ZHUAN FALUN - Falun Dafa | Hemsv. Skriftens yta i Zhuan Falun أ¤r inte blomsterlikt vacker, och أ¶verensstأ¤mmer

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZHUAN FALUN - Falun Dafa | Hemsv. Skriftens yta i Zhuan Falun أ¤r inte blomsterlikt vacker, och...

 • ZHUAN FALUN

  Svensk version

  Li Hongzhi

  Webbversion – publicerad i januari 2016

 • © Li Hongzhi, 1994

  Översättningsgruppen Svenska Föreningen för Falun Dafa Sverige, 2016

  Nordiska föreningen för Falun Dafa Mintensgatan 5 416 63 Göteborg Tel: 031-251110 E-post: info@falundafa.se Webbsida: www.falundafa.se

  Första upplagan, oktober 1997 Andra upplagan, juni 1999 Tredje upplagan, november 1999 Fjärde upplagan, oktober 2010 Femte upplagan, januari 2016

  ISBN 978-91-973759-5-5

  © Li Hongzhi 2016

 • Skriftens yta i Zhuan Falun är inte blomsterlikt vacker, och överensstämmer inte ens med modern grammatik. Men om jag försöker använda mod- ern grammatik för att redigera denna Dafa-bok, då kommer det att uppstå ett allvarligt problem. Uppbyggnaden av skriftens språk vore regelrätt och vacker, men den skulle inte kunna medföra en dju- pare och högre innebörd, eftersom det genom att använda modern regelrätt terminologi över huvud taget inte går att uttrycka vägledning på olika högre nivåer av Dafa och manifestationer av Fa på varje nivå, och inte heller att mobilisera elevernas omvandling och upphöjning av den egna kroppen och Gong, sådana verkliga påtagliga förändringar.

  Li Hongzhi

 • Om Dafa (Lunyu)

  Dafa är Skaparens visdom. Den är grundvalen för skapandet av himlen och jorden, och bildandet av universum, och omfattar all- ting från det mest makrokosmiska till det mest mikrokosmiska, med olika manifestationer på olika nivåer i olika kosmiska kroppar. Från det mest mikrokosmiska i den kosmiska kroppen, och upp- komsten av de mest mikro kosmiska partiklarna som är oräkneliga och finns i lager på lager, från små till stora, vidare till ytnivån, som människan känner till, exempelvis atomer, molekyler, himla- kroppar, stjärnsystem och de som är ännu större, har partiklar av olika storlek format olika liv av olika storlek och världar av olika storlek som finns spridda över hela universum. Liven på de olika partikelnivåerna uppfattar partiklarna på nästa större nivå som pla- neter i sina himlar, och så är det på varje nivå. För varelserna på olika nivåer i universum är det gräns löst och oändligt. Dafa har också skapat tid, rum och mångfalden av livsformer och alla tingen, omfattande allt, utelämnande inget. Detta är de konkreta manifes- tationerna av Dafas egenskap – Zhen, Shan, Ren ( ), på olika nivåer.

  Hur avancerade människors metoder för att utforska univer- sum och undersöka livet än må vara, så är de begränsade till vissa dimensioner på en låg nivå i det universum där männi skorna exis- terar. Även under många förhistoriska civilisationer har människan utforskat andra planeter, men oavsett hur högt eller långt de flög så kom de aldrig bortom den här dimensionen där människorna existerar. Människorna kommer aldrig att förstå universums sanna manifestationer. Om människorna ska kunna förstå universums, rumtidernas och människokroppens mysterier, så måste de kulti- vera en upprätt Fa och uppnå sann upplys ning, och höja livets nivå.

 • Genom kultivering kommer även ens moral och karaktär att höjas. Endast när man kan skilja på verkligt gott och ont, bra och dåligt, och går bortom den mänskliga nivån, kan man se och ha kontakt med det verkliga universumet, samt liven på olika nivåer i olika dimensioner.

  Syftet med mänsklighetens forskning är teknisk tävlan, med förevändningen att förbättra livskvaliteten, men i de flesta fallen har utgångspunkten varit att förneka det gudomliga och överge moralen, vilken har till syfte att få människor att utöva självbe- härskning. Detta är orsaken till att civilisationer har ödelagts många gånger i det förflutna. Människornas utforskande är endast begränsat till den här materiella världen, och tillvägagångssättet är sådant att först när något har blivit erkänt så studerar man det. Men sådant som man inte kan ta på eller se i den mänskliga dimensio- nen, men som objektivt existerar och konkret uppenbarar sig i den här mänskliga verkligheten – såsom andlighet, tro, gudars ord och gudars underverk – vågar man aldrig beröra, till följd av förnekan- det av det gudomliga.

  Om mänskligheten kan förbättra sin karaktär, sitt uppförande och sina föreställningar med moralen som grund, så kommer den mänskliga civilisationen att kunna bestå, och gudars underverk kan återigen uppenbara sig i människovärlden. Det har många gånger förut upp stått halvt gudomliga, halvt mänskliga kulturer i män- niskovärlden, vilka har hjälpt männi skor att uppnå en sann förstå- else beträffande livet och universum. När människor visar tillbörlig fromhet och respekt gentemot Dafa och dess manifestationer i den här världen, så kommer den att ge dem, deras etnicitet eller nation lycka och ära. Den kosmiska kroppen, universum, livet och alla tingen har skapats av universums Dafa. De liv som vänder Dafa ryggen är verkligt fördärvade. De som kan vara i samklang med den är verkligt goda män niskor som kommer att välsignas med lycka och ett långt liv. Som kultiverare, om du assi milerar dig till Dafa blir du en som erhåller Dao – en gudomlig varelse.

  Li Hongzhi 24 maj 2015

 • Innehåll

  Föreläsning ett Att verkligen föra människor mot höga nivåer 17 Olika nivåer har olika Fa 22 Zhen Shan Ren är den enda måttstocken för att bedöma om människor är bra eller dåliga 26 Qigong är förhistorisk kultur 29 Qigong är kultivering 34 Varför växer inte Gong trots utövande 36 Falun Dafas särdrag 45

  Föreläsning två Om det himmelska ögat 53 Fjärrsynsförmågan 65 Förmågan att se framtiden och det förgångna 68 Inte kvar i de fem elementen, ut ur den Trefaldiga världen 73 Frågan om strävan 78

  Föreläsning tre Jag betraktar alla elever som lärjungar 88 Buddha-lärans qigongmetoder och buddhismen 89 I kultivering ska endast en skola följas 94 Förmågor och Gong-styrka 97 Omvänd kultivering och att låna Gong 98 Futi  105 Det kosmiska språket  112 Vad Läraren har gett till eleverna  115 Energifält  122 Hur Falun Dafa-eleverna sprider kultiveringsmetoden  123

 • Föreläsning fyra Förlust och vinst 127 Omvandling av karma 129 Att höja Xinxing 139 Guanding 145 Placeringen av Xuanguan 149

  Föreläsning fem Falun-symbolen 157 Den Ovanliga skolans kultiveringsmetod 160 Att öva en heretisk metod 162 Dubbelkultivering man kvinna 165 Kultivering av både kropp och själ 167 Fashen 169 Kaiguang 170 Zhuyou-disciplinen 178

  Föreläsning sex Vansinne genom övning 180 Att locka till sig demoner under övning 190 Att demoner uppstår i ens eget hjärta 197 Huvudmedvetandet måste vara starkt 203 Hjärtat måste vara upprätt 203 Kampsportsqigong 211 Benägenhet att skryta 215

  Föreläsning sju Om att döda 220 Om att äta kött 225 Avundsjuka 231 Om att behandla sjukdomar 237 Sjukhusbehandling och qigongbehandling 243

 • Föreläsning åtta Fasta 249 Att stjäla qi 251 Att samla qi 254 Den som utövar får Gong 257 Det himmelska kretsloppet 265 Upprymdhet 275 Att kultivera munnen 278

  Föreläsning nio Qigong och idrott 281 Tanke 284 Klart och rent hjärta 291 Medfödd grund 297 Upplysning 299 Människa med utmärkta medfödda kvaliteter 307

  Ordlista

 • 11

  Föreläsning ett

  Att verkligen föra människor mot höga nivåer Under hela processen med spridandet av Fa och kultiveringsmeto- den har jag varit ansvarig gentemot samhället och utövarna. De effekter som har uppnåtts är bra, och påverkan på hela samhället har också varit relativt bra. För några år sedan fanns det många qigongmästare som spred qigong, men allt det som de talade om tillhörde nivån att bota sjukdomar och hålla sig frisk. Naturligtvis menar jag inte att andras qigongmetoder inte var bra, jag menar bara att de inte har spridit någonting som är på högre nivåer. Jag känner också till qigongsituationen i hela landet. För närvarande är jag den ende som såväl inom som utanför Kina verkligen sprider en kultiveringsmetod mot höga nivåer. Att sprida kultiverings metoder mot höga nivåer, varför finns det ingen annan som gör det? Därför att detta berör mycket stora frågor, mycket djupgående historiska ursprung, ett mycket vittomfattande område, och de frågor som är involverade är också mycket känsliga. Det är heller ingenting som en vanlig människa kan sprida, för det berör saker och ting från många qigongskolor. Särskilt har vi många qigongutövare som lär sig den ena metoden idag och den andra i morgon. De har försatt den egna kroppen i en enda röra och kan absolut inte kultivera uppåt. Andra kultiverar uppåt på den stora vägen, men de är på alla sido- vägar. När de kultiverar den ena så stör den andra; när de kultiverar den andra så stör den tredje, alla stör dem och de kan inte längre kultivera.

  Alla dessa saker kommer vi att reda ut, behålla det bra och eli- minera det dåliga, garantera att du ska kunna kultivera hädanef- ter, men det måste vara för dem som verkligen har kommit för att lära sig Dafa. Om du har olika fasthållanden, kommer för att söka

 • 12

  förmågor, kommer f