of 24 /24
DNI XIV JANUAR 2009 Š T I R I N A J S T PRILOGA Živeti v ritmu časa vodič skozi cerkveno leto

Živeti v ritmu časa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vodič skozi cerkveno leto

Text of Živeti v ritmu časa

Page 1: Živeti v ritmu časa

DNIXIV J A N U A R 2 0 0 9

Š T I R I N A J S T

P R I L O G A

Živeti v ritmu časavodič skozi cerkveno leto

Page 2: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI�

Pasha – Kristusov prehod iz smrti v življenjeTeden ni nastal na osnovi kakega naravne-ga zakona. Ta kulturna dediščina človeštva je sad svetopisemskega razodetja. Kristja-ni so prevzeli judovski teden, ki ima sedem dni. Poudarili pa so prvi in ne zadnji dan te-dna. Na ta dan je Bog ustvaril luč in je vstal Kristus, ki je prava luč sveta. Nedelja je torej praznik Kristusovega vstajenja. Tedenskemu obhajanju velike noči v nedeljo se je verjetno že v svetopisemskem času pri-družilo obhajanje velike noči enkrat na leto. Najprej so praznovali velikončne skrivno-sti samo v noči z velike sobote na velikonoč-no nedeljo. V tem slavju so se spominjali tudi Kristusovega trpljenja in njegove smrti. To pomeni, da je bil prvi del noči posvečen ža-lovanju, jutranje ure pa veselju nad Kristu-sovim vstajenjem. V 4. stoletju so se razmere spremenile. Cesar Konstantin je podpiral kr-ščanstvo, ki so ga njegovi predhodniki še kr-vavo preganjali. Dal je zgraditi pomembne cerkve v Sveti deželi. V tem času se je v Jeru-zalemu razvila tudi navada, da so se dogod-kov iz pasijona spominjali – če je le bilo mo-goče – na kraju dogajanja. Tako je nastalo slavje velikega tedna: cvetna nedelja kot spo-min na Jezusov prihod v Jeruzalem, veliki četrtek in veliki petek. V ozadju velikonočnega praznika je judo-vska pasha. V judovskem koledarju je sedem tednov po pashalnem prazniku praznik te-dnov. Na pasho se izraelsko ljudstvo spo-minja odhoda iz Egipta, na praznik tednov – sedemkrat sedem dni (!) pozneje, pa za-veze, ki jo je Bog sklenil na Sinaju. Poveza-va s krščanstvom je očitna: velika noč je pra-znik osvoboditve iz temine greha in smrti, binkošti pa so rojstni dan Cerkve, ljudstva Nove zaveze. Zato traja velikonočni čas se-dem tednov. Od 4. stoletja naprej pa so na-

stali prazniki, ki nam kažejo določene vidike velikonočnega čudeža. Tako se danes v veli-konočni osmini spominjamo, kako se je Vsta-li prikazal učencem in učenkam štiridest dni po veliki noči Gospodovega vnebohoda in na binkoštni dan prihoda Svetega Duha. Seveda potrebuje petdesetdnevna praznič-na doba tudi ustrezen čas priprave. To je na-men postnega časa. Prva korenina te dobe je priprava katehumenov na krst, ki so ga obha-jali v velikonočni vigiliji. Poleg tega pa je to bil tudi čas pokore za tiste, ki so težko grešili, da bi bili na veliki četrtek spet sprejeti v ev-haristično skupnost in tako obnovili milost svetega krsta. Od desetega stoletja vemo, da so vernikom na prvi dan te dobe, na pepelni-co, trosili na glavo pepel – znamenje spreo-brnjenja.

Advent in božičDrugo središče cerkvenega leta je božič. Vendar moramo slikovito poudariti: adven-tni venec in božično drevo prejemata luč od velikonočne sveče in ne obratno.Razvoj adventnega časa je potekal v prvem tisočletju zelo neenotno in je prišel do ne-kega zaključka šele v misalih visokega sre-dnjega veka. Od tedaj najdemo prvo adven-tno nedeljo na začetku mašnih knjig. Zato se cerkveno leto začne na ta dan. Adventni čas poudarja dvoje: pripravo na Kristusov dru-gi prihod in pripravo na praznik Gospodove-ga rojstva.Domnevamo, da so božič obhajali v Rimu že v prvi polovici 4. stoletja. Praznik je verje-tno nadomestil poganski god nepremagane-ga sonca (natalis invicti), saj je Kristus sonce pravičnosti, ki ne zaide. Drugi osrednji pra-znik božičnega časa pa je 6. januar: praznik Gospodovega razglašenja. Na ta dan se spo-minjamo, da se je razodela Božja mislost, ki rešuje vse ljudi (Tit 2,11). To odseva v trojni vsebini praznika: v obisku modrih, Jezuso-

Živeti v ritmu časaO r i s c e r k v e n e g a l e t a

Cerkveno leto je podobno staremu drevesu. Marsikaj je bilo od vsega začetka del te rastline, drugo je pognalo šele pozneje, tretje je spet odmrlo. Marsikaj pa je brstelo preobilno. Zato je bilo treba to in ono spet odstraniti. Zadnja taka obreza tega dre-vesa je bila po 2. vatikanskem cerkvenem zboru.

Piše K l a u s E i n s p i e l e r

Vse fotografije: freske v cerkvi na Vratih

Na strani 6: freska v cerkvi na Brdu

Page 3: Živeti v ritmu časa

XIV �ŠTIRINAJST DNI

vem krstu in svatbi v Kani. Danes obhajamo praznik Jezusovega krsta v nedeljo po 6. ja-nuarju. S tem se konča božični čas (in ne, ka-kor prej, na svečnico).

Gospodovi praznikiLiturgična obnova po 2. vatikanskem cerkve-nem zboru je hotela spet poudariti, da je cer-kveno leto posvečeno skrivnosti Kristusove-ga življenja, njegove smrti in vstajenja. To se zrcali tudi v praznikih, ki so posvečeni dolo-čenim dogodkom iz Kristusovega življenja. Dva praznika sta bila prej Marijina prazni-ka – Jezusovo darovanje (svečnica) in Go-spodovo oznanjenje. Sedaj cerkev poudarja, da praznični evangeliji v prvi vrsti govori-jo o Kristusovem poslanstvu. Gospodovi pra-zniki so:Gospodovo darovanje – svečnica (2. 2.): 5. stol.,Gospodovo oznanjenje (25. 3.): 6. stol.,Jezusova spremenitev na gori (6. 8.): 6. stol.,Povišanje svetega križa (14. 9.): 4. stol.

Prazniki, posvečeni verskim skrivnostimPo svetopisemskem izročilu se ob prazni-kih spominjamo dogodkov iz zgodovine od-rešenja. V ospredju je torej Božje delovanje med ljudmi. V srednjem veku pa so kot pra-znična vsebina vedno bolj prodirale v ospre­dje tudi verske resnice. Tako obhajamo v ne-deljo svete Trojice skrivnost, da je en Bog v treh osebah. Do koncila je število teh prazni-kov močno naraslo. Po zadnji obnovi se jih je ohranilo le še nekaj. Med njimi so:nedelja svete Trojice: 1334,sveto Rešnje telo in sveta Rešnja kri: 1264,Srce Jezusovo: izvira iz poznega srednjega veka, uveden je bil leta 1856,

nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 1925.

Marijini praznikiPred koncilom je bilo obilo Marijinih prazni-kov, tako da je nastal vtis, da cerkveno leto ni posvečeno le Kristusu, temveč ob njem tudi spominu na Marijino življenje. Sedaj vlogo Marije v zgodovini odrešenja spet bolj po-jasnjujemo z zornega kota Kristusovega po-slanstva. Mnogi Marijini prazniki so nastali na Vzhodu ali v Jeruzalemu in so se v naših krajih uveljavili polagoma. Najpomembnej-ši med njimi so:brezmadežno spočetje Device Marije (8. 12.),Marija, sveta Božja mati (1. 1.): 5. stol.,obiskanje Device Marije (2. 7.): 1389.Marijino vnebovzetje (15. 8.): 6. stol..rojstvo Device Marije: (8. 9.).

Prazniki in godovi svetnikovGodovi posameznih svetnikov, predvsem mučencev, imajo deloma starejšo tradicijo kot božič ali Marijini prazniki. Življenje mu-čenca je namreč tesno povezano s Kristu-som, ki je trpel in vstal. Zato so se krajevne cerkve že od vsega začetka na dan mučeni-kove smrti zbirale ob njegovem grobu. Po-zneje so na teh mestih nastale cerkve. Pri ne-katerih svetnikih lahko dokažemo njihovo češčenje do drugega stoletja. Kajti smrtna ura mučenca je hkrati njegov rojstni dan za večno življenje.Prav koledar svetnikov nam kaže razvoj in spremembe v praznovanju cerkvenega leta vse do naših dni. Novi blaženi in svetniki, na primer Anton Martin Slomšek, dajejo tudi cerkvenemu letu nov obraz. Sredina pa bo za vselej ostal Kristus – včeraj, danes in jutri.

Srce cerkvenega leta je skrivnost Kristusove smrti in njegovega vstajenja. Iz tega srca, da ostanemo pri tej prispodobi, teče kri v vse dele telesa in se konec koncev spet vrne. Cerkveno leto bi lahko primerjali tudi z vijakom. Namen tega vijaka je, da bi skrivnost Kristusovega življenja, njegove smrti in vstajenja vedno globlje prodrla v naše življenje.

Page 4: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI� f o t o : o p e t n i k

Vodič skozi cerkveno leto n a p o d l a g i n o v e b o g o s l u ž n e k n j i g e G L O R I A

U V O D

Dve leti po izidu dvojezičnega molitvenika in pesmarice krške škofije GLORIA sedaj izhaja ta zvezek, ki naj bi bil neke vrste vodič skozi cerkveno leto na osnovi nove bo-goslužne knjige. Vsebuje dvoje:Najprej uvode, ki na kratko orišejo glavne vsebine bogo-služnega leta, bogoslužnih oblik ipd. ter osnovne infor-macije, kje to gradivo najdete v pesmarici GLORIA.Drugo težišče pa je predlog za izbiranje pesmi ob nede-ljah, slovesnih praznikih in praznikih, ki jih obhajamo tudi ob nedeljah.Ti predlogi naj bi bili pomoč pri izbiranju pesmi in psal-mov, kar pa seveda ne pomeni, da so dotični predlogi edina pot do dostojne oblike nedeljske liturgije v skladu z liturgičnimi določbami.Pri sestavi predlogov sem se oziral po naslednjih nače-lih:Predlogi so za vsa tri bogoslužna leta. Kjer leto (A, B, C) ni posebej navedeno, velja v vseh treh letih isti predlog. Splača se torej, da zvezek shranite, ker ga lahko upora-bljate tudi v naslednjih letih.Zvezek naj bi vseboval čim več pesmi iz pesmarice GLO-RIA. Zato boste našli v predlogih morda tudi gradivo, ki ga še ne poznate in ga boste morali nadomestiti z drugo literaturo.Pri vstopni pesmi sem se oziral na liturgični čas (ad-vent, božič itd.), na praznično vsebino ali glavno izpoved evangelija.Tudi psalme sem izbral iz pesmarice GLORIA. To po-meni, da predlog za psalm včasih odstopa od reda, ki je predviden. To je dovoljeno, ker so v pesmarici zbrani vsi psalmi, ki so v bogoslužni knjigi Berila in evangeliji na-vedeni v posebnem poglavju kot skupna besedila. Vča-sih sem predlagal tudi psalm, ki je del molitvenega bo-goslužja. V tem primeru ga je treba včasih tudi krajšati. Slava Očetu na koncu psalma odpade.Tudi pri ordinariju (Gospod, usmili se, Slava, Svet, Ja-gnje Božje) sem skušal doseči čim večjo pestrost. To po-meni, da se isti obrazec le približno vsako dvanajsto ne-deljo ponavlja.Ker v mnogih župnijah uporabljajo pesmarico »Slavi-mo Gospoda«, sem navedel tudi številke te knjige oz. kak drug predlog.Upam, da bodo ti predlogi spodbuda odkrivati zaklade, ki jih hrani molitvenik in pesmarica GLORIA, saj so iz-raz bogatega izročila, ki je oblikoval vernost ljudi sko-zi stoletja.

K l a u s E i n s p i e l e rReferent za Sveto pismo in liturgijo

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 5: Živeti v ritmu časa

XIV �ŠTIRINAJST DNI

m a r t i n g e i g e r

1. Človek, ki molitvenika in pesmarice GLORIA še ni tako pogosto uporabljal, se verjetno sprašuje: Kako naj se znajdem v knjigi, ki obsega 1334 strani? - Ka-

kor vsaka knjiga ima tudi GLORIA sistem, ki vodi bralca skozi poglavja.

2. V vsebinskem kazalu na strani 8 dobite pregled o zgradbi knjige. Odkrili boste, da je prvi del posve-čen cerkvenemu letu. Potek cerkvenega leta je v

tem primeru rdeča nit skozi ta del, ki se začne z adven-tom in konča s svetniki.Drugi del je posvečen obhajanju zakramentov. Vrstni red zakramentov je torej osnova tega dela. Najobširnejše po-glavje je Evharistija.Tretji del ima naslov Z Bogom na poti. V njem je zbrano, kar naj bi kristjana spremljalo na življenjski poti: češčenje Najsvetejšega, obhajanje bolnikov in slednjič pogreb.Četrti del z naslovom Pred Gospodom – zahvala in pro-šnja pa je posvečen raznim temam: Cerkev, misijon, za-hvala, vera, zaupanje, prošnja, jutro, večer itd.

3. GLORIA je dvojezični molitvenik in pesmarica kr-ške škofije. Dvojezičnost se kaže tako, da so bese-dila na levi strani v slovenskem jeziku, na desni pa

v nemščini. Tako lahko tudi tisti, ki ne znajo obeh jezikov, sodelujejo pri bogoslužju.Pesmi pa so razporejene tako, da so najprej slovenske, potem nemške, na koncu pa pesmi, ki imajo slovensko in

nemško besedilo. Pri pripravi bogoslužja se torej splača pogledati tudi v tretji del.

4. Poglavja so zgrajena po istem načelu: Na začetku so pesmi (slovenske, nemške in dvojezične), po-tem pa molitve in bogoslužni obrazci (večernice,

pobožnosti in drugo). Vrstica na čelu strani je vodič sko-zi knjigo, ki bralcu pomaga, da se hitro znajde. Tam je na-vedeno poglavje in – če potrebno – del tega poglavja (na primer: Advent – Pobožnost).

5. Kakor v vsaki knjigi je seznam na koncu najboljša pomoč pri iskanju. Ker GLORIA ni samo pesmari-ca, temveč tudi molitvenik, vsebuje seznam nekaj

področij. Prvo je seznam pesmi in spevov (stran 1266; se-znam nemških pesmi in besedil se začne na strani 1300). Tam najdete vse slovenske in večjezične pesmi, tudi otro-ške in mladinske. Večjezičnost spoznate s tem, da je na-slov pesmi naveden v verzalkah.

Za tiste, ki pripravljajo bogoslužja z otroci in mladino, je na strani 1278 še posebni seznam tako imenovanih rit-mičnih pesmi, nato pa seznam kanonov in spevov iz Ta-izéja. Tudi klici in odpevi so navedeni v posebnem se-znamu. Tistim, ki iščejo bogoslužne obrazce, besedila ali molitve pa lahko pomagajo seznami psalmov, odlomkov Svetega pisma, bogoslužnih obrazcev, litanij in molitev.

K A KO S E Z N A J D E M O V P E S M A R I C I G LO R I A?

Page 6: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI�

Adventni čas1. Advent je začetek cerkvenega leta. Beseda adven-

tus pomeni iz latinščine prevedeno prihod. V prvem delu adventnega časa nas spremlja misel o Kristuso-vem drugem prihodu v slavi, od tretje adventne ne-delje pa se spominjamo dogodkov pred Kristusovim rojstvom in se tako pripravljamo na božič. Žal je pr-vemu vidiku posvečenih le malo spevov. Zelo prilju-bljena je pesem „Vi, oblaki, ga rosite“ (GLORIA 11). Nastala je na osnovi starega odpeva iz knjige prero-ka Izaija, ki željno pričakuje odrešenikov prihod.

2. Osnovno besedilo adventa je prav gotovo napo-ved Jezusovega rojstva. Le­ta igra v krščanski po-božnosti pomembno vlogo, saj jo mnogi v obliki an-gelovega češčenja vsak dan molijo. Tudi adventna pobožnost (GLORIA 59) naj bi pomagala, da premi-šljujemo učlovečenje Božjega Sina. Slavje luči, ki je na začetku te pobožnosti, nas uvaja v motiv svetlo-be, ki preganja temo; to je zelo priljubljen vidik ad-venta.

3. V molitveniku in pesmarici GLORIA je mnogo gra-diva za bogoslužja in skupno molitev: adventne pe-smi (od GLORIA 11), adventne večernice (GLORIA 45) in adventna pobožnost (GLORIA 59).

4. V adventu več družin kot sicer goji skupno moli-tev. Tam, kjer nosijo kip Marije od enega doma do drugega, se ponuja pesem „Kdo trka še“ (GLORIA 42). Rožni venec je opisan v GLORIA 358, primer-ne kitice pa so v GLORIA 303. Poleg tega za molitev v družini lahko prevzamemo nekatere dele večer-nic ali pobožnosti, na primer litanije Jezusa Kristu-sa (GLORIA 61).

1 . a d v e n t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44Leto B: Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37Leto C: Jer 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36Vstopni spev: Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11; SG 21)Kyrie: GLORIA 498; SG 283Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 528; SG 336 Leto B in C: GLORIA 513; SG 313Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrsticoDarovanje: Svetniki vsi (GLORIA 44) oz. SG 394Svet: GLORIA 657; SG 394Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: V revi zdihuje celo stvarjenje (GLORIA 18; SG 20)

2 . a d v e n t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12Leto B: Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 Pt 3,8-14; Mr 1,1-8Leto C: Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

Vstopni spev: Kedaj, Zveličar, prišel boš (GLORIA 15; SG 14)Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 101; SG 316 Leto B in C: GLORIA 51; SG 312Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrsticoDarovanje: Čuj iz višav veseli glas (GLORIA 19; SG 13)Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 14; SG 26)

3 . a d v e n t n a n e d e l j a , v i jo l ičasta a l i rožnataBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 35,1-6a.10; Ps 146,6c-10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11Leto B: Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,47-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28Leto C: Sof 3,14-18a; Iz 12,2-3.4b-6; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18Vstopni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13; SG 25)Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Spev z odpevom: Leto A in C: GLORIA 513; SG 313Leto B: GLORIA 213; SG 38Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrsticoDarovanje: Kmalu bo zasijala luč (GLORIA 21) oz. SG 18Svet: GLORIA 504; SG 393Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Poslan z nebes je angel (GLORIA 16; SG 18)

4 . a d v e n t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24Leto B: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38Leto C: Mi 5,1-4; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45Vstopni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 14; SG 26)Kyrie: GLORIA 498; SG 283Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 49 oz. SG 312Leto B in C: GLORIA 51; SG 312Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrsticoDarovanje: Blizu je Bog (GLORIA 43) oz. SG 406Svet: GLORIA 505; SG 383Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Je angel Gospodov (GLORIA 350; SG 171)

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 7: Živeti v ritmu časa

XIV �ŠTIRINAJST DNI

Božični čas1. Božični čas ima dve žarišči. V božični osmini je v ospredju predvsem motiv učlovečenja Božjega Sina. Zato sta praznik Gospodovega rojstva (25. 12.) in pra-znik Božje matere Marije (1. 1.) tesno med seboj pove-zana. Drugo žarišče pa je praznik Gospodovega raz-glašenja (6. 1.). To ni zgolj praznik treh kraljev. Na ta dan se spominjamo, da se je Kristus razodel narodom kot zveličar sveta. Z njim je povezan tudi praznik Je-zusovega krsta, saj je Bog sam izpričal, da je Jezus nje-gov ljubljeni Sin, ko je bil le­ta krščen v Jordanu.

2. Poglavje Božični čas molitvenika in pesmari-ce GLORIA vsebuje pesmi (od GLORIA 63), večer-nice (GLORIA 95) in meditacijo papeža Benedikta (GLORIA 106). Nekatere pesmi so značilne za Koro-ško in posebnost te knjige: „Le gor, le gor“ (GLORIA 72), „Čakali smo novega leta dan“ (GLORIA 75), „Na samo jutro svečnico“ (GLORIA 79) ter sodobna pe-sem Lenčke Kupper „Božična noč ti blažena“ (GLO-RIA 78).

3. Božični čas se začne s praznikom Gospodovega roj-stva (25. 12.), konča pa se s praznikom Jezusovega kr-sta, to je nedelja po prazniku Gospodovega razglaše-nja (6. 1.). Od tedaj ni več primerno, da pri bogoslužju pojemo božične pesmi. Tudi znamenja božiča naj bi po tej nedelji pospravili. Pred obnovo liturgije je bila svečnica konec božičnega časa, ki je trajal 40 dni. Da-nes je svečnica praznik, ki je sicer vsebinsko povezan z božičem (kakor tudi praznik Gospodovega oznane-nja 25. marca), ni pa del božičnega časa.

G o s p o d o v o r o j s t v o – b o ž i č ( 2 5 . 1 2 . ) – p o l n o č n i c a , b e l aBesedno bogoslužje: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14Vstopni spev: Glej zvezdice Božje (GLORIA 63; SG 42) Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 96; SG 314Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje: Rajske strune (GLORIA 66; SG 54)Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Sveta noč (GLORIA 92; SG 57)

G o s p o d o v o r o j s t v o – b o ž i č ( 2 5 . 1 2 . ) – z o r n a m a š a , b e l aBesedno bogoslužje: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20Vstopni spev: Hej, pastirci (GLORIA 73) oz. SG 50Kyrie: GLORIA 434; SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 353 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Dete rajsko, Dete sveto (GLORIA 77; SG 41)

G o s p o d o v o r o j s t v o – b o ž i č ( 2 5 . 1 2 . ) – d n e v n a m a š a , b e l aBesedno bogoslužje: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18Vstopni spev: Božji nam je rojen Sin (GLORIA 64; SG 40)Kyrie: GLORIA 498; SG 283Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315Aleluja: GLORIA 535 oz. SG 350 z vrsticoDarovanje: Hitite, kristjani (GLORIA 93; SG 43)Svet: GLORIA 500; SG 285Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Kaj se vam zdi (GLORIA 65; SG 45)

N e d e l j a v b o ž i č n i o s m i n i – S v e t a d r u ž i n a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23Leto B: Berili in psalm glej leto A ali: 1 Mz 15,1-6; 21,1-3; Ps 105,1-6.8-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40Leto C: Berili in psalm glej leto A ali: 1 Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.5-6.9-10; 1 Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52Vstopni spev: Imena mi najslajša so (GLORIA 74; SG 61)Kyrie: GLORIA 498; SG 283Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoDarovanje: Tako je Oče vzljubil svet (GLORIA 94) oz. SG 62Svet: GLORIA 545 oz. SG 386Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Božična noč ti blažena (GLORIA 78) oz. SG 50

O s m i n a G o s p o d o v e g a r o j s t v a – S v e t a B o ž j a m a t i M a r i j a ( 1 . 1 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: 4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21Vstopni spev: Čakali smo novega leta dan (GLORIA 75) oz. SG 40Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: GLORIA 96; SG 314

Page 8: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI�

Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoDarovanje: Angelsko petje (GLORIA 68; SG 39)Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Tam stoji pa hlevček (GLORIA 70; SG 56)

D r u g a n e d e l j a p o b o ž i č u , b e l aBesedno bogoslužje: Sir 24,1-4.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18Vstopni spev: Le gor, le gor (GLORIA 72) oz. SG 48Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283Slava, svet: GLORIA 657; SG 394Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315Aleluja: GLORIA 534 oz. SG 348 z vrsticoDarovanje: Kaj se vam zdi (GLORIA 65; SG 45)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Poslušajte, vsi ljudje (GLORIA 67; SG 50)

G o s p o d o v o r a z g l a š e n j e ( 6 . 1 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12Vstopni spev: Na kamelah jezdijo (GLORIA 76; SG 47)Asperges: GLORIA 508; SG 397ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: GLORIA 101; SG 316Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: In povedat so prišli (GLORIA 69; SG 44)Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Dete rajsko, dete sveto (GLORIA 77; SG 41)

J e z u s o v k r s tBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Apd 10,34-38; Mt 3,13-17Leto B: Berili in psalm glej leto A ali: Iz 55,1-11; Iz 12,2-6; 1 Jn 5,1-9; Mr 1,7-11Leto C: Berili in psalm glej leto A ali: Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1-4.24-25.27-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22Vstopni spev: Hvalim te ponižno (GLORIA 415) oz. SG 263Asperges: Svet narod (GLORIA 421) oz. SG 265ali Kyrie: GLORIA 494 oz. SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 101; SG 316Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 542; SG 410Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

Postni čas1. Postni čas ima dva dela – na začetku so liturgična besedila posvečena motivu pokore in spreobrnjenja, nato pa prevladuje motiv Kristusovega trpljenja. To naj bi izrazili tudi z izbiro pesmi. Primerne pesmi, ki opevajo motiva človekove grešnosti in pokore oz. Bož-jega usmiljenja so navedene v molitveniku in pesmari-ci GLORIA na strani 832.

2. V teh dneh se mnogi pripravljajo na zakrament sprave, da bi lahko dostojno obhajali čas, v katerem se spominjamo Kristusove smrti in njegovega vstajenja. Poglavje Sveta pokora v molitveniku GLORIA vsebu-je molitve za pripravo na spoved (GLORIA 678 idr.), molitve za kesanje (GLORIA 683 idr.), obred sprave (GLORIA 688; SG 496) ter molitev v zahvalo (GLO-RIA 692). Poleg tega lahko izprašujemo vest po vzor-cu, ki se usmerja po desetih zapovedih (GLORIA 694). Na spoved se lahko pripravimo s spokornim bogosluž-jem, ki ga lahko vodi tudi molivec ali molivka (GLO-RIA 696; SG 492).

3. GLORIA vsebuje za postni čas dve obliki večernic: prva, ki poudarja motiv pokore, je bolj primerna za prvi del posta, druga, ki poudarja motiv Kristusove-ga trpljenja, pa je primerna za drugi del postnega časa od pete postne nedelje naprej. Obe obliki večernic lah-ko molimo tudi med letom, na primer v petkih, ko pre-mišljujemo Kristusovo trpljenje ali ob dnevih, ki imajo značaj pokore. Take večernice lahko vodi tudi moli-vec. oz. molivka.

4. Pobožnost križevega pota, ki jo molimo v postu, nam pomaga, da premišljujemo Kristusovo trpljenje. GLORIA vsebuje dva napeva pesmi „O pridite stvari“ (GLORIA 153; SG 773 in GLORIA 154; SG 776) ter kri-žev pot (Gloria 156; SG 64).

5. Molitev rožnega venca lahko v postnem času pote-ka tako, da po vsaki desetki žalostnega dela rožnega venca zapojemo primerno kitico pesmi „Duša, le poj-di z mano“ (GLORIA 108; SG 778), „Liepa roža“ (GLO-RIA 121) ali „Na oljsko goro pelje pot (GLORIA 305; SG 784: napev: „Kraljica venca rožnega“). Po deset-ki za verne duše v vicah in za sklep pa lahko zapojemo četrto oz. peto kitico pesmi „Je angel Gospodov ozna-nil Mariji“ (GLORIA 350; SG 171).

6. V ponedeljek po 5. postni nedelji obhajamo na Ko-roškem praznik s trnjem kronane Božje glave. Njej v čast v mnogih župnijah obhajamo pobožnosti. Za tako pobožnost ponuja GLORIA nekaj gradiva: pesem „Ti-sočkrat pozdravljena“ (GLORIA 114 in 115; SG 80 in 82), litanije trpljenja Jezusa Kristusa (GLORIA 158) in molitev v čast s trnjem kronani Božji glavi (GLO-RIA 161).

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 9: Živeti v ritmu časa

XIV �ŠTIRINAJST DNIŠTIRINAJST DNI �XIV

P e p e l n i c a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6b.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18Vstopni spev: Oh, prizanesi (GLORIA 118; SG 77)Kyrie: Odpade.Spev z odpevom: GLORIA 515; SG 317Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoDarovanje, svet in obhajilo: GLORIA 507; SG 395Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697

1 . p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: 1 Mz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6a.12-14.17; Rim 5,12-19; Mt 4,1-11Leto B: 1 Mz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15Leto C: 5 Mz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13Vstopni spev: Oh, prizanesi (GLORIA 118; SG 77)Kyrie: GLORIA 613 oz. SG 299Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 515; SG 317Leto C: GLORIA 516; SG 319Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoDarovanje, svet in obhajilo: GLORIA 503; SG 392Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697

2 . p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: 1 Mz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9Leto B: 1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b-34; Mr 9,2-10Leto C: 1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36Vstopni spev: Jezus naj živi (GLORIA 284; SG 419)Kyrie: GLORIA 434; SG 697Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 516; SG 319Leto B: GLORIA 974 oz. SG 319Leto C: GLORIA 523; SG 331Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 540; SG 409Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425)

3. p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 17,3-7; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42Leto B: 2 Mz 20,1-17; Ps 19,8-11; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25Leto C: 2 Mz 3,1-8.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9Vstopni spev: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 398Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332Leto B: GLORIA 521; SG 337Leto C: GLORIA 526; SG 335Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 541; SG 413Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

4 . p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t a a l i r o ž n a t aBesedno bogoslužje: Leto A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41Leto B: 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21Leto C: Joz 5,9-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32Vstopni spev: Leto A in B: Ti si ta luč sveta (GLORIA 840) oz. SG 391Leto C: Cesta zvabila me je (GLORIA 123) oz. SG 391Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330Leto B: GLORIA 516; SG 319Leto C: GLORIA 522; SG 326Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 542; SG 410Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

5 . p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t aBesedno bogoslužje: Leto A: Ezk 37,12-14; Ps 130,1-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45Leto B: Jer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33Leto C: Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11Vstopni spev: Kraljevo znamnje, križ stoji (GLORIA 109; SG 66)Kyrie: GLORIA 613 oz. SG 697Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 140; SG 318Leto B: GLORIA 515; SG 317Leto C: GLORIA 516; SG 319Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoDarovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 392Svet: GLORIA 545 oz. SG 392Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443)

C v e t n a n e d e l j a , r d e č aBesedno bogoslužje: Leto A: Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24b; Flp 2,6-11; Mt 26,14-75; 27,1-66Leto B: Mr 11,1-10 ali Jn 12,12-16; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24b; Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47Leto C: Lk 19,28-40; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24b; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56Spomin Gospodovega vhoda v Jeruzalem:Odpev: GLORIA 222; SG 338Sprevod v cerkev: GLORIA 162; SG 87Maša:Spev z odpevom: GLORIA 146; SG 320Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 509; SG 401Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Milo, milo Jezus prosi (GLORIA 113, SG 78)

Page 10: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI10

Sveto velikonočno tridnevjeVelikonočno tridnevje je jedro cerkvenega leta. Zato je posebno gradivo za ta bogoslužja zbrano v pesma-rici GLORIA v posebnem poglavju (št. 165­172). Na veliki četrtek in na veliki petek pojemo poleg tega primerne pesmi iz poglavja „postni čas“. Pesmi za ve-likonočno vigilijo pa so zbrane v poglavju „velikonoč-ni čas“.

V e č e r n a m a š a v e l i k e g a č e t r t k a , b e l aBesedno bogoslužje: 2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15.16b-18; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15Vstop: Hvali, Sion, Rešenika (GLORIA 261, SG 142)Kyrie: GLORIA 434; SG 697Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 974 oz. SG 319Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoUmivanje nog: Večerja zadnja, 2.-4. kitica (GLORIA 111; SG 85)Darovanje: Ubi caritas (GLORIA 887) oz. SG 397Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)Zahvalna pesem: Večerja zadnja (GLORIA 111; SG 85) – če te pesmi nismo peli pri umivanju nogPrenos Najsvetejšega: Pange, lingua – Jezik moj (GLORIA 269 oz. SG 488)Molitev pred Najsvetejšim: Oljsko goro (GLORIA 112; SG 81); Bodi tu (GLORIA 889)

V e l i k i p e t e k , r d e č aBesedno bogoslužje: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2ab.6.12ad-13.15-17.25; Heb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42Spev z odpevom: Psalm 31* - odpev: GLORIA 165 ali GLORIA 146; SG 320Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico

Povabilo k češčenju križa: GLORIA 166; SG str. 130Spevi med češčenjem križa: Odpev za očitanja: GLORIA 169Odpev za pesem „Jezik moj“: GLORIA 167; SG 318Kraljevo znamnje, križ stoji: GLORIA 109; SG 66Obhajilo: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425)

V e l i k o n o č n a v i g i l i j a , b e l aSprevod z velikonočno svečo: GLORIA 170Besedno bogoslužje: Predvidenih je sedem beril iz Stare zaveze. Brati je treba vsaj tri berila.Prvo berilo: 1 Mz 1,1-2,2Spev z odpevom: Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c ali Ps 33,4-7.12-13.20.22. GLORIA 517(I); SG 322Drugo berilo: 1 Mz 22,1-18Spev z odpevom: Ps 16,5.8-11 (glej v primernih priročnikih)Tretje berilo: 2 Mz 14,15-15,1Spev z odpevom: 2 Mz 15,1-6.17-18. GLORIA 517(II); SG 322Četrto berilo: Iz 54,5-14Spev z odpevom: Ps 30,2.4-6b.11-12a.13b (glej v primernih priročnikih)Peto berilo: Iz 55,1-11Spev z odpevom: Iz 12,2-6 (glej v primernih priročnikih)Šesto berilo: Bar 3,9-15.32-4,4Spev z odpevom: Ps 19,8-11. GLORIA 521; SG 337Sedmo berilo: Ezk 36,16-17a.18-28Spev z odpevom: Ps 42,3.5bc; 43,3-4 ali Ps 51,12-15.18-19. GLORIA 515; SG 317Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom Aleluja: Psalm 118,1-2.16-17.22-23. GLORIA 518; SG 321. Aleluja (GLORIA 171; SG 116).Evangelij: Leto A: Mt 28,1-10. Leto B: Mr 16,1-7. Leto C: Lk 24,1-12.Litanije vseh svetnikov: GLORIA 172; SG 117Pri kropljenju z blagoslovljeno vodo: V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413; SG 265)Darovanje: Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174; SG 124)Svet: GLORIA 500; SG 285Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilo: Kristus je vstal (GLORIA 182; SG 126)Obred pri Božjem grobu: Aleluja (GLORIA 171; SG 116). Zve-ličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135)Po procesiji: Zahvalna pesem (GLORIA 830; SG 788)Evharistična pesem: V zakramentu vse svetosti (GLORIA 263; SG 487)Po blagoslovu: O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176; SG 121)

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 11: Živeti v ritmu časa

XIV 11ŠTIRINAJST DNI

Velikonočni čas1. V velikonočnem času se spominjamo Kristusove-

ga vstajenja, njegovega vnebohoda in prihoda Sve-tega Duha. Ti dogodki so tesno med seboj poveza-ni, zrcalijo pa se tudi v posebnih praznikih, ki so jim posvečeni. Kristus je v času, ko so Judje ohajali pa-sho, umrl in vstal. Zato vsebuje molitvenik in pesma-rica GLORIA popolno besedilo psalma 118, saj je ju-dovskem in krščanskem bogoslužju osrednji psalm, ki opeva velikonočno skrivnost (prim. GLORIA 220 in 222).

2. V velikonočnem času imajo tako imenovane krstne večernice bogato tradicijo. Stari viri pripovedujejo, da je papež med večernicami z občestvom šel h kr-stilnici in se tam hvaležno spomnil zakramenta sve-tega krsta, ki nas povezuje z vstalim Kristusom. V molitveniku in pesmarici GLORIA 205 so slove-sne večernice za velikonočni čas, ki se končajo z ob-novitvijo krstnih obljub (GLORIA 215). Poleg tega je primerno, da tudi med sveto mašo bolj pogosto kot sicer kesanje nadomestimo z obredom kroplje-nja (asperges). Primerne pesmi so v poglavju „Krst“ (GLORIA 413­416 in 421).

3. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje poleg tega še velikonočno pobožnost (GLORIA 224). Tako lah-ko premišljujemo najvažnejše vsebine velikonoč-nega časa – Jezusovo vstajenje in njegov vnebohod, prihod Svetega Duha in pričakovanje Kristusovega drugega prihoda v slavi. Pobožnost lahko opravimo tudi meseca maja, saj premišljujemo z molitvijo ro-žnega venca in marijansko pesmijo tudi vlogo Marije v velikonočni zgodovini našega odrešenja.

4. Četrta velikonočna nedelja nam predstavi lik dobre-ga pastirja. Zaradi tega je ta nedelja posvečena tudi molitvi za duhovne poklice. Seveda naj le-ta ne bi bila omejena samo na to slovesnost. V molitveniku in pesmarici GLORIA je za take namene vzorec mo-litvene ure za duhovne poklice (GLORIA 704). Po-leg tega vsebuje nekaj krajših molitev v ta namen (od GLORIA 708) ter litanije za duhovne poklice (GLO-RIA 713).

5. Štirideset dni po velikonočni nedelji obhajamo slo-vesni praznik Gospodovega vnebohoda. Z njim se začne doba priprave na binkoštni praznik, ki je hkra-ti sklep velikonočnega časa. Do binkošti lahko po-jemo velikonočne pesmi, v dneh pred binkoštmi pa tudi pesmi, v katerih prosimo za darove Svetega Duha (od GLORIA 226).

6. Molitev in prošnja za prihod Svetega Duha je važna spremljevalka v času priprave na binkoštni dan, ni

pa omejena na ta praznik. Dobro je, da tudi med le-tom molimo za darove Svetega Duha. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje posebno poglavje – „Binkošti – Sveti Duh“. V njem so primerne pesmi (od GLORIA 226), večernice (GLORIA 237), pobo-žnost k Svetemu Duhu (GLORIA 245), litanije Sve-tega Duha (GLORIA 247) ter molitve (od GLORIA 249).

V e l i k o n o č n a n e d e l j a – d n e v n a m a š a , b e l aBesedno bogoslužje: Apd 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9 oz. zvečer Lk 24,13-35Vstopni spev: Dan presveti, dan veselja (GLORIA 181; SG 120)Asperges: GLORIA 503; SG 392ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 503; SG 392Spev z odpevom: GLORIA 518; SG 321Pesem slednica: GLORIA 203Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrsticoDarovanje: Skalovje groba se razgane (GLORIA 184; SG 133)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175; SG 127)

2 . v e l i k o n o č n a – b e l a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,42-47; Ps 118,2-4.13-15.22-24; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31Leto B: Apd 4,32-35; Ps 118,2-4.16-18.22-24; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31Leto C: Apd 5,12-16; Ps 118,2-4.22-26; Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31Vstopni spev: Hvalim te ponižno (GLORIA 415) oz. SG 263Asperges: V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413; SG 265)ali Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava, svet: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: GLORIA 518; SG 324Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrsticoDarovanje: Zveličar gre iz groba (GLORIA 179; SG 134)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Zveličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135)

3 . v e l i k o n o č n a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,14.22-33; Ps 16,1-2.5.7-10.11; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35Leto B: Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7.9; 1 Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48Leto C: Apd 5,27-32.40-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19Vstopni spev: Leto A in B: Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174; SG 124)Leto C: Sta šla učenca (GLORIA 204) oz. SG 133Asperges: GLORIA 507; SG 395ali Kyrie: GLORIA 434; SG 697Slava, svet: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: GLORIA 519; SG 323Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrsticoDarovanje: Premisli danes, kristjan (GLORIA 183; SG 129)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilo: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)

4 . v e l i k o n o č n a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 Pt 2,20b-25; Jn 10,1-10Leto B: Apd 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18Leto C: Apd 13,14.43-52; Ps 100,1-3.5; Raz 7,9.14b-17; Jn 10,27-30

Page 12: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI1�

Vstopni spev: Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855; SG 437)Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava: GLORIA 486; SG 308Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330Leto B: GLORIA 518; SG 324 Leto C: GLORIA 525; SG 334Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrsticoDarovanje: Danica svetila je v mirno še noč (GLORIA 178; SG 122)Svet: GLORIA 487; SG 310Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 787

5 . v e l i k o n o č n a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12Leto B: Apd 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8Leto C: Apd 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Raz 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35Vstopni spev: Minil je dan trpljenja (GLORIA 185; SG 128)Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 519; SG 323 Leto C: GLORIA 527; SG 329Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrsticoDarovanje: Raduj, nebeška se Gospa (GLORIA 180; SG 130)Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 421Zahvalna pesem v letu B: Jezus, ti si vinska trta (GLORIA 729; SG 472)

6 . v e l i k o n o č n a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 8,5-8.14-17; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; 1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21Leto B: Apd 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17Leto C: Apd 15,1-2.22-29; Ps 67,2-4a.5-6.8; Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29Vstopni spev: Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175; SG 127)Asperges: GLORIA 508; SG 397ali Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: GLORIA 519; SG 323 Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrsticoDarovanje: O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176; SG 121)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434)

G o s p o d o v v n e b o h o d , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20Leto B: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 4,1-13; Mr 16,15-20Leto C: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Heb 9,24-28; 10,19-23 ali Ef 1,17-23; Lk 24,46-53Vstopni spev: Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186; SG 136)Asperges: GLORIA 509; SG 401ali Kyrie: GLORIA 605 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 509; SG 401Spev z odpevom: GLORIA 520 oz. SG 323 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrsticoDarovanje: Zveličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697

Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

7 . v e l i k o n o č n a n e d e l j a , b e l aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 1,12-14; Ps 27,1.4.7-8; 1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11aLeto B: Apd 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11b-19Leto C: Apd 7,55-60; Ps 97,1.2b.6.7c.9a; Raz 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26Vstopni spev: Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186; SG 136)Asperges: GLORIA 657; SG 394ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 657; SG 394Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331Leto B: GLORIA 526; SG 335Leto C: GLORIA 520 oz. SG 323 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrsticoDarovanje: S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226; SG 140)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 421

B i n k o š t n a n e d e l j a , r d e č aBesedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23Leto B: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.29-31.34; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27; 16,12-15Leto C: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23Vstopni spev: S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226; SG 140)Asperges: Aleluja. Svet narod (GLORIA 421) oz. SG 266ali Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 238; SG 325 Pesem slednica: Pridi, pridi, Sveti Duh (prim. lekcionar)Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrsticoDarovanje: Veni Sancte Spiritus (GLORIA 236) oz. SG 141Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh (GLORIA 233) oz. SG 139

Gospodovi prazniki med letomN e d e l j a p o b i n k o š t i h : S v e t a T r o j i c a , b e l aSveti Trojici je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA posebno poglavje, v katerem sta primerna pesem in moli-tev (GLORIA 257 in 259). Najbolj pomembni slavospev Tro-edinemu Bogu pa je spev Slava Bogu na višavah. Zato bi bilo prav na ta praznik dobro, če bi zapeli ta spev s popolnim li-turgičnim besedilom in ne le kitico kake mašne pesmi (prim. GLORIA 486, 490, 495, 499).

Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 34,4b-6.8-9; Dan 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 13: Živeti v ritmu časa

XIV 1�ŠTIRINAJST DNI

Leto B: 5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20Leto C: Prg 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15Vstopni spev: Trojica sveta, vir moči (GLORIA 257) oz. SG 435Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 989 oz. SG 329Leto B: GLORIA 525; SG 334Leto C: GLORIA 991 oz. SG 329Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 409Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

Č e t r t e k p o p r a z n i k u S v e t e T r o j i c e : S v e t o R e š n j e t e l o i n k r i , b e l aPrazniku svetega Rešnjega telesa je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA posebno poglavje, ki se začne s števil-ko 261. Na strani 396 so navedeni spevi iz drugih poglavij, ki jih lahko pojemo na ta praznik ali pri evharističnem češčenju. Za procesijo z Najsvetejšim pa so od številke 266 naprej na-vedeni primerni odpevi.

Besedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 8,2-3.14b-16a; Ps 147,12-15.19-20; 1 Kor 10,16-17; Jn 6,51-58Leto B: 2 Mz 24,3-8; Ps 116,12-13.15-18; Heb 9,11-15; Mr 14,12-16.22-26Leto C: 1 Mz 14,18-20; Ps 110,1-4; 1 Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17Vstopni spev: Praznika svetega danes radujmo se (GLORIA 262; SG 143)Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 522; SG 326Leto B: GLORIA 974 oz. SG 326Leto C: GLORIA 206 oz. SG 326Pesem slednica: Hvali, Sion, Rešenika (GLORIA 261; SG 142)Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425)

P e t e k p o d r u g i n e d e l j i p o b i n k o š t i h : S r c e J e z u s o v o , b e l aV Srcu Jezusovemu, ki ga častimo tudi vsak prvi petek v me-secu, se nam razodeva skrivnost Božjega usmiljenja. V mo-litveniku in pesmarici GLORIA je češčenju Srca Jezusovega posvečeno posebno poglavje, ki vsebuje pesmi (od GLORIA 271), pobožnost (GLORIA 278) in litanije Srca Jezusovega (GLORIA 280).

Besedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 7,6-11; Ps 103,1-4.6-8.10; 1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30Leto B: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37Leto C: Ezk 34,11-16; Ps 23,1-6; Rim 5,5b-11; Lk 15,3-7Vstopni spev: Presveto Srce slavo (GLORIA 272; SG 153)Kyrie: GLORIA 434 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 540; SG 409Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 526; SG 335Leto C: GLORIA 734; SG 330Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoDarovanje: Božje milostno Srce (GLORIA 276; SG 147)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

Čas med letom2 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34Leto B: 1 Sam 3,3-10.19; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42Leto C: Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11Vstopni spev: Je Jezus k Jordanu prišel, 1.-3. kitica (GLORIA 304) oz. SG 436Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava: GLORIA 486; SG 308Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 524; SG 332 Leto C: GLORIA 96 oz. SG 332Aleluja: GLORIA 643 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: GLORIA 503; SG 392Svet: GLORIA 487; SG 310Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425)

3 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 8,23b; 9,1-3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23Leto B: Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20Leto C: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21Vstopni spev: Bodi pozdravljena, luč blagovesti (GLORIA 780; SG 498)Kyrie: GLORIA 659 oz. 697Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331Leto B: GLORIA 513; SG 313Leto C: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 644 oz. SG 357 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 541; SG 413Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

4. n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Sof 2,3; 3,12-13; Ps 146,6c-10; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12aLeto B: 5 Mz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28Leto C: Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,1-6.15.17; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30Vstopni spev: Leto A: O moj Bog, dopusti mi (GLORIA 878) oz. SG 399Leto B in C: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 399Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329Leto B: GLORIA 524; SG 332Leto C: GLORIA 524; SG 332Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrsticoSvet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 452

5 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16Leto B: Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39Leto C: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7c-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Page 14: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI1�

Vstopni spev: Leto A: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 393Leto B: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 393Leto C: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 393Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 504; SG 393Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 241 oz. SG 334Leto C: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 393Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443)

6 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Sir 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37Leto B: 3 Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-2.5.10-11; 1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45Leto C: Jer 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26Vstopni spev: Leto A: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 383Leto B: Skupaj zdaj stopimo (GLORIA 843) oz. SG 383Leto C: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 383Kyrie: GLORIA 498; SG 283Slava, svet: GLORIA 505; SG 383Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 899 oz. SG 333Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoDarovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)

7 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 3 Mz 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48Leto B: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; Ps 41,2-5.13-14; 2 Kor 1,18-22; Mr 2,1-12Leto C: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38Vstopni spev: Leto A in C: Vlij ljubezni v srce (GLORIA 885) oz. SG 386Leto B: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 386Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: Leto A in C: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoDarovanje: GLORIA 506; SG 386Svet: GLORIA 545 oz. SG 386Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421)

8 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9b; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34Leto B: Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 2 Kor 3,1b-6; Mr 2,18-22Leto C: Sir 27,4-7; Ps 92,2-3.13-16; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45Vstopni spev: Leto A: Pesem vesela naj Gospoda slavi (GLO-RIA 814) oz. SG 395Leto B: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405)Leto C: Ponižno stopimo pred Božji oltar (GLORIA 510; SG 387)

Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 525; SG 334Leto B: GLORIA 526; SG 335Leto C: GLORIA 524; SG 332Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428)

9 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 11,18.26-28.32; Ps 31,2-4.17.25; Rim 3,21-25a.28; Mt 7,21-27Leto B: 5 Mz 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mr 2,23-3,6Leto C: 1 Kr 8,41-43; Ps 117,1-2; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10Vstopni spev: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 397Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332Leto B: GLORIA 525; SG 334Leto C: GLORIA 527; SG 329Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: GLORIA 661 oz. SG 397Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420)

1 0 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Oz 6,3-6; Ps 50,1.8.12-15; Rim 4,18-25; Mt 9,9-13Leto B: 1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-8; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35Leto C: 1 Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-13; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17Vstopni spev: Leto A: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 392Leto B in C: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 392Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 503; SG 392Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 140; SG 318Leto C: GLORIA 523; SG 331 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443)

1 1 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 19,2-6a; Ps 100,1-3.5; Rim 5,6-11; Mt 9,36-38; 10,1-8Leto B: Ezk 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34Leto C: 2 Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3Vstopni spev: Leto A: Njive so bele (GLORIA 782; SG 787)Leto B: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 383Leto C: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 383Kyrie: GLORIA 485 oz. SG 307Slava, darovanje, svet: GLORIA 505; SG 383Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 525; SG 334Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 526; SG 335 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

12 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Jer 20,10-13; Ps 69,8-9a.10a.14

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 15: Živeti v ritmu časa

XIV 1�ŠTIRINAJST DNI

ab.17.33a.34a.35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33Leto B: Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2 Kor 5,14-17; Mr 4,35-41Leto C: Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24Vstopni spev: Leto A: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436)Leto B: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 386Leto C: Gospod si časov (GLORIA 299) oz. SG 386Kyrie: GLORIA 666 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 506; SG 386Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331Leto B: GLORIA 525; SG 334Leto C: GLORIA 952; SG 333Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 352 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)

1 3 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 2 Kr 4,8-11.14-16a; Ps 89,2-3.16-19; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42Leto B: Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2.4-6.11.12a.13b; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mr 5,21-43Leto C: 1 Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62Vstopni spev: Leto A in C: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 395 Leto B: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 395Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 524; SG 332Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 351 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428)

1 4 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Zah 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13c-14; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30Leto B: Ezk 2,2-5; Ps 123,2-4; 2 Kor 12,7-10; Mr 6,1-6Leto C: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20Vstopni spev: Leto A: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436)Leto B: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 397Leto C: Njive so bele (GLORIA 782; SG 787)Kyrie: GLORIA 434; SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329Leto B: GLORIA 524; SG 332Leto C: GLORIA 519; SG 323Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420)

1 5 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23Leto B: Am 7,12-15; Ps 85,9-14; Ef 1,3-14; Mr 6,7-13Leto C: 5 Mz 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.33-34.36ab.37 ali Ps 19,8-11; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37Vstopni spev: Leto A: Bodi pozdravljena, luč blagovesti (GLORIA 780; SG 498)Leto B: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 401

Leto C: Ko bi ljudje ljubili se (GLORIA 858) oz. SG 401Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, darovanje, svet: GLORIA 509; SG 401Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 809 oz. SG 337Leto B: GLORIA 51; SG 312Leto C: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

1 6 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43Leto B: Jer 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34Leto C: 1 Mz 18,1-10a; Ps 15,2-5; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42Vstopni spev: Ponižno stopimo pred Božji oltar (GLORIA 510; SG 387) Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava: GLORIA 486; SG 308Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335Leto B: GLORIA 734; SG 330Leto C: GLORIA 952; SG 333Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoDarovanje: Ubi caritas (GLORIA 887) oz. SG 408Svet: GLORIA 487; SG 310Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Molim te ponižno (GLORIA 270; SG 463)

1 7 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 1 Kr 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52Leto B: 2 Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15Leto C: 1 Mz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13Vstopni spev: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405) Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337Leto B: GLORIA 527; SG 329Leto C: GLORIA 526; SG 335Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 540; SG 409Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: O Christe Domine Jesu (GLORIA 888) oz. SG 442

1 8 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,1-3; Ps 145,8-9.15-18; Rim 8,35.37-39; Mt 14,13-21Leto B: 2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78,3-4.23-25.54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35Leto C: Prd 1,2; 2,21-23; Ps 90,3-6.12-14.17; Kol 3,1-5.9-11, Lk 12,13-21Vstopni spev: Leto A: Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855; SG 437)Leto B in C: Gospod, ti si med nami (GLORIA 512) oz. SG 402Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329Leto B: GLORIA 525; SG 334Leto C: GLORIA 987 oz. SG 332Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 541; SG 413Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

Page 16: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI1�

1 9 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 1 Kr 19,9a.11-13; Ps 85,9-14; Rim 9,1-5; Mt 14,22-33Leto B: 1 Kr 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51Leto C: Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48Vstopni spev: Leto A: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 399Leto B: GLORIA 502; SG 399Leto C: Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290) oz. SG 399Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 51; SG 312Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoSvet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 399

2 0 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-4a.5-6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28Leto B: Prg 9,1-6; Ps 34,2-3.10-15; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58Leto C: Jer 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53Vstopni spev: Leto A: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 392Leto B in C: GLORIA 503; SG 392Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 503; SG 392Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 528; SG 336Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 140; SG 318Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 392Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

2 1 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8bc; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20Leto B: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69Leto C: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30Vstopni spev: Jezus, kralj vsega stvarstva (GLORIA 298) oz. SG 383Kyrie: GLORIA 498; SG 283Slava, svet: GLORIA 505; SG 383Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332Leto B: GLORIA 522; SG 326Leto C: GLORIA 525; SG 334Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 355 z vrsticoDarovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Živo verjem, Jezus, v te (GLORIA 557; SG 460)

2 2 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Jer 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27Leto B: 5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23Leto C: Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7b.10-11; Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14Vstopni spev: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 386Kyrie: GLORIA 485; SG 307

Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 952; SG 333Leto B: GLORIA 523; SG 331Leto C: GLORIA 521; SG 337Aleluja: GLORIA 638 oz. SG 351 z vrsticoDarovanje: GLORIA 506; SG 386Svet: GLORIA 545 oz. SG 386Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443)

2 3 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Ezk 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20Leto B: Iz 35,4-7a; Ps 146,6b-10; Jak 2,1-5; Mr 7,31-37Leto C: Mdr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17, Lk 14,25-33Vstopni spev: Leto A: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 395Leto B: Pojte z nami aleluja (GLORIA 837) oz. SG 395Leto C: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 395Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332Leto B: GLORIA 527; SG 329Leto C: GLORIA 987 oz. SG 326Aleluja: GLORIA 639 oz. SG 356 z vrsticoSvet: GLORIA 500; SG 285Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 395

2 4 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Sir 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35Leto B: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-6.8-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35Leto C: 2 Mz 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32Vstopni spev: Leto A: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 397Leto B: Jezus, kralj vsega stvarstva (GLORIA 298) oz. SG 397Leto C: Cesta zvabila me je (GLORIA 123) oz. SG 397Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335Leto B: GLORIA 974 oz. SG 332Leto C: GLORIA 515; SG 317Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Sprejmi, Oče, našo to daritev (GLORIA 661) oz. SG 397Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Laudate omnes gentes (GLORIA 844) oz. SG 397

2 5 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27; Mt 20,1-16aLeto B: Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37Leto C: Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-8; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13Vstopni spev: Zapojte hvalnico (GLORIA 811; SG 435) Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 509; SG 401Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329Leto B: GLORIA 523; SG 331Leto C: GLORIA 972 oz. SG 337Aleluja: GLORIA 641 oz. SG 354 z vrsticoSvet: GLORIA 662 oz. SG 401Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 17: Živeti v ritmu časa

XIV 1�ŠTIRINAJST DNI

2 6 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Ezk 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11, Mt 21,28-32Leto B: 4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48Leto C: Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31Vstopni spev: Leto A in C: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 394Leto B: Jezus naj živi (GLORIA 284; SG 419)Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283Slava, svet: GLORIA 657; SG 394Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 513; SG 313Leto B: GLORIA 521; SG 337Leto C: GLORIA 527; SG 329Aleluja: GLORIA 642 oz. SG 355 z vrsticoDarovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 394Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421)

2 7 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43Leto B: 1 Mz 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16Leto C: Hab 1,2-3; 2,2-4; Ps 95,1-2.6-9; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10Vstopni spev: Hvali Gospoda (GLORIA 832; SG 789)Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava: GLORIA 486; SG 308Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 525; SG 334Leto C: GLORIA 524; SG 332Aleluja: GLORIA 643 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: GLORIA 504; SG 393Svet: GLORIA 487; SG 310Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428)

2 8 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14Leto B: Mdr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mr 10,17-30Leto C: 2 Kr 5,14-17; Ps 98,1-4; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19Vstopni spev: Pojte Gospodu dežele in narodi (GLORIA 839) oz. SG 404Kyrie: GLORIA 659 oz. 697Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330Leto B: GLORIA 987 oz. SG 326Leto C: GLORIA 525; SG 334Aleluja: GLORIA 644 oz. SG 357 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 541; SG 413Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420)

2 9 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10a.c; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21Leto B: Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45Leto C: 2 Mz 17,8-13; Ps 121,1-8; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8Vstopni spev: Čast in zahvalo dajte vsi (GLORIA 833) oz. SG 399Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332

Leto B: GLORIA 952; SG 333Leto C: GLORIA 523; SG 331Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrsticoSvet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

3 0 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 22,20-26; Ps 18,2-4.47.40-51b; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40Leto B: Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52Leto C: Sir 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14Vstopni spev: Leto A: Ko bi ljudje ljubili se (GLORIA 858) oz. SG 393Leto B in C: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 393Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 504; SG 393Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331Leto B: GLORIA 527; SG 329Leto C: GLORIA 522; SG 326Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 393Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434)

3 1 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Mal 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12Leto B: 5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; Heb 7,23-28; Mr 12,28b-34Leto C: Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13c-14; 2 Tes 1,11-2,2; Lk 19,1-10Vstopni spev: Ko gledam vse (GLORIA 836) oz. SG 383Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283Slava, svet: GLORIA 505; SG 383Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337Leto B: GLORIA 523; SG 331Leto C: GLORIA 527; SG 329Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoDarovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: O kam, Gospod (GLORIA 556; SG 439)

3 2 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13Leto B: 1 Kr 17,10-16; Ps 146,6-10; Heb 9,24-28; Mr 12,38-44Leto C: 2 Mkb 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8.15; 2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38Vstopni spev: Pojte z nami aleluja (GLORIA 837) oz. SG 386Kyrie: GLORIA 498; SG 283Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 952; SG 333Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 523; SG 331Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrsticoDarovanje: GLORIA 506; SG 386Svet: GLORIA 545 oz. SG 386Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Živo verjem, Jezus, v te (GLORIA 557; SG 460)

3 3 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n aBesedno bogoslužje: Leto A: Prg 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30

Page 18: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI1�

Leto B: Dan 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32Leto C: Mal 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19Vstopni spev: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 395Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332Leto B: GLORIA 526; SG 335Leto C: GLORIA 525; SG 334Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoSvet: GLORIA 500; SG 285Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Pridi, ljubi Jezus (GLORIA 558; SG 446)

3 4 . n a v a d n a n e d e l j a : J e z u s K r i s t u s , k r a l j v e s o l j s t v a , b e l aNedelja Kristusa Kralja je zadnja v cerkvenem letu. V po-glavju „Jezus Kristus – Kristus Kralj“ molitvenika in pesmari-ce GLORIA so zbrane pesmi, ki jih lahko pojemo na ta praznik (od GLORIA 284) ter litanije imena Jezusovega (GLORIA 300). Druge litanije, ki častijo Jezusa, glej seznam litanij na strani 1285. Besedno bogoslužje: Leto A: Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46Leto B: Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 1,5-8; Jn 18,33b-37Leto C: 2 Sam 5,1-3; Ps 122,1-2.4-5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43Vstopni spev: Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290) oz. SG 158Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330Leto B, C: GLORIA 528; SG 336Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrsticoDarovanje: GLORIA 661 oz. SG 397Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

Slovesni prazniki in Gospodovi prazniki Je z u s o v o d a r o v a n j e – s v e č n i c a ( 2 . 2 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Mal 3,1-4; Ps 24,7-10; Heb 2,11-12.13c-18; Lk 2,22-40Med prižiganjem sveč: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 424Med sprevodom: Simeonov slavospev (GLORIA 997) oz. de-setka rožnega venca ki si ga Devica v templju darovalaVstopni spev: Na samo jutro svečnico (GLORIA 79) oz. SG 166Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697

Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395Spev z odpevom: GLORIA 49 oz. SG 316Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoJagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428)

S v . J o ž e f ( 1 9 . 3 . ) , b e l aČe je praznik v nedeljo, ga obhajamo v ponedeljek. Če je pra-znik v velikem tednu, ga obhajamo v soboto pred cvetno ne-deljo.Besedno bogoslužje: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ali Lk 2,41-51aVstopni spev: O sveti Jožef (GLORIA 389; SG 241)Kyrie: GLORIA 485 oz. SG 307Slava, svet: GLORIA 505; SG 383Spev z odpevom: GLORIA 899 oz. SG 316Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrsticoDarovanje: Sveti Jožef naš čolnič vesla (GLORIA 390; SG 243)Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

G o s p o d o v o o z n a n j e n j e ( 2 5 . 3 . ) , b e l aČe je 25. 3. v velikem tednu ali velikonočni osmini, obhaja-mo praznik v ponedeljek 2. tedna velikonočnega časa. Če je 25. 3. nedelja, obhajamo praznik v ponedeljek (do pete po-stne nedelje).Besedno bogoslužje: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38Vstopni spev: Je angel Gospodov (GLORIA 350; SG 171)Kyrie: GLORIA 666 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 506; SG 386Spev z odpevom: GLORIA 524; SG 332Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrsticoDarovanje: Zdrava, zemlje vse Gospa (GLORIA 329; SG 219)Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)

R o j s t v o J a n e z a K r s t n i k a ( 2 4 . 6 . ) , b e l a Besedno bogoslužje: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-16; Apd 13,16.22-26; Lk 1,57-66.80Vstopni spev: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405) Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 901 oz. SG 331Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje, svet: GLORIA 540; SG 409Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: O Christe Domine Jesu (GLORIA 888) oz. SG 442

S v . H e m a K r š k a ( 2 7 . 6 . ) , b e l a Besedno bogoslužje: Sir 1,11-20; Ps 16,1-2.5.7-10.11; 1 Tim 5,3-10; Lk 12,32-34Vstopni spev: Krška Hema (GLORIA 391; SG 246)Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697Slava: GLORIA 499; SG 284Spev z odpevom: GLORIA 525 oz. SG 327Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrsticoDarovanje: Sveta Hema, kneginja (GLORIA 392) oz. SG 413Svet: GLORIA 541; SG 413Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 19: Živeti v ritmu časa

XIV 1�ŠTIRINAJST DNI

S v . P e t e r i n P a v e l ( 2 9 . 6 . ) , b e l a Besedno bogoslužje: Apd 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19Vstopni spev: Pridi, vsa krščanska čreda (GLORIA 393; SG 250)Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: GLORIA 522; SG 326Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrsticoSvet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 247

J e z u s o v a s p r e m e n i t e v n a g o r i ( 6 . 8 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Dan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.8-9; 2 Pt 1,16-19; leto A: Mt 17,1-9; leto B: Mr 9,2-10; leto C: Lk 9,28b-36Vstopni spev: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436)Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: GLORIA 525; SG 334Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285) oz. SG 419Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Laudate omnes gentes (GLORIA 844) oz. SG 397

V n e b o v z e t j e D e v i c e M a r i j e ( 1 5 . 8 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Raz 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45,11-12.16.18; 1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56Vstopni spev: Angeli lepo pojejo (GLORIA 317; SG 161) Kyrie: GLORIA 434 oz. SG 697Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 529 oz. SG 327Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje: Lepa si, lepa si, roža Marija (GLORIA 308; SG 176)Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Marija, mati ljubljena (GLORIA 309; SG 180)

P o v i š a n j e s v e t e g a k r i ž a ( 1 4 . 9 . ) , r d e č aBesedno bogoslužje: 4 Mz 21,4-9; Ps 78,1-2.34-37.38-39; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17Vstopni spev: Kraljevo znamnje, križ stoji (GLORIA 109; SG 66)Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrsticoSvet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

O b l e t n i c a p o s v e t i t v e c e l o v š k e s t o l n i c e ( 1 9 . 9 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Berila na izbiro, na primer: 1 Kr 8,22-23.27-30; Ps 84,2-5.10-11a; Ef 2,19-22; Mt 16,13-19Vstopni spev: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 498Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 504; SG 393Spev z odpevom: GLORIA 528; SG 336

Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 393Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434)

V s i s v e t i ( 1 . 1 1 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12aVstopni spev: V nebesih sem doma (GLORIA 759; SG 539) Kyrie: GLORIA 494; SG 299Slava: GLORIA 495; SG 300Spev z odpevom: GLORIA 49 oz. SG 329Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrsticoDarovanje: O srečni dom nad zvezdami (GLORIA 396; SG 257)Svet: GLORIA 496; SG 301Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302Obhajilni spev: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 425

S p o m i n v s e h v e r n i h r a j n i h ( 2 . 1 1 . ) , v i j o l i -č a s t a a l i č r n aBesedno bogoslužje: Berila za rajne, na primer: Iz 25,6a.7-9; Ps 23,1-6; Rim 8,14-23; Jn 11,17-27Vstopni spev: O srečni dom nad zvezdami (GLORIA 396; SG 257)Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697Slava, svet: GLORIA 508; SG 397Spev z odpevom: GLORIA 734; SG 330Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrsticoDarovanje: Gospod, daruj jim mir (GLORIA 760; SG 546)Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286Obhajilni spev: Iz globine se glasi (GLORIA 761; SG 541)

P o s v e t i t e v l a t e r a n s k e b a z i l i k e ( 9 . 1 1 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: Ezk 47,1-2.8-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; 1 Kor 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22Vstopni spev: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 498Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283Slava, svet: GLORIA 657; SG 394Spev z odpevom: GLORIA 528; SG 336Aleluja: GLORIA 642 oz. SG 355 z vrsticoDarovanje: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 393Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421)

B r e z m a d e ž n o s p o č e t j e D e v i c e M a r i j e ( 8 . 1 2 . ) , b e l aBesedno bogoslužje: 1 Mz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38Vstopni spev: Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12; SG 15)Kyrie: GLORIA 485; SG 307Slava: GLORIA 486; SG 308Spev z odpevom: GLORIA 527 z odpevom 529 oz. SG 327Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrsticoDarovanje: Glasovi angelski z višin (GLORIA 46; SG 29)Svet: GLORIA 487; SG 310Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311Obhajilni spev: Oznanil je angel (GLORIA 20; SG 17)

Page 20: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI�0

Marija1. Božja Mati Marija zavezema prvo mesto med svetni-

ki. Ker je bilo pri nas češčenje Device Marije vedno globoko zasidrano v ljudskem izročilu, so se ohrani-le številne Marijine pesmi, ki so zelo priljubljene (od GLORIA 302).

2. Priložnosti za češčenje Device Marije je več. Prvo mesto zavzemajo Marijini prazniki. Poleg tega je vsaka sobota posvečena Božji Materi. V ljudskem iz-ročilu je maj mesec Marijinih pobožnosti oz. šmar-nic, oktober pa je posvečen molitvi rožnega venca.

3. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje za te na-mene obilo gradiva: Pesmi (od GLORIA 302), moli-tve (od GLORIA 351), lavretanske litanije z odpevi (GLORIA 369) in slednjič predlog, kako te pesmi in molitve lahko spojimo v pobožnost (GLORIA 366). Poleg tega se je v mnogih župnijah uveljavilo šmar-nično branje, ki ga seveda lahko tudi v tem prime-ru gojimo.

4. Papež Janez Pavel II. je običajnim trem delom ro-žnega venca dodal še četrtega in s tem vernike po-zval, naj bi premišljevali v svetlem delu tudi Jezuso-vo javno delovanje (GLORIA 356).

Po vsaki desetki rožnega venca lahko zapojemo pri-merno kitico, ki povzame njeno vsebino (GLORIA 302). Napev – „Kraljica venca rožnega“ – gotovo vsi dobro poznajo.

Angeli in svetniki 1. Rimski martirologij, seznam svetnikov in svetnic,

vsebuje nekaj tisoč imen. Nekatere izmed njih ča-sti vesoljna Cerkev, na primer sv. Jožefa, apostole in cerkvene očete, nekateri pa so bolj znani le v teh krajih, kjer so delovali.

Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje nekatere pesmi, ki so posvečene pomembnim pričam krščan-ske vere: Sv. Jožefu (GLORIA 389 in 390), sv. Hemi (391­392), sv. Petru in Pavlu (393), sv. Cirilu in Me-todu (394), sv. Frančišku Asiškemu (395) ter vsem svetim (396).

2. Sveta Hema in blaženi Anton Martin Slomšek sta z našo škofijo posebno povezana, ker sta živela in de-lovala pri nas. Njima sta posvečeni dve kratki moli-tvi (GLORIA 409 in 410).

3. Najstarejše litanije so litanije svetnikov (GLORIA 407; krajša oblika GLORIA 172). Že od nekdaj so jih peli predvsem pri procesijah, na primer ko so novo-krščeni v velikonočni vigiliji šli v slovesnem sprevo-

du iz krstilnice v baziliko, da bi se tam udeležili prve svete evharistije. Zato so te litanije do danes bistven sestavni del procesij, na primer prošnjih procesij pred praznikom Gospodovega vnebohoda ali proce-sije na praznik sv. Marka (25. aprila).

4. Angel varuh pooseblja Božjo naklonjenost človeku. Tudi v težkih urah vemo, da nismo sami. To zaupa-nje opevajo štiri pesmi o angelu varuhu (GLORIA 397­400). Pojemo jih lahko že z majhnimi otroci.

Zakramenti Krst, birma in evharistija so zakramenti, ki človeka pridružijo Kristusovemu telesu – Cerkvi. Nekdaj so vse tri zakramente obhajali v enem bogoslužju, po mo-žnosti v velikonočni vigiliji. Ta običaj se je do danes ohranil v vzhodni Cerkvi.Jezus je ljudi pozival, naj se spreobrnejo, ker je Božje kraljestvo blizu (Mr 1,15). Pokora je torej povabilo, da se spravimo z Bogom in soljudmi in tako ponovno za-živimo iz krstne milosti.Bolniško maziljenje je podpora bolnikom, ki v tem za-kramentu srečajo Kristusa, ki je „odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni“ (Mt 8,17).Zakramenta svetega reda in svetega zakona pa podpi-rata ljudi, da bi služili Cerkvi in svetu.

Sveti krstVsi zakramenti gradijo na temelju svetega krsta. Zato naj bi ta zakrament dostojno obhajali. Poleg tega nas cerkveno leto vabi, da se spominjamo našega krsta in se Bogu zahvaljujemo, da smo postali njegovi otroci in dediči večnega življenja. V molitveniku in pesmarici GLORIA je zbranih nekaj pesmi, ki jih lahko pojemo tako pri krstu kakor tudi pri nedeljskem blagoslovu vode ter kropljenju vernikov na začetku svete maše – asperges (od GLORIA 413). Poleg tega je v tem poglavju tudi obrazec za krst v sili (GLORIA 422). To je osnova, s katero naj bi bil sezna-njen sleherni kristjan, da lahko v smrtni nevarnosti kr-sti človeka, če to želi.Staršem in botrom, ki pripravljajo krst otroka, je lahko v pomoč obrazec prošenj (GLORIA 423).Prav je, da se vedno spet zavedamo, kaj pomeni biti kr-ščen – tako pri obnovitvi krstnih obljub med bogosluž-jem kakor tudi, ko molimo sami. Zahvalna molitev za milost svetega krsta (GLORIA 426) nas pri tem lahko podpira.

Sveta birmaV času priprave na zakrament svete birme naj bi žu-pnija podpirala birmance s svojo molitvijo. Zato vse-buje molitvenik in pesmarica GLORIA vzorec za pro-šnje (GLORIA 428). Ostalo gradivo – pesmi, molitve, večernice in pobožnost k Svetemu Duhu pa je zbrano v poglavju Binkošti – Sveti Duh.

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 21: Živeti v ritmu časa

XIV �1ŠTIRINAJST DNI

Sveta evharistijaGlej spodaj.

Sveta pokoraGlej postni čas.

Sveto maziljenjeZadnji zakrament, ki ga naj bi človek prejel, je sveta popotnica – obhajilo v smrtni uri. Obnova bogoslužja po drugem vatikanskem koncilu je namreč spet pou-darila, da je sveto maziljenje v prvi vrsti zakrament, ki naj bolnika krepi in mu daje moč. Zato je prav, da po-skrbimo, da bolniki lahko pravočasno prejmejo ta za-krament, saj ni neke vrste sel bližujoče se smrti. Če je bolezen dolgotrajna ali če se zdravstveno stanje bolni-ka bistveno poslabša, lahko sveto maziljenje ponovno prejme. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje je-dro obreda, da se družine lahko pripravijo na ta dogo-dek (GLORIA 698).

Sveti redNova maša ali duhovniški jubileji so viški farnega ži-vljenja. Najbolj znana pesem za ta slavja se glasi „No-vomašnik (Zlatomašnik), bod’ pozdravljen“ (GLORIA 700­702). Taki praznični dogodki pa so na drugi strani povezani tudi z vztrajno molitvijo in prošnjo. Molitve-no uro za duhovne poklice (GLORIA 704), molitve (od GLORIA 708) ter litanije (GLORIA 713) lahko opravi-mo doma ali pri pobožnosti v cerkvi, tudi tedaj, če na primer ob delavnikih ni svete maše.

Sveti zakonZakrament svetega zakona ni samo poročno bogo-služje. Tudi v vsakdanjem življenju zakoncev naj bi se zrcalila svetost tega zakramenta. Zato vsebuje mo-litvenik in pesmarica GLORIA dve molitvi zakoncev – molitev moža in žene (GLORIA 719) ter molitev v za-konskih težavah (GLORIA 720).

Sveta evharistija 1. Pri sveti evharistiji oznanjamo Gospodovo smrt in

slavimo njegovo vstajenje, dokler ne pride v slavi. Ko se zberemo okoli oltarja, delamo to, kar je sto-ril Jezus pri zadnji večerji in nam naročil kot traj-ni spomin njegovega prehoda iz temine smrti v luč večnega življenja: Vzel je kruh (darovanje), se za-hvalil (evharistična molitev), ga razlomil in dal svo-jim učencem (obhajilo). Obred svete maše se je v skorajda dveh tisočletjih sicer spreminjal, to jedro pa je ostalo.

2. Evharistija je vrelec in višek krščanskega življe-nja. Zato ji je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA največ prostora. Na začetku tega poglav-ja je red svete maše – na levi strani v slovenskem, na desni strani pa v nemškem jeziku (od GLORIA 430). Ta način dvojezičnosti najdemo tudi v drugih po-glavjih. To pomeni, da tudi verniki, ki enega jezika ne razumejo, lahko sodelujejo pri liturgiji. Med be-sedili najdemo v poglavju Red svete maše tudi melo-dije za najbolj važne odgovore, prošnje (od GLORIA 444) ter Gospod, usmili se (GLORIA 434), Oče naš (460) in Jagnje Božje (466).

3. Spevi svete maše, ki jih redno pojemo, torej Go-spod, usmili se, Slava, Vera, Svet in pa Jagnje Bož-je, se imenujejo ordinarij. V tem primeru je besedi-lo v ospredju. Tisti, ki ustvarjajo nove melodije za ordinarij svete maše, naj bi torej uglasbili liturgič-no besedilo. V molitveniku in pesmarici GLORIA imamo dva slovenska ordinarija: Troštovo mašo (od GLORIA 494) in pa Mihelčičevo mašo (od GLORIA 498). Dobro bi bilo, če bi glasbenikom uspelo, da bi razvili tudi kak ordinarij na osnovi liturgičnega be-sedila, ki je dobro primeren za ljudsko petje. Do da-nes tega namreč v bistvu še nimamo.

4. Jezik, ki katoličane po vsem svetu povezuje, je la-tinščina. Zato je prav, da poznamo najbolj važne od-govore, molitve in speve tudi v latinskem jeziku. Zbrani so v molitveniku in pesmarici GLORIA v po-glavju Ordo missae (od GLORIA 472). Tam je med drugim tudi Pater noster, latinski Oče naš (GLORIA 480). Poleg tega vsebuje to poglavje še speve ordi-narija: Missa mundi (od GLORIA 485) ter Missa de angelis (od GLORIA 489). Vsaj Missa mundi naj bi se kot ljudsko petje uveljavila v vsaki župniji.

5. Dolgo pred koncilom se je pri nas uveljavila tradi-cija mašnih pesmi (od GLORIA 502 in 657). Nastale so v času, ko je mašnik še vse dele svete maše zmo-lil sam (med drugim na primer tudi Slavo in Svet), ljudstvo pa je medtem zapelo primerno mašno pe-sem s podobnim besedilom. Ker je torej liturgično besedilo zmolil duhovnik, so kitice mašnih pesmi le povzetek tega besedila. Včasih manjkajo važni deli (pri nekaterih pesmih za Svet na primer popolnoma manjka drugi del – motiv „blagoslovljen, ki priha-ja v imenu Gospodovem“). Žal v slovenščini do da-nes nimamo pravih alternativ do mašnih pesmih, če naj bi pelo ljudstvo. Tukaj je liturgična obnova še na začetku.

6. Spoznali smo ordinarij svete maše – speve, ki jih re-dno pojemo. Poleg tega ima sveta maša tudi proprij – to so pesmi, ki so prilagojene prazniku, liturgične-mu času ipd. K propriju štejemo predvsem vstopno, darovanjsko in obhajilno pesem. V starem veku so na tem mestu peli psalme s posebnim odpevom. Da-nes so se na teh mestih večinoma uveljavile pesmi. Tako na primer med vstopom lahko zapojemo vsto-pno pesem (od GLORIA 510), prvo (včasih tudi dru-go ali tretjo) kitico kake mašne pesmi (od GLORIA

Page 22: Živeti v ritmu časa

XIV ŠTIRINAJST DNI��

502) ali primerno pesem, ki nas uvaja v skrivnost dneva ali liturgičnega časa (v adventu torej adventno pesem, na Marijin praznik tudi kak marijanski spev). Podobno postopamo pri darovanju in obhajilu. Darovanjske pe-smi: od GLORIA 540; obhajilne pesmi: od GLORIA 546. V obeh primerih lahko izberemo tudi primerno kitico kake mašne pesmi ali s praznikom oz. liturgičnim ča-som usklajeni spev.

7. Psalm z odpevom je bistven sestavni del sv. maše. Ni dovoljeno, da ga nadomestimo s kako poljubno pesmi-jo. Psalm je namreč Božja beseda. V molitveniku in pe-smarici GLORIA so v posebnem poglavju (od št. 513) zbrani primerni psalmi za vse čase bogoslužnega leta. Ta izbor je vzet iz liturgične knjige Berila in evangeli-ji. Kdor hoče zakladnico psalmov še bolj odpreti, se lah-ko posluži tudi psalmov, ki so v drugih delih pesmarice. Zbrani so v vsebinskem kazalu na strani 1281 (seznam odpevov se začne na strani 1275). Če te psalme pojemo pri sv. maši, jih moramo včasih krajšati. V tem primeru odpade tudi Slava Očetu na koncu psalma.

8. Aleluja pomeni iz hebrejščine prevedeno hvaljen bodi Jahve. Z njo se človek Svetega pisma zahvaljuje Bogu, ki rešuje. Zato je treba alelujo v vsakem primeru peti – če ne, odpade. V molitveniku in pesmarici GLORIA imamo dve poglavji z naslovom Aleluja. V prvem (od GLORIA 531) so zbrane aleluje iz slovenskega ter med-narodnega glasbenega zaklada, v drugem (od GLORIA 638) pa so aleluje iz nemškega kulturnega prostora. Ker je besedilo isto, saj je hebrejsko, seveda lahko črpamo iz obeh virov. V postnem času pa nadomestimo alelujo s primernim klicom (GLORIA 668 in 669).

9. V molitveniku in pesmarici GLORIA sta tudi dve dvoje-zični maši (GLORIA 657 in 658­664). Prva podaja bese-dila od vstopa do sklepa na osnovi melodije iz časa mo-narhije. Tedaj je živelo v Avstriji več narodov. Zato je nastala navada, da so na iste melodije priredili besedila v več jezikih. Pri drugi maši pa so zbrane sodobne pe-smi. Poleg tega so v tem poglavju zbrani tudi drugi spe-vi, ki jih lahko pojemo v obeh jezikih: Kyrie eleison (od GLORIA 665), aklamacije (od GLORIA 668) in pa Oče naš (GLORIA 674 in 676).

Evharistična pobožnost1. Evharistična duhovnost je obrodila v slovenskem cer-

kvenem petju bogate sadove. Zato vsebuje molitvenik in pesmarica GLORIA mnoge evharistične oz. blagoslovne pesmi. Najdemo jih v poglavjih Evharistična pobožnost (od GLORIA 723) in Sv. Rešnje telo (od GLORIA 261) oz. med obhajilnimi pesmimi (glej seznam pod številko 743). Izpostavitev Najsvetejšega lahko povežemo tudi z večernicami (glej GLORIA 733). Na koncu večernic je v tem primeru lahko evharistični blagoslov. Če jih vodi laik, pa se zaključijo s prošnjo za blagoslov.

2. Evharistična pobožnost (GLORIA 743) je zgrajena tako, da premišljujemo Jezusove izreke „Jaz sem ...“ iz Ja-nezovega evangelija. Del te pobožnosti so tudi litanije Jezusa, Boga in človeka (GLORIA 747), ki so nastale v

dobi priprave na leto 2000. Pobožnost zaključimo z ev-harističnim blagoslovom (GLORIA 749), če jo vodi du-hovnik ali diakon. Sicer pa jo lahko vodi tudi molivec. Če je pooblaščen za deljenje obhajila, lahko Najsvetejše izpostavi in na koncu pobožnosti prosi za blagoslov.

Bolezen, umi-ranje, pogreb1. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje tudi obred

obhajanja bolnikov (GLORIA 751), da se družine lahko pripravijo na prihod duhovnika ali diakona z Najsvetej-šim. Tudi v času, pomanjkanja duhovnikov naj ne bi po-zabili starih in bolnih ljudi, ki so morda prej redno ho-dili k sveti maši. Zato jim lahko tudi delivci obhajila, ki so od škofa pooblaščeni, prinašajo sveto obhajilo. Po-sebno lepo je, če se to zgodi po nedeljski sveti maši, ker bolniki še bolj čutijo, da jih župnija ni pozabila. Vsa be-sedila in molitve so zbrane v tem poglavju, tako da je GLORIA neke vrste obrednik za delivce obhajila.

2. Zadnji zakrament, ki ga naj bi kristjan prejel, je sve-ta popotnica – obhajilo v smrtni uri. Sveto maziljenje pa je zakrament, ki bolnika krepi in utrjuje v času bo-lezni. Če duhovnik ni dosegljiv, lahko sveto popotnico prinese tudi izredni delivec obhajila. Molitve so zbrane v poglavju Popotnica (GLORIA 753). V župnijah je tre-ba pravočasno poskrbeti, da so ljudje obveščeni o tem, koga v takem primeru lahko pokličejo.

3. Medtem ko so ljudje prej bolj pogosto umirali doma in so sorodniki vedeli, kaj je treba v takem primeru moliti, smo danes zelo zbegani, ko pridemo v tak položaj. Zato je v molitveniku in pesmarici GLORIA zbranih nekaj molitev za priporočanje umirajočih (GLORIA 755). Va-žno je, da to poglavje ne vidimo kot obred, ki ga je tre-ba opraviti do zadnje pikice, temveč kot zbirko besedil in molitev, ki so lahko pomoč in tolažba umirajočemu in njegovi družini.

4. V poglavju Smrt in pogreb molitvenika in pesmari-ce GLORIA so zbrane pesmi, ki jih pojemo pri pogre-bu (od GLORIA 759). Razen tega je v tem poglavju tudi obrazec za bedenje pri rajnem (od GLORIA 768). Poleg molitve rožnega venca so v tem obrazcu tudi besedila iz Svetega pisma, molitve in prošnje. Seveda ta vzorec lahko še popestrimo z besedili pesnikov in pisateljev.

Blagoslov Božji blagoslov nas spremlja od vsega začetka našega življenja. Prvi stavek, ki ga Bog reče člo-veku, je blagoslov. Tudi odrešenjska zgodovina se zač-ne s tem, da Bog Abrahamu zagotovi, da ga bo blagoslovil. Zato je važno, da tudi mi blagoslavljamo. V molitveniku in pesmarici GLORIA so zbrani trije blagoslovi: Aronov bla-goslov iz Svetega pisma (GLORIA 774), zgodnjekrščanski blagoslov (775) ter blagoslov romarjev (776).

ž i v e t i v r i t m u č a s aV o d i č s k o z i c e r k v e n o l e t o

Page 23: Živeti v ritmu časa

XIV ��ŠTIRINAJST DNI

Pred Gospodom – zahvala in prošnja1. V poglavju Cerkev – misijon molitvenika in pesmarice

GLORIA so zbrane pesmi, ki jih lahko pojemo pri ljud-skem misijonu, na misijonsko nedeljo ali na praznik po-svetitve cerkve (od GLORIA 780). Poleg tega so v tem delu molitve za Cerkev in njene predstavnike, za edi-nost kristjanov ter za misijone (od GLORIA 788). Pri se-stankih pa lahko zmolimo obrazec, ki vsebuje prošnjo za prihod Svetega Duha (GLORIA 801, 803, 804). Mo-limo jih lahko ob različnih priložnostih, na primer pri seji župnijskega sveta ali sestanku delovnega krožka ipd. ter jim tako damo tudi duhovno globino.

2. Pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve. V molitveniku in pesmarici GLORIA je kratek opis, kako bi prošnja procesija lahko potekala in kje je zbrano primerno gradivo (GLORIA 807). Na kon-cu poglavja pa je vremenski blagoslov. Za zahvalno ne-deljo lahko zmolimo psalm 65, ki slavi Boga, ker je de-želo obdaril z vsemi dobrinami (GLORIA 809). Primerne pesmi pa so zbrane v poglavju Hvala in zahvala.

3. V pesmarici „Slavimo Gospoda“ je bilo le malo pesmi z motivom zahvale, zaupanja ali prošnje. V molitveniku in pesmarici GLORIA sta posvečeni tem namenom dve poglavji: Hvala in zahvala (od GLORIA 811) ter Vera, zaupanje, prošnja (od GLORIA 855). V njih so zbrane pesmi in spevi iz Taizéja, sodobne pesmi (večinoma pre-vodi iz drugih jezikov) in nekatere tradicionalne pesmi. Poleg tega so v obeh poglavjih molitve, na primer Te Deum (GLORIA 831), litanije o Božjem delovanju (851), sončna pesem sv. Frančiška Asiškega (853), psalmi in druge (tudi sodobne) molitve (od 899).

Molitveno bogoslužje – jutro in večer1. Zvečer, ko sonce zahaja in se mrači, se spominjamo

Kristusove daritve na križu. On je prvi, ki je šel sko-zi noč smrti v luč večnega življenja. To je jedro večer-ne molitve. Sveta znamenja nas uvajajo v skrivnost tega časa: Prižgemo svečo, ki nas spominja, da je Kristus luč sveta. On je namreč premagal temino smrti. Kadilo pa je znamenje, da se dviga naša molitev k Bogu.

2. Zjutraj se zbuja stvarstvo. Sončni žarki nam vračajo ži-vljenje. Vse to nas opozarja na Boga, stvarnika nebes

in zemlje. Obenem pa nas jutranja ura spominja na ti-sto jutro, ko je angel oznanil ženam, da Križani ni več v grobu. Jutro je torej zaznamovano od spomina na stvarjenje sveta in Kristusovo vstajenje. Osnovni simbol jutra je vzhajajoče sonce, znamenje vstalega Kristusa.

3. Medtem ko bogoslužni molitvenik, v katerem so hval-nice in večernice vogalna kamna molitvenega bogosluž-ja, podaja samo besedila, vsebujejo obrazci v molitve-niku in pesmarici GLORIA tudi predloge, kako lahko sveta znamenja (sveča, kadilo, križ ipd.) poudarijo iz-poved posameznih molitvenih ur. Poleg tega določene dele lahko nadomestimo s pesmimi ali spevi. Tudi na to nas knjiga opozarja. S tem naj bi se približali cilju, ki ga je orisal drugi vatikanski cerkveni zbor – da bi postalo molitveno bogoslužje spet liturgija vsega občestva.

4. Poglavje Jutro in večer molitvenika in pesmarice GLO-RIA vsebuje pesmi (od GLORIA. 919) in molitve (od 929), ki so značilne za jutro ali večer ter molitve pri obedu (933). Poleg tega so v tem poglavju štiri vzor-ci molitvenega bogoslužja za čas med letom: hvalnice v nedeljo (946), večernice v nedeljo (964), hvalnice za delavnike (983), sklepna molitvena ura (993) in psalm pri kajenju (999). Pregled o molitvenem bogoslužju glej seznam na strani 1284. Za nedelje, ko zaradi odsotnosti duhovnika ni svete maše, pa je v GLORIA 1001 obrazec za obhajanje besednega bogoslužja, ki ga lahko vodi od škofa pooblaščeni laik.

Molitve in obrazci 1. Na koncu molitvenika in pesmarice GLORIA je majhen

molitvenik za mlade in tiste, ki včasih sežejo tudi po ka-kem sodobnem vzorcu (od GLORIA 1003). Molitve so tematsko zbrane, tako da se molivec ali molivka hitro znajde.

2. Najbolj važni obrazci katoliškega nauka – na primer de-set zapovedi, sedem darov Svetega Duha, sedem tele-snih in duhovnih del usmiljenja itd. pa so zbrani v za-dnjem poglavju (od GLORIA 1041). To poglavje seveda ni kompendij naše vere, vsebuje pa obrazce, ki so se jih mnogi naučili v šoli na pamet, ker so pomembni smero-kazi krščanskega življenja.

Page 24: Živeti v ritmu časa

Za študente in študentke

samo 16,- EUR letnoredna naročnina

samo 32,- EUR letno

+ D A R I L O > za vsakega, ki pridobi novega naročnika> in tudi za novega naročnika

Na izbiro so tale darila:

Prva slovenska in-

teraktivna slikanica

Maček Muri.

Obsega nekaj več kot 40.000

gesel ­ 22.000 nemških in ne-

kaj več kot 18.000 slovenskih.

Naša najbolj priljubljena rubrika v

knjižni obliki. Samo pri Nedelji: 1. in 2.

del Vrbinčeve knjige 365x slovensko.

Dvojezična pesmarica

in molitvenik za vsako

družino.

Vsak teden nova NedeljaVsak mesec družinska priloga Vsak mesec kulturna priloga Vsak drugi mesec Misijonska obzorja

50x NEDELJA in

priloge

Ni draga, je pa dragocena.b r a l c i p r i d o b i v a j o b r a l c e !

Ime in priimek

Ulica/kraj

Poštna štev. Pošta

Hišna številka

Telefon E-mail Datum rojstva

Podpis

NOVI NAROČNIKNaročam Nedeljo za letno naročnino 32,- EUR študentski abo za 16,- EUR

DARILOSlovar Interaktivna slikanica Gloria 365x slovensko

DARILOSlovar Interaktivna slikanica Gloria 365x slovensko

NAROČNIKA JE PRIDOBIL / PRIPOROČALNovega naročnika je priporočal oz. pridobil

Ime in priimek

Poštna štev. Kraj

Telefon E-mail