Click here to load reader

Życie Regionu 12

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

Text of Życie Regionu 12

 • Bezpatny tygodnik w kady pitek

  Str. 6-7

  REKLAMA

  Pitek

  23listopada

  2012

  Nr 12 Nakad: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: [email protected]

  Iawianie na podium!

  Plis o Prusach

  Str. 4-5

  Pawa Hofmana ciao i umys

  Darmoweogoszenia!

  Str. 12

  O X Turnieju o Puchar JeziorakaStr. 8-9

  SzkamelskiznowusotysemMzgowa. Str. 2

 • DRUGA STRONA YCIA2

  Bezpatny tygodnik.Nakad: 5 tys. egzemplarzy.Zasig: Iawa i region iawski. Dystrybucja bezporednio do domw, firm i instytucji, dostpna w 15 punktachDruk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

  REDAKCJA14-200 Iawa, ul. NIepodlegoci 10tel. +48 723 951 728e-mail: [email protected]/zycieregionu

  REDAGUJE ZESPRedaktor naczelnaEdyta Kocya-Pawowskae-mail: [email protected] Lewkiewicz, Anna Sarnowska,Anna Wernecka, Miosz Klepczyski, Hubert Mynarczyk

  BIUROWioletta Drzewiskae-mail: [email protected]

  REKLAMAtel. +48 723 951 728e-mail: [email protected]

  KOLPORTAtel. +48 723 951 728e-mail: [email protected]

  SKAD I DTPIneo Creative Design GroupAndrzej Bryzektel. +48 535 500 005e-mail: [email protected]

  Dzie dobry!

  Najbardziej opaca si by nieuczciwym. Opaca si w sensie fi-nansowym, a

  nie moralnym. Prosz si rozejrze: jak dobrze powodzi si tym, ktrzy nie spacaj swoich dugw, wstrzy-muj wypaty pracownikom. Nie dlatego, e nie maj pienidzy, po prostu wol je przeznaczy na co innego. I, co gorsza, ilu tak mylcym przedsibiorcom uchodzi to na su-cho? Znam niejednego To wrcz bezczelno z ich strony, e chodz z podniesion gow po ulicy, gdy tym-czasem ich wierzyciele ledwo wi koniec z kocem. Przepraszam, oni nie chodz, zazwyczaj ich stopy nie dotkn nawet chodnika, czsto wi-da ich tylko zza przyciemnionych szyb niezego samochodu. Jak reago-wa na takich, wobec ktrych nawet Urzd Skarbowy, Zakad Ubezpie-cze Spoecznych, banki, sdy i inne instytucje rozkadaj bezradnie rce? Jak walczy o swoje? Macie Pastwo jaki pomys?W tym numerze polecam szczegl-nie temat o Szlachetnej Paczce: to fajnie, e t akcj wspieraj nasze lo-kalne VIP-y. Ciekawe, czy wspieraj tylko wizerunkowo, czy darami rw-nie? Dobrze, e w czasach wszech-obecnej biedy istniej podobne inicjatywy, ale gdzie tam w rodku nie do koca si z tym godz: o po-trzebujcych w pierwszym rzdzie powinno dba pastwo. Niestety, jak wiele spraw u nas, i ta jest powykrzy-wiana i na opak

  Redakcja nie zwraca nadesanych tekstw

  i zastrzega sobie prawo dokonywania

  skrtworaz adiustacji.

  Za tre reklam i ogosze redakcja nie

  odpowiada.

  Nr 12, PITEK, 23 listopada 2012www.zycieregionu.pl

  Mimo wyroku sdu, nadal mu ufaj

  REKLAMA

  W rod (17 li-stopada) Marian

  Szkamelski po raz kolejny obj urzd sotysa we wsi M-zgowo. Po tym, jak 21 stycznia 2011 r. zoy rezygnacj z penienia tej funkcji, ponow-nie podczas spotkania wybor-czego, nie posiadajc adnego kontrkandydata, wikszoci gosw obj stanowisko so-tysa wsi. Powodem jego ust-pienia 1,5 roku temu by pra-womocny wyrok sdu za jazd samochodem po pijanemu, a na stanowisku sotysa zast-pia go crka Monika Jankow-ska. Pani sotys jednak przed-wczenie zakoczya swoj kadencj. O okolicznociach ponownego objcia wadzy w soectwie Mzgowo i planach na przysze lata opowiada so-tys Marian Szkamelski.

  - Jakie s powody przedwcze-nie zakoczonej kadencji pana crki Moniki Jankow-skiej?- Powd jest jeden. Moja crka ustpia po prostu z braku czasu. W 2011 r. przepisaem jej gospo-darstwo i przeja obowizki rolnika, a na dodatek w czerwcu urodzi si jej synek. Jedno z dru-gim ciko byo pogodzi. Dziecko wymaga staej opieki, dodatkowo prowadzi hodowl byda mlecz-

  nego. Ma duo pracy i tylko z tych powodw zrezygnowaa.- Czy czsto zdarza si, e zgoszony zostaje tylko jeden kandydat na okrelone stano-wisko, tak jak to byo w tym przypadku?- W momencie kandydowania mojej osoby nie miaem nigdy kontrkandydata. Nie wiem, dla-czego tak si dzieje. Gdy wtedy zrezygnowaem, zebranie wiej-skie zaproponowao na stano-wisko sotysa moj crk, a ona ju kontrkandydata posiadaa. Wygraa niewielk przewag, bo trzema gosami. Z przyczyn wia-domych musiaem zrezygnowa z penionej funkcji, poniewa status prawny nie pozwala mi by soty-sem. Nie kryj tego, bo kady moe w yciu bd popeni. Powiem tak, nawet w momencie rezygnacji ze-branie nie bardzo chciao przyj mojego wniosku. Musiaem wybie-rajcych poprosi, eby pogodzili si z moim odejciem. No i tak to si stao. A teraz mylaem, e bd mia kontrkandydata, jednak nikt taki si nie pojawi.- Dlaczego zdecydowa si pan ponownie kandydowa na sta-nowisko, z ktrego wczeniej by pan zmuszony ustpi? Czy wydarzyo si co, co miao na to istotny wpyw?- Wielu kolegw z mojej miejsco-woci namawiao mnie do tego,

  ebym wystartowa ponownie, jeli prawo na to pozwala. A po-zwala, bo zmieni si statut. Zdecy-dowaem, e wystartuj. Myl, e s w tej chwili pewne zalegoci. W momencie, gdy crka miaa mao czasu, soectwo nie funkcjonowa-o tak, jak wikszo oczekiwaa. Zgodziem si, eby to nadrobi i doprowadzi do porzdku. Jest jeszcze wiele spraw do zrobienia i wszyscy wiedz, e ja mam na to czas i moliwoci. - A co znaczy, e zmieni si statut?- Oznacza to , e pomimo wyroku sdu, ja mog by nadal sotysem. W prawie zosta wykrelony frag-ment, ktry wczeniej zakazywa penienia mojej funkcji po otrzy-maniu wyroku. Moe to si nie wszystkim podoba i maj takie do tego prawo. Ja nie jestem czo-wiekiem spoza marginesu i jakim tam przestpc. Po prostu miaem wyrok, bo wsiadem po spoyciu alkoholu za kierownic. To zda-rzyo si raz. Najwaniejsze, eby drugi raz si nie wydarzyo i eby wycign z tego bdu wnioski. - Zatem mieszkacy soectwa po raz kolejny mog pana ob-darzy spoecznym zaufaniem.- Myl, e ju mnie nim obdarzyli w momencie wyboru. Rne cho-dz pogoski na mj temat. Nie chciabym si przechwala, ale tak naprawd to ja mam dobry

  kontakt z mieszkacami mojej miejscowoci. Ludzie wiedz, na co mnie sta i dlatego mnie popiera-j. Jest problem z kilkoma ludmi, ktrzy szukaj podtekstw, wra-e, sensacji w gazetach, ale wia-domo, jeszcze si taki nie urodzi, ktry by kademu dogodzi. - Oprcz stanowiska sotysa Mzgowa, sprawuje pan obec-nie jeszcze inne funkcje pu-bliczne?- Jestem czonkiem Rady Spdziel-ni Usug Rolniczych w Rudzieni-cach, czonkiem Rady Banku Sp-dzielczego w Iawie oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oprcz tego dziaam na rzecz sportu, peni funkcj czonka zarzdu Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespow Sportowych w Iawie, no i zasiadam w Zarzdzie Klu-bu Sportowego GKS Wikielec.- Jakie s pana plany na obecn kadencj?- Bardzo lubi wspiera mo-dzie, eby ich t r o s z e c z k oderwa od k o m p u t e -rw. Swojego syna woziem na treningi i mog si tu pochwali, e

  majc pitnacie lat, gra w ka-drze Polski piki nonej. Oprcz tego plany sotysa s oczywiste pomaga mieszkacom i popra-wia ich warunki ycia. Chciabym zapewnia dostp do kultury, rozrywki, bezpieczestwo na co dzie, a przede wszystkim pla-nuj ludzi, ktrzy prbuj troch zamiesza, namwi do zgody. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Niewiele jest takich osb, a jak wiadomo, na wsi wszyscy bar-dzo dobrze si znaj. Ja staram

  si po prostu ze wszystkimi roz-

  mawia: i z biednymi, i z bogatymi, i kademu jak mog, to pomagam.

  Teks

  t i fo

  t. A

  nia

  Sarn

  owsk

  a

 • OPINIE 3

  Zapiesz nas

  Kogo dopada jesienna depresja?Mwi si, e jesie nie sprzyja dobrym nastrojom. Cho potrafi zachwyci, to przez wikszo czasu deszcz i sota mog znacznie uprzykrzy ycie. Czym waciwie

  jest depresja jesienna, czy jest to choroba, a moe zwyczajny wymys wspczesnoci? To pytanie zadalimy osobom z rnych kategorii zawodowych z Iawy.

  Jesienne nastroje

  Dwie strony medalu

  Tekst i fot. Ania Sarnowska

  Alfreda: - Mj sposb na przetrwanie: bior witaminki zapobiegawczo. Na po-praw oglnego osabienia organizmu

  pij zika, kupiam sobie pociel wenia-n, fotel rehabilitacyjny, eby jak najmniej

  przeciwblowych tabletek yka. Pij te

  kaw- k dwa razy dziennie z mleczkiem, po poudniu troszk sodyczy. Spaceruje z pieskiem trzy razy po p

  godziny dziennie, powicz troszk, zrobi noyce, ro-werek. Znajomi si ze mnie miej, kto ci da emerytur?

  Nie dostae gazety do domu?Zajrzyj tu:Nasza redakcja, ul. Niepodlegoci 10, wejcie obok bankomatu

  Informacja Turystyczna, ul. Niepodlegoci 13

  Kiosk przy szpitalu, ul. Andersa 3

  Czytelnia Publicznej Biblioteki Miejskiej, ul. Jagielloczyka 3

  ODK, ul. Skodowskiej 26 a

  Salonik Prasowy na parterze Galerii Jeziorak, ul. Krlowej Jadwigi 6

  Kiosk pani Danusi, ul. Kociuszki przy uczelni wyszej

  Sklep spoywczo-przemysowy U Moniki, ul. Wyszyskiego 28

  Sklep Mako przy ul. 1 Maja

  Susz, sklep S-Mol, ul. Piastowska

  YCIE W OBIEKTYWIE

  Kilkadziesit osb przyszo w czwartek (15 listopada) do budyn-ku iawskiej komendy policji, aby odda krew na rzecz walczcego z chorob Szymona Kasprzyc-kiego, 7-letniego syna iawskiego policjanta. Oprcz policjantw i pracownikw cywilnych, swoj krew oddali te funkcjonariusze Zakadu Karnego w Iawie, ucznio-wie iawskich szk i wiele innych osb, ktre chciay podzieli si z chorym chopcem tym cennym lekiem. Akcja zbirki krwi dla ciko chorego Szymona to ini-cjatywa iawskich policjantw. Jej organizatorem by asp. sztab. Janusz Skuzjus, ktry od wielu lat sam oddaje krew i namawia do tego inne osoby. Zbirka krwi rozpocza si o godzinie 8.00 i trwaa do poudnia. Osoby, ktre nie zdyy do tego czasu dotrze do sali odpraw Komendy Powiato-wej Policji w Iawie mogy jeszcze odda krew na ten cel w punkcie krwiodawstwa mieszczcym si w budynku iawskiego szpitala. W ramach akcji oprcz policjan-tw i pracownikw cywilnych, swoj krew oddali funkcjonariu-sze Zakadu Karnego w Iawie, uczniowie iawskich szk i wiele innych osb, ktre doskonale ro-zumiej potrzeb krwiodawstwa. W sumie krew odday 34 osoby i zebrano ponad 15 litrw tego cen-nego

Search related