Zilt Magazine 87/88 - 4 juli 2013

 • View
  244

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 87/88 - 4 juli 2013

 • foto

  : L

  aure

  ns v

  an Z

  ijp

  87/884 juli 2013

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt87/share/index.html

 • De Zeemuis-bemanning vaart meteen hond de wereld rond.

  De nieuwe Xp 33 gezien door deogen van Allard van Schoneveld.

  114 58

  Gaffeltuigen en schuimsnorren ineen spannende kotterwedstrijd

  78Op zoek naar het bootgevoel: BOC-racer als toerjacht.

  87/884 juli 2013

  magazine

  102

 • Routering voor toerzeilers: snel encomfortabel naar je bestemming.

  De Kwart Ton klasse kent een opleving. Tijdens de afgelopen LencoRegatta in Lelystad zeilden ze wedstrijden om de Kwart Ton Cup.

  OPKNAPPEN EN GAAN

  30

  12

  EN VERDER

  50 Efsix in de kijker

  68 IDEC zeilt record

  74 Een 'kieper-tri'

  94 Natuurgeweld

  120 Rondje Texel

  124 Zilte Spullen

  130 Zilte Wereld

 • ADVERTENTIE

  http://www.dov-verzekeringen.nlhttp://www.raymarine.eu

 • ADVERTENTIE

  http://www.dov-verzekeringen.nlhttp://www.raymarine.eu

 • BUREAUBLAD'Oostenwind, stabiel, warm weer', zo beschrijft Els Knol - Lichtde omstandigheden waaronder deze foto is gemaakt. 'Voor deBlauwe Balg doorvaart zijn we te laat en we proberen de nietmeer betonde Oosterom te bereiken. Tevergeefs. Maar we zijn opeen super plek gestrand! Met een muisklik maak je dit zomersebeeld tot het uitzicht op je computerscherm.

  foto

  : E

  ls Kn

  ol-L

  icht

  http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad87.html

 • http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad87.html

 • GEDOEDe Nederlandse watersport kampt met eenprobleem dat groter is dan de heersendeeconomische tegenslag. Want zelfs als wemet zijn allen weer geld gaan uitgeven, blijftde leeftijd van de gemiddelde zeiler onver-minderd hoog. En er is niets dat er op wijstdat we ons binnenkort een weg moetenbanen langs de kinderwagens op de steiger.

  Volgens econoom, bedrijvendokter en Ver-bondsadviseur Joost van Raay spelen dehandel en de belangenorganisaties onvol-doende in op het keren van die vergrijzing.Tijdens een door Jachtbouw Nederlandgeorganiseerd symposium betoogde hij dat:"Jonge mensen wel genteresseerd zijn invaren, maar dat ze geen zin meer hebben inhet 'gedoe' van een eigen boot. Schilderenbeschouwen ze als werk en niet als hobby"

  Van Raay denkt dat de oplossing in het'ontzorgen' van de watersporter ligt. Metandere woorden: wanneer je maar wilt, kunje op je eigen, maar door een ander gepre-pareerde, smetteloze boot stappen. En een-maal terug op je ligplaats heb je geen anderprobleem dan de menukaart van hethavenrestaurant.

  refle

  ctie

 • Het zou precies die constructie zijn waar veertigminners meteen aversie tegen knutselen, schrobben of opschoten opzitten te wachten. En voor al die oudjes is het al helemaalideaal. Zij kunnen hun krasse krachten dan sparen voor deweinige zeilende mijlen die hen nog resten.

  Van Raay schetste een reel probleem en verbond daarinteressante analyses aan. Maar wordt zeilen werkelijk zoveelaantrekkelijker als het voortaan bestaat uit een gedoelozeaanloop naar een efficint gepland dagje op het water?Ongetwijfeld geregeld vanuit een handige smartphone app,zoals je ook een fiets huurt of je laat vermaken in eenpretpark?

  Wij denken dat zoiets voorbij gaat aan de emotie en hetvrijheidsgevoel die onze passie nu juist zo onderscheidt vanandere vrijetijdsverleidingen. Dat niet-rationele aspect moe-ten we niet wegmarketeren, maar zo benadrukken dat nie-mand 'gedoe' nog een logische term vindt.Toegegeven, het prettige gevoel van ongemak is moeilijk uitte leggen aan niet-zeilers. Maar als we daar wel in slagen, zouonze opvolging wel eens heel wat minder in gevaar kunnenzijn dan nu het geval is. Een pasklaar plan kunnen wijdaarvoor niet presenteren, of het zouden de 135 pagina'svan deze Zilt moeten zijn...

  We wensen iedereen een fijne zeilzomer.De volgende Zilt verschijnt eind augustus.

 • ADVERTENTIE

  http://www.sunsail.nlhttp://www.sunsail.nlmailto:info@sunsail.nl

 • ADVERTENTIE

  http://www.sunsail.nl/?oloc=nl&utm_source=zilt&utm_medium=content&utm_content=juli2013ad&utm_campaign=allhttp://www.sunsail.nl/?oloc=nl&utm_source=zilt&utm_medium=content&utm_content=juli2013ad&utm_campaign=allmailto:info@sunsail.nl

 • De Lenco Regatta in Lelystad bood op 22 en 23juni onderdak aan de eerste Nederlandse KwartTon Cup. Genitieerd door een paar enthousiasteKwart Ton zeilers, die een twintigtal collega-zei-lers wisten te mobiliseren. In Engeland belevende Kwart Tonners al een paar jaar een revival ennu lijkt de klasse ook in ons land op te leven.

  Kwart Ton klasse leeft op

  OPKNAPPENenGN!

  foto

  : R

  onal

  d Ko

  elin

  k

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt87/share/kwartonners.html

 • FOTO'S RONALD KOELINK TEKST LAURENS VAN ZIJP

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt87/share/kwartonners.html

 • foto

  : R

  onal

  d Ko

  elin

  k

 • indvlagen jagen door dehaven en rukken bijkansde futen de kuiven van

  de kop. En jawel hoor, het gaat weerregenen. Herfst in juni.Een voor een zwieren de deelne-mers aan de eerste Dutch QuarterTon Cup binnen, na een vlagerigeracedag. Zo ook de spannend racyogende gele Itch van Berry Aarts enzijn kompanen. Met tweevoudigVerbondsbezemwinnaar Berry is deopleving van het NederlandseKwart Ton circuit begonnen. Nadathij had meegevaren op de succes-volle Bnteau 46,5 Bitch, kreeg hijde kriebels, zoals hij het zelf formu-leert, en ging op zoek naar eeneigen wedstrijdboot. Criteria: niet teduur, handzaam en met een kleinebemanning te zeilen. Hij stuitte opeen verwaarloosde one-off ProtoKwart Tonner naar een ontwerp vanAxel Monhaupt, gebouwd in epoxymet glasvezel en een schuimkern.Berry: De oorspronkelijke naamluidde Punzig Turtelrom; dat werddus al snel Itch, the son of a bitch!

  W

 • foto

  : R

  onal

  d Ko

  elin

  k

 • GEVOELIG BOOTJEDe lijnen spraken mij meteenaan, zon mooi rompje, ver-klaart Berry zijn toch wel won-derlijke bootkeuze, het is eengevoelig bootje met veel trim-mogelijkheden. Als de tuigageniet goed staat, loopt hij niet. Inveel wind ligt hij meteen op eenoor, moet ik zeil minderen enverlies veel. In licht weer pres-teert dit schip het best. Nadathij op Nederlandse wedstrijd-wateren gevaren had, ontdekteBerry dat de klasse in Zuid-En-geland enorm was opgebloeid.Hij besloot daar te gaan zeilen,om vervolgens aanvankelijkmeedogenloos op zijn nummergezet te worden. Niettemin hadBerry de smaak zo te pakken,dat hij ook andere Nederlandsezeilers wist over te halen daar tegaan wedstrijdzeilen. Met Theoen Andre Bakker formeerde hijhet Dutch Quarter Ton Sailing-team en langzaam rijpte hetplan ook iets in Nederland tegaan doen.

 • foto

  : R

  onal

  d Ko

  elin

  k

 • RATINGVan de jaren zestig tot de jaren negentig was deInternational Offshore Rule een handicapformulevoor wedstrijdjachten. Van de schepen werden talvan parameters lengte, breedte, diepgang,gewicht, vrijboordhoogte, tuigage, stabiliteit, etc ingevoerd in een formule. De uitkomst van dieformule was de rating. Voor de Kwart Tonners golddat die rating niet groter mocht zijn dan 18,5 voet(gold na 1979). In een gemengd veld wordt derating omgezet in een tijdcorrectiefactor (TCF). Alsgelijkwaardige Kwart Tonners tegen elkaar varen, iseen tijd verrekening niet nodig, net als bij eenheids-klasse. In elk geval heeft de term Kwart Ton niets temaken met het gewicht van de boten.(Met dank aan Ward Walter).

 • foto

  : L

  aure

  ns v

  an Z

  ijp

 • TODOOp steiger 12 klinkt het gejank van eenboormachine boven het fluitende wantuit. Rond een moppig wit bakkie wordtdruk geklust. De overloop van deneerhouder is uit het dek getrokken,zegt Ben Steffens (28), bijna opgewekt.Er is zo te zien nog wel meer te doen.De boot heeft geen to-do-lijstje, deboot s een to-do-lijstje. Met stift staatoveral iets opgeschreven. Dit is eenExtension 24, legt Ben uit, naar eenontwerp van Koos de Ridder en dit iseen prototype, destijds gebouwd doorJachtwerf Middelharnis van Jim Lens-veld. De Slow Motion heeft typischelijnen die onder invloed van de IOR(International Offshore Rule) zijn ont-staan: een scherpe boeg, een buikigmiddenschip en een afgeronde kont.Om binnen de regel te blijven en tochmaximale breedte te halen, zijn de zij-kanten afgevlakt, alsof de boot dooreen te smalle brug is gevaren. Ben: Derestauratie is wel een enorme klus,maar we doen het met veel plezier. InEnkhuizen hebben we het tuig van eengesloopte Extension op de kop getikt.Dat staat er net op.

 • foto

  : R

  onal

  d Ko

  elin

  k

 • CONTINU WERKENVerderop aan ligt de Fre-res-sur-Mer nukkig aan zntrossen te rukken. Het iseen strak gelijnde KelticFauroux Kwart Tonner, inbezit van gebroeders Bak-ker. Theo (43) vertelt:Mijn broer stelde een paarjaar geleden voor om weersamen te gaan zeilen. Wezochten eigenlijk een Bullit,een eerder ontwerp vanontwerper Jacques Fau-roux, dat het WK in 1979en 80 won. Maar die von-den we niet en zo kwamenwe op dit model uit. Wehebben vroeger de DeltaWeek gevaren in een KwartTonner, dus we kennen deklasse. Je vaart een KwartTonner vooral op de groot-schoot, en bemanningsge-wicht telt. Het is continuwerken in de boot en juistdat trekt ons wel aan,evenals het sleutelen...

 • UIT DE SCHUUR!Theo is samen met Hylke Steensma de grote aanja-ger van deze eerste DQT Cup in Lelystad. Met eenlekker uitgewaaid hoofd draait Hylke laat in d