of 1 /1
Pripravila: doc. dr. Marija Klopčič & prof. dr. Jurij Pohar Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko Groblje 3, 1230 Domžale ZNANOST O HRANI IN POTROŠNIKIH NA BALKANU VEDA O OBNAŠANJU POTROŠNIKA HRANE IN O POTROŠNJI HRANE NA BALKANU Postrežno Na kmetiji Slovenski sveži kravji sir 4€/kg 4218E Postrežno Industrijska sirarna Sveži kravji sir 7€/kg 4238C Predpakirano V mali sirarni Domžalski sveži kravji sir 10€/kg 4221A 3. Split, Hrvaška: 01 – 03. februar 2010 Ekološka proizvodnja: zakonodaja, tržne poti Prognostična metoda: DELPHI metoda Metoda CONJOINT analize 4. Brdo, Slovenija: 21 – 22. junij 2010 Tradicionalni proizvodi in tradicionalna hrana Sheme kakovosti in zaščite (PDO/PGI/TSG) 5. Beograd, Srbija: 31.01. – 01.02.2011 Znanstvene objave in predstavitev rezultatov raziskav Z A I T E N A O Z N A B A P O R E K L A Jajca Omega-3 Znanost o hrani (hardware) Naravoslovje: Kemija, Mikrobiologija, Postopki pridelave in predelave, Biotehnologija… Znanost o potrošnikih (software) Družboslovje & humanistične vede: Sociologija, Psihologija, Antropologija… Kako proizvajamo (pridelujemo in predelujemo) hrano Kdaj, kje, kako, zakaj kupujem (se preskrbljujem s) in (ne)jem hrano Veda o proizvodnji Veda o potrošnji Kako hrana vpliva na rast, razvoj in zdravje človeka Veda o prehrani Cilji Focus-Balkans projekta izboljšanje poznavanja in razumevanja dejavnikov, ki sooblikujejo obnašanje pri potrošnji hrane na za- hodnem Balkanu (raziskovanje) prispevanje k izboljšanju javnega zdravja in varstva potrošnikov (izobraževanje in usposabljanje) izboljšanje zmogljivosti znanstvenih ustanov, povečanje sodelovanja med njimi, razvijanje znanja in spret- nosti na področju znanosti o hrani in potrošnikih (mreženje) Uporabnost Focus-Balkans projekta za širšo javnost Razumevanje obnašanja potrošnikov živil (osnovne navade, dejavniki in povpraševanje) Razumevanje dojemanj in stališč o različnih vrstah hrane Razumevanje trendov v vedenju potrošnikov na področju izbranih izdelkov, povezanih s študijami primerov Razumevanje življenjskega stila potrošnikov DP 1: Pregled obstoječega stanja znanosti o porabi hrane Večina raziskav je bila narejena na področju »hrane« (hardware) in precej manj na področju “potrošnikov” (soſtware). Vzroki za to so: V pomanjkanju raziskav in manjšem interesu za ta tip raziskav zaradi raziskovalne politike v Sloveniji Percepcija raziskav v t.i. “soſt science” ima manjšo “znanstveno vrednost” v primerjavi s “čisto” znanostjo Avtorji publikacij s to tematiko so deležni manjšega števila „točk” (potrebnih za napredovanje) Le nekaj publikacij obravnava vpliv hrane in sestave hrane na zdravje ljudi Veliko število publikacij obravnava področje „varne hrane” z vidika potrošnika ali proizvajalca Večina publikacij s področja zdravstvenih in prehranskih navedb prihaja iz skupine raziskovalcev, ki se ukvarjajo s probiotiki Veliko število publikacij s področja ekološke in tradicionalne hrane in precej manj s področja sadja DP 2: Sistem znanja o porabi živil na zahodnem Balkanu Pregled obstoječega stanja in opredelitev najpomembnejših elementov v znanosti o porabi hrane (glavne in- teresne skupine) Interakcije in medsebojne povezave glavnih interesnih skupin v sistemu znanja o porabi živil v Sloveniji Identifikacija nekaterih težav v sistemu znanja o porabi hrane v Sloveniji Faktor analize učinkovitosti sistema znanja na področju znanosti o porabi hrane v Sloveniji SWOT analiza sistemov znanja v znanosti o porabi živil v Sloveniji Nacionalno poročilo o sistemu znanja, najpomembnejših akterjih in odnosov med njimi Zbirka podatkov pomembnejših ustanov in organizacij, ki delujejo na področju »hrane in potrošnikov« DP 3: Oblikovanje in razvoj mreže Rezultati raziskav tega projekta so dostopni širši javnosti na spletni strani: www.focus-balkans.org Nacionalna srečanja: 28. januar 2010 (27 udeležencev, 17 institucij) 30. november 2010 (32 udeležencev, 22 institucij) Maj 2011 DP4: Izbira in prilagoditev metodologij Kot osnova za izbiro metodologij smo izvedli: Popis stanja zakonodaje glede živil s prehransko in zdravstveno navedbo ter ekoloških proizvodov Popis izbranih proizvodov s prehransko in zdravstveno navedbo v večjih trgovskih centrih Izbira metodoloških pristopov (kvalitativnih in kvantitativnih) glede na posebnosti raziskovalnih nalog Oblikovanje vprašalnikov, razvoj strategije vzorčenja, klaster analize, navodila za izvedbo fokusnih skupin, Delphi metoda, Conjoint analiza DP5: Študija o sadju Metoda poglobljenih intervjujev z osebno metodo – F2F (30 naključno izbranih potrošnikov) Izvedba 2 fokusnih skupin 18.3.2010 – mestna skupina (8 udeležencev: 3 moški, 5 žensk – starost: 22 do 62 let) 22.3.2010 – podeželska skupina (11 udeležencev: 2 moška, 9 žensk–starost: 20 do 71 let) DP6: Študija o proizvodih s prehransko in zdravstveno trditvijo Ponudba proizvodov z zdravstveno navedbo v velikih trgovskih centrih – popis izbrane skupine proizvodov Pregled proizvajalcev - družb, ki proizvajajo proizvode s prehransko oz. zdravstveno navedbo Izvedba poglobljenih intervjujev s proizvajalci in trgovci Izvedba 2 fokusnih skupin 14.1.2010 – starejša skupina (50+ let) (7 udeležencev: 3 moški, 4 ženske – starost: 51 - 65 let) 15.1.2010 – skupina staršev z otroki do 15 let (8 udeležencev: 2 moška, 6 žensk – starost: 25 - 40 let) DP7: Študija o proizvodih ekološkega kmetovanja Poročilo o ekološkem kmetovanju, o ponudbi in trženju ekoloških proizvodov, o glavnih akterjih proizvod- nje, predelavi in ponudbi ekološke hrane, o zakonodaji in certificiranju ekološke proizvodnje Izvedba DELPHI metode – prvi krog pri 12 strokovnjakih (univerze, ministrstva, kontrolni organi, strokovne službe, stanovske organizacije, proizvajalci, trgovci…) DP8: Potrošniška študija o tradicionalnih proizvodih Lista tradicionalnih (zaščitenih) proizvodov Izvedba 2 fokusnih skupin na temo tradicionalne hrane 20.05.2010 – prebivalci glavnega mesta Ljubljane (9 udeležencev: 3 moški, 6 ženske – starost: 21 - 67 let) 24.05.2010 – prebivalci starega mesta Škoe Loke (9 udeležencev: 2 moška, 7 žensk – starost: 27 - 82 let) Izvedba Conjoint metode (Vprašalnik: “Obnašanje, pričakovanja in vedenje potrošnikov v povezavi s tradicionalno hrano” – 100 udeležencev v mestu in 100 na podeželju DP9: Kvantitativna študija Kvantitativna analiza potrošnikov na vzorcu 500 potrošnikov v Sloveniji Vrsta vzorca: stratificiran vzorec s tristopenjskim naključnim izborom Cilj: opredeliti vzroke za vedenje potrošnikov v Sloveniji ter kvantificiranje rezultatov in ugotovitev iz delovnih paketov 5 do 8 DP10: Usposabljanja, izobraževanja in treningi 1. Ohrid, Makedonija: 22 – 23. junij 2009 Potrošnja sadja na Balkanu in v Evropi Merila za potrošnjo sadja Prehranski in zdravstveni vidik uživanja sadja 2. Bečiči, Črna gora: 12 – 13. oktober 2009 Razvoj proizvodov s prehransko in zdravstveno navedbo Evropska zakonodaja s področja N&H trditev Cluster Analiza Funkcionalna hrana 34% Ekološka 15% Tradici- onalna 8% Sadje 10% Drugo 33%

ZNANOST O HRANI IN POTROŠNIKIH NA BALKANU … 1OS_Slovania.pdf · Naravoslovje: Kemija, Mikrobiologija, Postopki ... nje, predelavi in ponudbi ekološke hrane, o zakonodaji in certi˝

 • Author
  ngolien

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ZNANOST O HRANI IN POTROŠNIKIH NA BALKANU … 1OS_Slovania.pdf · Naravoslovje: Kemija,...

 • Pripravila:doc. dr. Marija Klopi & prof. dr. Jurij PoharBiotehnika fakulteta, Oddelek za zootehniko

  Univerza v LjubljaniBiotehnika fakultetaOddelek za zootehniko

  Groblje 3, 1230 Domale

  ZNANOST O HRANI IN POTRONIKIH NA BALKANUVEDA O OBNAANJU POTRONIKA HRANE IN O POTRONJI HRANE NA BALKANU

  Postr

  eno Na kmetiji

  Slovenski svei kravji sir

  4/kg

  4218E

  kravji sir

  4/kg

  4218E

  Postr

  eno Industrijska

  sirarna

  Svei kravji sir

  7/kg

  4238C

  7/kg

  4238C

  Predp

  akiran

  o V mali sirarni

  Domalski svei kravji sir

  10/kg

  4221A

  kravji sir

  10/kg

  4221A

  3. Split, Hrvaka: 01 03. februar 2010 Ekoloka proizvodnja: zakonodaja, trne poti Prognostina metoda: DELPHI metoda Metoda CONJOINT analize4. Brdo, Slovenija: 21 22. junij 2010 Tradicionalni proizvodi in tradicionalna hrana Sheme kakovosti in zaite (PDO/PGI/TSG)5. Beograd, Srbija: 31.01. 01.02.2011 Znanstvene objave in predstavitev rezultatov raziskav

  ZA

  ITEN

  A OZNA BA POREK

  LA

  Jajca Omega-3

  Znanost o hrani (hardware)Naravoslovje: Kemija, Mikrobiologija, Postopki

  pridelave in predelave, Biotehnologija

  Znanost o potronikih (software)Druboslovje & humanistine vede:

  Sociologija, Psihologija, Antropologija

  Kako proizvajamo (pridelujemo in predelujemo) hrano

  Kdaj, kje, kako, zakajkupujem (se preskrbljujem s) in (ne)jem hrano

  Veda o proizvodnji Veda o potronji

  Kako hrana vpliva na rast, razvoj in zdravje loveka

  Veda o prehrani

  Cilji Focus-Balkans projekta izboljanje poznavanja in razumevanja dejavnikov, ki sooblikujejo obnaanje pri potronji hrane na za-

  hodnem Balkanu (raziskovanje) prispevanje k izboljanju javnega zdravja in varstva potronikov (izobraevanje in usposabljanje) izboljanje zmogljivosti znanstvenih ustanov, poveanje sodelovanja med njimi, razvijanje znanja in spret-

  nosti na podroju znanosti o hrani in potronikih (mreenje)

  Uporabnost Focus-Balkans projekta za iro javnost Razumevanje obnaanja potronikov ivil (osnovne navade, dejavniki in povpraevanje) Razumevanje dojemanj in stali o razlinih vrstah hrane Razumevanje trendov v vedenju potronikov na podroju izbranih izdelkov, povezanih s tudijami primerov Razumevanje ivljenjskega stila potronikov

  DP 1: Pregled obstojeega stanja znanosti o porabi hrane Veina raziskav je bila narejena na podroju hrane (hardware) in precej manj na podroju potronikov

  (so ware). Vzroki za to so: V pomanjkanju raziskav in manjem interesu za ta tip raziskav zaradi raziskovalne politike v Sloveniji Percepcija raziskav v t.i. so science ima manjo znanstveno vrednost v primerjavi s isto znanostjo Avtorji publikacij s to tematiko so deleni manjega tevila tok (potrebnih za napredovanje) Le nekaj publikacij obravnava vpliv hrane in sestave hrane na zdravje ljudi Veliko tevilo publikacij obravnava podroje varne hrane z vidika potronika ali proizvajalca Veina publikacij s podroja zdravstvenih in prehranskih navedb prihaja iz skupine raziskovalcev, ki se ukvarjajo s probiotiki Veliko tevilo publikacij s podroja ekoloke in tradicionalne hrane in precej manj s podroja sadja

  DP 2: Sistem znanja o porabi ivil na zahodnem Balkanu Pregled obstojeega stanja in opredelitev najpomembnejih elementov v znanosti o porabi hrane (glavne in-

  teresne skupine) Interakcije in medsebojne povezave glavnih interesnih skupin v sistemu znanja o porabi ivil v Sloveniji Identi kacija nekaterih teav v sistemu znanja o porabi hrane v Sloveniji Faktor analize uinkovitosti sistema znanja na podroju znanosti o porabi hrane v Sloveniji SWOT analiza sistemov znanja v znanosti o porabi ivil v Sloveniji Nacionalno poroilo o sistemu znanja, najpomembnejih akterjih in odnosov med njimi Zbirka podatkov pomembnejih ustanov in organizacij, ki delujejo na podroju hrane in potronikov

  DP 3: Oblikovanje in razvoj mree Rezultati raziskav tega projekta so dostopni iri javnosti na spletni strani: www.focus-balkans.org Nacionalna sreanja:

  28. januar 2010 (27 udeleencev, 17 institucij) 30. november 2010 (32 udeleencev, 22 institucij) Maj 2011

  DP4: Izbira in prilagoditev metodologij Kot osnova za izbiro metodologij smo izvedli:

  Popis stanja zakonodaje glede ivil s prehransko in zdravstveno navedbo ter ekolokih proizvodov Popis izbranih proizvodov s prehransko in zdravstveno navedbo v vejih trgovskih centrih

  Izbira metodolokih pristopov (kvalitativnih in kvantitativnih) glede na posebnosti raziskovalnih nalog Oblikovanje vpraalnikov, razvoj strategije vzorenja, klaster analize, navodila za izvedbo fokusnih skupin,

  Delphi metoda, Conjo int analiza

  DP5: tudija o sadju Metoda poglobljenih intervjujev z osebno metodo F2F (30 nakljuno izbranih potronikov) Izvedba 2 fokusnih skupin

  18.3.2010 mestna skupina (8 udeleencev: 3 moki, 5 ensk starost: 22 do 62 let) 22.3.2010 podeelska skupina (11 udeleencev: 2 moka, 9 enskstarost: 20 do 71 let)

  DP6: tudija o proizvodih s prehransko in zdravstveno trditvijo Ponudba proizvodov z zdravstveno navedbo v velikih trgovskih centrih popis izbrane skupine proizvodov Pregled proizvajalcev - drub, ki proizvajajo proizvode s prehransko oz. zdravstveno navedbo Izvedba poglobljenih intervjujev s proizvajalci in trgovci Izvedba 2 fokusnih skupin

  14.1.2010 stareja skupina (50+ let) (7 udeleencev: 3 moki, 4 enske starost: 51 - 65 let) 15.1.2010 skupina starev z otroki do 15 let (8 udeleencev: 2 moka, 6 ensk starost: 25 - 40 let)

  DP7: tudija o proizvodih ekolokega kmetovanja Poroilo o ekolokem kmetovanju, o ponudbi in trenju ekolokih proizvodov, o glavnih akterjih proizvod-

  nje, predelavi in ponudbi ekoloke hrane, o zakonodaji in certi ciranju ekoloke proizvodnje Izvedba DELPHI metode prvi krog pri 12 strokovnjakih (univerze, ministrstva, kontrolni organi, strokovne slube,

  stanovske organizacije, proizvajalci, trgovci)

  DP8: Potronika tudija o tradicionalnih proizvodih Lista tradicionalnih (zaitenih) proizvodov Izvedba 2 fokusnih skupin na temo tradicionalne hrane

  20.05.2010 prebivalci glavnega mesta Ljubljane (9 udeleencev: 3 moki, 6 enske starost: 21 - 67 let) 24.05.2010 prebivalci starega mesta ko e Loke (9 udeleencev: 2 moka, 7 ensk starost: 27 - 82 let)

  Izvedba Conjoint metode (Vpraalnik: Obnaanje, priakovanja in vedenje potronikov v povezavi s tradicionalno hrano 100 udeleencev v mestu in 100 na podeelju

  DP9: Kvantitativna tudija Kvantitativna analiza potronikov na vzorcu 500 potronikov v Sloveniji Vrsta vzorca: strati ciran vzorec s tristopenjskim nakljunim izborom Cilj: opredeliti vzroke za vedenje potronikov v Sloveniji ter kvanti ciranje rezultatov in ugotovitev iz delovnih paketov 5 do 8

  DP10: Usposabljanja, izobraevanja in treningi1. Ohrid, Makedonija: 22 23. junij 2009 Potronja sadja na Balkanu in v Evropi Merila za potronjo sadja Prehranski in zdravstveni vidik uivanja sadja2. Beii, rna gora: 12 13. oktober 2009 Razvoj proizvodov s prehransko in zdravstveno navedbo Evropska zakonodaja s podroja N&H trditev Cluster Analiza

  Funkcionalna hrana

  34%

  Ekoloka

  15%Tradici-onalna

  8%

  Sadje 10%

  Drugo

  33%