of 16 /16

Zostań współwłaścicielem banku

  • Upload
    vandan

  • View
    227

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Zostań współwłaścicielem banku

Page 1: Zostań współwłaścicielem banku
Page 2: Zostań współwłaścicielem banku

Drogi Czytelniku,

Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma „Twój Bank”.

Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej społecz-ności. Chcemy, by „Twój Bank” stał się swego rodzaju forum, na którym prezentować będziemy najważniejsze lokalne wyda-rzenia z udziałem Banku i naszych Pracowników. Spróbujemy w przyjazny sposób przybliżyć Państwu szczegóły naszej ofer-ty oraz wartości, którymi kierujemy się w pracy bankowca.

Czasopismo „Twój Bank” stanowić będzie doskonałą okazję do zaprezentowania rezultatów naszej działalności oraz planów na przyszłość. Pragniemy być jak najbliżej naszych Klientów i naszych Udziałowców. Mamy nadzieję, że czasopismo pozwo-li Tobie, Drogi Czytelniku, poznać od nieco innej strony działalność banku. Twojego banku.

Życzymy miłej lektury!

Redakcja

SEKC JA EKSPERCK A 3

Spis treści

Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Z NASZEJ OFERT Y 5

Internet Banking – wygodniej i taniej

SMS Banking – wiesz, na co Cię stać

Doładowania telefonów komórkowych – nowa funkcjonalność Internet Bankingu

PayByNet – swoboda kupowania

ZMIENIAMY SIĘ DL A WAS 6

Prezes Waldemar Zieliński o zmianach wynikających z realizacji Strategii rozwoju Banku

Z Ż YCIA BANKU 7

Uczymy oszczędzać już od podstawówki – podsumowanie programu SKO

Tu rodzą się nowe firmy – współpraca Banku z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości

BS TORUŃ sponsorem koszykarskiego turnieju

Zintegrowani, zmotywowani, lepsi – z wizytą w Borach Tucholskich

Podziękowania dla Pani Danuty Deki

Gratulacje dla Pana Jerzego Dąbrowskiego

NASZ GOŚĆ 10

10 pytań do... Romana Gotowalskiego, właściciela TMC Transport

CIEK AWOSTKI FINANSOWE 12

Zostań współwłaścicielem banku

NASZE PORADY FINANSOWE 13

O sposobach finansowania inwestycji rozmawiamy z Panią Katarzyną Ziółkowską-Bytyń

REDAKC JA POLECA 15

Góry i kąpiele w Zell am See – wspaniałe miejsce na urlop o dowolnej porze roku

Lao Che – do posłuchania w samotności i do szaleństw na koncercie

Turzno – kolacja w pałacowym parku

Ciasto amerykańskie – słodki przysmak dla wygodnych

„Twój Bank” Magazyn Banku Spółdzielczego w ToruniuWYDAWCABank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń www.bstorun.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ: [email protected]

REDAKCJAREDAKTOR PROWADZĄCY: Grzegorz Flanz ZESPÓŁ: Małgorzata Chojnacka, Paulina Jankowska-Piszczek, Radosław Ruciński, Waldemar Rutkowski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA: Studio WHITE ART - www.whiteart.pl

Page 3: Zostań współwłaścicielem banku

3

SEKC JA EKSPERCK A

Twój Bank Listopad 2012 |

Czy polskie instytucje finansowe są bezpieczne? W obliczu afery finansowej związanej z bankructwem spółki Amber Gold oraz niepewnej sytuacji gospodarczej w Euro-pie, wielu z nas zapewne zastanawia się, jak efektywnie i bezpiecznie oszczędzać w dzisiejszych czasach. Pamiętając zawi-rowania w światowych finansach w okre-sie 2008-2010, zadajemy sobie również pytanie, czy współcześnie można jesz-cze ufać instytucjom finansowym. Rze-czywiście informacje, które docierały do nas z rynków finansowych w ostatnich latach nie napawały optymizmem. Naj-pierw bardzo ryzykowne transakcje ban-ków z USA i Europy Zachodniej przyczy-niły się do powstania strat sięgających bi-lionów dolarów oraz realnego zagrożenia upadku światowego systemu finansowe-go. W efekcie w wielu krajach wysokoro-zwiniętych nastąpiło ograniczenie finan-sowania inwestycji, produkcji i konsump-cji, co z kolei przełożyło się na spowol-nienie lub nawet załamanie gospodarcze. Pogorszenie w latach 2008-2010 ogólnej koniunktury na rynku światowym, ko-nieczność realizacji licznych programów naprawczych oraz masowe zadłużanie się budżetów państw z powodu braku dostatecznych wpływów doprowadziły do powstania kryzysu finansów publicz-nych. W niektórych krajach (np. Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy Irlandii) poja-wiła się nawet realna groźba niewypła-calności wymagająca szybkiej pomocy międzynarodowej. Na szczęście polskiej gospodarce i systemowi finansowemu udało się uniknąć tak poważnych pro-blemów. Ponieważ instytucje finansowe w Polsce, w tym zwłaszcza banki, nie an-gażowały się w bardzo ryzykowne ope-racje zagraniczne, stąd uniknęły poważ-niejszych strat i utrzymały zdolność płat-niczą. Oczywiście nie oznacza to, że pol-

ski rynek nie odczuł konsekwencji świa-towego kryzysu. Przede wszystkim bar-dzo gwałtownie osłabił się polski zło-ty, wystąpiła niezwykle silna bessa na giełdzie, a rynek pieniężny (pożyczko-wy) praktycznie zamarł. Niemniej kiedy w USA i Europie Zachodniej wydawano miliardy dolarów czy euro na uzdrowie-nie instytucji finansowych, w Polsce nie mieliśmy ani jednego banku zagrożone-go upadłością. To niewątpliwie duży suk-ces, świadczący zarówno o dojrzałości i stabilności sektora finansowego w Pol-sce, jak również potwierdzający ostroż-ne, odpowiedzialne i bezpieczne zarzą-dzanie bankami.

Czy oszczędzanie jest zawsze bez-pieczne?Chociaż w ostatnich latach sektor usług finansowych w Polsce działał sprawnie i bez poważniejszych zakłóceń, bankruc-twa spółek Finroyal, a następnie Amber Gold, zmieniły pogląd wielu Polaków na oszczędzanie i pokazały, że nie każ-dej instytucji warto powierzać pieniądze. W obu przypadkach tysiące klientów boleśnie przekonało się jak ryzykowne i brzemienne w skutkach może być loko-wanie środków w tzw. parabankach. Pa-rabanki to generalnie podmioty prowa-dzące działalność zbliżoną do banków (stąd jej określenie shadow banking), ale nie posiadających odpowiednich za-bezpieczeń prawnych i finansowych oraz będących poza kontrolą Komisji Nadzo-ru Finansowego (KNF). Działalność pa-rabanków zasadniczo nie jest nielegalna, aczkolwiek podmioty te często funkcjo-nują na granicy prawa bądź wykorzystu-ją luki w przepisach. Największym pro-blemem jest to, że nie podlegają one re-strykcyjnym regulacjom i ograniczeniom narzucanym przez prawo, co powodu-je, że ich klienci są chronieni w sposób niedostateczny. Przykładowo podmio-

ty te mogą swobodnie kształtować treści umów, uprzywilejowując swoją pozycję czy też mogą lokować środki w dowol-ne instrumenty finansowe, w tym bardzo ryzykowne, nie dając jednocześnie odpo-wiedniej gwarancji zwrotu pieniędzy de-ponentom. W stosunku do ich kadr za-rządzających nie stawia się praktycznie żadnych wymogów co do wykształce-nia, wiedzy i doświadczenia. Od para-banków nie wymaga się również posia-dania odpowiednio wysokiego kapita-łu własnego, który należycie chroniłby je przed bankructwem w czasie zawi-rowań i kryzysów. Ryzyko ponoszone przez osoby korzystające z usług para-banków jest zatem ogromne. Ostatecz-na liczba poszkodowanych oraz kwota utraconych pieniędzy w aferze Finroyal i Amber Gold nie jest jeszcze znana. We-dług wstępnych szacunków w pierwszym przypadku oszukanych zostało około 600, w drugim około 7 tys. osób. Łącz-ne straty oszczędności szacowane są na ok. 50 i 300 mln zł. To dużo, biorąc pod uwagę, że pieniądze klientów (w formie kontraktów lokacyjnych) przyjmowały podmioty, które praktycznie nie miały do tego uprawnień, ani nie dawały żad-nej gwarancji ostrożnego i odpowiedzial-nego zarządzania środkami. Podane licz-by jednocześnie pokazują, jak mało Pola-cy wiedzą o bezpiecznym i efektywnym oszczędzaniu oraz jak łatwo powierza-ją swoje oszczędności w nieodpowied-nie ręce.

Jak oszczędzać bezpiecznie i efektyw-nie?Oszczędzanie zasadniczo służy groma-dzeniu wolnych środków pieniężnych na cele przyszłej konsumpcji przy jed-noczesnym zabezpieczeniu się przed utratą siły nabywczej (skutkami wzro-stu cen w gospodarce czyli inflacji).

Jak oszczędzać w obecnych czasach?

Oszczędzanie zasadniczo służy gromadzeniu wolnych środków pieniężnych na cele przyszłej konsumpcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu się przed utratą siły nabywczej (skutkami wzrostu cen w gospodarce czyli inflacji). Proces ten co do zasady powinien być bezpieczny.

Michał Buszko

Page 4: Zostań współwłaścicielem banku

4

SEKC JA EKSPERCK A

Twój Bank Listopad 2012 |

dr Michał Buszko - adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca Universite Angers we Francji oraz programu EMBA Domini-can University w Chicago, stypendysta Nottingham Trent University; autor kilkudzie-sięciu profesjonalnych publikacji dotyczącej tematyki finansowej.

... banki spółdzielcze,

oferują lepsze oprocento-

wanie niż banki duże,

powszechnie reklamują-

ce się lub których placów-

ki spotykamy często

na ulicach miast

Po wskazaniu kilku podstawowych sposo-bów oszczędzania, warto również przyjrzeć się kilku zasadom, które pomogą zwięk-szyć nasze bezpieczeństwo i efektywność oszczędzania:

1. Nie lokujmy wszystkich pieniędzy w jednej formie i w jednym miejscu. Wy-bierając różne produkty oszczędnościowe w różnych instytucjach rozpraszamy ryzy-ko.

2. Nie lokujmy pieniędzy w instrumenty finansowe, których konstrukcji lub zasad funkcjonowania nie rozumiemy.

3. Zachowajmy szczególną ostrożność w odniesieniu do produktów finansowych o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu. Wysokie oprocentowanie wynika zazwy-czaj z podwyższonego ryzyka lub dodatko-wych warunków bądź ograniczeń, które są nakładane na klienta.

4. Unikajmy ofert instytucji parabanko-wych nienadzorowanych przez KNF. Pamię-tajmy, że Komisja jest powołana m.in. po to, by chronić nas przed złymi praktykami finansowymi.

5. Inwestujmy w długim horyzoncie tylko te pieniądze, co do których możemy mieć pewność, że nie będziemy ich potrzebo-wać w krótkim czasie. Założenie wielolet-niej lokaty, a następnie wypłacenie środ-ków przed terminem skutkuje zwykle utra-tą odsetek.

6. Oszczędzajmy w tej walucie, w której osiągamy dochody. Założenie lokaty w wa-lucie obcej, podczas gdy zarabiamy w zło-tych, może skończyć się nieodzyskaniem znaczącej części wpłaconych środków na skutek niekorzystnej zmiany kursu waluto-wego.

7. Pamiętajmy o podatku dochodowym. Praktycznie każda forma oszczędzania w Polsce objęta jest podatkiem od docho-dów z kapitału. Nasz faktyczny zysk będzie zatem o 19% niższy. Dotyczy to lokat ban-kowych, rachunków oszczędnościowych czy obligacji.

powszechnie reklamują

ce się lub których placów

ki spotykamy często

na ulicach miast

... banki spółdzielcze,

oferują lepsze oprocento-

wanie niż banki duże,

powszechnie reklamują

Proces ten co do zasady powinien być bezpieczny, a więc nabywanie akcji, tytu-łów uczestnictwa w funduszach inwesty-cyjnych, nieruchomości, złota czy innych aktywów, których cena może znacznie zmienić się pomiędzy kupnem i sprze-dażą, powinno być raczej nazywane in-westowaniem – tzn. celowym wystawia-niem się na ryzyko dla osiągnięcia zysku. Najprostszą, najłatwiej dostępną i zara-zem jedną z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania pozostają tradycyj-ne lokaty lub rachunki oszczędnościowe w bankach. Możemy z nich dziś uzyskać średnio 5-7% odsetek w skali roku. De-cydując się na lokatę musimy pamiętać, że pieniędzy najczęściej nie możemy wy-

płacić przed terminem jej zakończenia, a jeśli to zrobimy, stracimy większość lub całość oczekiwanego zysku. Jeżeli zatem chcemy mieć nieco większą elastyczność w dysponowaniu oszczędnościami, wy-bierzmy rachunek oszczędnościowy, któ-ry możemy bezpłatnie otworzyć w więk-szości banków. W praktyce rachunek ten może być nieco niżej oprocentowany niż tradycyjne lokaty, ale daje nam możli-wość bezpłatnego wypłacenia środków bez utraty odsetek (zwykle raz w mie-siącu). Decydując się na wybór banku, w którym otworzymy lokatę lub rachunek oszczędnościowy powinniśmy pamiętać, iż często mniejsze podmioty, w tym np. banki spółdzielcze, oferują lepsze opro-centowanie niż banki duże, powszech-nie reklamujące się lub których placów-ki spotykamy często na ulicach miast. Po prostu, mniejsze podmioty muszą bar-dziej aktywnie konkurować o pieniądze klientów, by mogły potem sprzedać je w postaci kredytów. Podmioty duże, któ-

re z racji gęstej sie-ci palcówek i wielu ra-

chunków, dysponują ogromną wartością depozytów, nie są skłonne płacić wyższe-go oprocentowania. Niezależnie od wybranego banku, o ile jest to podmiot zarejestrowany w Pol-sce, gwarancje zwrotu depozytów sta-nowią równowartość 100.000 euro. Podmiotem gwarantującym jest w tym przypadku Bankowy Fundusz Gwa-rancyjny, tzn. specjalny fundusz two-rzony przez wszystkie banki w Polsce na wypadek upadłości któregokolwiek z nich.Coraz częściej w ofertach banków po-jawiają się złożone produkty określane jako lokaty strukturyzowane lub poli-sy lokacyjne. Są to instrumenty o niety-powych właściwościach, które stanowią swoisty kompromis pomiędzy oszczę-dzaniem i inwestowaniem, pozwalając w umiarkowany sposób wystawiać się na ryzyko w zamian za dodatkowy zysk. W praktyce są one zwykle połączeniem dwóch lub więcej instrumentów finanso-wych, np. lokat i ubezpieczeń czy instru-mentów pochodnych. Produkty te za-zwyczaj gwarantują stosunkowo niewiel-ki stały procent – na poziomie niższym niż w tradycyjnych lokatach (np. 2-3%), ale dają przy tym szansę dodatkowe-go zarobku pod warunkiem zmiany cen określonych aktywów, np. ropy naftowej, złota, czy kursów walut. Ostateczny zysk, jaki osiąga się z takich produktów, nie jest z góry znany. Zazwyczaj w przypad-ku produktów strukturyzowanych otrzy-muje się gwarancję zwrotu kapitału, co oznacza że w przypadku niekorzystnych zmian cen na rynku finansowym klient wypłaci tyle, ile zainwestował.

Jeżeli chcemy oszczędzać jednocze-śnie bezpiecznie i długoterminowo (w okresie kilku lat) dobrym rozwiąza-niem będą obligacje skarbowe. Instru-menty te można kupić przede wszyst-kim poprzez stronę internetową Mini-sterstwa Finansów, w banku PKOBP SA lub na giełdzie. Ponieważ ich emitentem jest Skarb Państwa, stąd uważa się, że są pozbawione ryzyka upadłości. Obligacje skarbowe oferują zwykle oprocentowa-nie stałe, obecnie zbliżone do lokat ban-kowych (od 4 do 6% rocznie). W zależ-ności od serii, wypłatę odsetek otrzyma-my z góry, raz lub dwa razy w roku bądź też na koniec oszczędzania – w momen-cie wykupu obligacji przez Ministerstwo Finansów.Osoby posiadające nieco większą wiedzę finansową mogą lokować oszczędno-

ści w obligacjach przedsiębiorstw, ban-ków spółdzielczych lub jednostek samo-rządu terytorialnego, dostępnych przede wszystkim na rynku Catalyst prowadzo-nym przez Giełdę Papierów Wartościo-wych w Warszawie. Instrumenty te umoż-liwiają osiąganie zysku z odsetek na po-ziomie od ok. 8 do 16% rocznie przy mniejszym poziomie ryzyka niż w przy-padku akcji. Oprocentowanie tego typu obligacji jest przeważnie zmienne, a od-setki wypłacane są zwykle co pół roku. Na tle obligacji przedsiębiorstw obligacje banków spółdzielczych i jednostek sa-morządowych dają nieco niższy zysk, ale też, ze względu na specyfikę emitentów, są mniej ryzykowne.

Page 5: Zostań współwłaścicielem banku

Z NASZEJ OFERT Y

Czy korzystanie z INTERNET BANKINGU jest bezpieczne?

W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosu-je różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Klient otrzymuje od Ban-ku unikalny Identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowa-nia Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chro-ni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych.

Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez Użytkownika jednorazowego kodu. Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela. W zależności od wybranej przez siebie opcji:

Warto dodać, że połączenie z Bankiem jest szyfrowane – chronione 256 bitowym protokołem szyfrującym SSL.

Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia dokonanie podstawo-wych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzenie stanu swoich oszczędności o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Wystarczy kompu-ter i dostęp do Internetu.Podstawowe czynności, jakie można zrealizować za pomocą Internet Ban-king to:

Internet Banking pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wizytę w placów-ce bankowej. Dzięki Internet Banking zawsze jesteś pierwszy w kolejce.

INTERNET BANKINGSMS Banking to serwis informacyjny umożliwiający dostęp do informa-cji dotyczących rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowe-go z dowolnego miejsca na świecie w postaci krótkich wiadomości teksto-wych SMS. SMS zawiera informacje o bieżącym saldzie, informację o obro-tach na rachunku oraz kwocie dostępnych środków.W zależności od wybranej opcji Klient otrzymuje komunikat SMS o wybra-nej porze dnia lub każdorazowo już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji na rachunku.SMS Banking pozwala śledzić stan i operacje na rachunku bez konieczności wizyt w placówce, wykonywania telefonu do doradcy czy też logowania się na własny rachunek poprzez Internet.

Czy korzystanie z SMS BANKINGU jest bezpieczne?SMS Banking nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę środków przez Klienta. Warto jednak pa-miętać, że w momencie utraty telefonu osoba, która pozyska utraco-ny telefon może dowiedzieć się o stanie rachunków i ostatnich opera-cjach wykonanych przez użytkownika, a co gorsze może na bieżąco do-wiadywać się o nowych zdarzeniach na rachunku. Jedynym zabezpiecze-niem danych przechowywanych w telefonie są zabezpieczenia telefonu. Wskazane jest więc, by sukcesywnie kasować w telefonie wiadomości wy-słane i odebrane. W przypadku utraty telefonu należy jak najszybciej taki telefon zastrzec u operatora sieci oraz dokonać stosownej zmiany nume-ru w Banku.

Możliwość doładowania telefonów komórkowych pre-paid to jedna z wielu funkcjonalności dostępnych dla użytkowników Internet Bankingu.

Jak to robić i ile to kosztuje?Po zalogowaniu się do Internet Bankingu wyświetlają się dodatko-we usługi dostępne w koncie internetowym. Wśród nich dołado-wania. Wystarczy wybrać tę usługę, następnie operatora i wprowa-dzić numer telefonu, który chcemy doładować oraz wybrać kwo-tę doładowania. Przejrzysty system Internet Banking poprowa-dzi użytkownika „krok po kroku” do poprawnego doładowania. Konto wskazanego telefonu zostanie doładowane natychmiast. Dołado-wania można dokonywać o każdej porze, usługa dotyczy operatorów - T-Mobile, Orange, Plus, Heyah, Sami Swoi oraz Play.Doładowanie nie wiąże się z żadną dodatkową prowizją.

DOŁADOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH WPROST Z KONTA BANKOWEGO

SMS BANKING

Bank Spółdzielczy w Toruniu dołączył do grona firm oferu-jących natychmiastowe zakupy przez Internet. Teraz jesz-cze łatwiej i szybciej można dokonywać transakcji.PayByNet to system gwarantowanych natychmiasto-wych płatności internetowych opracowany przez Krajo-wą Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zre-alizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klien-ta. Istotnym faktem jest to, że funkcjonalność natychmia-stowych płatności internetowych za pomocą PayByNet jest całkowicie darmowa i nie muszą Państwo uiszczać do-datkowej prowizji z tego tytułu.Obecnie funkcjonalność PayByNet oferowana jest w ponad 180 sklepach i stale rośnie. Pełną listę sklepów można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Roz-liczeniowej.

PayByNet

sprawdzenie stanu rachunku, wykonywanie przelewów,tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,zakładanie i likwidowanie lokat,uzyskanie informacji o lokatach,uzyskanie informacji o kredytach,składanie zleceń okresowych,śledzenie historii operacji,wydruk potwierdzenia wykonania operacji,eksport i wydruk wyciągów.

Klient wpisuje kod, otrzymywany w postaci SMS na wskazany przez niego telefon komórkowy lub

Klient wpisuje żądany kod z listy haseł jednorazowych, którą otrzymuje z Banku w zabezpieczonej kopercie.

Page 6: Zostań współwłaścicielem banku

Z Prezesem o StrategiiRozmowa z Prezesem Waldemarem Zielińskim o zmianach wynikających z realizacji Strategii rozwoju Banku.

Stabilność to niezwykła wartość,

szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. Chcemy być instytucją bezpieczną,

która stanowi ostoję bezpieczeństwa dla

swoich klientów i udziałowców.

T

C

J

C

J

C

N

C

wój Bank: Właśnie mija rok odkąd objął Pan stanowisko Prezesa Za-

rządu. Co było największym wyzwaniem tego mijającego okresu?Waldemar Zieliński: Faktycznie, począw-szy od 29.09.2011 r. Zarząd banku działa w nowym składzie. Od samego początku pracy na stanowisku Prezesa staram się dawać sygnały, że priorytetem dla mnie i całego Zarządu jest realizacja przyjętej Strategii rozwoju.

zy Strategia jest Pana autorską pracą?

Nie. Aktualna Strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu przyjęta jest na okres 2011-2014 i została uchwalona jeszcze wtedy, gdy pełniłem funkcję Wi-ceprezesa Zarządu. Aktywnie uczestni-czyłem w jej przygotowaniu, w pełni się z nią identyfikuję. Do jej przygotowania włączone zostało szerokie grono pracow-ników Banku, członków Rady Nadzor-czej, uwzględniliśmy także uwagi płyną-ce od naszych udziałowców. Moim zada-niem jest doprowadzić do wdrożenia założeń Strategii, która – w mojej oce-nie – przyniesie szereg korzyści zarów-no klientom, jak i udziałowcom oraz pracownikom Banku.

akie są najważniejsze założenia tej Strategii?

Po pierwsze, Strategia jasno wskazu-je sens naszego działania jako banku – chcemy pomagać lokalnym firmom, rol-nikom i osobom prywatnym w realiza-cji ich planów rozwojowych. Niesie to za sobą bardzo istotne konsekwencje: chce-my koncentrować się na rynku lokalnym, a także chcemy być dla naszych klientów doradcami w ich sprawach finansowych.Po drugie, Strategia rozwoju Banku Spół-dzielczego w Toruniu na lata 2011-2014 precyzuje, że naszym celem jest zrów-noważony i kompleksowy rozwój, dzię-ki któremu Bank stanie się istotnym gra-czem na lokalnym rynku finansowym.

zy w związku z tym Bank planuje uruchomienie kolejnych placówek?

Aktualnie nie widzimy takiej potrzeby. Nie planujemy poszerzać terenu nasze-

go działania, więc rozwój sieci na no-wym terenie jest na razie wy-kluczony. Chce-my być silni tam, gdzie już dziś mamy swoje placówki – w Toru-niu i jego najbliższej okolicy.

ak chcecie to zrobić?Dokładnie przyglądamy się tenden-

cjom, zachodzącym na rynku banko-wym, obserwujemy zachowania i ocze-kiwania naszych klientów. Dostrzegamy, że coraz większą popularnością cieszą się zdalne kanały dostępu i urządzenia samoobsługowe. Już dziś proste transak-cje, takie jak przelewy, wypłata gotówki, czy też sprawdzenie salda, nie wymagają placówki – można je realizować posiada-jąc zwykły komputer, telefon komórkowy czy też korzystając z bankomatu.

zyżby placówki miały zupełnie zniknąć?

Niektórzy, zachęceni sukce-sem banków internetowych, wybierają taką drogę. Uwa-żam to za błąd. My wciąż chcemy być silni również sie-cią naszych placówek. Widzi-my jednak, że zmienia się za-kres tych usług, które wy-magają osobistego kontak-tu klienta z doradcą. W tym celu modernizujemy rów-nież nasze placówki – by w lepszym stopniu odpo-wiadały potrzebom naszych klientów.

a czym polega ta zmia-na?

Zmiana naszych placówek jest jednym z namacal-

nych rezultatów wdra-żania naszej Stra-tegii. I nie chodzi

tu tylko o ich wy-gląd. Kluczowa jest zmiana spo-sobu obsługi – w zmodernizo-wanej placówce wszystkich klien-

tów zachęcamy do tego, by usiedli przy

stanowisku na dłu-żej i porozmawiali z nami

o swoich sprawach finansowych. A nasi pracownicy postarają się zapropo-nować takie rozwiązania, których korzy-ści będą odczuwalne przez klienta. W no-wym modelu placówki nie ma zakrato-wanych okien kasowych, nie ma szyb-kiej obsługi na stojąco. Nie ma barier między bankiem a klientem. Jest bank, który pełni rolę partnera dla klienta.

zy tak zmodernizowane zostaną wszystkie placówki?

Tak, Strategia rozwoju zakłada, że do końca 2014 roku wszystkie placówki na-szego banku zostaną zmodernizowane według nowego wzorca.

ZMIENIAMY SIĘ DL A WAS

6 Twój Bank Listopad 2012 |

Page 7: Zostań współwłaścicielem banku

akie inne elementy Strategii rozwoju Banku wskazałby Pan jako kluczowe?

Trudno mi wskazać, które działania są ważniejsze, a które mniej istotne. W ra-mach Strategii realizujemy 14 projektów i wszystkie one mają przyczynić się do sukcesu banku jako całości. Skoro wspo-mniałem już o modernizacji placówek jako tym działaniu, które każdy klient może sam zobaczyć, chętnie opowiem o tych działaniach, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, ale które są bardzo ważne, jeśli chodzi o przyszłe sukcesy banku.

óż to takiego?Ostatni rok to w naszej firmie okres

wielu ważnych decyzji dotyczących wy-boru kadry menedżerskiej. Do efektyw-nego zarządzania bankiem o takiej skali działania i takiej sieci placówek potrzeb-ny jest zespół menedżerów, a nie wła-dza skupiona w 3-osobowym zarządzie. Kompetentna kadra kierownicza z odpo-wiednimi uprawnieniami to w mojej oce-nie podstawa sukcesu banku. Tylko wów-czas bowiem zarząd banku może poświę-cić się sprawom strategicznym, kluczo-wym dla przyszłości firmy.

zy taką kadrę już Pan dobrał?Tak, wszystkie kluczowe stanowi-

ska w banku zostały obsadzone. Niezwy-kle się cieszę, że wybraliśmy osoby z we-wnątrz naszej firmy. Jak na razie mogę powiedzieć, że osoby te sprawdzają się w nowych rolach. Nie szukaliśmy me-nedżerów na zewnątrz i mimo pew-nych obaw co do poszczególnych kan-dydatur, dziś cieszę się z podjętych de-cyzji. Chciałbym także zaznaczyć, że wy-bór osób to nie wszystko, kluczowe jest bowiem przekazanie im odpowiednich uprawnień. To pewien przełom w naszej firmie. Podział zadań, szybkie i odpowie-dzialne decyzje, profesjonalizm i spraw-ność – oto preferowany przez mnie spo-sób zarządzania. Pierwsze pozytywne efekty takiego działania już obserwuje-my i jestem pewien, że kolejne zobaczy-my już niedługo.

ówi Pan o kadrze kierowniczej. A co z innymi pracownikami?

Troska o rozwój kompetencji pracow-ników to priorytet jednego z projektów strategicznych. Szkolimy pracowników z tego, co jest im najbardziej potrzebne do efektywnej pracy. Już od przyszłego roku będziemy realizowali ściśle określo-ne plany rozwoju pracowników - tak, by byli coraz lepiej przygotowani do świad-czenia usług na coraz wyższym pozio-mie. Zależy mi przy tym na jak najwięk-szym poziomie satysfakcji naszych pra-cowników i wierzę, że efekty wdrażanej Strategii przełożą się także na korzyści dla naszej kadry.

jakich nowości w ofercie mogą spo-dziewać się klienci?

Nie da się ukryć, że nasz klient się zmie-nia – oczekuje nowych produktów, no-wych możliwości. Jeśli chodzi o zmia-ny w ofercie to mogę zapewnić, że wszystkie nasze decyzje będą nakiero-wane głównie na udoskonalanie pro-duktów dostępnych w zdalnych kana-łach – Internecie i urządzeniach samo-obsługowych. Wdrożyliśmy nowy sys-tem informatyczny i dziś wszyscy nasi klienci mogą swobodnie i bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Po-przez komunikaty SMS klienci mogą na bieżąco obserwować stan swojego kon-ta. Do oferty wprowadzamy karty zbli-żeniowe. Wszystkie te działania będzie-my dalej rozwijać, by sprostać oczekiwa-niom naszych klientów. Chcę jednak zde-cydowanie zaznaczyć, że absolutnie nie chcemy zmienić naszego banku w bank internetowy. Tradycyjny klient, wybie-rający obsługę wyłącznie w placówce, to dla nas równie ważny klient. Tu je-steśmy i chcemy być w dalszym ciągu liderem na rynku. Nie chcemy powie-lać działań banków konkurencyjnych, które poprzez radykalny wzrost opłat praktycznie wyrzucają klientów do In-ternetu lub radykalnie się takich klien-tów pozbywają. Chcemy być tradycyj-nym, lokalnym bankiem, z różnorod-nymi kanałami dostępu – zarówno po-przez placówkę, jak i poprzez zdalne kanały, wykorzystujące nowinki tech-nologiczne.

hciałbym także zapytać o pewne pojęcia, które eksponujecie pań-

stwo w placówkach i na materiałach re-klamowych. Proszę o kilka słów o każ-

dej z nich.Faktycznie, od jakiegoś czasu mocno

eksponujemy 4 wartości: partner-stwo, solidność, tradycję i sta-

bilność. Nie są one wybrane przypadkowo. Uznaliśmy,

że są to najważniejsze idee, które wyzna-

czają nam filozofię naszego działania.Po pierwsze, chcemy być partnerem dla lokalnego biznesu, rolnictwa, mieszkań-ców Torunia i okolic. Chcemy działać tak, by zdobywać zaufanie naszych klientów, by współpracować z nimi przez wiele lat, na dobre i na złe.Po drugie, staramy się być wiarygodny-mi profesjonalistami, którzy udzielają klientom wskazówek i są w stanie brać za nie odpowiedzialność. Chcemy do-bierać takie rozwiązania, które są w in-teresie zarówno banku, jak i klienta. Ofe-rujemy proste produkty, nie stosujemy „gwiazdek”. Staramy się udoskonalać na-szą ofertę, dbając o satysfakcję naszych klientów.

tradycja? Niektóre banki świętu-ją swoje 10-lecie. Tradycja banku

spółdzielczego jest chyba znacznie dłuż-sza?Wielokrotnie. Nasze korzenie sięgają 1896 roku, tak długa tradycja zobowiązu-je nas do pielęgnowania idei twórców na-szego banku. Chcemy kierować się ide-ami naszych założycieli – działać dla do-bra lokalnej społeczności.

radycja była trzecia. A ostatnia?Ostatnią wskazywaną wartością jest

stabilność.

ziś dominuje energia, parcie do przodu, a Pan o stabilności. Nie bo-

icie się, że zostaniecie z tyłu?Stabilność to niezwykła wartość, szcze-gólnie w dzisiejszych trudnych czasach. Chcemy być instytucją bezpieczną, która stanowi ostoję bezpieczeństwa dla swo-ich klientów i udziałowców. Nie będzie-my angażować się w ryzykowne przedsię-wzięcia. Wielu z tych, którzy przechwa-lali się swoim dynamicznym rozwojem, dziś już nie ma na gospodarczej mapie świata. My będziemy rozwijali się w spo-sób zrównoważony, tj. w takim stopniu, na jaki pozwalają nam nasze kapitały.

ardzo dziękuję za wszystkie infor-macje na temat Strategii działania

Banku, na czele którego Pan stoi.Jeśli mogę jeszcze jedno słowo?

czywiście.Mimo trudnych czasów, osiągamy

bardzo dobre wyniki finansowe. Mimo wielkiej konkurencji i utrudnień towa-rzyszących modernizacji placówek, nasi klienci wciąż są z nami. Nasi pracownicy dzielnie znoszą trudy i podejmują nowe wyzwania. Chciałbym im wszystkim za to podziękować. Cieszę się, że mam przy-jemność realizować z nimi nasze strate-giczne działania.

Dziękuję za rozmowę.

J

C

C

M

A

C

A

T

D

B

O

ZMIENIAMY SIĘ DL A WAS

7Twój Bank Listopad 2012 |

Page 8: Zostań współwłaścicielem banku

Gratulujemy wygranych – laureaci kolejnej loterii bankowej odebrali swoje nagrody

Z przyjemnością informujemy o rozlosowaniu kolejnych nagród w loterii „Lokata z nagrodami”. Tym razem do laureatów trafiły: skuter, telewizor LG, wieże stereo oraz wypiekacze Zelmer. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w loterii było założenie „Lokaty z nagrodami” na kwotę m.in. 500 zł oraz dotrzymanie okresu jej trwania (3 lub 6 miesięcy).

- Pan Czesław z Torunia – skuter- Pani Maria ze Złejwsi Wielkiej – telewizor LG- Pan Piotr z Łążyna – wieża stereo- Pan Roman z Cierpic – wieża stereo- Pani Elżbieta z Golubia Dobrzynia – wieża stereo- Pani Stanisława z Torunia – wypiekacz Zelmer- Pan Kazimierz z Łubianki – wypiekacz Zelmer- Pan Zbigniew z Torunia – wypiekacz Zelmer- Pani Lucyna z Torunia – wypiekacz Zelmer- Pani Jadwiga z Torunia – wypiekacz Zelmer

Pełna lista laureatów znajduje się poniżej:

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach „Lokaty z nagrodami”.

Tu rodzą się nowe firmy– współpraca BS TORUŃ z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości

Niezmiernie miło jest nam oznajmić, iż Bank Spółdzielczy w Toruniu stał się oficjalnym partnerem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). Jest to organizacja wspierająca osoby, które po raz pierwszy wkraczają w świat biznesu.

„Podpisanie umowy partnerskiej z AIP ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ działalność tej organizacji w sposób bezpo-średni wiąże się z sektorem małych i średnich firm, czyli obsza-rze w którym jesteśmy lokalnym liderem na rynku. Dlatego też współpraca z AIP jest dla nas nie tylko elementem poprawiania wizerunku naszej marki, ale również szansą na zdobycie nowych klientów. Myślę, że w najbliższym czasie uda nam się przygoto-wać kilka ciekawych propozycji dla uczestników AIP” – powie-dział Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Umowa partnerska pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Toruniu została podpisana przy okazji otwarcia nowego projektu „Cre-ative Lab” – czyli programu wspierania przedsiębiorczości mini-malizującego bariery w zakładaniu własnej działalności. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów, którzy nieba-wem wejdą na rynek pracy, ale również do osób z klas matural-nych, które już teraz myślą o swojej przyszłości. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczych postaw oraz zachęcenie uczestników do zakładania własnego biznesu po-przez inspirowanie ich, kreowanie nowych pomysłów, stwarza-nie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń oraz budowanie przedsiębiorczej społeczności.

Celem programu Szkolnych Kas Oszczędności jest popularyzacja oszczę-dzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W programie popularyzowanym przez Bank Spółdzielczy w Toruniu wzięło udział 8 szkół z następujących miejscowości: Bruki Unisławskie, Kokocko, Łążyn, Ostaszewo, Pigża, War-szewice, Wybcz oraz Zławieś Wielka.

Program został skonstruowany w taki sposób, aby zmotywować szkoły do rywalizacji w zachęcaniu uczniów do oszczędzania oraz uczestniczenia w konkursach związanych z tą tematyką. Dzięki temu do Banku Spółdziel-czego w Toruniu napłynęło wiele ciekawych prac, które można również było zobaczyć w placówkach Banku.

„Cieszę się, że udało nam się odświeżyć pro-gram SKO i zachęcić szkoły do promowania oszczędzania. Myślę, że o sukcesie świad-czą nie tylko liczby, ale również prace dzie-ci, które aktywnie uczestniczyły we wszel-kiego typu konkursach. Na koniec chciał-bym raz jeszcze pogratulować uczniom oraz osobom wdrażającym program SKO w Szko-le Podstawowej w Pigży, która wygrała tego-roczny konkurs. Zachęcenie wszystkich dzie-ci do oszczędzania, przy jednoczesnej orga-nizacji tak wielu konkursów zrobiło na nas duże wrażenie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również zostaniemy miło zaskoczeni” – powiedział Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu Marketingu.

Program SKO w nadchodzącym roku zostanie zupełnie odświeżony, a jego formuła będzie bardziej przyjazna dla młodzieży. W planach jest m.in. po-wstanie nowego serwisu internetowego, wzbogacenie formuły konkurso-wej, a nawet stworzenie gry polegającej na prowadzeniu banku.

Uczymy oszczędzać już od podstawówki- podsumowanie programu SKO

Łącznie w minionym roku szkolnym oszczędzało 317 uczniów z 8 szkół i - co warte podkreślenia - 30% dzieci oszczędzało systematycznie.

Z Ż YCIA BANKU

8 Twój Bank Listopad 2012 |

Page 9: Zostań współwłaścicielem banku

BS TORUŃ sponsorem koszykarskiego turniejuW hali toruńskiego „Spożywczaka” odbyła się X edycja Memoriału im. Wojciecha Michniewicza, którego sponsorem był Bank Spółdzielczy w Toruniu.

Był młodym rozgrywającym toruńskiego AZS, z którym zdobył mistrzostwo Polski juniorów. Przebijał się też do składu pierwszej drużyny akademików, która wtedy gra-ła w ekstraklasie. Przez cały okres swojej kariery koszy-karskiej był związany z Toruniem. Grać w koszykówkę przestał dopiero, gdy na wskutek raka kości amputowa-no mu nogę. Jednak wciąż myślami był przy sporcie i pla-nował grę w reprezentacji niepełnosprawnych. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2002 r. Miał wtedy 24 lata.Turniej wypadł bardzo okazale, dostarczając licznie zgro-madzonej publiczności wiele emocji i niespodziewanych wyników. Ostatecznie najlepiej zaprezentowali się go-spodarze - zespół SIDEN Toruń, który wygrał starcie na-wet z Wicemistrzem Polski.„Memoriał im. Wojciecha Michniewicza jest wspierany przez Bank Spółdzielczy w Toruniu od samego początku, dlatego cieszę się, że udało się zorganizować już X edy-cję tej imprezy. Chciałbym również pogratulować organi-zatorom, bo to dzięki nim możemy się cieszyć po raz ko-lejny z występów ekstraligowych drużyn w grodzie Ko-pernika” – powiedział Waldemar Rutkowski, Koordyna-tor Zespołu Marketingu.

Zintegrowani, zmotywowani, lepsi- z wizytą w Borach Tucholskich

To turniej wyjątkowy. Nie liczy się w nim to, kto zwycięży. Ważne jest samo uczestnictwo. I - jak podkreśla organizator Roman Kłosowski - pamięć o Michniewiczu. Zespoły rywalizowały

w różnych konkurencjach rozpoczynając od biegu

sprawnościowego na czas, poprzez potyczkę

w paintballa, wspinaczkę po ścianie i przejażdżkę

na segway’u.

Podziękowania dla Pani Danuty DekiZ dniem 30 czerwca 2012 r. Pani Danuta Deka - w związku z przejściem na rentę - zakończyła pracę w Banku Spółdzielczym w Toruniu.

Pani Danuta pracowała w naszym Banku 33 lata. Rozpoczęła swą pracę od stanowiska kasjera w ówczesnej siedzibie banku przy ul. Mostowej 21 w Toruniu. W swojej karierze przeszła przez prawie wszystkie stanowi-ska – począwszy od Inspektora, Specjalisty, Naczelnika wydziału aż po Dyrektora I Oddziału przy ul. Reja 23c.

W imieniu współpracow-ników oraz klientów skła-damy serdeczne podzię-kowania.

Podobnie jak w innych firmach, które sta-wiają sobie za cel doskonalenie współ-pracy między pracownikami, tak samo i w Banku Spółdzielczym w Toruniu, odby-wają się szkolenia integracyjne dla wszyst-kich zatrudnionych osób. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe z kilku względów.

Szczegóły przedstawia Irmina Rumińska, Koordynator Zespołu Organizacyjnego:„W tym roku, odmiennie od lat ubiegłych, postawiliśmy na organizację spotkania o charak-terze współzawodnictwa sportowego, którego głów-nym celem miała być integracja naszych pracowników. I to był strzał w dziesiątkę! Nasz cel został osiągnięty poprzez wspaniałą zabawę, zdrową ry-walizację oraz współpracę zespołową. A wszystko to odbywało się w pięknych okolicz-nościach przyrody – w Borach Tucholskich nad rzeką Wdą”.

Gratulacje dla Pana Jerzego Dąbrowskiego Z dumą i satysfakcją pragniemy poinformować, że podczas XXII Wal-nego Zgromadzenia Członków Krajowego Związku Banków Spółdziel-czych w dniu 21 września 2012 Pan Jerzy Dąbrowski – były Prezes Za-rządu Banku Spółdzielczego w Toruniu, otrzymał Medal Złoty za Długo-letnią Służbę.

Medal za Długoletnią SłużbęUstanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że Pan Jerzy Dąbrowski w dalszym ciągu za-angażowany jest w działania na rzecz bankowości spółdzielczej – aktu-alnie aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. zmian regulacji praw-nych dotyczących Sektora Bankowości Spółdzielczej. Najpilniejszym za-daniem Zespołu jest opracowanie propozycji optymalnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych dotyczących modelu funkcjonowania sek-tora banków spółdzielczych w związku ze zmianami regulacji prawnych, jakie nastąpią po wdrożeniu unijnej dyrektywy CRD IV.

Z Ż YCIA BANKU

9Twój Bank Listopad 2012 |

Page 10: Zostań współwłaścicielem banku

NASZ GOŚĆ

10 Twój Bank Listopad 2012 |

W tym numerze naszym rozmówcą jest Pan Roman Gotowalski – właściciel firmy transportowej TMC Transport.

TB: Dzisiaj jest Pan właścicielem dużej firmy, a jak wyglądały po-

czątki w prowadzeniu własnego biznesu?RG: Działalność gospodarczą rozpoczą-łem w drugiej połowie lat 70-tych, kiedy to prowadziłem fermę lisów, która mie-ściła się w Toruniu przy ulicy Okrężnej. To były oczywiście zupełnie inne czasy, wówczas było to naprawdę opłacalne. Pod koniec lat 80-tych sytuacja zaczęła ulegać zmianie, zapotrzebowanie na mój produkt systematycznie spadało i dlate-

go podjąłem decyzję o zmianie branży. Ostatecznie jesienią 1993 całkowicie zli-kwidowałem fermę i rozpocząłem pro-wadzenie nowej działalności.

Zmiana profilu była w tym przy-padku dosyć drastyczna, dlacze-

go postanowił Pan spróbować akurat w branży transportowej?Od zawsze interesowałem się motoryza-cją, zresztą z zawodu jestem właśnie kie-rowcą. W kwietniu 1993 roku kupiłem pierwszy samochód, w kolejnych miesią-cach następne i tak to się zaczęło. Od sa-mego początku postawiłem na transport międzynarodowy, udało mi się pozyskać

zamówienia w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych, dla których wykonywałem wówczas większość zle-ceń. Między innymi to właśnie moimi sa-mochodami przewożone były pierwsze transporty produktów TZMO do Rosji.

Jest Pan jednym z tych, którzy „przecierali szlaki” w prowadzeniu

własnego biznesu w nowej rzeczywisto-ści, jaka nastała na początku lat 90-tych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zarówno warunki, jak i możliwości firm mocno się chyba zmieniły?Zdecydowanie tak. Wówczas w każdej dziedzinie wszystko dopiero raczko-

10 pytań do... Romana Gotowalskiego

W naszym czasopiśmie postanowiliśmy przybliżać sylwetki naszych Klientów – tych, z którymi mamy przyjemność współpracować od lat, ale i takich z którymi spotykamy się od niedawna. Klientów, którzy poprzez swą działalność są osobami rozpoznawalnymi w lokalnym środowisku i których sukces z pewnością wart jest podkreślenia.

12

3

Page 11: Zostań współwłaścicielem banku

NASZ GOŚĆ

11Twój Bank Listopad 2012 |

4

5

6

7

8

Nasza współpraca

rozpoczęła się w 1978 roku

9

10

wało. W branży transportowej było nas w Toruniu zaledwie kilku. Bardzo wyso-ki koszt stanowił zakup licencji pozwala-jącej na wykonywanie usług transportu międzynarodowego. O liczbie wydanych licencji decydowało wtedy państwo, nie mieliśmy więc jeszcze wtedy całkowicie wolnego rynku w tej branży. Ta sytuacja zmieniła się dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Automatyczne przydziela-nie koncesji spowodowało zdecydowane zwiększenie liczby przewoźników.

Moment wejścia do Unii Europej-skiej to kolejny bardzo istotny mo-

ment dla branży transportowej. Z per-spektywy czasu zmiany, które wówczas nastąpiły były dla firmy pozytywne czy negatywne?Uważam, że dla wszystkich były to zmia-ny w dobrym kierunku. Z punktu widze-nia transportu otwarcie granic zdecydo-wanie ułatwiło nam pracę. Nie mamy już do czynienia z kilometrowymi kolejkami na granicy z Niemcami, nie ma problemu z ograniczeniami dotyczącymi ilości pali-wa wwożonego na teren Niemiec. Gene-ralnie jest więc dużo ułatwień. Na pewno pozytywnym aspektem jest poprawiający się stan dróg w naszym kraju, z pewno-ścią daleko nam jeszcze chociażby do na-szych zachodnich sąsiadów, ale niewąt-pliwy postęp jest.

W ostatnich latach dużo mówi się o kryzysie gospodarczym, który do-

tyka właściwie całą Europę. Jak to wy-gląda z Pańskiej perspektywy i jak ocenia Pan sytuację branży transportowej w tym kontekście?Niewątpliwie mamy do czynienia z kry-zysem, ale też pamiętajmy, że nie zawsze jest tak, że wszystko jest idealnie. W mo-jej branży bez wątpienia trudno zarobić dobre pieniądze w przypadku kiedy dys-ponuje się tylko jednym czy dwoma sa-mochodami. A poza tym w każdą dzia-łalność trzeba włożyć masę czasu i pracy.

Bez pracy nie ma kołaczy?Dokładnie. Ja staram się wstawać

codziennie o 5 rano, tak aby dopilnować wszystkich wyjazdów i aby mieć pew-ność, że wszystko funkcjonuje właściwie. Firma istnieje już niemal 20 lat, więc przez ten czas wypracowaliśmy sobie pewne schematy działania, mamy do-brze przygotowaną bazę, warsztat, co daje możliwość ograniczenia kosztów. W mojej firmie dysponuję obecnie flotą 50 samochodów i zatrudniam około 60 osób.

Panie Romanie, a od jak dawna współpracuje Pan z naszym Ban-

kiem?Nasza współpraca rozpoczęła się w 1978 roku, kiedy to Bank miał swą siedzibę

przy ulicy Mostowej w Toruniu. Od sa-mego początku związane to było z pro-wadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej. Do współpracy namówił mnie Jerzy Dąbrowski – ówczesny rad-ca prawny banku, a później jego wielo-letni prezes. Banki Spółdzielcze zajmo-wały się wówczas właśnie obsługą tzw. działów specjalnych. Moja współpraca z BS Toruń trwa do dzisiaj, z krótką prze-rwą w latach 90-tych, kiedy to bank dys-ponował niewielkim kapitałem, a ja ze względu na rozpoczęcie nowego rodza-ju działalności musiałem się posiłkować wyższymi kredytami. Jednak po kilku la-tach, okresie w którym udało mi się moc-no rozwinąć firmę, zdecydowanie roz-winął się także bank i podjąłem decyzję o powrocie do grona klientów Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Jak postrzega Pan rozwój i zmiany, które na przestrzeni lat

dokonały się w sektorze bankowym? Tutaj oczywiście różnica jest również ol-brzymia. Dawniej prawie wszystko funk-cjonowało w obrocie gotówkowym. Wów-czas nawet duże kredyty były wypłacane w gotówce. Wyglądało to tak, że gdy bra-łem kredyt na kupno kolejne-go samochodu to przyjeż-dżałem do banku z rekla-mówką, do której pako-wałem gotówkę. Następ-nie z reklamówką pienię-dzy jechałem na gieł-dę, aby sfinalizo-wać transakcję. Dzisiaj to oczy-wiście nie do pomyślen ia , ale wówczas tak to wła-śnie było.

A jak ocenia

Pan Banki Spół-dzielcze na tle ich komercyjnych kon-kurentów?

Banki Spółdzielcze zdecydowanie wy-różniają się elastycznością i szybkością obsługi. W bankach komercyjnych de-cyzyjność jest bardzo mocno odsunię-ta, wszystkie ustalenia podejmowane są w centrali w Warszawie bądź innym mie-ście, gdzie nie ma takiej znajomości da-nego klienta i specyfiki jego działalności. W Banku Spółdzielczym zawsze mogę spotkać się z prezesem, wiem że zna on moją firmę, wie o moich potrzebach, zna moją historię, nie patrzą tu na mnie je-dynie przez pryzmat cyfr zawartych w finansowych sprawozdaniach. Współ-praca układa się moim zdaniem bar-dzo dobrze, wszystko jest załatwia-ne bardzo szybko, zgodnie z ustalenia-mi, także z mojej strony staram się, aby wszystko było idealnie tak, jak to wcze-śniej umówiliśmy. Muszę też powiedzieć, że od początku mojej przygody z Ban-kiem Spółdzielczym w Toruniu osobą, która mnie obsługuje jest Pani Danka Sa-charuk – znakomity doradca i fachowiec w dziedzinie bankowości. Podsumowu-jąc – ogromną zaletą banków spółdziel-czych jest decyzyjność na miejscu i do-kładna znajomość klientów, jak i całe-go rynku lokalnego. To Wasza zdecydo-wana przewaga.

Rozmawiamy cały czas o sprawach zawodowych, ale przychodzą na

pewno takie chwile, kiedy trzeba od pra-cy odpocząć. W jaki sposób i w jakich

miejscach odpoczywa Pan od co-dziennych obowiązków?

Bardzo lubię sport, więc w nie-dzielne popołudnie często oglądam mecze żużlowe. A je-żeli chodzi o dłuższe urlopy to staram się też 2 czy 3 razy w roku wyjechać gdzieś da-lej, chociażby jesienią, aby przedłużyć sobie lato i słoń-

ce. Z grupą znajomych za-wsze w okolicach października

wyjeżdżamy do Egiptu. Trochę nurkujemy, leżymy na plaży, ładu-jemy akumulatory na kolejny okres ciężkiej pracy. W tym roku wybra-łem się także do Chorwacji, któ-rą gorąco polecam, bo to napraw-dę piękny kraj. Ale chętnie wyjeż-dżam też na urlopy w naszym kraju – zwłaszcza do Sopotu i w okolice Zakopanego, gdzie corocznie uda-

jemy się też na spływ Dunajcem.

Dziękujemy za rozmowę i życzy-my dalszych sukcesów.

Page 12: Zostań współwłaścicielem banku

CIEK AWOSTKI FINANSOWE

Zostańwspółwłaścicielem banku

Członkiem Banku Spółdzielczego w Toruniu może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskiesą dostępne w każdej placówce Banku.

Jak zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Toruniu? Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść

wpisowe w wysokości 200,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku. Wysokość jednego udziału wynosi 330,00 zł.Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów.

Wpisowe i udziały

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że dywidenda za dany rok dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego. Wysokość dywidendy oraz wzrost wartości jednego udziału członkowskiego na przestrzeni 7 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

Dywidenda

przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,

dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,

zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych za-wartych w deklaracji członkowskiej

Członek Banku ma obowiązek:

do brania udziału: a. w Zebraniach Przedstawicieli, b. w Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,

do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,

do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,

do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,

do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,

do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,

do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,

do udziału w nadwyżce bilansowej,

do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Członek Banku ma prawo:

Banki działają w Polsce jako spółki akcyjne lub jako spółdzielnie. Bank Spółdzielczy w Toruniu – jak sama nazwa wskazuje

– działa w formie spółdzielni. Właścicielami Banku są jego członkowie, inaczej nazywani udziałowcami. Członkiem –

a więc współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Toruniu – można zostać praktycznie w każdej chwili, wystarczy spełnić

kilka statutowych wymagań.

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1

2

3

przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych

Członek Banku ma obowiązek:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zostania współwłaści-cielem Banku mogą Państwo otrzymać w placówkach BS TORUŃ.

Serdecznie zapraszamy!

do brania udziału:

Członek Banku ma prawo:

Page 13: Zostań współwłaścicielem banku

NASZE PORADY FINANSOWE

13Twój Bank Listopad 2012 |

Finansowanie inwestycji Osoba prowadząca firmę lub gospodarstwo rolne, decydując się na rozwój poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia, stoi przed wyborem – skąd wziąć środki na sfinansowanie inwestycji? Najbardziej znaną formą finansowania za pomocą zewnętrznego kapitału jest oczywiście kredyt inwestycyjny. Tylko od czego zacząć? I czy mamy szansę uzyskać taki kredyt? Na te oraz inne pytania związane w tematyką finansowania przedsięwzięć odpowiada Katarzyna Ziółkowska-Bytyń – doradca klienta w Banku Spółdzielczym w Toruniu Oddział w Łubiance.

A czy posiadamy jakąś alternatywę dla kredytu?

Tak. Dla klientów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą skorzy-stać z kredytu proponujemy leasing. Nasz Bank współpracuje z dwiema znanymi na rynku firmami leasingowymi. Jest to VB Leasing oraz SGB-Trans-Leasing.

Dla kogo zatem kredyt a dla kogo le-asing?

To zależy od wielu czynników. Jeżeli cho-dzi o podatników prowadzących podat-kową księgę przychodów i rozchodów, leasing daje możliwość zaliczenia rat le-asingowych do kosztów uzyskania przy-chodów. W przypadku kredytu kosz-tem tym są tylko prowizje i odsetki. Ważnym elementem przy wyborze tych

Dla klientów, którzy z różnych

względów nie mogą lub nie chcą skorzystać z kredytu proponujemy

leasing

Wpisowe i udziały

Dywidenda

Członek Banku ma obowiązek:

Twój Bank: Załóżmy, że chciałabym doko-nać inwestycji w swojej firmie bądź go-spodarstwie. Od czego zależy, czy dosta-nę kredyt?

Katarzyna Ziółkowska-Bytyń: To, czy Bank przyzna kredyt inwestycyjny, zale-ży przede wszystkim od zdolności kre-dytowej wnioskodawcy oraz od rodzaju i efektywności przedsięwzięcia, które ma być finansowane. Jako Bank angażujemy się w realizację zarówno mniejszych in-westycji, takich jak na przykład zakup urządzenia lub maszyny oraz więk-szych, jak na przykład budowa hali przemysłowej, budynku inwentarskie-go czy zakup ciągnika lub kombajnu.

A na jaką kwotę kredytu mogę liczyć? Czy potrzebne mi są środki własne?

Kwota kredytu zależy od rodzaju inwestycji, założeń jej biznes planu oraz możliwości spła-ty. Jeżeli chodzi o koniecz-ność zaangażowania środ-ków własnych nie ma tu sztywnych reguł. Jeste-śmy jako Bank gotowi za-angażować się w 100 % przedsięwzięcia. Są też takie inwestycje, w któ-rych konieczny będzie wkład własny inwestora. Wszystko zależy od tego, czy realizowany projekt jest pewny, bezpieczny i jak bardzo dochodowy.

Proszę powiedzieć coś na temat kosztu kredytu, na co powinniśmy zwrócić uwa-gę?

Myśląc o koszcie, musimy zwrócić uwa-gę na marżę odsetkową oraz różnego ro-dzaju prowizje od kredytu. Marża odset-kowa i prowizja zaproponowana przez

nasz Bank, uzależnione są często od ry-zyka związanego z daną inwestycją oraz od udziału środków własnych inwestora w przedsięwzięcie. Jednak koszt finanso-wy kredytu nie zawsze jest najważniejszy dla klienta. Mam tu na myśli bardzo waż-ny aspekt, jakim jest czas podjęcia decy-zji lub okres, na który może nam zostać udzielony kredyt. Dla przykładu podam finansowaną ostatnio rozbudowę budyn-ku oraz zakup urządzenia, gdzie dzię-ki bliskości Centrali z Oddziałem proce-dura podjęcia decyzji była bardzo szyb-ka. Dla klienta stanowiło to istotny ele-ment ze względu na możliwość budowy w okresie sprzyjających warunków po-godowych oraz możliwości zakupu urzą-dzenia w atrakcyjnej i promocyjnej w da-nym czasie cenie.

Page 14: Zostań współwłaścicielem banku

dwóch sposobów finansowania inwe-stycji jest zabezpieczenie. Główną for-mą stosowanych zabezpieczeń w przy-padku leasingu jest weksel in blanco. W przypadku kredytu wymagane jest za-bezpieczenie majątkowe, na przykład hi-poteka. W sytuacji, kiedy klient nie posia-da majątku bądź posiadany majątek sta-nowi już zabezpieczenie innych kredy-tów, często proponowaną przez nas for-mą finansowania jest leasing. Jest to rów-nież alternatywa dla firm, które rozpo-czynają swoją działalność. Takim firmom trudniej uzyskać kredyt, dlatego leasing jest często dla nich możliwością zakupu jakiegoś środka trwałego, umożliwiające-go dalszy rozwój firmy.

Jaka jest generalna różnica pomiędzy kredytem inwestycyjnym a leasingiem?

Należy pamiętać, że w przypadku leasin-gu do momentu spłat rat oraz ostatecz-nego wykupu przedmiotu nie mamy pra-wa do jego własności. Natomiast w mo-mencie uzyskania kredytu taki przed-miot powiększa nasz majątek. Ważnym czynnikiem różniącym obie formy finan-sowania jest czas spłaty. Okres spłaty kre-dytu często jest indywidualnie dostoso-wany do realizowanego przedsięwzięcia i jego efektywności, w leasingu zaś okres spłaty jest ściśle określony i z reguły nie może przekraczać okresu 5-6 lat. Dla po-

równania podam przykład zakupu przez dwóch klientów kombajnu zbożowego. Jeden z nich zakupił go korzystając z le-asingu, udało nam się uzyskać dla niego 6 letni czas spłaty. Drugi klient skorzystał z kredytu w naszym Banku, który zacią-gał na okres 8 lat. Oczywiście, ten który skorzystał z kredytu, posiada mniejsze kwoty rat do spłaty, ale to nie wszystko. Obaj w ciągu roku, postanowili dokupić do kombajnów dostawkę do cięcia kuku-rydzy. Pierwszy sfinansował ją leasingiem na 5 lat, drugi po raz kolejny kredytem na okres 8 lat. Muszę tu dodać, że dru-gi rolnik jest w korzystniejszej sytuacji fi-nansowej, bowiem raty kredytu rozło-żone na dłuższy okres, nie obciążają tak bardzo jego budżetu. Poza tym, zawsze ma możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowego kosztu, gdyby klient posia-dał nadwyżkę finansową.

Często klienci posiadają kilka ofert z róż-nych banków. Jak poznać, która z nich jest najkorzystniejsza?

Należy zwrócić uwagę na wiele rzeczy, na przykład, jakie są dodatkowe koszty związane z kredytem, na to czy w przy-padku wcześniejszej spłaty kredytu zo-stanie naliczona prowizja. Ważne są rów-nież pozostałe opłaty, które stanowią koszt danej inwestycji. Chodzi głównie o te związane z zabezpieczeniem. Często

w przypadku zabezpieczenia w posta-ci przewłaszczenia przedmiotu inwesty-cji, klient ponosi duże koszty związane z jego ubezpieczeniem, koniecznym w całym okresie kredytowania. Należy zwrócić uwagę na te elementy dokonując wyboru oferty.

Co zatem powinien zrobić klient mający zamiar dokonać przedsięwzięcia finanso-wanego kapitałem obcym?

Dobrze, by klient udał się do doradcy bankowego, który wspólnie z nim za-stanowi się nad efektywnością plano-wanej inwestycji oraz wskaże odpo-wiednie źródło finansowania w zależ-ności od jego sytuacji oraz potrzeb. Na zakończenie dodam, że nasz Bank przy-kłada ogromną wagę do staranności i rzetelności przy współpracy z klientem oraz do zrozumienia i rozwiązania jego ewentualnych problemów związanych z wyborem formy finansowania.

Dziękuję za przybliżenie problemu, ja-kim jest dla wielu klientów sfinansowa-nie inwestycji. Mam nadzieję, że te infor-macje rozwiążą ewentualne wątpliwości oraz zachęcą naszych klientów do reali-zacji różnego rodzaju przedsięwzięć przy udziale kredytu bądź leasingu.

Dziękuję.

NASZE PORADY FINANSOWE

14 Twój Bank Listopad 2012 |

Page 15: Zostań współwłaścicielem banku

REDAKC JA POLECA

15Twój Bank Listopad 2012 |

Lodowiec, góry i jeziora: doskonały urlop w Zell am SeePołyskujące jeziora, śnieżnobiały lodowiec i soczysto zielone górskie łąki: w trakcie urlopu w Zell am See odkryjesz naturę Austrii z jej najpiękniejszej strony. O każdej porze roku. Zell am See to austriackie miasto położone na wysokości 750 m n.p.m. w regionie zwanym Krajem Salzburskim. Latem Zell am See jest przepiękną miejscowością, zachęcającą do aktywnego wypoczynku. Miejscowość leży nad jeziorem Zeller See, od którego jezioro to bierze swą nazwę. Czyste (jakość wody pitnej) i przyjemnie ciepłe wody jeziora Zeller See zapraszają amatorów kąpieli, nurkowania, windsurfingu i żeglowania. Góra Schmittenhöhe jest najpiękniejszą górą widokową w Austrii, z której wierzchołka otwiera się panorama alpejskich trzytysięczników. Miłośnicy górskich wędrówek znajdą tu wiele pięknych tras dla siebie, podobnie jak rowerzyści i entuzjaści jazdy konnej.Zimą Zell am See staje się wspaniałym ośrodkiem sportów zimowych. Rozgrywano tu zawody pucharu świata. Do dyspozycji narciarzy jest 138 kilometrów tras zjazdowych wszystkich stopni trudności i ponad 50 wyciągów. Lodowiec Kitzsteinhorn, przy którego szczycie, na wysokości 3.029 m n.p.m. zlokalizowana jest górna stacja narciarska, stanowi gwarancję doskonałych warunków śniegowych od jesieni po lato! Rozpościerająca się stamtąd panorama, obejmująca 30 alpejskich szczytów, zapiera dech w piersiach.

Lao Che – do posłuchania w samotności i do szaleństw na koncercieLao Che – polski zespół muzyczny założony w 1999 roku w Płocku. Mu-zyka Lao Che to zbitka wielu naleciałości stylistycznych.

Zespół zyskał rozgłos wy-daniem w marcu 2005 r. albumu zatytułowanego Powstanie Warszawskie. Utwory odzwierciedla-ją 10 obrazów, najbardziej znamiennych dla tego zry-wu wydarzeń. Płyta zo-stała nagrana w wypo-sażonym w stare sprzęty studio. Do nagrań użyto przede wszystkim starych mikrofonów pamiętają-cych lata 60-te, czy nawet lata 30-ste.

W lutym 2008 roku Lao Che wydał płytę Gospel. Ostatnia płyta zespołu z marca 2010 roku to Prąd Stały/Prąd Zmienny Każda piosenka to odrębna opowieść. Teksty są pełne wciągają-cych, często absurdalnych historii, w których nie brakuje zabaw słownych charakterystycznych dla twórczości Spiętego (członek zespołu Hubert „Spięty” Dobaczewski). W 2008 roku Lao Che gościł na festiwalu Song of Songs Festiwal w To-runiu. W I połowie marca 2011r ciekawym wydarzeniem muzycznym była trasa grupy z zespołem Czesław Śpiewa - Lao Czesław Tour.

Z nagród, które zespół otrzymał warto wymienić:- „Gazeta Wyborcza” uznała Powstanie Warszawskie za wydarzenia nr 1 w polskiej muzyce w 2005 roku,- Słuchacze III Programu Polskiego Radia uznali Powstanie Warszawskie za najlepszy album 2005 roku,- Nagroda Programu Trzeciego Polskiego Radia, imienia Mateusza Świę-cickiego – „Mateusz 2008” za „energię i pasję tworzenia, za umiejętność prowokowania ludzi do myślenia na temat natury ludzkiej”,- Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego 2008.

Polecamy stronę: www.laoche.art.pl

Gdzie indziej można tak spędzić urlop?

Najpierw kąpiel w krystalicznie czystym i ciepłym jeziorze, a potem wymarsz w góry lub jazda na nartach – na wiecznym lodzie. Baza noclegowa Zell am See jest niezwykle rozbudowa-na. Doskonale przygotowane campingi, oferujące pobyt w cenie kilku Euro za nocleg, po luksusowe hotele, w których doba to koszt ponad 100 Euro od osoby.

Niezapomniane chwile można przeżyć doświadczając okolicznych atrakcji:- położonego 60 km na południowy zachód Salzburga - miasta, w którym urodził się i wychował Wolfgang Amadeusz Mozart i którego starówka wpisana jest na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO;- najwyższego szczytu Austrii – Großglockner, który osiąga 3798 m n.p.m., oddalonego o około 30 km na północ od Zell am See, do którego prowadzi kręta, genialnie zaprojektowana górska droga, będąca mekką motocyklistów z całej Europy.

Polecamy stronę: www.zellamsee-kaprun.com

Turzno – kolacja w pałacowym parku Restauracja „Marconi” usytuowana w hotelu Pałac Romantyczny w Turz-nie k. Torunia - miejscu unikatowym pod względem architektury i histo-rii, w którym gościli znamienici goście z Fryderykiem Chopinem i Artu-rem Zawiszą na czele. Restauracja szczyci się tym, że potrawy w pałacowej restauracji przy-gotowywane są z najwyższych jakościowo składników, pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Gości restauracji „Marconi” wita profesjonalna obsługa, zapraszają-ca do wyboru dań z bardzo rozbudo-wanego menu, a cyklicznie pojawia-jące się menu tematyczne zachęca do spróbowania ciekawych smaków w przystępnej cenie.

Polecamy stronę: www.palac-romantyczny.com

Ciasto amerykańskie - słodki przysmak dla wygodnychSkładniki:- 5 średnich jabłek, - paczka rodzynek lub orzechów,- opakowanie cynamonu, - 1 szklanka cukru,- 2 szklanki mąki,- 1 łyżeczka proszku do pieczenia, - 1 łyżeczka sody,- 3 łyżki kakao, - 3 jajka, - pół szklanki mleka,- pół szklanki oleju, - starta skórka z pomarańczyWykonanie:Jabłka obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do miski. Na jabłka w poda-nej wyżej kolejności nakładać pozostałe składniki. Całość (bez miesza-nia) odstawić na pół godziny. Następnie wymieszać i przełożyć do wy-smarowanej tłuszczem formy. Piec ok. 60 min. w piekarniku nagrzanym do 200°C.Upieczone ciasto można polać polewą czekoladową lub posypać cukrem pudrem.Koszt ciasta – ok. 15 zł.

Życzymy smacznego!

Page 16: Zostań współwłaścicielem banku