ZZP Barometer - Themarapport "Financiën & administratie"

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZZP Barometer - Themarapport "Financiën & administratie"

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  1/30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  2/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  3/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 3 van 30

  Inhoudsopgave

  VoorwoordFinancin&administratie4

  Managementsamenvatting..5

  ThemarapportFinancin&administratie

  Administratieenboekhouding. 6

  Financilepositievandezzper.. 15

  Financinendeopdrachtgever......................................................................

  20

  Financinendeoverheid............................................... 25

  Verantwoording30

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  4/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 4 van 30

  VoorwoordFinancin&administratie

  Bestelezer,

  Met gepaste trots presenteren wij jou hierbij het maandelijkse rapport van de ZZP

  Barometerhetstructureelzzp-onderzoekmetalsthemaFinancin&administratie.Dit kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.732 zelfstandig professionals,

  freelancerseneenmanszakeninNederland.ZZPBarometeriseeninitiatiefvanVictorMundi en heeftmet zijnmede-initiatiefnemers BNRNieuwsradio, Exact, Freelance.nl,

  ikwordzzper.nl, IT-Staffing, MarktEffect, NUzakelijk, YACHT, Vliegtickets.nl,

  Volkswagen, ZiPconomy en ZZP Nederland als doel het onafhankelijk en structureelonderzoeken van de zzper en het inzichtelijk maken van markt- en

  benchmarkinformatieover/voordezzper.

  Financin&administratie

  DitkeerstaatdeZZPBarometerinhettekenvanfinancin&administratievan(z)zpers,

  freelancers en eenmanszaken in Nederland. Financile buffer, pensioenzaken,

  verzekeringen, betalingsmoraal van opdrachtgevers zaken rondom boekhouding enadministratie(software) komen ter sprake. Lees verder voor enkele opzienbarende

  resultaten die jou meer inzicht verschaffen in de wijze waarop (mede)zzpers enondernemers in Nederland denken over het onderzochte thema Financin &

  administratie.

  Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar

  www.zzpbarometer.nl envoeg jebij het zzp-panel.Ben jewel aangeslotenbij deZZP

  Barometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor!Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven via

  [email protected]/ofsponsorenzijnbovendienaltijdwelkomenkunnenopeenzelfdewijzecontactopnemen.VeelplezierbijhetlezenvanhetZZP

  Barometer-rapport!

  Ondernemendegroet,

  ZZPBarometer

  JeroenSakkers

  Initiatiefnemer

  JeroenSakkers(1987)is samenmetRobbieSakkers(1989)oprichtervan

  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing-, sales-,

  administratie- en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud

  kunnenwerken.DaarnaastishijinitiatiefnemervandeZZPBarometeren

  deFreelanceroftheYearAwards(FOTYAwards).

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  5/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 5 van 30

  Managementsamenvatting

  Meerderheidzzpersdoetboekhoudingzelf

  53,0%vandezzpersdoetdeboekhoudingzelfenbesteedtdezenietuit.48,1%gebruikt

  hiervoor Excel, 31,3% gebruikt op de PC genstalleerde software en 20,6%gebruiktonline boekhoudsoftware. De zzper betaalt gemiddeld 97 euro per maand voor zijn

  administratiekantoorofboekhouder.Dezzpersdiehunboekhoudingweluitbesteden,doenditvanwegekennis(51,9%)enprijs(40,3%).Onlineboekhoudapplicatiesworden

  nietaltijdgebruiktomdatzeonbekendzijnofteduurgevondenworden.29,1%vandezzpers heeft echter weleens een boete van deBelastingdienst gehadwegens te laat

  betalenvandebtw,ietsdatviaonlineboekhoudapplicatiesvoorkomenkanworden.

  86,0%vandezzpershanteerteenbetalingstermijnvan30ofminderdagen.62,4%van

  henwordtechterweleenste laatbetaald,4,2%zelfsaltijd.Gemiddeldiszon0,6%van

  de omzet van de zzpers de afgelopen jaren oninbaar gebleken. Bij een gemiddeldeomzet van 90.000 europer jaar betekent dit dat de gemiddelde zzper inNederland

  jaarlijkszon540euromislooptbijklantenenopdrachtgevers.Uitgaandevan800.000zzpersisditjaarlijks432miljoeneuro.Nietgeheelonverwachtvindtdemeerderheid

  vanzzpers(66,9%)daaromdecreditratingvandeopdrachtgever,bemiddelaaren/of

  detacheerdervangrootbelang.

  Zzp-tarievenstaannogsteedsonderdruk

  69,5% van de zzpers geeftaan dat hun tarievenonderdruk staan. Dit percentage is

  vrijwelonveranderdsindsbegin2013envormtgeentekenvanherstel.Welheeft86,7%

  vandezzperseenbufferopgebouwd:eenstukmeerdaneenjaargeleden.Begin2012hadden minder zzpers een financile buffer dan nu: 68,1% tegen 86,7% nu. De

  financile buffer is echter wel veel kleiner dan destijds: minder zzpers hebben een

  buffervanmeerdan12maanden,enveelmeerzzpershebbeneenbuffervanminderdan3maanden.BepaaldeverzekeringenwaaronderdeAOVgaantenkostevandeze

  buffer:9,1%vandezzpersheeftzijnAOVhetafgelopenjaarstopgezet.Debufferwordtkleinerdoordatzoweldetarievenalshetaantalfacturabeleurenonderdrukstaan.Wel

  geeft52,0%aanzijnpensioen(financieel)goedgeregeldtehebben.

  Crisismaatregelenoverheidhelpengedeeltelijk

  Ondanksdeinitiatievenvandeoverheidophetgebiedvanfinanciering,geeft73,6%vandezzpersaan(nogsteeds)nietbijeenbankterechttekunnenvoorfinanciering.Bijnadriekwart(73,2%)vandezzpersistochnietvanplaninloondiensttegaan,ondanksde

  slechtereomstandigheden.14,1%geeftechteraanwelpart-offulltimeinloondiensttegaan,metnamevanwegedecrisismaatregelenvandeoverheid.29,9%geeftzelfsaanin

  financile problemen te komen door deze maatregelen. En demeerderheid van hen

  (55,4%)wordternietveelpositieveropdoordeoverheid:zijkrijgtmindervertrouwenin de toekomst van haar bedrijf. De administratieve (tijds)druk daalt volgens de

  meerderheidvandezzperswel.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  6/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 6 van 30

  ThemarapportFinancin&administratie

  Administratieenboekhouding

  Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneenboekhouder: 26,1%

  Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneenadministratiekantoor: 20,2%Ja,ikbesteedhetvollediguitaaneendetacheerder/bemiddelaar: 0,8%

  Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfinExcel: 25,5%Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfviaonlineboekhoudsoftware: 10,9%

  Nee,ikdoemijnboekhoudingzelfviaopmijnpcgenstalleerdesoftware: 16,6%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  7/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 7 van 30

  Ja: 35,2%Nee: 64,8%

  Aanderespondentendienognooithebbenoverwogenomonlineboekhoudsoftwaretegebruiken, is gevraagdwelkereden(en) dat heeft. Hieronderdevijfmeestgenoemde

  redenen,waarbijdeeersteredenhetmeestgenoemdis:

  1.Teduur

  2.Excelwerktprima3.Geentijden/ofzin

  4.Geeninteresse

  5.Focus

  Hetlaatstepuntwordtdoortweeanoniemerespondentenalsvolgtomschreven:

  Hetkostmijteveeltijdenikbendaarniethandigin.Alszelfstandigewilikvooraldoen

  waar ik goed in ben. De jaarlijkse kosten voor de administrateur inclusief alle

  belastingaangifteshebikbinnenvijfuurwerkenterugverdiend.

  Ikbesteedmijnniet-declarabele(administratie)urengraaguitaaneenderde.Persoonlijk

  contactenruggenspraakzijndaarbijergbelangrijkvoormij.

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  8/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 8 van 30

  Kennis/ervaring: 51,9%Prijs: 40,3%

  Referenties: 33,1%Dienstverlening: 26,6%

  Locatie: 24,7%

  Ikdoealleszelf: 19,5%Anders: 11,0%

  BinnendecategorieAnderszijndevolgendecriteriahetmeestgenoemd:

  1.Gemak

  2.Vertrouwen3.Expertise

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  9/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 9 van 30

  ViaFacebook: 0,9%

  ViaGoogle: 9,4%

  ViaLinkedIn: 5,1%ViaMarktplaats: 2,6%

  ViaTwitter: 1,7%

  Viamijn(offline)netwerk: 61,5%Viaeenbeursofevenement: 4,3%

  Viaeenbranchevereniging: 2,6%Viaeenvakblad: 3,4%

  Anders: 8,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  10/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 10 van 30

  050euro: 23,1%

  50100euro: 40,2%100200euro: 24,8%

  Meerdan200euro: 12,0%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  11/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 11 van 30

  Gebruiksgemak: 33,7%Eigen(zakelijk)netwerk: 14,7%

  Adviesvandeboekhouder: 12,6%Onlinesamenkunnenwerkenmetdeboekhouder: 11,6%

  Aangifte(Belasting,BTWenmeer): 10,5%

  Real-timeinzichtinboekhouding: 7,4%Google: 5,3%

  Softwarevergelijkingswebsite: 2,1%Branchevereniging: 1,1%

  Viadebank: 1,1%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  12/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 12 van 30

  Volledigeens: 6,4%Gedeeltelijkeens: 20,4%

  Geenmening: 13,9%

  Gedeeltelijkoneens: 30,8%Volledigoneens: 28,5%

 • 7/27/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Financin & administratie"

  13/30

  Oktober 2013Oktober 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 13 van 30

  Volledigeens: 3,3%Gedeeltelijkeens: 12,7%

  Geenmening: 30,4%

  Ge

Search related