Click here to load reader

Znečištění povrchových vod

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod – znečištění vod. Znečištění povrchových vod. J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod – znečištění vod. Eutrofizace – obohacení ekosystému živinami. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Znečištění povrchových vod

 • Zneitn povrchovch vodJ. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

  Typy zneitn vod

  odpadn vody hnilobn

  odpadn vody toxick

  odpadn vody sanorganickmi kaly

  odpadn vody stuky a oleji

  odpadn vody radioaktivn

  odpadn vody oteplen

  odpadn vody smikrobilnm zneitnm / spatogennmi zrodky

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Eutrofizace obohacen ekosystmu ivinami

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Pehnojen vodn tleso s vodnm kvtem

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Vodn kvt na vodn ndri Orlk

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Zvislost obsahu rozputnho kyslku na teplot vody

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Dsledek nedostatku kyslku vlivem eutrofizace a nslednch rozkladnch proces

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Vodn toky jsou mn nchyln k nedostatku kyslku, okyslien vody mohounapomoci i jezy.

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod V prbhu eutrofizace dochz v dsledku rozkladu odumel biomasyk bytku kyslku pi dn vodnho tlesa, kter me vst k dalmu nrstu obsahufosforenan ve vod:2 CH2O + SO42- + 2 H+ H2S + 2 CO2 + 2 H2O Za anaerobnch podmnek v sedimentech dna dochz k redukci sran (desulfurikaci):

  2 FeO(OH) + 3 H2S 2 FeS + S + 4 H2O

  2 FePO4 + 3 H2S 2 FeS + 2 PO43- + S + 6 H+Vznikl srovodk reaguje s hydroxidy a fosforenany Fe(III): vznik sirnk eleznata uvoluj se fosforenany:

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Tolerance vodnch organismvi klesajcmu pH vody

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Procento skandinvskch jezerbez vskytu pstruha (n = 2850)lovek lososa v ekch na jihu Norska(postiench kyselmi deti) a v 68 dalch,nepostiench tocch

  Dsledky acidifikace vod na pkladu Skandinvie

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Acidifikace povrchovch vod v R

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod bytek potu druh planktonnch kor a pln vyhynut ryb ve umavskch jezerech v zvislosti na vvoji kyselosti vody.Nrst koncentrace iont hlinkuv zvislosti na poklesu pH v jezee Grosser Arbersee (umava, Bavorsko)

 • Vvoj istoty ek v eskch zemch v obdob 1940 - 1980 J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • 20031993Index saprobity bentosu1980J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • 20031993BSK 5 1963J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • 200319901975Celkov vodivostJ. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • 200319901963Nerozpustn ltkyJ. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod (esk republika)

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod (esk republika)

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod EO = ekvivalentnch obyvatel (denn mnostv odpadnch vod produkovan jednm obyvatelem; odpadn vody produkovan jinde ne v domcnostech jsou pepotvny na odpovdajc poet obyvatel)

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Napojen obyvatelstva na istrnyodpadnch vod s biologickm stupnmv Nmecku v procentech: vvoj v SRNod r. 1963 do r. 1991, prav sloupec situace v novch spolkovch zemch, tzn. bval NDR v r. 1991.Vvoj biocenzy v Rn na pkladuPotu druh hmyzu s vodnm stdiem(sloupce) ve vztahu k obsahu kyslkuve vod (mg/l)

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

  itn komunlnch odpadnch vod

  pdn filtrace a zvlahy

  rybnky: asimilan / akumulan

  koenov istrny, "uml mokady" (constructed wetlands)

  biologick septiky

  istrny odpadnch vod (2- / 3-stupov)

  - mechanick stupe

  - biologick stupe

  - aerobn itn: aktivan ndr / biofiltr

  - anaerobn itn: kalov vyhnvac komora

  - chemick stupe

 • Schma dvoustupov (mechanicko-biologick) istrny odpadnch vod (Pevzato a pozmnno, zdroj: Ahlheim, K.-H. (ed.): Wie funktioniert das? Die Umwelt des Menschen, 2. vyd., Bibliographisches Institut, Mannheim, 1981.J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • (pevzato a pozmnno, zdroj: Folienserie des Fonds der Chemischen Industrie, 13 Textheft, Umweltbereich Wasser. Fonds der Chemischen Industrie zur Frderung der Chemie und Biologischen Chemie im Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt am Main, 1990)J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • (pevzato a pozmnno, zdroj: Folienserie des Fonds der Chemischen Industrie, 13 Textheft, Umweltbereich Wasser. Fonds der Chemischen Industrie zur Frderung der Chemie und Biologischen Chemie im Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt am Main, 1990)J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • (pevzato a pozmnno, zdroj: Folienserie des Fonds der Chemischen Industrie, 13 Textheft, Umweltbereich Wasser. Fonds der Chemischen Industrie zur Frderung der Chemie und Biologischen Chemie im Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt am Main, 1990)J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • Schma trojstupov istrny odpadnch vod (pevzato a pozmnno, zdroj: Anton, M., Bauer, R., Hammerl-Pfister, F., Libera, W. & Vierzigmann, A.: Lerneinheit Industrie und Umweltschutz, Aufgabenfeld: Emissionen. Siemens AG, Mnchen, 1995.)J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Nakldn s kaly zOV:

  Obsah suiny 0,1 1 %: odvodnn me init a 1/3 provoznch nklad

  Zpsoby likvidace kal:1) skldka, 2) spalovn, 3) na pole resp. kompostaceVysok nklady na odvoz i spalovn (pdavn energie)

  Zahutn: kruhovit pohyb vody, sedimentace, oderpvn ist vody shora; vsledek: 50 g / lPomoc flotace (jemn bubliky) tuky!, 80-120 g / lCentrifugace: stoupaj nklady. 180-250 g / l (18-25 %)Nasleduje vtinou spalovn (tryskou).Pomoci polyelektrolit (velk org. molekuly) se stabilizuje struktura kalovch Vloek, aby je centrifuga nerozbyla na jemnou suspenzi. 98-99 % suiny je odcentrifugovno, zbytek se vrati do COV svodou.Filtrace, asto po pidn chemiklie, nap. vpna. Filtrace pod tlakem: 40-50 % suiny konsistence pdy na r, svpnem nehnije.Suen: pdavn energie (teplo), 90-95 % suiny. Jen pro spalovni, vyuit tepla.Spalovni: 800-1200 C.

 • Schma koenov istrny odpadnch vodJ. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • mluva o ochran a vyuvn hraninch vodnch tok a mezinrodnch jezer (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) sjednna v rmci Evropsk hospodsk komise OSN dne 17. 3. 1992 (Helsinky, Finsko) vstoupila v platnost r. 1996 po ratifikaci 16. smluvn stranou R pistoupila k mluv dne 16. 5. 2000 mluva vstoupila v platnost 10. 9. 2000 (pro R)

  Protokol o vod a zdrav k mluv o ochran a vyuvn hraninch vodnch tok a mezinrodnch jezer (Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) vypracovn ve spoluprci se Svtovou zdravotnickou organizac podepsn v Londn dne 17. 6. 1999 signatem je i esk republika. Mezinrodn dohody o ochran vod tkajc se RJ. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • Mezinrodn komise pro ochranu Rna (od roku 1950)J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod Tato komise se netk pmo R,byla vak modelem pro dal mezinrodn mluvy a komise, kterobdobn e problematiku dalchevropskch ek (zpravidla s eskouast).

 • Mezinrodn komise pro ochranu Labe (od roku 1993)Dohoda o Mezinrodn komisi pro ochranu Labe /MKOL/ (Convention on an International Commission for Protection of the Elbe River)

  podepsna dne 8. 10. 1990 (Magdeburg, Nmecko, zde sdlo sekretaritu mluvy) vstoupila v platnost 13. 8. 1993. smluvnmi strany: SFR (od 1993 R), SRN a Evropsk spoleenstv, pedmt spoluprce: - zskvn pitn vody z behov infiltrace, - dosaen ekosystmu co nejble prodnmu stavu se zdravou etnost druh- trval sniovn zaten Severnho moe z povod Labe. J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • Mezinrodn komise pro ochranu eky Dunaje (od roku 1998)mluva o spoluprci na ochranu a nosn vyuvn Dunaje (Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River) podepsna dne 30.6.1994 v Sofii vstoupila v platnost 22. 10. 1998 smluvn strany: Nmecko, Rakousko, Slovensko, Maarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldvie, Ukrajina, Evropsk spoleenstv - od r. 1995 tak R.

  J. Schlaghamersk: Ochrana ivotnho prosted - ochrana vod zneitn vod

 • Mezinrodn komise pro ochranu Odry ped zneitnm (od roku 1999)Dohoda o Mezinrodn komisi pro ochranu Odry ped zneitnm(Convention on the International Commission for Odra River Protection against Pollution)

  podepsna dne 11. dubna 1996 (Vratislav, Polsko) vstoupi

Search related