Transcript
 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  1/16

  SI,LIT

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPMTAHUN 2011

  MATA PELAJARANPENDIDIKAN ISLAM 2Satu jam empat Puluh minit

  JAT{GAN BUI(A KERTA$ SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  l, I(erlas soslan ini mengandungllim* soalan.2. Jawab semut soaW.3. Sentnjawapan hendnHeh ditutis pada kertas jm'apan yang disediakan'

  ffiini mengpdungi 8 hataman bercetak

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  2/16

  SULIT 2Jcwob semua soalan

  n23n

  | (a) Firman Allah SWT:

  Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan menjauhi diri daripada orang yangmenjadikan agama sebagai permainan dan hiburan.Berdasarkan ayat di atas,{i) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris. 12. marka(ii) Jelaskan dua cara memelihara agama. 14 marka(iii) Terangkan dua pengajaran ayat yang dapat diamalkan dalam kehidupanseharian. 14 narka

  (r) Sabda Rssulullah SAW::,{|rx,**i**,& i" J-:U i6q:b&r 6*: * i.it ,,psy 4{e;r FW e#\r:;yi& 1* Ut ttst W i6 i U,} aftrl'"sr^.*F,ritb W ::+iJ $';v :y -etiu;ir ** i3 c;.*

  cS;l"rJt ogHadis di atas meqfelaskan bahawa tempoh kehidupan di dunia ini terlalu singftatberbanding kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi.(0 Nyatakan dua bekalan untuk menghadapi hari akhirat. t2 marka(ii) Jelaskan keburukan menangguhkan sesuatu urusan. 12 marka(iit Jelaskan eara ytrng boleh anda lakukan untuk mencapai wawasan hidup.

  12 markah

  j:* af -* #ii'$ jrT i6r #Iii (*i 6 *t irt -}-fi ,$ ,re-J*"$i xb${s?$fi et|0r{i };,U:sq5*. Hj +{*s, G +w ;#*i;,3 q''rb$ &ri{i w:}'W L3(70 : pk;)16-2* ) ffi

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  3/16

  ST}LIT(c)

  n23n

  Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan A, B, C dan D yang betuldaripada jadual di atas-Anda hanya pedu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

  14 marlnh

  2 (a) Firman Allah SWT:

  W ,fur ;L, t: #b V "e"*'i ; "t,7t ?'*;v 3nJt,ir:iSlti:V'.1t 3#",pii; oji @ b")3it {-*r-tfr@--r;ii,*fT +: 3^'r"J;e';

  t}g - l2B: i,Cl;.'r*Allah SWT mengutuskan Rasulullah SAW daripada kalangan rnanusia untukmembuktikan bahawa Islam m&mpu dilaksanakan oleh semua manusia.Berdasarkan ayat di atas,(i) Nyatakan dua sifat wajib Rasulullah SAW. 12 markah(ii) Jelaskan hikrnah Anah SWT mengutuskan nabi daripada kalangan manusia..[2 marknh(iii) Terangkan dua cara memupuk lesih sayang dalam kalangan warga sekolah.

  14 morkah

  A B c D,' o '7'i13'^ntEJ t #T 'aa6i *3'3,7

  (iii) t< t .rL,tU,^J e_ (ii) tk-Vt 'a:;;:Ji (i) ,#'fifik

  {24\l:J-!=tl t$'.") @:.{a{_s_3", Cvu?3\Jt'

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  4/16

  SUTIT n23n(r) Sabda Rasulullah SAW :

  i E{b jr;; ar 4, -#S * t*r *v +, JgjU ,jri "oi ar (& E}} 6U tg F.! dt- : Ju*3 jt:;i Wp, y i L4 eErJr yl it'r f,V $'yt ;Wrt f .gusv v* b t g t*4 g.,it u#-t' Jw ittj,*b rri*r5 q&irr u:tSig ;:;:";5 {:U {:U :et;!.Jt Jt*x_ 3f- fli U,iI tlet ,M l#

  u u*a St gUe&iii'+{v

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  5/16

  SULIT(a\ Firman Allah SWT: t223n

  Jrrbr*.tk &T e|4"kt-X JtX;.I ; r.irjl i;e"Ayat di atas menyatakan sebahagian daripada nama dan sifat Allah SWT yang mulia dansempuma.Berdasarkan ayat di atas,

  Nyalakan maksud kalimah yang bergaris. 12.morkahlNyatakan dua Asrnaul Husna yang disebut dalam ayat di atas selain kalimah al-Malik.(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas, [2 markah][4 narkahl(i)(iD

  (,) Sabda Rasulullah SAW :

  Meksudnya: Daripada Abu Humirah berkata: Rasulullah SAW bersabda: SezungguhnyaAllah berfirman sesiapa yang memusuhi waliku, Aku istiharkan perang ke atasnya. Tiadaamalan untuk mendekatkan diri kepadaKu yang lebih aku sukai selain daripada amalanyang Aku fardukan. HambaKu yang mendekatkan diri kepadaKu dengan sentiasamelakukan amalan sunat disamping amalan wajib Aku lebih mengasihilyn...Berdasarkan hadis di atas,(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perkauan mengasihinya. [2 markahJ(ii) Huraikan ciri orang yang soleh 12 narkahl(iii) Jelaskan dua kelebihan orang melakukan ibadah-ibadah nawafil. 14 markah|

  "ti| 333w,)-g''.rt'' u i6tor31"Jt|s *v$'Jr *t i*:i6 ,irt ij$,1 **,lt +W .s* JV vS & a';,fit ti.ttL U-t '9r,?, ,s{.' 'Jt aF v5 v?u,...+i g &Y;'r6,),-ll oly

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  6/16

  SULIT 6 1223n(c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yanlengkap seperti dalam al-Quran.Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) s*raja.

  "'r*,ij &t ) qr':*al 1 $v 3aJ3(B) (A) (i)u64Il ef-r,i, f e"r,-asJ.1(B) (A)

  fgl (ii)

  qJ:rJ 11-o.r-a4)#{:,F(B) (A) (iii):*tVt e-f'3'i I ffi"op,S ;l(B) (A)

  (iv)

  ql2 : tsrJ;rnS14 marka

  4 (a) Firman Allatr SWT:U ai "r; G'r-*y,iiJ* 6.:^;# ai lut'";,#r; i::* "J;t'd8 oi ;4 G: *Y'iiJ-;- 6" :^;,w ai lii'";r,{

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  7/16

  SULIT 7 I2?3N(b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jaw4pan iaitu A dan B.Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah-Anda dikehendaki menulis nrmbor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

  No. Potongan ayat alQuran Hukum TaiwidA BI -+:;JtL;i'U-fi tJn *S

  ( 52 : e*!l i;r*1 QalqalahKubra QalqalahSughra

  2 'fr-r53 : ,"*i!l cr;3r;1 I*hfa'Syafawi Izhar Syafawi3

  (55 : p.i!t*i-13*1Alif LBmSyamsiah Alif t^amQamariah

  4 "i*g&*#Tewiryi( 59 : glt c, i,r-; Mad JaizMunfasil Mad WajibMuttasil

  [4 narkah(c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi,

  Rakyat wajib mentaati pemimpin selagi pemerintahannya tidak bercanggah dengnnsyarak. Ketaatan kepada pemimpin akan melthirkan masyarakat yang aman. Suasana inakan memudahkan kita mernbina negana dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.

  16 narkal

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  8/16

  1223nSULIT5 (a) Firman Allah SWT :eb;fii {@,t;}: #i *eA;ts @a3t;.t"rr.t;.eP '.'.( 4-2:Or''.dlir*) a;*tf!

  Ayat di alas menerangkan tentang ciri orang-orangyffig berjaya-.Berdasarkan ayat di atas,(i) Nyatakan dna ciri mukmin yang berjaya selnin daripada orang yang menjauhip&Uu"t*t lagtra (sia-sia). p marka(ii) benaraikan Jna contoh perbuatan lagha(sia*sia)' 12 marka(iiD Jelaskan dua kesan melakukan perbuatan lagha.(sia-sia). 14 marka(iv) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda membantu rakm yang sentiasaterlibat dengan perbuatan lagha. V marls

  (b) FirmanAllah SWT:'*{# e 1 e; ffi 'ai ;A:"ft g, ;; q"Lrt J} 4vii fi (}"o't&' $fr s# 3t #i'tl*;t?tt "C; t F"p3* tt" "F a1t",ln;

  ( 3 : r+Ctl-p-) @/"irutqlo$U-;tTulis tiga potongan kalimatr daripada potongan ayat al-Quran di atas yang mengandunghukum Nun Sakinah atau Tanwin dan nyatakan cara bacaannya 16 marka

  (c) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi.(i) t#l3 ilt1t ;)f-l;!rt'f ,*;(ii)

  (ii i) ii;L dtr Vt> TfSll. irr.{u..:il-r;, 'gU(w) c.5u Lrj Ju- J5,au.A u'-*yf fu[4 marka

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  9/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP)

  Pendidikan

  Islam

  Kertas 2

  Peraturan

  Pemarkahan

  Ogos

  2011

  MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

  SPM 2011

  PENDIDIKAN ISLAM

  KERTAS 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak

  [Lihat sebelah

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  10/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  2

  Soalan Jawapan Markah

  1 (a)(i) Maksud kalimah yang bergaris :

  Azab/ azab yang pedih/ azab yang bersangatan/ azab yang

  dahsyat/ azab yang kuat

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua cara memelihara agama ialah :

  1. Mengamalkan ajaran Islam

  2. Menghidupkan ajaran Islam3. Melaksanakan perintah Allah

  4. Menjauhi laranganNya

  5. Melakukan amal soleh

  6. Berakhlak mulia sesama makhluk

  7. Menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama

  8. Mendalami ilmu agama

  (2 x 2 m = 4 m)

  (iii) Dua pengajaran:

  1. Kita wajib menjaga kesucian agama Islam 1m/ supaya Islam

  dihormati 1m2. Kita wajib melaksanakan perintah Allah dengan sempurna 1m/

  seperti khusyuk dalam solat/ wuduk sempurna 1m

  3. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan

  mempersendakan agama 1m/ seperti maksiat 1m

  Catatan:

  Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (b) (i) Dua bekalan hari akhirat:

  1. Ilmu yang bermanfaat2.Amal Ibadat

  3. Sedekah jariah

  4. Amalan kebaikan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Keburukan menangguhkan sesuatu urusan:

  1. Dilaknat oleh Allah/ dibenci

  2. Dibenci oleh rasul

  3. Dipandang hina oleh masyarakat

  4. Kehidupan tidak tenang

  5. Urusan tidak sempurna/ kualiti6. Negara akan mundur/ tidak maju

  7. Ekonomi tidak aktif/ tidak meningkat

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Cara yang boleh dilakukan untuk mencapai wawasan hidup:

  1. Mendisiplinkan diri dalam penggunaan masa

  2. Penggunaan dairi / catatan dalam kehidupan harian/ jadual

  3. Pengurusan masa dengan efektif

  (1 x 2 m = 2 m)

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  11/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  3

  (c) Lengkapkan ayat:

  i) C

  ii) A

  iii) D

  iv) B

  (4 x 1 m = 4 m)

  2 (a)(i) Dua sifat wajib Rasulullah S.A.W:1. Amanah

  2. Siddiq

  3. Tabliqh

  4. Fatanah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Hikmah Allah S.W.T mengutuskan nabi dari kalangan manusia:

  1. Membuktikan bahawa syariat Islam mampu dilaksanakan oleh

  manusia

  2. Memudahkan manusia menerima Islam

  3. Memudahkan manusia mencontohi rasulullah4. Memudahkan manusia berkomunikasi dengan rasulullah

  5. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua cara memupuk kasih sayang dalam kalangan warga sekolah :

  1. Hormat menghormati 1m/ tanpa mengira usia 1m

  2. Menjaga hubungan baik / mengeratkan silaturrahim 1m / seperti

  memberi salam 1m

  3. Memaafkan kesalahan orang lain1m / apabila berlaku

  pergaduhan 1m

  4. Berlemah lembut 1m / ketika bercakap dengan rakan/ guru 1m5. Mengadakan perbincangan 1m / dengan hikmah/ baik1m6. Saling nasihat menasihati 1m / antara satu sama lain 1m

  7. Tolong menolong/ bekerjasam 1m /untuk meningkatkan prestasi

  Diri

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (b)(i) Ciri makanan yang halal:

  1. Menggunakan sumber yang halal/ bahan

  2. Makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan

  3. Binatang yang disembelih dengan nama Allah S.W.T

  4. Makanan / minuman yang tidak memudharatkan/ memabukkan5. Diusahakan oleh orang Islam

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Akibat mengabaikan makanan yang halal ialah :

  1.Dilaknat oleh Allah 6. Doa tidak dimakbulkan

  2.Dibenci oleh masyarakat 7. Maruah tercemar

  3.Jiwa tidak tenang

  4.Kesihatan terjejas

  5.Akal tidak waras

  (2 x 2 m = 4m)

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  12/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  4

  (iii) Pengajaran yang dapat diamalkan dalam kehidupan ialah:

  1.Umat Islam mestilah prihatin terhadap makanan dan minuman

  yang berkhasiat 1m/ supaya badan sentiasa sihat 1m

  2.Kita wajib menghindari daripada makanan dan minuman yang

  haram 1m/ seperti arak dan dadah 1m

  3.Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat 1m / supaya

  dijauhi daripada maksiat 1m

  4. Kita wajib mengelak diri dari mengambil rasuah / riba 1m/kerana memutuskan hubungan silaturrahim 1m

  (1 x 2 m = 2 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (c) Susun semula ayat:

  2 , 3 , 1 , 4 @

  2 1 = 3

  3 @ 2 = 1

  1 3 = 2

  4 4 = 4

  (Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah)

  (4 x 1 m = 4 m)

  3 (a)(i) Maksud kalimah yang bergaris ialah:

  Yang menguasai sekelian alam/ mentdbir/ memiliki (1 x 2 m = 2 m)

  (ii) Dua nama al-Asma al-Husna ialah:

  1. Al-Kuddus

  2. As-Salam

  3. Al-Mukmin4. Al-Muhaimin

  5. Al-Aziz

  6. Al-Jabbar

  7. Al-Mutakabbir

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua pengajaran:

  1. Kita hendaklah menghayati asmaul Husna 1m /supaya jiwa

  tenang 1m

  2. Kita wajib menyakini bahawa ilmu Allah sangat luas 1m /

  supaya iman meningkat 1m3. Umat Islam hendaklah sentiasa berzikir 1m /seperti subhanallah,

  alhamdulillah, allahuakbar 1m

  4. Kita hendaklah sentiasa membaca al-Quran 1m / supaya diredhai

  Allah S.W.T 1m

  5. Umat Islam hendaklah sentiasa menyebut Asmaul Husna 1m /

  kerana ia kalam yang mulia 1m

  Mana-mana jawapan pengajaran yang sesuai dengan ayat diterima

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 m

  Huraian = 1 m

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  13/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  5

  (b)(i) Maksud perkataan mengasihinya ialah:

  Allah meredainya/ memberkatinya/ merahmatinya/

  Menyayanginya

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Ciri orang yang soleh berdasarkan hadis ialah:

  1. Berilmu pengetahuan 1m / dapat mendekatkan diri kepada Allah1m

  2. Beramal dengan ilmu 1m/ supaya diberkati 1m3. Berakhlak mulia 1m /supaya disanjung oleh masyarakat 1m

  (1 x 2 m = 2 m)

  Isi = 1mHuraian = 1m

  (iii) Dua kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil ialah:

  1.Dikasihi Allah dan rasulNya/ dirahmati/ diredhai

  2.Allah terima doanya/ ibadah diterima/ mengecapi nikmat

  Beribadat

  3.Terpelihara daripada maksiat/ imannya kuat

  4.Dilindungi Allah daripada keburukan/ selamat di dunia

  5.Diampunkan dosa/ masuk syurga/ selamat diakhirat

  6. Mendapat ketenangan jiwa

  (2 x 2 m = 4 m)

  (c) Lengkapkan ayat

  i) A

  ii) B

  iii) A

  iv) B

  (4 x 1 m = 4 m)

  4 (a

  )(i) Maksud hidayah ialah petunjuk1m / cahaya Allah yang diberikankepada sesiapa yang dikehendaki-Nya 1m (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua usaha untuk memperolehi hidayah Allah:

  1. Berdoa kepada Allah

  2. Melaksanakan perintah Allah

  3. Menuntut ilmu fardu Ain dan Fardu Kifayah

  4. Memakan makanan yang halal

  5. Melakukan kebaikan

  6. Berakhlak mulia

  7. Berbuat baik8. Menjauhi larangan Allah

  Catatan: mana-mana jawapan yang sesuai diterima

  (2 x 1m = 2m)

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  14/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  6

  (iii) Perbezaan antara orang yang mendapat hidayah dengan orang

  yang tidak mendapat hidayah ialah:

  Aspek Orang yang mendapat

  hidayah

  Orang yang tidak

  mendapat hidayah

  Perlakuan Melakukan kebaikan Melakukan Maksiat

  Jiwa Jiwa tenang Jiwa resahKetaatan Melaksanakan

  perintah Allah

  Lalai melaksanakan

  perintah Allah

  (1 x 2 m = 2 m)

  (iv) Pengajaran ayat ialah :

  1.Kita hendaklah mensyukuri nikmat iman dan Islam 1m/ agar

  hidup diredhai 1m

  2.Kita mestilah berdoa 1m/ supaya diberi hidayah oleh Allah 1m

  3.Kita mesti memelihara hidayah yang telah dikurniakan oleh

  Allah 1m/ dengan cara melaksanakan perintahNya 1m

  (2 x 2 m = 4 m)

  1 isi = 1m

  1 huraian=1m

  (b) 1. B

  2. A

  3. B

  4. A

  (4 x 1 m = 4 m)

  (c) Tulisan jawi

  .

  .

  . Catatan:

  1.Huruf cerai tidak diterima

  2.Ikut ejaan jawi DBP terkini

  3.Pemarkahan secara holistik :

  Sekira betul perkataan21- 30 = 6 markah

  17- 20 = 5 markah

  13- 16 = 4 markah

  9- 12 = 3 markah

  5- 8 = 2 markah

  1- 4 = 1 markah

  6 markah

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  15/16

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  7

  5 (a)(i) Dua ciri mukmin ialah :

  1.Orang yang kusyuk dalam solat

  2.Orang yang mengeluarkan zakat (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Contoh perbuatan lagha ialah:

  1.Melepak2.Merempit

  3.Berbual kosong

  4.Mengumpat

  5.Merayau-rayau

  Catatan

  Lain-lain perbuatan yang tidak berfaedah diterima.

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua kesan melakukan perbuatan lagha :

  1. Dibenci oleh Allah2. Hidup tidak akan berjaya

  3.Dipandang hina oleh masyarakat lain

  4.Jiwa tidak tenteram

  5. Ekonomi akan mundur

  6.Pembangunan tidak berjalan lancar

  (2 x 2 m = 4 m)

  (iv) Cara membantu rakan

  1.Menasihatnya supaya berkelakuan baik

  2.Membimbingnya ke jalan yang benar

  3.Mengajaknya mempelajari ilmu agama4.Mengajaknya menunaikan ibadah

  5.Menunjukkan contoh teladan yang baik

  6.Melaporkan kepada guru kaunseling/ disiplin

  (1 x 2 m = 2 m)

  2011 PSPM

 • 8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 2 w Ans

  16/16

  SULIT 1223/2(PP)8

  (b) Hukum tajwid

  bil contoh cara bacaan

  1.

  Dengung

  2.

  Dengung

  3.

  Dengung

  4.

  Jelas/ Tidak dengung

  5.

  Dengung

  6.

  Jelas/ Tidak dengung

  (6 x 1m = 6m)

  (c) Tulisan Rumi:

  1. Khulu bukti keadilan Islam terhadap wanita

  2. Kita hendaklah memilih fesyen pakaian yang menutup aurat

  3. Orang yang mendapat hidayah Allah beruntung di dunia dan di

  akhirat

  4. Amalkan komunikasi yang baik ketika menjaga orang sakit

  Catatan:

  - Setiap satu keratan : 1 m- Salah 1 3 perkataan : 1 m- Salah 4 perkataan atau lebih : 0 m- Kesalahan dikira pada perkataan

  (4 x 1 m = 4 m)

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT