Click here to load reader

ZZP cultuur in Nijmegen-Noord

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

brede economie, ZZP, Nijmegen-Noord

Text of ZZP cultuur in Nijmegen-Noord

 • x773 4

  Kom naar bijeenkomstenvoor ondernemers over detoekomst van de regionaleeconomie op 11 mei in het

  Wijnfort in Lent en op19 mei in De Linde in

  Groesbeek. Beide kerenvanaf 18.00 uur.

  *+

  Debat brede economie

  Nieuwewegeninslaan

  Extra omzet door mobieltje Oproep: Kom parels oppoetsen! De ZZPerscultuur van Noord

  10 mei 2011

 • www.rabobank.nl

  Rabobank. Een bank met ideen.

  Samen werken aan een krachtigeeconomie.

  Het idee is dathet bij ons nietom geld alleendraait.Bij de Rabobank zien we geld als een middel. Een

  middel dat de ambities van onze klanten kan

  verwezenlijken. We brengen daarbij partijen bij

  elkaar, zo ook in de debatten over brede economie

  op 11 en 19 mei in Lent en Groesbeek. Samen bereik

  je immers meer dan alleen. Dat is de gedachte. Dat

  is het idee.

  preview

  n daarbij partijen bij

  n over brede economie

  roesbeek. Samen bereik

  Dat is de gedachte. Dat

  De Ondernemer, de maandelijkse B2B-bijlage van De Gelderlander staat in mei in het teken van bedrijfsonroerendgoed. Wat is er gaande op dit gebied; wat zijn de gevolgen daarvan voor ondernemers en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Verder treft u natuurlijk vertrouwde rubrieken als De Stoel, De Barometer, Geknipt en De Kwestie aan in deze bijlage. Op de fotopagina Het Journaal wordt een ondernemers-event in beeld gebracht.

  De Ondernemer, boordevol ondernemersnieuwtjes, verschijnt elke derde zaterdag van de maand en is het podium waarop u uw bedrijf kunt profileren.

  De Ondernemer maakt als een apart katern onderdeel uit van dagblad De Gelderlan-der. Met n advertentie worden een half miljoen lezers bereikt.

  Het is een uitstekende mogelijkheid om uw bedrijf uitgebreid te presenteren middels een bedrijfsreportage (infotorial)

  Verschijningsdatum zaterdag 21 mei 2011

  Meer weten?Informeer naar de verschillende edities, de tarieven en de afsluitdatum.

  Editie Arnhem en editie Achterhoek: Martijn van Tent Beking 0314-372124

  Editie Nijmegen:Frank Lamers 024-3650584

  DeOndernemermei 2011

 • dinsdag 10 mei 2011 De Gelderlander

  extra | 3

  door Thed Maas

  Brede economie, wat is dat eigenlijk?Dat zijn alle bedrijven die actief zijn in de sectorenambachten, detailhandel, horeca, vrijetijdseconomieen delen van de zakelijke dienstverlening. Bedrijvendus die in de stad maar ook in de regio rond de stadopereren. En dat zijn er nogal wat, want twee derdevan de economie in de regio Arnhem-Nijmegendrijft op bedrijven uit deze sectoren. Regios die eenbreed samengestelde bedrijvigheid kennen, zijn min-der kwetsbaar dan regios met een eenzijdige bedrij-vigheid. Das logisch. Wat dat betreft doen we hetdus goed, maar dat is geen reden om achterover teleunen. De wereld verandert in een snel tempo enwe moeten ons dus voortdurend aanpassen en alertzijn op nieuwe kansen. Vandaar dat de KvK, de Stads-regio, MKB-midden, VNO-NCW en de Rabobank

  daar tijdens twee debatten met de ondernemers uitde brede economie over willen gaan praten. Overhoe de toekomst van deze regio eruit gaat zien. Ookover hoe de ondernemers door samenwerking te zoe-ken zichzelf kunnen versterken en nieuwe omzettenkunnen genereren. Zoals Peronne Poodt en SuzanneBouwmeister van het bedrijf Tijd voor Taart.nl. Eerstwerkten ze apart: nu werken ze samen. Eerst werk-ten ze alleen online: nu hebben ze ook een winkel(in Gendt) waar de klanten hun taarten kunnen ko-men afhalen. Speciaal voor deze bijlage decoreerdenSuzanne en Peronne een taart met als thema BredeEconomie.De debatten vinden plaats op 11 mei in het Wijnfortin Lent en op 19 mei in De Linde in Groesbeek. Ze be-ginnen om 18.00 uur: vanaf 21.00 uur is er een net-werkborrel.U komt toch ook?

  door Yvonne Jansen

  M ijn Vlaamse vriendinleeft op grote voet: maat43. Samen met haar fun-shop ik in mijn Gelderse stad.Haar hart maakt een sprongetje alszij een schoenwinkel binnentreedtdie rekening houdt met een maat-je mr. Modieus schoeisel, in allekleuren van de regenboog.Nog vrolijker is ze als de verkoop-ster meldt dat de schoenenzaakook online is, zodat ze via het webnieuwe collecties kan bekijken enreserveren. Ze krijgt een rss feed,tweet of mail als de voorraad bin-nen is.Een ochtendje museum combine-ren wij met winkelen en lunchen,vaak in een andere stad. Een appop onze smartphones vindt deleukste restaurantjes, mt reviewsvan eters die ons voorgingen. Par-keerkosten voldoen wij per sms.Moe van het hectische leven vin-den wij het soms ook hrlijk alswe de stoel niet uit hoeven vooraankopen. Mijn vriendin en ik be-seften het niet, maar wij zijn Digi-tale Superconsumenten, zegt Pa-trick Manning, hoofd van de afde-ling ruimtelijk economisch adviesvan het Hoofdbedrijfschap Detail-handel. We lopen niet op de toe-komst vooruit: die is volgens hemal aangebroken. Waar vroeger deboodschappentas ht attribuutwas, is dat tegenwoordig het mo-bieltje, uitgerust met internet, gpsen andere snufjes.

  Anders dan de beschreven schoe-nenzaak hebben veel middenstan-ders onvoldoende in de gaten dater een retailrevolutie gaande is.Daarin geldt: nieuwe strategienbedenken of sneuvelen.Manning: Wie wil overlevenmoet echt op een andere bil gaanzitten en zich afvragen: wat kan ikmrgen doen. Open een Twit-ter-account en laat je klanten we-ten dat de eerste asperges van hetseizoen zijn gearriveerd, en dat zebij jou verser zijn dan bij de super-markt. Vraag je dochter een Face-book-pagina over je zaak in elkaarte zetten. Die gloednieuwe wereldbinnenstappen kan ertoe leidendat de ondernemersspirit die jehad toen je begon, terugkeert. Het

  zijn vaak kleine stappen die grotegevolgen hebben.Voor ondernemers die niet achterde toonbank vandaan komen,schildert Manning sombere hori-zons. Omzetten lopen terug. Be-reikbaarheid is een probleem. Inhet buitengebied is er sprake vankrimp. Concurrentie en overbe-winkeling zijn fors. Met de vergrij-zing lopen bestedingen terug, ter-wijl internetuitgaven juist toene-men. Dan is er ook nog het locatie-probleem. Veel winkeliers zienhun pand als pensioenvoorzie-ning. Ze moeten zich afvragen ofhun locatie toekomstbestendig isvoor de komende vijftien jaar. Deondernemer op een buurtstripje,waar behalve een groenteboer en

  een makelaar niks zit, kan zijn ver-zorgde oude dag schudden.Manning voorziet dat op termijnongeveer een kwart van de huidi-ge winkeliers zn zaak moet opdoe-ken. Blijvers zijn volgens hem de-genen die groeimarkten als de ver-grijzing en de toename van hetaantal eenpersoonshuishoudensbenutten: De vergrijsde consu-ment wil service en comfort. Ookde alleenwonende consumentheeft bijzondere behoeften, waarmondjesmaat op ingespeeldwordt. Eenpersoonshuishoudenswonen vermoedelijk bescheide-ner. Woninginrichtingzaken verko-pen doorgaans uitsluitend meu-bels voor groter wonen.Manning beseft dat de kleine mid-

  denstander zijn handen al volheeft. Lastig om dan allerlei nieu-we dingen aan te halen. Maarwaarom zou de winkelier het wielalleen uitvinden, terwijl het ooksamen kan? Bouw als winkelcen-trum een portal. Toon waar slagerHenk zit en wat de weekaanbiedin-gen zijn. Of zoek samenwerkingmet bijvoorbeeld een zorginstel-ling. Vergeet niet het mobieleaspect, want het Nieuwe Internetbegint het oude te verdringen.Geen winkelier kan het zich vol-gens Manning permitteren de ge-schetste ontwikkelingen schouder-ophalend af te doen: Echt, nietsdoen is killing!

  Extra omzet door mobieltjeDIGITALE CONSUMENT

  VOORWOORD

  dg.nl/specials/bijlagen

  Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

  COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected] , 0314-372123

  *+

  Social media en mobieletechnologie kunnen nieuweomzet aanboren of omzet-verlies compenseren. Deconsument is al grotendeelsom, nu de winkelier nog.

  Redactionele leiding: Thed MaasVormgeving: Johan van BrandenburgAan dit nummer werkten mee: Lisette Wouters, Frank Thooft,Yvonne Jansen, Ellen Klaasse, Francien van Zetten, Hans Jacobs, Theovan Zwam

  Patrick Manning is ook een van desprekers tijdens de debatten.

  De ouderwetse boodschappentas wordt vervangen door een mobiel winkelmandje. foto ANP

  Praat mee over toekomst

  De Nederlandse retail verandert inrazend tempo. Tien trends zijn al involle gang. Frank Quix van onder-zoeksbureau Q & A zette op eenrijtje welke dat zijn. Zijn rapportRestructure 2020 is te downloadenvia de sites van opdrachtgeversCBW Mitex (cbwmitex.nl) enHoofdbedrijfschap Detailhandel(hbd.nl).

  Restructure 2020

 • Tijdens de twee debatten Bredeeconomie van A tot Z, van ambach-ten tot zakelijke dienstverlening zul-len Patrick Manning (zie pagina 3)en Alex van Hooff (hierboven) inlei-dingen verzorgen. Manning zal hethebben over het veranderende aan-koopgedrag van de consument ter-wijl Van Hooff de stelling betrektdat samenwerkingsverbanden nieu-we wegen laten zien die je als indivi-duele ondernemer niet kunt bewan-delen.De debatten vinden plaats op 11mei in het Wijnfort aan de Bemmel-sedijk 3 in Lent en op 19 mei in DeLinde aan de Cranenburgsestraat 33te Groesbeek.Ondernemers zijn nadrukkelijk uit-genodigd om hun zegje te komendoen. De ontvangst is om 18.00uur met soep en broodjes: om18.30 uur geeft Ronald Migo, direc-teur van de KvK, het startschotvoor het programma. Vanaf 21.00uur is er een netwerkborrel. Voormeer informatie en aanmelden: [email protected] of 026-3538943.

  door Hans Jacobs

  Groesbeek is een dorp om jaloersop te zijn. Ze hebben daar tussende groene heuvels alles: drie top-musea, voetsporen van de Romei-nen , een prachtige gevarieerde na-tuur, heuvels, to

Search related