Transcript
 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  1/14

  1

  Mit o Evropi i Zevsu

  Na odnos prema razliitom i drugaijem kaoo relaciji koja se tie politikog ivota i nje-

  govog razvoja po prvi put nailazimo kod anti-kih Grka, koji nam svojim mitovima doaravajurazmiljanja o razliitim pojavama, pa i o tomeotkud termin Evropa kao oznaka odreenog geo-graskog podruja. Ako se drimo mita, a ormamita je pria, onda moe biti zanimljivo istraitikako je starim Grcima upravo kroz priu pod-metnut naziv Evropa.

  Pria kae da je Evropa bila erka enianskog

  kralja Agenora i kraljice Telease. Boginja ljubaviArodita, zajedno sa svojim sinom Erosom oda-pela je ljubavne strele u Zevsa koji se odmah za-ljubio u Evropu i odluio je da je po svaku cenumora imati, pa ako je ne bude zaveo, silovae je.Sve se to deavalo u vreme dok je njegova enaHera bila odsutna. Zevs se tada pretvorio u pre-krasnog belog bika sa zlatnim rogovima i priao

  je stadu goveda Evropinog oca.

  Evropa je spavala i sanjala da se dve ene sva-aju oko toga ko je zasluan za ime i ko kome pri-

  pada. Azija je rekla da je ona rodila Evropu, paje samim tim i poseduje i da ona pripada njoj, adrugi, neimenovani kontinent je rekao da e njojZevs dati Evropu (tako je kontinent Evropa dobioime). San je probudio Evropu, i ona, uznemirenazbog sna, nije mogla da nastavi sa spavanjem, nego

  je odluila da ode na svoje omiljeno mesto, u blizini

  stada goveda njezinog oca, gde se i inae odmarala,brala cvee, plesala i kupala se.

  Evropska unija

  (In varietate concordia ujedinjeni u razliitosti)

  Smiljana Gavrani

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  2/14

  2

  Dok su se Evropa i njene drubenice odmaralei brale cvee, Evropa je spazila bika i prila mu.Okitila mu je rogove cveem, pomilovala ga je poboku, a na kraju mu se popela i na lea. Tada jebik jurnuo u more sa svojim plenom i udaljio se od

  enianske obale. Zaplivao je prema Kritu sa njom

  na leima. Dok je plivao pridruile su mu se Nere-ide jaui na delfnima i pevajui svatovske pesme,Triton duvajui u svoj rog i Posejdon. Evropa jetada shvatila da je bik ustvari bog, i preklinjala ga

  je za milost. Na Kritu, Zevs joj je sam otkrio svojidentitet, a Evropa je postala prva kritska kraljica.Evropi je tada Zevs dao tri dara da bi se iskupioza silovanje, koje je poinio pod drvetom empresa: Talos Bika koji je imao velike sposobnosti, Laelaps Psa koji nikada nije promaio svoj

  plen, Koplje Koplje koje je uvek pogaalosvoj cilj.

  Zevs se u Diktejskoj peini sjedinio sa svojommiljenicom, koja mu je rodila tri sina Minoja,Sarpedona i Radamantana, a kasnije se udala zakritskog kralja Asteriona, koji je othranio Zevso-

  ve sinove i ostavio im u nasledstvo vladavinu nadostrvom. Da bi ovekoveio ovu ljubav, otac bo-gova, Zevs, je naredio da deo sveta kome pripadaKrit nosi ime njegove miljenice Evrope.

  Sadrina ovog mita usmerava nas ka ideji daje nazivom Evrope u doba Antike oznaavan onajdeo sveta koji su naseljavali Grci, ali ne i varva-ri. Ime keri enianskog kralja Agenora korie-no je da napravi jasnu razliku izmeu razboritihGrka koji su nastojali da svesno i autonomno ure-de politiki ivot u svojim zajednicama od var-

  vara koji su u svog gospodara i dalje gledali kaona Bojeg izaslanika, koji upravo zbog boanskogporekla njegove moi ne treba da bude izloen su-

  protstavljanjima i kritici.U samim zaecima, Evropa je inila onaj deosveta koji se od ostatka razlikovao civilizovano-u njenog stanovnitva, velikim dometima u ra-zliitim naunim disciplinama, te posebnim sti-lom ivota koji je omoguio da evropocentrizampostane dominanta u politikim razmiljanjima uepohama koje su usledile.

  Dosledno potovanje sadrine mitske prie ot-kriva nam polje koje skriva simboliku ravan ra-zvoja evropskog duha i ideje Evrope.

  Mitovi su prie zapisane u kolektivnom nesve-snom. U astrologiji mit je 10. kua (kua zapam-enih stvari). Deseta kua je kolektivni (opti)

  mit. Lini mit je 12. kua. Kao to u natalnom ho-roskopu moemo posmatrati kroz koji mit, krozkoju priu, natus ivi, tako i kroz horoskop jednedrave, ovde konkretno kroz vaei horoskop EU,moemo videti kroz koji mit Evropa kao zajedni-ca drava ivi.

  Horoskop EU, 1. novembar, 1993., 12:00am, Maastricht, Netherlands

  Deseta kua u mundanoj astrologiji predstavljavlast, reputaciju drave i nacije. Kako je 10. kuakua opteg mita, mi kroz 10. kuu horoskopa EUmoemo videti koja to pria, koji to mit, ivi u ko-lektivnoj svesti EU. Vrh 10. kue je u Biku, i to na

  veoma monom stepenu, na stepenu egzlatacijeMeseca, to nas moe navesti na zakljuak da je upitanju pria o nekoj eni, porodici (Mesec). Ve-nera kao vladar 10 bi ovde mogla biti Evropa, jer upitanju je neko ko je devojka (Venera). U 10. kuiimamo Mesec (ena), koji je pri tom egzaltiran,i u blizini ksne zvezde Algol. Ovo je slika Herekoja je veoma mona (Bik, znak egzaltacije Me-seca), ali i nesvesno besna na mukarce. Znamo

  da je Hera bila ljubomorna jer je Zevs bio neve-ran, i da se veno borila sa njegovim neverstvima.Zevs bi svakako ovde bio Jupiter na 27. stepenuVage, koji je u inkonjunkciji sa Mesecom (Hera) pria kae da je Zevs silovao Evropu u trenutkukada je Hera bila odsutna. Evropa je pre susretasa Zevsom spavala (Venera u separacinom kva-dratu sa Neptunom) i probudila se uznemirena(Venera u separacionom kvadratu sa Uranom).Da je Zevs (Jupiter) bio opinjen Evropom vidi se

  iz pozicije Jupitera u Vagi gde je Venera (Evropa)u seditu sasvim se lako moe iz ovoga zaklju-iti da je Zevs voleo Evropu (Jupiter u Vagi voli

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  3/14

  3

  Veneru, jer je to znak Venerinog sedita). Evropaje dakle probudivi se uznemirena iz sna, krenulaka Zevsu Venera u aplikacionoj konjunkciji saJupiterom. Sama mu se pribliila, sama je poelada ga miluje, da mu kiti rogove cveem, sama muse popela na lea. Pozicija Venere (Evrope) na 19.

  stepenu Vage, gde je Sunce (ivot) u padu, je slikaEvrope koja preklinje Zevsa za milost, u trenutkukada je shvatila da je bik ustvari bog. Meutim,Zevs (Jupiter u Vagi) zaista voli Evropu (Venerau Vagi) i ne predstavlja opasnost po nju, iako jesam in pretvaranja u bika da bi je zaveo poma-lo neptunovski (na prevaru), to isto moe bitipredstavljeno kroz aspekt Venera kvadrat Neptun devojka koja nije imala jasnu sliku, koja nije togbika mogla da vidi pravim oima, ali sam kvadrat

  se preko dispozitora (Saturna u Vodoliji, gde jeNeptun egzaltiran) reava, i ovo bi ipak moglada bude bajka, jedna lepa ljubavna pria (Veneratrigon Neptun preko dispozitora). Nereide su impevale svatovske pesme, to jeste krajnje neptu-novski, bajkovito. Kvadrat izmeu Venere i Uranase reava preko dispozitora Urana, takoe ovdeSaturna, koji Urana dovodi u sedite, pa ova priau sebi ima i dozu slobodne ljubavi. Upravo je ovaVenera (Evropa) sainjena ovde od Urana i Nep-tuna, kako i treba da bude. Zevs je ovde Evropiipak doneo oslobaanje (Uran) i ideal, san (Nep-tun), za ta se Evropska Unija i zalae sloboda,razliitost, humanost, dostizanje najviih standar-da u oblasti ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjesna u kojem e svi biti razliiti a jednaki... Evropase kasnije udala za kritskog kralja Asteriona, koji

  je odgajao decu koju je imala sa Zevsom, to sva-kako jeste slika Venere u kvadratu sa Uranom, itrigonu sa Saturnom u Vodoliji kao dispozitoromUrana. Ovo je devojka koja e imati vie od jed-

  nog braka, za koju razvod (Uran) nee predstav-ljati problem. Jednom reju, do oslobaanja napolju ljubavi ovde dolazi sasvim lako. Razvodi susasvim normalna pojava u dravama lanicamaEU, neto to se doivljava kao oslobaanje. Imatidete, decu, sa jednim mukarcem, a koju e odga-

  jati drugi mukarac, kao svoju, je pojava, na kojuse gleda kao na slobodu izbora, koja ne podleeosudi od strane javnosti, kolektivnog nesvesnog(drave). Vanbrane zajednice su takoe esta po-

  java, kao i ljubavne veze izmeu pripadnika istogpola, koje, budui da je Venera u znaku Saturnove

  egzaltacije, mogu kroz vreme dobiti i ormu, bitilegalizovane nekako.

  Jedno je sigurno, sve to nam se deava odav-no je zapisano. Mitovi su kolektivna seanja kojase stalno i stalno ponavaljaju na zemlji, to su ko-dovi sudbine. Mit o Evropi i Zevsu ivi u horo-

  skopu Evropske Unije.

  Stvoriti Evropu, znai stvoriti mir

  Valjano bavljenje odreenim pitanjem po-drazumijeva korienje, ukoliko je mogue,i aktograskih elemenata. Oni nas, kada se tiekorena imena Evropa upuuju na to da se ona ra-zvijala u odnosu na drugi entitet, mnogo vei ibogatiji. Azijski kontinent je predstavljao prostor

  u odnosu na koji je Evropa gradila svoj identitet,a koji je u svome okrilju negovao civilizacije na-spram kojih je Evropa predstavljala obinu peri-eriju. Otud ne udi to autentini koren svogaimena Evropa pozajmljuje upravo od drugih, odArapa iji termin ereb oznaava zemlju zalazeegSunca, a zapravo samo zapadni deo evroazijskekopnene mase. Ovaj izvor otkriva nam da idejaEvrope svoje ishodie nalazi u vremenu u kojemse Evropa ogledala u drugom, veem, snanijem.

  Ona je u odrazu svoga uzora uspevala da vidigreke i nedostatke izvornog lika i insistiranjemna razliitostima uspela sebe da uini drugaijomi plodnijom.

  Evropa se razvijala i rasla, prihvatala nove te-ritorije i drugaije narode, sve dok taj pohod nijebio limitiran prirodnim granicama: morima naseveru, zapadu i jugu, te planinom Ural na isto-ku. Pravni sistem Rimske imperije omoguio jeda evropski kontinent bude integrisan jedinstve-nim sklopom pravnih normi kojim se upravlja-

  lo iz jednog centra. Nestankom imperije nestajei ideja o jedinstvenom politikom prostoru. Onazamire sve do pojave Franaka koji koristei se isilom nastoje uiniti da evropski narodi budu vo-eni jednom idejom i jednim vladarem. Upravo utom periodu prepoznajemo raanje ideje Evropekao sasvim artikulisane i prepoznatljive. Iz nje ekasniji autori crpiti nadahnue za razmiljanja onjenom razvoju.

  Tako nam Vilijam Pen (William Penn) krajem

  XVII veka nudi ideje koje podupiru tezu o sa-danjem i buduem miru u Evropi. Razmiljanjao miru krasila su sve kasnije rasprave o razvoju

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  4/14

  4

  evropskog kontinenta budui da je on obuhva-tao toliko razliite naine ivljenja da su razlikenekada postajale nepomirljive, a nepomirljivostisu vodile ka sukobu. Svedoanstva koja upuu-

  ju na mir kao bazinu kategoriju kojom se baveautori govore da su periodi mira zapravo bili

  kratki. Opat od Sen-Pjera (Abb de Saint Pierr)poetkom XVIII veka pie o trajnom miru meuevropskim narodima, a Kant se nakon toga bavipretpostavkama za stvaranje venog mira.

  Izmeu dva rata idejom Evrope naroito sebavio austrijski gro Kudenhov Kalergi (Coude-nhove Kalergi) koji je osnovao Panevropski po-kret, ija je misija bila stvaranje evropske draveu kojoj e ormula IN PLURIBUS UNUM, veiskoriena u amerikom eksperimentu, biti rea-

  lizovana i u Evropi. Mimo Kudenhov-Kalergija,tadanji dravnici, Brijan i trezeman, predlagalisu ormiranje evropske ederacije, ali su ih doga-aji nenaklonjeni integrisanju evropskog konti-nenta omeli u pokuaju da realizuju plan. Poet-kom etrdesetih godina prolog veka deavala senajvea svetska nesrea ikada zabeleena Drugisvetski rat. Njegove posledice bile su katastroal-ne. Evropski gradovi bili su razoreni, ekonomijaunitena, ljudi su umirali od gladi, ivot je tekaou znaku opteg beznaa.

  Period nakon okonanja rata nije nosio bilokakav optimizam. U prolee 1950. godine inilose da se Evropa nalazi na svom istorijskom zala-sku. Jedan rat zamenjen je drugim. Sa poetkomHladnog rata, opasnost od sukoba istonog i za-padnog dela kontinenta nadvila se nad Evropom.Pet godina nakon zavretka Drugog svetskograta, bivi neprijatelji su jo uvek bili daleko odpomirenja.

  ta se moglo uiniti da se izbegne ponavljanje

  greaka iz prolosti i da se stvore uslovi za trajanmir meu dojueranjim neprijateljima? Sr pro-blema bio je odnos Nemake i Francuske. Trebalo

  je stvoriti kariku koja bi povezala ove dve zemlje,ali kariku koja bi okupila i sve ostale slobodne ze-mlje Evrope, stvarajui tako zajednicu koja bi uEvropi ouvala mir. an Mone je bio taj koji je,svojim jedinstvenim pregovarakim umeem,predloio ministru spoljnih poslova Francuske,Robertu umanu, i kancelaru Nemake, Konradu

  Adenaueru, stvaranje zajednice u oblasti eksploa-tacije uglja i elika. Ta zajednica bi bila zasnova-na na zajednikom interesu, a nalazila bi se pod

  kontrolom nezavisne vlasti. Predlog je zvaninoiznela Francuska, 9. maja 1950. godine, a toplo suga prihvatile SR Nemaka, Italija, Holandija, Bel-gija i Luksemburg.

  Robert uman, rancuski ministar spoljnihposlova predloio je 1950. godine ujedinjenje

  evropske industrije uglja i elika (9. maj uma-nova deklaracija). Zbog te inicijative, ovaj praviEvropljanin (roen u Luksemburgu, nemakogporekla, iveo i radio u Francuskoj) smatra setvorcem Evropske zajednice/unije.

  ...Nismo uspeli da ujedinimo Evropu i imalismo rat. Evropa nee biti stvorena odjednom, ili

  prema jednom planu. Ona e se izgraivati kon-kretnim dostignuima, koja prvo stvaraju pravusolidranost... Da bi mir stvarno imao neke anse,

  potrebna nam je prvo Evropa... - bile su rei Ro-berta umana.

  Zbog ega ba ugalj i elik?

  Pored toga to su bili izvor nesuglasica i glavniratni plen, bili su i neophodan sastojak sva-kog ratnog pohoda od elika su napravljene svemaine za ubijanje, od maa do rakete, bez ugljase elik ne bi mogao izliti, a bez parnih lokomo-

  tiva i brodova vojske tog vremena ne bi se moglekretati. Cela vojna industrija bila je zasnovana naove dve sirovine.

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  5/14

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  6/14

  6

  godine) ovo bilo regulisano, tj. pod zajednikukontrolu je stavljena najdestruktivnija i najopa-snija sila koju ovek poznaje atomska energija.

  U konstelaciji Draco nesumnjivo ivi najri od-nos svih suprotnosti, i ono nema granice u Zodija-ku, budui da okruuje Severni pol, pa samim tim

  i pun krug Zodijaka. Ovo je jedino sazvee kojespaja suprotnosti. Evopska Unija je upravo slikaujedinjenih suprotnosti.

  Zastava Evropske unije

  Zastava je simbol evropskog jedinistva i iden-titeta. Krug zvezdica predsatvlja solidarnosti harmoniju evropskih naroda. Broj zvezdica nijepovezan s brojem drava lanica EU (datira od1955., kada je postojala samo Evropska zajednica

  za ugalj i elik sa 6 lanica). Broj 12 je izabranjer on u mnogim evropskim kulturama simbolsavrenstva i potpunosti, dok je krug simbol je-dinstva. Ako se vratimo na priu o konstelacijiDraco (Zmaj) i injenici da je ovo jedino sazve-e koje pravi pun krug oko Zodijaka, a Zodijakima 12 znakova, onda je ovo upravo slika Mars/Pluton konjunkcije, kao dispozitora vladara AscEU (Sunca) na zvezdi iz sazvea Draco (Zmaj).Na podsticaj Saveta Evrope, eova drava i vladalanica, tada Evropske zajednice, usvojili su 1985.godine ovu zastavu kao zvanini simbol.

  Himna Evropske unije

  Himna EU je poslednji stav (Oda radosti)Devete simonije velikog nemakog kom-pozitora Ludviga van Betovena, na osnovu pesmekoju je napisao Fridrih on iler. Kada se koristikao himna Evropske unije ne upotrebljavaju se

  rei same pesme. eovi drava i vlada lanicausvojili su je, 1985, kao zvaninu himnu Unije jerona izraava ideale slobode, mira i solidarnosti;ona, naravno, nije zamenila nacionalne himne.Samim tim to nije zamenila nacionalne himnedrava lanica, vidimo potovanje razliitosti ispajanje suprotnosti i u ovom inu.

  Dravni praznik Dan Evrope

  Najea greka koja se pravi je da se smatrada je 9. maj uzet za Dan Evrope zbog togato je to dan pobede nad aizmom. Pre svega,taj dan se uopte ne slavi u svim dravama kaodan pobede nad aizmom. to se tie EU, izabran

  je jer je tog dana, 1950. godine, rancuski mini-star spoljnih poslova Robert uman predstaviosvoj predlog stvaranja organizovane Evrope (u-manova deklaracija), nezamenljive za ouvanjemira. Ovaj predlog se smatra poetkom stvaranja

  Evropske unije.

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  7/14

  7

  Robert uman kljuna linost za EU

  (29. jun, 1886. godine, 02:00 am, Luxembourg,Luxembourg)

  S

  vaka zemlja unkcionie kao produenaruka jednog oveka koji ivi u njenim teme-

  ljima, duboko u njenom kolektivnom nesvesnom.Stoga je za mundanu astrologiju od kljunog zna-aja pronai najvaniju linost na koju se pozivakolektivni mit. Ta osoba je najmanji zajednikisadralac nacije u vremenu. Za Evropsku Uniju

  je to upravo Robert uman. Ovo moemo upo-rediti sa jabukom koja je produetak semena izkojeg je nastala seme je ono to je nepromenlji-

  vo kodjedne zemlje. Takve linosti su bia kojaive duboko u kolektivnom nesvesnom to seme

  i jeste.

  Prvo to mi je bilo zanimljivo kada sam kre-nula sa analizom horoskopa Roberta umana je

  vrh njegove 3. kue (izgovorene rei) na 15. ste-penu Raka na tom istom stepenu se u mom ho-roskopu nalazi Mesec u 8. polju, polju istraiva-kog rada, pa je ovo samo potvrda, po ko zna kojiput, da nita sluajno nije. Inae, sam stepen je

  poznat kao stepen egzaltacije Jupitera, pa se Ro-bert uman u svojim govorima zalae za pravdu,moral. Sam Pluton na Asc mu je sasvim sigurnodao harizmatinost i mogunost da poput ma-gneta deluje na druge. Vladar Asc je Merkur, u 3.kui u Raku, u sekstilu sa Mesecom, Venerom iNeptunom u ukljetenoj 12. kui, u Biku. Neptunmu je lini Uran, vladar 11, Venera mu je liniNeptun, a Mesec mu je lini Merkur. Ovde presvega vidimo jednog oveka sa vanserijskim inte-

  lektom, koji je sposoban da stvara i slike. Vizijapostoji, oigledno. Vano je istai da je Merkurna zvezdi Prokion, ije je priroda upravo Merkur

  Mars, a ovde Merkur pravi sekstil sa Marsom.U pitanju je zvezda iz sazvea Mali pas (CanisMinor), poznata kao Veno prisustvo pravde iu astrolokim tradicijama je veoma potovana.Moe veoma uzdii oveka, pa moemo zakljuitida je upravo deklaracija (serija 3) ono to je ovog

  oveka uzdiglo. Merkur takoe pravi i sekstil saJupiterom i Marsom iz Device, iz 5. polja (poljestvaranja, kreacije, deklaracija je njegovo dete naneki nain, ono to ostaje iza njega). Jupiter je istoovde lini Uran, vladar 11, a Mars lini Neptun.Serije 1 3 11 12 su ovde u kombinaciji. u-man je bio izuzetno inteligentan, borio se za prav-du, jednakost. Jupiter mu ovde daje potenje, ple-menitost, moralnost. Upravo njegov vladar Asc,Merkur u Raku, ovde Jupitera kao vladara 11 (slo-

  boda, jednakost) egzaltira. Dispozitor vladaraAsc, Merkura iz Raka, je upravo Mesec, koji je uukljetenom (vizija, snovi) Biku, u 12. polju (opetkua snova, vizija). Mesec je i vladar 3. kue ovde,a ovo je svakako bitna kua u analizi Roberta u-mana, jer odgovara njegovom znaku Blizanaca naAsc. Mesec je u blizini Algola, zvezde iz sazveaPersej. Kako i u horoskopu EU Mesec se nalazi u10 (vlast) na Algolu, vidimo da je Robert umansvojim horoskopom konetkovan za horoskop EU,pa je samim tim konstelacija Persej ovde bitna zaanalizu, posebno jer je Mesec najbolji provodnikuticaja ksnih zvezda. Robert uman je slavljenkao pobednik, spasitelj, on je tvorac Evropskeunije.

  Angela Doroteja Merkel (nemakakancelarka, ena (Mesec) na vlasti u jednojod drava lanica EU...)

  Pored horoskopa kljune istorijske linosti,

  veoma je bitan i horoskop (za posmatranovreme) aktuelnog predsednika drave ili najuti-cajnije osobe (premijer ili neko drugi ko ima ne-sumnjivo najjai politiki uticaj). Trenutno aktu-elni predsednik je uvek kanal preko kojeg se ispo-ljava kolektivno nesvesno, te on predstavlja znaku vremenu (10. kua horoskopa drave, a i svoglinog horoskopa jer je 10, MC Saturn, vreme).Stoga, prilikom izuavanja sudbine jedne nacijeuvek treba da posmatramo dve kljune osobe:

  jednu koja ivi u temeljima nacije (u simbolici 4.kue) i iji je uticaj konstantan, i drugu koja je tre-nutno na vrhu nacije (u simbolici 10. kue), iji

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  8/14

  8

  je uticaj trenutan i predstavlja svojevrsni znakkoji dolazi iz kolektivnog nesvesnog i koji se akti-

  vira preko te osobe.

  Angela Merkel je u horoskopu EU sasvim si-gurno predstavljena Mesecom u 10. kui u blizi-ni ksne zvezde Algol, iz sazvea Persej. Mesecna Algolu moe da ukae na nedostatak jednogroditelja i problem sa drugim. Angela je roenakao erka luteranskog svetenika i uiteljice, 17.

  jula 1954. godine u Hamburgu, 05:47 pm. Ve od1957. godine je rasla sa bratom i sestrom (ovde

  vidimo odvojenost od roditelja, to je karakteri-stino za Algol). Diplomirala je ziku, a doktorat

  je radila na radu o brzinskim konstantama kodjednostavnih ugljovodonika. U nemakoj vladi je

  od 1994. do 1998. bila ministarka za zatitu ivot-ne sredine i nuklearnu bezbednost. Angela tenogovori engleski i ruskijezik.

  Kako je EU nastala iz razloga da se atomskaenergija dovede pod zajedniku vlast, kako se nebi upotrebila u loe svrhe, sasvim je sigurno, su-dei po Angelinom obrazovanju i ministarskojunkciji koju je obavljala da ona predstavlja Me-sec u horoskopu EU.

  Angela je Strelac na Ascedentu, sa Jupiterom uznaku svoje egzaltacije (Raku), i u blizini najveezvezde na nebu, Siriusa. Ovo joj sasvim sigurnodaje mo, uspeh, ansu da bude prva do prvog...Mars u 1. kui na stepenu za koji se kae CentarGalaksije je isto tokom ivota dovodi u vezu sa

  dogaajima putem kojih e moi da uestvuje unekim mundanim, svetskim dogaajima, da uradineto od svetskog znaaja. Mars je vladar 4 (onopo emu nas pamte nakon smrti) i u sekstilu je saNeptunom ova ena moe biti upamena kaoneko ko je imao ideal, i ko se borio za to...Mars

  je i u trigonu sa Plutonom pa je sasvim sigurnoda poseduje harizmatinost, sposobnost da poputmagneta privue mase, to je za politiku potreb-no, ovo je slika ogromne energije koja krasi ovu

  enu. Kako su i Mars i Pluton vladari 11, a i Mesecu Vodoliji (serija 11) - ovde moemo s pravomnaslutiti jedan vodolijski duh, koji se zalae za ra-zliitosti i potovanje istih. Njen konaan dispo-zitor je upravo Mesec u Vodoliji, sa 15. stepena, asvaki 15. stepen, bilo kog znaka je centar tog zna-ka, i ukazuje na jedan vid moi... Mesec aplicira utrigon sa Neptunom iz 10, to Neptuna svakakoegzaltira, ali i u opoziciju sa Plutonom u Lavu, u8. polju, to Angelu moe dovesti u neki vid opa-snosti. Ona moe biti ukljuena u neka mundanadeavanja putem kojih njen ivot moe biti ugro-en. Mesec/Pluton opozicija postoji i u horosko-pu EU, to jo vie Angelu konektuje za deava-nja u EU, dok je na vlasti. Zanimljivo je i da ja, usvom horoskopu imam Mesec u 8, na 15 Raka,u kvadratu sa Plutonom piem o eni iji ivotmoe biti ugroen, piem o opasnostima,upravomi se kroz horoskop EU, kroz Angelin horoskop,aktivira i moj natalni aspekt potreba da krozistraivanje uem u neki vid opasnosti... Imam

  izlaz kroz planetu dispozitora, Veneru u Ribama,sa kojom Mesec pravi aplikacioni trigon, tako da

  je ishod ovog mog istraivanja svetlo na kraju tu-nela (Venera na Ahernaru, a Venera mi je inae ilini Uran, vladar moje 11. kue). Dakle, ovo mojeistraivanje sam shvatila kao jedan dug put, krozpodzemnu reku, ali u na kraju ugledati svetlost,doi do cilja... Ono to je ovde bitno za naglasiti

  je i to da Robert uman u svom horoskopu imaMesec u konjunkciji sa Plutonom. Vladar moje 8.

  Kue (istraivaki rad) je Merkur na 15 Vodolije,a tu je Mesec u horoskopu Angele Merkel, njenkonaan dispozitor, i vladar njene 8. kue. Nova

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  9/14

  9

  Rusija (12.6.1990., 01:45 pm, Moskva, Asc na 26Device) koja e biti obraena u daljem tekstu, usvom horoskopu ima takoe Mesec/Pluton kom-binaciju Mesec u Vodoliji aplicira u kvadrat saPlutonom u korpionu.

  Energija je ogromna, to smo denisali, a u koje

  e svrhe biti upotrebljena, to zavisi od stanja sve-sti pojedinca, koliko e pojedinac moi da ovladasobom. Mars/Pluton konjunkcija je na pomentojzvezdi iz sazvea Zmaja, i u opoziciji sa Mese-com (Angela) na Algolu, iz sazvea Persej. Me-sec je u znaku koji ne voli Marsa i Plutona, a Marsi Pluton su u znaku gde Mesecu nije udobno. Po-stavlja se pitanje da li e ova ogromna energijabiti upotrebljena u neke loe svrhe, da li e nekuenu koja je na vlasti u nekoj od drava lanica

  EU (Mesec na Algolu u 10. kui) zadesiti netoloe, da li e ona uspeti da ovlada problemati-nom energijom u sebi?! Da li e ona eleti da upo-trebi silu u loe svrhe, a pri tom e se pozivati da

  je to pravda?!Za Evropsku uniju se moe rei da se od nje

  oekuje da je nekako stalno budna, da nikad nespava. Konkretno, u vezi atomske energije, pod-zemnih resursa (Mars/Pluton konjunkcija) traise budnost, obazrivost, da se ne upotrebi u rui-lake svrhe. Kako Saturn kvadrira Mars/Plutonkonjunkciju koja je i u opoziciji sa Mesecom naAlgolu, (a Algol je Saturn-Pluton prirode) i kako

  je Saturn i centralna planeta ksnog T kvadrata,vladar 7. kue (sukobi, ratovi, svi odnosi sa ino-stranstvom), ali i vladar 6. kue (vojska), i kako

  je jak, u seditu, Vodoliji, i u blizini stepena eg-zaltacije Neptuna, za oekivati je da zemlja poputRusije bude konica, prepreka korienju podze-mnih resursa, atomske energije nevienih razme-ra, od strane EU. Sam aspekt kvadrat je slika su-

  koba u koji EU moe ui sa Rusijom po pitanjukorienja atomske energije, tj. energije uopte.Mars na zvezdi iz sazvea Zmaja, kao to je uhoroskopu EU to sluaj, je slika opasnih sukobai borbe, u kojima je mogua i upotreba vatrenogoruja. Ovo lako moe biti slika atomske energijei eskplozije. Kako je u pitanju deo zvezde JezikZmaja ovo se povezuje sa vatrom koja proiu-

  je i razara. Mo govora je ovde poput moi vatre-nog bia. Da li e to neko u EU biti otrog jezika,

  bljuvati vatru, svojim govorom dovesti teritori-ju EU u opasnost?! EU kroz vreme je prikazanaMars/Pluton konjunkcijom u korpionu ksna

  u svojim stavovima po pitanju podzemnih bogat-stava, atomske energije. Kvadrat sa jakim Satur-nom u Vodoliji (takoe ksnom znaku) je slikasukoba EU sa isto tako ksnom i nepopustvljivomRusijom po ovom pitanju, po pitanju atomskeenergije, po pitanju upotrebe oruane sile. Sam

  stepen na kojem se nalazi Mars/Pluton konjunk-cija u korpionu (24. stepen) odgovara prirodi 12.znaka u Zodijaku, znaku Riba, to govori o nepo-znatim i neispitanim predelima, o tajnim podze-mnim tunelima i peinama u EU. Ne mora se ra-diti ovde o klasinom sukobu, koji podrazumevaupotrebu oruane sile, nego jednostavno o diplo-matskom sukobu. Za oekivati je da emo imati

  verbalne sukobe na liniji EU Rusija (kao nekoko stoji naspram 1. kue), jer ipak je re o delu

  zvezde iz sazvea Zmaja koja se odnosi na govor,rei Jezik Zmaja. I EU i Rusija su predstavljeneplanetama u seditu, to ih dodatno osnauje, aksan elemenat ih predstavlja u svetlu nepopust-ljivih u svojim stavovima. Sama pozicija Saturna(Rusija) gotovo na stepenu egzaltacije Neptunanam Rusiju, kao zemlju, jo vie mistikuje. Trebapogledati ta se deava sa dispozitorom Mesecana Algolu? To je ovde Venera, koja jeste u seditu,Vagi, ali ne smemo zanemariti stepen na kojemse nalazi 19 Vage na ovom stepenu je Sun-ce (ugled) u padu. Meutim, ista ta Venera, kaodispozitor Meseca u Biku, i kao vladar 10. kue

  je u aplikacionom trigonu sa Saturnom (Rusija)iz 7. kue, to Saturna praktino egzaltira, pa biovo znailo da EU, postie harmonine odnose saRusijom. Ovo je izlaz iz ksnog T kvadrata, jer

  je Saturn centralna planeta.

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  10/14

  10

  Ko je taj neko na 19. stepenu Vage (bivipredsednik, premijer) koji e Saturna(Rusiju) egzaltirati?

  Bivi nemaki kancelar(19. stepen Vage, ste-pen pada Sunca (ugled, poloaj) bivi premijer)Gerhard rederje trenutno na elu upravnog od-bora konzorcijuma Severni tok (Nord Stream),kojim bi ruski gas trebalo da se transportuje ispodBaltikog mora u Nemaku i dalje u Evropu. Rusi

  su izgradnju tog gasovoda predloili odmah posleizbijanja prvog konfikta izmeu gasnog gigantaGasprom (Gazprom) i Ukrajine oko cene togenergenta, kada je Evropa prvi put osetila posle-dice nedostatka gasa (januara 2009. Evropa je bilasuoena sa nestaicom ovog energenta zbog sporaRusije sa Ukrajinom). reder je izvandredan dr-avnik koji ima kako geopolitika iskustva, takoi dugorono dobre odnose sa Ruskom Federaci-

  jom rei su politikih analitiara. Gerhard re-

  der je kao predsednik upravnog odbora Severnitok predmet mnogih kontroverzi pa i negodo-vanja u delu EU, s obzirom da se, dok je bio napolitikoj unkciji, estoko zalagao za taj projekat,a ubrzo posle poraza na izborima imenovan je zaprvog oveka konzorcijuma. U javnosti su pri-sutne sumnje da je sklopio dogovor sa Putinom

  vodei rauna iskljuivo o svojim a ne interesimaNemake i EU. Na takve sumnje navodi njego-

  va astronomska plata od 300.000 evra godinje.Zbog toga se rusko nastojanje da razjedini lani-ce EU sve ee naziva u javnosti rederizacijaEvrope. Zanimljivo je da je izvrni direktor Se-vernog toka Matijas Vornig, bivi agent isto-

  nonemake tajnepolicije tazi u Berlinu, koji jeosamdesetih godina prolog veka radio zajednosa Putinom koji je u to vreme slubovao u tomgradu kao agent KGB. I tako, sam ja, sasvimspontano, piui ovaj rad u vreme retrogradnogMerkura u Devici, dola opet do teme koja me je

  okupirala u sve tri godine mog astrolokog obra-zovanja na Institutu Johannes Kepler tajne slu-be, a ovaj put mi to nije bila namera da piem otajnama. Univerzum me stavlja na ovaj put opet,

  jer to tako treba... Kako je Mesec vladar 12. kue uhoroskopu EU, i predstavlja i tajne slube dravalanica, onda u Veneri (kao dispozitoru Meseca izBika) na 19. stepenu Vage vidimo i biveg agentaistononemake tajne policije tazi u Berilinu...,Matijasa Vorniga.

  Gasovod Severni tok trebalo bi da poveeRusiju i Nemaku ispod Baltikog mora. Prvo-bitno je bilo planirano da bude zavren 2011. go-dine, ali je ve sada izvesno da radovi nee bitiokonani na vreme. Predvieno je da se njimetransportuje 55 milijardi kubnih metara gasa. NaZapadu se upozorava da je veoma vano utvrditiodakle e dolaziti gas, odnosno da ne bi smeo dabude preusmeren iz postojeih gasovoda kako bise izbeglo da Severni tok daje Rusiji komercijal-ni ili ak politiki uticaj nad sadanjim tranzitnimdravama, pre svih Ukrajinom. Dakle, veoma je

  vano razvijanje novih gasnih polja, kao to jetokman u Barencovom moru.

  Veinski partner u konzorcijumu za gradnjuSevernog toka je ruski Gasprom (51 %), doknemake kompanije imaju po 20 %. Preostalih 9% pripada jednoj holandskoj kompaniji.

  Ovo sve ukazuje da se u energetskim poslovi-ma prepliu razliiti interesi, ne samo komercijal-ni, nego i viestruke veze (politike, obavetajne).

  Poela izgradnja Severnog toka(april2010. godine)...

  Aprila 2010. godine, blizu granice sa Fin-skom u ruskom gradu Viborgu poela jeizgradnja gasovoda Severni tok, koji e prekoBaltikog mora povezivati Rusiju i Nemaku. Ra-dove je sveano otvorio ruski predsednik DmitrijMedvedev.

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  11/14

  11

  Sveanosti, pored ruskog predsednika pri-sustvovale su i ugledne evropske linosti, meunjima nemaka kancelarka Angela Merkel i ho-landski premijer Jan Peter Balkenende (upravokompanije iz ove tri zemlje uestvuju u izgradnjigasovoda).

  Medvedev je rekao da je Severni tok primer

  vrlo ekasne meunarodne saradnje u energet-skom sektoru i dodao da gasovod otvara novemogunosti za razvoj transnacionalne energetskeinrastrukture i zajedniku eksploataciju gasnihpolja.

  Gasovod Severni tok obezbedie direktno ikonstantno snabdevanje zapadne Evrope ruskim

  gasom, zaobilazei tranzitne teritorije. Sa naimsusedima na zapadu ve 40 godina saraujemo u

  gasnom sektoru. Nadamse da emo imati dobre

  rezultate, naglasio je ruski predsednik. Medve-dev je istakao da e gasovod zapadu obezbeditiisporuke energenata po razumnim cenama.Trasa gasovoda Severni tok omoguie ruskimizvoznicima da pri isporukama gasa za zemlje EUzaobiu Ukrajinu. Proteklih godina, spor Moskvei Kijeva oko naplate gasa i transporta preko ukra-

  jinske teritorije u vie navrata je izazivao poreme-aje u snabdevanju evropskih potoaa. Severnitok zaobilazi i teritoriju drugog ruskog suseda,Poljske, iji su zvaninici izrazili zabrinutost da binovi gasovod mogao da povea energetsku zavi-snost njihove zemlje od Rusije, a u Britaniji me-diji ocenjuju da e novi gasovod jo vie poveatievropsku zavisnost od ruskog gasa.

  Direktna veza Rusije i Nemake

  Urednik asopisa Ekonomist Edvard Lukassmatra da je najvanija odlika Severnogtoka to to direktno povezuje Rusiju i Nema-

  ku. Rusiji je to vrlo vano, jer joj je dosta stalnihproblema sa tranzitnim zemljama, prvenstveno saUkrajinom. Isti je sluaj i sa Nemakom. Projekat

  je, dakle, u interesu te dve zemlje, ali ne i drugih.Poljska, na primer, strahuje da bi Rusija, potomoe da snabdeva Nemaku direktno, mogla daukine isporuke Poljskoj. Severni tok je komerci-

  jalno opravdan, ali je politiki sporan, ocenio jeLukas. U meuvremenu, Nemaka je pridobila

  podrku vedske i Finske, a projektu je pristupila iHolandija, ime je Berlin jo jednom pokazao koli-ko je moan i uticajan kada neto eli da postigne,izjavio je Lukas. Nemaka e Severnim tokomdobijati ruski gas po ceni ne veoj od novog ko-pnenog gasovoda, koji je bio potreban, ali bezplaanja trokova tranzitnim zemljama. Ukupna

  vrednost projekta iznosi 10 milijardi dolara, odega e oko 30 odsto investirati akcionari konzor-cijuma, a preostalih 70 odsto su krediti. Za nan-

  siranje izgradnje prve aze projekta obezbeenoje 5,3 milijarde dolara od 26 meunarodnih ba-naka, s tim to je period otplate kredita od desetdo 15 godina. Putanje u rad prve linije gasovoda,kapaciteta 27,5 milijardi kubnih metara godi-nje,planirano je za kraj 2011. godne, a izgradnjadruge linije do 2012.

  I kancelarka Angela Merkel podava gradnjuSevernog toka, ali Berlin vemesecima odbijazahtev Rusije da fnansira taj projekat....(Mesecu horoskopu EU u 10 (ena na vlasti u nekoj oddrava lanica EU), u kvadratu sa Saturnom uVodoliji u 7 (Rusija) ). Ali, kako je dispozitor Me-seca, upravo Venera na 19 Vage (bivi premijer),ovaj problem e sasvim izvesno biti reen prekoGerharda redera, koji je pruao podrku ovomprojektu jo u vreme kada je bio kancelar, to jeostavilo oiljke na odnose Nemake sa Poljskom ibaltikim zemljama, i koji je danas na elu uprav-nog odbora konzorcijuma Severni tok.

  Rusija u horoskopu EU Saturn na 23.stepenu Vodolije...

  Uhoroskopu EU Saturn je izuzetno jak, u se-ditu, i u 7. kui, kui svoje egzaltacije (Sa-turn prirodno egzaltira u znaku Vage, a 7. kua

  je analogna znaku Vage). Sam stepen na kojemse nalazi Saturn je u blizini stepena egzaltacijeNeptuna, to Rusiju zaista predstavlja kao izuzet-no mistinu zemlju, kao tajnu u tajni... U ovom

  Saturnu ivi i Uran/Neptun konjunkcija iz zna-ka Jarca. Sama konjunkcija donosi genijalnost,smisao za ziku, hemiju, a pozicija u znaku Jar-

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  12/14

  12

  ca donosi sklonost ka egzaktnim naukama. Rusii jesu nacija koja je dobra u svemu navedenom.Saturn je, kako sam ve rekla, centralna planetaksnog T kvadrata u horoskopu EU. Kvadriraopoziciju Meseca sa Mars/Pluton konjunkcijom,i ako bi trebalo proceniti ta je ovde jae Saturn

  u Vodoliji u 7, Mars/Pluton konjunkcija u kor-pionu u 4 ili Mesec u Biku u 10 svakako se dazakljuiti da je ovde najjai upravo Saturn, jer jeu znaku sedita i kui svoje egzaltacije (Mesec je-ste egzaltiran, ali sedite je jae, a sama pozicija u10. polju oslabljuje Mesec, jer je to kua izgona zaMesec. Mars/Pluton konjunkcija jeste u seditu,ali pozicija Marsa u 4. polju ga oslabljuje, jer je tokua pada Marsa). Kako je Saturn i konaan dis-pozitor, aplikacionim trigonom sa Venerom sa 19

  Vage (bivi predsednik, premijer) se reava kva-drat (problem) sa Mesecom u 10 (nekom enomna vlasti u jednoj od drava lanica EU). Dakle,Rusija e preko Gerharda redera, biveg nema-kog kancelara, trenutno direktora upravnog od-bora Severni tok uspeti da ostvari ono za ta sezalae, kada je energija (gas) u pitanju. Vidimo daovde ova Venera sa 19 Vage voli Saturna, jer je Sa-turn (Rusija) u Vagi egzaltiran. Kako je trenutnoSaturn u znaku Vage, i kako e u narednoj godiniprei preko Venere u horoskopu EU, za oekivati

  je da e se odnos na relaciji: Vlast u EU i Rusija -konano izdenisati, tj. dobiti svoju konanu or-mu. Neka pria e se zaokruiti. Tranzitni Saturne prei preko Venere iz horoskopa EU oktobra2011. godine, a putanje u rad prve linije gaso-voda, kapaciteta 27,5 milijardi kubniih metaragodinje, planirano je upravo za kraj 2011. go-dine...

  Ako je 1. kua u mundanoj astrologiji narod,opte stanje u naciji, opte okolnosti, dakle ovde

  sam Ascedent na 18 Lava bi bio i Brisel, kao glav-ni grad EU, onda je 7. kua kao kua naspram1. kue onaj ko je preko puta EU. To je ovdeRusija, kako smo ve denisali. Sedma kua je uVodoliji, i pored tradicionalnog vladara, Saturna,i Uran se moe uzeti u razmatranje ovde. Uran jetrenutno ponovo u Ribama (septembar 2010.), aliui e opet u znak Ovna, gde je Sunce (vladar 1 izhoroskopa EU) egzaltiran, to znai da dolazi vre-me od oko 7 godina (toliko Uran boravi u jednom

  znaku) kada e Rusija (Uran) egzaltirati (dovestido ushienja) sam Brisel, narod EU. Uran e za-ploviti u znak Ovna 13. marta 2011. godine, i bie

  u ovom znaku sve do maja 2018., kada e prvi putui u znak Bika, pa e se u retrogradnom hodu

  vraati u znak Ovna (od novembra 2018. do mar-ta 2019.).

  Sa druge strane, dok boravak Urana (Rusija)u Ovnu egzaltira Sunce (narod EU), u isto vreme

  Veneru (kao vladara 10 vlast EU) vue u izgon.Dakle, mogue je da e neko sa vlasti u EU u tokuboravka Urana u znaku Ovna sa Rusijom imati iproblema... Boravak Urana u znaku Ovna e pri-

  jati i Marsu iz horoskopa EU, jer je Mars u Ovnu useditu. Kako je Mars vladar 4. kue u chartu EU(podzemni resursi, teritorija EU, ali i opozicija

  vlasti), Rusija moe imati svoje pristalice i meuopozicijom u EU. Zanimljive e biti i godine prednama, u smislu ulaska Saturna u znak korpio-

  na i njegove pozicije na 24. stepenu korpiona,to e aktivirati ksni T kvadrat iz horoskopaEU. Egzaktna konjunkcija tranzitnog Saturna saMars/Pluton konjunkcijom u horoskopu EU na24 korpiona, i ujedno i egzaktna opozicija saMesecom na 24 Bika iz horoskopa EU dogodiese prvi put novembra 2014. godine. Dakle, samkraj 2014. godine je vreme kada se moe oekivatida e odnosi na relaciji Rusija EU, po pitanjuupotrebe atomske energije, energije kao energije,sile dobiti ormu. Kako Saturn kvadrira Mesec uhoroskopu EU, a i Mars/Pluton konjunkciju, ovo

  jeste slika Rusije koja moe biti prepreka, koni-ca (Saturn) za upotrebu energije u loe svrhe, jerneka ena na vlasti u EU (Mesec na Algolu) vo-ena nekim svojim kriterijumima pravde (kon-stelacija Persej) moe odluiti da se energija upo-trebi u loe svrhe (Mesec u Biku je u opoziciji saMars/Pluton konjunkcijom u korpionu Mesec

  je u znaku gde je i Marsu i Plutonu loe, a Marsi Pluton su u znaku gde je Mesecu loe). Mars je

  i vladar 9 (inostranstvo) u horokopu EU, pa selako moe dogoditi da neka ena na vlasti u EUdonese odluku o upotrebi energije u loe svrhe,negde u inostranstvu, a tome se usprotivi Rusija(Saturn). S obzirom da je juna meseca 2010. u jav-nosti predstavljen predlog o osnivanju zajedni-kog evropsko-ruskog komiteta za bezbednost, ijibi cilj upravo bio reavanje reginonalnih sukoba ikriza..., za oekivati je da e Rusija biti ta koja eovde imati kljunu ulogu, jer je Saturn (Rusija)

  u horoskopu EU jak, u seditu, i u kui svoje eg-zaltacije... Ako je Mars/Pluton konjunkcija i opo-zicija vlasti u EU, onda je sasvim sigurno da e

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  13/14

  13

  se i opozicija usprotiviti ovoj eni na vlasti u EU(Mesec u Biku, u 10). Uran (Rusija) e tada biti uOvnu, gde je Sunce (narod EU) egzaltirano, gde jeMars (teritorija EU, opozicija vlasti u EU, prirod-ni resursi, energija EU, inostranstvo) u seditu,a gde je Venera (vladar 10 vlast EU) u izgonu,

  tako da, sasvim je izvesno da e neko na vlasti uEU, tokom boravka Urana u znaku Ovna imatineusglasice sa Rusijom.

  Mitoloki Persejje slavljen kao pobednik, ubioje nekog slabijeg od sebe, to u samom startu sveovo ini jo dramitinijim... Sam Mesec u Biku uopoziciji sa Marsom (koji je u Biku u izgonu) i uopoziciji sa Plutonom (koji je u Biku isto u izgonu,ali i u padu) je slika ene koja nee moi da ovla-da sobom, koja u sebi ima problematinu energiju,

  i koja je spremna da je upotrebi naglo, ishitreno(zbog opozicije ija ja priroda Uran, i koja zna-i nedovrenost neke akcije od pre, i zato se ovdemora ui u priu delioca pravde), mislii daje to toini pravda po njenim kriterijumima. Sam Algolzna da ukae i na muslimanski svet, pa je mogueda se vlast EU umea i u neke sukobe na Istoku,da tamo poeli da bude za jednu stranu spasi-telj, osloboditelj, a za drugu ubica... Kako je Al-

  gol prirode Saturn Pluton, a ove dve planete su uhoroskopu EU i u kvadratu, i sam Mesec na Algolu

  je deo fksnog T kvadrata sa ove dve planete, ovojeste slika Perseja koji jako lako moe uiniti nekoubistvo. Rusija (Saturn) svakako moe biti konicaovde... Ono to je ovde dobro je to to dispozitor

  Meseca odlazi u Vagu i pravi trigon sa Saturnom,pa je neki vid sporazuma mogu sa Rusijom okozajednikog meanja u neke regionalne sukobe ikrize. Naravno da stepen na kojem se nalazi dispo-zitor Meseca (vlast EU), a i sam vladar 10 iz horo-skopa EU (Venera) ne smemo zanemariti ni ovaj

  put. To je stepen pada Sunca, 19 Vage. Da li e toneki bivi visoki zvaninik EU, neko ko je nekad biona vlasti u EU, neki bivi diplomata (Vaga), ipakbiti taj koji e se, na kraju, sa Rusijom dogovoriti?!Kako je Venera sa 19 Vage smetena u 3. polju (su-sedne zemlje) horoskopa EU, ovo moe biti i nekibivi diplomata iz neke zemlje koja je za EU su-sed, a koja Rusiju prosto oboava, jer je u pitanjuznak egzaltacije Saturna (Rusija)...

  Merkel i Medvedev: Osnovati komitet EU-Rusija (jun, 2010. godine)...

  Ruski predsednik Dmitrij Medvedev i ne-maka kancelarka Angela Merkel predloili su uMesebergu, juna 2010., da se osnuje zajednikievropsko-ruski komitet za bezbednost, iji bi ciljbio reavanje regionalnih kriza i sukoba. Med-

  vedev i Merkelova rekli su novinarima posle sa-stanka u Mesebergu, u okolini Berlina, da stalnekontakte EU i Rusije o pitanjima bezbednosti tre-ba unaprediti i podii na vii nivo.To bi pomoglou reavanju tekih situacija vie nego ranije, izja-

  vila je nemaka kancelarka. Komitet EU-Rusijaza pitanjabezbednosti i spoljne politiketrebalobi dabude osnovan na ministarskom nivou, a nji-me bi upravljali visoka predstavnica EU za spolj-nu politiku Ketrin Eton i e ruske diplomatije

  Sergej Lavrov, precizirano je u zajednikom sa-optenju dvoje dravnika.

  Glavni cilj komiteta bio bi utvrivanje osnov-

  nih pravila za voenje civilnih i vojnih kriznihoperacija. Medvedev i Merkelova naveli su da suim tokom deset sati razgovora teme bile kriza uevrozoni, regulisanje nansijskih trita i meu-narodna pitanja, ukljuujui Iran, Avganistan icentralnu Aziju. Dvoje dravnika nisu meutimpostigli nikakav sporazum o ukidanju viza izme-u EU i Rusije, za sada...

  Inae, jedan od osnovnih ciljeva same EU jezajednika spoljna i bezbednosnapolitika. Topodrazumeva da se sve drave lanice zajednikitrude da postignu odreene spoljnopolitike ci-ljeve. Na primer, one zajedno rade na uspostavlja-nju mira na Bliskom Istoku i drugim kriznim po-

 • 7/27/2019 - EVropska Unija - Smiljana Gavrancic

  14/14

  14

  drujima, pruanju pomoi zemljama u razvojui slino. Da bi unapredile svoju spoljnopolitikusaradnju, drave lanice EU imenovale su Viso-kog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu poli-tiku, koji predstavlja neku vrstu ministra spoljnihposlova EU. Posle usvajanja Lisabonskog spora-

  zuma 19. novembra 2009. godine Ketrin Eton jeizabrana za visokog predstavnika unije za spolj-nu i bezbednosnu politiku. Na ovu dunost stupi-la je 1. decembra 2009. Godine. Ponovo smo dolido Meseca u 10, na Algolu ena na vlasti u EU...Dakle, ovo bi veoma lako mogla da bude upravoKetrin Eton koja se sa svojim ruskim kolegomSergejom Lavrovim moe nai na suprotnimstranama, kada su u pitanju stavovi oko reavanjanekih regionalnih kriza i sukoba, u deceniji pred

  nama?! Ali, kako je Venera, dispozitor Meseca izBika, iz 10 (vlast EU) u trigonu sa Saturnom, toSaturna ujedno i egzaltira, jer se nalazi u Vagi, nakraju bi se sporazum mogao postii...

  EUROPOL...

  Drave lanice EU su se obavezale da saraujui u drugim oblastima. Tako danas postoji tesna sa-radnja policija svih drava EU putem EUROPOL a, institucije iji je osnovni zadatak da sakupljapodatke o krivinim delima i njihovim poinio-

  cima i prosleuje ih svim lanicama, kako bi seEvropa odbranila od najrazliitijih vrsta krimina-la od trgovine drogom do nasilja na udbalskimutakmicama. Upravo ovde Mesec na Algolu, kao

  vladar 12. kue iz horoskopa EU (slube dravnebezbednosti, policija) predstavlja i EUROPOL.Preko dispozitora, Venere u Vagi u trigonu sa Sa-

  turnom u 7, vidimo da e i ovde EU biti usmerenana Rusiju. Sam stepen na kojem se nalazi Venera,

  je stepen pada Sunca, pa ovo moe biti neki bivipijun, tajni policajac, koji e Rusiju egzaltirati...

  Evropska unija je upravo nastala da bi se nadupotrebom atomske energije uspostavila zajed-

  nika vlast, a samim tim i mogunost ratovanjasvela na minimum. Vidimo da e ono zbog ega

  je EU nastala upravo biti i problem u vremenuispred nas da li upotrebiti atomsku energiju iline? Rusija postaje bitan partner Evropskoj unijiu deceniji u kojoj se nalazimo. Ako smo na po-etku, kroz mit, Evropu denisali kao Veneru uVagi, onda na kraju moemo rei da joj upravotrigon sa Saturnom (Rusija) donosi stanje egzal-tiranosti, ushienja... Kako u Saturnu ivi i Uran/

  Neptun konjunkcija, sve e ovo imati u sebi i dozuspiritualnosti, potrebu za buenjem oveanstva,za buenjem nekih novih vrednosti...

  Literatura:

  1. Beogradski centar za ljudska prava2. Beogradska otvorena kola (BO)3. Osnovni pojmovi o institucijama i pravnom

  poretku EU; Radovan D. Vukadinovi; Beo-grad, 1998.

  4. DVD seminara Mitologija u astrologiji; Alek-sandar Imiragi

  5. Imiragi, dr Lea: Astroloki kodovi, Astro.Lab, Beograd, 2005.

  6. Imiragi, Aleksandar: Stubovi sudbine,Astro.Lab, Beograd, 2006.

  7. Wikipedia