Click here to load reader

ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY

  • View
    81

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY. Mgr. Michal Oblouk. PRAVIDLA. chceme-li žít ve společnosti, musíme přijmout předem stanovená pravidla, která vymezují hranice lidského soužití. ŠKOLNÍ ŘÁD. souhrn pravidel důležitých ke správnému chodu školy stanovuje práva a povinnosti žáků - PowerPoint PPT Presentation

Text of ŽIVOT VE ŠKOLE - I VE ŠKOLE S PRAVIDLY

IVOT VE KOLE - I VE KOLE S PRAVIDLY

IVOT VE KOLE- I VE KOLE S PRAVIDLYMgr. Michal Oblouk

PRAVIDLAchceme-li t ve spolenosti, musme pijmout pedem stanoven pravidla, kter vymezuj hranice lidskho souit

KOLN Dsouhrn pravidel dleitch ke sprvnmu chodu kolystanovuje prva a povinnosti kvymezuje, jak by se k ml chovat:pi vyuovnmimo koln vyuovn a mimo koluvi dosplm, spolukm i sob sammuschvaluje ho pedagogick sbor kolyhttp://www.zs.tatenice.cz/

IVOT VE KOLEkola ns nejen vzdlv, ale i vychovvformuje nai osobnost, zskvme v n vdomostiu ns t ve spolenosti a respektovat spoleensk pravidla

PRVA Kna rozvoj osobnosti podle mry nadn, rozumovch a fyzickch schopnost, jedn-li se o ky handicapovan, s poruchami uen nebo chovn, na speciln pi v rmci monost kolyna informace o prbhu a vsledcch svho vzdlvn, v ppad nejasnost v uivu podat o pomoc vyuujcho, na informace a poradenskou pomoc koly v zleitostech tkajcch se vzdlvn podle kolnho vzdlvacho programuna hodnocen kolnho dn, jeho kritika mus respektovat etick normyna ochranu ped vlivy a informacemi, kter by ohroovaly jeho rozumovou a mravn vchovu a nevhodn ovlivovaly jeho morlku na ochranu ped fyzickm a psychickm nsilm a nedbalm zachzenmna to, aby byl respektovn jeho soukrom ivot a ivot jeho rodinyna klidn pracovn prostedjestlie se k ct z jakhokoliv dvodu v tsni, m problmy apod., podat o pomoc i radu tdnho uitele, uitele, vchovnho poradce i jinou osobuna rovnomrn rozvren psemnch zkouek

POVINNOSTI Kk dn dochz do koly a zodpovdn se pipravuje na vyuovn, astn se mimokolnch aktivit, na kter se pihlsil dodruje koln d, pedpisy a pokyny koly k ochran zdrav a bezpenosti, s nimi byl seznmen, dodruje pravidla slunho chovn ve vztahu ke vem pracovnkm koly i spolukmvyjaduje-li sv mnn a nzory, in tak vdy slunm zpsobempln pokyny pedagogickch pracovnk (pop. povench sprvnch zamstnanc a zamstnanc koln jdelny) vydan v souladu s prvnmi pedpisy a kolnm demnepokozuje majetek koly a spoluk, ppadn kody je povinen zaplatitvnen, dren, distribuce a zneuvn nvykovch ltek je psn zakzno, ve kole i jejm nejblim okol je km zakzno kouit i jinak povat omamn a nvykov ltky (tabk, alkohol, drogy apod.)projevy ikanovn mezi ky, tj. nsil, omezovn osobn svobody, poniovn apod., kterch by se dopoutli jednotliv ci nebo skupiny k vi jinm km nebo skupinm, jsou psn zakzny a jsou povaovny za hrub pestupek proti kolnmu duci, zkonn zstupci a pedagogit pracovnci vystupuj ve vzjemnch vztazch v souladu s pravidly slunosti, obanskho souit a s vchovnm poslnm a psobenm koly

KOVSK SAMOSPRVAlegislativnm vchodiskem pro ustanoven kovsk samosprvy a jej fungovn ve kole se stv kolsk zkon a mluva o prvech dtte - ci a studenti maj prvo zakldat v rmci koly samosprvn orgny k a student, volit a bt do nich voleni, pracovat v nich a jejm prostednictvm se obracet na editele koly s tm, e editel koly je povinen se stanovisky a vyjdenmi tchto orgn zabvataby kovsk samosprva mohla dobe plnit svj el, je teba j dt (zvlt na vtch kolch) uritou pevnou strukturu, d a vymezit jej pravomoci a kompetence

ODKAZYhttp://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky-1http://www.darumapraha.cz/galerie/09_sbirky_zakonu.htmlhttp://www.truck-phorum.eu/?p=953http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/636/ZAKOVSKA-SAMOSPRAVA.html/