Znak sprawy: - bip.golub- 6087,pobierz-siwz.docx · Web viewZnak sprawy: - bip.golub-

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Znak sprawy: - bip.golub- 6087,pobierz-siwz.docx · Web viewZnak sprawy: - bip.golub-

Znak sprawy:

Szkoa sukcesu zawodowego III

ZAMAWIAJCY

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYSKI

reprezentowany przez :

Zarzd Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego

Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA

Usuga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsugi samochodu dla uczniw szk ponadgimnazjalnych dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Golubsko-Dobrzyski, ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu Szkoa sukcesu zawodowego III Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

TRYB POSTPOWANIA: przetarg nieograniczony

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia zostaa sporzdzona na stronach od 1 do 35 w tym zaczniki :

Nr 1 Formularz ofertowy i cenowy.

Nr 2 Owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu.

Nr 3 Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Nr 4 Wykaz narzdzi ktrymi dysponuje lub bdzie dysponowa Wykonawca.

Nr 5 Wykaz osb ktrymi dysponuje lub bdzie dysponowa Wykonawca.

Nr 6 Projekt umowy.

Golub-Dobrzy stycze 2013r

SPIS TRECI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA:

1. Uwagi oglne

2. Nazwa oraz adres Zamawiajcego.

3. Tryb udzielenia zamwienia.

4. Opis przedmiotu zamwienia.

5. Termin wykonania zamwienia.

6. Warunki udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spenienia tych warunkw.

7. Wykaz owiadcze i dokumentw, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spenienia warunkw udziau w postpowaniu.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentw, a take wskazanie osb uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami.

9. Wymagania dotyczce wadium.

10. Termin zwizania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

12. Miejsce oraz termin skadania i otwarcia ofert.

13. Opis kryteriw i sposobu oceny ofert.

14. Informacja o zabezpieczeniu naleytego wykonania umowy.

15. Wzr umowy na wykonanie zamwienia.

16. Informacja o rodkach ochrony prawnej.

17. Informacja o umowie ramowej.

18. Informacja o zamwieniach uzupeniajcych.

19. Informacja dotyczca walut obcych.

20. Informacja o aukcji elektronicznej.

21. Informacja o poprawkach wprowadzonych przez zamawiajcego.

22. Informacja o odrzuceniu oferty.

23. Informacja o uniewanieniu postpowania.

24. Informacja o istotnych zmianach w umowie.

25. Informacja o ogoszeniu wynikw przetargu.

26. Informacja o sposobie udzielania wyjanie na temat specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

27. Wykaz zacznikw do SIWZ.

1. UWAGI OGLNE

1. Powiat Golubsko-Dobrzyski zaprasza do skadania ofert.

Postpowanie niniejsze przeprowadzone jest na zasadach przewidzianych przez Ustaw z 29.01.2004 r.- Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pn. zm.), zwany dalej ustaw oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamwie uzupeniajcych.

4. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

6. Rozliczenia midzy Zamawiajcym, a Wykonawc bd prowadzone w zotych polskich (PLN).

7. Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztw udziau w postpowaniu.

9. Postpowanie jest prowadzone w jzyku polskim. Zamawiajcy nie dopuszcza zoenia ofert w innym jzyku.

Uyte w Specyfikacji terminy maj nastpujce znaczenie:

- Zamawiajcy Powiat Golubsko-Dobrzyski, reprezentowany przez Zarzd Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego.

- Postpowanie - postpowanie prowadzone przez Zamawiajcego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia,

- SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia,

- Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pn. zm.)

- Zamwienie - naley przez to rozumie zamwienie publiczne, ktrego przedmiot zosta w sposb szczegowy opisany w niniejszej SIWZ,

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJCEGO.

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYSKI

reprezentowany przez Zarzd Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego

ul. Plac 100-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzy

tel. (56) 683 53 81

fax (56) 683 53 83

strona internetowa : www.golub-dobrzyn.com.pl

Znak Postpowania: TI.272.3.2013 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajcego naley posugiwa si tym znakiem.

3 TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA.

Postpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszaka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamwie publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, a take wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporzdzenia wykonawcze dotyczce przedmiotowego zamwienia publicznego, a zwaszcza:1)Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),2)Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie redniego kursu zotego w stosunku do euro stanowicego podstaw przeliczania wartoci zamwie publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).3)Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartoci zamwie oraz konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).2.Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej progw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamwie publicznych.3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamwienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamwie publicznych.4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, zastosowanie maj przepisy ustawy Prawo zamwie publicznych

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA I CZCI ZAMWIENIA.

4.1.Opis przedmiotu zamwienia.

Usuga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsugi samochodu dla uczniw szk ponadgimnazjalnych dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Golubsko-Dobrzyski, ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu Szkoa sukcesu zawodowego III Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

4.2. Zamwienie obejmuje usug przeprowadzenia kursw prawa jazdy kat. B dla przewidywanej liczby 120 uczniw.

4.3. Postanowienia dotyczce przedmiotu postpowania

a) Miejsce szkolenia teoretycznego : pomieszczenia dydaktyczne znajdujce si na terenie dwch zespow szk : Kowalewa Pomorskiego i Golubia- Dobrzynia, ktrych uczniowie bd uczestniczyli w kursach.

Zamawiajcy przekae na okres przewidziany do realizacji zamwienia, w

nieodpatne uyczenie posiadane sale, ktre speniaj wymogi techniczne okrelone

rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

13 lipca 2012 r w sprawie szkolenia osb ubiegajcych si o uprawnienia do

kierowania pojazdami, instruktorw i wykadowcw ( Dz. U Nr 1019 ).

b) Miejsce szkolenia praktycznego : teren powiatu golubsko-dobrzyskiego, zajcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie miasta w ktrym przeprowadzane s egzaminy pastwowe tj. Torunia, Grudzidza oraz na drogach dojazdowych do tych miast. Zamawiajcy zastrzega aby pocztek i koniec zaj praktycznych mia miejsce na terenie Golubia- Dobrzynia lub Kowalewa Pomorskiego.

c) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z oglnymi przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisw dotyczcych ochrony rodowiska.

d) Stanowiska komputerowe winny by wyposaone w odpowiednie oprogramowanie uytkowe do realizacji przedmiotowego kursu oraz niezbdne pomoce dydaktyczne;,

e) Kurs prawa jazdy kat. B oraz egzamin wewntrzny winien by zrealizowany zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeglnoci: zgodnie z ustaw z dnia 5 stycznia 2011r o kierujcych pojazdami ( Dz. U Nr 30 poz. 151 ) i rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13

lipca 2012 r w sprawie szkolenia osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorw i wykadowcw ( Dz. U Nr 1019 )

f) Wykonawca wyposay kadego z uczestnikw w nie podlegajce zwrotowi, nieodpatne materiay dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu.

g) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia jednego kompletu materiaw dydaktycznych przeznaczonych dlauczestnikw kursu Zamawiajcemu, wraz z list pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw w/w materiaw.

h) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na dokumentach orazmateriaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie zaktualnymi wytycznymi w zakresie informacji ipromocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktrezamieszczone s nastronie internetowej: www.efs.gov.pl

i) Wykonawca zapewni uczestnikom nadzr wykadowcy lub instrukt