of 47 /47
ZZV Koper Letni program dela na področju javnega zdravja za leto 2013 Koper, januar 2013

ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Embed Size (px)

Text of ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z...

Page 1: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

ZZV Koper

Letni program dela na področju

javnega zdravja za leto 2013

Koper, januar 2013

Page 2: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

2

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER

SEDEŽ: Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper

MATIČNA ŠTEVILKA: 5842123

DAVČNA ŠTEVILKA: SI54953600

ŠIFRA UPORABNIKA: 92606

ŠTEVILKA TRR: 01100-6030926048, UJP Koper

TELEFON, FAX 05 66 30 800; 05 66 30 808

SPLETNA STRAN: http://www.zzv-kp.si

USTANOVITELJ: Vlada RS

DATUM USTANOVITVE: 1957

DEJAVNOSTI:

J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

M 72.190 Raziskovanje in razvojna dejavnost na drugih

področjih naravoslovja in tehnologije

M 72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju

družboslovja in humanistike

M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične

dejavnosti

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

E 39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

P 85.5

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje

Q 86.220 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena

dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Page 3: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

3

1. SMERNICE RAZVOJA ZZV KOPER- povzetek ciljev in strategij dejavnosti

Zavod za zdravstveno varstvo Koper opravlja javno zdravstveno dejavnost na

območju Obalno kraške regije, ki jih predpisujejo Zakon o zdravstveni dejavnosti

ter drugi predpisi ob upoštevanju sodobnih znanstvenih dognanj na področju

javnega zdravja.

Poslanstvo Zavoda je zbiranje pomembnih javno zdravstvenih podatkov, povezanih

z zdravjem prebivalstva v regiji, analiza zbranih podatkov in na podlagi tega

načrtovanje in izvedba ukrepov in aktivnosti; promocija in izvajanje aktivnosti za

ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva ter spremljanje in izboljševanje

okoljskih in drugih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi na območju Občin:

Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Komen, Piran, Pivka,

Postojna in Sežana. Naloga ZZV Koper je oceniti tveganje za zdravje ob pojavu

posameznih tveganj, na področju prehrane, zraka, vode itd.. in aktivno pristopiti, k

zmanjševanju tveganja za zdravje prebivalcev regije.

POMEMBNEJŠI LETNI CILJI ZAVODA NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA

- promocija zdravja v regiji Koper pri različnih populacijskih skupinah in

posledično izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

- večja skrb za ostarelo populacijo in izboljšanje zdravja starejše populacije

- boljša precepljenost prebivalstva regije in zmanjševanje števila zapletov pri

gripi.

- Zmanjšanje zapletov pri potnikih v nevarna območja sveta z načrtno

organizacijo cepljenja potnikov in izdajanja navodil le tem ob odhodu v te

kraje

- obvladovanje bolnišničnih okužb preko KOBO

- preventivno delo preko CINDI programa, zmanjšuje posledice kroničnih

nenalezljivih obolenj(srčno žilna obolenja, rakasta obolenja)

- redno informiranje prebivalstva o nevarnostih za zdravje in posledično

izboljšanje zdravja ljudi

- opozarjanje ljudi na okoljske dejavnike tveganja

Page 4: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

4

- nadzor nad pitno vodo in zmanjšanje tveganj za hidrične epidemije

- 24 urna pripravljenost epidemiologa in posledično hitro in učinkovito

ukrepanje ob izbruhu epidemije.

- Preventivno delo v šolskem okolju in učenje mladih zdravega življenjskega

stila in posledično povečati zavedanje posameznika kako pomembna je

vsakodnevna skrb za zdravje. Kot končni efekt bo zmanjšanje obolelih med

mladostniki in dodatek let življenju

- Redna in hitra odzivnost na dejavnike iz okolja, ki ogrožajo zdravje

prebivalstva in posledično boljše zdravje vseh prebivalcev v regiji zaradi

zmanjšanja onesnaževanja okolja

- Skrb za okolje in posledično bolj zdravo prebivalstvo

- Skrb za zdravo prehrano in izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi, zmanjšano

tveganje za bolezen, daljša življenjska doba

- Organizacija večje dostopnosti prebivalstva, še posebej ranljivih skupin do

zdravstvenih uslug in posledično zmanjšanje zdravstvenih zapletov med

pripadniki obrobnih skupin.

- Zmanjševanje razlik v zdravju še posebej na področju ranljivih skupin.

- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na različnih področjih in aktivna

vključitev nevladnih organizacij v naše vsakodnevno delo, posledično

izboljšanje okolja, pogojev za zdravje in zmanjšana obolevnost in podaljšana

življenjska doba prebivalstva v regiji Koper.

- Skupni projekt z Univerzo na Primorskem pri monitoringu tigrastega komarja,

vzpostavitev pogojev za ukrepanje ob epidemiji, katere prenašalca kot vektor

prenaša tigrasti komar

- Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem

regije Koper, kar posledično vodi v zmanjšanje tveganja za hidrične epidemije

- Spremljanje nalezljivih bolezni in ukrepanje ob izbruhu nalezljivih bolezni,

posledično je manj ljudi okuženih in prizadetih.

- Ohraniti likvidnost in se prilagajati restrikcijam, ki so napovedane. Ob tem

bomo skušali ohraniti čim več programa, vendar v kolikor bodo restrikcije

prevelike, bo potrebno krčiti tudi program.

- Mobilizacija različnih vladnih in nevladnih akterjev na področju obvladovanja

bolezni odvisnosti ter alkoholizma.

Page 5: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

5

Pri oblikovanju programa smo sledili naslednjim okvirnim navodilom, ki nam jih je poslalo Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje. Minimalni oz. osnovni letni program javne službe zavodov za zdravstveno varstvo v letu 2013 vsebuje naslednja področja:

1. Osveščanje, informiranje in zagovorništvo javnega zdravja v lokalnem okolju

(To področje izvajamo praktično pri vseh aktivnostih zato je to horizontalna naloga, ki povezuje vse naloge.)

2. Zdravstvena statistika (tudi ta naloga je prisotna v vseh nalogah, saj se vsake naloge lotevamo z analizo obstoječih podatkov itd…)

3. Koordinacija in zagotavljanje strokovne podpore za izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu – NPPPSŽB

4. Presejalni programi ZORA, DORA in SVIT

5. Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

6. Promocija zdravja v šolskem okolju

7. Obvladovanje nalezljivih bolezni in okoljskih tveganj

8. Zdravo življenjsko okolje

9. Zmanjševanje razlik v zdravju - Program živimo zdravo

10. Izobraževanje( naloga, ki je prisotna skoraj v vseh nalogah, saj uporabljamo pedagoške pristope tako na nivoju šole kot tudi v medijih itd..)

Cilje, naloge in kazalnike smo razen področja nalezljivih bolezni uvrstili v tabelarični

pregled, ker je za naše delo veliko bolj praktičen in tudi zelo pregleden za

morebitnega bralca našega programa, ki ni zelo vpet v delo na področju javnega

zdravja.

Zavedamo se, da bo najpomembnejši kazalnik našega dela boljše zdravje naših

prebivalcev, kar bomo lahko dosegli le z vztrajnim delom in medsebojnim

povezovanjem različnih akterjev v skupne programe, ki bodo izhajali iz znanstveno

preverljivih osnov in bili redno evalvirani in bili sposobni sprotnega prilagajanja

potrebam ljudi in okolja v katerem živimo.

Aktivnosti, ki smo jih uvrstili v letni plan so financirani iz različnih finančnih virov.

Ob tem je potrebno poudariti, da imamo v letu 2013 za celo regijo s strani MZ

financirano le še 5,3 FTE. Ob tem je potrebno poudariti, da je MZ za leto 2012

zmanjšal finančna sredstva za 20 % in da je nato za leto 2013 zmanjšal še

dodatnih 10%. Ob takih razmerah smo bili pri planiranju v velikih težavah, ker niti

Page 6: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

6

MZ niti IVZ nista opredelila prioritetnih nalog, zato ni bilo mogoče črtati posameznih

nalog. Posledično bodo naloge v letu izvajane v manjšem obsegu, a kljub temu

bomo obdržali vsaj kontinuiteto preventivnih aktivnosti, kar je izredno pomembno z

vidika stroke. V kolikor ne bo dodatnih sredstev bomo težko ohranili število

zaposlenih na tem področju.

Da bo program bolj pregleden bodo posamezne naloge označene s posameznimi

barvami glede na finančne vire iz katerih so financirane. Ob tem je potrebno vedeti,

da se nalog ne da jasno razdeliti na posamezne financerje, ker se Aktivnosti med

seboj prepletajo, kar na koncu pripelje do multiplikativnih učinkov. Tako je

nemogoče v celoti ločiti aktivnosti, ki jih na področju epidemiologije plačujejo ZZZS

in MZ. Načrt predstavlja predvsem administrativno obliko izvajanja programa, kar

nam omogoči večjo preglednost nad izvajanjem nalog in rezultati teh aktivnosti.

Nenazadnje pa je ta program v veliko pomoč pri vodenju programa, saj je

pregleden in odgovornim omogoča hiter in lahek pregled nad izvajanjem nalog.

Barva besedila glede na financerja aktivnosti:

Viri iz proračuna RS preko Ministrstva za zdravje

Viri peko ZZZS

Ostali viri

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE : PROGRAM NALOG NA PODROČJU

OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI IN OKOLJSKIH TVEGANJ

Cilji:

- opredeljena enotna doktrina na področju varovanja zdravja prebivalstva pred

nalezljivimi boleznimi in okužbami,

- zagotovljeno kvalitetno epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni in

njihovih povzročiteljev,

- izboljšana pripravljenost in odzivnost na dogodke, ki pomenijo tveganje z

javno zdravje,

- dvig ozaveščenosti javnosti na področju varovanja pred nalezljivimi boleznimi

in okužbami, vključno s cepljenjem.

Page 7: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

7

1. Sodelovanje pri oblikovanju doktrine, izdelavi algoritmov in navodil

za obvladovanje nalezljivih bolezni

Načrtovane aktivnosti:

- priprava, udeležba in aktivno sodelovanje na rednih sestankih z IVZ na

področju epidemiologije in z JZ mikrobiološkimi laboratoriji,

- ocena ustreznosti in opredelitev potreb po spremembi definicij nalezljivih

bolezni,

- navodila za ukrepanje ob pojavu izbranih nalezljivih bolezni,

- redna izobraževanja s področja medicinske mikrobiologije in nalezljivih

bolezni,

- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju programov za preprečevanje in

obvladovanje bolnišničnih okužb.

Procesni kazalniki:

- skupne usmeritvena napodročju epidemiologije

- navodila za ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni

- izvedena vsaj dva izobraževanja

- število sestankov KOBO, strokovne usmeritve KOBO v regiji

2. Upravljanje in vodenje podatkovnih zbirk ter skrbništvo nad

sistemoma za informatizacijo spremljanja in obvladovanja

nalezljivih bolezni (Survival 2000)

Načrtovane aktivnosti:

- zbirka podatkov o nalezljivih boleznih,

- kontrola kakovosti podatkov zbranih prijav,

- vzdrževanje računalniškega sistema Survival: kontrola kakovosti delovanja,

definiranje pomanjkljivosti in potrebnih aktivnosti za njihovo odpravo,

- zbirka Pojavnost spolno prenosljivih bolezni,

- kontrola kakovosti podatkov,

- zbirka varstvo pred steklino,

- zagotavljanje kakovosti podatkov.

Procesni kazalniki:

- nadgradnja zbirke podatkov o nalezljivih boleznih

- poročilo o kakovosti zbranih podatkov

Page 8: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

8

- posodobljena zbirka pojavnost spolno prenosljivih bolezni

- vnos podatkov v zbirko o varstvu pred steklino

- poročilo o kakovosti podatkov

3. Epidemiološko spremljanje, preučevanje in sodelovanje pri

obvladovanju nalezljivih bolezni na regionalnem nivoju

Načrtovane aktivnosti:

- spodbujanje prijavljanja nalezljivih bolezni v skladu s standardnimi

definicijami,

- zbiranje prijav nalezljivih bolezni in dopolnjevanje z epidemiološkimi podatki,

- vnos v računalnik, obdelava podatkov,

- priprava in posredovanje podatkov o gibanju NB na območju regije Koper,

- pošiljanje podatkov na IVZ,

- identifikacija tveganj in koordinacije ukrepov za preprečevanje pojavljanja in

širjenja nalezljivih bolezni ter obvladovanja epidemij v regiji Koper,

- preučevanje epidemioloških značilnosti nekaterih bolezni: hepatitis A,B,C,

ošpice, mumps, davica, tetanus, oslovski kašelj, KME, hemoragične mrzlice,

legioneloza, salmoneloza, transmisivna spongiformna encefalopatija,

Creutzfeld–Jacobova (CJD),

- vodenje registra nosilcev in bolnikov VHB, VHC in poročanje na IVZ,

- posredovanje različnih obvestil IVZ RS na območje regije.

Procesni kazalniki:

- število aktivnosti in oblike aktivnosti za prijavljanje nalezljivih bolezni

- vnesene vse prijave nalezljivih bolezni v računalniški program

- izdaja mesečnih novic o nalezljivih obolenjih v regiji

- redno pošiljanje podatkov na IVZ

- nabor tveganj za nalezljive bolezni v regiji

- identificirane nekatere epidemiološke značilnosti posameznih nalezljivih

bolezni v regiji

- posodobljen register bolnikov VHB, VHC

- število poslanih obvestil na območje regije

Page 9: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

9

4. Epidemiološko spremljanje okužb s hrano ter oblikovanje programa

njihovega preprečevanja in obvladovanja

Načrtovane aktivnosti:

- zbiranje prijav okužb s hrano (sporadičnih primerov in epidemij) na

nacionalnem nivoju,

- preverjanje kakovosti podatkov,

- hranjenje podatkov,

- analiziranje,

- interpretacija in evaluacija podatkov,

- poročanje na IVZ,

- sodelovanje z ZIRS in veterinarsko službo pri oblikovanju programov

obvladovanja in preprečevanja okužb s hrano.

Procesni kazalniki:

- število prijav okužb s hrano v regiji

- interpretacija podatkov in oblikovanje poročil

- Število kontaktov z ZIRS, poročilo o sodelovanju z ZIRS

5. Epidemiološko spremljanje akutnih respiratornih infektov in gripi

podobne bolezni

Načrtovane aktivnosti:

- zbiranje prijav, pošiljanje podatkov na IVZ,

- koordinacija območnih udeležencev v mreži,

- dostava materiala za mikrobiološko diagnostiko povzročiteljev mrežnim

zdravnikom,

- tedensko in mesečno zbiranje podatkov za ostalo zdravstveno službo.

Procesni kazalniki:

- število zbranih primerov v regiji

- število aktivnosti na področju koordinacije mreže – poročilo

- število zdravnikov v regiji in število zbranih vzorcev

- poročilo o razširjenosti obolenj v regiji

Page 10: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

10

6. Epidemiološko spremljanje SPO

Načrtovane aktivnosti:

- vzdrževanje regijskih baz o prijavljenih primerih SPO,

- pošiljanje podatkov IVZ,

- koordiniranje območnega zbiranja podatkov,

- spremljanje pojavnosti SPO v Sloveniji.

Procesni kazalniki:

- ažuriran regijski register spolno prenosljivih bolezni

7. Epidemiološko spremljanje okužbe s HIV in sodelovanje pri

programih preprečevanja in obvladovanja

Načrtovane aktivnosti:

- spremljanje pojava okužbe s HIV v Sloveniji,

- sodelovanje z IVZ,

- odvzemi krvi za testiranje,

- svetovanje in zdravstvena vzgoja ob testiranju.

Procesni kazalniki:

- število odvzetih vzorcev krvi

- število svetovanj

- sestanki na IVZ

8. Sodelovanje pri programu cepljenja s koordinacijo cepljenja na

območnem nivoju

Načrtovane aktivnosti:

- sodelovanje pri oblikovanju strokovnih in organizacijskih predlogov za

izvajanje imunizacijskega programa,

- nadzor nad zagotavljanjem dobre skladiščne prakse za cepiva,

- spodbujanje precepljenosti proti vsem boleznim za vse starostne skupine,

- organizacija in izvedba srečanja s cepitelji,

- usklajevanje dela območnih cepiteljev,

- posredovanje navodil in priporočil.

Page 11: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

11

Procesni kazalniki:

- poročilo o nadzoru nad skladiščenjem cepiv

- število aktivnosti za promocijo cepljenja

- število srečanj s cepitelji

- število navodil za cepitelje

9. Spremljanje precepljenosti na območju

Načrtovane aktivnosti:

- zbiranje in priprava poročil za obvezna in neobvezna cepljenja v regiji Koper,

- izdelava poročil o precepljenosti predšolske in šolske populacije v regiji

Koper,

- pošiljanje poročil cepiteljem,

- spremljanje in posredovanje podatkov o obveznikih za cepljenje v regiji

Koper.

Procesni kazalniki:

- pripravljeno poročilo o cepljenju za regijo Koper

- poročilo o precepljenosti predšolske in šolske populacije

- poročilo o izvedbi cepljenja med populacijo regije Koper

10. Evidentiranje stranskih pojavov pridruženih cepljenju

Načrtovane aktivnosti:

- spremljanje stranskih pojavov po cepljenju, ki jih izvaja ZZV,

- poročanje IVZ.

Procesni kazalnik:

- poročilo o stranskih pojavih ob cepljenju

- poročila IVZ

11. Sodelovanje pri spremljanju kroženja poliovirusov

Načrtovane aktivnosti:

- spodbujanje prijave akutnih flakcidnih paraliz,

- zbiranje podatkov o APF in posredovanje na IVZ.

Procesni kazalniki:

Page 12: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

12

- Poročilo o APF

12. Sodelovanje pri programu eliminacije ošpic in rdečk

Načrtovane aktivnosti:

- spodbujanje prijavljanja ošpic in kongenitalnih rdečk v skladu s standardnimi

definicijami,

- spodbujanje dobre precepljenosti za ošpicami in rdečkami.

Procesni kazalniki:

- število na novo identificiranih infekcij z ošpicami

- število aktivnosti za promocijo spremljanja infekcij z ošpicami

- poročilo o precepljenosti

13. Sistema hitrega obveščanja in naglega ukrepanja

Načrtovane aktivnosti:

- stalna pripravljenost epidemiologa za namene obvladovanja in preprečevanja

vnosa nalezljivih bolezni v Slovenijo, oziroma EU na zunanji meji (Luka

Koper).

Procesni kazalniki:

- poročilo o intervencijah

14. Ugotavljanje nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom

določeno prijavljanje, ki vključuje epidemiološko poizvedovanje

zaradi odkrivanja virov okužbe in poti širjenja nalezljivih bolezni

ter mikrobiološko laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev

Načrtovane aktivnosti:

- poizvedovanje o viru okužbe in poteh širjenja,

- odvzem vzorcev,

- svetovanju bolniku in kontaktom,

- vodenje evidenc,

- mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, ob sumu na okužbo pri bolniku.

Procesni kazalniki:

- število odvzetih vzorcev

Page 13: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

13

- poročilo o načinih širjenjainfekcije

- št. posredovanja informacij okuženim in svojcem

- št. Mikrobioloških preiskav

15. Izvajanje usmerjenih ukrepov za preprečevanje širjenja ob

pojavu posameznih nalezljivih bolezni, izbruhih in epidemijah

Načrtovane aktivnosti:

- načrtovanje odvzema vzorcev in vrste preiskav,

- odvzem vzorcev, svetovanju bolniku in kontaktom, nadzor klicenoscev,

- mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, ki jih naroči epidemiolog ob sumu ali

raziskovanju epidemije.

Procesni kazalniki:

- število izbruhov

- poročilo o primerih

- število mikrobioloških vzorcev

16. Zdravstveni nadzor oseb v skladu z epidemiološkimi

indikacijami ali odločbo zdravstvene inšpekcije

Načrtovane aktivnosti:

- epidemiološko poizvedovanje in obravnava oseb v živilski stroki,

- mikrobiološke preiskave vzorcev oseb, ki jih naroči epidemiolog ali

zdravstveni inšpektor pri osebi, ki je pod zdravstvenim nadzorom,

- nadzor delovnega mesta, kjer dela oseba.

Procesni kazalniki:

- poročilo o številu poizvedovanj in ukrepanj

17. Varstvo pred steklino in izvajanje določenih cepljenj in zaščite z

zdravili skladno z letnim programom

Načrtovane aktivnosti:

- antirabična obravnava,

- cepljenje in imunoglobulini proti steklini,

- promocija zaščite pred steklino,

- sodelovanje z VURS.

Page 14: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

14

Procesni kazalniki:

- število antirabičnih opbdelav in število cepljenj

- število promocij zaščite pred steklino

- poročilo o sodelovanju z VURS

18. Zaščita pred nalezljivimi boleznimi povezanimi z mednarodnim

ladijskim prometom

Načrtovane aktivnosti:

- Uvajanje mednarodnih zdravstvenih predpisov na mejnem prehodu Luka

Koper na način, ki bo zagotavljal preprečevanje , zaščito in nadzor nad

širjenjem nalezljivih bolezni v sodelovanju z drugimi državami in svetovno

zdravstveno organizacijo.

Procesni kazalniki:

- poročilo o izvajanju nadzora

19. Ambulanta za potnike

Načrtovane aktivnosti:

- izvedba celostne obravnave potnikov,

- izvedba samoplačniškega cepljenja proti rumeni mrzlici, davici, tetanusu,

klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu A, hepatitisu B, steklini, tifusu,

pnevmokoknim okužbam, meningokoknim okužbam, otroški paralizi,

moricam, gripi, hemofilusu influenzae tip B, humanemu papiloma virusu in

izdajanje kemoprofilakse proti malariji.

Procesni kazalniki:

- Število cepljenj v letu 2013 za posamezno obolenje

Delovna skupina:

Boris Kopilović

Marko Colarič

Andreja Rebec

Milka Tavčar Vujanić

Page 15: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

PODROČJE DELA: PROMOCIJA ZDRAVJA

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

KKOOMMUUNNIICCIIRRAANNJJEE ZZ

JJAAVVNNOOSSTTMMII OOBB

OOBBEELLEEŽŽEEVVAANNJJUU

RRAAZZLLIIČČNNIIHH

SSVVEETTOOVVNNIIHH DDNNII

Obeležitev posameznih dni:

Svetovni dan zdravja (odvisno o teme)

SDBT

SDDZ

SD gibanja

SD hrane

SD preprečevanja samomora

Manica Remec

Milan Krek

• Število obeleženih dni

• Aktivnosti ob obeležitvah

• Število tiskovnih

konferenc

• Partnerji pri organizaciji

dni

PPRREEHHRRAANNAA

Strokovno spremljanje šolske prehrane Nevenka Ražman

Mojca Vivoda

• Poročilo

• Posnetek stanja

• Skupna analiza

vprašalnikov in predlog

ukrepov

• Ocena jedilnikov

• Strokovno srečanje za

organizatorje prehrane

Shema šolskega sadja Nevenka Ražman • Poročilo

Page 16: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

16

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

• Strokovno srečanje šol

vključenih v shemo

• Število sodelujočih šol

• Ogled sadjarke kmetije

in biopridelava zelenjave

Zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev

regije Koper

Nevenka Ražman Sporočilo za javnost

Vključevanje v druge aktivnosti

Zdravstveno vzgojne aktivnosti v podporo

tradicionalnemu slovenskemu zajtrku in dnevu

slovenske hrane

Nevenka Ražman • Poročilo

• Nudimo strokovno

podporo in sopdelujemo

pri izvedbi posameznih

dni

VVZZGGOOJJAA ZZAA ZZDDRRAAVVJJEE ZZAA

OOTTRROOKKEE IINN MMLLAADDOOSSTTNNIIKKEE

VVKKLLJJUUČČNNOO

SS ŠŠOOLLOO ZZAA BBOODDOOČČEE SSTTAARRŠŠEE

- kontinuirano sodelovanje z nacionalnim

koordinatorjem na eni strani in izvajalkami na

zdravstveni regiji na drugi strani ter OE ZZZS ter

ostalimi relevantnimi deležniki;

- udeležba na rednih sestankih z nacionalnim

koordinatorjem;

- prenos nacionalno zastavljenih nalog na regijski

nivo;

- prenos programov, novosti, znanja idr. na

področju vzgoje za zdravje za otroke in

Manica Remec

Nevenka Ražman

• Povezava deležnikov

• Novi programi v regiji

• Št. Izobraževanj za

osebje

• Zapisniki

• Št. Srečanj

• Zbirka podatkov o

aktivnostih

Page 17: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

17

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

mladostnike (OM) izvajalkam v zdravstveni regiji;

- sodelovanje pri razvoju novih pristopov in

modelov vzgoje za zdravje;

- organizacija in vodenje rednih sestankov z

izvajalkami vzgoje za zdravje OM z rednim

vključevanjem strokovnih tem (vsaj eno za vsako

starostno obdobje);

- podpora procesu izvajanja vzgoje za zdravje OM

na posameznih izvajalskih točkah v zdravstveni

regiji s podporo izvajalkam v ZD, šolah, vrtcih

ipd.;

- strokovna podpora izvajalkam in pomoč pri

reševanju aktualnih težav pri izvajanju vzgoje za

zdravje OM;

- regijska kontaktna točka za gradiva vzgoje za

zdravje OM;

- letno načrtovanje nalog vzgoje za zdravje OM za

zdravstveno regijo z izvajalkami in potrjevanje

letnih planov izvajalk vzgoje za zdravje OM;

- zbiranje podatkov za poročanje o izvajanju

vzgoje za zdravje OM, obdelava in interpretacija

podatkov za regijski nivo ter posredovanje na

Page 18: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

18

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

nacionalni nivo;

- sodelovanje pri pripravi, izvedba ter regijska

interpretacija rezultatov vrednotenja izvajanja

vzgoje za zdravje OM v posamezni regiji v okviru

nacionalnih raziskav.

NNAACCIIOONNAALLNNAA IINN

RREEGGIIJJSSKKEE

KKOOOORRDDIINNAACCIIJJEE

SSLLOOVVEENNSSKKEE MMRREEŽŽEE

ZZDDRRAAVVIIHH ŠŠOOLL

Nadaljevanje z regijsko koordinacijo Zdravih šol:

-Spodbujanje, uresničevanje, spremljanje

celostnega pristopa promocije zdravja v šolskem

okolju (oblikovanje politike zdravja v šoli, skrb za

telesno, duševno, socialno, okoljsko zdravje) za

učence, učitelje in starše.

- Iskanje možnosti in spodbujanje pedagoških

delavcev za vključevanje vsebin zdravja skozi

formalni (učni načrt) in neformalni kurikul

(projekti, interesne dejavnosti, pravila, odnose…)

ter sodelovanje z lokalno skupnostjo, starši,

zdravstveno službo, NVO-ji in drugimi.

- Izvedba treh strokovnih srečanj v vsaki regiji za

vodje timov Zdravih šol in njihove sodelavce s

področja vsebin zdravja ter širjenje primerov

dobrih praks.

- Izmenjava primerov dobrih praks in medregijsko

Nevenka Ražman • št. sestankov s

posameznimi šolami

• št. skupnih srečanj

• strokovna vsebina na

srečanjih

• letno poročilo

• posnetek stanja

Page 19: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

19

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

sodelovanje.

- Zbiranje, vnos in evalvacija načrtovanih nalog

zdravih šol za vsako šolsko leto ter posredovanje

vnosa podatkov na nacionalni nivo.

- Priprava regijskih poročil.

- Sodelovanje v obsežni nalogi vsake zdrave šole:

Kriteriji in posnetek stanja.

ZMANJŠEVANJE RAZLIK

V ZDRAVJU

Aktivnosti v že vključenih štirih lokalnih

skupnostih:

Najmanj 3 srečanja, od tega 2 predavanji -

delavnice, meritve/ pohod

Aktivnosti v novih dveh lokalnih skupnostih:

Po osnovnem programu (predstavitev, 10

delavnic, test hoje na 2 km, pohod in zaključno

srečanje)

Udeležba na strokovnem srečanju strokovnjakov

ZZV, ki sodelujejo v programu

Nevenka Ražman • št. srečanj s krajani

• št. vključenih lokalnih

skupnosti

• št. Predavanj

• št. pohodov

• št. delavnic

KOORDINACIJA

PREVENTIVNIH

ZDRAVSTVENIH

PROGRAMOV

1. Regijska koordinacija NPPPSŽB

2. Regijska koordinacija programa SVIT

Manica Remec

Živa Žerjal

• št. srečanj na nivoju

regije

• Analiza aktivnosti

• Spremljanje aktivnosti

Page 20: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

20

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

programov

• Promocijski material

• Tiskovni konferenci

• Strokovno srečanje

OBELEŽITEV

SVETOVNEGA DNE BOJA

PROTI RAKU

MATERNIČNEGA VRATU

Manica Remec

Milan Krek

Živa Žerjal

• Tiskovna konferenca o

raku

• Strokovni posvet

• Statistični pregled

OBELEŽITEV TEDNA

BOJA PROTI RAKU

Manica Remec

Živa Žerjal

• Organizacija tiskovne

konference z deležniki

PROMOCIJA ZDRAVJA

NA DELOVNEM MESTU

1. Koordinacija projekta v regiji

2. Izdaja publikacije

3. Izvedba izobraževanj

Manica Remec

Liljana Petruša

• Promocijski material

• Sestanek z regijskimi

promotorji

• Število izobraževanj

NOVICE

»ZDRAVJE ZA VSE«

Vsebinska priprava mesečnika, priprava,

oblikovanje, promocija in distribucija

Manica Remec

Liljana Petruša

• Mesečna izdaja

publikacije

• Posredovanje publikacije

na različne naslove

KOORDINACIJA

PROGRAMA TO SEM JAZ

Regijska koordinacija programa To sem jaz Živa Žerjal • Promocija programa na

šolah

• Št. Izobraževanj za

Page 21: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

21

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIKI

strokovnjake

• Število programov v

regiji

OBELEŽITEV SVETOVNIH

DNI

Svetovni dan brez tobaka

Svetovni dan hipertenzije

Svetovni dan AIDS-a

Živa Žerjal

Živa Žerjal

Živa Žerjal

• Št. Tiskovnih konferenc

• Št. Materiala za medije

• Poročilo o aktivnostih

Delovna skupina:

Milan Krek

Nevenka Ražman

Manica Remec

Živa Žerjal

Lijana Petruša

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

Page 22: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

22

PODROČJE DELA: DUŠEVNO ZDRAVJE

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

KOORDINACIJA

MULTIDISCIPLINARNEGA

TIMA NA PODROČJU

DUŠEVNEGA ZDRAVJA V

KOPRSKI ZDRAVSTVENI

REGIJI

Organizacija rednih srečanj predstavnikov služb

in programov, ki delujejo na področju

duševnega zdravja v regiji (predvidoma 6

srečanj oz. po potrebi)

Izdelava strategije dela (način dela, vloge in

deleži,) in razdelitev ključnih nalog

Izdelava plana: aktualne potrebe, cilji

Natalija Korent,

zunanji sodelavci

(predstavniki CSD

Koper, UP IAM, Ozare,

Primss-a, Šenta, Vezi,

CPPP Koper, Projekt

Človek, DNK...)

Milan Krek

• Št. Srečanj

• Zapisniki s srečanj

• Letno poročilo

• Strategija dela na

področju duševnega

zdravja

INFORMIRANJE

JAVNOSTI IN SLUŽB NA

PODROČJU DUŠEVNEGA

ZDRAVJA

Priprava spletne strani,

Vnos aktualniv vsebin in dogodkov na spletno

stran

Komuniciranje in obveščanje strokovne in

laične javnosti preko spleta

Natalija Korent,

Zunanji sodelavci

• Izdelan poseben portal

na spletni strani

• Število sporočil za

javnost

• Število tiskovnih k.

IZOBRAŽEVANJA ZA

STROKOVNE DELAVCE,

Priprava vsebin z zunanjimi sodelavci

Organizacija in izvedba vsaj dveh izobraževanj

Natalija Korent,

Zunanji sodelavci

• Število izobraževanj

• Število udeležencev

Page 23: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

23

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

ZAPOSLENE NA

PODROČJU DUŠEVNEGA

ZDRAVJA TER ZA

UPORABNIKE IN

NJIHOVE PODPORNE

OSEBE (SVOJCE)

in delavnic

Poročilo o izvedbi

• Program izobraževanja

• Evalvacija izobraževanja

OBELEŽITEV

SVETOVNEGA DNEVA

PREPREČEVANJA

SAMOMORA IN DNEVA

DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Priprava vsebin za javnost v sodelovanju z IVZ

Organizacija Javne tribune ali okrogle mize

Tiskovna konferenca

Priprava poročila

Natalija Korent

IVZ

Zunanji sodelavci

• Tiskovna konferenca

• Organizirana javna

tribuna

• Letno poročilo

VZPOSTAVITEV

SODELOVANJA Z

UNIVERZO NA

PRIMORSKEM IN ZRS

KOPER V ZVEZI Z

POTREBAMI IN OCENO

STANJA NA PODROČJU

DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Sestanek z rektorjem Univerze o možnostih

sodelovanja.

Izvedba načrta sodelovanja

(Izvedba ocene stanja in potreb na področju

duševnega zdravja med uporabniki storitev in

strokovnimi delavci, ki delujejo na področju

duševnega zdravja)

Natalija Korent,

Zunanji sodelavci

(ZZV Koper, UP in

ZRS Koper)

vzpostavitev

multidisciplinarnega tima, da se

povežemo z UP z namenom

vključevanja študentov in

profesorjev v pilotsko raziskavo

o oceni stanja in potreb na

področju duševnega zdravja v

Koprski zdravstveni regiji.

Izvedba in obseg dela sta

Page 24: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

24

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

odvisna od tega v kolikšni meri

bo UP pripravljen na

sodelovanje.

KLINIČNE VAJE ZA

ŠTUDENTE VŠZ

Priprava vsebine ter učne literature

Izvajanje kliničnih vaj

Spremljanje

Natalija Korent Število študentov

Delovna skupina:

Milan Krek

Natalija Korent

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

Page 25: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

25

PODROČJE DELA: ZAGOTAVLJANJE PODATKOV PO ZAKONU O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA

VARSTVA

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

EVIDENCA O

ZDRAVSTVENEM STANJU IN

ZDRAVSTVENEM VARSTVU

SKUPIN PREBIVALCEV IZ

PROGRAMA

ZUNAJBOLNIŠNIČNE

ZDRAVSTVENE STATISTIKE

(ZUBSTAT) TER PRIPRAVA

POROČIL

Zbiranje, preverjanje in obdelava podatkov o

obiskih in napotitvah, boleznih in stanjih ter

kadrih in urah izvajalcev osnovnega

zdravstvenega varstva in spec. ambulantne

dejavnosti, izdelava letnega poročila ter

posredovanje podatkov o »obiskih in

napotitvah«, »boleznih in stanjih« ter

»kadrih in urah« na IVZ (ZUBSTAT) v skladu

z metodološkimi navodili o poročanju v bazo

ZUBSTAT za leto 2012 in 2013.

Rado Krota

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo ZUBSTAT 2012

Preverjanje skladnosti podatkov

polletnega poročila 2013

EVIDENCA ZAČASNE IN

TRAJNE ODSOTNOSTI

ODSOTNOSTI Z DELA

ZARADI BOLEZNI,

POŠKODB, NEGE,

SPREMSTVA IN DRUGIH

VZROKOV V REGIJI

(ABSENTIZEM)

Mesečno zbiranje, preverjanje in urejanje

podatkov o bolniškem staležu po izvajalcih v

regiji.

Obdelava podatkov o začasni opravičeni

odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb,

nege in spremstva zaposlenih v regiji Koper

ter posredovanje poročil na IVZ v skladu z

zakonodajo.

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Mesečna poročila in agregacije

podatkov o absentizmu na IVZ

Page 26: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

26

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

EVIDENCA PRIJAV

POŠKODB PRI DELU

ZAPOSLENIH V REGIJI

(PPD)

Mesečno zbiranje, preverjanje in šifriranje

prijav poškodb pri delu po upravnih enotah

zaposlitve ter posredovanje prijav na IVZ v

skladu z zakonodajo.

Marina Sučić

Vuković

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Mesečna poročila in zbirke prijav PPD

na IVZ

EVIDENCA PATRONAŽNE

ZDRAVSTVENE NEGE TER

PRIPRAVA POROČILA

(PATRONAŽA)

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

delu patronažnega varstva in nege na domu.

Izdelava letnega poročila o delu

patronažnega varstva za zdravstveno regijo

Koper ter posredovanje poročila na IVZ v

skladu z zakonodajo.

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o delu patronažnega

varstva in nege na domu 2012

EVIDENCA O AMBULANTNI

IN BOLNIŠNIČNI FIZIKALNI

MEDICINI IN

REHABILITACIJI BOLNIKOV

TER PRIPRAVA POROČIL

(REHABILITACIJA)

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov.

Izdelava letnega in polletnega poročila o delu

dejavnosti za rehabilitacijo za zdravstveno

regijo Koper ter posredovanje poročila na

IVZ v skladu z zakonodajo.

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o delu dejavnosti za

rehabilitacijo 2012

Polletno poročilo o delu dejavnosti za

rehabilitacijo 2013

EVIDENCA GIBANJA

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

Sprotno ažuriranje in spremljanje podatkov o

organiziranosti in kadrovski pokritosti v

zdravstveni dejavnosti ter mreži javne

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Vnešene spremembe v BPI

Letno poročilo BPI 2012

Page 27: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

27

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

IN MREŽA ZDRAVSTVENIH

ZAVODOV NA NIVOJU

REGIJE (BPI)

zdravstvene službe na podlagi

metodološkega gradiva IVZ in ZZZS.

Nadaljevanje aktivnosti po uvedbi šifranta

vrst zdravstvene dejavnosti (VZD) v BPI pri

regijskih izvajalcih zdravstvenega varstva.

Izdelava letnega poročila. Izboljšanje

kakovosti podatkov baze BPI.

Ažuriran šifrant VZD

Aktivna udeležba na delavnicah o

kakovosti podatkov v organizaciji IVZ

EVIDENCA O DELU ZOBNE

ORDINACIJE TER PRIPRAVA

POROČIL (ZOBNA)

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

dejavnosti zobozdravstvenega varstva

predšolskih in šolskih otrok ter odraslih.

Izdelava letnega in polletnega poročila o

dejavnosti zobozdravstvenega varstva

predšolskih in šolskih otrok ter odraslih po

občinah in za celotno zdravstveno regijo

Koper ter posredovanje poročila na IVZ v

skladu z zakonodajo.

Živa Žerjal

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno 2012 in polletno poročilo 2013

o dejavnosti zobozdravstvenega

varstva predšolskih in šolskih otrok,

letno 2012 in polletno poročilo 2013

o dejavnosti zobozdravstvenega

varstva odraslih

EVIDENCA BOLNIŠNIČNE

DEJAVNOSTI TER PRIPRAVA

POROČIL (STACIONAR)

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

številu postelj, bolniških dni in gibanju

bolnikov v stacionarnem zavodu.

Izdelava letnega in polletnega poročila o delu

stacionarnega zavoda za zdravstveno regijo

Koper ter posredovanje poročila na IVZ v

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o delu stacionarnega

zavoda 2012

Polletno poročilo o delu stacionarnega

zavoda 2013

Page 28: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

28

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

skladu z zakonodajo.

EVIDENCA ZDRAVSTVENO

VZGOJNEGA DELA TER

PRIPRAVA POROČILA

(VZGOJA)

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

zdravstveno vzgojni dejavnosti ter in

posredovanje poročila IVZ v skladu z

zakonodajo.

Nevenka

Ražman

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o zdravstveno vzgojni

dejavnosti 2012

EVIDENCA O DELU

REŠEVALNE SLUŽBE TER

PRIPRAVA POROČILA

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

delu reševalnih služb. Izdelava letnega

poročila o delu reševalnih služb za

zdravstveno regijo Koper ter posredovanje

poročila na IVZ v skladu z zakonodajo.

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o delu reševalnih služb

2012

EVIDENCA O AKTIVNOSTI

MATERINSKE ŠOLE TER

PRIPRAVA POROČILA

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

izvedenih materinskih šolah (šolah za

starše). Izdelava letnega poročila o izvedenih

materinskih šolah (šolah za starše) za

zdravstveno regijo Koper ter posredovanje

poročila na IVZ v skladu z zakonodajo.

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o izvedenih

materinskih šolah (šolah za starše)

2012

EVIDENCA O SISTEMATSKIH

PREGLEDIH MALIH IN

PREDŠOLSKIH OTROK,

ŠOLSKIH OTROK IN

Zbiranje, preverjanje in urejanje podatkov o

sistematskih pregledih malih in predšolskih

otrok, šolskih otrok in mladine, priprava

letnega poročila po občinah in za

zdravstveno regijo Koper ter posredovanje

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Letno poročilo o sistematiki za male

in predšolske otroke 2012

Letno poročilo o sistematiki za šolske

otroke in mladino 2012/13

Page 29: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

29

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

MLADINE TER PRIPRAVA

POROČILA

poročila na IVZ v skladu z zakonodajo.

Delovna skupina:

Marina Sučić Vuković

Irena Majcan Kopilović

Nevenka Ražman

Živa Žerjal

PODROČJE DELA: SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PREBIVALSTVA

Page 30: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

30

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

ANALIZA PODATKOV O

ZDRAVSTVENO OPRAVIČENI

ODSOTNOSTI Z DELA

ZARADI BOLEZNI,

POŠKODB, NEGE,

SPREMSTVA IN DRUGIH

VZROKOV V REGIJI

Obdelava podatkov o začasni in trajni

opravičeni odsotnosti z dela zaradi

bolezni, poškodb, nege, spremstva in

drugih vzrokov zaposlenih v regiji

Koper.

Marina Sučić

Vuković

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Analiza bolniškega staleža zaposlenih

v zdravstveni regiji Koper v letu 2012

SPREMLJANJE IN

PROUČEVANJE

UMRLJIVOSTI IN VZROKOV

SMRTI V REGIJI, KOT

PODLAGA ZA IZBOLJŠANJE

ZDRAVJA IN

ZMANJŠEVANJA

PREZGODNJE UMRLJIVOSTI

Obdelava podatkov in priprava analize

umrljivosti prebivalcev regije Koper v

preteklem letu ter primerjava

rezultatov s slovenskim povprečjem

Marina Sučić

Vuković

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Analiza umrljivosti v zdravstveni regiji

Koper v letu 2012

IZDAJA PUBLIKACIJE

'JAVNO ZDRAVJE V REGIJI

KOPER'

Zbiranje podatkov in izbor primernosti

vsebin letopisa oz. publikacije,

sodelovanje z ostalimi oddelki zavoda

ter urejanje in oblikovanje publikacije

Irena Majcan

Kopilović

Avtorji prispevkov

Procesni kazalniki:

Publikacija Javno zdravje v

zdravstveni regiji Koper 2012

UGOTAVLJANJE Obdelava podatkov in priprava Marina Sučić Procesni kazalniki:

Page 31: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

31

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

RAZŠIRJENOSTI

DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA

NENALEZLJIVE BOLEZNI PRI

ODRASLIH PREBIVALCIH

REGIJE KOPER 'Z ZDRAVJEM

POVEZAN VEDENJSKI SLOG

2012'

rezultatov

regijske raziskave 'Z zdravjem povezan

vedenjski slog 2012'

Vuković

Irena Majcan

Kopilović

Živa Žerjal

Publikacija 'Z zdravjem povezan

vedenjski slog 2012' 4. raziskava o

vedenjskem slogu, povezanim z

zdravjem, pri odraslih prebivalcih

regije Koper

Delovna skupina:

Marina Sučić Vuković

Irena Majcan Kopilović

Živa Žerjal

PODROČJE DELA: SPREMLJANJE IN OBJAVA ZDRAVSTVENIH KAZALNIKOV NA NIŽJIH TERITORIALNIH RAVNEH

Page 32: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

32

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

PRIPRAVA NABORA IN

DEFINICIJ, IZRAČUN IN

OBJAVA ZDRAVSTVENIH

KAZALNIKOV TER

DOLOČITEV NAJNIŽJE

TERITORIALNE RAVNI

Po prejemu nabora zdravstvenih kazalnikov

s strani IVZ priprava definicije (povzeto po

ECHIM) in določitev najnižje teritorialne

ravni za vsak kazalnik.

Priprava podatkov in izračun kazalnikov na

izbrane teritorialne ravni.

Pripravljeni in objavljeni kazalniki na spletni

strani.

Marina Sučić

Vuković

Irena Majcan

Kopilović

Živa Žerjal

Procesni kazalniki:

Nabor zdravstvenih kazalnikov z definicijami

in oznakami teritorialnih ravni

Izračunani zdravstveni kazalniki Objavljeni

zdravstveni kazalniki

Delovna skupina:

Marina Sučić Vuković

Irena Majcan Kopilović

Živa Žerjal

PODROČJE DELA. PROMOCIJA ZDRAVJA PRI RAZLIČNIH CILJNIH SKUPINAH

Page 33: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

33

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC

KAZALNIKI

ZDRAVJE

STAROSTNIKOV -

PROBLEM DEMENCE

Organizacija mesečnih srečanj za demenco

Podajanje telefonskih informacij za splošno

javnost o delovanju skupin za samopomoč

svojcem bolnikov z demenco

Organizacija letnega strokovnega srečanja za

splošno in strokovno javnost na temo demence

Obvestila za javnost in medije

Sodelovanje z lokalnim društvom za pomoč pri

demenci ter slovenskim združenjem za pomoč

pri demenci

Nastopanje v javnosti in informiranje javnosti z

namenom, da se jasno opozori na demenco in na

načine obravnave demence

Irena Majcan

Kopilović

Procesni kazalniki:

Izvedena mesečna srečanja

Izvedena predavanja

Izvedeno letno strokovno srečanje

Liste prisotnosti

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

PODROČJE DROGE

Page 34: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

34

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

OPOMBE

ZAGOTOVITEV REDNE

PRESKRBE PROGRAMOV

S POTREBNIM

MATERIALOM ZA VARNO

INJICIRANJE DROG.

- Izvedba in priprava javnih razpisov

- dobava in skladiščenje materiala

- redna dostava materiala

- poročanje o porabi materiala

Natalija Korent • Št. javnih razpisov

• Število dostav materiala

• Izdelano poročilo

REDNA EVIDENCA

IZMENJANEGA

MATERIALA

- Zbiranje in evidentiranje mesečnih

poročil o porabi materialov in številu

stikov, številu uporabnikov ter

povprečni starosti

- izvedba polletnega ter končnega

poročila za posamezni program in za

vse skupaj

Natalija Korent • Sprotno vodena evidenca

razdeljenega materiala po

programih

• Letno poročilo

ZBIRANJE IN

ODSTRANJEVANJE

INFEKTIVNEGA

MATERIALA

- Evidenca zbranega in uničenega

infektivnega materiala

- Sodelovanje z programi zmanjševanja

škode in podjetjem, ki skrbi za

uničenje materiala

- Informiranje, svetovanje

Natalija Korent • Urejene pogodbe za odvoz

materiala

• Spremljanje odvoza

materiala

• Letno poročilo

• Razdeljen informativni

Page 35: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

35

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

OPOMBE

material

VZPODBUJANJE IN

KOORDINACIJA

SODELOVANJA MED

PROGRAMI

ZMANJŠEVANJA ŠKODE

PODROČJU DROG

- Koordinacija mreže programov

zmanjševanja škode

- Redna delavna srečanja (2 -3)

- Svetovanje, informiranje, izmenjava

dobrih praks, izdelava skupnih

strategij,

Natalija Korent

Ines Kvaternik

• Št. sestankov mreže

• Zapisniki sestankov

• Seznam izvedbenih nalog

mreže

• Število delovnih srečanj

Delovna skupina:

Milan Krek

Natalija Korent

Ines Kvaternik

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

PODROČJE DELA: Področje prepovedanih drog

Page 36: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

36

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

ZBIRANJE

EPIDEMIOLOŠKIH

PODATKOV O

UPORABNIKIH

PROGRAMOV

ZMANJŠEVANJA ŠKODE

Zbiranje podatkov

Vnos in obdelava rezultatov

Analiza podatkov

Priprava poročila

Priprava prispevka za NP na področju drog

Predstavitev podatkov ciljnim skupinam

Ines Kvaternik

Milan Krek

Živa Žerjal

Naloga je izven plana aktivnosti 2013, je

pa ključna naloga za informacijski sistem

in Informacijsko točko, ki jo ZZV Koper

izvaja že peto leto.

• Oblikovan vprašalnik

• Izvedba anketiranja uporabnikov

drog

• Analiza stanja

• Poročilo info. točki za droge

• Poročilo za ciljne skupine

MEDRESORSKO

SODELOVANJE IN

SODELOVANJE V

STROKOVNIH

SKUPINAH

Aktivno sodelovanje v delovni skupini IEPD pri

IVZ RS (TDI, PDU)

Udeležba na sestankih resorjev, ki pokrivajo

področje drog (Ministrstvo za zdravje,

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Sodelovanje v skupini Pompidou pri MZ

Sodelovanje v Vladni komisiji za droge RS

Ines Kvaternik

Milan Krek

zelo fleksibilno visoko strokovno delo

(priprava gradiv za MZ, Vladno komisijo za

droge, IVZ)

Page 37: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

37

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

PRIPRAVA OSNUTKA

STANDARDOV

PREVENTIVNIH

PROGRAMOV V

SLOVENIJI

Sodelovanje v skupini IVZ RS pri pripravi

osnutka standardov preventivnih programov po

Sloveniji

Ines Kvaternik • Sodelovanje v nacionalni skupoini

• Prispevki skupini

IZOBRAŽEVANJE ZA

STROKOVNE DELAVCE

ZAPOSLENE NA

PODROČJU DROG

Promocija izobraževanja

Koordinacija izvajalcev izobraževanja

Evalvacija in poročilo

Živa Žerjal

Ines Kvaternik

Milan Krek

Izvedeni

PRIPRAVA

PILOTSKEGA

PROJEKTA VARNE

SOBE ZA INJICIRANJE

Priprava dokumentacije za Zdravstveni svet

Predstavitev pilotskega projekta Skupini

Pompidou in Vladni komisij za droge

Koordinacija s programi zmanjševanja škode

Ines Kvaternik

Milan Krek

Diplomirana

medicinska sestra

• Izdelana analiza in predlog

vzpostavitve varne sobe

• Sklep vladne komisije za droge

PRIPRAVA ANALIZE

STANJA NA PODROČJU

PROSTITUCIJE MED

UPORABNIKI DROG

Priprava vprašalnika

Kvalitativna analiza

Posnetek stanja in izdelava ukrepov

Ines Kvaternik

Milan Krek

• Izpeljana raziskava

• Izdelani ukrepi

VODENJE SPLETNE

STRANI O DROGAH

Redno spremljanje dogajanj in vnos podatkov v

spletno stran

Urejanje spletne strani

Urška Stepanek • Število vnosov v spletno stran

VODENJE KNJIŽNICE Urejanje knjig, publikacij EMCDDA itd.. Honorarna • Št. vpisov v COBISS

Page 38: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

38

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

kazalniki

NA PODROČJU DROG

PO SISTEMU COBISS

sodelavka

Delovna skupina:

Milan Krek

Ines Kvaternik

Živa Žerjal

Diplomoirana med. sestra

ODDELEK ZA JAVNO ZDRAVJE

PODROČJE DELA: Program »Alkohol«

Page 39: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

39

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIK

AKCIJA MINISTRSTVA

ZA ZDRAVJE »0,0

ŠOFER« TREZNA

ODLOČITEV

Promocija programa. Ines Kvaternik • Tiskovna konferenca

• Članki za medije

MOSA: MOBILIZACIJA

SKUPNOSTI ZA

ODGOVORNEJŠI ODNOS

ALKOHOLA

Pregled obstoječih baz podatkov:

- o akterjih, raziskavah, preventivnih akcijah,

programih in kampanjah;

- virih pomoči v regiji;

Pošiljanje lokalnih novic o alkoholni problematiki

Promocija spletne strani MOSA.

Živa Žerjal • Število sporočil MOSI

• Število udeležb na posamezni

prireditvi v regiji

• Število kontaktov z nosilci

aktivnosti v regiji

AKTIVNOSTI DOREČENE

NA REGIJSKIH

KONFERENCAH IN

REGIJSKI AKCIJSKI

NAČRT NA TEMO

PROBLEMATIKE

ALKOHOLA.

Izobraževanje strokovne javnosti (šolski,

socialni, zdravstveni delavci).

Promoviranje MOSE.

Obveščanje medijev.

Promoviranje akcije 0,0 šofer.

Izvajanje preventive v šolskem okolju.

Izvajanje ukrepov v pivskih okoljih (razvoj

odzivov).

Izvajanje terenskega dela z mladimi (razvoj

Ines Kvaternik

Živa Žerjal

• Št. izobraževanj

• Št. aktivnosti v šolskem okolju

• Razvoj programa terenskega dela

z mladostniki

Page 40: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

40

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIK

odzivov).

ALKOHOLNA

KONFERENCA

Organizacija konference.

Sodelovanje s ključnimi deležniki.

Priprava gradiva.

Posredovanje zaključkov medijem in strokovni

ter laični javnosti.

Ines Kvaternik

Živa Žerjal

• Št. udeležencev

• evalvacija

Delovna skupina:

Milan Krek

Ines Kvaternik

Živa Žerjal

PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA: OKOLJE IN ZDRAVJE ZA LETO 2013

Page 41: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

41

NALOGE AKTIVNOSTI IZVAJALEC KAZALNIKI

1.

Akcijski načrt za

uresničevanje

Strategije RS za

zdravje otrok in

mladostnikov po

regijah

Priprava strokovnih podlag za Akcijski načrt (predvsem na področju zunanjega zraka, zraka v bivalnih prostorih, kemijske varnosti, izpostavljenosti sončnemu sevanju in hrupa, …).

Priprava strokovnih podlag in gradiva za Medresorsko delovno

skupino za izvajanje zavez Parmske deklaracije.

Organizacija interdisciplinarnih strokovnih srečanj na področju

okolja in zdravja.

Aktivnosti v zvezi s klasifikacijo kriterijev z onesnaževali

prekomerno obremenjenih območij.

Razvoj novih kazalnikov na področju okolja in zdravja ter

osvežitev starih.

Vrednotenje onesnaženosti zraka, povezovanje javno-

zdravstvenega in okoljskega sektorja, priprava strokovnih gradiv

in drugih publikacij za ciljne javnosti (regijski vidik).

Bojana Bažec Agnes Šömen Joksić

• Strokovne podlage za akcijski načrt v regijah

• Strokovne podlage in gradivo za medsresorsko delovno skupino

• Ovrednotena onesnaženost zraka v regiji

• Strokovna gradiva in druge publikacije za ciljne javnosti

• Kriteriji za prekomerno obremenjeno o

2.

Ocenjevanje tveganja

za zdravje zaradi

izpostavljenosti

škodljivostim iz okolja

Vzpostavitev mreže sodelavcev, ki so vključeni v izdelavo ocene tveganja zaradi izpostavljenosti škodljivostim iz okolja. Spremljanje pojavljanja škodljivosti, ki bi v primeru izpostavljenosti ljudi, lahko vodila do poslabšanja zdravja ter priprava navodil za takojšnje ukrepanje. Pregled stanja na področju ocen tveganja za različne škodljivosti.

Priprava enotnih nacionalnih postopkov za različne škodljivosti v skladu z najbolj ustreznim pristopom in v skladu z mednarodnimi usmeritvami.

Bojana Bažec

Agnes Šömen Joksić

• Mreža sodelavcev

• Pregled ocen tveganja

Page 42: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

42

3.

Opredelitev škodljivih

dejavnikov v bivalnem

okolju

Nadaljevanje naloge iz prejšnjega obdobja (alergogeni in drugi dejavniki tveganja bivalnega okolja otrok v vrtcih) in začetih nalog v okviru CEHAPE.

Priprava priporočil za ukrepanje in zmanjšanje nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja zaradi onesnaženosti zraka.

Odpadki: Javnosti nuditi informacije o ravnanju z odpadki in pomenu ločenega zbiranja. Načrtovano je nadaljevanje priprave novih gradiv in izobraževalnih delavnic v regiji.

Bojana Bažec

Agnes Šömen Joksić

Zaključena naloga CEHAPE

Priporočila za ukrepanje in zmanjšanje nevarnosti

Izvedene aktivnosti za zmanjševanje tveganja zaradi onesnaženosti zraka

Izvedene delavnice, nova gradiva za izobraževanje

4.

Zagotavljanje zdravja

prebivalstva z

izboljšanjem dostopa

do varne pitne vode

Sodelovanje in izvajanje nalog strokovne skupine IVZ in ZZV za področje pitne vode.

Priprava poročil za strokovno in laično javnost – objavljena na spletnih straneh IVZ in ZZV.

Strokovna podpora upravljalcem vodovodnih sistemov,

Urejanje baze podatkov monitoringa pitne vode za območje ZZV Koper.

Spremljanje rezultatov vzorčenja in obveščanje upravljalcev o

ugotovljenih morebitnih neskladnostih s priporočili za ukrepanje.

Povezovanje z URSZR na področju priporočil za prebivalce za zagotavljanje varne pitne vode v izrednih razmerah.

Silvana Markič

Hrast

Milan Krek

Gregor Drinovec

• Število priporočil vodovodom

• Priprava priporočil za spletno stran

• Poročilo o monitoringu za regijo

• Število obvestil upravljavcem vodovodov

• Priporočila za ukrepanje

• Pripravljena analiza pitne vode v primerjavi s preteklim obdobjem

• Število priporočil glede legionelle

Page 43: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

43

Analiza kakovosti pitne vode v primerjavi s preteklim obdobjem.

Obravnava primerov legionele in notranjega vodovodnega omrežja javnih in zasebnih objektov - priprava mnenj, priporočil za ukrepanje.

5.

Zagotavljanje zdravja

prebivalcev z

izboljšanjem dostopa

do varnih živil

Osveščanje strokovne in laične javnosti o dejavnikih tveganja v živilih.

Revidiranje obstoječih in priprava novih vsebin.

Promocija že izdelanih vsebin s področja varnosti in higiene živil za zaposlene v živilski dejavnosti.

Sodelovanje v skupini za odzivanje na grožnje v zvezi z živili.

Povezovanje z URSZR na področju priporočil za prebivalce za zagotavljanje varnih živil v izrednih razmerah.

Mojca Vivoda

Silvana Markič

Hrast

• Število priporočil

• Izdelane e-brošure za varnost živil

• Izdelana nova priporočila za živilsko dejavnost

• Priporočila za varnost živil v izrednih razmerah

6.

Zagotavljanje zdravja

prebivalcev z

izboljšanjem kakovosti

kopalnih voda in večjo

varnostjo v kopališčih

Vodenje registra upravljavcev kopalnih voda.

Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za spremembo zakonodaje, ki ureja področja nadzora kopalnih voda.

Osveščanje javnosti in upravljavcev o kakovosti in problematiki kopalnih voda.

Mojca Vivoda

Silvana Markič

Hrast

• Register upravljavcev kopalnih voda

• Poročilo o analizah bazenskih kopalnih voda

• Informacije v medijih

• Informacije na spletni strani

Page 44: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

44

Promocija pravilnega obnašanja za izboljšanje higienskih navad kopalcev. Priprava promocijskega gradiva .

7.

Kemijska varnost (KV)

ali obvladovanje

izpostavljenosti

kemikalijam*

Priprava izobraževalnega in promocijskega gradiva za

koordiniran pristop in z enotno doktrino izvajanja programa.

Predstavitvena in uvajalna delavnica (temelji smernic) ter

priprava delavnice za ciljno javnost v regiji.

Sodelovanje z ostalimi institucijami na področju kemijske

varnosti (ZRSŠ, UKC CZ, Ministrstva,.…),

Organizacija 5.

strokovnega posveta Kemijska varnost za vse.

Izvedba aktivnosti v okviru Tedna kemijske varnosti (zadnji teden

v maju).

Priprava strokovnih publikacij in preglednega članka.

Agnes Šömen Joksić

Bojana Bažec

Enotna doktrina izobraževanja in enotno promocijsko gradivo

Predstavitvena in uvajalna delavnica, ter izvedene delavnice za ciljno javnost v regijah

Sodelovanje z ostalimi institucijami

Organiziran 5. strokovni posvet Kemijska varnost za vse

Program za teden kemijske varnosti

Aktivnosti v tednu kemijske varnosti

Pripravljene strokovne publikacije in pregledni članek

Page 45: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

45

8.

Obvladovanje

izpostavljenosti

okoljskemu hrupu

Sodelovanje na nacionalnem nivoju.

Ocena deleža otrok in mladostnikov, ki so prekomerno izpostavljeni hrupu.

Informiranje javnosti o škodljivih učinkih hrupa na naše

zdravjein počutje.

Bojana Bažec Število srečanj, zapisniki itd..

Ocena deleža otrok in mladostnikov, ki so prekomerno izpostavljeni hrupu

Izvedene aktivnosti za informiranje javnosti o škodljivih učinkih hrupa na naše zdravje in počutje

9.

Varno s soncem

Pridobivanje k sodelovanju vrtce, OŠ v regiji. Udeležba na predstavitvenem srečanju na ZZV Celje. Izvedba izobraževanja za izvajalce programa (osebje vrtcev, OŠ) v regiji. Distribucija gradiva izvajalcem programa. Distribucija plakatov v otroške in šolske dispanzerje v regiji. ABC o soncu in zaščiti: Specifične dopolnitvene dejavnosti na področju UV sevanja, kot dejavnika tveganja za zdravje, priprava gradiv in strokovne predstavitve. Vključevanje srednjih šol in

Bojana Bažec

Agnes Šömen Joksić

Pridobljene nove šole in vrtci v regiji

Udeležba na predstavitvenem srečanju v Celju

Izvedbena izobraževanja za izvajalce programa v regiji

Distribucija gradiva izvajalcem programa

Distribucija plakatov v otroške in šolske dispanzerje v regiji

Page 46: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

46

Delovna skupina: Agnes Šömen Joksić

Milan Krek

Bojana Bažec

Silvana Markič Hrast

Mojca Vivoda

Gregor Drinovec

študentov na univerzi (s podporo projektu »Varno s soncem«). Vključitev dejavnosti v program CŠOD »Šola v naravi«. Vključitev dejavnosti v program »Zdrava šola«.

Page 47: ZZV Koper Letni program dela na področju javnega … · prenaša tigrasti komar - Delo z regionalnimi vodovodi in zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem regije Koper, kar posledično

Stran: / 47

47

SPREMLJANJE TIGRASTEGA KOMARJA V REGIJI KOPER

NALOGE AKTIVNOSTI

IZVAJALEC

KAZALNIK

LOVLJENJE KOMARJEV

NA KLJUČNIH TOČKA

Redno postavljanje pasti in zbiranje komarjev na

terenu

Milan Krek • Število pasti in pogostnost

aktivnosti

IDENTIFIKACIJA

KOMARJEV

Identifikacija komarjev pod mikroskopom. Univerza na

Primorskem

• poročilo

MONITORING KOMARJA Sprotno vnašanje podatkov o komarjih na

spletno stran ZZV koper

Univerza na

Primorskem

• poročilo na spletni strani

IDENTIFIKACIJA

MOREBITNIH

PATOGENIH VIRUSOV V

KOMARJIH

Viruloška analiza komarjev

Planiranje ukrepov

ZZV Maribor • poročilo

Delovna skupina:

Milan Krek

Boris Kopilović

Katja Kalan

Koper, 27. 12. 2012 Direktor: Milan Krek