Zpravodaj Pomocných tlapek č. 10 (pdf)

 • View
  244

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Zpravodaj Pomocných tlapek č. 10 (pdf)

 • jsou neziskovou organizac, jej innost jefinancovna pomoc penitch, nebo i vcnchdar od jednotlivc, firem, spolenost, nadac,obanskch sdruen a sten formou dotac.

  Pomocn tlapky o.p.s.

  Abychom mohli pokraovat ve sv prci,potebujeme i Vai pomoc!

  Pspvky mete poslat naslo: , veden u Komernbanky, Jirskova 482/II. Rokycany

  et Pomocnch tlapek78-36 11 44 02 87 / 0100

  -dobrovolnky pro pedvchovu tat-pekladatele z anglickho doeskho jazyka

  Hledme:

  Sdlo spolenosti:Pomocn tlapky o.p.s.

  Star Plzenec 1073332 02

  IO: 26 32 26 41 DI: 140-26 32 26 41Spolenost vedena v OR KS v Plzni odd. O, vl.44

  V obsahu najdeteco jsme v roce 2008 udlalia co ns ek, lnky o souitnaich klient, o canisterapii a na zadnstran tak telefonn sla, webovou adresua slo naeho bankovnho tu, na kter mete pispt.

  Pomocn tlapky o.p.s jsou obecn prospnou spolenost,kter si klade za cl chovat, cviit a pedvat asistenn psy

  naim zdravotn postienm spoluobanm. Ti tak mohou zskatZDARMA nejen ptele do nepohody, ale tak neocenitelnho

  pomocnka, kter jim umon nastoupit cestu k nezvislosti.

  Pomocn tlapky o.p.s jsou obecn prospnou spolenost,kter si klade za cl chovat, cviit a pedvat asistenn psy

  naim zdravotn postienm spoluobanm. Ti tak mohou zskatZDARMA nejen ptele do nepohody, ale tak neocenitelnho

  pomocnka, kter jim umon nastoupit cestu k nezvislosti.

  Prosinec 2008 slo: 10

  registran slo MK R 15601

  Na Vae dotazy rdi odpovme:

  w w w . p o m o c n e t l a p k y . c z

  Hana [email protected]

  tel.: +420 724 007 779(dosti o psa, koordinace pedvchovy,

  sponzorovn, administrativa)

  Olga a Ji Tomtel.: +420 724 795 589

  (vcvik asistennch ps, canisterapie)

  Podpote ns formou DMS zalete SMS ve tvaru:DMS POMOCNETLAPKY na tel. slo 87777cena SMS je 30 K, Pomocnm tlapkm pispvte 27 KSlubu DMS zajiuje Forum drc

  jsou neziskovou organizac, jej innost jefinancovna pomoc penitch, nebo i vcnchdar od jednotlivc, firem, spolenost, nadac,obanskch sdruen a sten formou dotac.

  Pomocn tlapky o.p.s.

  Abychom mohli pokraovat ve sv prci,potebujeme i Vai pomoc!

 • Prosinec 2008

  3 :.

  vodem Ven ptel, kamardi, pznivci, pispvatel, klientivtm Vs u novho sla Zpravodaje Pomocnch tlapek, ve kterm najdete pbhy, zprvy o dn ve spolenosti a v neposledn ad je zde tak mnoho rad a posteh ze ivota se psem. Pjemn ten.

  Karel Bartek, redakce

  POMOCN TLAPKY - jAK TO veChNO zAALO

  ... ebi, zapni pota! tyitlapkypleskajopodlahuafenkanadenuhn,abysplnilapnsvpan. Od t doby, co mm Ebi, je ivot snadnj a veselej, taky mm vc znmch a ptel,usmvseslenaMachov.LabradorkuEbiproDanuvycviilaobecnprospnspolenostPomocntlapky.

  Pomocn tlapky = asistenn psi pro zdravotn postien a canisterapie (canis - latinsky pes, ili lba pomoc psa).Vervenci2001sepodnzvemPomocntlapkyrozjelunsojedinlprojektvcvikuprvnchtyasistennchps.UjehozrodustlizkuenchovatelacviitelHanaaPetrPIRNEROVI,manelOlgaaJiTOMaMichaelaFREEMAN.

  jak to vechno zaalo? Roku1999seunspromtalamerickdokumentovcvikuasistennchps.PojehozhldnutsenapozdjzakladatelePomocnchtlapekobrtilirodinn psluncinkterch zdravotnpostiench, zdaby senepokusilivycviitprontakovhopomocnka. Parta chovatelskch nadenc si ze zahrani opatila adu informaca studijnchmateril a v kvtnu2000na vlastn nklady rozjela pilotnprojektvcvikuprototypuchovnhopsaLojzy.trnctmscnatobylaofi-cilnzaloenao.p.s.Pomocn tlapkyscelosttnpsobnostaetnmiregionlnmiaktivitami.

  Pomocn tlapky nyn: Spolenostsejisedmletzabvchovem,pedvchovou,vcvikemape-dvnmasistennchpszdarmadodlouhodobhouvnzdravotnpo-stienmspoluobanmstennebozcelaupoutanmnainvalidnvozk,nevidomm,neslycmalidemsezchvatovmionemocnnmi.Za tu dobupedala tm osmdest tynohchkamardpo celeskrepublice,ztohonkoliktzv.ikovnchspolenkatipsynacanisterapii.SnkolikadalmispecilnvycvienmipsynavtvujpracovnciTlapekhospice,lebnydlouhodobnemocnchadomovysenior,navcdvaznichspolenostpedalasocilnmzazenmjakostlspolenky.

  - PT -

 • .: 4

  ZPravodajPomocnchTlaPek

  Prosinec 2008

  5 :.

  Promoce 2008

  Promoceasistennchps jevyvrchole-nmnaprceataksetknvechast-

  nkprojektuvcvikuasistennchps.Nattoslavnosti,ktersekonkadoronprv-

  nervnovousobotu,sesetkvajasistenntmy(klient a pes) se vemi, kte se spolupodleli nadlouh pprav novch tynohch asistent.Jsoujimivychovatel,cviitel,pracovncispolenosti,sponzoi,pvrenciaptelPomocnchtlapek. UpleitostipromocesevnitrumalhotriadomuExodusvTemonseloatsnilona150host,pjemnchlid,nevhajcchpomhatmnohapotebnmvesvmokol.NemaldkpatimanelskdvojicipanJaroslavBrouskovapanuLadislavuPotmilovi,kteseujalirolmodertor.

  Pedstavujeme jednotliv tmy:

  Dana Dvorkov a Krytof - AP49PosmolnmputovnnaelKrytofsvjdomovupanDanyvPraze.PanDanasepohybujepomocholeaKrytofdokonalepizpsobilsvjpohybjejchzi.Kritofsestalvytrvalmpodvaemspadlchpedmtibalannmpsem,kterpomhzdolvatproblmysrovnovhou.

  vt Mikul a Fina - S13ikovnspoleniceFinaijeodjara2007sVtkemMikulemveVstonovi-cchuTebe.Vteksenarodilstkmkombinovanmpostienmmozkua jepraktickynevidom,odkzannapiokol.Fina jeproVtkaskvlkamardka,hlavnsespolurdimazlpipolohovnahlednpikotk.Doprovzhonavechnyvletyaprochzky.Mamincepomhotvrnmdve pokud zrovnaneseVtka,pinenmplneknebobotiek.Ahlavndokedobtcelourodinupozitivnenergi.FinabylavychovnaMarcelouSomrovouzChomutova.

  jana Dokalkov a Nik - AP48PanJanaijesrodinouvPardubicchaodbeznajdoprovzlabradorNik,kterhovychovalimanelHoblkovi.PanJanNikpodvvecojupadne,otvrazavrdveeadoprovzjnavychzkch.Jenejentrplivmasis-tentem,aletakptelemdopohodyinepohody.

  Richard umpelk a Odra - S14SedmiletRapochzzOstravy.Zkennemochoupoutalanavozkajezvislnapimilujcchrodi.OdjarasestalaRovikamardkou,apromamkupomocnic,smetanovlabradorkaOdra.

  vlasta hntkov a Angelina - AP5423letVlastatrpoddtstvDMO.SpolusmaminkouijevmalvsceLuhovnaKarlovarsku.SpolenostjimdlblonatlabradorkaAngelina,kternejenepomhsbnmipodvacmipovinnostmi,aletakdoprovzVlastunadennchtoulkchprodou.

  jan Rygl a Rendy - AP5529letHonzaijevHradciKrlov.Bydlvesvmbyt,kdemupidennchpovinnostechpomhernlabradorkaRendy.Rendyjeholkaprokadouakci.DoprovzJananejennarehabilitaci,alepedevmtrplivek,adopracujenasvmPC.JakmileJanovincoupadne,potebujepodatjetuvdypipravenasjiskikamiibalstvvoch.

  Honzak:..Rendy mi moc obohacuje ivot, d se ct e ho od zkladu zmnila. Mm zodpovdnost, vychzky, starost o n, nenechat j samotnou doma. Jeliko m postien spov ve patn koordinaci pohybu, tak kdy sedm na vozku, jsem pln sobstan. Rendy mi pomh hlavn po psy-chick strnce, je to park se vm vudy. Obas se mi stane e upadnu, Rendy hned pinese mobil, abych mohl zavolat o pomoc. Tak mi otevr dvee, podv rzn pedmty kter mi upadnou, ale hlavn je to pro m kmo. Nesedm dky n jen doma, ale chodme spolu na vychzky, a obas spolu zlo-bme :o) Jsem za n velmi rd a chyb u jen kdy jsem hodinu bez n, je to moje zlatko .

  Lenka Neporov a Poly - AP53PanLenceje34letaijevBeclavi.Jemaminkou4-lethosynatpna.VystudovalaSZveValticchaosmletpracovalavnemocnicijakozdravot-nsetra.Od17letmroztrouenousklerzu(RS),atotoonemocnnjipo

  Rendy pi promoci ...

 • .: 6

  ZPravodajPomocnchTlaPek

  Prosinec 2008

  7 :.

  poroduupoutalona invalidn vozk. Lenka se touilavpiosebearodinuconejvceosamostatnit.Tosejste-

  npovedlopchodemPolydorodiny.Tatoerndraicejineust-ledrpiaktivitapomhpidennpiorodinu.

  Daniel Trojan a Ozzy - AP52DesetiletDanpochzzBroumova,odervnahodoprovzlabradorOzzy.Jakktatnek:N Ozzy je asn pejsek, kter nm do ivota pinesl mno-ho novho a hlavn mnoho pozitivnho. Je to Danekv pomocnk i kamard. Pomh mu a te ho u hlavn odpovdnosti, kterou do tto doby za svj ivot neml. Myslm, e ivot s pejskem bude velmi prospn pro ns vechny.

  Kamila Petruchov a hany - S1614letKamilajepostienDMOaspolusrodiiijevBrn.ParakoujejzlatretrviceHany,kterKamilepomhpedevmpirehabilitaciama-mincepipioni.

  Samuel Bal a Oris - S15PtiletSamkjepostienDMO.SpolusrodiiijevTroskotovicch.Kama-rdkousemustalalabradorkaOris,kterpomhpimotivanchareha-bilitanchhrch.

  Luk Blohlav a Oli - AP50TmdvanctiletLuk,k5.tdyzPlzn,ijeodltasesvtloulabra-dorkouOli.JeodnarozenpostienDMOaupoutnnainvalidnvozk.Jehofenkamu pomh jako doprovod pi prochzkch, podvmu pedmty,pomhsesvlknmatakjekamardkou.Luksnrehabilitujespolusrehabilitansestrou.LukrdcestujeaOlihovude,ivzahrani,do-provz.Lukovydalzliby jsou:poslechhudby, jzdanakole,plavn,rdjevespolenostiptel.

  David Navrtil a Deky - AP5125letDavidzBrna,modnarozenDMOapohybujeseofrancouzskchholch.Od8.ervna2007ijesblondnkouGeky.Gekyjevdobneptom-nosti rodivbornouspolenic.Pinpedmty,soustiodvua jakobalannpespomhpichzisvyrovnvnmstability.Davidsezajmoplavn,ovpoetntechnikuainternet.astojezdsGekyapomocrodi-navlety,chodnavychzkydoprodyvokolanakupovatdoobchod.Davidsespejskemsilajsoudobrmikamardy.

  vtek Pavlek a ja - AP56DesetiletVtekPavlekijesrodiiadvmasestramiVeronikouaKlrkouveSterchuHradceKrlov.VtektrpspastickouformouDMOapohy-bujesespomocmechanickhovozku.Vlistopadumubylakjehovelikradostipidlenapsasistentkaja.Jsouznichvelckamardi.Povdajsi,

  jahodoprovzpivechvychzkchankupech.Nejvce semu lb polohovn s jou, rd si nahv nohyankdyjejazaseteploukmpoltkempodhlavou.

  Dominik Svoboda a Kja - S17Odjara2008jeparkemproDomuzlatretrieverKja.Pomohlmuzvld-noutnronourekonvalescencipooperacinohouapomhmuvecvien.Samozejm,krompomocimaminpipioDominika,jeslunkemprocelourodinu.

  Vzhledem k tomu, e vcvik asistennch ps, na rozdl od vodcch, nen hrazen sttem, vcvik asistennch ps je zcela zvisl na tdrosti sponzor jednotlivc, firem, nadac, dotac a na vdlen innosti.

  z dopis klient:

  honza a Igor PeterkaO npadu: Kamardka se jednou manelky zeptala, jestli si nepipad jako Maxipes Fk (pines zmrzlinu, sko pro noviny, podej) Vdy jsou psi, kte jsou k tomu vycvieni. Tak se zrodil npad, opatit mi asistennho psa.O prvn setkn s tlapkami: Udivilo m, e vechno financuj jen ze sponzor-skch dar a pitom jednaj na vysok profesionln rovni A taky to, e se jedn o ist eskou

Search related