of 16 /16
cyanmagentayellowblack An II, nr. 20, MARTIE 2010, 16 pagini cyanmagentayellowblack PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a www.primariaracari.ro ANUN} Fiecare ^[i construie[te o biseric\ ^n suflet, prin credin]\. Noi v\ invit\m s\ d\ruim o f\râm\ din sufletul nostru contribuind la CONSTRUC}IA UNEI TROI}E ~N CURTEA C.A.M.S Ghergani, ora[ul R\cari. S\ ajut\m b\trânii de aici s\-[i g\seasc\ lini[tea [i reculegerea ^ntr-un loc binecu- vântat de Dumnezeu. A[tept\m sponsoriz\ri la tel: 0756078015; 0245658611. Fax: 0245658070 pag. 5 pag. 12-13 pag. 4 pag. 9 hiar dac\ Pa[tele a venit mai devreme în acest an, prim\vara ne r\sfa]\, în sfâr[it, cu primele raze de soare, cu adev\rat de prim\var\. A venit prim\vara. Totul se treze[te la via]\. P\durea înverze[te dar [i alb\stre[te datorit\ florei specifice pl\cut mirositoare. Este o adev\rat\ placere s\ te bucuri de aceste clipe, poate unice în ciclul anual! S\ prive[ti cum viorelele împing frunzi[ul ve[ted ce a servit de-a lungul iernii ca o adev\rat\ pla- pum\, care al\turi de neaua depus\ a asigurat “c\ldura” nece- sar\ supravie]uirii peste iarn\. S\ ascul]i viet\]ile p\durii, [i nu numai, cum se bucur\ de prim\var\. S\ prive[ti câmpurile verzi (acolo unde ele exist\) care î[i schimb\ culoarea de la o zi la alta, str\b\tute de turme de c\prioare [i perechi de iepura[i ce zburd\ [i danseaz\ în c\utarea perechii potrivite, sc\pa]i de grija viscolului, a gerului [i chiar a vân\torului. Sunt convins c\ ceasul biologic le spune [i acest lucru, c\ pot sta lini[ti]i în prezen]a vân\torilor... Danseaz\ atât de nep\s\tori în apropierea noastr\, nu le pas\ de nimeni [i de nimic. Simt c\ sunt la “ceas oprit de lege [i de datini” în ceea ce prive[te vân\toarea. Se pune în mi[care natura, totul fream\t\ în jur. Ne împinge de la spate s\ ie[im în mijlocul ei, s-o admir\m dar [i s\ o protej\m. “S-a dus z\pada-ntreag\ de pe întinsul ]\rii, S-au dus zilele babei [i nop]ile vegherii. Suntem în prim\var\, p\mântul s-a zvântat. {i col]ul d\ afar\, e timpul de arat, La plug, la plug m\i fra]i, n\dejdea st\ în voi Cu plugul voi sc\pa]i o lume de nevoi.“ Cât adev\r în versurile poetului Vasile Alecsandri! Cât\ actualitate! Numai c\... Numai c\ nu se întâmpl\ a[a. Din p\cate, milioane de hectare de teren, în toat\ ]ara, zac în continuare s\r\cite pe zi ce trece de buruienile care cresc în voie, nestingherite de nimeni. Ca [i în Caragiale, reg\sim în versurile de mai sus foarte mult adev\r. Dar din p\cate... Spuneam c\ trebuie s\ admir\m natura dar [i s-o protej\m. Mai nou, cu ajutorul câtorva “cai putere”, str\bat localitatea în lung [i în lat prin cele mai inaccesibile locuri [i constat, cu dezam\gire, c\ suntem departe de a proteja natura. Dimpotriv\, fie c\ suntem în p\dure la Boanga, Mariu]a, Ioneasca, pe canal în Cega, FND la S\bie[ti, hele[teu, la Colacu [i ^n alte [i alte locuri, g\sim “urme” de oameni. Sau, poate impropriu spus oameni. Mi-e foarte greu s\-i definesc, sau poate mi-e greu s\ scriu cum ar putea fi califica]i ace[ti, hai s\ le zicem, oameni. Asta din polite]e, pentru c\ nu po]i s\-i nume[ti a[a pe cei care umplu canalele [i p\durile cu gunoaiele din curte, în condi]iile în care, în schimbul unei sume modice, ma[ina cu gunoi i-l ia din fa]a casei. Trebuie numai s\-l ambalezi [i s\-l sco]i la poart\. Ce simplu e! {i atât de complicat... pentru unii! În sfâr[it, am g\sit r\spuns [i la întrebarea, justa de altfel, a multor cet\]eni care erau revolta]i de faptul c\ ei au abonament la “gunoi“ [i vecinii, unii chiar mai înst\ri]i, nu. Ce fac cu gunoiul lor, sau mai bine zis, ce f\ceau pentru c\ în scurt timp nu or s\ mai fac\?! Îl aruncau pe canale, cur- suri de ap\, la marginea drumului [i localitatea noastr\, în ciuda eforturilor cet\]enilor one[ti [i a Prim\riei, în loc s\ înfloreasc\, se afunda în gunoaie... “Adopt\ un km!”. Un program din care s-au inspirat [i alte localit\]i, inclusiv conducerea jude]ului, a avut succes. ( urmare ^n pagina 2 urmare ^n pagina 2) Motto: Un fir de iarb\ verde, o raza-nc\lzitoare, Un gând\cel, un flutur, un clopo]el în floare, Dup\ o iarn\ lung\ [i-un dor nem\rginit, Aprind un soare dulce în sulfetul uimit! C (Sfâr[itul iernii - V Alecsandri)

Ziarul nr 20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fiecare ^[i construie[te o biseric\ ^n suflet, prin credin]\. Noi v\ invit\m s\ d\ruim o f\râm\ din sufletul nostru contribuind la CONSTRUC}IA UNEI TROI}E ~N CURTEA C.A.M.S Ghergani, ora[ul R\cari. S\ ajut\m b\trânii de aici s\-[i g\seasc\ lini[tea [i reculegerea ^ntr-un loc binecu- vântat de Dumnezeu. A[tept\m sponsoriz\ri la tel: 0756078015; 0245658611. Fax: 0245658070 cyanmagentayellowblack cyanmagentayellowblack An II, nr. 20, MARTIE 2010, 16 pagini pag. 12-13 pag. 5 pag. 4 pag. 9

Text of Ziarul nr 20

 • cyan

  mag

  enta

  yello

  wbl

  ack

  An II, nr. 20, MARTIE 2010, 16 pagini

  cyanmagentayellowblack

  PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dmbovi]awww.primariaracari.ro

  ANUN}Fiecare ^[i construie[te o biseric\^n suflet, prin credin]\. Noi v\invit\m s\ d\ruim o f\rm\ dinsufletul nostru contribuind laCONSTRUC}IA UNEI TROI}E ~NCURTEA C.A.M.S Ghergani,ora[ul R\cari. S\ ajut\m b\trniide aici s\-[i g\seasc\ lini[tea [ireculegerea ^ntr-un loc binecu-vntat de Dumnezeu.A[tept\m sponsoriz\ri la tel:0756078015; 0245658611.Fax: 0245658070

  pag. 5

  pag. 12-13

  pag. 4

  pag. 9

  hiar dac\ Pa[tele avenit mai devreme nacest an, prim\vara ne

  r\sfa]\, n sfr[it, cu primele razede soare, cu adev\rat deprim\var\.

  A venit prim\vara. Totul setreze[te la via]\. P\dureanverze[te dar [i alb\stre[tedatorit\ florei specifice pl\cutmirositoare. Este o adev\rat\placere s\ te bucuri de acesteclipe, poate unice n ciclul anual!S\ prive[ti cum viorelele mpingfrunzi[ul ve[ted ce a servit de-alungul iernii ca o adev\rat\ pla-pum\, care al\turi de neauadepus\ a asigurat c\ldura nece-sar\ supravie]uirii peste iarn\. S\ascul]i viet\]ile p\durii, [i nunumai, cum se bucur\ deprim\var\. S\ prive[ti cmpurileverzi (acolo unde ele exist\) care[i schimb\ culoarea de la o zi laalta, str\b\tute de turme dec\prioare [i perechi de iepura[i cezburd\ [i danseaz\ n c\utareaperechii potrivite, sc\pa]i de grijaviscolului, a gerului [i chiar avn\torului. Sunt convins c\ceasul biologic le spune [i acestlucru, c\ pot sta lini[ti]i n prezen]avn\torilor... Danseaz\ att de nep\s\tori napropierea noastr\, nu le pas\ denimeni [i de nimic. Simt c\ sunt laceas oprit de lege [i de datini n

  ceea ce prive[te vn\toarea. Se pune n mi[care natura,

  totul fream\t\ n jur. Ne mpingede la spate s\ ie[im n mijlocul ei,s-o admir\m dar [i s\ o protej\m. S-a dus z\pada-ntreag\ de pentinsul ]\rii,S-au dus zilele babei [i nop]ilevegherii.Suntem n prim\var\, p\mntul s-a zvntat.{i col]ul d\ afar\, e timpul de arat,La plug, la plug m\i fra]i, n\dejdeast\ n voiCu plugul voi sc\pa]i o lume denevoi.

  Ct adev\r n versurilepoetului Vasile Alecsandri! Ct\actualitate! Numai c\... Numai c\ nu sentmpl\ a[a. Din p\cate, milioanede hectare de teren, n toat\ ]ara,zac n continuare s\r\cite pe zi cetrece de buruienile care cresc nvoie, nestingherite de nimeni. Ca [in Caragiale, reg\sim n versurilede mai sus foarte mult adev\r. Dardin p\cate...Spuneam c\ trebuie s\ admir\mnatura dar [i s-o protej\m.Mai nou, cu ajutorul ctorva caiputere, str\bat localitatea n lung[i n lat prin cele mai inaccesibilelocuri [i constat, cu dezam\gire,c\ suntem departe de a protejanatura. Dimpotriv\, fie c\ suntemn p\dure la Boanga, Mariu]a,

  Ioneasca, pe canal n Cega, FND laS\bie[ti, hele[teu, la Colacu [i ^nalte [i alte locuri, g\sim urme deoameni. Sau, poate impropriuspus oameni. Mi-e foarte greu s\-idefinesc, sau poate mi-e greu s\scriu cum ar putea fi califica]iace[ti, hai s\ le zicem, oameni.Asta din polite]e, pentru c\ nu po]is\-i nume[ti a[a pe cei care umplucanalele [i p\durile cu gunoaieledin curte, n condi]iile n care, nschimbul unei sume modice,ma[ina cu gunoi i-l ia din fa]acasei. Trebuie numai s\-l ambalezi[i s\-l sco]i la poart\. Ce simplu e!{i att de complicat... pentru unii!n sfr[it, am g\sit r\spuns [i lantrebarea, justa de altfel, a multorcet\]eni care erau revolta]i defaptul c\ ei au abonament lagunoi [i vecinii, unii chiar mainst\ri]i, nu. Ce fac cu gunoiul lor,sau mai bine zis, ce f\ceau pentruc\ n scurt timp nu or s\ maifac\?! l aruncau pe canale, cur-suri de ap\, la marginea drumului[i localitatea noastr\, n ciudaeforturilor cet\]enilor one[ti [i aPrim\riei, n loc s\ nfloreasc\, seafunda n gunoaie...Adopt\ un km!. Un program dincare s-au inspirat [i alte localit\]i,inclusiv conducerea jude]ului, aavut succes.

  (urmare ^n pagina 2urmare ^n pagina 2)

  Motto:Un fir de iarb\ verde, o raza-nc\lzitoare,

  Un gnd\cel, un flutur, un clopo]el n floare,Dup\ o iarn\ lung\ [i-un dor nem\rginit,

  Aprind un soare dulce n sulfetul uimit!

  C(Sfr[itul iernii - V Alecsandri)

 • black

  Actualitate MARTIE 2010 pagina 2

  Ziarul Prim\riei R\cari

  Lucr\ri de sezon ^n pomicultur\I. M\suri de igien\ fitosanitar\- !ncorporarea ^n sol sau ardereafrunzelor [i fructelor bolnave sau infes-tate de insecte.- R\zuirea scoar]ei tulpinilor la pomiib\trni, arderea resturilor.- Eliminarea l\starilor [i ramurilor careprezint\ simptome de rap\n, f\inare, focbacterian, a celor pe care este prezentp\duchele lnos (ramurile cu ulcera]ii),precum [i a l\starilor lacomi, ardereatuturor acestora.- Reducerea ^n\l]imii pomilor, pentrufacilitarea ^mb\ierii integrale cu solu]ia

  aplicat\ ^mpotriva p\duchelui din SanJose, arderea lemnului c\zut- Tratarea r\nilor provocate de t\ieri, cumastic special, pentru evitarea infec]iilorcu boli de scoar]\ [i lemn- Eliminarea [i arderea pomilor puternicviroza]i de boli, foc bacterian, etc- Fertilizarea ra]ional\ a speciilorsemin]oase (m\r, p\r) cu ^ngr\[\mintecomplexe avndu-se ^n vedere c\ exce-sul de azot spore[te sensibilitatea laboli.II. Tratamente chimice recomandate ^nplanta]ii de pomi fructiferia. Livezi de m\r, p\r (semin]oase)

  Faza evolu]iei vegetale1. Umflarea mugurilor: forme hibernantede d\un\tori ca p\duchele din San Jose,acarieni, afide, etcTratamente recomandate: oleodiazon,oleocarbetox, oleoecalux, confidor, ^nconcentra]ie de 1.5 litri la 100 litri ap\2. ~nceputul dezmuguritului: g\rg\ri]aflorilor [i f\inareTratamente recomandate: insecticide:tionex, 0.20 litri la 100 litri ap\, ekalux0.10 litri la 100 litri ap\, Carbetox 0.50litri la 100 litri ap\, Reldan 0.20 litri la100 litri apa, etc.Fungicide: Bumper 0.03 litri la 100 litriap\, Sanazole 0.30 kg la 100 litri ap\, etc Insecticidele [i pesticidele se

  administreaz\ ^n amestecb. Livezi de prun, cire[, vi[ine, fazaevolu]iei vegetale:1. Umflarea mugurilor: forme hiber-

  nante de p\duche din San Jose, Afide,etcTratamentele sunt acelea[i ca la m\r2.Verde. Deschiderea primei flori:Patogeni, Bacterieni, ou\ de acarieniTratamentele recomandate sunt solu]iide fungicide ca TurdaCupral 0.40kg/100 litri ap\, zeam\ bordelez\. 0.50kg/100 litri ap\, funguran 0.20 kg/100litri ap\, etc. ~n solu]ie cu ulei horticalUS1 1.5 litri/100 litri ap\.Distribuitorii de produse Fito-Sanitare v\pot recomanda [i alte produse noi. Citi]icu aten]ie recomand\rile de peetichetele ambalajelor acestora.III. Plantarea pomilorAceasta este perioada ideala pentru

  plantare: Plantarea pomilor cuprindeurm\toarele opera]ii:- S\patul gropilor - dimensiunile optimesunt de 40-60 cm l\]ime cu 40-60adncime.- Preg\tirea pomilor pentru plantareconst\ ^n fasonarea r\d\cinilor [i mocir-lirea r\d\cinilor ^n amestec de p\mntgalben, baleg\ proasp\t\ [i ap\.- Plantarea const\ ^n a[ezarea pe fundulgropii de p\mnt fertile, mrani]\, etc Sea[eaza pomul ^n groap\, este de dorit caadncimea de plantare s\ fie aceea[i lacare a fost pomul ^n pepinier\, punctualde aliniere s\ fie la nivelul solului. Dup\plantare, se face o copc\ ^n jurul pomu-lui, ^n care se toarn\ 1-2 g\le]i de ap\,^n prealabil p\mntul se preseaz\ bine^n jurul pomului.

  Centrul local de consultan]\ Agricol\Venim ^n sprijinul dumneavo\str\.

  Ing. Topora[ V

  Nu pot spune deplin, ci n propor]ie de 75%. De cenumai att, din moment ce att de mul]i s-au implicatn el? La vremea respectiv\ anun]am obiectivele acestuiprogram: S\ cur\]\m zona [i s\ con[tientiz\m popu-la]ia c\ acolo unde copiii no[tri, profesorii, salaria]iiprim\riei au strns gunoaiele, nu se cade s\ maiarunc\m altele. Nu c\ n alte locuri ar fi indicat. Daracolo unde copilul t\u, cu mnu]a lui a strnsgunoaiele tale, s\ mai arunci nc\ o dat\... e strig\torla cer!{i cu toate acestea, s-a ntmplat. Ce-i drept, nu canainte, dar tot s-au aruncat gunoaie... Poate mesajulnostru nu a ajuns n toate casele? Poate de dataaceasta, va fi altfel, impactul proiectului va fi mai mare[i obiectivul va fi atins n propor]ie de 99%. R\spunsulla ntrebarea de mai sus, mult a[teptat de majoritatealocuitorilor, e simplu. Producem gunoi menajer cu to]ii;unii mai mult, al]ii mai pu]in, dar producem. De ce uniis\ pl\teasc\ [i al]ii, nu, colectarea acestuia. Este

  inacceptabil. De aceea, la nivelul jude]ului, de comunacord cu to]i primarii s-a stabilit ca to]i, dar to]ilocuitorii vor pl\ti o tax\ de salubritate.{i atunci, problema este rezolvat\. {i cum spuneammai devreme, l pui n sac [i l sco]i la poart\ n ziuastabilit\ [i ai sc\pat de grij\... de grija gunoiului, degrija vecinului care te reclama, de grija comunitaruluicare te amendeaz\. E simplu!

  {i revenind la natur\... S-o protej\m! E vorbade viitorul nostru, de viitorul copiilor no[tri. {i, apropode Adopt\ un km!, dup\ s\rb\tori, revine n for]\,mai puternic ca niciodat\, mai ambi]ios ca oricnd.

  mpreun\ s\-i ur\m succes [i s\ ne al\tur\mcu to]ii acestui proiect.

  Pn\ atunci. V\ doresc tot binele din lume,S\rb\tori fericite, lumin\ n cas\, n suflete, s\n\tate,bucurii [i s-auzim numai de bine!Hristos a nviat!

  (urmare din pagina 1)

  Atribu]iile consiliului local

  Art. 38. - (1) Consiliul local areini]iativ\ [i hot\r[te, n condi]iilelegii, n toate problemele de intereslocal, cu excep]ia celor care suntdate prin lege n competen]a altorautorit\]i publice, locale sau cen-trale. (2) Consiliul local are urm\toareleatribu]ii principale: a) alege din rndul consilierilorviceprimarul, respectiv viceprimarii,dup\ caz; stabile[te, n limitelenormelor legale, num\rul de per-sonal din aparatul propriu; b) aprob\ statutul comunei sau alora[ului, precum [i regulamentul deorganizare [i func]ionare a consiliu-lui; c) avizeaz\ sau aprob\, dup\ caz,studii, prognoze [i programe de dez-voltare economico-social\, de orga-nizare [i amenajare a teritoriului,documenta]ii de amenajare a terito-riului [i urbanism, inclusiv partici-parea la programe de dezvoltarejude]ean\, regional\, zonal\ [i decooperare transfrontalier\, ncondi]iile legii; d) aprob\ bugetul local, mprumu-turile, vir\rile de credite [i modul deutilizare a rezervei bugetare; aprob\contul de ncheiere a exerci]iuluibugetar; stabile[te impozite [i taxelocale, precum [i taxe speciale, ncondi]iile legii; e) aprob\, la propunerea primarului,

  n condi]iile legii, organigrama, stat-ul de func]ii, num\rul de personal [iregulamentul de organizare [ifunc]ionare a aparatului propriu despecialitate, ale institu]iilor [i ser-viciilor publice, precum [i ale regiilorautonome de interes local; f) administreaz\ domeniul public [idomeniul privat al comunei sauora[ului; g) hot\r\[te darea n administrare,concesionarea sau nchiriereabunurilor proprietate public\ acomunei sau ora[ului, dup\ caz,precum [i a serviciilor publice deinteres local, n condi]iile legii; h) hot\r\[te vnzarea, concesion-area sau nchirierea bunurilor pro-prietate privat\ a comunei sauora[ului, dup\ caz, n condi]iile legii; i) nfiin]eaz\ institu]ii publice, soci-et\]i comerciale [i servicii publicede interes local; urm\re[te, con-troleaz\ [i analizeaz\ activitateaacestora; instituie, cu respectareacriteriilor generale stabilite prin lege,norme de organizare [i func]ionarepentru institu]iile [i serviciile publicede interes local; nume[te [ielibereaz\ din func]ie, n condi]iilelegii, conduc\torii serviciilor publicede interes local, precum [i pe cei aiinstitu]iilor publice din subordineasa; aplic\ sanc]iuni disciplinare, ncondi]iile legii, persoanelor pe carele-a numit; j) hot\r\[te asupra nfiin]\rii [i reor-ganiz\rii regiilor autonome deinteres local; exercit\, n numele

  unit\]ii administrativ-teritoriale,toate drepturile ac]ionarului la soci-et\]ile comerciale pe care le-a nfi-in]at; hot\r\[te asupra privatiz\riiacestor societ\]i comerciale;nume[te [i elibereaz\ din func]ie, ncondi]iile legii, membrii consiliilor deadministra]ie ale regiilor autonomede sub autoritatea sa; k) analizeaz\ [i aprob\, n condi]iilelegii, documenta]iile de amenajarea teritoriului [i urbanism alelocalit\]ilor, stabilind mijloacelemateriale [i financiare necesare nvederea realiz\rii acestora; aprob\alocarea de fonduri din bugetul localpentru ac]iuni de ap\rare mpotrivainunda]iilor, incendiilor, dezastrelor[i fenomenelor meteorologice per-iculoase; l) stabile[te m\surile necesare pen-tru construirea, ntre]inerea [imodernizarea drumurilor, podurilor,precum [i a ntregii infrastructuriapar]innd c\ilor de comunica]ii deinteres local; m) aprob\, n limitelecompeten]elor sale, documenta]iiletehnico-economice pentru lucr\rilede investi]ii de interes local [iasigur\ condi]iile necesare n ved-erea realiz\rii acestora; n) asigur\, potrivit competen]elorsale, condi]iile materiale [i financia-re necesare pentru bunafunc]ionare a institu]iilor [i serviciilorpublice de educa]ie, s\n\tate, cul-tur\, tineret [i sport, ap\rareaordinii publice, ap\rarea mpotriva

  incendiilor [i protec]ia civil\, de subautoritatea sa; urm\re[te [i con-troleaz\ activitatea acestora; o) hot\r\[te, n localit\]ile cumedici sau cu personal sanitar nnum\r insuficient, acordarea destimulente n natur\ [i n bani, pre-cum [i de alte facilit\]i, potrivit legii,n scopul asigur\rii serviciilor med-icale pentru popula]ie; asemeneafacilit\]i pot fi acordate [i per-sonalului didactic; p) contribuie la organizarea deactivit\]i [tiin]ifice, culturale,artistice, sportive [i de agrement; q) hot\r\[te cu privire la asigurareaordinii publice; analizeaz\ activi-tatea gardienilor publici, poli]iei,jandarmeriei, pompierilor [i aforma]iunilor de protec]ie civil\, ncondi]iile legii, [i propune m\suri dembun\t\]ire a activit\]ii acestora; r) ac]ioneaz\ pentru protec]ia [irefacerea mediului nconjur\tor, nscopul cre[terii calit\]ii vie]ii; con-tribuie la protec]ia, conservarea,restaurarea [i punerea n valoare amonumentelor istorice [i de arhitec-tur\, a parcurilor [i rezerva]iilornaturale, n condi]iile legii; s) contribuie la realizarea m\surilorde protec]ie [i asisten]\ social\;asigur\ protec]ia drepturilor copilu-lui, potrivit legisla]iei n vigoare;aprob\ criteriile pentru repartizarealocuin]elor sociale; nfiin]eaz\ [iasigur\ func]ionarea unor institu]iide binefacere de interes local; t) nfiin]eaz\ [i organizeaz\ trguri,

  pie]e, oboare, locuri [i parcuri dedistrac]ie, baze sportive [i asigur\buna func]ionare a acestora; u) atribuie sau schimb\, n condi]iilelegii, denumiri de str\zi, de pie]e [ide obiective de interes public local; v) confer\ persoanelor fizice romnesau str\ine, cu merite deosebite,titlul de cet\]ean de onoare alcomunei sau al ora[ului; x) hot\r\[te, n condi]iile legii,cooperarea sau asocierea cu per-soane juridice romne sau str\ine,cu organiza]ii neguvernamentale [icu al]i parteneri sociali, n vedereafinan]\rii [i realiz\rii n comun aunor ac]iuni, lucr\ri, servicii sauproiecte de interes public local;hot\r\[te nfr\]irea comunei sauora[ului cu unit\]i administrativ-ter-itoriale similare din alte ]\ri; y) hot\r\[te, n condi]iile legii,cooperarea sau asocierea cu alteautorit\]i ale administra]iei publicelocale din ]ar\ sau din str\in\tate,precum [i aderarea la asocia]iina]ionale [i interna]ionale aleautorit\]ilor administra]iei publicelocale, n vederea promov\rii unorinterese comune; z) sprijin\, n condi]iile legii, activi-tatea cultelor religioase; w) asigur\ libertatea comer]ului [incurajeaz\ libera ini]iativ\, ncondi]iile legii. (3) Consiliul local exercit\ [i alteatribu]ii stabilite prin lege.

  V\ inform\m despre atribu]iile Consiliului Local!

  SECRETARjr. Octaviana Ene

  Alexandru Vlahu]\ - Sonet - A revenit frumoasa prim\var\A revenit frumoasa prim\var\;Copacii parc\-s nin[i de-atta floare;Dorin]i copil\re[ti, ren\sc\toare,Fac inimile noastre s\ tresar\...

  Iubire e n razele de soare,{i farmec n a codrului fanfar\,{i visuri dulci n lini[tea de sar\;n cer [i pe p\mnt e s\rb\toare.

  Ascult, privesc, respir cu l\comie,C\ci toat\ frumuse]ea asta-mi pareC\ niciodat\ n-are s\ mai fie!

  {i-s fericit c-am fost o clip\-n stareS\ simt, n marea lumii simfonie,A gndurilor mele ntrupare.Al dumneavoastr\,

  Marius Florin Carave]eanu

 • black

  De interes cet\]enesc MARTIE 2010 pagina 3Ziarul Prim\riei R\cari

  H O T | R R I L E C O N S I L I U L U I L O C A L R | C A R I , A D O P T A T E ~ N { E D I N } A D I N 1 9 . 0 3 . 2 0 1 0

  ~n data de 19.03.2010,orele 14:00, a fost convocatConsiliului local R\cari, ^n[edin]\, la care au participatconsilierii [i delega]ii s\te[ti^n func]ie. {edin]a a fosttransmis\ ^n direct pe inter-net ncepnd cu ora 14:00.Ordinea de zi a [edin]ei a cuprins

  18 de puncte, la care se adaug\punctul de Diverse.

  La punctul 1, Proiect de hotrareprivind re]eaua [colar\ din ora[ulR\cari, ^ncepnd cu data de01.09.2010.Avnd ^n vedere actele normativeadoptate ^n ultima perioad\ pre-cum [i programul de guvernarepentru perioada de traversare acrizei economice, la nivel na]ional,au fost instituite unele m\suri dereducere a cheltuielilor din sec-torul bugetar, la nivelul tuturorinstitu]iilor statului. ~n concor-dan]\ cu aceste considerente sepropune ca ^ncepnd cu data de01.09.2010 s\ se efectuezereorganizarea re]elei [colare lanivelul ora[ului R\cari, ^ntr-o sin-gur\ unitate [colara cu personali-tate juridic\, respectiv Centrulbugetar din cadrul LiceuluiTeoretic "Ion Ghica" R\cari.Activitatea unita]ilor de^nv\]\mnt cu personalitatejuridic\, ce func]ioneaz\ laaceast\ dat\ ^n ora[ul R\cari, va fipreluat\ de c\tre unitatea pro-pus\, cu personalitate juridic\,Liceul Teoretic "Ion Ghica" R\cari. Hot\rrea a fost adoptat\ ^n una-nimitate.Punctul 2, Proiect de hot\rreprivind modificarea indicatorilortehnico-economici pentru obiec-tivul "Modernizare [i echipareinfrastructura educational\ {coalagenerala Ghergani".Avnd ^n vedere proiectul definan]are privind obiectivul"Reabilitare, modernizare [i extin-dere educa]ional\ pentru {coalaGhergani", precum [i etapa deevaluare ^n care acest proiectfinan]at pe fonduri structurale seafl\, este necesar, ca ^n func]ie denotific\rile ^naintate de c\tre ADRMuntenia Sud C\l\ra[i, s\ semodifice anumi]i indicatori tehni-co-economici ai obiectivului. Deaceea se solicit\ supunerea spreaprobarea Consiliului local aproiectului de hot\rre privindmodificarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv. Proiectul de hot\rre a fost supusla vot [i aprobat ^n unanimitate.Punctul 3, Proiect de hot\rreprivind modificarea indicatorilortehnico-economici pentru obiec-tivul "Modernizare [i echipareinfrastructura educa]ional\ LiceulTeoretic "Ion Ghica" R\cari".Avnd ^n vedere obiectivulmen]ionat ^n proiectul de hot\rre[i proiectul de finan]are, precum[i etapa de evaluare ^n care acestproiect finan]at pe fonduri struc-turale se afl\, este necesar ca ^nfunc]ie de notific\rile ^naintate dec\tre ADR Muntenia Sud Calara[i,sa se modifice anumi]i indicatoritehnico-economici ai obiectivului. Proiectul de hot\rre a fost apro-

  bat ^n unanimitate. Punctul 4, Proiect de hot\rreprivind desemnarea membruluireprezentant al Consiliului local ^nConsiliul de administra]ie al {coliigenerale R\cari. ~n conformitate cu dispozi]iile legii,nr. 84/2005, legea ^nv\]\mntuluimodificat\ [i completat\, consiliulde administra]ie al fiec\rei unit\]i[colare are ^n componen]a unreprezentant al Consiliului localcare este desemnat prin hot\rrea Consiliului local. Prezentulproiect prive[te desemnarea unuimembru al Consiliului local alora[ului R\cari, ^n cadrul fiec\ruiconsiliu de administra]ie alunit\]ilor [colare.Domnul primar propune careprezentant desemnat alConsiliului local ^n cadrulConsiliului de administra]ie alunit\]ilor [colare, pe domnul pro-fesor Livede Ion. Propunerea este supus\ la vot [ivotat\ cu majoritate, domnulDr\goi Nicolae se ab]ine. Punctul 5, Proiect de hot\rreprivind desemnarea membruluireprezentant al Consiliului local ^nConsiliul de administra]ie al {coliigenerale Colacu.Proiectul este adoptat cu majori-tate, domnul profesor Livede Ionfiind reprezentantul CL ^n Consiliulde administra]ie al acestei [coli.Domnul Dragoi Nicolae se ab]ine. Punctul 6, Proiect de hot\rreprivind desemnarea membruluireprezentant al Consiliului local ^nConsiliul de administra]ie alLiceului Teoretic "Ion Ghica" R\cariPropunerea se refer\ tot la dom-nul profesor Livede Ion, care va fireprezentant desemnat al CL [i ^nconsiliul de administra]ie alLiceului Teoretic "Ion Ghica"R\cari. Domnul Dr\goi Nicolae seab]ine.Punctul 7, Proiect de hot\rreprivind aprobarea raportului deevaluare necesar schimbului deteren ^ntre CL R\cari [i domnulManu Marian.Avnd ^n vedere HCL din24.02.2010, privind aprobarea^ntocmirii Raportului de evaluarepentru suprafe]ele de teren pentrucare urmeaz\ a fi efectuat unschimb de propriet\]i, autoritateaexecutiv\ a procedat la ^ntocmirearaportului de evaluare pentrufiecare loca]ie identificat\ ^nsedin]a Consiliului local din datade 24.02.2010. Dup\ ^ntocmirea raportului deevaluare de c\tre un expertautorizat, pentru fiecare loca]ie ^nparte, se supune aprob\riiConsiliului local, acest raport deevaluare.Supus la vot, proiectul de hot\rreeste adoptat ^n unanimitate.Punctul 8, Proiect de hot\rreprivind aprobarea raportului deevaluare necesar schimbului deteren ^ntre CL R\cari [i doamnaT\nase Cojocaru Valentina.Dup\ ^ntocmirea raportului deevaluare de c\tre un expertautorizat, pentru fiecare loca]ie ^nparte, se supune aprob\riiConsiliului local, acest raport deevaluare.

  Supus la vot, proiectul trece cumajoritate, iar domnul Dragoi N,se ab]ine.Punctul 9, Proiect de hot\rreprivind aprobarea raportului deevaluare ^n vederea vnz\riisuprafe]ei de teren din punctul"Obor" R\cari.Membrii CL, dup\ consultarearaportului de evaluare ^ntocmitpentru suprafa]a men]ionat\, setrece la supunerea la vot, aproiectul fiind adoptat ^n unanimi-tate. Punctul 10, Proiect de hot\rreprivind aprobarea raportului deevaluare, privind ^nchirierea/con-cesionarea suprafe]ei de terensituat\ ^n localitatea Ghergani,strada Industriilor nr 3.Proiectul de hot\rre este amnat.Punctul 11, Proiect de hot\rreprivind aprobarea achizi]ion\rii deautoturisme cu sume provenitedin sponsoriz\ri. Avnd ^n vedere num\rul mic demijloace de transport din dotareaPrim\riei [i starea tehnic\ precar\a lor, se impune achizi]ionarea deautoturisme noi, fiind necesarepentru bunul mers al activit\]iiadministrative.Din aceste motive, se propunespre analiza CL proiectul dehot\rre privind achizi]ia prinleasing a dou\ autoturisme noi.Se men]ioneaz\ c\ plata avansu-lui [i a ratelor de leasing se vaface din sponsoriz\ri. De aseme-nea Prim\ria ora[ului R\cari vaaccesa [i Programul Rabla, prinAutoritatea pentru Mediu. Proiectul de hot\rre este supusla vot [i aprobat ^n unanimitate.Punctul 12, Proiect de hot\rreprivind aprobarea acces\riiProgramului Rabla pentru per-soane juridice.Odat\ cu demararea programului"Rabla", pentru persoane juridice,fiind o oportunitate ap\rut\ ^naceast\ perioad\ [i care ne ajut\la achizi]ionarea de autoturismenoi pentru prim\rie, se propuneaprob\rii CL, proiectul de hot\rreprivind predarea c\tre "Remat"prin programul "Rabla", a treiautovehicule scoase din uz, dup\cum urmeaza: Aro autospecializa-ta - DB 05 PCR; TV DB 12 POR;Dacia 1300 - DB 05 VUE. Semen]ioneaz\ c\ aceste autove-hicule nu mai pot ob]ine autoriza]iiITP datorit\ st\rii tehnice deterio-rate ^n care se afl\.Supus la vot, acest proiect esteaprobat ^n unanimitate.Punctul 13, Proiect de hot\rreprivind scutirea de plata taxelor [iimpozitelor pe anul 2010 a unorcontribuabili f\r\ venituri sau cuvenituri mici.~n urma cererilor adresate pentruacordarea scutirii de impozite peanul 2010 de c\tre urm\torii:Lache Ion din R\cari, JanguMircea din R\cari, TudosacheAlexandru din Mavrodin, AlecuNiculina din Mavrodin, Ion Elenadin Ghergani, Lache Genica dinR\cari, Simulescu Vasilica dinR\cari, R\ducanu Dumitra dinR\cari.Cererile au fost analizate de c\treserviciul de Asisten]\ Social\ pre-

  cum [i cel de Taxe [i Impozitelocale, care au formulat propuneri.Membrii CL au analizat fiecare caz^n parte [i au hot\rt cu majoritatescutirea de impozite pe anul 2010a urm\torilor: Jangu Mircea,Tudosache Alexandru, Ion Elena,Lache Genica [i SimulescuVasilica.~n urma exprim\rii votului domnulconsilier Dr\goi Nicolae a votatpentru scutirea de la impozit [i adomnului Lache Ion [i a doamneiR\ducanu Dumitra. Fiind un sin-gur vot ^n favoarea acestora, nus-a acordat scutirea de impozitpentru ace[tia.Punctul 14, Proiect de hot\rreprivind rectificarea bugetului localcu sume din sponsoriz\ri.Urmare a ^ncheierii contractelor desponsorizare cu firmele nomi-nalizate: SC.Agromir SRL, SCMega Construct SRL, SC EquatorSRL, SC Potential SRL, SC PrimaxSRL, SC Panzoo SRL, SC MultistarSRL, a rezultat suma de 42.500lei cu care s\ se poat\ achizi]ionadou\ autoturisme ^n regim deleasing financiar ^ncepnd cutrimestrul doi al anului 2010.~n acest sens se supune aprob\riiCL suplimentarea bugetului local^n trimestrul II, 2010, cu aceast\sum\ pentru destina]ia men]ionat\.Proiectul de hot\rre este aprobat^n unanimitate.Punctul 15, Proiect de hot\rreprivind ^nfiin]area unui Centru de zi^n satul St\ne[ti, imobil {coalaSt\ne[ti. Avnd ^n vedere oportunitateaacces\rii unor proiecte sus]inuteprin fonduri structurale privindobiectivul "~nfiin]are centru de zipentru copiii defavoriza]i", proiectderulat ^n colaborare cu Direc]iaMuncii [i Protec]iei SocialeDmbovi]a, precum [i faptul c\ lanivelul ora[ului R\cari, localitateaSt\ne[ti, exist\ cl\direa cu desti-na]ie {coal\ General\, ^n prezentnefunc]ional\, [i care ar puteaprimi aceast\ destina]ie, seini]iaz\ acest proiect de hot\rre,care este supus aten]iei CL.Realizarea acestei investi]ii lanivelul ora[ului R\cari ar avea unimpact social deosebit pentru pre-venirea abandonului [colar [i amarginaliz\rii sociale.Supus la vot, proiectul este adop-tat ^n unanimitate.Punctul 16, Proiect de hot\rreprivind constituirea comisiei deconcurs pentru ocupareaposturilor din organigrama proprie. Sunt propu[i membri comisiei de

  examinare pentru concursul deocupare a posturilor, dup\ care setrece la vot, proiectul fiind aprobat^n unanimitate.Punctul 17, Proiect de hot\rreprivind ^ntocmire studiului de fez-abilitate, studiului geotehnic,cerere de finan]are, pentru acce-sarea de fonduri derulate de c\treAPM pentru obiectivul "Sistem dealimentare cu ap\, canalizare [ista]ie de epurare, ^n ora[ul R\cari,localit\]ile: R\cari, Ghergani,Mavrodin, jude]ul Dmbovi]a.Obiectivul principal al acestuiproiect este crearea unor condi]iide trai la standarde europene pre-cum [i rezolvarea unor problemece se solicit\ a fi rezolvate de maimult timp. Prim\ria ora[ului R\cari a fostnominalizat\ ca fiind printreprimele localit\]i din jude] care aravea interesul [i resursele imple-mentarii acestui proiect [i care ar^ntruni condi]iile impuse de apli-cantul proiectului. Se propuneaprobarea demar\rii ^ntocmiriidocumenta]iilor primare pentruimplementarea acestui proiectcare ar putea avea adresabilitatemajor\ pentru localit\]ilemen]ionate, aceste documenta]iiconstnd ^n ^ntocmirea studiuluide fezabilitate, studiului geotehnic[i ^ncheierea contractelor de con-sultan]\ ^n vederea ^ntocmiriicererii de finan]are. Supus spre aprobare, proiectuleste adoptat ^n unanimitate.Punctul 18, Proiect de hot\rreprivind identificarea unor loca]iipentru ^nchiriere/concesionare ^nvederea amplas\rii unor sere [isolarii de c\tre investitori str\ini.Propunerea pentru includereaacestui proiect pe ordinea de zi,vine din partea domnului consilierIlie {tefan, care dore[te acordareade c\tre Primarie a unei loca]iipentru amenajarea de c\tre uninvestitor str\in a unor sere ^nzona Colacu. ~ntruct investitorulnu [i-a exprimat ^n scris inten]ia,CL propune s\ se dea o aprobarede principiu f\r\ a preciza oloca]ie anume. Propunerea este adoptat\, cu oab]inere din partea domnului con-silier Ni]a Vasile.Punctul 19, Diverse.Au fost discutate probleme deactualitate din via]a comunit\]ii,s-au f\cut propuneri pentru^mbun\t\]irea activit\]ii pe viitor.

  Viceprimar, Prof. Elena Craiciu

 • cyanmagentayellowblack

  Actualitate MARTIE 2010 pagina 4Ziarul Prim\riei R\cari

  cyanmagentayellowblack

  ~n data de 5 Martie 2010, la Sala de fes-tivit\]i a ora[ului R\cari, mare, zarv\ mare,Se caut\ o vedet\!. Prim\ria ora[ului R\cari a organizat un spec-tacol ^n colaborare cu membri grupuluiFantazzio din Constan]a, care ne-au onoratcu prezen]a [i s-au implicat activ ^n organi-zarea [i desf\[urarea activit\]ii.

  Spectacolul a fost organizat cu ocazia zileide 8 Martie, spectacol dedicat tuturormamelor din ora[ul R\cari [i nu numai.

  Auzind a[a ceva, [colile din ora[ulR\cari au participat prin intermediulelevilor, oferind diferite momente, care auf\cut deliciul publicului [i implicit al juriu-lui. Cel mai apreciat moment a fost cel ^ncare trupa de dans Burning Steps dinora[ul R\cari, a aruncat sala ^n aer, printr-un dans de zile mari. Juriul a apreciat pres-ta]ia fetelor [i le-a acordat acestora 10 cufelicit\ri [i o invita]ie ^n emisiunea g\zduit\ depostul tv Favorit [i moderat\ de domnul

  Baescu, gazda spectacolului din 5 Martie. Maijos ave]i cteva fotografii din timpul specta-colului care a fost gustat din plin de toti ceiprezen]i.

  "Se caut\ o vedet\!"

  ~ntr-o perioad\ greaA c\zut din cer o stea.A cobort pe p\mntNimic nu l-a dobort.Ct a fost criza de mareA r\mas tot ^n picioare;E primar ^ntr-un ora[Care-a fost mai mult coda[~ntr-o perioad\-n careA avut la guvernare

  Un partid att de mareCum e PSD-ul, careDintr-o trist\ ^ntmplareA ^nceput s\ se destrame;Iar primarul cel iubit, De cei ce l-au sus]inutVa merge tot mai departeVa avea [i rezultate{i va face un ora[Care va fi chiar frunta[, Iar peste vre-o 7 ani,S-ajung\ parlamentar{i s\ ajute cu baniUn ora[ cum e R\cari.Visul s\ se ^mplineasc\, Ora[ul s\ ^nfloreasc\,S-avem un ora[ vestit,C\ sunte]i primar cinstit,De mult\ lume iubit,Chiar dac\ al]ii au brfit;Apa trece, pietrele r\mnPrimarul este st\pn.

  Astfel, la {coala General\ Ghergani, ladisciplina matematic\, au participat laolimpiada [colarajude]ean\, 10 elevi [iau ob]inut rezultate foarte bune.La religie, a participat elevul ScarlatSorin, care a ob]inut media 7.40.La disciplina Lb Engleza, au participat 2elevi dintre care Ene Andrei a ob]inutlocul 3.Sub dezideratul "Protejnd natura, pro-tej\m via]a!", liceul teoretic "Ion Ghica"R\cari, ^ntr-un parteneriat cu [coala"Smaranda Dumitru Roma - Vizure[ti",comuna Cioc\ne[ti, jude]ul Dmbovi]a,

  [i-au propus s\ atrag\ aten]ia asuprasemnifica]iei perioadei 15 martie - 15aprilie (Luna mondial\ a p\durii),printr-o ac]iune de ecologie, sugerataindirect de emisiunile ^n care a fostmediatizat proiectul "Romnia prinder\d\cini!". Din partea liceului din R\cari,a participat doamna profesoar\ ComanLuiza, iar din partea [colii Vizure[ti,domni[oara profesoar\ Nil\ Lidia. Subdeziva "St\ ^n puterea noastr\ s\d\ruim copiilor o natur\ curat\!",ac]iunea s-a bucurat de o participarenumeroas\ [i a fost urmata de un pic-

  nic ^n aer liber, prilej cu care au fostapreciate preparate tradi]ionale, eco-logice, preg\tite [i oferite ^n vase de lut,cu linguri de lemn, ca pe vremea buni-cilor. Evenimentul s-a desf\[urat ^n ziuade 27 martie, ini]iatori fiind elevii [coliiVizure[ti, membrii ai cercului de ecolo-gie "Inima Verde" [i voluntarii asocia]iei"Ovidiu Rom". Loca]ia a fost ^n gr\dina[colii, respectiv, locul unde a fostfilmat\ scena caruselului din filmul"Amintiri din epoca de aur", ^n regia luiCristi Mungiu.Elevii liceului teoretic "Ion Ghica" R\cari"au ob]inut la olimpiada de religie, fazajude]ean\, rezultate foarte bune.St\nescu Maria Alexandra din clasa aIX-a R, a ob]inut locul II, iar NicolaeMihaela din clasa X-U, a ob]inutmen]iune I.

  Vremea concursurilor [colare atrecut ^ntr-o nou\ etap\, cea aafirm\rii pe plan jude]ean.

  Redac]ia

  Ana Cazacu - R\cari

  31 Aprilie 2010

  Redac]ia

 • Actualitate MARTIE 2010 pagina 5Ziarul Prim\riei R\cari

  cyanmagentayellowblack

  ~ncepnd cu data de 1 Martie 2010, s-a deschis terenul se sport (sintetic), din cadrul bazei sportive a ora[ului R\cari. Tariful pentru ^nchirierea acestei loca]ii, este de 50 lei/ora, cu program zilnic zilnic. V\ a[tept\m s\ face]i mi[care [i s\ v\relaxa]i, la un meci de fotbal.ANUN} PERSOAN| DE CONTACT - CHI}ULESCU COSTEL - TELEFON 0723008833

  cyanmagentayellowblack

  S-a dat startul ^n returulCampionatului de fotbal Jude]ean - LigaIV - ce face parte [i CS R\cari. ~n perioada de iarna CS R\cari aachizi]ionat mai mul]i tineri dornici de afir-mare iar ^n urma jocurilor prestate deace[tia s-a v\zut un plus de energie ^ncadrul echipei. Cu ocazia etapei a XX-a,CS R\cari a ^ntlnit puternica echipa dinTrgovi[te FCM3. Jocul s-a desf\[urat pestadionul din cadrul bazei sportive R\cari

  ocazie ^n care a fost [i omologat pentruurm\toarele etape de acas\. Urm\torul

  joc pe teren propriu se va desf\[ura^n data de 30.03.2010 la ora

  14:00 - juniori [i ora 16:00seniori, ^mpotriva echipei

  Voin]a Potlogi ocupanta locu-lui III ^n clasamentul

  jude]ean.

  - Duminic\, 21 martie2010, orele 11:00, s-adesf\[urat pe stadionul dinGhimpa]i, ^ntlnirea de fot-bal dintre echipele Spiculde gru, din localitate [iFC Butimanu. Pe o vreme frumoas\, subprivirile entuziaste ale mul-tor spectator [i ^ntr-oatmosfer\ sportiv\, meciuls-a ridicat ca valoare la unnivel competi]ional de apre-ciat. Scorul a fost de 3-1pentru echipa din Ghimpa]i:Au marcat Lemnaru Cornel(1) [i Tudor Ion (2).- Duminic\ 28.03.2010,pe o vreme frumoas\, s-ajucat ^n localitatea Ibrianu,lng\ Corne[ti, meciul defotbal cu echipa de aici [i

  Spicul de gru dinGhimpa]i. Spunem s-a jucat, pentruca inten]ia a fost din parteaambelor echipe, dar echipadin Ghimpa]i a ca[tigat cu3-0, din lipsa mediculuicare trebuia s\ asisteechipa din Ibrianu.Spectatori mul]i, atmosfer\sportiv\, dar meciul a lipsitcu desavr[ire.

  Prim\vara - Gustul competi]iilor a g\sit adep]i printre locuitoriidin Ghimpa]i

  Redac]ia

  Un moment de reculegere ^n memo-ria celui ce a fost c\pitanul echipeide fotbal ^n Ghimpa]i, vreme de 5ani. A jucat pe postul de funda[,iar atunci cnd a trecut ^n nefiin]\

  avea numai 31 de ani.Suntem aproape de familia ^ndoliat\.

 • Cultur\ MARTIE 2010 pagina 6Ziarul Prim\riei R\cari

  n constela]ia poe]ilorromni din prima jum\tatea secolului al XX-lea,

  George Toprceanu (1886-1937) -suavul umorist - ocup\ un loc cutotul special. Transilv\nean prin orig-ine, muntean prin na[tere,moldovean prin adop]ie, GeorgeToprceanu cultiv\ o liric\ tradi]ion-alist\, prin tematic\, concep]ieartistic\ [i versifica]ie, cu u[oarenote moderniste, mai ales n muzi-calitatea versurilor, situndu-se ndezacord cu spiritul estetic al epociiaflat sub aura modernismului abso-lut. De aici [i contestarea artei salepoetice, uneori n termeni violen]i,de Eugen Lovinescu, pentru care lir-ica lui George Toprceanu reprezint\o degradare momentan\ apoeziei, sau minimalizat\ deGeorge C\linescu care recunoa[te,totu[i, c\ aceste scrieri sunt con-templa]ii [i nu opere umoristice,afirmnd senten]ios: d. Toprceanueste att de contemplativ nct ostea c\z\toare de umor este numaio m\sur\ a fundamentului sau liric.

  De unde, atunci, populari-tatea acestui artist minor care ancntat cu versurile sale genera]iide oameni iubitori de poezie? n ceconst\ succesul artei sale poetice?Poate n simplitatea poemelor, aamestec insolit de umor, ironie,duio[ie... Poate n accesibilitateaartei sale poetice, sintez\ str\lucit\de elemente culte [i populare...Poate n fine]ea versurilor, [lefuitendelung, cu art\ de mare bijutier...O r i cum, George Toprceanu esteun poet notabil, iar poeziile sale,prin imagistica lor plin\ de culoare,prin armonie [i sonoritate distinct\,ne farmec\ privirea ne ^ncnt\auzul, ne fascineaz\, n\l]ndu-ne nlumea emo]iei impersonale. GeorgeToprceanu este, n fond, un artistnving\tor. Pe fundalul dificil [i sinu-os al vie]ii literare, poetul, devenit,ntre timp Ie[ean, [i descoper\sigur drumul afirm\rii sale artistice:Am plns [i eu n versuri pesimiste/Amorul meu dinti ca orice om,/ {ipoate c\ a[ fi sporit cu-ntom/Biblioteca sufletelor triste.// Darazi v\ dau o vesel\ agap\ /Deinedite [i r\zle]e pagini./ Durereamea, topit\ n imagini/ Dispare caun fulg de nea n ap\.(Metamorfoz\)

  S\rac peste m\sur\,ndurnd ca [i al]i arti[ti asperit\]ileunei existen]e precare, GeorgeToprceanu se refugiaz\ n Universulpur al poeziei, afirmnd, prin antino-mie, dou\ fa]ete ale tr\irilor saleafective - VESELIA {I TRISTE}EA -vizibile n poeziile din volumele deversuri publicate, purtnd titluri sug-estive: Balade vesele [i triste,Parodii originale, Migdaleamare. Descinznd din lumeap\storilor, dup\ mam\, originar\ dinS\li[te, George Toprceanu nal]\un imn de slav\ nainta[ilor s\i,oameni simpli dar fermi, nfr\]i]i de-a pururi cu natura: Ast\zi ca [i-odinioar\, ct s-afund\-n vremeanii/ Ei v\zur\ cum coboar\/ Pec\r\ri de plai ciobanii,/ Cnd pesoare, cnd pe ploaie, /Vrememult\, f\r\ num\r,/ Cu c\ciula lor deoaie/ {i cu sarica pe um\r,/ A trecu-tului vii moa[te /Peste care vremea

  cre[te, - / Culmea verde mi-icunoa[te/ Stnca sur\ mi-iiube[te... (Balada mun]ilor)

  Observator atent alrealit\]ii, poetul se nclin\ n fa]am\re]iei naturii personificate, pecare o cnt\ n ritm de simfonie, nimagini artistice inedite, generndemo]ii [i sentimente dintre cele mainea[teptate: bucurie, fericire,mirare, duio[ie, ncntare...

  Sosirea prim\verii, trezireala via]\ a naturii, mngie sufletulpoetului, l nal]\ pe treptele extazu-lui: Sus, prin crngul adormit,/ Atrecut n tain\ mare,/ De cu noapte,risipind/ {iruri de m\rg\ritare/ Dinpanere de argint,/ Stol b\lai/ Dengera[i,/ Cu alai/ De topora[i./Prim\var\, cui le dai?/ Prim\var\,cui le la[i?

  *Prim\vara, h\rnicia femeilor nucunoa[te limite: De prin balcoane/{i coridoare /Albe tulpane/ Flfie-nsoare./ Ies gospodinele/ Iu]i caalbinele,/ P\rul le flutur\, / Toate dauzor./ Unele m\tur\,/ Altele scutur\,/Colbul din p\tur\/ {i din covor.Mirare n oameni... Mirare nnatur\... Peste tot mirare: Un zarz\rmic, n mijlocul gr\dinii,/ {i-a r\sfiratcrengu]ele ca spinii/ De fric\ s\ nu-icad\ la picioare/ Din cre[tet, v\lulsub]irel de floare// C\ s-a trezit a[ade diminea]\/ Cu ramuri albe [i sepoate spune/ C\-i pentru prima oar\n via]\/ Cnd i se-ntmpl\ aseme-nea minune.

  *Bucurie, fericire, extaz - iat\ trepteleintensei tr\iri suflete[ti a poetului:Suare crud n liliac/ Zbor sub]ire degndac,/ Glasuri mici/ De rndunici,/Viorele [i urzici.../ Prim\var\, din cerai/ Nevisat de p\mnteni,/ Vii cumndrul t\u alai/ Peste crnguri [ipoieni/ Pogort\ pe p\mnt/ nm\t\suri lungi de vnt,/ La[i nurm\, pe cmpii/ Galbeni vii/ Dep\p\dii,/ B\l]i albastre [i-n sorite/De om\t topit abia,/ {i pe dealurimucezite/ Ar\turi de catifea.(Rapsodii de prim\var\)

  n succesiunea anotim-purilor, pentru George Toprceanu,poetul umorist, ve[nic ndr\gostit denatur\, o nou\ prim\vara reprezint\o simpl\ copie a aceluia[ifenomen natural. Bucuria sosiriiprim\verii este tr\it\, dup\ caz, cusuflet de copil inocent: Dup\ attafrig [i cea]\/ Iar s-ar\ta soarele./ De-acum nu ne mai nghea]\/ Nasul [ipicioarele!, sau cu suflet de tn\rndr\gostit: Cu narci[i, cu crini,lotu[i/ Timpul cald s-apropie./Prim\vara asta totu[i/ Nu-i dect ocopie//... Pe trotuar, al\turi salt\/Dou\ fete vesele/ ... Z\u c\-mi vines\-mi las balt\/ Toate interesele!(Prim\vara)

  La George Toprceanu, cala mai to]i marii poe]i ai lumii -Mihai Eminescu -, de pild\, naturareprezint\ cadrul ideal pentruproiectarea sentimentului iubirii.Nimic ns\ grav, n\l]\tor, solemn, niubire, la autorul Baladelor vesele [itriste, n a c\rui oper\ acest senti-ment etern uman este tratat ntreac\t, cu umor [i ironie, uneori cupersiflare, iar femeia iubit\, n lim-itele impuse de o asemenea estet-ic\: Cine ar putea s\ spun\/C]isecoli au trecut / De-o lun\,/ De

  cnd nu te-am v\zut?...// Iubito, f\r\tine/ ncepe-o nou\ zi.../ Dar cine/Le poate socoti?/ C\ci zilele-nrestri[te/ Se-nal]\ [i apun/ Ca ni[tebaloane de s\pun...// Cu minilesubt tmpl\/ Cum stau a[a, culcat,/Se-ntmpl\/ Un fenomen ciudat://Privirea mea distrat\,/ Prin negrer\muri[ti/ Mi-arat\/ Doi ochi adnci[i tri[ti// {i-n orice strop de rou\/V\d dou\ bra]e, mici/ Ca dou\/Picioare de furnici. (Rapsodii devar\)

  ntr-o suit\ de CATRENE,realizate cu fine]e artistic\, pe temaiubirii, poetul pare c\ se joac\ de-aiubirea, manifestndu-se dezinvolt [iglumind pe seama dragostei:Musafiri la mine-acas\,/ F\r\ s\-ipoftesc vreodat\,/ Au un [oarec, doip\ianjeni/ {i, din cnd n cnd ofat\

  *Cum pierzi vremea cu cetitul!/ Am

  trecut din ntmplare/ {i-mi venea,a[a, s\ intru/ {i s\ suflu-nlumnare...

  * Zici c\ la r\zboi, iubito,/ Vii cu minef\r\ preget.../ O, dar cum plngeaiasear\,/ Cnd te-ai n]epat ladeget!

  * Draga mea, f\r\ cuvinte,/ Doar dinochi pricepe toate,/ Numai ct m\uit la dnsa/ {i-mi r\spunde: Nu sepoate!

  * Sup\r\rile iubirii/ Sunt ca ploile cusoare:/ Repezi, dar cu ct mairepezi/ Cu att mai trec\toare

  *N-o s\ mai iubesc, zisese/ Biata-

  mi inima naiv\,/ Dar v\zndu-te petine/ A c\zut n recidiv\.

  Sondarea sufletului femi-nin se face n tain\, nu pentru apoten]a sentimentul iubirii, ci, maidegrab\, din simpl\ curiozitate: O,blestemat\ curiozitate!/ Deun\zi, cugnduri indiscrete,/ Am profanatodaia unei fete, - / Acest muzeu delucruri parfumate.// Albumul ei cuscoar]e violete/ E plin de c\r]ipo[tale ilustrate:/ Vederi din ]ar\ [idin str\in\tate/ Ora[e, fluvii, parcuri[i portrete.// Pe una scrie: Drag\veri[oar\,/ Ai auzit c\ P.P.K. se-nsoar\/ {i vrea s\ ia o fat\ dinBuz\u?...// Pe alta scrie numai:Cugetare./ Amorul e un lucru foartemare./ {i isc\le[te: Gu]\Popnd\u.

  George Toprceanu esteun poet pastelist, pictnd, cum\iestrie de artist plastic, tablouridin natur\, ntr-o palet\ coloristic\ampl\, cu imagini artistice vizualefascinante. Natura, n multitudineaaspectelor [i manifest\rilor ei, esteadmirabil prezentat\ artistic nRapsodii {i n alte pasteluri,ndemnnd sufletul uman la con-templa]ie, medita]ie, visare: Dinasfin]it, de peste munte,/ R\sfrn-geri ro[ii de amurg/ Se sfarm\-nlic\riri m\runte/ {i-n Dun\reaumbrit\ curg.// Dar unda tulbure le-ngroap\/ Cnd, sub r\chitele dinvale,/ De-abia mai tremur\ pe ap\/Ca ni[te coji de portocale. (Pastel)

  Cu duio[ie, emo]ie [iiubire, se aplec\ poetul asupra uni-versului ginga[ al micilor vie]uitoare[i al plantelor, ncercnd s\ len]eleag\, bucurndu-se sau

  ntristndu-se, meditnd n leg\tur\cu destinul acestora. Gzele, florile,p\s\rile din Baladele [iRapsodiile poetului sunt uman-izate, personificate, comportndu-se asemenea oamenilor. PoemulRapsodii de toamn\, aproape ocapodoper\, reprezint\ oemo]ionant\ m\rturie artistic\, nacest sens. Sosirea nea[teptat\ atoamnei produce grij\, fric\, panic\n rndul micilor vie]uitoare, aplantelor [i a florilor: A trecut nti oboare/ Pe deasupra viilor,/ {i-a furatde prin ponoare,/Puful p\p\diilor.//...Mai trziu, o co]ofan\/ F\r\ocupa]ie/ A adus o veste-n goan\/{i-a f\cut senza]ie:// Cic\-n munte,la povarn\/ Plopii [i r\surile/ Spunc\ vine-un vnt de iarn\/ R\scolindp\durile,// {i-auzind din dep\rtare/Vocea lui tiranic\/ To]i ciulinii pec\rare/ Fug cuprin[i de panic\...Treptat, panica cuprinde minusculalume animal\ [i vegetal\: vr\biile,broscoii, li[i]ele, ]n]arii, g\rg\ri]elenu au lini[te. Plantele, florile seagit\ [i ele: Florile-n gr\dini s-agit\/ Peste straturi, dalia/ Ca odoamn\ din elita/ [i ndreapt\talia.// Trei petunii sub]irele/ Farmecdnd regretelor/ Stau de vorb\ ntreele:/ Ce ne facem, fetelor?//Floarea-Soarelui, b\trn\,/ De pe-acum se sperie/ C-au s\-i cad\ n]\rn\/ Din]ii de mizerie.Imaginea unei libelule, plin\ degra]ie, este admirabil surprins\ artis-tic: Jos, pe-un vrf de campanul\/Pururea-n vibra]ie /{i-a oprit olibelul\/ Zborul plin de gra]ie:// Mic,cu solzi ca de balaur/ Trupu-i fin secl\tin\,/ Juvaier de smal] [i aur/ Cusclipiri de platin\. Finalul poemuluieste emo]ionant, reflectnd ati-tudinea poetului de profund\ com-pasiune pentru destinul ginga[elorvie]uitoare care vor pieri, la venireaiernii: Gze, flori ntrziate!/ Muzamea satiric\/ V-a-nchinat de drag latoate/ Cte-o strof\ liric\.// Dar cnd[tiu c-o s\ va-nghe]e/ Iarna mizer-abil\,/ M\ cuprinde o triste]e/Iremediabil\...Drama greierului, personificat, dinBalada unu-i greier mic, l ntris-teaz\ profund pe poet: - Cri-cri-cri/Toamn\ gri/ Nu credeam c-o s\ maivii/ nainte de Cr\ciun,/ C\ puteam [ieu s-adun/ O gr\un]\ ct de mic\,/Ca s\ nu cer mprumut/ La vecinamea furnic\,/ Fi'ndc\ nu-mi d\ nicio-dat\,/ {i-apoi umple lumea toat\/C\ m-am dus [i i-am cerut.../ Darde-acu[/ Zise el cu glas sfr[it/Ridicnd un picioru[/ Dar de-acu[s-a ispr\vit.../ Cri-cri-cri/ Tomn\ gri/Tare-s mic [i nec\jit!

  Poetul [i ndreapt\ aten]ia[i spre oameni, punnd n lumin\dramatismul vie]ii lor, privindu-i cuaceea[i compasiune [i n]elegere.Sfr]itul muncitorului cu sapa dinbalada lui George Toprceanu sepetrece n mijlocul naturii - Templuloamenilor simpli de la ]ar\: Coborape Topolog/ Dintre mun]i, la vale.../{i la umbra unui stog/ A c\zut dincale.// n ce var\? n ce an?/ Aniitrec ca apa.../ El era drume]s\rman/ Muncitor cu sapa// Oameniil-au ngropat/ ntr-un loc aiurea,/Unde drumul c\tre sat/ Taie-n lungp\durea//... Vara trece, pe c\r\ri/Frunz\-n codru sun\./ Trec cerniteleinser\ri/ Nop]i adnci cu lun\// Iar

  cnd norii-nv\luiesc/ Alba nop]iiDoamn\/ Peste groapa lui pornesc/Vnturi lungi de toamn\. (Baladamor]ii)

  Nici via]\ cizmarului,lucrnd, trziu n noapte, pantofiiunei frumoase doamne cu picioru[aristocrat nu este mai bun\.S\rmanul muncitor se viseaz\locotenent, aspir\ la gra]iile femeiila care [tie c\ niciodat\ nu poateajunge: {i-]i tremur\ deodat\mna/ Cnd te gnde[ti c-ai s\ruta/n raza lunii, pe st\pna/Pantofuluidin mna ta. (Noapte de mai)Uneori, George Toprceanumediteaz\ profund asupra proprieisale existen]e dramatice. n tabloulfeeric al unei nop]i de iarn\, undrume] - alter ego al poetului,cuprins de ntristare [i cnt\, n ter-meni populari, soarta: - Bulg\ra[de ghia]\ rece,/ Iarna vine, varatrece/ {i n-am cu cine-mi petrece.../Bulg\ra[ topit n foc,/ Dac\ n-amavut noroc!/ Dac\ n-am avut noroc!(Noapte de iarn\)Chiria[ul gr\bit din balada luiGeorge Toprceanu este nsu[i poe-tul, peregrinnd prin lume, rzndamar de propriul s\u destin: Trecanii, trec zilele-n goan\/ {i-n zbors\pt\mnile trec./ R\mis\n\toas\, cucoan\,/ C\-mi iaugeamantanul [i plec! // ... {i-am statla un unchi pe Roman\,/ }i-nminte... dar unde n-am stat?/ Ladomnul Manuc, o persoan\/ Cunasul pu]in coroiat;/ La doamnaMary, pe Regal\./ (O, cum m\ rugas\ nu plec!/ Mi-a scris chiar o cartepo[tal\):/ Pe strada Unirii la {beck;/Pe Grant, lng\ Birtul lui Sberea;/ PeWiting, pe Tei la Confort, - / M-a duspretutindeni puterea/ Aceluia[i tainicresort/ C-a[a mi-e via]a - o goan\,/{i astfel durerile trec...// R\mis\n\toas\, cucoan\,/ C\-mi iaugeamantanul [i plec! (Baladachiria[ului gr\bit)

  Un loc nsemnat n operapoetic\ a lui George Toprceanu, locup\ Parodiile originale inspiratede crea]iile artistice ale unor poe]ina]ionali sau universali: AlexandruDep\re]eanu, Dimitrie Bolintineanu,A. Mirea (Anghel - Iosif), OctavianGoga, Ion Minulescu, MihaiCodreanu, Cincinat Pavelescu,Adrian Maniu, Otilia Cazimir,Demostene Botez, Tudor Arghezi,Alfred de Musset.n Parodiile lui George Toprceanu,umorul suav se mplete[te inteligentcu satira [i ironia. De aceea, un ast-fel de umor, dulce satiric, desfat\,farmec\, place: Cnd se ia cte om\sur\/ Lumea-n jura/ Pe agentulsanitar/ {i-l ntreab\ f\r\ noim\/-Ce-ai cu noi, m\?/ Pentru ce s\ d\mcu var?...// Ale satului mari fete/F\r\ ghete/ Ies la garduri pe-nser-at...// (Am v\zut aci-ntr-o noapte/Ni[te fapte/ Care m-au scandal-izat!//) Nu exist\ ber\rie,/ Niciregie.../ Doar un ho] de crciumar/Care are marf\ proast\/ {i-o nevas-ta/ Ce se ]ine cu-n jandar. (Vara la]ar\... dup\ Al. Depara]eanu)Poet de excesiv\ sensibilitate, cul-tivnd, n opera sa poetic\, umorulsuav, duio[ia sublim\, GeorgeToprceanu [i-a ^nscris definitivnumele n Panteonul artistic alpoporului romn.

  Prof. Ion Livede

  ~

  (George Toprceanu)

 • Pentru familia ta MARTIE 2010 pagina 7

  3.- NTOTDEAUNA ADU-}I AMINTE DE CEI PE CARE ISERVE{TI

  Pe vremea cnd o nghe]at\ costa mult mai pu]in dect ast\zi,un copil de vreo 10 ani intr\ ntr-o cofet\rie [i se a[ez\ la o mas\.Fata care servea i puse un pahar cu ap\ n fa]\. Ct cost\ onghe]at\ de ciocolat\ cu migdale pe deasupra?, o ntreb\copilul. Cincizeci de cen]i, i r\spunse fata. Copilul scoase dinadncul buzunarului un pumn de monede, [i le examin\ atent.[i... ct cost\ doar nghe]ata de ciocolat\?, ntreb\ el din nou,ru[inat parc\.

  Al]i clien]i tocmai a[teptau s\ se elibereze o mas\, a[a c\ fatadeveni oarecum agitat\. Treizeci [i cinci de cen]i, i r\spunse, cuglas t\ios, copilului. Acesta [i num\r\ nc\ o dat\ monedele.Atunci vreau doar nghe]ata de ciocolat?, f\r\ migdale deasupra,spuse el, hot\rt. Fata i aduse nghe]ata mpreun\ cu nota deplat\, i le puse pe mas\ [i plec\.

  Copilul termin\ nghe]ata, pl\ti la cas\ [i ie[i din cofet\rie. Cndfata veni s\ cure]e masa, i se puse un nod n gt, [i ochii i semp\ienjenir\. Acolo, lng\ farfurioara goal\ [i paharul cu ap\ seaflau, frumos aranjate, monede n valoare de cincisprezece cen]i...Bac[i[ul ei. NICIODAT| S| NU JUDECI N GRAB| PE CINEVA 4.- GREUT|}ILE DIN DRUMUL NOSTRU

  Odat\, ntr-o ]ar\, demult, regele ei d\du ordin s\ se pun\ opiatr\ mare de tot, chiar n mijlocul unui drum. Apoi se ascunse napropiere, ca s\ vad\ dac\ vreun supus al lui va nl\tura piatra saunu.

  Unii dintre cei mai de seam\ oameni ai regatului, sfetnici, boga]icomercian]i, curtezani, sosir\, privir\ piatra [i doar o nconjurar\.Mul]i dintre ei chiar l nvinuir\ pe fa]\ pe rege pentru c\ nu sengrije[te de starea drumurilor din regat, dar niciunul nu f\cu nimicca s\ nl\ture piatra cu pricina.

  Atunci, un simplu ]\ran, ce [i ducea verde]urile la pia]\, seapropie. [i l\s\ co[urile pe jos, n drum, [i ncerc\ s\ mi[te pia-tra c\tre marginea drumului. La nceput nu reu[i, dar apoi, dup\mult\ cazn\ [i sudoare, izbndi. n timp ce [i aduna co[urile luicu verdea]\, v\zu o pung\ cu bani, chiar acolo unde se aflase pia-tra.

  n pung\ se aflau o mul]ime de monede de aur, [i un nscris alnsu[i regelui, prin care acesta l f\cea st\pn peste acea pung\cu bani pe cel care va fi nl\turat piatra din drum. Astfel, ]\ranuldescoperi [i nv\]\ ceea ce al]ii niciodat\ nu ajunser\ s\ n]eleag\. FIECARE GREUTATE PE CARE O NTMPINI }I OFER| {ANSA DE AEVOLUA, PRIN NVINGEREA EI 5.- DONAREA DE SNGE

  n urm\ cu mai mul]i ani, la un mare [i important spital din ora[fu adus\ pentru tratament o feti]\ numit\ Liz. Ea suferea de o ciu-dat\ [i rar\ boal\, al c\rei unic tratament era, dup\ cte se [tia,o transfuzie de snge de la fr\]iorul ei de numai 5 ani. Acesta, larndul lui, supravie]uise n mod miraculos aceleia[i boli, [i dez-voltase anticorpii necesari pentru a o combate. Prin transfuzie, Lizse putea vindeca [i salva.

  Medicul i explic\ situa]ia micu]ului ei frate Tommy, [i l ntreb\dac\ el ar fi de acord s\-i doneze sngele sorei lui. Doar pentruun moment, Tommy p\ru c\ reflexioneaz\ profund, nainte de asuspina adnc [i de a spune, ncet, dar hot\rt: Da, o voi face,dac\ asta o salveaz\ pe Liz!

  n timp ce transfuzia era n curs de desf\[urare, Tommy se aflantins pe un alt pat, lini[tit [i zmbitor, al\turi de sora lui.Personalul medical i urm\rea pe amndoi cu aten]ie, [i observacu bucurie cum Liz, ncet-ncet, redobndea o culoare s\n\toas\[i vie n obraji. n acea clip\ ns\, chipul lui Tommy ncepu s\ sesting\, apoi deveni palid, iar zmbetul i disp\ru de pe fa]\. l privipe medic [i, cu voce ntret\iat\, l ntreb\: Iar eu... cnd voincepe s\ mor?

  Copil fiind, el nu l n]elesese pe medic. El credea c\ urmas\-i dea tot sngele s\u sorei lui. {i, de fapt, el chiar i-l d\dea.

  DA TOTUL PENTRU PERSOANA IUBIT| ATITUDINEA, LA URMA URMEI, ESTE TOTUL.IUBE{TE CA {I CUM NU AI IUBIT NICIODAT?

  NU DISPRE}UI PRIETENIA NIM|NUI TR|IE{TE-TI ZILELE CU CREDIN}|, DRAGOSTE {I PACE MUNCE{TE CA {I CUM NU AI AVEA NEVOIE DE BANI {I DANSEAZ| CA {I CUM NIMENI NU TE-AR VEDEA

  S\ ne cunoa[tem

  jude]ul , ora[ul [ i

  oameni i

  Lumin\, mai mult\ lumin\ - Goethe(Licht, mehr licht)- au fost ultimele cuvinte rostite de Goethepe patul de moarte, la 22 martie 1832.Semnifica]ia lor este controversat\. Uniidau acestor vorbe sensul lor propriu, adic\,^n ultimele clipe ale vie]ii, faimosul scriitorgerman, sim]ind ^n fa]a ochilor o^nce]o[are, o negur\, a cerut s\ se fac\mai mult\ lumin\.Alte persoane, dimpotriva, acorda acestorvorbe sensul figurativ de mai mult\ cultur\,mai mult\ [tiin]\, mai mult adevar.

  Nu de moarte macutremur, ci deve[nicia ei - Vlahu]\- vers din poezia Din Prag -

  scris\ de Alexandru Vlahu]\.Poetul nu se refer\ la moartea fizic\, ci lacea spiritual\, dup\ cum se poate deducedin versurile urm\toare:Bine e s\ [tii, la moarte, c\ o dung\ la[i - un numeC-ai s\pat la zidul nop]ii - c-ai murit s\-]i sco]i ^n lumeDin al creierului zbucuim, ca pe-un diamant, ideea.Urma-]i va fi cunoscuta pe-unde ]i-ai pustat scanteiaPoetul ^ndeamn\ la crearea unor crea]iiartistice trainice, care s\ aib\ valoare [idup\ moartea autorului.Trebuie s\ m\nnci ca s\ tr\ie[ti, nu

  ca traie[ti ca s\ m\nnci - Il fautmanger pour vivre et non pas vivre pour manger- istoricul greu Plutarh a precizat c\ acestefaimoase cuvninte ar apar]ine lui Socrate.~n zilele noastre, ca [i ^n timpurile vechi,aceste cuvinte sunt ^ndreptate catre acelepersoane care arat\ o importan]\ exager-at\ delect\rii gastronomice.Omul destept ^i ajunge o vorba Dictumsapienti sat estAceste cuvinte apar]in poetului comic latinTitus Maccius Plautus.Omului ager la minte nu are nevoie de preamulte explica]ii, preciz\ri, l\muriri, un sin-gur cuvnt ^i este de ajuns pentru a pricepetotul.

  Citate celebre

  eoarece n episodul anterior amr\mas dator cu unele cuno[tin]edespre fauna jude]ului nostru, n

  zona deschis\ de silvostepa, lunca [i faunaacvatic\, precum [i unele problem desprerezerva]iile natural [i monumente ale naturiiexistente n zona jude]ului Dmbovi]a - nspecial cele nvecinate cu raul Dmbovi]a.

  Fauna zonelor deschise de silvostepaeste reprezentat\ prin roz\toare c\Popnd]ul (Citellus Citellus) [i Hrciogul(Cricetus Cricetus), ambii d\un\tori pentruagricultur\, apoi din [oareci de cmp(Microtus Arvalis), C\]elul P\mntului sauOrbetele (Spalax Leucodon), [obolanul decmp (Apodemus Agrarius), Iepurele decmp; dintre carnivore apar: Dihorul(Putorius Putorius), Nev\stuica (MustelaNivalis), Hermelina (Mustela Arminea).P\s\rile sunt pu]in numeroase, remarcn-du-se foarte rar Dropia (Otis Tarda), specierar\ ocrotita de lege; mai rar apar prepeli]a(Coturnix Coturnix), Pas\rea ogorului(Bushinus Vericnernus), Presura (EmberizaCalandra), Ciocrlia de cmp(Melanocoripha Calandra); dintre r\pitoare -eretele alb (Circus Macrourus), SorecarulMare (Buteo rafinus), etc.

  Fauna de lunca este format\ din p\s\ride balt\ (oaspe]i de var\ [i de pasaj), pre-cum [i numeroase specii de rate (Anas sp)la care se ad\ug\ Fluierarul (TringaTotanus), Nag]ul (Vanellus vanellus),Tiganususl (Plegadis Falcinellus), Corcodelul(Podiceps Cristatus), Li[i]a (Fulica Atra). nz\voaie tr\iesc Vulpea (Vulpes Vulpes) [iNurca (Lutreola Lutreola).

  Un deosebit interes l prezint\ faunaacvatic\, pe[tii constituind principalelevie]uitoare care tr\iesc n apele curg\toare,ct [i n lacuri; n bazinul Dmbovi]ei dist-ingndu-se 5 zone:- Zona P\str\vului - Se suprapune cursuluiDmbovi]ei, aproape de la obr[ie pn\ laRuc\r, ct [i pe unii afluen]i(Dmbovicioara, Cheia, Ghimbav, Ru[or,Badeanca, Valea Chiliilor [i a lui Coman).Principalul reprezentant este p\str\vul indi-gen (Salmotrutta Fario) sau p\str\vul de r\ucum mai este numit [i mai bine cun oscut.Mai g\sim: Zgl\voac\ (Cottus Gobio) [iBoi[teanul (Phoxinus Phoxinus). - Zona Lipanului (Tymallus Tymallus) [i aMoioagei (Barbus Meridionalis Petenyi),corespunde cursului Dmbovi?ei ntre Ruc?r[i Cet\]eni. Este nevoie s\ men]ion\m c\Lipanul urc\ n amonte pn\ la S\tic, dup\cum p\str\vul coboar\ mult n aval, pn\ laRuc\r.- Zona Scobarului (Chondrostoma Nasus),include cursul Dmbovi]ei ntre Cet\]eni [iLucieni, precum [i zona de obr[ie aColentinei [i Ilfovului.- Zona Mrenei (Barbus Barbus), se afl\ ntreLucieni [i Arcuda.- Zona Cleanului (Leuciscus Cephalus), sesitueaz\ mai ales pe Colentina [i Pas\rea.De men]ionat c\ ntre Arcuda [i confluentcu Argesul, pe Dmbovi]a pe[tii lipsesc,deoarece pn\ la Bucure[ti apa curge princonducte, iar la ie[irea din Capital\, fiindputernic poluata, este improprie dezvolt\riivie]ii.

  n lacurile din zona de cmpie a bazinu-lui Dmbovi]ei, tr\iesc numeroase specii depe[ti: Caracuda (Carassius Carassius), Linul(Tinca tinca), [tiuca (Esox Lucius), Ro]ioar\(Scardinius Erytlo Rophtalmus), Oble]ul(Alburnus Alburnus), Babu[ca (RutilusRutilus), Bibanul (Perca Fluviatilis), Crapul(Cyprinus Carpio), [al\ul (StizostedionLucioperca), Pl\tica (Abramis Brama),Somnul (Silurus Glanis) [i al]ii.

  Rezerva]ii natural [i monumente alenaturii.nainte de a da unele date despre acestea,ar\t\m c\ n ]inuturile str\b\tute de dm-bovi]a exist\ o mare nc\rc\tur\ de fru-muse]i natural, legate n special de relief,dar [i de alte aspecte, cum ar fi cele bio-geografice. Remarcabile n acest sens sunt:Culmea Pietrei Craiului [i Cheile - careformeaz\ cel mai mare [i unul dintre celemai impresionante complexe din ]ara noas-tr\. Lor li se ad\ug\ frumuse]ea pe[terilor [iavenelor, precum [i zonele cu micro-reliefvariat [i ciudat, dezvoltat pe gresii [i com-glomerate cretacice. n parte, fiecare dinacestea prezint\ aspect mai mult sau maipu]in proprii, totodat\ ele constituind verigiimportante ale unui taram n care natur\ aadunat laolalt\ comori de nepre]uit ce facdin bazinul Dmbovi]ei (mai ales cel superi-or), o regiune de prim rang [i de marerenume, nu numai pentru specialist, dar [ipentru turi[ti.

  Rezerva]ii mixte. Rezerva]ia PiatraCraiului este constituit\ n anul 1938, sentinde pe 4024 hectare [i cuprinde parteanalt\ a culmii calcaroase, cu microreliefulce formeaz\ n ansamblu, o creast\ zim]at\,m\rginit\ de abrupturi impozante, datorit\declivit\]ii ridicate, relieful carstic este rela-tive s\rac, n cadrul propriu-zis al cresteipredominnd lapiezurile.n zona cumpenei dintre Dmbovi]a [iBrsa, se afla avenul de la Vladusca - la1680 m altitudine [i avenul Grindului (gauradin funduri) - la 1700 m altitudine. Primul afost explorat pn\ la -70 m iar cel de-aldoilea pn\ la -110 m. Pe versantul vesticdinspre Dmbovi]a, se afla pe[tera de laCeardacul Stanciului, cu o mare arcada laintrare [i un horn de 80 - 100 mp, o sem-nifica]ie deosebit\ o are vegeta]ia Pietreicraiului, n cuprinsul c\reia s-au conservatecosisteme autentice, adev\rate b\ncigenetice, att pentru arbu[ti, ct [i pentrualte specii vegetale sau animale. Astfel, nzona alpine, o semnificativ\ valoare fito-geografica o prezint\ Garofi]a PietreiCraiului (Dianthus Callizonus), monument alnaturii [i unul dintre cele mai interesanteelemente endemice din Europa.

  Tot aici mai sunt ocrotite: Floarea de col](Leontopodium Alpinum), Ghin]ur\ Galben\(Gen]iana Lutea), Sngele Voinicului(Nigritella Rubra), Dropsorul (IsatisTransilvanica), deasemenea, monumenteale naturii. Totodat\ se remarc\ p\durea demolid, care ncinge versan]ii c\ dou\ brie,n este [i n vest, precum [i prezen]a Tisei(Tacsus Baccata), specie ocrotit\ de legedin anul 1939.

  Dintre animale, sunt ocrotite: Capr\Neagr\ (Rupi Capr\), [i Coco[ul de munte(Tetrao Urogalus). Dup\ m\surile de protec-tive, Capr\ Neagr\ [i-a m\rit efectivul nace[ti mun]i. Apreciem c\ numai ntre1955-2000, de la cteva exemplare, seconstat\ peste 300 de exemplare. La multeexpozi]ii interna]ional de vn\toare s-aupremiat trofee (1930-Laipjig) 5 exemplare -n 1937 s-a expus un trofeu premiat laBarlin, c\ record mondial.

  Se mai g\sesc rezerva]ii importante cemerit\ s\ fie cunoscute, cum ar fi: CheiaMic\, prima ce este t\iat\ de Dmbovi]a,situate ntre depresiunile S\tic [i PodulDmbovi]ei, cu o lungime de circa 2 km,s\pat\ ntr-un platou calcaros, care cad\ ntrepte spre sud, cobornd de la 1472 m lamai pu]in de 100 m altitudine absolut\.

  Cheia Dambovicioarei rivalizeaz\ cumulte chei natural prin valoarea sa [tiin]ific\[i peisagistica. Str\b\tute de Dmbovi]a,

  aceasta cheie are aspectul unui veritabilcanion, t\iat n stiv\ de roci a podurilor cal-caroase din partea terminal a PietreiCraiului - Plaic.

  n zona superioar\ a Dmbovi]ei seg\sesc multe chei de o frumuse]e deosebit\care merit\ s\ fie cunoscute [i vizitate.Acestea sunt n bazinul suspus: CheiaSeac\, Cheia Strmt\, Cheia Lung\, CheiaPe[terii, Cheia Muierii, Cheia Izvorului.

  Cheile din bazinul superior al V]ii Cheii:Cheia Rudaritei, Cheia Urdaritei, CheiaPrepeleacului [i Cheia Crovului, formeaz\un mic [i interesant complex n zona dinspreLeaota, a culoarului Rucar-Bran. Cheia Cheii, denumit\ sugestiv [i Chei]a, caultim sector ngust. Rul aici pare oboist deatta lupt\ cu muntele, nainte de a intra na 5-a cheie din lungul s\u drum, [erpuie[telene\ spre lunca neted\ ce [i-a creat-o sin-gur ntlnindu-se cu un pinten mare cal-caros, prelungit n Col]ii Ghimbavului,crend [i cea mai ngust\ cheie din com-plexul raului Dmbovi]a.

  Urm\toarea este Cheia Ghimbavuluisituate ntre dou\ masive calcaroaseGhimbav [i Vrtoapele, are circa 4 kmlungime [i o mare adncime n raport cun\l]imile limitrofe.

  O rezerva]ie speologic\ speologicadeosebit\, ntlnim n versantul drept alCheii Fundatica, numit\ Pe[tera Uluce - sin-gura de acest fel ce se afla n bazinulDmbovi]ei. Aceasta este format\ dintr-osal\, din care pornesc mai multe galerii dis-puse pe dou\ nivele, comunicnd ntre eleprintr-o serie de hornuri; n ansamblu, toateacestea imprima aspectul unui adev\ratlabirint. Urmele cursului subteran la diferitenivele sunt dovedite de depoizitele alu-vionare (pietri[, nisip, mal), p\strate pealocuri. F\r\ s\ fie prea bogat\ nconcre]iuni, apar totu[i o frumoas\ serie deStalactite, Stalagmite, Coloane, Draperii [ialtele care sunt n aceast\ lume a adn-curilor, t\cut\ [i rece, constituie puncte deatrac]ie turistic\ pentru cei ce ajung s\ ocunoasc\. n cadrul parcurilor dendrologice g\sim laV\c\re[ti, Ghergani, Bolovani, Mogo[oaia [iBucure[ti, (n mprejurimi), specia cea maiprezenta, Stejarul, care n urm\ cu peste100 de ani forma vestitul codru al Vl\siei.La Bolovani, n cadrul ocolului silvic R\cari,se afla o rezerva]ie silvo-cinegetica nfiin]at\n anul 1971, fiind mprejmuit\ cu gard dinplas\ de srm\, amplasat\ pe stlpi debeton armat, ad\poste[te efective de mis-tre\, cerb lop\tar [i c\prior.Dintre animalele care tr\iesc n bazinulDmbovi]ei, sunt ocrotite de legeurm\toarele: Capr\ Neagr\ (Rupi capr\Rupi Capr\), Rsul (Linx Linx), VulturulPle[uv (Aegypius Monachus), Corbul(Corvus Corax), Acvila de munte (AcquilaChryzaetos), cel mai mare r\pitor din ]aranoastr\, Coco[ul de munte (TetraoUrogallus) [i altele.

  n continuarea ntlnirilor noastre, pen-tru cunoa[terea jude]ului Dmbovi]a, aora[ului [i oamenilor ce locuiesc de-a lungulrului Dmbovi]a, vom scoate n evident [iunele localit\]i cu rezonan]\ istoric\,geografic\ ori turistic\, dintre care nu vorlipsi: Dmbovicioara, Podu Dmbovi]ei,Ruc\r, Dragosdlavele, Stoienesti, Cet\]eni,Voine[ti, V\c\re[ti, Nucet, R\cari,Ghergani, Corn\]el, Conte[ti, Cobia,Mogo[oaia, Otopeni, Cernica, Afuma]i [ialtele.

  Traian Grigorescu,Tehnician Silvic, Consilier local

  D

 • Via]a religioas\ MARTIE 2010 pagina 8

  cyanmagentayellowblack

  cyanmagentayellowblack

  Marea s\rb\toare a nvierii Domnului, este cel mai mare eveni-ment din istoria mntuirii [i temelie a credin]ei noastre cre[tine.Sfnta Biseric\, prin rnduiala Sfintelor slujbe, actualizeaz\ [iface din nou prezent [i viu n sufletele noastre acest evenimentunic petrecut atunci, a[a nct noi, cei de azi, putem tr\i dinplin nu numai bucuria nvierii, ci [i fiecare moment din via]aplin\ de suferin]\ a Mntuitorului Hristos. l vedem pe Iisuspredicnd pe meleagurile Palestinei [i f\cnd pretutindeninumai bine: binecuvntnd copiii, hr\nind mul]imile,vindecndbolnavii, potolind furtunile de pe mare dar mai ales cele dinsufletele oamenilor.A f\cut pretutindeni numai bine, El, Fiul Omului, Fiul luiDumnezeu. Pe acest mare [i unic Binef\c\tor al omenirii,lumea l-a r\spl\tit cu acele strig\te groznice: r\stigne[te-L,r\stigne[te-L (Luca 23,21). A fost umilit n toate chipurile:L-au scuipat; L-au batjocorit, L-au lovit cu pumnii, I-au datpalme, I-au pus cunun\ de spini pe cap [i capul Lui sfnt eraplin de n]ep\turile acestor spini, p\trunznd pn\ n adnc.L-am v\zut n Vinerea Mare, c\zut sub cruce, cu genunchiisfrteca]i de pietre, cu fa]a Lui frumoas\ sc\ldat\ n [iroaie desnge. L-au urcat apoi pe cruce [i L-au ]intuit pe lemn. {i ncutremurul crucii care se cl\tina, fixndu-se n piatra Golgotei,r\nile Lui s-au adncit dureros. Dar El t\cea. T\cea [i r\bda. Avrut s\ sufere pentru noi, pentru mntuirea omenirii ntregi. El,Fiul lui Dumnezeu, S-a l\sat de bun\ voie r\stignit ntre doi tl-hari. {i de acolo, de pe cruce, El a spus acele cuvinte de neui-tat, rugndu-se pentru cei care L-au r\stignit: P\rintele Meu,iart\-i, c\ nu [tiu ce fac (Luca 23,34).A[a a murit ca om. Dar Dumnezeu fiind, a dus [i-n iad fiorulvie]ii [i ca un Dumnezeu puternic, a scos din temni]ele iaduluipe to]i cei care L-au a[teptat de-a lungul veacurilor. De aceeapentru noi, icoana nvierii este icoana Coborrii la iad.n zorii celei de a treia zi, Iisus nviaz\. Trupul Lui nviat eraacela[i trup cu care El fusese pus n mormnt. {i totu[i -nu erala fel, pentru c\ trupul nviat al lui Iisus avea ni[te calit\]i cutotul deosebite. El putea acum s\ m\nnce ([i chiar m\nnc\n fa]a ucenicilor S\i pe[te fript [i un fagure de miere) dar numai avea nevoie de mncare. El putea s\ se odihneasc\,dar numai avea nevoie de odihn\. El putea fi pip\it-dar n acela[itimp, se putea face nev\zut. A[a se arat\ Iisus dup\ nviere: cutrup duhovnicesc, plin de lumin\, plin de bucurie. Iisus uitasetotul. Toat\ cumplita durere pe care omenirea ntreag\ ov\rsase peste sufletul [i peste trupul Lui Dumnezeiesc o uitese,cu o uitare voit\ [i cu adev\rat dumnezeiasc\. Prezent n toatedurerile omenirii, prezent n fiecare suspin, n fiecare lacrim\,Elsufer\ mpreun\ cu martirii, mngie pe cei ce zac sub ar[i]abolii, vine ca oaspete de tain\ la cei suferinzi, mplinind Elnsu[i,necontenit, acea porunc\-testament l\sat\ ucenicilor S\i[i nou\:S\ v\ iubi]i unii pe al]ii, precum v-am iubit [i Eu prevoi!. El, Iisus, este modelul, El iart\. {i noi suntem datori s\iert\m din inim\ pe to]i cei care ne fac r\u. El, Iisus ne iube[te.Din dragoste pentru noi S-a jertfit. {i noi suntem datori s\ neiubim unul pe altul-[i pe du[manii no[tri s\-i iubim. {i dac\vom face a[a, se va limpezi acest amurg care ntunec\, dincauza p\catelor, sufletele noastre.{i dac\ inima noastr\ va ficurat\, l vom putea vedea foarte u[or pe Dumnezeu. Pentru c\acesta este pentru noi, cei de azi n]elesul practic al nvierii -s\ ne regl\m via]a dup\ poruncile Lui. Toat\ via]a nostr\ s\ osubordon\m voii lui Dumnezeu. {i, dac\ tr\im dup\ voia luiDumnezeu, mplinind poruncile Lui, tr\im, n acela[i timp,nvierea.S\ ne ajute bunul Dumnezeu s\ putem tr\i cu to]ii aceast\mare bucurie a nvierii, nu numai n aceste zile, ci [i n fiecareclip\ a vie]ii noastre. HRISTOS A NVIAT!

  BUCURIA NVIERIIDOMNULUI

  Preot Paroh,Vlada {tefan-Ghergani

  Intrarea n Ierusalim este numele uneiadintre cele mai frumoase s\rb\tori bis-erice[ti pe care cre[tinii ortodoc[i opr\znuiesc cu o s\pt\mn\ nainte demarele praznic al nvierii MntuitoruluiIisus Hristos sau Pa[tele. Este vorba depraznicul mp\r\tesc nchinat amintiriievenimentului intr\rii Mntuitorului nIerusalim, nainte de Patimile, moartea[i nvierea Sa din mor]i, cnd a fostntmpinat [i primit de c\tre poporuliudeu ca rege sau mp\rat. MntuitorulIisus Hristos, nso]it de Sfin]ii S\iUcenici [i Apostoli [i de mul]ime depopor, c\lare pe mnz de asin\, aintrat n Ierusalim.Cei mai mul]i din mul]ime [i a[terneauhainele pe cale, iar al]ii t\iau ramuri decopaci [i le a[terneau pe cale. Iarmul]imile, care mergeau nainteaLumea care veneau dup\ El, strigauzicnd: Osana, Fiul lui David!Binecuvntat este cel ce vine ntrunumele Domnului! Osana ntru cei desus! ( Matei XXI, 1-11; Ioan XII, 12-18).S\rb\toarea aceasta este prima din[irul s\rb\torilor mp\r\te[ti cu dat\schimb\toare, al\turi de nviereaMntuitorului, n\l]area Sa la cer [iRusaliile sau Pogorrea Duhului Sfnt,aceste Praznice fiind n strns\leg\tur\ sau dependen]\ de cel alnvierii.Dup\ cum ndeob[te se cunoa[te,Intrarea Domnului n Ierusalim maipoart\ [i numele de DuminicaStlp\rilor sau a Floriilor, fiindc\ laaceast\ s\rb\toare, cre[tinii aduc nbiserici ramuri sau stlp\ri de salcie,care sunt binecuvntate de slujitori, cuo rug\ciune special\, citit\ asupra lorn timpul slujbei de diminea]\, sau autreniei, apoi stropite cu aghiasm\ nsemnul Sfintei Cruci [i mp\r]ite cred-incio[ilor. Ace[tia le poart\ n mini petot parcursul slujbei, apoi le duc acas\[i le a[eaz\ la icoan\ sau n locurileimportante din cas\, mpletesc coro-ni]e, pe care le poart\ pe cap, sau sencing cu aceste ramuri de salcie pestemijloc, pentru a primi t\m\duiri de boli[i de dureri. Ele r\mn n cas\ pn\se usuc\, dup\ care sunt arse [ingropate ntr-un loc curat. Pe lng\aceste ramuri de salcie credincio[iiaduc n loca[ul de cult [i primele floriale prim\verii.Obiceiul acesta de a aduce ramuri saustlp\ri n biseric\ este foarte vechi,fiind pomenit pentru prima dat\ dec\tre o pelerin\ apusean\ pe nume

  Egeria, care a efectuat un pelerinaj lalocurile sfinte, n secolul al IV-lea, [icare men]ioneaz\ c\ se practica aici.El s-a generalizat apoi n toat\ Bisericacre[tin\. Ramurile sau stlp\rile desalcie ne aduc aminte, pe de o parte,de ramurile de finic [i de m\slin, cucare mul]imile au ntmpinat peMntuitorul la Intrarea n Ierusalim.Ast\zi, n ]\rile din Orientul apropiat sepoart\ ramuri de palmieri sau de cur-mali, de unde s\rb\toarea se mainume[te [i Duminica ramurilor depalmier. Pe de alt\ parte, ramurile desalcie, palmier sau curmal sunt unsimbol al nvierii sau al biruin]ei asupramor]ii, pa care Mntuitorul a dovedit-oprin nvierea din mor]i a lui Laz\r dinBetania, amintit\ de smb\ta Floriilorsau a lui Laz\r [i dup\ o s\pt\mn\,prin nvierea Sa din mor]i. Simbolismulacesta l arat\ foarte frumos una dincnt\rile centrale ale s\rb\torii:~nvierea cea de ob[te, mai nainte depatima Ta incredin]ndu-o, pe Laz\rdin mor]i l-ai sculat, HristoaseDumnezeule. Pentru aceasta, [i noi, capruncii, semnele biruin]ei purtnd, ]ieBiruitorului mor]ii strig\m: Osana celuidintru n\l]ime, binecuvntat e[ti Celce vii ntru numele Domnului! ~nvierealui Laz\r, ca dovad\ a nvierii noastre, atuturor, [i ca prob\ a puterii Sale dum-nezeie[ti, a determinat entuziasmul cucare Mntuitorul a fost primit nIerusalim.Aceast\ s\rb\toare mai este cunos-cut\ [i sub numele de Duminica aspi-ran]ilor sau a candida]ilor la botez,deoarece , n primele patru-[ase sec-

  ole ale cre[tinismului, cei care sepreg\teau s\ primeasc\ botezul,numi]i catehumeni, se prezentau laepiscopul locului, pentru a se nscriepe listele celor care aspirau c\tre nouavia]\ cre[tin\, adic\ doreau s\ seboteze. Cu aceast\ ocazie, ncepnddin secolul al IV-lea, episcopul le trasaca sarcin\, printre altele, s\ nve]eCrezul sau simbolul credin]ei, urmnds\ primeasc\ botezul n noapteanvierii.De asemenea, s\rb\toarea mai estecunoscut\ [i sub numele de Duminicagra]ierilor, deoarece, cu prilejul acesteis\rb\tori, mp\ra]ii acordau gra]ierecelor din nchisori.S\rb\toarea Intr\rii n Ierusalim sau aFloriilor, c\znd de obicei prim\vara,cnd apar primele floricele, iar arboriincep s\ nmugureasc\ [i s\ nfrun-zeasc\, este serbat\ cu mult\ bucurie,fiind o zi de desf\tare sufleteasc\ ntrepostul care a trecut [i S\pt\mnaPatimilor care ncepe cu un post maiaspru [i cu o tr\ire mai intens\ depoc\in]\ [i ntristare. ~n acest scop,Biserica acord\ n aceast\ zi dezlegarela pe[te, ca o ndulcire [i mngierepentru cei care postesc.Duminica Floriilor este ultima dinDuminicile Triodului [i ea marcheaz\nceputul frumoasei [i impresionanteiS\pt\mni a Patimilor. In bisericileortodoxe, ncepnd din seara acesteiduminici, se s\vr[esc minunatele slu-jbe, unice prin frumuse]ea lor n via]aliturgic\.

  Intrarea Domnului nIerusalim (Floriile)

  Preot Paroh,Ciobanu Ioan - Colacu

  La S\rb\toarea Sfintelor Pa[ti s\coboare lini[tea [i pacea, Minunea^nvierii lui Isus s\ d\inuie ^n inimiletuturor, s\ v\ lumineze via]a [i s\ v\aduc\ rena[terea credin]ei, asperan]ei, a bucuriei, cu bun\tate [ic\ldura ^n suflet.

  Preo]ii din Parohiile ora[ului R\cariPictor, Ene Elena

 • Actualitatea ^n imagini MARTIE 2010 pagina 9

  cyanmagentayellowblack

  cyanmagentayellowblack

  Locuitorii din Ghimpa]i se bucur\ cndv\d ca un nou obiectiv, de data aceastacultural se afl\ ^n faza de finis\ri. Estevorba de modernizarea, reabilitareaC\minului cultural de aici, obiectiv carese afl\ ^n grafice privind termenele dedare ^n func]iune.~n curnd tinerii de aici, ca [i vrstniciivor avea un loc pentru recreere [i spec-tacole pentru toate gusturile.Copiii de la [coala vor avea un spa]iupentru serb\ri [colare [i alte activit\]irecreative.

  Mult a[teptata Sal\ de sport aora[ului R\cari prinde contur curepeziciune, cei peste 1500 de mpsuprafa]\ util\, cele 150 de locuripentru spectatori la meciurile de cam-pionate locale [i din categori supe-rioare, devin o certitudine cu fiecare zicare trece. Zidurile impun\toare,funda]iile trainice dau conturul unuiobiectiv de investi]ii impresionant. Selucreaz\ de zor pe [antier, lucrareafiind gata peste cteva luni.

  Promisiune onorat\!~n urma sesiz\rii de c\tre mai mul]icet\]eni privind ^nlocuirea transforma-toarelor dep\[ite moral [i fizic, careau nec\jit numeroase familii dinlocalit\]ile S\bie[ti, St\ne[ti [iR\cari, iat\ c\ necazurile au disp\rutprin montarea noilor transformatoare^n respectivele localit\]i. Aparatura electrocasnic\, iluminatulpublic, alte utilit\]i, nu vor mai aveade suferit de acum ^nainte din pricinafluctua]iilor de curent [i a re]elei^ncarcate.

  Lucr\rile pentru amenajarea ad\postului pen-tru cinii f\r\ st\pn sunt ^n faza avansat\,astfel ca prima hal\ a ajuns ^n faza final\.Aici vor fi caza]i, ^n curnd, peste 80 de cinide pripas din ora[ul R\cari. Ad\postul se vaextinde cu a doua hal\, ^n curnd, astfel cacet\]enii care ne-au sesizat ^n nenum\raternduri vor sta lini[ti]i, iar noi vom avea ogrij\ ^n minus. Cu aceast\ ocazie, lans\m unconcurs ^n ceea ce prive[te denumireaad\postului. Apel\m la imagina]ia dumneav-oastr\ [i a[tept\m propuneri pentru a da unnume acestui ad\post. Primim sugestii latelefoanele: 0245.658.611 si0756.078.015. Succes!

 • Mediul de afaceri MARTIE 2010 pagina 10Ziarul Prim\riei R\cari

  ,,OFER|-}I BUCURIADE A FI PROPRIUL

  T|U ST|PN "

  INFORMEAZA-TE ACUM DESPRE PROGRAMUL pentru dezvoltarea abi l i t\] i lor antreprenoriale in rndul

  t iner i lor [ i faci l i tarea accesului acestora la f inan]are - START

  MINISTERUL ECONOMIEI, COMER}ULUI {I MEDIULUI DE AFACERI Agen]ia pentru Implementarea Proiectelor [i Programelor pentru ntreprinderi Mici [i Mijlocii

  Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici [i Mijlocii [i Coopera]ie Trgovi[te

  Obiectivele Programului - Stimulareanfiin]\rii de noi microntreprinderi,mbun\t\]irea performan]elor econom-ice ale celor existente, cre[tereapoten]ialului de accesare a surselor definan]are [i dezvoltarea aptitudinilorantreprenoriale ale tinerilor n scopulimplic\rii acestora n structuri econom-ice private;Bugetul programului pentru anul bugetar2010 este de 6.000 mii lei Beneficiari eligibili - persoanelefizice cu varsta cuprinsa intre 18 si40 ani neimpliniti) [i societ\]ilecomerciale (microntreprinderi) Valoarea grantului este de maxim70% din valoarea cheltuielilor eli-gibile aferente proiectului, dar numai mult de 100.000 lei/benefi-ciar.Programul se va derula n dou\etape, respectiv:Etapa I: cursuri de preg\tire antre-prenorial\ UNCTAD EMPRETECRomnia pentru sprijinirea dez-volt\rii IMM, destinate beneficiar-ilor Programului; EMPRETEC este unprogram interna]ional pentru dezvoltarea[i sprijinirea antreprenorilor. Programulse desf\[oar\ sub egida Conferin]eiNa]iunilor Unite pentru Comer] [iDezvoltare (UNCTAD - Geneva) [i esteopera]ional n peste 25 de ]\ri dinAmerica Central\, America Latin\, Africa[i Orientul Mijlociu.

  n cadrul atelierelor de lucru participan]iipreg\tesc un plan de afaceri si au ocaziade a-si prezenta propriile idei unui grupde bancheri in vederea ob]inerii uneiposibile finan]\ri. Metoda de lucru folosit\ in cadrul ate-lierelor de lucru este puternic interactivasi orientata c\tre experiment. In loculprelegerilor teoretice, se utilizeaz\ exer-ci\ii structurate, grupuri de putere,prezent\ri video, metode de diagnostic,evenimente de afaceri, chestionare sialte instrumente menite sa identifice siperfec]ioneze Competentele PersonaleAntreprenoriale prin intermediul prac-ticii. Etapa a II-a: finan]area implement\riicelor mai bune Planuri de Afaceri prinaloca]ie financiar\ nerambursabil\ nlimita bugetului alocat.Obiectul finan]\rii trebuie s\ sencadreze n una sau mai multe dincategoriile eligibile:- Echipamente tehnologice (ma[ini,utilaje [i instala]ii de lucru - inclusiv soft-ware-ul aferent, subgrupa 2.1, conformHot\rrii Guvernului nr. 2139/2004 pen-tru aprobarea catalogului privind clasifi-carea [i duratele normale de func]ionarea mijloacelor fixe, cu modific\rile [i com-plet\rile ulterioare); - Aparate [i instala]ii de m\sur\,control [i reglare (subgrupa 2.2 con-form Hot\rrii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogu-

  lui privind clasificarea si duratele nor-male de func]ionare a mijloacelor fixe,cu modific\rile [i complet\rile ulte-rioare);- Mijloace de transport auto pentrum\rfuri (subclasa 2.3.2.2 conformHot\rrii Guvernului nr. 2139/2004 pen-tru aprobarea catalogului privind clasifi-carea si duratele normale de func]ionarea mijloacelor fixe, cu modific]rile [i com-plet\rile ulterioare);- Licen]e, brevete, m\rci, francize,etichetare ecologic\; - Taxe pentru nfiin]are societatecomercial\ la Registrul Comer]ului(doar pentru aplican]i persoane fizice);- Achizi]ionarea de tehnic\ de cal-cul (tip PC, format din: unitate central\,monitor, imprimant\, inclusiv sistemeportabile, licen]e necesare desf\[ur\riiactivit\]ii);- Achizi]ionarea de spa]ii de lucru,spa]ii de produc]ie (cl\diri, hale de pro-duc]ie, spa]ii amenajate);- Achizi]ionarea de mobilier de birou,mini-calculatoare pentru secretariat,birotic\.Obiectul finan]\rii trebuie s\ fie directlegat de codul CAEN accesat n cadrulProgramului. Nu se finan]eaz\ ele-mentele de cost care nu au leg\tur\ cucodul CAEN accesat [i cu procesul deproduc]ie sau serviciul prestat.

  Dac\ v\ afla]i n curs de dez-voltare a unei afaceri sau v\gndi]i s\ extinde]i sau s\ diver-sifica]i o afacere deja existent\,acesta este un moment bun s\evalua]i ceea ce face]i nmomentul actual sau ceea cedori]i s\ realiza]i n viitor.

  nceperea sau extinderea uneiafaceri con]ine ntotdeauna unelement de risc [i din acestmotiv constituie un bun exerci]ius\ v\ evalua]i posibilitatea atin-gerii succesului; s\ recunoa[te]i[i s\ evalua]i problemele pecare le ve]i ntmpina; s\ deter-mina]i resursele financiare [iumane necesare pentru sarcinarespectiv\; s\ con[tientiza]i punctele fortesi punctele slabe ale dum-neavoastr\; s\ fi]i informa]i

  asupra clien]ilor, concuren]ei [ipre]urilor; s\ identifica]i cei maiimportan]i furnizori [i s\ preg\ti]isolu]ii alternative pentrurezolvarea tuturor poten]ialelorprobleme.

  n continuare este prezentat\ olist\ de ntreb\ri care va vorajuta s\ reflecta]i asupra ceeace ave]i nevoie [i asupra ceeace trebuie s\ face]i nainte de ademara o nou\ afacere. Scrie]ir\spunsul n dreptul fiec\reintreb\ri: dac\ r\spunsul esteDA, pute]i considera c\ acestaspect este rezolvat; dac\r\spunsul este NU, trebuie s\revizui]i situa]ia [i s\ stabili]i ostrategie de mbun\t\]ire aacesteia.NAINTE DE A NCEPE OAFACERE

  NTREB|RI CHEIE DESPREIDEEA DUMNEAVOASTR| DE AFACERI

  A]i reflectat ndelung asupra motivului nceperii unei afaceri proprii ?

  V\ dori]i afacerea dumneavoastr\ destul de mult nct s\ investi]i multeore de munc\, f\r\ s\ [ti]i c]i bani o s\ c[tiga]i?A]i stabilit exact care este tipul afacerii pe care dori]i s\ o face]i?

  A]i lucrat ntr-o afacere de tipul celei pe care dori]i s\ o ncepe]i?

  A]i lucrat ca supervizor sau manager?n timpul [colii a]i beneficiat de instruire antreprenorial\?Ave]i economii?

  V-a]i stabilit obiectivele pentru urm\torii 3, 5 si 10 ani ?V-a]i gndit c\ este posibil de fapt s\ c[tiga]i mai mul]i bani lucrndpentru altcineva?Familia dumneavoastr\ sus]ine planul dumneavoastr\ de a ncepe propriaafacere?

  {ti]i de unde pute]i g\si noi idei si noi produse ?

  Ave]i un plan de lucru pentru dumneavoastr\ [i angaja]ii dumneavoastr\?

  V-a]i gndit la riscul pe care l presupune tipul afacerii pe care dori]i s\ oncepe]i?{ti]i cu exactitate de c]i bani ave]i nevoie pentru a ncepe o afacere ?A]i hot\rt c]i din banii proprii pute]i investi n afacere?{ti]i ce credit pute]i ob]ine de la furnizori - de la persoanele de la careve]i achizi]iona bunuri sau servicii?{ti]i de unde pute]i mprumuta restul de bani de care ave]i nevoie pentrua ncepe afacerea?A]i calculat venitul anual pe care l pute]i ob]ine din afacerea dumneav-oastr\?Pute]i supravie]ui cu un venit mai mic dect de obicei pentru a puteareinvesti o parte din el pentru cre[terea afacerii dumneavoastr\?

  A]i discutat cu banca despre planurile dumneavoastr\?

  Municipiul Trgovi[te , Str. Radu V\rzaru Arma[u , nr. 7 A ,CP 130169 , jud. Dmbovi]a

  Tel. 0245222136 , Fax 0245222135 , site: www.aippimm.ro; e-mail: [email protected] va urma

  Dar partea financiar\?

  Despre dumneavoastr\:

  ANUN} Termenul la care ncep nscrierile online pentru Programul pentru dez-voltarea abilit\]ilor antreprenorialen rndul tinerilor [i facilitarea acce-sului acestora la finan]are - START -

  Conform procedurii de implementarea programului care a fost publicat\ nMonitorul Oficial al Romniei partea I nr.187 bis din 24.03.2010 si postat\ pe site-ul http://www.aippimm.ro, Programul pen-tru dezvoltarea abilit\]ilor antreprenoriale nrndul tinerilor [i facilitarea accesului aces-tora la finan]are - START - devineopera]ional la data de 09.04.2010.Prima zi de nscriere : 09.04.2010, ora9.00

  Programul na]ional pentru dez-voltarea culturii antreprenoriale nrndul femeilor manager din sectorulntreprinderilor mici [i mijlocii.Obiectivul ProgramuluiObiectivul Programului na]ional multianualpe perioada 2005 - 2012 pentru dez-voltarea culturii antreprenoriale n rndulfemeilor manager din sectorul ntreprinder-ilor mici [i mijlocii l constituie promovareaunui sistem de informare [i instruire cares\ faciliteze mobilitatea femeilor pe pia]afor]ei de munc\ [i dezvoltarea aptitudinilorantreprenoriale ale acestora n scopulimplic\rii lor n structuri economice private,n contextul problemelor legate demen]inerea echilibrului dintre obliga]iilefamiliale [i cele profesionale [i alprejudec\]ilor existente la nivel localncepnd cu data de 30.03.2010, ora9.00, solicitan]ii pot completa [i transmiteon-line formularul de nscriere pentru a II-aetap\, conform aplica]iei software care vafi disponibil\ pe pagina web a institu]iei, laadresa www.aippimm.ro.Programul de dezvoltare [i modern-izare a activit\]ilor de comercializarea produselor [i serviciilor de pia]\Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului de dez-voltare [i modernizare a activit\]ilor decomercializare a produselor [i serviciilor depia]\, denumit n continuare Program, lconstituie sprijinirea operatorilor economici,societ\]i comerciale [i societ\]i coopera-tive, prin facilitarea accesului laachizi]ionarea de ma[ini, utilaje, instala]iide lucru, aparate [i instala]ii de m\surare,control [i reglare, n scopul mbun\t\]iriiperforman]elor economice [i tehnice aleoperatorilor economici, urm\rind adaptareala cerin]ele determinate de noul statut alRomniei de stat membru al UniuniiEuropene, prin cre[terea nivelului de com-petitivitate, sporirea protec]iei consumato-rilor [i securit\]ii alimentare.n perioada 08.04.2010, ora 9.00pn\ n data de 12.04.2010, ora20.00, solicitan]ii vor completa [i trans-mite on-line un formular de preselec]ie,conform aplica]iei software, care va fidisponibil\ pe pagina web a institu]iei, laadresa www.aippimm.ro.Programul na]ional pentrusus]inerea me[te[ugurilor [i arti-zanatului.Obiectivul Programului na]ional multi-anual pe perioada 2002 - 2012 pentrusus]inerea me[te[ugurilor [i artizanatului lconstituie stimularea dezvolt\riime[te[ugurilor [i a micii industrii dinRomnia, a nt\ririi clasei de micime[te[ugari, care [i desf\[oar\ activitateaindividual sau organizat prin intermediulasocia]iilor ori al altor organiza]ii, n specialn localit\]ile rurale, dar [i n cele urbane.n perioada 07.04.2010, ora 9.00 pn\ ndata de 11.04.2010, ora 20.00, solicitan]iivor completa [i vor transmite on-line unformular de preselec]ie, conform aplica]ieisoftware care va fi disponibil\ pe pagina web ainstitu]iei, la adresa w w w . a i p p i m m . r o.

 • INFORMA}II UTILE MARTIE 2010 pagina 11Ziarul Prim\riei R\cari

  black

  S|PT|MNA S|PT|MNA POLI}IEI ROMNEPOLI}IEI ROMNE

  Obiectivul Fundamental al activit\]iiPoli]iei Comunitare pe anul 2009 a fostcre[terea calit\]ii [i eficien]ei activ-it\]ii n men]inerea [i asigurarealini[tii [i siguran]ei publice, precum [iangrenarea comunit\]ii la actul decombatere al fenomenului infrac]ional[i contraven]ional.Pentru men]inerea unui climat normal deordine si siguran]\ public\ a fost necesar\ ocoroborare a eforturilor [i o nt\rire a partene-riatului public poli]ie comunitar\ - autorit\]i -comunitate local\, care s\ conduc\ la pre-venirea [i combaterea fenomenuluiinfrac]ional, cu implica]ii benefice asupra sig-uran]ei cet\]eanului [i imaginii ora[uluiRacari, n plan na]ional.Avnd n vedere problematica extrem dedivers\ a Poli]iei Comunitare n acest an amasigurat cadrul necesar pentru furnizareaunor servicii publice de calitate cet\]enilor [ide aplicare a legii n mod corect [i ferm.Prin schimbul de date [i informa]ii dintre insti-tu]ii,prin ntlnirile periodice ntre factoriiimplica]i n men]inerea, asigurarea sau resta-bilirea ordinii publice, dar [i prin ac]iunilecomune desf\[urate s-a reu[it cunoa[terea ndetaliu a situa]iei infrac]ionale [icontraven]ionale de pe raza orasului. Am consolidat [i dezvoltat rela]iile parteneri-ale cu comunitatea local\ pentru ob]inereasprijinului acesteia n efortul comun de pre-venire [i contracarare a fenomenului contra-ven]ional [i infrac]ional.n acest an am desf\[urat urm\toarele activ-it\]i importante:- asigurarea unui climat de ordine [i lini[tepublic\ n zonele [i locurile stabilite prin plan-ul de paz\ [i ordine public\;- constatarea contraven]iilor [i aplicareasanc]iunilor contraven]ionale,conformlegii,pentru nc\lcarea prevederilor legalereferitoare la tulburarea ordinii [i lini[tii pub-lice.- am contribuit la combaterea faptelor denc\lcare a normelor legale privitoare la secu-ritatea [i lini[tea cet\]enilor, cur\]enialocalit\]ii precum [i alte fapte prev\zute deactele normative n vigoare;-nso]irea in repetate rnduri a

  reprezentan]ilor prim\riei n diferite misiuni;- execut\m periodic patrul\ri n incintele insti-tu]iilor de nv\]\mnt pentru prevenirea [icombaterea infrac]iunilor comise cu violen]\;- asigurarea ordinii [i lini[tii publice n preaj-ma bisericilor de pe raza orasului;- prevenirea [i combaterea nc\lc\rii normelorlegale privind regulile generale de comer] [iaplicarea sanc]iunilor contraven]ionale ncazul nc\lc\rii acestora;- interven]ia la solicitarea cet\]enilor, pen-tru aplanarea unor st\ri conflictuale izbucniten diverse zone ale ora[ului precum [i lacercetarea anumitor reclama]ii ale asocia]iilorde locatari sau proprietari;- n aceast\ perioad\ au fost adresate dec\tre cet\]eni, verificate [i solu]ionate circa150 sesiz\ri verbale, telefonice [i scrise;- au fost legitimate un num\r de 200 per-soane, avertizate verbal un num\r de 150persoane, avertizate n scris un num\r de 44persoane [i s-au desf\[urat 30 activit\]i ncomun cu Poli]ia ora[ului R\cari.- au fost sanctionati contraventional unnumar de 27 de persoane , valoarea total\ aamenzilor fiind de 8600 lei.- tot Politia comunitara a ac]ionat pentru par-carea regulamentar\ a autovehiculelor. Aufost aplicate pentru bloc\ri taxe in valoare de3330 lei.

  Pentru anul 2010 avem ca priorit\]i:- Asigurarea climatului de siguran]\ public\, apropriet\]ii publice [i private;- Prevenirea [i combaterea actelor comise cuviolen]\;- Prevenirea [i combaterea activit\]ilor celezeaz\ patrimoniul ora[ului;- Eficientizarea activit\]ii de combatere adelincven]ei juvenile pe raza ora[ului;- Operativitate n rezolvarea sesiz\rilor primitede la cet\]eni [i interven]ia la apelurile aces-tora;- Extinderea cooper\rii cu comunitatea derromi pentru atragerea acestora n asigurareaclimatului de ordine [i siguran]\;- Intensificarea demersurilor pentru atragereade parteneri n vederea realiz\rii sistemuluiintegrat de prevenire [i combatere a contra-ven]iilor;

  - Prevenirea actelor de cer\etorie [i colabo-rarea pe aceast\ linie cu Direc]ia de Asisten]\Social\ pentru rezolvarea unor cazuri sociale;- Completarea sistematic\ a bazei de date nceea ce prive[te cazurile sociale [i schimbulde informa]ii cu institu]iile ce au respons-abilit\]i n acest domeniu;- Cre[terea combativit\]ii cu privire la