16
ZIUA ZIUA INTERNATIONALĂ INTERNATIONALĂ A A POEZIEI POEZIEI

ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

 • Upload
  ifama

 • View
  378

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI. Ce e poezia?. Înger palid cu priviri curate, Voluptuos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate, Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea.” (M. Eminescu, Epigonii ). VASILE ALECSANDRI 1818 - 1890. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

ZIUAZIUA INTERNATIONALĂ INTERNATIONALĂ AA

POEZIEIPOEZIEI

Page 2: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

Ce e poezia?Ce e poezia?

Înger palid cu priviri curate,Înger palid cu priviri curate,

Voluptuos joc cu icoane şi cu glasuri Voluptuos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate,tremurate,

Strai de purpură şi aur peste ţărâna Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea.”cea grea.”

(M. Eminescu, (M. Eminescu, EpigoniiEpigonii))

Page 3: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

VASILE ALECSANDRIVASILE ALECSANDRI1818 - 18901818 - 1890

Studii în ţară şi la Paris. Studii în ţară şi la Paris. Participant activ la Participant activ la mişcarea culturală, la mişcarea culturală, la revoluţia din 1848 şi la revoluţia din 1848 şi la Unirea Principatelor. Unirea Principatelor.

Director al Teatrului naţional Director al Teatrului naţional din Iaşi, colaborator la din Iaşi, colaborator la Dacia literară.Dacia literară.

Deputat şi ministru în mai Deputat şi ministru în mai multe rânduri, ministru al multe rânduri, ministru al României la Paris (1885-României la Paris (1885-1890).1890).

Volume: Volume: Doine, Lăcrimioare, Doine, Lăcrimioare, Suvenire, Mărgăritărele, Suvenire, Mărgăritărele, PasteluriPasteluri

Page 4: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

NOVALISNOVALIS1772 - 18011772 - 1801Numele real: Numele real: Georg Phillipp

Friedrich Freiherr von Hardenberg

Este descendent dintr-o veche Este descendent dintr-o veche nobilime germanănobilime germană

La început a studiat cu profesori La început a studiat cu profesori particulari. A dobândit particulari. A dobândit cunoştinţe de retorică şi cunoştinţe de retorică şi literatură veche.literatură veche.

A studiat dreptul, în acelaşi A studiat dreptul, în acelaşi timp participând la cursurile timp participând la cursurile lui Schiller.lui Schiller.

Are bogate cunoştinţe în ştiinţă, Are bogate cunoştinţe în ştiinţă, drept, filozofie, politică şi drept, filozofie, politică şi economie politică.economie politică.

Volume:Volume: Imnuri către noapte Imnuri către noapte (Hymnen an die Nacht)(Hymnen an die Nacht)

Page 5: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

MIHAI EMINESCUMIHAI EMINESCU1850 - 18891850 - 1889• CEL MAI MARE POET ROMÂNCEL MAI MARE POET ROMÂNCopilăria la Ipoteşti, şcoala Copilăria la Ipoteşti, şcoala

primară şi gimnaziul la primară şi gimnaziul la Cernăuţi.Cernăuţi.

Studii universitare la Viena şi Studii universitare la Viena şi BerlinBerlin

Copist la tribunalul din Botoşani, Copist la tribunalul din Botoşani, sufleor în trupe de teatru şi la sufleor în trupe de teatru şi la Teatrul Naţional.Teatrul Naţional.

Director la Biblioteca Centrală din Director la Biblioteca Centrală din Iaşi, revizor şcolar, redactor la Iaşi, revizor şcolar, redactor la ziare (ziare (TimpulTimpul).).

Volume: Volume: Poezii,Poezii, ed. I, îngrijită de ed. I, îngrijită de Titu MaiorescuTitu Maiorescu

Titluri: Titluri: Epigonii, Scrisorile, Epigonii, Scrisorile, Memento mori, Împărat şi Memento mori, Împărat şi proletar, Glossă, Lacul, Sara pe proletar, Glossă, Lacul, Sara pe deal, Revedere, Luceafăruldeal, Revedere, Luceafărul

Page 6: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

JOHN KEATSJOHN KEATS1795 - 18211795 - 1821

Se naşte în Londra, iar primii ani Se naşte în Londra, iar primii ani din viaţă sunt foarte fericiţi.din viaţă sunt foarte fericiţi.

La 7 ani rămâne fără tată, care La 7 ani rămâne fără tată, care moare căzând de pe cal, iar la moare căzând de pe cal, iar la 15 ani rămâne şi fără mamă, ce 15 ani rămâne şi fără mamă, ce sfârşeşte tragic din cauza sfârşeşte tragic din cauza tuberculozei.tuberculozei.

A obţinut calificare medicală, LSA, A obţinut calificare medicală, LSA, în 1816.în 1816.

Asemenea mamei, dă semne de Asemenea mamei, dă semne de tuberculozătuberculoză

Ultima sa dorinţă i-a fost să fie Ultima sa dorinţă i-a fost să fie ingropat sub o piatră pe care să ingropat sub o piatră pe care să scrie:scrie:”Aici odihneşte cel al ”Aici odihneşte cel al cărui nume e scris pe apă”.cărui nume e scris pe apă”. Numele lui nu apare pe piatrăNumele lui nu apare pe piatră

Volume: Volume: Poeme, Ode(Odă Poeme, Ode(Odă privighetorii, privighetorii,

Toamnei)Toamnei)

Page 7: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

OCTAVIAN GOGAOCTAVIAN GOGA1881 - 19381881 - 1938

Studii liceale la Sibiu şi Braşov, Studii liceale la Sibiu şi Braşov, studii universitare: Facultatea studii universitare: Facultatea de Litere şi Filozofie din de Litere şi Filozofie din BudapestaBudapesta

Editează la Budapesta revista Editează la Budapesta revista Luceafărul.Luceafărul.

Înscris în Partidul Naţional Înscris în Partidul Naţional Român, va milita pentru Român, va milita pentru eliberarea socială şi naţională eliberarea socială şi naţională a românilor din Transilvania.a românilor din Transilvania.

Ministru al Instrucţiunii şi Ministru al Instrucţiunii şi Cultelor, Ministru de Interne, Cultelor, Ministru de Interne, membru corespondent al membru corespondent al Academiei.Academiei.

Volume: Volume: Poezii, Ne cheamă Poezii, Ne cheamă pământul, Din umbra pământul, Din umbra zidurilor, Cântece fără ţarăzidurilor, Cântece fără ţară

Page 8: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

GEORGE BACOVIAGEORGE BACOVIA1881 - 19571881 - 1957Pseudonimul lui Vasiliu Pseudonimul lui Vasiliu

Gheorghe/GeorgeGheorghe/GeorgeLiceul la Bacău, Facultatea Liceul la Bacău, Facultatea

de Drept la Iaşi (1911)de Drept la Iaşi (1911)Suplinitor, şef de birou, Suplinitor, şef de birou,

referent bibliotecar.referent bibliotecar.Scoate la Bacău revista Scoate la Bacău revista

Ateneul cultural.Ateneul cultural.Premiul pentru poezie la Premiul pentru poezie la

SSR (1925), Premiul SSR (1925), Premiul Naţional(1934)Naţional(1934)

Volume: Volume: Plumb, Scântei Plumb, Scântei galbene, Cu voi, galbene, Cu voi, Comedii în fond, Stanţe Comedii în fond, Stanţe burgheze.burgheze.

Page 9: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

CHARLES BAUDELAIRECHARLES BAUDELAIRE1821 - 18671821 - 1867

Poet, estetician, critic literar Poet, estetician, critic literar şi de artă franceză.şi de artă franceză.

Se naşte la Paris, studiază la Se naşte la Paris, studiază la Lyon şi Paris. Aici Lyon şi Paris. Aici frecventează Cartierul frecventează Cartierul latin, sediul artiştilor, unde latin, sediul artiştilor, unde s-a îndatorat peste s-a îndatorat peste măsură.măsură.

Moşteneşte o avere Moşteneşte o avere considerabilă care-i va considerabilă care-i va permite să ducă o viaţă de permite să ducă o viaţă de dandy parizian.dandy parizian.

Volume: Volume: Florile răului (Les Florile răului (Les Fleures du Mal)Fleures du Mal)

Page 10: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

LUCIAN BLAGALUCIAN BLAGA1895 - 19611895 - 1961

Poet, filosof, eseist, dramaturgPoet, filosof, eseist, dramaturgSe naşte în localitatea Lancrăm, Se naşte în localitatea Lancrăm,

jud. Albajud. AlbaFace studii liceale la Braşov, Face studii liceale la Braşov,

universitare la Sibiu (Facultatea universitare la Sibiu (Facultatea de Teologie) şi Viena de Teologie) şi Viena (Facultatea de Filozofie), unde (Facultatea de Filozofie), unde în 1920 îşi ia doctoratul.în 1920 îşi ia doctoratul.

Din 1926 îmbrăţişează cariera Din 1926 îmbrăţişează cariera diplomatică, fiind pe rând, diplomatică, fiind pe rând, ataşat de presă pe lângă ataşat de presă pe lângă legaţiile României din Varşovia, legaţiile României din Varşovia, Praga şi Berna, apoi consilier la Praga şi Berna, apoi consilier la Legaţia română de la Viena, Legaţia română de la Viena, ambasador şi ministru ambasador şi ministru plenipotenţiar al României la plenipotenţiar al României la Lisabona.Lisabona.

În 1938 este numit profesor la În 1938 este numit profesor la Universitatea din Cluj, la Universitatea din Cluj, la Catedra de filosofia culturii, Catedra de filosofia culturii, creată special pentru el.creată special pentru el.

Volume:Volume: Poemele luminii, În marea Poemele luminii, În marea trecere, Lauda somnului, La trecere, Lauda somnului, La cumpăna apelor, la curţile cumpăna apelor, la curţile dorului, Nebănuitele trepte.dorului, Nebănuitele trepte.

Page 11: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

TUDOR ARGHEZITUDOR ARGHEZI1880 - 19671880 - 1967Poet, prozator şi publicist.Poet, prozator şi publicist.Se naşte la Bucureşti, pe Se naşte la Bucureşti, pe

numele Ion N. Teodorescunumele Ion N. TeodorescuLa nici 20 de ani, pare-se în La nici 20 de ani, pare-se în

urma morţii iubitei, se urma morţii iubitei, se retrage pentru 5 ani, la retrage pentru 5 ani, la mănăstirea Cernica, sub mănăstirea Cernica, sub numele de ieromonahul numele de ieromonahul Iosif.Iosif.

Acuzat de colaboraţionism, e Acuzat de colaboraţionism, e întemniţat la închisoarea întemniţat la închisoarea VăcăreştiVăcăreşti

Volume: Volume: Cuvinte potrivite, Cuvinte potrivite, Flori de mucegai, Cărticica Flori de mucegai, Cărticica de seară, Ce-ai cu mine, de seară, Ce-ai cu mine, vântule?, Horevântule?, Hore

Page 12: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

ALFRED de MUSSETALFRED de MUSSET1810 - 18571810 - 1857

• Dramaturg, poet şi Dramaturg, poet şi prozator francez.prozator francez.

Numele său: Alfred LouisNumele său: Alfred Louis Charles de Charles de

MussetMussetSe naşte la Se naşte la PParisarisA fost decorat cu A fost decorat cu

distincţia Legiunea de distincţia Legiunea de onoareonoare..

A devenit membru al A devenit membru al Academiei FrancezeAcademiei Franceze

Volum important: Volum important: NopţileNopţile

Page 13: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

NICHITA STĂNESCUNICHITA STĂNESCU1933 - 19831933 - 1983Se naşte la Ploieşti, la 31 martie, “Se naşte la Ploieşti, la 31 martie, “dintr-un ţăran dintr-un ţăran

român venit la oraş şi dintr-o rusoaică”român venit la oraş şi dintr-o rusoaică”(după (după spusele poetului). Anii spusele poetului). Anii `̀50 îl surprind pe 50 îl surprind pe tânărul Nichita Hristea Stănescu pe culoarele tânărul Nichita Hristea Stănescu pe culoarele unui liceu ploieştean, mereu înconjurat de unui liceu ploieştean, mereu înconjurat de admiratori “sateliţi”, într-o permanentă luptă admiratori “sateliţi”, într-o permanentă luptă cu disciplina.cu disciplina.

Studiile superioare le face la Facultatea de Studiile superioare le face la Facultatea de Filologie a Universităţii din bucureşti.Filologie a Universităţii din bucureşti.

A primit multe premii pentru poezie, între care A primit multe premii pentru poezie, între care Premiul Herder, în 1975. Moare la 13 Premiul Herder, în 1975. Moare la 13 decembrie 1983.decembrie 1983.

Volume de versuri: Volume de versuri: Sensul Iubirii, Sensul Iubirii, Dreptul la timp, Dreptul la timp, Necuvintele, Necuvintele, Operele imperfecte,Operele imperfecte, Noduri şi semneNoduri şi semne

Page 14: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

HEINRICH HEINEHEINRICH HEINE1797 - 18561797 - 1856

S-a născut dintr-o familie S-a născut dintr-o familie evreiască din Devreiască din Düüsseldorf, sseldorf, GermaniaGermania

Studiază dreptul la Studiază dreptul la universităţi din Guniversităţi din Gööttingen, ttingen, Bonn şi Berlin.Bonn şi Berlin.

Se converteşte de la Iudaism Se converteşte de la Iudaism la Protestantism, ferindu-la Protestantism, ferindu-se de restricţiile severe se de restricţiile severe aplicate evreilor: “biletul aplicate evreilor: “biletul său de intrare în cultura său de intrare în cultura europeanăeuropeană

Volume: Volume: Poezii, Cartea Poezii, Cartea cântecelorcântecelor

Page 15: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

ANA BLANDIANAANA BLANDIANA Pseudonim literar al Pseudonim literar al

Otiliei ComanOtiliei Coman

Născută la 25 martie Născută la 25 martie 1942, la Timişoara, a 1942, la Timişoara, a urmat studii liceale la urmat studii liceale la Oradea şi a absolvit Oradea şi a absolvit Facultatea de Filologie Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj.a Universităţii din Cluj.

Premiul Premiul UniuniiScriitorilor(1970UniuniiScriitorilor(1970), ), PremiulAcademiei(197PremiulAcademiei(1974), Premiul Herder 4), Premiul Herder (1982)(1982)

Page 16: ZIUA INTERNATIONALĂ A POEZIEI

Ce e poezia?Ce e poezia?

•Poezia este însăşi viaţa, e umbra Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care catifelează natura şi lumina care catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planetele lui în cercu planetele lui în cer..

(Tudor Arghezi)(Tudor Arghezi)