Život-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  1/131

  1

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  2/131

  2

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  3/131

  3

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  4/131

  4

  MUHAMMED

  IVOT POSLJEDNJEG BOIJEG POSLANIKA

  Napisali:

  Leila Azzam i Aisha Gouvemeur

  Ilustracije:

  Mary Hampson Minifie

  S engleskog preveli: Belma Borovac i Asim Zubevi

  DRUTVO ZAIZDAVANJE ISLAMSKIH TEKSTOVA USA

  "OVAJ TOM JE POSVEEN KO-PREMIJERU BOSNE I HERCEGOVINE DR.HARISU SILAJDIU U SJEANJE NA SVE NJEGOVE NAPORE U IME

  BOSANSKE DJECE"

  "SA ZAHVALNOU SESTRAMA KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE KOJI SU

  OMOGUILI OVU PUBLIKACIJU"

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  5/131

  5

  ZAHVALA

  Jedan od najkorisnijih izvora za ovu knjigu bila je Biografija Boijeg poslanika

  od Ibn Ishaka (85. 151. po hidri ). eljeli bismo odati zahvalnost dr. Martinu Lingsuiji su savjet i djelo Muhammed - njegov ivot na osnovu najranijih izvora bilineizostavni. Meutim, ako ima propusta, oni su s nae strane. Takoer se elimozahvaliti gospoi Mary Hampson Minifie na njenom pedanom i savjesnom poslu upripremanju ilustracija za ovu knjigu.

  PRIMJEDBA PISACA

  Ilustracije iz knjige nemaju za cilj predstaviti muslimane iz doba Alejhiselama iashaba. One su samo inspirisane prizorima iz veeg dijela dananjeg islamskog svijeta.

  Engleski izvornik: Islamic Texts Society Trust, 14o5. g. h./1985. g. n. e.

  Bosanski prijevod: Islamic Texts Society USA, 1415. g. h./1995. g. n. e.

  ISBN 0 000000 00 0

  Izdava:

  The Islamic Test; Society USA

  Mockingbird Valley

  Louisville KY 40207

  Drutvo za izdavanje islamskih tekstova (The Islamic Text Society) jeregistrovano u Velikoj Britaniji od 1981. g. kao obrazovna ustanova. Drutvo teipromicanju boljeg razumijevanja Islama putem izdavanja engleskih prijevodatradicionalno znaajnih radova islamske vjere i kulture. Drutvo takoerpriprema izdanjadosada neobjavljenih rukopisa i sponzorira pisanje izvornih djela iz pera islamskihuenjaka iz cijelog islamskog svijeta.

  Dizajn: CW Typographics, Cambridge, England

  tampa: Gateway Press, Louisville KY, USA

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  6/131

  6

  SADRAJ

  PREDGOVOR 7KAKO JE SVE POELO 8

  DJECA ISMAILA 15OBEANJE KOD ZEMZEMA 17

  SLON ODBIJA DA SE POMAKNE 20VJEROVJESNIK JE ROEN 24

  VRIJEME PROVEDENO SA HALIMOM 27DJETINJSTVO SIROETA 30POSLANIKOVA ENIDBA 33

  POJAVA MELEKA DEBRAILA 36PRVI MUSLIMANI 39NEVOLJE POINJU 42

  KRALJ KOJI JE VJEROVAO 45OKRUTNOST KUREJA 48

  GODINA TUGE 51NONO PUTOVANJE I USPEE NA NEBO 54

  ZAKLETVA NA AKABI 58

  HIDRA 61DOLAZAK U JESRIB 65BITKA NA BEDRU 68

  UHUD - PORAZ ZBOG NEPOSLUHA 72BITKA NA HENDEKU 77

  UGOVOR NA HUDEJBIJI 83POZIV 87

  ULAZAK U MEKU 93POUKA O OHOLOSTI U DOLINI HUNEJN 99

  TEBUK - ISPIT VJERE 102OPROSNI HAD 106

  POSLANIKOVA SMRT 113IZABRANI HADISI IZ DJELA AMA'IL OD TIRMIZIJA 116

  POSLANIKOVA PORODICA 121KAZALO IMENA I POJMOVA 123

  NAPOMENA O IZGOVORU 128O PISCIMA 129

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  7/131

  7

  PREDGOVOR

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,Vladaru Sudnjeg dana. Samo je On Bog. I kao to je blagoslovio Ibrahima injegovu porodicu neka blagoslovi i vjerovjesnika Muhammeda i njegovuporodicu. Allah je Uzvien i Njemu pripada sva hvala.

  Drutvo za izdavanje islamskih tekstovasa zadovoljstvom pokree seriju knjigaza djecu biografijom Muhammeda ba kao to je pokrenulo svoj glavnipoduhvat izdavanja islamskog tiva tampanjem djela Muhammed - njegov ivot naosnovu najranijih izvora od dr. Martina Lingsa. U svijetu u kojem vjera postaje svemanje vana, Drutvo za izdavanje islamskih tekstova smatra bitnim da djeca imajupristup vjerodostojnim i lijepim knjigama o temeljima Islama. Za aljenje je da ima takomalo struno napisane vjerske literature na tritu, inae bogatom privlanim knjigamaovozemaljskog karaktera. Te knjige su nedvojbeno savjesno napisana djela koja djecinude potreban obrazovni i kulturni background, ali sve manja uloga koju vjera igra u

  modernom ivotu ogleda se, naalost, u relativno beznaajnoj ulozi dodijeljenoj vjerskojliteraturi za djecu. Drutvo za izdavanje islamskih tekstova se nada da e objavljivanjemknjiga za djecu postaviti vjeru u sredite djetinjeg ivota, a ne na njegovu periferiju.

  Drutvo za izdavanjeislamskih tekstova

  CAMBRIDGE 1985

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  8/131

  8

  Ur u dolini rijeke Eufrat

  KAKO JE SVE POELO

  P R I J E skoro etiri hiljade godina, u sumerskom gradu Ur, u dolini rijekeEufrat, ivio je mladi po imenu Ibrahim. Ljudi Ura su nekada oboavali Allaha d.., alikako je vrijeme odmicalo zaboravili su istinsku vjeru i poeli su se moliti kumirima,kipovima nainjenim od drveta ili gline, a ponekad ak i od dragog kamenja.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  9/131

  9

  Jo kao dijete Ibrahim nije mogao shvatiti kako njegov narod, a pogotovo njegovotac, mogu praviti kipove svojim vlastitim rukama, nazivati ih bogovima, i onda ihoboavati. Oduvijek je odbijao da se pridrui ljudima kada bi oni odavali potovanje timkipovima. Umjesto toga, napustio bi grad i sjedio u osami, razmiljajui o nebesima isvijetu oko sebe. Bio je siguran da je njegov narod u zabludi, pa je sam potraio praviput.

  Jedne vedre noi, dok je sjedio pogleda uprtog u nebo, ugleda jednu prekrasnu,blistavu zvijezdu, toliko lijepu da je uzviknuo: "Ovo mora da je Allah!" Posmatrae je sastrahopotovanjem neko vrijeme, sve dok najednom ne poe iezavati i, onda nestade.Razoarano se okrenuo i rekao:

  Ne volim one koji zalaze!

  (Kur'an, 6:76)

  Druge noi Ibrahim je opet posmatrao nebo i ugledao mjesec koji se radja, takovelik i sjajan da je osjetio da ga moe gotovo tai. Pomislio je u sebi:

  Ovo je Gospodar moj!

  (Kur'an, 6:77)

  Ali ne proe dugo vremena prije nego to je i mjesec zaao. Onda ree:Ako me Gospodar moj na pravi put ne uputi, biu sigurno jedan od onih koji su

  zalutali.

  (Kur'an, 6:77)

  Ibrahim je tada vidio ljepotu i raskonost izlaska sunca i zakljuio da sunce morabiti najvea i najmonija stvar u kosmosu. Ali po trei put je bio u krivu, jer je sunce nakraju dana zalo. U tom trenutku je shvatio da je Allah d.. Najmoniji, Stvoritelj

  zvijezda, Mjeseca, Sunca, Zernlje i svih ivih bia. Najedanput se osjetio smirenim, jer jeznao da je otkrio istinu.

  Kad je oca svoga i narod svoj upitao: "emu se vi klanjate?"a oni su odgovorili: "Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo",on je rekao: "Da li vas oni uju kada se molite,ili, da li vam mogu koristiti ili nakoditi?""Ne," - odgovorie, "ali mi smo upamtili pretke nae kako tako postupaju. ""A da li ste razmiljali"- upita on - "da su oni kojima se klanjatevi i kojima su se klanjali davni preci vaidoista neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  10/131

  10

  koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji,i koji me, kad se razbolim, lijei,i koji e mi ivot oduzeti, i koji e me poslije oivjeti,i koji e mi, nadam se, pogreke moje na Sudnjem danu oprostiti!"

  (Kur'an, 26:70-82)

  Jednog dana, dok su stanovnici grada bili odsutni, Ibrahim je svojomdesnom rukom ljutito porazbijao sve kipove sem jednog velikog. Kada se ljudi vratie,raestie se od huje. Sjetili su se stvari koje je Ibrahim izrekao o kipovima.Doveli su ga pred sviju i zahtijevali: Jesi li ti uradio ovo s bogovima naim, oIbrahime? Ibrahim odgovori: "To je uinio ovaj najvei od njih, pitajte ih akoumiju da govore." Ljudi zavikae: "Ta ti zna da ovi ne govore." A Ibrahim ena to: "Kako moete da se klanjate onima koje sami kleete, kad Allah stvara i vas i onoto napravite? Pa zato se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu nikoristiti niti od vas kakvu tetu otkloniti?"

  (Kur'an, 32:95-96)

  (Kur'an, 21:66)

  Na kraju ih je Ibrahim i upozorio:

  Allahu se jedino klanjajte i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.

  Vi se mimo Allaha, kumirima klanjate i lai smiljate. Oni kojima se vi, mimoAllaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha traite iNjemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! - Njemu ete se vratiti."

  (Kur'an, 29:16-17)

  Narod Ura odlui da kazni Ibrahima na najsuroviji nain koji su mogli smisliti: daga ivog spale. Odreenog dana, svi se ljudi okupie u centru grada, i ak je kralj Uratamo bio. Ibrahim je tada odveden u posebnu zgradu napunjenu drvljem. Drvljeje zapaljeno. Uskoro se vatra tako rasplamsala da se narod morao povui nazad zbog

  plamena. Ali Allah d.. ree:

  O vatro, postani hladna, i spas Ibrahimu!

  (Kur'an, 21:69)

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  11/131

  11

  Ibrahim je ljutito porazbijao kipove osim jednog

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  12/131

  12

  Ljudi su saekali dok se vatra nije skroz stiala, i tada su ugledali Ibrahima kako jo uvijek sjedi tamo kao da se nita nije desilo! U tom trenutku subili potpuno zbunjeni. Meutim, udo koje se odigralo pred njihovimvlastitim oima nije ih razdrmalo. Pa ipak, Ibrahim je pokuao uvjeriti svogdragog oca Azera da ne oboava nemone, slijepe i gluhe kipove. Ibrahimmu je objasnio kako mu je dola naroita spoznaja, te je kumio svog oca:"Mene slijedi, ija u te na pravi put uputiti! O oe moj, ne klanjaj se ejtanu!" Ali Azer nije htio ni dauje. Zaprijetio je sinu da e ga kamenovati ako nastavi odbijati boanstva Ura. Naredio je Ibrahimu da napusti grad ovim rijeima: "Za dugo vremena me napusti!" Ibrahim na toree: "Mir tebi! Moliu Gospodara svoga da ti oprosti, jer je On vrlo dobar premameni."

  (Kur'an, 19:43-47)

  Zamislite kako mu je grozno moralo biti da napusti svoju kuu, porodicu i sve toje znao, i da se preko divljine zaputi u nepoznato. Ali u isto vrijeme, Kako je mogaoostati meu ljudima koji nisu vjerovali u Allaha d.. i koji su oboavali kipove? Ibrahim

  je uvijek imao osjeaj da se Allah d.. brine za njega i osjetio je da je Allahd.. bio uz njega dok je putovao.

  Napokon, poslije dugog i mukotrpnog puta, stigao je u mjesto pokrajMediteranskog mora, nedaleko od Egipta. Tamo je oenio plemenitu enu po imenu Sarai nastanio se u zemlji Palestini.

  Mnogo godina proe, ali Ibrahim i i njegova ena nisu bili blagoslovljeni djecom.U nadi da e dobiti dijete, a i u skladu s tradicijom, Sara predloi Ibrahimu daoeni Haderu, njenu egipatsku sluavku. Ubrzo potom, Hadera je rodila sina po imenuIsmail.

  Nakon izvjesnog vremena Allah d.. je obeao Ibrahimu jo jednogsina, ali ovog puta majka njegovog djeteta bie njegova prva ena, Sara. Ovaj drugi sin jedobio ime Ishak. Allah d.. je takoer rekao Ibrahimu da e od njegova dva

  sina - Ismaila i Ishaka - nastati dva naroda i tri religije, te da zbog toga mora odvestiHaderu i Ismaila iz Palestine u novu zemlju. Ovi dogaaji su bili vaan dio Allahovogd.. plana, jer potomci Ismaila e postati narod iz kojeg e potei veliki vjerovjesnik,koji e izvesti ljude na Boiji put. To e biti Muhammed , Boiji poslanik. Od potomakaSarinog djeteta Ishaka pojavie se Musa i Isa (Mojsije i Isus).

  Tako su Ibrahim , Hadera i Ismail napustili Palestinu. Mnogodana su proveli u putovanju dok konano nisu stigli do suhe doline Beka (kasnijenazvane Meka), kuda je vodio jedan od velikih karavanskih puteva. U dolini nije bilovode i, mada su Hadera i Ismail imali sasvim malo vode sa sobom,

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  13/131

  13

  Ibrahim ti ih je ostavio znajui da e se Allah d.. pobrinuti za njih. Ubrzo je svavoda potroena. Dijete je poelo malaksavati od ei. U blizini su se nalazila dvabreuljka, Safa i Merva. Hadera se popela na jedan breuljak i pogledala u daljinu davidi moe li nai vode, ali je nije nala. Onda je otila do drugog breuljka, i takoponovila sedam puta. Tada se alosna vratila sinu, i na njenu veliku radost izaprepatenje, nala mali izvor kako ubori iz zemlje pored njega. Ovaj izvor pored kojegsu se majka i dijete nastanili, kasnije je nazvan Zemzem. Mjesto oko njega je postaloodmorite karavana koji su putovali kroz pustinju i vremenom je preraslo u poznatitrgovaki grad Meku.

  Kroz divljinu u nepoznato

  S vremena na vrijeme Ibrahim je dolazio iz Palestine da posjeti svojuporodicu, i vidio je da je Ismail izrastao u jakog mladia. U toku jedne od njegovihposjeta Allah d.. im naredi da obnove Kabu - prvo mesto gdje su ljudi oboavali Allahad..

  Reeno im je tano gdje i kako da je sagrade. Trebalo je da je podignu kraj

  Zemzem izvora i ozidaju u obliku kocke. U istonom oku je trebalo poloiti Haderul-

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  14/131

  14

  esved (Crni kamen) koji je s neba pao na zemlju. Taj kamen im je jedan melek donio soblinjeg breuljka Ebu Kubejs.

  Ibrahim i Ismail su marljivo radili na obnovi Kabe, i dok su to inili,molili su Allaha d.. da poalje vjerovjesnika od njihovih potomaka:

  I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili:

  "Gospodaru na, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve uje i sve zna!Gospodaru na, uini nas dvojicu Tebi odanim, i porod na nek budeodan Tebi, i pokai nam obrede nae i oprosti nam,jer Ti prima pokajanje i samilostan si!Gospodaru na, poalji im poslanika, jednog od njih,

  koji e im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti uiti i oistiti ih,jer Ti si, uistinu, silan i mudar!"

  (Kur'an, 2:127-129)

  Kada je Kaba sagradjena, Allah d.. je naredio Ibrahimu da pozoveovjeanstvo na hodoae do Njegovog asnog Hrama. Ibrahim se udio kakoe iko uti njegov poziv. Allah d.. ree: "Ti ih pozovi, a ja u ih dovesti." Tako jeustanovljeno hodoae Kabi u Meki i, kada danas muslimani idu na had, oni seodazivaju na drevni Ibrahimov poziv.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  15/131

  15

  DJECA ISMAILAT I J E K O M godina Ismailova djeca su dobila svoju djecu. Njegovi potomci se

  namnoie, povezae u plemena i rairie po itavoj Arabiji. Jedno od plemena se zvaloKurej. Njegovi ljudi nisu nikad naputali Meku i uvijek su ivjeli blizu Kabe.

  Jedno od zaduenja voe Kureja je bilo da pazi ljude koji dou na hodoae uKabu. Hodoasnici su dolazili iz itave Arabije i velika jebila ast obezbijediti im hranu

  i vodu.Meutim, kako je vrijeme prolazilo, Arapi prestadoe oboavati Allaha d..

  izravno, i pooe donositi sa sobom kipove iz zemalja koje su posjeivali. Ti kipovi susmjeteni u Kabu, koja se vie nije smatrala Svetitem Allaha d.., kako je to Ibrahim

  namijenio da bude. Be obzira na to, Arapi su je i dalje ipak potovali. Otprilikeu to vrijeme Zemzem izvor je nestao u pijesku.

  Tada je i Kusejj, jedan od voaKureja, postao vladar Meke. Imao je kljueveHrama i pravo da hodoasnicima daje vodu i hranu, da vodi sastanke, i da dijeli vojne

  zastave uoi bitke. U njegovoj su kui Kurejije rjeavali svoje probleme.

  Nakon Kusejjove smrti, njegov sin Abdu Menaf, koji je postao poznat jo zaoeva ivota, preuze vostvonad Kurejijama, a poslije njega sin mu Haim. Kau da jeHaim prvi pokrenuo dva velika karavanska putovanja Kurejija, jedno ljeti do Sirije nasjever, a drugo zimi do Jemena na jug. Kao rezultat tih putovanja Meka se obogatila ipostala velik i vaan trgovaki centar.

  Jednog ljeta, Haim se uputio prema sjeveru da kupi robu da bi je mogao prodati

  u Jemenu. Usput se zaustavio u Jesribu da trguje na pijaci, i tamo je vidio jednu lijepuenu. Bila je to Selma, kerka Amr ibn Zejda, koji je poticao iz veoma cijenjeneporodice. Haim je zaprosi i bi prihvaen, jer je bio astan i ugledan ovjek. Svremenom, Selma je rodila prekrasnog sina, a poto je u kosi imao bijeli uperak,prozvali su ga ejba, to na arapskom znai "sijedi". Majka i sin su ostali u svjeijoj izdravijoj klimi Jesriba, dok se Haim vratio u Meku. Ali on bi ih posjeivao svaki putkada bi poveo karavan prema sjeveru. Meutim, na jednom od tih putovanja Haim serazboli i umre.

  ejba, naoit i pametan momak, odrastao je u daidinoj kui u Jesribu. Iako nije

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  16/131

  16

  zapamtio oca koji je umro kada je ejba bio sasvim mali, bio je ponosan to je sin Haimibn Abdi Menafa, poglavice Kureja, uvara Kabe i zatitnika hodoasnika.

  Nakon Haimove smrti, brat mu Muttalib preuze njegove dunosti i obaveze.Otputovao je do Jesriba da vidi svog bratia, ejbu, i odlui kako je dolo vrijeme damladi doei ivi u Meki poto e jednog dana preuzeti oevo mjesto.

  ejbinoj majci Selmi bijae teko da pusti sina da ode sa svojim amidom, ali jena kraju shvatila da je tako najbolje. Muttalib se vratio u Meku u podne i uao u gradjaui na kamili, sa ejbom iza sebe. Kada su ljudi Meke vidjeli djeaka, mislili su da jerob, i pokazujui na njega prozvae ga "Abdul-Muttalib". "Abd" na arapskom znai"rob". Muttalib im je rekao da ejba nije rob, nego njegov brati koji je doao da ivi sanjima. Ali od tog dana, ejbu su uvijek od milja zvali Abdul-Muttalib.

  Nakon Muttalibove smrti, koji je umro u Jemenu kuda je otiao da trguje, Abdul-Muttalib preuze njegovo mjesto. Postao je najpotovaniji lan svoje porodice, cijenjen ivoljen od sviju. Meutim, on nije bio poput onih Arapa koji su napustili Ibrahimovo

  uenje.

  Muttalib je ujahao u Meku na kamili sa ejbom u pratnji

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  17/131

  17

  OBEANJE KOD ZEMZEMAZ E M Z E M izvor, koji j e nestao kada su Arapi postavili kipove u Kabu, ostade

  zatrpan ispod pijeska. Zbog toga je narod Kureja dugo godina morao donositi vodu izdaleka. Jednog dana Abdul-Muttalib se umorio donosei tako vodu, i zaspao pored Kabe.Usnio je san u kojem mu je reeno da iskopa Zemzem. Kada se probudio bio je zauen,jer nije znao ta je Zemzem, poto je izvor nestao mnogo godina prije nego to se onrodio. Sljedeeg dana imao je isti san, ali mu je ovogputa reeno gdje e nai izvor.

  U to vrijeme, Abdul-Muttalib je imao sina, i njih dvojica zajedno poee kopati.Posao je bio toliko teak da se Abdul-Muttalib zakleo Allahu d.. da e, ako jednogdana bude imao deset sinova da mu pomau i stoje uz njega, jednog od njih zauzvratrtvovati u Allahovu d.. ast. Napokon, poslije tri dana rada pronali su Zemzem izvor.Od tada hodoasnici piju vodu s njega.

  Godine su prolazile i Abdul-Muttalib je zaista dobio deset sinova, koji izrastoe uzgodne, snane momke, i doe vrijeme da on odri svoje obeanje dato Allahu d..Rekao je sinovima o obeanju i oni se sloie da jednog od njih mora rtvovati. Da bi

  vidjeli ko e to biti, rijeili su da izvlae rijeb, to je bio obiaj Kurejija kada bidonosili vane odluke. Abdul-Muttalib je svakome sinu rekao da uzme strijelu i napiesvoje ime na njoj, i da mu je onda donese. Oni tako postupie, a on ih odvede u Kabugdje je bio ovjek koji je imao poseban zadatak da odapinje strijele i izabere jednu. Ovajovjek se dostojanstveno spremio da to obavi. Na strijeli koju je izabrao bilo je ispisanoime Abdullaha, najmlaeg i najomiljenijeg Abdul-Muttalibovog sina. Makar je on bionjegov najdrai sin, otac dovede sina pred Kabu pripremajui se da ga rtvuje.

  Mnoge voe Kureja su bili prisutni, te postadoe veoma ljuti jer je Abdullah bio

  vrlo mlad i svi su ga voljeli. Pokuali su smisliti nain da mu spasu ivot. Neko jepredloio da se posavjetuju s jednom mudrom staricom koja je ivjela u Jesribu. I takoAbdul-Muttalib povede sina toj starici da bi vidio moe li ona odluiti o tome ta da seuradi. Neki ljudi iz Meke su poli s njima, i kada su tamo stigli, starica ih upita: "Kolikokota ivot jednog ovjeka?"

  Oni joj rekoe: "Deset kamila", jer u to vrijeme, ako bi jedan ovjek ubio drugog,njegova porodica je morala dati porodici ubijenog deset kamila kako bi se odrao mirmeunjima. Zato im starica ree da se vrate u Kabu i izvlae rijeb izmeu Abdullaha i

  deset kamila. Ako izvuku kamile, onda ih treba zaklati, a meso podijeliti siromanim

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  18/131

  18

  Jedna ena im je rekla da odu u Kabu i izvlae rijeb

  ljudima. Ako Abdullah bude izabran, tada jo deset kamila mora biti dodato i rijeb semora ponovo izvlaiti, sve dok kamile ne budu izabrane.

  Abdul-Muttalib se vratio u Kabu sa sinom i ljudima iz Meke. Tu su poeli sizvlaenjem rijeba izmeuAbdullaha i kamila, poevi od deset kamila. Abdul-Muttalibse molio Allahu d.. da potedi njegovog sina i svi su u tiini iekivali ishod. Izbor jepao na Abdullaha, te je njegov otac dodao jo deset kamila. Opet je izbor pao naAbdullaha, pa su izvlaenje ponavljali nekolilo puta, svaki put dodavajui po deset

  kamila. Napokon su stigli do sto kamila i tek onda je izbor pao na kamile.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  19/131

  19

  Abdullah je bio spaen i svi su bili sretni. Ali da bi se uvjerio da je rezultat taan,Abdul-Muttalib je htio da se izvlaenje ponovi jo tri puta, ali bi izbor svaki put pao nakamile. Poslije toga se zahvalio Allahu d.. to je potedio Abdullahov ivot. Kamile surtvovane i bilo je dovoljno hrane za itav grad, ak i za ivotinje i ptice.

  Abdullah je izrastao u lijepog momka i otac mu je naposlijetku izabrao Aminu,Vehbovu ki za enu. Bili su krasan par, jer je ona bila najfinija ena meu Kurejijama,a on najplemenitiji ovjek. Nekoliko mjeseci je proveo sa svojom enom, ali je ondamorade napustiti da bi otiao na jedno od karavanskih putovanja radi trgovine sa Sirijom.Na povratku iz Sirije za Meku, Abdullah se razbolio i morao ostati u Jesribu da seoporavi. Karavan je, meutim, nastavio put i stigao u Meku bez njega. Kada u da jeAbdullah bolestan, Abdul-Muttalib posla svog drugog sina, Harisa, da vrati Abdullaha,ali je ovaj zakasnio. Dok je stigao u Jesrib, Abdullah je ve bio izdahnuo.

  Amina je bila oaloena gubitkom mua i oca djeteta koje se uskoro trebaloroditi. Samo je Allah d.. znao da e siroe jednoga dana postati veliki vjerovjesnik.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  20/131

  20

  SLON ODBIJA DA SE POMAKNEA B R A H A, koji je iz Abesinije - zemlje u Africi - zauze Jemen i postade

  tamonji vladar. Kasnije je uoio da u odreeno doba godine velike grupe ljudi putuju izitavog Jemena i ostale Arabije za Meku. Upitao je za razlog, a ljudi mu rekoe da idu nahodoae na Kabu.

  Abrahi se nije svidjela pomisao da je Meka vanija od njegove zemlje, pa odlui

  da sagradi crkvu od arenog mermera, sa vratima od zlata i srebra, i naredi ljudima da jupohode umjesto Kabe, ali niko ga nije posluao.

  Abraha se razljuti i odlui da uniti Kabu. Spremi ogromnu vojsku predvoenuslonom i krenu prema Meki. Kad Mekelije ue ko dolazi, prepadoe se. Abrahina jevojska bila brojna i nisu joj se mogli suprotstaviti. Ali kako da mu dozvole da unitiasnu Kabu? Za savjet se obratie Abdul-Muttalibu.

  Kada je Abraha stigao pred Meku, Abdul-Muttalib mu izae u susret. Abraha gaupita: "ta hoe?"

  Abraha je pohvatao Abdul-Muttalibove kamile, koje su pasle kada je on ulazio uMeku, tako da mu Abdul-Muttalib odgovori: "Hou da mi se vrate kamile."

  Abraha je bio vrlo iznenaenpa ree: "Doao sam da unitim vau asnu Kabu,sveto mjesto tvojih predaka, a ti me pita za nekakve kamile?"

  Abdul-Muttalib mirno odgovori: "Kamile pripadaju meni. Kaba je Allahova, i one je zatititi." Onda ostavi Abrahu i vrati se Kurejijama naredivi im da napuste Meku i

  saekaju neprijatelja u brdima iznad grada.

  Sljedeeg jutra Abraha se pripremio da osvoji grad. Stavio je oklop na svogaslona i postrojio trupe za bitku. Namjeravao je unititi Kabu, a onda se vratiti u Jemen.Meutim, u tom trenutku, slon pokleknu odbivi da se digne, bez obzira na to koliko suga vojnici tjerali da se pomakne. Ali im bi mu glavu okrenuli u pravcu Jemena odmah bise podigao i krenuo. Ustvari, isto to bi uinio u bilo kom pravcu ga okrenuli, ali jesu li gaokrenuli prema Meki, on bi ponovo kleknuo.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  21/131

  21

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  22/131

  22

  Odjednom se pojavie jata ptica

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  23/131

  23

  Odjednom se iz pravca mora pojavie jata ptica. Svaka ptica je nosila po trikamena, malena poput zrna graka, i bacala ih na Abrahinu vojsku. Vojnici seporazboljevae. ak je i Abraha bio pogoenkameniima, te pobjee nazad sa svojomvojskom u Jemen, gdje je kasnije i umro. Vidjevi kako njihov neprijatelj bjei, Arapisioe s brda i vratie se u Kabu, gdje su se zahvalili Allahu d..

  Poslije ovog dogaaja Kurejije stekoe veliki ugled i postadoe poznati kao"Allahov narod", a godina u kojoj se ovo desilo, 570. g.n.e., nazvana je "Godina slona".Te godine je Allah d.. spasio Kabu, a uskoro je poslao i vjerovjesnika iz Kureja.

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Zar nisi uo ta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!Zar lukavstvo njihovo nije omeoi protiv njih jata ptica poslao,koje su na njih grumenje odgline peene bacale,pa ih On kao lie koje su crvi istoili uinio?

  (Kur'an,105:1-5)

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  24/131

  24

  VJEROVJESNIK JE ROENJ E D N O G dana, dok su putovali prema sjeveru, jedno od arapskih plemena iz

  Meke je nailo na pustinjaka u pustinji. Neki zastadoe da porazgovaraju s njim.Pustinjaci su bili poznati po mudrosti i Arapi su esto traili njihov savjet.

  Pustinjak ih je pitao odakle su. Kada su mu odgovorili da su iz Meke, on im jerekao da e Allah d.. uskoro poslati vjerovjesnika koji e pripadati njihovom narodu.

  Pitali su ga za njegovo ime, a pustinjak im ree da e se zvati Muhammed, i da e ihuputiti na pravi put.

  U meuvremenu, u Meki, Amina, iako oaloena gubitkom mua, osjeala se nekakoposebno zdravom i jakom dok je oekivala roenje svoje bebe. U to vrijeme je sanjala

  Pustinjak je najavio roenje vjerovjesnika

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  25/131

  25

  mnoge stvari. Jednom prilikom kao da je velika svjetlost isijavala iz nje, a drugi put jeula glas kako joj govori da e roditi djeaka i da e njegovo ime biti Muhammed.Nikada nije zaboravila taj glas ali o tome nije govorila nikome.

  U ponedjeljak, dvanaestog dana mjeseca Rebi-ul-evvela, u Godini slona, Amina je rodilasina. Allah d.. ovjeku alje mnoge znakove kada se rodi jedan od njegovih izabranihposlanika. I dvanaestog dana Rebi-ul-evvela godine 570. n.e. mnogi takvi znakovi su bilivieni. Neke su znakove vidjeli jevrejski uenjaci koji su usvojim svetim knjigama italio dolazeem poslaniku. Jedan od tih uenjaka iz Jesriba je, na primjer, dok je prouavaonebo to vee, spazio blistavu zvijezdu, koju nikada ranije nije vidio. Dozvao je narod okosebe i, pokazujui zvijezdu, govorio im kakomora da se rodio Boiji poslanik.

  Iste noi, drugi Jevrej je prolazio pored mjesta sastanka voa Kureja u Meki.

  Upitao ih je da li je upravo roendjeak, i rekao da e, ako je zaista roen, taj djeak bitiposlanik arapskom narodu.

  Amina je javila vijest svome svekru Abdul-Muttalibu koji je za to vrijeme sjediouz Kabu. Bio je presretan i odmah je poeo da razmilja o imenu za djeaka. Obino imene bi odgovaralo. est dana bi i proe, a on se jo nije odluio. Ali sedmoga dana, dok jeleao drijemajui u blizini Kabe, Abdul-Muttalib usni da bebi treba dati neobino ime"Muhammed", ba kao to je i Amina sanjala. I tako je dijete dobilo ime Muhammed, toznai "hvaljeni".

  Kada je Abdul-Muttalib rekao voama Kureja kako je nazvao unuka mnogi su gapitali: "Zato nisi izabrao neko ime koje koristi na narod?"

  On je odmah odgovorio: "Hou da bude hvaljen od Allaha d.. na nebesima i odljudi na zemlji."

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  26/131

  26

  Nova blistava zvijezda koju nije vidio nikada prije

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  27/131

  27

  VRIJEME PROVEDENO SA HALIMOMK A O i mnoge druge ene u Meki, Amina je odluila da poalje svoga sina iz

  grada u pustinju, gdje e provesti prve godine ivota i gdje je zdravije. ene iz pustinje biobino dolazile u Meku da uzmu novoroene bebe i onda bi ih uvale kod sebe dok neizrastu u jaku djecu, za to bi ih roditelji plaali.

  U vrijeme kada je Aminin sin roen, meuenama koje su dolazile u Meku da

  uzmu bebu, bila je i jedna beduinka po imenu Halima. S njom su bili njen mu i mali sin.Uvijek su bili veoma siromani, ali te godine je bilo tee nego ikada zbog gladi. Magarackoji je nosio Halimu za vrijeme putovanja bio je toliko slab od gladi da je esto posrtao.Halimin sini je neprestano plakao, jer ga majka nije mogla dovoljno nahraniti. ak nikamila nije mogla dati ni kapi mlijeka. Halima nije znala ta da radi. Pomislila je u sebi:"Kako da nahranim drugu bebu, kada nemam dovljno mlijeka ak ni za svojeg sina?"

  Napokon su stigli u Meku. Sve ostale ene plemena Beni Sa`d kojem je Halimapripadala, su nale neko dijete da ga uzmu sa sobom, osim Halime. Jedina preostala bebabio je Muhammed . Obino bi otac plaao dojilju, ali Muhammedov

  otac nije bio iv, tako da ga niko nije htio, iako je pripadao jednoj odnajplemenitijih porodica Kureja. Halima ga isto tako nije eljela uzeti, ali nije htjela bitijedina ena koja e se vratiti svom plemenu bez bebe. Pitala je mua da li da uzmeMuhammeda ili ne. On joj je savjetovao da ga uzme, dodavi: "Modanas Allah d.. blagoslovi zbog njega."

  Krenuli su nazad, i im je Halima poela da doji Muhammedanjeno je mlijeko odjedanput navrlo da je imala dovoljno i za njega i za svoga sina. Kadasu se vratili kui, sve se poelo mijenjati. Zemlja je ozelenila, a hurmine palme, koje su

  jedno od glavnih izvora prehrane, davale su mnogo ploda. ak su i ovce i njihova starakamila poeli davati puno mlijeka. Halima i njen mu su znali da im se srea osmijehnulaotkako su primili novu bebu, Muhammeda koga su zavoljeli kaovlastitog sina.

  Kada su Muhammedu bile dvije godine, Halima ga je vratilamajci. Meutim, molila je Aminu da joj dopusti da ga zadri jo malo, i na njenu velikuradost, majka pristade.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  28/131

  28

  Zemlja se ozelenila

  U toku vremena provedenog sa Haliminom porodicom u pustinji, Muhammed seigrao s njenom djecom i zajedno bi odvodili ovce na pau. Ali u drugim prilikama

  Halima bi ga esto pronalazila kako sjedi sam.

  Kau da su jednom prilikom dva meleka dola Muhammedu ioprala mu srce snijegom. Na taj nain Allah d.. je oistio njegovo srce, jer je namje-ravao da Muhammed postane vei nego ijedan ovjek koji se rodio i dabude Peat poslanika.

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Zar grudi tvoje nismo prostranim uinili,

  i breme tvoje s tebe skinuli,koje je plea tvoja titilo,i spomen na tebe visoko uzdigli!Ta, zaista, s mukom je i last,zaista, s mukom je i last!A kad zavri, molitvi se predaji samo se Gospodaru svome obraaj!

  (Kur'an, 94:1-8 )

  Kada je Halima napokon vratila Muhammeda Amini, bio je

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  29/131

  29

  zdrav, jak djeak. Kasnije e se on s radou prisjeati vremena provedenog s Halimom iuvijek sebe smatrati jednim od pripadnika plemena Sa`d.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  30/131

  30

  DJETINJSTVO SIROETAK A D A mu je bilo oko tri godine Muhammed se vratio u Meku

  da ivi sa svojom majkom. Tri godine kasnije Amina je odluila da odvede sina u Jesribda posjeti svoje daide. Rekla je svojoj sluavci Bereki da pripremi sve to im treba zadug put, a potom su se pridruili jednom od karavana za Jesrib.

  U Jesribu su ostali mjesec dana i Muhammed se lijepo proveo sa

  svojim roacima. Tamonja klima je bila vrlo prijatna i nauio je da pliva i da putazmaja. Ali, kada su se vraali u Meku, Amina se razboljela i umrla. Sahranjena je u seluAbva nedaleko od Jesriba. Muhammed se oaloen vratio u Meku samajinom sluavkom. Imao je est godina, a ve je izgubio i oca i majku. Tada ga jeusvojio njegov djed Abdul-Muttalib, koji ga je veoma volio i uvijek ga vodio uza se.

  Abdul-Muttalibov obiaj je bio da sjedi na deki pored Kabe gdje je stalno biookruen ljudima koji su dolazih da s njim razgovaraju . Nikome nije bilo dozvoljeno dasjedi pokraj njega, sem njegovog unuka Muhammeda , to pokazujekoliko su njih dvojica bili bliski. Mnogo puta su ljudi mogli uti Abdul-Muttaliba kako

  govori: "Ovaj djeak e jednog dana biti veoma vana linost."

  Dvije godine nakon toga Abdul-Muttalib se razbolio i Muhammedje neprestano bio uz njega. Abdul-Muttalib ree svom sinu, Ebu Talibu, da usvoji

  Muhammeda nakon njegove smrti, to je on i uinio. Ebu Talib je imaomnogo svoje djece, ali je Muhammed odmah postao lan porodice imezimac.

  Doe vrijeme da Kurejije pripreme karavan za Siriju. Ebu Talib je poao s njima

  i poveo sa sobom Muhammeda To je bilo prvo Muhammedovoputovanje na sjever. Nakon viednevnog putovanja, karavan je stigao u mjesto blizuSirije gdje su Rimljani obiavali dolaziti radi trgovine s Arapima. Pored ove pijace ivioje jedan monah po imenu Behira. Njegovu eliju su koristile generacije monaha prijenjega i u njoj su se nalazili drevni rukopisi. Behira je primijetio karavan u daljini i biozauen vidjevi iznad njega veliki bijeli oblak. Bio je to jedini oblak na nebeskomplavetnilu, i inilo se da svojom sjenom pravi hlad jednom od putnika. Monah je jo viebio iznenaen kada je vidio da oblak kao da prati karavan, ali svaki bi put nestao kada biosoba koju je titio sjela ispod drveta. Behira je iz svetih spisa znao da se oekuje

  dolazak vjerovjesnika poslije Isaa i njegova elja je bila da vidi tog poslanika

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  31/131

  31

  prije nego to umre. Shvativi da je ono to je upravo vidio udo, pomisli kako e mu seelja moda ipak ispuniti.

  Monah uputi poziv Mekelijama da ruaju s njim. Arapi su bili iznenaeni, jer sutuda esto prolazili, a Behira ih nikada prije nije pozivao. Kada su svi sjeli da jedu,monah upita: "Jesu li svi tu?"

  "Nisu", neko je rekao, "ostavih smo jednog djeaka da uva kamile.

  Monah Behira je uputio poziv

  Behira je insistirao da im se i djeak pridrui. Taj djeak je bio Muhammed

  . Kada je stigao, Behira ne ree nita, ali ga je itavo vrijeme promatrao.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  32/131

  32

  Zapazio je mnoge stvari u njegovom izgledu koje su odgovarale opisu u drevnimrukopisima. Kasnije ga je odvojio od ostalih i postavljao mu mnoga pitanja. Ubrzo jesaznao ta je djeak mislio o kipovima u Kabi. im bi ga Behira pokuao nagovoriti dase zakune njima kao to su Arapi obino inili, Muhammed bi rekao: "Ne postoji naovome svijetu nita to vie mrzim." Zajedno su razgovarali o Allahu d.., oMuhammedovom ivotu i porodici. Razgovor s djeakom Muhammedom

  je uvjerio Behiru da je to poslanik koji treba doi poslije Isaa .

  Potom je monah otiao Ebu Talibu i upitao ga u kakvom je srodstvu saMuhammedom . Ebu Tahb mu ree da je Muhammednjegov sin. Behira mu odgovori da je to nemogue, jer je djeaku predvieno da odrastekao siroe. Naredio je Ebu Talibu da dobro pripazi Muhammeda .

  Ima mnogo pria iz Muhammedove mladosti. Neke kazuju kakoje izvodio porodine ovce na panjake i uvijek bio blag prema njima. Dok su ovce pasleon bi sjedio i razmiljao o tajnama prirode. Za razliku od ljudi oko sebe on nije oboavaoidole, niti se zaklinjao njima. Isto tako se udio zato su se ljudi uvijek otimali za mo inovac, i to ga je rastuivalo i inilo usamljenim, ali je svoja osjeanja drao za sebe. Bioje miran i zamiljen djeakirijetko se igrao sa drugim djeacima svoga uzrasta.

  Ali jednom prilikom Muhammed krenu s nekim djeacima najednu svadbu u Meki. Kada je stigao do kue gdje se svadba odravala, uo je zvuke

  muzike i plesa, ali upravo kada je poao da ue, odjednom se osjetio veoma umornim i,im je sjeo, odmah je zaspao. Tek kasno sljedeeg jutra se probudio i tako propustioslavlje. Na taj nain Allah d.. ga je sprijeio da napravi neku nepromiljenost, jer je Onuvao Muhammeda za neto mnogo vanije.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  33/131

  33

  POSLANIKOVA ENIDBAK A D A je Muhammedu bilo dvadeset i pet godina ve je bio

  uven po svome potenju. Svi su ga uvaavali, pa ak i stariji ljudi u Meki. istoa nje-gove naravi se poveavala s godinama. Izgledalo je kao da ima neko unutarnje znanjekoje drugi ljudi nisu posjedovali. Vjerovao je u jednog Boga, Stvoritelja svijeta, ioboavao Ga svim svojim srcem i duom. Muhammed je bio najboljimeu svojim narodom, najljubaznija, najpotenija, najpouzdanija osoba u Meki. Meu

  Kurejijama je bio poznat kao "povjerljivi" (Emin) zbog dobrih osobina koje mu je Allahd.. podario. Proveo je mnoge asove u tiini jedne peine na planini Hira, nedaleko odMeke, razmiljajui o Allahu d..

  MeuKurejijama je bila jedna cijenjena i imuna ena po imenu Hatida. Bavilase trgovinom i, uvi o Muhammedovom ugledu, pozva ga i zamoli daodnese njenu robu u Siriju radi trgovine. Muhammed , pristane i ode uSiriju sa jednim Hatidinim karavanom. Sa njim je poao i njen sluga, Mejsera. Njihdvojica su mnogo vremena proveli zajedno razgovarajui. Mejsera je ubrzo poeo dacijeni Muhammeda . Mislio je kako se on razlikuje od ostalih ljudi iz

  Kureja.

  Dva su se neobina dogaaja zbila u toku ovog putovanja, zaudivi mnogoMejseru. Prvi se desio kada su stali da predahnu blizu osamljene kue nekog monaha.Muhamed je sjeo ispod drveta, dok je Mejsera bio zaokupljen nekimposlom. Monah je priao Mejseri i upitao: "Ko je onaj to se odmara ispod drveta?'

  "ovjek iz Kureja, plemena koje uva Kabu", rekao je Mejsera.

  "Niko drugi do Poslanik sjedi ispod tog drveta", odgovorio je monah.

  Drugi dogaaj se zbio prilikom povratka u Meku. Desilo se to u podne, kada jesunce bilo najvrelije. Mejsera je jahao iza Muhammeda i, kako jepostajalo sve toplije vidio je dva meleka gdje se pojavie iznad Muhammeda ttzaklanjajui ga od sunca.

  Trgovanje je bilo veoma uspjeno i Muhammed je donio Hatidizaradu veu nego to je ona ikada prije ostvarila. Kada su se vratili u Meku, Mejsera je

  ispriao Hatidi sve o putovanju i ta je primjetio u Muhammedovom

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  34/131

  34

  karakteru i ponaanju.

  Trgovina je bila uspjena

  Hatida je bila udovica od oko etrdeset godina i pored toga to je bila bogata iveoma cijenjena, bila je i veoma lijepa. Mnogi su je eljeli oeniti, ali joj niko nijeodgovarao. Meutim, kada je upozanala Muhammeda , pomislila je kakoje on neto sasvim posebno. Poslala je prijatelja da upita Muhammeda

  zato jo nije oenjen.

  Muhammed je rekao da je to zato to nije imao para, na to munjen prijatelj odgovori: "A ta ako bogata, lijepa i otmjena ena pristane da se uda zatebe?" Muhammed je htio da zna ko bi to mogao biti. Prijatelj muodgovori da je ta ena Hatida. Muhammed je bio veoma sretan, jer jeneizmjerno potovao Hatidu. Otiao je sa svojim amidama Ebu Talibom i Hamzom do

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  35/131

  35

  Hatidinog daide i pitao za njegov blagoslov da ju oeni. Daida je dao svoje odobrenjei, ubrzo poslije toga, Muhammed i Hatida se vjenae.

  Njihov brak je bio sretan i Muhammed i Hatida pristajae jednodrugom. Ali njihov zajedniki ivot je imao i tunih trenutaka. Bili su blagoslov ljeni saestoro djece, dva djeaka i etiri curice. Naalost, njihovo prvoroene, sin po imenuKasim, umro je prije svog drugog roendana, a i njihovo zadnje dijete, takoersin, ivioje kratko. Sreom, njihove sve etiri kerkice - Zejneba, Rukajja, Um Kulsum i Fatima -su preivjele.

  Nekoliko godina Muhammed je vodio tih i miran ivot trgovca uMeki. Njegova mudrost je koristila mnogima. Jedna takva prilika se ukazala kada suKurejije odluili da obnove Kabu. Bila je to teka odluka, jer su je prvo morali sruiti, a

  ljudi su strahovali da e se Allah d.. moda rasrditi na njih to rue Njegovo svetite.Najzad, jedan od starih mudraca iz Kureja je odluio da pone, a onda su i ostali krenuliza njim.

  Radili su dok nisu stigli do prvih temelja koje je Ibrahim izgradio. Aliim su poeli da sklanjaju kamenje iz ovih temelja, itava se Meka poela tresti. Tolikosu se uplaili da su odluili ostaviti kamenje gdje jeste i na njemu zidati.

  Svako pleme je donosilo kamenje gradei Kabu sve dok nisu stigli do mjesta gdje

  je trebalo uzidati Crni kamen. Tada se svi poee prepirati oko toga kome e pripasti astda ponese Crni kamen i postavi ga u jedan od okova Kabe. Skoro su se potukli, alisreom jedan ovjek ponudi rjeenje. Predloio je da im prva osoba koja udje u svetiteda savjet. Svi se sloie, a kako je Muhammed uao prvi, svako je biozadovoljan, poto su svi imali povjerenje u njega.

  Objasnili su mu razlog prepirke, a on im ree da donesu veliki plat. Postupiekako je traio. Poto je prostro plat na zemlju, kamen je postavio na sredinu. Onda jezatraio da iz svakog plemena jedan ovjek uzme za kraj plata i da ga zajedno podignuna mjesto gdje je kamen trebao biti postavljen. Kada se to obavilo, on sam podignukamen s plata poloivi ga na mjesto.

  Ova pria pokazuje kako su sve Kurejije potovali i vjerovali Muhammedukako je on svojom mudrou i razboritou uspio odrati mir.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  36/131

  36

  POJAVA MELEKA DEBRAILAM U H A M M E D je vjerovao da postoji samo jedan Allah

  d.., Stvoritelj Sunca, Mjeseca, Zemlje, neba i svih ivih bia, i da svi ljudi trebaju samonjega oboavati. Muhammed bi esto naputao napueni grad i odlazio upeinu na planini Hira. Tamo je volio biti sam, daleko od svih dunjalukih misli i ivotnesvakodnevice, jedui i pijui malo.

  U svojoj etrdesetoj godini Muhammed je napustio Meku da bi upeini proveo Ramazan, tradicionalni mjesec osamljivanja. U drugoj polovini Ramazana,Allah d.. je poeo objavljivati Svoju poruku ovjeanstvu preko Muhammeda

  . Ova prva objava je dola na sljedei nain. Melek Debrail se pojavioMuhammedu u peini i zapovijedio mu: "itaj!"

  Muhammed , mu odgovori: "Ja ne znam da itam."

  Na to ga melek zagrli i snano stegnu. Onda ga pusti i opet ree: "itaj!"

  "Ne znam", odgovori Muhammed , nato ga melek ponovo zagrli.Po trei put melek naredi Muhammedu da ita, ali on opet ree da ne znai melek ga opet zagrli. Ali kada ga je ovaj put pustio, melek mu ree:

  itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,stvara ovjeka od ugruka!itaj, plemenitje Gospodar tvoj,koji pouava peru,koji ovjeka pouava onome to ne zna.

  (Kur'an, 96: 1-5)

  Muhammed ponovi ove ajete, onako kako ih je melek izrekao.Poto je bio siguran da ih je Muhammed nauio napamet, melek nestade.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  37/131

  37

  Peina je bila na vrhu brda svjetlosti

  Kada je Muhammed ostao sam, nije mogao da shvati ta mu sedesilo. Bio je veoma uplaen i istrao je iz peine. Moda je u peini bilo duhova. Modaga je ejtan zaarao?

  Meutim, glas s nebesa ga zaustavi i ree: "O Muhammede, ti si Allahovposlanik, a ja sam Debrail." Pogledao je u nebo i, gdje god se okrenuo vidio je melekaDebraila.

  Zbunjen, vratio se kui, Hatidi. Kada ga je njegova ena vidjela veoma sezabrinula, jer se poeo tresti kao u groznici. Zamolio ju je da ga pokrije dekom, to je iuradila. Nakon izvjesnog vremena se pribrao i bio je u stanju da joj ispria ta sedogodilo u peini Hira. Hatida mu povjerova u sve to je ispriao i sa velikimpotovanjem mu ree: "Budi sretan, o sine moga amide1, i imaj samopouzdanja. Kunemse Allahom d.. u ijoj ruci je moja dua, da e ti biti naem narodu poslanik."

  1Iz potovanja, ali i od milja, Kurejije su imali obiaj da jedni druge oslovljavaju rijeima "o sine moga

  amide, tj. o bratiu," na arapskom ja ibne ammi. Dakle nije rije o tome da su Muhammed i Hatida biliod dva brata djeca. (op.prev.).

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  38/131

  38

  Muhammeda , poslanika Boijeg, ove rijei umirie, ali nakon svega tose desilo bio je iscrpljen i ubrzo zaspa.

  H. Hatida je ostavila Alejhiselama da spava i otila svome roaku Vereka ibnNeufelu da ga upita za njegovo miljenje o svemu onome to se dogodilo. Vereka je biovrlo mudar ovjek i veoma naitan i, nakon prouavanjaBiblije, postao je kranin. H2.Hatidi je rekao da je Muhammed izabran da bude Allahov d..poslanik. Kao to je melek Debrail doao Musau i naredio mu da upuuje svoj narod,tako e i Muhammed biti poslanik svome narodu. Ali Vereka je upozorioda svi ljudi nee posluati Alejhiselama, i da e neki proganjati njegove sljedbenike.Meutim, on mora biti strpljiv, jer ima velianstvenu poruku za cijeli svijet.

  Od tog dana, melek Debrail je esto dolazio Alejhiselamu, a ajeti kojima ga je

  nauio, Allahove d.. poruke ovjeanstvu, poslije su bili zapisivani i postali nampoznati kao Kur'an-i-kerim ili Kur'an asni.

  2

  U znak potovanja, ispred imena ashaba (drugoea Muharnmeda) u govoru se umee rije hazreti toznai"potovani, potovana". U tekstu se obino pie u obliku skraenice (op.prev.).

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  39/131

  39

  PRVI MUSLIMANIP O S L I J E tog znaajnog dana u mjesecu Ramazanu, Objava je neprestano

  stizala Alejhiselamu. Sada je shvatio ta mora uraditi i pripremio se za ono to je trebalodoi. Samo jak i hrabar ovjek, uz Allahovu d.. pomo, moe biti istinski poslanik, jerljudi esto odbijaju da posluaju Allahovu d.. poruku.

  H. Hatida je bila prva osoba koja je povjerovala Alejhiselamu i prihvatila da je

  istina sve to je primio od Allaha d... Allah d.. je kroz nju olakao Alejhiselamu. H. Hatida ga je snaila, pomagala mu da iri svoju poruku i prkosila ljudima koji su biliprotiv njega.

  Onda je Objava neko vrijeme prestala. Alejhiselam je postao nesretan i zabrinut,pomiljajui kako ga je Allah d.. napustio ili kako je na neki nain moda naljutioAllaha d.., tako da ga On vie nije smatrao dostojnim Njegove poruke. Meutim, melekDebrail se ponovo pojavio, ovaj put sa sljedeom surom iz Kur'ana:

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Tako mi jutrai noi kada se utia, -Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,a Gospodar tvoj e tebi sigurno dati, pa ezadovoljan biti!Zarnisi siroe bio, pa ti je On utoite pruio,i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,i siromah si bio, pa te je imunim uinioZato siroe ne ucvili,a na prosjaka ne podvikni,i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

  (Kur'an, 93: 1-11)

  U tajnosti, Alejhiselam je poeo govoriti o Allahovoj d.. poruci onim ljudimakoji su mu bili bliski i kojima je mogao vjerovati. U to vrijeme Meka je prolazila krozteka vremena. Bilo je jako malo hrane. A Ebu Talibu, amidi Alejhiselamovom, koji seo njemu brinuo nakon djedove smrti, bilo je vrlo teko nahraniti svoju veliku porodicu.Alejhiselam je rekao da e on i drugi mu amida, Abbas, koji je bio bogat, uzeti po jedno

  Ebu Ta1ibovo dijete i odhraniti ga kako bi mu pomogli. Alejhiselam je uzeo Aliju, a

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  40/131

  40

  njegov amida Dafera.

  Jednog dana, kada je Alejhiselam bio izvan grada, pojavio se melek Debrail iudario u obronak planine odakle je potekla voda. Zatim je poeo da se pere da biAlejhiselamu pokazao uzimanje abdesta prije namaza. Onda mu je melek pokazao svepoloaje tijela kod muslimanske molitve - razne pokrete i ono to se treba prouiti prisvakom pokretu. Alejhiselam se vratio kui i svemu ovome nauio h.Hatidu, a onda isvoje sljedbenike. Od tada se muslimani pripremaju za svaki namaz tako to uzmu abdesti ponavljaju iste pokrete i molitve koje je prvi obavio Alejhiselam.

  Ali u poetku su samo Boiji poslanikt i njegova ena znali ove stvari. Onda jejednog dana Alija uao u sobu i zatekao Alejhiselama i h. Hatidu na namazu. Zaudio sei upitao ih ta rade. Alejhiselam mu objasni da veliaju Allaha d.. i da mu se

  zahvaljuju. Te noi Alija nije zadugo zaspao razmiljajui o onome to mu jeAlejhiselam rekao. Alija je gajio veliko divljenje i potovanje prema svome roaku.Konano je donio odluku i sljedeeg dana otiao Alejhiselamu i rekao mu da ga elislijediti. I tako je h. Hatida bila prva ena, a h.Alija prvi mladi koji je primio Islam,uenje koje je Alejhiselam dobio od Allaha d.. Ubrzo nakon toga im se pridruio Zejdibn Haris, rob kojeg je Alejhiselam oslobodio i usvojio.

  Da bi obavljao namaze, Alejhiselam je poeo odlaziti izvan Meke sa h. Alijom.Jednog dana Ebu Talib je sluajno prolazio u blizini i kada ih ugleda, zaustavi se i upita

  ih ta rade. Alejhiselam mu ree da se mole i da slijede istu vjeru kao i Ibrahim .Objasnio je da je i njemu, kao i Ibrahimu , nareeno da upuuje ljude kaAllahovoj d.. istini. Ebu Talib pogleda svoga sina h.Aliju i ree: "Muhammed te nikadane bi naveo da uini neto loe. Idi s njim, ali ja ne mogu ostaviti vjeru koju sadaslijedim i koju je sljedio moj otac." Onda se okrenuo prema Alejhiselamu i rekao: "Paipak, tebi Muhammede obeavam, da dok sam god iv, niko ti nita naao uiniti nee." Potom se Ebu Talib uputi svojim putem.

  Za to vrijeme, vijest da je Muhammed Boiji poslanik je stigla dopotenog, mudrog i uglednog trgovca iz Meke, Ebu Bekra. Dobro je poznavaoMuhammeda i vjerovao je da nikada nije slagao, te se uputi da se linouvjeri u istinitost pria o njemu. Alejhiselam mu je objasnio da ga je Allah d.. zaistaposlao da sve ljude podui oboavanju jednog istinskog Allaha d... Kada u ta muBoiji poslanik ree, Ebu Bekr je znao da je to istina i istog trenutkapostao vjernik. Reeno je kasnije da je Alejhiselam govorio kako je svako koga jepozvao da primi Islam bio nepovjerljiv i sumnjiav, osim h. Ebu Bekra; kada ga jepozvao da primi Islam nije se nekao, niti se dvoumio.

  Zbog njegove mudrosti, potenja i ljubaznosti, ljudi su se uvijek obraali h. Ebu

  Bekru za savjete. On je stoga bio ovjek od uticaja i njegovim sebepom mnogi ljudi su se

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  41/131

  41

  okrenuli Islamu. Meunjima je bio Sa`d ibn Ebi Vekkas, amida Amine, Alejhiselamovemajke. Na no prije nego to e mu doi h.Ebu Bekr i priati o Islamu, Sa`d ibn EbiVekkas je sanjao kako hoda u mraku. Dok je hodao vidio je mjesec, a kada ga jepogledao vidio je h. Aliju, h. Ebu Bekra i h. Zejda, Alejhiselamovog osloboenog roba,kako mu mau da im se pridrui. Kada mu je h. Ebu Bekr ispriao o Alejhiselamovojvjeri, Sa`d je shvatio znaenje svog sna i smjesta otiao Boijem poslaniku i izgovorioKelime-i-ehadet. Razumio je da biti musliman znai predanost Allahovoj d.. volji isluenje samo Njemu.

  Druga osoba koju je h. Ebu Bekr uveo u Islam bio je Bilal. H. Ebu Bekr je jednenoi otiao do kue Umejje ibn Halefa, jednog od najvanijih ljudi Kureja. Umejja jebio odsutan i h.Ebu Bekr je zatekao samo Umejjinog roba, Bilala. H. Ebu Bekr je srobom razgovarao o Islamu i Bilal je postao musliman.

  Broj ljudi koji su slijedili Alejhiselama je poeo rasti. Ponekad bi svi napustiliMeku i otili na brda oko grada da bi sluali Boijeg poslanika kako ui Kur'an i pouavaih. Sve je to bilo raeno u velikoj tajnosti i tih prvih dana je samo vrlo mali broj ljudiznao za Islam.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  42/131

  42

  NEVOLJE POINJUT R I godine su prole i jednog dana melek Debrail je doao Muhammedu

  i naredio mu da pone otvoreno pozivati u vjeru svakoga. I tako jeAlejhiselam poruio narodu Meke da im ima prenijeti neto vano. Popeo se na breuljakSafa u Meki, a ljudi se okupie da uju ta ima da kae.

  Zapoeo je pitajui ih da li bi mu povjerovali ako bi im kazao da e ih vojska

  uskoro napasti. Rekli su da bi mu svakako povjerovali zato to nikada nije lagao. Ondaim je kazao da je on Boiji poslanik i da je poslan da ih uputi na pravi put i da ih upozorina bolnu kaznu ako ga ne budu slijedili u oboavanju Allaha d.. i nikog drugog osimNjega. Ebu Leheb, jedan od Alejhiselamovih amida koji se tu naao, odjedanput sepodie i ree: "Odlazi! Zar si nas samo zbog toga pozvao?"

  Tada je Allah d.. objavio Alejhiselamu sljedeu suru:

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!nee mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono to je stekao,ui e on sigurno u vatru rasplamsalu,i ena njegova koja spletkari;o vratu njenu bie ue od liine usukane!

  (Kur'an, 111: 1-5)

  Na to se gomila razila, a Alejhiselam ostao sam.

  Nekoliko dana kasnije Alejhiselam je ponovo pokuao. U njegovoj kui je bilapriredjena gozba za sve njegove amide. Nakon jela im se obratio rekavi: "O sinoviAbdul-Muttalibovi! Ne poznajem ni jednog Arapa koji je doao svome narodu sa boljomporukom od moje.

  Donosim vam najbolju vijest za ovaj i budui ivot. Allah d.. mi je naredio davas pozovem k Njemu. Pa ko e mi od vas pomoi?"

  Svi su ljudi utjeli. Tada ustade h. Alija, njegov roak, i ree: "Ja u, o Boijiposlanie !" Onda se svi ljudi digoe i odoe smijui se, jer je samo jedan djeak pristao

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  43/131

  43

  pomoi Alejhiselamu.

  Poto veina ljudi i njegovih amida nije marila za njegovu poruku, Alejhiselamse nastavio tajno sastajati sa svojim prijateljima u jednoj kui pokraj brda Safa. Tamo suzajedno klanjali, a on ih je uio vjeri Islamu.

  Pa iako su svoju vjeru zadrali za sebe, ljudi koji nisu bili vjernici su ih ponekadzlostavljali. Meutim, zbog jednog takvog dogaaja dolo je do neoekivanog prelaskana Islam. Jednog dana, kada se Alejhiselam vraao kui nakon zavrenog razgovora sasvojim ashabima, naiao je na Ebu Dehla, vou Kurejija koji je mrzio Alejhiselama injegovo uenje. Ebu Dehl je poeo da ga vrijea i da govori runo o Islamu, aliAlejhiselam mu nita ne odgovori, ve nastavi svojim putem.

  Kasnije je h. Hamza, jedan od Alejhiselamovih amida, jak i hrabar ratnik kojegsu se ljudi bojali, uo kako je njegov brati bio izvrijean. Pun srdbe, otrao je pravo doKabe gdje je Ebu Dehl sjedio sa ljudima, i svojih lukom mu zadao silovit udarac u lice.H. Hamza je onda zagrmio: "Da li e ga vrijeati ako budem slijedio njegovu vjeru igovorio ono to on govori? Udari mene ako moe!" Neki ljudi se podigoe da pomognuEbu Dehlu, ali ih on zaustavi rijeima: "Ostavite Hamzu na miru, jer, Allaha mi, tekosam mu uvrijedio bratia."

  Od tog trenutka h. Hamza je slijedio Alejhiselamovo uenje. Sa njegovim

  prelaskom na Islam Kurejije su shvatili da je Boiji poslanik stekao jakog pristau, itako su neko vrijeme prestali da ga proganjaju. Ali uskoro su se voe Kureja opetrazljutili kada su uvidjeli da je Alejhiselam i dalje nastavio sa svojom misijom. Grupanjih je otila njegovom amidi Ebu Talibu, koji je odranije obeao da e ga tititi.Zatraili su da zamoli Alejhiselama da prestane napadati njihova boanstva i njihov nainivota, a oni bi mu zauzvrat dozvolili da radi sa svojom vjerom ta eli.

  Nakon izvjesnog vremena uvidjeli su da nije dolo ni do kakvih promjena, te opetodoe do Ebu Taliba i zaprijetie mu da ako ovaj put ne zaustavi svoga bratia, borie seprotiv njih obojice. Ebu Taliba je uznemirio ovaj sukob meu njegovim narodom, ali nijemogao da prekri obeanje dato svome bratiu. Pozvao je Alejhiselama i rekao mu ta sedesilo govorei: "Potedi i mene i sebe, i ne optereuj me vie nego to mogu podnijeti."

  Alejhiselam je pomislio da e ga amida moda napustiti i da vie nee imatinjegovu podrku, ali je ipak odgovorio: "O moj amida, Allaha mi dragog, kada bi mistavili Sunce u desnu ruku, a Mjesec u lijevu da bih zauzvrat odustao od svoga zadatka,ne bih od njega odustao sve dok Allah d.. ne bude dao da Istina pobijedi, ili da jaumrem sluei Njemu."

  Ebu Taliba je ovaj odgovor duboko dirnuo. Rekao je Alejhiselamu da e ga

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  44/131

  44

  podravati dok je iv, i ohrabrio ga je da nastavi sa irenjem Allahove d.. poruke. Odtada pa nadalje, bez obzira koliko voe Kureja pokuavali ubijediti Ebu Taliba daprestane tititi svog neaka, uvijek je odbijao da ih poslua.

  Da bi se rijeili Alejhiselama i njegovih sljedbenika, njegovi neprijatlji su poeliproganjati one muslimane koji su bili siromani i slabi ili nisu imali mone prijatelje.Jedna takva osoba je bio i h. Bilal, rob Umejje ibn Halefa. Njegov gospodar bi ga odveou pustinju, zavezao ga i ostavio na suncu sa velikim kamenom na grudima. Sreom, h. Ebu Bekr je jednoga dana onuda prolazio i vidio Umejju kako mui h. Bilala, pa ga jeotkupio od njegovog gospodara za veliku svotu novca, a onda ga oslobodio.

  Ali nisu svi proganjani muslimane imali sree kao h. Bilal. Mnogi su propatili, alisu to strpljivo izdrali, znajui da e im nagrada na Buduem svijetu biti vea od bilo

  kakve sree koju bi mogli postii na ovom svijetu.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  45/131

  45

  KRALJ KOJI JE VJEROVAOK A K O se broj Alejhiselamovih sljedbenika poveavao, tako su i neprijatelji

  muslimana postajali sve ljui. Na kraju su neki muslimani odluili da odsele u druguzemlju kako bi mogli ivjeti u miru. Tek je prolo pet godina otkako je melek Debrailprvi put doao Alejhiselamu, i dvije godine otkako je Muhammed poeopozivati u Islam javno. Muslimani su zamolili Alejhiselama da im dozvoli da napusteMeku. Pristao je rekavi im: "Bolje vam je da odete u Abesiniju. Tamonji vladar je

  pravedan ovjek i zemlja je prijateljska. Ostanite tamo dok vam Allah d.. ne omoguipovratak."

  Muslimani se spremie za putovanje. Odluili su da saekaju da padne no kakobi mogli otii neprimjeeni. Prvih esnaest ljudi je napustilo Meku i, kada su stigli doobale Crvenog mora, preli su u Abesiniju. Nakon njih je dolo jo osamdeset trimukarca i devetnaest ena, u nadi da e ih kralj i narod te zemlje lijepo primiti. Ovo jebila prva hidra ili seoba u Islamu.

  Mekelije su bili bijesni kada su otkrili da je ova grupa muslimana napustila grad u

  tajnosti, jer je meu njima bilo sinova i keri mnogih vodeih mekanskih porodica.Njihov bijes bio je jo vei kada su saznali da su muslimani u Abesiniji toplo doekani.

  Voe Kureja su odluili da poalju dva ovjeka kralju Abesinije u nadi da e gaubijediti da vrati muslimane. Ta dva ovjeka su bili Amr ibn As, vrlo vjet govornik, iAbdullah ibn Ebi Rebi`a. Prije nego to su se sastali s kraljem, svakom od njegovihsavjetnika su dali po poklon i rekli: "Neki nai luckasti ljudi su se sakrili u vaoj zemlji.Nae voe su nas poslali vaem vladaru da ga ubijedimo da ih poalje nazad, pa kadabudemo razgovarali s kraljem o njima, savjetujte ga da nam ih preda." Savjetnici se

  sloie da postupe kako su Mekelije eljeli.

  Amr ibn As i Abdullah ibn Ebi Rebi`a zatim odu kod kralja i njemu takoerpredaju poklon govorei: "Vae Visoanstvo, ovi ljudi su napustili vjeru koju smo uMeki oduvijek slijedili, ali nisu postali ni krani poput vas."

  Kraljevski savjetnici, tu prisutni, rekoe kralju da ljudi iz Meke govore istinu, i damuslimane treba vratiti njihovom narodu. Tada se kralj razljuti i ree: "Ne, tako mi Boga,nikome ja ove ljude neu predati. Oni koji dou i zatrae moju zatitu, nastane se u mojoj

  zemlji i izaberu mene umjesto nekog drugog, nee biti iznevjereni. Pozvau ih i pitati o

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  46/131

  46

  ovome to su ova dvojica Mekelija rekli. Ako su muslimani ono to ljudi iz Meke kauda jesu, predau ih i poslati ih nazad njihovom narodu, ali ako su Mekelije lagali, ondau zatititi muslimane".

  Amra je ovo uznemirilo, jer posljednja stvar koju je elio da mu se desi je da kraljuje ono to su muslimani imali da kau. Kralj je onda pozvao mus limane. Kada su uli,nisu se poklonili pred njim kao to je bio obiaj naroda Abesinije.

  Jedan od savjetnka ih je upitao: "Zato se ne poklonite pred naim kraljem?" "Mise samo Allahu d.. klanjamo", odgovorie. I tako ih je kralj zamolio da im ispriaju onjihovoj vjeri.

  Dafer ibn Ebi Talib, h. Alijin brat i Alejhiselamov roakje bio izabran da govori

  u ime muslimana: "O kralju, nekada smo bili ogrezli u neznanju. Mi i nai preci smo seokrenuli od vjere Ibrahima , koji je sa Ismailom obnovio Kabu ioboavao samo Allaha d... UmjestoAllaha d.. mi smo oboavali kipove, jeli mesokoje nije bilo propisno zaklano, nismo potovali prava naih komija, jaki su iskoritavalinemone. Radili smo grozne stvari o kojima ne smijem ni govoriti. To je bio na nainivota, dok Allah d.. nije poslao Vjerovjesnika, jednog od nas, naeg roaka, koji jeuvijek bio poten, prostoduan i vjeran. Zatraio je od nas da oboavamo samo Allahad.. i odustanemo od runih obiaja naih predaka. Traio je od nas da budemo iskreni ipouzdani, da potujemo i pomaemo nae komije, da ukazujemo poast naim

  porodicama i da ostavimo naa zla djela i neprestane svae.Zatraio je od nas da pripazimo siroad. Naredio nam je da ne kleveemo i ne

  govorimo loe stvari o enama i mukarcima. Naredio nam je da oboavamo jedinoAllaha d.., i da ne oboavamo nikoga i nita drugo pored Njega. Naredio nam je daklanjamo namaz, da dajemo zekjat i da postimo. Vjerujemo da je u pravu, pa prema tomega slijedimo i postupamo kako nam nalae. Ljudi iz Meke su nas poeli napadati i stajatiizmeunas i nae vjere. Zbog toga smo morali napustiti nae domove i doi kod tebe unadi da emo nai pravdu."

  Kralj, koji je bio kranin, bijae dirnut ovim rijeima. Amr je morao brzo smislitikako da dobije raspravu. Lukavo se obratio kralju: "Ovi ljudi ne vjeruju u Isaa onakokako vi vjerujete." Kralja je onda zainteresovalo ta je Muhammedgovorio o Isau . Dafer je odgovorio time to je prouio suru iz Kur'ana kojakazuje o Isau i njegovoj majci h. Merjemi (Mariji). Ovo su neki od ajeta koje jeprouio:

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  I spomeni u Knjizi Merjemu: kad se od ukuana svojih na istonu stranupovukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  47/131

  47

  Dibrila poslali i on joj se prikazao u liku savreno stvorena mukarca."Utjeem se Milostivom od tebe, ako se Njega boji!"- uzviknu ona."A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - ree on - "da ti poklonimdjeaka ista!""Kako u imati djeaka"- ree ona - "kad me nijedan mukarac dodirnuonije, a ja nisam nevaljalica. ""To je tako!" - ree on. "Gospodar tvoj je rekao: To je meni lahko, i zato daga uinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Nae. Tako je unaprijedodreeno!"I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.Idoe ona s njim porodici svojoj, nosei ga. "O Merjemo, " - rekoe oni "uinila si neto neuveno!Ej ti, koja u ednosti lii Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije

  bila nevaljalica. "A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u beici?"- rekoe.Ja sam Allahov rob - ono ree - "meni e On Knjigu dati vjerovjesnikomme uiniti i uinie me, gdjegod budem, blagoslovljenim, i naredie mi da doksam iv molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,i da majci svojoj dobar, budem, a nee mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro ina dan kada budem iz mrtvih ustao!"

  (Kur'an 19: 16-22, 27-33)

  Kada je kralj ovo uo, zaplaka. Okrenu se svojim savjetnicima i ree: "Ove surijei zasigurno dole od Boga d..; muslimane i krane dijeli sasvim malo. Ono to suIsa i Muhammed, Boiji poslanici, donijeli, dolazi iz istog izvora."

  I tako su muslimani dobili kraljevo doputenje da ive u miru u njegovoj zemlji.Amru je vraen poklon koji je prethodno darovao kralju, i dvojica Mekelija se vratiekui gorko razoarani.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  48/131

  48

  OKRUTNOST KUREJAV O E plemena Kurej su bivali sve vie zabrinuti otkako su se ljudi u Meki

  podijelili izmeusebe zbog Alejhiselamovog uenja. Konano je Omer ibn Hattab, jedanod uglednika Meke, zakljuio da jedini nain da se Alejhiselam uutka je da ga ubiju.Donijevi takvu odluku, smjesta krenu da ga nae.

  Usput je sreo jednog ovjeka koji odmah shvati ta je Omer naumio, pa ree:

  "Zato prvo ne pogleda ta se deava u tvojoj kui prije nego to ubije Muhammeda?Zar ne zna da je tvoja sestra Fatima muslimanka?"

  Omer se zaprepastio. Nije mogao povjerovati da je to istina. Iz istih stopa jeotiao do sestrine kue. Kada je doao pred kuu, u Fatimu i njenog mua Seida, kakonaglas ue suru Ta-Ha, poglavlje iz Kur'ana. uvi bratov glas pred vratima, Fatima brzosakri papir sa surom meu svoje haljine. Omer upade u sobu i zagalami: "Kakve su tobesmislice koje sam uo?" Fatima je sve poricala. Omera obuze huja i napade Fatiminogmua vikajui: "Rekli su mi da si pristupio Muhammedovoj vjeri!" Fatima je pokuavalada odbrani mua, ali Omer i nju udari.

  Onda priznade: "Jesmo, muslimani smo i vjerujemo u Allaha d.. i Njegovogposlanika, a ti moe raditi to ti je volja!"

  Kada je vidio njenu hrabrost i vjeru, Omeru bi ao ta je uradio, pa joj ree:"Dozvoli mi da vidim ono to sam maloprije uo da si itala kako bih mogao razumjetito je to va Poslanik donio."

  Fatima mu dade papir nakon to je uzeo abdest, kako bi bio tjelesno i duevno ist

  prije negoli ga dotakne, i nakon to joj obea da e ga vratiti kasnije.

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

  Ta Ha.Ne objavljujemo Kur'an da se mui,ve da bude pouka onome koji se boji, -objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,Milostivi, koji upravlja svemirom svim.Njegovo je to je na nebesima i to je na Zemlji i to je izmeu njih i to je pod

  zemljom!

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  49/131

  49

  Ako se tiglasno moli, - pa, On zna i to drugom tajno rekne i tosamo pomisli!Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepa imena ima!

  (Kur'an, 20:1-8)

  Dok je itao, Omer je najednom shvatio da su to najljepe rijei koje je on ikadauo i da ova vjera mora biti istinita. Odmah je poao Alejhiselamovo kui i, jo sasabljom u ruci, snano pokucao na vrata. Provirio je jedan od Alejhiselamovih najbliihsljedbenika. Kada je vidio uzbuenog Omera sa sabljom u ruci, prepade se za Poslanikovivot. Ali Alejhiselam mu ree da pusti Omera unutra i da ih ostavi nasamo.

  Alejhiselam upita Omera zato je doao, nata ovaj odgovori: "Doao sam da sezakunem da nema boga osim Allaha d.., i da si ti, Muhammede, Allahov poslanik."Dok je izgovarao ove rijei u ruci je jo uvijek drao sablju kojom je namjeravao ubitiAlejhiselama. Taj isti ma je otada koriten za odbranu Boijeg poslanika i vjere Islam.

  U to vrijeme, kad god su muslimani htjeli obaviti obredno obilaenje oko Kabe,poznato kao tavaf, morali su to raditi u tajnosti i strahu. Ali h. Omer je bio hrabar ovjek.im je izjavio svoju vjeru, otiao je pravo pred Kabu i, pred zauenim narodom Meke,usred bijela dana uinio tavaf oko asne Kabe. Niko se nije usudio ita prozboriti. Ali susada voe Kureja postali jo vie uznemireni, i poeli su gledati na Islam kao naprijetnju itavom nainu ivota u Meki. Postali su sve uzrujaniji kako se broj muslimana

  poveavao dok, na kraju, nisu odluili ubiti Muhammeda kao to je h. Omer nekoodluio.

  Kada je saznao za ove planove, Ebu Talib, Alejhiselamov amida, odmah jeposlao poruku Abdul-Muttalibovim sinovima da zaitite svog bratia, na ta su onipristali. Kada su Kurejije shvatili da ne mogu ubiti Muhammeda t zbog njihove zatite,odluili su da njega i njegove sljedbenike u potpunosti izbjegavaju. Izjava o toj odluci jebila objeena na Kabi. U njoj je reeno da niko iz grada ne smije da ima bilo ta sAlejhiselamom i njegovim ljudima, ak ni da im ne prodaje hranu i vodu.

  Isprva su muslimani nalazili podrku u Beni Haimu, ogranku Kureja kojem jeAlejhiselam pripadao. Neki od tih ljudi nisu bili muslimani, ali su pokazivali odanostsvojoj rodbini time to su zajedno s njima patili. Ipak, ivot je postajao sve tei i tei, ahrane je nestajalo. Mrnja ostalih Kurejija prema Alejhiselamovim sljedbenicima jepostala toliko velika, da kada su njegovi ashabi pokuali kupiti namirnice od jednogkaravana koji je prolazio pokraj Meke, Ebu Leheb, jedan od najeih neprijateljamuslimana, ponudio je trgovcu deset puta veu cijenu za robu. Time je onemoguiomuslimane da kupe ono to im je bilo prijeko potrebno.

  U godinama ovog groznog ophoenja desila se jedna divna stvar. Umjesto da

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  50/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  51/131

  51

  GODINA TUGEM U H A M M E D i njegovi sljedbenici su se vratili

  uobiajenom nainu ivota, ali godine tekoa su iscrpile h. Hatidu. Razboljela se iubrzo nakon toga umrla. I tako je Alejhiselam izgubio voljenu enu i prijatelja, prvuosobu koja je prihvatila Islam i pruila mu podrku. Ona mu je bila utoite u svimnevoljama, i svojom dobrotom, najbolje drutvo u njegovim patnjama. Veoma ju je volio.Ovo se desilo 619. g.n.e., u godini koja je ostala poznata kao "Godina tuge".

  Uskoro nakon toga je i Ebu Talib, Alejhiselamov amida i zatitnik, takoerumro. Ebu Talib je bio jedan od najpotovanijih ljudi Meke - jedan od starjeina Kureja.Iako nikada nije primio Islam, titio je Alejhiselama od njegovih neprijatelja. Ne samo daje ovo bio tuan dogaajza Alejhiselama, ve i opasan. Prema arapskim obiajima, kogod je pod neijom zatitom, siguran je sve dok mu je zatitnik iv. Sada kada jeAlejhiselamov amida umro, ta je zatita nestala.

  Alejhiselamovi neprijatelji su se radovali kada su ga vidjeli tako tunog, bez eneda ga utjei i amide da ga zatiti. Poeli su se ponaati prema njemu gore nego ikad

  ranije. ak su ga i djeca vrijeala. Jedan mladi mu je tavie bacio otpatke na glavu, aliAlejhiselam je produio kui ne rekavi nita. Kada mu je jedna od njegovih keriplaui pritrala da ga obrie, on je utjei govorei: "Ne plai, djevojice moja, jer Allahd.. e zatititi tvoga oca."

  Ebu Talib je bio Alejhiselamova posljednja veza sa Kurejijama i Boiji poslanikje osjeao da Islam vie ne moe napredovati u Meki, jer su srca Kurejija bila zatvorenaza njega. Zato odlui da otputuje u Ta'if, gdje se nadao da e nai podrku. Otiao jepjeke do grada koji je bio udaljen sedamdeset kilometara. Tamo je govorio na svim

  mjestima gdje su se ljudi sastajali, ali niko ga nije sasluao. Sreo je voe tri najvanijaplemena, ali ga ni oni nisu sasluali. Ne samo da nisu obraali panju na ono to jegovorio, nego su ga ismijali i naredili svojim robovima da ga izvrijeaju i kamenuju.

  Tuan, Alejhiselam napusti grad i nae tiho mjesto blizu zida na kraju grada gdjeje mogao biti sam. Tu se molio Allahu d.. ovim rijeima:

  O Allahu, Tebi se alim na moju slabost, bespomonost i malenkost pred ljudima.O Najmilostiviji, Ti si Gospodar slabih i Ti si moj Gospodar. Kome e prepustiti

  moju sudbinu? Zar strancu koji me vrijea ili neprijatelju kojem si dao mo nada

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  52/131

  52

  mnom? Ako nisi ljut na mene, nije mi stalo do toga ta e mi se desiti. Tvojezadovoljstvo moja je jedina tenja. Traim utoite u Tvome nuru koji osvjetljavatamu i od kojeg zavise ovaj i onaj svijet, da se Tvoja srdba ne bi iskahla na meni.Nema stanja i kretanja, niti snage bez Tvoje pomoi.

  Tanjir groa

  Zid uz koji je Alejhiselam sjedio bio je zid bae koja je pripadala dvojici brae.Kada su uli njegovu molitvu, saalie se na njega i poslae mu po jednom od svojihslugu tanjir groa. Prije nego to je poeo jesti Alejhiselam ree: "Bismillah" - "U imeAllaha". Sluga po imenu Addas, bijae veoma iznenaen ovim rijeima, koje nikadaranije nije uo.

  "Allaha mi", ree Addas, "to nije nain na koji govore ljudi ove zemlje."

  "Iz koje to zemlje onda ti dolazi, Addase, i koja je tvoja vjera?", upitaAlejhiselam.

  "Ja sam kranin iz asirskog grada Ninive."

  Iz grada odakle dolazi onaj dobri ovjek Junus, sin Matte", dodade Alejhiselam.

  "Otkud ti zna za njega?", zaueno e Addas.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  53/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  54/131

  54

  NONO PUTOVANJE I USPEE NA NEBOJ E D N E noi, pored Kabe, dok je Alejhiselam spavao na istom mjestu gdje je

  nekad Abdul-Muttalib obiavao spavati, probudi ga melek Debrail. Kasnije jeAlejhiselam opisao ta se dogodilo: "Ustao sam, a on me uzeo za ruku. Stao sam pokrajnjega, i on me odvede do damijskih vrata gdje me je ekala bijela ivotinja da jeuzjaem."

  Alejhiselam je priao o tome kako je uzjahao ivotinju i sa melekom Debrailompored sebe bio prebaen iz Meke u damiju El-Aksa u dalekom Jerusalimu. Tamo jeAlejhiselam zatekao Ibrahima, Musaa i Isaa meu grupom poslanika.Muhammed je bio njihov predvodnik, ili imam, u namazu. Onda su mudonesena dva pehara, jedan s vinom, a drugi s mlijekom.

  Izabrao je mlijeko, a vino odbio. Tada mu ree melek Debrail: "Ispravno siupuen ka fitri, istinskoj prirodi ovjeka, a tako e biti i tvoj ummet, Muhammede. Vinoje tebi zabranjeno."

  Alejhiselam je takoer ispriao o tome kako su proli kroz Nebesku kapiju ividjeli bezbroj meleka. Meunjima je bio Malik, uvar dehennema, koji se nikada nenasmije. Malik prie Alejhiselamu i pokaza mu dehennem i grozno stanje onih koji pateu njemu.

  Onda su meleci Alejhiselama proveli kroz sedam nebesa, jedno po jedno. Usput jeopet vidio poslanike Isaa, Musaa i Ibrahima . Alejhiselam je rekao da nikada nijevidio ovjeka slinijeg sebi od Ibrahima . Isto tako je vidio Jahjaa, Jusufa, Idrisai Haruna .

  Na kraju je stigao do Sidretul-Munteha, gdje ni jedan poslanik prije njega nijebio. Tu je Alejhiselam primio sljedeu objavu u koju muslimani vjeruju kao dio imanskiharta.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  55/131

  55

  Alejhiselam je udom prenesen

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici

  svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove:"Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih."I oni govore: "ujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru na;Tebi emo se vratiti. "

  (Kur'an, 2:285)

  Onda su ga doveli do Svjetla prisutnosti Allaha d.. gdje mu je bilo propisano da se muslimani moraju klanjati pedeset puta na dan. Alejhiselam se poslije prisjeao:

  U povratku sam prolazio pokraj Musaa , a kako vam je on dobar prijatelj!

  Pitao me je koliko mi je namaza propisano. Kada mu kazah pedeset, on ree:"Namaz je ozbiljna stvar, a tvoj narod je slab. Vrati se svome Gospodaru i zamoliGa da smanji taj broj za tebe i tvoj ummet." To sam i uradio i Allah d.. odbideset. Opet sam prolazio pored Musaa i on mi opet ponovi istu stvar; ito se tako ponavljalo sve dok nije ostalo samo pet namaza za dan i no. Musa

  mi jo jedanput dade isti savjet. Odgovorih mu da sam ve iao svomeGospodaru i molio Ga da smanji broj namaza, te da me je vie stid i da to vieneu initi. Onaj od vas koji obavi pet namaza imae nagradu kao da je klanjaopedeset.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  56/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  57/131

  57

  koju je on opisao.

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom asu noi preveo svoga roba iz Hramasvetog u Hram daleki, iju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu nekaznamenja Naa pokazali. - On, uistinu, sve uje i sve vidi.

  (Kur'an, 17:1)Tako mi zvijezde kad zalazi,va drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao!On ne govori po hiru svome to je samo Objava koja mu se obznanjuje,ui ga jedan ogromne snage,razboriti, koji se pojavio u liku svomena obzorju najviem,zatim se pribliio, pa nadnio, -blizu koliko dva luka ili blie -,i objavio robu Njegovu ono to je objavio,srce nije poreklo ono to je vidio,pa zato se prepirete s njim o onom to je vidio?On ga je i drugi put vidio,kod Sidretul-munteha,

  kod koje je dennetsko prebivalite,kadje Sidru pokrivalo ono to je pokrivalo pogled mu nije skrenuo, nije prekoraio,vidio je najvelianstvenija znamenja svoga Gospodara.

  (Kur'an, 53:1-18)

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  58/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  59/131

  59

  Doli su u Jesrib sa islamom u svojim srcima

  Uprkos svim patnjama Alejhiselamu nije bilo dozvoljeno da se bori protiv svojihneprijatelja, jer mu je Allah d.. rekao da prata onima koji ga vrijeaju, inae neesasluati njegovu poruku. Meutim, Kurejije se potpuno ogluie o Allahovu d.. rije itoliko omrznue Muhammeda i njegove sljedbenike da je Allah d.. daoVjerovjesniku Svoju dozvolu da stupi u borbu protiv onih koji pokuaju nauditi njemu ilinjegovim sljedbenicima.

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Doputa se odbrana onima koje drugi napadnu, zato to im se nasilje ini - aAllah je doista kadar da ih pomogne -, onima koji su ni krivi ni duni iz zaviaja svogaprognani samo zato to su govorili: "Gospodar na je Allah!" A da Allah ne suzbija nekeljude drugima, do temelja bi bili porueni manastiri, i crkve, i havre, a i damije u kojimase mnogo spominje Allahovo ime. A Allah e sigurno pomoi one koji vjeru Njegovupomau, - ta Allah je zaista moan i silan.

  (Kur'an, 22:39-40)

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  60/131

  60

  Kurejije su se poeli plaiti Alejhiselama, jer su shvatili da je sada postaodovoljno jak da se bori sa njima, a imao je i Allahovu d.. dozvolu za to. Isto tako suznali da je sada mogao raunti na pomo i zatitu naroda Jesriba. Vidjevi da muslimaninaputaju grad, odluili su da ubiju Alejhiselama prije nego to i on napusti Meku ipridrui se svojim sljedbenicima u Jesribu. Ponadali su se da e na taj nain unititi Islamjednom zauvijek.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  61/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  62/131

  62

  Prije nego to e pasti no u kojoj je Alejhiselam trebao biti ubijen, melekDebrail mu doei ree: "Noas nemoj spavati u svom krevetu." Alejhiselam je shvatiota se sprema, pa je kazao h. Aliji da legne u njegov krevet i da se pokrije dekom koju jeBoiji poslanik obino koristio obeavi mu da mu se nita nee desiti.

  Sa sputanjem mraka mladii iz Kureja se okupie ispred Alejhiselamove kue,ekajui ga da se pojavi. Poto se uvjerio da je h.Alija siguran, Alejhiselam izae iz kue.U tom trenutku Allah d.. mladim ratnicima oduze vid kako ne bi mogli vidjetiAlejhiselama, koji uze aku zemlje i prosu je po njihovim glavama uei ove ajete:

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Ja Sin.Tako mi Kur'ana mudrog,ti si, uistinu, poslanik,na pravom putu,po objavi Silnoga i Samilosnoga,da opominjenarod iji preci nisu bili opominjani, pa je ravnoduan!O veini njih se veobistinila Rije- zato oni nee vjerovati.Mi smo uinili da budu kao oni na ije smo vratove sindire stavilisve do podbradaka, - zato su oni glava uzdignutih,i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnulii na oi im koprenu stavili, - zato oni ne vide.

  (Kur'an, 36: 1-9)

  Mladii koji su ekali itavu no pobjesnie kada su ujutro vidjeli da je umjestoAlejhiselama iz kue izaao h. Alija. Shvatili su da je njihov plan sasvim propao.

  U meuvremenu, Muhammed je otiao do h. Ebu Bekrove kue ikazao mu: "Allah d.. mi je rekao da je dolo vrijeme da napustimo Meku."

  "Zajedno?" upita ga h. Ebu Bekr.

  "Zajedno", odgovori Alejhiselam.

  H. Ebu Bekr zaplaka od sree, jer je sada znao da je upravo Alejhiselam saputnikkoji mu je bio obean. Onda je rekao: "O Allahov poslanie, ovo su dvije kamile kojesam drao spremne za ovaj trenutak." I tako su njih dvojica krenuli prema peini naSevru, planini juno od Meke, gdje su namjeravali da se sakriju.

  Kada su izali iz grada Alejhiselam se osvrnu i ree: "Od itave Boije Zemlje, tisi Njemu i meni najdrae mjesto, i da me moj narod ne tjera, nikad te ne bih napustio."

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  63/131

  63

  Desila se udesna i divna stvar

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  64/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  65/131

  65

  DOLAZAK U JESRIBK A D A je narod Jesriba uo da je Alejhiselam napustio Meku i krenuo prema

  njihovom gradu, sa strepnjom su iekivali njegov dolazak. Svakog jutra bi odlazili naivicu grada da vide dolazi li. Konano, u ponedjeljak 27. septembra 622. g.n.e. neko ga jeugledao u daljini i poeo razglaavati svima: "Eno Muhammeda, Boiji poslanik dolazi!"Svi muslimani su izali da ga pozdrave uzvikujui: "Allahu ekber! Allah je najvei!Muhammed Resulullah je stigao!" ene i djeca su pjevali pjesme iskazujui radost to ga

  vide.Alejhiselam je uao u grad sa svojim prijateljem h. Ebu Bekrom. Veina

  tamonjih ljudi nisu ga nikad prije vidjeli, i dok su prilazili, nisu znali koji je od njihdvojice bio Boiji poslanik, sve dok h .Ebu Bekr nije podigao svoj tit da zakloniAlejhiselama od vrelog sunca. Jesrib je tada prozvan Medina, to znai "Grad."

  Tri dana je Alejhiselam bio smjeten u Kubi, naselju na ulasku u Medinu. Prvipetak nakon svog dolaska Resulullah je predvodio demat u namazu.Poslije toga, mnogi od najbogatijih ljudi su ga pozivali da ivi s njima i dijeli njihovo

  bogatstvo. Ali on je odbio i, pokazujui na svoju kamilu, Kasvu, rekao: "Pustite je nekaide," jer je znao da je kamila pod Boijom komandom i da e ga ona odvesti do mjestagdje treba odsjesti. Pustili su kamilu da hoda, dok napokon nije klekla pored kue koja jepripadala Benu Neddaru, plemenu koje je bilo u rodbinskoj vezi s Alejhiselamovommajkom. Ova kua se koristila za suenje hurmi i pripadala je dvojici siroadi, Sehlu iSuhejlu. Oni su je ponudili Alejhiselamu na poklon, ali je on insistirao da im plati, pa jetako njihov staratelj, Esed bin Zurara, koji je tu bio prisutan, sve utanaio.

  Muhammed je naredio da se na tom mjestu izgradi damija i kua za njega. Svi

  muslimani u radili kako bi to prije zavrili. ak im se i Alejhiselam pridruio. Od tadasu se muslimani tu sastajali da odluuju o vanim stvarima i da klanjaju. Zdanje je biloposve skromno i jednostavno. Pod je bio napravljen od utabane zemlje, a krov nainjenod palminog lia se naslanjao na tri debla. Dva kamena su oznaavala pravac molitve.Isprva su se vjernici okretali prema Jerusalimu, ali uskoro je pravac molitve promijenjenprema Kabi u Meki.

  Nakon izgradnje damije Alejhiselam je htio da ojaa veze izmeumuhadira iliiseljenika, koji su napustili Meku s njim, i naroda Medine, koji su bili poznati kao

  ensarije ili pomagai. Svaki ovjek iz Medine se pobratio sa jednim ovjekom iz Meke,

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  66/131

  66

  dijelei s njime sve i ponaajui se prema njemu kao prema lanu porodice. Ovo je biopoetak islamskog bratstva.

  Neka sama ide

  U prvim danima Islama, vrijeme molitve nije bilo najavljivano, tako da bimuslimani dolazili u damiju i ekali na namaz kako ga ne bi propustih. Alejhiselam jerazmiljao o tome kako da se ljudima javi da je nastupilo vrijeme namaza. Razgovarao je

  o tome sa ashabima i u poetku su predloene dvije ideje: da se pue u rog kao kodJevreja ili da se koriste drvena zvona kao kod krana. Onda je doao ovjek po imenuAbdullah ibn Zejd i rekao Alejhiselamu da je usnio san, i u tom snu vidio ovjeka uzelenom kako dridrvena zvona. Upitao je ovjeka: "Hoe li mi prodati drvena zvonakako bih mogao pozivati ljude na namaz?" ovjek je odgovorio: Bolji nain da pozivaljude na namaz je da kae:

  "Allahu ekber, Allah je najvei!", etiri puta, a potom:"Vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog ivjerujem i izjavljujem da je Muhammed Boiji poslanik.Doite na namaz, doite na namaz.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  67/131

  67

  Doite na spas, doite na spas.Allahu ekber! Allahu ekber!Samo je jedan Bog Allah!"

  Kada je Alejhiselam to uo, kazao je da je to istinsko snovienje od Allaha d...Zovnuo je h. Bilala koji je imao lijep i jak glas, i rekao mu da upravo na ovaj nainpozove ljude na namaz. H.Bilal proui ezan, i uskoro zatim h. Omer doe Alejhiselamu iree da je imao isti san, na to Muhammed odgovori : "Neka je hvalaAllahu d.. za to!"

  Ezan ili poziv na namaz, koji je Abdullah ibn Zejd usnio i koji je h.Bilal prouiopo Alejhiselamovim uputama, isti je poziv koji mi i dan - danas ujemo sa damijskihminareta irom svijeta.

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  68/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  69/131

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-Bozijeg-poslanika-Leila-Azzam-i-Aisha-Gouvemeur

  70/131

  70

  ), dvije vojske su marirale naprijed i pribliile se jedna drugoj. Sinona kia jepadala jae na strani Kurejija, inei zemlju pod njihovim nogama mekom, a kretanjeteim. Meutim, na muslimanskoj strani kia je nabila pijesak, to je muslimanimaolakalo pristup bojitu. Alejhiselam je vie volio da vojnici budu rasporeeni u redove.Dok su se postrojavali za napad, primijetio je da je neko stajao izvan stroja, ispredostalih. Alejhiselam ga bocnu strijelom sa strane govorei: "Vrati se u stroj!"

  Savad, tako se ovjek zvao, uzviknu: "Povrijedio si me, o Boiji poslanie, aAllah te poslao da bude pravedan i dobar!"

  Muhammed zadie svoju koulju i ree: "Onda ti isto uradimeni."

  ovjek mu pridje i, umjesto toga, poljubi ga na istom mjestu rekavi: "O Boijiposlanie, vidi ta nas eka, a ja modaneu preivjeti ovu bitku. Ako mi je ovo zadnjiput da budem s tobom, posljednja stvar koju elim da uinim u ivotu je ovo." Ubrzonakon to je stupio u borbu, Savad pogibe kao ehid.

  Poto je pregledao linije, Alejhiselam ode do skrovita napravljenog od palminogprua odakle je mogao komandovati bitkom. H. Ebu Bekr je ostao uz njega, dok je Sa'dibn Muaz uvao strau ispred kolibe sa jo nekoliko ensarija. Kada Pejgamberugleda ogromnu vojsku Kureja kako se sputa s planine u dolinu, sa zastavama i

  bubnjevima, poe se moliti Allahu d.. za pomo koju mu je obeao. Ovo su neke odrijei koje je uputio: "O Allahu, evo dolaze Kurejije, puni tatine i oholosti, koji sesuprotstavljaju Tebi, a Tvoga poslanika nazivaju lacem. O Allahu, ako ova mala grupa(muslimana) danas nestane, nikoga vie nee biti na Zemlji da Ti ibadet ini."

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  I kada ste od Gospodara svoga pomo zatrazili; On vam se odazvao: "Poslauvam u pomo hiljadu meleka koji e jedni za drugima dolaziti. "Allah je to zato uinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaa umirila; a

  pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar.(Kur'an, 8:9-10)

  Sprva je bitka zapoela dvobojem, kada se jedan od Kurejija zakleo da e senapiti vode iz muslimanskog rezervoara, a onda ga unititi, ili e umrijeti u tompokuaju. H. Hamza, Alejhiselamov amida, je iskoraio da se suoi s njim i usmrtio ga.Tri najvanija ovjeka iz Kureja tada istupie i izazvae na dvoboj. Muhammed

  je poslao Aliju, Hamzu i Ubejd ibn Harisa da se suoe s njima. Ubrzo nakontoga Hamza i Alija su usmrtili svoje protivnike. to se Ubejda tie, on je ranio svoga

  protivnika, ali je i sam bio ranjen, pa su njegova dva saborca smaknuli ranjenog

 • 8/7/2019 ivot-posljednjeg-B