Click here to load reader

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY im_Příloha č. 2...Správa železniční dopravní cesty 4.3. Zabezpečovací zařízení 4.3.1. Popis stávajícího stavu 4.3.1.1, V ŽST Praha

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY im_Příloha č. 2...Správa železniční dopravní cesty 4.3....

 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceDlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

  Správa železniční dopravní cesty

  Příloha č. 2

  ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKYZÁMĚR PROJEKTU

  „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech"

  Datum vydání: 22. 01. 2017

 • Správa železniční dopravní cesty

  OBSAH

  1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..................................................................................................................................31.1. PŘEDMĚT ZADÁNÍ............................................................................................................................................... 31.2. Hlavní cíle stavby............................................................................................................................................ 31.3. Místo stavby................................................................................................................................................... 31.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TRATI (NEBO CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, ZAŘÍZENÍ)............................................................3

  2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ..................................................................................................................................52.1. Závazné podklady pro zpracování....................................................................................................................52.2. Ostatní podklady pro zpracování....................................................................................................................5

  3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY...............................................................................................54. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ....................................................................................................................... 5

  4.1. VŠEOBECNĚ....................................................................................................................................................... 54.2. Dopravní technologie..................................................................................................................................... 54.3. Zabezpečovací zařízení..................................................................................................................................... 64.4. Sdělovací zařízení........................................................................................................................................... 64.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení...............................................................64.6. Železniční svršek a spodek............................................................................................................................... 74.7. Nástupiště...................................................................................................................................................... 84.8. Železniční tunely............................................................................................................................................. 84.9. Ostatní objekty............................................................................................................................................... 84.10. Ž ivotní prostředí............................................................................................................................................ 8

  5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY..........................................................................................................................................86. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY...................................................................................................................9

  Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách (VTP).

 • Správa železniční dopravní cesty

  1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA1.1. Předmět zadání1.1.1. Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále ZP) dle Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice

  upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastrukt ury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, pro investiční stavbu „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech".

  1.2. Hlavní cíle stavby1.2.1. Cílem stavby je zajištění provozuschopnosti dráhy obnovou nebo náhradou dožilých konstrukcí a staveb,

  zejména pak rekonstrukce kolejí a kolejových konstrukcí ve vinohradských tunelech a na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n., sanace stávajících tunelových trub za účelem zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody skrze ostění trub. Zároveň je od stavby očekáváno snížení hlukové zátěže a vibrací díky použití antivibračních rohoží a zřízení bezstykové koleje.

  1.2.2. Dalším cílem je vybudování garáže pro SŽDC OŘ Praha na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n.

  1.3. Místo stavby1.3.1. Kraj:1.3.2. Okres:1.3.3. Katastrální území:1.3.4. Začátek stavby:

  1.3.5. Konec stavby:

  Hlavní město Praha Praha 2, Praha 10 k.ú. Vinohrady, k.ú. Vršovice km 0,388 TÚ 0201cca km 185,720 TÚ 1704 za výhybkami jižního zhlaví stanice Praha hl. n. (vlastní rekonstrukce v jednotlivých staničních kolejích skončí vždy za přípojným polem poslední výhybky, resp. v nejbližší přímé koleji)km 1,560 TÚ 0201 na jižním portálu tunelu 101, kde navazuje stavba - Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)km 183,640 nového staničení TÚ 1704 na hranici se stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n."

  1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

  1.4.1. Jižní zhlaví stanice Praha hl. n.

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátníKategorie dráhy podle TSI INF P5/-Součást sítě TEN-T ANOČíslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00, 326 00Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 B, 525 CČíslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171, 070, 210, 220, 221Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ K1Traťová třída zatížení C3 (výhybky a spojky do kolejí 201 - 202)

  D3 (výhybky a spojky do kolejí 101 - 105)Maximální traťová rychlost 40 km/hTrakční soustava 3kV DCPočet traťových kolejí 0Počet dopravních kolejí zhlaví včetně přípojů

 • Správa železniční dopravní cesty

  1.4.2. Vinohradský tunel I

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátníKategorie dráhy podle TSI INF P5/-Součást sítě TEN-T ANOČíslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 BČíslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171Číslo traťového a definičního úseku TÚ 0201; DÚ 02Traťová třída zatížení C3Maximální traťová rychlost 60 km/hTrakční soustava 3kV DCPočet traťových kolejí 0Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 201, č. 202)

  1.4.3. Vinohradský tunel II

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátníKategorie dráhy podle TSI INF P5/-Součást sítě TEN-T ANOČíslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 CČíslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2BTraťová třída zatížení D3Maximální traťová rychlost 60 km/hTrakční soustava 3kV DCPočet traťových kolejí 0Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 103, č. 105)

  1.4.4. Vinohradský tunel III, IIIA, IIIB

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátníKategorie dráhy podle TSI INF P5/-Součást sítě TEN-T ANOČíslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 DČíslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 24 (III), 2C (IIIA), 22 (IIIB)Traťová třída zatížení D3Maximální traťová rychlost 60 km/hTrakční soustava 3kV DCPočet traťových kolejí 0Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 101, 102)

  1.4.5. Úsek mezi jižním portálem vinohradských tunelů a koncem stavby v km 183,640

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátníKategorie dráhy podle TSI INF P5/-

 • Správa železniční dopravní cesty

  l l

  Součást sítě TEN-T ANOČíslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 DČíslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2A, DÚ 20, DÚ JA, DÚ J1Traťová třída zatížení D3Maximální traťová rychlost 60 km/hTrakční soustava 3kV DCPočet traťových kolejí 0Počet dopravních kolejí 4 koleje (č. 5S, 3S, 1, 2)

  1.4.6. Tratě jsou zařazeny dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. a 3. třídy tratí z hlediska mostů.1.4.7. Přímým správcem železniční dopravní infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní

  organizace, Oblastní ředitelství Praha.

  2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ2.1. Závazné podklady pro zpracování2.1.1. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie

  Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení ZP.

  2.2. Ostatní podklady pro zpracování2.2.1. Zhotoviteli bude pro zpracování ZP poskytnuta technická dokumentace jednotlivých správců SŽDC,

  Oblastní ředitelství Praha2.2.2. Pasportizace závad všech tunelů, SUDOP PRAHA, a.s.; 2016

  3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY3.1.1. Stavba „Rekonstrukce koleji ve vinohradských tunelech" bude koordinována s navazujícími stavbami,

  zejména:- Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.- Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)- Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

  3.1.2. Případně dalšími stavbami cizích investorů.

  4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ4.1. Všeobecně4.1.1. Stavba navrhne rekonstrukci kolejí ve vinohradských tunelech a na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n. v níže

  upřesněném rozsahu. Při rekonstrukci zhlaví se nebude měnit konfigurace kolejiště, připouštějí se pouze drobné úpravy GPK. Dále stavba navrhne rekonstrukci odvodnění vinohradských tunelů.

  4.1.2. Součástí Díla je vypracování pasportu všech inženýrských sítí jdoucích nad tunelovými troubami, které slouží k převedení tekutého obsahu.

  4.1.3. Součástí díla je zpracování samostatného Záměru projektu na vybudování garáže s kusou kolejí k odstavování montážních vozů trakčního vedení na jižním zhlaví železniční stanice Praha hl. n.

  4.2. Dopravní technologie4.2.1. Dokumentace popíše stávající a výhledový stav infrastruktury.4.2.2. Výhledový rozsah dopravy bude rámcově vycházet ze SP průjezdu 1. TŽK železničním uzlem Praha, SP

  zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha, SP zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha a ASP Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna", bude projednán s objednateli dopravy a potvrzen SŽDC O26.

 • Správa železniční dopravní cesty

  4.3. Zabezpečovací zařízení4.3.1. Popis stávajícího stavu

  4.3.1.1, V ŽST Praha hlavní nádraží je v provozu SZZ 3. kategorie typu ESA 11 s panely EIP. V kolejišti dotčeném stavbou se nachází zejména proměnná světelná návěstidla, elektromotorické přestavníky, stykové transformátory, včetně přívodních a obchozích lan kolejových obvodů, čidla počítačů náprav, neproměnná návěstidla a rozsáhlé kabelové sítě.

  4.3.1.2. V rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n." bude v ŽST Praha Vršovice os. n. vystavěno kompletní nové SZZ, včetně nových vjezdových návěstidel od ŽST Praha hl.n. (1S, 2S, 3S, 5S) a nové kabelizace, která bude končit u portálu tunelu. Pokud stavba „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech" nebude v koordinaci se stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n." a bude provedena v předstihu, bude nutné zabezpečit ochranu stávajícího stavu zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha Vršovice os.n., zajistit demontáž a uložení venkovního zabezpečovacího zařízení. Stávající kabelová trasa přechází všechny koleje v úrovni vjezdových návěstidel do ŽST Praha Vršovice os.n. a od portálu tunelu až k návěstidlu Se61, vede mezi kolejí 5Sk a výtažnou kolejí V7.

  4.3.2. Požadavky na nový stav4.3.2.1. V ŽST Praha hl. n. bude po dobu výstavby v provozu stávající elektronické SZZ. V jednotlivých

  stavebních postupech bude postupně docházet k vypínání a demontáži venkovních zabezpečovacích prvků - elektromotorických přestavníků, světelných návěstidel, výstroje kolejových obvodů a počítačů náprav. Zabezpečení přechodných stavů a napojení garáže OŘ bude řešeno úpravou SZZ. Kabelové trasy musí být po dobu prací ochráněny a zachovány v provozu, jinak musí být předem vyprojektováno jejich přeložení do nových poloh. Stávající vjezdová, cestová a seřaďovací návěstidla v tunelech u kolejí 101, 102, 103 a 105 budou nahrazena novými (101L, 102L, 103L, 105L, Lc101, Lc102, Lc103, Lc105, Se3 - Se10, Ose7- OSe10). Výhybky a výhybkové konstrukce budou opatřeny novými elektromotorickými přestavníky. Stykové transformátory kolejových obvodů budou nahrazeny novými, včetně obcházecích lan a mezikolejového propojení. Bude provedena kompletní rekonstrukce kabelových tras v dotčené oblasti. Z důvodu budoucí konverze na soustavu 25 kV AC musí kabelizace odpovídat platné edici ČSN 34 2640.

  4.4. Sdělovací zařízení4.4.1. Popis stávajícího stavu

  4.4.1.1. Stávající kabelový žlab je plně zaplněn a jeho konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Tunely jsou pokryty rádiovým signálem GSM-R.

  4.4.2. Požadavky na nový stav4.4.2.1. Bude navržena rekonstrukce stávajícího kabelového žlabu.

  4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení4.5.1. Popis stávajícího stavu

  4.5.1.1. Trakční vedení v tunelech je provedeno trakční proudovou soustavou 3 kV, DC, zavěšené do kleneb tunelů na vetknutých konzolách a na individuálních podpěrách mimo tunely. Osvětlení tunelu je zřízeno v tunelu I, napájecí kabel 6 kV, 50Hz je uložen v tunelu III.

  4.5.2. Požadavky na nový stav4.5.2.1. V rozsahu stavby rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech bude navržena rekonstrukce

  příslušných trakčních a energetických zařízení.4.5.2.2. Z důvodu výhledu na budoucí přechod trakční soustavy 3kV,DC na napěťovou hladinu 25kV,AC

  bude v jednotlivých tunelech navržena rekonstrukce stávajícího trakčního vedení, které bude vyhovovat na tento výhledový stav. Potřebě přepnutí bude odpovídat i návrh izolačních vzdáleností. Především se jedná o průběhy TV v tunelech.

  4.5.2.3. Návrh trakčního vedení v tunelových objektech bude pro tuto stavbu sledovat nadále stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující připravovanou střídavou trakční soustavu 25 kV, AC

 • Správa železniční dopravní cesty

  (izolátory v úrovni napětí 25 kV, atd.), v návrhu budou v jednotlivých tunelech dodrženy izolační vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a ostěním tunelů podle ustanovení ČSN EN 50119 ed.2. pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC.

  4.5.2.4. Návrh trakčního vedení bude sledovat normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2 a požadavky vyplývající z TSI ENE.

  4.5.2.5. Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude proveden návrh příslušných úprav dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO).

  4.5.2.6. Dle navrženého rozsahu úpravy trakčního vedení, železničního svršku, tunelů, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tímto souvisejících bude navrženo ukolejnění vodivých konstrukcí dle současně platných norem a předpisů.

  4.5.2.7. V tunelových objektech bude navrženo základní orientační osvětlení, návrh osvětlení tunelů bude současně odpovídat požadavkům na osvětlení nouzových únikových cest.

  4.5.2.8. Stávající kabelový rozvod 6 kV, 50 Hz, propojující STS 0100 v jižní části ŽST Praha hl.n. a STS 0101 v ŽST Praha Vršovice os.n., umístěný v tunelu III bude v nezbytném rozsahu navržen nový, bude uvažováno s kabelem s izolační hladinou pro napětí 22 kV vzhledem k uvažované koncepci výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV, která má postupně nahrazovat dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV.

  4.6. Železniční svršek a spodek4.6.1. Popis stávajícího stavu

  4.6.1.1. Stávající železniční svršek v rozsahu stavby je tvořen:- v kolejích 102., 101., 103., 105 (druhý a třetí vinohradský tunel vč. navazujícího oblouku

  směr ŽST Praha-Vršovice) kolejnicemi S49 na pražcích PB3, SB8 a dřevěných z let 1974 - 1989,

  - v kolejích 201. a 202. (první vinohradský tunel) kolejnicemi S49 na pražcích B91S z roku 2008,

  - na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n. převážně kolejemi a kolejovými konstrukcemi soustavy S49 na pražcích dřevěných, ve většině rozsahu svařených do bezstykové koleje, z let 1988 - 1996, vyjma části u nástupišť 1, 1a a 2 z roku 2008 na pražcích betonových.

  Stav kolejového roštu a kolejových konstrukcí odpovídá stáří a intenzivnímu provozu. Zhlavísměrově i stavem vyhovuje pro rychlost 40 km/h, v tunelech je rychlost zpravidla 60 km/h.Železniční spodek mimo tunel je tvořen odřezy, lokálně jsou patrné projevy nedostatečnéúnosnosti pražcového podloží nebo nefunkčního odvodnění.

  4.6.2. Požadavky na nový stav4.6.2.1. Bude navržena celková rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku v obvodu

  stavby s těmito upřesněními:- kolejový rošt bude vyměněn za nový, tvaru S49 na pražcích betonových s pružným

  bezpodkladnicovým upevněním upevněním.- kolejové konstrukce budou vyměněny za nové soustavy S49 přednostně na betonových

  pražcích vyjma výhybek vložených kolem roku 2008, u nich bude uvažováno s regenerací. Konfigurace zhlaví se měnit nebude, vyjma možných drobných úprav GPK pro naplnění současných normových požadavků,

  - bude napojena nová kusá kolej garáže OŘ Praha SEE,- ve vinohradských tunelech bude v oblasti nízkého nadloží zástavby navržena

  antivibrační rohož pod kolejovým ložem,- rychlost ve vinohradských tunelech a v úseku směr Praha-Vršovice bude podle možnosti

  zvýšena, přičemž bude prověřeno její omezení ve vztahu k viditelnosti návěstidel,- v rozsahu rekonstrukce svršku bude sanován železniční spodek zajištěním únosnosti

  pražcového podloží zřízením konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a zřízením, resp. obnovením odvodňovacího systému pomocí trativodů.

  4.6.2.2. V tunelech musí být dosažen průjezdný průřez odvozený od kinematického obrysu GCZ3 se stávajícími omezeními volných postranních prostor a stezek.

 • Správa železniční dopravní cesty

  4.7. Nástupiště4.7.1. Do prostoru jižního zhlaví zasahují jižní konce nástupišť 1, 1a, 2 až 7. Tato nástupiště jsou vnější, jazyková

  nebo ostrovní, převážně bezbariérově přístupná, výšky 550 mm nad TK. Nástupiště 5 až 7 budou dotčena související stavbou Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.

  4.7.2. Nástupiště nebudou součástí stavby, vyjma případných drobných úprav plynoucích z rekonstrukce kolejí.

  4.8. Železniční tunely4.8.1. Popis stávajícího stavu

  4.8.1.1. Vinohradský tunel I - Jedná se o ražený tunel uvedený do provozu v r. 1871. Tunelová trouba sestává ze 157 pasů délky 6-8m z hrubě opracovaného žulového kamene.

  4.8.1.2. Vinohradský tunel II - Jedná se o ražený tunel uvedený do provozu v r. 1944. Tunelová trouba sestává ze 154 pasů se spodní klenbou délky 6-10m z čistě opracovaného žulového kamene.

  4.8.1.3. Vinohradský tunel IIIA - Jedná se o ražený tunel uvedený do provozu v r. 1989. Tunelová trouba sestává z železobetonových tybinků.

  4.8.1.4. Vinohradský tunel IIIB - Jedná se o ražený tunel uvedený do provozu v r. 1989. Tunelová trouba sestává z železobetonových tybinků.

  4.8.1.5. Vinohradský tunel III - Jedná se o ražený tunel uvedený do provozu v r. 1989. Tunelová trouba sestává z 53 pasů z žulového kamene.

  4.8.2. Požadavky na nový stav4.8.2.1. Bude navržena:

  - rekonstrukce odvodňovacího systému všech tunelů (odvodnění ostění - systém drenážních svodnic a odvodňovací vrty do ostění u tunelů, a nebo jejich částí se zděným ostěním, podélné stoky, izolace vrchlíku kleneb),

  - sanace ostění všech tunelů,- sanace portálů a zdí všech tunelů v rozsahu stavby.

  4.9. Ostatní objekty4.9.1. Budou navrženy nezbytné práce na dalších objektech, zejména trubních, slaboproudých a silnoproudých

  sítích, úpravách komunikací apod. pro naplnění cíle stavby.4.9.2. Na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n. bude navržena nová garáž pro OŘ Praha SEE pro montážní vůz trakčního

  vedení. Pro její umístění projektant prověří více možností a výsledné řešení vyjde z konzultace s OŘ Praha a s objednatelem. Budou navrženy nezbytné úpravy vyvolané touto garáží a jejím napojením, např. zásah do požární komunikace a kabelovodu vč. jeho úprav.

  4.10. Životní prostředí4.10.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 Směrnice MD

  č. V 2/2012 a seřazena následovně:- popis jednotlivých složek životního prostředí- ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP, ÚSES apod. v řešené oblasti- krajinný ráz: poloha vzhledem k archeologickým nalezištím- hluk: případné změny hlukového zatížení- odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě pochůzky za účasti zadavatele, bez

  provedení průzkumů

  5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně:

  - textová část ZP - v bodě 1 Identifikační údaje projektu bude také uveden zpracovatel;- textová část ZP - v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého

  technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP);- textová část ZP - v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se

  kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení;

 • Správa železniční dopravní cesty

  - přílohová část ZP - v příloze B bude také doložen přehled investičních nákladů sestavený na základě Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti, resp. individuální kalkulací projektanta

  - přílohová část ZP - v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace 1:50 000, situace řešeného úseku v 1:1 000, výkresy rozhodujících inženýrských objektů v měřítku 1:1 000/1:100 (půdorys, příčný a podélný řez, rozvinutý plášť všech tunelů) pro stávající i nový stav;

  - přílohová část ZP - v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání ZP. Ostatní doklady (stanoviska složek SŽDC a jejich vypořádání, záznamy z interních porad apod.) budou předány samostatně mimo soubor příloh ZP

  - přílohová část ZP - v příloze K Ostatní přílohy se doloží příčné řezy v profilech tunelů pro doložení splnění podmínky podle čl. 4.6.3. Pro sestavení příčných řezů zajistí zpracovatel 3D model povrchu tunelu využitím pasportních podkladů správce (např. řezů z fotogrammetrie) a doměřením chybějících míst např. prostorovým skenováním.

  Dokumentace v uvedeném rozsahu bude předložena v dílčím termínu k připomínkám a projednána se složkami SŽDC (O6, O11, O12, O13, O14, O15, O24, O26, O30, SSZ, OŘ Praha, popř. dalšími podle pokynů zadavatele). Vzešlé připomínky, které nebudou v rozporu s tímto zadáním, budou zapracovány do výsledné dokumentace. Pro projednání v CK MD bude odevzdána dokumentace po projednání také i v rozsahu, nerozšířeném proti V-2/2012 (bez podrobnějších situací, bez příloh K).

  5.1.2. Posouzení ekonomické efektivnosti bude provedeno metodou CBA podle platné metodiky ekonomického hodnocení nebo dle článku IV, odst. 2.o) „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", platných od 15. 11. 2017.

  5.1.3. Posouzení ekonomické efektivnosti samostatného Záměru projektu na vybudování garáže k odstavování montážních vozů trakčního vedení bude provedeno dle článku IV, odst. 2.e) „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastrukktury", platných od 15. 11. 2017.

  5.1.4. Technické řešení ZP bude zpracovatel předběžně konzultovat s notifikovanou osobou ve vztahu k případnému posuzování souladu s TSI SRT.

  5.1.5. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení" podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)" která bude obsahovat:- základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii,

  místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní;- vazba projektu na nadřazené systémy ITS;- stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb;- zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS;- využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS;- požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity.

  5.1.6. Požadavky na odevzdání:- 1. Dílčí etapa - Záměry projektu: 4x CD - uzavřená forma, 1x CD - otevřená forma- 1. Dílčí etapa - Pasport inženýrských sítí: 2x CD - otevřená a uzavřená forma, 2x listinná podoba- 2. Dílčí etapa - 4x CD - uzavřená forma, 4x listinná podoba- Ukončení díla - 2x CD - otevřená a uzavřená forma, 2x listinná podoba

  6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a

  EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

 • Správa železniční dopravní cesty

  6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technická ústředna dopravní cesty,Oddělení typové dokumentace Nerudova 1 772 58 Olomouckontaktní osoba: ............................................................................................................. ......................................, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

  http://typdok.tudc.cz/http://www.tudc.cz/http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

 • Ověřovací doložka transformace komponenty

  Ověřuji pod pořadovým číslem 50167, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

  UUID původní komponenty: 42e5a8ad-5302-4f18-907c-c71c37527d34

  Ověřující osoba: Systém

  Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

  Datum: 20.04.2018 13:50:01