Zilt 99/100

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zilt Magazine 99/100 het extra dikke zomernummer - 3 juli 2014

Text of Zilt 99/100

 • 99

  juli 2014fot

  o:

  Gus

  tav

  Mor

  in/E

  ricss

  on 3

  /Vol

  vo O

  cean

  Rac

  e

 • Ruimtewonder Lagoon 39 bekekendoor de ogen van Willem Nater.

  Het praktijkexamen YachtmasterOffshore is een serieuze zaak

  40 98

  Het weer is geen cijfer, maar eenverhaal. Meer over meteo.

  50De Solotoer is een zout evenementzonder enige organisatie.

  82

  juli 2014

  99

 • Ik ben geen weerfanaat, aldus deman achter het Zilt Weerbericht.

  130

  EN VERDER

  68 ZeilAgenda

  72 North Sea Regatta

  74 In de Wind

  96 Delta Week

  122 Zilte Spullen

  136 Zilte Wereld

  KLEIN, KLEINER, KLEINST 10In dit dossier miniatuurboten een overzicht van verbazingwekkend kleinezeilboten die al even verbazingwekkend lange oversteken maakten.

 • ADVERTENTIE

 • ADVERTENTIE

 • foto

  : S

  tudi

  o Bo

  rleng

  hi

 • BUREAUBLADBegin juni troffen de dertig grootste zeiljachtenvan de wereld elkaar in Porto Cervo, Sardini.Fotograaf Carlo Borlenghi houdt zijn camerameestal dicht bij het water maar koos voordeze plaat voor een vogelperspectief. Met een klik op dedownloadknop kun je hem de achtergrond van je com-puterscherm of tablet maken.

 • HONDERD!Op de voorpagina van deze Zilt staat een rondgetal. Dit is de 100ste editie die we sinds 30maart 2007 hebben gemaakt. En zoals dat gaatmet jubilea, dan kijk je onwillekeurig toch evenachterom.

  De tijd was rijp voor verandering medio de jarenNul. Vooral voor onszelf. Onze passie voor zei-len, waar we al zo lang over schreven, was nogaltijd even groot, net als onze bevlogenheidvoor bladenmaken. Maar steeds vaker drongzich de vraag op hoe we dat konden combine-ren met eigenwijs, onafhankelijk en vernieu-wend. We vonden het antwoord in een digitaalmagazine. Een keuze die achteraf heel wat logi-scher is dan eind 2006. Want een magazineuitgeven is niet alleen maar leuk, zoals wij graagwillen geloven, maar heeft ook een boekhou-ding en een chagrijnige accountant.

  Nadat alle sombere spreadsheets 'weet u hetzeker' waren gewist, zijn we gewoon maarbegonnen. We schudden onze persoonlijkeadresboeken leeg, en stuurden Zilt nummer nnaar 256 lezers. Een week later hadden ruim2000 zeilers zich geabonneerd.

  refle

  ctie

 • De reacties waren overweldigend. Jullie reageerdenmassaal en vormden een familie gelijkgestemden dienog altijd groeit. Deze Nummer Honderd sturen wenaar ruim 23.000 zeilers.

  Jullie steun en enthousiasme waren voor ons telkenseen enorme stimulans om door te blijven gaan. Wanteerlijk gezegd viel dat niet altijd mee, mede door deeconomische tegenwind die in 2008 opstak. Dikwijlsaan de wind hakkend koersten wij op Kaap 'Straksgaat het beter' af En die hebben we weten te ronden.

  Ons gewaagde plan uit de winter van 2006/07 heeftheel wat digitale initiatieven van financieel krachtigerpartijen overleefd. Daar zijn we buitengewoon trotsop. Maar we weten ook dat we het zonder al diebetrokken lezers, medewerkers en adverteerdersnooit hadden gered. Eigenlijk zijn dus niet wij dejubilaris die wat besmuikt de toespraken aanhoort,maar komt jullie minstens evenveel lof toe.

  En nu samen op koers naar nummer 200!

  Het volgende nummer van Zilt verschijnt eindaugustus. We wensen je een fijne ZeilZomer!

 • RESEARCH EN TEKST SJORS VAN DER WOERD

 • KLEINKLEINERKLEINST

  In Zilt 97 publiceerde we een fotovan de Fipofix, de kleine gele boot

  van de Oostenrijkse zeiler HaraldSedlacek. Hij claimde de Atlantische Oce-aan te zijn overgestoken met de kleinste

  boot ooit. Dat geldt vast voor de route Gijon-Palm Beach, maar in de boekenkast op de Zilt

  redactie pakten we zo een aantal vergeelde boekenvan zeilers die in veel kleinere boten de oversteek waagden.Vergeleken met de eierdoppen uit de vorige eeuw is de 4,90

  m lange Fipofix een luxe jacht. We blazen het stof van de kaf-ten en leggen de titels op chronologische volgorde.

 • NOVA ESPERO6,00 meter1949Dartmouth, Canada Dartmouth, Engeland43 dagen

 • De broers Stanley en Collin Smith zijn in 1949totaal niet genteresseerd in een record. Hunboot is gewoon niet meer dan een open sloepvan 6 meter lang. Ze leggen een bijbootje overde kuip als kajuitdak en zeilen met z'n tweenvan Canada naar Engeland. Door chronisch geld-gebrek hebben ze geen zee-anker, chronometer,log of oliepakken aan boord. Constante lekkagesmaken de trip er niet comfortabeler op.

  Hun aankomst in Dartmouthblijft niet onopgemerkt. Alsware helden worden de zei-lers ontvangen door tiental-len boten die de Nova Esperotegemoet varen. Honderdenmensen zijn er getuige van alsde twee hun eerste stappenaan wal zetten en de specta-culaire overtocht wordt uitgebreid op televisie verslagen. Tijdens eenmaritiem festival in London krijgt de kleine boot een hoofdrol.

  Twee jaar later zeilt Stanley Smith met een ander bemanningslid deNova Espero, inmiddels uitgerust met een vaste kajuit en tweedemast, weer probleemloos terug. Het boek inspireerde vele dromersdie bevestigd zagen dat zeilen ook voor de gewone man bereikbaaris en er geen groot jacht voor nodig is om een lange reis te maken.

  KLEIN, KLEINER, KLEINST

 • SOPRANINO5,70 meter1951Falmouth - New York met tussenstops

 • Een jonge Engelse kano-enthousiast,Patrick Ellam, is wel bewust op zoek naarde zo klein mogelijke boot voor eenAtlantische oversteek. Hij geeft debekende ontwerper John Laurent Giles deopdracht tot het tekenen van een 5,70meter lange boot. Tegen de heersendeontwerpgedachten van die tijd in wilEllam dat de boot zo licht mogelijk

  gehouden wordt. Giles speelt de opdracht door naar zijnwerknemer Colin Mudie. Die raakt enorm enthousiast vanEllam's idee dat de boot vooral over de golven heen moet zeilenin plaats van er doorheen.

  Hij raakt zo bijhet projectbetrokken dat hijuiteindelijk zijnbaan opzegt enopstapt voor detrip over deAtlantische oce-aan. Met vele

  tussenstops zeilen de twee in 1951 via de passaatroute vanFalmouth naar New York.

  Na de reis wordt de boot verscheept naar Engeland, waar deSopranino een ereplaats krijgt in het Cowes Maritime Museum.

  KLEIN, KLEINER, KLEINST

 • LIBERIA III5,20 meter1956Las Palmas, Canarische Eilanden St Maarten72 dagen

 • De Duitse avonturier Hannes Lindemanzeilt in 1955 in een uitgeholde boomstamvan Las Palmas naar het Caribisch Gebieden besluit daarna dat het nog eenvoudigerkan. Met een standaard Klepper opvouw-bare zeilkano van 5,20 meter lang doet hijdeze reis in 1956 over. Hij is vooral gente-resseerd in het uithoudingsvermogen vanhet menselijk lichaam en geest. Hannes

  kan natuurlijk weinig proviand meenemen.

  Hij stouwt 96 blikken melk in de kano enweet ook nog plaats te vinden voor 72blikjes bier. Dat er dan maar ruimte over-blijft voor een watervoorraad van slechts3 liter baart hem geen zorgen. Na eenpaar dagen op zee besluit hij een deelvan de proviand overboord te zettenomdat hij zijn kano te zwaar vindt.

  Een paar zware stormen eisen zijn tol. Na twee keer te zijngekapseisd, hallucineert hij en raakt in een trance. De spiritueelingestelde zeiler is er na die ervaring van overtuigd dat je geesthet eerder opgeeft dan je lichaam.Lindemann is 72 dagen onderweg en overleeft met zelf gevangenvis en opgevangen regenwater. Hij komt 25 kilo lichter op SintMaarten aan.

  KLEIN, KLEINER, KLEINST

 • SEA EGG3,65 meter1964Plymouth New York met vele tussenstops

 • John Riding gaat echt voor het record, zijnboot is een van de eerste voorbeelden vanwat later een 'micro-yacht' gaat heten. DeSj-g meet maar 3,65 meter en is helemaalom de zeiler heen ontworpen. De boot isuitgerust met kimkielen en een windvaan-stuurinrichting met een naar verhouding idi-oot groot blad.

  John zeilt in 1964 van La Rochelle naarPlymouth om daar te starten voor deObserver Single-handed TransatlanticRace. Maar de organisatie acht zijn bootniet veilig en weigert hem deel te latennemen. Riding laat zich niet kisten envertrek op eigen houtje. Via Spanje, deAzoren en Bermuda zeilt hij naar NewYork. Zijn record smaakt naar meer.

  In een tweede boek, Sea EggAgain, beschrijft John de reisdie hem via de Carieb naarde Pacific brengt. Een derdeboek komt er helaas niet,want zeiler en boot raken'lost at sea' in de Tasman Zee,na vertrek uit Auckland,Nieuw-Zeeland.

  KLEIN, KLEINER, KLEINST

 • TINKERBELLE4,20 meter1965Falmouth, USA, Falmouth, Engeland78 dagen

 • De Amerikaan Robert Manry koopt in 1958een wrakkige overnaadse open boot van 4,20meter. Met zijn vrouw en twee jonge kinderenbeleven ze een paar mooie vakanties op demeren in Ohio. Heimelijk droomt Manry allanger over een Atlantische oversteek en hijkrijgt alle steun van zijn vrouw als hij daartoebesluit. Hij zet de gezinsboot in zijn garage enbouwt er een kajuitje op. Op een trailer gaat

  de Tinkerbelle naar Falmouth, Massachusetts. Daar zwaaien vrouwen kinderen de zeiler uit en begint voor hen het lange wachten.Na 78 dagen krijgen ze het nieuws dat Robert veilig in in Falmouth,Engeland, is aangekomen. De reis is vreselijk zwaar geweest. Manryhad herhaaldelijk hal-lucinaties van ver-moeidheid en sloegmaar liefst zes keeroverboord tijdensslecht weer. Roemwas nooit een doelvoor de zeiler, maarbij aankomst wordtde Tinkerbelle onthaald door een armada van boten en honderdenbewonderaars op de kade. Robert Manry was enorm verbaasd dathij een held werd in zowel Amerika als in Engeland. Het boek overzijn reis werd een groot succes en zijn verhaal was een inspiratievoor duizenden zeilers. De Tinkerbelle wordt nog altijd tentoonge-steld in Cleveland, Ohio.

  KLEIN, KLEINER, KLEINST

 • APRIL FOOL1,80 meter1968Casablan