Click here to load reader

Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

 • 7/21/2019 Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

  1/16

  Stad met een hart

  VoorbeeldprojectWijkeconomie

  ZZP BV Amersfoort

 • 7/21/2019 Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

  2/162 | Een vitale stad in een complete regio

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding 3

  2 Korte beschrijving van het project 4

  3 Projecten, doelen en outputindicatoren 6

  a. Netwerk 8

  b. Dienstverlening 9

  c. Huisvesting 11

  4 Meetbare resultaten 13

  5 Vernieuwend 13

  6 Samenwerking met partijen 14

  7 Financin 15

  Bijlagen Rapport Commissie Van Ek, Economische Visie Amersfoort 2030,

  Een vitale stad in een complete regio, januari 2009 Monitor wijkeconomie nulmeting- 1 januari 2008

 • 7/21/2019 Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

  3/16Een vitale stad in een complete regio |3

  1 Inleiding

  Amersfoort wil een vitale stad in een complete regio zijn. Eenbloeiende economie is een onmisbare voorwaarde voor een

  vitale stad. Amersfoort zet in op het sociaal-economisch vitalermaken van haar wijken. Wonen, werken, leren en recreren gaandaarbij hand in hand. Voor grotere bedrijven bestaan bedrijven-en kantorenlocaties. Veel bedrijvigheid is elders in de stadgevestigd. Woonwijken zijn tegenwoordig plekken waar veelwordt gewerkt; wijkwinkel-centra, kleinschalige bedrijvigheiden niet in de laatste plaats als thuisbasis voor de talloze ZZP-ers.Om de lokale economie sterker te maken, werken we eraanom voor de diverse vormen van bedrijvigheid een gunstigvestigingsklimaat te creren. Voor het versterken van de wijk-economie en ZZP-ers is bijgevoegd programma opgesteld,onder de titel ZZP BV Amersfoort. De subsidie voorbeeld-projecten wijkeconomie stelt ons in staat een extra impuls tegeven aan het ondernemerschap in de wijken.

  Economische Visie 2030 AmersfoortOp 22 januari 2009 bood de Commissie Van Ek haar EconomischeVisie Amersfoort 2030 Een vitale stad in een complete regioaan het college van burgemeesters en wethouders aan. Dezecommissie is ingesteld om de discussie over de AmersfoortseToekomstvisie GA2030 aan te vullen. Juist in deze tijden vaneconomische recessie is het versterken van de lokale economienog belangrijker geworden. De Commissie Van Ek constateertdat de economie van Amersfoort al sinds 2001 haperingen laatzien, terwijl de economische groei voor die tijd vanzelf leek tegaan. De visie en alarmbel van de commissie maken dat voorAmersfoort het moment is aangebroken om op economischvlak door te pakken. Een belangrijke aanbeveling is te inves-teren in specieke voorzieningen voor ZZP-ers en startendeondernemingen. Voorbeeld is het realiseren van een ZZP-wijk.Amersfoort pakt het momentum om versneld door te pakken opwijkeconomie en de komende drie jaar tot uitvoering te komen.

  Amersfoort ZZP stadAmersfoort is een MKB-stad met veel ZZP-ers. Ongeveer de helftvan de bedrijven in Amersfoort is een eenmansbedrijf of ZZP-er.Meer dan tweederde heeft minder dan tien arbeidsplaatsen.De Commissie Van Ek stelt in haar visie dat Amersfoort aan-trekkelijke wijken buiten het centrum nodig heeft met aandachtvoor meer diversiteit en menging van wonen en werken.

  Met Amersfoort Vernieuwt worden momenteel de verouderdewijken aangepakt. Ook in andere wijken zijn veel potentileondernemers aanwezig. De gemeente Amersfoort wil de kansbenutten door de juiste randvoorwaarden te creren omondernemerschap in de wijkente laten bloeien. Daarbij inzettenop een goede combinatie van bedrijvigheid en het woon- enleefklimaat; versterking van de sociaal-economische positievan mensen in bepaalde wijken; en het geschikter maken vanbedrijfsruimte voor bepaalde doelgroepen zoals de ZZP-er.Amersfoort staat de komende jaren voor de opgave om vanuitbreiden over te gaan op inbreiden en kiest voor meerdiversiteit aan werklocaties, vooral ook in de wijken.

  Met het beter faciliteren van de ZZP-er in de wijken wil degemeente een belangrijke economische doelgroep behouden,

  versterken en laten groeien.

  Visie op wijkeconomie en ZZPDe gemeente Amersfoort ziet wijkeconomie in dit project-voorstel als een breed begrip. Het gaat eigenlijk om economiein de stad. ZZP-ers spelen daarin een belangrijke rol. In alleAmersfoortse wijken zijn ZZP-ers gevestigd. Vanuit het projectAmersfoort Vernieuwt is er speciek aandacht voor wijkeconomiein verouderde wijken (waaronder de Vogelaarwijk Kruiskamp).In dit voorstel zijn projecten in die wijken opgenomen, maar webeperken ons niet tot die wijken. Amersfoort is een stad meteen relatief jonge, hoogopgeleide bevolking en gezinnen dievoor de uitdaging van de combinatie van kinderen en carrirestaan. Onder hen zijn steeds meer mensen die ZZP-er wordenof FP (exibele professional). Amersfoort kiest ervoor om alleZZP-ers in de stad optimaal te faciliteren en voert daarmeeterecht de naam ZZP BV Amersfoort.

  Elke wijk heeft een eigen signatuur en een eigen sociaal-economische dynamiek. Ook zal elke wijk diverse typen ZZP-ershuisvesten. ZZP-ers huisvesten zich in kleinschalige gebouwen,zoals een omgebouwde garagebox, of ze werken vanaf dezolderkamer van hun woonhuis, maar ze vestigen zich ook inondernemerscentra, bedrijfsverzamelgebouwen n virtueleplekken. De ene ZZP-er is de andere niet. Op kaart 1 is despreiding van de ZZP-ers over de stad Amersfoort te zien.Een groot aantal ZZP-ers woont en werkt in de Stadskern,Nieuwland en Kattenbroek.

  Kaart 1 Spreiding ZZP-ers over Amersfoortse wijken(bron: O&S, gemeente Amersfoort)

  Leusderkwartier

  VathorstNieuwland

  KattenbroekHoogland

  Zielhorst

  Hooglanderveen

  Valleipoort

  RustenburgLiendert

  Kruiskamp

  Stadskern

  De Koppel

  Schothorst-Zuid

  Schothorst-Noord

  ParkSchothorst

  Isselt

  Soesterkwartier

  De Berg-Noord

  De Berg-Zuid

  Vermeer-kwartier

  Randenbroek

  SchuilenburgAantal zzp-ersper wijk

  250 + 200 - 250

  150 - 200

  100 - 150

  50 - 100

  tot 50

 • 7/21/2019 Zzp Bv Amersfoort a4 Hr

  4/164 | Een vitale stad in een complete regio

  2 Korte beschrijving van het project

  Programma ZZP BV AmersfoortZZP BV Amersfoort is de ambitie van om alle ZZP-ers in de stad

  optimaal te faciliteren. Het uitgangspunt van Amersfoort biedtdaarvoor een stevige basis: de helft van onze bedrijven is ZZP-er.Wij zien de subsidiemogelijkheid vanuit GSB III als een prachtigekans om te versterken en te versnellen waar we al mee bezigzijn: de ZZP-er te faciliteren n in beeld te brengen wat nognodig is. Wij willen bestaande initiatieven aanvullen metnieuwe projecten of activiteiten. Ons voorstel is dan ook geenproject, maar een programma. Een programma om ZZP-ers tefaciliteren met een compleet palet aan voorzieningen en activi-teiten. Deels sluit dit aan op onze bestaande activiteiten, deelsbiedt de subsidie de kans om nieuwe pilots te starten of eenversnelling in de uitvoering te geven.

  SamenwerkingOns programma bestaat uit 15 projecten, waarvan sommigedoor de gemeente Amersfoort worden geleid en andere dooronze samenwerkingspartners. Wij zien het faciliteren vanZZP-ers als een gezamenlijk belang. Daarom werken wij samenmet de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, deHogeschool Utrecht (met haar nieuwe vestiging in Amersfoortin het Oliemolenkwartier), met woningcorporaties Portaal en deAlliantie, de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA), SchipperBosch, de Netwerkonderneming en met ZZP-ers zelf. Uit hetopstellen van deze aanvraag blijkt een enorm enthousiasmeom gezamenlijk de ZZP-er in Amersfoort van dienst te zijn.Alle partijen hebben projectvoorstellen aangeleverd of verlenenhun steun aan het programma en zijn bereid tot medewerkingin de uitvoering.

  OrganisatieHet programma ZZP BV Amersfoort zal geleid worden dooreenprogrammamanager. Deze programmamanager zal ook deeerste stappen zetten als ZZP-accountmanager. De program-mamanager wordt ondersteund door een projectgroep, waarinvertegenwoordigers van de samenwerkende partijen deelne-men. Ieder half jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld,waarin specieke aandacht is voor kennisoverdracht en vernieu-wende werkwijzen. Daarnaast wordt een ZZP-Board ingesteld.

  ZZP-BoardOm de samenhang in het programma te bewaken stellen wijeen ZZP-Board in. Deze Board heeft tevens tot doel om dekwaliteit van de procesvoortgang te versterken. Wat is goedvoor Amersfoort als geheel? Wat zijn duurzame investeringenen hoe worden deze gewaarborgd? Bij de samenstelling denkenwij aan gemeentebestuurders, provinciebestuurder, vertegen-woordigers van het bedrijfsleven en ZZP-ers, wetenschappers,etc. Wij nodigen het Ministerie van Economische Zaken uit omook deel uit te maken van de ZZP board. Deze ZZP-Board biedtook de mogelijkheid voor het Rijk en andere gemeenten omkennis en inspiratie op te doen.

  Hoofdlijnen programma ZZP BV AmersfoortZZP BV Amersfoort is opgebouwd uit drie themas. Deze themas

  sluiten aan bij de in uw brief genoemde mogelijkheden om ZZP-ers in de wijken te faciliteren. Het gaat erom uitvoering te gevenaan de onderdelen netwerkvormingvoor ZZP-ers, dienstverleningaan ZZP-ers in de wijken en (tijdelijke) huisvestingvan ZZP-ers.

  Grasch ziet de structuur van ZZP BV Amersfoort er als volgt uit.

  Met ZZP BV Amersfoort willen wij ZZP-ers faciliteren in dewijken. ZZP BV Amersfoort verenigt wat we op dit moment aldoen en de subsidie geeft ons de kans om het gehele palet aanvoorzieningen en activiteiten aan te kunnen bieden. En hetbiedt de mogelijkheid met vernieuwende projecten aan de slagte gaan waar mogelijk ook andere steden (en de ZZP-ers) uit-eindelijk baat bij kunnen hebben.

  Behoefte ZZP-er in beeldDe ZZP-er bestaat niet. Deze groep is heel gevarieerd in activiteiten,in motieven, in deskundigheid en dus ook in behoeften.We starten het programma daarom met een gemeentelijkeRoadshow. We organiseren 5 6 bijeenkomsten in diversewijken in Amersfoort waar alle

Search related