Zločini nad Srbima (1991-1992)

 • Upload
  koreni

 • View
  442

 • Download
  11

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  1/104

  I-044

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Ruevac, optina Slavonska Poega, poetak novembra 1991. (Teritorija je pkontrolom UNPROFOR-a)

  KRATAK OPIS: U iznenadnom i niim izazvanom napadu na selo ubijeno je vie itelja srpske nacionalno

  meu kojima su i Milii Jagoda (80), Trlaji Ljuba, Trlaji Ana, ikovi Kata i Vasiuro (70). Oni su zapaljeni u svojim kuama.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaji Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije strane vlasti Republike Hrvatske" str. 14 (Anex II).

  I-045

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Vujak, eavaki, optina Slavonska Poega, 10 novembar 1991. (Teritorija pkontrolom UNPROFOR-a)

  KRATAK OPIS: Prilikom napada na selo ubijeno je 17 civila srpske nacionalnosti: Carevi Ljuba (star o60 god.), Carevi Milan (1920.), Duli Kata (1917.) Duli Mile (1952.), Duli Jagoda (1917.), Duli Radoj(1944.), Ivanovi Branko (30), Ivanovi Mileva (1944.), Starevi Ana (62),

  Starevi Jelka (80), Starevi Mara (55). Starevi Milka (72), Starevi Jagoda (75), Starevi Rajko (3

  imi Milka-Mica (1930.), imi Milka (70) i ivkovi Janko (1924).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije strane vlasti Republike Hrvatske", str. 14 (Anex II).

  NAPOMENA: Pogrom nad srpskim ivljem je izvren u sklopu akcije povodom naredbe o iseljavanju kojudoneo Krizni tab Slavonske Poege, 29 oktobra 1991.

  I-046

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Jeminovac eavaki i njegavi, optina Slavonska Poega, 10. decembar 1991(UNPA).

  Zloini nad Srbima (1991-1992)

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  2/104

  KRATAK OPIS: Krizni tab Optine Slavonska Poega, doneo je naredbu 29. oktobra 1991. godine oraseljavanju Srba koja je obuhvatila i metane ova dva sela. Nemajui koda da se isele i ne elei da napustesvoje domove, metani ovih sela nisu postupili po naredbi. Navedenog dana kada je zuloin poinjen, njegovuinioci bez upozorenja upali su u ova dva sela bacajui zapaljivu smesu i rune granate u kue. Tom prilikozapalili su veiinu kua, zaklali, ubili vatrenim orujem ili zapalili u kuama nekoliko desetina stanovnika kosu kasnije sahtanili u zajedniku grobnicu. Ubijen je Mijatovi Mile (star 82 godine), Radulovi Milan (1910Proti Ljubia (52) koji je zaklan, Radmilovi Anka (52), Stankovi Ana (60), ivkovi Nikola (40),Radmilovi Milan, Proti Milan (60), koji je zaklan u krevetu, Radmilovi Ana i njen sin Ilija (1950.) i ProtiStanko (1922.) odveden je iz svoje kue, a tatim masakriran i ubijen u kui Nikole Miloevia.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske ", str. 13 (Anex II),Izjave svedoka poznate su Informacionom centru Srpsksabora (Beograd, afarikova 7. Ovom prilikom se ne navode iz bezbednosnih razloga.

  NAPOMENA: Oba sela su potpuno razorena.

  I-047

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Gornji Cviljani, optina Vrlika, 28 avgust 1991.

  KRATAK OPIS: U Svojoj porodinoj kui zaklani su Markoviuro (64) i Markovi Cvita (61).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Dokumentacija objavljena u publikaciji "Genocid nad Srpskim narodom 1941-45, 1991-92".Izdanje Muzeja primenjenih uzmetnosti, Beograd, autor projekta Bojana Isakovi.

  I-048

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Sela Tatar Varo i Begovo Brdo, 05 i 06 oktobra 1991.

  KRATAK OPIS: Novak Marija i njena erka, zatim Peke Duan, zvani Dujo (60) iz Tatar Varoi i DeretaLjuba (60) iz Begovog Brda, zaklani su u svojim porodinim kuama. Kue su, zajedno s ubijenima, spaljen

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  3/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: Kali Nikola, Kali Ive, abac Zdravko i Kainji Ive, Pripadnici ZNG iz selaBatnoge.

  DOKAZ: Pismena izjava jednog od poinilaca, Kali Nikole.

  NAPOMENA: Pre ubistva, izvrioci su silovali Mariju Novak na oigled njene erke.

  I-049

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Saborsko, optina Slunj, oktobar 1991.

  KRATAK OPIS: U umi Matovinka kod Saborskog zaklano je 20 mukaraca i ena. preteno starijeg doba.Takoe, zaklano je 13 dece. Ubijeni su bili u zbegu, a tela su im sahranjena u umi.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Pismena izjava Pavli

  Slavka, Dravnoj komisiji za ratne zloine i zlo

  ine genocida.

  I-050

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MEST O I VREME: Zagreb, Jakuevaki most, sredina oktobra 1991.

  KRATAK OPIS: ili Damjan, inenjer, srpske nacionalnosti, zaposlen u rafineriji INA u Sisku ubijen je

  udarcima tupim, tvrdim predmetom u glavu. Njegov le izbacila je Sava 24. oktobra 1991.INDICIJE O IZVRIOCU: Rober A. (53) Damir . (33), Dragan K. (29) i Vinko K. (37), pripadnici ZNG Siska.

  DOKAZ: Spisi Okrunog suda u Zagrebu.

  NAPOMENA: Prema agencijskim izvetajima poinioci nisu osueni.

  I-051

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Zagreb - naselje Trenjevka, 07. decembar 1991.

  KRATAK OPIS: Zec Mihajlo (38) ubijen je ispred svoje kue u Peljakoj ulici br. 24. dok su njegovasupruga Marija (30) i erka Aleksandra (13) odvedene van grada i tamo ubijene.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  4/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Spisi Okrunog suda u Zagrebu. Izvetaj Pravoslavnog mitropolita Eparhije zagrebako-ljubljanskM. br. 324/92 od 02. decembra 1992.

  NAPOMENA: Izvrioce ubistva sud je oslobodio odgovornosti. Ubistvo porodice Zec, neefikasna istraga iblagonaklon stav suda prema poiniocima ovog zloina podstakli su masovno iseljavanje Srba iz Zagreba.

  I-052

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Crni Vrh, na putu Zvornik ekovii, 10 septembra 1992.

  KRATAK OPIS: Kolona vozila sa srpskim stanovnitvom napadnuta je od strane muslimanskih snaga. unapadu ubijeno je 12 Srba, meu kojima mu i dever svedoka N. S. (21). Tom prilikom ona je teko ranjena

  jer joj je kroz vrata kamiona u kome se nazaliza pucano u stomak. Poto je bila u 8-om mesecu trudnoe, beje stradala od 3 metka koja su se zaustavila u utrobi. Izvrena je "C" kostoma.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske snage.

  DOKAZ: Izjava same N.S. registrovana u Informacionom centru Srpskog sabora, medicinska dokumentaciju bolnici u Miliima.

  I-053

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Borovo Naselje, (UNPA), ul. Nikole Demonje br. 72. 15 ili 16. novembar 1991.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su aavac Miroslav, njegova supruga aavac Slaana i trogodinji sin, uzatimMiloevi Ilinka, njen sin Branimir (11) i Novakovi Ana.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG iz Vukovara.

  DOKAZ: Dokumentacija objavljena u publikaciji "Genocid nad srpskim narodom 1941-45, 1991-92.",izdanje Muzeja primenjenih umetnosti, Beograd, autor projekta Bojana Isakovi.

  I-054

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Borovo naselje, (UNPA), ul Nikole Demonje br. 74, 15. ili 16. novembar 1991.

  KRATAK OPIS: Na svirep nain ubijeni su: Pavlovi Nada, njen sin Zoran i erka Zorica, zatim Milojka

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  5/104

  Pavlovi (Nadina majka), Teodor Tokovi (Nadin nevenani suprug), Pavi Radoslav (mu Zorice PavloviPavi Sava (maeha Radoslava Pavia, Trajkovi Velimir i Trava Milan.

  Brat i sestra Zoran i Zorica Pavlovi ubijeni su udarcima sekirom po glavi, a zorica je prethodno klanastaklenim predmetom, a usta su joj bila puna zdrobljenog stakla. Milojka Pavlovi i Nada Pavlovi su ubijenudarcem tupim predmetom po glavi.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske iz Vukovara.

  DOKAZ: Dokumentacija objavljena u publikaciji "Genocid ponovo: Genocid nad Srbima 1991. - 92." IzdanMinistarstva za informacije Republike Srbije.

  I-055

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Ogulin, policijska stanica, 19 novembar 1991.

  KRATAK OPIS: Grupa od 23 lica srpske nacionalnosti privedena u stanicu milicije bez ikakvog razloga.Tamo su ispitivani i batinani, a zatim je jedan od straara hicima iz automatske puke ubio Plear Duana,Mandi Bou i Papi Nikolu, a teko je ranjen Peut Mio.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pukari Stipica, pripadnik ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Izjave Zrni Ignjatija i egan Gojka registrovane u Memoradnumu predstavnitva Srba GorskogKotara u Beogradu ( Memorandum o krenju ljudskih prava miroljubive srpske zajednice u Gorskom Kotaru

  NAPOMENA: Prema raspoloivim podacima, hrvatske vlasti prema poiniocu nisu preduzele nikakzakonske mere.

  I-056

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Torjanci, Baranja, (UNPA) 30 novembar, 1991, u jutarnjim asovima.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Kle Adam, (53) Kle Rua (49), Kle eljko (24), Bogdan Josip (25), BpgdanMilo (48), Klanja Dragomir (23), Ivanovi Tihomir (26) i Balog Dalibor (17).

  INDICIJE O IZVRIOCU: arac Marko, Tomi Milan, Skalda eljko, Peut Milan, Rebernik Ivica i drugipripadnici ZNG Republike Hrvtske.

  DOKAZ: Izvetaj MUP-a Beli Manastir i TV izvetaj RTS sa mesta zloina.

  NAPOMENA: Postoji osnovana sumnja da je napad hrvatskih snaga na selo usledio sa teritorije Maarske.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  6/104

  I-057

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Jaki, ul. Kolodvorska 108, 02. juli 1991.

  KRATAK OPIS: Prilikom napada na selo, nakon fizikog zlostavljanja, na brutalan nain ubijen je u svojoj

  porodinoj kui Jovo Kljaji (1938), a lanovi njegove porodice bili su izloeni surovom maltretiranju. Napana rtvu, kako se ispostavilo, u naknadnoj istrazi samih hrvatskh vlasti usledio je nakon lane prijave da pokKljaji poseduje oruje.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske." str 22 (Anex II).

  NAPOMENA: Pravi pogrom srpskog stanovnitva u ovom selu desio se u martu 1992. kada je spaljeno iuniteno 35 srpskih kua. Nakon toga dolazi do gotovo potpune promene u strukturi ovog sela koje je leta1992. postalo etniki isto hrvatsko selo.

  I-058

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Kip, optina Daruvar, 18/19 jul 1991.

  KRATAK OPIS: Gojkovi Milica (1931.) iva je spaljena u jednoj pomonoj zgradi na svom imanju u noiizmeu 18 i 19 jula. Pre ovog brutalnog ubistva, rtvi su pretili lanovi Kriznog taba iz susednog sela GornjSreani i pripadnici policije iz Daruvara jer su saznali da se raspitivala ko i kako je ubio njenog mua i 15drugih srba iz sela Kipa.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici MUP_a Daruvar: Sepl Damir, epl Zoran i epl eljko.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o pogromu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske". str 20 (Anex II).

  NAPOMENA: Suprug Gojkovi Milice - Nikola ubijen je u logoru u Marinom selu (sluaj je opisan udokumentu YU/SC 780-92/DOC-1 I-018).

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  7/104

  I-059

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Omanovac, (UNPA optina Pakrac, 21. septembar, 1991.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Buni Gojko (1949.) , bio zaposlen kao potar u susednom selu Bodljevina.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske", str. 8 ( Anex II).

  NAPOMENA: Iste veeri, nakon ubistva iz sela (sa veinskim hrvtskim stanovnitvom je pobeglo 10 metansa prezimenom Buni, a sutradan, 22. septembra 1991. jo 13 metana.

  I-060

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Dragovii, optina Pakrac, 16. decembar 1991.

  KRATAK OPIS: Na ulazu u selo, hrvatski avion je izvrio napad na veliku kolonu srpskih izbeglica koji su sela u okolini Pakraca beali u pravcu Okuana. Tom prilikom ubijeno je i ranjeno vie civila.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatske vojske.

  DOKAZ: Izjave Zailac Milice, Uzur Nene i Cvii Lj ubice, deponovane kod udruenja Srba iz Hrvatske uBeogradu.

  NAPOMENA: Povreenima je ukazana pomo u banjalukoj bolnici.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  8/104

  I-061

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Jovac, Dvor na Uni, (UNPA), 04. juli 1991. u jutarnjim asovima.

  KRATAK OPIS: Grubijei Stevo, roen 01. aprila 1928. je prvo ubijen - zaklan, a zatim masakriran. On je

  prva rtva ubijena na ovakav nain, na ovom podruju.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Dokumentacija se nalazi u MUP Republike Srpske Krajine, stanica javnebezbednosti Dvor na Uni.

  I-062

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo Donji Kuljani, opptina Dvor na Uni (UNPA), 05. avgust 1991.

  KRATAK OPIS: Sei Darinka (1918.) i Beri Nevenka (1930.), obe srpske nacionalnosti ubijene su tako tsu prvo zaklane, a zatim masakrirane. Kei Darinka je zatim baena u reku Unu gde je njeno telo pronaeno

  INDICIJE O IZVRIOCU: Dokumentacija koja se nalazi u MUP Republike Srpska Krajina, Stanica javnebezbednosti Dvor na Unn.

  I-063

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Osijek, naselje "Stadion", 11 juli, 1991.

  KRATAK OPIS:Peuli

  ivko je ubijen u svojoj ku

  i, dok je njegova supruga teko ranjena. Napad naPeulievu kuu je trajao punih 12 sati. Kua je potpuno razruena, a televizija je pratila "akciju hvatanja

  srpskog etnika".

  INDICIJE O IZVRIOCU: MUP i ZNG Republike Hrvatske iz Osijeka.

  DOKAZ: TV storija HTV, TV "Politika"- Beograd.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  9/104

  I-064

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Sinlije, optina Nova Gradika, 10. decembar, 1991. (Teritorija pod zatitomUNPROFOR-a).

  KRATAK OPIS: U ranim jutarnjim asovima, dok seljani jo nisu ni ustali, pripadnici hrvatskih oruanihsnaga su napali selo i otvorili vatru iz automatskog oruja pa ak i runih raketa "zolja". Preivele su isterivaiz kua koje su zatim palili. U svojoj porodinoj kui ubijeni su ivkovi Jovo (1913.), nepokretan starac injegova supruga ivkovi Jagoda (1918). Pokojni Jovo je obeen, a Jagoda zaklana, nakon ega su njihovatela zajedno sa kuom, zapaljena.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: "Izvetaji Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske", str 22. (Anex II). Imena svedoka poznata su Informacionom centruSrpskog sabora (Beograd, afarikova 7).

  NAPOMENA. Selo (ukupno 14 kua) je spaljeno, a ostalo stanovnitvo proterano. Napad na selo izvren jeranim jutarnjim asovima.

  I-065

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Nova Cabuna, optina Virovitica, 12/13 decembar 1991. (Teritorija pod zatitomUNPROFOR-a),

  KRATAK OPIS: U spavaoj sobi svoje porodine kue (nou) na brutalan nain je ubijen Zekovi Slavko

  (1933.). O neshvatljivoj dozi brutalnosti govori podatak da su pokojnom Zekoviu, dok je jo bio u ivotu,polomljene noge i ruke, dolja vilica isupana, a vrat preseen noem od desnog uva do dna vrata sa levestrane.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  10/104

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije odstrane vlasti Republike Hrvatske", str. 9 (Anex II).

  NAPOMENA: Nakon ovog brutalnog zloina, stanovnici ovog sela zatraili su zatitu od predsednvinkovake optine Antuna Fabijanca, koji je odbio da garantuje bezubednost srpskom stanovnitvu, otvoreim savetovao da se isele.

  I-066

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Orahovica 23 ili 24. decembar, 1991. (Teritorija pod zatitom UNPROFOR-a)

  KRATAK OPIS: Todorovi Tihomir, Srbin iz Orahovice, iznenada je nestao. Njegov zapaljeni automobil

  pronaen je 26. decembra 1991. kod mesta Milanovac na putu Orahovica.Donji Miholjac. Mrtvo telo naenje tek 24 februara 1992. u jednom kanalu kod sela Bankovci.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hratske.

  DOKAZ: Informacija SSUP-a od 27. februara 1992.

  NAPOMENA: Telo pokojnog Todorovi Tihomira je sahranjeno istog dana, a skupu su prirustvovali samootac Luka i majka Desanka uz jaku policijsku strau.

  I-067

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Orahovica, 24. decembar 1991. u veernjim asovim (Teritorija pod zatitomUNPROFOR-a).

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui ubijeni su iz vatrenog oruja Muselinovi Miodrag (46 godinastar), Muselinovi Milica (42) i njsihova susedka Nikoli Desanka (69).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Maskirani pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  11/104

  DOKAZ: Informacija SSUP-a od 27 februara. 1992.

  NAPOMENA: Pokojni MUselinovi Miodrag bio je penzionisani radnik SUP-a. Tela ubijenih su shahranjetek 28 decembra 1991. na mesnom groblju u Orahovici. bez prisustva pravoslavnog svetenika. Za vremukopa, pripadnici ZNG, za koje se pretpostavlja da su izvrili zloin, izazvali su pucnjavu zbog ega oaloena malobrojna rodbina razbeala.

  Zloin je izvren na katoliko Badnje vee.Obdukcija je uraena u Optoj bolnici u Virovitici.

  I-068

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Miljanovac, optina Daruvar, 20/21. januar, 1992. (Teritorija pod zatitom

  UNPROFOR-a).

  KRATAK OPIS: Pavkovi (Gavrila) Milica (1921.) izvedena je nou iz svoje kue (k- br. 128) i odvedena dvorinu zgradu u kojoj je izjutra naena mrtva, glave razbijene tupim predmetom i sa tragovima hica izvatrenog oruja ispaljenog iz neposredne blizine. Iste noi hrvatska policija odvela je u nepoznatom pravcunjenog sina Peru Pavkovia (1944.) od oca Vase i Obradovi (Mila) Branka (1934.). Njihova tela pronaenasu 30 januara 1992,. godine kod ume Starevici, okolina Miljanovia. Na telima su pronaeni tragovi fizikzlostavljanja i rane od metka.

  Pored njih pronaena su na istom mestu i masakrirani leevi i: Peji (Petra) Lazo (1934.), Jovanovi Ljuban(1932.) i Jankovi Mirko (1936.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Hodak Nikola (zapovednik MUP Daruvar), Le Kruno, Zimi Vlado, HaeklZdenko, Bis Ivica, Patek Slavko, Kir Zlatko, Kreha Vlado, Grgi Slavko, Knogi Ivica.

  DOKAZ: Izjava Pavkovi Milke Crvenom krstu Srbije i "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog narodaetnikom ienju Zapadne Slavonije od streane vlasti Republike Hrvatske", str 18 (Anex II),

  I-069

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Aleksandrovac, optina Slatina, Uskrs 1992. (Teritorija pod zatitomUNPROFOR-a),

  KRATAK OPIS: Liina Marija (1931.), Vagi Ljubica (1926.) i Vujani Obrad (1912.) ubijeni su uporodinoj kui pokojnog Vujania. Nakon izvrenog zloina, pripadnici ZNG su zapalili kuu nadajui se d

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  12/104

  e sa kuom izgoreti i tela ubijenih, ime bi se unitili tragovi.

  Posmrtni ostaci ubijenih su sahranjeni na mesnom groblju u Adeksandrovcu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG iz Podravske Slatine.

  DOKAZ: Izvetaj Crvenog krsta Jugoslavije, fotografije mesta zloina i grobova sahranjenih.

  I-070

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Sarajevo, Ulica Vase Miskina, 27 maj 1992.

  KRATAK OPIS: Od eksplozije postavljenih minsko.eksplozivnih sredstava, poginulo je 14 do 16, a ranjeno114 graana koji su ekali u redu da kupe hleb. (Broj poginulih naveden u saoptenju vlasti i sredstavainformisanja se razlikuje).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Organi bezbednosti, vojske ili para-vojne organizacije pod kontrolommuslimanske vlasti. Kao jedan od izvrilaca navodi se Rusmir Haki, a kao koordinator Ejup Gani.

  DOKAZ: TV zapis sa mesta dogaaja, struna ekspertiza Vojske Jugoslavije, izvetaj strunjaka Republike

  Srpske.

  NAPOMENA. Ovaj teak zloin je dobio publicitet u svetskim razmerama, putem vodeih TV mrea,informativnih agencija i tampe. U zvaninoj verziji muslimanskih vlasti koja je emitovana irom sveta i

  prihvaena kao verodostojna, nezatieni graani su stradali od eksplozije etiri artiljerijska ili minobacakaprojektila velikog kalibra, ispaljena sa poloaja srpskih snaga u okolini Sarajeva. Ovaj masakar civila,uverljivo i ekstenzivno emitovan preko televizije izazvao je razumljivo ogorenje svetske javnosti. Takoe,koincidirao je i sa oekivanom sednicom Saveta bezbednosti, koja je odrana 30 maja 1992. godine, na kojosu uvedene sveobuhvatne sankcije SR Jugoslaviji. Vlada SRJ kao i Vlasti Republike Srpske, zahtevali su odUNPROFOR-a sprovoenje energine istrage i struni uviaj na licu mesta koji, meutim, nisu obavljeni.

  Struna analiza eksperata Vojske Jugoslavije otvara sledea pitanja i ukazuje na sledee predpostavke:

  1. Masovno ranjavanje i pogibije graana, koji su ekali u redu za hleb, u ul. Vase Miskina, u obimu koji jeprezentiran javnosti, ne mogu se ostvariti sa etri projektila, ispaljena iz artiljerisjkih sistema sa rastojanja, bobzira na kalibar, konstruktivne karakteristike i namenu projektila.

  2. Na prikazanim snimcima TV BiH ne postoje materijalni dokazi dejstva projektila - krateri, tragoviparadnog dejstva po ulici i zidovima objekta na ulici, ostaci zadnjih delova projektila i dr.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  13/104

  3. Masovno ranjavanje i pogibja graana, u obimu koji je prezentiran javnosti, mogu se ostvariti unapredpostavljanim minskim eksplzivnim sredstvima specijalne konstrukcije (sa usmerenim dejstvom) postavljenimodreenom broju i rasporeenih du ulice, istovremenom inicijacijom svih sa rastojanja;

  4). Na snimcima TV BiH su prikazani tei ranjenici ije ponaanje ne odgovara ponaanju osoba ranjenih prkraeg vremena (obzirom da je komentator izjavio da s TV ekipa brzo nala na mestu doga aja). Realno je

  pretpostaviti da je deo osoba doveden na lice mesta iz susednih bolnica, a u cilju ostvarenja maksimalnihefekata kod TV Gledalaca.

  Identina pitanja i snane indicije da je zloin organizovan i izvren uz uee ili sa znanjem muslimanskihvlasti, navedeni su i u britanskom dnevniku ""Indipedent" od 22. avgusta 1992. koje je preneo i vei brojuglednih evropskih dnevnika.

  O ovom tekom incidentu, zloinkih razmera, treba konsultovati i izvetaj UNPROFOR-a koji je morao bitsainjen i iz koga bi se svakako moglo dobiti deo odgovora na pitanja navedena u ekspertizi VojskeJugoslavije.

  U diplomatskim kontaktima predstavnika SR Jugoslavije, takoe, snano su podrane sumnje da je organizai polinilac ovog zloina muslimanska strana.

  I-071

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Konjic, 05. maj 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Lijeski Novak (1932.) i Sua Slavko (1935.), a njihova tela vezana jedno za

  drugo, baena u Neretvu, Voda je njihova tela izbacila kod Ostroca, oko 20 km nizvodno od Konjica.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: Novi genocid nad srpskim narodom u konjikom kraju" str. 5(Aneks IV) .

  NAPOMENA: Muslimanske vlasti nisu dozvolile da se tela ubijenih vrate u Konjic, tako da su sahranjeni namestu gde ih je izbacila reka neretva.

  I-072

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Konjic, 10. juli 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  14/104

  KRATAK OPIS: Golubovi (Pere) uro (1953.), inae invalic, njegova supruga Vlasta (1955.) i sinovi, maPetar (1985.) i mali Pavle (1987.) zverski su ubijeni nakon to su te noi svi uhapeni. masakriranje ove

  porodice izvreno je pored reke Neretve u okolini sela Sipljani.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Udruenje Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u konjikom kraju - zloini uBradini", str. 5 i 6. (Anex II).

  I-073

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Blaca, optina Konjic, 15 maj 1992.

  KRATAK OPIS: Na brutalan nain ubijeni su : Kilibarda (Marko) Cvija, roena eez (1912.), Kilibarda(Sime) Jelka , roena Kuljanin (1912.), Kilibarda Milica, roena Milovi (1912.), Kuljanin (Spasoja) Danicaroena Cuca (1910.), Kuljanin (Stojana) Vaso (1942.) Kuljanin (Voje) Miroslav (1975.), Golubovi (Jove)Manojlo (1912.), njegova supruga Spasenija, roene Todorovi (1916.). Golubovi (epe) Radojka, roenaKuljanin (1913.), Golubovi Jelka, roena Magazin (1910.) i Kuljanin Ana (1908.). Meu ovim rtvama dvesu bile slepe starice - Cvija Kilibarda i Milica Kilibarda.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica. "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str. 5 (Anex IV).

  NAPOMENA: O sudbini jo estoro Srba iz Blaca se nita ne zna (ne nalaze se ni na spiskovinma MKCK).Radi se o: Kuljanin (Rajka) Slobodanu (1973.), Kuljanin (Sretka) Mii (1936.), Kuljanin (Stojana) Milutinu(1944.), Kuljanin (Perka) Rajku (1940.), Kuljanin (Mie) Radoslavu (1973.) i Golubovi (Nee) Vasi (1974

  Selo Blace je potpuno spaljeno.

  I-074

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  15/104

  MESTO I VREME: Selo Depi, optina Konjic, 07. maj 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijena je Magazin (Nee) Mladenka (1968.), na koju je pucano iz protivavionskogmitraljeza.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Hrvatske oruane formacije pod komandom Zovko Zvonka iz Kanjine kodKonjica.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini ", str 7 (Anex IV).

  I-075

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Bradina, 25-28 maj 1992.

  KRATAK OPIS: (Dopuna i zamena prvog izvetaja pod I-034 ori (Petra ) Milan i Hrnjez Milo

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici mulsimansko-hrvatskih snaga meu kojima su idenfitikovani . kojiBrio, Koji (alije) Amir, Rexo Ljevo, Maci Vahid, dr Rusmir Haxihseinovi, Guska Jasmin, Delai Zejnel,Azinovi Ivica, Muci Zdravko, Deli Hazim, Lanxo Zijo, Zebi Dinko, Rami Esad i Pirki Mithad.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str. 8-16 (Anex IV).

  NAPOMENA: Ovaja dokument dopunjuje i zamenjuje I-034 iz YU-SC/7680-92/DOC-1/S.

  I-076

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Vrdolje, optina Konjic, 02. jun 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Babi (ure) Pero (1932.) - rtva je zaklana. Tom prilikom dvoje metana sela,Ninkovi arko i njegova supruga Zora su nestali. Prema izjavama svedoka, odveli su ih susedi Muslimani u

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  16/104

  nepoznatom pravcu. Nisu na spiskovima MKCK zrobljenih u logorima koje dre muslimansko-hrvatske snagpa se pretpostavlja da su ubijeni.

  INDICIJE O IZVRIOCU:Naoruani pripadnici muslimanske porodice Novalii.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz konjica.: "Novi genocid nad srpskim narodom u konjikom kraju -zloini u Bradini" str. 8 (Anex IV)-

  I-077

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Bjelimii, optina Konjic, 10 jun 1992.

  KRATAK OPIS: Na brutalan nain ubijeni su Janji Mio (1906.), Janji Sava, roena Savi (1910.), ogSava, roena Janji (1912.) i Cuca Ljubica (1937.). Sve rtve su ubijene u svojim kuama.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimansko-hrvatske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica : "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini" str. 26 (Anex IV).

  NAPOMENA: O sudbini jo dve ene srpske nacionalnosti - Samarxi ura, roene Gojkovi i ogi Dani(1930.), nita se ne zna. nisu na spisku u MKCK zarobljenika u nekom od logora koje dre muslimansko-hrvatske snage.

  Sve srpske kue u selu Bjelimii su spaljene.

  I-078

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo ivanica, optina Konjic, 15. jun 1992.

  KRATAK OPIS:ogi Branko (1955.), ubijen je nou u svojoj porodinoj kui.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  17/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: Halilovi (Huse) Sejo, pripadnik muslimanskih oruanih formaija.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: " Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str 6 (Anex IV).

  I-079

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo ivanica, optina Konjic, 01. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Magazin (Duana) Panto i njegova supruga Jelica (1940.), roena ua, ubijeni su nedaleod svoje porodine kue. Tela su im nanjna na seoskom smetlitu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom uKonjikom kraju - zloini u Bradini", str. 6 (Anex IV).

  I-080

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo ivanica, optina Konjic, oko 15. avgusta 1992.

  KRATAK OPIS: Kilibarda (Mirka) Bogdan (1936.) ubijen je na raskrsnici magistralnog puta za Sarajevo.Telo pokojnog Kilibarde je naeno na seoskom smetlitu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str. 6 (Anex IV).

  I-081

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  18/104

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo Depi, optina Konjic, oko 01. septembra 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui na svirep nain ubijen je Lojpur (Laze) Vuko (1924.), tako to jizmasakriran, a zakljuan u takvom stanju u svojoj kui gde je preminuo nakon dva sata od zloina.

  INDICIJE O IZVRIOCU:Muslimanske oruane formacija na

  elu sa Pirki

  (Avde) Mithadom.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str 7 (Anex IV).

  NAPOMENA: U isto vreme nestao je Magazin Nikola za koga se pretpostavlja da je ubijen.

  I-082

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Depi, optina Konjic, 15. septembar 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Lojpur (Koje) uro (1924.) i Lojpur (Mirka) Janja (1941.) roena Golubovi.Ubistvo se desilo u kui pokojnjogure.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str. 7 i 8 (Anex IV).

  I-083

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Depi, optina Konjic, 15 septembar 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj kui, nou, ubijen je inik (Stevana ) Jovo (1930.), dok je njegova supruga Bosazadobila teke telesne povrede u vidu nekoliko prostrelnih rana.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  19/104

  Konjikom kraju - zloini u Bradini", str. 8 (Anex IV) .

  I-084

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: sela Donje Selo i Bjelovina, optina Konjic, u periodu 25. maja do 01. septembra 199

  KRATAK OPIS: Ubijeni su sledei Srbi: eez (Milorada) Rajko (1964.), eez (Milorada) Ristan (1966.)eez (Ilije) Lazar (1947.), Ninkovi (Marka) Rajko (1942.), eez Zagorka, roena Sari (1954.), Vukalo(Mirka) Mitra (1930.), Vukalo (Mirka) Milinko i Babi (Boe) Branko.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str 23, (Anex IV).

  NAPOMENA: Ovo je dopuna dokumenta YU/SC 780-92/DOC-1, I-033

  I-085

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MEST O I VREME: Optine Srebrenica i Bratunac, juni - decembar 1992.

  KRATAK OPIS: 1. Muslimanske snage su u napadima na 21 srpsko selo optine Srebrenica izvrile masakanad civilnim stanovnitvom, uglavnom enama, decom i starcima. Ubijeno je preko 400 lica.

  2. U napadima na 22 srpska sela u optini Bratunac ubijeno je na najbrutalniji nain 560 lica.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske snage iz Srebrenice.

  DOKAZ: Izvetaji Vojske Republike Srpske, obdukcioni nalazi Doma zdravlja u Bratuncu, kao i fotodokumentacija u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  20/104

  NAPOMENA. U optini Srebrenica potpuno su unitena i spaljena sledea srpska sela. Crkvine, Opaci,Orahovica, Bibii, Biogora, Turija, Podrici, Postolje, Garenica, Crni Vrh, Karno, Grubanovii, Jasenova,Sapt, Cicevci, Privievac, Dvorita, Duii, Polimci, Gornji i Donji Ratkovci.

  U optini Bratunac, takoe potpuno su unitena i spaljena sledea sela: Rakovac, Zaluje, Diljaa, Cikiri,Pirii, epala, Pobrlja, Borii, Zagoni, Repovac, Mihaljevii, Rijeani, Plane, Paii, Gradina, Suha,Radijevii, Boljavii, Bradii, Popovii, Grujiii i Poznanovii.

  Ova razaranja izvrena su bez ikakvog vojnog opravdanja.

  I-086

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civilaMESTO I VREME: Novi Travnik, 20. maja oko 24 asa.

  KRATAK OPIS: Mirkovi Mlao (1971) muki je ubijen na ulazu stamnbene zgrade u kojoj je stanovao.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Kalbi Haris, Kuni Fikret, Lendo Sefik, i Kovaevi Miro.

  DOKAZ: Izjava Purgi Sime iz Novog Travnika.

  I-087

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Rastovo, optina Novi Travnik, 30 maj 1992.

  KRATAK OPIS: Nas putu do sela Zjamet, gde su ili da obiu svoju rodbinu, ubijeni su : Medi Simo,(1968.), Medi Dragan (1970.), Medi Mlaan (1974.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Skopljak Fikret zvani "Samo" sa grupom "zelenih beretki".

  DOKAZ: Izjava Purgi Sime iz Novog Travnika.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  21/104

  NAPOMENA: Ubijeni su braa od strieva.

  I-088

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Novi Travnik, ul. Kalinska, 20. jul 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui zaklana je Sena Svitlica, roena Trivunovi (1943.). Pre ubistvapoinioci u pok. Senu Sviticu silovali, a nakon toga su je zaklali i izreetali mecima.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Kuni Fikret, Zaimovi Ismo, Lendo efik i dva brata iljak, svi pripadnici tzv"zelenih beretki".

  DOKAZ: Izjava Purgi Sime iz Novog Travnika.

  I-089

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Novi Travnik, u blizini kole "B Lali", sredinom 1992.

  KRATAK OPIS: Usred grada ubijeni su hicima iz vatrenog oruja Leti Nikola (1925.) i njegova snaja Leti

  Mira (1964.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici HOS-a.

  DOKAZ: Izjava Purgi Sime iz Novog Travnika.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  22/104

  I-090

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Majevlje, optina Doboj, 6 maj 1992.

  KRATAK OPIS: U kui Novaka Popovia, na svirep nain je ubijen Dejanovi Mirko (1931.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici para.vojnih hrvatskih oruanih formacija (HOS)

  DOKAZ: Izjava Dejanovi Pavla.

  NAPOMENA: Dejanovi Mirko je ubijen sa preko sto uboda noem nakon ega mu je odseena glava,krampom razbijena glava i izvaen mozak, raseena utroba, odseen polni organ i stavljen u usta.

  I-091

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME:akovo, ulica Lika, 16. septembar 1991.

  KRATAK OPIS:urevi Vladimir, civil srpske nacionalnosti, ubijen je u bati svoje porodine kue izvatrenog oruja pogocima u telo i glavu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG, Kortelo Ante, Tadi Vinko, Drakovi (ime nepoznato), Ai

  (ime nepoznato) i Parana (ime nepoznato).

  DOKAZ: Izjava urevi Nade.

  NAPOMENA: Ubistvo se dogodilo pre napada na garnizon JNA u akovu.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  23/104

  I-092

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo velika Trenjevica, optina urevo, 18. septembar 1991.

  KRATAK OPIS: Ljiljana Gaparova, roena Vukovi, ubijena je kada je na porodinu kuu njenih roditel

  ispaljena tromblonska mina.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Izjava Potkonjak Milana.

  NAPOMENA: U selu Velika Trenjevica, gde je pok. Ljiljana dola da obie svoje roditelje, nisu izvoenanikakva borbena dejstva, a na kuu je pucano iskljuivo zbog toga to u njoj ive Srbi.

  I-093

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Zadar, oktobar 1991.

  KRATAK OPIS: U seditu vojne policije ZNG ubijeni su iz piutolja sledei civili srpske nacionalnosti iz seibuljina: Dragan Poljak (1958.), kao i braa Marko (25) i eljko (1959.) trbo.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Ivan-Davor Vuki, pripadnik vojne policije ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Spisi okrunog suda u Splitu. Izjava svedoka N.M. (43) data Dravnoj komisiji za ratne zloine izloine genocida.

  NAPOMENA: Okruni sud u Splitu pod predsednitvom sudije Vinka Kucija izrekao je oslobaajuu presudza ovo delo ratnog zloina.

  Indikativno je da u Hrvatskoj nije osuen jo ni jedan ratni zloinac zbog ubistva graana srpskenacionalnosti. na isti nain osloboeni su ubice porodice Zec iz Zagreba (sluaj pod I-051). kao i ubica 13zarobljenih pripadnika JNA na Koranskom mostu, Karlovac (dokument YU/SC 780/922/DOC-1/S II-008).

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  24/104

  I-094

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Rogosija (Cerska), 26. septembar 1992.

  KRATAK OPIS: U napadu na ovo selo ubijena su 32 lica srpske nacionalnosti Meu njima su i: Doiedomir, Dragi Boko, Drakuli Aleksandar, uri Duan, Jaimovi Dragomir, Pejnovi Goran, SekuliRadenko, Bosanac Mile, Gordi Slavko, Sekuli Milan , svi srpske nacionalnosti.

  Nad ubijenim je izvren stravian masakr. Sekli su im kaiprst ili srednji prst desne ruke. Za ivota su im lomruke i noge. ive su sunetili, a mrtve kastrirali.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske snage iz susednog sela Kamenica Donja.

  DOKAZ: Identifikacioni dosijei (dr Zoran Mitrovi uradio identifikaciju) nalaze se u bolnici u Miliima;

  dokumentacija i video trake sa identifikacije nalaze se u Informativnom centru srpskog sabora, dosije: Bosn

  NAPOMENA: Ovaj dokument predstavlja dopunu informacije date u prvom izvetaju YU/SC780-92/DOC-1/S I-042.

  I-095

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo Podravanje optina Srebrenica, 24 septembar 1992.

  KRATAK OPIS: U napado od oko 3000 Muslinmana na ovo selo u kome ivelo 524 stanovnika ubijeno je lica srpske nacionalnosti (izvrena je identifikacija) dok se 50 ljudi vodi kao nestalo. Sve kue su spaljene inaknadno minirane.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske jedinice iz Srebrenice.

  DOKAZ: Dokumentacija i video trake sa identifikacije ubijenih Srba u Informativnom centru Srpskog sabo

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  25/104

  Izjava svedoka dogaaja M.T. iz Podravanja.

  I-096

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: sela u optini Rogatica, maj jul 1992.

  KRATAK OPIS: Meta oruanih napada su esto bili civili srpske nacionalnosti koji su na svojim imanjimaobavljali poljoprivredne radove ili uvali stoku. Kao posledica takvih napada ubijeno je est civila, i to.: 20.maja 1992. ubijen je Vukovi (Marka) Milivoje (1939.) u selu ivaljevii, 22. maja 1992. ubijen je Stjepanov(Ljuboja) Duan (1935.) u selu Kamen, 14. jula 1992. ubijeni su Vidakovi Milorad (1925.), i Rajak (Rada)Milija (1928.) u selu Bora, 19. jula 1992. godine ubijen je Radakovi (Filipa) Simo (1907.) u selu Peurii(telo pokojnog Radakovia je masakrirano), 267. jula 1992. ubijen je Jankovi (Todora) Jovan (1939.) u selu

  Kujunxijevi. Neutvrenog dana u leto 1992. ubijen je Andan (Todora) Jovan (1939.) u selu Kujunxijevii.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-097

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Perin, optina Rogatica, 24. maj 1992.

  KRATAK OPIS: Na pragu porodine kue ubijen je Vuak (Rajka) Dragan (1964.), civil srpskenacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz sela Stara Gora.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  26/104

  I-098

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: selo Obadi, optina Rogatica, 24. maj 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Markovi (Sekule) Sran (1968.) i Rackovi (Radomira) Miodrag (1971.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-099KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Optina Rogatica, juni oktobar 1992.

  KRATAK OPIS: U vie navrata, iz postavljenih zaseda pored puta, otvorena je vatra iz peadijskognauruanja na civilne putnike automobile, to je imalo za posledicu smrt veeg broja civila srpskenacionalnosti. Na ovaj nain usmreni su. - 3. juna 1992. Ljubinac (Boka) Boko (1963.) i Rajak (Rajka)

  Dragoljub (1956.) u Strmac Metaljci, - 27. juna 1992, Paji

  (Rada) Duko (1967.) i Preli

  (Marka) Novak(1960), u mestu Kopito na utu prema Viegradu, 10. jula 1992., Perkovi (Radojke) Stojka ( 1944.) i Perkov(Stojana) Predrag (1974.), 23. jula 1992, Bojovi (Bore) Dragan (1966.), u mestu Bratisanci -25. avgusta1992., Eri (Ozrena) Momir (1973.), na putu Okruglo - Seljani, - 28. avgusta 1992. Bjelakovi Radenko(1934.) i njegova erka Sonja (1974.), na putu Okruglo-Seljani, - 10. septembra 1992. Bojovi (Stevana)Veljko (1939.), Bojovi (Stevana) Jovan (1949.) i oki Miro (1956.) na putu Crni Vrh Caparde.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-100

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Rogatica, juni 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  27/104

  KRATAK OPIS: Nakon muenja, ubijen je u stanu Cvijeti (Save) Radenko (1926.), civil srpskenacionalnosti. Posle zloina telo pok. Cvijetia je spaljeno.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-102

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Kukavica, optina Rogatica, juli 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui ubijeni su Komljenovi Vinko (1932.) i njegova supruga Bosiljka(1932.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-103

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Kukavice, zaseok Meustijene, optina Rogatica, 05. juli 1992..

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Gojkovi (Miloa) Vito (1946.) i Eleta (Ilije) Dana (1928.), oboje srpskenacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz sela Kukavice.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  28/104

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-104

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Starii, optina Rogatica, 05. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo ubijeni su: Obradovi (Save) Zora (1959.), Obradovi (Pere) Milom(1949.), Obradovi (Milomira) Danijela (1973.), Obradovi (Milomira) Darko (1976.), Kusmuk (Boka)Dragan (1959.), Motika (Radomira) Miodrag (1953.) i Perovi Goran (1967.). Ubistvo ovih civila srpskenacionalnosti je izvreno klanjem.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Izjava svedoka Ikoni Rajka (1939.) iz Dragania pred organima Republike Srpske; InformacijaPredsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: Tela ubijenih su tek posle tri meseca preneta u groblje i sahranjena.

  I-105

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Mislovo, optina Rogatica, 07. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Veljovi Bogosav (1929.), civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz epe.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  29/104

  I-106

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Varoite, soptina Rogatica, 10. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Obradovi (Drage) Mladen (1971.) civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz sela Kukavice.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-107

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Duljevac, optina Rogatica, 13. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su Rajak (Manojla) Predsrag (1973.) i Obradovi (Pere) Aleksandar (1976.),obojica srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz sela Bregova.

  DOKAZ: Inromacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-108

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Bjelogorci, optina Rogatica, 14. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Radakovi (Stjepana) Radovan (1940.), civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  30/104

  I-109

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Rogatica, avgust 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui ubijen je Paraina Andrija (1924.), civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra1992.

  I-110

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Mesii, optina Rogatica, 09. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui ubijeni su Lui (Milana) Slavko (1935.) i njegova supruga Slavk(1935.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije iz Gorada.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-111

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Bulozi, optina Rogatica, 15. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo ubijeno je 10. civila srpske nacionalnosti: kruni (Arse) Duan(1954.) Boji Brane(1953.), Risti (Riste) Radenko (1938.), Vukadin Milka (1953.), Nekovi (Petka) Pejka(1974.), Nekovi (Petka) Mara (1976.), Nekovi (Petka) Bojan (1981.), Nekovi Vukosava (1925.),

  Nekovi Nada (1954) i njen sin Nekovi (Milanka), Vladan (1988.).

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  31/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra. 1992.

  NAPOMENA: Tom prilikom je Nekovi (Mila) Stoja (1952.) odvedena u logor gde joj se gubi svaki trag.Osnovano se sumnja da je i ona likvidirana. U selu Bulozi je spaljeno 15. srpskih kua.

  I-112

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Kramer, optina Rogatica, 18. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijena je Gladanac (Dragoljuba) Minela (1976.), devojka srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-113

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Kukavice, optina Rogatica, 27. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Odmah nakon deblokade Gorada izvren je brutalan napad na kolonu srpskih izbeglicakoji su putem Gorade - Rogatica beali u pravcu teritorije koju kontroliu srpske snage. Tom prilikom ubijesu. Pljevalji Dragica (1941.), Stravnjak Andrija (1941.), Matovi Dalibor (1981.) Spasojevi Dragan(1963.), Ikoni Joka (1927.), Pljevalji Sava, osovi Rista, orovi Milan, urkovi Milena, lanovi

  porodice Todorovi, kao i neidentifikovana lica ubijena u putnikom vozilu reg. br. G-512-21.-

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  32/104

  I-114

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Dobromerovii, optina Rogatica, 30 avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Pred svojom porodinom kuom ubijene su Risti Duanka (1912.), i supruga Risti

  Radenka (1940.), ubijenog 15. dana ranije u selu Bulozi.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1579/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: U selu je spaljeno 8 srpskih kua.

  I-115

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Vraalice, optina Rogatica, 06. septembar 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo, ubijeno je pet civila srpske nacionalnosti: Stojanovi (Manojla)Ostoja (1930.), Miladinovi (Slobodana) Mile (1973.), Pereula (Rajka) Radojka (1948.), Pereula (Gruje)Stana (1957.), Miladinovi (Danila) Slobodan (1944.) i Miladinovi (Milorada) Stana (1946.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: U selu su spaljena 64 objekta - stambena i poslovna, iji su vlasnici Srbi. Upad u selo je usledodmah nakon to su srpske snage deblokirale Gorade.

  I-116

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  33/104

  MESTO I VREME: Selo Bursii i Klisura, optina Viegrad, 08. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo, ubijeno je 11 civila srpske nacionalnosti: Iagi Boana (1910.),Iagi (Vojina) Stanjika (1933.), Krsmanovi Milka (1928.), Koji (Ljube) Zoran (1965.), Andri Borka(1924.), Kusmuk (Vese) Drago (1955.), Kusmuk (Duana) Danica (1924.), Kusmuk (Marka) Milorad (1963Kusmuk (Marka) Milo (1965.) i Vukainovi (Miloa) Joka (1910.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije..

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: U selu je spaljeno 20 srpskih kua.

  I-117

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Straganci, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: U svojim porodinim kuama ubijeni su Stani Mio i Golubovi Jelena. Kue ubijenih suspaljene.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-118

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  34/104

  MESTO I VREME: Selo Ptovi, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: U svojoj porodinoj kui zaklani su Kova (Marka) Sava (1924.) i njegova ki Branka(1963.)

  INDICIJE O IZVRIOCU:Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: Kova Branka je prethodno silovana.

  I-119

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Gornja Slatina, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: U svojim kuama zaklani su Zeevi Milan, Viloti Marko i Brani par Jankovi,

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  Sluaj je naveden i u Izvetaju Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija foanska) br. 32. od06. novembra 1992.

  NAPOMENA: Kua porodice Jankovi je spaljena.

  I-120

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  35/104

  MESTO I VREME: Selo Bastasi, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: Hicima iz vatrenog oruja ubijeni su: Milanovi (Milutina) arko (1930.) Milanovi (RajkSavo (1955.), Damjanov Petar i Damjanov Esma, roena uri.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-121

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Radovi, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je Vukovi (Vlade) Luka (1961.). Telo ubijenog je zatrpano gomilom panjeva.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: Telo ubijenog je identifikovano na osnovu kazivanja Sui Danila.

  I-122

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Krmalua, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: Nakon zverskog muenja, ubijeni su Vukovi Luka, koji je iv zakopan u zemlju. TrivanRajko (67), kome je na grudima paljena vatra i Elez Aleksa (62), duevno bolesna osoba, koji je spaljen uvlastitoj kui.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  36/104

  I-123

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Bujakovina, optina Foa, leto 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo zaklani su i izmasakrirani: Kalajxi Duan (75), Kalajxi Joka,Govedarica Milisav (18), Govedarica Ilija, Govedarica Ilinka, Vueti Jovo, slepi starac od 70 godina, VueMilka, Vueti Milan i Vueti Vidosava.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih formacija iz susednog sela: Divovi Idriz,Muslim Murat, iga Began, Begovi Selim, ehovi Muhamed, Spaho Ibro, i Hoxa emo Selim.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  NAPOMENA: Kue ubijenih su spaljene.

  I-124

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Milotina, optina Foa, 07. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijeni su urovi Momir i Mastilo oro (72). Pokojni Mastilo je iseen sekirom.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-125

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Pakrani, Daruvar, 14. decembra 1991.

  KRATAK OPIS: Milan Markovi (1952.), ubijen je u dvoritu svoje kue. Uinioci ovog zloina njegovo tesu ostavili nesahranjeno na mestu ubistva, ba su le raskomadale ivotinje.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  37/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: "Izvetaji Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienjuZapadne slavonije od strane vlasti Republike Hrvatske. (str. 18. Anex II).

  I-126

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Jamnii, optina Foa, 26. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo ubijeno je 10 civila srpske nacionalnosti: Kova Ilija, Dubovina PeGolubovi Milan, Golubovi Novo, Golubovi Dragan, Golubovi Milorad, Savi Njego, Golubovi Pejka,Elez Veljko i Elez Milorad.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-127

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Slatina, optina Foa, 27. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Zaklan je Milo Dejan, civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Informacija Predsednitva Republike Srpske, bo 01-1578/92 od 25. oktobra1992.

  I-128

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Preljua, optina Fo

  a, 30 juli 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom napada na selo ubijeni su: Fundup Milan, Matovi Milan,m Pati Radia, RadovVladimir, Drakul Slavia, Sekulovi Ranko, Brkovi Mitar, Mandi Milovan i Davidovi Boo.

  Leevi ubijenih srpskih civila su izbodeni icom, a zatim poliveni benzinom i spaljeni.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  38/104

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01.1578/92.

  od 25. oktobra 1992.

  I-129

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo urevo, optina Foa, 08. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Na svojoj livadi ubijen je Paprica arko, dok je kosio Travu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Informacija Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-130

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Poljice, optina Foa, 08. septembar 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada u selo ubijeno je, zaklano i masakrirano, 14. civila srpske nacionalnosti:Miljanovi Nee Grujo (1960.), Drakul Pere Savo (1923.), Drakul Vlade Drago (1958.), Jovovi TrifkaRadivoje (1937.), Mrgud Gojka Anelko, (1957.), Milidrag Dobre Sreten (1972.), Drakul Rada Vlado (1941Jovovi Blagoja Mirko (1934.), Jovovi Mitra Petar (1925.), Jovovi Save Milojka (1937.) Elez Sime Nada(1970.) Elez Petra Stevan (1942.) Elez Todora Slavko (1938.), i Ognjenovi Spasoja Spaso (1943.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije predvoene Kasimom Barlovom i lanovimaporodice Beirevi.

  DOKAZ: Izjave svedoka, preivele rodbine, dopis Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25.oktobra 1992.

  I-131

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Put Miljevina-Kalinovik, optina Foa, 20 septembar 1992.

  KRATAK OPIS: Z napadu na motorno vozilo kojim su se prevozili civili u pravcu Foe, ubijeno je 39 lica

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  39/104

  srpske nacionalnosti od ega 33 mukarca i 6 ena. Meu ubijenima identifikovani su: Vujadin (Spasoja)Lekso (44), Bozalo (Milorada) Radomir (35), Ognjenovi (Sime) Velimir (32), Sari (Marka) Milovan (55),Andri (Gojka) Rade (53), Nogo (Rajka) Veselin (24), Andri (Miloa) Ranko (30), Mastilo (Lazara)Slobodan (16), Mastilo (Lazara) Duko (20), Vasovi (Nee) Milisav (37), kobo (Jova) Slavko (41), Mileti(Radovana) Gordan (30), Mileti (Marka) Mio (65), Vukovi (Vlada) Milorad (29), Vukovi (Marka)Milenko (45), Trifkovi (Milana) Risto (48), Vlaki (Jova) Velibor (19), Cicovi (Branislava) Danilo (28),

  Nogo (Veljka) Milan (34), Stankovi (Nikole) Vide (41), Stani (ivka) Milorad (33), Klepi (ede) Rajko(30), Mijatovi (Janka) Petko (30), Stankovi (Jove) Mlaen (30), Popovi (Nikole) Radomir (25), PopoviMlaen (30), Golijani (Drage) Slavko (36), Obuina (Branka) Cvija) (62), Sari Milica, stara oko 25 g. i Ele

  Mato (50).

  Tela estoro ubijenih - 3 mukarca i 3 ene sisu identifikovana.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske oruane formacije.

  DOKAZ: Fotodokumentacija i dopis Predsednitva Republike Srpske, br. 01-1578/92 od 25. oktobra 1992.

  I-132

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Joanica, optina Foa, 19 decembar 1992.

  KRATAK OPIS: Muslimanske oruane snage, predvoene predstavnicima lokalnog stanovnitva, u ranimjutarnjim asovima napale su i spalile 10 sela u Joanikom kraju ( Badari, Medanovii, Gapii, BrajkoviiBogavii, Bjelice, Hoxii, kobalji, Crnetii, Ostrmci). Tom prilikom masakrirane su i ubijene 52 osobe srpsnacionalnosti: Lazar Blagoijevi (1939.), Radomir Jagodi (1939.), Risto Blagojevi (1938.), MiroslavBlagojevi (1968.), Dragomir Blagojevi (1954.), Rade Pljevalji (1904), Stana Pljevalji (1906.), DragoPljevlji (1946.), Neo Ivanovi (oko 1910.), Stana Mievi (1928.), Novak Mievi (1954.), Vide Kuli(1936), Persa Kuli (1938.), Pero Kuli (1939.), Vinka Kuli (1939.), Danilo Kuli (1919.), Stoja Kuli(1926.) Vukadin Vinji (1928.), Zorka Vinji (1928.), Milan Vinji (1958.), Dragoljub Vinji (1953.),Draen Vinji (1986.), Mile kipina (1953.), Goja Vinji (1948.), Ranka Vinji (1968.), Zoranka Vinji(1970.), Vlatko vinji (1972.), Sreto Grujii (1937.), Vukosava Grujii (1932.), Neo Grujii (1930.),Stana Grujii (1930.), Marko Grujii (1960.), Neboja Brujii (1972.) Miladin Vinji (1940.), Jela Vinji

  (1942.), Milanka Stevanovi (1940.), Rade Vinji (1936.) Tomo Vinji (1947.) Mila Jegdi (12923.), MilevJeegdi ( (1950.) Milosav Davidovi (1930.), Novica Davidovi (1956.) Branko Davidovi (1933.), DanicaDavidovi (1931.), Risto Kuli (1930.), Stana Kuli (1932.), Slavojka Kuli (1942.), Danilo Stojanovi(1907.), Nikola Stojanovi (1913.), Gojka Stojanovi (1950.), Milosav Ivanovi (1934.). Vlatko Jegdi(1938.).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  40/104

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) br.30/93 od 25. januara 1993.

  NAPOMENA: etiri lica iz sela Hoxii odvedena su u nepoznatom pravcu i predpostavlja se da su ubijeni.Olga Vinji, (1955.), i Dragana Vinji (1982.), supruga i erka ubijenog Dragoljuba Vinjia, Stojka Vinji(1920.) i njena praunuka Danka Jagodi (1990.).

  I-133

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Ozarevina, optina Foa 16. novembar 1992.

  KRATAK OPIS: U napadu na selo Ozarevinu poginuli su Staka Pljevalji (1924.), Vojo Kuli (1944.), i

  Jago Krsmanovi (1936.), metani srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih formacija.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) br.30/93. od 25. januara 1993.

  I-134

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Cape, Jabuka, optina Foa 30. april 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom napada na selo poginula je Ivana Vukovi (1987.), civil srpske nacionalnosti.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Pravoslavna parohija jabuka) br. 4. od 30. novembra 1992.

  I-135

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Jabuka, optina Foa 23. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Prilikom upada muslimanskih oruanih snaga u Jabuku i njene zaseoke pobijeno iizmasakrirano 26 Srba: Ostoja osovi (1930.), i Sofija osovi (1931.), iz Kolakovia, Miladin osovi

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  41/104

  (1927.) iz Lokava, Obren osovi (1934.) iz Kolakovia, Borko osovi (1928.) iz Kolakovia, MiladinIkoni (1920) iz Slvia, Radivoje Trifun (1925.) iz Kolakovia, Ranko Simovi (1967) iz Postijena, MilenkKapuran (1964) iz Milotine, Mirko osovi (1932.) iz Kolakovia, Benko Kova (1965) iz Ljaljice, SretoDrako (1965) iz Ljaljice, Rade Mastilo (1936.) iz Podrida, Rajko Mastilo (1956) iz Podrida, Milenko Masti(1956) iz Podrida, Milo Trivun (1918) i Anelka Trivun (1924.) iz Rosulja, Marko Mastilo (1909) iz PodridMilo Vukovi (1920) iz Kolakovia i Predrag Bilinac (1972.) iz Podgraba, Bojat Rajko, Blagojevi Jova,Skakavac Milovan, Skakavac Marko, Skakavac Rade i Simovi Lazar.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Pravoslavna parohija jabuka) br. 4 od 30 novembra 1992.Dopis Predsednitva Republike Srpske br. 01-1578/92 od 25.10. 1992.

  I-136

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Ruli, optina Foa, juli 1992.

  KRATAK OPIS: itelji jedine srpske kue u Rulima Novica N. i Stoja N. (oboje sedamdesetogodinjaci),poginuli su u bekstvu prema Foi, nakon paljenja njihove kue.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija foanska) br 32. od 6. novembra1992.

  I-137

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Nebrievac, optina Imotski, R. Hrvatska, 05. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je i masakriran Miroslav Lonar (1959).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) br.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  42/104

  30/93 od 25. januara 1993.

  I-138

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Bijela, optina Viegrad, jesen 1992.

  KRATAK OPIS: Domaina Ranka Baranca ubio je kolega s posla koji mu je doao na slavu.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Za sada neidentifikovani stanovnik Bijele, muslimanske nacionalnosti.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija viegradska) Br. 10/92 od 24.oktobra 1992.

  I-139

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Optina Viegrad, jesen 1992.

  KRATAK OPIS:Ubijeni su civili: Ranko Samarxi

  , Boo Vujki

  iz Zemljica, Dragomir i Perka imi

  izVlahovia, Boko imi iz lijeba, Radojka Rajak sa D. Lijeske, Dragan i Slavka unjar, Radomir i Petka

  Savi, Trivun, Sava, Mirjana, Vidoje i Dragana Jeli (Vidoje i Dragana su Deca), svi sa Jelaca, ZdravkoBaranac iz Crnia, Milan Desanka i Miljana Vukovi iz Faljanovia i Ana Simi sa Ubave. Svih 20 licaubijeni su u svojim kuama.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija viegradska) br. 10./92 od 24.oktobra 1992.

  I-140

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Donja Brda, optina Foa, 13. april 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  43/104

  KRATAK OPIS: Duan Davidovi (1946.) i Vaso Dragievi (1950), koji su se iz straha od muslimanasklonili u selo Gornja Brda, ubijeni prilikom povratka kuama.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Metani sela donja Brda muslimanske nacionalnosti.

  DOKAZ:Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija fo

  anska) br. 32-92 od 6.novembra 1992.

  I-141

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Mirui, optina Foa, 20 maj 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijen je i izmasakriran ivko Markovi

  (1931.), (glava odseena i prikovana za drvo, levruka odseena, rasporen i natrpan solju, koa oderana).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija foanska) br. 32-92 od 6.novembra 1992.

  NAPOMENA: Selo Miruii spaljeno.

  I-142

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Dabovci, optina Kotor-Varo, 18 septembar, 1992.

  KRATAK OPIS: U napadu muslimansko-hrvatskih snaga na selo pobijeni su svi stanovnici sela, ukljuuju18 lanova ue i ire familije Serdar. Svedokinja poimenice navodi ime mua Jelenka, ljegovog oca B ranka,majke Bosiljke, zaove Radmile i dr. Sama Radmila Serdar (30) teko je ranjena: pogoena je rafalom u prsa grudni ko, noge i ruke. Nalazila se u 5.om mesecu trudnoe. Operisana je u Banjaluci i dete je spaeno.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Radmila Serdar kao neposredne izvrioce masakra nad svojom porodicomidentifikovala je muslimane: Besima obia, Mirsada Smajia i Fikreta Planinia iz susednog sela Hanfii.

  DOKAZ: Izjava Radmile Serdar, kao i medicinska dokumentacija u Bolnici u Banjaluci.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  44/104

  I-143

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Selo Riice, optina Imotski, 05.07. 1992.

  KRATAK OPIS: Miroslav Lonar (1959) iz sela Nebrievac ubijen je i masakriran od strane pripadnikaoruanih snaga Hrvatske. Telo je pronaeno tek 12. 07. 1992.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Zaviajni klub Srba iz Imotske krajine (Hrvatska), Izvetaj o delima genocida i etnikom ienjunad Srbima u Imotskoj krajini br. 1-5 od 11.01.1993.

  NAPOMENA. U toku rata u Hrvatskoj i BiH u Imotskoj krajini nisu voena nikakva borbena dejstva. I poretoga pripadnici HOS-a izvrili su vie zloina nad srpskim stanovnitvom - ubistvo, pokuaja ubistva,

  pljakanje, paljenje i miniralje porodinih kua.

  Pokuaji ubistva izvreni su nad Bogdanom Kadijeviem iz sela Glavina Donja i Nikolom popadiem iz selaProloac, prilikom obavljanja poljoprivrednih radova.

  I-144

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Velika Gorica, kod Zagreba 24. oktobar 1991.

  KRATAK OPIS: Vasiljevi Stevo (1962) ubijen na radnom mestu, na benziskoj pumpi.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatske garde.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Pravoslavni mitropolit, Eparhije zagrebako-ljubljanske) M. b324/92 od 02. decembra 1992.

  I-145

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Sarajevo, 09. juni 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  45/104

  KRATAK OPIS: Milo Mini ubijen nakon to je prethodno bio maltretiran i fiziki zlostavljan.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici TO BiH, koje je predvodio Merim Galijatovi.

  DOKAZ: Izjava suseda ubijenog Minia, njegov identitet poznat MUP-u Republike Srpske.

  NAPOMENA: Ista lica fiziki su zlostavljala druge stanare srpske nacionalnosti nastanjene u zgradi u kojoj jstanovao pok. Mini.

  I-146

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Sarajevo, april 1992.

  KRATAK OPIS: Miodrag Ostoji i Kablar (ime nepoznato) nakon maltretiranja zaklani.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Jusuf Prazina, komandant TO Sarajeva.

  DOKAZ: Izjava svedoka; Izvetaj MUP- SR BiH br. 17-9/02-17/92 od 02. juna 1992.

  NAPOMENA: Ubijeni su bili deo grupe od oko 20 lica srpske nacionalnosti koji su maltretirani i fizikizlostavljani u prostorijama MZ "Mladost", Trg ZAVNOBIH bb.

  I-147

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Sarajevo, 06 maj 1992.

  KRATAK OPIS: Miodragorevi (zaposlen kao referent u "Zori", Sarajevo) nakon maltretiranja i fizikozlostavljanja nateran da prizna da je navodno bio snajperista, posle ega je ubijen.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih "Zelenih beretki". Za jednog od njih se pretpostavlja je bio jedan od direktora OOUR "Zrak" Jusufolpa, rodom iz Plava, nastanjen u Dobrinji.

  DOKAZ: Izjave svedoka iji identitet je poznat MUP- Republike Srpske.

  NAPOMENA: Lica koja su dala izjave o ubistvu M. orevia, zajedno sa drugim licima srpske nacionalnouhapena su od strane "Zelenih beretki", zadrana vie dana u nekoj podrumskoj prostoriji gde su bili

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  46/104

  maltretirani i fiziki zlostavljani. Njihovom hapenju doprineli su susedi Ramiz Bajri (Sarajevo, ul.Olimpijskih pobjednika br. 13/1), Nezir Mai i Neboja Domuz (Sarajevo, ul. Olimpijskih pobjednika br 12/

  I-148

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Zagreb, Hrvatska, 1992.

  KRATAK OPIS: Ubijena Klaudija Kasalica (1972).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Srpska pravoslavna crkva (Pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) M. br. 324/92od 02. decembra 1992. Izjave srodnika.

  I-149

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Priboj, kod Tuzle, septembar 1992.

  KRATAK OPIS: Duan Radovanovi iv zapaljen pred svojom kuom.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatskih i muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve. (Pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) M.br324/92 od 02. decembra 1992. Fotodokumentacija dobijena od SPC.

  I-150

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

  MESTO I VREME: Bogutovo Selo kod Ugljevika, Rastonice, 1992.

  KRATAK OPIS: Dragan Vii (Bogutovo Selo) izmasakriran, Mihajlo Stani i Petar i Milan Sandi, MarkoSavi, svi ubijeni nedaleko od releja "Stolice" na Majevici.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatskih i muslimanskih oruanih snaga.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  47/104

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Pravoslavni mitropolit Eparhije zagrebako-ljubljanske) M. br324/92 od 02. decembra 1992. Foto -dokumentacija.

  II-029

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Grubiino Polje, 13. avgust 1991.

  KRATAK OPIS: Nakon nezakonitog hapenja i dranja nekoliko dana pod torturom u improvizovanomzatvoru, ubijeni su civili srpske nacionalnosti: Miloevi Spasoje, Stani Mitar i Maak Drago.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici MUP-a i ZNG Republike Hrvatske, pod komandom aktiviste HDZStojana Gustina.

  DOKAZ: "Izvetaj Srpskog sabora o progonu srpskog naroda i etnikom ienju Zapadne Slavonije od

  strane vlasti Republike Hrvatske", str (Anex II).

  NAPOMENA. Nezakonita hapenja su vrena prema unapred pripremljenim spiskovima, koji su sadravaliimena uglednih i bogatijih Srba, a koje je sainio mesni ogranak hrvatske demokratske zajednice, vladajue

  partije u Hrvatskoj.

  II-030

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Naselje Luac, Vukovar, poetak novembra 1991. (UNPA).

  KRATAK OPIS: Vukeviore, pripadnik TO, nakon zarobljavanja zverski je muen noem, a potomusmren paljenjem brenerom (aparatom za zavarivanje).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Video zapis i fotografije tela pokojnog Vukievia, deponovani na vojno-medicinskoj akademiji,Beograd.

  II-031

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  48/104

  MESTO I VREME: Selo Bogdanovci, optina Vukovar (UNPA), izmeu 27. oktobra i 10 novembra 1991.

  KRATAK OPIS: Jovan Stepanovi, vodnik JNA, nakon zarobljavanja je streljan.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske iz Bogdanovaca.

  DOKAZ: Izvetaj VP 9845 Valjevo, izjava porunika Dananovi Nihada i medicinska dokumentacija koja

  nalazi u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

  NAPOMENA. Jovan stepanovi je zarobljen 27. oktobra 1991. godine oko 12.00 asova prilikom izvrenjazadatka. Njegovo telo naeno je 10. novembra 1991. oko 11.00 asova u jednom potoku sa vie prostrelnihrana glave i tela.

  II-032

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Selo Graanica, optina Glina (UNPA), 12/13 decembar 1991.

  KRATAK OPIS: Nakon zarobljavanja zverski su mueni, a potom ubijeni pripadnici teritorijalne odbrane.Boro Stambolija, Ljuban Prusac (1950), Stevo Novakovi (1966), Bogdan Meanxija (1948), ore Kovae(1967), Stevan ikanja (1947), Nenad Borojevi (1969), Milan Bajlovi (1959), Duan Lali (1954), Peroukovi (1953.) Nikola Sarapa (1963), Dragan Sladovi (1961), Ilija Pavlica (1961), Duan Borojevi, MiTintor i Dragan Samac.

  ore Kovaevi je zaklan, Stevi Novakoviu i Ljubanu Pruscu, kome je glava probijena kolcem, odrana jekoa sa lica. Telo jednog pripadnika TO nije naeno.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici ZNG Republike Hrvatske.

  DOKAZ: Dokumentacija koje se nalazi u publikaciji "Genocid nad srpskim narodom 1941-45, 1991-92."Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, autor projekta Bojana Isakovi.

  II-033

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Logor u Grudama, 08. maj 1992.

  KRATAK OPIS: Nakon torture umro je Aleksa (Branka) Janji (1951) iz elebia.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Zatvorski organi-pripadnici hrvatsko-muslimanskkih oruanih formacija.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  49/104

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini", str. 26 (Anex IV).

  NAPOMENA: Pokojni Jani ostao je u svojoj kui nakon prisilnog iseljavanja Srba iz elebia izvrenog odstrane muslimansko-hrvatskih formacija 22. aprila 1992. Uhapen je u momentu kada je krenuo da obavlja

  poljske radove.

  II-034

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Konjic, iprovizovani zatvor u sportskoj dvorani "Musala", 15. juni 1992.

  KRATAK OPIS: Sa oblinjeg brda Prevlje ispaljena je artiljerijska granata na logor i tom prilikom supoginuli: Milorad (Pere) eez (1950), Duan (Pere) eez (1953), Pero (Miloa) eez (1963.), Vlado(Obrena) eez (1952), Miro((Radivoja) eez (1969), Mirko (Svetozara) eez (1958), Velimir (Obrena)

  eez (1952), Predrag (Nee) Kuljanin (1964.), Tihomir (Janka) Kuljanin (1965), Mirko (Marka) Ninkovi(1957), Stevo (Marka) Ninkovi (1962), Radomir (Marka) Ninkovi (1944) i Novica (ede) ivak (1960).

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oruanih formacija.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -zloini u Bradini" str. 20-22, (AnexIV).

  NAPOMENA: U ovom napadu ranjeno je 12 uhapenika srpske nacionalnosti.

  II-035

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Logorelebii, optina Konjic, kraj maja-jun 1992.

  KRATAK OPIS: Nakon surovog muenja ubijeni su ili podlegli posledicama muenja. Slobodan (Petka)Babi (1949), Miroslav (Jove) Vuji (1962), Petko (Pavla) Gligorevi (1934), Perko (oke) Mrkaji (1941epo (Riste) Mrkaji (1930), Pero (ora) Mrkaji (1928), Ilija (Mirka) Mrkaji (1933), Gojko (Save)Miljani (1935), Boko (Nee) Samoukovi (1933), Milorad (Radmila) Kuljanin (1966), epo (epe)Gotovac (1921), edo (Ratka) Avramovi (1945), eljko (Obrena) eez (1960), Simo (Todora) Jovanovi(1933), Neo (Duana) Miloevi (1925), eljko ( Milana) Miloevi (1962) i eljko (Milenka) Klimenta(1955). rtve su muene na najsvirepije naine. tueni su po nekoliko sati dok su stajali uz zid sa podignutimrukama, zatvarani su u ahtove, paljeni su im delovi tela, bodeni uarenim noevima, drani u vodi 24 asa,terani da piju mokrau i dr.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  50/104

  INDICIJE O IZVRIOCU: Zijo Lanxo, Azem Deli, Edo Jelekovi i drugi pripadnici muslimansko-hrvatskih snaga koji su obezbeivali logor. Upravnik logora bio je Pavo (Janka) Muci, a njegov zamenikHasim (Ibre) Deli.

  DOKAZ: Izvetaj Udruenja Srba iz Konjica: "Novi genocid nad srpskim narodom u Konjikom kraju -

  zloini u Bradini", str. 16-20 (Anex IV) i izjava svedoka

  iji identitet deponovan u Udruenju Srba iz BiH iDravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida.

  NAPOMENA: Ovaj dokument upotpunjuje sluaj iz prvog Izvetaja Vlade SRJ (YU/SC 780-92/DOC-1/SII-026).

  II-036

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Crni Vrh, Tesli, juli - avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Jedinica plaenika - muxahedina iz Saudi Arabije masakrirala je trojicu pripadnika srpskeTO iz Teslia: Blagoja Blagojevia, Nenada Petrovia i Branka uria. Njihove odseene glave nabijene su kolac na teanjskoj kuli, kao to su to radile Osmanlije u srednjem veku.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Grupa muxahedina iz Saudi Arabije koja se borila u sastavu snaga lojalnih AlijIzetbegoviu, a koju je predvodio verski voa Abu Abdulah al-Aufi, a koji su upueni u BiH po nalogu imam

  iz Meke Gadafera al--Mekija.

  DOKAZ: Dokumentacija i filmski snimci, zaplenjeni na Crnom vrhu, nalaze se u komandi Vojske RepublikeSrpske.

  NAPOMENA: Angaovanje muxahedina kao i stranih plaenika u muslimanskoj i hrvatskoj vojscievidentirano je od strane Vojske SRJ,. Informacija o tome proseena je specijalnom izvestiocu UN za pitanje

  plaenika, E. Ballesteros-u, dokument A/C, 3/47//3 od 07. oktobra 1992.

  II-037

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Foa, juli - avgust 1992.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  51/104

  KRATAK OPIS: Rajko Bojat (1968) i Zoran Blagojevi (1971) ivi uhvaeni 24. jula, a icom uz hrastvezani i spaljeni pronaeni 27 avgusta.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih snaga.

  DOKAZ: Izvetaj Srpske pravoslavne crkve (Srpska pravoslavna parohija foanska) br. 32. od 06. novembr1992.

  II-038

  KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapenika - ratnih zarobljenika

  MESTO I VREME: Logor Dretelj, 2. avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Boo Balaban iz Mostara umro je od posledica batinjanja drvenim toljagama.INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimansko-hrvatske snage koje su obezbeivale logor, posebno Buljbai.

  DOKAZ: Izjave svedoka Dravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida; Komesarijatu za izbegliceRepublike Srbije.

  III-012

  KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilimaMESTO I VREME: Sarajevo april - avgust 1992.

  KRATAK OPIS: U cilju spreavanja evakuacije dece iz Sarajeva u organizaciji Prve deije ambasadeMeai, otvarana je vatra iz peadijskog naoruanja na dva konvoja u kojima je bilo 5 autobusa sa oko 4oomajki sa decom. Zbog toga, evakuacija dece do aerodroma nije mogla biti izvrena u prvom pokuaju, (15.aprila), dok je narednog dana konvoj bio iizloen vatri puna tri i po sata.

  Dalji rad na izvlaenju dece bio je pod stalnom pretnjom lanovima Deje ambasade (pucano snajperima,tromblonima i dr.).

  Poetkom avgusta poginulo je dvoje dece (jedno muslimansko i jedno srpsko dete) u konvoju koji je krenuoprema Splitu. Na sahrani dece dolo je do pucanja na civile koji su joj prisustvovali.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici muslimanskih oruanih formacija, pod kontrolom i po nalogu ilanova Vlade BiH, lojalni Aliji Izetbegoviu.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  52/104

  DOKAZ: Izjava pedijatra dr Ljiljane Abramovi-Savi deponovana u SMIP, koja je organizovala i bila upratnji konvoja.

  NAPOMENA: Protivljenje evakuaciji dece praeno je izjavama predsetavnika muslimanske strane da "decatreba da umru za samostalnu BiH". Indikativno je i to da su ak i pojedini lekari - Muslimani, uprkoshumanizmu koji pretpostavlja njihova profesija, bili protiv evakuacije i zbrinjavanja dece na sigurno mesto.

  Iz izjave dr. Abrmovi_Savi proizilazi da su muslimanske oruane formacije uz oigledan blagoslov zvaninvlasti, pretvarale kole (ukljuujui i za retardiranu decu, obdanita, bolnice i porodilita u vojno uporite

  odakle se dejstvovalo po srpskim poloajima, uz oekivanje da e na vatru biti odogoreno vatrom. O tomepostoji i javna izjava generala Mekenuzija (UNPROFOR). Svaki odgovor srpske strane veto je korien upropagandne svrhe sa ciljem da se dokaa ko je navodni agresor i sa kojom beskrupuloznou napada sve tje u dometu artiljerijskog orua.

  Deca (njih 41) iz Zavoda za retardiranu decu u Mjedenici (Sarajevo) su dva dana drana kao ivi tit "zeleniberetkama" dok su dejstvovali po srpskim poloajima,

  Izjavu koju je dala jugoslovenskim organima, svedok Lj. Abramovi-Savi je uputila i gen. sek. UN. B. Galiji Izvrnom direktoru UNICEF James Grant-u.

  III-013

  KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

  MESTO I VREME: Visoko, maj - decembar 1992.

  KRATAK OPIS: Srbi iz Visokog, mukarci, ene i deca od 19 do 12 godina odvoeni su u zatvor - logorKasarnu. zatvorenici su bili podvrgavani najteim oblicima torture: bili su tueni maljem, ekiima, eljeznimipkama, dralicama od krampa i drugih alatki, urezivanje noem po telu, lomljenje zuba i dr. Zatvorenicima

  nije bilo dozvoljeno da se kupaju ni po dva meseca. Hrana je bila izuzetno slaba - jedan obrok dnevno - tanjisupe na dva do tri zarobljenika.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Muslimanske snage koje su obezbeivale logor: Halilovi Hajrudin zvani"Mro", engi Miralem, Murti Amir, Samir zvani "Domac", Fejim Fejzi, Graho Devad.

  DOKAZ: Izjave svedoka T.R. i R.N. Dravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida.

  NAPOMENA: Istog dana kada je zarobljen R.N. 29. maja 1992. ubijen mu je sin eljko i supruga Duanka.Takoe ubijeni su njihove prve komije Damjanovi Slavko i njegova supruga Danica.

  U logoru je od zadobijenih povreda batinjanjem umro Samarxi Milivoje.

  Muslimanska TO je ak granatirala logor Kasarnu. Pri tome su poginula dva, a etrnaeest je ranjeno. Odsnajperiste je pogotkom u glavu u krugu logora smrtno stradao Baji Milivoje.

  III-014

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  53/104

  KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima-silovanje

  MESTO I VREME: Selo Novi Grad, optina Oxak, 8. maj 15. juli 1992.

  KRATAK OPIS: Silovanja dece, devojaka i ena srpske nacionalnosti.

  Nakon okupacije sela Novi Grad od strane jedinica Zbora narodne garde Republike Hrvatske, uz pomo 102

  brigade Hrvatskog vea odbrane, muki itelji srpske nacionalnosti su odvedeni u logor u Oxasku, a sve enedeca zadrani su u selu, navodno zbog njihove bezbednosti. Meutim, tokom dva meseca vrena su

  sistematska i grupna silovanja dece, devojaka i ena od 9 do 60 godina starosti u kome je jednu rtvu silovaldo 8 zloinaca. Zloini silovanja praeni su tekim fizikim maltretiranjem, zlostavljanjem i poniavanjemrtava.

  INDICIJE O IZVRIOCU: 102. brigada HVO i specijalna jedinica HVO pod nazivom "Vatreni konji".

  DOKAZ: Dobrovoljne izjave o silovanju dalo je 26 en. Svedoenja rtava zloina silovanja deponovana sukod nadlenih organa Republike Srpske i u Dravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida.Memorandum Dravne komisije o zloinima silovanja dece, devojaka i ena srpske nacionalnosti u selu NovGrad prosleen je Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da bude objavljen kao zvanini dokument GS i SB. Ovmemorandum sadri i autentini pisani dokument - Izvetaj hrvatske Slube javne sigurnosti Novi Grad od 1

  juna 1992. godine u kome su evidentirane prijave 9 zloina silovanja samo u jednoj noi, izmeu 4. i 5. juna1992. kao i spiskak 36 izvrilaca poinjenih zloina u Novom Gradu za koje je do sada utvren identitet. Ovspisak je sainjen na osnovu izjava svedoka.

  Takoe, rtve silovanja iz Novog Grada dale su izjave istraivakoj grupi Informativnog centra Srpskog

  sabora.

  NAPOMENA: Svedoenja o silovanjima u Novom Gradu samo su deo materijala o zloinima nad srpskimnarodom na podruju Bosanske Posavine. Pojedinana, takoe, surova silovanja, gde su Srbi zatvorenici,

  primoravani da siluju ene srpske nacionalnosti, vrena su u logoru Oxak. Ostali zloini i nasilja injeni su uVrbovakom Lipiku (pokuaj spaljivanja Topi Lj. Milana i supruge Nade, koja je silovana; ubistvo Topi SMihajla zvsanog Mijo, 5. jula 1992. od strane Mate Baruia udarcima kamena u glavu i grudi, ubistvo LeiSlavke (30) 2. maja 1992.); u Gornjem Svilaju iva je spaljena u svojoj kui Simka M. Raki: kao i u srpskimselima Donja Dubica, Trnjak Struke, Gnionica.

  III-015

  KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima-silovanje

  MESTO I VREME: Improvizovani zatvor u tunelu u Tuzli, juni 1992.

  KRATAK OPIS: Sistematsko i grupno silovanje srpskih ena.

 • 8/3/2019 Zloini nad Srbima (1991-1992)

  54/104

  Selo Brezje, na Majevici, optina Lopare (BiH) napale su muslimansko-hrvatske snage. Tom prilikom izmeostalih zaklani su uki Stojan i Mihajlovi Ilija. ene iz sela odvedene i zatvorene u jedan tunel u Tuzli. Za

  pet meseci boravka u tom zatvoru ene su sistematski silovane od strane vie mukaraca odjednom. Oi su ibile uvek vezane maramom, a inae su stalno drane u mraku, tako da ne moguz da identifikuju poinioce.Govoreno im je da "Srpkinje vie nee raati srpsku decu ve muslimansku i hrvatsku" Te su ene putene urazmenu tek u kasnijim mesecima trudnoe. Ovo svedoi o nameri da se sistematskim i grupnim silovanjemsrpskih ena promeni etnika struktura BiH.

  INDICIJE O IZVRIOCU: Pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga u Bih.

  DOKAZ: Izjava M.R. (39) data Dravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida, kao i medicinskadokumentacija u Ginekoloko-akuerskoj klinici u Beogradu.

  NAPOMENA: Ovoj rtvi silovanja je u Ginekolokoj akuerskoj bolnici u Beogradu odobren prekid trudnona predlog psihijatra.

  Identitet M.R. poznat Dravnoj komisiji za ratne zloine i zloine genocida.

  III-016

  KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima- silovanje

  MESTO I VREME: Logor "Breza", BiH, maj-avgust 1992.

  KRATAK OPIS: Sistematsko i grupno silovanje srpskih ena. ene iz optine Breze, Visokog i Varea su

  neprestano tuene i silovane, nekada i po 20 mukaraca za redom. Putene su tek kada bi zatrudnele. Poredsilovanja od strane zatvorskih vlasti bilo je i sluajeva da je otac Srbin primoravan da siluje erku od 17godina pod pretn