Transcript

Prof. dr. Hasan Muratovi

PRINCIPI I PROBLEMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1

PRINCIPI I PROBLEMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJAKorporacija dru tvo kapitala, jedne ili vi e pravnih ili fizi kih osoba

2

Poduze e oblik samostalne privredne (gospodarske) organizacije koja obavlja ekonomsku djelatnost radi zarade, odnosno ostvarenja vi ka prihoda nad rashodima. Pravna osoba koja obavlja privrednu djelatnost (proizvodnja, promet, usluge) radi sticanja dobiti. Mo e biti u dru tvenom, dr avnom, privatnom, zadru nom i mje ovitom vlasni tvu. Oblici (vrste): d.o.o.,, komanditno dru tvo sa neograni enom odgovorno u, dioni ko dru tvo. Pravni subjekt, osnovan po zakonu koji trguje.3

Privredno dru tvo (trgova ko dru tvo) Profitna organizacija sa statusom pravne osobe formirana od jedne ili vi e osoba (pravnih ili fiz kih) koje su trajno ulo ili kapital (novac, stvari, prava), u vidu uloga, u cilju obavljanja djelatnosti na tr i tu.

Poduzetnik Osoba koja posluje na vlastiti rizik

4

Poduzetni tvo Ukupnost poduzetnikovih organizacijskih, kontrolnih, usmjeravaju ih, rukovode ih i upravlja kih funkcija. Kombiniranje, koordiniranje proizvodnih faktora na njabolji na in da se maksimizira profit. Potrebe za postignu em i uspjehom, kreativnost i inicijativa, potreba za neovisno u.

Poudzetni tvo uklju uje rizik.5

Korporacija dru tvo kapitala, jedne ili vi e pravnih i/ili fizi kih osoba. Osnovni kapital podijeljen je na dionice akcije odre ene nominalne vrijednosti. Upravljanje korporacijom (formalno): skup tina, nadzorni odbor i (odbor za reviziju). Korporacija je najrazvijeniji oblik kapitalisti kog poduze a, generator razvoja poduze a i tr i ta kapitala. Vlasnici u slu aju bankrota gube svoj udio kapitala i nemaju nikakvih drugih posljedica.6

Prednosti korporacije: Mogu nost pribavljanja kapitala, brzo i na jednostavan na in. Jednostavni prenos vlasni tva - promjena vlasnika. Organizira poslovanje bez u e a vlasnika, osniva a u organizaciji odvajanje menad menta od upravljanja. Odvojeno vlasni tvo od poslovanja. Ograni ena odgovornost partnera vlasnika. Korporacija za poslovanje odgovara svojom imovinom (ne vlasnici).

7

Nedostaci korporacije: Nemogu nost svih vlasnika da u estvuju u upravljanju. Nesigurnost uprave menad menta (osim kad su zna ajni vlasnici). Formalizam u upravljanju.

8

Rast korprocije: Emitiranje (novih) dionica, Akvizicije (problem: neprijateljska preuzimanja), Integracije Ulaganje iz profita

Problemi i prednosti velikih udru ivanja (saveza) i stvaranja d inovskih korporacija. Dr ava koja nema dovoljno dobrih poduze a je nerazvijena.9

Klju ne snage korporacija crpi iz odnosa i kvaliteta:1. Akcionara, vlasnika korporacije 2. Menad era, profesionalnih organizatora i upravlja a poslovanja

10

Oblici dominantnog upravljanja:1. Korporacija sa dominantnim menad erskim upravljanjem (menad erski kapitalizam). 2. Korporacija sa dominantnim upravljanjem akcionara. Uvjet: krupni akcionari (pojedinci, grupe fondovi, druga poduze a).

11

Ciljevi akcionara: Profit i povrat kapitala (dugoro na dobit) Dividende Tr i na vrijednost akcija dionica (dugoro na i stalno ve a vrijednost) Rast (pove anje osnovnog kapitala)

12

Ciljevi dru tva Zakonitost i transparentnost poslovanja Razvoj Socijalna odgovornost Zadovoljenje svih interesnih grupa

13

Prava akcionara dioni ara: Odlu ivanje u skup tini Formiranje nadzornog ili upravnog odbora preko kojeg:Imenuju upravu menad ment Odobravaju planove Prate, kontroliraju i ocjenjuju rezultate i uspje nost poslovanja Usvajaju izvje taje Smjenjuju menad ment Odre uju pla e i bonuse Usvajaju reviziju poslovanja Odobravaju ulaganja14

STAKEHOLDERSKI PRISTUP KORPORATIVNOM UPRAVLJANJUPoduze e ne postoji samo zbog vlasnika i ne donosi samo njima korist. Poduze a crpe resurse i iz drugih izvora (infrastrukture, kadrova, okru enja). Efekti poslovanja ne pripadaju samo vlasnicima. Korporacija ima dio ivota koji ne ovisi samo od vlasnika.15

Primarni stakeholderivlasnici menad eri uposlenici kreditori kupci dobavlja i

Sekundardni stakeholderipotro a i krajnji korisnici dr ava, dr avne institucije javnost konkurenti dru tvo

te nja upravljanja korporacijom ide na tetu efikasnosti funkcioniranja i nedefinirane odgovornosti.16

Stakeholderska

STANDARDI U INKA MENAD MENTA (uprave)generalni ciljevi obim proizvodnje/usluga ukupni prihod dobit, profit, vrijednost akcija povrat kapitala tr i no u e kvalitet produktivnost rast e imid socijalna odgovornost zadovoljstvo uposlenika inovacije razvoj ljudskih potencijala kvalitet financijskih rezultata neopipljive vrijednosti

17

KLJU NI PROBLEMI UPRAVLJANJA KORPORACIJOM Nerazumijevanje funkcioniranja korporacije. Usporedba sa biolo kim sistemima. ta dioni ari znaju o funkcioniranju korporacije?

18

Kakva je veza izme u odluka nadzornog odbora i uspje nosti poslovanja kao to su profitabilnost, reputacija, cijena dionica? Postoji samo jedan dobar na in da omogu imo efikasno poslovanja korporacije da razdvojimo uloge nadzornog odbora i generalnog menad era.

19

Ako upravlja ko tijelo (nadzorni odbor, upravni odbor, skup tina) nije dovoljno jako i ne izvr ava svoje uloge menad ment e, prije ili kasnije, napraviti strate ke pogre ke.

20

Postoji velika neravnote a izme u nominalne mo i i uloge nadzornog odbora i efektivne mo i i uloge menad menta (koji odgovara nadzornom odboru). Upravni odbori su bez mo i. Apsolutna mo je kod menad era.

21

Nadzorni upravni odbori ve godinama nisu u stanju stvarno upravljati korporacijama Pravno i formalno odgovaraju diioni arima koji su ih izabrali, (Nikad) ne izvr avaju svoje obavze. Vi e su po asna nego upravlja ka tijela. Njihove sjednice su vi e ritualne nego poslovne. Raspola u informacijama koje im daje menad ment (i rijetko revizije). Mo je legalno kod nadzornog odbora, a stvarno kod menad menta.

22

Veliki broj direktora i predsjednika nadzornih odbora nemaju dovoljno znanje za svoje uloge: Predsjednici i lanovi NO se ne biraju po sposobnostima. Nadzorni odbori ne biraju menad ere po sposbonostima nego po uputama stvarnih centara mo i. Nemaju znanja i iskustvo u okru enju i na inu funkcioniranja sistema.23

Nadzorni odbori nemaju dovoljno informacija: Potpuno su ovisni od menad menta Saznaju o problemima kad je ve kasno Kasno mijenjaju menad ment

24

KAKO UNAPRIJEDITI FUNKCIONIRANJE KORPORACIJEVo enje korporacije zavisi od: Politi kog sistema, Historije, Kulture, Ekonomije, Socijalnih vrijednosti, Zakonodavstva, Interesa stakeholders-a (interesnih grupa) stakeholders ...25

Imenovanje, neovisnog izvr nog predsjednika NO sa sjedi tem u korporaciji. Interne i eksterne revizije (auditi). Eti ki kod Code of Best Practice.

26

Henry Mintzberg Menad ment je prakti ni rad i vje tina koja upotrebljava nauku kad god je mogu e

27

KARAKTERISTIKE SUVREMENOG PODUZETNI TVA I OKRU ENJA1.

2. 3. 4. 5.

Totalna neizvjesnost Globalizacija Internacionalizacija Perfekcionizam Deindustrijalizacija u razvijenim zemaljama

28

KARAKTERISTIKE SUVREMENOG PODUZETNI TVA I OKRU ENJA6. 7. 8. 9. 10. Specifi ne politi ke promjene Brze promjene proizvoda i tehnologije Velike i brze socijalne promjene Stalno novi izvori konkurencije Vrlo brz rast organizacija, posebno poduze a

29

KARAKTERISTIKE SUVREMENOG PODUZETNI TVA I OKRU ENJA11. 12. 13. 14. 15. Fleksibilnost Segmentacija Totalna prilagodljivost klijentu Apsurdni ciljevi Regionalizacija ekonomije

30

KARAKTERISTIKE USPJE NIH ORGANIZACIJAKonsekventan sistem planiranja Akcija Njegovanje dobrih odnosa sa klijentima Autonomija orgaizacionih dijelova i pojedinaca 5. Produktivnost kori tenjem ljudskih sposobnosti 6. Direktan kontakt 7. Diverzifikacija 1. 2. 3. 4.31

KARAKTERISTIKE USPJE NIH ORGANIZACIJA8. Jednostavna organizacija 9. Dobar balans centralizacije i decentralizacije 10. Manje, posebne grupe za rje avanje problema 11. Grupe znaju problem ne ekaju za instrukciju 12. Gre ke su dozvoljene 13. Test je najjeftinije u enje

32

SUVREMENI IZAZOVI MENAD MENTA1. Nedostatak stru njaka za visoke tehnologije (IT i ostale) dobri stru njaci tra e visoke pla e i druge beneficije 2. Nedostatak radne snage za prljave i te ke fizi ke poslove 3. Menad ment u visokoj razli itosti (ljudi, okru enje, kultura, polovi, prilike, prijetnje...) 4. Novi na in motivacije (neizainteresiranih za dugoro ne karijere)

33

5. Brze promjene 6. Izazovi novih tehnologija (novi na in poslovanja na bazi IT, optimiziranje ulaganja u nove tehnologije, odlu ivanje...) 7. Novi na in organiziranja, nove organizacijske forme (fleksibilnost, timski rad, iroke strukture) 8. Globalizacija i internacionalizacija poslovanja34

9. Etika i socijalna odgovornost (skandali, za tita okoline, doprinosi dru tvu) 10. Totalni kvalitet 11. Sve ve i razvoj uslu nog sektora i neopipljivih vrijednosti i razlike u vo enju proizvodnih i uslu nih organizacija

35


Recommended