовановићМ+ТОД$ &$СТ$В+ М$Т+М$Т+-$ "ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  20.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  11:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  11:00 часова

  17.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др #ас/ина арићДо). др Весна 2адовановићП$2Т&+2С ОД&ОС ПО2ОД1+,ШОЛ+ Д2УШТВ+&+ -$#+Д&1+

  20.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  11:00 часова 11.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  11:00 часова 17.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др #ас/ина арићДо). др Весна 2адовановићМ+ТОД$ &$СТ$В+ П22ОД+ Д2УШТВ$ -$ "ЛУВУ &$"ЛУВУД+1У

  20.01.2016. у

  11:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  11:00 часова 11.07.2016. у

  11:00 часова

  14.09.2016. у

  11:00 часова 17.09.2016. у

  11:00 часова

  До). др Весна 2адовановићПОМО>&+ Т+!&ОЛО"#+ У+ДУ$1# 2+!$3ЛТ$1#"ЛУВ! &$"ЛУВ! ОСО3$

  20.01.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  01.06.2016. у

  10:00 часова 11.07.2016. у

  10:00 часова

  14.09.2016. у

  10:00 часова 17.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Марина 2адић;ШестићП2О4+СО&$Л&ООСПОСО37$В$5+ "ЛУВ! &$"ЛУВ! ОСО3$

  11.02.2016. у10:00 часова

  14.04.2016. у10:00 часова

  16.06.2016. у10:00 часова

  21.07.2016. у10:00 часова

  0.09.2016. у10:00 часова

  22.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Марина 2адић;ШестићМ+ОД$ &$СТ$В+ В+ШТ&$ -$"ЛУВУ &$"ЛУВУ Д+1У

  12.02.2016. у10:00 часова

  15.04.2016. у10:00 часова

  17.06.2016. у10:00 часова

  22.07.2016. у10:00 часова

  09.09.2016. у10:00 часова 23.09.2016. у

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  19/30

  10:00 часова

  Проф. др Марина 2адић;Шестић2УОВО9+5+ У О32$-ОВ$5У"ЛУВ! &$"ЛУВ!

  12.02.2016. у

  12:00 часова

  15.04.2016. у

  12:00 часова

  17.06.2016. у

  12:00 часова

  22.07.2016. у

  12:00 часова

  09.09.2016. у

  12:00 часова23.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др -орка ашић

  др Маја вановић, асист.4О&+Т$

  25.01.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  12.04.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  11.06.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  12.07.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  10.09.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  24.09.2016. у

  16:00 часова#$"а са#а

  Проф. др -орка ашићдр Маја вановић, асист.Л&"ВСТ$

  25.01.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  12.04.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  11.06.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  12.07.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  10.09.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  24.09.2016. у16:00 часова

  #$"а са#а

  Проф. др 3оривој 3абић4О&#$Т2#$( ОРЛ КЛИНИКА )

  1.01.2016. $

  27.01.2016. у11:45 часова

  11.04.2016. $

  14.04.2016. у11:45 часова

  17.06.2016. $

  20.06.2016. у11:45 часова

  22.07.2016. у

  11:45 часова

  13.09.2016. $

  14.09.2016. у11:45 часова

  15.09.2016. у

  11:45 часова

  Проф. др 3оривој 3абић

  $УДОЛО"#$ С$В+СТ3УЛОЛО"#ОМ( ОРЛ КЛИНИКА )

  2.01.2016. $

  29.01.2016. у

  11:45 часова

  15.04.2016. у11:45 часова

  01.06.2016. $

  16.06.2016. у

  11:45 часова

  11.07.2016. $

  21.07.2016. у

  11:45 часова

  05.09.2016. у11:45 часова

  23.09.2016. у11:45 часова

  Проф. др &ада ДобротаМр #адранка Оташевић, асист.$2ТУЛ$1О&О 4О&ОЛОШПО2+М+>$#

  1.01.2016. у

  :00 часова

  11.04.2016. у

  :00 часова

  20.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  14.09.2016. у

  9:00 часова

  24.09.2016. у

  :00 часова

  Проф. др &ада ДобротаМр #адранка Оташевић, асист.Л&%$ ЛО"ОП+Д#$ <

  1.01.2016. у

  :00 часова

  11.04.2016. у

  :00 часова20.06.2016. у

  :00 часова

  11.07.2016. у

  :00 часова

  14.09.2016. у

  :00 часова

  24.09.2016. у

  :00 часова

  Проф. др &ада ДобротаМр #адранка Оташевић, асист.ПО2+М+>$# 4ЛУ+&Т&ОСТ"ОВО2$

  1.01.2016. у10:00 часова

  11.04.2016. у10:00 часова 20.06.2016. у

  12:00 часова

  11.07.2016. у

  12:00 часова

  14.09.2016. у

  12:00 часова

  24.09.2016. у

  12:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  20/30

  Проф. др &ада ДобротаМр #адранка Оташевић, асист.2$&О4$1#$Л& "ОВО2&ПО2+М+>$#

  1.01.2016. у

  :00 часова

  11.04.2016. у

  :00 часова

  20.06.2016. у

  :00 часова

  11.07.2016. у

  :00 часова

  14.09.2016. у

  :00 часова

  24.09.2016. у

  :00 часова

  Проф. др Ми0е Вуковић3ојана ДрDан, асист.$4$-ОЛО"#$

  09.02.2016. у

  10:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова

  06.06.2016. у

  10:00 часова

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  12.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Ми0е Вуковић

  3ојана ДрDан, асист.&+У2ОД+"+&+2$ТВ&ПО2+М+>$# "ОВО2$ #+-$

  10.02.2016. у10:00 часова

  12.04.2016. у10:00 часова

  07.06.2016. у10:00 часова

  15.07.2016. у10:00 часова

  13.09.2016. у10:00 часова

  20.09.2016. у10:00 часова

  Проф. др Ми0е Вуковић3ојана ДрDан, асист.ПО2+М+>$# ОМУ&$1#+ ОД Т2$УМ$ТСО" ОШТ+>+5$ МО-"$

  10.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  07.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  13.09.2016. у

  10:00 часова

  20.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др С0ави)а "о0убовићЛ&%$ ЛО"ОП+Д#$ $# "ОВО2$

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  03.06.2016. у

  9:00 часова 12.07.2016. у

  9:00 часова

  13.09.2016. у

  9:00 часова

  22.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др С0ави)а "о0убовићП$ТОЛО"#$ #+-$ ОД Д+1+Ј,@ИЧИ ПО,М,AАЈИ О+ +,8,

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  9:00 часова

  03.06.2016. у

  9:00 часова11.07.2016. у

  9:00 часова

  14.09.2016. у

  9:00 часова

  23.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Мирјана Петровић;Ла8ић/р вана ШеGовић, асис.

  ПО2+М+>$# "Л$С$ ОДВО$Л&! П2О4+СО&$Л$1$

  11.02.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  14.04.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  07.06.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  14.07.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  13.09.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  22.09.2016. у

  9:00 часоваD8F@вEааF

  Проф. др Мирјана Петровић;Ла8ић/р вана ШеGовић, асисВО$Л&$ 2+!$3ЛТ$1#$Л$2&"+ТОМ2$&!3ОЛ+С&$

  10.02.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  13.04.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  03.06.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  13.07.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  09.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  21.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  21/30

  Проф. др Мирјана Петровић;Ла8ић/р вана ШеGовић, асисПО2+М+>$# "Л$С$

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  12.04.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  02.06.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  12.07.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  0.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  20.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  Проф. др Мирјана Петровић;Ла8ићвана ШеGовић, асис.*ри*4О&ОП+Д#$

  12.02.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  15.04.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  0.06.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  15.07.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  14.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  23.09.2016. у

  9:00 часова

  D8F@вEааF

  Проф. др Весна По0овина

  2$-ВО#&$ ПС!ОЛ&"ВСТ$

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Даније0а 0ић;Стошовић Т+О2#$ В$СПТ$5$ О32$-ОВ$5$ ОСО3$ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$

  20.01.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова

  0.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  31.0.2016. у

  10:00 часова

  16.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Даније0а 0ић;СтошовићМ+ТОД$ &$СТ$В+ П22ОД+ Д2УШТВ$ -$ У%+&+ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$

  20.01.2016. у

  11:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова 10.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  31.0.2016. у

  13:00 часова

  16.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Даније0а 0ић;СтошовићП+Д$"О"#$ Т+Л+С&О&В$ЛД&! Л1$

  20.01.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова 0.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  31.0.2016. у

  10:00 часова

  16.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др "оран &едовићИваа С)ов$* ас$с))

  М+ТОД$ П2+В+&ТВ&ОО2+ТВ&О" 2$Д$ С$ Д+1ОМ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$ШОЛСО" У-2$СТ$

  0.02.2016. у

  13:00 часова

  11.04.2016. у

  13:00 часова

  20.06.2016. у

  13:00 часова

  23.07.2016. у

  13:00 часова

  05.09.2016. у

  13:00 часова

  19.09.2016. у

  13:00 часова

  Проф. др "оран &едовићИваа С)ов$* ас$с))МОТО2%+ СМ+Т5+ ПО2+М+>$# ОД Д+1+ С$&Т+Л+ТУ$Л&М С+&-О2&МД+41ТМ$

  0.02.2016. у

  14:00 часова

  11.04.2016. у

  14:00 часова

  20.06.2016. у

  14:00 часова

  23.07.2016. у

  14:00 часова

  05.09.2016. у

  14:00 часова

  19.09.2016. у

  14:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  22/30

  Проф. др "оран &едовићИваа С)ов$* ас$с))

  М+ТОД$ 2$Д$ С$ Т+Л+С&О&В$ЛД&ОМ Д+1ОМ ШОЛСО"У-2$СТ$

  0.02.2016. у

  13:00 часова

  11.04.2016. у

  13:00 часова

  20.06.2016. у

  13:00 часова

  23.07.2016. у

  13:00 часова

  05.09.2016. у

  13:00 часова

  19.09.2016. у

  13:00 часова

  Проф. др Вера 0анковићОС&ОВ &+-Т+2$П#+

  25.01.2016. у

  13:00 часова

  15.04.2016. у

  13:00 часова

  20.06.2016. у

  10:00 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  14.09.2016. у

  13:00 часова

  25.09.2016. у

  13:00 часова

  Проф. др Вера 0анковић

  !$3ЛТ$1О&О;2+!$3ЛТ$1О&+ М+ТОД+  Т+!&+

  25.01.2016. у13:00 часова

  15.04.2016. у13:00 часова

  20.06.2016. у10:00 часова

  11.07.2016. у10:00 часова

  14.09.2016. у13:00 часова

  25.09.2016. у13:00 часова

  До). др атарина Паре8ановић0ићМ+Д1&С$ 2+!$3ЛТ$1#$ОСО3$ С$ МОТО2%МПО2+М+>$#М$

  Проф. др Сне?ана &ико0ићдр Сне?ана 0ић, асистент2$-ВО#&$ П2О1+&$ Т2+ТМ$&

  Д+1+ С$ МОТО2%МПО2+М+>$#М$

  02.02.2016. у

  10:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова

  07.06.2016. у

  10:00 часова

  12.07.2016. у

  10:00 часова

  06.09.2016. у

  10:00 часова

  20.0.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Сне?ана &ико0ићдр Сне?ана 0ић, асистентМ+ТОД$ В$СПТ&О;О32$-ОВ&О" 2$Д$ С$ Д+1ОМ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$

  02.02.2016. у

  12:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  07.06.2016. у

  12:00 часова

  12.07.2016. у

  12:00 часова

  06.09.2016. у

  12:00 часова

  20.0.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Сне?ана &ико0ићдр Сне?ана 0ић, асистентМ+ТОД$ П2+ДШОЛСО"

  2$Д$ С$ Т+Л+С&О &В$ЛД&МЛ1М$

  02.02.2016. у

  12:00 часова

  12.04.2016. у

  12:00 часова

  07.06.2016. у

  12:00 часова

  12.07.2016. у

  12:00 часова

  06.09.2016. у

  12:00 часова

  20.0.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Дра6ан 2а*аићЛ&%$ СОМ$ТОП+Д#$

  20.01.2016. у

  13:00 часоваЛо

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  23/30

  Проф. др Дра6ан 2а*аићМ+ТОД$ +ДУ$1#+ 2+!$3ЛТ$1#+ ОСО3$ С$ВШ+СТ2УМ ОШТ+>+5М$

  20.01.2016. у

  13:00 часоваЛо$#М$

  09.02.2016. у

  12:30 часова

  12.04.2016. у

  12:30 часова

  14.06.2016. у

  12:30 часова

  12.07.2016. у

  12:30 часова

  06.09.2016. у

  12:30 часова

  20.09.2016. у

  12:30 часова

  Проф. др вона Ми0а'ићПС!ОЛО"#$ ОСО3$ С$МОТО2%М ПО2+М+>$#М$  Т+ШО>$М$ У М+&Т$Л&ОМ2$-ВО#У

  20.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  11:00 часова

  01.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  22.0.2016. у

  9:00 часова

  23.09.2016. у

  9:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  24/30

  Проф. др вона Ми0а'ићПС!ОЛО"#$ ОСО3$ С$ Т+ШО>$М$ У М+&Т$Л&ОМ2$-ВО#У

  19.01.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  10:00 часова 01.06.2016. у

  9:00 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  22.0.2016. у

  10:00 часова

  23.09.2016. у

  109:00 часова

  Проф. др вона Ми0а'ићОС&ОВ ПС!ОЛОШО"С$В+ТОВ$5$

  21.01.2016. у

  9:00 часова

  12.04.2016. у

  10:00 часова02.06.2016. у

  9:00 часова

  12.07.2016. у

  9:00 часова

  23.0.2016. у

  10:00 часова

  24.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др Дра6ан Маринковић

  3ОЛОШ+ ОС&ОВ+О"&ТВ&! 4У&1#$

  29.01.2016. у

  14:00 часова

  12.04.2016. у

  14:00 часова

  07.06.2016. у

  9:30 часова12.07.2016. у

  9:30 часова

  30.0.2016. у

  9:30 часова

  16.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф. др Дра6ан Маринковић3ОЛОШ+ ОС&ОВ+ МОТО2%!4У&1#$

  19.01.2016. у

  13:00 часова

  15.04.2016. у

  13:00 часова17.06.2016. у

  9:30 часова

  19.07.2016. у

  9:30 часова

  09.09.2016. у

  9:30 часова

  23.09.2016. у

  9:30 часова

  Проф.др Дра6ан МаринковићП22ОД&+ &$У+ У СП+1#$Л&О#+ДУ$1#

  19.01.2016. у

  15:30 часова

  12.04.2016. у

  15:30 часова 07.06.2016. у

  11:00 часова

  12.07.2016. у

  11:00 часова

  30.0.2016. у

  11:00 часова

  30.0.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Дра6ан Маринковић3ОЛОШ+ ОС&ОВ+ ПОАШАGА 14.06.2016. у9:30 часова 19.07.2016. у11:00 часова 31.0.2016. у9:30 часова 20.09.2016. у9:30 часова

  Проф.др Дра6ана Маћешић;Петровићдр $0ександра 9урић;-дравковић2++ДУ$1#$ ПС!ОМОТО2+

  2.01.2016. у

  14:30 часова

  Проф.др Дра6ана Маћешић;Петровићдр $0ександра 9урић;-дравковић.

  М+ТОД$ ПО-&$В$5$ П22ОД+ Д2УШТВ$ -$ М+&Т$Л&О2+Т$2Д2$&У Д+1У

  29.01.2016. у

  12:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  25/30

  Проф.др Дра6ана Маћешић;Петровићдр $0ександра 9урић;-дравковићМ+ТОД$ &$СТ$В+ П22ОД+ Д2УШТВ$ -$ Д+1У ОМ+Т+&У У М2

  29.01.2016. у

  12:00 часова

  Проф.др Дра6ана Маћешић;Петровић

  др $0ександра 9урић;-дравковићМОД+Л &$СТ$В+ &$СТ$В&+ Т+!&ОЛО"#+ ОД&Т+Л+ТУ$Л&О ОМ+Т+&+ Д+1+

  29.01.2016. у

  12:00 часова

  др $0ександра 9урић;-дравковићП+Д$"О"#$ ОСО3$ ОМ+Т+&! УМ+&Т$Л&ОМ 2$-ВО#У

  09.02.2016. у9:00 часова

  11.04.2016. у:30 часова

  01.06.2016. у:30 часова

  11.07.2016. у9:00 часова

  29.0.2016. у9:00 часова

  17.09.2016. у12:00 часова

  др $0ександра 9урић;-дравковићП+Д$"О"#$ М+&Т$Л&О2+Т$2Д2$&! Л1$

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  01.06.2016. у

  :30 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  29.0.2016. у

  9:00 часова

  17.09.2016. у

  12:00 часова

  др $0ександра 9урић;-дравковићМ+ТОД$ П2+ДШОЛСО" 2$Д$С$ М+&Т$Л&О 2+Т$2Д2$&ОМД+1ОМ

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  01.06.2016. у

  :30 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  29.0.2016. у

  9:00 часова

  17.09.2016. у

  12:00 часова

  др $0ександра 9урић;-дравковић2$& Т2+ТМ$& П2+ДШОЛСОВ$СПТ$5+ Д+1+ ОМ+Т+&+ УМ2

  09.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  01.06.2016. у

  :30 часова

  11.07.2016. у

  9:00 часова

  29.0.2016. у

  9:00 часова

  17.09.2016. у

  12:00 часова

  А#"саа Hу$'@ав"ов$АЛТ,АТИИ ОDЛИ8И Т,ТМАА

  ОСОDА СА Т,ШОAАМА /М,ТАЛОМ А@ОЈ/

  10.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  02.06.2016. у

  :30 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  29.0.2016. у

  9:00 часова

  17.09.2016. у

  12:00 часова

  др $0ександра 9урић;-дравковићО2+ТВ&О П+Д$"ОШ 2$Д УОС&ОВ&О# ШОЛ

  10.02.2016. у

  9:00 часова

  11.04.2016. у

  :30 часова

  02.06.2016. у

  :30 часова

  11.07.2016. у

  10:00 часова

  29.0.2016. у

  9:00 часова

  17.09.2016. у

  12:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  26/30

  Проф. др Дијана Ла8ић;Пу>"а>ПС!ОП$ТОЛО"#$&Т+Л+ТУ$Л&О ОМ+Т+&! Л1$

  09.02.2016.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

  Проф. др Дијана Ла8ић; Пу>"а>М+Д1&С+ ОС&ОВ+ М+&Т$Л&+2+Т$2Д$1#+

  09.02.2016.

  @аво* аBа

  М$#у)$а 52.

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровић

  Мр &аташа 3уGа;9уровић, асист.$2Т Т+2$П#$

  11.02.2016. у

  15:00 часова

  15.04.2016. у

  17:00 часова

  16.06.2016. у

  15:00 часова

  23.07.2016. у

  15:00 часова

  0.09.2016. у

  15:00 часова

  22.09.2016. у

  15:00 часова

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровићМр &аташа 3уGа;9уровић, асист.Д#$"&ОСТ$ 2$-ВО#&!ПО2+М+>$#$

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  15.04.2016. у

  11:00 часова

  17.06.2016. у

  11:00 часова

  24.07.2016. у

  11:00 часова

  0.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровићМр &аташа 3уGа;9уровић, асист.ОПШТ$ Д+4+ТОЛОШ$Д#$"&ОСТ$

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  15.04.2016. у

  11:00 часова

  17.06.2016. у

  11:00 часова

  24.07.2016. у

  11:00 часова

  0.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровићМр &аташа 3уGа;9уровић, асист.Л&%$ П2О1+&$ Т2+ТМ$& Т+ШО>$ У М+&Т$Л&ОМ 2$-ВО#У

  11.02.2016. у

  11:00 часова

  14.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  11:00 часова

  23.07.2016. у

  11:00 часова

  0.09.2016. у

  11:00 часова

  22.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровић/р &аташа 3уGа;9уровић, асист.Л&%$ ОЛ"О42+&ОЛО"#$

  11.02.2016. у

  11:00 часова

  14.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  11:00 часова

  23.07.2016. у

  11:00 часова

  0.09.2016. у

  11:00 часова

  22.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Ми0и)а "0и6оровић/р &аташа 3уGа;9уровић, асист.СП+14%&+ СМ+Т5+ У У%+5У

  12.02.2016. у

  15:00 часова

  15.04.2016. у

  15:00 часова

  17.06.2016. у

  15:00 часова

  24.07.2016. у

  15:00 часова

  09.09.2016. у

  15:00 часова

  23.09.2016. у

  15:00 часова

  Проф. др 3ранис0ав 3рој'инС0ободан 3анковић, асист.М+ТОДОЛО"#$ -2$Д+&ДВДУ$Л&! +ДУ$ТВ&!П2О"2$М$

  11.02.2016. у11:00 часова

  14.04.2016. у12:00 часова

  16.06.2016. у10:00 часова

  14.07.2016. у10:00 часова

  0.09.2016. у10:00 часова

  20.09.2016. у10:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  27/30

  Проф. др 3ранис0ав 3рој'инС0ободан 3анковић, асист.М+ТОД$ &$СТ$В+ С2ПСО" #+-$ -$ Д+1У ОМ+Т+&У У М2

  11.02.2016. у

  10:00 часова

  14.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  0.09.2016. у

  10:00 часова

  20.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др 3ранис0ав 3рој'инС0ободан 3анковић, асист.&ЛУ-В&$ +ДУ$1#$ 2+!$3ЛТ$1#H Д+1+ОМ+Т+&У У М2

  11.02.2016. у

  :00 часова

  #$"а са#а

  14.04.2016. у

  12:00 часова

  16.06.2016. у

  10:00 часова

  14.07.2016. у

  9:00 часова

  0.09.2016. у

  9:00 часова

  20.09.2016. у

  9:00 часова

  Проф. др 3ранис0ав 3рој'инС0ободан 3анковић, асист.М+ТОД$ С2ПСО" #+-$ -$М+&Т$Л&О 2+Т$2Д2$&У Д+1У

  11.02.2016. у

  10:00 часова

  14.04.2016. у

  11:00 часова

  16.06.2016. у

  :00 часова

  14.07.2016. у

  10:00 часова

  0.09.2016. у

  10:00 часова

  20.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Свет0ана аDа'а3ојан Ду'ић, асист.М+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ С$Л$О &Т+Л+ТУ$Л&О ОМ+Т+&ОМД+1ОМ

  19.01.2016. у

  12:00 часова

  13.04.2016. у

  12:00 часова

  10.06.2016. у

  10:00 часова

  13.07.2016. у

  10:00 часова

  02.09.2016. у

  10:00 часова

  19.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Свет0ана аDа'а3ојан Ду'ић, асист.М+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ С$ Т+Ж+ &Т+Л+ТУ$Л&О ОМ+Т+&ОМД+1ОМ

  19.01.2016. у

  10:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова

  15.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  10:00 часова

  30.0.2016. у

  10:00 часова

  21.09.2016. у

  10:00 часова

  Проф. др Свет0ана аDа'а3ојан Ду'ић, асист.М+ТОД$ В$СПТ&О" 2$Д$ С$Л$О М+&Т$Л&О 2+Т$2Д2$&ОМД+1ОМ

  19.01.2016. у

  11:00 часова

  13.04.2016. у

  10:00 часова

  06.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  12:00 часова

  02.09.2016. у

  11:00 часова

  19.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Свет0ана аDа'а

  3ојан Ду'ић, асист.М+ТОД$ 2$Д$ С$ УМ+2+&О, Т+Ж+ Т+ШО М+&Т$Л&О2+Т$2Д2$&М Л1М$

  19.01.2016. у11:00 часова

  13.04.2016. у10:00 часова

  06.06.2016. у10:00 часова

  15.07.2016. у12:00 часова

  02.09.2016. у11:00 часова

  19.09.2016. у11:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  28/30

  Проф. др Свет0ана аDа'а3ојан Ду'ић, асист.МОД+Л СО1#$Л&+ ПОД2Ш+ОД2$СЛМ$ ОМ+Т+&М УМ+&Т$Л&ОМ 2$-ВО#У

  25.01.2016. у

  16:00 часова

  13.04.2016. у

  11:00 часова

  06.06.2016. у

  10:00 часова

  15.07.2016. у

  12:00 часова

  02.09.2016. у

  11:00 часова

  19.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Мирјана #а*унIа;Ми0исавDевићСа(а Га

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  29/30

  Проф. др Марина 2адић;Шестићдр 3иDана Ми0ановић;Доброта,асистентП2О4+СО&$Л&О 2$Д&ООСПОСО37$В$5+ ОСО3$ С$ Т+ШО>$М$ У М+&Т$Л&ОМ2$-ВО#У

  11.02.2016. у

  12:00 часова

  14.04.2016. у

  12:00 часова

  16.06.2016. у

  12:00 часова

  21.07.2016. у

  12:00 часова

  0.09.2016. у

  12:00 часова

  22.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Марина 2адић;Шестићдр 3иDана Ми0ановић;Доброта,асистентП2О4+СО&$Л&О 2$Д&ООСПОСО37$В$5+ ОСО3$ОМ+Т+&! У М+&Т$Л&ОМ 2$-ВО#У

  11.02.2016. у

  12:00 часова

  14.04.2016. у

  12:00 часова

  16.06.2016. у

  12:00 часова

  21.07.2016. у

  12:00 часова

  0.09.2016. у

  12:00 часова

  22.09.2016. у

  12:00 часова

  Проф. др Мио/ир Ми0инковићС2ПС #+- У СП+1#$Л&О#+ДУ$1# 2+!$3ЛТ$1#

  06.02.2016. у12:30 часова

  Проф. др $0ександар Ли*ковскиМ$Т+М$Т$ У СП+1#$Л&О#+ДУ$1# 2+!$3ЛТ$1#

  13.01.2016. I

  17:00 часова'(о"

  13.04.2016. у

  17:00 часова

  0.06.2016. у

  17:00 часова

  13.07.2016. у

  17:00 часова

  14.09.2016. у

  17:00 часова

  21.09.2016. у

  17:00 часова

  Проф. др Ми0утин ТадићП22ОД$ Д2УШТВО УСП+1#$Л&О# +ДУ$1#

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  15.04.2016. у

  11:00 часова

  03.06.2016. у

  11:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  02.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Ми0утин ТадићД2УШТВ=&= &$У+ УСП+1#$Л&О# +ДУ$1#

  12.02.2016. у

  11:00 часова

  15.04.2016. у

  11:00 часова

  03.06.2016. у

  11:00 часова

  11.07.2016. у

  11:00 часова

  02.09.2016. у

  11:00 часова

  23.09.2016. у

  11:00 часова

  Проф. др Мирјана 4и0и*овић Т+!&ОЛО"#$ М$Т+2#$Л$ -$&М$5$ С$ М+ТОДОМ

  25.01.2016. у

  11:00 часова

  Проф.др "оран асу/В+ШТ&+ У СП+1#$Л&О#+ДУ$1#;4-%О

  21.01.2016. у

  16:00 часова

  Проф. др Вера Ми0анковићВ+ШТ&+ У СП+1#$Л&О#+ДУ$1#;МУ-%О

  21.01.2016. у

  16:00 часова

 • 8/18/2019 20151222_3januar Raspored Ispita 15-16 (2)

  30/30

  Проф. др Марина 2адић;ШестићВ+ШТ&+ У СП+1#$Л&О#+ДУ$1#;ЛОВ&О

  2$СПО2+Д СПТ$ -$ ШОЛСУ JKLMKN. "ОД&У


Recommended