of 8 /8
VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Anul 4 - Nr. 132 11 - 17 SEPTEMBRIE 2009 8 pagini Tiraj: 3.500 exemplare Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) ºi HG 1723/2004 E D I T O R I A L Neupanat (IV) Epoca de înflorire economicã La colonizare s-a mai lucrat încã dupã sistemul asolamentului, pe câte o treime a câmpului. Din aceste trei hotare ale satului, fiecare dintre cele 150 de familii coloniste au obºinut în total: 13 iugãre de ogor, 6 iugãre de pãºune ºi 90.5 iugãre de ogradã. Pânã în anul 1853, casa, pãmântul ºi ograda s-au transmis prin moºtenire unui singur urmaº. Acesta trebuia sã achite, fraþilor sãi, o platã echilibratã. La degrevarea proprietãþii, din anul 1853, a fost permisã împãrþirea realã a terenului, în aºa fel încât în perioada imediat urmãtoare, bucata de teren a fost împãrþitã, de regulã (de obicei), proporþional cu numãrul de copii. Cu cât mai mulþi copii, cu atât mai mult pãmânt putea fi lãcat moºtenire (în special bucãþile de ogor 1843 aproape accesibile, de pe propriul teren). Deja în anul 1828 existau în Neupanat, pe lângã cele 150 de familii þãrãneºti, aproape 83 de familii care nu deþineau pãmânt (aºa-numiþii "þãrani mici", lucrãtori cu ziua). Pe teritoriul Neupanat-ului, în anul 1939, locuitorii posedau 3.205 iugãre de ogor, 160 de iugãre pentru podgorii ºi 117 iugãre pentru pãºuni. Nu arareori au fost dobândite (prin muncã) pãmânturi în satele învecinate, mai ales în cele cu populaþie româneascã. De exemplu, în satul vecin Wilagosch, au fost cumpãrate (în special) mai multe podgorii. Din cauza pornirii unei generale migraþii interne, s-a întemeiat un ºir de localitãþi noi. Aºa s-a întâmplat în anul 1843, când 30 de familii din Neupanat s-au stabilit în Livada, iar ceilalþi au venit din Þipari ºi Zimandu Nou. Odatã cu creºterea bunãstãrii, s-a înregistrat ºi o continuã creºtere a populaþiei. Acest lucru îl argumenteazã ºi urmãtoarele cifre: - în anul 1787: circa 700 locuitori; - în anul 1820: 1.276 locuitori; - în anul 1848: 1.924 locuitori; - în anul 1883: 2.088 locuitori; - în anul 1905: 2.242 locuitori. În anul 1940, în Neupanat au fost numãraþi 1.997 de nemþi. Acesta este cel mai mare numãr care s-a înregistrat vreodatã în istoria localitãþii. În urmãtoarele decenii, a rezultat urmãtoarea imagine a populaþiei germane: - în anul 1947: 1.240 de locuitori nemþi; - în anul 1977: 1.550 de locuitori nemþi; - în anul 1992: 60 de locuitori nemþi; - în anul 1996: 45 de locuitori nemþi. De asemenea, ºi numãrul caselor a crescut continuu: - în anul 1828: 233 (dintre care 83 erau casele þãranilor); - în anul 1900: 334 (prin împãrþirea gospodãriilor); - în anul 1923: pe bucãþi despãrþite de pãºuni s-au obþinut 48 de case, din 12 iugãre. Numãrul caselor locuite a crescut la 413 (de la 308 numere de casã). - în anul 1945: 467 case. Astãzi, numãrul caselor din Neupanat atinge numãrul 611, deoarece în anii '60 s-au mai construit, de cãtre coloniºtii români, alte 130 de case, la marginea satului, obþinându-se aºa-numitul "sat nou". Înstrãinarea completã a populaþiei germane, din luna martie a anului 1945, a însemnat pentru cei care au rãmas în þarã, o mare ameninþare în ceea ce priveºte condiþiile de viaþã. În anul 1945, locuitorii din Neupanat au expropriat urmãtoarele averi: - peste 5.500 iugãre de parcele de ogor; - peste 200 iugãre de podgorii; - 163 de semãnãtori (maºini de semãnat); - 40 de cositoare (maºini de cosit); De la lume adunate ºi iarãºi la lume date... Continuare în pagina 2 În faþa unui nou început de an ºcolar

Ziar de informare a cetãþenilor comunei … · 2011-02-04 · Epoca de înflorire economicã La colonizare s-a mai lucrat încã dupã sistemul asolamentului, pe câte o treime

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ziar de informare a cetãþenilor comunei … · 2011-02-04 · Epoca de înflorire economicã La...

 • VLADIMIRESCUVLADIMIRESCU

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Ziar de informare a cetãþenilor comunei

  sãptãmânã de sãptãmânãAnul 4 - Nr. 132 11 - 17 SEPTEMBRIE 2009 8 pagini Tiraj: 3.500 exemplare

  Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) ºi HG 1723/2004

  E D I T O R I A L

  Neupanat (IV)Epoca de înflorire economicã

  La colonizare s-a mai lucrat încã dupã sistemul asolamentului,pe câte o treime a câmpului. Din aceste trei hotare ale satului,fiecare dintre cele 150 de familii coloniste au obºinut în total: 13iugãre de ogor, 6 iugãre de pãºune ºi 90.5 iugãre de ogradã.

  Pânã în anul 1853, casa, pãmântul ºi ograda s-au transmis prinmoºtenire unui singur urmaº. Acesta trebuia sã achite, fraþilor sãi,o platã echilibratã. La degrevarea proprietãþii, din anul 1853, afost permisã împãrþirea realã a terenului, în aºa fel încât înperioada imediat urmãtoare, bucata de teren a fost împãrþitã, deregulã (de obicei), proporþional cu numãrul de copii. Cu cât maimulþi copii, cu atât mai mult pãmânt putea fi lãcat moºtenire (înspecial bucãþile de ogor 1843 aproape accesibile, de pe propriulteren).

  Deja în anul 1828 existau în Neupanat, pe lângã cele 150 defamilii þãrãneºti, aproape 83 de familii care nu deþineau pãmânt(aºa-numiþii "þãrani mici", lucrãtori cu ziua).

  Pe teritoriul Neupanat-ului, în anul 1939, locuitorii posedau3.205 iugãre de ogor, 160 de iugãre pentru podgorii ºi 117iugãre pentru pãºuni. Nu arareori au fost dobândite (prin muncã)pãmânturi în satele învecinate, mai ales în cele cu populaþieromâneascã. De exemplu, în satul vecin Wilagosch, au fostcumpãrate (în special) mai multe podgorii. Din cauza porniriiunei generale migraþii interne, s-a întemeiat un ºir de localitãþinoi. Aºa s-a întâmplat în anul 1843, când 30 de familii dinNeupanat s-au stabilit în Livada, iar ceilalþi au venit din Þipari ºiZimandu Nou.

  Odatã cu creºterea bunãstãrii, s-a înregistrat ºi o continuãcreºtere a populaþiei. Acest lucru îl argumenteazã ºi urmãtoarelecifre:

  - în anul 1787: circa 700 locuitori;- în anul 1820: 1.276 locuitori;- în anul 1848: 1.924 locuitori;- în anul 1883: 2.088 locuitori;- în anul 1905: 2.242 locuitori.În anul 1940, în Neupanat au fost numãraþi 1.997 de nemþi.

  Acesta este cel mai mare numãr care s-a înregistrat vreodatã înistoria localitãþii. În urmãtoarele decenii, a rezultat urmãtoareaimagine a populaþiei germane:

  - în anul 1947: 1.240 de locuitori nemþi;- în anul 1977: 1.550 de locuitori nemþi;- în anul 1992: 60 de locuitori nemþi;- în anul 1996: 45 de locuitori nemþi.De asemenea, ºi numãrul caselor a crescut continuu:- în anul 1828: 233 (dintre care 83 erau casele þãranilor);- în anul 1900: 334 (prin împãrþirea gospodãriilor);- în anul 1923: pe bucãþi despãrþite de pãºuni s-au obþinut 48

  de case, din 12 iugãre. Numãrul caselor locuite a crescut la 413(de la 308 numere de casã).

  - în anul 1945: 467 case.Astãzi, numãrul caselor din Neupanat atinge numãrul 611,

  deoarece în anii '60 s-au mai construit, de cãtre coloniºtii români,alte 130 de case, la marginea satului, obþinându-se aºa-numitul"sat nou".

  Înstrãinarea completã a populaþiei germane, din luna martie aanului 1945, a însemnat pentru cei care au rãmas în þarã, o mareameninþare în ceea ce priveºte condiþiile de viaþã. În anul 1945,locuitorii din Neupanat au expropriat urmãtoarele averi:

  - peste 5.500 iugãre de parcele de ogor;- peste 200 iugãre de podgorii;- 163 de semãnãtori (maºini de semãnat);- 40 de cositoare (maºini de cosit);

  De la lume adunate ºi iarãºi la lume date...

  Continuare în pagina 2

  În faþa unuinou începutde an ºcolar

 • 11 - 17 Septembrie 2009ACTUALITATE

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 2

  * Sâmbãtã, 5 septembrie2009, salariaþii primãriei ºi-aupetrecut cu toþii. Ca un colectivcare se respectã ºi este cuadevãrat un colectiv, au dansat ºiau cântat la nunta colegului lorcontabilul ºef Cristian-IoanDohangie. Cum mireasa este deaici de aproape, de pe maluloltenesc al Dunãrii, din Calafat, laoficierea cãsãtoriei, primarul aîncercat sã le insufle o idee cumcã fiind atât de aproape

  ceva peste 500 km nu ar firãu sã-ºi planifice întregireafamiliei cu vreo 5 sau 6 copii.Trei la olteni, trei la ardeleni. ªiasta aºa ca sã nu se superecuscrii. Cã dacã au ocupaþie uitãsupãrãrile…ºi-i dorul mai uºor desuportat. LA MULÞI ANI,FAMILIEI DOHANGIE CRISTIANªI CAMELIA! CASà DE PIATRúi PLINà DE COPII!

  * A fost sãrbãtoare mare:Sfânta Maria micã, naºtereaFecioarei Maria. TuturorMãriilor, Mãrinilor, Mãriuþelor,Marianilor LA MULÞI ANI.

  Timpul fiind frumos cred cãnu aþi pierdut ocazia de opetrecere în aer liber la pãdure.Mai ales cã primul ºi cel maisemnificativ exemplu l-a datPreºedintele României. Am vãzutla televizor. Eu am fost lamãnãstire . Dar tot ne-am opritpentru un mic picnic. Este atâtde frumos spre mãnãstire la ªiria.

  * Urmeazã o altã sãrbãtoarereligioasã „Ziua Crucii” pe 21septembrie. Este hramulmãnãstirii Feredeu. Când eramcopil urcam la capelã ºi izvor pejos, pe poteca strâmtã ºiîntortocheatã cã mã þinea mamade mânã sã nu mã scape jos învalea adâncã. Acum drumul esteasfaltat pânã sus, maºinile sunttot mai puternice, iar noi tot maipuþin credincioºi ºi mai multturiºti. Dar eu zic cã nici aºa nu-irãu. ªtiþi cum e „fiecare lucru lavremea sa”.

  * Ce-am mai fãcut?..Pãi am început finalizarea

  gardului din faþã la cimitirul dinCicir. Sper sã placã tuturor pentrucã aici este al tuturor. Doresc sãprecizeze domnului care solicitadrum de acces prin faþacimitirului cã nu. Nu se poate caprin faþa cimitirului sã fie mereuogaºuri, gropi ºi nu iarbã verdepe care sã poatã parcaautoturismele când vin laînmormântãri. De aceea vomplanta stâlpi pentru a nu sepermite circulaþia tractoarelor ºiutilajelor agricole.Accesul ºicirculaþia lor se face prin spatelecimitirului. Rog cetãþenii sã mãsprijine anunþându-mã dacãcetãþeni indisciplinaþi vor maicircula prin cimitir profanândastfel mormintele. Lãsaþidomnule care mã tot atenþionaþi,lãsaþi morþii sã se odihneascã. Vãrog. Altfel, puteþi regreta.

  * La Vladimirescu a fostfinalizatã parcarea din faþa ºcolii.Cred cã acum zona aratã ca ºi uncampus ºcolar. ªcoalã modernãºi întreþinutã, salã de sport ºi maimodernã. Toate cu alei pavate ºiparcãri civilizate. Rog cetãþeniicare locuiesc la vilele din faþasãlii de sport sã ne sprijine laplantarea þevilor care delimiteazãcarosabilul de spaþiul verde sauparcãrile amenajate deDumneavoastrã în faþalocuinþelor. Ce vã cerem? Sã vãretrageþi la limita solicitatã înaliniament de cãtre constructori.Vã mulþumim.

  * A început ºi va fi gata pe15. septembrie igienizareaghrãdiniþei din Piaþa Bisericiicatolice. Veþi spune: prea târziudar este motivat. De ce ?

  * Stimaþi cetãþeni ºi pãrinþiinteresaþi. În urmã cu trei saupatru numere ale ziarului mãadresam celor interesaþi înspecial pãrinþi ai cãror copii suntînscriºi la grãdiniþa despre carevorbim sã vinã la o discuþie peaceastã temã. NU A VENITNIMENI, afarã de Doamnaeducatoare. Stimaþi pãrinþi . Ogrãdiniþã cu program prelungitse face numai cu îndeplinireaunor formalitãþi întocmite curespectarea legii. ªi numai înanumite condiþii. Ne trebuieavizele autoritãþilor sanitare alejudeþului, ale inspectoratuluiºcolar Judeþean ºi încã multealtele, printre care ºi contribuþiaDumneavoastrã a cetãþenilorpãrinþi.

  Nu mã îndoiesc nici o clipã debunele Dumneavoastrã intenþii.Cândva când vã solicitam (da aºaeste vã rugam) votul am fostfoarte sincer spunându-vã cãnumai cu sprijinulDumneavoastrã putem rezolvaproblemele comunitãþii. O spunºi acum la fel. Am fãcut multeîmpreunã ºi sunt sigur vom maiface dar iertaþi-mã trebuie sã nesfãtuim sã evaluãm lucrurile.

  Este uºor ca unii dintre noi sãtrâmbiþeze între douã cafeleservite pe terasa vecinã, înaºteptarea unor clienþi pentru a-ºi cumpãra unele lucruri printrecare ºi ceva celulare, cã primarulnu face grãdiniþã cu programprelungit, cã primarul nu dã bani.

  Cu tot respectul pe care îlport fiecãruia dintre cetãþeniicomunitãþii trebuie sã precizez,cã primarul gospodãreºte baniiprecum într-o familie. ªigospodãreºte câþi adunã. ªiadunã atâþia cât de buni sau rãiplatnici sunt contribuabilii saucum se descurcã aplicând legeaad literam pentru toþi fãrãexcepþie.

  De aceea, rog trâmbiþeledenigrãrii sã vinã la primar a cãruiuºã este deschisã pentru toþi înfiecare zi ºi sã ne spunem ofurilecu cãrþile pe masã, sincer ºideschis.

  * Un preºedinte american penumele lui Kenedy a spus sincerpoporului sãu când l-a alespreºedinte: Toþi întreabã ce daudacã voi fi ales preºedinte. Eule spun: dau tot ceea ce ammai bun în mine dar întreb ºieu cetãþenii þãrii: Noi, cacetãþeni americani, ce dãmþãrii? ªi americanii daudevotament, corectitudine,impozite la zi, dragoste de þarã,respectarea legilor cu stricteþe.

  Într-un cuvânt nu sunt indiferenþila bunul mers al comunitãþii…Cetãþenii l-au ales pentrusinceritate ºi fermitate refuzândpromisiunile. Probabil ºi la eicirculã vorba aceea cum cã„promisiunea este bucuriaprostului”. Sunt convins cã aºaau gândit ºi cetãþenii comunitãþiinoastre când majoritatea auvotat continuitatea..

  * Pe strãzile din Vladimirescuse ridicã la fiecare cãmin decanalizare capacul. Dacã totuºicineva doreºte branºare ºi nueste ridicat capacul sã necontacteze ºi rezolvãm. NUSPARGEÞI ABUZIV ASFALTUL.

  * Începând cu acest numãrde ziar vom încerca o nouãrubricã permanentã, prin carevom accentua aspecte negativedar ºi pozitive de pe strãzilenoastre. Vã întreb stimaþicetãþeni. Sã dãm ºi numelelângã poza pe care o facem.ªtiu cã primarul va fi înjurat dardacã-i aºa de ce sã ascundem.

  * Dacã ne va reuºi, sper sãconvingem un întreprinzãtor,piaþa noastrã agroalimentarã vamai fi dotatã cu un micrestaurant. O ciorbã caldã, unmic o bere, ieftin ºi civilizat serviteste nevoie. Deocamdatã atât.Este numai o speranþã.

  * La drumul de legãturã cuHoria avanseazã lucrãrile. ªtiu cãunii politicieni care promit multºi se laudã mult cu realizãriminime, îºi atribuie meritele.Deocamdatã sã se facã drumulcã la trasul liniei vom discuta, ºivom atribui meritele.

  * ªi acum una tragicomicã saucomicotragicã: O caiafã cu numede floare roºie ca focul dar fãrãpetalele roºii, numai cu acelepistile albe precum ale þapuluiîmparte materiale denigratoarela adresa primarului. Nu mãderanjeazã. Dacã o asemeneastafie mã denigreazã mã simtonorat. Dacã m-ar lãuda m-aºduce pe pustii de ruºine. Vorba alor mei Nu cere omului ceea cenu poate da.

  ªi mai una stafia vrea sã-ºicumpere cai. Cicã pentru a aducesânge proaspãt în minuscula saherghelie. Ce vor zice mânjii carestãteau pe locul patru la adãpat ºiplãteau cu banii ºi tinereþea cîndtrebuie sã coboare cu un loc maijos? Nici mãcar nu ºtie cã un calse cumpãrã dupã ce îi verificidinþii., care dupã lungimea lor îºispun vârsta. Neverificându-i s-apricopsit cu un cal sur …bun denimic. Ba nu. Bun de produsvenin ºi reclamaþii. Cine se-aseamãnã se-adunã….

  Oricum bandiþii tot bandiþi ºiflãmânzi de a se folosi debunurile altora..

  A consemnat, primarul comunei

  Ioan Criºan

  S-a întâmplat în ultima perioadã...

  - 13 maºini de treierat;- 46 maºini de cosit iarbã;- 24 de tractoare;- 366 de pluguri;- 333 de grape;- 52 de greble;- 359 de cãruþe;- 180 de tãvãlugiri;- 708 cai;- 415 vaci;- 187 boi;- 82 oi;- 1.183 porci.Expropriate au fost ºi 9 potcovãrii, 2 lãcãtuºerii, 11 ateliere de

  tâmplãrie, mobilier ºi unelte a 12 rotari, 7 croitorii, 13 cizmãrii, 5mãcelãrii, 2 întreprinderi de construcþii, o þesãtorie, 3 magazine,3 ospãtãrii, 2 prese de ulei, 6 depozite de fier vechi, 2 rachierii(cazane de þuicã), 2 ateliere de dogãrit - pentru dezrãdãcinarealocuitorilor satului. La acestea, se mai adaugã ºi privarea dedrepturi politice, pentru cei aflaþi sub dictatura comunistãromânã.

  Scurte constatãriNeupanat a fost o comunã bogatã ºi frumoasã din judeþul

  Arad. Oameni harnici cu dragoste de pãmântul pe care-llucrau, atît de mare încât þineau foarte mult ca averea sã nuse împartã ºi sã rãmânã cum spune românul la butuc.

  Ce fãceau fraþii despãgubiþi de cel care rãmânea cubutucul. La Horia au format ca ºi la Glogovãþ deltfel uliþasãracã.. Se transformau în meseriaºi sau muncitori la oraº. ªidupã cum aþi vãzut în emigranþi.

  Gospodãrii bogate cu multe animale. Inventarul autoruluieste real. Înþeleg durerea þãranilor nemþi când le-au fostconfiscate. Dar durerea este universalã.

  Amintesc aici trei episoade din propria-mi familie. Copilfind am ºi acum o imagine terifiantã a bunicului dinspremamã care a venit acasã vesel cã a vândut o pereche de boiºi îºi va cumpãra pãmânt. A doua sau a treia zi bunicul un ommic de staturã înjura ºi blestema ºi nimeni nu-i putea sta încale, aruncând prin casã cu multe foarte multe bancnote careîn trei zile valorau cam un ou. ªi asta pe o pereche de boi.

  Tata muncea la sãpat canale pentru o pescãrie pe laSeleuº. În drumul spre locul de muncã tecea printr-o fermãcare era o moarã confiscatã, unde IAS-ul creºtea porci. ªtiþicu ce se hrãneau acolo porcii? Cu carne de cal, care erafiartã. Dupã ani ºi ani când m-am fãcut mai mare tata aîntâlnit în piaþã la Pâncota pe acela care fãcea focul lacazanul cu carne de cal. L-am întrebat pe tata de ce sefereºte de acel om pe care îl cunoºtea. Mi-a spus : Pentru cãºi acum misoase ( pute ) a carne de cal fiartã. Caii mei i-aomorât ºi fiert el.

  Un unchi din partea mamei fost preot a fost arestat pemotive politice . Motivul : se inventa foarte uºor. Acasã lafamilia lui veneau foºti colegi din unele partide istorice careo duceau bine mersi ba mai ocupau ºi funcþii de conducere .Nu ºtiu ce discutau în altã camerã dar ºtiu ce le spuneamãtuºa verilor mei cu mine de faþã. Dacã trece la ei îlelibereazã. Apoi se lãsa liniºtea ºi ei plângeau. ªi eu amplâns deºi nu prea înþelegeam. Dupã anul 1960 unchiul a fosteliberat fãrã explicaþii prea multe aºa cum a fost arestat. Avenit deprimat dar nu a cedat. A plecat din Arad de voie denevoie. Copii nu au fost admiºi la facultate.

  Din nou rãmân la pãrerea cã nu existã selecþie pe naþiicând vine o nenorocire, precum nici atunci cândbinecuvântarea este datã . ªi una ºi alta vine peste toþi ceicare se aflã într-o anumitã arie.

  Am vãzut un film despre români cu Antony Quin, Acþiunease petrecea în timpul rãzboiului. Un românaº nevinovet estedeportat ca evreu chiar în toiul nunþii sale. Evadeazã ºi scapãundeva prin Ungaria. Consãtenii ºi prietenii sãi evrei din satulnatal îl iau cu ei ºi îl prezintã unui Rabin din Budapestapentru a-l ajuta aºa cum comunitatea evreiascã îºi ajutacoreligionarii.

  Ajuns la Rabin acesta i-a spus cu multã blândeþe DragãIone Eu te-aº ajuta dar nu cunosc nici o comunitate deromâni care sã ajute conaþionalii sãi. Noi suntem comunitateevreiascã.!!!!!!!!!!!!??????? ªi românaºul a ajuns pe mânagestapoului.

  Adunã, Doamne, Neamul Românesc!, cã astãzi este maidezbinat ca oricând.

  A comentat pentru Dumneavoastrã,Primar Ioan Criºan

  De la lume adunate ºi iarãºi la lume date...

  Urmare din pagina 1

  Douã instantanee despre cum înþeleg unii sã-ºi þinã curat ºanþul ºi spaþiulverde din faþa casei! Probabil cã ºi asta este una din treburile pe care

  primarul trebuie sã le facã personal, fiecãruia în parte? Aºa, ca exemplu!

 • 11 - 17 Septembrie 2009ACTUALITATE

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 3

  «DUMNEAVOASTRÃ ÎNTREBAÞI, PRIMARUL VÃ RÃSPUNDE»Acest spaþiu vã este destinat dumneavoastrã, cititorilor noºtri, pentru a intra în dialog cu primarul comunei VLADIMIRESCU. Cum veþi face? Dupã

  ce veþi completa cuponul de mai jos cu întrebãrile dumneavoastrã, decupaþi cuponul ºi îl trimiteþi la secretariatul Primãrei Vladimirescu cu specifi-caþia „PENTRU ZIARUL VLADIMIRESCU - SÃPTÃMÂNà DE SÃPTÃMÂNÔ, str. Revoluþiei nr. 4, Vladimirescu, tel: 0257/514.902, 0257/514.014, fax:0257/514.014.

  Numele ºi prenumele ....................................................................... Adresa.........................................................................................

  Întrebãri

  1. ....................................................................................................................................................................................................................

  2. ....................................................................................................................................................................................................................

  3. ....................................................................................................................................................................................................................

  Fecioarã (23.8 – 22.9): Fecioarele vor avea o perioadã extrem deîncãrcatã: li se vor da o mulþime de sarcini profesionale dificile ºi li se va ceresã-ºi demonstreze capacitãþile. Dacã se achitã onorabil de aceste îndatoriri,pot spera, în curând, la o mãrire de salariu.

  Balanþa (23.9 – 22.10): Balanþele vor fi cam nemulþumite de cumdecurge relaþia de cuplu. Vor fi tentate sã-ºi copleºeascã partenerul cureproºuri, sã se plângã continuu de toate nimicurile ºi chiar sã cearã un time-out.

  Scorpion (23.10 – 21.11): Pe Scorpioni îi aºteaptã, din nefericire, operioadã cam grea sub toate aspectele. Niºte necazuri financiareneprevãzute le vor da planurile peste cap. Banii vor fi preocuparea lorprincipalã în urmãtoarele zile ºi se vor vedea siliþi sã strângã cureaua.

  Sãgetãtor (22.11 – 21.12): Pentru Sãgetãtori urmeaza o perioadã cumulte provocãri pe plan profesional. Vor avea de dat teste, de susþinutinterviuri sau de prezentat proiecte. În ciuda firii lor relaxate, vor trece prinemoþii care le-ar putea afecta munca.

  Capricorn (22.12 – 19.1): Sãptãmâna Capricornilor debuteazã cuneliniºti pe plan financiar: datorii, facturi restante, taxe, toate acestea se voracumula ºi le vor da impresia cã n-o s-o mai scoatã niciodatã la capãt.

  Vãrsãtor (20.1 – 18.2): Vãrsãtorii vor trece printr-o perioadã maiîncordatã în relaþia de cuplu. Deºi nu þin de obicei sã fie centrul atenþiei,acum se vor simþi cu adevãrat eclipsaþi de partener pe plan social ºi chiarvor intra într-o competiþie mutã, care nu-ºi are locul într-o relaþie dedragoste.

  Peºti (19.2 - 20.3): Peºtii vor fi tentaþi, în urmãtoarele zile, sã maiarunce o privire pe ici-colo, sã flirteze ºi sã caute confirmarea sex-appeal-ului lor la alte persoane decât partenerul de cuplu. Dacã nu sunt atenþi, îºivor da singuri foc la valizã.

  Berbec (21.3 – 19.4): Sãptãmâna Berbecilor va fi una destul deconfuzã în privinþa planurilor de viitor. Din toate pãrþile se ivesc atâtoportunitãþi favorabile, cât ºi piedici. Le va fi greu sã-ºi aleagã drumulsinguri, de aceea este recomandat sã asculte sfaturile celor care le vorbinele.

  Taur (20.4 – 20.5): Taurii trec printr-o perioadã excelentã din punctde vedere sentimental. Vor simþi cã au gãsit, în sfârºit ceea ce cãutau, iarpentru cei cu relaþii stabile se va pune chiar problema cãsãtoriei.

  Gemeni (21.5 – 21.6): Astrele sunt iarãºi generoase în ceea ce-ipriveºte pe Gemeni. Vor reuºi sã ducã la îndeplinire tot ce-ºi pun în gând înaceste zile. În dragoste, surprizele plãcute se þin lanþ ºi toate conflictele suntlãsate în plan secund.

  Rac (22.6 – 22.7): Sãptãmâna Racilor va fi una plinã de contradicþii.Vor primi veºti foarte proaste, compensate de altele foarte bune, adicã unadevãrat carusel emoþional. O decepþie în dragoste va fi urmatã de întâlnireaunei persoane deosebite.

  Leu (23.7 – 22.8): Ocazii nesperate pentru Lei, mai ales în profesie.Nu vor fi nevoiþi sã caute, pentru cã le vor bate oportunitãþile la uºã. Cinevaa remarcat performanþele lor ºi vrea sã le ofere o ºansã. Nu este bine, însã,sã-ºi tulbure apele la actual loc de muncã, pânã nu verificã bine cât deconsistente sunt aceste noi oferte.

  Horoscop sãptãmânalCasã de piatrã!

  Goia Ioan-Marcel ºi Ursache Felicia

  Savin Alexandru-Marius ºi Paºca Simona

  Dohangie Cristian-Ioan ºi Bãrzoi Camelia-Cristina

  Dig Dorin-Achim ºi Verºan Ana-Monica

  Popa Cristian-Ionel ºi Ilea Larisa-Maria

  Marina Ciprian ºi Hotãran Ramona

  Pentru orice reclamaþii ºi sugestii cuprivire la materialele apãrute în ziar,

  vã rugãm sã sunaþi la numãrul de telefon: 0731-384.027

 • 11 - 17 Septembrie 2009ÎNVÃÞÃMÂNT

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 4

  În faþa unui nou început de an ºcolarAºa cum v-am obiºnuit deja, la fiecare debut de an

  ºcolar, vã prezentãm locaþiile unde copiii sau nepoþiidumneavoastrã vor învãþa pentru noul an ºcolar 2009-2010, care va debuta pe 14 septembrie. Dupã cumputeþi vedea, unele instituþii de învãþãmânt au îmbrãcathaine noi, iar la altele s-au efectuat lucrãrile obiºnuitede igienizare de pe timpul vacanþei de varã. Cu urarea caatât elevii, cât ºi dascãlii acestora sã aibã parte de multerelizãri în noul an care, iatã, bate deja la uºã, le dorimtuturor mult succes!

  ªcoala Generalã cu clasele I-VIII Vladimirescu

  Grãdiniþa PP Vladimirescu

  Grãdiniþa PN2 Vladimirescu

  ªcoala Generalã cu clasele I-IV Vladimirescu

 • 11 - 17 Septembrie 2009ÎNVÃÞÃMÂNT

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 5

  În faþa unui nou început de an ºcolarDin nou la ºcoalã...Vacanþa de varã se apropie cu paºi repezi de sfârºit, iar

  începutul noului an ºcolar ne bate la uºã. Poate acum, maimult ca oricând, ne îndreptãm cu toþii atenþia spre locurile încare copiii noºtri îºi petrec o bunã parte din viaþa lor.

  Din fericire, copiii din localitatea Horia beneficiazã despaþii prielnice pentru buna desfãºurare a procesului deînvãþãmânt, iar acest lucru ne bucurã ºi pe noi, dascãlii.Doresc sã amintesc faptul cã pe parcursul acestei veri,Grãdiniþa PN Horia ºi-a schimbat complet înfãþiºarea, în senspozitiv. Clãdirea a suportat lucrãri de reabilitare care auconstat în: înlocuirea acoperiºului, schimbarea geamurilorvechi, cu unele de tip termopan, renovarea exteriorului,înfiinþarea de grupuri sanitare noi, lucrãri de zugrãvit,parchetat ºi gresiat.

  Toate aceste lucrãri s-au efectuat cu sprijinulreprezentanþilor Primãriei Comunei Vladimirescu, cãroradorim sã le mulþumim pe aceastã cale. Sperãm ca toþi copiiisã aprecieze cadoul de început de an ºcolar ºi sã petreacã lagrãdiniþã clipe minunate.

  La ªcoala Generalã Horia, festivitatea de deschidere aanului ºcolar 2009-2010 va avea loc luni, 14 septembrie2009, cu începere de la ora 10.

  Tuturor colegilor le urez mult succes în activitate, iarelevilor un an plin de reuºite!

  Prof. Patricia-Rafila Zdremþanªcoala Generalã Horia

  ªcoala Generalã cu clasele I-VIII Horia

  Grãdiniþa PN Horia ªcoala cu clasele I-IV Mândruloc ºi Grãdiniþa Mândruloc

  ªcoala cu clasele I-IV ºi Grãdiniþa Cicir

 • 11 - 17 Septembrie 2009SPORT

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 6

  Duminicã, 6 septembrie 2009, ora 17, stadion Ovidiu Ionescu,spectatori: 60, vreme bunã pentru fotbal (dar cu vânt puternic),teren bun, uºor denivelat. Cornere: 5-1. Au marcat: Sarvici (min.26) ºi Chipcea (min. 67).

  Horia: Salanþ - Goia, Roman (min. 84 ªindilari), Biro, Negru (min.82 Goia), Candale, Mureºan, Leuciuc, Paºcalãu, Pele, Boºca (min. 46Balea). Antrenor: Adrian Paºcalãu.

  Mândruloc: Carp - Voina, Bîldescu, Crefelean, Sarvici, Pop (min.50 Chipcea), Orban, Ceh, Magdi, Hrizea, Sîrbu. Antrenor: GligoreBora.

  Au arbitrat cu greºeli: Andras Mako (principal); Puicea ºiCondea (asistenþi); observator AJF: Roºca. Cartonaºe galbene:Leuciuc, Negru, Pele ºi Balea, respectiv Orban, Carp ºi Sîrbu;cartonaº roºu: Orban (min. 36).

  Meciul de la Horia - jucat în condiþii meteo uºor nefavorabile, cuun vânt puternic, care nu a contenit deloc pe tot parcursul meciului,punându-ºi amprenta pe traiectoria balonului - a pus faþã în faþã douãechipe care aparþin de aceeaºi comunã, în speþã Vladimirescu ºi - aºacum era de aºteptat - ambele echipe au þinut sã se evidenþieze înfaþa propriilor suporteri, prezenþi în numãr destul de mare în jurulterenului.

  În ciuda faptului cã jucau în deplasare, jucãtorii de la Mureºana aucontrolat jocul în cea mai mare parte a celor 90 de minute, abia dinminutul 75 gazdele având ceva mai mult iniþiativa, profitând deintenþia oaspeþilor de a conserva rezultatul din acel moment, reuºindsã ºi marcheze (golul fiind anulat, însã, pe motiv de ofsaid).

  Un mare handicap al celor din Mândruloc l-a constituit pierderealui Orban, care, dupã ce primise aiurea un cartonaº galben (acordatcu mare uºurinþã), în minutul 36, la o pãtrundere în careul gazdelor,îºi face mingea discret cu mâna, dar tuºierul îl vede, semnalizeazãinfracþiunea, iar Mako îi aratã - de data asta corect - al doilea galbenºi, implicit, pe cel roºu. ªi asta la scorul de 1-0 ºi pe fondul uneidominãri clare a Mureºanei!

  La reluare, deºi urmau sã joace cu un om în minus ºi cu dorinþade a pãstra rezultatul de la pauzã, elevii antrenorului Bora joacã la felde bine ºi îºi creazã alte câteva ocazii bune de gol. Introducerea luiChipcea coincide cu marcarea celui de-al doilea gol în dreptuloaspeþilor. Dupã gol, gazdele se aruncã în atac, neavând mai nimicde pierdut ºi îl pun la grea încercare pe portarul Carp, acestaremarcându-se la câteva ºuturi “sãnãtoase”.

  Din nefericire, spectacolul de pe teren este stricat aiurea dearbitrul principal Mako, acesta, din dorinþa de a þine meciul în mânã,acordã cartonaºe galbene “la greu”, inflamând spiritele în ambeletabere! Ba mai mult, unele decizii i-a scos din minþi pe cei de laHoria. Nici pe banca oaspeþilor nu a fost liniºte, pentru cã acelaºiarbitru a fãcut greºeala sã refuze Mureºanei douã lovituri de la 11metri, din care una foarte clarã, pe final de meci, pe lângã, aºa cumam arãtat înainte, cartonaºele galbene arãtate aiurea.

  Concluzionând, pot spune cã la Horia s-a jucat un meci între douãechipe ambiþioase, dar s-a vãzut cã Mureºana este peste cei de laRegal, iar dacã meciul s-a fi jucat cu un alt arbitru, care nu ar fi cãutatsã se dea în spectacol, fãrã îndoialã cã meciul ar fi fost mult maispectaculos. Asta în ciuda vântului, care fãcea “fiþe” jucãtorilor,atunci când aceºtia trimiteau mingile pe sus! Una peste alta, la Horiaexistã o echipã, formatã numai din localnici, care joacã un fotbalplãcut, iar dacã situaþia financiarã a clubului se va stabiliza, atunciechipa va creºte în valoare, odatã cu “sudarea” relaþiilor de jocdintre jucãtori.

  De cealaltã parte, la Mândruloc, deºi situaþia din clasament estemai mult decât bunã decât în ediþia anterioarã (când, pe final, s-atremurat pentru evitarea retrogradãrii), nu se anunþã vremuriexcelente, mai ales cã la nivelul lotului de jucãtori, antrenorul Borase confruntã cu accidentãri ºi suspendãri pe bandã rulantã, care vorface ca meciurile viitoare sã fie dificile, pentru cã nu vor existaalternative pentru posturile-cheie! Rãmâne de vãzut cum va rezolvaantrenorul Mureºanei aceste neajunsuri, în perspectiva etapelorviitoare!

  Claudiu Iacob

  Sâmbãtã, 5 septembrie2009, ora 20 (nocturnã), vremerãcoroasã, dar bunã pentrufotbal, gazon bun. Au marcat:Criºan (min. 38, 48 ºi 50), Dinu(min. 40), Pac (min. 60), Arhilie(min. 70) ºi Savin (min. 75 ºi83), respectiv Vaºtag Valentin(min. 44) ºi Horvath (min. 53).

  Vladimirescu: Bordea -Brancov, Tudoroiu, IancuGeorge, Kocsis (min. 60Mureºan) - Arhilie (min. 77ªiclovan), Dinu, Savin, Pac(min. 62 Barna) - Criºan (min.72 Marian), Muºat. Antrenor:Cristian Sculici.

  Dorobanþi: Ardelean -Varga, Gyenge (min. 46Andea), Matei, Miklos (min. 69Buº) - Purece (min. 63 Vaºtagªtefan), Horvath, Baul, Pistrui -Toth (min. 46 Zambori), VaºtagValentin. Antrenor: CiprianPistrui.

  Au arbitrat: Dumitru Buicã -Mircea Toderici ºi AlexaProtase; observator AJF: DorinVãtran. La juniori: 3-0.

  În nocturna de sâmbãtã, dela Vladimirescu, s-au întâlnitdouã echipe categoricdisproporþionate valoric. Iarasta nu doar pentru cã la final s-

  a înregistrat un rezultat întâlnitmai des pe maidane, ci maiales în ceea ce priveºtevaloarea celor douã loturi. Fãrãa avea un obiectiv îndrãzneþpentru aceastã ediþie decampionat, AS Dorobanþi s-aprezentat la Vladimirescu cudorinþa de a obþine un rezultatsatisfãcãtor, chiar dacã victoriaera exclusã din startul partidei,dar, fãrã îndoialã, cã eleviiantrenorului Ciprian Pistrui nus-au gândit cã vor încasa numai puþin de opt goluri!

  De partea cealaltã,beneficiind de jucãtori noi înprimul 11, tocmai ºi datoritãobiectivului stabilit deconducerea clubului, CSVladimirescu 2003 a începutdestul de prudent jocul, ºtiindcã proverbul cu buturuga micãse aplicã foarte bine în fotbalulnostru ºi nu numai! Aºa cã înprima parte a meciului, deºi aumai avut alte câteva ocazii pelângã golurile marcate, nu amcontabilizat decât marcarea adouã goluri, ºi acelea venite pefinal de reprizã, dar exactatunci când trebuia, pentru aface ca pauza sã le gãseascã pegazde în avantaj. Chiar dacã

  oaspeþii au replicat în ultimulminut al reprizei, reducând dindiferenþã, gazdele de sâmbãtãau stat mai bine la capitoluldominare teritorialã.

  La reluare, elevii antre-norului Cristian Sculici suntdeciºi sã încheie rapidconturile, pentru a-ºi asiguracele trei puncte puse în joc ºipuncteazã de alte douã înnumai douã minute, urcândscorul la 4-1. Oaspeþii au otresãrire de orgoliu ºipuncteazã pentru 4-2, înminutul 53, dar la numai ºapteminute, Pac face 5-2 pentruVladimirescu.

  Din acest moment, oriceintenþie de atac a oaspeþilordevine de domeniul trecutului,iar pânã la concluzia partidei,gazdele mai puncteazã de treiori, prin Arhilie ºi Savin (dedouã ori), stabilind scorul finalla un neaºteptat, darconsistent, 8-2!

  Claudiu Iacob

  Galop de sãnãtatedupã pauzã

  CS Vladimirescu 2003 - AS Dorobanþi8-2 (2-1)

  Frontiera Curtici - Voinþa Mailat 2-1,Criºul Alb ªicula - Unirea Sântana 2-0,Pãuliºana Pãuliº - ªoimii Lipova 0-2, ªoimiiPâncota - Progresul Pecica 4-1, Unirea ªeitin- Criºul Ch. Criº 4-1, CS Vladimirescu 2003- AS Dorobanþi 8-2, Înfrãþirea Iratoºu -Avântul Târnova 2-1, FC Sânleani - VictoriaPro Nãdlac 3-1. Meciul Aqua Vest Arad -Universitatea Sebiº s-a jucat la 9 septembrie,dupã închiderea ediþiei.

  Etapa viitoare, a 6-a: sâmbãtã, 12septembrie (ora 17): Criºul Ch. Criº - AquaVest Arad, Progresul Pecica - Unirea ªeitin,Voinþa Mailat - ªoimii Pâncota, ªoimiiLipova - Frontiera Curtici, Avântul Târnova -Pãuliºana Pãuliº, Unirea Sântana - ÎnfrãþireaIratoºu, FC Sânleani - CS Vladimirescu 2003,Victoria Pro Nãdlac - Universitatea Sebiº;duminicã, 13 septembrie (ora 17): ASDorobanþi - Criºul Alb ªicula.

  Clasamentul la zi:1. Pâncota 5 13- 7 12p2. Iratoºu 5 6- 4 12p3. Sântana 5 13- 7 10p4. Vladimirescu 5 13- 8 9p5. Curtici 4 9- 5 9p6. Sânleani 5 11- 8 8p7. Târnova 5 6- 5 7p8. Pãuliº 5 7- 7 7p9. Mailat 5 11- 5 6p

  10. ªeitin 5 11-11 6p11. Ch. Criº 4 9- 9 6p12. Lipova 5 5- 7 6p13. Nãdlac 5 10-14 6p14. ªicula 5 4-10 6p15. Dorobanþi 5 8-14 5p16. Pecica 5 5- 9 4p17. Sebiº 4 8-13 3p18. Aqua Vest 4 4-10 3p

  SERIA A: Banatul Sânicolaul Mic - Forest Oil Sp. German 2-1,Viitorul Tisa Nouã - Inter Arad 4-0, Voinþa Macea - Atletico Arad 2-3,Regal Horia - Mureºana Mândruloc 0-2, FC Zimandu Nou - GloriaSecusigiu 5-3, Speranþa Turnu - Victoria Zãbrani 1-1, Mureºul Zãdãreni- AS Aluniº 8-0, Voinþa Munar - Semlecana Semlac 0-2, Cetate Sãvârºin- Olimpia Bârzava 1-0. Restanþã din etapa 1: Olimpia Bârzava - InterArad 1-1.

  Clasamentul la zi:1. Semlac 5 21- 5 15p2. Mândruloc 5 12- 3 13p3. Zãdãreni 5 22- 3 12p4. Banatul 5 15- 8 12p5. Zimandu N. 5 19-15 10p6. Tisa Nouã 5 12-10 10p7. Zãbrani 5 14- 8 9p8. Atletico 5 12-13 9p9. Bârzava 5 9- 9 7p

  10. Macea 5 10- 9 6p11. Sãvârºin 5 8-11 6p12. Aluniº 5 6-20 6p13. Turnu 5 10-15 4p14. Horia 5 3- 8 4p15. Inter 5 9-15 4p16. Sp. German 5 10-15 3p17. Secusigiu 5 4-16 0p18. Munar 5 3-16 0p

  Liga a IV-a - Arad: Etapa a 5-a

  Camp. Jud. Onoare: Etapa a 5-a

  La sediul AJF Arad s-a efectuat tragerea la sorþi pentrustabilirea celor opt meciuri din turul al III-lea a Cupei României -Faza judeþeanã (ediþia 2010-2011). Dintre acestea, douã meciurise anunþã a fi extrem de echilibrate, mai ales cã pun faþã în faþãreprezentante ale Ligii a IV-a: Victoria Pro Nãdlac - ProgresulPecica ºi CS Vladimirescu 2003 - Înfrãþirea Iratoºu. În celelaltemeciuri se vor întâlni: Olimpia Bârzava - Pãuliºana Pãuliº, VoinþaMunar - Frontiera Curtici, Mureºul Zãdãreni - Voinþa Mailat,ªiriana ªiria - Avântul Târnova, Viitorul ªepreuº - Criºul Ch.Criº ºi Viitorul Satu Nou - Unirea Sântana.

  Toate meciurile se vor juca miercuri, 16 septembrie 2009, cuîncepere de la ora 17, într-o singurã manºã, pe terenul echipelorcare vor fi gazde.

  Meciuri echilibrate în Cupa României

  Spectacol stricatde arbitrii!

  Regal Horia - Mureºana Mândruloc 0-2 (0-1)

  Selecþie la fotbalCS Vladimirescu 2003organizeazã selecþie

  pentru copii nãscuþi întreanii 1997-2002,

  la stadionul Chimia, din Vladimirescu,

  în fiecare zi de marþi, joi ºi vineri, de la ora 14.

 • 11 - 17 Septembrie 2009DIN COMUNÃ

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 7

  Talon pentru anunþ gratuit la rubrica de micã publicitate

  (anunþul va avea 4 apariþii)

  TEXTUL ANUNÞULUI:

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  (vã rugãm sã folosiþi NUMAI litere de tipar, evitarea unor neînþelegeri cu privire la textul anunþului)

  VLADIMIRESCUVLADIMIRESCUZiar de informare a cetãþenilor comunei

  sãptãmânã de sãptãmânã

  - Textul de mai jos nu se va publica în ziar, dar este important pentru confirmarea identitãþii celui care solicitã anunþul -

  Numele _______________________ Prenumele _________________________ Adresa: ________________________

  __________________________________________________________________________________________

  Act de identitate: CI/BI seria _____ nr. _______________ eliberat de Poliþia _____________________________

  Talonul se poate trimite prin poºtã, pe adresa Primãriei (vedeþi pagina 8) sau personal, la sediul redacþiei: str. ªtefan cel Mare nr. 5 (clãdirea Cãminului Cultural dinVladimirescu), etajul I, pânã în ziua de marþi, ora 16.

  Atenþie! Nu se mai primesc anunþuri prin telefon, ci doar cele care sunt completate pe talonul de mai sus!

  [email protected] Cumpãr cazan de baie pe lemne, tel.0731-936.300.

  [email protected] Absolventã a Facultãþii de Litere meditezla limbile englezã ºi germanã, la domiciliul meu dincomuna Vladimirescu. Informaþii la tel. 0744-349.465.

  [email protected] Vând autoturism Peugeot 206 SW, diesel,4 l/100 km, gri metalizat, octombrie 2003, stareimpecabilã. Tel. 0745-652.197 sau 0257-515.048.

  [email protected] Vând casã în roºu, în cartierul nou dinVladimirescu, P+N, 4 camere, living mare,bucãtãrie, cãmarã, 2 bãi, terasã, tel. 0749-369.516.

  [email protected] Vând loc de casã în cartierul rezidenþialMândruloc, 500 mp, preþ 6.000 euro (negociabil),tel. 0749-369.516.

  [email protected] Vând autoturism Dacia 1310, anul 1995,instalaþie gaz neomologatã, fãrã asigurare ºi verifi-care tehnicã, în stare de funcþionare, 200 euro, tel.0744-288.616.

  [email protected] Vând apartament 1 camerã, înVladimirescu (centru), tel. 0753-020.250.

  [email protected] Persoanã Fizicã Autorizatã tapiþerie exe-cutã la comandã: colþare, fotolii, canapele. Recondi-þioneazã tapiþerie. Tel. 0257-514.807 ºi 0731-543.716.

  [email protected] Vând pui de carne, tel. 0745-652.197 sau0257-515.048.

  [email protected] Vând urgent apartament cu 1 camerã, încentrul localitãþii Vladimirescu, confort I,îmbunãtãþit, preþ negociabil, tel. 0730-251.964.

  [email protected] Vând (schimb cu ap. 2 camere în Arad)teren intravilan, în localitatea Mândruloc, 1.000mp, douã fronturi stradale, cu autorizaþie deconstrucþie, preþ 16.500 euro (negociabil). Tel.0741-491.854 sau 0745-514.439.

  [email protected] PFA “Mobil Angy” din localitatea Horianr. 123, executã mobilã la comandã, din palmelaminat, la preþuri promoþionale. Plata se poateface ºi în rate. Mãsurãtorile, transportul ºi montajulsunt gratuite. Informaþii la tel. 0257-382.320sau 0746-051.642.

  [email protected] Vând lemne foc: carpen, fag. Tel. 0733-274.748.

  [email protected] Vând loc de casã pe colþ, cartier nouVladimirescu, în suprafaþã 454 mp, tel. 0747-065.123.

  [email protected] Vând autoturism marca BMW 530 diesel,anul 2000, full option, pachet M5, numere Spania,preþ 7.300 (negociabil), tel. 0726-787.812.

  [email protected] Vând autoturism marca Ford Scorpio 2.5diesel, anul 1986, înmatriculat, ABS, servo, trapã,jenþi din aluminiu, pret 800 euro (negociabil), tel.0726-787.812.

  [email protected] Vând autoturism marca Ford Scorpio 2.5turbo diesel, anul 1994, neînmatriculat, stareimpecabilã, ABS, servo, geamuri electrice, trapã,cârlig, jenþi din aluminiu, preþ 800 euro (negociabil),tel. 0726-787.812.

  [email protected] Vând moarã de mãcinat, la preþnegociabil, tel. 0726-787.812.

  [email protected] Schimb apartament cu 2 camere, balconînchis, bucãtãrie renovatã recent, în zona Vlaicu(Arad), cu casã în Vladimirescu. Tel. 0744-256.403.

  [email protected] Vând grâu ºi vacã. Relaþii la adresa: str.Filimon Sârbu nr. 15, Vladimirescu.

  [email protected] Vând prune, tel. [email protected] Vând frigider Arctic ºi congelator cu 7

  sertare, în stare foarte bunã, tel. [email protected] Vând copiator Canon, format A4, în stare

  perfectã, cu carte de garanþie, 500 lei, tel. 0741-491.854.

  [email protected] Vând casã cu etaj, la intrarea înMândruloc, suprafaþã de 150 mp, construit: 300mp, grãdinã cu livadã pomi sau schimb cuapartament cu 2 camere în Arad cu diferenþã, tel.0741-491.854.

  [email protected] Vând 2.500 de þigle de ciment roºii, deDeva, noi ºi coame pentru o casã, la preþul de 3lei/bucata, tel. 0726-906.345.

  [email protected] Vând cazan de þuicã (60 litri), cu rãcitor ºistativ; recamier dublu ºi cazan de baie (100 litri) dincupru (aramã), tel. 0257-514.836 sau 0768-325.351.

  [email protected] Vând 5 cãþei rasa lup, la un preþ simbolic,tel. 0723-616.442 sau 0257-515.236.

  [email protected] Executãm lucrãri de reparaþii la geamuri ºiuºi termopan; montãm plase contra insectelor ºijaluzele exterioare (rolete), tel. 0746-563.335.

  [email protected] Vând purcei de 8 sãptãmâni (2 luni), înVladimirescu, str. Libertãþii nr. 44, tel. 0257-514.220 sau 0745-531.795.

  Mica publicitate

  Mândria noastrã

  CRISTEA LORENA, rãsfãþata familiei,împlineºte 2 aniºori la 11 septembrie

  2009. Multã sãnãtate ºi LA MULÞI ANI!

  Suldac DariusBudin Patric-Sebastian

  Faur VanessaBorz Robert-Cristian

  Bun venit pe lume!

 • 11 - 17 Septembrie 2009MAGAZIN

  VLADIMIRESCU - sãptãmânã de sãptãmânã

  Pag. 8

  Apare conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004

  VLADIMIRESCUVLADIMIRESCUse aprinde din prima!

  S ã p t ã m â n a l a r ã d e a n d e o p i n i i , d e z v ã l u i r i , p a m f l e t º i s p o r t

  Arad, B-dul Revoluþiei Nr. 76Tel.: 0357/407 246, Fax: 0357/407 245

  E-mail: [email protected]: ROMULUS DUBÃÞ

  Adresã poºtalã: Vladimirescu, str. Revoluþiei nr. 4, jud. AradTelefoane: 0257-514.104, 0257-514.902, 0257-514.101. Fax: 0257-206.280

  Adresã de e-mail: [email protected]ÞIA: Cristian Sculici - redactor ºef; Doina Grozav Ioana Tipa, Diana Giurgiu, Cristina Rus,

  Diana Vîrtaci, Adina Sirban, Andrei Doja, Daniela Tomoiagã ºi Cosmin Gherman (redactori)DTP: Claudiu Iacob. COORDONATOR: IOAN CRIªAN

  Tipãrit la „LAPCOM“ Kft. Delmagyarorszag Kiado - SZEGEDISSN 1842 – 9947

  Ziar de informare a cetãþenilor comunei

  sãptãmânã de sãptãmânã

  SC Three C ElementsGroup SRL

  Executã toate lucrãrile de construcþii Executã toate lucrãrile de construcþii interioare ºi exterioare, asigurã transport materialeinterioare ºi exterioare, asigurã transport materialede construcþii, marfã ºi persoane, construcþii metde construcþii, marfã ºi persoane, construcþii met--

  alice, spaþii verzi. alice, spaþii verzi. De asemenea, mai efectuãm diverse lucrãri deDe asemenea, mai efectuãm diverse lucrãri de

  tipãrire ºi tehnoredactare computerizatã.tipãrire ºi tehnoredactare computerizatã.

  Telefoane de contact:0753-311.471 sau

  0257-514.014

  Vã stã la dispoziþie,Vã stã la dispoziþie,pentru organizareapentru organizarea

  diferitelor diferitelor evenimente: evenimente:

  nunþi, botezuri, nunþi, botezuri, aniversãri, aniversãri, spectacolespectacole

  Casa Tineretului Casa Tineretului din Vladimirescudin Vladimirescu

  Str. ªtefan cel Mare nr. 5Str. ªtefan cel Mare nr. 5Telefon: 0257-514.014Telefon: 0257-514.014

  În atenþia persoanelorfizice ºi juridice

  Având în vedere adresa Comisariatului General al GãrziiNaþionale de Mediu, se reaminteºte faptul cã persoanelefizice ºi juridice au obligaþia sã respecte urmãtoareleprevederi: nu ard miriºtile, stuful, tufãriºurile sau vegetaþiaierboasã fãrã acceptul autoritãþilor competente pentruprotecþia mediului ºi fãrã informarea în prealabil a servici-ilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã.

  Nerespectarea acestor prevederi constituie contra-venþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 3.000 la 6.000lei, pentru persoanele fizice, ºi de la 25.000 la 50.000 leipentru persoanele juridice.

  De asemenea, pentru nerespectarea acestor prevederiºi care conduc la punerea în pericol viaþa ori sãnãtateaumanã, animalã sau vegetalã se sancþioneazã cuînchisoare de la 3 luni la 1 an ºi amendã penalã de la30.000 lei la 60.000 lei.

  Îmi este foarte greu ca persoana despre care scriu sã o punla timpul trecut, dar noi nu putem sã contestãm voia luiDumnezeu. Pentru cã domnul doctor Trandabur Ioan va rãmâneveºnic viu în inimile noastre.

  Din anul 1963 a fost detaºat medic în satele Horia, Cicir ºiMândruloc, în aceastã din ultimã localitate avându-ºi domiciliul.Cei care l-am cunoscut, am rãmas cu un gol ºi cu un regret îninimã, aflând despre trecerea acestuia în nefiinþã, în urmã cucâteva zile.

  Pot sã spun cã la orice orã din zi sau din noapte, dacã a fostchemat în momente de suferinþã, doctorul ºi-a luat trusa ºi avenit, indiferent de cum era vremea de afarã. Cum pe atunci nuexistau mijloace de transport, acesta se deplasa cu motocicletape care o avea ºi ajungea la timp ºi, de cele mai multe ori,rezolva cazuri, fãrã a mai fi nevoie o internare în spital.

  Nu a lãsat pe nimeni, indiferent de cum îi era situaþiamaterialã, dând ajutor ºi alinând durerea tuturor.

  Acum, în aceste ceasuri triste, ne gândim, mulþi dintre noi,cei care am fost salvaþi de la moarte de acest înger, ºi simþimsã îi aducem un ultim omagiu ºi sã-l rugãm pe Bunul Dumnezeusã aibã grijã de sufletul lui, aºa cum ºi el a avut grijã de sufletelenoastre, salvându-ne.

  Vin cu rugãmintea adresatã autoritãþilor comuneiVladimirescu, aceea ca acest medic sã fie declarat cetãþean deonoare post-mortem al acestor localitãþi, mai ales cã cu acestdemers, mulþi sunt de acord.

  Transmitem sincere condoleanþe familiei ºi nu îl vom uitaniciodatã pe cel care, prin har ºi pricepere ne-a lecuit, de atâteaori, suferinþele fizice!

  Iuliana PufSat Horia

  S-a stins o stea

  www.news-ar.euCiteºte azi ce scriu ziarele de mâine!