2
fzp Univerzitet Crne Gore Fakultet za pomorstvo Kotor Brodomašinstvo Primijenjene studije, 3 godine, 180 ects kredita Br. Naziv predmeta ECTS I semestar 1. Engleski jezik I 2 2. Tehnička mehanika 6 3. Matematika 6 4. Tehnologija i obrada materijala 6 5. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 3 6. Kompjuteri i inženjerska grafika 5 7. Pomorsko pravo 2 II semestar 1. Otpornost materijala 4 2. Osnovi elektrotehnike i elektronike 6 3. Termodinamika 6 4. Goriva, maziva i voda 5 5. Pomorska medicina 2 6. Konstrukcija i stabilitet broda 5 7. Engleski jezik II 2 III semestar 1. Engleski jezik III 2 2. Brodski parni kotlovi 3 3. Brodski električni uređaji 5 4. Brodske pomoćne mašine 5 5. Mašinski elementi 5 6. Brodski motori I 5 7. Brodska automatika 5 IV semestar 1. Brodski pomoćni sistemi i uređaji 5 2. Brodske parne i gasne turbine 5 3. Brodski motori II 6 4. Brodska električna postrojenja 4 5. Održavanje brodskog pogona 4 6. Engleski jezik IV 2 7. Priprema i upravljanje postrojenjem 4 V semestar 1. Engleski jezik V 3 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Brodska prekrcajna sredstva 6 4. Zaštita mora i životne sredine 5 5. Upravljanje brodskom posadom 6 6. Brodsko poslovanje 6 VI semestar Studentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita. 1. Engleski jezik VI 3 2. Tehnička dijagnostika 5 3. Otpor i propulzija broda 5 4. Upravljanje rizikom u pomorstvu 4 5. Održavanje i bezbjednost broda 5 6. Završni rad 8 Nautika Primijenjene studije, 3 godine, 180 ects kredita Br. Naziv predmeta ECTS I semestar 1. Engleski jezik I 3 2. Terestrička i praktična navigacija 9 3. Matematika 7 4. Primjene računara u pomorstvu 6 5. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 5 II semestar 1. Engleski jezik II 3 2. Osnovi brodske navigacione elektronike 8 3. Plovidbeno pravo 5 4. Pomorska medicina 4 5. Zaštita mora i životne sredine 5 6. Informacione tehnologije u pomorstvu 5 III semestar 1. Engleski jezik III 3 2. Elektronska navigacija 8 3. Manevrisanje i pravila za izbjegavanje sudara na moru 6 4. Astronomska navigacija 4 5. Pomorska meteorologija i okeanografija 4 6. Konstrukcija i stabilited broda 5 IV semestar 1. Engleski jezik IV 3 2. Krcanje i prevoz tereta 7 3. Pomorske telekomunikacije 6 4. Održavanje i bezbjednost broda 5 5. Brodski mašinski kompleks 6 6. Ekonomika brodarstva 3 V semestar 1. Engleski jezik V 5 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem 6 4. Tehnike pregleda i nadzora broda 5 5. Upravljanje brodskom posadom 5 6. Pomorske havarije i osiguranje 5 VI semestar Studentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita. 1. Engleski jezik VI 4 2. Nove transportne tehnologije 5 3. Otpor i propulzija broda 5 4. Upravljanje rizikom u pomorstvu 4 5. Pomorske agencije 4 6. Završni rad 8 Fakultet za pomorstvo Kotor 85330 Kotor, Dobrota 36, Crna Gora e-mail: [email protected] web: www.fzpkotor.com Kotor, 2012. navigare necesse est Planovi osnovnih studija

zp - pfkotor.ucg.ac.me · 1. Brodske električne mašine i pogoni 5 2. Brodska automatika II 3 3. Brodski motori I 5 4. Upravljanje brodskom posadom 4 5. Brodske pomoćne mašine

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: zp - pfkotor.ucg.ac.me · 1. Brodske električne mašine i pogoni 5 2. Brodska automatika II 3 3. Brodski motori I 5 4. Upravljanje brodskom posadom 4 5. Brodske pomoćne mašine

fzpUniverzitet Crne Gore

Fakultet za pomorstvo Kotor

BrodomašinstvoPrimijenjene studije, 3 godine, 180 ects kredita

Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

1. Engleski jezik I 22. Tehnička mehanika 63. Matematika 64. Tehnologija i obrada materijala 65. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 36. Kompjuteri i inženjerska grafika 57. Pomorsko pravo 2

II semestar1. Otpornost materijala 42. Osnovi elektrotehnike i elektronike 63. Termodinamika 64. Goriva, maziva i voda 55. Pomorska medicina 26. Konstrukcija i stabilitet broda 57. Engleski jezik II 2

III semestar1. Engleski jezik III 22. Brodski parni kotlovi 33. Brodski električni uređaji 54. Brodske pomoćne mašine 55. Mašinski elementi 56. Brodski motori I 57. Brodska automatika 5

IV semestar1. Brodski pomoćni sistemi i uređaji 52. Brodske parne i gasne turbine 53. Brodski motori II 64. Brodska električna postrojenja 45. Održavanje brodskog pogona 46. Engleski jezik IV 27. Priprema i upravljanje postrojenjem 4

V semestar1. Engleski jezik V 32. Sociopsihologija pomoraca 43. Brodska prekrcajna sredstva 64. Zaštita mora i životne sredine 55. Upravljanje brodskom posadom 66. Brodsko poslovanje 6

VI semestarStudentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita.

1. Engleski jezik VI 32. Tehnička dijagnostika 53. Otpor i propulzija broda 54. Upravljanje rizikom u pomorstvu 45. Održavanje i bezbjednost broda 56. Završni rad 8

NautikaPrimijenjene studije, 3 godine, 180 ects kredita

Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

1. Engleski jezik I 32. Terestrička i praktična navigacija 93. Matematika 74. Primjene računara u pomorstvu 65. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 5

II semestar1. Engleski jezik II 32. Osnovi brodske navigacione elektronike 83. Plovidbeno pravo 54. Pomorska medicina 45. Zaštita mora i životne sredine 56. Informacione tehnologije u pomorstvu 5

III semestar1. Engleski jezik III 32. Elektronska navigacija 83. Manevrisanje i pravila za izbjegavanje

sudara na moru 64. Astronomska navigacija 45. Pomorska meteorologija i okeanografija 46. Konstrukcija i stabilited broda 5

IV semestar1. Engleski jezik IV 32. Krcanje i prevoz tereta 73. Pomorske telekomunikacije 64. Održavanje i bezbjednost broda 55. Brodski mašinski kompleks 66. Ekonomika brodarstva 3

V semestar1. Engleski jezik V 52. Sociopsihologija pomoraca 43. Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem 64. Tehnike pregleda i nadzora broda 55. Upravljanje brodskom posadom 56. Pomorske havarije i osiguranje 5

VI semestarStudentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita.

1. Engleski jezik VI 42. Nove transportne tehnologije 53. Otpor i propulzija broda 54. Upravljanje rizikom u pomorstvu 45. Pomorske agencije 46. Završni rad 8

Fakultet za pomorstvo Kotor85330 Kotor, Dobrota 36, Crna Gorae-mail: [email protected]: www.fzpkotor.com

Kotor, 2012.

navigare necesse est

Planovi osnovnih studija

Page 2: zp - pfkotor.ucg.ac.me · 1. Brodske električne mašine i pogoni 5 2. Brodska automatika II 3 3. Brodski motori I 5 4. Upravljanje brodskom posadom 4 5. Brodske pomoćne mašine

Fakultet za pomorstvo (FZP) u Koto-ru bavi se pola vijeka obrazovanjem po-moraca. Pomorci koji su se obrazovali i obučavali na Fakultetu primjenjuju zna-

nja i vještine ploveći na brodovima širom svijeta. Pored pomoraca, na Fakultetu se obrazuju i dru-ga zanimanja pomorske struke, čija je djelatnost vezana za rad na kopnu: luke, marine, brodogra-dilišta, pomorske agencije, osiguranje, špedicija, pomorsko obrazovanje i dr.

Studijski programiU skladu sa Bolonjskim procesom, na Fakultetu za pomorstvo postoje osnovne akademske i pri-mijenjene studije u trajanju od tri godine - šest semestara, koje imaju 180 ects kredita.Osnovne akademske studije:- Menadžment u pomorstvu- Pomorske nauke.Osnovne primijenjene studije:- Nautika- Brodomašinstvo.

Upis na FZPFakultet za pomorstvo upisuje studente u tri upi-sna roka: junski, julski i avgustovski. Zbog velikog interesovanja studenata, često se mjesta na nekim studijskim programima popune u prva dva upisna roka. Detaljnije informacije o upisu možete naći na našem web site-u: www.fzpkotor.com.

fzpUniverzitet Crne Gore

Fakultet za pomorstvo Kotor

Pomorske naukeAkademske studije, 3 godine, 180 ects kredita

Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

1. Engleski jezik I 22. Osnovi elektrotehnike i elektronike I 63. Matematika I 54. Osnovi računarstva I 45. Tehnologija i obrada materijala 56. Sociopsihologija pomoraca 37. Navigacija I 5

II semestar1. Engleski jezik II 22. Matematika II 53. Osnovi računarstva II 44. Osnovi elektrotehnike i elektronike I 65. Tehnička mehanika 46. Konstrukcija i stabilitet broda 57. Inženjerska grafika u pomorstvu 4

III semestar1. Engleski jezik III 22. Otpornost materijala 33. Termodinamika 64. Navigacija II 55. Multimedijalni sistemi u pomorstvu 46. Mašinski elementi 57. Operaciona istraživanja I 5

IV semestar1. Engleski jezik IV 22. Brodska automatika I 53. Pomorske telekomunikacije 54. Operaciona istraživanja II 55. Pomorska meteorologija i okeanografija 36. Pomorsko pravo i havarije 57. Goriva, maziva i vode 5

V semestar1. Brodske električne mašine i pogoni 52. Brodska automatika II 33. Brodski motori I 54. Upravljanje brodskom posadom 45. Brodske pomoćne mašine 46. Manevrisanje i PIS 57. Multimodalni transport 4

VI semestar1. Brodski motori II 52. Brodski pomoćni sistemi i uređaji 43. Parna tehnika 34. Zaštita mora i životne sredine 35. Ekonomika brodarstva 46. Krcanje i prevoz tereta 47. Pomorska medicina 38. Elektronski navigacioni sistemi 4

Fizičko-tehnička mjerenja 4Upravljanje rizikom u pomorstvu 4Brodski rashladni uređaji 4Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 4Izabrana poglavlja iz fizike 4

Menadžment u pomorstvuAkademske studije, 3 godine, 180 ects kredita

Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

1. Ekonomija za menadžere 82. Poslovno pravo 63. Računari i informatika 64. Pomorstvo 56. Engleski jezik I 5

II semestar1. Matematika 82. Marketing usluga 63. Organizacija pomorskih preduzeća 64. Teorija menadžmenta 65. Sociologija 4

III semestar1. Pomorsko pravo 72. Menadžment u pomorstvu 83. Menadžment ljudskim resursima u pomorstvu 54. Engleski jezik II - pomorska terminologija 55. Brodarsko poslovanje 5

Ekonomika luka 5Menadžment luka 5Poslovne komunikacije 5

IV semestar1. Strategijski menadžment 72. Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu 73. Pomorske tehnologije transporta 64. Ekološki menadžment 56. Ekonomske integracije i EU 5

V semestarPredmeti na trećoj godini studija grupisani su u dva modula M1: "Carine, špedicija i osiguranje" i M2: "Pomorski transport".

1. M1, M2: Pomorsko osiguranje 72. M1, M2: Engleski jezik III - pom. koresp. 73. M1, M2: Ekonomika brodarstva 84. M1: Spoljna trgovina i međ. špedicija 86. M2: Pomorska ergosofologija 8

VI semestar1. M1: Međunarodni menadžment 82. M1: Marketing u pomorstvu 83. M1: Carine i carinsko poslovanje 74. M1: Pomorske agencije 7

M1: Finansiranje u pomorstvu 7M1: Savremeni privredni sistemi 7

5. M2: Lučka sredstva i njihovo iskorišćavanje 86. M2: Intermodalni transportni sistemi 87. M2: Osnove plovnih sredstava 78. M2: Upravljanje kvalitetom u pomorstvu 7

M2: Metode optimizacije u pomorstvu 7

U svim planovima predmeti koji nemaju redni broj, zajedno sa prvim koji ima, su izborni. Student bira jedan od njih.