of 56 /56
ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ VOL. II - REGULAMENT – Faza: P.U.Z.-C.P. – - ANUL 2009 -

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ CONSTRUITĂ

PROTEJATĂ

VOL. II - REGULAMENT

– Faza: P.U.Z.-C.P. –

- ANUL 2009 -

Page 2: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

PROIECTARE – RESTAURĂRI MONUMENTE – ASISTENŢĂ TEHNICĂ – MACHETE

ÎNMATRICULAT SUB NR. J20-289-1991 CAPITAL SOCIAL 1000,0 LEI

B.C. CARPATICA FILIALA DEVA CONT IBAN NR: RO92CARP000ROL0220500477 TREZORERIE DEVA CONT IBAN NR: RO17TREZ3665069XXX000973

ASAR GRUP DEVA – S.C. BIROU DE PROIECTARE ASAR GRUP DEVA S.R.L. –

TEL\FAX: 0040 – 254 – 224895 STR. LUCIAN BLAGA NR. 10 C.P. 330153 DEVA TEL: 0040 – 721 – 102013 E-mail: [email protected]

FOAIE DE SEMNĂTURI

PROIECT NR. : 714/2009 DENUMIREA PROIECTULUI : ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA

MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ JUDEŢUL ALBA

FAZA : P.U.Z.-C.P. – VOL. II Regulament BENEFICIAR : Consiliul local al comunei Roşia Montană PROIECTANT GENERAL : S. C. BIROU DE PROIECTARE ASAR

GRUP SRL DEVA DIRECTOR : ARH. CĂLIN ARDEU ŞEF PROIECT ARH. GOMBOŞIU VENIAMIN

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM : ARH. GOMBOŞIU VENIAMIN INSTALAŢII APĂ ŞI CANALIZARE : ING. ANGELA MUNTEANU INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE : ING. ROŞU BOGDAN INSTALAŢII ELECTRICE : TEH. SANDU DEVEAN DRUMURI, ALEI, SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

: ING. ALEXANDRU LUPU

Page 3: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 2 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-2-

BORDEROU A) PIESE SCRISE

I. Dispoziţii generale II. Dispoziţii aplicabile în zonă: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ (Z.I.C.R.M.). III. Anexe

− Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publică. ANEXA 2.4. − Lista servituţilor (interdicţii) ANEXA 2.5. − Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate până la data

începerii elaborării PUZ-CP.

NOTĂ: − Piesele desenate pentru aplicarea prezentului Regulament, se regăsesc în VOL. I - − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica

numai cu referire la aceste planşe. − Utilizarea prezentului Regulament de Urbanism (şi arhitectură) aferent PUZ-CP, în

vederea aplicării reglementărilor şi prescripţiilor aferente se va face NUMAI cu respectarea Studiului Istoric Zonal aferent PUZ-CP, în special Tabelele Centralizatoare cu Gradul de Protecţie Propus, structurat pe cele 16 subzone istorice de referinţă (SIR) precum şi Fişele Zonelor şi Subzonelor Istorice de Referinţă din cadrul Anexei 3 la PUZ-CP, respectiv Studiul Istoric Zonal, Cap. „D” ANEXE, subcapitolul „D3”.

− Utilizarea prezentului Regulament de Urbanism (şi arhitectură) aferent PUZ-CP, în vederea aplicării reglementărilor şi prescripţiilor aferente în special la intervenţiile asupra clădirilor existente dar şi la edificarea celor noi propuse, se va face obligatoriu cu consultarea şi preluarea datelor / elementelor arhitecturale cu caracter identitar, inventariate în cadrul FIŞELOR ANALITICE DE INVENTARIERE şi a FIŞELOR COLECTIVE DE INVESTIGARE, elaborate de S.C. OPUS S.R.L. Bucureşti (2001).

Întocmit: arh. Gomboşiu Veniamin

Page 4: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 3 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-3-

I. DISPOZIŢII GENERALE LA REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PUZ-CP.

- Aria de aplicare a Regulamentului

Prezentul Regulament, ale cărui prescripţii sunt obligatorii pentru autorizarea realizării construcţiilor se aplică pe întreaga suprafaţă a zonei construite protejate,clar delimitate pe planurile de reglementări urbanistice. A 3.1 şi A.3.2. - Alte prescripţii complementare care pot acţiona simultan cu Regulamentul.

a) prescripţiile ce decurg din Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările publicate în M.O. nr. 938 din 20.11.2006,cu intrarea în vigoare la data de 23 noiembrie 2006.

b) prescripţiile ce decurg din Legea nr. 258 din 28.06.2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000. privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional publicat în M.O. nr. 603 din 12.07.2006, cu intrarea în vigoare la data de 15 iulie 2006.

c) Dispoziţia nr. 4300/VN/03.11.2005 a MCC- privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării.

d) prescripţiile ce decurg din ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 27/27 august 2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. - Divizarea în unităţi teritoriale de referinţă(UTR)şi alte subunităţi, după caz: Zona construită protejată ce face obiectul prezentei documentaţii urbanistice se divide în următoarele subzone (sectoare): 1) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1A – SUBZONA PIEŢEI 2) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1B – SUBZONA BERG 1 3) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1C – SUBZONA BERG 2 4) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1D – SUBZONA VĂIDOAIA 1 5) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1E – SUBZONA VĂIDOAIA 2 6) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1F – SUBZONA DE CENTURĂ 7) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1G – SUBZONA BRAZI 1 8) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1H – SUBZONA BRAZI 2 9) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1J – SUBZONA SOSAŞI 10) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1K – SUBZONA VESTIBULARĂ 11) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1L – SUBZONA DE LEGĂTURĂ 12) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 1M – SUBZONĂ MIXTĂ 13) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 2N – SUBZONA CÂRNIC 14) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 2O – SUBZONA TĂURILOR BRAZI ŞI

ANGHEL. 15) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 2P – SUBZONA INTERMEDIARĂ 16) – SUBZONA ISTORICĂ DE REFERINŢĂ (SIR) 2R – SUBZONA TĂUL MARE - Alte condiţionări (avize suplimentare):

- Avizul Inspectoratului Judeţean Alba Pentru Situaţii de Urgenţă - Avizul Companiei de Pompieri Alba - Avizul OSPA şi ANIF Alba. - Avizul Agenţiei Judeţene Pt. Protecţia Mediului Alba - Avizul Direcţiei Judeţene de Drumuri Alba / Avizul Direcţiei Tehnice a CJA. - Avizul Sectorului de Gospodărire a Apelor Alba/filială - Avizul SC Electrica SA Alba/filială - Avizul SC ROMTELECOM SA Alba/filială - Avizul Direcţiei Judeţene Sanitar – Veterinare Alba/filială

Page 5: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 4 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-4-

- Acordul Direcţiei judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi al Muzeului

- Judeţean Alba, privind descărcarea de sarcină arheologică. - Avizul Direcţiei Jud. de Sănătate Publică Alba. - Avizul Regiei ROMSILVA, Alba - Avizul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. - Avizul Inspectoratului Silvic Judeţean/ocoale silvice - Avizul Direcţiei Judeţene Pt. Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Avizul Academiei Române, pentru situaţia relocării monumentului, naturii „PIATRA

DESPICATĂ” şi celelalte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. - Avizul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Comisia Naţională a

Monumentelor Istorice şi Comisia Naţională de Arheologie/Comisia Regională a Monumentelor Istorice.

- Avizul Inspecţiei de Stat în C-ţii, pentru intervenţiile la orice tip de clădire existentă şi pentru luarea în evidenţă a execuţiei lucrărilor de construcţii.

- Avizele organelor administraţiei publice locale şi judeţene potrivit competenţelor ce le revin în privinţa urbanismului şi amenajării teritoriului, avizărilor/aprobărilor şi autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii (Poliţia Judeţeană, Serviciul Circulaţie, Agenţia Judeţeană Pentru Resurse Minerale, etc.).

- Definire POT şi CUT

Procentul de ocupare ale terenului (POT) este un indice urbanistic de bază care indică procentual gradul de ocupare cu construcţii a unei parcele de teren. Potrivit Regulamentului General de Urbanism, (HGR. Nr. 525/1996 cu modificările şi completările ulterioare), pentru zonele construite protejate POT – urile se stabilesc prin documentaţiile de urbanism specifice PUZ-CP.

Coeficientul de utilizare al terenului este tot un indice urbanistic de bază care indică prin raport numeric, gradul de utilizare al terenului respectiv, regimul de înălţime impus, de care depinde conformarea volumetrică a obiectivului în cadrul parcelei.

După aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local Roşia Montană a prezentei documentaţii Urbanistice PUZ-CP, inclusiv a Regulamentului de Urbanism (arhitectură) aferent, prin grija autorităţii locale se va elabora GHIDUL DESTINAT ADMINISTRAŢIEI LOCALE PENTRU CONSTRUIRE ŞI INTERVENŢII ÎN ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ (zonă construită protejată), ghid ce se va difuza gratuit persoanelor fizice şi juridice interesate, de la sediul primăriei Roşia Montană.

II DISPOZIŢII APLICABILE ÎN ZONĂ LA REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PUZ-CP

A) REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN S.I.R. (SUBZONĂ ISTORICĂ DE REFERINŢĂ )

ART. 1. Rolul regulamentului de urbanism al Zonei Istorice Centrale Roşia Montană (RUZICRM)

a.) RUZICRM este o documentaţie de urbanism cu rol de reglementare şi care cuprinde prevederi privind modurile de ocupare şi utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul zonei protejate de interes naţional „Zona Istorică Centrală Roşia Montană”, situată în teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană.

b.) RUZICRM constituie o sumă de reglementări specifice asigurând corelarea obiectivelor de dezvoltare, formulate la nivel naţional prin Planul Naţional de Dezvoltare, la nivel

Page 6: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 5 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-5-

regional prin Planul Regional De Dezvoltare şi la nivel local prin Planul Urbanistic General cu obiectivele de protejare, conservare şi punere în valoare a Zonei Istorice Roşia Montană (ZICRM)

c.) RUZICRM reglementează şi asigură protejarea peisajului în ZICRM în conformitate cu Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului.

ART. 2. Avizarea şi aprobarea RUZICRM.

a) Prezentul regulament local de urbanism acompaniază Planul Urbanistic Zonal „Zona Istorică Centrală Roşia Montană” (PUZ – CP) ce va fi avizat conform prevederilor legale şi va fi aprobat de Consiliul Local al Comunei Roşia Montană prin Hotărârea de Consiliu nr…….

b.) Aprobarea documentaţiei urbanistice, va fi posibilă cu condiţia obţinerii cu precădere a Avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (CNMI) a Ministerului Culturii şi Cultelor (MCC),aviz referitor la obiectivele de protejare a valorilor culturale şi naturale din zona interesată, la delimitarea zonei protejate şi a subzonelor pe care aceasta le înglobează.

c.) Aprobarea documentaţiei urbanistice va fi posibilă cu condiţia obţinerii tuturor avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 3. Instituirea Zonei protejate de interes naţional „Zona Istorică Centrală Roşia Montană”

(ZICRM) a) Instituirea ZICRM este determinată în principal de concentrarea numeroaselor elemente

de patrimoniu cultural de valoare naţională şi locală. - Situl arheologic „Albumus Maior” – Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-I-s-A-00065. - Centrul Istoric Sat Roşia Montană, PATN/III, nr. crt. 174, poziţia g. 3. - Galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere, PATN/III, nr. crt. 483, poziţia I.1. - Case – sec. al XVIII – lea – al XIX-lea, PATN/III, nr. crt. 497, poziţia nr. 2. - Roşia Montană, PATN/III, nr. crt. 663, poziţia „Comune”. - Galeria „Cătălina – Monuleşti din zona protejată a centrului istoric al localităţii, cod

LMS 2004: AB-I-m-A-00065.05. - Centrul istoric al localităţii, cod LMI 2004: AB – II – s - B 00270. - 35 case, cod LMI 2004: de la AB-II- m - B-00277 la AB – II – m – B – 00311.

b) Lucrările de salvare, de protejare (conservare) şi de punere în valoare a patrimoniului natural şi construit din zona protejată ZICRM sunt de utilitate publică de interes naţional, conform Legii 5/2000, ART. 3, asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite potrivit legii (ART. 2.PCT. 5 din L. nr. 422/2001, republicată în 2006).

c) Zonele de protecţie aferente zonei protejate,delimitate şi instituite conform Legii (L. nr. 422/2001, ART. 8),pentru fiecare element de patrimoniu, fac parte integrantă din zona protejată (ZICRM).

ART. 4. Delimitarea teritoriului aferent ZICRM

a) Delimitarea teritoriului ZICRM si-a subunităţilor sale este cuprinsă în planşele „Plan de reglementări urbanistice” A3.1. şi Delimitare zone şi subzone de referinţă. A.3.2.

b) Modificarea locală a limitelor ZCRM şi a subdiviziunilor sale poate fi determinată numai de concluziile următoarelor studii:

- Studiile de impact asupra mediului referitoare la activităţi industriale desfăşurate în vecinătatea ZICRM.

Page 7: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 6 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-6-

- Studiile de impact asupra sănătăţii populaţiei referitoare la instituirea obligatorie a zonelor de protecţie sanitară, zone situate între întreprinderile industriale care pot polua factorii de mediu respectiv criteriile de confort ale colectivităţilor umane şi teritoriale protejate învecinate.

- Cercetarea arheologică desfăşurată pe teritoriul ZICRM şi a zonelor adiacente acestuia.

c) Instituirea limitelor ZICRM presupune asigurarea unui impact redus din partea oricărei activităţi economice (industriale) vecine (exterioare) ZICRM asupra teritoriului acesteia.

b) În cazul necesităţii modificării ulterioare a probării prezentei documentaţii PUZ-CP, a limitelor precizate la ART. 4. vor fii obligatoriu elaborate documentaţii de urbanism, aprobate conform ART. 2.

ART. 5. Conţinutul RUZICRM. Prezentul regulament local de urbanism este valabil doar împreună cu următoarele piese

scrise şi piese desenate:

PIESE SCRISE:

1) VOL. I Memoriu general 2) VOL. IV Studiu istoric General (Anexa 1) 3) VOL. V Studiu Istoric Zonal (Anexa 3) şi Fişa Istorică a Localităţii (Anexa 2)

PIESE DESENATE SE REGĂSESC ATAŞATE LA VOL. I :

1. Plan de reglementări urbanistice/Delimitare zone şi subzone

istorice de referinţă scara 1: 2000 A3.1şi A3.2

2. Plan de circulaţie scara 1: 2000 A4

3. Plan coordonare reţele tehnico-edilitare propuse scara 1: 2000 A6 4. Plan conţinând obiective de utilitate publică, proprietatea asupra

terenurilor şi mişcarea terenurilor scara 1: 2000 A7

ART.6. Baza legală a elaborării RUZICRM.

a) Prezentul regulament local de urbanism este elaborat în conformitate cu prevederile Următoarelor acte normative în vigoare: - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu modificările

ulterioare), respectiv ORD. GUV. ROM. nr. 27/27 august 2008 pentru modificarea şi completarea L. nr. 350/2001.

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu modificările ulterioare)

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privitoare la protejarea patrimoniului arheologic, aprobată şi modificată şi completată cu Legea258/2006.

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea III – zone protejate (PATN III).

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea „Convenţiei Europene a Peisajului”, adoptat la Florenţa la 20.10.2000.

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Page 8: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 7 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-7-

- Legea nr. 150/1997 privind ratificarea „Convenţiei Europene pentru protecţia patrimoniului arheologic” aprobată la Valleta la 16.01.1995.

- Legea nr. 107/1999 Legea apelor. - Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului,cu modificările ulterioare. - Ordinul 536/1997 al ministrului sănătăţii (OMS) pentru aprobarea Normelor de igienă

şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. - Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală. - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării constucţiilor şi unele măsuri pentru

realizarea locuinţelor, modificată şi completată conform MO.Nr.933/13.10.2004 . - Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului şi urbanismului. - Legea nr. 157/1997 privind ratificarea „Convenţiei pentru protecţia patrimoniului

arhitectural al Europei”, aprobată la Granada la 3.10.1985. - Decretul Lege nr. 187/1990 pentru acceptarea „Convenţiei pentru protejarea

patrimoniului mondial cultural şi natural”, adoptată de UNESCO la 16.XI.1972. - Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, cu completările ulterioare, pentru aprobarea

Regulamentului General de Urbanism. – Legea nr. 10/1995, privind calitatea în c-ţii. b) RUZICRM este elaborat în conformitate ci prevederile metodologiei în vigoare:

- Reglementare tehnică MTCT nr. 1/2003 privind „Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ-CP).

- Reglementare tehnică GM – 010 -2000: „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal” (PUZ), MLPAT 2000.

ART. 7. Domeniul de aplicare al RLUZICRM:

a) RUZICRM este o documentaţie aferentă PUZ – CP care explică şi detaliază conţinutul acesteia sub formă de reglementări obligatorii (prescripţii) în vederea urmăririi şi aplicării lor. Totodată cuprinde reglementări pentru autorizarea/desfiinţarea construcţiilor şi pentru modul de utilizare al imobilelor şi a spaţiului public pe întreg teritoriul delimitat.

b) Teritoriul PUZ – CP, Zonă Istorică Centrală Roşia Montană este alcătuit din două zone majore:

- Zonă Istorică de Referinţă (ZIR) 1 – ZONĂ PROTEJATĂ - care la rândul ei este divizată în 12 Subzone istorice de referinţă (SIR).

- Zonă Istorică de Referinţă (ZIR) 2 – ZONĂ PURTĂTOARE DE DEZVOLTARE TURISTICĂ, divizată în 4 SUBZONE Istorice de Referinţă (SIR).

c) Unităţi de patrimoniu cultural clasate cuprinse în domeniul de aplicare: - Situl „Centrul Istoric al localităţii Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-II-s-B-00270,

este delimitat în Planşa A.3.2 şi conţine Subzonele Istorice de Referinţă (SIR): SIR 1A; SIR 1B; SIR 1D; SIR 1F; SIR 1G; SIR 1H; SIR 1K (7buc.).

- Galeria „Cătălina Monuleşti” din zona protejată a centrului istoric al localităţii, cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.05 este în curs de investigare.

- Cele 35 de case sunt răspândite în SIR 1A: SIR 1B; SIR 1D; SIR 1F; SIR 1G; SIR 1L şi SIR 1H. (În lista monumentelor istorice, publicată 2004, apar 36 poziţii de „case”, dar cea de la nr. 549, este de fapt Biserica romano-catolică, „de facto” fiind deci 35 poziţii)

- Prin prezentul PUZ-CP se mai propune spre clasare, pe listele monumentelor istorice patru imobile şi anume:

Page 9: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 8 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-8-

I) Casă cu nr. 323 situată în „Piaţă”, deci SIR 1A. II) Casă cu nr. 325 situată în „Piaţă”, deci SIR 1A . III) Casă cu nr. 450 situată în SIR 1D. IV) Casă cu poartă şi împrejmuire nr. 437, situată în SIR 1D.

ART. 8. Categorii de lucrări permise asupra imobilelor existente în ZICRM (Zona Istorică Centrală

Roşia Montană) dar şi a celor din afara acestei zone: a) Pentru imobilele clasate în Lista Monumentelor Istorice (categ. B), inclusiv cele propuse

spre clasare, precum şi pentru construcţiile (sau corpuri şi elemente ale acestora) care deţin o valoare culturală semnificativă şi incumbă o protecţie maximă şi o conservare generală, sunt permise doar intervenţii de cercetare, protecţie, consolidare (dacă e cazul), conservare, restaurare integrată şi restructurări interioare (dacă nu afectează tipologia specifică a clădirilor).

b) Pentru clădirile (sau corpuri componente) ce nu sunt clasate în LMI, dar care deţin o valoare culturală semnificativă şi incumbă o protecţie maximă şi o conservare generală sunt permise intervenţii de reabilitare şi restructurare interioară.

c) Pentru clădirile (sau corpuri componente) ce nu sunt clasate în LMI, dar care deţin o valoare culturală locală şi care presupun lucrări de conservare în genere şi un grad de protecţie mediu sunt permise lucrări de intervenţie tip asanare / dezvoltare.

d) Pentru clădirile (sau corpuri componente), inclusiv anexe, construcţii provizorii (etc.) care produc efecte vizuale negative, ele fiind în majoritate edificate fără autorizaţie de construcţie sau cu nerespectarea acesteia, sunt permise doar intervenţii de demolare / desfiinţare.

ART. 9 a) Schimbarea destinaţiei unei clădiri monument istoric sau de arhitectură înscrisă în LMI,

se poate face numai în condiţiile respectării L.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul organismelor centrale/teritoriale interesate.

b) Schimbarea destinaţiei unei clădiri care nu este monument istoric dar care deţine o valoare cultural – artistică semnificativă se poate face numai în condiţiile respectării L. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul conform al instituţiilor de cultură interesate, funcţie de situarea imobilului în zona construită protejată sau în zona de protecţie a zonei protejate. (Vezi art. 24 la L 422/2001 – 2006)

c) Se face precizarea că „schimbarea funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare” (L 422/2001 – 2006 CAP. III, 23/2, d) sunt asimilate lucrărilor de „intervenţii asupra monumentelor istorice” şi urmează acelaşi curs de avizare/aprobare, potrivit L.422/2001 – 2006.

ART. 10. Autorizarea construirii în ZICRM:

a) Autorizarea construirii în întreg teritoriul ZICRM se face cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi a prevederilor prezentului PUZ-CP şi a regulamentului local aferent.(RUZICRM.)

b) Se admit următoarele situaţii de derogări, care vor face obiectul unor documentaţii urbanistice tip, PUD/PUZ (plan urbanistic de detaliu/plan urbanistic zonal)

I.) Construirea pe o singură parcelă şi se solicită derogări de la regulile de construire

referitoare la POT şi la distanţele faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei: - Se va elabora PUD cu obligaţia obţinerii avizului MTCT (Ministerul transporturilor

Construcţiilor şi Turismului); al avizului Comisiei regionale a monumentelor istorice cu sediul la Sibiu, avizul se emite de DJCCPCN a jud. Alba, avizele serviciilor

Page 10: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 9 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-9-

publice administratoare de reţele edilitare; PUD - ul se aprobă, de Consiliul Local Roşia Montană.

II.) Construirea pe mai multe parcele, dezmembrarea unei parcele, în mai multe parcele alăturate (operaţiune de parcelare) se solicită derogări de la: regimul de înălţime, coeficientul de utilizare al terenului (CUT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi POT, respectiv suprafaţa maximă a corpului de clădire: - Se va elabora PUZ cu obligaţia obţinerii avizului MTCT (Ministerul Transporturilor

Construcţiilor şi Turismului); al Avizului MCC – Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi/sau Comisia Naţională de Arheologie, avizul fiind emis de MCC; avizul Consiliului Judeţean Alba; avizele serviciilor publice administratoare de reţele edilitare; PUZ – ul se aprobă de Consiliul Local Roşia Montană.

ART. 11. Autorizarea desfiinţări construcţiilor în ZICRM:

a) Autorizarea desfiinţării construcţiilor pe întreg teritoriul ZICRM se face numai cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului PUZ – CP însoţit de regulamentul local de urbanism aferent (RUZICRM).

b) Pentru construcţiile incluse în categoria de intervenţii – DESFIINŢARE – (ART. 8, PCT. d), autorizarea se face de către Consiliul Local Roşia Montană.

c) Pentru construcţiile incluse în categoria de intervenţii „asanare – dezvoltare” ( ART. 8. PCT. c), autorizarea desfiinţării (parţiale sau totale) este condiţionată de refacerea fondului construit în termenii RUZICRM şi se emite de către Consiliul Local Roşia Montană cu avizul prealabil al DJCCPCN a Judeţului Alba.

d) Se interzice categoria de intervenţie „ desfiinţare – demolare” pentru toate construcţiile neincluse la categoriile anterioare, cu excepţia celor ce obţin Ordinul de declasare din partea MCC, pe baza documentaţiilor tehnice legal avizate şi aprobate .

ART. 12. Conţinutul documentaţiilor pentru avizarea şi autorizarea lucrărilor de construire sau

desfiinţare: a) Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire sau desfiinţare se elaborează în

conformitate cu Certificatele de urbanism emise de administraţia publică locală pe baza prevederilor documentaţiilor urbanistice aprobate conform legii şi a prevederilor RUZICRM.

b) Conţinutul documentaţiilor este cel stabilit prin L 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ORDINUL MDRL nr. 119 din 26.02.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 50/1991 privind Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii, aprobate prin OMTCT nr. 1430/2005, publicat în MO nr. 193 din 27.03.2009, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

ART. 13. Prescripţii ce reies din Studiul istoric arhitectural urbanistic: Următoarele categorii de intervenţii vor trebui fundamentate prin studiu istoric arhitectural Urbanistic:

a) intervenţii la interiorul construcţiilor care deţin o valoare culturală clasată sau identificată prin studiile preliminare, pentru una sau mai multe schimbări cum ar fii:

- schimbarea parţială sau totală a funcţiunilor clădirii, - schimbarea parţială sau totală a finisajelor şi/sau a materialelor de finisaj din

clădire; - schimbarea parţială sau totală a compartimentărilor interioare nestructurale ale

clădirii;

Page 11: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 10 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-10-

- schimbarea parţială sau totală a elementelor structurale, inclusiv a circulaţiilor verticale din clădire.

b) intervenţii la exteriorul construcţiilor care deţin o valoare culturală clasată sau identificată prin studiile preliminare sau al celor fără valoare culturală, care se învecinează cu imobile sau spaţii publice care deţin o valoare culturală identificată prin studiile preliminare, pentru una sau mai multe schimbări, cum ar fi:

- schimbarea parţială sau totală a finisajelor şi/sau a materialelor de finisaj din exteriorul clădirii, inclusiv a cromaticii şi texturii;

- schimbarea parţială sau totală a elementelor arhitecturale ale clădirii, inclusiv a decoraţiei, a elementelor de modenatură sau a golurilor ca număr, poziţie, formă, dimensiuni sau proporţii;

- schimbarea parţială sau totală a sistemului de acoperire al clădirii, inclusiv a formei, a pantelor, a sistemului structural sau de iluminare naturală prin acoperiş, a materialelor de învelitoare ca textură şi cromatică;

c) intervenţii asupra amenajabilului unui imobil care deţine o valoare culturală identificată prin studiile preliminare, pentru una dau mai multe schimbări, cum ar fi:

- schimbarea parţială sau totală a limitelor de proprietate ale imobilului, inclusiv a modului de realizare a împrejmuirilor;

- schimbarea parţială sau totală a amenajării de pe suprafaţa neconstruită a parcelei;

- schimbarea parţială sau totală a fondului construit de pe suprafaţa parcelei prin: - desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri; - desfiinţarea parţială sau totală a mai multor clădiri sau a întregului fond

construit - extinderea în plan orizontal a unei clădiri existente prin construirea unei

porţiuni noi de clădire; - extinderea pe plan vertical a unei clădiri existente prin construirea unei

porţiuni noi de clădire, prin supraetajare sau mansardare; - construirea uneia sau mai multor clădiri noi;

d) intervenţii asupra unui imobil sau asupra unui grup de imobile neconstruite cu sau fără valoare culturală, dar care se învecinează cu imobile sau spaţii publice care deţin o valoare culturală identificată prin studiile preliminare, pentru una sau mai multe schimbări, cum ar fi:

- schimbarea parţială sau totală a destinaţiei terenului, în raport cu funcţiunea

iniţială sau cu funcţiunile specifice existente în vecinătate; - remodelarea urbană prin realizarea parţială sau totală a unor noi elemente de

ţesut urban, cum ar fi: - trasee ale circulaţiilor carosabile şi pietonale;

- suprafeţe publice amenajate şi plantate; - stabilirea limitelor de parcele (parcelarea terenului);

e) intervenţii asupra spaţiilor publice cu valoare culturală sau a celor fără valoare culturală, care se învecinează cu imobile sau spaţii publice care deţin o valoare culturală identificată prin studiile preliminare, pentru una sau mai multe schimbări, cum ar fi:

- schimbarea parţială sau totală a funcţiunii (carosabil, pietonal, parcaj, plantaţie); - schimbarea parţială sau totală a echipamentelor şi reţelelor de utilităţi publice; - schimbarea parţială sau totală a materialelor şi finisajelor de paviment; - schimbarea parţială sau totală a delimitărilor funcţionale, inclusiv a modului de

realizare a împrejmuirilor; - schimbarea parţială sau totală a modului de amenajare a spaţiilor plantate;

Page 12: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 11 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-11-

- amplasarea elementelor de mobilier urban, a monumentelor de for public şi a panourilor publicitare.

ART. 14. Prescripţii ce reies din cercetarea arheologică:

a) Teritoriul ZICRM, ca parte a Sitului arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană,este, conform prevederilor O.G. 43/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 258/2001, zonă cu patrimoniu arheologic reperat.

b) În teritoriul ZICRM săpăturile arheologice şi activităţile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologice se efectuează numai la baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de MCCPN, la propunerea Comisiei Naţionale de Arheologie.

c) Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat MCCPN şi înregistrat în Registrul arheologilor; autorizaţia pentru cercetarea arheologică în teritoriul ZICRM se emite de MCCPN, cu avizul Comisiei Naţionale de Arheologie.

d) Pe întreg teritoriu al ZICRM, indiferent de natura regimului de proprietate asupra terenului (public sau privat) şi indiferent de modul de utilizare al acestuia (construit, neconstruit sau amenajat), orice intervenţie de construire (inclusiv pentru lucrări cauzate de intervenţii asupra reţelelor de utilităţi publice) atât sub nivelul terenului natural, cât şi sub nivelul de călcare actual al subsolurilor trebuie precedată de următoarele măsuri de conservare a valorilor arheologice reperate sau potenţiale existente în zonă:

- realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea intervenţiilor propriu-zise;

- supravegherea arheologică pe întreaga durată a efectuării săpăturilor de orice fel;

- intervenţia autorizată de specialitate în vederea eliberării de sarcină arheologică (dacă în conformitate cu concluziile raportului de săpătură nu există structuri sau elemente constructive arheologice valoroase), în conformitate cu actele normative în vigoare. (O.G. 43/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 258/2001) Concluziile raportului de săpătură vor fi în mod obligatoriu introduse în studiul istoric care asigură, prin recomandările formulate, protejarea tuturor valorilor culturale.

e) Descoperirea în timpul lucrărilor a fragmentelor de arhitectură – arce, elemente de modenatură, ancadramente, basoreliefuri, elemente din lemn – a fragmentelor de pictură murală sau a elementelor arheologice necunoscute la data eliberării autorizaţiei de construire sau de desfiinţare trebuie anunţată la DJCCPCN şi la serviciul de urbanism al primăriei. Lucrarea se sistează până când se stabileşte valoarea şi destinaţia elementelor identificate şi modul de intervenţie asupra acestora.

ART. 15. Activităţi şi funcţiuni permise în teritoriul ZICRM:

a) În teritoriul ocupat de Zona Istorică de Referinţă (ZIR) nr. 1 se va păstra caracterul predominant rezidenţial. Funcţiunea de locuire va fi acompaniată cu funcţiuni compatibile: comerciale, culturale, administrative, de servicii.

b) În teritoriul ocupat de Zona Istorică de Referinţă (ZIR) nr. 2 se va menţine caracterul predominant agricol şi peisajer, la care se vor adăuga funcţiuni turistice.

c) Se admit modificări ale funcţiunilor actuale cu respectarea următoarelor condiţii: I) Orice intervenţie ce implică schimbarea funcţiunii va fi avizată şi aprobată în

conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. II) Noile funcţiuni propuse vor corespunde specificului şi statutului pe care îl deţine

imobilul în SIR din care face parte şi vor fi compatibile cu funcţiunile adiacente existente.

Page 13: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 12 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-12-

III) Pentru construcţiile conformate ca funcţiune mixtă, în care funcţiunii de locuire i se adaugă funcţiuni de comerţ, servicii, alimentaţie publică, spaţii pentru birouri, se poate accepta modificarea raportului dintre funcţiunile existente cu condiţia conservării modalităţii de distribuire şi relaţionare a funcţiunilor, astfel încât să se conserve tipologia existentă şi să nu se inducă relaţii de incompatibilitate între funcţiuni.

IV) Pentru construcţiile utilizate în prezent exclusiv pentru locuire, se poate accepta adiţionarea unei funcţiuni secundare cu condiţia ca ponderea locuirii iniţiale să reprezinte minimum 70% din aria construită – desfăşurată a construcţiei/construcţiilor în care se solicită schimbarea de funcţiune şi cu condiţia conservării şi asigurării modalităţii de distribuire şi de relaţionare a funcţiunii de locuire cu funcţiunile complementare admise, astfel încât să se păstreze tipologia existentă a fondului construit şi să nu se inducă relaţii de incompatibilitate între funcţiuni.

ART. 16. Activităţi şi funcţiuni permise – cu condiţii –în teritoriul ZICRM, prin vecinătatea cu zona

industrială (ART. 11 LA HGR 525/1996 „Expunerea la riscuri tehnologice”) a) Prezenţa incintelor de exploatare minieră (cariere de suprafaţă) în vecinătatea

limitelor ZICRM, respectiv cariera Cârnic la sud şi cariera Jig la nord implică cuprinderea următoarelor SIR – uri în „zona de protecţie sanitară” (conf. OMS nr. 536/1997, ART. 8) şi a studiului de impact privind starea de sănătate a populaţiei din zonă: SIR 1C; SIR 1E; SIR 1M; SIR 1L; SIR 1J; SIR 2N şi parţial SIR 1B, SIR 1K, SIR 1F şi SIR 2”O”. Deoarece potrivit ART. 13. (OMS NR. 536/1997) „se interzice amplasarea oricăror obiective în interiorul zonei de protecţie sanitară „ZPS” cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie”, schimbarea destinaţiei (din locuinţă) actualelor locuinţe cuprinse în „ZPS”, potrivit delimitării stabilite prin „Studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei”, se va face numai cu acordul actualilor proprietari (schimb de locuinţă, contract de vânzare – cumpărare, relocare, etc.), deoarece în „ZPS” nu se vor putea asigura în totalitate de către exploatarea minieră nici nivelul de protecţie acustică şi nici nivelul de reducere a emisiilor de praf, vibraţii, etc. în vederea asigurării condiţiilor normale a mediului de viaţă a populaţiei din zona limitrofă activităţii industriale.

b) Prezenţa incintelor de exploatare minieră (cariere de suprafaţă)în vecinătatea ZICRM implică protecţia şi conservarea tuturor clădirilor monument cu valoare de patrimoniu cultural, şi a elementelor de patrimoniu industrial de suprafaţă (tăuri) şi subterane (galerii de exploatare) împotriva factorilor mecanici (zgomot, vibraţii, etc.), chimici (suspensii de praf, ploi + suspensii, etc.), sau alţi factori combinaţi, prin monitorizarea activităţii industriale vis – a – vis de menţinerea parametrilor de siguranţă şi integritate fizică atât a construcţiilor şi obiectivelor de patrimoniu cultural, industrial, dar şi al tuturor construcţiilor existente menţinute în ZICRM precum şi al celor propuse ce se vor realiza ca urmare a aprobării prezentului PUZ-CP.

ART. 17. Activităţi şi funcţiuni interzise în teritoriul ZICRM:

a. Sunt interzise orice activităţi ( funcţiuni) care prin natura lor sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată, activităţi (funcţiuni) cu un potenţial grad de risc pentru conservarea valorilor culturale identificate, activităţi (funcţiuni) ce pot provoca sau conduce la degradarea imobilelor clasate în LMI şi a celor ce deţin o valoare culturală semnificativă identificată prin studii preliminare.

b. Sunt interzise activităţi generatoare de poluare.

Page 14: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 13 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-13-

c. Sunt interzise activităţile de: depozitare en-gros; depozitarea şi/sau vânzare de substanţe inflamabile, toxice sau periculoase.

d. Sunt interzise depozitarea şi/sau colectarea inclusiv pe platforme a materialelor refolosibile sau a deşeurilor urbane, precum şi depozitarea de orice natură pe terenurile vizibile din zonele accesibile publicului.

e. Este interzisă agresiunea vizuală cauzată de obturarea sau distorsionarea câmpului de vizibilitate şi de percepere a ansamblurilor de arhitectură sau a imaginii arhitectural – volumetrice a clădirilor, prin amplasarea pe faţadele clădirilor sau pe elementele de susţinere aferente a următoarelor echipamente vizibile din zonele accesibile public: aparate de aer condiţionat, antene TV satelit, telefonie mobilă, contoare, cablaje (CATV, telefonie fixă, etc.), posturi trafo – aeriene, coşuri de fum sau de ventilaţie, bennere, panouri de reclamă, etc.

f. În subzonele cu valoare peisagistică sunt interzise ori ce fel de construcţii, amenajări sau activităţi care prin amplasament, funcţiune, volumetrie, şi aspect arhitectural (conformare, amplasare goluri, raport gol – plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc.) depreciază valoarea peisajului (ART. 8 la HGR 525/1996. REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM).

ART. 18. Caracteristici morfologice şi dimensionale ale parcelelor

a) Se vor aplica, în vederea adaptării la panta accentuată a terenului principal principiul terasării multiple (modelul existent), cu respectarea caracterului organic al reţelei stradale şi al parcelarului existent, fiind intensive lucrările care pot avea ca efect modificarea acestor parametrii existenţi de dezvoltare organică valoroasă.

b) Operaţiunile de divizare a parcelelor existente (dezmembrare+parcelare) sunt permise cu următoarele condiţii:

I) Suprafaţa fiecăruia dintre parcelele rezultate în urma divizării va fi mai

mare de 500 mp (se admite suprafaţa minimă de 500 mp) . II) Frontul de stradă (lungimea aliniamentului) pentru fiecare dintre parcelele

adiacente spaţiului public rezultate în urma divizării va fi mai mare de 20m. III) Caracteristicile morfologico- dimensionale ale parcelelor rezultate în urma

divizării vor respecta regulile specifice SIR în care sunt amplasate.

a) Operaţiunile de comasare ale parcelelor sunt permise cu următoarele condiţii:

I) Suprafaţa parcelei rezultate în urma comasării nu va fi mai mare de 2000mp.

II) Caracteristicile morfologico-dimensionale, ale parcelei rezultate în urma comasării vor respecta regulile specifice SIR în care este amplasată.

d) Împrejmuirile:

I) Delimitările spre stradă vor fi realizate în sistem tradiţional, din zidărie de piatră de piatră fără lianţi (seacă), de tip „mauri”; din zidărie tencuită sau din lemn.

II) Delimitările laterale şi posterioare, precum şi alte împrejmuiri amplasate în interiorul parcelei vor fi realizate fie din zidărie seacă (mauri), fie din lemn şi vor fi acompaniate de plantaţii de limită, în conformitate cu prevederile Codului Civil.

III) Sunt interzise placările cu piatră sau cu materiale ceramice (gresie, faianţă, piatră artificială, etc.).

Page 15: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 14 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-14-

IV) Porţile de acces pe parcele se vor deschide spre interiorul parcelei şi vor fi realizate din lemn, prevăzute cu învelitoare în două ape din şiţă, şindrilă.

V) Înălţimea împrejmuirilor va fi de maximum 2m.

e) Terasările: I) Lucrările de sistematizare verticală realizate pe parcele cu pante ce cresc

dinspre aliniament vor fi realizate la stradă prin umplere şi nu prin excavare. (sistem „în balcon”)

II) Diferenţa de nivel dintre două terase adiacente nu va depăşi 2m. III) Terasele interioare sau exterioare vor avea zidurile de susţinere realizate

din zidărie seacă de piatră (mauri). IV) Lucrările structurale din beton sau beton armat necesare stabilităţii

teraselor sunt acceptate cu condiţia realizării în tehnici care să nu permită vizibilitatea acestora.

V) Obligatoriu documentaţia tehnică depusă în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire va conţine proiectul împrejmuirilor, al sistematizării verticale şi al amenajării parcelei şi va fi însoţită de un studiu/referat geotehnic.

ART. 19. Amplasarea construcţiilor în raport cu aliniamentele parcelelor:

a) Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul parcelei (parcelelor), respectiv faţă de alinierea clădirilor va respecta regulile specifice SIR.

b) Ieşirea în avans faţă de aliniament a unei porţiuni de faţadă nu este permisă. ART. 20. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Retragerile construcţiilor faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei vor fi mai mari de 4,00m., conform Normativ indicativ P118-1999. Distanţele mai mici pot fi acceptate numai cu avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al Jud. Alba.

b) Construcţiile pot ocupa întreaga lungime a aliniamentului dacă cel puţin una din clădirile adiacente vecine ocupă aliniamentul parcelei sale în totalitate.

ART. 21. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii situate pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie,anexă, fără legătură (articulaţie) funcţională de pe aceeaşi parcelă este de cel puţin 12m.

b) Pentru asigurarea respectării normelor de însorire şi de prevenire a incendiilor, între faţadele cu ferestre ale construcţiilor amplasate pe aceeaşi parcelă este recomandabilă o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii cele mai înalte, dar nu mai mică de 3m.

ART.22. Conformarea construcţiilor ca şi dimensiuni maxime:

a) Dimensiunea maximă a oricărei laturi a unui corp de clădire măsurată în plan orizontal nu va depăşi 20m; raportul dintre lăţimea maximă şi lungimea maximă a unui corp de clădire nu va fi mai mic de 2:3.

b) Suprafaţa maximă ocupată la sol de un corp de construcţie va fi de 250mp. c) Înălţimea construcţiilor, măsurată la straşină nu va depăşi 7,50m (măsurat de la cota

± 0,00), echivalent cu regimul de înălţime P+1. (cota ± 0,00 fiind la parter şi nu la demisol).

Page 16: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 15 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-15-

ART. 23. Aspectul exterior al construcţiilor:

a) Compoziţia arhitecturală a faţadelor: I) Faţadele vor exprima minimum trei travei arhitecturale, deschideri sau

elemente de ritmare verticală. Registrele orizontale vor fi marcate prin elemente de separaţie.

II) Pentru construcţiile ce vor fi situate pe mai multe parcele, faţadele vor fi rezolvate în sensul exprimării parcelarului tradiţional, cu păstrarea principiului ritmului asigurat prin alternanţa şpalet - gol.

b) Goluri: I) Golurile de faţadă vor fi dreptunghiulare, aşezate cu latura lungă pe

verticală. Raportul dintre lăţime şi înălţime nu va fi mai mic de 1:1,5. II) Golurile noi vor fi dimensionate şi proporţionate în acord cu golurile

existente la aceeaşi clădire sau la clădirile învecinate, cu respectarea prevederilor anterioare.

III) Sunt interzise golurile de mari dimensiuni la faţadele orientate spre spaţiul public. Suprafeţele însumate ale tuturor golurilor unei faţade nu vor depăşi 20% din suprafaţa totală a acesteia.

c) Gabaritul şi tratarea arhitecturală a parterului / demisolului / demisolului parţial:

I) Parterul construcţiilor va avea o înălţime minimă de 2,80m şi de regulă va avea acces de la cota sistematizată a curţii. Pot să aibă acces direct şi din spaţiul public, cu condiţia realizării unei diferenţe peste cota străzii, de max. 40cm.

II) Parterul va fi tratat compoziţional ca un registru separat, marcat prin elemente continue de modenatură, prin retragerea uşoară a etajului (max. 10cm) sau prin alte mijloace arhitecturale.

III) Aceeaşi regulă se aplică în cazul demisolului sau a demisolului parţial, în acest caz, parterul se va retrage faţă de demisol cu max. 10cm. Şi va fi prevăzut cu maximum două ferestre pentru ventilare spre stradă cu dimensiuni de max. 25x50cm, poziţionate orizontal, pe axele verticale ale golurilor de ferestre ale parterului.

d) Tratamentul suprafeţelor arhitecturale, materiale şi tehnici de construcţie:

I) Se vor utiliza materiale tradiţionale – piatră, lemn sau cărămidă tencuită.

II) Se interzice imitarea materialelor naturale. III) Se interzice utilizarea aparentă (placaje) a unor materiale care, în

sistemele constructive locale, sunt acoperite cu finisaje tradiţionale. IV) Este interzisă utilizarea tencuielilor tip „ strop”, calcio vechio şi al căror

tencuieli cu conţinut preponderent de ciment, atât la interior cât şi la exterior. Se vor utiliza tencuieli poroase pe bază de var sau var – ciment, atât la interior cât şi la exterior.

V) Este interzisă utilizarea ca liant pentru zidărie a mortarului de ciment. Se va folosi mortar de var – ciment sau var.

VI) Sunt interzise placajele ceramice sau din alte materiale nespecifice la ziduri şi socluri.

Page 17: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 16 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-16-

VII) Este interzisă folosirea materialelor reflectorizante de orice natură (sticlă reflectorizantă, tablă, policarbonat, alte suprafeţe de metal nevopsit, inox,oglinzi, etc.

VIII) Este interzisă utilizarea vizibilă din spaţiul public a materialelor utilizate pentru construcţii provizorii: azbociment, carton asfaltat, materiale plastice, etc.

e) Culoare şi textură:

I) Suprafeţele pline obligatoriu tencuite se recomandă a fi zugrăvite în culoarea albă, cu nuanţări ale elementelor arhitecturale de separaţie sau aplicate.

II) Se admite utilizarea altor culori, numai dacă prin studiul istoric aferent şi prin investigaţii specifice demonstrată existenţa altei culori originale.

III) Se va respecta o textură a finisajelor de tip lis, neregulat, fără o granulaţie evidentă.

IV) Se interzic elementele constructive din beton lăsate aparent, buciarate, spiţuite sau brute. Fac excepţie situaţiile în care cofrajele, granulometria şi culoarea agregatelor şi a liantului sunt avizate prin proiect de DJCCPCN Alba şi serviciul de urbanism al primăriei.

V) Suprafeţele din zidărie de piatră care nu au fost tencuite la origine vor fi lăsate aparent, cu acceptarea unor tratamente de lac incolor de protecţie (lac de piatră)

f) Sistemul de acoperire, învelitori:

I) Construcţiile vor avea acoperişurile cu pante ale învelitorii cuprinse între 35º şi 50º cu învelitoare din lemn (şiţă, şindrilă, scândură) sau şiţă din fibrociment colorată în culoarea lemnului (sistem ETERNIT).

II) Sunt interzise învelitorile din azbociment, materiale plastice, carton asfaltat, tablă, geam armat.

III) Gurile de ventilare ale podurilor se vor conforma după modelele existente. Sunt interzise lucarnele şi şatierele.

IV) Luminatoarele şi ferestrele montate în planul învelitorii sunt admise doar pe suprafeţele (versanţii) orientate spre interiorul parcelei. Suprafeţele însumate ale luminatoarelor nu pot depăşi 10% din suprafaţa planului de acoperiş în care sunt montate.

V) Tinichigeria (jgheaburi, burlane, racorduri, dolii şorţuri, etc.) se vor executa din tablă de cupru sau tablă arămită. Elementele din tablă zincată se vor lăcui în tente de culoare închisă.

VI) Se interzic coturile şi segmentele oblice ale burlanelor în planul faţadelor.

VII) Coşurile de fum şi de ventilaţie se vor restaura la clădirile existente, iar la clădirile noi se vor realiza după modele existente în zona protejată (ZICRM). Coşurile vor fi realizate din zidărie de cărămidă şi vor fi tencuite şi zugrăvite în culoarea de bază a faţadelor clădirii. Coronamentele şi capacele de protecţie se vor executa după modele existente.

VIII) Este interzisă realizarea de coşuri de fum de beton aparent, cu coronamente metalice sau din beton. Elementele de eficientizare a tirajului nu vor fi vizibile din spaţiul public.

Page 18: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 17 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-17-

IX) Este interzis orice sistem de ventilare aparent din tablă, azbociment, etc. Se admite utilizarea de ţigle speciale pentru ventilare montate pe versanţii nevizibili dinspre spaţiile publice.

g. Accesorii şi detalii; tâmplărie, feronărie etc.:

I) Este interzisă schimbarea tâmplăriei originale la clădirile existente cu valoare arhitecturală şi istorică. Dacă gradul de uzură este prea mare, tâmplăria se va înlocui cu tâmplărie nouă realizată după modelul celei originale. În situaţia în care tâmplăria existentă (martor) nu mai există, se va lua ca model o tâmplărie de la o casă similară tipologic. Se recomandă la ferestrele izolate, utilizarea sistemului tradiţional cu şase ochiuri la ferestrele în două canate. Gratiile forjate artistic, în mod tradiţional, ar putea fi folosite pentru obţinerea culorii locale, la parter.

II) Este interzisă tâmplăria din material plastic, aluminiu sau tablă subţire de oţel.

III) Este interzisă montarea aparentă (la exterior) a dispozitivelor de rulare a sistemelor de obturare a luminii, de ori ce fel

IV) Lucrările vechi de ferorerie (grilaje, decoraţii, broaşte, clanţe, zăvoare, balamale, console pentru corpuri de iluminat) se vor conserva şi restaura.

V) Curţile de serviciu, spaţiile gospodăreşti şi locurile de amplasare ale pubelelor vor fi situate în zone imperceptibile dinspre spaţiul public

VI) Tratamentul suprafeţelor de călcare (pavimentul) va fi fundamentat printr-un studiu de pavaj, dalaj sau îmbrăcăminte – anexat documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire (ex.. curţi interioare, ganguri alei,etc.)

h) Faţadele spaţiilor comerciale, vitrine:

I) Firmele sau însemnele, materialele şi culorile vor fi prezentate prin proiect de arhitectură adecvat prezentat spre avizare la DJCCPCN şi serviciul de urbanism al primăriei. Cererile de autorizare vor fi însoţite şi de eşantioane de materiale şi paletă de culori.

II) Se recomandă materiale tradiţionale, simboluri grafice care reprezintă activitatea desfăşurată în spaţiul (clădirea) respectiv, efecte de transparenţă şi decupaje.

III) Firmele trebuie să fie subordonate compoziţiei faţadei, ale cărei elemente decorative vizibile: brâie, modenaturi, apareiaje, ancadramente, etc. – nu trebuie afectate prin modul de dispunere a firmei.

IV) Însemnele dispuse în planul faţadei sau paralel cu acesta (distanţat)se vor limita la lungimea vitrinei (golului) si vor respecta trama parcelară, în cazul în care mai multe partere ale unor clădiri adiacente sunt unificate prin aceeaşi funcţiune.

V) Literele vor fi aplicate sau pictate direct pe suprafaţa faţadei, fără existenţa unui suport unitar.

VI) Însemnele perpendiculare pe faţadă vor fi sprijinite pe console realizate după modele tradiţionale, posibil a fi inspirate după consolele corpurilor de iluminat public conservate în Piaţă.

VII) Se interzice montarea de dispozitive sclipitoare, stridente, cu iluminat agresiv.

Page 19: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 18 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-18-

VIII) Se interzice montarea de inscripţii, semne, firme, etc. – în afara registrului parterului.

ART. 24. Accese, circulaţii:

a) Accesul în Zona Istorică Centrală Roşia Montană: I) Accesul în ZICRM este permis pietonilor şi mijloacelor de transport

individuale – biciclete, motociclete, care, trăsuri, automobile, etc. II) Accesul mijloacelor de transport pentru marfă (aprovizionare) este

permis doar pentru vehiculele de tonaj şi de gabarit mediu (microbuze, furgonete, auto – platforme, etc.)

III) Accesul mijloacelor de transport de mare capacitate - autobuze, autocare, autocamioane, etc. – este permis doar pe drumul judeţean, inclusiv pe sectorul nou propus (deviere), pe centura zonei centrale şi în zonele de parcare special amenajate în relaţie directă cu aceste drumuri.

b) Accesul pe parcele:

I) Parcelele construibile vor dispune obligatoriu de acces pietonal direct sau prin servitute dintr-o arteră de circulaţie sau dintr-un spaţiu pietonal public deschis (uliţe pietonale).

II) În construcţiile care prin destinaţie sunt accesibile publicului va trebui asigurat accesul pentru persoanele cu dizabilităţi (nevoi speciale) la principalele funcţiunile de interes general.

III) Parcelele trebuie să dispună de acces carosabil realizat direct din stradă, acolo unde parcela se învecinează cu un drum carosabil şi din punct de vedere tehnic este posibil racordul.

IV) Accesul în garaje parţial sau total subterane se va face din interiorul parcelelor.

V) În parcelele situate în amonte, unde diferenţa de înălţime dintre cota străzi şi cota incintei nu permite racordul carosabil se va evita solicitarea de garaje.

VI) Staţionarea autovehiculelor este permisă doar în interiorul parcelelor sau în spaţiile publice special amenajate.

VII) Se interzice amplasarea şi construirea de garaje individuale sau baterii de garaje adiacente drumurilor publice din ZICRM pe teren domeniu public sau privat al comunei, inclusiv construirea de garaje pe aliniamentul parcelelor proprietate privată, cu acces direct la stradă.

ART. 25. Echiparea cu reţele tehnico – edilitare şi alte echipamente:

a) Fiecare parcelă construibilă va fi racordată la reţelele tehnico – edilitare. b) Toate reţelele tehnico – edilitare vor fi pozate subteran. c) Se interzice montarea branşamentelor şi contoarelor pe faţadele sau fragmentele de

faţadă vizibile din spaţiul public. d) Aparatele de produs aer condiţionat (elementul exterior) vor fi amplasate spre

interiorul parcelei, amplasarea spre spaţiul public fiind interzisă. e) Se vor dezafecta (suprima) toate reţelele şi conductele parazitare de pe faţadele

perceptibile dinspre spaţiul public. Acolo unde nu pot fi deviate, se vor poza îngropat în planul faţadei.

Page 20: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 19 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-19-

ART. 26. Căi de circulaţie şi spaţii publice:

a) Din punct de vedere al conformării, pofilele căilor de circulaţie din PUZ-CP (ZICRM) vor fi conformate potrivit schemelor prevăzute în planşa „Plan de circulaţie” A4

b) Suprafeţele de rulare ale drumului judeţean D; 742, împreună cu devierea propusă şi cu centura ZIC vor fi realizate din îmbrăcăminte asfaltică.

c) Toate celelalte drumuri, străzi, uliţe din ZIC vor fi pietruite. d) Suprafeţele de rulare ale drumurilor de exploatare agricolă vor fi realizate din pământ

sau vor fi pietruite. e) Mobilier urban, elemente de semnalizare, informare şi afişaje publicitare:

I) Corpurile de iluminat public vor fi montate pe console, pe faţadele caselor amplasate la limita spaţiului public.

II) Bornele şi elementele de delimitare şi protecţie a suprafeţelor pietonale vor fi realizate din piatră.

III) Mobilierul urban (bănci, jardiniere, coşuri de gunoi, ţâşnitoare de apă, etc.) va fi realizat pe bază de proiect autorizat având obţinut în prealabil avizul DJCCPCN Alba.

IV) Afişajele publicitare, panouri de informare – vor fi amplasate special amenajate şi vor fi realizate pe bază de proiecte avizate de DJCCPCN Alba.

V) Amplasarea de firme şi sigle comerciale se va face exclusiv pe suprafaţa faţadei parterului.

ART. 27. Spaţii libere şi spaţii plantate:

I) Este interzisă pavarea în totalitate a curţilor. II) Plantarea în suprafaţă totală în interiorul curţilor şi parcelelor

construibile este interzisă, fiind admise doar pâlcuri de pomi şi plantaţiile continue de mică înălţime, pe limitele de proprietate laterale şi posterioare.

III) Pentru spaţiile publice se va asigura, unde terenul permite plantaţii ornamentale de mică înălţime în combinaţie cu amplasamentul mobilierului urban adecvat.

IV) Pentru zonele şi subzonele unde activitatea industrială din exteriorul ZICRM impune instituirea unei servituţi din motive de riscuri tehnologice (zona de protecţie sanitară) se admite plantarea de perdele vegetale de protecţie de tipul, înălţimea şi caracteristicile, stabilite prin studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei. La încheierea activităţii de exploatare a carierelor perdelele vegetale de protecţie pot fi dezafectate şi înlocuite cu plantaţii ornamentale sau de agrement, pe baza unor studii ulterioare.

Page 21: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 20 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-20-

B) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR. 1A – SUBZONA PIEŢEI

În această subzonă sunt prezente 36 construcţii protejate incluzând 11 anexe şi 2 porţi –

monumente istorice incluse în LMI,precum două construcţii propuse a fi incluse în LMI, respectiv Nr. 323 şi 325 . Tot în această subzonă se află Piaţa mare şi piaţa comercială,Strada Brazi şi Parcul Casinei (fosta grădină de vară) . ART. 28. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate:

Toate construcţiile cu titulatura de „casă” înscrise în LMI, având numărul poştal: 326; 327; 328; 329; 331; 332; 376; 389; 390; 391; 392; 393; 395; 397; 398; 547; 549; (Biserica româno – catolică) 551; 552; şi 553. Se adaugă cele două propuneri de la nr. 323 şi 325.

Tot aici menţionăm poziţia „Centrul istoric al localităţii Roşia Montană - „Târgul satului Piaţa” de asemenea înscrisă în LMI. Piaţa mare şi piaţa comercială ocazională (târg). Toate aceste obiective de patrimoniu sunt clasate la categoria B (II) de importanţă locală.

b) Construcţii existente neprotejate

Toate clădirile neincluse la cap. a dar care sunt în vecinătatea sau acompaniază construcţiile incluse în LMI, precum şi clădirile adiacente Pieţei, având valoare arhitectural ambientală şi istorico – arhitecturală.

c) Spaţii neconstruite protejate În subteranul SIR 1A este prezentă parte din Galeria „Cătălina – Monuleşti” din

zona protejată a Centrului istoric, monument clasat la CATEGORIA A (I) de importanţă naţională. Această subzonă SIR 1A este inclusă în Situl arheologic Albumus Maior - Roşia Montană sat - „Epoca romană” , obiectiv înscris pe lista LMI, şi clasat la categoria A (I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate - Curtea aparţinând imobilului Bufet+ Club, ce o dată cu reabilitarea clădirii într-o

unitate selectă de alimentaţie publică, poate primi utilizarea de terasă în aer liber(alimentaţie publică + club), în conexiune, prin pachetul de trepte existent, cu „grădina de vară” situată în SIR 1B.

- Suprafaţa „pieţei comerciale” unde în prezent expunerea mărfurilor se face pe mese înşiruite din beton cu un aspect total neadecvat centrului istoric.

- Se propune dezafectarea acestor mese şi înlocuirea cu un sistem de expunere demontabil uşor amovibil (din lemn, sau metal + lemn) care poate fi depozitat într-un spaţiu pe măsură, pentru perioadele când nu este „târg”.

ART. 29. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Se admit şi vor fi stimulate acele funcţiuni care au caracter comercial, cultural, administrativ, de servicii şi care prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii, precum şi prin calitatea serviciilor pot reprezenta un grad de atracţie publică ce depăşeşte nivelul de interes al comunităţii locale şi reprezintă o atracţie de interes turistic şi cultural. Vor avea prioritate funcţiunile care au caracter

Page 22: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 21 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-21-

comercial, cele de alimentaţie publică (cafenele, cofetării, ceainării, baruri, mici restaurante specializate, cluburi), cele pentru turism (mici hoteluri, pensiuni,etc.), cele culturale (dezvoltarea unui muzeu al exploatării aurului şi un muzeu etnografic cu spaţii pentru conferinţe, simpozioane, universitate de vară), sau pentru servicii cum ar fi: media, edituri, agenţii, servicii profesionale,sedii ale unor asociaţii, etc., inclusiv activităţile manufacturiere compatibile cu statutul zonei, atractive pentru turismul cultural (dezvoltarea activităţii meşteşugăreşti tradiţionale a artizanatului). Atât „piaţa mare” cât şi „piaţa comercială” vor îndeplini periodic funcţiunea de „târg tradiţional”

ART. 30. {Condiţii de ocupare a terenului}

{Implantarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie)}

a) Alinierea construcţiilor: I) Construcţiile care definesc zona Pieţei şi culoarele străzilor care

pleacă din Piaţă se vor alinia la aliniamentul parcelelor („linia roşie”)

b) Retrageri console sau rezalite: I) Nu sunt admise retrageri (decroşuri) ale construcţiilor ale construcţiilor

faţă de aliniament, cu excepţia situaţiilor de racordare la construcţiile învecinate.

ART. 31. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor.

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă dacă cel puţin una din construcţiile alăturate ocupă frontul parcelei sale în întregime.

ART. 32. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 60% CUTMAX = 1,00

C) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1B – BERG 1 – (BERG-CĂTĂLINA)

ART. 33. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate: Toate construcţiile cu titulatura de „casă” înscrise în LMI, având numărul

poştal: 334; 340; 341; 342; 372; 373; 383; 407; 408; 409;. Se includ cele 7 anexe şi 3 porţi valoroase. Tot aici menţionăm poziţia „Centrul istoric al localităţii sat Roşia Montană, comuna Târgul satului, Piaţa, cartierul Berg Sec. XVIII – XX, Str. Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri de asemenea înscrisă în lista LMI.

Toate aceste obiective de patrimoniu sunt clasate la categoria B(II) de importanţă locală.

Page 23: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 22 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-22-

b) Construcţii existente neprotejate Toate clădirile neincluse la cap. a) dar care sunt în vecinătatea sau

acompaniază construcţiile incluse în LMI, având o certă valoare arhitectural – ambientală şi istorico – arhitecturală.

c) Spaţii neconstruite protejate: În subteranul SIR 1B este prezentă parte din Galeria „Cătălina-Monuleşti” din

zona protejată a Centrului istoric, monument clasat la categoria A(I) de importanţă naţională. Această subzonă SIR 1B este inclusă în Situl arheologic Albumus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca română, „obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I). de importanţă naţională. Accesul principal la Galeria „Cătălina-Monuleşti” se face din această subzonă, la limită cu SIR 1F.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Este prezent spaţiul aferent fostei Grădini de vară, care îşi va menţine

caracterul de spaţiu de spectacol în aer liber (cu minimum de amenajări pentru a exprima o folosinţă sinergică, cu mai multe scopuri culturale).

ART. 34. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Se admit şi vor fi stimulate acele funcţiuni care au caracter de servicii, şi care prin modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii precum şi prin calitatea serviciilor, pot prezenta un grad de atracţie ce depăşeşte interesul strict local; prezentând mai ales valoare turistică (turism cultural): mici pensiuni turistice, hoteluri, dar şi sedii de instituţii media, agenţii, servicii profesionale, edituri, sedii a unor asociaţii , gospodării vechi de minieri, refăcute ca şi mici incinte muzeale locuite.

Se admit activităţi manufacturiere compatibile cu statutul zonei având un ridicat potenţial turistic.

Funcţiunile (activităţile) de mai sus vor fi compatibile cu clădirile ce îşi menţin destinaţia actuală de locuinţă. În zona caselor cu nr. 406; 407 şi 408, este prezent un interesant punct de belvedere, la fel ca şi în zona imobilului cu nr. 409.

Această subzonă este impactată de activitatea industrială viitoare a „Carierei Jig”, fiind situată parţial în zona de protecţie sanitară (ZPS) potrivit OMS Nr. 536/1997. Deoarece potrivit reglementărilor din acest oridin, ART. 13, în interiorul ZPS se interzice amplasarea oricăror o biective cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale, iar suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servituţi din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică)

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor.

Page 24: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 23 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-23-

Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

ART. 35. Condiţii de ocupare a terenului. Implantarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie).

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia la aliniamentul parcelar.

b) Retrageri, console sau rezalite Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate.

ART. 36. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una din construcţiile vecine ocupă frontul parcelei sale în întregime.

ART. 37. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii situate pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 38. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 40% CUTMAX = 0,75

Page 25: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 24 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-24-

D) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI MODUL DE CONSTRUIRE, ÎN SIR 1C – SUBZONA BERG 2 (BERG DE SUS)

ART. 39. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate: În această subzonă nu sunt construcţii protejate, înscrise în lista LMI.

b) Construcţii existente neprotejate: Toate construcţiile din această subzonă SIR 1C sunt clădiri neprotejate,

având tipologia generală de „case de munte” din zonele submontane, fără să prezinte valori arhitectural – istorice sau arhitectural – ambientale. Sub raport tipologic sunt interesante casele de la nr. 347 şi nr. 344. Punct de belvedere interesat asupra localităţii, dinspre imobilul cu nr. 347.

c) Spaţii neconstruite protejate: În subsolul SIR 1C pot exista vestigii arheologice nedescoperite încă,

deoarece această subzonă este inclusă în Situl arheologic Albumus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Nu este cazul.

ART. 40. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Această subzonă este impactată de activitatea industrială viitoare a „Carierei

Jig, fiind situată în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS nr. 536/1997. Deoarece potrivit reglementărilor din OMS 536/1997, ART. 13” în interiorul

acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale”, iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii” conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu –se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică).

Până la începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Jig” se admite funcţiunea de locuinţă/gospodărie agricolă, pentru această subzonă. După începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Jig” nu se mai admite funcţiunea de locuinţă/gospodărie agricolă în această subzonă restricţionată potrivit ART. 12 şi 13 din OMS 536/1997 ci doar destinaţia de „activităţi destinate personalului de intervenţie şi de întreţinere a exploatării industriale”, sau alte activităţi de „producţie şi microproducţie”, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a concluziilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei.

Page 26: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 25 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-25-

Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în

„pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrului de exploatare industrial, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei” ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

ART. 41. Condiţii de ocupare a terenului. Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie).

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia la aliniamentul parcelelor

b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate.

Page 27: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 26 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-26-

ART. 42. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una din

construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime. ART. 43. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţii fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 44. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 35% CUTMAX= 0,65. E) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1D SUBZONA VĂIDOAIA 1. ART. 45. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizării terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejare, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate: În această subzonă nu sunt clădiri (construcţii) existente protejate înscrise pe

lista LMI. Se propun prin prezentul PUZ-CP două obiective pentru a fi înscrise pe LMI.

I) Imobilul „casă” cu numărul poştal 450 II) Imobilul „gospodărie cu casă, împrejmuire de zid din piatră şi poartă

de acces” cu Nr. poştal 437.

b) Construcţii existente neprotejate: Toate clădirile neincluse la cap a) dar care sunt în vecinătatea sau

acompaniază construcţiile propuse în LMI,având în general valoare arhitectural – ambientală şi istorico – arhitecturală.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 1D este prezentă parte din Galeria „Cătălina-Monuleşti” din zona protejată a Centrului istoric, monument clasat la categoria A(I) de importanţă naţională. Această subzonă SIR 1D este inclusă în Situl arheologic Alburnus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca Romană” obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

Se remarcă spaţiul public existent sub forma unei „intersecţii dezvoltate” ca un mic „centru de cartier” (piaţetă) ce oferă interesante poziţii de belvedere atât a masivului stâncos „Văidoaia” cât şi asupra Văii Roşiei.

Page 28: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 27 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-27-

ART. 46. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Funcţiunea dominantă rămâne locuirea, dar ca funcţiuni complementare se

admite tipul de servicii, care prin modul de organizare al activităţii şi prin calitatea acestora pot prezenta un grad de atracţie turistică (turism cultural), valoare etnografică – mici hoteluri, pensiuni, birouri, agenţii etc.

Se admite montarea în scop muzeal a unui şteamp pe pârâul Foieş, în vederea accentuării valorii de patrimoniu industrial al sitului. Se admite reconstituirea unor gospodării de minieri cu inventarul tradiţional expus .

ART. 47. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie).

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia la aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţii de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. ATR. 48. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, cel puţin una dintre construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 49. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 50. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 35% CUTMAX = 0,60 F) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1E – SUBZONA VĂIDOAIA 2 SE FACE PRECIZAREA CĂ ACEASTĂ SUBZONĂ ESTE PARŢIAL ÎN INTRAVILAN ŞI PARŢIAL ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢII ROŞIA MONTANĂ. ART. 51. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate: Nu sunt construcţii protejate, aflate pe lista LMI în această subzonă.

b) Construcţii existente neprotejate: În subzona SIR 1E sunt numai construcţii (clădiri) neprotejate, care nu

prezintă valoare arhitectural – ambientală sau istorico – arhitectural, având tipologia comună de „case de munte”/gospodării montane.

Page 29: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 28 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-28-

c) Spaţii neconstruite protejate: În subteranul SIR 1E este prezentă parţial Galeria „Cătălina-Monuleşti” din

zona protejată a Centrului istoric, monument clasat la categoria A(I) de importanţă naţională. Această subzonă SIR 1E este inclusă în Situl arheologic Albumus Maior – Roşia Montană sat – Epoca Romană, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Trebuie amintite câteva accese în galerii de coastă în masivul stâncos

Văidoaia, în prezent abandonate şi parţial prăbuşite. ART. 52. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Această subzonă este impactată parţial de activitatea industrială viitoare a

„Carierei Jig”, fiind situată în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS 536/1997. Deoarece potrivit reglementărilor din OMS 536/1997, ART. 13 „interiorul acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale” iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii” conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică).

Până la începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Jig” se admite funcţionarea de locuinţă/gospodări agricolă, pentru această subzonă.

După începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Jig”, nu se mai admite funcţiunea de locuinţă/gospodărie agricolă în această subzonă restricţionată potrivit ART. 12 şi 13 din OMS 536/1997, ci doar destinaţia de „activităţi destinate personalului de intervenţie şi întreţinere a exploatării industriale” sau alte activităţi de „producţie şi microproducţie” cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a „concluziilor studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate.

Page 30: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 29 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-29-

Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în

„pachet” sau sub formă de „ecran” adiacent perimetrului de exploatare industrial, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei” ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

ART. 53. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie):

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia de regulă de aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri, console, rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. ART. 54. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una din construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 55. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţiilor în raport cu alte construcţii pe

aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 56. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 30% CUTMAX = 0,55

Page 31: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 30 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-30-

G) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1F – SUBZONA DE CENTURĂ

ART. 57. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate)

a) Construcţii existente protejate:

Biserica romano-catolică împreună cu cimitirul aferent este înscris ca monument pe lista LMI, de importanţă locală, (II B) la categoria „casă” (dintr-o eroare de redactare), aceasta fiind o clădire de cult. Amplasamentul acestui obiectiv situat pe o ridicătură naturală îi conferă o frumuseţe şi un farmec aparte care trebuie prezervat cu mare grijă, inclusiv pâlcul de brazi ce face parte integrantă din cimitir.

b) Construcţii existente neprotejate:

Toate clădirile neincluse la cap. a) dar care sunt în vecinătatea sau acompaniază construcţiile incluse în LMI, precum şi clădirea bisericii reformate (calvine) cu cimitirul aferent unde prezenţa unor cruci din piatră vechi, inscripţionate cu semnul mineritului (2 ciocane încrucişate) conferă sitului situat pe o ridicătură naturală, o valoare culturală certă. Se remarcă printr-o tipologie specifică casele cu nr. 401 şi nr. 528 din zona bisericii reformate.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 1F este prezentă parţial Galeria „Cătălina-Monuleşti” din zona protejată a Centrului istoric, monument clasat la categoria A(I) de importanţă naţională. Această subzonă SIR 1F este inclusă în Situl arheologic Alburnus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

Se remarcă cele două cimitire amintite, cel romano – catolic şi cel reformat (calvin) cu prezenţa unor monumente funerare valoroase din punct de vedere estetic şi documentar. Cele două cimitire oferă puncte de belvedere asupra localităţii şi a cadrului natural înconjurător.

ART. 58. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Această subzonă este impactată parţial de activitatea industrială viitoare a

„Carierei Cârnic”, fiind situată în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS nr. 536/1997.

Deoarece potrivit reglementărilor din OMS 536/1997, ART.13”, în interiorul acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale”, iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii” conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică).

Până la începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Cârnic” se admite funcţiunea de locuinţă, pentru această subzonă. După începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Cârnic” nu se mai admite funcţiunea de locuinţă în porţiunile impactate industrial din subzona restricţionată

Page 32: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 31 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-31-

potrivit ART. 12 şi 13 din OMS 536/1997 ci doar destinaţia de „activităţi destinate personalului de intervenţie şi de întreţinere a exploatării industriale”, sau alte activităţi de „producţie şi microproducţie”, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a concluziilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în

„pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrului de exploatare industrial, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei” ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

Page 33: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 32 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-32-

Funcţiunea dominantă rămâne locuirea, dar ca funcţiuni complementare se admite tipul de servicii, care prin modul de organizare al activităţii şi prin calitatea acestora pot prezenta un grad de atracţie turistică (turism cultural), valoare etnografică: birouri, agenţii, media etc.

ART. 59. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie)

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia la aliniamentul parcelar.

b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. c) Prezenta viitoarei devieri a DJ 742 la limita SIR 1F impune respectarea distanţelor de

protecţie a viitoarelor construcţii, faţă de acest drum. ART. 60. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului stradal, dacă cel puţin una dintre clădirile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 61. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART.62. Indici şi indicatori urbanistici. POTMAX = 35% CUTMAX = 0,60 H) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1G – SUBZONA BRAZI 1 ART. 63. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate)

a) Construcţii existente protejate: În această subzonă SIR 1G nu sunt prezente obiective izolate

(construcţii/clădiri) cuprinse în lista LMI ca şi „case”, „gospodării” sau alte entităţi izolate. Dar tot aici menţionăm poziţia aparte în LMI „Centru istoric al localităţii sat Roşia Montană, comuna Târgul satului, Piaţa, cartierul Berg Sec. XVIII – XX, Str. Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri, aici incluzându-se 15 construcţii protejate (în grup), inclusiv patru anexe gospodăreşti. Acest grup de case/gospodării sunt încadrate la categoria B(II) „de importanţă locală” pe lista LMI.

b) Construcţii existente neprotejate: Toate clădirile neincluse la capitolul a), dar care sunt în vecinătatea sau

acompaniază construcţiile incluse în grup în LMI, având o certă valoare arhitectural – ambientală şi istorico – arhitecturală.

Page 34: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 33 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-33-

c) Spaţii neconstruite protejate: În subteranul SIR 1G pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt

pentru care şi acest SIR 1G – SUBZONA BRAZI 1, este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană” obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Nu este cazul.

ATR. 64. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Funcţiunea dominantă a subzonei rămâne locuirea, dar se admit şi funcţiuni

complementare de tipul servicii, care prin modul de organizare al activităţii şi prin calitatea acestora pot prezenta un grad de atracţie turistică (turism cultural), valoare etnografică – mici hoteluri, pensiuni, birouri, sedii ale unor asociaţii, mic comerţ, etc. – toate compatibile cu funcţiunea dominantă (locuirea) şi cu posibilitatea valorificării turistice a subzonei.

ART. 65. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea condiţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie) a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia la aliniamentul parcelelor. b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri al construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. ART. 66. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una dintre construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 67. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 68. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 35% CUTMAX = 0,65 I) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1H SUBZONA BRAZI 2. ART. 69. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate: În această subzonă SIR 1H este prezentă o singură „casă” având numărul

482, înscrisă pe lista LMI, cu importanţă locală B(II), ca şi obiectiv izolat.

Page 35: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 34 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-34-

Dar tot aici menţionăm poziţia aparte în LMI „Centrul istoric al localităţii Roşia Montană, comuna Târgul satului, Piaţa, cartierul Berg Sec. XVIII – XX, Str. Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri”, aici incluzându-se opt construcţii protejate (în grup), inclusiv anexe gospodăreşti, având importanţă locală II(B).

b) Construcţii existente neprotejate: Toate clădirile neincluse la capitolul a) dar care sunt în vecinătatea sau

acompaniază construcţiile înscrise în grup în LMI, având o certă valoare arhitectural – ambientală şi istorico – arhitecturală.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 1H pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt pentru care şi acest SIR 1H – SUBZONA BRAZI 2 este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

În partea de extravilan a SIR 1H este prevăzută relocarea conform PUG aprobat, a monumentului natural clasat „PIATRA DESPICATĂ”, inclusiv prevederea drumului de acces pentru vizitarea acestui monument, viitor drum turistic.

ART. 70. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Funcţionarea dominantă a subzonei rămâne locuirea inclusiv „locuirea

temporară” în case de vacanţă sau mici pensiuni turistice/mici hoteluri. Se admit pentru această subzonă şi funcţiuni complementare de tipul servicii,

care prin modul de organizare al activităţii şi prin calitatea acestora pot prezenta un grad ridicat de atracţie turistică (turism cultural), valoare etnografică – pensiuni, birouri, sedii ale unor asociaţii, mic comerţ, etc. – toate compatibile însă cu funcţiunea dominantă (locuirea) şi cu posibilitatea valorificării turistice a subzonei pentru porţiunile neimpactate de activitatea industrială. Se prevede relocarea monumentului natural „PIATRA DESPICATĂ” pe baza unei documentaţii urbanistice PUD/PUZ, avizată şi proiectată.

ART. 71. Condiţii de ocupare a terenului – Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de

circulaţie (construcţie rutieră). a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia de regulă la aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. c) Pentru dotări turistice izolate (pensiuni turistice,mici hoteluri, etc.) şi amplasarea de

case de vacanţă pe parcele restructurate (parcelări, comasări, etc.) se admit retrageri ale clădirilor faţă de aliniament, cu condiţia întocmirii unor documentaţii urbanistice de tip PUD/PUZ, avizate şi aprobate în condiţiile legislaţiei actuale.

ART. 72. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

situate în INTRAVILAN. a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una dintre

construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

Page 36: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 35 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-35-

ART. 73. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă, în

INTRAVILAN. a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de

pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei celei mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 74. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX= 30% CUTMAX= 0,55 J) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR. 1J - SUBZONA SOSAŞI. ART. 74. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate)

a) Construcţii existente protejate:

În această subzonă nu se găsesc obiective (case, gospodării, etc.) înscrise pe lista LMI, sau alte obiective izolate propuse a fi înscrise in LMI.

b) Construcţii existente neprotejate:

Toate clădirile/construcţiile existente în această subzonă sunt cuprinse la acest capitol „construcţii existente neprotejate” dar care prezintă o valoare arhitectural – ambientală şi istorico – arhitecturală (ţesut urban, tipologie, etc.)

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 1J pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt pentru care şi – SUBZONA SOSAŞI este inclusă în „Situl arheologic Alburnus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Nu este cazul.

ART. 75. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă este impactată parţial de activitatea industrială viitoare a „Carierei Cârnic fiind situată în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS Nr.536/1997.

Deoarece potrivit reglementărilor din OMS536/1997, ATR. 13, „ în interiorul acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale”, iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii” conf. ART 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică).

Până la începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Cârnic” se admite funcţiunea de locuinţă/gospodărie, pentru această subzonă. După începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a „Carierei Cârnic” nu se mai admite funcţionarea de locuinţă/gospodărie în această subzonă restricţionată potrivit ART. 12 şi 13din OMS 536/1997 ci doar destinaţia de „ activităţi destinate

Page 37: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 36 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-36-

personalului de intervenţie şi de întreţinere a exploatării industriale”, sau alte activităţi de producţie şi microproducţie,” cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a concluziilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în

„pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrului de exploatare industrial, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei” ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

Page 38: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 37 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-37-

ATR. 76. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie (comunicaţie rutieră): a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia de regulă la aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri, console sau rezalite:

Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate şi cu excepţia obligativităţii respectării distanţei de protecţie faţă de drumul judeţean DJ 742, inclusiv pe porţiunea devierii acestuia.

ART. 77. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una dintre construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 78. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei celei mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 79. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX = 30% CUTMAX = 0,55 K) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1K – SUBZONA VESTIBULARĂ ART. 80. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate)

a) Construcţii existente neprotejate:

În această subzonă nu se găsesc obiective (case, gospodării, etc.) înscrise în LMI, sau alte obiective propuse a fi înscrise în LMI.

b) Construcţii existente neprotejate:

Toate clădirile/construcţii existente în această subzonă sunt cuprinse la acest capitol „construcţii existente neprotejate”, dar care prezintă valoare arhitectural-ambientală şi istorico-arhitecturală (ţesut urban, tipologie, etc.). Construcţiile provizorii existente situate între DJ 742 şi Valea Foieşului trebuiesc strămutate / dezafectate, în vederea amplasării unui parc (scuar) de agrement .

c) Spaţii neconstruite protejate.

În subteranul SIR 1K pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt pentru care şi acest SIR 1K – SUBZONA VESTIBULARĂ este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

Page 39: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 38 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-38-

d) Spaţii neconstruite neprotejate. Drumul de legătură (în prezent de pământ) dintre DJ 742 şi SIR 1M –

SUBZONA MIXTĂ, ce practic împarte SIR 1K în două este în prezent nesistematizat şi arbitrar mai ales în zona supralărgirii acestuia la limita dintre SIR 1K şi SIR 1M, necesitând un studiu de corecţie şi reabilitare (modernizare).

ART. 81. Tipuri admise de ocupare şi utilizare: Funcţiunea dominantă, rămâne locuirea, dar ca funcţiuni complementare se admite

tipul de servicii, care prin modul de organizare al activităţii şi prin calitatea acestora pot prezenta un grad de atracţie turistică (turism cultural), valoare etnografică – mici hoteluri, pensiuni, birouri, agenţii, reprezentante, etc.

Această subzonă este impactată de activitatea industrială viitoare a „Carierei Jig” şi „Carierei Orlea” fiind situată parţial în zona de protecţie sanitară (ZPS) potrivit OMS Nr. 536/1997. Deoarece potrivit reglementărilor din acest oridin, ART. 13, în interiorul ZPS se interzice amplasarea oricăror o biective cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale, iar suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servituţi din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică)

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

Page 40: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 39 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-39-

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

ART. 82. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie).

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia de regulă la aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţii faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. c) Pentru amplasarea retrasă faţă de aliniamentele existente a unor clădiri cu destinaţie

turistică, pensiuni, etc. se vor elabora PUZ-uri / PUD-uri avizate şi aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

d) Pentru fâşia de teren existentă între DJ 742 şi Valea Foieş se va întocmi un PUD în

vederea strămutării / dezafectării clădirilor provizorii existente, ce va fi avizat şi aprobat în conformitate cu legislaţia în vigoare, în scopul amplasării obiectivului de utilitate publică „microstaţie de epurare”.

ART. 83. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una dintre construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 84. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei celei mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART.85. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX =35% CUTMAX = 0,60 L) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1L – SUBZONA DE LEGĂTURĂ - Art. 86. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

Page 41: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 40 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-40-

a) Construcţii existente protejate: În această subzonă sunt prezente ca obiective izolate înscrise cu valoare

patrimonială în LMI, următoarele „case”: - „casă” cu nr. 258 - „casă” cu nr. 273 - „casă” cu nr. 275 Acestea sunt clădiri de locuit/gospodarii, cu valoare arhitectural – ambientală

şi istorico – arhitecturală clasată în LMI, cu valoare de importanţă locală II(B)

b) Construcţii existente neprotejate: Ponderea în această zonă o au clădirile/construcţiile neprotejate, dar care au

o valoare arhitectural – ambientală certă, având funcţiunea de locuinţă/gospodărie cu anexe de animale sau social – culturale: şcoala primară ce îşi desfăşoară activitatea şi şcoala gimnazială (ce nu mai funcţionează), ce îşi împart însă aceeaşi incintă.

c) Spaţii neconstruite protejate: În subteranul SIR 1L pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt

pentru care şi acest SIR 1L – SUBZONA DE LEGĂTURĂ – este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate.

Deoarece pe această subzonă se unesc pârâurile Foieş cu Brazi, formând Valea Roşiei există riscul unor inundaţii prin revărsarea de ape în special la averse (ruperi de nori), ploi torenţiale. Se impun lucrări de regularizare şi îndiguiri parţiale.

Între imobilele cu nr. 549 şi nr. 563 se află o veche intrare de mină abandonată, situată la baza unei vechi halte de steril.

ART. 87. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă este impactată parţial de activitatea industrială viitoare a carierelor Cârnic, Cetate, Orlea, fiind situată în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS Nr. 536/1997. Tot aici se propune amplasarea viitoarei staţii de epurare ape menajere şi a celei de epurare ape pluviale .

Deoarece potrivit reglementărilor din OMS 536/1997, ART. 13”, în interiorul acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale”, iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii” conf. ART. 12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este însă servitute de utilitate publică).

Până la începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a carierelor învecinate se admite funcţiunea de locuinţă/ gospodărie agricolă, pentru această subzonă. După începerea autorizată a activităţii industriale de exploatare a carierelor nu se mai admite funcţiunea de locuinţă/gospodărie agricolă în această subzonă restricţionată potrivit ART. 12 şi 13din OMS 536/1997 ci doar destinaţia de „activităţi destinate personalului de intervenţie şi de întreţinere a exploatării industriale”, sau alte activităţi de „producţie şi microproducţie”, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a concluziilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă

Page 42: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 41 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-41-

Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în

„pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrului de exploatare industrial, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei” ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

Apropierea foarte mare (tangent la limita incintei) a drumului industrial de acces la cariera Jig,de actuala clădire şcolară (şcoală primară) conduce la strămutarea activităţii şcolare pe altă locaţie (la Piatra Albă). Clădirile incintei şcolare, valoroase din punct de vedere arhitectural – ambiental, pe perioada activităţii industriale vor fi protejate şi conservate urmând a primi alte destinaţii (centru informare, expoziţii, club, etc.) fără a se efectua modificări constructive care să le afecteze ţinuta

Page 43: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 42 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-42-

arhitecturală. La încetarea activităţii industriale îşi vor relua funcţiunea iniţială: clădiri pentru învăţământ primar/gimnazial.

ART. 88. Condiţii de ocupare a terenului: Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de comunicaţie (circulaţie):

a) Alinierea construcţiilor: Noile construcţii se vor alinia de regulă la aliniamentul parcelelor.

b) Retrageri, console sau rezalite: Nu se admit retrageri ale construcţiilor sau părţi de construcţie faţă de

aliniament, cu excepţia necesităţii racordării la construcţiile învecinate. c) Faţă de drumul judeţean DJ 742 se vor respecta distanţele de protecţie, potrivit

legislaţiei în vigoare. ART. 89. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:

a) Construcţiile pot ocupa întreaga lăţime a frontului la stradă, dacă cel puţin una dintre construcţiile vecine ocupă frontul parcelei în întregime.

ART. 90. Amplasarea construcţiilor în raport cu alte construcţii de pe aceeaşi parcelă:

a) Distanţa până la un alt corp de construcţie fără legătură constructivă funcţională, de

pe aceeaşi parcelă este egală cu minimum înălţimea la cornişe a construcţiei cele mai înalte, dar nu va fi mai mică de 5m.

ART. 91. Indici şi indicatori urbanistici: POTMAX =35% CUTMAX = 0,60 M) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 1M – SUBZONA MIXTĂ ART.92. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate

Prezenta SIR 1M nu conţine construcţii protejate cu valoare de patrimoniu construit inclus pe lista LMI, sub forma unor obiective izolate sau în grup, sau propuneri de includere în LMI a unor noi obiective.

b) Construcţii existente neprotejate:

- S-a depistat prezenţa unui monument funerar/comemorativ inscripţionat în limba maghiară (greu lizibil) care ar putea indica prezenţa unui vechi cimitir abandonat (părăsit).

- Există clădii provizorii P, P+1 şi P+2 în curs de edificare şi altele deja recent construite, discutabile din punct de vedere al ţinutei arhitecturale.

Page 44: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 43 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-43-

c) Spaţii neconstruite protejate: În subteranul SIR !M pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt

pentru care şi această SIR 1M – SUBZONĂ MIXTĂ – este inclusă în „situl arheologic Alburnus Maior - Roşia montană sat – Epoca romană”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A(I) de importanţă.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

Este posibilă prezenţa unui vechi cimitir, sau a unor morminte părăsite în jurul monumentului funerar existent la Nord - Vest de imobilul cu Nr. 339A. Este necesară efectuarea unor sondaje şi cercetări pentru identificarea unor posibile vestigii.

ART.93. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă este impactată parţial de activitatea industrială viitoare a „Carierei Jig” inclusiv a drumului industrial propus ce face legătura între carierele Orlea şi Jig, această subzonă istorică de referinţă SIR 1 M, fiind cuprinsă în majoritate în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS 536/1997. Deoarece potrivit reglementărilor din OMS 536/1997 ART. 13 „în interiorul acestei zone se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie a zonei industriale”, iar „suprafeţele de teren incluse pot fi exploatate agricol cu restricţii, conf. ART.12 – această subzonă este restricţionată instituindu-se servitute din cauza supunerii la riscuri tehnologice (nu este în servitute de utilitate publică). Această subzonă va avea destinaţia de „producţie şi microproducţie”, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, precum şi a concluziilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”. Această subzonă va putea avea şi destinaţia de „activităţi destinate personalului de intervenţie şi de întreţinere a activităţilor de producţie – microproducţie”.

Se admit totodată plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi), amplasate în „pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrelor de exploatare şi a drumurilor industriale, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”, studiu ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară.

Page 45: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 44 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-44-

În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

ART. 94. Condiţiile de ocupare a terenului (amplasarea construcţiilor în raport cu căile de

comunicaţie, alinierea construcţiilor), amplasarea construcţiilor în raport cu limitele parcelelor sau alte construcţii de pe aceeaşi parcelă, precum şi regulile de conformare, spaţial – volumetrică şi arhitecturală – se vor reglementa prin documentaţii urbanistice de tip PUZ sau PUD, pentru SIR 1M, avizate şi aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Până la aprobarea documentaţiilor urbanistice respective se interzice amplasarea oricăror construcţii în această subzonă istorică de referinţă.

INDICI ŞI INDICATORI URBANISTICI: POTMAX = 38% CUTMAX = 0,70 N) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 2N – SUBZONA CÂRNIC ART. 95. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate:

Prezenta SIR 2N nu conţine construcţii protejate cu valoare de patrimoniu construit inclus pe lista LMI, sub forma unor obiective izolate sau în grup.

b) Construcţii existente neprotejate

Prezenta SIR 2N conţine traseul de drum judeţean DJ 742 propus spre deviere, în vederea evitării traversării nucleului istoric cu trafic greu şi totodată

Page 46: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 45 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-45-

utilizării lui în scop turistic după încheierea activităţii industriale de exploatare minieră, amenajări de parcaje.

Traseul noului tronson de drum judeţean va fi conformat ţinând seama de prezenţa pârâului Brazi ce va fi regularizat urmărind traseul noului drum.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 2N pot exista vestigii arheologice din perioada romană fapt pentru care şi acest SIR 2N – SUBZONA CÂRNIC – este inclusă în „Situl Alburnus – Maior – Roşia Montană sat – Epoca bronzului”, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A (I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

Sunt prezente vechile halde de steril rezultate din exploatările galeriilor de coastă a masivului Cârnic, închise la 1948. aceste halde sunt parţial vegetate cu arbuşti şi pomi, fiind situate la baza masivului.

Valea pârâului Brazi situată între limita sudică a cartierului Sosaşi, între baza dealului cimitirului romano-catolic, limita proprietăţilor sudice ale cartierului Brazi – şi baza versantului masivului Cârnic, având un curs sinuos pe teren accidentat.

ART.96. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă este impactată de activitatea industrială viitoare a „Carierei Cârnic”, această subzonă istorică de referinţă – SIR 2N – fiind cuprinsă în totalitate în „zona de protecţie sanitară” potrivit OMS 536/1997.În această subzonă nu se vor amplasa clădiri, de locuit ci doar construcţii de drum judeţean şi regularizare pârâu Brazi, inclusiv parcaje adiacente precum şi cele cu activităţi microproducţie, servicii.

1. Destinaţii şi activităţii care se interzic în ZPS (zona de protecţie sanitară): Utilizarea zonei pentru locuinţă şi locuinţe de vacanţă Grădiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ, inclusiv forme de învăţământ cu program redus (şcoli de vară, etc.) Instituţii cu activităţii sociale şi medico-sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de plasament, etc. Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate publică, etc) Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de peturi, conserve, folii vidate, etc. Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi, etc.) utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. În spaţiile utilizate în scop turistic-cultural (muzee, expoziţii, etc.) nu se pot servi sau desface produse alimentare şi / sau produse alimentare preparate. Unităţile de prestări de servicii, ateliere meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele

Page 47: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 46 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-46-

semnificative de noxe, similare cu cele generate de viitoarea exploatare minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar precum şi creşterea animalelor. Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal.

2. Destinaţii şi activităţii care se permit în ZPS (zona de protecţie sanitară): Locuinţe de seviciu cu condiţia ca acestea să se amenajeze numai în clădirile de locuit existente. Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât în clădiri existente. Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate comunitară şi cu menţiunile de la pct. 1. Muzee etnografice şi de minerit tradiţional, spaţii expoziţionale. Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie cu menţiunile de la pct. 1.

Se admit totodată plantări cu perdele de protecţie din vegetaţie (pomi),

amplasate în „pachet” sau sub formă de „ecran”, adiacent perimetrului de exploatare, potrivit precizărilor „studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei”, studiu ce face parte integrantă din prezenta documentaţie urbanistică.

ART. 97. Condiţiile de ocupare a ternului (amplasarea construcţiilor de drum şi regularizare

pârâu, regulile de conformare spaţiale, etc.) se vor reglementa prin documentaţii urbanistice de tip PUD/PUZ ce va preciza şi amplasarea / conformarea perdelelor vegetale de protecţie faţă de incinta carierei Cârnic.

Documentaţia urbanistică va fi avizată şi aprobată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Până la aprobarea documentaţiei urbanistice respective se interzice amplasarea oricăror construcţii în această subzonă istorică de referinţă.

INDICI ŞI INDICATORI URBANISTICI: POTMAX = 30% CUTMAX = 0,65 O) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 2 „O” – SUBZONA TĂURILOR BRAZI ŞI ANGHEL Această subzonă este situată în majoritate în extravilanul localităţii.

ART.98. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate:

Prezenta SIR2 „O” nu conţine construcţii protejate cu valoare de patrimoniu construit inclus pe lista LMI, sub forma unor obiective izolate sau în grup, sau noi propuneri de includere al altor obiective în LMI.

Page 48: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 47 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-47-

b) Construcţii existente neprotejate, inclusiv amenajări: - SIR „O” cuprinde tăurile artificiale (amenajări) Brazi şi Anghel, edificate la

începutul Sec. XVIII prin construirea unor baraje de acumulare a apelor de pe versanţi din ploi, topiri de zăpezi şi cursuri de pâraie. Aceste tăuri sunt obiective de patrimoniu industrial neclasat.

- Amenajări existente tip „mobilier”: bănci, filigorie, grup sanitar, barbeque, pe căile de acces la tăul Brazi şi la intersecţia acestora cu drumul judeţean.

- Drumuri de pământ greu şi foarte greu accesibile spre tăul Anghel şi spre subzona istorică de referinţă SIR 2P – SUBZONA INTERMEDIARĂ.

- Construcţii de lemn tradiţionale, pentru activităţi pastorale .

c) Spaţii neconstruite protejate În subteranul SIR 2 „O” pot exista vestigii arheolgice din perioada romană,

fapt pentru care şi acest SIR 2 „O” – SUBZONA TĂURILOR BRAZI ŞI ANGHEL – este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană, obiectiv înscris pe lista LMI şi clasat la categoria A (I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate. Ponderea mare o reprezintă terenurile ocupate de fâneţe, pâlcuri de pomi, păşuni şi stâncăraie (teren agricol şi teren neproductiv)

ART. 99. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă are destinaţia de activităţi pastorale şi turistice, de recreere, turism cultural şi de agrement „în aer liber”. Se interzic în această subzonă orice tip de construcţii/clădiri sau amenajări pentru case/căsuţe de vacanţă, locuinţe etc., inclusiv de tip „camping” sau amplasarea de corturi/ rulote, subînţelegând orice tip de cazare turistică definitivă sau provizorie (temporară). Se interzic orice alte activităţi care nu aparţin turismului şi activităţii de agrement în „aer liber”.

Se admit sporturi de agrement în aer liber (de vară/iarnă), inclusiv ciclism dar nu motociclete sau alte sporturi ce pot produce poluare fonică. Se interzice tăierea de arboret şi utilizarea lemnului pentru „foc deschis”. Se admit activităţi legate de apicultură şi creşterea animalelor (vite, cai) . Pentru o şi mai bună protejare a celor două tăuri, acestea şi terenul din jur aferent rămân extravilan, fiind interzise orice tip de construcţii/amenajări cu excepţia celor de reabilitări/modernizări de drum şi „mobilier” minimal de acompaniere a căilor de acces (bănci din lemn, panouri de orientare turistică, indicatoare, coşuri gunoi). Se insistă pe menţinerea şi conservarea cadrului natural valoros în jurul celor două obiective de patrimoniu industrial (tăuri) .

ART. 100. Condiţii de ocupare a terenului: - Terenul existent amenajat cu drumuri, alei, zone de agrement mobilate cu

bănci, grup sanitar, filigorie, barbeque, parcare se menţin la dimensiunea actuală, fiind interzisă afectarea de terenuri din fondul forestier existent.

- Se admite utilizarea de „mobilier” confecţionat din lemn şi piatră cu un pregnant caracter rustic. Orice propunere în acest sens se va face numai pe bază de proiect autorizat, cu obţinerea în prealabil a avizelor organelor de specialitate.

- Se admite reabilitarea căilor de acces existente, fără extinderea acestora şi fără afectarea vegetaţiei existente, cu materiale naturale: pavaje de piatră

Page 49: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 48 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-48-

sau pietriş compactat. – cu excepţia supralărgirii drumului asfaltat existent parte din noul traseu de DJ742.

- Se vor dezafecta (demola) construcţiile ilegale edificate în jurul Tăului Brazi. - Se admite protecţia, conservarea şi reabilitarea sălaşurilor tradiţionale din

lemn deservind activitatea pastorală . P) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI

MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 2P – SUBZONA INTERMEDIARĂ Această subzonă este situată în exclusivitate în extravilanul localităţii Roşia Montană.

ART. 101. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate:

Prezenta SIR 2P nu conţine construcţii protejate cu valoare de patrimoniu construit inclus pe lista LMI, sub forma unor obiective izolate sau în grup, şi mici noi propuneri de includere de noi obiective în LMI.

b) Construcţii existente neprotejate, inclusiv amenajări: Sunt prezente în această SIR, construcţii din lemn (bârne îmbinate) cu anexe

ale activităţii pastorale (păşunatul animalelor) a căror prezenţă se îmbină armonios cu cadrul natural pitoresc.

Sunt prezente căi de acces (drumuri) dificile şi foarte dificile ce fac legătura cu celelalte subzone istorice de referinţă, precum şi cu drumurile comunale Dc 146 şi Dc 117.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 2P, pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt pentru care şi acest SIR 2P – SUBZONA INTERMEDIARĂ – este inclusă în „Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană sat – Epoca romană”, obiectiv inclus pe lista LMI şi clasat la categoria A (I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate:

Ponderea mare o au terenurile ocupate cu fâneţe, pâlcuri de pomi, păşuni şi stâncăraie.(terenuri agricole şi terenuri neproducţive)

ART. 102. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această subzonă are destinaţia de „activitate pastorală tradiţională” în care pot fi prezente numai amenajări tradiţionale tip „stână”, „strungă”, „ţarcuri cu animale”, etc. în vederea integrării ca obiective de vizitare pe circuitele turistice propuse pentru zona de dezvoltare. Aceste amenajări vor conţine spaţii tradiţionale numai pentru personal, fiind interzise orice tip de cazare turistică permanentă sau provizorie. Complementar se admit activităţi de agrement „în aer liber”, utilizând numai căile de circulaţie existente ce vor fi reabilitate pentru a permite integrarea acestora într-un circuit turistic de vizitare între subzonele istorice de referinţă. Se admit sporturi de agrement în aer liber (de vară/iarnă), inclusiv ciclism dar nu motociclete sau alte sporturi ce pot produce poluare fonică. Se admit sporturi extreme cu deltaplanul şi

Page 50: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 49 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-49-

schiatul extrem. Se interzice tăierea de arboret şi utilizarea lemnului pentru „foc deschis”. Se admit activităţi legate de apicultură şi creşterea animalelor (vite, cai) .

Se admit lucrări de reabilitare a drumurilor existente şi prevederea de mobilier rustic din materiale naturale: lemn şi piatră. Pentru integrarea activităţii pastorale în circuitul turistic se recomandă dezvoltarea unui „turism culinar specific” acestei activităţi, ca subsistem al „turismului cultural” (posibilitate de a se cunoaşte preparatele culinare tradiţionale şi de a fi consumate la faţa locului).

ART. 103. Condiţii de ocupare a terenului:

a) pentru amplasarea unor amenajări tradiţionale noi de tip „stână”, „strungă”, „ţarcuri cu animale”, vor fi necesare elaborarea unor documentaţii urbanistice tip PUZ cu obţinerea în prealabil a avizelor necesare potrivit legislaţiei în domeniul urbanismului, precum şi a directivelor europene, terenul fiind situat în extravilan.

b) Terenul existent amenajat cu drumuri, alei, poteci se va menţine la suprafeţele actuale,

fiind interzisă dezvoltarea de noi căi de comunicaţie, în vederea menţinerii preponderente a cadrului natural valoros.

c) Se admite utilizarea de „mobilier” adiacent căilor de acces, cu condiţia confecţionării

acestuia din materiale locale: lemn, piatră sau lemn+piatră, orice propunere în acest sens se va materializa numai pe bază de proiect autorizat, cu obţinerea în prealabil a avizelor organelor de specialitate.

d) Se admite reabilitarea/modernizarea căilor de acces existente, fără extinderea acestora şi fără afectarea vegetaţiei existente – cu materiale naturale: pavaje de piatră sau pietriş compactat.

ART. 104. Indicatorii urbanistici vor fi propuşi şi aprobaţi în PUZ-uri, dar POT max. nu va depăşi

8%.

R) REGULI PARTICULARE CU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ŞI MODUL DE CONSTRUIRE ÎN SIR 2R – SUBZONA TĂUL MARE

Această subzonă este situată în majoritate în extravilanul localităţii Roşia Montană, un singur „trup” situat în partea de nord-vest al Tăului Mare fiind situat în intravilanul aprobat pentru localitatea Roşia Montană, conform PUG 2002.

Art. 105. Natura ocupării şi utilizării terenului. Ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii

existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate, spaţii neconstruite neprotejate).

a) Construcţii existente protejate:

Prezenta SIR 2R – nu conţine construcţii protejate cu valoare de patrimoniu construit inclus pe lista LMI, sub forma unor obiective izolate sau în grup, şi nici noi propuneri.

Page 51: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 50 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-50-

b) Construcţii existente neprotejate, inclusiv amenajări: - SIR 2 – cuprinde tăul artificial (amenajare) Tăul Mare, edificat la începutul

Sec. XVIII, prin construirea barajului de acumulare a apelor de pe versanţi, din ploi, topiri de zăpezi şi cursuri de pâraie. Acest tău este un obiectiv de patrimoniu industrial neclasat.

- Sunt prezente construcţii din lemn (bârne îmbinate) ca anexe ale activităţii pastorale (păşunatul animalelor), a căror prezenţă se îmbină armonios cu cadrul natural pitoresc.

- Sunt prezente căi de acces (drumuri) dificile şi foarte dificile ce fac legătura cu celelalte subzone istorice de referinţă adiacente, precum şi drumurile comunale Dc 146 şi Dc 117.

c) Spaţii neconstruite protejate:

În subteranul SIR 2R pot exista vestigii arheologice din perioada romană, fapt pentru care şi acest SIR 2R – SUBZONA TĂUL MARE – este inclus în „Situl arheologic Alburnus Maior –Roşia Montană sat – Epoca romană” obiectiv inclus pe lista LMI şi clasat la categoria A (I) de importanţă naţională.

d) Spaţii neconstruite neprotejate: Ponderea mare o au terenurile ocupate cu fâneţe,

pâlcuri de pomi, păşuni şi stâncăraie. terenuri agricole şi terenuri neproductive) ART. 106. Tipuri admise de ocupare şi utilizare:

Această zonă are destinaţia în prezent de „activitate pastorală tradiţională” în care pot fi prezente numai amenajări tradiţionale minimale, în vederea integrării ca obiective de vizitare pe circuitele turistice propuse pentru zona de dezvoltare. Aceste amenajări minimale vor conţine spaţii tradiţionale numai pentru personal, fiind interzise orice tip de cazare turistică permanentă, temporară sau sezonieră, cu excepţia „trupului” consacrat acestui scop, trup ce este inclus în intravilanul localităţii.

Se admit funcţiuni de turism şi agrement focalizate în „trupul” existent în intravilanul localităţii Roşia Montană, ce va include şi funcţiunea de cazare turistică temporară.

Se admit funcţiuni de agrement în „aer liber”, utilizând numai căile de circulaţie existente ce vor fi reabilitate pentru a permite integrarea acestora într-un circuit turistic de vizitare între subzonele istorice de referinţă. Se admit sporturi de agrement în aer liber (vară/iarnă), inclusiv ciclism dar nu motociclete sau alte sporturi ce pot produce poluare fonică. Se admit sporturi extreme ca deltaplanismul şi schiatul extrem. Se interzice tăierea de vegetaţie şi utilizarea lemnului pentru „foc deschis”.

Se admit lucrări de reabilitare a drumurilor existente şi prevederea de mobilier rustic din materiale naturale: lemn şi piatră. Pe luciul de apă al Tăului Mare se admit sporturi gen : plimbări cu hidrobiciclete şi jocuri nautice cu vaporaşe teleghidate .

ART. 107. Condiţii de ocupare a terenului:

a) Pentru reglementarea modului de ocupare şi construire/amenajare, în „trup-ul” situat în intravilan, se va întocmi o documentaţie urbanistică de tip PUZ (planul urbanistic zonal) ce va fi avizată şi aprobată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se recomandă dezvoltarea funcţiunilor de cazare turistică temporară „în sistem centralizat” (un singur operator turistic) de tip „camping” cu amplasări de corturi şi eventual „căsuţe” de mici dimensiuni, cu dotarea necesară potrivit normelor şi

Page 52: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 51 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-51-

reglementărilor tehnice în vigoare. Până la aprobarea documentaţiei urbanistice respective se interzice orice tip de edificare/amenajare în această microzonă (trup).

b) Se interzice amplasarea oricărui tip de construcţie/amenajare în jurul Tăului Mare,

deoarece se insistă pe conservarea cadrului natural valoros în jurul obiectivului de patrimoniu industrial.

c) Se admit lucrări de reabilitare a drumurilor existente, fără afectarea vegetaţiei

existente, utilizându-se pavaje de piatră sau pietriş compactat (materiale locale). ART. 108. Indicatorii urbanistici pentru microzona din intravilan vor fi cei propuşi şi aprobaţi în

viitorul PUZ dar POTMAX nu va depăşi 8%.

Page 53: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 52 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-52-

ANEXA 2.4.

LISTA AMPLASAMENTELOR REZERVATE PENTRU OBIECTIVE NOI DE UTILITATE PUBLICĂ

TABEL CU OBIECTIVE NOI DE UTILITATE PUBLICĂ Nr. Crt. DENUMIREA LUCRARII CATEGORIA

DE INTERES SUPRAFAŢA AFERENTA

(mp)

LUNGIMEA AFERENTA OBSERVATII

1 2 3 4 5 6 INSTITUTII DE INTERES GENERAL

1 Muzeul Mineritului auroargentifer National 900,00 —— Prin refunctionalizarea unor imobile existente.

2 Muzeul etnografic National 700,00 —— — // —

3 Piata agro-alimentara inchisa si acoperita Local 1700,00 —— — // —

4 Cinema (teatru) in aer liber Local 950,00 —— ——

5

Centru de informare + universitate de vara, arheologie miniera, centru pentru conservarea patrimoniului industrial

National 5600,00 ——

In locul incintei scolii (gimnaziul) existente, a carei activitate initiala se va desfasura in noua locatie propusa prin stramutare.

DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE, STRĂZI

6 Tronson nou drum judetean propus DJ 742 pentru ocolire centru istoric.

Local si judetean 12100,00 1100,00

Inclusiv canalizarea deschisa pentru

devierea si regularizarea pârâului

Brazi

7 Parcari propuse — // — 5000,00 — Adiacente noului tronson de DJ propus.

8 Corectii si extinderi drumuri, inclusiv drum turistic propus — // — 3100,00 770,00 ——

STRAMUTARE (RELOCARE) MONUMENTE

9 Relocare monument al naturii “PIATRA DESPICATA” National 2400,00 ——

Inclusiv drum de acces racordat la drumul turistic nou propus.

ECHIPARE EDILITARA

10 Staţie de epurare ape menajere, staţie de epurare ape pluviale (tratare chimică), remiză psi

Local 480,00 —— ——

PATRIMONIU INDUSTRIAL

11 Amplasare steamp traditional Local 200,00 —— ——

SPATII VERZI PUBLICE

12 Perdele de protectie Local 15000,00 3000,00 Pentru protectia fata de incintele carierelor de exploatare miniere.

Page 54: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 53 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-53-

ANEXA 2.5.

LISTA SERVITUŢILOR (INTERDICŢII)

A) - Se interzice amplasarea şi construirea de orice fel de construcţii şi amenajări care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate aferentă acesteia.

B) - Se interzic următoarele utilizări:

- orice funcţiuni incompatibile cu statutul de zonă protejată - construcţii cu multe niveluri - construcţii provizorii de orice natură - activităţi productive şi servicii poluante, depozitare „engros” depozitarea şi/sau

vânzarea de - substanţe inflamabile, toxice sau periculoase. - depozitare de deşeuri - platforme de precolectare - depozite de materiale refolosibile (reciclabile) - semnale şi afişaje urbane neadecvate (şi fără aprobarea administraţiei publice

locale). - împrejmuiri şi mobilier urban neadecvat (şi fără aprobarea administraţiei publice

locale). - adăposturi pentru animale neechipate corespunzător - pentru incintele de cimitire, pentru parcelele cu funcţiunea de cimitir sunt interzise

orice lucrări care afectează construcţiile funerare, plantaţiile şi amenajările din incinte. C) - Se interzice orice divizare de parcelă fără elaborarea, avizarea şi aprobarea unei

documentaţii urbanistice prealabile faza PUD/PUZ .

D) - Se interzice orice amplasare şi construire de orice fel la construcţii şi amenajări care nu respectă prevederile de aprobare şi avizare şi care nu respectă prescripţiile privind distanţele reglementate dintre clădiri, regimul de înălţime prescris, indicatorii urbanistici de ocupare şi utilizare a parcelei, volumetria şi aspectul exterior conform zonei (subzonei), normele legale de igienă şi protecţie a mediului, accesele la parcelă reglementate, prevederile Codului Civil precum şi cele care nu respectă reglementările şi normele urbanistice în vigoare.

E) - Se interzice orice intervenţie la construcţii (clădiri) monument, fără elaborarea şi avizarea

conform legii a documentaţiilor de specialitate precum şi nerespectarea principiilor de restaurare la baza cărora stau documentele istorice aferente care au în vedere respectarea autenticităţii de imagine şi de substanţă.

F) - Se interzice autorizarea construcţiilor şi amenajărilor de orice fel care prin conformare şi

utilizare de materiale atipice depreciază contextul.

Page 55: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 54 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-54-

G) - Se interzic orice fel de construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor

geografice cu regim special de protecţie precum şi a zonelor peisagistice cu valoare deosebită.

H) - Se interzice amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare în

perimetrul şi în zonele de protecţie ale monumentelor.

I) - Se interzice efectuarea de săpături la şi pentru amplasarea de construcţii de orice fel fără descărcarea de sarcină arheologică a sitului (amplasamentului).

Î) - În situaţii descoperirii la săpături a unor vestigii istorice, lucrările de execuţie nu vor putea fi

continuate decât în măsura în care ele nu vor prejudicia elementele de arhitectură descoperite şi se vor lua măsurile necesare pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite.

J) - Până la elaborarea unor documentaţii de urbanism avizate şi aprobate în vederea stabilirii

regulilor de construire aplicabile pentru zona (subzona) respectivă şi necesitatea realizării în zonă (subzonă) a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică, conservare, protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice se interzice autorizarea directă a oricărui tip de lucrări.

K) - În interiorul zonelor de protecţie sanitară (conf. OMS nr. 536/1997) se interzice amplasarea

oricăror obiective, cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie, precum şi a celor menţionate în Studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei.

L) - Se interzice amplasarea construcţiilor fără efectuarea în prealabil a studiilor geotehnice

(referat geotehnic) precum şi amplasarea pe terenuri prezentând riscuri naturale previzibile, riscuri tehnologice, grad ridicat de poluare a apei, aerului şi solului, (Interdicţia de construire poate fi ridicată odată cu încetarea cauzei care a determinat instituirea ei).

M) - Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de orice fel care nu respectă zona

de protecţie a drumurilor publice (conf. Ord. Nr. 43/1997); care nu respectă zona de protecţie a cursurilor de apă funcţie de lăţimea, albiei majore şi care nu respectă zona de protecţie a siturilor arheologice.

N) - Se interzice autorizarea lucrărilor de construire în vecinătatea monumentelor de

arhitectură listate sau propuse a fi incluse în lista monumentelor istorice, care nu prezintă justificări suplimentare (desene, fotomontaje, machete, etc.) care să argumenteze amplasarea, configurarea volumetrică şi aspectul arhitectural al intervenţiei, în raport cu monumentul istoric adiacent.

O) - Se interzice autorizarea lucrărilor de construire dacă nu există posibilitatea racordării de

noi consumatori la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică.

P) - Se interzice pavarea în totalitate a suprafeţelor curţilor şi parcelelor construibile precum şi plantarea în totalitate cu pomi a acestor suprafeţe.

Page 56: ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ · PROIECTARE – RESTAUR ... − Memoriul general (VOL. I) explicitează prezentul Regulament, care se va aplica ... construită protejată),

ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ,

JUDEŢUL ALBA Pag. 55 din 55

S.C. ASAR GRUP

S.R.L. DEVA Birou de proiectare

Înmatriculat sub Nr. J 20-289-1991 Faza:P.U.Z.-C.P.

Vol.II – Regulament Pr.Nr.714/2009

-55-

R) - Se interzice amplasarea de stâlpi din beton, lemn sau metal pentru asigurarea iluminatului exterior în zona centrului istoric. Acesta se va realiza prin lămpi montate în consolă sprijinite pe pereţii exteriori.

S) - Se interzice agresiunea vizuală cauzată de obturarea sau distorsionarea câmpului de

vizibilitate şi de percepere a ansamblului de arhitectură,

T) - În subzonele cu valoare peisagistică sunt interzise orice fel de construcţii amenajări sau activităţi care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect exterior arhitectural (conformare, amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică) depreciază valoarea peisajului (ATR. 8 la HGR 525/1996 RGU).

U) - În zona centrului istoric şi a zonei de protecţie este interzis accesul mijloacelor de transport

pentru marfă (aprovizionare) de mare tonaj (peste 5to), fiind permis doar accesul autovehiculelor de tonaj şi gabarit mediu (microbuze, furgonete, auto-platforme, etc.). Excepţia este autospeciala de stins incendiul şi autosalvarea.

V) - Se interzice realizarea accesului la garaje direct dinspre stradă, accesul la acestea se va

face numai dinspre interiorul parcelei.

X) - În zona centrului istoric precum şi a zonei protejate, se interzice staţionarea autovehiculelor pe platforma străzilor, uliţelor şi pieţelor (platforma carosabilă şi pietonală), staţionarea acestora fiind permisă doar în interiorul parcelei (incintei) şi în parcările publice adiacente viitorului drum de tranzit judeţean proiectat .

Z) - Se interzice amplasarea şi construirea de garaje individuale sau baterii de garaje adiacente

drumurilor publice pe teren domeniu public sau privat al comunei, inclusiv construirea de garaje pe aliniamentul parcelelor proprietate privată, cu acces direct la stradă.