ZorgpleinNoord magazine, maart 2013

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZorgpleinNoord magazine, maart 2013

Text of ZorgpleinNoord magazine, maart 2013

 • Hier komt de kopregel

  Jaargang2nummer1maart2013

  Alleen innovatie is niet genoeg

  Van e-health naar p-health

  Het gaat om clint en professional

  InnovatIes In Zorg en WelZIjn

 • 716

  InnovatIesInzorgenwelzIJn

  Themajaar bij

  ZorgpleinNoord

  vane-healthnaarp-health

  Tanzania loopt voor

  op het gebied van

  zorginnovatie

  4

  12

  terIntroDuCtIe

  Hans Feenstra

  voorzitter van de raad

  van bestuur van het

  Martini Ziekenhuis

  ronDetaFelgespreK

  Innovaties in zorg en

  welzijn bij Oosterlengte,

  MJD en Koninklijke Visio

  Colofon

  ZorgpleinNoord Magazine is een

  uitgave van ZorgpleinNoord.

  ZorgpleinNoord Magazine is digitaal te

  lezen op www.zorgpleinnoord.nl

  redactie

  Ida Grasdijk en Meta Kampen

  artikelen en interviews

  Nynke Postma en Meta Kampen

  adviezen

  Ellen Offers en Petra Steenbergen

  Fotografie

  Rutger van Hamersvelt, ZorgpleinNoord

  Eric Snelleman, Rode Egel Producties

  (rode-egel.nl)

  Cartoon

  Eric Snelleman, Rode Egel Producties

  (rode-egel.nl)

  vormgeving en drukwerk

  Koninklijke Van Gorcum, Assen

  (Adres)wijzigingen kunt u doorgeven

  via info@zorgpleinnoord.nl.

  Hier kunt u tevens losse nummers

  aanvragen.

  InhoudsopgaveJaargang 2, nummer 1maart 2013

  InnovatIes In Zorg en WelZIjn

 • Column

  ColumnHoezo innovatie?Innovatie is een

  aantrekkelijk woord. Het

  klinkt hip en het geeft

  de indruk dat het altijd

  nieuw en vooruitstrevend

  moet zijn. Maar is dat

  ook zo? Is innovatie niet

  scherp blijven, inspelen op

  ontwikkelingen en met je tijd meegaan? Gewoon doen wat

  nodig is?

  Innovatie wordt vaak direct gekoppeld aan technische

  ontwikkelingen, sensortechnologie en domotica. Mensen

  sluiten zich op in kamertjes, gaan vergaderen en willen iets

  nieuws verzinnen, iets wat nog nooit iemand heeft bedacht

  en waar spetterende resultaten van te verwachten zijn.

  Sociale innovatie daarentegen is vaak minder opvallend, en

  vindt meer sluipenderwijs zn weg.

  Zelf hecht ik erg aan de term anders denken. Een term die

  slaat op sociale en technologische innovaties. De kunst om

  niet in gebaande paden te denken, maar lef te tonen door

  het af en toe anders te doen. Gedachtengoed omzetten

  in daadkracht, plannen in de steigers zetten en vooral

  implementeren in de praktijk, want aan dat laatste wil het

  helaas nog wel eens ontbreken.

  In mijn beleving is innovatie iets dat er gewoon is, en voor

  een belangrijk deel in de praktijk ontstaat.

  Het lijkt dan zo alledaags, maar doordat simpelweg de

  professional de vraag ophaalt bij de klant of zich durft

  te verplaatsen in de situatie van de klant, ontstaan soms

  verbluffend goede initiatieven en oplossingen. De heer

  Triepels geeft in het rondetafelgesprek in dit magazine

  een treffend voorbeeld. Een medewerker van Visio heeft

  samen met technologische bedrijven voor een slechtziend

  jongetje een spel ontwikkeld omdat hij zo graag met zijn

  ziende broertje wilde spelen. Dat spel is er gekomen. Het lijkt

  kleine innovatie, ontstaan in de praktijk, maar het maakt een

  wereld van verschil.

  Ik wil met dit betoog niets afdoen aan het belang van

  innovatieve processen. Integendeel! Juist in deze tijd is het

  van groot belang om na te denken over kostenbesparende

  oplossingen en duurzame interventies, om anders te durven

  denken. Waar ik voor pleit is om de praktijk niet uit het oog

  te verliezen, de samenwerking te zoeken en juweeltjes in de

  dop vooral niet te laten liggen.

  Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord

  8

  22

  alleenInnovatIeIsnIetgenoeg

  Teamleider onmisbare

  schakel bij het succesvol

  implementeren van

  innovaties

  zesvragenaan...

  Hetty de With

  Directeur-bestuurder bij

  De Zijlen

 • 4Ter introductie

  Hans Feenstra

  Iedereen heeft het er over, maar wij kijken

  gewoon of we het uit kunnen voeren.

  Misschien is dat wel

  typisch iets voor

  het Noorden:

  doen in plaats

  van praten.

 • 5Ter introductie: Hans Feenstra

  In dit magazine maakt u kennis met Hans Feenstra. Hij is vier jaar voorzitter van de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis. Feen-stra is in Amsterdam opgeleid tot internist en was daar werkzaam tot 1986. Bij zorgverzekeraar De Friesland maakte hij negen jaar deel uit van de raad van bestuur. Inmiddels is Feenstra zoals hij zelf zegt ver-groeid met het Martini Ziekenhuis.

  Waarom heeft u de overstap naar het Martini

  Ziekenhuis gemaakt?

  Met De Friesland had ik goede successen geboekt

  en het erg naar mijn zin gehad. Maar na al die jaren

  loopt het allemaal op rolletjes, iedereen kent je en

  ook je stijl van leidinggeven. Dat is het moment

  waarop je jezelf moet afvragen of jij nog de juiste

  persoon bent voor de volgende stap waar een

  organisatie voor staat. Moet je het zelf nog doen

  of wordt het tijd het aan iemand anders over te

  laten? Je vraagt je dan af: Ben ik nog scherp ge-

  noeg? Voor mij lag het voor de hand om de stap

  naar een ziekenhuis te maken. En toen het Martini

  zich meldde, sprak deze functie me direct aan. Ik

  kijk altijd naar hoe een organisatie ervoor staat, kan

  ik er nog iets verbeteren? Wat dat betreft was het

  Martini een ruwe diamant, ik zag de potentie die in

  de organisatie school. Ik vind het leuk om dingen

  te veranderen, mensen verder brengen. Maar in

  wat voor soort organisatie je dat doet vind ik ook

  van fundamenteel belang: ik wil graag onderne-

  men, maar wel met maatschappelijke relevantie.

  Natuurlijk zijn er verschillen met een zorgverze-

  keraar: dat is toch veel meer een administratieve

  organisatie. In het ziekenhuis heb je een directer

  patint- en klantgevoel. Hoe bied je de beste

  service en behandeling? En in een ziekenhuis tref

  je veel verschillende typen medewerkers, profes-

  sionals, specialisten etc. Ik houd van een vitale

  organisatie: van ict-er tot specialist. Om daar stu-

  ring aan te geven is erg boeiend. Daar heb je op

  verschillende vlakken ervaring voor nodig: twintig

  jaar geleden had ik dat nog niet gekund.

  U zit nu aan de andere kant van de tafel. Helpt u

  dat bij bijvoorbeeld onderhandelingen?

  Je moet altijd een helikopterview hebben, over je

  eigen positie heen. Je kunt alleen goed onderhan-

  delen als je het belang van de ander ook onder-

  kent. Het is dus wel goed dat ik de verschillende

  kanten van de streep ken. En ik geloof er in dat je

  altijd jezelf moet blijven, authentiek moet zijn.

  U had het net over de ruwe diamant? Wat is er in

  de afgelopen vier jaar gebeurd?

  Heel veel. Zo is onze financile positie sterk verbe-

  terd. We hebben de oudbouw verbouwd, dat was

  een grote operatie. En de wat defensieve cultuur

  is verdwenen. Er kwamen weinig voorstellen van

  de medewerkers zelf. Dat is nu anders. Ook de

  medische staf is steeds meer van de tribune het

  speelveld opgekomen. Daar heb ik erg veel waar-

  dering voor.

  Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch zieken-

  huis. Wat is uw visie op de ziekenhuiszorg in het

  Noorden?

  We zijn intern goed georganiseerd, maar de bui-

  tenwereld is ook van groot belang. Ziekenhuizen

  zijn op zoek naar schaalvergroting. Dat wordt on-

  der meer afgedwongen door de dokters zelf en de

  politiek. Hoe passen wij in dit plaatje? Wij leggen

  de nadruk als topklinisch ziekenhuis op opleiden

  en toegepast onderzoek. En we hebben een top

  IC. We kunnen zwaardere ingrepen goed doen.

  Voor het eerst in de geschiedenis hebben we nu

  een bestuurlijk akkoord met het UMCG. We wer-

  ken op een goede en positieve manier samen, in

  plaats van elkaar de maat te nemen. Wij weten

  van elkaar heel goed wat bij de n en wat bij de

  ander thuishoort. Wij gaan dus bijvoorbeeld nooit

  zware ingrepen op academisch niveau doen. We

  kunnen wel sparren over inkoop en op het gebied

  van (coassistenten)onderwijs.

  Dat voor wat betreft de directe omgeving. Maar

  ook in de regio werken we actief samen. Zo heb-

  ben we samen met Nij Smellinghe een dialyse-

  centrum opgezet in Drachten. We zijn met de

  ziekenhuizen in Drachten en Assen in gesprek over

  wat we voor elkaar kunnen betekenen. Als drie

  volwaardige partijen, er hangt dus geen fusie of

  overname in de lucht. We kijken wat we gezamen-

  lijk kunnen doen en welke dingen we zelfstandig

  blijven doen. Het is nadrukkelijk een evenwichtige

  volwaardige samenwerking, geen bestuurlijk fusie.

 • 6Ter introductie: Hans Feenstra

  Een dergelijke samenwerking is ook voor verpleeg-

  kundigen en artsen interessant.

  Dit magazine gaat over innovaties in zorg en wel-

  zijn. Kunt u beschrijven welke innovatie u binnen

  het Martini Ziekenhuis van groot belang acht?

  Belangrijk is de kennisbundeling. Daarom zijn

  we gaan werken met zorgpaden. Zo hebben we

  onlangs een zorgpad voor Parkinsonpatinten

  ontwikkeld. Iemand doorloopt alle onderzoeken

  in n dag en weet aan het eind van de dag waar

  hij aan toe is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor

  de Mammapoli. Een sn