of 8 /8
ZUIN 2020/04/1 1 INFO-AGENDA AYUNTAMIENTO DE LLODIO 2020 INFORMAZIO AGENDA LAUDIOKO UDALA 2020 ZUIN 04 /1 Administrazio-epeak eta zergak ordaintzeko epeen geldiaraztea 2020ko martxoaren 17a, asteartea. Espainiako Gobernuak Errege Dekretua argitaratu ondoren, tokiko gobernu-taldeak, hura betetzeko asmoz, udalean indarrean dauden administrazio-epe guztiak eteteko erabakia ofizialdu zuen martxoaren 16an. Tokiko administrazioaren, herritarren edo enpresen eskubideak kaltetu ez daitezen lortu nahi da. Horretarako, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, prozesu- eta administrazio-epeak etetea xedatzen du, bai eta era guztietako ekintzak gauzatzeko legezko epeak preskribatzea eta iraungitzea ere. Zehazki, neurri honek udal-tasak kobratzeko, lehiaketa publikoetarako, errekurtsoak jartzeko eta herritarren eskaerak ebazteko ezarritako epeei edo datei eragiten die. Baita gaur egun indarrean dauden diru-laguntzak eskatzeko epeak ere. Suspensión de plazos administrativos y plazos de pago de impuestos Martes, 17 de marzo de 2020. Tras la publicación del Real Decreto por parte del Gobierno de España, el equipo de Gobierno local, con el objetivo de proceder a su cumplimento, tomó el 16 de marzo la de- cisión de suspender todos los plazos administrativos vigentes en el Ayuntamiento. Se trata de evitar que los derechos de la administra- ción local, ciudadanía o empresas se vean afectados por la situación. Para ello, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estipula la suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como los de prescripción y ca- ducidad de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones. De manera concreta, esta medida afecta a los plazos para el cobro de tasas municipales, concursos públicos, interposición de recursos y resolución de solicitudes ciudadanas, asi como los plazos para la petición de subvenciones en concurrencia que estén en vigor. Oharra Zuin honetako berri guztiak egin dira martxoaren 23 baino lehenago. Aldaketak egonez gero, eta informazio eguneratua jasotzeko www.laudio.eus udal webgunean sartu, baita udal sare sozialak jarraitu ere. Aviso Todas las noticias de este Zuin se han realizado antes del 23 de marzo. En caso de haber cambios, y para recibir información actualizada visitad la web municipal www.laudio.eus, así como seguir las redes sociales.

ZUIN 2020 04/1 INFORMAZIO AGENDA …ZUIN 2020/04/1 1 INFO-AGENDA AYUNTAMIENTO DE˜LLODIO 2020 INFORMAZIO AGENDA LAUDIOKO˜UDALA ZUIN 2020 04/1 Administrazio-epeak eta zergak ordaintzeko

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZUIN 2020 04/1 INFORMAZIO AGENDA …ZUIN 2020/04/1 1 INFO-AGENDA AYUNTAMIENTO DE˜LLODIO 2020...

 • ZUIN 2020/04/1 1

  INFO-AGENDA AY U N TA M I E N TO D E L LO D I O2020

  INFORMAZIOAGENDA L AU D I O KO U DA L A2020 ZUIN 04/1

  Administrazio-epeak eta zergak ordaintzeko epeen geldiaraztea2020ko martxoaren 17a, asteartea. Espainiako Gobernuak Errege Dekretua argitaratu ondoren, tokiko gobernu-taldeak, hura betetzeko asmoz, udalean indarrean dauden administrazio-epe guztiak eteteko erabakia ofizialdu zuen martxoaren 16an.Tokiko administrazioaren, herritarren edo enpresen eskubideak kaltetu ez daitezen lortu nahi da. Horretarako, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, prozesu- eta administrazio-epeak etetea xedatzen du, bai eta era guztietako ekintzak gauzatzeko legezko epeak preskribatzea eta iraungitzea ere.

  Zehazki, neurri honek udal-tasak kobratzeko, lehiaketa publikoetarako, errekurtsoak jartzeko eta herritarren eskaerak ebazteko ezarritako epeei edo datei eragiten die. Baita gaur egun indarrean dauden diru-laguntzak eskatzeko epeak ere.

  Suspensión de plazosadministrativos y plazosde pago de impuestosMartes, 17 de marzo de 2020. Tras la publicación del Real Decreto por parte del Gobierno de España, el equipo de Gobierno local, con el objetivo de proceder a su cumplimento, tomó el 16 de marzo la de-cisión de suspender todos los plazos administrativos vigentes en el Ayuntamiento. Se trata de evitar que los derechos de la administra-ción local, ciudadanía o empresas se vean afectados por la situación. Para ello, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estipula la suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como los de prescripción y ca-ducidad de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones.

  De manera concreta, esta medida afecta a los plazos para el cobro de tasas municipales, concursos públicos, interposición de recursos y resolución de solicitudes ciudadanas, asi como los plazos para la petición de subvenciones en concurrencia que estén en vigor.

  Oharra Zuin honetako berri guztiak egin dira martxoaren 23 baino lehenago. Aldaketak egonez gero, eta informazio eguneratua jasotzeko www.laudio.eus udal webgunean sartu, baita udal sare sozialak jarraitu ere.

  Aviso Todas las noticias de este Zuin se han realizado antes del 23 de marzo. En caso de haber cambios, y para recibir información actualizada visitad la web municipal www.laudio.eus, así como seguir las redes sociales.

 • ZUIN 2020/04/1 2UDALA/ AYUNTAMIENTO

  Zure kontsultak eta kudeaketak, aurretik telefonoz2020ko martxoaren 13a, ostirala. Gogo-raraztea herritarrei Laudio Udalak, ko-ronabirusen aurkako prebentzio neurri gisa eta gaur egun daukagun ezohiko egoera dela eta, herritarrek nahitaez eskatu behar dutela hitzordua udale-txera joan aurretik, 010 edo 944 034 800 zenbakietara deituta edo [email protected] helbidera mezu bat bidaliz. Zenbaki horietara deituta, egin beha-rreko kudeaketak bideratuko zaizkie, edo nola egin argituko zaie.

  Tus consultas ygestiones, primeropor teléfonoViernes, 13 de marzo de 2020. Recor-dar a toda la ciudadanía que el Ayun-tamiento de Laudio, debido a la situa-ción extraordinaria actual provocada por el coronavirus, sólo se atiende a la ciudadanía a través de cita previa, llamando al  010  o al  944 034 800 o  mandando un  mensaje al correo [email protected] A través de estos teléfonos se le resolverán sus gestio-nes, se les indicará cómo hacerlo o se les dará cita previa.

  ZILARREZKO HARIA: pertsona nagusienartean hitz egiteko dohako telefonoaEgungo egoeraren aurrean, eta etxeetan isolatzeak dakartzan zailtasunen ondorioz eta zerbi-tzu asko itxi ondoren, Nagusilan-ek boluntario-lana indartzen du, bakardadean dauden eta hitz egin nahi eta entzunak izan nahi duten adinekoei emozionalki laguntzeko. Horretarako, 900 713 771 doako telefonoa jarri da eskuragarri, bertan izena eta telefonoa utzi ahal izango dira eta, ahalik eta lasterren, boluntarioek deituko diete. 688 741 451 telefonora ere dei daiteke, 10:30etik 14:30era bitarteko ordutegian, edo WhatsAppeko mezu bat bidali eskatzailearen izenarekin.

  Era berean, [email protected] helbide elektroniko bat ere daukate, edozein arloko pro-fesionalei zuzenduta dagoena, hitz egiteko beharra duten adineko pertsonak ezagutzen badi-tuzte taldeko boluntarioekin harremanetan jartzeko.

  Gogorarazten da zerbitzu hau, dagoeneko martxan dagoena, guztiz doakoa dela, eta Nagusilan-en boluntario talde batek osatzen duela, bakardadean dauden pertsonei entzuteko eta lagun-tzeko prestakuntza jaso dutenak.

  HILO DE PLATA: teléfono gratuito para conversar entre personas mayoresAnte la situación actual y debido a las dificultades que añade el aislamiento en hogares y tras el cierre de muchos servicios, Nagusilan refuerza su trabajo de voluntariado con el objetivo de acompañar emocionalmente a personas mayores que se encuentren en situación de so-ledad y quieran hablar y ser escuchadas. Para ello se habilita el teléfono gratuito 900 713 771 en el que pueden dejar el nombre y el teléfono al que se les llamará en la máxima brevedad. También se puede llamar al 688 741 451 en horario de 10:30 horas a 14:30 horas o mandar un mensaje de WhatsApp con el nombre de la persona solicitante.

  Asimismo, también se facilita un correo electrónico [email protected] para las/os profesionales de cualquier ámbito que tengan identificadas personas mayores a las que les gustaría recibir una llamada para conversar.

  Se recuerda que este servicio, que ya se encuentra en marcha, es completamente gratuito y lo conforman un grupo de personas voluntarias de Nagusilan que han recibido la formación para la escucha y el acompañamiento a personas en situación de soledad.

 • ZUIN 2020/04/1 3DENETARIK/ VARIOS

  Selektibitatearenatzeratzea2020ko martxoaren 18a, asteazkena. Hezkuntza eta Unibertsitate Ministerioek, erkidegoetako irakaskuntza-arduradunekin eta Espainiako errektoreekin batera, jakina-razi dute, osasun-krisiak eragindako ezohiko egoeraren ondorioz, selektibitate-azterketak atzeratzen direla momentuz. Data berria ikastetxe, institutu eta unibertsitate guztie-tako klase presentzialen etetearen iraupena-ren arabera erabakiko da.

  Aplazamientode la SelectividadMiércoles, 18 de marzo de 2020. Los minis-terios de Educación y Universidades, junto con los responsables de enseñanza de las comunidades y los rectores españoles, in-forman que, debido a la situación extraordi-naria por la crisis sanitaria, los exámenes de Selectividad se aplazan hasta nuevo aviso. La nueva fecha se fijará dependiendo de la duración de la suspensión de las clases pre-senciales en todos los colegios, institutos y universidades de España.

  Bertan beheraklaseakikastetxeetan2020ko martxoaren 23a, astelehena. Eusko Jaurlaritzatik jakinarazi dute, koronabirus bi-dezko kutsadura-egoera larriagotu denez eta agintari eskudunak aplikatzen ari diren neurriak ikusita, ikastetxeetako klaseen aldi baterako etetea luzatzen dela, abisu berri bat eman arte, Osasun Sailaren jarraibideen arabera. Beraz, ikastetxe bakoitzak irakaskuntza-jarduera ga-ratzen jarraitzeko adierazitako gainerako neu-rriak mantentzen dira, ikasleei arreta emateko eta ikasleen familiekin komunikatzeko.

  Suspensión de clases en los centros educativosLunes, 23 de marzo de 2020. Desde el Gobier-no Vasco comunican que, tras agravarse la si-tuación de contagio por coronavirus y debido a las medidas que se están aplicando por parte de las autoridades competentes, la suspensión temporal de las clases en los centros educati-vos se prorroga hasta nuevo aviso, en base a indicaciones del Departamento de Salud. Se mantiene, por tanto, el resto de medidas indi-cadas por cada centro para seguir desarrollan-do la actividad docente, la atención al alumna-do y la comunicación con las familias.

  Aldaketak 2019ko PFEZrenaitorpenean2020ko martxoaren 18a, asteazkena. Deklarazioen aurkezpen presentziala atzeratuko da, COVID-19 dela eta, uda amaitu ondoren. Bestalde, zergadunek beren zirriborroak telefonoz edo online kudeatzeko aukera dute, ohiko epeak mantenduta, Rentared modalitatearen bidez. Neurri honen bidez, Ogasuneko bulegoetan aglomerazioa eta pertsonen arteko kontaktu zuzena eragotzi nahi dira.

  Ildo horri jarraituz, errenta aitorpena aurrez aurre egiteko epea, Rentaraba, irailaren 8tik urriaren 28ra bitartekoa izango da. Finantza-erakundeek eta gestoriek errenta-aitorpenak egiteko zerbitzuari eusten badiote, ohiko epean egin dezakete, apirilaren 15etik ekainaren 16ra. Era berean, irailetik urrira bitartean likidazioak jasotzeko aukera zabaldu dute.

  Rentafacil onartzeko online izapideen kasuan, 100.000 zergadun baino gehiagori apirilean zehar aitorpenaren proposamenekin gutunak bidaltzeko epeak mantenduko dira. Online edo telefonoz onartu ahal izango da, aurrez aurre izan gabe, eta itzulketak 24/48 orduko epean mantenduko dira. Proposamenaren edozein aldaketa irailaren 8tik urriaren 30era egin ahal izango dira. Gainerako bideetara ere jo ahal izango da (Rentared, gestoriak edo finantza erakunde laguntzaileak) ohiko epeetan (apiriletik ekainera, eta baita irailean eta urrian ere).

  Rentareden kasuan, interneten bidez egiteko aukera zabaldu dute (apiriletik ekainera, baita irailetik urrira ere). 24/48 ordutan itzulketak mantenduko dira, eta azarora arte atzeratuko dira Ogasunari egin beharreko ordainketak.

  Cambios en ladeclaración del IRPF de 2019Miércoles, 18 de marzo de 2020. La pre-sentación presencial de las declaraciones se aplaza, debido al COVID-19, hasta después de verano. Por otra parte, las/los contribu-yentes tienen la posibilidad de gestionar sus borradores mediante llamada telefóni-ca o vía online, manteniendo los plazos ha-bituales, a través de la modalidad Rentared. Con esta medida se pretende impedir la aglomeración en las oficinas de Hacienda y el contacto directo entre personas.

  Siguiendo esta línea, el plazo para realizar la declaración de la renta de manera presencial, Rentaraba, será del 8 de septiembre al 28 de octubre. En el caso de que las entidades financieras y las gestorías mantengan su ser-vicio de confección de las declaraciones de la renta, se mantiene el plazo habitual, del 15 de abril al 16 de junio. Asimismo, se amplía la posibilidad de recibir liquidaciones desde septiembre hasta octubre.

  En el caso de tramitación online para aceptar Rentafácil, se mantienen los pla-zos de envío de cartas con las propues-tas de la declaración a más de 100.000 contribuyentes durante el mes de abril. Se podrá aceptar vía online o telefónica-mente, no presencial, y se mantienen las devoluciones en el plazo de 24/48 horas. Para cualquier modificación de la pro-puesta se realizará del 8 de septiembre al 30 de octubre. También se podrá acudir al resto de vías (Rentared, gestorías o en-tidades financieras colaboradoras) en los plazos habituales (desde abril hasta junio y también en septiembre y octubre).

  En el caso de Rentared, se amplía la posi-bilidad de hacerlo por internet (desde abril hasta junio, y también desde septiembre hasta octubre). Se mantienen las devolu-ciones en 24/48 horas y se retrasan los pa-gos a Hacienda hasta noviembre

 • ZUIN 2020/04/1 4

  60 egunez luzatzen da alarma-egoeran iraungitzen diren gidabaimenen indarraldia2020ko martxoaren 23a, astelehena. Alarma-egoerak irauten duen bitartean indarral-dia amaitzen zaien gidabaimenak eta gidalizentziak automatikoki luzatuko dira egoera irauten duen bitartean, eta amaitu eta 60 egun naturalak pasa ondoren, Barne Ministe-rioak jakinarazi duen arabera. Espainian gidatzeko baliozkoak diren atzerriko baimenei ere eragiten die neurri horrek, hau da, legezko 6 hilabeteak gainditu ez dituztenei.Halaber, adierazten du salbuetsita geratuko direla ezar ditzaketen zirkulazio-murriz-ketetatik sendagaiak, osasun-materiala eta elikagaiak banatzen dituzten ibilgailuek eta funtsezko beste zerbitzu batzuek, hala nola, larrialdietako eta poliziako ibilgailuek.

  Se prorroga durante 60 días la vigencia de los carnés de conducir que caduquendurante el estado de alarmaLunes, 23 de marzo de 2020. Los permisos y licencias de conducir cuyo periodo de vigencia termine durante el estado de alarma quedarán automáticamente prorro-gados mientras dure el mismo y hasta 60 días naturales después de que finalice, según informa el Ministerio de Interior y que recoge en el Boletín Oficial del Estado. Esta medida también afecta a los permisos extranjeros que sean válidos para condu-cir en España, es decir, para los que no hayan vencido los 6 meses legales. Asimismo, establece que quedarán exentos de las restricciones de circulación que se puedan decretar los vehículos de distribución de medicamentos, material sanitario y alimentos y de otros servicios esenciales tales como vehículos de emergencia y policiales.

  Bertan behera hezkuntza, kirol etajolas-jarduera oro2020ko martxoaren 12a, osteguna. Bertan be-hera jarraitzen dira hezkuntza-, kultura- eta jolas-jarduera guztiak, bai eta Dolumin Ba-rikua ospatzeko programazio guztia ere. Ho-rrez gain, itxita egongo dira jendearentzat za-balik dauden udal instalazio guztiak, hala nola udal liburutegia, euskaltegia, kultur etxeak, kiroldegiak eta kirol instalazioak, adinekoen zentro sozio-kulturalak eta haurrentzako par-keak, abisu berri bat eman arte.

  Horregatik, eta egoera horrek irauten duen bi-tartean, funtzionamendurik gabe geratuko da jardueren udal informazio-agenda. Edozein aldaketa edo aurrerapen udal komunikazio bideen bidez jakinaraziko da.

  Suspensión de laactividad educativa, deportiva y recreativaJueves, 12 de marzo de 2020. Se mantie-nen suspendidas temporalmente todas las actividades educativas, culturales y recrea-tivas, así como toda la programación rela-cionada con la celebración del Viernes de Dolores. Y permanecerán cerradas todas las instalaciones municipales abiertas al público como la biblioteca municipal, eus-kaltegi, casas de cultura, polideportivos e instalaciones deportivas, centros socio-culturales de personas mayores y parques infantiles hasta nuevo aviso.

  Por ello, y mientras dure esta situación permanecerá sin funcionamiento la agenda informativa municipal de actividades. Cual-quier cambio o avance se comunicará a tra-vés de las vías de comunicación municipales.

  DENETARIK/ VARIOS

  Udal dirulaguntzak euskarazkoerrotuluetarako2020ko martxoaren 18a, asteazkena. 2020ko martxoaren 18ko ALHAOn argitaratu da Lau-dioko merkataritzan, ostalaritzan eta zerbi-tzu-enpresetan euskarazko errotuluak txer-tatzeko dirulaguntza deialdia.Aurreko urteetan bezala, lagunduko diren errotulazio lanak identifikaziorako errotulu nagusiak, toldoak, ibilgailuak eta atarietako plakak izango dira. Gehienez ere, 350 euro es-kuratu ahal izango da elementu bakoitzeko, kontuan izanda kostuaren zerga-oinarriaren ehuneko 70 lagunduko dela errotulua euska-ra hutsez badago eta ehuneko 35 euskara ez ezik beste hizkuntza bat dagoenean.Argibide zabalagoa izateko, jo deialdira berta-ra edo Hizkuntza Normalkuntza eta Identita-tea udal zerbitzura.

  Subvencionesmunicipales pararótulos en euskeraMiércoles, 18 de marzo de 2020. BOTHA. Se ha publicado la convocatoria de subven-ciones para promover la inserción del eus-kera en rotulación de comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio.Al igual que años anteriores, los trabajos a subvencionar serán los hechos en rótulos identificativos generales, toldos, vehículos o placas de portales. Podrá recibirse una sub-vención máxima de 350 euros por elemento, teniendo en cuenta que será del 70% de la base imponible del coste del soporte rotula-do si el rótulo está exclusivamente en euske-ra y del 35 % si además se usa otra lengua.Para más información consulta la convo-catoria o acude al Servicio municipal de Normalización Lingüística e Identidad.

  NANaren baliozkotasuna urtebetez luzatzen da2020ko martxoaren 17a, asteartea. Barne Ministerioak jakinarazi du urtebetez luzat-zen dela, hau da, 2021eko martxoaren 13ra arte, alarma-egoera indarrean jartzen de-netik (martxoaren 14tik) iraungitzen diren Nortasun Agiri Nazionalen baliozkotasuna.Halaber, adierazi dute luzapenak aukera emango duela, egungo prozeduraren ara-bera, luzapenari gehitutako ziurtagiri aitor-tuak berritzeko.

  Se prorrogadurante un año lavalidez del DNI17 de marzo de 2020, martes. El Ministe-rio de Interior informa que se prorroga du-rante un año, hasta el 13 de marzo de 2021, la validez de los Documentos Nacionales de Identidad que caduquen a partir de la entrada en vigor del estado de alarma, 14 de marzo.Asimismo, indican que la prórroga permiti-rá que se puedan renovar, conforme al proce-dimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.

 • ZUIN 2020/04/1 5DENETARIK / VARIOS

  Prebentzio-neurriak hirihondakinak biltzeko etaLaudioko Garbigunean 2020ko martxoaren 17a, asteartea. Aiarako Kuadrillak jaki-narazten du bilketa pneumatikoa iristen ez den guneetako hiri-hondakin solidoak biltzeko zerbitzua ez dela aldatuko, baina, kutsatzeko arriskuak minimizatzeko helburuarekin, herritarrei eskatzen zaie edukiontzietatik kanpo hondakinik ez uzteko, eta, era berean, edukiontziak eskuz ez ukitzeko eta pedalen erabilera lehenesteko.

  Bestalde, herritarrei eskatzen zaie tamaina handiko hondakinak biltzeko zerbitzua erabil dezatela behar-beharrezkoak diren kasuetan. Neurri horrek bilketa-zerbitzuko langileen kutsatze-arriskuak minimizatzen lagunduko du. Gogorarazi dute, halaber, nahitaezkoa dela 900 101 476 telefonora deitzea edo “Linea Berdea” aplikazioan abisua uztea, tresnak eta tamaina handikoak gordetzeko.

  Laudioko garbiguneari dagokionez, ahal den neurrian, ez joatea gomendatzen dute. Hala ere, osasun-agintariek eta zerbitzu hori ematen duten langileek emandako gomendioak eta betebeharrak errespetatu beharko dira.

  Azkenik, herritarrei eskatzen diete osasun-indikazioekin eta -gomendioekin arrisku-faktoreak minimizatzeko, osasun-sistema ez gainditzeko eta kutsatzeko arriskua ahalik eta gehien murrizteko.

  Medidas de prevención en el servicio de recogida de residuos y en el Garbigune de Llodio

  Martes, 17 de marzo de 2020. La Cuadrilla de Ayala informa que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de aquellos puntos donde no llega la recogida neumática  no se verá altera-do aunque, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio, se solicita a la ciudadanía que evite el depósito de residuos fuera de los contenedores evitando así mismo el contacto manual di-recto con los contenedores y priorizando el uso de los pedales.

  Por su parte, se insta a la ciudadanía a que hagan uso del ser-vicio de la recogida de voluminosos en casos estrictamente necesarios.  Esta medida favorecerá minimizar los riesgos de contagio en el personal del servicio de recogida, así como disponer de mayores recursos para realizar limpiezas más exhaustivas de las habituales en contenedores, buzones y puntos de recogida. Recuerdan, asimismo, que es obligatorio llamar al teléfono 900 101 476 o dejar aviso en la APP «Linea Verde» para realizar el depósito de enseres y voluminosos.

  En cuanto al Garbigune de Llodio, recomiendan, en medida de lo posible, no acudir. En cualquier caso, se deberán respetar las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autorida-des sanitarias y de los operarios que atienden dicho servicio.

  Por último, solicitan a la ciudadanía que  con las indicaciones y recomendaciones sanitarias para minimizar los factores de ries-go con el fin de no sobresaturar el sistema sanitario y reducir al mínimo las posibilidades de exposición al riesgo de contagio.

 • ZUIN 2020/04/1 6BERDINTASUNA / IGUALDAD

  El Ministerio de Igualdad publica una guía de actuación para mujeres víctimas deviolencia de género ensituación deconfinamientopor el COVID19Lunes, 23 de marzo de 2020. El Ministerio de Igualdad ha ela-borado una guía de preguntas y respuestas para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de confinamiento durante el actual estado de alarma decreta-do por el COVID-19. Debido a las dificultades que añade el aislamiento en hogares y tras el cierre de muchos servi-cios, quieren, de esta manera, informar a todas las muje-res que estén en situación de violencia, de las acciones de prevención y respuesta que siguen vigentes. En Euskadi también han recordado que siguen en marcha todos los recursos y servicios de atención urgente a víctimas de vio-lencia machista que ofrecen las instituciones vascas, tales como el SATEVI el teléfono de atención telefónica de 24 horas, como la app del 112 de emergencia accesible para personas con dificultades auditivas o de habla y que puede facilitar la localizacion a traves del sistema GPS. 

  En Laudio, y siguiendo con la misma línea, se mantiene a disposición de las mujeres que lo necesiten el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento. De este modo, queda  habilitado el teléfono de atención de Bienestar Social: 94 40 34 840.  

  Toda la información se encuentra en la página del Minis-terio de Igualdad/ Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género: http://www.violenciagene-ro.igualdad.gob.es/, en Emakunde, Emakumearen Eus-kal Erakundea/Instituto Vasco de la Mujer: http://www.emakunde.euskadi.eus/ y en la página web municipal de Laudio: www.laudio.eus.

  2020ko martxoaren 23a, astelehena. Berdintasun Ministe-rioak galdera-erantzunen gida bat prestatu du COVID-19 dela eta ezarritako egungo alarma-egoeran konfinamendu-egoeran dauden emakumeentzat. Etxeetan isolatzeak dakartzan zail-tasunak direla eta, eta zerbitzu asko itxi ondoren, indarkeria-egoeran dauden emakume guztiei jakinarazi nahi dizkiete ora-indik ere indarrean daudela prebentzio- eta erantzun-ekintzak. Euskadin ere indarkeria matxistaren biktimei premiazko arreta emateko euskal erakundeek eskaintzen dituzten baliabide eta zerbitzu guztiek martxan jarraitzen dutela gogorarazi dute, hala nola, SATEVIk 24 orduko telefono bidezko arreta eskaintzen duen zerbitzua, baita 112 larrialdiko aplikazioa ere, entzuteko edo hitz egiteko zailtasunak dituzten pertsonentzat eskuraga-rri dagoena eta GPS sistemaren bidez lokalizatzea erraztu de-zakeena.

  Laudion ere martxan jarraitzen da Udaleko Berdintasun Zerbi-tzua behar duten emakumeentzako. Hori dela eta, Gizarte Ongi-zateko arreta telefonoa dago eskuragarri: 94 40 34 840.

  Informazio guztia Berdintasun Ministerioaren/Genero Indar-keriaren Aurkako Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren web orrian dago: http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/ Emakunden, Emakumearen Euskal Erakundea/Instituto Vasco de la Mujer web orrian: http://www.emakunde.euskadi.eus/ eta Laudioko udal web orrian: www.laudio.eus .

  Berdintasun Ministerioak genero-indarkeriaren biktima diren eta, COVID19 dela eta, konfinamendu-egoeran dauden emakumeentzako jarduera-gida argitaratu du

 • ZUIN 2020/04/1 7DENETARIK / VARIOS

  Espazio Publikoa eta Autokarabanen Aparkalekua arautzen dutenOrdenantzakLaudioko Udalak, 2020rako onartutako arau-planaren esparruan, Espazio Publikoa arautzen duen Ordenantza egingo du. Bertan, eremu publikoaren erabilera arautzen da mota guztietako ekitaldiak egiteko, terrazak eta mahaitxoak, kaleko salmenta, obrako elementuen instalazioa, aparkaleku-erreserbak eta pasabideak. Horrez gain, Autokarabanen Aparkamendua eta Gau Igarotzea arautzen duen Ordenantza ere berrikusiko da.

  Lehen une honetan, Ordenantza berriek zer arazori erantzun behar dioten eta zure ustez zer elementu edo soluzio txertatzea garrantzitsua den jakiteko zure ekarpenak jaso nahi genituzke.Gogora ezazu martxoaren 31ra arteko epea duzula eta www.laudio.eus udal-orriaren bidez egin dezakezula. Animatu eta parte hartu!

  Ordenanzas Reguladoras del EspacioPúblico y de Estacionamiento deAutocaravanasEl Ayuntamiento de Laudio, en el marco del Plan normativo aprobado para el año 2020, pone en marcha la redacción de la Ordenanza Reguladora del Espacio Públi-co, que incluye la regulación del uso del espacio público para la celebración de even-tos de toda clase, terrazas y veladores, venta ambulante, instalación de elementos de obra, reservas de estacionamiento y vados. Asimismo, también se revisará la Or-denanza municipal Reguladora del Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas.

  En este primer momento, nos gustaría recoger tus aportaciones sobre a qué proble-mas deben dar respuestas estas Ordenanzas y qué soluciones consideras importan-tes a incorporar.Recuerda que tienes de plazo hasta el 31 de marzo y lo puedes hacer a través de la página web www.laudio.eus ¡Anímate y participa!

  Nola jarri Udalarekin harremanetan?COVID-19 dela eta, ezarritako alarma-egoeraren ondorioz, Laudioko Udala lanean ari da komunikazioa errazteko eta laudioa-rrei ahalik eta zerbitzu onenak eskaintzeko. Larrialdi-egoeraren ondorioz, udal-jarduera jakin batzuk egiteko modua berregituratu eta telelana ezarri behar izan da. Hori dela eta, telefono-deiak zentralizatuko dira, be-raz, udalarekin harremanetan jartzeko He-rritarrentzako Arreta Zerbitzuaren (HAZ) bidez egin ahal izango da, 010 edo 94 40 34 800 telefonora deituta, goizeko 08:00etatik arratsaldeko 15:00etara. Era berean, Udaltzaingoaren ohiko telefo-noa ere eskuragarri egongo da, 944 03 48 88. Eta, larrialdietarako, Gizarte Ongizateko 94 40 34 840 telefonora deitu daiteke. Horrez gain, udalaren helbide elektro-nikoaren bidez ere jakinarazi ahal izango duzue dauzkazuen galderak, kexak edota zalantzak: [email protected] .

  ¿Cómo contactar con el Ayuntamiento?Debido a la situación actual de estado de alarma decretada por el COVID-19, el Ayuntamiento de Laudio está traba-jando para facilitar la comunicación y ofrecer, lo más posible, unos servicios óptimos al municipio. Vista la evolución del estado de emergencia, se ha tenido que reestructurar el modo de realizar la actividad municipal y reforzar la apues-ta por el teletrabajo. Por esta razón, se ha establecido la centralización de las llamadas telefóni-cas de modo que para contactar con el ayuntamiento se podrá hacer a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) llamando al 010 o 94 40 34 800, en horario de 8:00 horas a 15:00 horas. Asimismo, también estará disponible el teléfono habitual de la Policía Munici-pal, 944 03 48 88. Y para casos de emer-gencias, se atenderá a través del teléfo-no de Bienestar Social 94 40 34 840. Además, también se pueden hacer lle-gar todas las dudas, preguntas o quejas mandado un correo electrónico a [email protected] .

 • ZUIN 2020/04/1 8GOMENDIOAK / CONSEJOS